Page 1


BIOMHXANIE™ XAPTOY ™THN E§§A¢A (19Ô˜-20fi˜ ·ÈÒÓ·˜)


ISBN 978-960-244-115-2 ©2008 ¶√§πΔπ™Δπ∫√ π¢ƒÀª∞ √ªπ§√À ¶∂πƒ∞πø™ ∞ÁÁ. °¤ÚÔÓÙ· 6, 105 58 ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210 32 18 015, fax 210 32 18 145 www.piop.gr, piop@piraeusbank.gr


BIOMHXANIE™ XAPTOY ™THN E§§A¢A (19Ô˜-20fi˜ ·ÈÒÓ·˜) ∫∂πª∂¡∞

ª·Ú›ÓÔ˜ μϤÛÛ·˜ - ª·Ú›· ª·Ï·ÎÔ‡ ÿηÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ∞ıËÓ¿ ∑Ë˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∞ÏÂ͛Ԣ - ∂ϤÓË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›· ª·Ùı·›Ô˘ ∞È̤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ª·ÓÛÔ‡Ú ∂¶πª∂§∂π∞

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜

¶√§πΔπ™Δπ∫√ π¢ƒÀª∞ √ªπ§√À ¶∂πƒ∞πø™


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

¶ƒ√§√°π∫√ ™∏ª∂πøª∞ √π μπ√ª∏Ã∞¡π∂™ Ã∞ƒΔ√À ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ (19Ô˜ - 20fi˜ ∞πø¡∞™)

9 11

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §Ô‡ÎÔ˜

∞√ƒπ™Δ∂™ ¶ƒ√£∂™∂π™, ª∂Δ∂øƒ∂™ ¶ƒ√™¶∞£∂π∂™. °Àƒø ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒ√´™Δ√ƒπ∞ Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ Ã∞ƒΔ√¶√π∏Δπ∫∏™ (1800-1833)

29

ª·Ú›ÓÔ˜ μϤÛÛ·˜ – ª·Ú›· ª·Ï·ÎÔ‡ A¶O TON PAMºO ™TON BAPOY•AKH. H E¶IBIø™H TOY XAPTO¶OIEIOY BAPOY•AKH ME™ø TH™ ETAIPEIA™ «EPMH™» ÿηÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜

49

∏ Ã∞ƒΔ√¶√ππ∞ ∫∞π ∏ Ã∞ƒΔ√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞π°π√À, 1924-1968

79

∞ıËÓ¿ ∑Ë˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ∏ ∂•∂§π•∏ Δø¡ ∫Δ∏ƒπ∞∫ø¡ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂ø¡ ™Δ∏ Ã∞ƒΔ√¶√ππ∞ ∞π°π√À ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∞ÏÂ͛Ԣ – ∂ϤÓË ∂ÌÌ·ÓÔ˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘

109

∂§§∏¡π∫∏ Ã∞ƒΔ√¶√ππ∞ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞.∂.: ∏ ¶ƒøΔ∏ Ã∞ƒΔ√¶√ππ∞ Δ∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™, 1936-1990 ∞ıËÓ¿ ∑Ë˙ÔÔ‡ÏÔ˘

145

√π ∂ƒ°∞∑√ª∂¡√π ™Δ∏ Ã∞ƒΔ√¶√ππ∞, 1900-1980 ™ÔÊ›· ª·Ùı·›Ô˘

171

∞¡∞ª¡∏™∂π™ ∂¡√™ Ã∏ªπ∫√À ™Δ∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ Ã∞ƒΔ√À:

215

√π ™Ã∂™∂π™ ª∂ Δ√ ∞¡£ƒø¶π¡√ ¢À¡∞ªπ∫√ ∞È̤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ª·ÓÛÔ‡Ú

Βιομηχανίες Χάρτου στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)  
Βιομηχανίες Χάρτου στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας)  

Επιμέλεια και εισαγωγή: Χρήστος Λούκος Κείμενα: Μαρίνος Βλέσσας – Μαρία Μαλακού, Ίκαρος Μαντούβαλος, Αθηνά Ζηζοπούλου, Μαργαρίτα Αλεξίου –...

Advertisement