__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Podpisanie umowy partnerskiej

czytaj na stronie 17

Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl

Wernisa¿ w ratuszu

Herby gmin partnerskich na rondzie w Liederbach

Straßenfest - stoisko naszej gminy

Wspólne zdjêcie przed odjazdem

G³os Gminy

paŸdziernik 2008

1


Do¿ynki 2008

Pietrowice Wielkie

Cyprzanów

Maków - do¿ynki gminne

¯erdziny

Paw³ów

Samborowice

Lekartów - biesiada do¿ynkowa

Krowiarki

Maków - do¿ynki gminne

2

paŸdziernik 2008

G³os Gminy


Zmiany czêstotliwoœci wywozu œmieci ju¿ od 2009 r. Bol¹cy problem podwy¿ki cen œmieci, jaka mia³a miejsce w 2008 r. pomimo wielu zapowiedzi polityków oraz monitów ze strony gminy, nie zosta³ rozwi¹zany. Nie dokonano zmiany rozporz¹dzenia reguluj¹cego wysokoœæ op³aty œrodowiskowej, a nawet s³ychaæ w prasie fachowej, ¿e kolejne projekty rozporz¹dzenia przewiduj¹ kolejny jej wzrost. Chc¹c wyjœæ naprzeciw sugestiom mieszkañców, dotycz¹cych zmiany czêstotliwoœci wywozu kub³ów, Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwali³a zmianê uchwa³y o czystoœci i porz¹dku w gminie, polegaj¹c¹ na wprowadzeniu wywozu tylko raz w miesi¹cu w okresie miesi¹ca: czerwca, lipca, sierpnia i wrzeœnia. Pozwala to mieszkañcom w w/w miesi¹cach letnich wywoziæ kube³ tylko raz w miesi¹cu. Jest to jednak pewna mo¿liwoœæ zmiany umowy, a nie obowi¹zek. W miesi¹cu listopadzie u so³tysów, jak i w Urzêdzie Gminy bêd¹ do podpisania stosowne aneksy do umowy na wywóz œmieci. Podpisanie ich w miesi¹cu listopadzie i grudniu tego roku pozwoli na uwzglêdnienie zmian czêstotliwoœci wywozu w ksi¹¿eczce na œmieci na 2009 r. Sekretarz Gminy Adam Wajda

ŒWIÊTO ŒW. MARCINA W SAMBOROWICACH Niedziela 9 listopada 2008 r. od godz. 14.00 SZKOLNA SALA SPORTOWA W PROGRAMIE: 14.00 - nabo¿eñstwo ku czci œw. Marcina w koœciele parafialnym 14.30 - dzieciêcy korowód i inscenizacja legendy o œw. Marcinie na placu przy szkole 15.00 - rodzinna biesiada z zespo³em „Bailar” na sali sportowej 18.00 - zabawa taneczna ATRAKCJE: poczêstunek dla dzieci – rogale œw. Marcina wiejskie specja³y: ciasteczka, pieczone jab³ka, chlyb z fetym, ¿urek, kocio³ek z ogniska grzane wino, miodówka i ch³odne napoje loteria z super nagrodami dzieciêce wystêpy taneczne Organizatorzy - Parafia Samborowice - gor¹co zapraszaj¹ !!! Dochód z imprezy przeznaczony na parafialne cele charytatywne

Powstan¹ nowe miejsca pracy na terenie Gminy

80 lat FF Metjendorf Na zaproszenie zarz¹du Freiwilige Feuerwehr Metjendorf w dniach 22-24 sierpnia, grupa pietrowickich stra¿aków uda³a siê do Niemiec, by wzi¹æ udzia³ w uroczystoœciach jubileuszowych z okazji 80-lecia istnienia tamtejszej jednostki. Po przyjeŸdzie przywitano nas smutn¹ wiadomoœci¹, ¿e zmar³ burmistrz gminy Wifelstede Friedrich Rippe, tote¿ udaliœmy siê na pogrzeb. Pierwszego dnia odby³a siê zabawa w remizie stra¿ackiej. Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy nowoczesn¹ mleczarniê, która przerabia 2,7 mln litrów mleka na dobê-dla nas coœ niewyobra¿alnego. Pod tym wzglêdem zak³ad plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce na rynku niemieckim. Gospodarze chcieli nam pokazaæ równie¿ stacjê wytwarzania biogazu, ale fatalna pogoda uniemo¿liwi³a jej obejrzenie. Wieczorem zostaliœmy zaproszeni do klubu strzeleckiego, gdzie wszyscy mogli sprawdziæ swoje oko podczas strzelania z wiatrówki. W niedzielê odby³a siê uroczystoœæ oficjalna i festyn stra¿acki. Odwiedziny w Metjendorf uda³y siê jak nale¿y i tylko ci, którzy nie jechali, niech ¿a³uj¹. Jan Herud

G³os Gminy

Budowa hali produkcyjnej „Eko-Okien” postêpuje bardzo szybko

Z pewnoœci¹ wielu mieszkañców gminy, obserwowa³o postêpy prac przy powstawaniu nowego zak³adu pracy w Kornicach. Trudno dzisiaj nie zauwa¿yæ widocznej z daleka bry³y hali wraz z budynkiem administracyjnym o powierzchni ponad 7 tysiêcy m2. Inwestorem buduj¹cym ten ogromny zak³ad jest firma „EkoOkna” z Raciborza. Po kilku latach przymierzania siê do tej inwestycji w koñcu zosta³a rozpoczêta. W halach bêd¹ zamontowane nowoczesne linie do produkcji okien i szyb. Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, ¿e rozpoczêcie produkcji w nowym zak³adzie planowane jest na I kwarta³ 2009 r. Miejmy nadziejê, ¿e kolejne miejsca

paŸdziernik 2008

pracy w gminie pozwol¹ powróciæ wielu osobom z migracji zarobkowej oraz zaowocuj¹ brakiem koniecznoœci wyjazdu kolejnych mieszkañców za chlebem poza granice kraju. Sekretarz Gminy Adam Wajda Firma EKO-OKNA zatrudni pracowników produkcji (ok.150 osób) do hali produkcyjnej w Kornicach Firma oferuje wynagrodzenie min. 1200 z³ netto, darmowe dojazdy do pracy z Raciborza i Kietrza. Kontakt pod nr telefonu 032 415 43 38 lub 032 415 17 63.

3


90 lat LKS Cyprzanów Pocz¹tki klubu siêgaj¹ lat miêdzywojennych. Tu¿ po zakoñczeniu dzia³añ na frontach I wojny œwiatowej powsta³a w Janowicach pierwsza dru¿yna pi³ki palantowej. Za³o¿y³ j¹ w 1918 roku nauczyciel janowskiej szko³y wiejskiej Franz Schneider. W tym czasie palant szybko zyskiwa³ ogromn¹ popularnoœæ w powiecie. ¯ycie sportowe kwit³o – na wielu festynach bra³o udzia³ nawet do 25 dru¿yn. W latach 1925-27 LKS pod przewodnictwem Bernarda Szwarca zrzesza³ ponad 70 osób. W roku 1927 seniorzy awansowali z klasy A do I ligi œl¹skiej, a w roku 1929 osi¹gnêli mistrzostwa Œl¹ska. W klubie oprócz palanta uprawiano lekkoatletykê, g³ównie biegi d³ugodystansowe. Dzia³alnoœæ klubu zosta³a przerwana II wojn¹ œwiatow¹, a wznowiono j¹ w 1947 r. i reaktywowano dru¿ynê palanta, która w 1948 r zdoby³a tytu³ mistrza powiatu raciborskiego. Dzia³a³a ona w klubie a¿ do roku 1980, kiedy to rozegra³a ostatni mecz ze Silesi¹ Rybnik o mistrzostwo Polski, w tym te¿ roku dru¿yna przekszta³ci³a siê w dru¿ynê softballa, a nastêpnie w 1984 r w dru¿ynê baseballow¹. Najwiêkszy sukces dru¿yna osi¹gnê³a w roku 1985 kiedy zdoby³a wicemistrzostwo Polski. Dokonali tego: Henryk, Joachim i Sebastian Œciborscy, Gerard Bula, Alfred Otlik, Joachim Jaszek, Jan Rzytki, Gerard Trojañski, Piotr Spata i Bernard Stanke. Na uwagê zas³uguj¹ indywidualne sukcesy naszych baseballistów, wspomniany Jan Rzytki, Krystian Œciborski, Bernard Stanke, Waldemar Stanke i Piotr Smuda byli powo³ywani do kadry narodowej Polski. Poza tym jako junior Adam Trojañski uczestniczy³ w Mistrzostwach Europy, a Piotr Smuda by³ uczestnikiem Mistrzostw Œwiata grupy B

we W³oszech. Na uwagê zas³uguje te¿ fakt, ¿e w LKS dzia³a³a równie¿ ¿eñska dru¿yna softballa, jak równie¿ sekcja tenisa sto³owego. Zawodnicy tenisa grali w raciborskich ligach C i B. Najwiêksze sukcesy jako tenisista odniós³ Ginter Kotula, który gra³ w lidze okrêgowej. Na pocz¹tku lat 70 Szóstka Cyprzanowa z miêdzynarodowego turnieju z okazji 90-lecia okres prosperity zaczê- LKS Cyprzanów ³a prze¿ywaæ pi³ka no¿na. W Cyprzanowie nie zabrak³o jej entuzjastów, którzy zdecydowali siê utworzyæ dru¿ynê pi³karsk¹. Dosz³o do tego w 1972 roku, a inicjatorami tego wydarzenia byli: Gerard Bolik, Alfred Mastalerz, Antoni Wieczorek, Rudolf Górecki, Edward G³ówczak, Lucjan Kondys, Józef Tatara. Pierwszym wiceprezesem do spraw sekcji pi³karskiej wybrano Rudolfa Góreckiego. Pocz¹tkowo pi³karze Cyprzanów grali w raciborskiej klasie C z ró¿nym powodzeniem do 1980 roku. Wówczas to po raz pierwszy poznali smak awansu do wy¿szej ligi klasy B, w której grali do 2004 roku. W tamtych latach dru¿yna plasowa³a siê regularnie w czo³ówce rozgrywek, a kilkakrotnie przez d³ugi czas prowadzi³a w tabeli. Obecnie dru¿yna rozgrywa swoje mecze w grupie C. Kadra LKS Cyprzanów opiera siê na zawodnikach z Cyprzanowa, Lekartowa, ¯erdzin i Pietrowic Wlk. Dru¿ynê seniorów i trampkarzy prowadzi Wilhelm Chory. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dziêki znacznemu zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków klubu, jak i pomocy

Uczestnicy meczu baseballa na imprezie 90-lecia LKS Cyprzanów

4

paŸdziernik 2008

gminy Pietrowice Wlk. LKS w ostatnich latach znacznie poprawi³ warunki uprawiania sportu w Cyprzanowie. Nowo powsta³y obiekt socjalny s³u¿y na imprezy sportowe, jak i na dzia³alnoœæ innych organizacji Cyprzanowa i Lekartowa. Z okazji obchodów 90-lecia LKS Cyprzanów w dniach od 22.05. do 25.05.2008r. zorganizowano piknik sportowo-rozrywkowy, na którym rozegrano dwa ligowe mecze pi³ki no¿nej z Grzegorzowicami (0:5) i Raszczycami (4:0) oraz mecz trampkarzy z Gamowem. W trakcie imprezy odby³ siê miêdzynarodowy dwudniowy turniej szóstek pi³karskich, który wzbudzi³ wielkie zainteresowanie. Zwyciêzcami turnieju zosta³a dru¿yna oparta na m³odzie¿ówce z Pietrowic Wielkich. Odby³y siê te¿ pokazowe mecze w pi³ce palantowej i baseballu. Nie zabrak³o równie¿ uczczenia jubileuszu uroczyst¹ msz¹ w Koœciele Parafialnym. W³adze Gminy Pietrowice Wlk., Starostwa Powiatowego oraz Podokrêgu Racibórz wrêczy³y na rêce Zarz¹du LKS pami¹tkowe puchary. Bardzo ambitnie zarz¹d potraktowa³ czeœæ artystyczn¹, w ramach której wyst¹pili: zespó³ folklorystyczny £ê¿czok z Zawady Ksi¹¿êcej, Chór Cantate z Paw³owa, zespó³ wokalno-instrumentalny z Cyprzanowa, dzieci ze szko³y podstawowej w Samborowicach, przedszkolaki z Cyprzanowa oraz zespo³y profesjonalne „Kwaœnica Bavarian Show”, „Relax”, „Jantar na bis”, „Meteor”, „Barbados”, „Ladis” i show „Ogieñ i muzyka”. Ca³¹ czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ i prowadzi³ Witold Kolowca. Nie brakowa³o atrakcji dla dzieci i doros³ych. Zarz¹d klubu dziêkuje za pomoc wszystkim, którzy brali udzia³ w organizacji Jubileuszu. G. Bula

G³os Gminy


Urodziny OSP Pietrowice Wielkie W dniach 12 i 13 lipca cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Pietrowice Wielkie obchodzili 125 rocznicê za³o¿enia swojej jednostki, co datowane jest 10 marca 1883r. 23 marca 1883r. zwo³ane zosta³o pierwsze walne zebranie, na którym przyjêto statut. W sk³ad stra¿y wesz³o 25 cz³onków. Od za³o¿enia jednostka dzia³a³a w wielu akcjach po¿arniczych m.in. w dniach 23-27 grudnia 1936r. walczono z bardzo groŸnym po¿arem w roszarni lnu w Pietrowicach Wielkich. Gaszenie po¿aru utrudnia³y potê¿ne mrozy dochodz¹ce do -30 stopni, które powodowa³y zamarzanie ujêæ wodnych, a nawet linii gaœniczych. Druga tak powa¿na akcja to po¿ar zbiornika ropy w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w dniach 27-29 czerwca 1971r.; o tej akcji mówiono i pisano póŸniej: "Powrócili z piekie³". Bra³y w

niej udzia³ najlepsze wówczas jednostki województw bielskiego, katowickiego i opolskiego. Kolejna trudna akcja to po¿ar lasu w KuŸni Raciborskiej, tam walczono z ¿ywio³em ponad 2 tygodnie. W dowód licznych zas³ug i dobrej organizacji jednostka zosta³a odznaczona Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP w 1983r., a tak¿e w 1995r. przyjêta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Uroczystoœci jubileuszowe z okazji 125lecia OSP rozpoczê³y siê w sobotê 12 lipca zabaw¹ taneczn¹ na placu GS-u. W niedzielê 13 lipca o godzinie 9.30 zosta³a odprawiona uroczysta dziêkczynna msza œwiêta. Po mszy odby³ siê apel poleg³ych i zmar³ych stra¿aków. Nastêpnie poœwiêcono nowy wóz bojowy Mercedes. Po obiedzie na odnowionym placu przed remiz¹ odby³ siê uroczysty apel. Wyró¿niaj¹cym siê cz³onkom OSP zosta³y wrêczone odznaczenia stra¿ackie. Udekorowani zostali równie¿ cz³onkowie i cz³onkinie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Po apelu wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami Pietrowic.

W uroczystoœciach uczestniczy³y sztandary wszystkich gminnych OSP

Podczas uroczystego apelu

Przemarsz zakoñczy³ siê na placu GS-u, gdzie trwa³ ju¿ festyn rodzinny. W czasie festynu wyst¹pili Toby z Monachium oraz Francesco Napoli. Festyn zakoñczy³ siê pokazem sztucznych ogni. Na zaproszenie zarz¹du w uroczystoœciach jubileuszowych wziêli udzia³ nasi przyjaciele ze Stra¿y Po¿arnej z Metjendorf. Byli mile zaskoczeni tym, co prze¿yli w Pietrowicach Wielkich. W roku jubileuszowym jednostka OSP Pietrowice Wielkie dysponuje trzema wozami bojowymi: Mercedesem GCBA 5/24, Mercedesem GBA 3,2/16 i Magirusem GLAM 8+8. W sk³ad jednostki wchodzi 52 cz³onków czynnych. Powo³ano jednostkê operacyjno-techniczn¹ w iloœci 24 osób. Jednostka posiada równie¿ Dru¿ynê M³odzie¿ow¹ w sk³adzie 19 osób, dlatego mo¿na stwierdziæ, ¿e nasza jubilatka ma siê dobrze. Jan Herud

Cennik op³at za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza 1. Stawki korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oraz jej zaplecza, z zastrze¿eniem pkt. 2: Lp.

1.

2.

3.

4.

Grupa do 30 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa¿enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa od 30 do 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa¿enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Grupa powy¿ej 50 osób (w tym: korzystanie z powierzchni hali, wyposa¿enia typu bramki, kosze, siatki, oœwietlenie, korzystanie z szatni, sanitariatów) Imprezy o charakterze masowym, zawody sportowe, turnieje itp.

G³os Gminy

Op³ata za 1,5 godz.

Op³ata za ka¿de dodatk. 0,5 godz.

35,00 z³

10,00 z³

65,00 z³

20,00 z³

110,00 z³

30,00 z³

Cena do negocjacji

paŸdziernik 2008

2. Za korzystanie z pryszniców - 20 z³ 3. Zgodnie z Uchwa³¹ Nr XL/403/2006 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 wrzeœnia 2006r. w sprawie regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich odp³atnoœci za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej nale¿y dokonaæ gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie lub przelewem na konto bankowe: BS O/Pietrowice Wielkie 03 8475 1045 2005 3500 0215 0002 przed wejœciem na obiekt. 4. Osoba do kontaktu: Wilibald Pawlasek tel. 662-998-737

5


Dzieñ sportu-dniem roweru Pietrowice Wielkie „Dzieñ sportu – dniem roweru” pod takim has³em odby³o siê 30.05. 2008r. œwiêto szkolnego sportu w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich. Impreza ta sta³a siê pretekstem do ukazania nie tylko atrakcyjnych form aktywnoœci fizycznej, ale tak¿e do ukazania historii roweru, zasad bezpiecznego poruszania siê rowerem po drogach, czy te¿ do spojrzenia na tematykê kolarstwa przez pryzmat fizyki i matematyki. W ramach „dnia roweru” odby³o siê wiele ciekawych imprez zwi¹zanych z promowaniem aktywnoœci fizycznej, np.: pokaz sztuki walki Aikido (Szko³a Aikido z Raciborza), pokaz umiejêtnoœci akrobacji rowerowych w wykonaniu uczniów gimnazjum – Zespó³ DDteam (Przemek Kolowca, Denis Migus, Kamil Muszol), pokaz jazdy na rowerach jednoko³owych (Denis Chory, Daniel Mastyga), pokaz akrobacji motorowych w wykonaniu Damiana Piwowarskiego, pokaz mody kolarskiej, czy te¿ pokaz ró¿nych typów rowe-

Do¿ynki w ¯erdzinach zdjêcie na stronie 2 W niedzielê 14 wrzeœnia w ¯erdzinach odby³y siê Do¿ynki Wiejskie. Starostami do¿ynek zostali Teresa i Joachim Neuwerth. Do¿ynki rozpoczê³y siê w kaplicy œw. Antoniego msz¹ œw. dziêkczynn¹ za zebrane plony. Po mszy w uroczystym korowodzie wszyscy przemaszerowali na plac do¿ynkowy obok re-

rów. „Dzieñ sportu – dniem roweru” jest tak¿e jedn¹ z form integracji wielu przedmiotów nauczania takich jak: fizyka, matematyka, technika, wos, wf czy te¿ wychowanie prozdrowotne. W ramach „Dnia roweru” uczniowie przygotowali stoiska, na których mo¿na by³o zaobserwowaæ wiele zjawisk i praw fizycznych wystêpuj¹cych w kolarstwie, np.: obserwowaæ ruch ko³a rowerowego w œwietle stroboskopowym, wyznaczyæ liczbê „pi” na podstawie pomiarów ko³a rowerowego, czy te¿ przeœledziæ zjawiska optyczne wystêpuj¹ce w technice oœwietleniowej roweru (odblaski, lampki LED). Podczas tej imprezy odby³ siê tak¿e pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu Szkolnego Ko³a PCK, a tak¿e spotkanie z policjantem poœwiêcone zasadom bezpiecznego poruszania siê rowerzysty na drodze. Projektodawcami „Dnia roweru” byli nauczyciele z pietrowickiego gimnazjum: Jan Tokar i Robert Antczak. Jan Tokar mizy OSP. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, Sekretarz Gminy i zarazem Radny Powiatowy Adam Wajda oraz Radny Powiatowy Leonard Malcharczyk. Na placu do¿ynkowym, pomimo ch³odnej pogody, zgromadzi³o siê wielu mieszkañców i przyby³ych goœci, tak, ¿e wszystkie miejsca siedz¹ce zosta³y zajête. Swój wystêp artystyczny pokaza³a m³odzie¿ z ¯erdzin, która swoim przedstawieniem „Romeo i Julia po œl¹sku” zachwyci³a ca³¹ publicznoœæ. Nastêpnie swój wystêp zaprezentowa³a grupa kabaretu œl¹skiego „Dwa Kamraty”, która tak¿e swoimi œl¹skimi piosenkami roz-

Radoœæ dzieci - nasz¹ radoœci¹ Kornice W sobotnie popo³udnie, w ostatnim dniu maja, w miejscu biwakowym przy œwietlicy wiejskiej w Kornicach zebra³o siê najm³odsze pokolenie korniczan. Nasze pociechy w wieku od lat kilku do kilkunastu spotka³y siê tutaj na wspólnym œwiêtowaniu Dnia Dziecka. I choæ nie by³o tutaj ogromnej karuzeli ani dmuchanych zamków, dzieci bawi³y siê doskonale, zadowolone, ¿e to popo³udnie nale¿y tylko do nich. Na te okazjê przygotowano wiele ro¿nych konkursów i ka¿de dziecko mog³o wzi¹æ w nich udzia³. Najpierw, w ramach rewan¿u za rok ubieg³y, postanowiono spróbowaæ si³ w przeci¹ganiu liny. Nie-

6

Wszystkich rozweseli³y konkursy i zabawy

paŸdziernik 2008

Daniel Mastyga - pokaz jazdy na rowerze jednoko³owym

bawi³a publicznoœæ. Wieczorem rozpoczê³a siê zabawa, na której zagra³ miejscowy zespó³ „Swoi” i tak zachêci³ ludzi do tañca, ¿e ca³a impreza skoñczy³a siê grubo po pó³nocy. Za przygotowanie do¿ynek dziêkujemy wszystkim: panu Wójtowi, panu Sekretarzowi, kucharkom za ko³ocz i „pyszn¹ kuchniê”, stra¿akom za przygotowanie placu, mieszkañcom za przystrojenie wioski i podarowane losy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygotowania do¿ynek w ¯erdzinach. (d)

stety, znów grupa doros³ych zosta³a bezapelacyjnie pokonana przez swoich potomków. PóŸniej przyszed³ czas na inne konkurencje, ale tak naprawdê wcale nie liczy³o siê to „kto pierwszy”, ale ¿eby wspólnie dobrze siê bawiæ. Jesteœmy dumni z naszych dzieci, bo w tym dniu pokaza³y, ¿e w dzisiejszym œwiecie przemocy gier komputerowych one maj¹ serca czyste, gotowe do radoœci i zabawy. g.s.

G³os Gminy


Rodzinny Festyn w Gródczankach 29 czerwca w piêkne niedzielne popo³udnie po raz kolejny w Gródczankach odby³ siê coroczny festyn. W programie imprezy znalaz³y siê miêdzy innymi: turniej pi³karski, zabawy dla dzieci, loteria – „Zuzka”, zabawa taneczna. Rozegrane mecze pomiêdzy dru¿ynami z czeskiego Trebomia, Pietrowic Wielkich, Kietrza oraz gospodarzami cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem licznej publicznoœci, która nagradza³a strzelone bramki brawami. Zwyciêzcy turnieju - dru¿yna z Pietrowic Wielkich -otrzyma³a puchar ufundowany przez so³tysa Gródczanek. Gdy zawody sportowe zakoñczono emocje wcale nie opad³y, nowych wra¿eñ dostarczy³o losowanie „Zuzki”, obfituj¹ce w wiele nagród. Równie¿ zadbano o najm³odszych, dla których przygotowano rozmaite zabawy, uczestnicy gier nagradzani byli s³odkimi nagrodami. Zmagania dzieci wywo³ywa³y wœród rodziców sporo emocji, które okazywane by³y g³oœnym dopingiem. Mi³o by³o popatrzeæ na zaanga¿owanie ma³ych sportowców. A samym dzieciom rywalizacja przynios³a wiele szczêœcia i radoœci. Organizatorzy w sposób wzorowy zadbali o swoich goœci, oddaj¹c im do dyspozycji œwietnie zaopatrzony bufet, w którym serwowano napo-

Zmagania dzieci wzbudzi³y wiele emocji

je, domowe wypieki, s³odycze, kie³baski z ro¿na, chleb ze smalcem. Goœciom festynu niczego nie brakowa³o. O muzyczn¹ oprawê imprezy zadba³ zaproszony zespó³ muzyczny, który skutecznie zaprosi³ wszystkich do tañca. Bawiono siê œwietnie, w zabawie uczestniczy³y dzieci, rodzice i dziadkowie. Organizatorom imprezy uda³o siê stworzyæ rodzinn¹ atmosferê, któr¹ uczestnicy bêd¹

S³onecznie i kabaretowo Kornice Jak co roku, tak i tym razem, festyn rodzinny w Kornicach zgromadzi³ wielu mieszkañców naszej gminy. Tradycyjnie przygrzewa³o mocno s³oñce, wabi¹c pod namiot wszystkich spragnionych napoju i rozrywki. W tym roku program festynu mia³ 3 mocne punkty: festyn rozpoczê³o swoim wystêpem trio z Raciborza. Wokaliœci wywodz¹cy siê ze znanego raciborskiego „Mira¿u” i grupy „Atlantyda” przypomnieli znane i lubiane utwory obecnych i dawnych wykonawców. W prawdziwie dobry nastrój wprawi³a wszystkich swoim repertuarem „Biesiada Olzañska”, której liderka znów da³a siê poznaæ jako aktorka kabaretowa, wywo³uj¹c swoimi skeczami salwy œmiechu. Ju¿ po raz drugi, ale mamy nadziejê, ¿e nie ostatni, zaszczyci³ nas zespó³ taneczny REFLEX z Paw³owa. Ciekawe uk³ady choreograficzne, figury na pograniczu akrobatyki i oryginalne stroje – to coœ, co zawsze z przyjemnoœci¹ siê ogl¹da i podziwia. Festyn zamknê³a, równie¿ tradycyjnie, zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni. Mamy nadziejê, ¿e

G³os Gminy

ka¿dy znalaz³ dla siebie coœ ciekawego i bêdzie chcia³ do nas wróciæ w przysz³ym roku, czego sobie i Wam ¿ycz¹... ...Organizatorzy Festynu

Zespó³ REFLEX zaprezentowa³ ciekawe uk³ady taneczne

paŸdziernik 2008

mi³o wspominaæ, tym bardziej, ¿e wœród codziennych obowi¹zków nie mamy zbyt wiele okazji do spêdzenia czasu w gronie rodziny i przyjació³. Wszystkim przyby³ym goœciom dziêkujemy, a nieobecni niech ¿a³uj¹. Zapraszamy wszystkich na przysz³oroczny festyn w Gródczankach! K. Chrzanowski

Z sesji Rady Gminy W dniu 08 wrzeœnia b.r. odby³a siê XVII Sesja Rady Gminy Pietrowice Wielkie, na której podjêto m.in. uchwa³y: 1) w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie od Gminnej Spó³dzielni Pietrowice Wielkie nieruchomoœci o pow. 0,8399 ha 2) w sprawie powo³ania zmiany Regulaminu czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 3) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoœci w ramach pomocy de minimis 4) w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Pietrowice Wielkie 5) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Pietrowice 6) w sprawie zwolnieñ z op³at za wpis w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 7) w sprawie zmiany Statutu Gminy 8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu œl¹skiemu na realizacjê zadania w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich

7


Zawody konne w Krowiarkach W dniach 28 i 29 czerwca "Zielone Centrum" w Krowiarkach by³o miejscem, gdzie zapocz¹tkowano now¹, i mam nadziejê, ju¿ cykliczn¹ imprezê, której motywem przewodnim by³y zawody konne, ze skokami przez przeszkody. Organizatorami festynu byli: Rada So³ecka, Urz¹d Gminy oraz Spó³ka Kalydna, która przywraca dawny blask naszemu pa³acowi, co, przy tej okazji, przedstawi³a w postaci prezentacji multimedialnej dla szerszej publicznoœci. Spó³ka Kalydna by³a tak¿e autorem wspania³ej niespodzianki przygotowanej dla naszych milusiñskich. Zakupi³a tzw. "dmuchañce", tj. zje¿d¿alniê i dmuchany zamek, z których dzieci korzysta³y i bêd¹ mog³y korzystaæ bezp³atnie w przysz³oœci, podczas podobnych imprez w Krowiarkach. Kolejn¹ atrakcj¹ dla najm³odszych byli klowni, którzy rozdawali dzieciom s³odycze i prezenty. GwoŸdziem programu by³y popisy konne, które wszystkim bardzo przypad³y do gustu, o czym œwiadczy³y t³umy wokó³ areny zawodów. Ca³e zawody skoków konnych zorganizowa³ i poprowadzi³ pan Stanis³aw Zuch z Bukowa. W Krowiarkach startowa³o ok. 30 koni, z czego wiêkszoœæ przyjecha³a do nas z Czech. Dlatego naszym po³udniowym s¹siadom, za ich zaanga¿owanie, nale¿¹ siê s³owa uznania. Czesi górowali nad nami nie tylko liczebnie, ale tak¿e „jakoœciowo", bo prawie wszystkie puchary, ufundowane przez Wójta Gminy pana Andrzeja Wawrzynka oraz zwi¹zane z

tym gratyfikacje trafi³y do ich r¹k. Zwyciêscy goœcie obiecali, ¿e za rok znowu u nas wystartuj¹. Nale¿y mieæ tylko nadziejê, ¿e podczas kolejnych zawodów nasza rodzima braæ konna stanie na wysokoœci zadania i stawi im czo³a w sportowej rywalizacji. Festyn, prowadzony przez pana Leonarda Malcharczyka, oferowa³ tak¿e inne atrakcje. Przewa¿nie w przerwach pomiêdzy poszczególnymi konkurencjami, wystêpowali zaproszeni przez organizatorów artyœci. Jako pierwszy zaprezentowa³ siê zespó³ "PROGRES" z Cyprzanowa prowadzony przez pana Witolda Kolowcê. Oko³o godziny 16.00 odby³ siê pokaz walk rycerskich, przygotowanych przez Bractwo Rycerskie z Raciborza. Potem kolejno ze swoim programem wyst¹pili: Piotr Scholz wraz ze swoim kamratem oraz zespó³ "DUO FENIKS". Po ich wystêpach nast¹pi³a wspomniana wy¿ej prezentacja pa³acu, przeprowadzona przez architekta- pana Przemys³awa Batoga i Martina Pawlika - autora strony internetowej o Krowiarkach i pa³acu (www.krowiarki.de). Podobne informacje oraz aktualnoœci znajduj¹ siê na stronie www.krowiarki.org Uzupe³nieniem programu festynu, by³ wspaniale zaopatrzony bufet i najlepsza w powiecie "ZUSKA", która nie narzeka³a na brak klientów. Najbardziej wytrwali uczestnicy festynu, po obejrzeniu meczu fina³owego Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej, ba-

Fundusz Alimentacyjny Na mocy upowa¿nienia Wójta œwiadczeniami z funduszu alimentacyjnego w naszej gminie nadal zajmowaæ siê bêdzie Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ na dziecko do ukoñczenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze œwiadczenia przys³uguj¹ do ukoñczenia 25 lat pod warunkiem, ¿e uczy siê ono w szkole lub szkole wy¿szej. Na dziecko posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, którego rodzic nie p³aci zas¹dzonych alimentów, œwiadczenia przys³uguj¹ bez wzglêdu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, je¿eli w okresie dwóch miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwowa³ pe³nej nale¿noœci z ty-

8

tu³u zaleg³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych. Bezskutecznoœæ egzekucji potwierdza komornik s¹dowy odpowiednim zaœwiadczeniem. Mo¿na je od komornika uzyskaæ samemu lub wyst¹piæ o ich uzyskanie przez organ w³aœciwy wierzyciela tj.: Urz¹d Gminy lub Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, w którym osoba ubiega siê o œwiadczenie z funduszu alimentacyjnego. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguj¹ w kwocie bie¿¹co zas¹dzonych alimentów, ale nie mog¹ wynieœæ wiêcej ni¿ po 500 z³ na ka¿de z uprawnionych do alimentów dzieci. Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane s¹ na tzw. okresy œwiadczeniowe, trwaj¹ce 12 miesiêcy od 1 paŸdziernika do 30 wrzeœnia nastêpnego roku

paŸdziernik 2008

Motywem przewodnim festynu w Krowiarkach by³y zawody konne

wili siê do pó³nocy na zabawie tanecznej. Pomimo wielu obaw, jak to zawsze bywa przy organizacji nowego rodzaju imprezy, zabawa by³a bardzo udana. Ju¿ dzisiaj, w imieniu organizatorów, zapraszam w czerwcu do Krowiarek, aby podczas wspania³ej zabawy, ogl¹daæ popisy jeŸdŸców na swoich znakomitych wierzchowcach. Na pewno nie bêdzie to czas stracony. A.O.

kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ ju¿ od 1 sierpnia. Prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys³uguje, je¿eli przeciêtny miesiêczny dochód netto na osobê w rodzinie w roku poprzedzaj¹cym okres œwiadczeniowy nie przekracza 725 z³. Ustalaj¹c prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 paŸdziernika 2008 r. do 30 wrzeœnia 2009 r. brany jest pod uwagê dochód uzyskany przez cz³onków rodziny w 2007 r. Wszelkie informacje dot. funduszu alimentacyjnego mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 032 419 81 01 lub osobiœcie w budynku Urzêdu Gminy, pokój nr 10. Kierownik GOPS w Pietrowicach Wielkich Ewa Paletta

G³os Gminy


Informacja dla m³odzie¿y ucz¹cej siê i studiuj¹cej Wspó³czesny œwiat wymaga od osób wchodz¹cych w ¿ycie zawodowe szerokich horyzontów myœlowych, szerokich kwalifikacji, wielostronnoœci i doœwiadczenia. Dlatego jest bardzo istotne, by wykorzystywaæ wszelakie istniej¹ce mo¿liwoœci, by osi¹gn¹æ taki stan rozwoju osobowego. Temu s³u¿¹ wszelkiego rodzaju stypendia, kursy i seminaria, zwiêkszaj¹ce konkurencyjnoœæ pracobiorcy na rynku pracy. Dziœ chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa programy, które daj¹ takie mo¿liwoœci: 1. Programy DAAD, czyli Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkó³ wy¿szych i zwi¹zków studenckich, za³o¿onym w 1925 roku i ponownie powo³anym do ¿ycia w 1950 roku. Centralna siedziba DAAD mieœci siê w Bonn, natomiast na ca³ym œwiecie dzia³a szereg przedstawicielstw i Centrów Informacyjnych DAAD, w tym przedstawicielstwo DAAD w Warszawie.

DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i d³ugoterminowe, finansuje podró¿e grupowe i oddelegowanie naukowców, niemieckich docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Wyboru stypendystów i zas³uguj¹cych na wsparcie projektów dokonuj¹ komisje kwalifikacyjne (ponad 90), w których pracuje honorowo oko³o 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich. Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. za³o¿eniami poœredniczy ono w nawi¹zywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów miêdzy polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informuje, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o mo¿liwoœciach studiowania i prowadzenia badañ naukowych w Niemczech czy w Polsce, a tak¿e o stypendiach DAAD. Bli¿sze informacje o programach stypendialnych DAAD oraz o dzia³alnoœci Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie znajdziecie Pañstwo na stronie www.daad.pl. Termin ubiegania siê o sty-

pendia mija w zale¿noœci od rodzaju stypendium 17 listopada albo 15 grudnia 2008 roku. 2. Konferencja M³odzie¿owa Zwi¹zku M³odzie¿y Mniejszoœci Niemieckiej. Tegoroczna konferencja odbêdzie siê w dniach od 17.10.2008 r. – 19.10.2008 r. w hotelu „RAGOS” w Raciborzu, ul. Koœciuszki 38, 47400 Racibórz, hotel@ragos.com.pl Tematami wiod¹cymi bêd¹ miêdzy innymi: - Autoprezentacja - Stres Projekt skierowany jest do m³odzie¿y w wieku od 16 do 30 lat. Koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 28 PLN. Organizatorzy zapewniaj¹ nocleg i wy¿ywienie. Bli¿sze informacje znajdziecie na stronie www.bjdm.eu. Proponujê zapoznaæ siê z tym programami i z nich skorzystaæ. Leonard Malcharczyk

Mecz „Kawalerowie na ¯onatych” Dnia 10 sierpnia w ¯erdzinach rozegrano coroczny, tradycyjny ju¿ mecz pomiêdzy Kawalerami a ¯onatymi mieszkañcami ¯erdzin zorganizowany przez OSP ¯erdziny. W tym dniu dopisa³a pogoda, wiêc graj¹cych, jak i kibicuj¹cych, na wiejskie boisko w ¯erdzinach przyby³o bardzo du¿o. Trwaj¹ca prawie dwie godziny rywalizacja sportowa dostarczy³a zarówno graczom, jak i kibicom niezwyk³ych emocji. Mecz zakoñczy³ siê remisem 4:4, na-

tomiast w rzutach karnych lepsi okazali siê Kawalerowie. W tym roku po raz pierwszy pi³karze zagrali w koszulkach sportowych z napisem „¯erdziny” (Kawalerowie w komplecie ¿ó³tym, ¯onaci – w komplecie czerwonym), za co jeszcze raz sk³adamy podziêkowania sponsorom za zakup tych koszulek. Tak¿e po raz pierwszy zasilanie elektryczne na boisku by³o „dostarczone” przez agregat pr¹dotwórczy zakupiony w tym roku przez Urz¹d Gminy

Kawalerowie. Od lewej - stoj¹: Pientka Mateusz, Witeczek Mateusz, Siara Krystian, Pawlik Marian, Benek Miros³aw, Nowak Rajmund. Klêcz¹: Kalinicki £ukasz, Mainusz Adrian, Afa Stefan, S³awik Dariusz, S³awik Damian, Paradowski Roman.

G³os Gminy

¯erdziny

dla OSP ¯erdziny, by³a wiêc i muzyka i pyszne frytki dla dzieci. Fajnie jest, jak mieszkañcy ¯erdzin chêtnie i licznie przybywaj¹ na boisko, bo przy rywalizacji sportowej mo¿na tak¿e porozmawiaæ o problemach i radoœciach dnia codziennego. Dziêkujemy tak¿e Urzêdowi Gminy za zakupione napoje dla pi³karzy, a wszystkich chêtnych zapraszamy na mecz w nastêpnym roku. Stra¿acy OSP ¯erdziny

¯onaci. Od lewej - stoj¹: Herud Dariusz, Franiczek Dariusz, Muszal Andrzej, Franiczek Krzysztof, S³awik Zygfryd, Grela Bernard, Pientka Roland. Klêcz¹: Zymla Adrian, Majewski Stefan, Marcinek Piotr, Szykowski Gerard, Majnusz Joachim, Pientka Rafa³ i Franiczek Bernard.

paŸdziernik 2008

9


Jubileusz 100-lecia koœcio³a w Paw³owie W tym roku w Paw³owie obchodzimy szczególny jubileusz: 100-lecie ukoñczenia budowy i poœwiêcenia œwi¹tyni. Myœl o zast¹pieniu istniej¹cego w Paw³owie koœcio³a, który mia³ 300 lat i wymaga³ gruntownej modernizacji nowym, istniej¹cym obecnie, pojawi³a siê po roku 1898, kiedy proboszczem na parafii by³ ks. Antoni Konrad. Jednak budow¹ œwi¹tyni zaj¹³ siê powo³any w marcu 1904 roku na proboszcza ks. Franciszek Hajduk. Sporz¹dzenie planów powierzono znanemu niemieckiemu architektowi, Fryderykowi Oskarowi Hossfeld. W 1905 roku przedstawi³ projekt koœcio³a w stylu neogotyckim. Plany, w 1906 roku, zatwierdzi³ wydzia³ do spraw budownictwa ministerstwa robót publicznych w Berlinie. Plac budowy wyznaczono w miejscu dotychczasowego koœcio³a, który usuniêto w 1906 roku. Nabo¿eñstwa, w czasie budowy nowego koœcio³a, odbywa³y siê w zbudowanej kilka lat wczeœniej parafialnej stodole. 2 czerwca 1907 roku nast¹pi³o poœwiêcenie i wmurowanie kamienia wêgielnego. Prace budowlane, które prowadzi³ budowniczy rz¹dowy Schimetzky, postêpowa³y bardzo szybko. Po 16 miesi¹cach budowy, 25 paŸdziernika 1908 roku, dokonano tak zwanego prostego poœwiêcenia. Dokona³ tego, z polecenia urzêdu biskupiego, ówczesny raciborski dziekan Wilhelm Pfleger z Ostroga. Koœció³ poœwiêcono œw. Archanio³owi Micha³owi. W³aœciwej konsekracji dokona³ dopiero 6 lipca 1916 roku sufragan wroc³awski Augustyn. Proboszczem parafii by³ wtedy ks. Antoni Wodarz, który pe³ni³ tê funkcjê przez 57 lat. Ksi¹dz pra³at Antoni Wodarz by³ od 1931 roku przez 42 lata dziekanem dekanatu raciborskiego. Zmar³ 27 kwietnia 1975 roku, maj¹c 96 lat, krótko przed swoim jubileuszem

Wnêtrze koœcio³a w Paw³owie

10

70-lecia kap³añstwa. Zosta³ pochowany na cmentarzu w Paw³owie w pobli¿u kaplicy cmentarnej. Nastêpc¹ ks. Wodarza mianowano dotychczasowego wikariusza w Paw³owie, ks. Huberta Miko³ajca. Za jego czasów z parafii wysz³o dwóch ksiê¿y: Ernest Kuroczik SDS, salwatorianin, który zosta³ wyœwiêcony w 1977 roku oraz Micha³ Grabowski, który œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku 1983. Od 1 lipca 1985 proboszczem w Paw³owie by³ ks. Micha³ Ryœ. 26 sierpnia 1986 roku rozpocz¹³ swoj¹ pracê duszpastersk¹ w Paw³owie, mianowany na proboszcza ks. Zygmunt Hupka, który od 1996 roku jest tak¿e wicedziekanem dekanatu Pietrowice Wielkie. Powy¿sze i inne, obszerniejsze informacje z historii parafii mo¿na przeczytaæ w publikacji autorstwa Paw³a Newerli wydanej specjalnie na okolicznoœæ 100-lecia koœcio³a w Paw³owie, pod tytu³em „Paw³ów-Pawlau”. 6 lipca uroczyœcie obchodzony jubileusz rozpocz¹³ siê celebrowan¹ Sum¹, której przewodniczy³ i s³owo Bo¿e wyg³osi³ opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec. Wœród kap³anów celebruj¹cych nie zabrak³o równie¿ wywodz¹cych siê z Paw³owa ksiê¿y, Micha³a Grabowskiego i Ernesta Kuroczika SDS. Msza œw. by³a podziêkowaniem tym wszystkim, którzy przyczynili siê do budowy œwi¹tyni, dbali o ni¹, a tak¿e tym, którzy obecnie doprowadzili j¹ do tak okaza³ego wygl¹du. Uroczystoœci jubileuszowe w Paw³owie po³¹czone by³y z gminnym festynem DFK, który rozpocz¹³ siê w godzinach popo³udniowych. Wœród licznych goœci nie zabrak³o przedstawicieli w³adz gminy, wójta Andrzeja Wawrzynka i sekretarza Adama Wajdy, radnego powiatowego Leonarda Malcharczyka, jak równie¿ przedstawicieli w³adz powiatowych DFK. W uroczystoœciach uczestniczy³ równie¿ pose³ Henryk Siedlaczek. Jak przysta³o na tego rodzaju imprezê, na scenie podziwialiœmy wystêpy naszych pociech. Jako pierwsze zaprezentowa³y swój program dzieci szkolne, które przygotowa³a Anna Maria Kampik. Wiele emocji wzbudzi³ konkurs recytatorski, w którym dzie-

paŸdziernik 2008

Koœció³ p.w. Archanio³a Micha³a w Paw³owie

ci popisywa³y siê umiejêtnoœci¹ interpretacji utworów w jêzyku niemieckim. Tradycyjnie nie zawiód³ oczekiwañ goœci wystêp grupy tanecznej „Reflex” prowadzonej przez Agnieszkê Malcharczyk. Pokaz uk³adów tanecznych dostarczy³ wszystkim ogl¹daj¹cym mi³ych wra¿eñ. Zdecydowanie spokojniejszym akcentem by³ wystêp chóru „Cantate”, który zaœpiewa³ kilka utworów w jêzykach polskim i niemieckim. Swoje umiejêtnoœci aktorsko-jêzykowe zaprezentowa³a tak¿e m³odzie¿ gimnazjalna z Paw³owa, przygotowana przez Mariolê Burdzik, przedstawiaj¹c humorystyczne scenki w jêzyku niemieckim. Mieliœmy tak¿e mo¿liwoœæ zobaczyæ na scenie zespó³ dzieciêcy z Tworkowa „Tworkauer Eiche”, który zaprezentowa³ siê w kolorowych, ludowych strojach. I tak wystêpem ludowego zespo³u przeszliœmy do kolejnego punktu festynu, biesiady œl¹skiej. Bawiliœmy siê podczas koncertu duetu „Kornelia i Leszek Filec” oraz zespo³u „Bayery”. Koñcowym akcentem by³a zabawa taneczna do póŸnych godzin nocnych z zespo³em „Ex Equo”. Ogromnym wziêciem cieszy³a siê loteria fantowa i dobrze zaopatrzony bufet, a dzieci mog³y skorzystaæ z atrakcji na placu zabaw. Uroczystoœci jubileuszowe 100-lecia koœcio³a w Paw³owie po³¹czone z gminnym festynem DFK zgromadzi³y, jak poda³y raciborskie media, 2 tys. goœci, co dla organizatorów jest powodem do dumy. Dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania obchodów jubileuszu, a tak¿e tym, którzy skorzystali z naszego zaproszenia do wspólnego œwiêtowania. Zarz¹d DFK Paw³ów

G³os Gminy


Izba Rolnicza - aktualne wiadomoœci W dniu 16.09.2008r. odby³o siê posiedzenie Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej w Raciborzu, na którym z bardzo interesuj¹cym referatem dotycz¹cym realizacji programu PROW 2007-2013 wyst¹pi³ in¿. Henryk Panek - kierownik Biura Powiatowego ARiMR, a pan Marek Hyrczyk omówi³ bie¿¹ce sprawy Agencji. Radni ŒIR w Raciborzu zadawali wiele dociekliwych pytañ pracownikowi biura, dotycz¹cych takich spraw jak: kontrole dzia³ek i gospodarstw rolnych, programu M³ody Rolnik i Renty Strukturalne, problemów dotycz¹cych potrzebnego wykszta³cenia rolniczego, k³opotów z u¿ytkami zielonymi (dop³aty paszowe) oraz wiele drobniejszych spraw zg³aszanych

przez rolników do radnych ŒIR. Wytypowano delegata do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, którym zosta³ pan Grzegorz Pendzia³ek z Gamowa. Omówiono dzia³ania dotycz¹ce szkód ³owieckich na terenie gminy Nêdza oraz udzia³ w do¿ynkach powiatowych. Przedstawiono informacjê z pracy Komisji BHP w rolnictwie. Nast¹pi³a zmiana pracownika biura Rady Powiatu ŒIR: z pracy zrezygnowa³ pan Józef Fojcik któremu nale¿¹ siê szczególne podziêkowania, poniewa¿ od pocz¹tku biuro organizowa³ i sumiennie prowadzi³ przez ca³y czas. Posadê przej¹³ pan Tadeusz Kozio³, z tego powodu zmieni³y

siê godziny urzêdowania biura: Poniedzia³ek od godz. 8.00 – 15.00 Wtorek od godz. 8.00 – 13.00 Czwartek od godz. 8.00 – 15.00 Apel Zrzeszenia Producentów Buraka Cukrowego do rolników o wstrzymanie siê z zawieraniem umów kontraktacyjnych dotycz¹cych sprzeda¿y buraków cukrowych w roku 2009, poniewa¿ Zrzeszenie jest w trakcie negocjowania warunków cenowych i op³at transportowych. Wiêcej informacji dotycz¹cych sprawy mo¿na uzyskaæ w biurze Rady Powiatu ŒIR w Raciborzu lub w Zrzeszeniu Producentów Buraka Cukrowego. Józef Wawrzynek

Ruszaj z nami stra¿akami 21 lipca 2008 mia³a byæ piêkna s³oneczna pogoda, niestety wszystko rozpoczê³o siê w strugach letniego deszczu. Jednak, jak mawiaj¹ druhowie stra¿acy, „twardym musisz byæ”, wiêc niezale¿nie od opadów niespe³na 40 osobowa grupa m³odych stra¿aków - rowerzystów ruszy³a na swój letni obóz. Celem by³a Osoblaha, niewielka miejscowoœæ w Czechach (ok.15 km za G³ubczycami). Uczestnikami tygodniowej wyprawy by³y dzieci i m³odzie¿ rekrutuj¹ca siê z M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych 7 jednostek OSP naszej gminy. Piêæ godzin - tyle zabra³a podró¿ w 9 osobowych grupach. Na miejscu zostali zakwaterowani na polu namiotowym i w kempingach. Codziennie przez ca³y tydzieñ po pobudce, apelu i gimnastyce odbywa³y siê 4 godziny zajêæ na przemian: stra¿ackich, medycznych i kulturalnych. Zajêcia te by³y tak teoretyczne, jak i praktyczne. A trwa³y do obiadu, na który druhowie udawali siê do pobliskiej sto³ówki szkolnej.

Po obiedzie chwila dla siebie, a póŸniej w zale¿noœci od pogody, wyjœcia na basen, wycieczki rowerowe po okolicy. Trzeci dzieñ pobytu to wycieczka kolejk¹ w¹skotorow¹ do oddalonych o 20 km Rudoltic. Po drodze zwiedzanie zamku hrabiego Alberta Hodzicia. Kolejnego dnia mia³o miejsce zwiedzanie zabytkowego cmentarza ¿ydowskiego. Po wycieczkach - kolacja, po kolacjiobowi¹zkowo ognisko, zabawy, piosenki, filmy ze stra¿akami w roli g³ównej, m.in. dokument o po¿arze w KuŸni Raciborskiej. Nad ca³oœci¹ stra¿ackiego projektu czuwali: jego organizator i zarazem komendant obozu dh Brunon Stojer oraz poszczególni szefowie dru¿yn: dh Alfreda Staniek, dh Jan Herud, dh Zygfryd Wieczorek, dh Damian Tunk oraz goœcinnie dh Ma³gorzata Benesz, dh Jadwiga Stojer, dh Magdalena Stojer. To wszystko pod czujnym okiem Wójta Andrzeja Wawrzynka.

Æwiczenia praktyczne na samochodzie GBA 1,8/16

Pierwsza musztra

G³os Gminy

Wspólne œpiewanie piosenek

Zajêcia z zakresu pomocy przedmedycznej

Damian Tunk

paŸdziernik 2008

Zwiedzanie okolicy

11


Jak to dawniej w Kornicach by³o… Zachowa³a siê, choæ bardzo jest zniszczona, kronika szkolna Kornic, któr¹ w 1872 r. zacz¹³ prowadziæ pierwszy nauczyciel, Franciszek Trtzka. Z tej kroniki chcielibyœmy Czytelnikom przedstawiæ kilka ciekawostek. Szkolnictwo by³o domen¹ Koœcio³a, st¹d te¿ parafia w Janowicach, jak siê wówczas nazywa³ obecny Cyprzanów, prowadzi³a szko³ê dla wszystkich dzieci ze wsi nale¿¹cych do parafii. Oko³o 1840 r. w Kornicach zaczê³a dzia³aæ tak zwana ‘szko³a wêdrowna’, nie maj¹ca cech zorganizowanej szko³y. Dzieci z Kornicy by³y nauczane przez nauczyciela pomocniczego z Janowic, czasami przychodzi³ uczyæ nawet kierownik szko³y. Nauka odbywa³a siê trzy dni w tygodniu po dwie lekcje dziennie. Poniewa¿ nie by³o budynku szkolnego, nauka odbywa³a siê w karczmie Stanjek. Ks. Zawadzki, jako inspektor szkolny, krytykowa³ ten stan rzeczy, kie-

dy pijani mê¿czyŸni przekomarzali siê z uczniami. Dlatego lekcje przeniesiono do wynajêtego pokoju u Jacka (Hyacinth) Sollicha pod nr. 44 (tam, gdzie obecnie mieszka Monika Sollich). Poniewa¿ kornickie dzieci uczy³y siê na miejscu, wieœ nie musia³a dok³adaæ siê do budowy nowego budynku szkolnego w Janowicach. Kornice zbiera³y natomiast pieni¹dze na budowê w³asnej szko³y. Sz³o to doœæ opornie. Do 1870 r. zebrano 500 talarów, a budowa mia³a kosztowaæ 1200 talarów. Dzia³kê pod budowê podarowa³ ówczesny w³aœciciel maj¹tku w Kornicach dr med. baron Wilhelm von Eickstedt. Dnia 1 marca 1871 r. rozpoczê³a siê budowa, któr¹ prowadzi³ zagrodnik i murarz Jacek Sollich, a koszt mia³ wynieœæ 2000 talarów, na co pañstwo da³o 550 talarów. Poœwiêcenia szko³y dokona³ dnia 2 lipca 1872 r. proboszcz janowski, ks. Izydor Zawadzki w obecnoœci barona Bruno von Eickstedta. Jak pisze kronikarz udzia³ mieszkañców w poœwiêceniu by³ niewielki, przewa¿nie kobiet. Mê¿czyŸni w tym czasie przebywali w karczmie. Pierwszym nauczycielem zosta³ Franciszek Trtzka (* 1845 w Raciborzu). Rozpocz¹³ on pisanie kroniki, z której czerpiemy wiado-

Karczma Stanjek - wiek XIX

Lokalna Strategia Rozwoju Jak ju¿ informowaliœmy naszych czytelników, na terenie s¹siaduj¹cych gmin Rudnik i Pietrowice Wielkie powsta³o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo Dla Rozwoju”. Podstawowym dokumentem dzia³ania LGD jest Lokalna Strategia Rozwoju. Strategia rozwoju lokalnego to scenariusz rozwoju naszych gmin. Strategia okreœla konkretne cele tego rozwoju mo¿liwe do osi¹gniêcia oraz metody i dzia³ania, jakie zostan¹ zastosowane do realizacji ustalonych celów, a tak¿e œrodki jakie zostan¹ wykorzystane do ich realizacji. Lokalna strategia zak³ada efektywne wykorzystanie wszystkich miejscowych potencja³ów. Dlatego ka¿dy, kogo interesuje lokal-

12

ny rozwój gospodarczy powinien wiedzieæ, ¿e w³aœnie zosta³y zakoñczone prace nad projektem strategii dla obszaru gminy Rudnik i Pietrowice Wielkie. Pocz¹wszy od 1 paŸdziernika br. mo¿na siê zapoznaæ z projektem LSR w biurze LGD w budynku Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie oraz na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl. W ca³ym procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju musi istnieæ œcis³y zwi¹zek pomiêdzy pracami osób tworz¹cych strategiê, a spo³ecznoœci¹, której ta strategia dotyczy. Warto wiêc uczestniczyæ w tych pracach, gdy¿ wynik koñcowy to wynik kompromisu pomiêdzy zamierzeniami pocz¹tkowymi, mo¿liwoœciami, a d¹¿eniami tych, których strategia dotyczy. Dorota Jarosz

paŸdziernik 2008

cz. 1

moœci. Najwidoczniej pan nauczyciel nie by³ zadowolony z budynku szko³y, poniewa¿ napisa³, ¿e winna s³u¿yæ za przyk³ad, jak nie nale¿y budowaæ szkó³. Naukê rozpoczê³o 73 uczniów, dla których nie by³o nawet wystarczaj¹cej iloœci ³awek. Z kurii biskupiej we Wroc³awiu uzyskano 291 talarów na zakup ³awek i katedry oraz zbudowanie ogrodzenia, chlewika i ustêpów. W 1872 r. w Kornicach by³y 43 domy. Warto przytoczyæ nazwiska ówczesnych mieszkañców: Bennek, Ciemienga, Fichna, Fichna, Goerlich, Grabowski, Kawalla, Klemens, Kruttki, Kubitta (m³ynarz), Kwasigroch, Lamczyk, Machaczek, Mizioch, Newerla, Pasdzierny, Posmyk, Proksch, Ring, Rochowski (karczmarz), Rostek, Schwarz, Siwon, Sollich, Stanjek (karczmarz), Suchanek, Weiß, Wieder, Wolanik, Wosnitza, Wycisk, Wyppler i Zajonc. Widaæ, ¿e mimo up³ywu 130 lat, wiele nazwisk jeszcze dzisiaj wystêpuje. Podczas wizytacji w 1872 r. stwierdzono, ¿e uczniowie w oddziale starszym czytaj¹ po polsku w dwujêzycznych ksi¹¿kach, ale tylko te czytanki, które znaj¹ na pamiêæ. Naukê czytania po niemiecku trzeba by³o rozpocz¹æ od pocz¹tku. Uczniowie starszego oddzia³u nie dawali sobie rady z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie do 100. O geografii nie maj¹ ¿adnego pojêcia. Pod koniec listopada 1874 r. kilkoro dzieci zachorowa³o na ospê i szkarlatynê. Dlatego lekarz powiatowy nakaza³ zamkniêcie szko³y. Poniewa¿ nast¹pi³a poprawa stanu zdrowotnego 3 stycznia 1875r. wznowiono zajêcia. Dnia 9 maja 1878 r. spali³ siê w wyniku podpalenia dom do¿ywotnika ko³o m³yna (m³yn mieœci³ siê w pobli¿u stawów, których wtedy jeszcze nie by³o, za terenami suszarni RSPU). W lecie natomiast piorun uderzy³ w dom zagrodnika Kruttkiego. Dzieciom, znajduj¹cym siê w pokoju nic siê nie sta³o, choæ piorun przelecia³ nad ich g³owami. Zim¹ 1879/1880 wyst¹pi³a wielka bieda. Ludziom przydzielono niewielkie iloœci kaszy i ry¿u. Dzieci szkolne otrzymywa³y odzie¿. Powiatowy inspektor szkolny dr Rhode podarowa³ nauczycielowi kilka koszul, które okaza³y siê bardzo przydatne. W lutym 1880 r. dobry znajomy nauczyciela kupi³ dla uczniów oddzia³u starszego 16 katechizmów, w zwi¹zku z czym lepiej sz³a nauka religii. opracowa³ P. N. c.d. w kolejnych numerach GG

G³os Gminy


M³odzi walcz¹ dzielnie Pietrowice Wielkie LKS „START” Pietrowice to klub posiadaj¹cy 3 dru¿yny m³odzie¿owe zg³oszone do rozgrywek Podokrêgu Racibórz na sezon 2008/2009. Dru¿yny te w ka¿dym sezonie walcz¹ o czo³owe miejsca w swoich klasach rozgrywkowych. Nasza najstarsza dru¿yna m³odzie¿owa, która w zesz³ym sezonie wywalczy³a awans do I ligi juniorów starszych Podokrêgu Racibórz w niemal¿e niezmienionym sk³adzie rozpoczê³a walkê o obronê tytu³u zdobytego w sezonie 2006/2007. Podopieczni Piotra Poznañskiego w dalszym ci¹gu s¹ obroñcami tytu³u ligi juniorów starszych gdy¿ z powodów reorganizacji poszczególnych lig rozgrywkowych juniorów starszych (chodzi o zlikwidowanie tzw. przedmeczy) walka toczy³a siê wy³¹cznie o awans do pierwszej ligi juniorów starszych lub o pozostanie w drugiej lidze, któr¹ podzielono na dwie grupy. Po œwietnej inauguracji w meczu przeciwko dru¿ynie z Syryni udowodnili, i¿ ni-

Na chwa³ê Bogu W dniu 22 czerwca 2008 r. przy p¹tniczym Koœció³ku Œw. Krzy¿a w Pietrowicach Wielkich odby³ siê IV Gminny Przegl¹d Piosenki Religijnej; tym razem przy wyj¹tkowo piêknej s³onecznej pogodzie. Na scenie zaprezentowa³y siê przedszkolaki z Przedszkola w Paw³owie, Makowie i Pietrowicach Wielkich przygotowane przez Panie: Annê Kania, Magdalenê Keler i Gabrielê Piecha. Nastêpnie popis da³y dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u SzkolnoPrzedszkolnego w Krowiarkach, Paw³owie, Samborowicach i Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich pod okiem opiekunów: Moniki £yczko, Danuty Cymerman, Zbigniewa Mu¿elaka, Alfredy Sta-

czego nie zapomnieli w walce z najlepszymi. Na chwilê obecn¹, po 4 rozegranych kolejkach, nasi juniorzy zajmuj¹ 3 miejsce z trzema zwyciêstwami i jedn¹ pora¿k¹ na swoim koncie. Druga dru¿yna juniorów czyli juniorzy m³odsi którzy w zesz³ym roku wywalczyli wicemistrzostwo w swojej lidze juniorów m³odszych Podokrêgu Racibórz równie¿ i w tym sezonie licz¹ siê w walce o pierwsze miejsce. Po pechowej inauguracji w meczu przeciwko s¹siadom z LKS Paw³ów nasza dru¿yna wziê³a siê do roboty wygrywaj¹c nastêpne 3 spotkania. Warto równie¿ wspomnieæ i¿ z dru¿yn¹ z Paw³owa nasi juniorzy m³odsi zmierz¹ siê w tym sezonie jeszcze 3 razy (2 razy w Paw³owie i raz na w³asnym boisku) maj¹c wystarczaj¹co okazji na rewan¿ po pechowej inauguracji. Obecnie nasi juniorzy m³odsi zajmuj¹ 2 miejsce maj¹c tyle samo punktów co nasi s¹siedzi z Paw³owa, maj¹c tylko gorszy stosunek bramkowy i bezpoœredni po jednym bezpoœrednio niek, Marcelego Reszki i Bogus³awy Czerepok. Mieliœmy równie¿ okazjê podziwiaæ wystêp solowy Julii Ró¿yckiej z Krowiarek. Zwieñczeniem przegl¹du by³ wzruszaj¹cy wystêp Beaty Marii Piwowarczyk. Ca³oœæ prowadzi³ ks. Zygmunt Hupka proboszcz parafii w Paw³owie. Ka¿dy uczestnik przegl¹du z r¹k Wójta Andrzeja Wawrzynka otrzyma³ skromny upominek. O strawê dla cia³a zadba³ Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach Wielkich oferuj¹c kawê i ko³acz. Cieszy, ¿e z roku na rok poziom artystyczny jest coraz wy¿szy i zawsze spotyka siê z ¿ywym zainteresowaniem mieszkañców naszej gminy. Zapraszamy ju¿ dzisiaj, zarówno artystów jak i widzów, na przysz³oroczny przegl¹d. Cecylia Pawlasek

rozegranym spotkaniu w Pietrowicach. Nasza najm³odsza dru¿yna m³odzie¿owa, która wystêpuje w trampkarzach starszych Podokrêgu Racibórz w grupie II zajê³a w zesz³ym sezonie miejsce w œrodkowej czêœci tabeli. Obecnie jest po dwóch rozegranych meczach, jednym zwyciêskim w Wojnowicach, a drugim przegranym na w³asnym boisku przeciwko dru¿ynie z Kobyli. Warto natomiast wspomnieæ, i¿ podopiecznych Roberta Antczaka nie powinno siê oceniaæ po wynikach, lecz po zaanga¿owaniu w uczêszczaniu na treningi oraz radoœci z gry. Warto równie¿ wspomnieæ, i¿ od 25 wrzeœnia Podokrêg Racibórz organizuje turniej m³odych adeptów pi³ki kopanej rocznika '98 i m³odszych, w którym równie¿ udzia³ weŸmie LKS „START”. Tak wiêc zapraszamy na biegn¹cy ju¿ sezon pi³karski w Pietrowicach Wielkich jak i zachêcamy do gor¹cego kibicowania naszym najm³odszym zawodnikom. M.&M. Pawlasek

Przegl¹d przyci¹ga s³uchaczy z terenu ca³ej gminy

Dru¿yna pi³karska z Gródczanek na turnieju w Trebomiu W sierpniu u naszych s¹siadów w czeskim Trebomiu odby³ siê wiejski festyn, którego g³ówn¹ atrakcj¹ by³ turniej pi³ki no¿nej. Do rozgrywek zaproszono dru¿ynê z Gródczanek, która wziê³a udzia³ w zawodach. Tym samym pi³karze zrewan¿owali siê s¹siadom z Czech za ich start podczas czerwcowego turnieju w Gródczankach. Na imprezê zaproszono równie¿ przedstawicieli naszych w³adz lokalnych w osobach Wójta i Sekretarza gminy oraz so³tysa Gródczanek. Mecze rozegrano pomiêdzy trzema dru¿ynami, dwoma miejscowymi oraz repre-

G³os Gminy

zentantami Gródczanek. Nasi pi³karze dzielnie walczyli na wyjeŸdzie, ostatecznie zajêli drugie miejsce. Organizatorzy nagrodzili grê Zdzis³awa Olendra, wrêczaj¹c mu nagrodê dla najlepszego pi³karza rozgrywek. Drugim z naszych zawodników, którego spotka³o wyró¿nienie zosta³ Gerard Adamek, nagrodzony jako najstarszy uczestnik turnieju. Pi³karze z Gródczanek stanêli na wysokoœci zadania, godnie reprezentowali swoj¹ wieœ oraz gminê. Publicznoœci zaimponowali gr¹ zespo³ow¹ i b³yskotliwymi akcjami. Po zakoñczeniu zawodów sportowych

paŸdziernik 2008

gospodarze imprezy zaprosili zawodników wraz z przyby³ym Wójtem, Sekretarzem gminy Pietrowice Wlk. oraz so³tysem Gródczanek na wspóln¹ biesiadê. Trud pi³karzy nagrodzono, czêstuj¹c ich piwem i kie³baskami z ro¿na. Liczymy, ¿e miêdzynarodowe mecze stan¹ siê w przysz³oœci tradycj¹, która zaowocuje wzmocnieniem wspó³pracy polsko-czeskiej, jeszcze bardziej rozwinie siê przyjaŸñ z naszymi s¹siadami zza po³udniowej granicy, ¿yjemy przecie¿ we wspólnej Europie. K.Chrzanowski

13


Chroñmy nasze dziedzictwo Od wrzeœnia 2008 r. do lutego 2009 r. w Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich realizowane bêd¹ zadania w ramach projektu NASZA GMINA- NASZE DZIEDZICTWO. Celem projektu jest reaktywowanie i promowanie dawnych obrzêdów zwi¹zanych z okresem Bo¿ego Narodzenia, charakterystycznych dla poszczególnych miejscowoœci gminy Pietrowice Wielkie. Jego realizacja ma równie¿ przyczyniæ siê do zbudowania wiêzi pokoleniowej, zintegrowania mieszkañców so³ectw gminy, wzmocnienia poczucia w³asnej wartoœci, poznania lokalnej historii i tradycji. G³ówne dzia³ania realizowane w ramach projektu to: konkurs wiedzy o historii miejscowoœci gminy Pietrowice Wielkie, zbiórka strojów ludowych, konkurs literacki „Wigilia w moim domu”, koncert pastora³ek i inscenizacja „Zabawa na wsi” dla lokalnej spo³ecznoœci, wyk³ady o historii naszego regionu i tradycjach zwi¹zanych z okresem Bo¿ego Narodzenia, kiermasz bo¿onarodzeniowy po³¹czony z prezentacj¹ potraw wigilijnych charakterystycznych dla poszczególnych so³ectw, udzia³ w obrzêdzie wodzenia niedŸwiedzia w Samborowicach. Przy realizacji niektórych dzia³añ liczymy na pomoc wszystkich chêtnych mieszkañców, którym zale¿y na podtrzymywaniu tradycji przez m³ode pokolenie. Pierwszy apel bêdzie dotyczy³ zbiórki tradycyjnych „ch³opskich” strojów, w których jeszcze do niedawna chodzi³y kobiety. Ubrania te mo¿na przekazaæ do sekretariatu Zespo³u Szkó³. Nastêpnie zostan¹ one odnowione, opisane i bêd¹ s³u¿y³y m³odzie¿y do przygotowania inscenizacji o tematyce regionalnej. Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizacjê projektu s¹ panie: Urszula Florian i Dorota Olbrich. Projekt jest dofinansowany ze œrodków Programu „Dzia³aj lokalnie VI” PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Rybniku. Urszula Florian

14

Zmiana warty na stanowisku Burmistrza Gminy Liederbach am Taunus W dniu 31 sierpnia 2008 r. odby³y siê wybory na stanowisko Burmistrza naszej partnerskiej gminy Liederbach am Taunus. Nowym burmistrzem zosta³a wybrana 48 letnia Eva Söllner, reprezentuj¹ca ugrupowane CDU. W ostatnich latach by³a ona Przewodnicz¹c¹ Komisji Bud¿etu, Przewodnicz¹c¹ Frakcji CDU oraz Z-c¹ Przewodnicz¹cego Rady Gminy. ¯adne inne ugrupowanie nie wystawi³o swego kandydata, tak ¿e by³a ona jedyn¹ kandydatk¹. Pomimo to do urn wyborczych posz³o 38,7 % uprawnionych do g³osowania, a poparcie dla niej wyrazi³o 86,7% g³osuj¹cych. Swoj¹ pracê na stanowisku burmistrza rozpocznie od 01.01.2009 roku. Do tego czasu gminê Liederbach bêdzie prowadzi³ dalej wielki przyjaciel Gminy PieNowowybrana Burmistrz Eva Söllner w towatrowice Wielkie, burmistrz Gerhard rzystwie swego poprzednika Gerharda Lehner Lehner. Nie wystawi³ on swej kandydatury do wyborów. Postanowi³ prowadzi³em z nim na etapie poszukiwapójœæ w stan spoczynku. Jego pe³na suknia partnera dla naszej gminy. Ucieszy³ siê cesów i wyrazistoœci dzia³alnoœæ, jako burbardzo i wyrazi³ zainteresowanie spotkamistrz trwa³a nieprzerwanie od 1979 roku, niem. Kilka tygodni póŸniej przyjecha³ do a wiêc 30 lat… Zostawia jednak po sobie nas z kilkuosobow¹ delegacj¹. Ju¿ w trakkwitn¹c¹ gminê, przyci¹gaj¹c¹ uwagê cie rozmów telefonicznych wiedzia³em, ¿e osób prywatnych i inwestorów. Liederbach to jest ten cz³owiek, który powinien byæ traktowany jest jako „sypialnia” dla osób burmistrzem naszej partnerskiej gminy. doje¿d¿aj¹cych do pracy do Frankfurtu Moje ¿yczenia ugruntowa³y siê po tym nad Menem. Burmistrz wybudowa³ wiele spotkaniu. Nasza wspó³praca gmin przyosiedli dla nowych mieszkañców, wybupieczêtowana umow¹ partnersk¹ jest bardowa³ ¿³obki i przedszkola. Wie, ¿e tego dzo ¿ywio³owa. Burmistrz Lehner wspiera typu infrastruktura decyduje o przyci¹gniênas nie tylko doœwiadczeniem, ale i mateciu nowych mieszkañców i nowych inwerialnie choæby w formie kilku samochostorów. Pod wzglêdem gospodarczym burdów, które zosta³y przekazane czy to dla mistrz Lehner osi¹gn¹³ wielki sukces przynaszej stra¿y, zak³adu komunalnego, czy ci¹gaj¹c do Liederbach firmê Coca-Cola, te¿ opieki spo³ecznej. maj¹c¹ w Liederbach swoj¹ centralê. Jakiœ czas temu na jednym z posiedzeñ Znam osobiœcie nowego burmistrza. Rady Gminy zawnioskowa³em, by burmiBy³a ju¿ dwukrotnie u nas w Gminie Piestrzowi Lehnerowi nadaæ „Honorowe Obytrowice Wielkie. Jest bardzo zaanga¿owatelstwo Gminy Pietrowice Wielkie”. wan¹ osob¹, godnym nastêpc¹ wielkiego Ucieszy³em siê, kiedy na ostatniej sesji poprzednika. Jednak nie bêdzie jej ³atwo wniosek ten przedstawi³ Radzie Gminy „wejœæ w jego buty”. Nowa osoba jest zaWójt Gminy Andrzej Wawrzynek. Wniowsze mierzona miar¹ poprzednika, ale jesek ten zosta³ przez radnych jednomyœlstem przekonany, ¿e Gerhard Lehner bênie przyjêty. Burmistrz Lehner jest zatem dzie j¹ na pewno dalej wspiera³ s³u¿¹c wieltrzecim po Norbercie Glatter oraz pra³acie kim doœwiadczeniem. Ludwiku Dziechu Honorowym ObywateGerhard Lehner utkwi³ nam mieszkañlem Gminy Pietrowice Wielkie. com Gminy Pietrowice Wielkie w pamiêci jako jej wielki orêdownik. Pamiêtam jeszLeonard Malcharczyk cze pierwsz¹ rozmowê telefoniczn¹, któr¹

paŸdziernik 2008

G³os Gminy


Ostatnie po¿egnanie druha Franciszka Sitek 21 sierpnia 2008 roku zmar³ d³ugoletni prezes zarz¹du gminnego OSP druh Franciszek Sitek. Urodzi³ siê 23 lutego 1928 roku w Kornicy. Jako 14 letni ch³opak w 1942 roku wst¹pi³ do OSP Kornice. Sprawowa³ siê dobrze, bo w 1948 zosta³ wys³any na kurs dowódców w Wojewódzkiej Szkole Po¿arniczej w Nysie. Od 1951-1960 by³ cz³onkiem zak³adowej OSP przy zak³adach roszarniczych w Pietrowicach Wielkich. Zosta³ dowódc¹ zmiany i ukoñczy³ kurs m³odszych techników równie¿ w szkole po¿arniczej w Nysie. W latach 1960-72 by³ szefem obrony cywilnej w Pietrowicach Wielkich oraz cz³onkiem Zarz¹du Powiatowego Zwi¹zku OSP w Raciborzu. W latach 1973-1996 pe³-

ni³ funkcjê Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Gminnego zwi¹zku OSP w Pietrowicach Wielkich, a w latach 2002-2008 wyg³asza³ g³ówne przemówienia na uroczystoœciach jubileuszowych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych gminy Pietrowice Wielkie, a tak¿e podczas pielgrzymek do koœcio³a Œw. Krzy¿a. Za dzia³alnoœæ stra¿ack¹ otrzyma³ wiele odznaczeñ pañstwowych i resortowych m.in. br¹zowy, srebrny, z³oty medal za zas³ugi dla po¿arnictwa, a w 2007 roku najwy¿sze odznaczenie stra¿ackie: z³oty znak zwi¹zku OSP RP. Pogrzeb druha Franciszka Sitka odby³ siê 25 sierpnia. Wokó³ trumny zgromadzi³o siê 6 pocztów sztandarowych i stra¿acy z ca³ej gminy. Czeœæ Jego Pamiêci! Jan Herud

Œ.P. dh Franciszek Sitek

Oœrodek Zdrowia zakupi³ laser biostymulacyjny Biostymulacja laserowa jest nowoczesn¹, interdyscyplinarn¹ metod¹ lecznicz¹, znajduj¹c¹ zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Jest zalecana i stosowana miêdzy innymi w ortopedii, w chorobach uk³adu ruchu, chorobach skóry, kosmetologii. Szczególnie du¿e sukcesy odnosi w leczeniu tr¹dziku pospolitego, trudno goj¹cych siê ran, przy pêkaj¹cych naczynkach (paj¹czki), tak niechcianych zmarszczkach oraz w przebiegu opryszczki. Ponadto stosowana jest w stomatologii, w chorobach otolaryngologicznych i neurologicznych. Chroni przed powik³aniami, oszczêdza choremu bólu i skraca znacznie czas powrotu do zdrowia. Zasadnicze efekty kliniczne i towarzysz¹ce im procesy, zachodz¹ce w jej wyniku na poziomie tkankowym i komórkowym, mo¿emy podzieliæ

na kilka rodzajów: dzia³anie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzêkowe, regeneruj¹ce, dzia³anie odpornoœciowo - stymuluj¹ce, polepszaj¹ce mikrokr¹¿enie oraz odczulaj¹ce. Wp³yw biostymulacji laserowej na tkanki wi¹¿e siê ze wzrostem poziomu endorfin, które maj¹ dzia³anie przeciwbólowe 18-30 razy silniejsze od morfiny (oczywiœcie w stosunku molowym) i jako substancje endogenne s¹ mniej toksyczne ni¿ leki przeciwbólowe. W odpowiedzi na pytanie dlaczego tak siê dzieje, mo¿na wymieniæ jej du¿¹ efektywnoœæ, bezbolesnoœæ, aseptycznoœæ, szybkoœæ, brak przeciwwskazañ wiekowych i efektów ubocznych. Jest to wartoœciowa metoda leczenia, z któr¹ na pewno warto siê bli¿ej zapoznaæ. Dziwi¹c siê wielkiej skutecznoœci wi¹zki laserowej czêsto zapomi-

OG£OSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³asza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci Cyprzanów, Gmina Pietrowice Wielkie CENA WYWO£AWCZA : 80.000 z³ Informacje dotycz¹ce nieruchomoœci: nr rej. gr. 33, numer dzia³ki 441/156, k. m. 3, powierzchnia 0,3404 ha, ksiêga wieczysta 22308, cena nieruchomoœci 80.000,00 z³. Nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym do generalnego remontu, oraz stodo³¹ wolnostoj¹c¹. Powierzchnia u¿ytkowa budynku mieszkalnego wynosi 105,3m2, sk³ada siê z 4 pokoi, kuchni i przedpokoju.

G³os Gminy

Informacje dotycz¹ce przetargu: Uchwa³¹ Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XII/ 137/2008 z dnia 28.02.2008r. nieruchomoœæ zosta³a przeznaczona do sprzeda¿y. Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie nr GG72/01/2008 z dnia 02.05.2008r. zosta³ okreœlony tryb przetargu jako przetarg ustny nieograniczony. Przetarg odbêdzie siê w dniu 20.10.2008r. w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 11.00. Wadium w wysokoœci 4000,-z³ nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do 15.10.2008r w kasie Urzêdu Gminy, lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wp³acenie wadium.

paŸdziernik 2008

Laser biostymulacyjny

namy, ¿e ¿ycie powsta³o w otoczeniu dwóch czynników - wody i... œwiat³a. O podstawowym znaczeniu wody dla zdrowia wiemy od dawna. Czas teraz na zrozumienie roli œwiat³a. Wszystkich zainteresowanych t¹ metod¹ leczenia zapraszamy do Oœrodka Zdrowia – Gabinet Rehabilitacyjny w Pietrowicach Wielkich. Magdalena Majcherek Uczestnik, który wygra przetarg, nabywa nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu w drodze notarialnej. O terminie zawarcia umowy sprzeda¿y zostanie powiadomiony pisemnie w ci¹gu 21 dni od rozstrzygniêcia przetargu. Je¿eli oferent nie stawi siê do zawarcia umowy w podanym miejscu i czasie-organizator przetargu mo¿e dost¹piæ od jej zawarcia, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu, jak te¿ prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Bli¿szych informacji o przedmiocie sprzeda¿y i warunkach przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 3, tel. 032 4198075 wew. 123.

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie (-) Andrzej Wawrzynek

15


Teren po by³ej roszarni w Pietrowicach Wielkich w koñcu na dobrej drodze Jak dobrze pamiêtamy problemem od kilku lat mêcz¹cym so³ectwo Pietrowice Wielkie jest niechlubny los terenu po by³ej roszarni, w przesz³oœci jednego z najwiêkszych zak³adów pracy w Pietrowicach Wielkich. Po zamkniêciu roszarni na pewien okres zosta³ w rêkach „Polmosu” w Raciborzu, nastêpnie zosta³ sprzedany w prywatne rêce przez syndyka masy upad³oœciowej „Polmosu” w Raciborzu. Jednak brak pomys³u nowych w³aœcicieli na zagospodarowanie tego terenu skutkowa³ posuwaj¹c¹ siê dewastacj¹ tego terenu. Jako teren prywatny jest terenem chronionym konstytucyjnie prawem w³asnoœci i dowolnoœci¹ w³aœciciela w jej dysponowaniu, jedyn¹ mo¿liwoœci¹ wp³ywania samorz¹du lokalnego na jej los by³o ewentualnie informowanie In-

spektora Nadzoru Budowlanego o zagro¿eniu budowlanym tego terenu. Nadarzy³a siê jednak okazja nadania nowej funkcji dla tego terenu o pow. ponad 8 ha, która by s³u¿y³a lokalnej spo³ecznoœci. Okazja wynik³a z przeprowadzenia licytacji nieruchomoœci przez komornika s¹dowego w celu zbycia na poczet zad³u¿enia. Zgodnie z wol¹ Rady Gminy i po podjêciu stosownej uchwa³y, Wójt Gminy bra³ udzia³ w licytacji dokonuj¹c ostatecznego przebicia na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie. Jednak sama licytacja i przebicie ceny jest dopiero pocz¹tkiem drogi do uzyskania w³asnoœci. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. z 1 grudnia 1964 r.) na wspomniane postanowienie s¹du co do przebi-

cia s³u¿y za¿alenie (art. 997 kpc), z której to mo¿liwoœci skorzysta³ jeden z licytuj¹cych siê. Obecnie za¿alenie jest rozpatrywane przez S¹d Okrêgowy w Rybniku. Po ewentualnym utrzymaniu wyroku w mocy (po uprawomocnieniu siê przebicia) oraz po wykonaniu przez nabywcê warunków licytacyjnych s¹d wydaje postanowienie o przys¹dzeniu w³asnoœci, na które oczywiœcie s³u¿y za¿alenie. Dopiero prawomocne postanowienie o przes¹dzeniu w³asnoœci (zgodnie z art. 999 kpc) przenosi w³asnoœæ na nabywcê i jest tytu³em do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa w³asnoœci w katastrze nieruchomoœci oraz przez wpis w ksiêdze wieczystej. Patrz¹c na dotychczasowe tempo s¹dów rozpatruj¹cych za¿alenie na postanowienie o przebiciu (oko³o 7 miesiêcy) droga do uzyskania w³asnoœci i bezpoœredniego wp³ywu na los terenu mo¿e byæ d³uga. Jednak, aby kiedyœ j¹ zakoñczyæ, nale¿y najpierw j¹ rozpocz¹æ. Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ w 2009 r. bêdziemy mogli debatowaæ nad now¹ funkcj¹ tego terenu i rozpocz¹æ gruzowanie pozosta³oœci zak³adu. Sekretarz Gminy Adam Wajda

Mo¿e warto, a mo¿e trzeba siê zainteresowaæ? „Wœcieklizna to ostra wirusowa choroba zakaŸna zwierz¹t ciep³okrwistych i cz³owieka atakuj¹ca oœrodkowy uk³ad nerwowy. Wœcieklizna to œmiertelna (z regu³y koñczy siê œmierci¹) zoonoza, cechuje siê zapaleniem mózgu i rdzenia krêgowego. Wœcieklizna jest jedn¹ z najgroŸniejszych chorób odzwierzêcych. U chorego cz³owieka choroba mo¿e trwaæ zaledwie kilka dni. Po okresie inkubacji mog¹cym wynosiæ od 3 tygodni do 1 roku, wystêpuj¹ bóle g³owy, gor¹czka, nudnoœci, œwi¹d w okolicy uk¹szenia. Wiêkszoœæ chorych ma ataki sza³u, wystêpuje wodowstrêt, czyli gwa³towne skurcze gard³a przy próbie po³ykania p³ynu. Objawy neurologiczne nasilaj¹ siê, mo¿liwe s¹ omamy wzrokowe, œlinotok, pora¿enia i œmieræ chorego cz³owieka.”

To by³ cytat. Nie chodzi mi o straszenie, chocia¿ wœcieklizna jest niezaprzeczalnie straszn¹ chorob¹. Chcê zwróciæ uwagê, na, z pozoru b³ahy, problem wa³êsaj¹cych siê psów w naszych miejscowoœciach. Problem ten zawsze wraca na zebraniach z mieszkañcami i na tym temat siê koñczy. Niestety, problem pozostaje. W przypadku pogryzienia przez niezaszczepionego psa, pies ten musi byæ pod obserwacj¹ weterynaryjn¹. CHORY MUSI ZG£OSIÆ SIÊ DO LEKARZA. Osoba pogryziona ma prawo domagaæ siê na podstawie kodeksu karnego pokrycia kosztów poniesionych za lekarstwa, rekonwalescencjê i uszczerbek na zdrowiu. To nieraz s¹ naprawdê wysokie kwoty, np. przy rekonwalescencji nadgarstka, a ju¿ nie daj Bo¿e np. twarzy. Znam osobê, która po pogryzieniu nadgarstka przez psa kole-

Serdecznie dziêkujemy: gospodyniom, które piek³y ko³ocz do¿ynkowy, osobom roznosz¹cym ko³ocz, uczestnikom korowodu do¿ynkowego oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Do¿ynek So³tys i Rada So³ecka Pietrowic Wielkich

¿anki ponios³a koszty leczenia w wysokoœci 5.000 z³. Koszty te mo¿e pokryæ polisa OC, ale tak naprawdê, je¿eli ktoœ z lenistwa lub te¿ z niewiedzy (szczepione musi byæ ju¿ 6-8 tygodniowe szczeniê) oszczêdza dwadzieœcia parê z³otych na szczepionce, to czy ktoœ taki bêdzie wyk³ada³ o wiele wiêcej, na wykupienie polisy OC? Ja w to nie wierzê. Dla pokrzywdzonych – przypadek pogryzienia przez niezaszczepionego psa najlepiej zg³osiæ na policji. (Osoba pokrzywdzona ma prawo ¿¹daæ od w³aœciciela psa okazania dokumentu o zaszczepieniu psa). Nale¿y gromadziæ wszystkie pokwitowania poniesionych kosztów leczenia. Przypadki pogryzienia reguluje m.in. art. 157 K.K. lub art. 431 kodeksu cywilnego, a okres przedawnienia dla takich spraw zgodnie z kodeksem cywilnym to 3 lata. Dlatego bardzo proszê nie róbmy sobie i innym problemów, bo nieraz mog¹ to byæ niewyobra¿alne kwoty, jakie bêdzie musia³ ponieœæ w³aœciciel psa, bo chcia³ zaoszczêdziæ kilkanaœcie z³otych na szczepionce. Leonard Malcharczyk

16

paŸdziernik 2008

G³os Gminy


Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach zdjêcia na stronie 1 9 czerwca ubieg³ego roku w hali widowiskowo-sportowej w Pietrowicach Wielkich mia³a miejsce uroczystoœæ podpisania partnerstwa z niemieck¹ gmin¹ Liederbach, przy udziale mieszkañców naszej gminy i zaproszonych goœci z Liederbach. W rocznicê tego wydarzenia burmistrz LiederbachGerhard Lehner -zaprosi³ ok. stuosobow¹ grupê z³o¿on¹ z dzieci i doros³ych przedstawicieli naszej gminy na kilkudniowy pobyt w swojej gminie. W drogê wyruszy³y 2 autobusy, z których jeden finansowany by³ przez Stowarzyszenie Wspierania M³odzie¿y z RFN. Dla goœci z Polski przygotowano ciekawy program pobytu, w którym nie zabrak³o wycieczek w ciekawe miejsca, ale którego kulminacyjnym punktem by³a ceremonia symbolicznego podpisania umowy partnerstwa w gronie mieszkañców Liederbach oraz zaprzyjaŸnionych z nimi od

Og³oszenie o przetargu Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³asza przetarg ustny nieograniczony na stawkê miesiêczn¹ czynszu najmu lokalu u¿ytkowego w Krowiarkach przy ul. Wyzwolenia 18, który odbêdzie siê w dniu 15.10.2008r. o godz. 10.00 w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, sala nr 8. Lokal o pow. ok. 12 m2 po³o¿ony jest na parterze budynku w centrum Krowiarek. Wyposa¿ony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczn¹ i zimnej wody. Posiada wejœcie od ulicy. W lokalu mo¿na prowadziæ dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ i in., o uci¹¿liwoœci nie przekraczaj¹cej lokalu. W przedmiotowym lokalu zabrania siê prowadzenia sprzeda¿y piwa i alkoholu. Cena wywo³awcza 7 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej. Do ceny nale¿y doliczyæ podatek VAT w wys. 22%. Cena nie obejmuje mediów. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne, które wnios¹ wadium w wysokoœci 200,00 z³ nie póŸniej ni¿ w dniu przetargu do godz. 9.30. Wadium musi byæ wniesione w pieni¹dzu w kasie Urzêdu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³, od zawarcia umowy. Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 89.

Wójt Gminy /-/ Andrzej Wawrzynek

G³os Gminy

lat innych gmin: Villebon sur Yvette z Francji, Verwood z Anglii, Saldus z £otwy i Frauenwald z Turyngii. Przy tej okazji nie zabrak³o polskiego akcentu w postaci wystêpu tanecznego dzieci ze szkó³ podstawowych w Paw³owie i Pietrowicach Wielkich, przygotowanych przez Agnieszkê Malcharczyk, zaœ o odpowiedni¹ oprawê ceremonii zadba³ chór CANTATE z Paw³owa. Uroczystoœæ symbolicznego podpisania umowy partnerskiej w du¿ej Liederbachhalle by³a okazj¹ oficjalnego, ale jak¿e radosnego przypieczêtowania wieloletnich kontaktów i zawartych przyjaŸni. Podobnie jak w roku ubieg³ym, kiedy to burmistrz Lehner przekaza³ symboliczny prezent naszej gminie (patrz: „G³os Gminy” nr 3/2007), równie¿ i Wójt Andrzej Wawrzynek przekaza³ burmistrzowi rzeŸbê symbolizuj¹c¹ partnerstwo naszych dwóch gmin w postaci Rübezahla (Liczyrzepy) w otoczeniu dwóch konarów wyros³ych ze wspólnego pnia. Na ka¿dym kroku gospodarze dawali nam odczuæ, ¿e jesteœmy dla nich wyj¹tkowymi goœæmi i wysoko sobie ceni¹ partnerstwo z nasz¹ gmin¹, któr¹ uwa¿aj¹ za jedn¹ ze swoich piêciu „sióstr”. Zreszt¹, œwiadczy o tym ich zaanga¿owanie w tym kierunku, ich chêæ bli¿szego poznania naszej historii, tradycji i kultury, któr¹ realizuj¹ poprzez cykliczne

organizowanie we w³asnym gronie prelekcji przybli¿aj¹cych im Polskê w bardzo szerokim aspekcie. Przy okazji tego miêdzynarodowego zjazdu nasi niemieccy gospodarze dali nam mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej gminy ka¿dego dnia w innej formie: w pi¹tek w ratuszu odby³ siê wernisa¿ prac artystów zaprzyjaŸnionych gmin. Nasza gmina zaznaczy³a swój udzia³ poprzez galeriê obrazów Alicji Zaj¹c, galeriê zdjêæ plenerowych ukazuj¹cych ro¿ne ciekawe zak¹tki naszej gminy autorstwa Boles³awa Stachowa oraz galeriê rzeŸb Paw³a Stojera, które wzbudzi³y powszechny podziw, a obecnemu na wernisa¿u artyœcie przysporzy³y wiele s³ów uznania. Równie du¿ym zainteresowaniem rzeŸby cieszy³y siê na sobotnim Straßenfeœcie, gdzie dos³ownie „rozchodzi³y siê jak œwie¿e bu³eczki”. Poza tym nasze stoisko oferowa³o tradycyjne specja³y: ko³ocz, kie³basê z grilla, chleb ze smalcem, kiszone ogórki, naturalny miód pszczeli i jab³ka. Na scenie reprezentowa³ nas chór CANTATE i grupa taneczna dzieci szkolnych. Wróciliœmy bogatsi o mi³e wspomnienia, nowe doœwiadczenia, znajomoœci i przyjaŸnie, które bêdziemy nadal pielêgnowaæ, aby przetrwa³y wiele, wiele lat i mog³y byæ kontynuowane przez naszych nastêpców. Gabriela Seidel

Kursy z certyfikatem Wywiad ze Zdzis³awem Hudakiem specjalist¹ w zakresie medycyny naturalnej Panie Zdzis³awie jest Pan znany w ca³ej Polsce dziêki swojej dzia³alnoœci na polu bioenergoterapii i radiestezji. Proszê przypomnieæ: od kiedy zaczê³a siê ta, trwaj¹ca wci¹¿, przygoda? Z.H.: Jako pierwsze odkry³em u siebie zdolnoœci radiestezyjne. By³ to rok 1984 – rok, kiedy na zakupionej dzia³ce poszukiwa³em miejsca pod wykop studni. Zostawiona przez zaproszonego radiestetê ró¿d¿ka o¿y³a w moich rêkach i … tak siê zaczê³a moja pasja. Wiemy, ¿e swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem dzieli siê Pan z chêtnymi w za³o¿onym przez siebie Centrum Ustawicznego Kszta³cenia RADIUS (czytaj w n-rze 3 z 2006r.). W ostatnim czasie Pana szko³a zdoby³a znacz¹cy certyfikat... Z.H.: Tak, w tym roku firma uzyska³a dwa znacz¹ce certyfikaty. Dwadzieœcia piêæ lat pracy i doœwiadczenia zosta³o zwieñczonych Certyfikatem ISO 9001: 2001 oraz Certyfikatem Rzetelnej Firmy Co to oznacza dla Pana placówki? Z.H.: Otrzymany Certyfikat ISO jest pierwszym certyfikatem w zakresie medy-

paŸdziernik 2008

Certyfikat ISO dla szko³y RADIUS

cyny naturalnej nie tylko w naszym kraju, ale i pierwszym na œwiecie! Dziêki niemu RADIUS zyskuje mo¿liwoœæ prowadzenia profesjonalnych szkoleñ na ca³ym œwiecie i poszerzenia kontaktów z podobnymi placówkami o zasiêgu globalnym. Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê wielu dalszych sukcesów! g.s.

17


Co bêdzie w pa³acu?

Pa³ac w Krowiarkach obecnie

Podczas gdy w Zielonym Centrum w Krowiarkach rozkrêca³ siê czerwcowy festyn, u stóp Pa³acu gromadzili siê zaproszeni dziennikarze. Wys³annicy m.in. „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Zachodniego”, „Nowin Rybnickich”, „Nowin Raciborskich” i „Radia Opole” przyjechali na zaproszenie inwestorów w Pa³acu w Krowiarkach, których reprezentowa³a Anna Piwek i jej ojciec Marek. Spotkanie to mia³o byæ okazj¹ do zaprezentowania postêpu dotychczasowych prac renowacyjnych i zapoznania z planami dotycz¹cymi przysz³oœci Pa³acu. I choæ inwestorzy nie chcieli zdradziæ zbyt du¿o, uda³o siê ustaliæ kilka sprecyzowanych planów, o których wkrótce mo¿na by³o przeczytaæ we wszystkich wspomnianych gazetach.: „... Mauzoleum bêdzie gotowe ju¿ w tym roku. W œrodku stworzymy galeriê, a na œcianach powiesimy obrazy Picassa - mówi Anna Piwek, która reprezentuje w³aœcicieli pa³acu, czyli wroc³awsk¹ firmê Kalydna, powi¹zan¹ z miêdzynarodow¹ korporacj¹ Tavistock. [...] œpieszymy siê z odbudow¹ mauzoleum, bo chcemy jak najszybciej pokazaæ œwiatu, ¿e coœ tu siê dzieje, ¿e warto tu przyjechaæ...” (nr 27 z 4.07.2008r.) „...Wiadomo tylko, ¿e czêœæ pa³acowych komnat ma byæ udostêpniana zwiedzaj¹cym. - Co z reszt¹? To bêdzie instytucja charytatywna? - pytaj¹ dziennikarze podczas przeja¿d¿ki bryczk¹ zorganizowanej przez nowych w³aœcicieli. Mogê zdradziæ tylko, ¿e na œwiecie s¹ miejsca, które milionerzy upodobali sobie na luksusowe rezydencje. Trzeba im stworzyæ warunki. Mamy tylko problem z ziemi¹, bo potrzebowalibyœmy jeszcze kilkuset hektarów wokó³ zamku. Wtedy moglibyœmy urz¹dziæ pole golfowe...” (nr 151 z 30.06.2008 r.)

18

„...Anna Piwek doda³a, ¿e w kupionej starej gorzelni, naprzeciwko pa³acu, ma powstawaæ wódka „Krowiarki”. [...] Zapowiedzia³a te¿ rewindykacjê dawnego wyposa¿enia rezydencji Donnersmarcków. Po zakoñczeniu odbudowy maj¹ tu m.in. wróciæ obrazy rodziny cesarskiej, obecnie przechowywane jako depozyt w Muzeum w Raciborzu...” (nr 28 z 08.07.2008 r.) „...Postanowiliœmy kupiæ krowiarski pa³ac, bo to jeden z najpiêkniejszych tego typu zabytków na Œl¹sku. Szkoda by by³o, gdyby coœ takiego popad³o w ruinê. Jesteœmy Polakami i mamy sentyment do tego kraju i jego dziedzictwa kulturowego - podkreœla Anna Piwek...” (nr 28 z 09.07.2008 r.) Spotkaniu z dziennikarzami ci¹gle towarzyszy³a aura tajemniczoœci; niedopowiedzenia i pytania bez odpowiedzi zawis³y w powietrzu. Tajemnic¹ objête s¹ te¿ koszty zakupu Pa³acu i dalszych inwestycji. Piwkowie z uœmiechem stwierdzili, i¿ podane w gazetach kwoty nie by³y prawdziwe. I chocia¿ mia³o siê wra¿enie jakby ci ludzie trafili do Krowiarek przez przypadek z innej bajki, to jednak rusztowania w mauzoleum i odtwarzane w pracowni fragmenty sztukaterii przemawiaj¹ na ich korzyœæ. Emocjonalne zaanga¿owanie cz³onków Kalydny dobrze rokuje na, oby najbli¿sz¹, przysz³oœæ, zw³aszcza, i¿ jest wspierane silnym zapleczem finansowym

Mauzoleum pokryte jest rusztowaniem z zewn¹trz i wewn¹trz

i doœwiadczeniem grupy Tavistock, która poza wk³adem w rozwój najwiêkszych œwiatowych koncernów ró¿nych bran¿ wspiera równie¿ polskie spó³ki ratuj¹ce piêkne zabytki, jak np. pa³ac w Marchwaczu. Jedno jest stuprocentowo pewne: tak jak wielu ludziom zale¿y na uratowaniu pa³acu, tak te¿ wiele osób bêdzie duchowo wspieraæ firmê Kalydna, sprzyjaæ jej, ale te¿ i czujnie obserwowaæ postêp prac w imiê dobra Pa³acu. Gabriela Seidel

W pracowni rekonstruowane s¹ fragmenty gipsowej sztukaterii

PA£AC KROWIARKI zatrudni fachowców bran¿y budowlanej o specjalnoœci: - dekarz - blacharz oraz pracownika administracyjno-biurowego - wymagania minimalne: podstawowa znajomoœæ jêzyka angielskiego, obs³uga komputera i programów pakietu MS Office, znajomoœæ podstaw ksiêgowoœci. Mile widziane doœwiadczenie zawodowe, zw³aszcza w zakresie spraw kadrowych. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefonicznie pod nr telefonu 032 419 81 97 lub osobiœcie w Krowiarkach na ul. Zamkowej 5. paŸdziernik 2008

G³os Gminy


Gminne zawody sportowo - po¿arnicze Lekartów - Cyprzanów Dnia 8 czerwca 2008 roku odby³y siê gminne zawody sportowo – po¿arnicze jednostek OSP Gminy Pietrowice Wielkie. Organizatorem tegorocznych zawodów by³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lekartowie z racji tego, i¿ jednostka ta w tym roku obchodzi³a jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Ze wzglêdu na wymogi organizacyjne zawody odby³y siê na boisku sportowym w Cyprzanowie. Do udzia³u w zawodach ³¹cznie zg³osi³y siê 23 dru¿yny, w tym 4 kobiece i 6 dru¿yn m³odzie¿owych („CTIF”). Po niezwykle trudnych zmaganiach klasyfikacja miejsc medalowych w poszczególnych grupach wygl¹da³a nastêpuj¹co: Grupa „A” - seniorzy I miejsce – OSP ¯erdziny II II miejsce – OSP ¯erdziny I III miejsce – OSP Samborowice

Grupa „C” - kobiety I miejsce – OSP Cyprzanów II miejsce – OSP ¯erdziny III miejsce – OSP Maków Grupa „CTIF” I miejsce – OSP Pietrowice Wielkie II II miejsce – OSP Krowiarki III miejsce – OSP Cyprzanów Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lekartowie sk³ada podziêkowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyni³y siê do organizacji uroczystoœci 75-lecia istnienia jednostki OSP Lekartów oraz gminnych zawodów sportowo – po¿arniczych. W szczególny sposób dziêkujemy Zarz¹dowi LZS Cyprzanów za udostêpnienie boiska wraz z zapleczem gospodarczym.

Dru¿yna OSP Lekartów w trakcie wykonywania æwiczenia bojowego

W imieniu Zarz¹du OSP Lekartów z.w.

W Makowie zamiast stonki - biedronki W dniu 31 sierpnia 2008 Maków dost¹pi³ zaszczytu zorganizowania Do¿ynek Gminnych. Starostami do¿ynek byli p. Aniela Krzemieñ i p. Gerard Broda. Zaczê³o siê od barwnego korowodu, nad którego organizacj¹ czuwa³ p. Józef Wawrzynek. Przedszkolaki i nie tylko, do dzisiaj nie mog¹ wyjœæ z podziwu nad przeja¿d¿k¹ Volvem na s³omie! Nawet niemowlak w drabinioku te¿ z nami pojecha³! Obecnoœci¹ zaszczycili nas pose³ Henryk Siedlaczek, starosta Adam Hajduk, konsul Ludwig Neudorfer, goœcie z Liederbach i Trzebonia. Potem by³a msza œwiêta, a jak¿e, pod namiotem, bo najpierw Panu Bogu podziêkowaæ trzeba za ¿niwa. Uroczyst¹ mszê œwiêt¹, wraz z wszystkimi naszymi proboszczami z gminy odprawi³ ksi¹dz Jan Kociok - proboszcz Makowa. Msza œwiêta by³a bardzo uroczysta, a ksi¹dz proboszcz nam zaœpiewa³ przy wtórze gitary, co naprawdê ma miejsce tylko przy wyj¹tkowych okazjach. A szkoda, bo graæ i œpiewaæ nasz proboszcz umie super. Po mszy œwiêtej by³a chwila przerwy na roladê i kluski i kapusta – czyli obiadek. Od 15 zaczêliœmy siê bawiæ na festynie do¿ynkowym. Najpierw by³y nasze przedszkolaki i uczniowie, potem wyst¹pi³y dziewczyny z grupy prowadzonej przez p. Agnieszkê Malcharczyk. Potem by³o coœ dla ducha, czyli ¿ywio³owa orkiestra m³odzie-

G³os Gminy

¿owa z Leœnicy. Dla dzieci by³ Tygrysek, a dla starszych kabarecista TOLEK, który rozbawia³ zebranych w namiocie do ³ez. Zaprezentowa³a siê Andrea – m³oda piosenkarka z Bia³ej k. Opola, która tak zauroczy³a naszego so³tysa, ¿e bukiet ró¿ spod ziemi wytrzasn¹³! By³ znany ju¿ czêœci mieszkañców Toby, który jak zwykle rozko³ysa³ widowniê. Program kulturalny by³ bogaty, zró¿nicowany i perfekcyjnie przygotowany bez jakichkolwiek przerw i bardzo ciekawie poprowadzony przez Leonarda Malcharczyk. Potem by³o losowanie nagród g³ównych na tzw. wejœciówki w iloœci 28. Jedna z nagród, spawarka, pojecha³a do Niemiec! Po losowaniu zabawa taneczna, do której przygrywa³ zespó³ „Coral”. Wszystko zakoñczy³o siê grubo po pó³nocy. Do¿ynki zaliczymy do bardzo udanych. Pogodê nam Pan Bóg da³ odpowiedni¹, mieszkañców Gminy i spoza, a nawet z Kornowaca i „Rajchu” by³o bardzo du¿o. Dzieci mia³y dostêp do darmowych zje¿d¿alni, a dla mniejszych dzieci i ich rodziców przygotowano miejsce na boisku do pi³ki pla¿owej, by rodzice mogli spokojnie posiedzieæ, a pociechy siê nie pogubi³y w t³umie. By³a loteria fantowa, wszystkie losy by³y pe³ne, i wszystkie siê sprzeda³y, by³a zuzka, tradycyjnie ju¿ prowadzona przez duet Teo i Leo czyli Teodor Zebra³a i Leon Musio³, by³o jedzonko i piwko, niczego nie brak³o, kolejki te¿ nie by³y du¿e, a ko³ocz

paŸdziernik 2008

zdjêcia na stronie 2 upieczony przez staroœcinê, /zasponsorowany przez Starostów/, a sprzedawany pod wodz¹ Patrycji Piechaczek cieszy³ siê powodzeniem ju¿ od zakoñczenia mszy œwiêtej. Bezpieczeñstwo i spokój zapewnili nam stra¿acy pod wodz¹ p. Rafa³a Lesznik. A by nie brak³o pr¹du zadba³ niezast¹piony Tomek Wawrzynek. Do¿ynki Gminne w so³ectwie Maków by³y wydarzeniem na szczeblu Gminy Pietrowice Wielkie, a nawet Powiatu. Dostrzeg³y je media. Z ka¿dej strony pada³y s³owa uznania. Przede wszystkim by³y one jednak wielkim sukcesem so³ectwa Maków. W jednoœci si³a. Chcê w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w doprowadzeniu do zorganizowania i przeprowadzeniu do¿ynek, wsparli organizatorów nagrodami, materialnie, oraz poœwiêcaj¹c swój czas i pracê swych r¹k. Jest trudno wszystkich wymieniæ, ale ka¿dy zaanga¿owany wie, jaki mia³ wk³ad. Dziêki za to serdeczne. So³ectwo Maków ma wspania³ego so³tysa takiego Antona, ale nie z Tyrolu, tylko z Makowa, cz³owieka który poœwiêca czas dla dobra so³ectwa i Gminy, cz³owieka, który umie poci¹gn¹æ innych. Antoni … dziêkujemy. „Makówka”

19


Na spotkanie z Ojcem Œwiêtym wspomnienia ze Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Sydney Po tych wspania³ych prze¿yciach i niezapomnianych chwilach zosta³y piêkne wspomnienia i ponad 2,5 tys. zdjêæ! Od Australii dzieli nas 28 godzin lotu samolotem; oczywiœcie roz³o¿onego na trzy etapy: Warszawa-Londyn, Londyn-Hong Kong, Hong Kong-Melbourne. Pomimo tak odleg³ej lokalizacji – na koñcu œwiata; chocia¿ Australijczycy twierdz¹, ¿e na pocz¹tku – wybiera³am siê na to spotkanie z wielk¹ radoœci¹. To w³aœnie Jan Pawe³ II zapocz¹tkowa³ te wspania³e spotkania m³odzie¿y z ca³ego œwiata. Spotkania, by m³odzie¿ mog³a byæ razem i w duchowej jednoœci prze¿yæ te dni; by mog³a poznaæ bli¿ej swoj¹ kulturê, zwyczaje i wymieniæ siê doœwiadczeniami, a przede wszystkim by mog³a wys³uchaæ orêdzia papie¿a, które jest skierowane do ka¿dego z nas. Tegoroczne brzmia³o: ,,Bêdziecie moimi œwiadkami a¿ po krañce ziemi”. Liczne koncerty, festiwal m³odych, spotkania w miêdzynarodowych grupach, czas katechez i oczywiœcie spotkañ z Ojcem Œwiêtym najpierw nad zatok¹ na Barangaroo, a potem na ogromnym hipodromie Randwick – tak w skrócie mo¿na opisaæ Œwiatowe Dni M³odzie¿y.

Festiwal m³odych - przygotowania do wystêpu

Tak d³uga podró¿ wymaga³a przerwy dlatego te¿ zatrzymaliœmy siê na dwa dni w Hong Kongu. Zachwyci³o nas same l¹dowanie, odnosi siê wra¿enie, ¿e samolot l¹duje na wodzie pomiêdzy górami i drapaczami chmur. Hong Kong to centrum handlu i biznesu w Azji. Odczuwa siê wspania³oœæ tego miasta, nowoczesn¹ architekturê, drogi i autostrady wzniesione na palach, potê¿ne mosty ³¹cz¹ce Hong Kong z otaczaj¹cymi je wysepkami. Nastêpnego dnia pop³ynêliœmy wodolotem na wyspê Makao. Jest to miejsce rozrywek, hazardu, kasyn i parków rozrywek. Poniewa¿ w Hong Kongu i w ca³ych Chinach hazard jest oficjalnie zakazany, Chiñczycy t³umnie zjawiaj¹ siê w Makao – miej-

20

scu gdzie hazard jest dozwolony. Po po³udniu zd¹¿yliœmy jeszcze zobaczyæ centrum miasta niedaleko hotelu, gdzie spaliœmy, po czym udaliœmy siê na lotnisko, by wsi¹œæ na kolejne 12 godzin w samolot. Teraz zmierza³ on ju¿ w stronê Australii. Pierwsze 4 dni po przylocie do Australii spêdziliœmy w Melbourne. Bardzo goœcinnie przyjê³a nas tamtejsza polonia do swoich domów okazuj¹c ogromn¹ ¿yczliwoœæ i zaanga¿owanie. Melbourne jest drugim co do wielkoœci miastem Australii o rozci¹g³oœci 150 km, ale chyba najpiêkniejszym. Mogliœmy dok³adnie je poznaæ dziêki parze polskich przewodników: Piotrowi i Ani od lat mieszkaj¹cych w Melbourne. Poniewa¿ Australia to ju¿ druga pó³kula, dlatego te¿ w przeciwieñstwie do naszych pór roku panuje tam teraz zima. Nie jest to jednak zima w rozumieniu europejskim. Temperatury zimy australijskiej to w ci¹gu dnia 17-23 oC, a w nocy 5-10oC. Program pobytu w Melbourne zawiera³ ponadto wyjazd autokarem 300 km wzd³u¿ Oceanu Po³udniowego Dolin¹ Wraków do ,,Dwunastu Aposto³ów’’. S¹ to ska³y wy¿³obione przez morsk¹ wodê oraz wiatr, przypominaj¹ce postacie 12 aposto³ów. Przelot helikopterem nad Oceanem Po³udniowym pozwoli³ nam w pe³ni obejrzeæ to niesamowite miejsce. Po tych kilu wspania³ych dniach przysz³o nam rozstaæ siê z naszymi gospodarzami, z poloni¹ i odlecieæ do Sydney. Po przylocie musieliœmy sami najpierw autobusem, a potem poci¹giem udaæ siê do wyznaczonej ju¿ przedtem dla nas parafii Marayong. Przydzielono nas do nowych rodzin, by³y to g³ównie rodziny azjatyckie. Ja wraz z siostr¹ i rodzicami trafi³am do wspania³ego ma³¿eñstwa Allena i Edith. Allen by³ Australijczykiem od trzech pokoleñ, a Edith Filipink¹. Bardzo interesowali siê tym, jak siê ¿yje w Polsce, jak mieszkamy. Znani im byli wielcy Polacy: Jan Pawe³ II, Wa³êsa i Chopin, którego muzykê Allen uwielbia³. Mieliœmy dla nich prezent w postaci albumu o Polsce w jêzyku angielskim. Wieczorami by³o wiêc du¿o opowiadañ. Ponadto wchodziliœmy na strony internetowe naszej gminy i parafii Paw³ów, by mogli mieæ pe³ny obraz jak ¿yjemy w Polsce. Edith zachwyca³a siê szczególnie strojami œl¹skimi. Sydney, podobnie jak ca³a Australia, jest m³ode i mo¿e siê poszczyciæ jedynie 100-letni¹ histori¹. Sydney to miasto nad zatok¹, gdzie króluje niepowtarzalny cud

paŸdziernik 2008

nowoczesnej architektury – Sydney Opera House. Jest to symbol nierozerwalnie kojarzony z tym miastem i sprawiaj¹cy, ¿e za stolicê Australii czêsto b³êdnie uznaje siê w³aœnie Sydney.

Na tle Sydney Opera House

Program w Sydney opiera³ siê g³ównie na porannych rozwa¿aniach modlitewnych organizowanych w parafiach. Nastêpnie udawaliœmy siê do city na festiwal m³odych – wystêpy, koncerty z udzia³em m³odzie¿y z ca³ego œwiata. Punktem kulminacyjnym by³o spotkanie z papie¿em Benedyktem XVI najpierw dwukrotnie nad zatok¹ sydnejsk¹ na nabo¿eñstwie i drodze krzy¿owej prowadzonej ulicami miasta, a póŸniej na hipodromie Randwick. Na hipodrom wyruszyliœmy rano ze œpiworami, poniewa¿ mieliœmy spêdziæ noc pod go³ym niebem, by rano uczestniczyæ w mszy œw. celebrowanej przez papie¿a. Mieliœmy do przejœcia pieszo 9 km. Przy wejœciu na Randwick otrzymaliœmy jedzenie na kolacjê i œniadanie nastêpnego dnia. Nastêpnie udaliœmy siê do wyznaczonego wczeœniej dla nas sektora. Ca³y dzieñ a¿ do godziny drugiej w nocy trwa³y tam koncerty, z przerw¹ na wieczorne nabo¿eñstwo. Nastêpnego dnia odprawiona zosta³a msza œw. Podawano wtedy, ¿e na Randwick by³o ponad 500 tys. ludzi. XXIII Miêdzynarodowe Spotkanie M³odych by³o ogromnym prze¿yciem. Ca³y czas mam przed oczyma te wydarzenia i wspania³e chwile. Chwile radoœci i zabawy oraz chwile skupienia i modlitwy. Na hipodromie Randwick po mszy œw. zosta³o og³oszone miejsce nastêpnego Spotkania M³odych za trzy lata. Odbêdzie siê ono w Madrycie, w Hiszpanii. Z niecierpliwoœci¹ ju¿ czekam na dzieñ wyjazdu do Madrytu. Maria Strzedu³a

G³os Gminy


Wywiad z Andrzejem Plura laureatem Gali Przedsiêbiorców w kategorii: solidny produkt Andrzej Plura jest w³aœcicielem firmy remontowo-budowlanej, zajmuj¹cej siê wykañczaniem i docieplaniem budynków, dla którego priorytetem jest jakoœæ. Jaka by³a Pana reakcja, kiedy dowiedzia³ siê Pan, ¿e zosta³ laureatem Gali Przedsiêbiorców? By³em zaskoczony, ale wiedzia³em , ¿e to nie ¿art, bo wiadomoœæ o nagrodzie przekaza³ mi sam Wójt. Co uwa¿a Pan za swój najwiêkszy sukces? Za najwiêkszy sukces uwa¿am fakt, ¿e zdecydowa³em siê na prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej i za³o¿enie firmy. Sukcesem jest tak¿e to, ¿e firma dobrze prosperuje i ci¹gle siê rozwija. Nie narzekam na brak klienteli, wrêcz przeciwnie, klientów ci¹gle przybywa. Sama firma rozrasta siê liczebnie: w tej chwili zatrudniam ju¿ 7 osób. Jakie s¹ Pana najbli¿sze plany zwi¹zane z prac¹? Plany na przysz³oœæ s¹ du¿e, ale zdradzê tylko te najbli¿sze: od niedawna moja firma dysponuje now¹ maszyn¹ – oczyszczark¹ - do czyszczenia np. stali, klinkieru, ale i innych materia³ów. Teraz korzy-

Zaproszenie na Turniej Oldbojów Wzorem roku ubieg³ego zostanie zorganizowany Halowy Turniej Oldbojów 2009. Prosimy o zg³oszenie wszystkich chêtnych do koñca paŸdziernika pod numerem telefonu 662 998 737. Jedyny warunek udzia³u w owym turnieju to ukoñczenie 30 roku ¿ycia. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê na pocz¹tku listopada, na którym uzgodnione zostan¹ wysokoœæ op³aty startowej oraz op³aty za sêdziego, które s¹ uzale¿nione od iloœci chêtnych. Turnieje zostan¹ rozegrane w niedzielne popo³udnia. Zapraszamy!

G³os Gminy

stam z niej tylko œwiadcz¹c us³ugi dla fabryki RAFAMET, poniewa¿ fabryka udostêpnia mi sprê¿one powietrze, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania oczyszczarki. Planujê jednak œwiadczenie podobnych us³ug innym klientom, myœlê np. o oczyszczaniu koœcio³ów. ¯eby móc zrealizowaæ te zamierzenia, potrzebne jest dokupienie kompresora, który bêdzie wytwarza³ ciœnienie 3,5 atmosfery na minutê. Jego koszt jest dosyæ wysoki, ale jest to w tej chwili pierwszy punkt na liœcie zaplanowanych przedsiêwziêæ. Czy nagroda coœ zmieni³a w Pana ¿yciu? Jedyne co zmieni³a, to to, ¿e jestem rozpoznawalny przez wiêksz¹ liczbê osób. Czêsto s³yszê: „To jest ten Pan, który zdoby³ nagrodê, który by³ w gazecie...”. Zawsze spotykam siê z pozytywnym przyjêciem. Gdyby móg³ Pan cofn¹æ czas, czy zmieni³by Pan coœ w swoim ¿yciu? Tak. Na pewno szybciej za³o¿y³bym w³asn¹ firmê. Przed jej za³o¿eniem chcia³em przemyœleæ wszystko, rozwa¿yæ ryzyko i szanse powodzenia. S³ucha³em ro¿nych opinii, równie¿ mojej ¿ony, wtedy jeszcze narzeczonej, która bardzo zachê-

Andrzej Plura podczas Gali Przedsiêbiorców

ca³a mnie do podjêcia pracy na w³asny rachunek. Dziœ wiem, ¿e bez obaw mog³em to zrobiæ o kilka lat wczeœniej. Czego mo¿na Panu ¿yczyæ? ¯eby by³o tak jak jest, albo mo¿e trochê lepiej. ¯yczê wiêc, ¿eby by³o jeszcze lepiej i dziêkujê za udzielenie wywiadu. Wywiad przeprowadzi³a: Gabriela Seidel

Kolejni laureaci Gali w nastêpnym numerze G³osu Gminy.

Z³oty Jubileusz Pasieki Œw.Ambro¿ego Paw³ów W tym roku mija dok³adnie pó³ wieku od za³o¿enia Pasieki Œw. Ambro¿ego w Paw³owie. Na tê okazjê jej w³aœciciele: Barbara i Martyn Grabowscy wydali okolicznoœciow¹ broszurkê, której treœci¹ jest zbiór zdjêæ dokumentuj¹cy rozwój Pasieki oraz ogólne uwagi o miodzie i dobroczynnym dzia³aniu produktów pszczelich. Przy tej okazji chcielibyœmy Pañstwu Grabowskim z³o¿yæ jubileuszowe gratulacje i ¿yczyæ Pasiece wielu lat „miodem p³yn¹cych”. g.s.

paŸdziernik 2008

21


Wypoczynek letni 2008

Na wycieczce w Pszczynie

Jak co roku z pocz¹tkiem wakacji placówki szkolne organizowa³y wypoczynek dla swoich uczniów. Impreza ta od wielu lat wros³a w kalendarze szkolne, wszyscy na tê chwilê czekaj¹ z utêsknieniem, „bo siê bêdzie dzia³o…” Dla wielu dzieci jest to jedyna forma wypoczynku w czasie wakacji, st¹d szko³y „przeœcigaj¹ siê” w pomys³ach, jak dobrze i efektywnie zagospodarowaæ ten czas. W akcji letniej w tym roku wziê³y udzia³ wszystkie szko³y, zaanga¿owanych zosta³o 17 opiekunów, którym w tym miejscu chcê podziêkowaæ w swoim imieniu, jak i ca³ej komisji RPA, która jest inicjatorem oraz g³ównym „sponsorem” letniego wypoczynku. Chcê równie¿ podziêkowaæ uczestnikom wypoczynku (a by³o ich ponad 200) za ich zapa³, chêæ bycia w szkole nawet poza lekcjami i jednoczeœnie zaprosiæ ich znowu za rok, na lato 2009. Jak przebiega³ ten wypoczynek, mo¿emy sobie po czêœci wyobraziæ ogl¹daj¹c zamieszczone zdjêcia. A dzia³o siê wiele. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ wyjazdu na wycieczki: do Pszczyny, do Parku Wodnego, na Górê œw. Anny (tu niektórzy pierwszy raz jechali poci¹giem!), a tak¿e do

Czeskich Jeseników na Pradziada. Na miejscu w szko³ach opiekunowie dbali o to, aby nikt siê nie nudzi³. Organizowano wszelkiego rodzaju zabawy i gry sportowe, rozgrywki w „nogê”, w „siatkê” i „kosza”, grano w podchody. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê wyjazdy na basen do Raciborza, czy te¿ do oœrodka sportowego, gdzie mo¿na by³o pograæ w krêgle, w minigolfa. Zwolennicy harcerskiego sposobu spêdzania czasu pod namiotem i wêdrówek po lasach pojechali na 3-dniowy biwak do „Leœnej Polany” w pobliskiej Nêdzy. Najwiêksz¹ frajdê jak zwykle zrobi³a im pogoda – jak ciep³o to na basenie, a w nocy obowi¹zkowa letnia burza. Dzieci z Samborowic mia³y nie lada atrakcjê, mog³y pojeŸdziæ konno w gospodarstwie P. Rusnarczyka. Jak jeszcze starcza³o czasu (i si³) w wypakowanym atrakcjami dniu, to mo¿na by³o usma¿yæ na ognisku kie³baskê, potañczyæ na dyskotece. I wcale nie przeszkadza³o to, ¿e wypoczywa³y razem i dzieci 7-letnie i te starsze 14, 15-letnie – wszyscy bawili siê œwietnie! M. Otrêba – w imieniu Komisji RPA

Na wycieczce w Jesenikach, wie¿a na szczycie Pradziada, a przed ni¹ my

Zwiedzamy stadninê koni, a potem przeja¿d¿ka

Chcesz zjeœæ – musisz usma¿yæ…

Po k¹pieli w basenie czas na k¹piel w s³oñcu

22

Nawet w szkole siê nie nudzimy i „potworki” robimy

paŸdziernik 2008

Do zobaczenia za rok...

G³os Gminy


Sukces gimnazjalistów z Pietrowic Wielkich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczniowie Gimnazjum im. Marii Sk³odowskiej- Curie w Pietrowicach Wielkich brali udzia³ w ogólnopolskim festiwalu „Science on Stage 3” i zajêli w nim II miejsce w kategorii demonstracje, ustêpuj¹c tylko zespo³owi studentów chemii z UAM w Poznaniu! W festiwalu uczestniczyli uczniowie i ich nauczyciele z ponad trzydziestu szkó³ ponadpodstawowych z ca³ego kraju. Zespó³ gimnazjalistów z Pietrowic Wielkich w sk³adzie: Szymon Marcinek, Stefan Moc (opiekun mgr Jan Tokar) zaprezentowa³ demonstracjê „Wykorzystanie stroboskopu mechanicznego do obserwowania efek-

tów doœwiadczeñ”. Festiwal sk³ada³ siê z dwóch etapów, pierwszy z nich mia³ charakter wstêpnej weryfikacji nades³anych projektów. Drugi etap odby³ siê w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Instytucie Fizyki w dniach 19.09 - 20.09.2008r. i polega³ na publicznej prezentacji zakwalifikowanych doœwiadczeñ, przedstawieñ oraz prezentacji komputerowych. Wystêp gimnazjalistów zosta³ bardzo ciep³o przyjêty zarówno przez publicznoœæ jak i przez akademickie jury. Jan Tokar

Przekonaæ m³odzie¿, ¿e fizyka to nie tylko nudne obliczenia - To niewa¿ne, gdzie siedzicie, wodny pocisk i tak ochlapie wszystkich - do nurkuj¹cej pod blaty widowni krzyczy dr Jerzy Jarosz z Uniwersytetu Œl¹skiego. I celuje skonstruowan¹ przez siebie wyrzutniê w stronê szacownego jury. W ten sposób rozpoczê³a siê wczoraj trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”. M³odzi entuzjaœci nauki z ponad trzydziestu szkó³ ponadpodstawowych przygotowali widowiskowe pokazy, którymi popisuj¹ siê przed naukowcami z Instytutu Fizyki UAM. Impreza potrwa do dziœ. - Chcemy przekonaæ m³odzie¿, ¿e fizyka, to nie tylko nudne obliczenia. W poprzednich latach prezentacje prowadzili nauczyciele, dziœ gwiazdami s¹ uczniowie - wyjaœnia dr Micha³ Januszczyk z wydzia³u fizyki UAM. Faktycznie, w czasie piêtnastominutowych pokazów uczniowie starali siê pokazaæ te najciekawsze ze znanych sobie eksperymentów. Jak mówi¹, przy wyborze programu stawiali na skomplikowane doœwiadczenia, ale zwykle te najprostsze pomys³y okazywa³y siê strza³em w dziesi¹tkê. Tê taktykê zastosowali Szymon Marcinek i Stefan Moc z gimnazjum w Pie-

G³os Gminy

trowicach Wielkich. - Skonstruowaliœmy stroboskop, ale nie taki elektroniczny, znany z dyskoteki. Wykorzystaliœmy mikser i tarczê wyciêt¹ z kartonu, efekt jest taki sam jak w szkolnym laboratorium - mówi¹ ch³opcy. Ich eksperyment polega³ na zmianie jednolitego strumienia wody w okr¹g³e krople. - Œwiat³o stroboskopowe powoduje rozbicie strumienia, reszta to prawo ruchu jednostajnie przyspieszonego t³umaczy³ widowni Szymon. Wszystko obserwowa³ pêkaj¹cy z dumy fizyk, Jan Tokar. - Wiedzia³em, ¿e dadz¹ sobie radê, to w koñcu moi najzdolniejsi uczniowie mówi³. I tylko jedna rzecz zak³óca³a radosn¹ atmosferê. Do zesz³ego roku kontynuacj¹ krajowego festiwalu by³ jego europejski odpowiednik „Science on Stage”. Ostatnio Unia zaprzesta³a jego finansowania. Organizatorzy polskiej edycji konkursu s¹ zaskoczeni. Wystosowaliœmy petycjê protestacyjn¹ do Komisji Europejskiej, któr¹ podpisali cz³onkowie jury i uczestnicy festiwalu - zaznacza prof. Wojciech Nawrocik, przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego. Magda Jakubowska

paŸdziernik 2008

Szymon Marcinek i Stefan Moc podczas prezentacji na uniwersytecie w Poznaniu

KRONIKA POLICYJNA W nocy 22 lipca w Makowie przy ul. Raciborskiej skradziono napowietrzny kabel telefoniczny. W miesi¹cu sierpniu br w Makowie skradziono 100 litrów oleju napêdowego. W dniu 31 sierpnia 2008 roku w godzinach wieczornych mieszkaniec Pietrowic Wielkich postanowi³ wst¹piæ do baru i „na chwilê” zostawi³ swój rower (wartoœci 2 tys. z³) przed lokalem. Jak mo¿na siê domyœliæ rower zosta³ skradziony, z³odziej wykorzysta³ okazjê, ¿e rower nie mia³ jakiegokolwiek zabezpieczenia. Rower zosta³ odzyskany, sprawca mieszkaniec woj. opolskiego trafi³ przed s¹d. Policja odnotowa³a równie¿ kradzie¿ czêœci z maszyny rolniczej pozostawionej na polu. W trzecim kwartale 2008 roku na terenie gminy Pietrowice Wielkie zatrzymano 9 nietrzeŸwych kieruj¹cych. Rekordzista kieruj¹cy samochodem mia³ ponad 3 promile. Mieszkaniec naszego rejonu w ci¹gu jednego dnia zosta³ dwukrotnie z³apany na kierowaniu w stanie nietrzeŸwoœci najpierw kierowa³ samochodem, a kilka godzin póŸniej jecha³ rowerem. W okresie „Wszystkich Œwiêtych” policja prosi wszystkich u¿ytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostro¿noœci i przestrzeganie przepisów, w szczególnoœci dostosowania prêdkoœci do panuj¹cych warunków i parkowanie pojazdów w miejscach gdzie nie utrudnia to ruchu. W tym okresie uaktywniaj¹ siê przestêpcy i wykorzystuj¹ ka¿d¹ okazjê do szybkiego wzbogacenia siê. Policja apeluje, ¿eby nie pozostawiaæ w pojazdach na widocznym miejscu rzeczy wartoœciowych np. aparatów fotograficznych, telefonów itp. jak równie¿ torebek damskich, gdy¿ przestêpca mo¿e przypuszczaæ, ¿e znajduj¹ siê tam pieni¹dze.

Telefony na posterunek w Pietrowicach:

032 45 94 204, kom. 0 608 231 256

23


Najlepsi sportowcy i... bukmacherzy z Paw³owa Pod koniec czerwca 2008 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Paw³owie odby³a siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia nagród dla najlepszych bukmacherów Euro 2008, którzy prawid³owo typowali wiêkszoœæ meczów Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej. Równie¿ podczas tej gali nagrodzono najlepszych sportowców z paw³owskiej placówki w roku szkolnym 2007/ 2008. Ponad 150 osób wziê³o udzia³ w typowaniu wyników meczów Euro 2008, które odbywa³y siê na boiskach Austrii i Szwajcarii. Nale¿a³o nie tylko trafiæ zwyciêzcê, ale i dok³adny wynik. Emocje by³y nieprawdopodobne i do ostatniego dnia nie by³o wiadomo kto wygra. Udzia³ wziêli nie tylko uczniowie ZSP Paw³ów, ale równie¿ zaproszeni goœcie z Bia³orusi, którzy przebywali podczas czerwcowej imprezy w naszej placówce. Odrêbn¹ klasyfikacjê wy³oniono tak¿e wœród pracowników szko³y w Paw³owie. Wyniki rywalizacji mo¿na by³o œledziæ na bie¿¹co na stronie sportu szkolnego placówki www.pawlow.pl.tl Najlepiej znaj¹ siê na pi³ce pracownicy obs³ugi Panie Maria Zaj¹c i Gabriela Wyrtki, które wraz z nauczycielem wf (organizator konkursu) Wojciechem Zalewskim zdoby³y 19 pkt. i otrzyma³y nagrody g³ówne. Drugie miejsce przypad³o nauczycielom przedmiotów, które niewiele maj¹ wspólnego ze sportem, dlatego tym bardziej wielkie brawa: Pani Teresa Flak (matematyka) i Danuta Hajdasz (j.polski) – 18pkt. Trzecie medalowe miejsce dla ksiêdza

proboszcza Zygmunta Hupki, który wraz z pracownikami obs³ugi Panem £ukaszem Strzedu³¹ i Pani¹ Gertrud¹ Lazar otrzymali nagrody pocieszenia z r¹k dyrekcji szko³y. Wœród uczniów bezkonkurencyjny by³ Patrick GwóŸdŸ – uczeñ klasy V z Paw³owa , który pokona³ Wiktoriê Szmatko (goœæ z Bia³orusi). Ta dwójka zdecydowanie górowa³a nad pozosta³ymi startuj¹cymi. Nagrody pocieszenia za trzecie miejsce otrzymali: Olek Janu³a z Makowa (kl III), Bartek Cycoñ z ¯erdzin (kl V), Kamil Kalus z Paw³owa (kl III) i Maria Staranowicz z Bia³orusi. Po og³oszeniu wyników tej rywalizacji na scenê weszli uczniowie – najwiêksze gwiazdy sportowe ZSP Paw³ów, które w mijaj¹cym roku szkolnym trzykrotnie awansowali do fina³ów wojewódzkich (w tym III miejsce dziewcz¹t w pi³ce no¿nej w Bielsku) i oœmiokrotnie bêd¹c na podium w turniejach rejonowych w tenisie sto³owym, pi³ce no¿nej, lekkiej atletyce i pi³ce rêcznej. Po takich ¿niwach musia³y byæ nagrody - dla wszystkich pi³ki, dyplomy i medale, a tak¿e puchary, plecaki, s³odkoœci. Obie imprezy odby³y siê pod patronatem Radnych z Paw³owa (pan Józef Malcharczyk i Wojciech Zalewski), którzy ufundowali wszystkie nagrody g³ówne. Sportowcem Roku 2008 zostali Sandra Kalinicka z ¯erdzin (kl VI) i Pawe³ Gawe³ek z Paw³owa (kl V). Nagrody specjalne „Debiut Roku 2008” zdobyli Magda Stanik (kl II) i Artur Grela (kl I), a Jessica Zuber i Eliasz Ziêtek (oboje klasa III) za

Sportowcy Roku 2008 z Paw³owa na zdjêciu od prawej: Eva Lazar, Nicol GwóŸdŸ, Krzysztof Krzemieñ, Emilia Strzedu³a, Bartek Cycoñ, Patryk GwóŸdŸ, Martyna Wilczek, Pawe³ Gawe³ek, Sandra Kalinicka, Magda Stanik, Artur Grela, Jessica Zuber, Eliasz Ziêtek, prowadz¹cy galê Wojciech Zalewski

24

INFORMACJA Dzia³aj¹c na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomoœci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 na tablicy og³oszeñ wywieszone zosta³y wykazy nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda¿y i dzier¿awy. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy pokój nr 3 (tel. 4198075 w.123)

„Talent Roku 2008”. Oto koñcowa klasyfikacja nagrodzonych Sportowców Roku 2008: Dziewczêta: 1) Sandra Kalinicka, kl. VI, 2) Martyna Wilczek, kl. V, 3) Emilia Strzedu³a, kl. V, 4) Nicol GwóŸdŸ, kl. III, 5) Eva Lazar, kl. VI, 6) Aneta Grabowski, kl. I, 7) Aleksandra Schmidt, kl. I. Ch³opcy: 1) Pawe³ Gawe³ek, kl. V, 2) Patrick GwóŸdŸ, kl. V, 3) Bartek Cycoñ, kl. V, 4) Krzysztof Krzemieñ, kl. VI, 5) Krzysztof Krzyka³a, kl. VI, 6) Pawe³ Grela, kl. III, 7) Robert Lazar, kl. III. Sk³adam serdeczne podziêkowanie za zorganizowanie ciekawej rywalizacji wœród uczniów i pracowników Zespo³u, a Radnym za ufundowanie wspania³ych nagród dla sportowców i kibiców sportu. Regina Strzedu³a

Najlepsi eksperci pi³karscy EURO 2008 od prawej: Gertruda Lazar, ks. proboszcz Zygmunt Hupka, Danuta Hajdasz, Teresa Flak, Maria Zaj¹c, Wojciech Zalewski i prowadz¹ca uroczyst¹ galê dyrektor Regina Strzedu³a

paŸdziernik 2008

G³os Gminy


Wieœci z WFOŒiGW w Katowicach Na zaproszenie Gabrieli Lenartowicz 14 lipca spotkali siê w siedzibie Funduszu: El¿bieta Bieñkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Krystyna Kurowska - Wiceprezydent Rudy Œl¹skiej oraz Piotr Uszok - Przewodnicz¹cy Górnoœl¹skiego Zwi¹zku Metropolitalnego - Prezydent Katowic. Spotkanie dotyczy³o bardzo istotnej dla woj. œl¹skiego sprawy budowy spalarni odpadów. Wed³ug wstêpnego projektu maj¹ powstaæ w woj. œl¹skim dwa zak³ady przy udziale œrodków z UE. Podczas spotkania ustalono, ¿e beneficjentem œrodków unijnych na budowê spalarni odpadów bêdzie GZM, a nie poszczególne gminy. Pre- umowa z Funduszem winna byæ podpisana do koñca wrzeœnia. Gabriela Lenartowicz stwierdzi³a, ¿e aglomeracja œl¹ska nie ma innego wyjœcia ni¿ budowa nowoczesnych spalarni. To jest wyzwanie i szansa dla samorz¹dowców. Dlatego prace zwi¹zane z przygotowaniami ekonomicznymi, technicznymi, a przede wszystkim z uœwiadamianiem mieszkañcom województwa koniecznoœæ budowy takich spalarni nale¿y rozpocz¹æ ju¿ dziœ. Spalarnie odpadów gwarantuj¹ dziœ ca³kowite bezpieczeñstwo ekologiczne. Musz¹ byæ wczeœniej, czy póŸniej wybudowane, tyle ¿e jeœli nie zrobimy tego teraz, zap³acimy za to dro¿ej. Wed³ug dyrektywy unijnej do spalania ma byæ przeznaczanych 20 proc. wszystkich odpadów, podczas gdy dzisiaj trafia zaledwie 3 proc. Spalarnie s¹ jedyn¹ szans¹ na ograniczenie odpadów zalegaj¹cych wysypiska – dziœ trafia tam 95% odpadów.

Na pocz¹tku sierpnia w woj. œl¹skim zakoñczy pracê zespó³ ekspertów i okreœlona zostanie lokalizacja spalarni. Ju¿ teraz rozpocznie siê kampania informacyjna oraz dzia³ania zmierzaj¹ce do podjêcia decyzji przez 14 rad miast GZM, wyra¿aj¹cych zgodê na powstanie i wspó³finansowanie budowy spalarni. 26 i 27 czerwca 2008 r. w Tychach odby³ siê Konwent Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej. Podczas spotkania prezesów funduszy z 16 województw z Janem R¹czk¹ Prezesem Narodowego FOŒiGW mówiono o koniecznoœci opracowania wspólnej strategii do 2013 roku w celu lepszego wykorzystania unijnych pieniêdzy przeznaczonych na ochronê œrodowiska. Uczestnicy Konwentu dyskutowali równie¿ na temat za³o¿eñ do jednolitej strategii komunikacji zewnêtrznej niezbêdnej do popularyzowania w kraju najciekawszych oraz najbardziej wartoœciowych inicjatyw proekologicznych wspó³finansowanych przez fundusze. Prezes Zarz¹du WFOŒiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz zaprezentowa³a projekt unowoczeœnienia systemu finansowania ochrony œrodowiska polegaj¹cy m.in. na œciœlejszej, partnerskiej wspó³pracy z samorz¹dami wojewódzkimi, ³¹czeniu ró¿nych Ÿróde³ finansowania przedsiêwziêæ, a tak¿e na takiej organizacji pracy wszystkich funduszy, aby móc lepiej i efektywniej wykorzystaæ unijne œrodki przeznaczone na ochronê œrodowiska. Bardzo du¿ym zainteresowaniem spotka³a siê ofer-

Organizatorzy do¿ynek Gminnych w So³ectwie Maków dziêkuj¹ wszystkim sponsorom: Konsulat RFN w Opolu, Zwi¹zek Niemieckich Stowarzyszeñ Spo³eczno Kulturalnych w Polsce, pose³ Henryk Siedlaczek, so³ectwo Krowiarki, B.G.¯ R-rz, Sklep odzie¿owy ,,METRO’’ Racibórz, ,,AGROMARKET’’ Ludwik i Dorota Galli Racibórz, Gospodarstwo rolne Malcharczyk Józef Paw³ów, Bank Spó³dzielczy Racibórz, Zak³ad wulkanizacyjny p. Olbrich Andrzej Krowiarki, Firma budowlana Nowak Norbert – Krowiarki, Zak³ad Kamieniarski Franciszek Pientka ¯erdziny, Zak³ad Malarski Iwona Fojcik – Modzurów, Firma Wiklina Racibórz, Sklep Raczek Sp. cywilna Racibórz, F.H.U. ,,BEMIS’’ Marianna Otlik pl. Wolnoœci 11 Racibórz, Zak³ad Stolarski Lazar – Paw³ów, Mechanika Pojazdowa Joachim Koza Racibórz, Franek’’ i ,,Basia’’ Racibórz, Firma ,,Mawet’’ Racibórz, Firma ,,Dywyta’’ Racibórz, Firma Burdzik Leon Gamów, Zak³ad Stolarski Gerard Pientka ¯erdziny, Grzegorz Liszka ¯erdziny, Firma OMAN Paw³ów, Gabinet Weterynaryjny Paw³ów, Marcinek Ewa Pietrowice Wielkie, Ogrodnictwo Gincel Maków, Karczma Hetmañska Klaudiusz Ekert Racibórz, Zielona Galeria Gra¿yna i Lucjan Kaczmarek Racibórz, Alina i Zdzis³aw Hudak Maków, Sklep i Zak³ad Jubilerski Medard Karpisz, Kamieniarstwo Masny Pietrowice Wielkie, Restauracja ,,Roma’’ Pietrowice Wielkie, Bióro podrórzy MAX Krzysztof Majchrzak, Firma Ryszard Winiarski Racibórz, Gospodarstwo rolne Kurek Pawlów, Zak³ad Œlusarski Wilczek Paw³ów, Sklep meblowy Edward i Barbara Drza³ Kietrz, Zak³ad Dekarski Zebra³a Alfons Maków, R.S.P. Kornice, R.S.P. Cyprzanów, R.S.P. Paw³ów, R.S.P. Maków, Ogrodnictwo Ryszard Dados Kietrz, Ogrodnictwo Joachim Krzosok £ubowice, Ogrodnictwo Gwó¿d¿ Baborów, Ogrodnictwo Mucha Baborów, Ogrodnictwo Piegza Pietrowice Wielkie, Gospodarstwo rolne Lazar Paw³ów , Zak³ad Kamieniarski Franciszek Pientka, Zak³ad Dekarski Zebrala Piotr Maków, Zak³ad Dekarski Gogolin Ginter i Patryk Pietrowice Wielkie, Zak³ad Krawiecki Duraj Weronika Maków/¯erdziny, Us³ugi melioracyjne i leœne Henryk Nowak Maków, M³ynarstwo Cyprzanów Modlich Waldemar, Tartak Krowiarki Ryma Stefan, Piekarnia Krowiarki Urbach Edyta, Sk³ad opa³u Ficoñ Eryk Maków, Gospodarstwo rolne Zahwiej Henryk, Malcharczyk Klaudia i Leonard, Wiktor Dyrszlag Transport Pietrowice Wielkie, S.P.K. Jednoœæ Pietrowice Wielkie, Sklep Wielobran¿owy Edyta Jokiel Cyprzanów, Marzena i Andrzej Tchórz Lekartów, Sklep Garliñski Pietrowice Wielkie, Sklep Pazdecka Pietrowice Wielkie, „Auto-Krzyœ” Pietrowice Wielkie, F.H.U Gerard Ficoñ S³awików, Wawrzynek Edyta Maków, Salon fryzjerski Olimp Racibórz, Warsztat szewski Gabriel Grabowski Pietrowice Wielkie.

G³os Gminy

Gabriela Lenartowicz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ta zaprezentowana przez przedstawicieli Zespo³u Ochrony Atmosfery WFOŒiGW w Katowicach dofinansowania odnawialnych Ÿróde³ energii podczas Forum Przemys³u Energetyki S³onecznej. By³a to okazja do dyskusji o istniej¹cym rynku kolektorów s³onecznych w Polsce, mo¿liwoœciach wsparcia inwestycji zwi¹zanych z produkcj¹ systemów s³onecznych. Mówiono m.in. o kierunkach rozwoju przemys³u energetyki s³onecznej w Polsce, doœwiadczeniach zwi¹zanych z wykorzystaniem kolektorów s³onecznych, systemów w gospodarstwach, domach indywidualnych i budynkach komunalnych oraz o propozycjach nowych systemów wsparcia zakupów i dofinansowania innowacyjnych rozwi¹zañ.

wg www.wfosigw.katowice.pl

OG£OSZENIE P£ATNE

TAEKWONDO Zapisz siê - czekamy na Ciebie! Serdecznie zapraszamy wszystkich: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, kobiety i mê¿czyzn, szukaj¹cych ruchu i aktywnego wypoczynku, chc¹cych nauczyæ siê samoobrony oraz poznaæ tajniki najpiêkniejszej ze wspó³czesnych sztuk walki. Stwarzamy mo¿liwoœci alternatywnego spêdzania wolnego czasu dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Dbamy nie tylko o wysoki poziom sprawnoœci fizycznej, ale równie¿ o bezpieczeñstwo æwicz¹cego. Wpajamy swoim adeptom zasady pielêgnowania takich wartoœci jak: grzecznoœæ, sprawiedliwoœæ, wytrwa³oœæ, samokontrola, pokora, szacunek. Zapewniamy: solidne treningi, zajêcia na wszystkich poziomach zaawansowania, regularne egzaminy na kolejne stopnie wtajemniczenia, letnie obozy wypoczynkowo-szkoleniowe... Treningi poprowadzi mistrz Marcin WRÓBLEWSKI - Licencjonowany Instruktor Samoobrony - 1 DAN TAEKWONDO. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê w Zespole Szkó³ Pietrowice Wielkie, ul. Marii Konopnickiej 28 w sobotê 18 pa¿dziernika 2008r. godz. 14.00.

paŸdziernik 2008

25


Wicekonsulat awansowa³ na konsulat Wicekonsulat niemiecki w Opolu zosta³ podniesiony do rangi konsulatu. Nie oznacza to jednak, jak na razie, pe³nej samodzielnoœci, ale jest to dowód uznania dla pracowników tej placówki. W zwi¹zku z tym na terenie, ju¿ konsulatu niemieckiego, przy ul. Strzelców Bytomskich odby³a siê uroczystoœæ podczas której œwiêtowano to wyró¿nienie. - Jesteœmy bardzo zadowoleni i¿ doceniono nasz¹ pracê. To awans dla regionu - cieszy³ siê Ludwig Neudorfer, konsul Niemiec w Opolu. - Czujemy siê tutaj niezmiernie szczêœliwi (…) Wspólnie prze¿ywamy zarówno jej zwyciêstwa jak i pora¿ki - podkreœla³. Zadowolenie nie ukrywa³ równie¿ marsza³ek Józef Sebesta. - To na pewno podniesienie presti¿u i standardu, zarówno regionu jak i miasta. Konsulat daje wiêksze uprawnienia na wielu p³aszczyznach, chocia¿by gospodarczej czy kulturalnej, z naszymi zachodnimi s¹siadami - wyjaœnia³. - Pokazujemy tym ¿e jesteœmy atrakcyjnym regionem i zachêcamy do inwestowania u nas - komentowa³. Zmiana nazwy to te¿ zwiêkszone pole dzia³ania. Przemianowanie nazwy to wynik porozumienia dwóch stron, zarówno polskiej jak i niemieckiej. - Jest to forma docenienia zarówno miasta jak i

pracy wicekonsulatu, który jest ju¿ od teraz konsulatem - wyjaœnia³ konsul. Podczas uroczystoœci g³os zabra³ równie¿ Henryk Kroll, lider Mniejszoœci Niemieckiej. - My równie¿, jako mniejszoœæ, poprzez to czujemy siê docenieni. Wspó³praca miêdzy Mniejszoœci¹ Niemieck¹, a wiêkszoœci¹ polsk¹ równie¿ przyczyni³a siê do tego awansu (…). Na nawi¹zanie œciœlejszej wspó³pracy miedzy konsulatami wroc³awskim i opolskim liczy natomiast Konsul Generalny Niemiec we Wroc³awiu, dr Hel-

Od lewej: Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Wroc³awiu,Dr. Helmut Schöps, Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Ludwig Neudorfer

Fotozagadka

adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php

Dzisiaj kolejny odcinek naszej zabawy. Przypominamy: w ka¿dym numerze bêdziemy zamieszczaæ zdjêcie - ujêcie ciekawego zak¹tka, fragmentu naszej gminy, zachêcaj¹c do prób odgadniêcia lokalizacji danego obiektu na terenie gminy. OdpowiedŸ na zagadkê z poprzedniego numeru: zdjêcie przedstawia³o fragment kapliczki przydro¿nej w Samborowicach. Zagadka na dziœ:

Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

26

paŸdziernik 2008

mut Schöps. A Antoni Jastrzêbski wicewojewoda opolski ¿ycz¹c, by dzia³alnoœæ konsulatu przynios³a wiele korzyœci podkreœla³, jak jego przedmówcy, i¿ jest to du¿y awans nie tylko dla placówki, ale równie¿ dla regionu. Podczas uroczystoœci obecny by³ równie¿ Piotr Koj prezydent Bytomia, przedstawiciele miasta Zabrze, reprezentanci kraju zwi¹zkowego Nadrenia-Palatynat oraz senator Dorota Simonides która ¿yczy³a naszemu miastu ambasady. Imprezê uœwietni³y wystêpy zespo³u „Mira¿” z Raciborza i solistki z Opolszczyzny œpiewaj¹cej po niemiecku-Andrei. £ukasz Baliñski

Redakcja informuje, i¿ w zwi¹zku z planowanym wydaniem nastêpnego numeru na 15 grudnia, termin dostarczania materia³ów mija dnia

26 listopada. Z myœl¹ o rolnikach Urzêdnicy z Pietrowic staraj¹ siê o 14 milionów z³otych na scalanie gruntów Nowe granice, drogi polne i rowy – na to gmina chce przeznaczyæ pokaŸn¹ dotacjê. Sprawa dotyczy ziem uprawnych na terenie Pietrowic Wielkich i Cyprzanowa. – Termin „scalanie” Ÿle siê kojarzy, z czasami przesz³ymi. My chcemy wytyczyæ nowe granice, za³atwiæ problem dróg œródpolnych i rowów melioracyjnych – t³umaczy sekretarz gminy Adam Wajda. Jest to przedsiêwziêcie na du¿¹ skalê, bo nie chodzi jedynie o wkopanie kamieni granicznych na polach. – St¹d kwota 14 mln z³ na sfinansowanie ca³oœci. Ubiegamy siê o tê dotacjê wspólnie z raciborskim Starostwem Powiatowym w Urzêdzie Marsza³kowskim. Mamy gotowy kompletny wniosek – informuje sekretarz. Scalanie gruntów odbywaæ bêdzie siê z myœl¹ o rolnikach dysponuj¹cych nowoczesnym sprzêtem. – Wielkimi maszynami do zbioru p³odów trudno operowaæ na maleñkich polach – zaznacza urzêdnik. (m)

G³os Gminy


Inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie

wczeœniej

wczeœniej

Gródczanki "Zielone Centrum"

Amandów chodnik

obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej

Cyprzanów ul. Ogrodowa

Maków by³a szko³a

obecnie

obecnie

wczeœniej

wczeœniej Krowiarki ul. Wyzwolenia 62

Lekartów chodnik obecnie

obecnie Samborowice ul. Szkolna

wczeœniej

obecnie

G³os Gminy

Kornice - chodnik

wczeœniej

obecnie

paŸdziernik 2008

Kornice - mostek

wczeœniej

obecnie

27


Pierwszoklasiœci roku szkolnego 2008/09

Klasa I SP Krowiarki: Mateusz Larisz, Pawe³ Gilge, Sebastian Po³obiatko, Roman Gilge, Kamil Wochnik, Sebastian Florian, wychowawca: Monika £yczko

Klasa I Szko³y Filialnej w Cyprzanowie: .Aleksiejew Sebastian, Spata Anna, Stanke Michael, Trojañska Wiktoria, wychowawca: Maria Kolowca

Klasa I SP Paw³ów: Kubies Roksana, Korba Julia, Malcharczyk Filip, Kocur Szymon, Kurzeja Natalia, Jurkowska Karolina, Strzedu³a Daria, Wojtaszek Laura, Herud Jakub, Pawlik Patryk, Burdzik Micha³, Marcinek Adam, Kurka Patryk, Marcinek Dawid, Mainusz Andrzej, Zymla Karolina, wychowawca: Malgorzata Stêpieñ

Klasa I SP Samborowice:Arkadiusz Mrowiec, Martyna Ga³¹zka, Micha³ Zwierz, Damian Herber, Sandra Hurycz, Nicole Chluba, Kamila Szczepanek, wychowawca: Ewa Nagaba

Klasa I SP Pietrowice Wielkie: B³achut Mateusz, Chmielewska Nicole, Czarnecki Kamil, Goœ Oliwia, Herud Dawid, Kocjan Pawe³, Komorek Patryk, Krawczyk Kacper, Koza Nicole, Kubny Sebastian, Migus Dawid, Mika Eryka, Nielipiñska Magdalena, Rzêsa Klaudia, Pryga Marta, S³awik Paulina, Strzedu³a Pawe³, Wawrzkiewicz Karolina, Weso³owski Wojciech, Wyszyñski Pawe³, wychowawca: Daria Machnik

Klasa I A Gimnazjum: Bolik Oskar, Bula Karolina, Czorny Nicole, Janik Mariola, Kalinicka Sandra, Kowaczek Natalia, Kramarczyk £ukasz, Krzyka³a Krzysztof, Kubny Daniel, Lichwa Dominika, Majewska Natalia, Marker Martina, Moc Ma³gorzata, Miazga Sylwester, Mika Agnieszka, Muszol Mariusz, P³aczek Ewelina, Przyby³a Sylwia, Reichel Simona, Skowronek Dominik, Sojka Ewelina, Stachal Ilona, Szczudlek Ewelina, Zgrzêdek Karolina, wychowawca: Mariola Burdzik

Klasa I B Gimnazjum: Bia³as Szymon, Bobik Anna, Burdzik £ukasz, Cichoñ Karolina, Dwórski Damian, Kerlin Aneta, Kolonko Daniel, Kotalla Violetta, Krupa Kinol, Krzemieñ Krzysztof, Krzy¿ok Sabina, Niemietz Kamil, Polok Mateusz, Richter Weronika, Rzytki Patrycja, Sciborski £ukasz, Stanke Dawid, Sliwiñska Aleksandra, Tebel Anna, Wyrba Andreas, Wy¿nikiewicz Barbara, wychowawca: Anna Kucharczyk

Klasa I C Gimnazjum: Kapinos ¯aneta, Krzesiwo Judyta, £achowski Daniel, £ubik Magdalena, Mastyga Daniel, Maœlanka Dawid, Nowak Anna, Olender Mateusz, Opyt Zuzanna, Piecha Karolina, Przyby³a Karolina, Rutyna Jessica, Solisz Patrycja, Staniek Paulina, Szczepañska Natalia, Szwetka Roman, Szyd³owski Pawe³, W¹cha³a Mateusz, Weso³y Monika, Wieczorek Natalia, Wollny Mateusz, wychowawca: Tomasz Kretek

28

paŸdziernik 2008

G³os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200810  

Gg200810  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded