Page 1

Home Theatre Systems Lineup

2012 - 2013


สู่มิติใหม่ ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับความบันเทิงในระบบสามมิติอย่างแท้จริง ด้วยบลูเรย์ดิสก์ โฮมเธี ย เตอร์ ล่ า สุ ด จากไพโอเนี ย ร์ ที ่ ม ี เ ทคโนโลยี ท ี ่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ที่ให้เสียง Virtual 3D สร้างเสียงที่มีความลึกอย่างเต็มรูปแบบผสานความทรงพลัง ของภาพและเสียงอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยระบบของไพโอเนียร์ได้รับการ รับรองมาตรฐาน DLNA™ เวอร์ชั่น 1.5 และเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย สำหรับเล่นสือ่ ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี Sound Retriever และโหมด Net Contents เพื่อยกระดับความบันเทิงให้แก่ภาพและเสียง และ ดีวีดีโฮมเธียเตอร์นั้นมาพร้อม ฟังก์ชั่นคาราโอเกะเต็มรูปแบบ ที่มีการให้คะแนนและบันทึกเสียงร้องเพื่อความ สนุกสนานในกิจกรรมโชว์พลังเสียงที่บ้านคุณ * การรองรับคุณสมบัติต่างๆจะแตกต่างกันไปตามสินค้าแต่ละรุ่น


การชมเนื ้ อ หาเว็ บ YouTube/Picasa

คุณสมบัติด้านเสียง

323BD 322BD 222BD

โหมด 5 Speaker

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

โหมดปรับความสมดุลยใหสัญญาณเสียงขาออก ดังนั้นลำโพงทั้ง หาตัวจึงใหเสียงที่มีระดับเทาเทียมกัน นำเสนอประสบการณในการ รับฟังอันทรงพลัง

ชมวิดีโอจาก YouTube ในโทรทัศนของคุณ หรือแบงปนอัลบั้มภาพออนไลนของ Picasa กับเพื่อนๆ และครอบครัว

สิ่งอำนวยความสะดวก ฟงกชั่นคาราโอเกะ

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

เทคโนโลยี Virtual 3D Sound 323BD 322BD 222BD

เทคโนโลยี Virtual 3D Sound จากไพโอเนียร สรา งสนามเสียงเสมือน จริงที่ดานหลังของโทรทัศนคุณ ใหมีความเหมาะสมกับภาพยนตร สามมิติเพื่อใหอารมณเหมือนอยูในโรงภาพยนตรระบบสามมิติอยาง แทจริง

เพลิดเพลินกับการรอ งคาราโอเกะทีบ่ า นคุณ โดยผลิตภัณฑ ทุกรุน มีฟง กช น่ั ปรับระดับเสียงไมโครโฟนและแอ็คโค สว น ดีวีดีโฮมเธียเตอรสำหรับดีวีดีนั้นมีชองเสียบไมโครโฟน 2 ชองเพื่อรองรับการรองเพลงคูอีกดวย

การใหคะแนนและการบันทึกเสียงคาราโอเกะ 424DVD 222DVD 121DVD

เทคโนโลยี Sound Retriever

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

เทคโนโลยีกูคืนคุณภาพเสียง Sound Retriever เอกสิทธิ์เฉพาะ จากไพโอเนียร ชวยยกระดับคุณภาพเสียงของไฟลเสียง WMA/MP3 ซึ่งถูกบีบอัดใหเทียบเทา คุณภาพของเสียงจากแผน ซีดี โดยสรา งสัญญาณใหมเ พือ่ กูร ายละเอียดเล็กๆนอ ยๆ ที่ ถูกตัดออกไปในกระบวนการบีบอัดไฟล

ดีวีดี โฮมเธียเตอรมาพรอมฟงกชั่นคาราโอเกะซึ่งแสดง ภาพควบคูไปกับคะแนนของคุณนอกจากนั้นแลว คุณยัง สามารถบันทึกเสียงรองคาราโอเกะของคุณลง USB ได อีกดวย BD-LIVE™/BONUSVIEW™ 323BD 322BD 222BD

คุณสมบัติดานภาพ

คุณสามารถดูเนื้อหาพิเศษของบลูเรยดิสกไดผาน BONUSVIEW™ ในรูปแบบ Picture-in-Picture สวนคุณสมบัติ BD-LIVE™ ชวยใหคุณสามารถดาวนโหลด เนื้อหาเพิ่มเติมตางๆ ไดทางอินเทอรเน็ต เชนคุณสมบัติพิเศษหรือภาษาที่แผน บลูเรยดิสกนั้นไมไดรองรับในขั้นตน

รองรับการเลนบลูเรยสามมิ ต ิ 323BD 322BD 222BD

มีเฉพาะในแผนบลูเรยดิสกที่รองรับเทานั้น และฟเจอรที่สามารถเลนไดนั้น ขึ้นอยูกับเนื้อหาของดิสกนั้นๆ

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพยนตรสามมิติเรื่องใหมลาสุดได จากโฮมเธียเตอรของคุณ โดยเชือ่ มตอเขากับจอภาพทีร่ องรับระบบ ภาพสามมิติผานสาย HDMI เพื่อประสบการณในการรับชมอยาง สมบูรณแบบ

* BD-LIVE/BONUSVIEW

36-bit Deep Colour

ดวยอแดปเตอร Bluetooth รุน AS-BT200 คุณสามารถสตรีมเพลงไดแบบไรสาย จากเครื่องเลนที่รองรับการใชงาน เชน สมารทโฟนหรือคอมพิวเตอร

323BD 322BD 222BD

ระบบของไพโอเนียรร องรับ 36-bit Deep Colour เพือ่ แสดงรายละเอียดของภาพ อยางเดนชัด มีสีสันเปนธรรมชาติ และมีการแปรเปลี่ยนภาพที่นวลตา ภาพ 36-bit Deep Colour 24-bit (8-bit x 3)

36-bit (12-bit x 3)

Ĩ øĐü 256 ãĔü

4096 ãĔü Ĩ øĐü

Bluetooth Ready 323BD 322BD 222BD

การบั น ทึ ก ซี ด ี

USB

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

คุณสามารถบันทึกเพลงจาก CD ลงในอุปกรณ USB ไดโ ดยตรงโดยไม ตองใชคอมพิวเตอร โดยขอมูลจะถูกบันทึกเปนไฟล MP3 ตามอัตรา บิทที่คุณไดเลือกไว

การเล น ไฟล ม ี เ ดี ย และไฟล จ ากคอมพิ ว เตอร

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

บลูเรย์โฮมเธียเตอร์

โหมด Net Contents

323BD 322BD 222BD

โหมดชวยลดความผิดเพี้ยนของภาพเพื่อใหมีคุณภาพสูงขึ้นเปนประโยชนอยางยิ่ง สำหรับการรับชมเนื้อหาที่มีอัตราบิตต่ำเชนวิดีโอจาก YouTube

BD-ROM

BD-R/-RE

AVCHD

DVD-Video

CD-DA

CD-R/-RW

DTS-CD

SACD

DivX Plus HD, WMV, MKV, JPEG, LPCM, MP3, WMA* ไมสามารถเลนไฟล FLAC ผ่านการเชื่อมต่อแบบ LAN

ได โดยสามารถเลนไดผานแผนดิสกและการเชื่อมตอ USB เท่านั้น

ดีวีดีโฮมเธียเตอร DVD-Video

คุณสมบัติด้านเน็ตเวอร์ค การรับรองมาตรฐาน DLNA™ เวอรชั่น (1.5) 323BD 322BD 222BD

ระบบของไพโอเนียรไดรบั การรับรอง DLNA certified (1.5) สามารถใชงานรวมกับผลิตภัณฑอน่ื ๆ ทีไ่ ดรบั การรับรองภายใน เครือขา ยของบา นคุณ ตัวอยา งเชน คุณสามารถสตรีมเพลงและวิดโี อจากคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนไดผานการเชื่อมตอไรสาย* * ไมรองรับการเลนเนื้อหาเชิงพาณิชยที่ไดรับการปกปองจาก DRM ซึ่งตองใชการปองกันลิงค DTCP-IP

DVD±R/±RW

DVD±R/±RW

CD-DA

CD-R/-RW

DTS-CD

DivX, JPEG, MP3, WMA

การเชื่อมตอเครื่องเลนหลัก

323BD 322BD 222BD 424DVD 222DVD 121DVD

บลูเรยโฮมเธียเตอร

ดา นหนา : ไมโครโฟนขาเขา 1 ชอ ง, ชอ งตอ เครือ่ งเลน แบบพกพา 1 ชอ ง (3.5 มม), USB ขาเขา 2 ชอ ง ดานหลัง: HDMI ขาเขา 2 ชอง/ขาออก 1 ชอง, วิดีโอคอมโพสิทขาออก 1 ชอง, ออดิโอ ขาเขา 1 ชอง, ออปติคอลดิจิตัลขาเขา 2 ชอง, LAN

ดีวีดีโฮมเธียเตอร

ดา นหนา : ไมโครโฟนขาเขา 2 ชอ ง, ชอ งตอ เครือ่ งเลน แบบพกพา 1 ชอ ง (3.5 มม), USB ขาเขา 1 ชอ ง ดานหลัง: HDMI ขาออก 1 ชอง, วิดีโอคอมโพเนนทขาออก 1 ชอง, วิดีโอคอมโพสิทขาออก 1 ชอง, ออดิโอขาเขา 1 ชอง


บลูเรย์โฮมเธียเตอร์ ตื่นเต้นในความสมจริง

HTZ-323BD

NEW

บลูเรยโฮมเธียเตอรสามมิติ ทีม่ าพรอมกับ 4 ลำโพงทรงสูง, ระบบเสียง Virtual 3D เพือ่ สรางเสียงทีม่ คี วามลึกอยางเต็มรูปแบบ, คาราโอเกะ และรองรับการเลนไฟลไดหลากหลาย

รุนของผลิตภัณฑในระบบนี้ไดแก: เครื่องเลนบลูเรยดิสก รีซีฟเวอร XV-BD422B ชุ ด ลำโพง S-BD422 SL FL FR SR RMS 1100 W SW

C

HTZ-323BD

HTZ-322BD

NEW

บลูเรยโฮมเธียเตอรสามมิติ ที่มาพรอมกับ 2 ลำโพงทรงสูง, ระบบเสียง Virtual 3D เพื่อสรางเสียงที่มีความลึกอยางเต็มรูปแบบ, คาราโอเกะ และรองรับการเลนไฟลไดหลากหลาย

รุนของผลิตภัณฑในระบบนี้ไดแก: เครื่องเลนบลูเรยดิสก รีซีฟเวอร XV-BD222B ชุ ด ลำโพง S-BD222 FL FR RMS 1100 W C

SW SL/SR

HTZ-322BD

HTZ-222BD

NEW

รุนของผลิตภัณฑในระบบนี้ไดแก: เครื่องเลนบลูเรยดิสก รีซีฟเวอร XV-BD122B ชุ ด ลำโพง S-BD122 RMS 1100 W SL/FL C FR/SR SW HTZ-222BD

บลูเรยโฮมเธียเตอรสามมิติ ที่มาพรอมกับ 4 แซทเทิลไลท, ระบบเสียง Virtual 3D เพื่อสรางเสียงที่มีความลึกอยางเต็มรูปแบบ, คาราโอเกะ และรองรับการเลนไฟลไดหลากหลาย


ดีวีดีโฮมเธียเตอร์ ถึงเวลาดวลเพลงแล้ว ไมโครโฟนเป น อุ ป กรณ เ สริ ม

HTZ-424DVD RMS 1000 W

SL FL

NEW

ดีวีดี โฮมเธียเตอร ที่มาพรอมกับ 4 ลำโพงทรงสูง ระบบใหคะแนนและบันทึกเสียงคาราโอเกะ และโหมด 5 Speaker เพื่อปรับระดับ ความดังของเสียง

NEW

ดีวีดี โฮมเธียเตอร ที่มาพรอมกับ 2 ลำโพงทรงสูง ระบบใหคะแนนและบันทึกเสียงคาราโอเกะ และโหมด 5 Speaker เพื่อปรับระดับ ความดังของเสียง

NEW

ดีวีดี โฮมเธียเตอร ที่มาพรอมกับ 5 ลำโพงแซทเทิลไลท ระบบใหคะแนนและบันทึกเสียงคาราโอเกะ และโหมด 5 Speaker เพื่อปรับระดับความดังของเสียง

FR SR

SW

C

HTZ-424DVD

HTZ-222DVD RMS

600 W

FL FR

C

SW SL/SR

HTZ-222DVD

HTZ-121DVD RMS

300 W

SL/FL

C

FR/SR

SW

HTZ-121DVD


FEATURE COMPARISON & SPECIFICATIONS: BLU-RAY DISC HOME THEATRE SYSTEMS ภาคขยายเสียง แชนเนล RMS กำลังขับรวม RMS คูหนา, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD, 4 โอหม กลาง, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD, 3 โอหม เซอรราวด, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD, 4 โอหม ซับวูฟเฟอร, 100 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD, 3 โอหม คุณสมบัติดานเสียง

Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II อีควอไลเซอร (ขาว, เกมส, ภาพยนตร, เพลง) โหมด 5 Speaker Virtual 3D Sound Sound Retriever Audio Sync (Lip Sync)

คุณสมบัติดานภาพ การเลน Blu-ray 3D™

36-bit Deep Colour/x.v.Colour

การอัพสเกลภาพ 1080p โหมด Net Contents คุณสมบัติดานเน็ทเวอรค การรับรองมาตรฐาน DLNA™ เวอรชั่น 1.5 การชมเนื้อหาเว็บ YouTube/Picasa สิ่งอำนวยความสะดวก คาราโอเกะพรอมการควบคุมระดับไมโครโฟน/เสียง Echo การบันทึกซีดี USB (ไฟล MP3) BD-Live™/BONUSVIEW™

Bluetooth Ready (ตองใช AS-BT200) การจดจำสถานีวิทยุ FM ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ ขอมูลจำเพาะ แรงดันไฟฟาที่ใช อัตราการใชพลังงาน/โหมดสแตนดบาย ขนาด (กวาง x สูง x หนา)/น้ำหนัก ตัวรีซีฟเวอร (มม./กก.) ลำโพงคูหนา (มม./กก.) ลำโพงเซ็นเตอร (มม./กก.) ลำโพงเซอรราวด (มม./กก.) ซับวูฟเฟอร (มม./กก.)

HTZ-323BD

HTZ-322BD

HTZ-222BD

5.1 แชนเนล 1100 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต (passive)

5.1 แชนเนล 1100 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต (passive)

5.1 แชนเนล 1100 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต 150 วัตต/แชนเนล 250 วัตต (passive)

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

• • • • • (50) • •

• • • • • (50) • •

• • • • • (50) • •

110-240 โวลต 50/60 เฮิรตซ 190 วัตต/0.5 วัตต

110-240 โวลต 50/60 เฮิรตซ 190 วัตต/0.5 วัตต

110-240 โวลต 50/60 เฮิรตซ 190 วัตต/0.5 วัตต

430 x 63 x 345/3.4 250 x 1110 x 250/3.5 230 x 80 x 90/0.7 250 x 1110 x 250/3.4 200 x 340 x 270/3.4

430 x 63 x 345/3.4 250 x 1110 x 250/3.5 230 x 80 x 90/0.7 95 x 80 x 90/0.3 200 x 340 x 270/3.4

430 x 63 x 345/3.4 95 x 80 x 90/0.3 230 x 80 x 90/0.7 95 x 80 x 90/0.3 200 x 340 x 270/3.4

FEATURE COMPARISON & SPECIFICATIONS: DVD HOME THEATRE SYSTEMS ภาคขยายเสียง แชนเนล RMS กำลังขับรวม RMS คูหนา, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD กลาง, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD เซอรราวด, 1 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD ซับวูฟเฟอร, 100 กิโลเฮิรตซ, 30 % THD คุณสมบัติดานเสียง DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II

อีควอไลเซอร (ร็อค, ปอป, ไลฟ, แดนซ, เทคโน, คลาสสิก, ซอฟท) โหมด 5 Speaker Sound Retriever Audio Sync (Lip Sync)

คุณสมบัติดานภาพ HDMI ขาออก การอัพสเกล 1080p/1080i/720p โปรเกรสซีฟสแกน (PAL/NTSC) สิ่งอำนวยความสะดวก

คาราโอเกะ (การควบคุมคีย/เสียง Echo การใหคะแนน, การบันทึกลง USB การบันทึกซีดี USB (ไฟล MP3) การจดจำสถานีวิทยุ FM

ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ ขอมูลจำเพาะ แรงดันไฟฟาที่ใช อัตราการใชพลังงาน/โหมดสแตนดบาย ขนาด (กวาง x สูง x หนา)/น้ำหนัก ตัวรีซีฟเวอร (มม./กก.) ลำโพงคูหนา (มม./กก.) ลำโพงเซ็นเตอร (มม./กก.) ลำโพงเซอรราวด (มม./กก.) ซับวูฟเฟอร (มม./กก.)

แผงควบคุมดานหลัง

บลูเรย์โฮมเธียเตอร์ (HTZ-323BD)

ดีวีดีโฮมเธียเตอร์ (HTZ-424DVD)

HTZ-424DVD

HTZ-222DVD

HTZ-121DVD

5.1 แชนเนล 1000 วัตต 125 วัตต/แชนเนล (6 โอหม) 250 วัตต (3 โอหม) 125 วัตต/แชนเนล (6 โอหม) 250 วัตต (3 โอหม)

5.1 แชนเนล 600 วัตต 75 วัตต/แชนเนล (4 โอหม) 150 วัตต (8 โอหม) 75 วัตต/แชนเนล (4 โอหม) 150 วัตต (8 โอหม)

5.1 แชนเนล 300 วัตต 38 วัตต/แชนเนล (4 โอหม) 75 วัตต (8 โอหม) 38 วัตต/แชนเนล (4 โอหม) 75 วัตต (8 โอหม)

• • • • •

• • • • •

• (except DTS) • • • •

• • •

• • •

• • •

• • • (50) •

• • • (50) •

• • • (50) •

220 โวลต 50/60 เฮิรตซ 120 วัตต/0.5 วัตต

220 โวลต 50/60 เฮิรตซ 95 วัตต/0.5 วัตต

220 โวลต 50/60 เฮิรตซ 45 วัตต0.5 วัตต

360 x 64 x 351/2.8 250 x 1110 x 250/3.5 230 x 80 x 90/0.7 250 x 1110 x 250/3.4 200 x 340 x 270/3.4

360 x 64 x 351/2.7 250 x 1110 x 250/3.5 230 x 80 x 90/0.7 95 x 80 x 90/0.3 200 x 340 x 270/3.4

360 x 64 x 351/2.6 95 x 80 x 90/0.3 95 x 80 x 90/0.4 95 x 80 x 90/0.3 200 x 340 x 270/3.4


PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. (Co. Reg. No.: 199203130M) 253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 Service Hotline: (65)-6472-7555 http://www.pioneer.com.sg PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 212-0031, Japan http://pioneer.jp

PIONEER และสัญลักษณ์ไพโอเนียร์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pioneer Corporation รองรับฟอร์แมต MPEG1 Audio Layer3 32 kHz, 44.1 kHz และ 48 kHz MP3 ชื่อไฟล์ MP3 จำเป็นต้องมีนามสกุลเป็น mp3

ระบบไม่สามารถแสดงตัวหนังสือภาษาจีนได้ แม้ว่าจะสามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวหนังสือภาษาจีนได้ก็ตาม โฟลเดอร์หนึ่งๆ (รวมถึงไดเร็คทอรี่ราก) สามารถรองรับได้สูงสุด 256 โฟลเดอร์ย่อยและไฟล์ นอกจากนั้นแล้ว โฟลเดอร์สามารถซ้อนกันได้สูงสุด 5 ชั้นด้วยกัน ไม่รองรับเนื้อหาที่มีค่าบิทเรทแปรผัน หรือ VBR (Variable Bit Rate) ผลิตภัณฑ์นี้ อาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่ถูกบันทึกด้วยผลิตภัณฑ์อื่นได้ เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก, โหมด การใช้งาน, ความสกปรกหรือรอยขีดข่วนบนผิวของแผ่นดิสก์ Blu-ray Disc, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUSVIEW และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray

Disc Association สัญลักษณ์ DVD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DVD Format/Logo Licensing Corporation คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมถึงสัญลักษณ์ HDMI เป็นเครื่องหมาย การค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ “x.v.Colour” และสัญลักษณ์ “x.v.Colour” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation โดย x.v.Colour จะมี ให้ใช้งานในเฉพาะการเล่นแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอุปกรณ์ AVCHD เท่านั้น

“AVCHD” และสัญลักษณ์ “AVCHD” เป็นเครือ ่ งหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าของ Oracle และ/หรือองค์กรในเครือ โดยชื่ออื่นๆอาจเป็น

เครื่องหมายการค้าของเจ้าของชื่อนั้นๆ

Dolby และสัญลักษณ์ Double-D เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories DTS, DTS-HD, สัญลักษณ์และ DTS หรือ DTS-HD และสัญลักษณ์ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ DTS, Inc DLNA, สัญลักษณ์ DLNA และการรับรองมาตรฐาน DLNA เป็นเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการบริการ และเครื่องหมายการรับรองของ Digital Living Network Alliance “SACD” และ “Super Audio CD” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation ได้รับการรับรอง DivX Certified® ในการเล่นวิดีโอ DivX® และ DivX Plus® HD (H.264/MKV) ในความละเอียด สูงสุด 1080p HD รวมถึงเนื้อหาพรีเมียม DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทในเครือ และนำมาใช้ภายใต้ใบอนุญาต Picasa, YouTube เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google, Inc

ตีพิมพโดย สงวนลิขสิทธิ์ิ © 2012 Pioneer Corporation ขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ หมายเหตุ: ขอมูลจำเพาะ และการออกแบบผลิตภัณฑอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา 3178L 12 BD/DVD Home Theatre System Catalog (PTH) 15,000-ADKI/CCI 07-12 Printed in Thailand

New HTZ BD/DVD  

New Blu Ray & DVD Home Theater Sysytem 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you