__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

I SSN 1641 - 036X

Rok XXI 2021 nr 4 (257) Kwiecień

Wreszcie wiosna! Czy będziemy się nią mogli nacieszyć?

ź przeszło 2200 interwencji w 2020 r. - str. 2 ź Swarzędz mówi „nie” ZM GOAP - str. 3 ź w ubiegłym roku było bezpieczniej na

swarzędzkich drogach - str. 6 ź odważ się i schudnij - str. 8 ź zbieramy nakrętki - str. 10 ź i wiele więcej...

To już druga wiosna, którą przychodzi nam spędzić w przymusowej izolacji. Tak zwany lockdown może potrwać, pytanie, czy jak i czy przetrwamy trzecią falę pandemii i obostrzeń. Kilka słów na ten temat na ostatniej stronie.

gazeta lokalna || portal mieszkańców

@swarzedz24


ciasta torty artykuły spożywcze Godziny otwarcia: pon.-sob. 6.00-18.00 niedziele 9.00-14.00

www.cukierniahoffmann.pl

Kobylnica ul.Poznańska 137 tel. 61 81500 63

@swarzedz24 Przeszło 2200 interwencji swarzędzcy Strażnicy Miejscy podsumowali ubiegły rok W 2020 roku mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz zgłaszali konieczność interwencji 2253 razy. To mniej niż w roku 2019, ale Straż Miejska i tak miała ręce pełne roboty. Działania Straży Miejskiej w Swarzędzu w roku 2020 podsumowywał komendant Piotr Kubczak podczas sesji Rady Miejskiej, 23 marca 2021 r. W tym specyficznym czasie praca Straży Miejskiej była mocno podporządkowana działaniom związanym z walką z pandemią i przestrzeganiem narzuconych obostrzeń. W wyniku tego, głównym działaniem była służba patrolowa. Niemniej, w ubiegłym roku mieszkańcy zgłosili konieczność podjęcia interwencji aż 2253 razy. Dla porównania, w roku 2019 liczba ta była wyższa, bo były to 2583 interwencje. Strażnicy byli bardzo często dysponowani do działań dotyczących zwierząt – aż 499 obejmowało problemy odnoszące się do kotów, psów, ptaków, w tym ptaków drapieżnych, węży, dzików i wielu innych. Inną istotną sprawą, którą się zajmowali swarzędzcy Strażnicy Miejscy były tak zwane „dzikie wysypiska”. W 2020 roku udało się ustalić i ukarać sprawców aż 30 nielegalnych miejsc składowania odpadów.

Prowadzone też były kontrole spalania odpadów. Odbywały się one w miesiącach styczeń-luty i lipiec-wrzesień. Strażnicy kontrolowali spalanie tylko w tych częściach roku, gdyż, w pozostałej, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, nie mogli podejmować takich działań. Niemniej jednak przeprowadzono w tym czasie 210 kontroli spalania w piecach i w kotłach. Udało się ujawnić 15 przypadków spalania odpadów, z czego 4 dotyczyły zakładów stolarskich, tapicerskich lub prowadzących podobną działalność. Straż Miejska w Swarzędzu w ubiegłym roku doprowadziła też do oczyszczenia ulic gminy i miasta z 60 wraków samochodowych. Pod tym względem rok 2020 był bardzo udany, bo aż tylu pojazdów w ciągu jednego roku do tej pory nie udało się usunąć. 30 pojazdów zostało odholowanych, a pozostałe 30 zostało usuniętych przez właścicieli. Działania Straży Miejskiej w Swarzędzu w roku 2020 zakończyły się 357 pouczeniami, 158 mandatami na łączną kwotę 19 390 złotych oraz 62 wnioskami do sądu. Oprac. red., fot. materiały Straży Miejskiej w Swarzędzu


kwiecień

Swarzędz występuje ze Związku Międzygminnego GOAP Podczas Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, 23 marca 2021 roku, radni przychylili się do projektu uchwały przedłożonego przez burmistrza Mariana Szkudlarka. Uchwała dotyczyła wystąpienia Swarzędza ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Na sesji radni w większości byli za opuszczeniem ZM GOAP. 18 z nich zagłosowało za, natomiast 3 z nich się wstrzymało od głosu (Szymon Kurpisz, Tomasz Lewandowski i Anna Tomicka). Wyjście ze Związku jest następstwem decyzji o odłączeniu się od GOAP przez miasto Poznań. To samo podkreślał burmistrz w swoim komunikacie poprzedzającym sesję Rady Miejskiej zauważając, że w konsekwencji odejścia Poznania ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, opuszczenie GOAP przez pozostałe gminy jest koniecznością. Według burmistrza, gdyby Swarzędz pozostał w GOAP wiązałoby się to z dalszymi podwyżkami, niemałych już przecież, opłat za śmieci. Wyjście z GOAP nastąpi z końcem bieżącego roku. Od 1 stycznia 2022 roku organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi w ręce gminy Swarzędz. Kwoty za odpady będą ustalane przez swarzędzkich radnych na podstawie propozycji Urzędu Miasta i Gminy. ZM GOAP zatem z końcem bieżącego roku przechodzi do historii. Poniżej zamieszczamy treść uzasadnienia do uchwały o wystąpieniu Swarzędza z GOAP. Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/404/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. „W związku z podjętą Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wystąpienia Miasta Poznania ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, pozostanie Miasta i Gminy Swarzędz w Związku stanie się niezasadne. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dalszego funkcjonowania ZM GOAP (już bez Miasta Poznania) przyjąć należy, że zmniejszony strumień odpadów, a także zmieniona organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów spowoduje, iż koszty będą znacznie wyższe niż w chwili obecnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tworzenie związków międzygminnych oparte jest na zasadzie dobrowolności. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obliguje do realizacji zadań własnych w formule związków międzygminnych – a jedynie taką możliwość dopuszcza. Także i w tym przypadku Miastu i gminie Swarzędz przysługuje konstytucyjna zasada gminnej samodzielności. Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Uczestnik występuje ze Związku po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego. Statut przewiduje również, że takie o ś w i a d c z e n i e w i n n o b y ć z ł o ż o n e z za c h o w a n i e m sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku. Niniejsza uchwała zakłada zatem, że uczestnictwo Miasta i Gminy Swarzędz w strukturach Związku ustałoby z dniem 31 grudnia 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 roku do Miasta i Gminy Swarzędz wróciłyby kompetencje związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opartego na wpływach z tytułu opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. System działałby na podstawie zasad wprowadzonych prawem lokalnym, ustanawianym przez Radę Miejską – od ustalania metody naliczania opłaty i stawki tej opłaty aż po częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców.” (red.)


SOLARIUM ul. Gryniów 6 tel. 616 700 183 W TYM SEZONIE POLECAMY ZABIEGI DOCTOR BABOR PRO THERA PRO PEEL - odnowa skóry, wygładzanie zabiegi kwasami owocowymi o różnym stężeniu dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta wraz z pielęgnacją domową THERA PRO CE - błyskawiczne wzmocnienie bariery skórnej z ceramidami THERA PRO EGF - intensywny zabieg ujędrniający i liftingujący THERA PRO C - zabieg przywracający witalność zmęczonej, szarej skórze

Gabinet Kosmetyczno Fryzjerski Marlena

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


kwiecień

II Liceum Ogólnokształcące zaprasza! Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych! I I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego to kameralna szkoła w centrum Swarzędza. Istnieje już 29 lat, obecnie przy ul. Podgórnej. W tym roku ze względu na pandemię nie możemy Was Ósmoklasiści zaprosić na drzwi otwarte w mury naszej szkoły, dlatego też zamieszczamy naszą ofertę edukacyjną w Informatorze Swarzędzkim. Ciekawą ofertę edukacyjną naszego liceum wzbogacają liczne koła zainteresowań – od sportu, poprzez koło debat oksfordzkich, biologiczne, chemiczne, matematyczne, historyczne, po Klub Angielski. W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy Wam: Klasa humanistyczno-językowa Jeśli nie jesteś statystycznym Polakiem i lubisz czytać, chcesz sprawnie rozmawiać nie tylko po polsku, ale także po angielsku, tu znajdziesz wielu podobnych! Klasa 1A jest tworzona dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego, zainteresowania czytelnicze, wiedzę historyczną i kulturową. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: język angielski, język polski i historia. Klasa zostanie objęta patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, co daje możliwość rozwijania zainteresowań kulturowych pod kierunkiem naukowców z uniwersytetu. W klasach drugiej i trzeciej uczniowie będą mieli comiesięczne zajęcia warsztatowe z wykładowcami UAM oraz wezmą udział w konferencji naukowej przeznaczonej dla uczniów klas patronackich z całej Wielkopolski. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu: literatury, języka i sztuk wizualnych. Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów na kierunkach humanistycznych, w szczególności na filologiach angielskiej i polskiej. Dla nich dostępne będą także kierunki prawnicze oraz socjologiczne i pedagogiczne. Klasa matematyczno-geograficzna Jeśli lubisz logiczne łamigłówki, c h cesz w ied z ieć , j a k d z ia ła j ą techniczne urządzenia, chcesz poznać świat, bo nie wystarcza Ci wiedza o najbliższej okolicy, to zespół dla Ciebie! Klasa 1B jest tworzona dla uczniów o zainteresowanych przedmiotami ścisłymi. Kształcenie w tym zespole rozwija: umiejętności matematyczne, zainteresowania techniczne, pogłębia wiedzę geograficzną. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: matematyka oraz geografia. Klasa matematyczno-geograficzna daje możliwość rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach i wykładach na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów na kierunkach politechnicznych oraz ekonomicznych. Kształcenie w klasie pozwala również na podjęcie studiów matematycznych lub geograficznych. Klasa biologiczno-chemiczna Jeśli interesuje Cię funkcjonowanie żywych organizmów, lubisz przeprowadzać doświadczenia chemiczne i biologiczne, cenisz zdrowe środowisko, w tym zespole pogłębisz Twoje zainteresowania. Klasa 1 C pozwala na rozwijanie przez uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Kształcenie w klasie przyrodniczej pozwoli na: poznanie problemów ochrony środowiska, przybliży bogactwo przyrodnicze regionu, pozwoli na wycieczki edukacyjne i praktyczne zaznajamianie się z zadaniami przyrodnika. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: biologia oraz chemia. Klasa zostanie objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, co daje możliwość rozwijania zainteresowań pod kierunkiem naukowców. Dotychczasowe kontakty szkoły z uczelniami wyższymi dają gwarancję, że często zajęcia będą się odbywały na Uniwersytecie Przyrodniczym lub w kampusie Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Morasku. Warsztaty pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Absolwenci będą dobrze przygotowani do studiów medycznych i przyrodniczych oraz związanych z: chemią, biologią i geografią. Klasa policyjna Jeśli interesuje Cię praca w służbach mundurowych, chcesz przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a także doskonalić sprawność ogólną, zapisz się do tej klasy! Klasa 1D jest ofertą dla tych uczniów, którzy dbają o rozwój fizyczny, planują pracę w służbach mundurowych. Przedmiotami wiodącymi, realizowanymi na poziomie rozszerzonym, będą: wiedza o społeczeństwie oraz biologia. Nauka w klasie policyjnej pozwala poznać specyfikę pracy policjanta. Zajęcia obejmują: teorię z zakresu podstaw prawa, historii Policji, wyjazdy do laboratorium kryminalistyki , Muzeum Policji. Uczniowie mają możliwość: przejść kursy samoobrony, technik interwencji, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia terenowe umożliwiają doskonalenie sprawności fizycznej np. w parku linowym, na ściance wspinaczkowej, na strzelnicy. Klasa policyjna objęta jest patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Uczniów klasy policyjnej obowiązuje umundurowanie.

61 817 20 26 ul. Podgórna 12, Swarzędz

www.swarzedz.edu.pl Fb: II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu


Antyoksydanty sprawdzimy w gabinecie „Marlena” BIOPHOTONIC SCANNER S3 – to urządzenie, które dokonuje pomiaru antyoksydantów w organizmie. Przy wykonywaniu pomiaru wykorzystana jest metoda optyczna zwana spektroskopią Ramana – technologia nagrodzona Nagrodą Nobla, dostosowana do pomiarów biologicznych, która po latach badań zyskała status odrębnej dziedziny nauki. Jest to opatentowane urządzenie, które w prosty i nieinwazyjny sposób wskazuje ilość karotenoidów w tkankach skóry natychmiast wyświetlając ich poziom. Teraz każdy może wykonać taki pomiar, co pozwoli ulepszyć dietę oraz poziom życia. Karotenoidy to rodzina ponad 600 naturalnych barwników nadających kolor żółtku jajka, pomidorom, wszystkim zielonym warzywom liściastym i kwiatom. Podczas skanowania otrzymujemy tzw. SCS (skin carotenoid score), poznając swój poziom karotenoidów w skórze. Im więcej warzyw i owoców zjadamy, tym więcej karotenoidów trafia do naszej diety. To przekłada się na naszą odporność, wygląd skóry i zdrowie całego organizmu. Dlatego też warto zrobić takie badanie i zadbać o swoje zdrowie. Należy jeszcze podkreślić, że jest ono bardzo

proste, wystarczy tylko ustawić dłoń przed nieinwazyjnym, niskoenergetycznym niebieskim światłem skanera. Wynik badania otrzymamy na e-maila. Badanie możemy wykonać w Gabinecie KosmetycznoFyzjerskim „Marlena”, zlokalizowanym przy ul. Gryniów 6, w Swarzędzu (zob. str. 4). (D.W.)

Rok 2020 bezpieczniejszy na swarzędzkich drogach niż 2019 Swarzędzcy policjanci odnotowali w 2020 roku mniej kolizji i wypadków drogowych w naszej gminie, niż w 2019 roku. Liczby te przedstawione zostały p r ze z n a d ko m i s a r z a E u g e n i u s z a Sierańskiego podczas sesji Rady Miejskiej, 23 marca 2021 roku. Spadek liczby zdarzeń dotyczy zarówn o ko lizj i d ro gow ych , j ak i wypadków. Jeśli chodzi o te nie aż tak poważne zdarzenia, to w 2020 roku miało miejsce 560 kolizji. Dla porównania, w 2019 roku, na naszych drogach doszło do 612 kolizji. Natomiast, gdy przyjrzymy się wypadkom drogowym, to tutaj również było ich mniej w ubiegłym roku. W 2020 takich zdarzeń mieliśmy na terenie gminy Swarzędz 43. Rok wcześniej, czyli w 2019, było ich 59. Zmniejszyła się także liczba rannych – z 78 osób poszkodowanych w 2019 roku, do 49 osób rannych w wypadkach drogowych w 2020. Niestety, ten najtragiczniejszy bilans pozostał niezmieniony. Zarówno w 2019, jak i w 2020 roku, na naszych ulicach zginęła jedna osoba. Co ciekawe, swarzędzcy policjanci zatrzymali w 2020 roku 79 nietrzeźwych kierowców. Liczba ta wlicza się w wartość dotyczącą zatrzymań

sprawców na „gorącym uczynku” popełniania przestępstwa. Takich zatrzymań było w 2020 roku więcej niż r o k w c ze ś n i e j – 1 9 6 w o b e c 1 4 0 zatrzymaniom na „gorącym uczynku” (w t y m za t r z y m a n i o m n i e t r ze ź w yc h kierowców) w roku 2019.

W 2020 roku zmodernizowano też pomieszczenia swarzędzkiego posterunku policji, przy finansowym udziale gminy Swarzędz, w wysokości 50 tys. złotych. Oprac. red.


kwiecień

T W O J A S TO M ATO L O G I A Swarzędz - Nowa Wieś, os. Raczyńskiego 1/2

Tel. 61 818 60 74, 602 607 971 Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska Kompleksowe leczenie, protetyka, rentgen Rezerwacja wizyt telefonicznie, pn. - pt. w godz. 9 - 19 MEDI RATY, płatność kartą i gotówką

www.twojastomatologia.eu

GABINET LEKARSKI ORTOPEDYCZNY

przyjmuje: wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.00


Odważ się na zdrowie i schudnij Dodatkowe kilogramy poświąteczne? Wiosenna chęć by zadbać o sylwetkę? Każdy powód może być dobry by skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, trenera i psychologa. Mieszkańcy m.in. Swarzędza mogą dołączać do projektu „Kompleksowe działania zapobiegające nadwadze i otyłości w Metropolii Poznań”. Pierwsi odważni, w tym blisko 30 osób z gminy Swarzędz, już spotykają się ze specjalistami. – Zaczynamy stacjonarnie – podkreśla Alicja Piślewska, dietetyk – Na spotkaniu poznaję uczestnika i przekazuję pierwsze zalecenia. Zapraszam też na analizator masy ciała, dzięki któremu uczestnik dowiaduje się w jakiej kondycji jest jego ciało, poznaje ilość tkanki fot. Alicja Piślewska, dietetyk mięśniowej i tłuszczowej. Kolejne porady dietetyka prowadzone są głównie przez telefon. Spotkania z psychologiem i zajęcia fizyczne – za pomocą komunikatorów internetowych. – Na początku nie wszyscy byli przekonani, ale teraz regularnie włączają komputer i ćwiczą – przekonuje Mateusz Skarbiński, trener – W zasadzie robimy to, co na siłowni czy w sali. Jak tylko sytuacja się zmieni, przynajmniej część zajęć przeniesiemy na powietrze.

Udział w projekcie trwa pół roku i jest bezpłatny, ponieważ projekt jest częścią Regionalnego Programu Zdrowotnego „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski”, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra m a c h W i e l ko p o l s k i e g o Re g i o n a l n e g o P ro g ra m u Operacyjnego na lata 2014-2020. Metropolia pozyskała dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł. Metropolia Poznań realizuje swój projekt na terenie powiatu poznańskiego (czyli także gminy Swarzędz), miasta Poznań oraz gmin Śrem, Skoki, Oborniki i Szamotuły. Zakwalifikowana może zostać osoba w wieku od 45 lat do 59 (kobiety) lub 64 (mężczyźni), bez zdiagnozowanej cukrzycy. Kluczowy przy kwalifikacji jest poziom BMI. Indeks masy ciała można wyliczyć według wzoru BMI=masa ciała:(wzrost)2, gdzie masa ciała jest podana w kilogramach (np. 85), a wzrost w metrach (np. 1,71). Dla tych przykładowych danych BMI wynosi 85:1,712=85:2,9241=29,0688. Kwalifikowane są osoby z BMI w przedziale 25-35. Pracownicy Metropolii pomogą w wyliczeniach, a zgłoszenia są przyjmowane mailowo na odwazsie@metropoliapoznan.pl. Więcej informacji o programie na stronie internetowej odwazsie.metropoliapoznan.pl.

Świadczymy usługi z zakresu: ź ź ź ź

Medycyny Estetycznej, Dermatologii, Dietetyki, Podologii, Laseroterapii Lumenis Laser M22, Kosmetologii i Depilacji Laserowej Light Sheer

ul. Dworcowa 4 B/1 Swarzędz

Tel. 790 516 800


ych

kwiecień


Zakręcone sercaz- nowoczesnym pojawiły się pojemniki na nakrętki Swarzędz systemem J a k p o m a ga my p r ze ka z u j ą c ładowania naczep na wagony kolejowe nakrętki?

W Swarzędzu pojawiły się trzy duże pojemniki w kształci serca, do których można wrzucać plastikowe nakrętki. Pojemniki stanęły przed Ratuszem, na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 3 oraz przy rondzie na os. Działyńskiego Po w y p e ł n i e n i u ca ł e go pojemnika, nakrętki zostaną przekazane osobom potrzebującym wsparcia. Dzięki zebranym nakrętkom pomoc w rehabilitacji uzyskał już Antek (chłopiec, który urodził się z wodogłowiem) oraz Kacper i Adrian (bliźniacy, którzy borykają się z dysplazją oskrzelową, retinopatią i padaczką). O s o b y za i n t e r e s o w a n e odbiorem większej ilości nakrętek proszone są o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Drogowej poprzez numer telefonu 61 65-12-410 lub skrzynkę mailową wid@swarzedz.pl.

Rusza program Moja Woda 22 marca 2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe i roztopowe. Wnioski przyjmowane są w ramach programu „Moja Woda”. Program ten ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielononiebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: założyć konto na portalu beneficjenta w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie, pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta, wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, w godzinach jego pracy 8:00-15:00) albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). (kch.)

Nakrętki są wykonane z czystego polimeru PET, dzięki czemu dużo łatwiej można poddać je recyklingowi. Nakrętki z czystego polietylenu bez problemu zamienia się w specjalny granulat, z którego mogą powstać następne plastikowe nakrętki, opakowania, a n a w e t r u r y P C W. N a k r ę t k i dostarczane są do punktów zbiórki, gdzie odbierają je koordynatorzy akcji. Plastik jest magazynowany, a następnie przewożony do firmy recyklingowej. Tam, za każdy kilogram przedsiębiorstwo wpłaca odpowiednią kwotę na rzecz fundacji. Z zebranych środków organizacja kupuje nowy sprzęt swoim podopiecznym. (kch.)


kwiecień

Plan adaptacji do zmian klimatu - Metropolia Poznań działa z naukowcami Powstanie „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i stowarzyszenie Metropolia Poznań podpisały porozumienie o współpracy badawczej oraz umowę o realizacji badań naukowych związanych z tym dokumentem. Na Plan adaptacji wpływ będą mieli mieszkańcy Metropolii. Działania wspiera realizowany przez UAM międzynarodowy projekt TeRRIFICA. Współpraca Metropolii Poznań i UAM doprowadzi do powstania wyjątkowego w skali kraju Planu adaptacji do zmian klimatu dla całego obszaru metropolitalnego. – Taki plan dla samego Poznania już powstał – zauważa Prezydent Poz n a n i a J a c e k J a ś ko w i a k , p reze s Metropolii Poznań – Stworzyliśmy go w ramach projektu Ministerstwa Środowiska skierowanego do największych polskich miast. Dzięki wspólnemu działaniu wszystkich samorządów tworzących nasze samorządowe stowarzyszenie przygotowane zostanie pełniejsze, unikatowe, kompleksowe opracowanie, społecznie wyczekiwane i strategiczne dla rozwoju regionu. Punktem wyjścia do prac nad dokumentem jest udział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w międzynarodowym projekcie TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). – Uniwersytet jest zakorzeniony w nauce, ale i w otoczeniu, w którym działa – przekonuje prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Realizując naszą uczelnianą misję służby człowiekowi i społeczeństwu wychodzimy poza laboratoria i biblioteki. Przykładem jest ten konkretny projekt, który pokazuje naszą gotowość do reagowania na bieżące problemy, w tym na tak istotne jak zmiany klimatu. Połączenie wiedzy naukowców i doświadczeń mieszkańców będzie możliwe dzięki zaangażowaniu urzędników i mieszkańców 23 samorządów tworzących Metropolię Poznań. – Już mamy konkretne osiągnięcia – podkreśla Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański – Mamy liczne termomodernizacje budynków, stawiamy na rozwój fotowoltaiki. Z drugiej strony usuwamy złe rozwiązania z przeszłości skutecznie zachęcając do wymiany elementów azbestowych czy pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania. Myślę, że w

gazeta lokalna || portal mieszkańców Redaktor wydania: Adam Choryński

e-mail: redakcja@swarzedz24.pl, www.swarzedz24.pl

@swarzedz24 Zgłoszenia do Informatora Swarzędzkiego przyjmujemy: pod adresem e-mail: redakcja@swarzedz24.pl lub pod numerem telefonu: 61 679 11 77 I SSN 1 6 4 1 - 0 3 6X

Zamów: 81 74 318; 0698 622 192 9 771641 036000

ramach wspólnego działania całej Metropolii będzie to jeszcze skuteczniej wcielane w życie. – Na Plan adaptacji do zmian klimatu złożą się analiza zjawisk klimatycznych, ocena wrażliwości i podatności Metropolii na zmiany klimatu, określenie potencjału adaptacyjnego i analiza ryzyk i szans rozwojowych – wylicza Krzysztof Mączkowski, koordynator projektu ze strony Metropolii Poznań – Prace nad Miejskim Planem Adaptacji dla Poznania pokazały, że najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu są zdrowie publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodna i transport. Teraz sprawdzimy jakich obszarów dotyczy to w przypadku całej, zróżnicowanej przecież Metropolii. TeRRIFICA to projekt o charakterze społecznym, ukierunkowany na przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do skutków tych zmian. Uczestniczą w nim regiony z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Serbii i Białorusi. – Te regiony różnią się pod względem geograficznym i kulturowym, ale też instytucjonalnym, co widać po odmiennych strategiach działań na rzecz klimatu – twierdzi prof. Paweł Churski, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, uniwersytecki koordynator projektu TeRRIFICA – Zależy nam na podejściu obywatelskim. Chcemy być moderatorami w tym projekcie, korzystać z doświadczenia życiowego mieszkańców. Chodzi o połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Każdy z nas najlepiej obserwuje zmiany blisko miejsca, gdzie mieszka, a bezpośrednio odczuwając wpływ konkretnych problemów łatwiej też proponować konkretne rozwiązania. W Polsce projekt realizowany jest przez zespół pracowników UAM we współpracy z partnerami zewnętrznymi, m.in. stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Poznańską Szkołą Społeczną im. Wandy Błeńskiej, Stowarzyszeniem Ekologiczne Puszczykowo, Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Poznańskim Parkiem NaukowoTechnologicznym. Jednym z efektów współpracy jest innowacyjne narzędzie „Mapuj Klimat” służące do identyfikacji efektów zmian klimatu w przestrzeni (mapujklimat.terrifica.eu/). – Na ogólnodostępnej platformie internetowej, na interaktywnej mapie można oznaczać miejsca widocznych skutków zmian klimatu – opisuje Patryk Kaczmarek z zespołu realizującego projekt TeRRIFICA – Zebrane w ten sposób informacje (w tym propozycje rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych) będą przetwarzane i analizowane w ramach „żywego laboratorium” tworzonego przez mieszkańców. Zebrane dane będą punktem wyjścia dla planowanych na maj i czerwiec 2021 warsztatów o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu. – Warsztaty odbędą się prawdopodobnie w formie on-line – zapowiada prof. UAM Damian Łowicki z Zakładu Geografii Kompleksowej WGSEiGP – Przeprowadzimy je metodą World Café – uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy, z których każda będzie analizować 3 zagadnienia tematyczne, uwzględniając ustalenia wypracowane przez członków innych grup. Zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców poszczególnych gmin i miast, w tym przedsiębiorców, których działalność może zostać zakłócona w związku ze skutkami zmian klimatu, oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowo oficjalne dane udostępnią urzędy miast i gmin. W każdym samorządzie Metropolii przynajmniej jeden z urzędników będzie bezpośrednio zaangażowany w projekt. Połączenie danych urzędowych z głosami zebranymi m.in. od mieszkańców (z narzędzia Mapuj Klimat oraz podczas warsztatów) pozwoli naukowcom na pracę na bogatym materiale. Plan adaptacji do zmian klimatu dla Metropolii Poznań ma być gotowy do końca 2021 roku.


Piotr Choryński

Siekierki Wielkie ul. Poznańska 45 Tel. 691 434 766 605 338 917

photo

24 h

Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego

MECHANIKA POJAZDOWA Tel. 601 587 667, 601 716 313 www.adrianna.swarzedz.net.pl

Kazimierz Mielczarek

Naprawa dachów, obróbki, konserwacja Drobne prace budowlane Sprzątanie garaży, strychów, piwnic - Wycinka drzew

62-241 Żydowo, ul. Kościuszki 39/1 Tel. 61 427 46 16; 603 19 82 95


kwiecień

poleca firany dla każdego, dodatki do firan oraz usługę szycia z naszych materiałów firankowych

Facebook Tanie Firany Swarzędz

ZAKŁAD POGRZEBOWY Zdzisław Czuba 62-020 Swarzędz, ul. Słowackiego 39 Biuro czynne do godz. 17.00

Tel. 61 817 35 71, 604 810 204 (24 h)

Trumny - cena od 650 zł - urny - krzyże - chłodnia ubieranie zwłok -przewóz zwłok -stypa - trąbka wieńce - przewóz księdza KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW Wypłata zasiłku z ZUS wraz z rozliczeniem pogrzebu Konkurencyjne ceny

Pn - pt - 7.30 - 19.00


Skromne Święto Patrona ź ź ź

ź

ź

ź

ź

ź ź

Kupię działkę budowlana >12a, okolice Poznania, kontakt michalakxmagdalena@gmail.com. Angielski - korepetycje przez Skype! 40 zł/60 minut. Tel. 501467418. Poszukuję osoby rosyjskojęzycznej w celu płatnych spotkań konwersacyjnych raz w tygodniu. Tel. 504 048 286. Potrzebujesz pilnie gotówki? Dług goni Twój kolejny dług? Dobrze trafiłeś – oferuję pożyczki głównie na spłaty długów. Nie sprawdzam BIK itp. Napisz lub zadzwoń do mnie i odetchnij z ulgą. tel. 530481903. Oferujemy przewóz wszelkich towarów na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. Obsługujemy klientów biznesowych oraz indywidualnych. Zadzwoń w celu ustalenia wyceny 609 443 627. Przygotowanie do matury z angielskiego i egzaminu 8-klasisty, 782-987-206, 100% zdawalności Doradca zawodowy. Pomagam uczniom i studentom tak wybrać szkołę lub pracę, by byli zadowoleni z decyzji tel. 796-728-647 Przeprowadzki, transport, wnoszenie, wywóz mebli. TEL: 668 624 324 Zatrudnimy mechaników/elektromechaników. Umowa o pracę, lokalizacja Swarzędz-Jasin. Wyślij swoje CV: biuro@frostsystems.pl

Ogłoszenia zamówisz na www.swarzedz24.pl

Przyzwyczailiśmy się, że co roku, w dniu 19 marca, czyli wtedy gdy przypada Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz – świętego Józefa, czekają nas atrakcje. Tym razem, podobnie jak przed rokiem, obchody były ograniczone z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.

Nie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, jednak uczcić imieniny patrona Swarzędza się udało. Skromne obchody polegały na złożeniu kwiatów przy figurze św. Józefa przez burmistrza Mariana Szkudlarka wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą i cechmistrzem Cechu Stolarzy Swarzędzkich Piotrem Kasprzakiem. Ponadto odprawiona została msza święta w intencji mieszkańców w kościele pod wezwaniem św. Marcina. W trakcie mszy poświęcono obraz przedstawiający św. Józefa. Obraz został przekazany przez Cech Stolarzy Swarzędzkich kościołowi pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela. (red.)

Mobilny Agent Nieruchomości Swarzędz i okolice sebastian.lach@kwpoland.com

530 829 565

S.C.

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33 tel. 61 818 99 02, 501 477 960 tel./fax 61 817 89 20 www.budren.pl e-mail; budrensc@wp.p

Okna Parapety Drzwi wewnętrzne, zewnętrzne Rolety Roletki materiałowe Bramy garażowe


kwiecień

Liderki piąte w Polsce: Finały Mistrzostw Polski Juniorek Starszych U19K Koszykarki Lidera Swarzędz rocznik 2002/03 w dniach 17-21 marca rozgrywały w Gdyni Finały Mistrzostw Polski Juniorek Starszych U19K. Było to zwieńczenie sezonu rozgrywkowego, w którym swarzędzanki zajęły 2 miejsce w Wielkopolsce i wywalczyły 4 miejsce w Finale Młodzieżowego Pucharu Polski. Liderki w wyniku losowania trafiły do grupy B. W pierwszym meczu swarzędzanki pokonały zespół UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 57:51. Koncertowa gra na przełomie 3 i 4 kwarty pozwoliła na odniesienie kluczowego zwycięstwa w kontekście awansu do półfinału. Punkty w tym meczu rzuciły: Ola Żukowska 25, Paulina Hantys 15, Wiktoria Flaszak 8, Martyna Urbaniak 3, Wiktoria Plackowska 2, Oliwia Flaszak 2, Dominika Rubach 2, Anna Majchrzak, Zofia Fornalik, Agata Krzywińska. Niestety kontuzji kolana w tym meczu doznała Oliwia Flaszak i uraz ten wykluczył ją z gry do końca turnieju. To bardzo zawęziło rotację trener Annie Talarczyk. Drugiego dnia Liderki grały z UKS Trójką Żyrardów i zwycięstwo gwarantowało awans do półfinału. Niestety swarzędzanki zaczęły katastrofalnie i po 10 minutach przegrywały 4:20. W tym meczu przez 3 kwarty nic nie udawało się koszykarkom Lidera. Przed 4 kwartą przegrywały 47:30 i nic nie zwiastowało tego co działo się w ostatniej odsłonie. Wiktoria Flaszak trafiła 5 razy za trzy punkty i Swarzędz odrobił prawie całą stratę. Niestety w końcówce zabrakło szczęścia Żyrardów zwyciężył 55:52 i droga do półfinału strasznie się skomplikowała. Liderki musiały liczyć na wygraną z AZS Poznań trzeciego dnia lub korzystny wynik z meczu Aleksandrów

Żyrardów. W meczu z Żyrardowem punkty rzuciły: Flaszak W 20, Żukowska 17, Plackowska 7, Hantys 6, Urbaniak 2. W meczu z AZSem liderki do przerwy remisowały po 40, ale nie miały odpowiedzi na warunki fizyczne Weroniki Piechowiak i przegrały 66:85, po punktach: Żukowska 22, Flaszak 17, Hantys 10, Urbaniak 8, Plackowska 4, Rubach 2, Majchrzak 2. Niestety wynik ostatniego meczu grupowego zadecydował o awansie Aleksandrowa do półfinału kosztem Lidera. Na osłodę Liderkom pozostał mecz o 5 miejsce z drużyną Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk. Trener Talarczyk udało się zmobilizować zespół, który mimo grania w 7 zawodniczek rozegrał kapitalny mecz i zwyciężył 84:64. To było słodkie zakończenie turnieju, który jednak był rozczarowaniem dla swarzędzanek wierzących w udział w meczach finałowych. Kapitalne spotkanie rozegrała Aleksandra Żukowska, która rzuciła 30 punktów i zebrała 14 piłek co łącznie dało jej eval 42! Wspierały ją Paulina Hantys 26 pkt (22 po przerwie i 7/10 za trzy) oraz Wiktoria Flaszak 11 pkt i aż 8 asyst. 8 punktów rzuciła Martyna Urbaniak, 4 Wiktoria Plackowska, 3 Dominika Rubach, 2 Anna Majchrzak. Nasze koszykarki zebrały mnóstwo pochwał za ciekawą i szybką koszykówkę, niezłomnych charakter i waleczność. Piąte miejsce w Polsce to ogromny sukces, w najwyższej kategorii młodzieżowej, w której grało prawie 40 zespołów. Wielkie brawa należą się Liderkom oraz sztabowi trenerskiemu Annie Talarczyk, Magdalenie Dedio, Tomaszowi Eichertowi i Dawidowi Dzikiewiczowi. Marcin Madanowski


Tel./fax 61 817 34 50, e-mail: fonsstempel2@o2.pl

Pon.- pt. 9:00-17:00

sob. nieczynne

Gruszczyn ul. Swarzędzka 29 tel. 783-486-144

1000 zł za brak maseczki - grzywna dla swarzędzanina Swarzędzka Straż Miejska informuje, że w związku nieprzyjęciem przez swarzędzanina mandatu za brak maseczki sąd wymierzył grzywnę wysokości 1000 zł. Noszenie (lub nie) maseczek od miesięcy rozgrzewa dyskusje pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami. Nie poruszamy tu kwestii czy jest to rozsądne, nierozsądne, bezpieczne, czy niebezpieczne. Dyskusja staje się naprawdę gorąca w momencie, gdy do zasłaniania ust i nosa jesteśmy zmuszani przepisami prawa. Straż Miejska w Swarzędzu, podczas interwencji 20 stycznia 2021 wystawiła mieszkańcowi mandat za to, że nie miał założonej maseczki i odmawiał zasłonięcia ust i nosa. Swarzędzanin odmówił przyjęcia mandatu, twierdząc, że kary te są bezprawne,

Absurd i nonsens Obiecywałem sobie nie odwoływać się już do pandemii, ale ta ciągle zdaje się odwoływać do nas. Ponownie żyjemy w /fot. UMiG/ przymusowej izolacji, w tzw. lockdownie. Nie wolno nam iść na pływalnię, do fryzjera, kupować materiały budowlane. Można za to iść do sklepu spożywczego, czy do kościoła, można kupować rośliny w sieciowym sklepie pod Swarzędzem, bo jest mniejszy niż określone normy. Tymczasem jesteśmy coraz bardziej zmęczeni tym niewidzialnym wrogiem. I jakby mu na złość coraz więcej ludzi buntuje się przeciwko zakrywaniu ust i nosa w miejscach publicznych. Są tacy, co w pociągu ostentacyjnie nie noszą maseczki, inni kombinują, to zakryję twarz chustą, to zostawię nos na wierzchu. Jasne, tak się łatwiej oddycha, okulary nie parują. Mamy choć trochę satysfakcji – skoro wirusa się nie da oszukać, to chociaż zagrajmy na nosie systemowi. Ale nie jedyni na to wpadliśmy. Skoro sprzedawca do fryzjera iść nie może, ale fryzjer już do spożywczego może, to i tworzy się swoiste podziemie. Słyszeliście o klinice amputacji

sprawa więc trafiła do sądu. Funkcjonariusze niedawno poinformowali, że 16 marca, na mocy wyroku sądu na przeciwnika noszenia maseczki nałożona została grzywna wysokości 1000 zł, a także obciążono go kosztami postępowania w wysokości 170 zł. Strażnicy informują: „w grudniu weszła w życie nowelizacja kilku ustaw, między innymi nowelizacja art. 116 Kodeksu Wykroczeń, która spowodowała, że odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obostrzeń jest umocowana w ustawie, nie zaś w rozporządzeniu, jak to miało miejsce do grudnia. Nie ma już więc wątpliwości, że kara np. za brak maseczki jest zgodna z prawem.” (red.)

włosów? Usługa medyczna, to i dozwolona. Jest też modlitwa, podczas której traci się włosy i wiele innych pomysłów. Markety budowlane pomimo zamknięcia i tak sprzedają – wywożą towar dla klientów na parking. Sprytne to wszystko. Choć nie ukrywajmy, oszukujemy siebie wszystkich nawzajem. W końcu po coś te obostrzenia są, one w końcu mają nam pomóc. Jednak, zupełnie szczerze, z uśmiechem, z pewną satysfakcją obserwuję te wszystkie nasze podchody. Bo naprawdę rozumiem potrzebę, każdy z nas już teraz walczy o byt. Po roku ciągłych to zamknięć, to otwarć. Po czasie zmarnowanym jeśli chodzi o pandemię, bo trzeba było przecież przeprowadzić wybory (choć jedne się nie odbyły, a i tak wszystkich nas kosztowały 70 mln zł, tylko przypominam), kolejne dociskanie społeczeństwa grozi zapaścią ekonomiczną i psychiczną dla wielu z nas. Stąd też gdy widzę, że ktoś się przeciwstawia obostrzeniom, to z jednej strony jestem zły, bo działa na niekorzyść ogółu, ale z drugiej, tak bardzo go rozumiem. I choć wyrażam głębokie przekonanie o tym, że tak zwany ruch „anty-covidowy” sprzeciwiający się wszelkim obostrzeniom, to istny „absurd i nonsens”, to jednak nucę sobie pewien wers: „…i kiedy kpisz z prawdy, którą ktoś uważa za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość”. Adam Choryński

Profile for Informator Swarzedzki || swarzedz24.pl

Informator Swarzędzki 2021 nr 4 - kwiecień  

Niezależna, darmowa gazeta lokalna obejmująca swym zasięgiem gminę Swarzędz i okolice

Informator Swarzędzki 2021 nr 4 - kwiecień  

Niezależna, darmowa gazeta lokalna obejmująca swym zasięgiem gminę Swarzędz i okolice

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded