__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ORLIK „wyl¹dowa³” przy szkole zdjêcia na str. 2

Od kilku tygodni przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich zwraca uwagê kompleks boisk rozœwietlony wieczorem jasnymi latarniami. Boiska zrealizowane zosta³y w ramach programu „Moje boisko-ORLIK 2012”. Program ów przedstawi³ premier Donald Tusk podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, zaœ przygotowany zosta³ przez Ministra Sportu i Turystyki Miros³awa Drzewieckiego. Zak³ada on budowê ogólnodostêpnych, bezp³atnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia to jedno z najwa¿niejszych zadañ, które nale¿y konsekwentnie realizowaæ. Du¿e znaczenie w tej problematyce ma rozbudowa infrastruktury sportowej. W zwi¹zku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 oraz promocj¹ tego miêdzynarodowego wydarzenia wœród spo³eczeñstwa, zosta³y zintensyfikowane dzia³ania w tym zakresie. Program „Moje Boisko ORLIK 2012” jest wa¿nym punktem strategii rz¹du odnoœnie rozwoju i promocji sportu i adresowany jest do wszystkich

chêtnych gmin, które chc¹ wspó³realizowaæ go z rz¹dem. W ramach programu zak³ada siê powstanie kompleksu dwóch boisk: boiska pi³karskiego oraz boiska wielofunkcyjnego, do tego budynek sanitarno-szatniowy. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniaæ bezpieczny i ³atwy dojazd do obiektu. W efekcie realizacji programu przez gminê Pietrowice Wielkie przy Zespole Szkó³ powsta³y dwa boiska: pi³karskie o rozmiarach 30x62 m pokryte sztuczn¹ traw¹ oraz wielofunkcyjne do pi³ki rêcznej, siatkowej, koszykowej i tenisa, obydwa zabezpieczone pi³kochwytami. W promieniach s³oñca, które wyjrza³o wtedy po kilku tygodniach ukrywania siê za chmurami, zaproszeni goœcie dokonali uroczystego otwarcia ORLIKA w Pietrowicach 28 listopada b.r. Jest to dotychczas ósmy ORLIK w woj. œl¹skim i pierwszy w powiecie raciborskim! Na uroczystoœæ przeciêcia wstêgi przybyli: Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta Bieñkowska, szef gabinetu politycznego Ministra Rozwoju Regionalnego Adam Zdzieb³o, wicewoje-

woda Stanis³aw D¹browa, przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego Janusz Abramowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej Gabriela Lenartowicz, senator Antoni Motyczka, pose³ Henryk Siedlaczek, przedstawiciele powiatu w osobie wicestarosty Norberta Parysa i radnych powiatowych, zaœ z terenu naszej gminy: w³adze gminy, dyrektorzy szkó³, so³tysi oraz radni. Minister Bieñkowsk¹ zauroczy³ nasz ORLIK, o którym powiedzia³a, ¿e jest wyj¹tkowy, najpiêkniejszy. Po zakoñczeniu uroczystoœci otwarcia i poœwiêceniu obiektu przez dziekana Ewalda Cwienka m³odzie¿ gimnazjalna rozegra³a na p³ycie nowego boiska pierwszy mecz pi³ki no¿nej, zaœ goœcie przeszli do hali widowiskowo-sportowej na czêœæ oficjaln¹ i czêœæ artystyczn¹ w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³. W myœl idei premiera Tuska z boisk korzystaæ mo¿e ka¿dy z nas. Zachêcamy do korzystania wszystkich tych, którzy propaguj¹ zdrowy styl ¿ycia i wszystkich tych, którzy od dzisiaj zamierzaj¹ ¿yæ „na sportowo”. Gabriela Seidel

Takiego Marcina jeszcze nie by³o… Chocia¿ uroczystoœæ Œwiêtego Marcina wesz³a ju¿ do tradycji naszej miejscowoœci, od kilku lat impreza nie by³a tak udana jak w tym roku. Przyczyni³a siê do tego przede wszystkim pogoda, która raczej przypomina³a wiosnê ani¿eli listopadow¹ szarugê. Z tego powodu goœci by³o wiêcej ni¿ co roku. Pocz¹tek uroczystoœci mia³ jak zawsze miejsce na nabo¿eñstwie w koœciele, po którym odby³ siê korowód, prowadzony przez ,,Œw. Marcina”. W jego rolê jak zawsze wcieli³ siê so³tys. Rolê ¿ebraka przedstawi³a Ania M³ocek - zawsze chêtna do wspó³pracy dziewczyna z Samborowic. Festyn odby³ siê na terenie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego, jak wszystkie

nasze imprezy. Czas uprzyjemnia³y tañce naszych uczniów oraz zabawy prowadzone przez Œw.Marcina. Og³oszone zosta³y wyniki konkursu plastycznego. Oczywiœcie nie zabrak³o czegoœ dla podniebienia. Dzia³a³a kawiarenka, barek z grzanym winem i tradycyjn¹ miodówk¹. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê zapiekane jab³ka, chleb z ,,fetym” i ogórek. By³y tak¿e inne smako³yki. Impreza koñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹. Zorganizowanie uroczystoœci na tak¹ skalê jest mo¿liwe tylko dziêki ofiarnoœci i pracy wielu naszych mieszkañców, którzy zamiast odpoczywaæ w czasie wolnego weekendu – anga¿uj¹ siê, aby wszyst-

Tradycyjna scenka w wykonaniu so³tysa i Ani M³ocek

ko by³o dopiête na przys³owiowy ostatni guzik. Loteria fantowa mo¿liwa jest dziêki licznym sponsorom, którym równie¿ serdecznie dziêkujemy. Pomoc¹ s³u¿y nam zawsze pan Leonard Malcharczyk organizuj¹c dofinansowanie ze Zwi¹zku Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno - Kulturalnych w Opolu. Dochód z imprezy, jak co roku, przeznaczony bêdzie na cele parafii oraz czêœciowo na dzie³o Caritas naszej parafii. I.Gawlica

Dzieci wyst¹pi³y m.in. w tañcu z pi³kami

G³os Gminy

grudzieñ 2008

3


Wspaniali rodzice dzieci z Przedszkola w Pietrowicach Wielkich sca na parking. Zaanga¿owanie oraz enerW Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich od tegorocznych wakacji letnich staramy siê zaadoptowaæ nowe miejsce przed budynkiem przedszkolnym na plac zabaw. Bêdzie to miejsce dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z Pietrowic Wielkich, jednak sprzêt dostosowany jest ju¿ dla tych najm³odszych przedszkolaków, czyli dzieci 3,4 - letnich. Z obecnego placu zabaw, który znajduje siê za budynkiem przedszkolnym, dzieci bêd¹ dalej korzysta³y, ale tam sprzêt dostosowany jest g³ównie dla dzieci starszych. Nowy plac zabaw bêdzie sukcesywnie zagospodarowywany i modernizowany. Pragnê tutaj jednak zwróciæ szczególn¹ uwagê na pomoc rodziców, szczególnie „tatusiów” dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola, którzy

dzielnie pomagali w nasadzeniu nowych drzewek wokó³ placu zabaw oraz w przesadzaniu i zaadoptowaniu nowego miej-

gia jak¹ w³o¿yli wszyscy w tê pracê jest godna podziwu i z tego miejsca chcia³am jeszcze raz podziêkowaæ wszystkim zaanga¿owanym. Jednoczeœnie kierujê podziêkowania do przewodnicz¹cej Rady Rodziców Pani Barbary Steuer, która s³u¿y pomoc¹ w organizacji imprez przedszkolnych, a szczególnie zabawy karnawa³owej. Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy w imieniu przedstawicieli ca³ej Rady Rodziców Przedszkola w Pietrowicach Wielkich na kolejn¹ zabawê karnawa³ow¹ do sali OSP w dniu 10.01.2009r. Edyta Kubita

Rodzice dzieci przedszkolnych dzielnie pomagali w sadzeniu drzewek

Jubileuszowe spotkanie z okazji 55-lecia W dniu 15 listopada 2008r. w sobotê Zarz¹d Sekcji Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych w Makowie zorganizowa³ spotkanie by³ych i obecnych cz³onków PZHGP Sekcji Maków wraz z ¿onami w restauracji BACHUS w Makowie z okazji 55-lecia istnienia naszej Sekcji: przy wspólnej kolacji, œwiecach i pogawêdkach – tak jak to by³o w przesz³oœci, jak jest i teraz. Takie spotkania, bêd¹c ju¿ 35 lat prezesem tutejszej Sekcji, planowa³em zorganizowaæ i uda³o siê. ¯eby naszym ¿onom daæ te¿ trochê satysfakcji, ¿e te¿ mog¹ mieæ trochê relaksu, za te niedzielne spêdzanie czasu w domu, kiedy go³êbie przylatuj¹ z lotów krótkich i dalekich szybko, ciê¿ko i po konkursie, niestety mamy takie hobby, a nie inne, naprawdê jesteœmy z nich dumni, a one musz¹ byæ z nas. Ostatni Jubileusz 50-lecia mieliœmy przy wystawie oddzia³owej go³êbi, któr¹ to nasza sekcja organizowa³a, teraz przy wspólnej kolacji – to naprawdê cieszy: spotkaæ siê po latach, porozmawiaæ, poœmiaæ siê, bo nasi byli cz³onkowie mieszkaj¹ teraz w KoŸlu, Borucinie, Cieszynie, Krowiarkach i na terytorium Niemiec, którzy musieli przyjechaæ a¿ z tak daleka. Goœciliœmy równie¿ tych, którzy nie nale¿¹ ju¿ do PZHGP, ale byli te¿ cz³onkami naszej sekcji i chêtnie chcieli siê spotkaæ. Chcia³bym te¿ podziêkowaæ w krótkich s³owach nie¿yj¹cym ju¿ za³o¿ycielom naszej Sekcji, by³ym prezesom: Józefowi Pandzich, Karolowi Gincel, Rudol-

4

fowi Sowa, d³ugoletniemu skarbnikowi Leonowi Gola oraz d³ugoletniemu sekretarzowi naszej Sekcji – Maksymilianowi Broda. W naszej Sekcji byli miêdzy innymi ci, którzy pracowali spo³ecznie, w zarz¹dach oddzia³u Racibórz, którzy nie jeŸdzili autobusami lub samochodem, ale rowerem do samego Raciborza na zebrania zarz¹du (by³y to lata 50-te) niczego w zamian za to nie oczekuj¹c. Widzimy, ¿e przynios³o to efekt, bo ciê¿ko zapracowane to d³u¿ej trzyma! Nasi zas³u¿eni hodowcy nie mogli siê wstydziæ, byli odznaczeni srebrnymi i z³otymi odznakami PZHGP oraz cz³onkostwem honorowym Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych, nadanym przez Zarz¹d G³ówny i Krajowy Walny Zjazd PZHGP. Goœciliœmy równie¿, pod nieobecnoœæ Wójta Gminy Andrzeja Wawrzynka, Sekretarza Gminy Pietrowice Wielkie, a zarazem Radnego Rady Powiatu Raciborskiego Adama Wajdê oraz Radnego Rady Powiatu Raciborskiego Leonarda Malcharczyka, Radn¹ Rady Gminy Mariê Sobola oraz prezesa oddzia³u G³ubczyce PZHGP Stanis³awa Bryla. Spotkanie by³o

okazj¹ do podsumowania wyników lotowych i wydania dyplomów i pucharów za sezon lotowy 2008r. By³ te¿ wydany puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, Puchar Rady Powiatu, Puchar So³tysa So³ectwa Maków, Puchar 55-lecia Sekcji, Puchar Przechodni im. Paw³a Opolony, Puchar Prezesa, Puchary Mistrzów i Wicemistrzów w lotach starych i m³odych, Puchary dla najlepszych zwyciêskich go³êbi, Puchar dla najm³odszego cz³onka naszej Sekcji oraz Puchar dla Prezesa za 35lecie prezesowania. Prezes PZHGP Sekcji Maków Antoni Gincel

Jubileuszowe spotkanie by³o okazj¹ do rozdania pucharów za sezon lotowy 2008 r.

grudzieñ 2008

G³os Gminy


180 lat poczty w Pietrowicach Wielkich

Budynek „starej” poczty - oko³o roku 1920

Niedawno odby³y siê w Tworkowie uroczystoœci z okazji 130-lecia istnienia we wsi poczty. Nasuwa siê pytanie, od kiedy Pietrowice Wielkie maj¹ swoj¹ pocztê? Paul Kletzka w swoim fundamentalnym dziele o Pietrowicach (Gross-Peterwitz – Ein Dorf im Wechsel der Geschichte, Langen 1994) podaje za Augustinem Weltzlem informacje wskazuj¹ce na istnienie tu zbiornicy pocztowej (Briefsammlung), podleg³ej dozorcy pocztowemu (Postwärtereiamt) w Kietrzu, która zosta³a jakoby zamkniêta w 1828 r. Zarówno u Weltzla, jak i u Kletzki, sformu³owania s¹ wieloznaczne, nie pozwalaj¹ce na precyzyjne ustalenie daty powstania instytucji pocztowej w Pietrowicach Wielkich. Na podstawie Ÿróde³ (w tym fundamentalnego dzie³a H. Andersona: Beiträge zur Postgeschichte Oberschlesiens, Kamen 1986) uda³o siê stwierdziæ, ¿e w 1828 roku utworzono w Pietrowicach zbiornicê pocztow¹, która podlega³a urzêdowi pocztowemu w Prudniku. Wynika z tego, ¿e historia poczty w Pietrowicach Wielkich liczy sobie 180 lat. Dzia³aj¹ca w Raciborzu Kolej Wilhelma, po zbudowaniu linii kolejowej z Kêdzierzyna do Bogumina, przyst¹pi³a tak¿e do budowy po³¹czenia z Raciborza do Katowic oraz do G³ubczyc. 1 stycznia 1855 r. oddano do u¿ytku odcinek Racibórz-Wojnowice. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e chodzi o przystanek na trasie Racibórz-G³ubczyce. Z chwil¹ oddania do u¿ytku w 1895r. linii kolejowej z Raciborza do Opawy, utworzono przystanek w pobli¿u wsi Wojnowice. Wówczas te¿ dotychczasowa stacja kolejowa o tej nazwie zosta³a przemiano-

G³os Gminy

wana na Lekartów. Warto mieæ tak¿e na uwadze, ¿e zabudowania fabryczne w pobli¿u dworca kolejowego Lekartów, to tak¿e istniej¹ca niegdyœ cukrownia „Wojnowice”.

Skrzynka pocztowa z 1865 r.

1 paŸdziernika 1856 na pietrowicki dworzec wjecha³ pierwszy poci¹g relacji Racibórz-G³ubczyce. Z t¹ sam¹ dat¹ powo³ano w Pietrowicach ekspedycjê pocztow¹ II klasy, o czym og³oszono w Dzienniku Urzêdowym Poczty nr 30. Urz¹d ten mieœci³ siê na dworcu kolejowym. Otrzyma³ on prostok¹tny kasownik o nr 1883. W Dzienniku Urzêdowym nr 22 z 1858 r. zamieszczono informacjê o likwidacji ekspedycji pocztowej w Pietrowicach W. Jednak w maju 1864 r. (Dz. Urz. nr 35) ponownie otwarto ekspedycjê pocztow¹ II klasy. Pietrowice mieœci³y siê w

grudzieñ 2008

kwadracie taryfowym 567 (od 1868 r. – nr 2075). Ca³y kraj podzielono na kwadraty o boku 4 mile (ok. 30 km). Op³aty pocztowe obliczano na podstawie odleg³oœci miêdzy œrodkami kwadratów. W 1868 r. sieæ kwadratów zmieniono, dziel¹c dotychczasowe na cztery mniejsze o bokach ok. 15 km. W 1875 r. placówkê w Pietrowicach Wielkich przekszta³cono w urz¹d pocztowy III klasy. Pocz¹tkowo na listach umieszczono odciski pieczêci o pobraniu op³aty. PóŸniej kasowano znaczki prostok¹tnymi piecz¹tkami z numerem przyznanym placówce (Pietrowice Wielkie – nr 1883). Po pewnym czasie wprowadzono pieczêcie prostok¹tne z nazw¹ miejscowoœci i (ustawian¹) dat¹. Od roku 1880 zaczêto produkowaæ wy³¹cznie pieczêcie okr¹g³e z nazw¹ miejscowoœci i dat¹. Nie ma mo¿liwoœci okreœlenia daty wprowadzenia nowych kasowników w poszczególnych placówkach. Zmiany nastêpowa³y „przy okazji”; st¹d u¿ywany by³ stempel prostok¹tny urzêdu Pietrowice Wielkie jeszcze w 1885 r. W 1872 r. do nazwy „Gross-Peterwitz” dodano „Reg. Bez. Oppeln” (rejencja opolska), zmienione póŸniej na „Bez. Oppeln” (okrêg Opole), a po 1939 r. na „Oberschlesien” (Górny Œl¹sk). Skoro mowa o nazwach, warto zwróciæ uwagê, ¿e po 1945 r. urz¹d pocztowy nosi³ tylko nazwê „Pietrowice”. Pod koniec XIX w. poczta ulokowa³a siê w znanym wszystkim czerwonym budynku w pobli¿u dworca. Wiadomo, ¿e od kilku lat urz¹d pocztowy mieœci siê w by³ym parafialnym domu m³odzie¿owym przy ul. ¯eromskiego. Wypada jeszcze nadmieniæ, ¿e w 1870 r. Krowiarki (jako „Polnisch-Krawarn”) otrzyma³y ekspedycjê pocztow¹ II kl. Do 1920 r. spoœród miejscowoœci objêtych gmin¹, jedynie Krowiarki i Pietrowice Wielkie mia³y swoje urzêdy pocztowe. Warto pamiêtaæ, ¿e poczta w Pietrowicach Wielkich mo¿e spogl¹daæ wstecz na 180-letni¹ tradycjê. Pawe³ Newerla

Najstarszy znany stempel pocztowy ze stycznia 1885 roku

5


Paleniu mówimy -nie! Pod takim has³em uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich brali udzia³ w corocznej akcji antynikotynowej. Historia papierosa siêga koñca XV wieku, kiedy to odkrywca Krzysztof Kolumb przyp³yn¹³ z tytoniem jako prezentem od Indian. Niektórzy naukowcy twierdz¹, ¿e tytoñ pochodzi z Chin z jeszcze wczeœniejszego okresu. Obecnie wiemy, ¿e palenie papierosów jest niezdrowe, niemodne, drogie i z³udne. W zwi¹zku z powy¿szym, w szkole odby³a siê ca³otygodniowa akcja antynikotynowa. Uczniowie odpowiadali na pytania ankietowe, wype³niali kwestionariusz sprawdzaj¹cy ich wiedzê „nikotynow¹”, rozwi¹zywali krzy¿ówki oraz brali udzia³ w konkursie na rymowankê propaguj¹c¹ ¿ycie bez papierosa. Akcja trwa³a od 17 do 24 listopada i zakoñczy³a siê apelem podsumowuj¹cym ca³oœæ dzia³añ. Goœciem specjalnym by³a pani doktor J. Stojer, która wyg³osi³a prelekcjê skierowan¹ do m³odzie¿y gimnazjalnej. W prelekcji wykorzystane zosta³y wyniki ankiet z 2001 roku i aktualne dane. Na apelu nagrodzono autorów najciekawszych (najoryginalniejszych) rymowanek. Ka¿dy uczeñ otrzyma³ po symbolicznym cukierku za aktywny udzia³ w akcji, a m³odzie¿ szkolna wyst¹pi³a w przedstawieniu i w scence humorystycznej pt: „Nigdy nie pal !”. Fundatorem nagród by³ Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie. Nagrodzone rymowanki wraz z ich autorami.

GIMNAZJUM Gdy z fajeczki dymek pyka, siedem minut z ¿ycia ci ucieka- Marcin Litka IIIc Gdy siêgasz po papierosa, inni patrz¹ na ciebie z ukosa. Ka¿dy myœli coœ innego: „Nie rób tego mój kolego. Bo papieros to twój wróg. Szybko umie zwaliæ z nóg!” – Anita Gawlica IIIb Nie pal, nie pal papierosa, bo papieros szkodzi zdrowiu. Œmierdzi dymem, w oczy piecze, jest przyczyn¹ chorób wielu – Ma³gorzata Moc Ia Plaga palaczy wci¹¿ siê szerzy, ale ci co pal¹ to sami frajerzy. Chocia¿ wiedz¹, ¿e papierosy szkodz¹, to wci¹¿ pal¹ i skoñczyæ nie mog¹. Ju¿ wpadli w na³óg, ju¿ ich to pogr¹¿y³o, ju¿ zapomnieli jak to fajnie by³o. Gdy nie palili: mnóstwo kolegów, dobra kondycja i zero problemów. A teraz - nieœwie¿y oddech i ¿ó³te zêby, ludzie oddalaj¹ siê na sam widok ich gêby. Z tego taki mora³ - nie pal kolego, bo z tego nie wynika nic dobrego! Vanessa Seidel IIc Nie pal cz³eku bo to z³e, lepiej sobie ciastko zjedz, papierosy tobie szkodz¹ i ci w niczym nie pomog¹ – Dawid Martynus IIIc Rzuæ palenie póki czas, nie truj siebie ani nas – Ania Solich IIIc Gdy papieros to twój brat, ¿yjesz krócej 10 lat – Katarzyna Kasza IIIb Kto nie pali jest na fali! – Magda Jaworowska IIId Palenie tytoniu niszczy ci ¿ycie i przyœpiesza twojego organizmu gnicie! – Beata Niemiec IIa Cz³owiek papierosy pal¹cy to cz³owiek swemu otoczeniu szkodz¹cy! – Ilona Sta-

chal Ia Papierosy, papierosy ka¿dy du¿o o nich wie, pal¹ Niemcy, Eskimosi i Polaków du¿o te¿. Mamy dla nich dobr¹ radê: „Nie palcie tych cygar, bo kto pali, ten ma du¿o robali!” - Edyta Zachwey IIc Szko³a Podstawowa Tato nie pal papierosów to bêdziesz do zabawy ze mn¹ zawsze gotów – Patrycja Kulig III Twój portfel bêdzie pe³en groszy, gdy nie wydasz pieniêdzy na papierosy - Karolina Ma³ecka III Papierosy to nasz wróg. Odpowiesz na nie „tak” i wpadasz w na³óg! – Kinga Gotzman Va Zdrowe serce, zdrowy duch, ja nie palê, jestem zdrów! – Magda Tyra³a VI Ja nie palê! ¯ycie sobie chwalê! – Ola Flegel VI Zaopiekuj siê w³asnym losem i zaczynaj walkê z papierosem! Bo gdy patrzysz na palaczy, myœlisz w g³owie „brzydcy tacy!” – Patryk Rudziok Va Poproœ mamê, poproœ tatê, by powietrze oczyœcili, papierosy wyrzucili! Micha³ Wilczek Va Kto lubi paliæ, ten siê nie ma czym chwaliæ – Robert Marcol III Zdrowiem, urod¹ niech nikt siê nie chwali, kto papierosy chwali – Marcin W¹cha³a III Papierosy to s¹ œmieci, a czepiaj¹ siê ich dzieci. Papierosy to z³a rzecz, niech im ka¿dy mówi „precz!”- Paulina Szramowska III Kiedy kaszlesz i Ÿle siê czujesz, wtedy papieros ci ¿ycie marnuje! Ka¿de dziecko o tym wie, ¿e papieros truje ciê! – Dominik Holeczek III Papierosy droga rzecz, lepiej pieni¹dze w kieszeni mieæ – Julia Pruski III Nie przestawaj z palaczami, nigdy nie pal i b¹dŸ z nami – Paulina Szmalec IVa Jestem zdrowy i weso³y, bo bez papierosów chodzê do szko³y- Marcel Strzedu³a IVa Dziêkujê wszystkim, którzy w³¹czyli siê w dzia³ania promuj¹ce zdrowe wybory. Apelujê do w³aœcicieli i sprzedawców sklepów, aby zgodnie z Ustaw¹ nie sprzedawali papierosów i innych zakazanych produktów m³odzie¿y, która nie ukoñczy³a 18 lat. Organizator i pomys³odawca akcji, Dorota Olbrich - pedagog szkolny w Gimnazjum

Do akcji w³¹czyli siê uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum

6

grudzieñ 2008

G³os Gminy


Urodziny Pluszowego Misia w Samborowicach Ju¿ po raz drugi w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach Pluszowy Miœ obchodzi³ swoje urodziny. Przedszkolacy i uczniowie klas I-III z niecierpliwoœci¹ oczekiwali dnia 19 listopada, poniewa¿ zostali zaproszeni do biblioteki na uroczyste obchodzenie urodzin naszego pluszowego przyjaciela. Z dzieæmi wraz ze solenizantem spotkali siê równie¿ starsi czytelnicy, którzy z wielkim przejêciem czytali fragmenty „Kubusia Puchatka” A. A. Milne. Najstarszym goœciem by³a wieloletnia, emerytowana ju¿ bibliotekarka naszej filii Pani Helga Tunk, która z wielkim sentymentem do dnia obecnego korzysta ze zbiorów naszej wypo¿yczalni. Fragmenty ksi¹¿ki czytali nam tak¿e: Agnieszka Niewiera, Ilona Gawlica oraz Adrian Niewiera. Jak przysta³o na prawdziwe urodziny nie mog³o zabrakn¹æ tortu w kszta³cie misia, który bardzo smakowa³ dzieciom, które przychodzi³y po dok³adki. Starsi czytelnicy uraczyli najm³odszych s³odyczami. Nasi milusiñscy przyszli wraz ze swoimi pluszakami, a sami otrzymali „misiowe uszka”, a tak¿e portret misia do pokolorowania. By³y zabawy i tañce, a dzieci po uroczystoœci niechêtnie udawa³y siê do domów. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku spotkamy siê w równie du¿ym gronie. T. Kie³kowska

W imprezie udzia³ wziê³y dzieci: Gromotka Szymon, D³ugosz Piotr, D³ugosz Paulina, Mrowiec Artur, Krupa £ukasz, Malek Wiktoria, Kie³kowska Magda, Niewiera Marta, Solich Kamila, Solich Patryk, Knura Dawid, Megger Bartosz, Janik Ewa, Janik Robert, Strzybny Agata, Strzybny Kamil, Ga³¹zka Martyna, Herber Damian, Mrowiec Arek, Grzegorczyk Patryk, Krupa Iza, Krzy¿ok Sandra, Megger Iza, Rusnarczyk Karol, Trojañski Patryk, Z³oty Krzysiu, Gromotka Paulina, Herber Denis, Kotalla Daniel, Malek Natalia, Trojañska Monika.

Urodziny Pluszowego Misia Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich 27 listopada 2008r. po raz kolejny obchodzono w Przedszkolu pietrowickim Dzieñ Pluszowego Misia. Dzieci wiedz¹c o œwiêcie, w którym bêd¹ bra³y udzia³, przynios³y do przedszkola swoje ulubione pluszaki. W ramach zorganizowanych zajêæ dzieci pozna³y historiê Pluszowego Misia, próbo-

wa³y miodu - znanego przysmaku wszystkich niedŸwiadków, wys³ucha³y historyjki o dwóch pluszowych misiach, a przede wszystkim weso³o bawi³y siê w towarzystwie bibliotekarek. W tym miejscu pragnê podziêkowaæ Pani Dyrektor Przedszkola Edycie Kubicie oraz Paniom Wychowawczyniom za wieloletni¹ owocn¹ wspó³pracê. Ma³gorzata Paletta

Dzieci bawi³y siê swoimi ulubionymi pluszakami

G³os Gminy

grudzieñ 2008

Z ¿ycia bibliotek W ostatnich miesi¹cach ksiêgozbiory naszych bibliotek wzbogaci³y siê o wiele nowych tytu³ów. Ksi¹¿ki zosta³y zakupione z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zapraszamy od korzystania z naszych zbiorów. Urodziny Pluszowego Misia œwiêtowano równie¿ w Filiach Bibliotecznych w Krowiarkach, Makowie i Paw³owie. Bardzo dziêkujemy za wspó³pracê placówkom przedszkolnym z tych miejscowoœci. Zapraszamy do korzystania z ksiêgozbioru w jêzyku niemieckim. Dziêki uprzejmoœci i zaanga¿owaniu mieszkañców Liederbach biblioteka pietrowicka dysponuje du¿ym zbiorem ksi¹¿ek z literatury piêknej, dla dzieci i literatury popularnonaukowej. W zwi¹zku z nagminnym przetrzymywaniem ksi¹¿ek przez czytelników, przypominam, i¿ wypo¿yczon¹ ksi¹¿kê czytelnik winien zwróciæ do biblioteki w terminie 1 miesi¹ca od daty wypo¿yczenia. W przypadku niezwrócenia ksi¹¿ki, bibliotekarz ma prawo do naliczenia kary za przetrzymanie ksi¹¿ki zgodnie z cennikiem kar który stanowi za³¹cznik do regulaminu biblioteki. Ma³gorzata Paletta

7


Cyprzanów lubi siê bawiæ Ludowy Klub z Cyprzanowa, który obchodzi³ w tym roku swoje 90 - lecie istnienia po trochê zaspanym pocz¹tku sezonu, spowodowanym g³ównie poprzez nieobecnoœæ kilku zawodników, obecnie znów siê liczy w walce o awans do raciborskiej klasy B. Pocz¹tkowe problemy spowodowane g³ównie wyjazdami wakacyjnymi oraz prac¹ dorobkow¹ niektórych zawodników by³y najbardziej widoczne na Pucharze Wójta, który zosta³ rozegrany na boisku w Pietrowicach, w którym nasza dru¿yna zajê³a 4 miejsce po pocz¹tkowym sensacyjnym zwyciêstwie nad dru¿yn¹ z Pietrowic, oraz podczas meczu inauguracyjnego w Bieñkowicach gdzie do wystêpu od pocz¹tku zmuszony by³ nawet trener Chory Wili. Nastêpnie sytuacja w dru¿ynie siê ustabilizowa³a i na wyniki nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Kolejne spotkania z Zawad¹ Ksi¹¿êc¹ oraz Adamowicami zosta³y wygrane, co poprawi³o morale dru¿yny jak i kibiców Klubu przed spotkaniami z najgroŸniejszymi konkurentami do awansu. Po pora¿ce na w³asnym boisku z liderem z Syryni oraz dwu pechowo zremisowanych spotkaniach przeciwko dru¿ynom z Gamowa i Paw³owa dru¿yna mia³a przerwê w rozgrywkach spowodowan¹ wycofaniem siê z rozgrywek zespo³u z Kobyli. Korzystaj¹c z przerwy zawodnicy wraz z kibicami dziêki hojnoœci prezesa, który

podstawi³ autokar oraz zaanga¿owaniu trenera wyjechali dnia 21 wrzeœnia na wycieczkê jednodniow¹ do Ustronia. Wycieczka mia³a charakter w pe³ni rekreacyjny oraz luŸny. Najpierw zwiedzono Równicê w Ustroniu, nastêpnie nowo wybudowan¹ skoczniê im. Adama Ma³ysza w Wiœle oraz na samo zakoñczenie wycieczki, zwiedzanie centrum Wis³y.Wycieczka najwyraŸniej bardzo dobrze wp³ynê³a na dru¿ynê, gdy¿ od tego momentu nasi zawodnicy nie przegrali ¿adnego spotkania, trac¹c zaledwie 4 bramki, a strzelaj¹c 24. Ta szaleñcza pogoñ za punktami spowodowa³a, ¿e aktualnie nasza dru¿yna zajmuje 2 miejsce w lidze, ustêpuj¹c jedynie dru¿ynie z Syryni, wyprzedzaj¹c natomiast

Wizyta na skoczni im. Adama Ma³ysza w Wiœle

Jesienne bieganie nad Odr¹ … 9 paŸdziernika 2008 w parku nad Odr¹ w Raciborzu odby³y siê sztafetowe gminne biegi prze³ajowe szkó³ podstawowych, bêd¹ce eliminacjami zawodów rejonowych (prawo startu uzyskuj¹ mistrzowie gmin). Dru¿yny z trzech szkó³ rywalizowa³y na dystansie 1000 metrów w kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Wœród dziewcz¹t od pocz¹tku prowadzi³y uczennice z Paw³owa nie oddaj¹c prowadzenia do koñca szeœcioosobowych sztafet. Drugie miejsce dla Pietrowic i trzecie dla Samborowic. Uczniowie z Krowiarek nie startowali. Podobna kolejnoœæ na mecie by³a wœród ch³opców – wygra³ Paw³ów przed Pietrowicami i Samborowicami. W rywalizacji na szczeblu rejonowym (startowa³o po dwanaœcie sztafet) nasi Mistrzowie Gminy z Paw³owa zostali sklasyfikowani na VI miejscu – dziewczêta i X miejscu ch³opcy. Wojciech Zalewski

8

dru¿ynê z Paw³owa. Wszyscy zawodnicy jak i dzia³acze s¹ zgodni ¿e tak dobra pozycja w tabeli nie by³aby mo¿liwa gdyby nie luŸna atmosfera w szatni jak i na treningach, w których uczestniczy ca³a dru¿yna. Warto równie¿ wspomnieæ, i¿ dziêki bardzo dobrej wspó³pracy m³odzie¿owej pomiêdzy naszym Klubem a LKS START Pietrowice na mecze przybywa równie¿ coraz wiêksza rzesza kibiców z Pietrowic, co równie¿ pomaga naszej dru¿ynie w osi¹ganiu dobrych wyników, za co z góry dziêkujemy. Zawodnicy jak i równie¿ dzia³acze zapraszaj¹ wszystkich kibiców naszego Klubu na liczne przybywanie na mecze oraz gor¹cy sportowy doping w rundzie wiosennej. M.&M. Pawlasek

j¹c jedynie zawodnikom ze Szko³y Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Przebieg zawodów by³ bardzo emocjonuj¹cy. Biegacze pietrowickiego Gimnazjum rywalizowali z jedenastoma startuj¹cymi ekipami z ca³ego rejonu. Od startu do mety dyktowali tempo biegu. Do zwyciêstwa zabrak³o naprawdê niewiele. Gratulujê wszystkim uczestnikom zawodów i ¿yczê kolejnych sukcesów. Robert Antczak

Dziewczêta z Paw³owa – Mistrz Gminy: Emilia Strzedu³a, Patrycja Kusz, Nicol GwóŸdŸ, Martyna Wilczek, Malwina Zuber i Paulina Gawe³ek

Biegacze z Gimnazjum na podium 8 paŸdziernika w raciborskim parku odby³y siê rejonowe zawody w sztafetowych biegach prze³ajowych. Pietrowickie Gimnazjum zarówno wœród dziewcz¹t jak i ch³opców zajê³o wysokie drugie miejsce, ulega-

grudzieñ 2008

Na zdjêciu: Emilia Gans, Katarzyna Kasza, Krystyna Suchañska, Magdalena Jaworowska, Justyna Piêtka, Anna Nowak, Anna Wêglarz, Stefan Moc, Tomasz Palisa, Piotr Krupa, Dawid Marcinek, Adam Widok, Sebastian Migus, Sylwester Miazga, opiekun R. Antczak

G³os Gminy


Ma³a pi³ka dla Paw³owa Podwójnym zwyciêstwem zakoñczy³a siê rywalizacja uczniów klas III-IV szkó³ podstawowych w pi³ce no¿nej 5-osobowej. Turniej rozgrywany 18 paŸdziernika w sobotê na boisku szkolnym w Samborowicach zgromadzi³ najlepsze m³ode talenty pi³karskie w naszej gminie. Zawody zdominowali uczniowie z Paw³owa wygrywaj¹c w finale 2-1 z Pietrowicami (ch³opcy ) i 2-0 z Samborowicami (dziewczêta). Ch³opcy z Paw³owa awansowali do turnieju powiatowego, który rozegrany zostanie w maju 2009. Wyniki i tabela ch³opców: Paw³ów – Pietrowice 2-1 Krowiarki – Samborowice 3-1 Paw³ów – Krowiarki 4-1 Pietrowice – Samborowice 9-0 Paw³ów – Samborowice 5-0 Krowiarki – Pietrowice 1-3

Tabela: 1.Paw³ów 9 pkt 11-2 2.Pietrowice 6 pkt 13-3 3.Krowiarki 3 pkt 5-8 4.Samborowice 0 pkt 1-17 Wyniki i tabela dziewcz¹t: Paw³ów – Pietrowice 5-0 Samborowice – Pietrowice 3-0 Paw³ów – Samborowice 2-0 Tabela: 1.Paw³ów 6 pkt 7-0 2.Samborowice 3 pkt 3-2 3.Pietrowice 0 pkt 0-8

Sk³ad Mistrzów Gminy – dziewczêta Paw³ów: Ola Schmidt, Nicol GwóŸdŸ, Aneta Grabowski, Daria Miensopust, Ma³gosia Skowronek, Teresa Zemelka, Patrycja Fojtzik, Emilia Wilczek, Jessica Zuber, Andrea Pitrasz

Wojciech Zalewski

Gminna pi³ka no¿na 5-osobowa 11 paŸdziernika na obiekcie LKS Paw³ów odby³ siê gminny turniej pi³karski dla najstarszej m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie. Szczególnie rywalizacja wœród ch³opców trzyma³a w napiêciu, gdy¿ o koñcowym sukcesie i awansie do zawodów powiatowych (kwiecieñ 2009) zadecydowa³y bramki, a w tych byli jednak lepsi gospodarze. Pietrowicom uda³ siê rewan¿ w turnieju dziewcz¹t, które wygra³y przed Paw³owem, Samborowicami i Krowiarkami. Oto wyniki i koñcowe tabele:

Ch³opcy: Paw³ów – Pietrowice 1-1 Samborowice – Krowiarki 1-8 Paw³ów – Samborowice 12-0 Pietrowice – Krowiarki 3-0 Pietrowice – Samborowice 6-1 Paw³ów – Krowiarki 11-0 1.Paw³ów 7 pkt 24-1 2.Pietrowice 7 pkt 10-2 3.Krowiarki 3 pkt 8-15 4.Samborowice 0 pkt 2-26

Sk³ad Mistrzów Gminy – ch³opcy Paw³ów: Michael Dokupil, Eliasz Ziêtek, Pawe³ Grela, Patryk Ploch, Kamil Kalus, Marcin Skowronek, Robert Lazar

Dziewczêta: Paw³ów – Samborowice 2-1 Pietrowice – Krowiarki 2-1 Paw³ów – Pietrowice 0-3 Samborowice – Krowiarki 6-0 Paw³ów – Krowiarki 2-1 Pietrowice – Samborowice 1-1 1.Pietrowice 7 pkt 6-2 2.Paw³ów 6 pkt 4-5 3.Samborowice 4 pkt 8-3 4.Krowiarki 0 pkt 2-10 Wojciech Zalewski

Mistrzowie Gminy – ch³opcy z Paw³owa w sk³adzie: Dawid Dokupil, Pawe³ Gawe³ek, Patrick GwóŸdŸ, Bartek Cycoñ, Michael Dokupil, Dawid Grabowski, Pawe³ Grela, Dawid Przyby³a

G³os Gminy

Mistrzowie Gminy – dziewczêta z Pietrowic: Jaszek D¿esika, Tyra³a Magda, Kittel Karina, Stein Agata, Jarosiewicz Kinga, Zebra³a Aleksandra, Wêglarz Natalia

grudzieñ 2008

9


Jednostki OSP Gminy Pietrowice Wielkie obdarowane medalem Johannesa Hellmanna Na spotkaniu weteranów po¿arnictwa powiatu raciborskiego w Krowiarkach przedstawiciele gminnych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych zostali obdarowani medalami Johannesa Hellmanna. Johannes Hellmann by³ ojcem œl¹skiego po¿arnictwa, za³o¿ycielem jednostek ochotniczych. Urodzi³ siê w 1840 roku w Sudicach, czyli miejscowoœci, z któr¹ nasza Gmina pielêgnuje przyjacielski uk³ad. By³ wielkim Œl¹zakiem z krwi i koœci. W 1920 roku, na cztery lata przed œmierci¹ za³o¿yciela ochotniczych stra¿y po¿arnych, Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnych Prowincji Œl¹skiej utworzy³ medal Hellmanna, który przed wojn¹ wrêczono najbardziej zas³u¿onym stra¿akom, ochotnikom. Niestety ojciec po¿arnictwa zosta³ obecnie prawie ca³kowicie zapomniany. Jednak¿e stra¿acy z Szemrowic ko³o Dobrodzienia staraj¹ siê reaktywowaæ medal im. Hellmanna. Na spotkaniu Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka z prezesami Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych naszej Gminy mia³em zaszczyt przekazaæ ka¿de-

mu Prezesowi (mamy dziesiêæ ochotniczych jednostek stra¿y w naszej gminie) po jednym medalu dla ka¿dej jednostki. Medale te ufundowa³ Konsul Niemiec w Opolu Ludwig Neudorfer na wieœæ o spotkaniu weteranów po¿arnictwa w Krowiarkach. Poprosi³em go wówczas o ufundowanie dodatkowych medali dla ka¿dej jednostki w naszej Gminie. Przysta³ na to i dlatego ka¿da jednostka mo¿e poszczyciæ siê w³asnym medalem. W ca³ej Polsce stra¿akom przyznaje siê Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na Œl¹sku by³ dodatkowy medal im. Hellmanna. Takiego zdania s¹ druhowie z Szemrowic, ale takiego zdania byli nie tylko weterani po¿arnictwa w Krowiarkach, ale równie¿, co cieszy, prezesi Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych naszych so³ectw. Wielokulturowoœæ jest bogactwem. Szanujmy j¹ sobie i traktujmy jako wspólny element naszej œl¹skiej historii, która ³¹czy, a nie dzieli. Leonard Malcharczyk

W ho³dzie zas³u¿onym Zamiast munduru mieli flanelowe koszule, bo brakowa³o wszystkiego. Jednak wtedy chêtnych na stra¿aka by³o wiêcej ni¿ teraz.

dlaczek, który zapowiedzia³, ¿e wkrótce doprowadzi do spotkania raciborskich stra¿aków z senatorem gen. bryg. Zbigniewem Meresem – prezesem Zarz¹du Oddzia³u

Stra¿acy-weterani, którzy s³u¿yli œwiêtemu Florianowi po kilkadziesi¹t lat, raz w roku spotykaj¹ siê na okolicznoœciowym obiedzie. Gospodarzem tym razem by³a OSP Krowiarki. Zupe³n¹ nowoœci¹ takich uroczystoœci by³o obdarowanie goœci okolicznoœciowymi medalami. – Ufundowa³ je konsulat niemiecki w Opolu. Otrzymaj¹ je zas³u¿eni stra¿acy z ca³ego powiatu. Wybrali ich naczelnicy OSP - wyjaœni³ Leonard Malcharczyk, pracownik konsulatu, który przywióz³ medale do Krowiarek. Widnia³ na nich wizerunek Hellmana – za³o¿yciela œl¹skich ochotnicznych stra¿y po¿arnych, który urodzi³ siê w czeskich Sudicach, pod koniec XIX wieku. – Wiele siê dzia³o, wyje¿d¿aliœmy do zdarzeñ i po¿arów, ale na szczêœcie nie by³ to rok trudny. W lasach by³o spokojnie – podsumowa³ w swoim wyst¹pieniu komendant powiatowy PSP Jan Pawnik. Goœciem imprezy by³ pose³ Henryk Sie-

Jerzy Olender: S³u¿y³em w OSP Gródczanki Kornice. By³em prezesem przez æwieræ wieku. Wci¹gnê³o mnie, m³ody cz³owiek chcia³ dzia³aæ. Poza akcjami gaœniczymi braliœmy udzia³ w czynach spo³ecznych, pomagaliœmy we wsi. Skoñczy³em 3 lata temu, niech m³odzi siê za to bior¹. Kiedyœ wiêcej by³o chêtnych do s³u¿by. Mój syn te¿ jest ochotnikiem, dowódc¹ sekcji.

10

grudzieñ 2008

Leonard Malcharczyk i medale Hellmanna ufundowane przez konsulat niemiecki w Opolu

Wojewódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Województwa Œl¹skiego. – Porozmawiamy z nim o waszych potrzebach druhowie – obieca³ Siedlaczek. (ma.w)

Ambro¿y Niemiec: Do stra¿y wst¹pi³em od razu po szkole podstawowej. Przez 20 lat by³em komendantem w Krowiarkach . Najwiêkszy po¿ar, jaki gasi³em, to ten z KuŸni Raciborskiej, ale zapamiêta³em te¿ roszarniê w Pietrowicach, gdzie siedzieliœmy 2 dni. Zosta³em stra¿akiem, bo podoba³ mi siê mundur. Swój odbiera³em w Brzegu, w starych koszarach wojsk radzieckich.

G³os Gminy


Wywiad z Ew¹ i Gerardem Pientka - laureatami Gali Przedsiêbiorców w kategorii: nowy inwestor Ewa i Gerard Pientka przy aktywnym udziale syna Tomasza (lat 25) prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie stolarstwa i us³ug pogrzebowych, zatrudniaj¹c 11 osób. Jaka by³a Pañstwa reakcja na wieœæ, ¿e zostaliœcie laureatami Gali Przedsiêbiorców? By³o to dla nas jak kube³ orzeŸwiaj¹cej wody: taki tytu³ to dla nas z jednej strony wyró¿nienie, z drugiej – wyzwanie! Co uwa¿aj¹ Pañstwo za swój najwiêkszy sukces? Najwiêkszym naszym sukcesem jest stworzenie firmy pogrzebowej z prawdziwego zdarzenia oraz chêci syna do przejêcia tej firmy. Nasz¹ misj¹ i motorem dzia³ania jest godny pochówek zmar³ej osoby. Chcielibyœmy, aby uroczystoœci pogrzebowe by³y eleganckie, bez ¿adnej prowizorki i „bylejakoœci”. Do sukcesów nale¿y te¿ to, ¿e nieoficjalnie mówi siê o nas, ¿e jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych firm pogrzebowych w powiecie raciborskim.

Jakie s¹ Pañstwa najbli¿sze plany zwi¹zane z prac¹? W przysz³ym roku planujemy zakupiæ dwie maszyny do stolarni, nowy karawan pogrzebowy, a tak¿e oddaæ do u¿ytku nowa halê. Planujemy równie¿ zwiêkszyæ stan zatrudnienia. Inwestuj¹c w firmê – inwestujemy w samych siebie. Polega to na nieustannym podnoszeniu kwalifikacji poprzez zdobywanie wiedzy usprawniaj¹cej nam pracê i daj¹cej poczucie profesjonalizmu. Czy nagroda coœ zmieni³a w Pañstwa ¿yciu? Przede wszystkim ka¿de otrzymane wyró¿nienie bardzo cieszy, tym bardziej wyró¿nienie otrzymane od w³adz gminnych. Nasza praca zosta³a uhonorowana. Gdybyœcie mogli Pañstwo cofn¹æ czas, co zmienilibyœcie w swoim ¿yciu? Gdybyœmy mieli rozpocz¹æ wszystko od nowa, to poszlibyœmy tym samym torem i tokiem: powoli rozbudowywaæ siê i powoli dochodziæ do sukcesu. U nas w domu mówi siê ”Ma³¹ ³y¿k¹, a ca³y czas.” Jedyne, co

Ewa i Gerard Pientka podczas Gali Przedsiêbiorców

chcielibyœmy zmieniæ, to lokalizacjê zak³adu, aby nie by³ wewn¹trz wsi, ale gdzieœ na terenach do tego przeznaczonych. Czego mo¿na Pañstwu ¿yczyæ? Przede wszystkim zdrowia dla siebie i najbli¿szych, radoœci z wykonywanej pracy i stabilnych przepisów podatkowych. Tego wiêc Pañstwu ¿yczê i dziêkujê za rozmowê. Wywiad przeprowadzi³a: Gabriela Seidel

Wywiad z Renat¹ i Piotrem Wilczek - laureatami Gali Przedsiêbiorców w kategorii: prê¿ne gospodarstwo Pañstwo Renata i Piotr Wilczek, rodzice dwójki dzieci: córka Joanna – uczennica I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Raciborzu, syn Pawe³ – uczeñ Technikum Mechanicznego w Raciborzu, prowadz¹ wspólnie gospodarstwo specjalizuj¹ce siê zarówno w produkcji zwierzêcej (trzoda chlewna), jak i roœlinnej (ponad 80 ha area³u). Jaka by³a Pañstwa reakcja na wieœæ, ¿e zostaliœcie laureatami Gali Przedsiêbiorców? Byliœmy bardzo zaskoczeni. Nie spodziewaliœmy siê takiego wyró¿nienia, szczególnie bior¹c pod uwagê to, ¿e w naszej gminie mo¿na znaleŸæ tylu dobrych rolników! Co uwa¿aj¹ Pañstwo za swój najwiêkszy sukces? Za najwiêkszy nasz sukces uwa¿amy fakt, i¿ po przejêciu gospodarstwa od rodziców, którym przy tej okazji chcielibyœmy podziêkowaæ za pomoc, nie osiedliœmy na laurach. Staramy siê kontynuowaæ ich dzie³o, chocia¿ jednoczeœnie wprowadzamy wiele modernizacji, które w dzisiejszych czasach znacznie u³atwiaj¹ pracê. W ci¹gu tych kilkunastu prawie lat znacznie powiêkszyliœmy area³ upraw. Mimo obecnych wahañ na rynku zbó¿ i trzody

G³os Gminy

ci¹gle udaje nam siê dobrze prosperowaæ i osi¹gaæ sukcesy. Jakie s¹ Pañstwa najbli¿sze plany zwi¹zane z prac¹? W przysz³oœci chcielibyœmy nadal siê rozwijaæ. Rolnictwo jest tak¹ bran¿¹, w której nie mo¿e byæ przestoju. Trzeba ci¹gle doskonaliæ w³asn¹ wiedzê i umiejêtnie j¹ wykorzystywaæ, by jak najlepiej pomog³a nam w pracy na roli. W najbli¿szych latach mamy zamiar dokupiæ gruntów ornych, a co za tym idzie tak¿e potrzebnych maszyn rolniczych. G³ównym naszym celem jest udoskonalenie dotychczasowych technologii, co pozwoli na obni¿enie kosztów produkcji gospodarstwa rolnego oraz poprawê jego jakoœci. Czy nagroda coœ zmieni³a w Pañstwa ¿yciu? Oczywiœcie, ¿e zmieni³a. Mi³o jest wiedzieæ, ¿e ktoœ docenia nasz wk³ad i pracê i potrafi to okazaæ. S¹dzê, ¿e takie w³aœnie Gale jak nasza gminna s¹ potrzebne, by promowaæ lokalnych przedsiêbiorców i wspieraæ ich w dalszym rozwoju. Gdybyœcie mogli Pañstwo cofn¹æ czas, co zmienilibyœcie w swoim ¿yciu? Raczej nie chcielibyœmy niczego zmie-

grudzieñ 2008

Renata i Piotr Wilczek podczas Gali Przedsiêbiorców

niaæ. Jesteœmy zadowoleni ze swojego ¿ycia. Czego mo¿na Pañstwu ¿yczyæ? Przede wszystkim zdrowia dla mnie i dla moich najbli¿szych. A czytelnikom „G³osu Gminy” ¿yczymy pogodnych i spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia spêdzonych w gronie rodzinnym. Dziêkujê w imieniu czytelników „G³osu Gminy”, ¿ycz¹c Pañstwu równie¿ radosnych Œwi¹t! Wywiad przeprowadzi³a: Gabriela Seidel

11


Podziêkowanie W imieniu so³tysa oraz w³asnym sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim mieszkañcom wsi Samborowice za pracê w³o¿on¹ w przygotowanie zielonego centrum wsi. Mimo, i¿ grupa pracuj¹cych by³a nieliczna, uda³o nam siê dokonaæ wycinki suchych ga³êzi, wyczyszczenia obu skarp w¹wozu ( tzw. Holwegu),umocowania folii pod nasadzenia krzewów oraz nasadzenia ponad tysi¹ca roœlin. Prace trwa³y oko³o 2 miesiêcy. Najbardziej wytrwali przychodzili codziennie. Dziêki pomocy naszych w³adz gmin-

nych nawieziono ziemiê w celu wyrównania terenu. Wiosn¹ dokonamy wysiewu trawy. Zakupione zostan¹ ³awki, kosze oraz altanka. Miejsce to s³u¿yæ bêdzie wszystkim mieszkañcom naszej miejscowoœci jako teren odpoczynku i przyjemnego spêdzenia czasu wolnego. W tym miejscu chcê równie¿ podziêkowaæ by³emu mieszkañcowi naszej wsi - Romanowi Sobocik, który ofiarowa³ do naszego centrum kilkadziesi¹t drzewek ozdobnych. Efekt naszej pracy œwiadczy o tym, ¿e mieszkañcom tak ma³ej miejscowoœci zale¿y na tym, aby nasza wieœ by³a jeszcze piêkniejsza… I. Gawlica

Jêzyk obcy od przedszkola! W dobie jednocz¹cej siê Europy znajomoœæ jêzyków obcych jest wartoœci¹ nieocenion¹. T¹ œwiadomoœæ mamy ju¿ chyba wszyscy i wiêkszoœæ z nas doœwiadczy³a ju¿ tego, i¿ przyswojenie jêzyka obcego nie jest wcale tak¹ prost¹ spraw¹. Opanowanie jêzyka jest trudniejsze proporcjonalnie do wieku; im póŸniej siê uczymy tym trudniej. Dlatego mo¿liwoœæ kontaktu z jêzykiem obcym dla dziecka w wieku przedszkolnym przynosi najlepsze rezultaty. Wprowadzenie na naszym terenie zwiêkszonej liczby godzin (4 godz. w tygodniu dla ka¿dej grupy wiekowej) jêzyka niemieckiego daje wiêksze mo¿liwoœci poznania tego jêzyka. Jednak najlepszym rozwi¹zaniem jest wprowadzenie formy bilingualnej czyli dwujêzycznej, kiedy dziecko uczy siê jêzyka w naturalnych sytuacjach, w trakcie ró¿norodnych form dzia³alnoœci. Jêzyk obcy towarzyszy mu wtedy zupe³nie naturalnie. Przedszkole w Pietrowicach Wielkich od obecnego roku szkolnego doœwiadcza w³aœnie takiej mo¿liwoœci. 1 paŸdziernika ruszy³

projekt wymiany polsko-niemieckiej, który umo¿liwi³ w przedszkolu w Pietrowicach Wielkich utworzenie pierwszej bilingualnej niemiecko - polskiej grupy przedszkolnej. W najm³odszej grupie dzieci zajêcia prowadzi nauczycielka – Pani Aurelia Oleschniewitz, która przyjecha³a z Niemiec, aby poprzez nieustanny kontakt z jêzykiem niemieckim dzieci mog³y przyswoiæ go sobie bez trudu i zupe³nie spontanicznie. Jednoczeœnie nauczycielka z naszego przedszkola wyjecha³a do przedszkola w Niemczech do zaprzyjaŸnionej miejscowoœci Liederbach, aby nabyæ doœwiadczeñ oraz „doszlifowaæ” znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Nie by³oby to mo¿liwe bez wsparcia i wk³adu pracy wielu osób. W pierwszej kolejnoœci trzeba wymieniæ radnego powiatowego z naszej gminy Pana Leonarda Malcharczyka, który by³ inicjatorem tego przedsiêwziêcia. To w³aœnie Pan Malcharczyk w Instytucie Stosunków Zagranicznych w Opolu przedstawi³ propozycjê dotycz¹c¹ Przedszkola w Pietrowicach Wiel-

To nie by³o ³atwe, ale ju¿ widaæ koniec...

kich. Dalej trzeba równie¿ wspomnieæ Pani¹ Beatê Haisse, która jest doradc¹ metodycznym ds. nauczania jêzyka niemieckiego i monitoruje przebieg projektu i jednoczeœnie przyczyni³a siê do wyposa¿enia naszego przedszkola w po-

Aurelia Oleschniewitz - nauczycielka z Niemiec

moce dydaktyczne, a tak¿e odzie¿ dzieciêc¹ przeznaczon¹ do wyjœcia na podwórko. Nie sposób wymieniæ tutaj wszystkich osób, które wspieraj¹ i przyczyniaj¹ siê do harmonijnej realizacji projektu. Przedstawiciele W³adz Gminy, Kuratorium Oœwiaty, Konsulatu Niemieckiego, a tak¿e rodzice dzieci przedszkolnych wykazuj¹ swoje poparcie dla projektu. Wyrazili to w dniu 28.10.2008r. w czasie uroczystego otwarcia oddzia³u bilingualnego w przedszkolu. Ca³oœæ projektu s³u¿y przede wszystkim wspieraniu rozwoju dzieci, które maj¹ dziêki jego realizacji wiêksze mo¿liwoœci pos³ugiwania siê jêzykiem niemieckim i w ich imieniu pragnê podziêkowaæ wszystkim wspieraj¹cym ten projekt. Edyta Kubita

Dzieci grupy bilingualnej prezentuj¹ swoje umiejêtnoœci jêzykowe

12

grudzieñ 2008

G³os Gminy


Wieœci z Powiatu Raciborskiego 12 listopada 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³ siê fina³ powiatowy Konkursu „Bezpieczne Rolnictwo Powiatu Raciborskiego” dla uczniów gimnazjów z zakresu wiedzy o bezpieczeñstwie i higienie pracy w rolnictwie, pod patronatem Starosty Raciborskiego. W finale wziê³o udzia³ 39 uczniów z trzynastu gimnazjów z terenu powiatu raciborskiego, zwyciêzców eliminacji szkolnych. 12 listopada 2008 r. w Muzeum w Raciborzu odby³a siê uroczysta sesja Rady Powiatu Raciborskiego z okazji X-lecia utworzenia powiatów. Podczas uroczystoœci, piêtnastu samorz¹dowcom powiatu raciborskiego, zosta³y wrêczone odznaki "Wyró¿niony Herbem Powiatu Raciborskiego" przyznane w uznaniu zas³ug oraz osi¹gniêæ podczas oœmioletniej pracy na rzecz mieszkañców ziemi raciborskiej, jak równie¿ docenienia osobistego zaanga¿owania w rozwój Powiatu Raciborskiego. 6 listopada 2008 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu z siedzib¹ w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 rozliczy³a efekty zbiórki publicznej prze-

prowadzonej na podstawie decyzji nr Ob.I.5022-2/2008 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 20.08.2008 r. Zbiórka prowadzona by³a na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w terminie od 04.08.2008 r. do 30.10.2008 r. W wyniku zbiórki Fundacja uzyska³a 181,00 z³. W wyniku przeprowadzonych zbiórek publicznych Fundacja pozyska³a: - od 22.10 do 31.12.2007 r. - 662,05 z³, - od 03.03 do 30.06.2008 r. - 350,01 z³, - od 04.08 do 31.10.2008 r. - 181,00 z³, ³¹cznie 1193,06 z³. W ramach œrodków pozyskanych ze zbiórek publicznych Fundacja zamówi³a dla Pogotowia Szpitala Rejonowego w Raciborzu: - no¿yczki do ciêcia banda¿y MEDLINE szt. 18, - wielofunkcyjne no¿yczki ratownicze MATCH 3 - szt. 3, - ampularium BTM 9, czerwone, wykonane z Cerdury, wzmocnione, na 9 ampu³ek, wymiary 18 x 14 x 7cm - szt. 3. 1 paŸdziernika 2008 r. w Katowicach odby³o siê spotkanie Starosty Raciborskiego z Marsza³kiem Województwa Œl¹skie-

go dotycz¹ce wspó³finansowania obiektów sportowych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 1 paŸdziernika 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê spotkanie dotycz¹ce budowy Zbiornika Wodnego Racibórz Dolny. Z samorz¹dowcami z powiatów raciborskiego i wodzis³awskiego spotka³ siê Wojewoda Dolnoœl¹ski Pe³nomocnik Rz¹du ds. Programu dla Odry Rafa³ Jurkowlaniec. Radni Powiatu Raciborskiego Adam Wajda Leonard Malcharczyk

¯YWE CHOINKI !!! Oferujemy choinki ciête oraz w donicach:

sosny czarne œwierki zielone œwierki srebrne jod³y

Gospodarstwo rolne:

Roszków (k. Krzy¿anowic) ul. Raciborska 10 tel. 032 419 42 93, 032 419 52 44 kom. 0 692 188 450 Du¿y wybór, najlepsza jakoœæ, przystêpna cena, mo¿liwoœæ transportu do domu klienta. G³os Gminy

grudzieñ 2008

13


Sukcesy uczniów Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich

Dnia 29 paŸdziernika w MDK-u w Raciborzu odby³ siê Wojewódzki Konkurs Piosenki Niemieckiej. Uczniowie naszej szko³y zajêli w nim nastêpuj¹ce miejsca: I miejsce w kategorii duet: Paulina Reichel i Karina Kittel (kl. V SP, opiekun Regina Wilczek) IV miejsce w kategorii duet: Nikolina Posmyk, Klara Gotzmann ( kl. II SP, opiekun Regina Wilczek) II miejsce w kategorii solista: Anna Czarny (III B GIM, opiekun Tomasz Kretek) V miejsce w kategorii duet: Beata Niemiec, Joanna Flegel ( IIA, B GIM, opiekun Mariola Burdzik) Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wielkich Uczestnicy konkursu z organizatorami

Kontynuujê rozpoczête dzie³o... Wywiad z Andrzejem Olbrichem - radnym z Krowiarek Ma³gorzata Paletta: Witam, mam dzisiaj przyjemnoœæ przeprowadzenia wywiadu z Radnym naszej Gminy Panem Andrzejem Olbrichem. Andrzej Olbrich: Witam M.P.: Gazeta trafia do mieszkañców ca³ej Gminy, nie wszyscy czytelnicy Pana znaj¹, czy móg³by Pan powiedzieæ kilka s³ów o sobie? A.O.: Od urodzenia jestem mieszkañcem Krowiarek, mam dosyæ liczn¹ rodzinê, razem z ¿on¹ Dorot¹ wychowujemy wspólnie czwórkê dzieci. Z Krowiarkami zwi¹za³em równie¿ swoje ¿ycie zawodowe, prowadzê w³asne przedsiêbiorstwo w zakresie bie¿nikowania i handlu oponami. M.P.: Praca Radnego wymaga zaanga¿owania i poœwiêcenia czasu wolnego. Co sk³oni³o Pana do kandydowania do Rady Gminy, bo przecie¿ jako przedsiêbiorca ma Pan ma³o czasu wolnego? A.O.: Od wielu lat aktywnie uczestniczy³em w ¿yciu naszej wioski, by³em cz³onkiem Rady So³eckiej, lubiê pomagaæ i dzia³aæ spo³ecznie. W Krowiarkach mamy grupê ludzi, z którymi warto pracowaæ, zapocz¹tkowali oni wiele dzia³añ na rzecz naszej wsi, to w³aœnie oni zaczêli dzia³aæ w poprzedniej kadencji. Przed wyborami do Rady Gminy okaza³o siê, ¿e nie ma chêtnych do kandydowania, a po-

14

trzebna by³a osoba, która bêdzie popiera³a i kontynuowa³a rozpoczête dzia³ania, wtedy to koledzy z Rady So³eckiej namówili mnie abym kandydowa³, czego nie ¿a³ujê. Praca w Radzie to nowe i ciekawe doœwiadczenie, które sprawia mi wiele satysfakcji. M.P.: Mija kolejny rok kadencji - to ju¿ po³owa - czy móg³by Pan podsumowaæ swoj¹ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ? A.O.: Cieszy mnie to, ¿e mamy Zielone Centrum, które powsta³o dziêki zaanga¿owaniu Radnych poprzedniej kadencji: Zdzis³awa Kozuba i Norberta Nowaka, mo¿emy tam organizowaæ imprezy plenerowe. Zakoñczono remont ulicy Wyzwolenia, uda³o siê nam równie¿ po³o¿yæ chodnik. Prowadzone s¹ równie¿ inne inwestycje. Istotne jest dla nas równie¿ to, i¿ mamy inwestora na Zamku - Firmê Kalydna - który chêtnie wspó³pracuje z lokaln¹ spo³ecznoœci¹. M.P. :Jakie s¹ Pañskie zamierzenia na kolejne dwa lata? A.O.: Uwa¿am, ¿e objêty kierunek dzia³añ jest prawid³owy. Szczególnie zale¿y mi na Festynie Konnym - jego organizacja nie by³aby mo¿liwa gdyby nie wspó³udzia³ Urzêdu Gminy oraz naszych przyjació³ z Zamku - jest to du¿a dwudniowa impreza, która jest doskona³¹ promocj¹ naszej miejscowoœci oraz Gminy. Chcia³bym, aby

grudzieñ 2008

Andrzej Olbrich

by³y kontynuowane rozpoczête inwestycje. Bardzo cieszy mnie to, i¿ widz¹c co robimy coraz wiêcej osób przy³¹cza siê do naszych dzia³añ. M.P.: Czy chcia³by pan jeszcze przekazaæ coœ naszym czytelnikom? A.O.: Poniewa¿ zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia chcia³bym ¿yczyæ wszystkim czytelnikom zdrowych i spokojnych Œwi¹t spêdzonych w rodzinnej atmosferze, zaœ w Nowym Roku realizacji zamierzeñ i planów. M.P.: Bardzo dziêkujê za udzielenie wywiadu.

G³os Gminy


Pietrowice znowu w rejonie! Reprezentanci naszej gminy - Szko³a w Pietrowicach znowu zakoñczy³a przygodê wspó³zawodnictwa sportowego gier i zabaw a¿ w finale rejonu, wczeœniej wygrywaj¹c turniej gminny i powiatowy. 25 paŸdziernika 2008 na hali sportowej w Pietrowicach odby³ siê turniej gminny, który zgromadzi³ ponad 140 uczniów klas II-V naszej gminy: z Paw³owa, Pietrowic, Krowiarek i Samborowic. W rywalizacji najm³odszych uczniów klasy II do ostatniej konkurencji o zwyciêstwo walczyli sportowcy z Pietrowic i Paw³owa. Ostatecznie wygrali gospodarze trzema punktami. Uczniowie z Pietrowic starsi o rok (klasa III) wygrali wyraŸnie przed Paw³owem i Samborowicami. Mistrzami gminy w klasie IV zostali uczniowie z Paw³owa rewan¿uj¹c siê Pietrowicom za m³odszych kolegów. W rywalizacji najstarszych roczników – uczniów klas V zdecydowanie wygrali gospodarze z Pietrowic, dystansuj¹c Samborowice, Paw³ów i Krowiarki. Po podliczeniu wyników wszystkich klas mistrzami zostali pietrowiczanie, którzy 5 listopada pokonali rywali z Nêdzy i Pogrzebienia w ramach turnieju na szczeblu powiatu. W rywalizacji fina³u rejonu triumfowali uczniowie z SP15 Racibórz przed Szczerbicami i Pietrowicami.

Mistrz Gminy klasa II Pietrowice: Gotzmann Klara, Labud Sabina, Posmyk Nikolina, Wêglarz Aneta, Kurka Dominika, Krutki Micha³, Moc Jakub, Marcol Robert, Wajda Wojtek

Mistrz Gminy klasa V Pietrowice: Nowak Patrycja, Stein Agata, Kittel Karina, Suchanek Dominika, Gotzmann Kinga, Wilczek Micha³, Rutyna Dawid, Staniek Marcin, Moc Adam, Kycia Daniel

Mistrz Gminy klasa III Pietrowice: Maœlanka Dominika, Ma³ecka Karolina, Kulig Patrycja, Ziemkiewicz Aleksandra, Steuer Klaudia, Talik Dominik, Wieczorek Tomasz, Marcinek Pawe³, Fergisz Dariusz, Pieczarek Kevin

Dru¿yna z Samborowic klasa II : Krzysztof Z³oty, Karol Rusnarczyk, Patryk Grzegorczyk, Nicole Chluba, Izabela Krupa, Micha³ Zwierz, Izabela Megger, Sandra Krzy¿ok, Patryk Trojañski

Mistrz Gminy klasa IV Paw³ów: Michael Dokupil, Nicol GwóŸdŸ, Eliasz Ziêtek, Jessica Zuber, Emilia Wilczek, Andrea Pitrasz, Patryk Ploch, Robert Lazar

Dru¿yna z Krowiarek klasa IV : Dawid Czorniczek, Justyna Kocur, Marcin Durdyn, Justyna Stajner, Robert Zientek, Basia Steiner, Patryk Holeczek, Beata Kyrcz

Wyniki gminne klas: Klasa II 1.Pietrowice -34 pkt 2.Paw³ów -31 pkt 3.Samborowice – 28 pkt Klasa III 1.Pietrowice – 40 pkt 2.Paw³ów – 26,5 pkt 3.Samborowice – 24 pkt Klasa IV 1.Paw³ów – 39,5 pkt 2.Pietrowice -32 pkt 3.Krowiarki – 14 pkt Klasa V 1.Pietrowice – 42 pkt 2.Samborowice – 30,5 pkt 3.Paw³ów – 23,5 pkt 4.Krowiarki – 9,5 pkt Wojciech Zalewski

G³os Gminy

Wójt Gminy Pietrowice i LKS Paw³ów zapraszaj¹ 27.12.2008 r. w sobotê od godz. 9.00 na œwi¹teczny turniej tenisa sto³owego o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Turniej odbêdzie siê w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paw³owie i bêdzie rozgrywany w kategorii m³odzików, juniorów, seniorów, dziewcz¹t i oldbojów. grudzieñ 2008

15


,,Œladami zbrodni” Historia zbrodni komunistycznego aparatu represji od kilkunastu lat jest przedmiotem intensywnych badañ wielu historyków. Pojêcie zbrodni komunistycznych sta³o siê integraln¹ czêœci¹ polskiego systemu prawnego – daj¹c tym samym podstawê do œcigania winnych ich pope³nienia. Maj¹c na uwadze realne zagro¿enie zatarcia w œwiadomoœci spo³ecznej miejsc zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ,,bezpieki”, Biuro Edukacji Publicznej dzia³aj¹ce w ramach Instytutu Pamiêci Narodowej rozpoczê³o w skali ogólnopolskiej realizacjê programu badawczo – dokumentacyjno – edukacyjnego, którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o ,,œladach zbrodni” aparatu represji z lat 1944–1989 (w pierwszym etapie okresu 1944-1956). Program zak³ada³ sporz¹dzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej obiektów wykorzystywanych przez aparat terroru. Nie mniejsze znaczenie mia³y tak¿e materia³y dotycz¹ce œwiadków, a w szczególnoœci ofiar ,,bezpieki”. Inicjatywa ta zawiera³a w sobie istotny walor edukacyjny, bowiem skierowana by³o do nauczycieli i uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomys³ IPN znalaz³ swoich entuzjastów tak¿e w powiecie raciborskim. W gimnazjum w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich powsta³a

derze odby³a siê uroczysta prezentacja najlepszych projektów w ramach programu ,,Œladami zbrodni”, na któr¹ zaproszeni zostali uczniowie z Pietrowic Wielkich. By³a to œwietna okazja do wymiany pogl¹dów, spostrze¿eñ na temat projektu oraz zapoznania siê z wynikami pracy innych. Podsumowuj¹c, nale¿y cieszyæ siê z inicjatywy IPN, a zw³aszcza z tego, i¿ m³odzi ludzi z tak¹ pasj¹ i zaciêciem potrafi¹ badaæ najnowsz¹ historiê Polski, odkrywaæ nawet jej najciemniejsze karty, które przecie¿ wywo³uj¹ tyle jeszcze negatywnych emocji i antagonizuj¹ ,,œwiat” doros³ych. £ukasz K¹œ

z inicjatywy nauczyciela historii £ukasza K¹sia 7 osobowa grupa ,,badawcza” w sk³adzie Stefan Moc, Szymon Marcinek, Michael Dyrszlag, Pawe³ Rusnarczyk, Edyta Zachwey, Klaudia Herud oraz Dominika Taraszewska. Uczniowie ci podjêli siê trudu zbadania obecnoœci instytucji aparatu bezpieczeñstwa w Pietrowicach Wielkich oraz Raciborzu. Opracowano w tym celu dokumentacjê fotograficzn¹ wraz z opisem miejsc wykorzystywanych przez ,,bezpiekê” w latach 1944-1956. Przeprowadzono liczne wywiady ze œwiadkami, odszukano równie¿ ofiary aparatu komunistycznego w tym okresie. Ca³oœæ zosta³a zebrana w profesjonaln¹ prezentacjê multimedialn¹. Efekty pracy gimnazjalistów z Pietrowic zosta³y zauwa¿one i docenione przez pomys³odawców projektu, a mianowicie IPN. 27 listopada br. w Belwe- Szymon Marcinek i Stefan Moc podczas prezentacji w Belwederze

Œl¹ska Izba Rolnicza przypomina W zwi¹zku ze wzmo¿onymi kontrolami pól uprawnych, wykazanych we wnioskach o dop³aty bezpoœrednie, ŒIR przypomina o pilnowaniu granic dzia³ek rolnych. Ka¿de przyoranie lub odoranie na powierzchni wiêkszej ni¿ trzy procent area³u [je¿eli dzia³ka jest w¹ska i d³uga to jedna lub dwie skiby mog¹ byæ wiêksze i przekroczyæ owe 3%] mo¿e spowodowaæ poniesienie konsekwencji finansowych w postaci utraty dop³at, oprócz tego mo¿e byæ wszczête postêpowanie administracyjne dotycz¹ce wy³udzenia. Nie ma problemu ze sprawdzeniem area³u poniewa¿ do wniosku do³¹czone s¹ zdjêcia lotnicze z naniesion¹ na nie map¹ oraz jest podana skala, wed³ug której mo¿liwy jest pomiar w terenie. Powierzchniê dzia³ek mo¿na obliczyæ przy pomocy GPS, który jest do wypo¿yczenia w biurze ŒIR w Raciborzu. Przypominamy ¿e wszelkie zaorywanie rowów i przyorywanie skarp dróg mo¿e spowodowaæ wnioskowanie o ukaranie rolnika przez w³aœcicieli tej infrastruktu-

16

ry, tak¿e palenie s³omy i œciernisk jest karane, a doniesienie do ARiMR spowoduje utratê dotacji, zaznaczam, ¿e telefonów z ró¿nymi informacjami [„uprzejmie donoszê”] co roku przybywa, z drugiej strony jednak, pozwala to, by by³ jako taki porz¹dek. Ostatnia sprawa dotyczy kamieni granicznych dzia³ek, a raczej ich braku; wiele pól by³ych cz³onków RSP czy RSPU nie posiada kamieni granicznych, poniewa¿ podczas scalania gruntów prowadzonych przez spó³dzielnie rolnicze wiele lat temu, kamienie te zosta³y usuniête, jedyna rada na to, ¿eby na nowo wytyczyæ granice dzia³ek i osadziæ kamienie graniczne z pominiêciem kosztów rolników, jest mo¿liwoœæ skorzystania ze œrodków unijnych w programie scalanie gruntów, który rusza w naszej gminie w miejscowoœciach Pietrowice Wielkie i Cyprzanów. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest wyorywanie, wyrzucanie lub przestawianie kamieni granicznych osadzonych niedawno [45 lat temu] przez niektórych rolników, co

grudzieñ 2008

jest czynem zabronionym i karanym z urzêdu. Art.277 kodeksu karnego, przewiduje karê grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch dla tego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa lub przesuwa. ODR informuje ¿e s¹ prowadzone kursy chemizacyjne, chêtni powinni siê zg³aszaæ w biurze ODR w Raciborzu na ul. Ludwika. Józef Wawrzynek

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia du¿o szczêœcia, pomyœlnoœci zdrowia i pogody ducha oraz Szczêœliwego Nowego Roku ¿ycz¹ Delegaci Œl¹skiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej w Raciborzu Bronis³awa Piêtka i Józef Wawrzynek

G³os Gminy


Œwiêto Szko³y W rocznicê urodzin patronki Marii Sk³odowskiej- Curie, tj. 07.11, pietrowicka szko³a obchodzi³a swoje œwiêto. W tym wyj¹tkowym dniu uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na prawowitych cz³onków spo³ecznoœci uczniowskiej. Aktu tego dokona³a dyrektorka Mariola Rowiñska, natomiast wójt Andrzej Wawrzynek wrêczy³ pierwszakom pami¹tkowe dyplomy. Nastêpnie uczniowie z³o¿yli uroczyste œlubowanie na sztandar szko³y. Œlubowanie z³o¿yli

równie¿ cz³onkowie nowowybranego Samorz¹du Uczniowskiego: Aleksandra Flegel i Karina Kittel- Szko³a Podstawowa, Krystyna Suchañska i Markus Marcinek - Gimnazjum. Opiekunami Samorz¹du Uczniowskiego zostali nauczyciele: Miros³aw Jaskot i Anna Antoszczyszyn. W tygodniu poprzedzaj¹cym uroczystoœæ odby³y siê szkolne konkursy zwi¹zane z osob¹ Marii Sk³odowskiej - Curie. Podczas akademii pani dyrektor M. Rowiñska wrêczy³a zwyciêzcom nagrody. Wœród laureatów znaleŸli siê: Mariusz Muszol i Daniel Kubny (prezentacja multimedialna o pa-

Dyrektor M. Rowiñska pasuje uczniów klas pierwszych na prawowitych cz³onków spo³ecznoœci uczniowskiej

tronce), Tomasz Stosiek (I miejsce), Michael Starok (II miejsce), Kinga Lazar, Stefan Moc (III miejce - w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Promieniotwórczoœci). Na koniec przenieœliœmy siê do pocz¹tków XX wieku do literackiej kawiarenki w Pary¿u, gdzie dyskutowano o ¿yciu i osi¹gniêciach wybitnej Polki. Inscenizacjê przygotowali uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem polonistki Lucyny Flegel. W tym dniu uczniowie Gimnazjum oraz cz³onkowie dru¿yny zuchowej pe³nili uroczyst¹ wartê pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ patronkê Mariê Sk³odowsk¹- Curie. Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wielkich

Uroczyste œlubowanie na sztandar szko³y

Akcja zima 2008/2009 Pomimo, i¿ tegoroczna zima nie da³a siê jeszcze zbytnio we znaki, brak du¿ej pokrywy œniegu nie przes¹dza o pozosta³ym okresie zimy, wobec czego warto wiedzieæ, gdzie ewentualnie interweniowaæ w razie trudnoœci z przejazdem drogami publicznymi. Wszelkie drogi biegn¹ce po terenie gminy dziel¹ siê na: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie okresu zimy jak i latem le¿y w gestii Powiatowego

Zarz¹du Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych nale¿¹: Drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowoœci: Racibórz – Pietrowice Wlk. Kietrz, Racibórz – Paw³ów – Krowiarki – Szczyty, Modzurów – Paw³ów – Maków – T³ustomosty, Pietrowice – Paw³ów, Pietrowice – Gródczanki, Pietrowice – Cyprzanów – Lekartów – Samborowice – Sudice, Krowiarki – T³ustomosty. Wszelkie uwagi dotycz¹ce tych dróg mo¿na kierowaæ pod numery telefonów: 414 00 20 (w godz. pracy), 430 12 41 (przez ca³¹ dobê). Pozosta³e drogi na terenie Gminy (nie wymienione powy¿ej) znajduj¹ siê w utrzy-

Agencja Rynku Rolnego informuje Agencja Rynku Rolnego informuje, ¿e od 19 grudnia br. do 15 lutego 2009 r., mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany maj¹cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powy¿szym terminie dop³atami objête s¹ zbo¿a ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.). Stawka dop³aty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materia³em siewnym

G³os Gminy

kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi 100 z³ - w przypadku zbó¿ i mieszanek zbo¿owych. Aby uzyskaæ dop³atê do zu¿ytego materia³u siewnego nale¿y zachowaæ minimalny wysiew, na 1 ha powierzchni gruntów ornych, okreœlony dla danego rodzaju zbo¿a. Uwaga - nowy wzór wniosku Wniosek o dop³atê nale¿y sk³adaæ tylko na nowym formularzu, opublikowanym na

grudzieñ 2008

maniu Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencjê proszê kierowaæ pod nr tel. 4198075, 4198089 (w godz. pracy urzêdu), oraz przez ca³¹ dobê 0694438883 (Jerzy Reichel), 0694438884 (Adam Wajda). Powiatowy Zarz¹d Dróg w Raciborzu jak i Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich potwierdzaj¹ gotowoœæ do „akcji zima”. ¯yczê zatem wszystkim ma³o uci¹¿liwej zimy, oraz by wspomniane numery telefonów nie by³y nikomu potrzebne. Sekretarz Gminy Adam Wajda

stronie internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach sk³adnia wniosków s¹ nieaktualne i nie bêd¹ mog³y byæ podstaw¹ przyznania dop³aty. Wnioski nale¿y sk³adaæ we w³aœciwym, ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzibê producenta rolnego, Oddziale Terenowym ARR. Szczegó³owe warunki udzielania dop³at, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wype³niania wniosku dostêpne s¹ na stronie internetowej www.arr.gov.pl ARR

17


Wystawa skrzydlatych piêknoœci W dniach 4-5 paŸdziernika w Paw³owie odby³a siê lokalna wystawa go³êbi rasowych i drobnego inwentarza. Organizatorem by³o Zrzeszenie Mi³oœników Drobnego Inwentarza z siedzib¹ w Raciborzu, od paŸdziernika 2007 roku oddzia³ nr 066 P.Z.H.G.R. i D.I. Wystawa w Paw³owie odby³a siê ju¿ po raz trzeci, dziêki wspó³pracy z w³aœcicielami "Mini Oazy Ptaków" pañstwem Rózga, impreza ta jest ju¿ pewnym punktem w kalendarzu, któr¹ zamierzamy cyklicznie co roku powtarzaæ. Szczególne podziêkowanie i serdeczne „Bóg zap³aæ” jako organizatorzy chcemy z³o¿yæ ksiêdzu proboszczowi parafii w Paw³owie oraz radzie parafialnej za udostêpnienie i mo¿liwoœæ korzystania z przyparafialnej sali. 20 hodowców z okolic Raciborza (z naszej gminy 5 wystawców, jak i z dalszych miejscowoœci np. Branice, Dziergowice i jeden wystawca z Krapkowic) zaprezentowa³o oko³o 330 szt. zwierz¹t. Go³êbi 150 szt. w 16 rasach, z czego

zdjêcia na str. 28

bardzo licznie zaprezentowano nasz¹ rodzim¹ rasê gar³acza górnoœl¹skiego koroniastego. Drobiu oko³o 170 szt. Kury w 19 rasach, kaczki, gêsi w 16 rasach, ba¿anty w Na potrzeby wystawy wykorzystano salkê przyparafialn¹ i przylegaj¹cy placyk 10 rasach oraz króliki w iloœci 10szt. Najczêstszym zwro¿e wystawa odby³a siê czêœciowo w sali, tem, który s³yszano z ust zwiedzaj¹cych mo¿liwoœci pozwoli³y nam zorganizowaæ by³o "ten zwi¹zek chyba jeszcze tak fajwystawê w trochê póŸniejszym terminie nej wystawy nie mia³" i to prawda. Dziêki ni¿ w latach ubieg³ych, dziêki temu wiêklicznie zwiedzaj¹cym hodowcom, mi³oœniszoœæ ptactwa zmieni³a ju¿ swoje upierzekom i sympatykom ptactwa ozdobnego, nie. Ogó³em przyznano 21 tytu³ów ZWYzosta³y zakupione nowe klatki. Dziêki CIÊZCA oraz 28 tytu³ów WYRÓ¯NIONY czemu ca³a wystawa mia³a ju¿ wiêkszy w rasie. rozmach ni¿ w latach poprzednich, jak i Za zarz¹d, Ireneusz Knura sam wygl¹d sprawia³ mi³e wra¿enie. Jako

Szefostwo firmy HABA BETON w odwiedzinach w naszej Gminie Gminê Pietrowice Wielkie odwiedzi³a w ostatnim czasie Pani Gisela Bartlechner, szefowa jednej z najwiêkszych i najbardziej znacz¹cych firm w Europie w obszarze produkcji rur betonowych. Mowa tu o pochodz¹cej z Bawarii firmie HABA BETON. W³aœcicielka firmy wraz z dyrektorem przybyli do powiatu raciborskiego na zaproszenie Starosty Adama Hajduka i Przewodnicz¹cego Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹, Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Pobyt w Raciborzu jest pok³osiem wyjazdu Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹, Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Raciborskiego do powiatu monachijskiego i odwiedzin firmy HABA BETON w siedzibie centrali firmy w miejscowoœci Altöting w ramach dzia³añ promocyjnych na rzecz powiatu raciborskiego. Firma HABA BETON jest na etapie poszukiwania zasobów kruszywa do produkcji rur betonowych w nowo powstaj¹cym zak³adzie w UjeŸdzie. Po czêœci gospodarczej goœcie udali siê do Pietrowic Wielkich gdzie zostali przyjêci przez Wójta Gminy Andrzeja Wawrzynka. Pokazane filmy prezentuj¹ce wszechstronne dzia³ania Gminy Pietrowice Wielkie, czy to na niwie gospodarczej, czy te¿ kulturalnej, zrobi³y na goœciach bardzo du¿e wra¿enie. Odwiedziny naszego ma³ego drewnianego zabytkowego koœció³ka oraz remontowanego zamku w Krowiarkach pozwala³y naocznie potwierdziæ to,

18

co zosta³o zaprezentowane na filmach. W ocenie goœci Gmina Pietrowice Wielkie ma wiele atrybutów, których poszukuj¹ inwestorzy: otwartoœæ w³adz, ich przychylnoœæ i zainteresowanie wspó³prac¹. Inwestor, szczególnie z innego kraju, to osoba, która bez pomocy i wsparcia, bez znajomoœci specyfiki regionu nie jest w stanie rozwin¹æ skrzyde³. Gmina Pietrowice Wielkie w ocenie goœci daje inwestorowi poczucie bycia mile widzianym i akceptowanym. Wizyta ta na pewno by³a owocnym elementem promocji nie tylko powiatu racibor-

skiego, ale i naszej ma³ej gminy. Nie ma lepszych dzia³añ promocyjnych gminy jak naoczne pokazanie ich walorów. A kampania promocyjna z ust do ust jest od wieków najlepsz¹ i najbardziej owocn¹ form¹ reklamy. Wiem, ¿e goœcie nasi bêd¹ dobrymi promotorami naszej Gminy i ich walorów. Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹, Promocji i Rozwoju Gospodarczego Powiatu Raciborskiego

Serdeczne podziêkowanie za towarzyszenie Joli w czteroletnim zmaganiu siê z chorob¹ nowotworow¹, za wszelkie dobro, pomoc i modlitwê sk³adamy: rodzicom chrzestnym, krewnym, s¹siadom, kole¿ankom i kolegom ze szko³y podstawowej, gimnazjum i Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych, ksiêdzu Proboszczowi z parafii Paw³ów, dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkó³, do których uczêszcza³a Jola, szkolnemu ko³u PCK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paw³owie, ko³u DFK oraz chórowi „Cantate”, Jadwidze Opio³ka, wszystkim parafianom oraz ludziom dobrej woli; lekarzom, pielêgniarkom, kole¿ankom i kolegom oraz ich rodzicom z Chorzowskiego Centrum Onkologii; Fundacji „Iskierka” oraz Fundacji „Mam Marzenie”. Na pewno lista osób, którym Jola chcia³aby podziêkowaæ by³aby d³u¿sza, dlatego wszystkim za wszystko Bóg zap³aæ Serdeczne podziêkowania za bardzo liczny udzia³ w ostatnim po¿egnaniu naszej córki œp. Jolanty Martynus. Rodzice: Teresa i Joachim Martynus

grudzieñ 2008

G³os Gminy


Kalendarz imprez sportowych szkó³ podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie na rok szkolny 2008/2009 L.p.

godz.

data

miejsce

dyscyplina

kateg.

klasy

szczebel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9.00 9.00 12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 17.00 17.00 9.00 9.00 9.00

sobota 10.01 sobota 21.02 sobota 21.02 sobota 7.03 sobota 21.03 sobota 28.03 sobota 4.04 pi¹tek 17.04 pi¹tek 24.04 sobota 9.05 sobota 30.05 sobota 6.06

Pietrowice Pietrowice Pietrowice Paw³ów Pietrowice Paw³ów Paw³ów Pietrowice Pietrowice Samborowice Paw³ów Paw³ów

halowa no¿na siatkówka koszykówka tenis sto³owy pi³ka rêczna tenis sto³owy halowa no¿na nowe boisko ORLIK nowe boisko ORLIK czwórbój siatka pla¿owa pi³ka 5-osobowa

dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³ dz-ch³

III-IV V-VI V-VI V-VI V-VI I-IV I-II V-VI III-IV V-VI V-VI I-II

gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina gmina

Gminna halowa pi³ka no¿na 2008 Kronika policyjna 29 listopada w sobotni deszczowy poranek uczniowie placówek szkolnych zainaugurowali sezon halowej pi³ki no¿nej. Turniej gminny uczniów klas V-VI szkó³ podstawowych wygrali sensacyjnie ch³opcy z Krowiarek, pokonuj¹c w finale Paw³ów 3-1! Równie dramatyczna i emocjonuj¹ca by³a rywalizacja wœród dziewcz¹t – w meczu fina³owym Pietrowice pokona³y Paw³ów 4-3. Oto wyniki i tabela koñcowa: Ch³opcy: Pietrowice – Krowiarki 3-4 Paw³ów – Samborowice 3-1 Paw³ów – Krowiarki 1-3 Pietrowice – Samborowice 7-2 Krowiarki – Samborowice 7-3 Paw³ów – Pietrowice 10-1

Tabela: 1.Krowiarki 9 pkt 14-7 (awans do powiatu) 2.Paw³ów 6 pkt 14-5 (awans do powiatu) 3.Pietrowice 3 pkt 11-16 4.Samborowice 0 pkt 6-17 Dziewczêta: Paw³ów – Pietrowice 3-4 Samborowice – Krowiarki 1-0 Paw³ów – Samborowice 2-0 Pietrowice – Krowiarki 4-0 Paw³ów – Krowiarki 6-1 Pietrowice – Samborowice 3-2 Tabela: 1.Pietrowice 9 pkt 11-5 2.Paw³ów 6 pkt 11-5 3.Samborowice 3pkt 3-5 4.Krowiarki 0 pkt 1-11 Wojciech Zalewski

Mistrzowie Gminy z Krowiarek: Konrad Kosiba, £ukasz Kowacz, Jakub Olbrich, Pawe³ Przyby³a, Adam Zientek, Jakub Otrêba, W i t o l d Szczepañski.

G³os Gminy

grudzieñ 2008

W dniu 4 wrzeœnia 2008 roku w Cyprzanowie spali³ siê stóg s³omy. W miesi¹cu paŸdzierniku i listopadzie 2008 roku na terenie gminy Pietrowice Wielkie zatrzymano szeœciu nietrzeŸwych kieruj¹cych. W ostatnim czasie odnotowano wiele kolizji drogowych, dlatego wszystkich uczestników ruchu drogowego prosi siê zachowanie szczególnej rozwagi przy prowadzeniu pojazdów. W celu poprawy bezpieczeñstwa na drogach na naszym terenie s³u¿bê pe³ni¹ funkcjonariusze raciborskiej drogówki. W czasie przedœwi¹tecznym przestêpcy nasilaj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, dlatego policja przypomina: - w czasie zakupów pieni¹dze i dokumenty przechowywaæ w wewnêtrznych kieszeniach, uwa¿aæ na sztuczny t³ok gdy¿ mo¿e byæ on wywo³any przez kieszonkowców. - samochody parkowaæ w miejscach bezpiecznych, a¿eby zminimalizowaæ ryzyko kradzie¿y, a w pojazdach nie zostawiaæ na widoku portfeli, torebek oraz innych wartoœciowych przedmiotów, jak równie¿ sprzêtu audio - gdy¿ przedmioty takie mog¹ prowokowaæ w³amywaczy. - wzmóc czujnoœæ s¹siedzk¹, zwracaæ uwagê na osoby obce, które pod ró¿nymi pretekstami wchodz¹ na posesje. Szczególn¹ opiek¹ s¹siedzk¹ nale¿y obj¹æ osoby starsze, które czêsto s¹ okradane i oszukiwane.

19


ZAPROSZENIE Dnia 11.01.2009 r. o godz. 14.00 odbêdzie siê tradycyjny koncert kolêd w Koœciele Parafialnym w Paw³owie. Wyst¹pi¹ chóry i zespo³y œpiewacze szkó³ Gminy Pietrowice Wielkie oraz chór Cantate z Paw³owa. Goœciem specjalnym bêdzie Damian Holecki. Drug¹ czeœæ koncertu Damiana Holeckiego (w rytmie karnawa³owym) mo¿na bêdzie wys³uchaæ w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paw³owie. Podczas koncertu bêdzie mo¿na siê napiæ kawy oraz skosztowaæ domowych wypieków.

Pracowa³em w wielu krajach. Jak wygl¹daæ bêdzie moja emerytura?

„Œladami Jezusa...” Ukaza³a siê ksi¹¿eczka autorstwa mieszkanki naszej gminy – El¿biety Alker – Herzog, pod tytu³em „Œladami Jezusa...”, bêd¹ca spisem wspomnieñ z pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej.

Ok³adka ksi¹¿ki

wszystkim, czy obowi¹zuje w nich jakiœ minimalny czas ubezpieczenia, od którego bêdzie w momencie nabycia wieku emerytalnego wyp³acana nam ta cz¹stka emerytury za cz¹stkowy okres pracy w danym kraju. Je¿eli osoba staraj¹ca siê o œwiadczenia nie przepracowa³a w danym kraju wymaganego minimalnego okresu, to wtedy tzw. instytucja w³aœciwa (w przypadku Polski jest to ZUS) ustalaj¹c prawo do œwiadczeñ uwzglêdni okresy ubezpieczeniowe w nich przebyte tak, jakby by³y to okresy przepracowane w Polsce. W nastêpnych wydaniach G³osu Gminy postaram siê scharakteryzowaæ systemy emerytalne w Niemczech i Holandii, postaram siê zwróciæ te¿ uwagê na to, jak i gdzie sprawdziæ, czy pracodawca odprowadza sk³adki. Leonard Malcharczyk

Na pewno wiele z osób, które pracowa³y albo pracuj¹ na zachodzie zastanawia siê nad tym, jak bêdzie wygl¹da³a ich emerytura po nabyciu wieku emerytalnego. Kto bêdzie p³aci³ emeryturê i jak bêdzie ona wygl¹da³a w przypadku pracy w kilku krajach? Przepisy mówi¹ tutaj jednoznacznie i gwarantuj¹ ka¿demu obywatelowi Uni Europejskiej uzyskanie prawa do emerytury w ka¿dym kraju cz³onkowskim, w którym pracowaliœmy wymagan¹ minimaln¹ iloœæ miesiêcy potrzebnych do nabycia praw emerytalnych w danym kraju. Najwa¿niejsze jednak jest, by przez pracodawcê odprowadzane by³y sk³adki ubezpie-

czeniowe. Praktyka pokazuje jednak, ¿e nie zawsze pracodawcy wywi¹zuj¹ siê ze swoich zobowi¹zañ. Zasada obowi¹zuj¹ca w Unii nazywa siê zasad¹ sumowania okresów ubezpieczeniowych. Chodzi o to, by umo¿liwiæ uzyskanie prawa do œwiadczeñ osobie posiadaj¹cej okresy ubezpieczeniowe w dwóch lub wiêkszej liczbie krajów europejskich. Jeœli taka osoba legitymuje siê okresem ubezpieczeniowym na terytorium ro¿nych pañstw cz³onkowskich, wtedy mo¿e uzyskaæ z ka¿dego z nich tzw. cz¹stkê emerytury. Warto dlatego znaæ przepisy obowi¹zuj¹ce w krajach, w których pracowa³a dana osoba. Powinniœmy wiedzieæ przede

Fina³ w Nêdzy

nalnym. Gratulujê uczniom z Pietrowic i ¿yczê zwyciêstwa za rok.

W czwartek 16 paŸdziernika na boisku w Nêdzy zosta³y rozegrane Powiatowe Zawody w Pi³ce No¿nej. W rywalizacji wziê³o udzia³ siedem dru¿yn gimnazjalnych z powiatu raciborskiego. Turniej zosta³ rozegrany systemem grupowym. Zawodnicy z Pietrowic, po wygranych meczach w fazie grupowej, awansowali z pierwszego miejsca do fina³u, gdzie ulegli gospodarzom turnieju 3:1. Turniej co roku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów. Gimnazjaliœci mog¹ sprawdziæ swoje umiejêtnoœci pi³karskie na boisku, a nagrod¹ za zajêcie pierwszego miejsca jest reprezentowanie powiatu na szczeblu regio-

20

Robert Antczak

Na zdjêciu: Marcin Litka, Micha³ Bia³uski, Stefan Moc, Dawid Marcinek, Sebastian Marcinek, Tomasz Grud, Piotr Krupa, Patryk Opolony, Adam Widok, Dawid Martynus, Miko³aj Kuziel, Mariusz Zygla, Daniel Miko³ajczyk, opiekun Robert Antczak

grudzieñ 2008

G³os Gminy


Bêdzie u nas jak w banku Dziêki Internetowi Urz¹d Gminy jest czynny ca³¹ dobê

Pietrowice Wielkie do³¹czy³y do samorz¹dów, które drog¹ elektroniczn¹ obs³uguj¹ swoich petentów. – Meldunek czy wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej mo¿na u nas uzyskaæ, klikaj¹c myszk¹ komputerow¹ – przekonuje Adam Wajda, sekretarz Urzêdu Gminy. Jak mówi, wielu mieszkañców nie ma czasu, by „zmieœciæ” siê w godzinach urzêdowania samorz¹du i kontakt przez Internet jest dla nich du¿ym u³atwieniem. – Ta forma kontaktu z urzêdem stanowi na razie nowoœæ, ale proszê zobaczyæ, jak szybko rozwinê³a siê bankowoœæ internetowa. Z obs³ug¹ samorz¹dów bêdzie podobnie, za 2-3 lata ta forma bêdzie bardzo popularna – uwa¿a Wajda. Przeszkod¹ w jej rozwoju jest wci¹¿ kosztowny podpis elektroniczny (wydatek rzêdu 300-400 z³). Strona internetowa, która umo¿liwia wirtualn¹ obs³ugê w urzêdzie to www.sekap.pl. Na jej pietrowicki dzia³ kieruje zak³adka na oficjalnej witrynie samorz¹du. – W przysz³ym roku odœwie¿ymy nasz¹ wizytówkê w sieci. Aktualnie robimy j¹ sami, korzystaj¹c z serwera gliwickiej firmy – wyjaœnia Adam Wajda. (ma.w)

Ustawcie tu radar Mieszkañcy chc¹ poprawy bezpieczeñstwa we wsi Od czasu otwarcia przejœcia granicznego w Pietraszynie – Sudicach, mieszkañcy Samborowic ze strachem przechodz¹ przez ulice Opawsk¹. DK-45 dzieli ich wieœ na dwie czêœci, a przedostanie siê przez ruchliw¹ ulicê w godzinach szczytu graniczy z cudem. – Wielu kierowców, niezale¿nie od narodowoœci i gabarytów pojazdów, traktuje nasz¹ wieœ jak teren niezabudowany i za nic ma znaki drogowe. To, ¿e jeszcze nie dosz³o tu do tragedii, mo¿na potraktowaæ jako wyj¹tkowy zbieg okolicznoœci – mówi Adrian Niewiera, so³tys wsi Samborowice. Zdaniem mieszkañców poprawê bezpieczeñstwa mog³oby przynieœæ ustawienie we wsi fotoradaru lub chocia¿ jego atrapy. We wrzeœniu mieszkañcy wsi Samborowice wystosowali pismo do Zarz¹du Województwa Œl¹skiego, urzêdu gminy, komendy policji w Raciborzu oraz Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Pod petycj¹ podpisa³o siê kilkudziesiêciu mieszkañców. Do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. – Aby przejœæ choæby do sklepu trzeba stosunkowo d³ugo czekaæ. Starsi wiedz¹, ¿e trzeba poczekaæ, ale dzieci, œpiesz¹c siê do szko³y, czêsto przebiegaj¹ przed samochodami – mówi Henryk £apiñski, którego spotkaliœmy przy wjeŸdzie do Samborowic. Mieszkañcy w piœmie prosz¹ równie¿ o

zwiêkszenie iloœci latarni przy ulicy Opawskiej, zw³aszcza w okolicach przejœæ dla pieszych. – Przejœæ jest u nas jak na lekarstwo, a te, które s¹, ton¹ w ciemnoœciach. Na ulicy te¿ œwieci co druga ¿arówka. To wszystko wp³ywa na bezpieczeñstwo – mówi so³tys. Jak siê okazuje, pismo mieszkañców trafi³o nie tam, gdzie trzeba. – Drogi krajowe, w tym równie¿ DK-45, nie s¹ administrowane przez Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Katowicach, tylko przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad – wyjaœnia Ryszard Pacer, rzecznik katowickiego ZDW. Okazuje siê, ¿e równie¿ GDDKiA niewiele mo¿e pomóc mieszkañcom Samborowic. – Nie my decydujemy o ustawieniu fotoradaru, tylko policja – mówi Wojciech Gierasimiuk z GDDKiA w Katowicach. – My czasem pomagamy policji w ustawieniu takiego urz¹dzenia. Na pewno nie mo¿e byæ mowy o ustawieniu atrapy radaru. Nie mo¿na wprowadzaæ kierowców w b³¹d. W grê wchodzi monta¿ autentycznego masztu na fotoradar, jednak mieszkañcy musz¹ siê o to zwróciæ do swojej policji – dodaje. Póki co, mieszkañcy czekaj¹ na odpowiedŸ z raciborskiej policji, bo równie¿ tam wys³ali swoje pismo. – Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê to za³atwiæ. Myœlimy o monta¿u radaru, mimo i¿ nie by³o u nas tragicznego wypadku. Chcemy zapobiegaæ, a nie dzia³aæ po fakcie – mówi Niewiera. Koszt zakupu fotoradaru to 150 tysiêcy, zaœ masztu ponad 20 tysiêcy. Wiêkszoœæ masztów na fotoradar stoi pustych, a policjanci montuj¹ w nich urz¹dzenia raz na jakiœ czas. Mimo to doskonale spe³niaj¹ swoj¹ rolê. Kierowca nigdy nie mo¿e byæ pewien, czy w maszcie nie ma urz¹dzenia i zdejmuj¹ nogê z gazu. Adrian Czarnota

Adam Wajda zachêca do korzystania z wirtualnej obs³ugi petentów Urzêdu

So³tys Adrian Niewiera broni bezpieczeñstwa mieszkañców wsi

G³os Gminy

grudzieñ 2008

21


Celem jest mistrzostwo

za dru¿ynami z OSiR-u KP UNIA oraz Nêdzy. Owe turnieje oby³y siê na hali w Pietrowicach. Podobnie jak u trampkarzy m³odszych nie nale¿y zwracaæ uwagê na wyniki lecz na uciechê z gry. Wszystkie dru¿yny m³odzie¿owe LKS START bêd¹ uczestniczy³y w turniejach zimowych organizowanych przez Wydzia³ Szkolenia Podokrêgu Racibórz w nastêpuj¹cych miejscowoœciach i terminach: - Juniorzy Starsi - hala w Lubomii w nastêpuj¹cych terminach: 13.12.2008r., 20.12.2008r., 10.01.2009r., 24.01.2009r., 21.02.2009r., 28.02.2009r. - Juniorzy m³odsi - hala w Syrynii w nastêpuj¹cych terminach: 23.11.2008r., 07.12.2008r., 21.12.2008r., 04.01.2009r., 18.01.2009r.. 08.02.2009r., 15.02.2009r. - Grupa Naborowa rocznika '98 i m³odsi - hala w Pietrowicach w nastêpuj¹cych terminach: 07.12.2008r., 21.12.2008r., 04.01.2009 r., 18.01.2009r., 08.02.2009r., 15.02.2009r. Tak wiêc zapraszamy wszystkich kibiców na rundê wiosenn¹ jak i równie¿ na gor¹ce kibicowanie naszym zawodnikom m³odzie¿owym podczas turniejów halowych. M.&M. Pawlasek

Z tak¹ dewiz¹ wystartowali Juniorzy Starsi naszego Klubu do obecnego sezonu, dotrzymuj¹c na obecny stan rzeczy s³owa. Podopieczni Piotra Poznañskiego zajmuj¹ obecnie I miejsce w 1 lidze Juniorów Starszych Podokrêgu Racibórz wyprzedzaj¹c dru¿ynê z Markowic a¿ o 8 punktów, dziêki czemu nasza dru¿yna mo¿e byæ pierwsz¹ dru¿yn¹, która obroni³a tytu³ mistrza w naszym Podokrêgu. Drug¹ dru¿yn¹ juniorsk¹ naszego Klubu to Juniorzy M³odsi którzy równie¿ zajmuj¹ czo³ow¹ pozycjê w swojej klasie rozgrywkowej, a mianowicie 2 pozycjê w tabeli. Podopieczni Marka Klobuczka plasuj¹ siê za dru¿yn¹ z Czernicy, trac¹c 4 punkty do lidera, natomiast wyprzedzaj¹ dru¿ynê z Paw³owa zaledwie korzystniejszym stosunkiem bramkowym, co zapowiada ju¿ teraz ciekaw¹ walkê na wiosnê. Warto równie¿ wspomnieæ, i¿ tê dru¿ynê wspieraj¹ równie¿ zawodnicy klubu LKS Cyprzanów dziêki bardzo dobrej wspó³pracy m³odzie¿owej tych obu klubów,

gdy¿ ci zawodnicy mieliby roczn¹ przerwê w grze przez nie utworzenie takiej dru¿yny u naszych s¹siadów. W zamian zawodnicy trampkarzy starszych poszli na roczne „wypo¿yczenie” do Cyprzanowa, gdy¿ z powodów zbyt ma³ej liczby chêtnych nie utworzono dru¿yny z tego rocznika w naszym klubie. Nasi Trampkarze M³odsi zajmuj¹ obecnie 5 pozycjê w tabeli plasuj¹c siê za dru¿ynami z Kobyli, OSiR-u KP UNIA, Bieñkowic oraz Gamowa. Warto wspomnieæ, i¿ u podopiecznych Roberta Antczaka nie powinno siê zwracaæ uwagi na wyniki meczów, lecz na zaanga¿owanie ch³opaków na treningach oraz „frajdê” z gry. Druga dru¿yna prowadzona przez Roberta Antczaka to grupa naborowa sk³adaj¹ca siê z ch³opaków rocznika '98 i m³odsi, którzy brali udzia³ w cyklu turniejów jesiennych organizowanych przez Wydzia³ Szkolenia Podokrêgu Racibórz oraz LKS START Pietrowice Wielkie, podczas którego ostatecznie zajêli 3 miejsce

Grupa naborowa: Patryk Kyrcz, Micha³ Krutki, Pawe³ Marcinek, Marek Œwirzewski, Tomasz Widok, Kamil Go³ek, Denis Grud, Szymon Witek, Jakub Moc, Dominik Chory, Sebastian Kramarczyk

Trampkarze M³odsi: Konrad Kosiba, Maciej Stêpiñski, Micha³ Marcol, Patryk Masulik, Mirek Wêglarz, Pawe³ Przyby³a, Patryk Krutki, Damian Herud, Micha³ Wilczek, Marcin Staniek, Tomasz Widok, Kamil Go³ek, Adam Moc, Dawid Rutyna, Kamil Seidel

Wyczyn to nie wszystko Wójt Pietrowic Wielkich Andrzej Wawrzynek odebra³ w stolicy nagrodê, jak¹ ministerstwo sportu przyzna³o trzem gminom w kraju. 15 paŸdziernika wrêczono delegacji pietrowickiego samorz¹du symboliczn¹ tabliczkê dla Inwestora Roku za wartoœci przestrzenno-architektoniczne hali sportowej, jaka stanê³a w 2006 roku w Pietrowicach Wielkich oraz ko-

22

lejnej, jaka zostanie oddana w Paw³owie w przysz³ym roku. – Mieliœmy do dyspozycji 4,5 mln z³ i zbudowaliœmy za to 2 obiekty. Stworzyliœmy je takimi, aby gmina by³a w stanie je utrzymaæ – podkreœla Wawrzynek. Ministerstwo dorzuci³o do pami¹tkowej tabliczki stó³ do tenisa sto³owego oraz pi³karzyki – oba dary trafi³y do Zespo³u Szkó³. – Stawiamy w naszej gminie na sport. Rozumiemy, ¿e nie liczy siê tylko ten wyczynowy. Mieszkañcy te¿ chc¹ siê poruszaæ, hala jest oblegana do wieczora – zauwa¿a wójt. (ma.w)

grudzieñ 2008

Wójt Andrzej Wawrzynek odbiera gratulacje od wiceministra sportu i turystyki Zbigniewa Pacelta

G³os Gminy


Zakochany w Krowiarkach Klaudiusz Tobiasz, raciborzanin, dla którego miejscem szczególnym s¹ Krowiarki. Mi³oœæ do rodzinnej miejscowoœci jego mamy przerodzi³a siê w prawdziw¹ pasjê zbierania wszelkich informacji, zdjêæ, dokumentów i pocztówek z ni¹ zwi¹zanych. – Mimo ¿e urodzi³em siê i wychowa³em w Raciborzu, to Krowiarki s¹ miejscem, w którym naprawdê dobrze siê czujê – stwierdza Klaudiusz Tobiasz. – Miejscowoœæ pozna³em dziêki mamie, która tam mieszka³a. JeŸdzi³em tam do babci na wakacje – dodaje. Sercem jest ju¿ w Krowiarkach Klaudiusz obecnie mieszka w Raciborzu i tutaj chodzi do szko³y. Jest uczniem II klasy raciborskiego Mechanika, ale ju¿ teraz wie, ¿e w przysz³oœci chcia³by osiedliæ siê w Krowiarkach. – Jak tylko skoñczê szko³ê, chcê siê tam przenieœæ. Gdy jestem w Raciborzu, ci¹gnie mnie do Krowiarek. Niektórzy ludzie mi siê dziwi¹, ¿e wolê tê ma³¹ miejscowoœæ od miasta, jakim jest Racibórz. Pytaj¹ mnie, co ja w niej widzê? Stwierdzaj¹, ¿e w Krowiarkach nie ma co robiæ, a ja tam w³aœnie zawsze potrafiê znaleŸæ sobie zajêcie, tam czujê siê najlepiej – opowiada Klaudiusz. Pa³ac – miejsce magiczne Miejscem szczególnym w ulubionej miejscowoœci jest dla Klaudiusza pa³ac z 1826 roku. W swojej kolekcji raciborzanin ma pocztówki przedstawiaj¹ce go jeszcze za czasów, gdy by³ zamieszkiwany przez hrabiostwo, a tak¿e póŸniejszych – gdy przekszta³cono go w sanatorium. S¹ równie¿ zdjêcia, na których widaæ pos¹gi, które nie przetrwa³y do naszych czasów. – Gdy zamknêli sanatorium, du¿o rzeczy z pa³acu wywieziono, du¿o rzeŸb wtedy znik³o – mówi raciborzanin. W kolekcji nie brakuje równie¿ licznych materia³ów mówi¹cych o historii Krowiarek. – Ka¿d¹ informacjê, jak¹ znajdê w prasie, na Internecie czy w ró¿nych ksi¹¿kach zaraz kserujê, drukujê czy wycinam i do³¹czam do mojego zbioru. By³em równie¿ w raciborskim Archiwum Pañstwowym,

G³os Gminy

gdzie odnalaz³em notki dotycz¹ce Krowiarek – mówi m³ody zbieracz. Klaudiusz przyznaje, ¿e jego marzeniem jest stworzenie du¿ej kolekcji materia³ów, które prezentowa³yby historiê miejscowoœci po³o¿onej w odleg³oœci 12 km od Raciborza, dlatego stara siê trafiæ do wszystkich, którzy posiadaliby jakieœ pami¹tki, zdjêcia, pocztówki czy te¿ chcieliby powspominaæ stare czasy. – Uda³o mi siê m.in. porozmawiaæ z osob¹, która pracowa³a w przypa³acowym ogrodzie – przyznaje. – Jakby ktoœ mia³ jakieœ pami¹tki, prosi³bym o kontakt. Jestem je w stanie odkupiæ, a jeœli ktoœ nie chce siê rozstawaæ z jakimœ zdjêciem czy kartk¹, chcia³bym je chocia¿ móc zeskanowaæ, by przetrwa³y w moich zbiorach – apeluje. Nie tylko przesz³oœæ Poza zbieraniem pami¹tek zwi¹zanych z ukochan¹ miejscowoœci¹, Klaudiusz chce przybli¿yæ innym osobom to magiczne miejsce. – Wpad³em na pomys³, by za³o¿yæ stronê internetow¹ o Krowiarkach, a brat pomóg³ mi go zrealizowaæ. Pod adresem www.krowiarki.org.pl odnaleŸæ mo¿na nie tylko historyczne informacje, ale tak¿e wiadomoœci zwi¹zane z tym, co wspó³czeœnie dzieje siê w Krowiarkach, relacje z imprez, wieœci dotycz¹ce ¿ycia gminy, galerie czy panoramy – mówi Klaudiusz. – Myœlê, ¿e jest to szczególnie przydatne dla osób, które wyjecha³y z Krowiarek, a s¹ ciekawe, co dzieje siê w ich rodzinnej miejscowoœci – kontynuuje. Wszyscy, którzy mogliby i chcieli przyczyniæ siê do poszerzenia kolekcji Klaudiusza, mog¹ siê z nim kontaktowaæ mailowo: klaudiusz@krowiarki.org lub telefonicznie 787 578 156. (JaGA)

Zdjêcie sprzed lat, na którym starszy brat Klaudiusza stoi przy rzeŸbie na placu zamkowym

Fragment zamku

Klaudiusz Tobiasz z jedn¹ z najstarszych kartek ze swojej kolekcji

grudzieñ 2008

23


Znaj¹ gminê jak w³asn¹ kieszeñ Gimnazjaliœci z Pietrowic Wielkich udowodnili, ¿e sporo wiedz¹ o historii swojej gminy. W paŸdzierniku w szkole odby³ siê Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Miejscowoœci Gminy. Ka¿da klasa gimnazjum wytypowa³a do niego dwuosobowy zespó³, którego zadaniem by³o rozwi¹zanie testu, sk³adaj¹cego siê z 21 pytañ. Trzeba by³o np. odpowiedzieæ, do jakiej diecezji nale¿a³a wczeœniej ziemia pietrowicka oraz jakim jêzykiem pos³ugiwano siê w szkole. Autorem pytañ by³ nauczyciel historii £ukasz K¹œ. 27 paŸdziernika nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu. Okaza³o siê, ¿e najlepiej poradzi³a sobie klasa I a reprezentowana przez Simonê Reichel i Nataliê Kowaczek. Drugie miejsce zajê³y Aleksandra Wieczorek i Alina Machelska z kl. II b, a trzecie Anna Zaj¹c i Mariusz Stajner z kl. II a. Podsumowanie konkursu po³¹czone by³o z wyk³adem £ukasza K¹sia na temat lokalnej historii.

Konkurs odby³ siê w ramach realizowanego w Zespole Szkó³ w Pietrowicach projektu „Nasza gmina – nasze dziedzictwo”, którego celem jest promowanie i reaktywowanie dawnych obrzêdów zwi¹zanych z okresem Bo¿ego Narodzenia. G³ówne dzia³ania w tym zakresie, oprócz konkursu, to zbiórka strojów ludowych, konkurs literacki „Wigilia w moim domu”, koncert pastora³ek i inscenizacja „Zabawa na wsi”, wyk³ady o historii regionu i tradycjach bo¿o-

narodzeniowych, kiermasz z prezentacj¹ potraw wigilijnych oraz wodzenie niedŸwiedzia w Samborowicach. Odpowiedzialne za realizacjê projektu s¹ nauczycielki Urszula Florian i Dorota Olbrich. Projekt jest dofinansowany ze œrodków programu „Dzia³aj lokalnie VI” PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Rybniku. (e.¿)

Uczniowie mieli do rozwi¹zania test z 21 pytañ

Relaks na ³onie natury Nijak¹ ³¹czkê w Gródczankach zast¹pi³ plac zabaw dla dzieci, altanka, murowany grill oraz boisko do koszykówki. W zesz³ym roku gmina przejê³a z Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa teren przy ulicy Wiejskiej. Lokalne w³adze uzna³y, ¿e mo¿na w tym miejscu utworzyæ Zielone Centrum Wsi, wzorem czterech ju¿ istniej¹cych w gminie. – W ¯erdzinach, Paw³owie, Cyprzanowie i Makowie mamy takie miejsca rekreacji dla mieszkañców. Od wiosny do jesieni korzystaj¹ z nich chêtnie. W soboty i niedziele odpoczywa tam wiele osób – zapewnia wójt Andrzej Wawrzynek.

O dofinansowanie postarano siê w Urzêdzie Marsza³kowskim, który przekaza³ 18 tys. z³. 20 tys. z³ wydano z gminnego bud¿etu, a wiele prac wykonali mieszkañcy Gródczanek. – W³asnymi si³ami postawili ogrodzenia i wykonali piaskownicê. Posadzili wokó³ placyku tuje – informuje Jerzy Reichel (50 lat) odpowiedzialny w urzêdzie za inwestycje. Do wykoñczenia zosta³o w centrum jeszcze boisko do koszykówki. Wójt Wawrzynek podkreœla, ¿e zaanga¿owanie spo³eczne decyduje w ubieganiu siê o pieni¹dze od marsza³ka. – Urz¹d wspiera oddolne inicjatywy. Poza tym miejscowi sami zadbaj¹ o porz¹dek

i utrzymanie terenu – twierdzi samorz¹dowiec. Staraliœmy siê w tym roku o wykonanie podobnego centrum w Samborowicach. Zaprojektowaliœmy tam trakt spacerowy nawi¹zuj¹cy do historycznej alejki, do figury œw. Anny. Niestety ten wniosek nie uzyska³ dofinansowania z województwa. Ponowimy go w przysz³ym roku – deklaruje A. Wawrzynek. Wójt zapowiada, ¿e Zielone Centra Wsi pojawi¹ siê we wszystkich so³ectwach gminy. – Zosta³o nam ich jeszcze 6 – koñczy. Mariusz Weidner

DO WYNAJÊCIA Hala 150 - 300 m2 PRODUKCJA MAGAZYN Pietrowice Wielkie

tel. 602 396 250 24

grudzieñ 2008

Wójt Andrzej Wawrzynek i urzêdnik Jerzy Reichel w altance stoj¹cej w Zielonym Centrum Wsi w Gródczankach

G³os Gminy


i Radzie So³eckiej za wspar„Umazaniec” znowu zadziwi³ przegl¹dzie cie. Dziêkujemy, ¿e dano nam szansê poDnia 28 wrzeœnia o godz. 15.00 w Dobrodzieñskim Oœrodku Kultury i Sportu odby³ siê „Przegl¹d Œlaskiej Twórczoœci Artystycznej”. Tegoroczny „XIII Przegl¹d” odby³ siê pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrodzieñ. Impreza organizowana by³a przy wsparciu finansowym Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. Dziêki staraniom p. Leonarda Malcharczyka, Urzêdowi Gminy Pietrowice Wlk. i naszego so³ectwa, m³odzie¿ z ¯erdzin mia³a mo¿liwoœæ wyst¹piæ przed tak ogromn¹ publicznoœci¹ i wœród profesjonalistów. M³odzie¿ wystêpowa³a pod pseudonimem artystycznym „Œl¹skie ziomale”. W sk³ad grupy wchodzili: Sandra Kalinicka, Justyna Pientka, Agnieszka Rostek, Dominika Widok, Wioleta Przyby³a, Ewelina Franiczek, Sylwia Mika, £ukasz Kalinicki i Rajmund Nowak. M³odzie¿ przedstawi³a œl¹ski spektakl pt. „Umazaniec, czyli Kopciuszek po œl¹sku”. Chocia¿ nasz zespó³ by³ amatorski, zosta³ mile przyjêty i publicznoœci bardzo siê podoba³ nasz wystêp. W przegl¹dzie udzia³ wziêli m.in. Zespó³ Pieœni Regionalnej „Dobrodzieñ”, Zespó³ Wokalny „Last Hope” z Leœnicy, Zespó³ Taneczny „£ê¿czok” spod Raciborza i inni.

Przegl¹d w Dobrodzieniu mia³ na celu pokazaæ nasz¹ œl¹sk¹ gwarê. Byliœmy jedynym zespo³em, który wystawi³ przedstawienie œl¹skie, inne zespo³y zaprezentowa³y regionalne tañce, piosenki i wiersze. Nasza grupa by³a jedyna, która reprezentowa³a Gminê Pietrowice Wlk. - by³o to ogromne prze¿ycie dla ca³ej m³odzie¿y z ¯erdzin. Chcielibyœmy bardzo podziêkowaæ Urzêdowi Gminy, który udostêpni³ nam samochód, panu Leonardowi Malcharczykowi, który nas namówi³ na udzia³ w tym

kazania siê. Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mieæ jeszcze mo¿liwoœæ wystêpowania poza nasz¹ wiosk¹. (y)

Scenka z wystêpu „Œl¹skich ziomali”

ZAPROSZENIE Komitet organizacyjny Parafialnego Balu Przebierañców w Samborowicach zaprasza wszystkich chêtnych do wspania³ej zabawy dnia 21 lutego 2009 r. o godz. 19.00. Przygrywa zespó³ ATLANTIS.

Po¿egnanie odchodz¹cego burmistrza Gerharda Lehnera Dzieñ 15 listopada b.r. by³ dla spo³ecznoœci gminy Liederbach dniem szczególnym. W tym dniu w najwiêkszej hali widowiskowo-sportowej -Liederbachhalle – zgromadzi³o siê ok. 400 osób, aby spotkaæ siê z burmistrzem Gerhardem Lehnerem. Okazja do spotkania by³a wyj¹tkowa i niecodzienna; w tym dniu oficjalnie ¿egnano Gerharda Lehnera jako dotychczasowego burmistrza, ustêpuj¹cego miejsca swojej nastêpczyni, pamiêtaj¹c o jego 34-letniej pracy na tym stanowisku. Na uroczystoœæ zjechali siê burmistrzowie powiatów am Taunus Kreis, przedstawiciele powiatu, minister prezydent Hesji, zaproszeni goœcie z wszystkich partnerskich gminie Liederbach gmin oraz przedstawiciele grup spo³ecznych, stowarzyszeñ, organizacji dzia³aj¹cych na tym terenie oraz mieszkañców. Gminê Pietrowice Wielkie reprezentowa³ Wójt Andrzej Wawrzynek. Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿ Rada Gminy uchwa³¹ z dnia 08.09.2008r. - za zas³ugi w

G³os Gminy

kierunku doprowadzenia do podpisania partnerstwa naszych gmin i rozwoju kontaktów miêdzy gminami, jak równie¿ za œwiadczon¹ pomoc w postaci darowanych gminie samochodów (osobowy i stra¿ackie), doposa¿enie przedszkoli oraz zaanga¿owanie w zbiórkê odzie¿y dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców naszej gminy – przyzna³a honorowe obywatelstwo Panu Gerhardowi Lehnerowi, które zosta³o wrêczone w dniu 15 listopada na uroczystym spotkaniu, w obecnoœci 400 zgromadzonych osób przez Wójta Andrzeja Wawrzynka. Mamy nadziejê, i¿ pomimo odejœcia z dniem 01.01.2009 r. na zas³u¿on¹ emeryturê , burmistrz G.L. bêdzie dalej wspiera³ nasze partnerstwo i przekazywa³ bogate doœwiadczenie demokracji lokalnej.

Spotkanie by³o okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ za ca³okszta³t wspó³pracy i symbolicznego wrêczenia honorowego obywatelstwa gminy

Po¿egnalny uœcisk: burmistrz i minister prezydent Hesji

grudzieñ 2008

25


Fotozagadka Decyzja nale¿y do Ciebie Dzisiaj kolejny odcinek naszej zabawy. Przypominamy: w ka¿dym numerze bêdziemy zamieszczaæ zdjêcie – ujêcie ciekawego zak¹tka, fragmentu naszej gminy, zachêcaj¹c do prób odgadniêcia lokalizacji danego obiektu na terenie gminy. OdpowiedŸ na zagadkê z poprzedniego numeru: zdjêcie przedstawia³o fragment wie¿yczki Koœció³ka Œw. Krzy¿a w Gródczankach. Zagadka na dziœ:

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

26

Twój 1% podatku przekazywany na Organizacje Po¿ytku Publicznego mo¿e trafiæ do jednej z jednostek OSP na terenie gminy. Coraz popularniejsze przekazywanie 1% podatku od osób fizycznych, ró¿nym organizacjom po¿ytku publicznego tzw. OPP, sprawia i¿ gro z nich mo¿e realizowaæ wiele szczytnych celów statutowych tych organizacji. Sami mo¿emy wiêc decydowaæ gdzie czêœæ naszych podatków trafi i jak bêdzie spo¿ytkowana. W rozliczeniu za 2008 r. bêdziemy mogli przekazaæ 1% naszego podatku od osób fizycznych tak¿e na jednostki OSP dzia³aj¹ce na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, które uzyska³y status Organizacji Po¿ytku Publicznego tj.; NAZWA i NUMER KRS Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Pietrowice Wielkie 0000007908 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Krowiarki 0000008748 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Paw³ów 0000003819 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ¯erdziny 0000006964 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Kornice 0000008226 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Lekartów 0000008128 W 2007 roku zaczê³y obowi¹zywaæ nowe przepisy dotycz¹ce przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji po¿ytku publicznego. Nowe przepisy znacznie upraszczaj¹ i u³atwiaj¹ podatnikom przekazanie 1% swojego podatku. Obecnie to Urz¹d Skarbowy zajmie siê przekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie wskazaæ organizacjê, której chce przekazaæ czêœæ swojego podatku. Dla podatników wype³niaj¹cych deklaracjê podatkow¹ PIT-37 nale¿y wype³niæ rubryki: 124. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w …………………………. 125. Numer KRS: 126. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-37 jest to rubryka 112) po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ Dla podatników wype³niaj¹cych deklaracjê podatkow¹ PIT-36 nale¿y wype³niæ rubryki: 312. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po¿ar-

grudzieñ 2008

na w …………………………. 313. Numer KRS: 314. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-36 jest to rubryka 180) po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ Dla podatników wype³niaj¹cych deklaracjê podatkow¹ PIT-36L nale¿y wype³niæ rubryki: 108. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w …………………………. 109. Numer KRS: 110. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% kwoty podatku nale¿nego (dla PIT-36L jest to rubryka 51) po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ Dla podatników wype³niaj¹cych deklaracjê podatkow¹ PIT-28 nale¿y wype³niæ rubryki: 136. Nazwa OPP: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w …………………………. 137. Numer KRS: 138. Wnioskowana kwota: kwota, któr¹ podatnik chce przekazaæ na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie mo¿e przekraczaæ 1% kwoty nale¿nego rycza³tu (dla PIT-28 jest to rubryka 104) po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³ Zachêcam zatem, by w rozliczeniach rocznych podatku od osób fizycznych, przekazywaæ 1 % podatku na jedn¹ z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych dzia³aj¹cych na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Pozwoli to z pewnoœci¹ dobrze spo¿ytkowaæ przekazane pieni¹dze, które zaowocuj¹ w postaci poprawy bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego na terenie naszych so³ectw. Adam Wajda Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie

Redakcja informuje, i¿ w zwi¹zku z planowanym wydaniem nastêpnego numeru na 20 lutego, termin dostarczania materia³ów mija dnia

10 lutego

G³os Gminy


Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200812  

Gg200812  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded