Page 1


Issue April 2013

06 13 14 16 18 20 21 22

PIM Highlight เก็บโลกมาเล่า : Happy Workplace คนเก่ง PIM Letter From OSAKA เรื่องจีนจากซีหนาน New lnnovation : หุ่นยนต์ตรวจบัตร Our Network : บริษัท ปัญญธารา จำ�กัด PIM Special : ท่องเที่ยวเมืองนนท์

ทักทายชาว PIM Magazine กันอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือนเมษายน เดือนที่ร้อน ที่สุดของปี PIM Magazine ฉบับนีว้ า่ กันด้วยเรือ่ งของ “คน” ซึง่ ถือได้วา่ เป็นกลไกส�ำคัญใน การขับเคลือ่ นองค์กร หากองค์กรใดสามารถดึงศักยภาพของคนในองค์กรออก มาได้มากที่สุด จัดกระบวนการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้กับคนในองค์กร สร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้คนท�ำงานมีความสุข ส่งเสริมให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ ก็จะสามารถรักษา “ทรัพยากรมนุษย์” ให้อยู่คู่องค์กรและพัฒนา องค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management) PIM Magazine : พี ไอ เอ็ม แมกกาซีน ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน 2556 สำ�นักสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษา พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล บรรณาธิการบริหาร ปาริชาต บัวขาว บรรณาธิการ วรินทรา วิริยา กองบรรณาธิการ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร มนตกานต์ วีรชัยเดชอุดม วาร์วี ชานวิทิตกุล พิสูจน์อักษร สุธาสินี พ่วงพลับ กันย์อักษร ชื่นชมภู อรทัย ทับทองห้วย ศิลปกรรม เอกภพ สุขทอง

คทาเทพ พงศ์ทอง ชนติกาญ วนารักษ์สกุล จุฬนี ศิริขันธ์ คทาเทพ พงศ์ทอง ชนติกาญ วนารักษ์สกุล ภูริมาศ สว่างเมฆ

85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2832 0200 ถึง 14 โทรสาร 0 2832 0391 85/1, Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad, Prakkred, Nonthaburi, 11120 THAILAND Tel. 0 2832 0200 to 14 Fax 0 2832 0391 www.pim.ac.th www.facebook/pimfanpage

ถ้ายังไม่เห็นภาพ ลองนึกถึงองค์กรยักษ์ใหญ่ใกล้ตัว อย่างบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ท�ำธุรกิจร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ให้บริการความสะดวกกับ ทุกชุมชน 24 ชั่วโมง ปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วมีสาขากว่า 7,000 สาขาทั่ว ประเทศ และจะขยายสาขาไปจนถึง 15,000 สาขาภายใน 5 ปีนี้ การขยาย จ�ำนวนสาขาของร้าน 7-Eleven จะรวดเร็วขนาดนี้ไม่ได้ ถ้าไม่มีการดูแลคน มากกว่า 100,000 คนทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรขนาดมหึมา ที่ ส�ำคัญคือบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพและร่วมแรงร่วมใจกันน�ำพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย ใครเป็นผูส้ ร้างกระบวนการการดูแล “หัวใจขององค์กร” PIM Magazine ฉบับนี้ มีค�ำตอบให้ค่ะ ลองมาหาค�ำตอบกันว่ากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า HR หรือ Human Resource เค้ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรในองค์กร ในคอลัมน์ PIM Highlight กันนะคะ คนเก่ง PIM ฉบับนีก้ ย็ งั ว่ากันด้วยเรือ่ งของศาสตร์การดูแลคนอยูค่ ะ่ มารูจ้ กั น้อง โบว์ วลิสรณัฐฏ์ กัณปิยะภัณฑ์ สาวน้อยจากราชบุรี และหนุ่มปัตตานี น้องกั๊ม อนุวัฒน์ หมั่นอู นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ จัดการรุ่นแรกของ PIM อ่านบทสัมภาษณ์น้อง 2 คนดูแล้ว แทบไม่เชื่อค่ะว่า น้องเพิง่ อยูแ่ ค่ชนั้ ปีที่ 1 แต่เข้าใจเรือ่ งการบริหารจัดการคนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ Letter from Osaka ถ้ายังจ�ำกันได้ น้องๆ รุ่นที่ 2 บัว เพชร หลิว แมท และอั้ม ก็จะเดินทางกลับมาเมืองไทยกันแล้ว ไปดูจดหมายฉบับสุดท้ายจากน้องๆ กัน ค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ PIM Magazine สัญญาค่ะ เมื่อทั้ง 5 คนกลับ มาจะให้นอ้ งๆ เล่าให้พวกเราฟังถึงประสบการณ์และความรูท้ ไี่ ด้เก็บเกีย่ วมา 1 ปีเต็มจากแดนปลาดิบ อากาศร้อนแบบนี้ ชาว PIM Magazine รักษาสุขภาพนะคะ ดื่มน�้ำมากๆ หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด เดินทางไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวัง เป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมค่ะ บก.แอมป์

3


มอบทุนการศึกษาเด็ก PIM ไปญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

นักศึกษา PIM สอบวิชา ปฏิบัติเครื่องดนตรีจีน วงออร์เคสตร้ารุ่นแรก

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้า หน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จ� ำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษา Work & Study in Japan แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาการ จัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาการจัด การโลจิสติกส์ เพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นและ ฝึกเตรียมเข้าท�ำงาน ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ เป็นเวลา 1 ปี โดยมี รศ.ดร. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการ สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี และ จัดการธุรกิจค้าปลีกกว่า 40 คน สอบวิชา ผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี จี น ของคณะศิ ล ปทุนการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่ง ศาสตร์ ถือเป็นออร์เคสตร้าจีนครั้งแรก เน้ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและพั ฒ นา บรรเลงโดยใช้กลุม่ เครือ่ งดนตรีทงั้ 3 กลุม่ นักศึกษา PIM อย่างต่อเนื่อง ให้มีความ เครื่องดีด เครื่องสี และเครื่องเป่า ซึ่ง สามารถและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น นักศึกษาได้รับการสอนจาก อ.ไมตรี ศิริ ตามกรอบคิดในการจัดการศึกษาที่เรียก พิ สุ ท ธิ วิ ม ล อ.สมโภช มั่ ง สาคร และ ว่า DJT Model (Deutsch Japan Thai- อ.บรรจง อุดมมะดัน land) โดยนักศึกษาจะได้รบั ประสบการณ์ ตรงจากการฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท� ำ งานใน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ร้าน 7-Eleven ต้ น แบบและผู ้ น� ำ ด้ า น นวั ต กรรม ตลอดจนเรี ย นรู ้ แ นวคิ ด วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทย และ ยังส่งเสริมการเรียนรูค้ วบคูก่ บั การปฏิบตั ิ งานจริ ง ตามแนวทาง Work-based Learning 4

และมีทีมผู้บริหาร PIM น�ำโดย ดร.ยุวดี ไวทยะโชติ คณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ อ.นลินรัตน์ ธรรมพุฒิพงศ์ ผู้อ�ำนวยการ อุทยานภาษาและวัฒนธรรมจีน ร่วมฟัง การบรรเลงออร์เคสตร้าครั้งแรกนี้

นักศึกษา RT เป็นตัวแทน J-MAT ครั้งที่ 27

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RTRetail Business Management) คณะ บริหารธุรกิจ โดย อ.วินัยชาญ สรรพโรจน์ พัฒนา และ อ.กิตติภพ ตันสุวรรณ ได้ ส่งตัวแทนนักศึกษา 4 คน ได้แก่ ฐานวัฒน์ ภิญโญพงศ์โอฬาร, สุพจน์ แคล้วกระโทก, บุษยารัตน์ นิลลาวรรณ และอนุสรา เมฆ บุตร เข้าร่วมการแข่งขัน “การอบรมพิเศษ นักการตลาดรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27 (J-MAT Marketing Trainee)” และผ่ า นการ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาจาก ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติ จัดท�ำแผนการตลาดกับโครงการยุวสมาชิก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


ASEAN DAY เปิดบ้านสู่ประตูอาเซียน

PIM Young Creative Program จัดกิจกรรมก่อน ปิดเทอมอย่างต่อเนื่อง

ครัง้ ที่ 8 ตอน “Sugoi Nippon ญีป่ นุ่ สุโก้ย”

ครั้งที่ 7 ตอน “รวมพลคนท�ำ Animation ภาค 2D” ส� ำ นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร PIM ร่ ว มกั บ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษา ญีป่ นุ่ ธุรกิจ น�ำโดย อ.ทิพวรรณ อภิวนั ท์วร รัตน์ รองคณบดี จัดกิจกรรม PIM Young Creative Program ครั้งที่ 8 ตอน “Sugoi Nippon สุโก้ยญี่ปุ่น” เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจที่ก�ำลังจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย ผู้สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

คณะศิ ล ปศาสตร์ PIM จั ด โครงการ “ASEAN DAY เปิดบ้านสู่ประตูอาเซียน” กิจกรรมสร้างความตื่นตัวในการก้าวเข้า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี ให้ เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิ จ กรรมในงานมี ห ลากหลายทั้ ง การ แสดงวงกลองยาวมังคลอุบล การแสดง ดนตรีจีน การขับร้องเพลงจีน สากล และ เพลงไทย โดยนักศึกษา PIM นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และเวทีเสวนาเรือ่ ง “พืน้ ทีเ่ ยาวชนไทยใน อาเซี ย น” โดย ดร.ชั ย เสฏฐ์ พรหมศรี หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ อาจารย์ประจ�ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเสวนา

ส� ำ นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร PIM คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ นิเทศศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม PIM Young Creative Program ครั้งที่ 7 ตอน “รวม พลคนท�ำ Animation ภาค 2D” โดยวิทยากร มืออาชีพ อ.เปลว ศิริสุวรรณ, Creative Director บริษทั ทรีสตูดโิ อ จ�ำกัด ในหัวข้อ “Character to Story” อ.วรวัฒน์ ขจรชัย ครั้งที่ 9 ตอน “สวมบทผู้จัดการอาคาร” กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชั่น 2D ใน หัวข้อ “อบรมการสร้าง 2D Animation” และ อ.ชัยวุฒิ รืน่ เริง อาจารย์ประจ�ำคณะ นิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “เทคนิคการน�ำ เสนอผลงานให้ประทับใจ” และ “ปัน้ แต่ง ผลงานตามโจทย์ที่ก�ำหนด” กิจกรรมครั้งนี้ยังจัดประกวด Animation 2D คาแร็คเตอร์พนักงานร้าน 7-Eleven ซึ่ ง ที ม ผู ้ ช นะคื อ ที ม Three Angles มี น.ส.ฑิ ต ยา ฌาณวั ฒ นศิ ริ นั ก ศึ ก ษา คณะนิเทศศาสตร์ PIM, น.ส.กนกวรรณ ผาบสายยาน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และ น.ส.กาญจนา แว่นฉิม จากโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี

สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากร กายภาพ (BFM) คณะวิทยาการจัดการ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก สื่ อ สารองค์ ก ร PIM จั ด กิจกรรม PIM Young Creative Program ครั้งที่ 9 ตอน “สวมบทผู้จัดการ อาคาร” เปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึกษา ตอนปลาย ได้เรียนรู้แนวคิดการบริหาร จัดการอาคาร โดยรักษาการหัวหน้าสาขา BFM อ.ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร และ อ.ธงชัย สัญญาอริยาภรณ์ และเวิรค์ ชอปในหัวข้อ “ฉันจะเป็นผู้จัดการ (อาคาร)” ร่วมกับรุ่น พี่ เพื่อสร้างความเข้าใจลักษณะงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการอาคาร พร้อมทั้ง แนวทางประกอบอาชีพ

5


คนคือ

ขององค์กร

แต่จะทำ�อย่างไรให้หัวใจขององค์กรทำ�งานด้วยความสุข เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งรู้สึกมีคุณค่าจาก งานที่ทำ�ไปพร้อมๆ กัน

คำ�ถามนี้ตอบได้กว้างๆ ว่าทุกคนต่างต้องช่วยให้การทำ�งานของกันและกันมีความหมาย แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้อง รับภาระบริหารให้ทุกคนได้ทำ�งานตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ได้ผลงานที่มีคุณภาพแก่องค์กร และต้องเป็นการทำ�งานด้วยความสุข

คนกลุ่มนั้นคือ นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า HR 6


ย่อมาจากคำ�ว่า Human = คน | Resource = ทรัพยากร รวมเป็น ทรัพยากรบุคคล หรือ ทรัพยากรมนุษย์ ถ้าเรียกเต็มๆ คือ Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ ก็คอื การบริหารจัดการให้คนทุกคนในองค์กรท�ำงานได้อย่าง เต็มความสามารถที่แต่ละคนมี และท�ำงานได้สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร โดยทุกคนมีความสุข มีความภาคภูมิใจ ในงานและองค์กรด้วย

แต่ เ พราะคนแต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ต่ า งพื้ น ฐาน ครอบครัว การศึกษา ความเชื่อความชอบ รสนิยม ฯลฯ แม้ว่า จะมีเป้าหมายของตัวงานและความรับผิดชอบต่องานเป็นตัวตัง้ อย่างไร ก็ไม่ใช่ว่างานจะด�ำเนินสู่ความส�ำเร็จได้โดยง่าย การ องค์กรในยุคปัจจุบนั ให้ความส�ำคัญกับ “คน” มากขึน้ เพราะคน บริหารจัดการคนที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้แหละ คืองาน เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้งานในองค์กรเดินหน้าไปได้ ต่อให้เป็น ของ HR ที่ต้องท�ำความแตกต่างเหล่านี้ให้อยู่ร่วมกันได้ ท�ำงาน องค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือเครื่องจักรเยอะ ก็ยังต้อง ด้วยกันได้ มีความสุขและภาคภูมิใจในงาน มีคนควบคุมเครื่องมือเหล่านั้น เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาให้ คนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในองค์กร ก็จะท�ำให้องค์กร ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายไปได้นานๆ

7


HR ต้องทำ�อะไรบ้าง อยากไป อบรม เสริมความรู้

มีปัญหา กับ หัวหน้างาน

ไม่สบาย มีค่ารักษา พยาบาล ช่วยไหม

ไปงานบวช ใช้วันลา อะไร

ลาป่วย ได้กี่วัน

ปีนี้ จะไปเที่ยว ประจำ�ปี ที่ ไหน

กองทุน สำ�รอง เลี้ยงชีพ คืออะไร

ปรับฐาน เงินเดือน

ต้องเดินทาง บ่อยๆ มีประกัน อุบัติเหตุ ให้ไหม

หน้าที่สำ�คัญ 3 ประการของ HR แนะนำ� - Advice

ต้องสามารถให้คำ� แนะน�ำแก่พนักงาน หัวหน้างาน และผูบ้ ริหารได้ เพราะ HR จะต้ อ งสามารถสรุ ป ข้ อ มู ล และคิ ด วิ เ คราะห์ ตลอดจนการน� ำ เสนอให้ ผู้เกี่ยวข้องรู้ เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ เราแนะน�ำได้

ช่วยเหลือ - Assist

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เกี่ยวข้อง ทัง้ เรือ่ งงานโดยตรงและเรือ่ งทีจ่ ะ ส่งผลกระทบทางอ้อม

บริการ - Service

บริการอ�ำนวยความสะดวก ด้ า นสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ทั้ ง สวัสดิการที่เป็นตัวเงินและ สวัสดิการที่เป็นงานบริการ

ขอบเขตงานหลักๆ ของ HR การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร HRM (Human Resources Management) HRD (Human Resources Development) สรรหาคัดเลือกคนเข้าทำ�งาน (Recruitment) การบริหารค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ (Salary and Welfare) 8

จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน บางบริษัทส่วนงานนี้อาจอยู่ ในแผนกฝึกอบรม (Training)


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพ HR จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงค่านิยมในองค์กรของตนเอง เพื่อวิเคราะห์ ให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลอย่างไรต่อจุดยืนองค์กร เนาวรัตน์ บำ�รุงจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำ�นักพัฒนาผู้นำ� เครือเจริญโภคภัณฑ์

ใบประกอบวิชาชีพ

อีกไม่นาน อาชีพนักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยจะมีใบประกอบวิชาชีพ เช่นเดียวกับวิชาชีพส�ำคัญๆ อย่างแพทย์ สถาปนิก ทนายความ วิศวกร ฯลฯ

ข้อกำ�หนดกระทรวงอุตสาหกรรม

ปัจจุบนั กระทรวงอุตสาหกรรม ก�ำหนดว่านอกจากรูเ้ รือ่ งการท�ำธุรกิจแล้ว ในหลักสูตรอบรมผูป้ ระกอบการ SMEs รุน่ ใหม่ตอ้ งมีความ รู้เรื่องการบริหารบุคคลด้วย เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร

โอกาสการทำ�งาน

โอกาสการท�ำงาน ทุกองค์กรทั้งบริษัทเอกชนเล็กใหญ่ รัฐวิสาหกิจ จนถึงหน่วยงานรัฐบาล ต้องการนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น

ประเทศต้องการ

แม้ว่าแต่ละปีมีบัณฑิตที่เรียนจบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับสาขา HR ปีละจ� ำนวนมาก แต่ประเทศเราก็ยังต้องการคน ท�ำงาน HR เก่งๆ อีกมาก

ทั่วโลกขาดแคลน

ปัจจุบนั วิชาชีพ HR เป็นวิชาชีพทีข่ าดแคลนคนเก่งในหลายประเทศทัว่ โลก นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ที กั ษะภาษาอังกฤษ ที่ดี มีความเก่งกาจเรื่องกลยุทธ์งาน HR และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ จึงมีโอกาสด้านการท�ำงานที่เปิดกว้างมาก

ธุรการบริหารงานทั่วไป (Administration)

ในองค์กรขนาดเล็ก HR อาจต้องบริหาร จัดการด้านอาคารสถานที่ โรงอาหาร งานบริการการใช้รถของบริษัท ซึ่งอาจ รวมถึงงานสวัสดิการ เช่น ดูแลห้อง พยาบาล แม่บ้าน พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

บริหารแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation) หรือ (Employee Relation)

สร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยจัด กิจกรรมต่างๆ เช่น งานสังสรรค์รื่นเริง ประจำ�ปี แข่งขันกีฬาสี การสื่อสารสร้าง ความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจน การดำ�เนินการทางวินัย และการปฏิบัติ ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

บริหารความปลอดภัย ในการทำ�งาน (Safety and Health Management)

เดิมงานนี้มักเป็นงานฝากของ HR แต่ ปัจจุบันกฎหมายกำ�หนดให้ยกระดับ หน่วยงานความปลอดภัย ให้มีอำ�นาจ เทียบเท่าหน่วยงานหลักที่รายงานตรง ต่อผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 9


เพราะคนคือทรัพยากรสำ�คัญ ถ้ามองว่าเป้าหมายการทำ�ธุรกิจต้องมีกำ�ไร มีส่วนแบ่งการตลาดสูง มีการเติบโต เมื่อผู้บริหารโฟกัส 3 เรื่องนี้แล้ว การบริหารงานบุคคลจึงขาดไม่ ได้ เพราะการดูแลคนให้ดีตั้งแต่แรก ก็จะได้งาน ที่ดีขยายต่อเนื่องไป มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องเดินหน้าถอยหลังบ่อยๆ

เรียนรู้จากบริษัทที่น่าทำ�งานมากที่สุดในโลก ว่าทำ�ไมงาน HR ถึงจำ�เป็นสำ�หรับทุกองค์กร SAS

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ จ�ำกัด (SAS) บริษัทชั้นน�ำในตลาด ซอฟท์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจสัญชาติ อเมริกนั ทีม่ สี าขาในหลายประเทศทัว่ โลกรวมทัง้ ในประเทศไทย ได้รบั การจัดล�ำดับจากนิตยสารฟอร์จนู ให้เป็นบริษทั ทีน่ า่ ท�ำงาน ทีส่ ดุ ในโลกประจ�ำปี 2555 เพราะเป็นบริษทั ทีใ่ ห้ความสนใจเรือ่ ง การให้บริการสุขภาพ การดูแลลูกหลานของพนักงาน และสร้าง ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน “เราพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งแล้วว่าสร้างวัฒนธรรมของพนักงานที่ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง จะผลักดันให้เกิดความสามารถ ในการผลิต ท�ำให้บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้บริการ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อีกอย่างเราเชือ่ ว่าพนักงานทีม่ คี วาม สุขและสุขภาพดี จะเป็นกุญแจส�ำคัญในการผลักดันนวัตกรรม ที่จะให้บริษัทเป็นผู้น�ำในกลุ่มผู้ค้าของตลาดการวิเคราะห์เชิง ธุรกิจได้ “ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ กิดจากการจัดเตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานที่ท�ำงาน เช่น สร้างศูนย์ออกก�ำลังกายขนาดกว่า 10

XXX

66,000 ตารางฟุต ฯลฯ ผลก็คืออัตราการลาออกของพนักงาน อยู่ในระดับต�่ำสุดในอุตสาหกรรมนี้คือ 2.6% ในขณะที่บริษัท อื่นเฉลี่ยอยู่ที่ 22%” เจนน์ แมนน์ รองประธานฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ จ�ำกัด กล่าว ส่วน SAS ไทย ก็มงุ่ เน้นสร้างความสุขในการท�ำงานให้พนักงาน เช่นกัน “เพราะว่านโยบายของแซสทั่วโลกคือ ถ้าพนักงานมี ความสุขในการท�ำงาน และมีสวัสดิการที่ดีแล้ว คุณภาพและ ความใส่ใจต่อการบริการลูกค้าจะเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณ โดยหนึ่ง ในสวัสดิการของพนักงานทีผ่ า่ นมา เราได้ให้พนักงานใช้บริการ สถานทีอ่ อกก�ำลังกายและสปาฟรีตามความต้องการ และมีแผน พัฒนารายบุคคลให้แก่พนักงานตามความสนใจของแต่ละ บุคคล และหมั่นสอบถามความต้องการของพนักงานแต่ละคน ว่าต้องการสวัสดิการอะไรเพิม่ เติม เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการ พนักงาน และเราเองก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะติดอันดับบริษัท ที่น่าท�ำงานมากที่สุดในประเทศไทยเช่นกัน” ทวีศกั ดิ์ แสงทอง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด กล่าว


รู้จัก HR ผ่านอาจารย์ผู้สร้างหลักสูตร เงินซื้อทุกอย่างได้ ยกเว้นซื้อคนที่มี ใจรักและอยากทำ�งานกับองค์กร นั่นล่ะคืองานของ HR ดูแลบริหารคน ให้คนรักงานรักองค์กร

วิชาชีพที่กำ�ลังจะเป็นมาตรฐาน

คนที่จบ HR ที่ PIM ทุกคนจะมีใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากนี่ เป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่ ส� ำ คั ญ จ� ำ เป็ น ต้ อ งท� ำ ให้ วิ ช าชี พ เป็ น มาตรฐานเหมือนวิชาชีพอื่น เช่น หมอ พยาบาล ทนายความ วิศวกร ฯลฯ

เรียน HR แบบ Work-based Learning

การเรี ย นหลั ก สู ต ร HR ที่ PIM นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นจาก ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพจริงๆ นักศึกษาจะได้เครือข่ายจากการ รูจ้ กั พีๆ่ ทีเ่ ป็นฝ่ายบุคคลจริง ทุกวิชาทีเ่ รียนนอกจากอาจารย์ทมี่ ี ประสบการณ์การท�ำงานในภาคธุรกิจมาแล้ว ยังมีวทิ ยากรรับเชิญ มาเล่าให้ฟงั ซึง่ ดีกว่าต�ำราในแง่ความสดใหม่ ทันสมัย เพราะกว่าที่ นักวิชาการต่างชาติจะเขียนต�ำราเสร็จก็ใช้เวลา 3-4 ปี กว่า นักศึกษาจะได้อ่าน เนื้อหาในต�ำราก็เรียกว่าล้าสมัยไปแล้ว

อาจารย์วิเชศ ค�ำบุญรัตน์

อี ก เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ คื อ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รู ้ ว ่ า สิ่ ง ที่ อ าจารย์ พู ด ใน โอกาสของคนมีความสามารถมีเสมอ ห้องเรียน แม้วา่ อาจารย์จะประยุกต์มาแล้ว แต่คนทีท่ ำ� งานจริงๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตคนเยอะ มีปริมาณเยอะ สิ่งที่ขาดคือ เขาท�ำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า นักศึกษาจะได้มั่นใจในวิชาชีพ คนที่มคี ุณภาพ ภาษาอังกฤษเรียกว่าคนที่มี Potential ปัจจุบัน จากการส�ำรวจค่าจ้างทุกๆ ปี พบว่าคนทีเ่ ก่งวิชาชีพนีม้ เี งินเดือน เทอมสุดท้ายของปี 4 นักศึกษาทุกคนต้องท�ำโปรเจ็คต์ที่จะต้อง ติดอันดับ 1 ใน 3 ของวิชาชีพที่มีเงินเดือนแพงที่สุดทั่วโลก ใช้ได้กบั องค์กรทีเ่ ข้าไปฝึกงาน ต้องเป็นโปรเจ็คต์ทนี่ ำ� ไปใช้งาน ประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้น ฉะนั้นสิ่งที่ขาดในวิชาชีพนี้ไม่ใช่ ได้จริง เมือ่ เรียนจบ นอกจากจะได้รบั ปริญญาบัตรแล้ว การเรียน ปริมาณ แต่ขาดคนที่รู้และท�ำงานเรื่องนั้นเป็น คนที่รู้ว่าองค์กร แบบ Work-based Learning ของ PIM จะท�ำให้นกั ศึกษามัน่ ใจ จะไปทางไหนและสามารถน�ำทิศทางมาสูบ่ ริษทั ได้ ก็จะเป็นคน ในความรู้ว่าน�ำไปปฏิบัติได้จริง ที่ตลาดต้องการ

11


สร้างนักบริหาร ทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ PIM เมื่อคนคือทรัพยากร ที่สำ�คัญที่สุดในองค์กร

ใบรับรอง ความสามารถจาก PIM

PIM ก็จะสร้างคนที่ดีที่สุด ให้แก่องค์กร

มีมาตรฐานรับรองบัณฑิต HR จาก PIM ว่ามีความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ใบประกอบวิชาชีพ จาก PMAT

พร้อมทั้งทฤษฎี & ปฏิบัติ

ใบประกอบวิชาชีพ จากสมาคมการจัดการงาน บุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

ตามหลักสูตรเรียนรู้คู่ปฏิบัติ Work-based Learning ของ PIM

อยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เมื่อส�ำเร็จ ผู้ประกอบอาชีพ HR ต้องสอบ เพื่อมีใบรับรองวิชาชีพที่รับรอง โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คล่องตัว อย่างมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงจัง เกิดประสบการณ์ ท�ำงานจริง มีความคล่องตัว

ใครบ้างที่น่าจะมาเรียน HR 1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบท�ำงานกับ ผู้คน คุณสมบัตินี้คือสิ่งส�ำคัญ อันดับแรกที่คนท�ำงาน HR ต้องมี 2. ชอบงานบริหารจัดการ เห็นเรื่อง ยุ่งยากแล้วอยากไปจัดการแก้ไข 3. มองความแตกต่างของผู้คนเป็น เรื่องท้าทาย 12

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้จัดการฝ่ายอบรม หัวหน้างานสรรหาและว่าจ้าง หัวหน้างานฝึกอบรม

หัวหน้างานฝ่ายสนับสนุนและส�ำนักงาน หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล


อ.คทาเทพ พงศ์ทอง ajarnkathathep@hotmail.com

ความสุขในที่ทำ�งาน สวรรค์ ในบ้านหลังที่สอง เวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน คนท�ำงานใช้เวลาที่บ้านกับการ นอนหลับและพักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมง ขณะที่ต้องใช้เวลา ไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัว่ โมง ในทีท่ ำ� งาน จึงไม่แปลกถ้าจะเรียกทีท่ ำ� งาน ว่าเป็น “บ้านหลังที่สอง”

การท�ำงาน หรือกระทัง่ จริยธรรมและภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ซึง่ ผลลัพธ์นจี้ ะการันตีความน่าท�ำงานขององค์กรนัน้ ๆ ได้เป็นอย่าง ดี ตลอดจนส่งผลให้องค์กรตระหนักถึงการแข่งขันเรื่องความ เอาใจใส่ใจพนักงาน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์กรไป Happy Workplace หรือ “องค์กรสุขภาวะ” คือการท�ำให้คนใน สู่ความเป็นองค์กรแห่งความสุขในที่สุด องค์กร “มีความสุข” โดยค�ำนึงถึงหัวใจของ “คนท�ำงาน” ผู้เป็น จากประสบการณ์การเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน และเป็น ทรัพยากรส�ำคัญขององค์กร โดยวัดจากความสุข 8 ประการหรือ แฟนร้านกาแฟแบรนด์ดังอย่างสตาร์บัคส์ ที่ได้เข้าสู่การจัด Happy 8 ในที่ท�ำงานแห่งความสุขนั้นจะต้องสนับสนุนให้ ล�ำดับที่ว่านี้ด้วย กระจกดิสเพลย์หน้าร้านสตาร์บัคส์ในอังกฤษ ทุกคนเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพดีดแู ลตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ใคร มีนำ�้ ใจ จะมีสัญลักษณ์แห่งการเป็น Great Place to Work ติดอยู่ ช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพใน ทุกร้านหลังจากที่ได้รับรางวัล ป้ายเหล่านั้นท�ำขึ้นเพื่อเป็นการ งานตนเอง รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร ตลอดจน เชื้อเชิญ และยินดีที่จะต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆ ที่ก�ำลังอยู่ สังคม ระหว่างการตัดสินใจหน้าบอร์ดรับสมัครงาน และแน่นอนว่าใน ขอยกตัวอย่างการให้ความส�ำคัญเรือ่ งการจัดล�ำดับองค์กรแห่ง ทุกๆ วันจะมีผู้สนใจอ่าน และตั้งใจจะท�ำงานที่นี่อยู่เป็นนิจ ความสุขในโลก ทีป่ ระเทศอังกฤษ ตัวอย่างทีด่ แี ห่งหนึง่ ของโลก โดยเป็นประเทศที่มีอัตราการขาดแคลนแรงงานท้องถิ่นสูง เพราะการบริหารประเทศแบบรัฐสวัสดิการ ท�ำให้ประชาชนชาว อังกฤษวัยท�ำงานส่วนหนึง่ ไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะท�ำงาน เพราะอยู่ บ้านเฉยๆ ก็ไม่อดอยาก จึงท�ำให้แรงงานทีเ่ ป็นประชากรอังกฤษ เองมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับแรงงานจากชาติอื่นๆ เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้คนอยากท�ำงาน อังกฤษจึงให้ความส�ำคัญ กับการจัดล�ำดับองค์กรที่มีความสุข หลากหลายขนาดและ ประเภทขององค์กร และมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่องค์กรที่ ได้รบั การโหวตและวัดผลด้วยดัชนีชวี้ ดั หลายข้อ อาทิเช่น ความ พึงพอใจในเรื่องของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความสัมพันธ์กันในองค์กร ความเป็นธรรมในการประเมินผล

ณ วันนี้ ในหลายๆ ประเทศก็มกี ารจัดล�ำดับเพือ่ คัดเลือกองค์กร ที่เป็นที่สุดในแต่ละปี ส�ำหรับประเทศไทยก็มีความตื่นตัวอยู่ ไม่น้อย หลายองค์กรมีความเห็นคล้อยตามกับโครงการเสริม สร้างสุขภาวะในองค์กร และภาครัฐก็ให้การสนับสนุนในการ สร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างกว้างขวาง

เพราะถ้า “บ้านหลังที่สอง” มีความสุขล้น คนท�ำงานก็มีก�ำลัง ใจในการท�ำงานอย่างเต็มที่ เพราะค�ำว่า “บ้าน” คือความรู้สึก ผูกพันเป็นครอบครัว เมื่อทุกคนในองค์กรเกิดความสุขร่วมกัน การท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของทุกคนในบ้านย่อมเป็นไป ได้ไม่ยาก หากเรามีผู้บริหารและพนักงานที่เข้าใจการบริหาร “ความสุข” ให้ทกุ คนในบ้าน บางที...สวรรค์กอ็ ยูไ่ ม่ไกลเกินเอือ้ ม ครับ

13


ต่างพื้นฐานต่างที่มา แต่โอกาสที่ PIM จะทำ�ให้เกิดการหล่อหลอมว่าที่บุคลากรคุณภาพ

กัอนุ๊มวัฒน์ หมั่นอู มาไกลจากปัตตานี เรียนจบจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เป็น พี่ชายคนโตของน้องๆ อีก 2 คน สามพี่น้องอยู่กับแม่ที่ท�ำงานเป็นเสาหลัก ของบ้าน ฐานะทางครอบครัวอาจไม่ค่อยดีนัก แต่กั๊มก็พยายามดูแลตัวเอง และครอบครัว เขาท�ำงานพิเศษเดินแจกใบปลิวตั้งแต่เรียนชั้น ป.6 จนถึง ม.3 พอจะขึ้นชั้น ม.4 ก็ต้องหยุดเรียนไป 1 ปี เพราะแม่สามารถส่งให้เรียน ต่อได้แค่หนึ่งคน เขาจึงให้น้องเรียนก่อน เมื่อเก็บเงินพร้อมปีถัดมาจึงมา สมั ค รเรี ย นต่ อ ม.4 เมื่ อ เรี ย นจบ ม.6 แอดมิ ช ชั น ได้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ แต่ความทีค่ า่ ใช้จา่ ยยังค่อนข้างสูง กัม๊ จึงเลือกสละโอกาสนัน้ ไป แต่ก็ท�ำให้มาได้โอกาสรับทุนเจียระไนเพชร และเรียนในสาขาวิชาการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ PIM โอกาสนึงอาจหลุด ลอยไปแต่ความเพียรพยายามท�ำให้พบโอกาสใหม่ในที่สุด เรียนมาหนึ่งปี รู้จัก HR มากขึ้นแค่ไหน ตอนแรกเข้าใจผิดมาก เพราะคิดว่าเรียน HR แล้วจบไปเป็นผู้จัดการ แต่พอเรียน ถึงเข้าใจว่าเรียนเรื่องความส�ำคัญของมนุษย์ในฐานะทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดใน การท�ำงาน แล้วปัจจัยอืน่ เป็นสิง่ รองลงมา และการจัดการคนก็เป็นงานยากเพราะ เราคงไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นยาก แต่ถ้าจัดการได้ดีก็เหมือนเป็นยอดมนุษย์ (ยิ้ม) วิชาไหนของ HR น่าสนใจเป็นพิเศษ คิดว่าเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็นวิชาพื้นฐานที่หลายคนสามารถ ท�ำความเข้าใจกับมันได้ ไม่ใช่เฉพาะคนที่เรียน HR เท่านั้น คิดว่าจะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์จริงๆ ได้หรือเปล่า มั่นใจว่าท�ำได้ครับ เพราะที่นี่เรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วย ได้ฝึกงาน HR เลย เหมือนได้ลองท�ำตั้งแต่ยังเรียน มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกก่อน 14


โบว์ วลิสรณัฐฏ์ กัณปิยะภัณฑ์ ลูกสาวคนเล็กในบ้านที่มี 3 สาวพี่น้อง เรียนจบจากโรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี มีพ่อเป็นพนักงานแบงก์ แม่เป็นแม่บ้าน พี่สาวทั้ง 2 คนก็ก�ำลัง เรียนมหาวิทยาลัยเช่นกัน การได้รู้จัก PIM จากค�ำแนะน�ำของเพื่อน และ ได้รับค�ำแนะแนวหลักสูตรที่น่าสนใจ จนในที่สุดก็ได้เป็นนักศึกษาทุน เจียระไนเพชร เรียนในสาขา HR รุ่นแรกของ PIM ก็ท�ำให้โบว์แบ่งเบา ภาระของพ่อไปได้มาก และอย่าสงสัยว่าท�ำไมคุ้นหน้าเธอจัง เพราะสาว น้อยหน้าตาน่ารักคนนี้เป็นแอมบาสเดอร์ให้กับ PIM เรียนมาหนึ่งปี รู้จัก HR มากขึ้นหรือเปล่า HR ที่โบว์เข้าใจคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน ที่ส�ำคัญคือเป็นการพัฒนาคน คนเป็น ปัจจัยส�ำคัญขององค์กร ถ้าไม่มคี น องค์กรก็ไม่สามารถเติบโตได้ การท�ำงานของ HR คือต้องวางแผนสรรหาคนโดยที่เราต้องรู้ว่าองค์กรต้องการคนแบบไหน จ�ำนวนเท่าไหร่ จะได้สรรหาคนที่เหมาะสมได้ แล้วกลับกันก็ต้องมีสวัสดิการที่ดี เพื่อดึงดูดคนเก่งให้อยู่กับองค์กรเราได้ตลอด วิชาไหนของ HR น่าสนใจเป็นพิเศษ น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาคน การวางแผน เพราะเป็นพื้นฐานที่ HR ต้องรู้ว่าจะ วางแผนทรัพยากรยังไงให้เหมาะสมกับองค์กร แล้วก็การพัฒนาการเทรนนิง่ ด้วย คิดว่าจะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์จริงๆ ได้หรือเปล่า น่าจะพอได้ เพราะการเรียนมาก็ท�ำให้รู้จักธรรมชาติของคน พื้นฐานในทาง HR จะแบ่งคนเป็นเจนเนอเรชั่นของวัย ลักษณะนิสัยร่วมต่างๆ ว่าจะเป็นคนท�ำงาน ที่มีลักษณะแบบไหน ต้องดูแลเขายังไง จะพัฒนาได้ยังไงถึงขั้นไหน สรุปคือคิด ว่าท�ำได้ค่ะ ให้ทั้งสองคนช่วยบอกหน่อยว่าเรียนที่นี่เป็นยังไง โบว์ อาจารย์เอาใจใส่ดีมาก ตอนแรกได้ยินมาว่าระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็น แบบสั่งงานแล้วก็จบ ใครส่งไม่ส่ง มาเรียนไม่มาเรียน ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ที่นี่อาจารย์ดูแลตลอด ตามเช็คตลอด ใครไม่มา อาจารย์ก็โทรไปถามว่าเป็น อะไรหรือเปล่า กั๊ม เหมือนที่โบว์บอก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งคือเหมือนเป็นอีกครอบครัว ไม่ใช่แค่อาจารย์ กับนักศึกษา เพื่อนที่เรียนก็รู้สึกสนิทสนม จากตอนแรกที่เรียนสบายๆ จนตอนนี้ เรียนหนัก ก็ช่วยเหลือกัน เครียดไปด้วยกัน (หัวเราะ) 15


่ง ขอบคุณมากนะคะ และครอบครัวพาไปเลี้ยงส en lev 7-E น า งร้ ขอ า จ้ ้ เ วันนี ระยะเวลาหนึ่งปี วัน ให้ แมทมีความสุขมาก ใน อบ ม ่ ี งท า ่ อย ก ทุ ง ่ สิ ก ทุ บ ั ส�ำหร ่างๆ ทุกคนที่ร้านคอยให้ นหรือว่าเหนื่อยจากเรื่องต ย ี รเร กา าก ยจ อ ่ ื หน เ ่ ี นท ไห อเรื่องส่วนตัว แมทได้ ือเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวคื นค งงา อ ่ เรื อด ตล ใจ ง ลั ำ ก� กบอกว่า ขอบคุณมาก ดยอดจริงๆ สุดท้ายก็อยา สุ ะ ค่ ว ล้ บแ รอ าย หล เกต ลืมเลย สัง ทรงจ�ำดีๆ และจะไม่มีวัน จริงๆ ค่ะ จะเก็บเป็นความ

้ายจาก ท ด ุ ส บ ั บ ฉ ย า ม เร็ ว นี่ คื อ จ ด ห้อนรับบัว เพชร หลิว ด ว ร ง า ่ ย อ ไป ผ่ า น ่อนที่เราจะได้ต บอุ่นและเข้ามาพูดคุย ก 2 น ่ ุ ร น ุ าท ษ นักศึก งไทยอย่างอ น้า ฉบับนี้มาชื่นชม อ ื เม บ ั ล ก ม ้ ั ะอ ห แมท แล อย่างจุใจในฉบับ บการณก์ ารใชช้ วี ติ e in z a g a M กับ PIM ะบนั ทกึ ประส ือด PIM ทั้ง 5 ล แ ใจ ั บ ะท ร ป าม ภาพแหง่ คว ี่แม้จะหนักและเหนื่อย แต่เล เรียนและทำ�งานทด้อย่างเต็มภาคภูมิ ก็ฝ่าฟันผ่านมาไ

อร่อยลืมแคลอรี ่

Kyoto-shi,

Kyoto

อิ่มจัง ตังค์อยู่ครบ

16

ะเทศญี่ปุ่น

Studio ปร ที่ Universal


มาก ขอบคุณ ก ุ น ส ะ ่ ะค ะต ู ก ี่ได้ใส่ย เป็นครั้งแรกท กาสดีๆ แบบนี้ค่ะ ^^ สำ�หรับโอ

าน เพื่อให้ การณ์ภายในร้ าน ถ ะส ล แ าศ ยาก กอบโอเด้ง ่องอธิบายถึงบรร เช่นการล้างมือก่อนการประ ภาพการ์ตูนสี่ช ง ต้อ ื้นอยู่ เมื่อ ิในแนวทางที่ถูก ขณะที่ก�ำลังถูพ งไห้ ใน ง ้ เด โอ ย ขา พนักงานปฏิบัต ไป ียก มือนร้อ ือพนักงานถูกเร ให้ ก็ท�ำหน้าเห าร าห อ บ อ ก ตัวอย่างที่ไม่ดีค ระ รกป ื่อแล้ว ยังชี้ งานใช้มือสกป ง่ายและไม่น่าเบ จะเกิด ใจ า ้ เข ก จา ลูกค้าเห็นพนัก ก อ น �ำ เพราะหากไม่ท ออกจากร้านไป ัติตามขั้นตอน และเดินคอตก บ ิ ฏ งป อ ้ ร งไ าต า ่ เร ย ่าท�ำไม ักษณ์ของร้านอ ให้เห็นสาเหตุว ูกค้าและภาพล ผลกระทบต่อล

าน

โอซาก้าโจวตอนซากุระบ

เพื่อนๆ ที่

YMCA

อีกไม่กี่วันผมก็จะกลับไปเป็นนักศึกษาปี 4 ของ PIM อีกครั้งครับ ชีวิตผมจะ เปลี่ยนจากโลเกชั่นของเมืองโอซาก้ากลับไปยังที่ที่ผมคุ้นเคย ผมรู้สึกว่าใน ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของผมเดินทางด้วยความเร็วในระดับมากกว่าปกติ และมาได้ไกลมากครับ ได้ทั้งความสนุก ตื่นเต้น และดราม่า ส�ำหรับปีต่อๆ ไป ผมวางแผนไว้ส�ำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และแน่นอนว่าเวลา อีกส่วนหนึ่งจะหมดไปกับการท�ำงานให้บริษัท เพื่อตอบแทนส�ำหรับ ทุนการศึกษาที่ผมได้รับมาครับ

ส่งท้าย 1 ปีกับ การขึ้นภูเขาไปป ลูกต้นชากุระกับ ร้านเซเว่น และ เจ้าของ FC ซัง เหนื่อยม าก แต่ก็สนุกดีค ่ะ

ติดสอยห้อ ยตา ไปดูงานที่บ มคณบดีและผู้บริหาร ซ ริษัทญี่ปุ่นก ่อนกลับเมือ ีพี งไทย

17


เรื่องจีนจากซีหนาน

วิชาที่ประทับใจ

ผ่านไป 6 เดือน 1 ภาคการศึกษา กับอีก 7 วิชาเรียน นักศึกษาจีนธุรกิจ PIM ทุกคน ก�ำลงั เรียนอย่างครำ�่ เครียด เพราะเป็นการ เรียนศาสตร์เฉพาะด้านธุรกิจเป็นภาษาจีน แต่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งการไปเรียน และใช้ชีวิตที่ประเทศจีนครั้งนี้ ท�ำให้ทุกคน เต็ ม ไปด้ ว ยความพยายาม เพราะนี่ คื อ ประสบการณ์ที่เลือกแล้ว

วิชาที่ประทับใจที่สุดในภาคการศึกษาที่ ผ่านมาคือ วิชาไวยากรณ์ภาษาจีน ดิฉัน มักถามตัวเองเสมอว่าเรียนวิชานี้ไปเพื่อ อะไร ไม่คดิ จะไปเป็นครูสอนภาษาจีนซะ หน่อย ท�ำไมทุกคาบต้องมานั่งแยกว่าค�ำ นี้ท�ำหน้าที่อะไร มีความสัมพันธ์ประเภท ใดกับค�ำอืน่ ๆ ในประโยค วิธกี ารแยกก็ยงุ่ ยาก ปวดหัว ง่วง บวกกับเสียงโมโนโทน นิ่งๆ ยิ่งท�ำให้ทุกคนไม่อยากเรียนวิชานี้ ทีส่ ดุ แต่ความชอบภาษาเป็นพืน้ ฐานเลย อดทนท� ำ ความเข้ า ใจวิ ช านี้ ใ ห้ ม ากขึ้ น ยอมรับว่าตอนเรียนฟังอาจารย์พูดแล้วก็ จบ ไม่ทบทวน ไม่อา่ นล่วงหน้า แต่พอใกล้ สอบเริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น วิ ช าที่ เ นื้ อ หาเยอะ เข้าใจยาก ต้องฝึกฝน พวกเราจึงทุม่ เทให้ วิชานี้มาก

มีช่วงหนึ่งหอพักไฟดับ พวกเราจึงค้นพบ ห้องอ่านหนังสือบนตึกเรียนใกล้ๆ พอ เข้าไปอยู่ในบรรยากาศของความตั้งใจ สมาธิก็เพิ่มมากขึ้น ช่วงพักกลางวันที่คน จีนไปทานอาหาร เราก็ยึดห้องมาใช้ติว ช่วยกันฝึกฝน พอเจอข้อสงสัยก็น�ำมา ถกเถียงกัน ดีกว่าอ่านคนเดียวตัง้ เยอะ ถึง 18

เวลาสอบก็รู้ว่าไวยากรณ์ไม่ได้ยากอย่าง ทีค่ ดิ แค่จำ� หลักการให้แม่น ไม่วา่ ประโยค จะยาวแค่ไหนก็สามารถแยกได้ ซึ่งข้อดี ของการแยกประโยคได้คือ ทักษะการ สือ่ สารทัง้ 4 ของเราจะไม่ผดิ พลาด ดูเป็น มืออาชีพมากขึ้น เมื่อเห็นข้อดีของการ เรียนไวยากรณ์ภาษาจีนแล้ว อคติที่มีต่อ อาจารย์และวิชาก็ลดลงและเปลี่ยนเป็น ความประทับใจ จึงประทับใจวิชานี้ที่สุด เกษราพรรณ เจริญศึกษา

หนึง่ เทอมทีผ่ า่ นมาเราเรียนทัง้ หมด 7 วิชา และวิ ช าที่ ช อบที่ สุ ด คื อ วิ ช าภาษาจี น ธุรกิจระดับกลาง เพราะเป็นวิชาที่เรียน แล้วเข้าใจมากทีส่ ดุ และอยากเรียนตลอด เวลา ถึงจะเครียดบ้างแต่ก็พยายามเพื่อ ให้ตวั เองรับความรูม้ ากทีส่ ดุ เป็นวิชาแรก ที่ได้ค�ำศัพท์เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด อาจารย์เหมาซึ่งเป็นผู้สอน สอนดีมาก ท่ า นใช้ ภ าษาและค� ำ ศั พ ท์ ที่ เ ข้ า ใจกั น ทัว่ ไปในการสอน เป็นภาษาง่ายๆ อธิบาย ละเอียด ไม่ว่านักศึกษาจะเข้าใจช้ามาก แค่ไหน ท่านก็ตั้งใจสอนและใจเย็นมาก ฉันเองก็ชอบอาจารย์ท่านนี้มาก

กระโดดไปได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ประทับใจวิชาอื่น ตัวฉันรู้สึกว่านี่คือ วิชาแรกทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจค�ำศัพท์ และน�ำ ไปต่อยอดกับวิชาอืน่ ได้งา่ ยขึน้ เพราะวิชา อื่นก็มีค�ำศัพท์ที่คล้ายกันและเหมือนกัน จึงท�ำให้รู้สึกอยากเรียนวิชาอื่นไปด้วย และก็ท�ำให้ง่ายมากขึ้นด้วยเวลาไปเรียน วิชาอื่น อังศุมาลิน แซ่เฉิน

วิชาทีฉ่ นั ชอบคือ วิชาการเขียน เพราะวิชา นี้ท�ำให้ฉันได้เรียนรู้การเขียนจดหมาย สมัครงาน การเขียนจดหมายเชิญ เป็นต้น การสอนของอาจารย์ก็เป็นแบบค่อยเป็น ค่อยไป เช่น ก�ำหนดหัวข้อการเขียน จาก นั้นให้ทดลองเขียน แล้วอาจารย์จะชี้จุด บกพร่องในการเขียนของเราเอง ช่วงแรกที่ เรียน ฉันไม่ชอบวิชานีเ้ ท่าไหร่ เพราะคิดว่า การเขียนต้องยากมากแน่ๆ แต่พอเรียน ไปเรื่อยๆ ก็พบว่าวิชานี้มีส่วนช่วยเหลือ เราในการท�ำงานหลายด้าน หลังจากนั้น จึงคุน้ เคยกับการเขียนและชอบวิชานีม้ าก ขึ้น

เนื้อหาบทเรียนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การจับจ่ายใช้สอยด้านเศรษฐกิจของจีน และเรื่องที่เกี่ยวกับหุ้นต่างๆ แต่ละบทมี ค�ำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันแต่ใช้ ต่างกัน การตอบค�ำถามจากบทความใน แต่ละบท รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง หากถามว่ายากหรือไม่ ก็ถือว่ายากใน ระดับหนึ่ง เพราะตอนปี 1 เราเรียนภาษา จีนขัน้ พืน้ ฐานในชีวติ ประจ�ำวันเท่านัน้ แต่ การมาเรียนค�ำศัพท์และเนื้อหาทั้งหมด เกีย่ วข้องกับธุรกิจ เป็นเนือ้ หาทีไ่ ม่คนุ้ เคย เลย เหมือนก้าวกระโดดจากบันไดขัน้ ที่ 1 ไปขัน้ ที่ 3 โดยทีไ่ ม่ผา่ นขัน้ ที่ 2 มาก่อน แต่ อาจารย์ มี ค วามสามารถในการสอน ท� ำ ให้ เ ราทุ ก คนผ่ า นอุ ป สรรคการก้ า ว

เอื้อการย์ เหรียญชัยเจริญ


เรื่องจีนจากซีหนาน บันทึกประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ PIM ระหว่างเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซีหนาน นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศิ ล ปะการป้ อ งกั น ตั ว แบบจี น ต� ำ นาน ศาสตร์ยาวนาน มีสถานที่ที่ส�ำคัญหลาย นิทานจีน เป็นต้น แห่ ง ฉั น พยายามหาโอกาสไปเที่ ย ว ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น มากมาย สามารถ มณฑลนี้ให้ได้ และเช้าวันที่ 30 มกราคม เปรียบเทียบได้ว่ายุคปัจจุบันกับยุคสมัย หลั ง จากฝึ ก งานและท� ำ โครงงานเสร็ จ ก่อนมีความแตกต่างกันอย่างไร และมี พวกเรา 3 คน (มะนาว กิ๊ฟ และฉัน) เดิน อะไรเปลี่ ย นไปบ้ า ง ความรู ้ บ างเรื่ อ ง ทางจากฉงชิ่ ง ไปเที่ ย วเมื อ งซี อ านด้ ว ย สามารถน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ เช่น รถไฟเพราะระยะทางไม่ไกลมาก ถึงจุด เรือ่ งชา ชาอะไรเป็นแบบไหน มีความต่าง หมายประมาณช่วงกลางคืนของวันนั้น อย่างไร เหมาะกับโอกาสไหน เลือกซื้อ อยู่ซีอานประมาณ 4 วัน จากนั้นฉันและ อย่างไร อาจารย์ผสู้ อนเป็นคนพูดเร็วมาก มะนาวเดินทางไปเมืองคุนหมิง มณฑล ต้องมีสมาธิตลอดเวลา อาจารย์ชอบเล่า ยูนนานเพื่อฉลองตรุษจีนกับครอบครัว เรื่องที่เกี่ยวข้องให้ฟัง ท�ำให้ได้ความรู้ ชาวจีนที่รู้จัก วิชาที่ฉันชอบ คือ วิชาดูหนัง เพราะเป็น วิชาที่สบายๆ รู้สึกว่าได้พักผ่อน ผ่อน คลาย หลังจากเรียนวิชายากๆ และเครียด มามากมาย วิชานีพ้ วกเราสนุกสนานและ เพลิดเพลินไปกับหนังต่างๆ ที่อาจารย์ เลือกสรรมาให้ดู การดูหนังช่วยฝึกทักษะ การฟัง และช่วยให้อ่านซับไตเติ้ลภาษา จีนได้คล่องแคล่วมากขึน้ พอถึงวิชานีท้ ไี ร ก็จะตื่นเต้นว่า วันนี้เราจะได้ดูหนังเรื่อง อะไร จะสนุกไหม ฉันเข้าใจว่าวิชานี้อาจ ดูไร้สาระเพราะว่าเราดูหนังทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ ก็ได้ แต่มคี วามพิเศษตรงทีอ่ าจารย์จะน�ำ หนังต่างๆ เช่น หนังที่เป็นต�ำนานของจีน หนั ง ที่ ค นจี น ชอบดู หนั ง ดั ง และอี ก มากมายมาให้ดู บางทีถ้าอาจารย์ไม่น�ำ มาให้ดู เราก็อาจไม่ได้ดูหนังดีๆ แบบนี้ ก็ได้ ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น คือการได้ดูหนัง กับเพื่อนๆ ซาบซึ้งไปด้วยกัน หัวเราะไป ด้วยกัน เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ พีรพรรณ วิสูตรศักดิ์

เพิ่มเติมอีกด้วย

หทัยภัทร เบญจางค์กุล

การเรียนหนึ่งเทอมผ่านไปอย่างรวดเร็ว วิชาทีป่ ระทับใจคือ วิชาท่องเทีย่ วประเทศ จีน เพราะเป็นวิชาที่เรียนไม่ยากถ้าเทียบ กับวิชาอื่ นๆ เรี ยนแล้ ว รู ้ สึกผ่ อนคลาย ไม่เครียด การสอบปลายภาคของวิชานีก้ ็ ไม่ยาก เพียงแค่ให้ออกมาน�ำเสนอหน้า ชัน้ เรียน โดยเปรียบตัวเองเหมือนเป็นไกด์ พาชาวจี น (เพื่ อ นร่ ว มชั้ น ) ไปเที่ ย ว ประเทศไทย และต้องให้ชาวจีนประทับ ใจในการเดิ น ทางครั้ ง นี้ ด ้ ว ย ซึ่ ง ฉั น ก็ แนะน�ำจังหวัดล�ำปาง บ้านเกิดของฉัน ถึง เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยมี ชื่ อ เสี ย งแต่ ก็ มี สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

จากการเรียนวิชานี้ฉันสามารถน�ำไปใช้ ในชีวติ จริงได้ โดยเฉพาะกับการท่องเทีย่ ว ช่วงปิดเทอมครั้งนี้ ฉันสามารถเที่ยวด้วย ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยทัวร์ (หลงทาง ด้วย) ได้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ได้ เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นของจีนมากขึ้น และ ที่ส�ำคัญฉันยังได้เพื่อนคนจีนเพิ่มขึ้นอีก ด้วย มัทธิดา เมฆศิริ (แหม่ม)

อาจารย์ผสู้ อนมีประสบการณ์มากเพราะ อาจารย์ชอบการท่องเที่ยว เวลาสอนก็ เหมือนเล่าประสบการณ์การท่องเทีย่ วให้ ฟั ง เนื้ อ หาของวิ ช าประกอบด้ ว ยการ แนะน� ำ มณฑลส� ำ คั ญ ในประเทศจี น ประวัติความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว อาหารขึน้ ชือ่ ของมณฑลนัน้ ๆ และยังสอน การซือ้ ตัว๋ รถไฟ ตัว๋ เครือ่ งบินทางอินเตอร์ เน็ตอีกด้วย

โดยส่วนตัวชอบวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ เพราะว่าเนื้อหาจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ ไม่ซ�้ำ ไม่เบื่อดี อาจารย์สอนโดยการเล่า พร้อมภาพประกอบ ท�ำให้เราสนใจในสิ่ง ที่อาจารย์พูดมากขึ้น เนื้อหาที่เรียนมีทั้ง ประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์และความรูร้ อบ จากเนือ้ หาทีเ่ รียน ฉันรูส้ กึ ประทับใจเมือง ตัว เช่น สมัยราชวงศ์ บุคคลส�ำคัญ วัด ชา ซีอ านมาก เพราะเป็ นเมื องที่ มีประวั ติ 19


ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร porpostbox@hotmail.com

โดยทั่วไปแล้วพนักงานจะต้องรูดบัตรประจ�ำตัวพนักงานก่อนจะ เข้าไปยังออฟฟิศ และในหลายบริษัทการรูดบัตรเป็นมากกว่าการ บันทึกเวลา แต่เป็นเรื่องความปลอดภัย เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีบัตรนั้น หรือคนนอกให้ไม่สามารถเข้าไปในตึกได้ ค�ำถามก็คือถ้าบัตรถูกขโมยไปจะเกิดอะไรขึ้น ค�ำตอบก็ง่ายๆ ขโมย ก็สามารถเข้าไปในตึกได้อย่างสบายน่ะสิ ด้วยเหตุนี้บริษัท Shandong Kang Bai Robot Automation Co., Ltd บริษัทด้านหุ่นยนต์ ของประเทศจีนจึงพัฒนาหุน่ ยนต์สำ� หรับตรวจสอบบัตรประจ�ำตัวขึน้ มา เมื่อพนักงานจะเข้าไปในตึกที่ท�ำงาน พวกเขาต้องยืนยันข้อมูล ประจ�ำตัวโดยรูดบัตรกับหุ่นยนต์ก่อน ขณะที่ที่ส่วนหัวของหุ่นยนต์มี กล้องเพื่อใช้บันทึกยืนยันว่าใบหน้าของพนักงานนั้นตรงกับข้อมูลที่ บันทึกไว้ ถ้าไม่ตรงกันล่ะก็ หุ่นยนต์จะส่งเสียงเตือนออกมาพร้อมยก แขนขึน้ มากัน้ ไว้ นอกจากนีม้ นั ยังสามารถใช้โทรศัพท์ในกรณีฉกุ เฉิน ได้อีกด้วย คุณสมบัตนิ า่ ใช้ขนาดนีห้ วังว่าหุน่ ยนต์ตวั นีค้ งไม่ถกู ขโมยไปเสีย เอง!!

20


เรื่องเล่าขององค์กรบิ๊กไซส์

มนตกานต์ วีรชัยเดชอุดม montakanwer@cpall.co.th

กลับมาอีกครั้งในฉบับรับหน้าร้อน ด้วยเรื่องเล่าของอีกหนึ่งองค์กรที่มีความ

ส�ำคัญในฐานะผู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับบิ๊กไซส์อย่าง ซีพี ออลล์ และองค์กรระดับชั้นน�ำอื่นๆ อีกมากมาย ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จขององค์กรขนาด ใหญ่เหล่านี้ เป็นองค์กรไหนไปไม่ได้นอกจาก “บริษัทปัญญธารา จ�ำกัด” “ปัญญธารา” เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมี ศักดิ์ ที่เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงด�ำริให้มีการขยายงาน การพัฒนาและ ฝึกอบรม จากส�ำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล บริษัทซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทปัญญธารา ซึ่งต่อมา ได้มีการจัดตั้งบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด เพิ่มขึ้นหนึ่งบริษัท เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ของกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ รวมถึงบุคลากรภายนอก เช่น แฟรนไชส์ซี่ นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จากประสบการณ์คร�ำ่ หวอดในสายการพัฒนาบุคลากรทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ไม่วา่ จะเป็น ระบบ ISO 9001 : 2008 จากหน่วยงาน MASCI หรือการให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภายในองค์กรจนได้รับรางวัล รอง ชนะเลิศอันดับ 1 Thailand 5s Award (Golden Award) ในปี 2555 หรือ Certificate KANO Quality Award 2556 จากสมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (สสท.) จึงท�ำให้บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด ได้รับความไว้วางใจฐานะผู้น�ำและผู้เชี่ยวชาญในการ ด�ำเนินธุรกิจจัดฝึกอบรม และสัมมนาแบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ โดยมีความเชีย่ วชาญด้านธุรกิจค้าปลีกทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มี ประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก นอกจากศูนย์ฝึกอบรมที่ธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะแล้ว ปัญญธารายังมีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการด้วยศูนย์ฝึกอบรม ทีก่ ระจายตัวอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค รวมไปถึงการจัดโครงการการศึกษาร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ และสถาบันการศึกษา ต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจค้าปลีกให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงที่ร้านสาขา วันนี้ บริษัท ปัญญธารา จ�ำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด พร้อมที่จะเติบโตและก้าวไกลสู่ความส�ำเร็จด้วยระบบ การท�ำงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ ภายใต้การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ มุ่งสู่นวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เห็นมัย้ คะว่า “ปัญญธารา” เป็นอีกหนึง่ องค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมุง่ มัน่ พัฒนาบุคลากรให้ถงึ พร้อม ด้วยคุณภาพผ่านประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริงในสายงาน หากน้องๆ สนใจร่วมเป็นหนึ่งในการ เปิดโลกแห่งการเรียนรูใ้ นการท�ำงานอย่างไม่มวี นั สิน้ สุด ในรูปแบบ “Work-based Learning” ในรัว้ อุดมศึกษา รีบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว PIM กันนะคะ แล้วจะได้รวู้ า่ กลยุทธ์ ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรขององค์กรบิ๊กไซส์เป็นอย่างไร พบกันใหม่ฉบับหน้ากับคอลัมน์ทเี่ ต็มไปด้วยเรือ่ งเล่าขององค์กรคุณภาพระดับ บิ๊กบิ๊ก... 21


ปติสร เพ็ญสุต : ส�ำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

เมืองนนทบุรคี อื ทีต่ งั้ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ ั น์ (PIM) แม้อยูใ่ กล้กรุงเทพฯ แค่ปลาย จมูก แต่เวลาใครหลายคนคิดถึงนนทบุรีก็มักจะนึกถึงศูนย์ราชการ ตึกแถวเก่าๆ รถติดยาว เหยียด เป็นแค่เมืองทางผ่าน เป็นปริมณฑลของกรุงเทพฯ แต่บางซอกมุมของนนทบุรีก็มี แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ รอคอยให้นักท่องเที่ยวเข้าไป สัมผัสตลอดเวลา ส�ำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และชมรมถ่ายภาพ ส�ำนักทรัพยากรมนุษย์ จึงร่วมกัน จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร “เที่ยวเมืองนนท์ ยลงานศิลป์ ถิ่นสายธารแห่งศรัทธา” พา สมาชิกบุคลากรชาว PIM ไปออกภาคสนาม ลับฝีมือการถ่ายภาพ บวกกับฝึกปฏิบัติการ เล็กๆ แลกเปลีย่ นเทคนิคกับอาจารย์ศริ ะ นาคะศิริ ประธานชมรมถ่ายภาพ ทีก่ รุณาให้ความ เป็นกันเองและเผยเคล็บลับการถ่ายภาพเบือ้ งต้นอย่างเต็มที่ โดยมีแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด นนทบุรเี ป็นจุดหมายปลายทาง ซึง่ ถือว่าเป็นทริปปฐมฤกษ์ของชมรมถ่ายภาพ จะได้รกู้ นั ว่า เมืองนนท์ของเราก็มีดีอวดแขกบ้านแขกเมืองได้เหมือนกัน เริ่มสตาร์ททริปด้วยการเอาฤกษ์เอาชัยไหว้พระกันที่วัดเขมาภิรตาราม พระอารามหลวง เก่าแก่สมัยอยุธยาที่ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระชนนีในรัชกาลที่ 4 ทั้งวัดจึง แพรวพราวไปด้วยงานพุทธศิลป์สกุลช่างหลวง อีกทัง้ ยังได้ชมความงามของเรือนหลวงหรือ พระต�ำหนักแดง อันเป็นต�ำหนักที่ประทับหลังเดิมของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 2 เป็น ตัวอย่างของพระต�ำหนักโบราณที่เหลือเพียงไม่กี่องค์ในเมืองไทย ต่อกันด้วยวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดประจ�ำรัชกาลที่ 3 มีขนาดมโหฬาร งดงามด้วยศิลปะไทย ผสมจีน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่ริมน�้ำเจ้าพระยา อากาศเย็นสบายด้วยลมแม่นำ�้ บรรยากาศภายในวัดร่มรืน่ เพราะวัดนีย้ งั คงรักษาต้นไม้ใหญ่ ไว้ ไม่ตัดไม่ท�ำลาย จึงเป็นแหล่งดูนกใกล้กรุง ที่ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศ วันที่เราไปยังเห็นกล้องส่องนกวางประจ�ำอยู่เป็นจุดๆ ถ้าใครชอบดูนก ลองหา โอกาสไปเยี่ยมชมวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ ใกล้กับท่าน�้ำนนทบุรีนี่เอง พอเริ่มเที่ยง สมาชิกก็เริ่มหิว ขอออกนอกเส้นทางนิดหนึ่งไปเดินชิมอาหารอร่อยในท้องร่อง สวนที่ตลาดน�้ำตลิ่งชัน ที่มีให้เลือกชิมเลือกช้อปผลิตภัณฑ์การเกษตรจากสวน สดอร่อย ทุกอย่าง ทั้งมะพร้าวกะทิ ขนมไทยหลากหลาย หมี่กรอบ ผลไม้เมืองนนท์ และรอคอยเวลา ลงเรือเที่ยวชมเรือกสวนย่านตลิ่งชัน ปอดแห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานคร ชมสวนกล้วยไม้ ซื้อหาขนมขบเคี้ยว และจบทริปที่วัดชมภูเวก สนามบินน�้ำ แวะชมภาพจิตรกรรมพระแม่ ธรณีบีบมวยผม ที่ได้ชื่อว่างามที่สุดในโลก จบทริปแล้ว เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ เทคนิคการถ่ายภาพ อิม่ บุญกับการ ถวายสังฆทานร่วมกัน และอิ่มท้องกับของอร่อยเมนูนนท์ๆ หลายคนที่ไม่ได้ไปคราวนี้ อาจ จะเป็นเพราะด้วยรถเต็ม ติดขัดธุระ หรือพลาดโอกาสไป ทางส�ำนักส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรมและชมรมถ่ายภาพ จะจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรกันอีกอย่างสม�่ำเสมอ คอย ฟังข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับ รับรองว่าคราวหน้าสนุกกว่านี้แน่นอน 22


ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) อาจารย์ และบุคลากร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงทุกหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน ที่ร่วมกันเติมแรงให้กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ (PIM SMART) สามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ ที่ปรึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม คุณประพนธ์ ตุวิชรานนท์ ที่ปรึกษา ด้านวิจัยและการตลาด (โครงการน�ำร่อง) ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุวิมล สวัสดิ์พาณิชย์ ที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย

PIM SMART คือ กองทุนเพื่อสนับสนุนค่าครองชีพและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา แก่นักศึกษา PIM ที่ประสบปัญหาทางการเงินระหว่าง เรียนภาคทฤษฎี ในห้องเรียน ตามหลักสูตรเรียนรู้คู่ปฏิบัติ (Work-based Learning) โดยไม่มีข้อผูกพัน กองทุน เกิดด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) กลุ่มพันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลทั่วไป ที่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอัจฉรา พวงแก้ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2832 0440 ถึง 41 โทรสาร 0 2832 0469 www.facebook.com/pimfanpage www.pim.ac.th


PIM Magazine 19  
PIM Magazine 19  

Apr 2013

Advertisement