Page 1

Czerwiec 2007 r. Nr 2 (77) ISSN 1509-1112

Podpisanie partnerstwa z gmin¹ Liederbach Zapraszamy na uroczystoœci - program na stronie 3

Eko-Wystawa i zabawa Ju¿ po raz siódmy Samorz¹d Gminy Pietrowice Wielkie zorganizowa³ Eko-Wystawê. czytaj na stronie 3 Konferencja prasowa

Gwiazda wieczoru - Eleni

Konferansjer Zygmunt Chajzer T³umy przed scen¹

Oblegane stoiska wystawców

T³umy zwiedzaj¹cych

G³os Gminy

Goœcie specjalni Eko-Wystawy

czerwiec 2007

1


Wielkanocna Procesja Konna 2007

czytaj na stronie 6

JeŸdŸcy z figur¹ Zmartwychwsta³ego

W bryczce - zaproszeni goœcie

Pokazowa gonitwa koni

Biskup František Lobkowicz z Opawy

Gwardia Marsza³kowska

Skoki przez przeszkody

2

czerwiec 2007

G³os Gminy


Uroczyste podpisanie partnerstwa z Gmin¹ Liederbach 09 czerwca 2007 godz. 11.00 – Uroczysta Msza œw. w intencji Gminy Liederbach - Pietrowice Wielkie (Œw. Krzy¿) godz. 14.00 – rozpoczêcie uroczystoœci podpisania partnerstwa z Gmin¹ Liederbach (hala widowiskowo-sportowa Pietrowice Wielkie) godz. 15.00 – Koncert zespo³ów muzycznych - Proskauer Echo, Marcel, Sandra Weiss, TOBY (hala widowiskowo sportowa Pietrowice Wielkie - wstêp bezp³atny) godz. 17.30 – Œl¹ska Biesiada z Radiem Vanessa - prowadz¹cy Piotr Scholz (boisko sportowe Samborowice) godz. 19.00 – Zabawa taneczna (boisko sportowe Samborowice)

Uroczystoœci 85-lecia jednostki OSP Samborowice po³¹czone z gminnymi zawodami stra¿ackimi na boisku sportowym w Samborowicach 10 czerwca 2007 godz. 8.45 – Zbiórka stra¿aków, pocztów sztandarowych (by³y Dom Kultury) godz. 9.00 – Przemarsz na boisko oraz uroczysty apel z wrêczeniem odznaczeñ godz. 10.00 – Uroczysta Msza œw. w intencji stra¿aków godz. 13.00 – 16.00 Wystêpy m³odzie¿y szkolnej, grupy tanecznej z Tworkowa oraz Beaty Piwowarczyk godz. 13.00 – 16.00 Gminne Zawody Stra¿ackie godz. 17.00 – Wystêp zespo³u Œl¹skie Kamraty godz. 18.30 – Zabawa taneczna Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców i goœci do wspólnego œwiêtowania

Eko-Wystawa i zabawa Ju¿ po raz siódmy Samorz¹d Gminy Pietrowice Wielkie zorganizowa³ Eko-Wystawê, która tym razem przebiega³a pod has³em: Wystawa Budownictwa: Ogród, Systemy grzewcze, Wnêtrza oraz Dni Kultury Czeskiej na Pograniczu. Patronat nad wystaw¹ objêli m.in.: Eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, pos³owie na Sejm RP: Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek oraz Starosta powiatu raciborskiego Adam Hajduk. Na Eko-Targi zjecha³o oko³o 150 wystawców z ca³ej Polski i z Czech; producentów eko kot³ów, systemów solarnych, wyposa¿enia wnêtrz, budownictwa oraz instytucji finansuj¹cych budownictwo, dziêki czemu informacja o nowinkach na rynku dotar³a szybciej do odwiedzaj¹cych wystawê ni¿ do mieszkañców wielkich miast. Dwudniow¹ imprezê po³¹czon¹ z piknikiem rodzinnym tym razem prowadzi³ gwiazdor radia i telewizji – charyzma-

G³os Gminy

tyczny, a jednoczeœnie niezwykle sympatyczny i bezpoœredni - Zygmunt Chajzer. Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³y m.in. koncerty Eleni i Zuzanny Szreder. Innowacyjnym punktem programu, ciesz¹cym oczy wszystkich zwiedzaj¹cych, by³ pokaz mody Salonu Mody SAMURAJ z Raciborza. W ci¹gu dwóch dni Wystawê zwiedzi³o ok. 30 tysiêcy zwiedzaj¹cych. Zainteresowanie oferowanymi produktami by³o bardzo du¿e, na ka¿dym stoisku udzielano te¿ wyczerpuj¹cej informacji. Tradycyjnie równie¿ przeprowadzono 2 konkursy dla wystawców: „Najciekawsza ekspozycja” i „Najlepszy produkt”, w ka¿dym z nich przyznano 3 równorzêdne nagrody. Nagrody za najciekawsz¹ ekspozycjê otrzymali w tym roku: Zak³ad Szklarski Micha³a Komraus z Rybnika za stoisko z lustrami, witra¿ami i szk³em ozdobnym,

czerwiec 2007

PROSAT -technika grzewcza z Krzy¿anowic za bardzo szeroki wachlarz pieców ekologicznych na ró¿ne rodzaje paliwa oraz Les³aw Hypiak – produkcja œwiec i figurek z wosku pszczelego. W konkursie na najlepszy produkt nagrodzono: ALUCONCEPT Alojzego Plocha z ¯erdzin za ALCETRO – nowy system uk³adania p³ytek ceramicznych na sucho, BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. CITIFINANCIAL O/Racibórz z ul.Nowej 3/5 za szybk¹ po¿yczkê na dowolny cel bez op³at przygotowawczych oraz PPHU KOT£OSPAW s.c. Przemys³awa Wroñskiego i Krzysztofa G³owackiego z Pleszewa za kocio³ centralnego ogrzewania typu KWM-SP przystosowany do automatycznego podawania mia³u wêglowego podajnikiem szufladowym. Gratulujemy zwyciêzcom, wszystkich zapraszamy ju¿ teraz na VIII Eko-Wystawê w przysz³ym roku, a jak by³o teraz - najlepiej przedstawi to galeria zdjêæ ze strony 1. G.Seidel

3


Historia pewnego partnerstwa Pamiêtam dzieñ 31.07.2003 r. To by³ pi¹tek. W tym dniu mia³em poznaæ po raz pierwszy osobiœcie burmistrza Gminy Liederbach am Taunus Gerharda Lehner, cz³owieka, z którym spêdzi³em na rozmowach telefonicznych w ostatnich tygodniach przed jego pierwszym oficjalnym przyjazdem do Pietrowic Wielkich wiele godzin. Opowiada³em mu o naszej ma³ej pietrowickiej ojczyŸnie. Stara³em siê rozbudziæ ciekawoœæ. Dowiedzia³em siê, ¿e Œl¹sk nie jest mu wcale obcy. Jego ojciec pochodzi z Czech - rzut kamieniem od nas. Gerhard Lehner by³ ju¿ kiedyœ w 90 latach na Œl¹sku jako doradca Towarzystwa Rozwoju Gospodarczego ze Stuttgartu w kontekœcie budowy infrastruktury wodnej dla naszych œl¹skich wsi. Od tego momentu wiedzia³em, ¿e to ten w³aœciwy cz³owiek. A kiedy powiedzia³ mi jeszcze, ¿e w jego Gminie mieszka wiele osób z regionu Raciborza, które opuœci³y Œl¹sk przed upadkiem muru berliñskiego, a które popieraj¹ nawi¹zanie kontaktów z nasz¹ gmin¹, wtedy wiedzia³em, ¿e jestem „doma“. Wielokrotnie próbowa³em sobie wyobraziæ tego cz³owieka po drugiej stronie s³uchawki. Jednak¿e moja wyobraŸnia sprawia³a mi zawsze psikusa. Co do jednego by³em jednak pewny - czu³em, ¿e tym razem trafiliœmy na w³aœciwego partnera. A poszukiwania nie by³y proste. Na pocz¹tku poprzedniej kadencji Rady Gminy postanowiliœmy z wójtem rozpocz¹æ poszukiwania partnera po stronie zachodniej. Dwa pierwsze podejœcia spali³y na panewce. Gminy okaza³y siê dla nas za du¿e. Z burmistrzem jednej z nich, a mianowicie z Rüdersheim spotkaliœmy siê nawet w Opolu przy kawie. W trakcie spotkania uœwiadomiliœmy sobie jednak, ¿e do siebie nie pasujemy… Kiedyœ w trakcie jakieœ imprezy w Konsulacie spotka³em wójta Gminy Walce, Piotra Miczkê, który opowiada³ mi, ¿e zna pewn¹ ma³¹ gminê ko³o Frankfurtu nad Menem i jego w³odarza, bardzo otwartego cz³owieka, poszukuj¹cego równie¿ partnera po stronie polskiej. Napisa³em maila do burmistrza Lehnera. Zareagowa³ natychmiast. Nawi¹za³a siê niæ sympatii, która z czasem przerodzi³a siê w zrozumienie i otwartoœæ. Na tym etapie nieocenion¹ pomoc okaza³a nam Monika Schattke, która zajmowa³a siê koordynacj¹ wszelkich dzia³añ po stronie naszych goœci. Jesteœmy nazywani czêsto ojcem i matk¹ tego partnerstwa. Brzmi ciekawie… Zaprosiliœmy przedstawicieli Gminy Liederbach am Taunus na nasz¹ Eko Wy-

4

stawê w roku 2003, ale termin im nie pasowa³. Ustaliliœmy wobec tego nastêpny termin na koniec lipca / pocz¹tek sierpnia 2003. Termin pasuje. Jest 31.07. 2003 r. godzina 15.40: stojê na moœcie nad autostrad¹ w rejonie Krapkowic. Jad¹, ma³y busik oklejony nalepkami Coca Coli (potem dowiedzia³em siê, ¿e w Gminie Liederbach jest centrala Coca Coli, a ten busik zosta³ wynajêty w³aœnie stamt¹d), a z przodu samochód s³u¿bowy burmistrza. Razem delegacja 12 osobowa. Jedziemy na parking w Krapkowicach, tam powitanie. Niesamowicie otwarci przyjemni ludzie, to moje pierwsze spostrze¿enie. Potem przejazd do £ubowic, gdzie przewidzieliœmy nocleg. Wspólna kolacja, a nastêpnie nieplanowany przejazd o zmroku przez Pietrowice i pokazanie naszej pere³ki, naszego koœció³ka. Nastêpne dni to spotkanie w Urzêdzie Gminy przy kafeju i ko³oczu, zwiedzenie so³ectw, wspólna msza œwiêta w Koœció³ku, udzia³ w uroczystoœciach 80 lecia sportu. Widaæ, ¿e im siê podoba. Zachwyceni s¹ nasz¹ goœcinnoœci¹ i otwartoœci¹. Wracaj¹ do siebie, ale zapowiadaj¹ zaproszenie nas do siebie na jarmark bo¿onarodzeniowy. Pojechaliœmy tam. Zabraliœmy to, co jest typowe dla naszych œwi¹t. Specja³y takie jak ko³ocz, moczka i makówka. Na wspólnej kolacji w stra¿y po¿arnej przekazujemy prezenty. Wspania³a rodzinna atmosfera, która trwa a¿ po dziœ dzieñ. Widaæ, ¿e siê rozumiemy i jesteœmy w stanie stworzyæ uk³ad dwojga partnerów na zasadzie pe³nej wzajemnej tolerancji, uk³ad dwojga traktuj¹cych siê powa¿nie, chc¹cych dzia³aæ na rzecz

zbli¿enia dzieci i m³odzie¿y, doros³ych i starszych w duchu tolerancji i poszanowania. Na razie wychodzi nam to bardzo dobrze, o czym œwiadcz¹ liczne wzajemne wizyty i rewizyty. Zostaliœmy obdarzeni nie tylko duchowo, ale i materialnie. So³ectwo ¯erdziny otrzyma³o samochód bojowy, szko³a - busik, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - samochód osobowy, a Zak³ad Gospodarki Komunalnej - specjalistyczny samochód. Nasze wizyty w Liederbach przyczyni³y siê równie¿ do tego, ¿e tamtejsze spo³eczeñstwo zaczê³o lepiej i owocniej ze sob¹ wspó³pracowaæ. Staraj¹ siê nam dorównaæ w goœcinnoœci, ale jak sami przyznaj¹ jest to bardzo trudne… Po czterech latach narzeczeñstwa przyszed³ czas na „œlub“. To œwiadoma decyzja obydwu rad gmin, poparta jednomyœlnie poprzez wszystkich radnych w trakcie g³osowania nad uchwa³ami otwieraj¹cymi drogê do tego „œlubu”. Oby trwa³ na wieki i by³ owocny w trakcie jego trwania. Co do tego jestem pewny. W koñcu dobrali siê w³aœciwi nowo¿eñcy. Nasza obecnoœæ na tym „œlubie” w dniu 09.06.2007 r. o godz. 14.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej doda³aby tej ceremonii w³aœciwej powagi i znaczenia. Ja tam na pewno bêdê jako œwiadek… Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Raciborskiego

Goœcie z Liederbach w czasie wizyty w gminie Pietrowice Wielkie

czerwiec 2007

G³os Gminy


Wydarzenie kulturalne roku 2007 w Gminie Pietrowice Wielkie 9.06.2007 godz. 14.00 Hala Widowiskowo-Sportowa w Pietrowicach W. Gala szlagrów polskich, œl¹skich i niemieckich „Piosenka nie zna granic“ Od 1 maja 2004 Unia Europejska rozszerzy³a siê o nowe kraje cz³onkowskie, w tym równie¿ o Polskê. Sta³a siê ona zatem wielk¹ rodzin¹ sk³adaj¹c¹ siê z 25 dzieci; krajów, o ró¿nych kulturach, wartoœciach, ale równie¿ sk³adzie narodowym. Nad t¹ wielk¹ rodzin¹ opiekê rodzicielsk¹ w odstêpie 6 miesiêcy sprawuj¹ na zmianê „inni rodzice”, jako przywódcy. Od 1 stycznia 2007 przewodnictwo w Unii Europejskiej przejê³a Republika Federalna Niemiec, a osobiœcie Kanclerz Niemiec Angela Merkel. Polska i Niemcy s¹ specyficznymi krajami Unii, które ³¹czy centralne po³o¿enie w sercu Unii, rozwijaj¹ca siê wspó³praca gospodarcza, a dzieli przesz³oœæ historyczna, która czasami jest przyczyn¹ wielu uprzedzeñ i stereotypów. By³y Prezydent Polski, Aleksander Kwaœniewski oraz Niemiec, Horst Köhler, podjêli w maju 2005 roku decyzje o równoczesnym przeprowadzeniu od maja 2005 do kwietnia 2006 „Roku Polskiego w Niemczech” oraz „Roku Niemieckiego w Polsce”. Spo³ecznoœæ naszego regionu, Województwa Œl¹skiego, a tak¿e naszej Gminy tworz¹ zarówno przedstawiciele Wiêkszoœci Polskiej, jak i Mniejszoœci Niemieckiej. Jest

niezmiernie istotne, by spo³ecznoœci te tworzy³y jedn¹ wspóln¹ grupê dzia³aj¹c¹ na rzecz rozwoju naszej ma³ej wspólnej Ojczyzny, bez uprzedzeñ i stereotypów, niezale¿nie od grupy narodowej, z któr¹ one siê identyfikuj¹. Dlatego wa¿ne s¹ wszelakie idee, które wspieraj¹ ten proces. Ju¿ od d³u¿szego czasu chodzi³a mi po g³owie myœl zorganizowania imprezy propaguj¹cej z jednej strony wspóln¹ ideê Unii Europejskiej, a mianowicie „Wszyscy ludzie maj¹ byæ braæmi” i to niezale¿nie od ich narodowoœci, przekonañ czy religii, a z drugiej strony imprezy, która stworzy³aby spo³eczeñstwu naszego regionu, równie¿ naszej Gminy, mo¿liwoœci przyjemnego spêdzenia czasu przy bardzo dobrej mieszanej polsko-œl¹sko-niemieckiej muzyce, tzw. szlagrach. Uda³o siê zdobyæ przychylnoœæ znanych przedstawicieli tego rodzaju muzyki z Niemiec i z Polski, pozyskaæ patronat Konsula Generalnego Niemiec we Wroc³awiu, dr Helmuta Schöpsa, wsparcie finansowe Mniejszoœci Niemieckiej (patronat w osobie Pos³a Henryka Krolla), wsparcie Marsza³ka Województwa Opolskiego, szeregu Starostów,

Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa opolskiego i œl¹skiego oraz szeregu firm sponsoruj¹cych. Powsta³a trasa koncertowa skupiona wokó³ 9 miast województwa opolskiego i œl¹skiego. Muzycy zawitaj¹ równie¿ do naszej gminy. Dzieñ 09 czerwca 2007 zapisze siê w historii naszej ma³ej pietrowickiej ojczyzny jako dzieñ podpisania pierwszej oficjalnej umowy partnerskiej. Nasz¹ „wybrank¹“ jest Gmina Liederbach am Taunus. Punktem kulminacyjnym tego dnia bêdzie wielka gala muzyczna. Poka¿my poprzez nasz udzia³ w uroczystoœci podpisania umowy partnerskiej, ¿e has³o Unii Europejskiej „Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi” jest nam naprawdê bliskie. Zapraszam serdecznie wszystkich do udzia³u. Pocz¹tek uroczystoœci o godz. 14.00 w Hali Widowiskowo Sportowej w Pietrowicach Wielkich. Leonard Malcharczyk Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Raciborskiego

Festyn parafialny w Cyprzanowie W dniach 19 i 20 maja odby³ siê rodzinny festyn parafialny organizowany przez ksiêdza dziekana Ewalda Cwienka. Pierwszego dnia zorganizowany zosta³ mecz pi³ki no¿nej juniorów oraz zabawa taneczna. Nastêpnego dnia by³o du¿o atrakcji. W pierwszej kolejnoœci odby³y siê mecze dru¿yn z Lekartowa, ¯erdzin oraz Cyprzanowa. Po zakoñczonych meczach zaczê³y siê zawody stra¿ackie. Sk³ada³y siê z dwóch czêœci: æwiczenia bojówek oraz zrêcznoœci i szybkoœci obcowania z konn¹ sikawk¹ stra¿ack¹. Wraz ze stra¿akami z OSP Lekartów ta sikawka wykona³a wspania³y pokaz dawnej jazdy do po¿aru, woŸnic¹ by³a ¯aneta, która powozi³a piêkn¹ swoj¹ par¹ koni. Po energicznym wyprz¹gniêciu koni odby³y siê zmagania stra¿aków z sikawk¹ konn¹. Zwyciestwo odnieœli stra¿acy z OSP Lekartów. Po tych ekscytuj¹cych zmaganiach mo¿na by³o pobawiæ siê na zabawie tanecznej, a przygrywa³ zespó³ „COLT”. Atrakcjami festynu by³a „zuzka” ze wspania³ymi nagrodami, chleb z „fetym” i ogórkiem, grill, ko³acz i wiele innych. Ca³¹ imprezê zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni. ¯.P

G³os Gminy

Konna sikawka stra¿acka z Lekartowa

czerwiec 2007

5


Wielkanocna Procesja Konna 2007 Jak pisze w swojej pracy magisterskiej na temat procesji konnych Pawe³ Lesznik z Makowa, „(…) fenomen ten ma swoje miejsce w Biblii. Wêdrówki Abrahama i Moj¿esza stanowi¹ prototyp dla ka¿dej procesji. Cz³owiek jest nieustannym wêdrowcem zmierzaj¹cym do ostatecznego celu. Przez udzia³ w procesji, poprzez modlitwê we wspólnocie cz³owiek odczuwa obecnoœæ Zmartwychwsta³ego, który uczestniczy razem ze swoim ludem nie tylko w sposób symboliczny, ale rzeczywisty. Procesja posiada uniwersalne znaczenie i poprzez obfit¹ symbolikê odpowiada psychologicznym potrzebom cz³owieka. Pierwsze opisy procesji odnajdziemy ju¿ w Biblii. W Starym Testamencie procesje wygl¹da³y jednak nieco inaczej ni¿ obecne, lecz zawsze odnosi³y siê do tego samego, a mianowicie do wydarzenia Paschy - przejœcia. Izajasz nazywa to wydarzenie „œwiêt¹ drog¹”: „Bêdzie tam droga czysta, któr¹ nazw¹ drog¹ œwiêt¹. Nie przejdzie ni¹ nieczysty, gdy odbywa podró¿, i g³upi nie bêdzie siê tam wa³êsaæ, (...) ale tamtêdy pójd¹ wyzwoleni. Odkupieni od Pana powróc¹, przybêd¹ na Syjon z radosnym œpie-

wem, ze szczêœciem wiecznym na czo³ach (...)”. W Nowym Testamencie mamy ju¿ do czynienia z procesjami, które dotycz¹ bezpoœrednio osoby Jezusa. Wjazd do Jerozolimy, czy opis procesji z Apokalipsy œwiêtego Jana”. Tyle tytu³em genezy fenomenu procesji. Tegoroczna Procesja Konna w Pietrowicach Wielkich odby³a siê 9 kwietnia i jak co roku, podobnie jak za czasów proroka Izajasza, przebiega³a w podnios³ej i religijnej atmosferze. Procesjê zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ goœæ specjalny: ksi¹dz biskup z Opawy (Republika Czeska) František Lobkowicz. Oko³o godz. 12:50 nast¹pi³ uroczysty wymarsz z placu GS w kierunku Koœcio³a Œw. Krzy¿a. Tam na miejscu odby³o siê nabo¿eñstwo b³agalne po³¹czone z tradycyjnym objazdem pól, zakoñczonym na p³ycie stadionu w Pietrowicach. Nastêpnie odby³ siê tradycyjny ju¿ rodzinny festyn wielkanocny z licznymi atrakcjami takimi jak: skoki przez przeszkody, pokaz uje¿d¿ania, prezentacja ciekawych ras i maœci koni, jazda w stylu „western”. Zaprezentowa³a siê Gwardia Marsza³kowska Województwa Opolskiego, mia³ miejsce pokaz wolty¿er-

ki konnej w wykonaniu czo³owej zawodniczki z Albertowca (Republika Czeska). To wszystko we wspania³ej atmosferze pikniku rodzinnego. Ca³oœæ zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹. Na koniec w imieniu organizatorów kierujê szczególne podziêkowania na rêce stra¿aków naszej gminy, którzy imprezê zabezpieczali oraz wszystkich uczestników jak i przyby³ych goœci. Damian Tunk

Objazd pól w procesji b³agalnej

Z prac Rady Gminy Zbiórka opakowañ z Wiosenne prace Rady Gminy skupi³y siê wokó³ kilku spraw. tworzyw sztucznych Po pierwsze udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, po drugie przygotowanie do VII Eko Wystawy. W dniu 12 kwietnia b.r. odby³a siê absolutoryjna sesja Rady Gminy. Najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz udzielenie z tego tytu³u absolutorium Wójtowi Gminy. Radni po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przed³o¿onego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania bud¿etu jednog³oœnie wyrazili uznanie dla pracy Wójta Gminy udzielaj¹c mu tym samym absolutorium za wykonanie bud¿etu. Kwiecieñ i maj okaza³ siê pracowitym miesi¹cem dla komisji Rady Gminy. Przygotowanie uchwa³ na sesjê absolutoryjn¹ by³o g³ówn¹ przyczyn¹ obradowania radnych w Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Pana Gerarda Buli. Przedmiotem spotkania by³a analiza bud¿etu oraz sformu³owanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Natomiast cz³onkowie Komisji Gospodarki Bud¿etu i Promocji Gminy pod kierownictwem przewodnicz¹cego – Pana Joachima Wieczorka, swój czas poœwiêcili na przygotowanie do VII Eko Wystawy Budownictwa oraz na podsumowanie przebiegu i wyników II Gali Przedsiêbiorców, która mia³a miejsce lutym b.r. Komisja sportu, której przewodniczy Pan Wojciech Zalewski zajê³a siê przegl¹dem boisk sportowych w naszej gminie.

Urz¹d Gminy informuje, ¿e odbiór opakowañ z tworzyw sztucznych - worków po nawozach i œrodkach ochrony roœlin oraz innych opakowañ foliowych w tym roku odbêdzie siê w ostatnim tygodniu czerwca. W terminie od 25 czerwca do 28 czerwca opakowania te mo¿na sk³adowaæ u poszczególnych so³tysów. Odbierane bêd¹ worki po nawozach i œrodkach ochrony roœlin, wszystkiego rodzaju opakowania foliowe oraz big-bagi. Nale¿y zwracaæ uwagê na to, ¿eby opakowania by³y ca³kowicie opró¿nione i czyste. Ponownie przypominam, ¿e spalanie tych odpadów albo wyrzucanie w niedozwolone miejsca jest absolutnie zabronione. Urz¹d Gminy ze swojej strony oferuje bezp³atny wywóz. Jedynym wysi³kiem ze strony mieszkañców jest dobra wola i zmagazynowanie tych odpadów na posesji, a nastêpnie przekazanie do so³tysów albo bezpoœrednio na teren magazynowy Urzêdu Gminy przy ul. Fabrycznej. Odebrane opakowania foliowe przekazane zostan¹ do recyklingu i odzysku, po przebyciu procesu technologicznego trafi¹ bezpoœrednio do specjalistycznych zak³adów przetwarzaj¹cych je na nowe, gotowe produkty.

S.Marker

Beata Mludek

6

czerwiec 2007

G³os Gminy


Panorama parafii pw. œœ. Wita, Krescencji i Modesta w Pietrowicach Wielkich

Cesta do krzy¿a

Pietrowice Wielkie s³yn¹ z konnych procesji i starego koœcio³a p¹tniczego Pietrowice Wielkie to stara, za³o¿ona niemal 750 lat temu parafia, z interesuj¹cymi tradycjami i dziedzictwem, które jak w soczewce skupia to czym tak siê szczycimy: trójkulturowoœæ polsko– czesko–niemieck¹. – Jesteœmy na terenie Moraw – podkreœla ks. Damian Rangosz, proboszcz pietrowickiej parafii. Przez prawie siedemset lat, do roku 1945 Pietrowice nale¿a³y do archidiecezji o³omunieckiej¸ a granicê z archidiecezj¹ wroc³awsk¹ wyznacza³a rzeka Psina, która dzieli³a wieœ na czêœci przynale¿ne do dwóch diecezji. Teraz do parafii, która jest siedzib¹ dekanatu nale¿¹ ca³e Pietrowice, a tak¿e Kornica i Gródczanki. Morawski przetrwa³ w modlitwie W codziennej mowie przetrwa³y wyra¿enia pochodzenia czesko–morawskiego(np. tytu³owa cesta – droga), ale po morawsku ju¿ siê w Pietrowicach nie mówi. Ten jêzyk przetrwa³ w modlitwie.

G³os Gminy

Modl¹ siê nim pietrowiczanie podczas czuwañ przy zmar³ych, po morawsku odmawiany jest ró¿aniec w czasie wielkanocnej procesji konnej. Starsi ludzie, 80–latkowie wspominaj¹, ¿e ich rodzice mówili po morawsku, oni sami chodzili ju¿ do szkó³ niemieckich. – Na tym terenie wychodzi³y gazety w trzech jêzykach, wielokulturowoœc jest histori¹ tych stron – mówi pietrowicki proboszcz. Najwiêkszym skarbem wiernych jest drewniany, p¹tniczy koœció³ pw. Krzy¿a Œwiêtego, po³o¿ony w dolince za wsi¹. Wybudowany w 1667 po tym jak znaleziono w pobliskim Ÿróde³ku rulon z obrazem Ukrzy¿owanego Chrystusa. W legendzie znalezisku obrazu towarzyszy³y zjawiska cudowne. Obraz do dziœ jest otaczany wielk¹ czci¹, i to nie tylko przez parafian. Przybywaj¹ tu pielgrzymki z okolicy. – Ludzie mocno wierz¹ w cudownoœæ tego miejsca. Ten koœció³ jest dla nich nawet wa¿niejszy ni¿ parafialny – mówi ks. Damian Rangosz. Na dwa doroczne odpusty do koœcio³a Œwiêtego Krzy¿a (maj i wrzesieñ) przybywa kilka tysiêcy osób. Teren wokó³ koœcio³a w ostatnich latach zosta³ dodatkowo zagospodarowany. Wybudowano du¿y parking, powsta³o arboretum i plac rekreacyjny, gdzie przybywaj¹cy mog¹ bezpiecznie rozpaliæ grill, a dzieci –pobawiæ siê. Widaæ, ¿e im zale¿y Przez 40 lat proboszczem w Pietrowicach Wielkich by³ ks. pra³at Ludwik Dziech, po przejœciu na emeryturê zamieszka³ na terenie parafii, nadal wspomaga duszpastersko swojego nastêpcê. Ks. D. Rangosz cieszy siê z dobrej wspó³pracy z wikariuszem ks. Tomaszem Malickim, rad¹ parafialn¹ i grup¹ gospodarcz¹. – S¹ bardzo aktywni, pomocni, odpowiedzialni, potrafi¹ powiedzieæ, ¿e coœ jest nie tak. Widaæ, ¿e im bardzo zale¿y na dobru parafii – opowiada pietrowicki proboszcz. W parafii jest tak¿e grupa m³odzie¿owa, Caritas, ministranci i Dzieci Maryi, orkiestra dêta, bardzo aktywny ruch szensztacki. Andrzej Kerner

czerwiec 2007

Ks. Damian Rangosz Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 19 czerwca 1993 roku. By³ wikariuszem w parafiach: œw. Józefa w Opolu Szczepanowicach (1993-99), œw. Rocha w Starych Budkowicach (1999-2003). W 2003 r. zosta³ wikariuszem parafii œw. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich, a w roku nastêpnym proboszczem tej parafii.

Zdaniem Proboszcza Dla mnie wa¿na jest wspó³praca z parafianami. Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e w ka¿dej parafii s¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ trzeba tylko daæ im pole do tego dzia³ania i wesprzeæ kiedy potrzeba.Wspó³praca parafian i duszpasterzy jest warunkiem wykorzystania mo¿liwoœci i si³ jakie tkwi¹ we wspólnocie parafialnej – tak w prowadzeniu grup religijnych czy w sprawach gospodarczych.Tylko wtedy gdy relacje miêdzy duszpasterzem a wiernymi s¹ dobre mo¿na zrobiæ du¿o dla chwa³y Bo¿ej, a tak¿e w dziedzinie gospodarczej. Sam przecie¿ nic nie zrobiê. Nie jestem tu dla siebie, ale dla ludzi. Tylko we wspó³pracy, we wspólnocie mo¿emy coœ po¿ytecznego zrobiæ i pomagaæ sobie dojœæ do zbawienia. Wielk¹ radoœci¹ dla mnie jest, ¿e we Mszy œwiêtej w dzieñ powszedni uczestniczy w Pietrowicach tak liczna grupa osób. Dodam do tego, ¿e codziennie o 15.00 w koœciele parafialnym grupa kilkunastu osób, niekiedy liczniejsza, odmawia Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Zapraszamy do koœcio³a: Koœció³ parafialny - niedziela: 7.00, 8.15, 9.30 Koœció³ p¹tniczy Krzy¿a Œwiêtego: - niedziela 11.00, pi¹tek – 18.00 Andrzej Kerner

7


Dofinansowanie do modernizacji pieców CO Kolejny raz mo¿na uzyskaæ dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji systemów ogrzewania. Z dofinansowania korzystaæ mog¹ osoby, które w latach 2001-2006 takiego dofinansowania nie uzyska³y. Poni¿ej umieszczono regulamin okreœlaj¹cy zasady uzyskania dofinansowania. REGULAMIN udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej modernizacji systemów ogrzewania wykonywanych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2007 1. Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ : a)w³aœciciele budynków po³o¿onych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie modernizuj¹cy eksploatowany dotychczas system grzewczy : - we w³asnym budynku jednorodzinnym - w mieszkaniu w³asnoœciowym, o ile w³aœciciel budynku nie przewiduje modernizacji tego sytemu dla ca³ego budynku lub rozbiórki budynku przez najbli¿sze 5 lat - w czêœci budynku mieszkalnego bêd¹cego wspó³w³asnoœci¹ kilku osób fizycznych lub prawnych - w mieszkaniu lokatorskim, gdy modernizacja przeprowadzona jest na koszt najemcy za zgod¹ w³aœciciela budynku b) osoby prawne lub instytucje, które nie s¹ ustawowo zobowi¹zane do ograniczenia niskiej emisji np.: parafia, zgromadzenia zakonne itp. 2. Modernizacja, o której mowa w pkt. 1 polega na fizycznej likwidacji dotychczasowego systemu grzewczego i zast¹pieniu go systemem zasilanym: a) energi¹ elektryczn¹ b) olejem opa³owym c) gazem d) paliwem sta³ym – tylko w przypadku spalania w palenisku retortowym ze sta³ym dozowaniem paliwa z zasobnika e) gazem drzewnym f) s³om¹ g) pomp¹ ciep³a h) kolektorami s³onecznymi i) innymi noœnikami pochodz¹cymi ze Ÿróde³ odnawialnych 3. Dofinansowanie mo¿na otrzymaæ pod warunkiem potwierdzenia, ¿e dotychczasowy sposób ogrzewania uleg³ zmianie, a zainstalowany piec posiada atest o dopuszczalnej emisji do atmosfery. 4. Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie czêœci kosztów modernizacji w zakresie zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych przewidzianych do monta¿u na sta³e, z wy³¹czeniem kosztów zakupu instalacji wewnêtrznej. 5. Kwota dofinansowania wynosi 700,(s³ownie: siedemset 00/100 z³). 6. Osoba ubiegaj¹ca siê o dofinansowa-

8

nie powinna z³o¿yæ wniosek oraz nastêpuj¹ce dokumenty: a) zapewnienie dostawy medium do ogrzewania: - z Zak³adów Gazowych w przypadku ogrzewania gazowego - z Przedsiêbiorstwa Energetycznego w przypadku ogrzewania elektrycznego b) dla w³aœcicieli lokali i najemców – zgodê w³aœciciela ca³ego budynku na przeprowadzenie modernizacji c) protokó³ odbioru kominiarskiego d) fakturê zakupu kot³a lub faktury za wykonan¹ modernizacjê (treœæ faktury powinna potwierdzaæ wymianê kot³a z podaniem jego rodzaju) 7. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2007 r. 8. Wnioski o dofinansowanie bêd¹ opiniowane przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy, przedk³adane do akceptacji Wójtowi Gminy i realizowane, pocz¹wszy od grudnia 2007r. wed³ug dat wystawienia faktur zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych w miarê posiadanych œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej ka¿dego roku. W przypadku zbie¿noœci dat wystawienia faktur o kolejnoœci realizacji wniosku decydowaæ bêdzie data z³o¿enia wniosku. 9. Potwierdzenie przez Komisjê Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa Rady Gminy wykonania zadania, z³o¿enie deklaracji wnioskodawcy o ci¹g³ej eksploatacji urz¹dzenia w okresie grzewczym, wyra¿enie pisemnej zgody na przeprowadzanie kontroli eksploatowania systemu objêtego dotacj¹ w budynku lub lokalu wnioskodawcy przez pracowników Urzêdu Gminy w ci¹gu 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowaniu oraz akceptacja wniosku przez Wójta Gminy bêdzie podstaw¹ zawarcia umowy o dofinansowanie. 10. Niedotrzymanie przez wnioskodawcê warunków eksploatacji zmodernizowane-

go Ÿród³a okreœlonych w deklaracji, o której mowa w ust. 9 i pozosta³ych zobowi¹zañ skutkowaæ bêdzie zwrotem ca³ej dotacji z ustawowymi odsetkami naliczonymi od daty jej otrzymania. 11. Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ osoby wymienione w punkcie 1, które przyst¹pi³y do modernizacji systemu ogrzewania (zamontowa³y Ÿród³o ciep³a) po 1 listopada 2006 r. i w latach 20012006 nie korzysta³y z dofinansowania. 12. Niniejszy regulamin obowi¹zuje od daty og³oszenia do 31 grudnia 2007 r. 13. Integraln¹ czêœci¹ niniejszego regulaminu jest wzór wniosku oraz wzór umowy o dofinansowanie. Dodatkowych informacji, wyjaœnieñ oraz druki wniosków mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzêdu. Beata Mludek

Modele pieców ekologicznych

Konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê Zakoñczy³ siê termin zg³aszania posesji do udzia³u w II edycji konkursu na „Najpiêkniejsz¹ posesjê w Gminie Pietrowice Wielkie”. Konkurs ten cieszy siê szerokim zainteresowaniem ze strony mieszkañców. Podobnie jak w I edycji Komisja konkursowa dokona pierwszego przegl¹du zg³oszonych posesji w miesi¹cu czerwcu. Zgodnie z regulaminem, w trakcie tego przegl¹du cz³onkowie komisji mog¹ w³¹czyæ do konkursu posesje jeszcze nie zg³oszone Zatem cz³onkowie komisji mog¹ zwracaæ siê z zapytaniem do w³aœcicieli posesji o zgodê na udzia³ w konkursie. Kon-

czerwiec 2007

kurs bêdzie trwa³ do 30 wrzeœnia 2007 r. Regulamin opublikowany zosta³ w poprzednim wydaniu „G³osu Gminy” oraz dla zainteresowanych dostêpny jest w Urzêdzie Gminy (pokój nr 3). Wyniki opublikowane zostan¹ w „G³osie Gminy” po zakoñczeniu konkursu, a najpiêkniejsze posesje zostan¹ nagrodzone przez Wójta Gminy. Zdjêcia nagrodzonych posesji w formie wystawy zostan¹ zaprezentowane na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzêdu Gminy. Beata Mludek

G³os Gminy


Nie wolno myœleæ o dobru w³asnym, prywatnym, lecz o tym, co jest konieczne dla ca³ej spo³ecznoœci. Wywiad z Janem Miko³ajczykiem

Jan Miko³ajczyk - so³tys wsi Gródczanki i radny Rady Gminy Pietrowice Wielkie Proszê powiedzieæ kilka s³ów o sobie Urodzi³em siê w 1953 roku, mieszkam od urodzenia w Gródczankach. Z zawodu jestem monterem instalacji budowlanych. Od 16 roku ¿ycia pracujê w bran¿y budowlanej. Najpierw od 1969 roku w RPB, OPI, BPIS, a od 1977 w Kombinacie Rolnym w Kietrzu w zak³adzie remontowo budowlanym na stanowisku montera instalacji budowlanych, obecnie na stanowisku brygadzisty. Mieszkam w spo³ecznoœci wiejskiej, gdzie wystêpuje du¿o problemów. Szczególnie bolesn¹ spraw¹ jest brak pracy dla m³odzie¿y. Dotyka mnie ta sprawa osobiœcie, poniewa¿ mam dwóch synów, z których jeden ukoñczy³ szko³ê wy¿sz¹, drugi œredni¹, a nie maj¹ pracy w kraju, musz¹ jej szukaæ za granic¹. Uwa¿am, ¿e jako ma³e spo³eczeñstwo, musimy te sprawy rozwi¹zaæ. Kiedyœ równie¿ by³em w wieku swoich synów i musia³em

poradziæ sobie z podobnymi problemami. W 1990 roku zosta³em Radnym Gminy, pe³ni³em tê funkcjê przez dwie kadencje, w drugiej kadencji by³em zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Rady. W latach 1990 do 1998 roku pe³ni³em funkcjê ³awnika s¹du i aktywnie interesowa³em siê ochron¹ przeciwpo¿arow¹: w latach 1981 – 2006 by³em prezesem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Jestem drug¹ kadencjê so³tysem Gródczanek. Jest Pan mieszkañcem Gródczanek, co bêdzie dla Pana najistotniejsze w tej kadencji jako radnego dla w³asnej miejscowoœci i dla gminy? W tej mojej kadencji chcia³bym coœ zrobiæ w ka¿dej dziedzinie. Edukacja – poprawa bazy oœwiatowej szkó³ i przedszkoli. Bezpieczna droga do szkó³ i przedszkoli – organizowanie wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y. Wprowadzanie nowych form dzia³ania w œwietlicach œrodowiskowych. Dalszy rozwój, doposa¿enie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej w obrêbie Koœció³ka œw. Krzy¿a. Modernizacja i wyposa¿enie w sprzêt Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Powiêkszenie powierzchni nasadzeñ drzew i krzewów. Wspomaganie istniej¹cych oœrodków zdrowia. Podnoszenie jakoœci obs³ugi mieszkañców w Urzêdzie Gminy. Budo-

Rozœpiewany i roztañczony Spo³ecznoœæ Makowa powita³a maj w œpiewaj¹cym i tañcz¹cym nastroju. So³Maków tys Makowa wraz z rad¹ so³eck¹ zapropo-

Przy wtórze akordeonu Makowianie umiej¹ dobrze siê bawiæ

G³os Gminy

czerwiec 2007

wa pozytywnego wizerunku gminy na zewn¹trz. Dalszy rozwój kontaktów z gminami zagranicznymi. Pana zainteresowania pozazawodowe, sposób spêdzania wolnego czasu? Moje hobby to go³êbie pocztowe, uprawiam to hobby od kilku lat. Jestem cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych. Jednak ostatnio brakuje mi na to zajêcie czasu, dosz³o wiêcej obowi¹zków spo³ecznych, a to jest takie hobby, na które trzeba poœwiêcaæ kilka godzin dziennie. W wolnych chwilach lubiê obejrzeæ film lub pos³uchaæ dobrej muzyki. Plany na przysz³oœæ? Dla w³asnej miejscowoœci chcia³bym, aby Gródczanki mia³y coœ swojego, tzn. boisko sportowe, œwietlicê, ¿eby mieszkañcom tej miejscowoœci ¿y³o siê lepiej. Proszê o kilka zdañ dla czytelników G³osu Gminy. Je¿eli bêdziemy dzia³aæ razem i uchwalaæ dobre prawo to ludzie bêd¹ zadowoleni. A potrzebna jest tutaj du¿a rozwaga i odpowiedzialnoœæ. Nie wolno myœleæ o dobru w³asnym, prywatnym, lecz o tym, co jest konieczne dla ca³ej spo³ecznoœci. Ma³gorzata Paletta

nowali „majówkê”. Impreza odby³a siê 2 maja 2007 roku o godzinie 17.00. Mieszkaniec Makowa pan Józef Sobola opracowa³ œpiewniki piosenek biesiadnych, które zosta³y rozdane miêdzy uczestników majówki. Przy dŸwiêkach akordeonu, kie³basce z grilla i dobrym piwku Makowianie œwietnie siê bawili. Pani Danuta Miko³ajczyk wypo¿yczy³a dzieciom sprzêt do gier i zabaw. M³odzie¿ Makowa postara³a siê o muzykê wed³ug w³asnego gustu. Bardzo dziêkujemy DJ. £ukaszowi za wypo¿yczenie i obs³ugê sprzêtu. So³tys wraz ze swoj¹ rad¹ organizuj¹c „majówkê” mia³ na celu zintegrowanie mieszkañców wsi oraz prezentacjê placu festynowego. Makowskie spotkanie zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Wójt gminy Andrzej Wawrzynek oraz Sekretarz Adam Wajda. Bardzo dziêkujemy za zorganizowanie „majówki”, by³o super i chcemy wiêcej takich imprez. Redagowa³y: Magdalena Kurzeja, Paulina Bokwa, Nadia Sopel

9


Przeciw narkotykom! Poradnik dla ka¿dego rodzica Drodzy rodzice! Narkotyki s¹ dostêpne w szko³ach, na ulicy, w dyskotece. Kontakt z nimi mo¿e siê przydarzyæ ka¿demu dziecku, tak¿e naszemu. Jako rodzice mamy du¿y wp³yw na to, czy nasze dziecko siêgnie po œrodki odurzaj¹ce, uzale¿ni siê i zostanie narkomanem. Narkotyki to nie tylko uzale¿nienie, choroby psychiczne i inne problemy zdrowotne, ale czêsto trudne do przewidzenia zdarzenia, które skomplikuj¹ ¿ycie Tobie i Twoim najbli¿szym. Przeczytaj poni¿sze informacje – oceñ ryzyko – sam zdecyduj! Co powinieneœ wiedzieæ? Wykazaæ siê rzeteln¹ wiedz¹ na temat œrodków odurzaj¹cych Nauczyæ siê rozpoznawaæ sygna³y ostrzegawcze, wskazuj¹ce na pierwszy kontakt, czyli zmiany w zachowaniu i w wygl¹dzie zewnêtrznym oraz pojawienie siê dziwnych przyborów w domu ZnajdŸ czas dla Twojego dziecka i wykorzystaj go, by jak najczêœciej przebywaæ z dzieckiem! Co zrobiæ, gdy dziecko ma ju¿ za sob¹ pierwszy kontakt z narkotykami? Nale¿y wtedy: Zastanowiæ siê, dlaczego dziecko siêga po narkotyki Dzia³aæ! Problem sam siê nie rozwi¹¿e! Wys³uchaæ dziecko i porozmawiaæ z nim Szukaæ pomocy u specjalisty i wspólnie ustaliæ regu³y postêpowania Nie ufaæ swojemu dziecku; staraæ siê zawsze wiedzieæ gdzie i z kim jest!

WA¯NE! Pod wp³ywem narkotyków roœnie ryzyko przypadkowych kontaktów seksualnych. Nie myœli siê wtedy o zabezpieczeniu, o skutkach zdrowotnych, urazach psychicznych, o chorobie AIDS ani o tym, ¿e mo¿na przedwczeœnie zostaæ rodzicem. Jeœli wiesz, ¿e kierowca jest pod wp³ywem jakiegokolwiek narkotyku – nie wsiadaj do samochodu i ostrze¿ o tym innych! Co powinno wzbudziæ nasz niepokój? – ogólne spostrze¿enia D³ugi sen, póŸne wstawanie SpóŸnienia i wagary Przekrwione spojówki Depresyjnoœæ Problemy z koncentracj¹ i pamiêci¹ Gwa³townoœæ zachowania i nieadekwatnoœæ reakcji w stosunku do bodŸca Nag³e zmiany nastroju Izolowanie siê od otoczenia i zamykanie siê w sobie; ciche powroty Nag³a zmiana grona dotychczasowych przyjació³ Spadek zainteresowania szko³¹ i ulubionymi zajêciami K³amstwa i wykrêty Podkradanie pieniêdzy, wynoszenie z domu wartoœciowych rzeczy Dziwny zapach odzie¿y, w³osów; zmiana stylu ubierania siê Konspiracje – slang

Narkotyki i prawo Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. z póŸniejszymi zmianami. Rodzicu powinieneœ wiedzieæ, ¿e: Produkcja œrodków odurzaj¹cych jest zagro¿ona kar¹ wiêzienia od 6 miesiêcy do lat 10 i/lub grzywny Posiadanie narkotyku jest karalne, zagro¿one kar¹ do 5 lat wiêzienia i grzywny Za handel narkotykami grozi kara pozbawienia wolnoœci od 1 roku do 10 lat i grzywny, a w przypadku sprzedawania ma³oletniemu na czas nie krótszy ni¿ 3 lata Kto udziela œrodka odurzaj¹cego albo nak³ania do u¿ycia takiego œrodka inn¹ osobê, zw³aszcza ma³oletni¹, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 5.

10

Najpopularniejsze œrodki uzale¿niaj¹ce Œrodki wziewne – inhalanty Przeznaczone dla bardzo m³odych – 8 do 10 lat. S¹ to kleje, rozpuszczalniki, farby, pasty i podobne (eter, benzen, toluen, aceton). Odurzanie polega na w³o¿eniu substancji do worka foliowego i wdychaniu. Po krótkim czasie substancja daje efekt jak po za¿yciu narkotyku, czyli wprowadza w stan podniecenia i oszo³omienia. Uzale¿nia psychicznie i fizycznie. Jest to sposób dla najm³odszych, którzy dopiero doœwiadczaj¹. Oznaki: jak na alkoholowym rauszu- zaczerwienione oczy, charakterystyczny zapach odzie¿y, w³osów, oddechu, zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, napady agresji, sennoœæ, md³oœci, krwawienie z nosa, zapalenie spojówek, kaszel i kichanie, nadwra¿liwoœæ na œwiat³o, bóle w klatce piersiowej, g³owy, miêœni i stawów, os³abienie miêœni, spadek masy cia³a – po oko³o 2,3 tygodniach, podra¿niona skóra nosa i ust; wargi jakby oparzone i pokryte pêcherzami W przypadku jednorazowego przedawkowania nastêpuje œpi¹czka. Œmieræ mo¿e pojawiæ siê w wyniku wymiotów. Nale¿y wezwaæ natychmiast pogotowie. Jest to jedyna grupa u¿ywek dzia³aj¹ca jak trucizna tkankowa. Ka¿de doœwiadczenie z klejami koñczy siê nieodwracalnym uszkodzeniem tkanek. Najbardziej uszkadza i powoduje degradacjê zdolnoœci intelektualnych! Niebezpieczeñstwa: Zatrucie centralnego i obwodowego uk³adu nerwowego Zaniki pamiêci Zapalenie nerwów, skóry i b³on œluzowych – egzemy Zak³ócenie pracy serca, p³uc, nerek, w¹troby Leki nasenne i uspakajaj¹ce Lekarstwa dostêpne bez recepty i znajduj¹ce siê w naszych domowych apteczkach niew³aœciwie u¿yte maj¹ dzia³anie narkotyczne. S¹ to syropy, tabletki i krople. Oznaki: wyraŸne uspokojenie, spowolnienie ruchów, zamazane lub podwójne widzenie, depresja, suchoœæ w ustach, bia³y nalot na jêzyku, zaspany, zmêczony wzrok, zaburzenia koordynacji. Powinny wystêpowaæ prawie wszystkie objawy razem.

Objawy depresji i wyobcowanie to sygna³ dla rodzica!

czerwiec 2007

Œrodki halucynogenne – naturalne Narkotyki te s¹ stosunkowo rzadko przyjmowane. Spo¿ycie ich powoduje stan

G³os Gminy


jak po upojeniu alkoholowym. Zmys³y wzroku i s³uchu staj¹ siê nienaturalnie wra¿liwe, co powoduje niew³aœciw¹ ocenê rzeczywistoœci. W wyniku za¿ywania wystêpuje œwiat³owstrêt, halucynacje, mo¿liwe zachowanie agresywne. Nastêpuj¹ nieodwracalne zmiany w psychice, uszkadza organizmy wewnêtrzne takie jak w¹troba i nerki, które odpowiedzialne s¹ za odtruwanie z toksyn. Œrodki halucynogenne syntetyczne – LSD Daje obraz cz³owieka chorego psychicznie-schizofrenika, nieadekwatne zachowanie do sytuacji, stopy i rêce lodowate, œlinotok i przyspieszona akcja serca Œrodki pobudzaj¹ce – amfetamina, kokaina, crack, ecstasy Amfetamina to grupa œrodków psychostymuluj¹cych, œrodki powoduj¹ d³ugotrwa³e pobudzenie organizmu osoby za¿ywaj¹cej w zale¿noœci od zastosowanej dawki. Dzia³anie: niesamowity przyp³yw ener-

gii psychicznej – g³ównie, poprawa nastroju a¿ do euforii, aktywnoœæ psychofizyczna, bezsennoœæ, rozszerzone Ÿrenice, przyspieszone akcje serca i oddech, przyspieszone wydalanie moczu. Pocz¹tkowo spo¿ywanie amfetaminy zwiêksza odpornoœæ na stres i wydolnoœæ intelektualn¹, ale przed³u¿aj¹ce siê stosowanie doprowadza do wyniszczenia organizmu i mo¿e byæ przyczyn¹ œmierci. Przewlek³e stosowanie narkotyku doprowadza do zaburzeñ psychicznych i manii przeœladowczej, huœtawki skrajnych nastrojów, halucynacji, urojeñ. Pog³êbiaj¹ce siê dolegliwoœci mog¹ byæ przyczyn¹ depresji, a nawet samobójstwa. Cannabis – marihuana, haszysz, skrêt, trawka, gandzia To narkotyk trudny do sklasyfikowania, poniewa¿ daje ró¿ne efekty: jako œrodek halucynogenny, depresyjny oraz stymuluj¹cy centralny uk³ad nerwowy. Dzia³anie: euforyczny nastrój: chichot,

gadanie nieustaj¹ce, niedomkniête powieki i przekrwione oczy, napady kaszlu; zapalenie oskrzeli i krtani, wzmo¿ony apetyt, przyspieszona akcja serca, zaburzony sen, suchoœæ w gardle, halucynacje wzrokowe, omamy postaci i przedmiotów, które zmieniaj¹ kszta³t, zaburzenia poczucia czasu i rzeczywistoœci, uczucie paniki, lêku i przera¿enia. Jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej o narkotykach - zadzwoñ: Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0 801 199 990 codziennie od 16.00 do 21.00 lub odwiedŸ internetow¹ poradniê www.poradnia.narkomania.org.pl Kontakt z pedagogiem i autork¹ powy¿szego artyku³u: Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich telefon 032 419 80 13 Dorota Olbrich

BOMBOWA SZKO£A czyli æwiczenia OC - „Ewakuacja doraŸna 2007” 10 maja 2007 roku godzina 9:00 - nieznany sprawca dzwoni do sekretariatu Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wlk. z informacj¹ o pod³o¿eniu ³adunku wybuchowego. Godz. 9:05 na polecenie dyrektora placówki zostaj¹ wszczête odpowiednie procedury postêpowania. Godz. 9:07 zostaje powiadomiona Policja oraz Gminne Centrum Reagowania i Ochrony Ludnoœci. O godz. 9:10 domniemany ³adunek zostaje zlokalizowany, 2 minuty póŸniej zapada decyzja o ewakuacji doraŸnej wszystkich

osób znajduj¹cych siê na terenie zagro¿onego obiektu. Akcja przebiega bardzo sprawnie i bez paniki. To jednak nie wszystko: okazuje siê, ¿e 2 osoby utknê³y na 2 piêtrze; tu interweniuj¹ stra¿acy. Zagro¿one osoby ewakuuj¹ siê za pomoc¹ drabiny stra¿ackiej. W miêdzyczasie ³adunek zostaje unieszkodliwiony. Opisywane zagro¿enie na szczêœcie nie by³o realne, a jedynie by³o scenariuszem æwiczeñ, jakie odby³y siê w pietrowickiej

Stra¿acy ratuj¹ uwiêzione na drugim piêtrze osoby szkole. Æwiczenia tego typu maj¹ na celu przede wszystkim zapoznanie uczniów z drogami ewakuacyjnymi. Ponadto æwiczenia o kryptonimie „Ewakuacja doraŸna 2007” mia³y równie¿ za zadanie sprawdzenie dzia³ania systemu reagowania kryzysowego gminy Pietrowice Wielkie, po uzyskaniu informacji o mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia o charakterze masowym i przeprowadzeniu ewakuacji zagro¿onego obiektu. Ostatnim, trzecim - równie wa¿nym celem æwiczeñ - by³o uœwiadomienie potencjalnym dowcipnisiom jakiego typu konsekwencje mo¿e spowodowaæ wszczêcie nieuzasadnionego alarmu. Damian Tunk

Podczas akcji - ewakuacja osób z budynku szko³y

G³os Gminy

czerwiec 2007

11


Patroni naszych ulic Czêsto nie znamy patronów naszych ulic dlatego postanowi³am przedstawiæ Pañstwu krótkie biogramy naszych patronów (biogramy pochodz¹ ze strony http:/ /pl.wikipedia.org). W wielu miejscach w kraju trwa dyskusja nad zmian¹ nazw ulic, które kojarz¹ siê z czasami PRL-u , jednak je¿eli chodzi o nasze miejscowoœci wydaje siê, ¿e sprawa ta nie powinna budziæ du¿ych emocji. 1 maja 1886 - W Chicago rozpocz¹³ siê strajk robotników wystêpuj¹cych przeciwko obni¿kom p³ac, zakoñczony zamieszkami na Haymarket Square. Zgin¹³ wówczas jeden policjant, a siedemdziesiêciu demonstrantów raniono. Dla upamiêtnienia tych wydarzeñ obraduj¹cy w Pary¿u w 1890 roku kongres za³o¿ycielski Drugiej Miêdzynarodówki wybra³ 1 maja jako dzieñ corocznych obchodów œwiêta robotniczego. 1 maja 2004 - Polska i dziewiêæ innych pañstw zosta³y oficjalnie przyjête do Unii Europejskiej. Norbert Boñczyk (ur. 6 czerwca 1837 w Miechowicach, zm. 18 lutego 1893 w Bytomiu), ksi¹dz katolicki, poeta, autor artyku³ów do Zwiastuna Górnoœl¹skiego, orêdownik czystoœci mowy polskiej na Œl¹sku. Wieloletni wspó³pracownik ksiêdza Józefa Szafranka.

cz. 1

Stanis³aw Ligoñ, znany pod pseudonimem Karlik z Kocyndra (ur. 27 lipca 1879 w Królewskiej Hucie, zm. 17 marca 1954 w Katowicach) – œl¹ski pisarz, malarz, ilustrator, dzia³acz kulturalny i narodowy, re¿yser, aktor. Potomek rodu Ligoniów, którego protoplast¹ by³ poeta œl¹ski Juliusz Ligoñ. Ignacy Ewaryst Daszyñski (ur. 26 paŸdziernika 1866 w Zbara¿u, zm. 31 paŸdziernika 1936 w Bystrej) – polski polityk, premier rz¹du lubelskiego w 1918 roku, socjalista, wspó³za³o¿yciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), póŸniej PPS, w 1930 jeden z za³o¿ycieli Centrolewu. W czasie przewrotu majowego w 1926 roku popar³ J. Pi³sudskiego, póŸniej jednak przeszed³ do opozycji. Marsza³ek Sejmu w latach 1928-1930. Karol Miarka (ur. 22 paŸdziernika 1825 w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882 w Cieszynie) - polski dzia³acz spo³eczny na Górnym Œl¹sku, nauczyciel, pisarz, publicysta i drukarz. Inicjator utworzenia i organizator wielu polskich organizacji spo³ecznych oraz gospodarczych. Karol Œwierczewski, ps. Walter (ur. 22 lutego 1897 w Warszawie (?), zgin¹³ 28 marca 1947 pod Jab³onkami ko³o Baligrodu) – dzia³acz komunistyczny, radziecki, hiszpañski i polski genera³. Œwier-

czewski by³ przede wszystkim internacjonalistycznym komunist¹, dla którego Polska, jak i polski ¿o³nierz, nie mia³a wiêkszego znaczenia, przeciw której walczy³ jako ochotnik w 1920 r. Niektórzy uwa¿aj¹ jednak, ¿e dobrze ¿yczy³ Polakom i przeciwstawia³ siê podsycaniu nienawiœci polsko-ukraiñskiej, w nastêpstwie czego zgin¹³. Micha³ ¯ymierski, pseud. Rola (¯ymierski-Rola), w³aœc. £y¿wiñski (ur. 4 wrzeœnia 1890 w Krakowie zm. 15 paŸdziernika 1989 w Warszawie) – wojskowy, marsza³ek Polski od 5 maja 1945. W 1989 zmar³ jako ostatni dotychczas Polak posiadaj¹cy stopieñ marsza³ka. Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze. opracowa³a: Ma³gorzata Paletta

900 minut halowej pi³ki no¿nej W po³owie marca odby³ siê jubileuszowy, dziesi¹ty turniej halowej pi³ki no¿nej o Puchar Beskidów w Brennej dla uczniów szkó³ podstawowych. Wystartowa³o w nim 10 dru¿yn z trzech powiatów: cieszyñskiego, rybnickiego i raciborskiego. - Tym samym nasze coroczne spotkania zyska³y rangê imprezy wojewódzkiej - podkreœla jeden z organizatorów Wojciech Zalewski. Rozegrano 45 meczów, które trwa³y ³¹cznie a¿ 900 minut. Rewelacj¹ zawodów by³a dru¿yna z Górek Wielkich (powiat cieszyñski). Na podium znalaz³ siê te¿ reprezentant naszego powiatu - ZSP Paw³ów, wyprzedzaj¹c faworyzowanego Rymera Rybnik. Pi¹te miejsce zajê³y Pietrowice Wielkie (op. Miros³aw Jaskot), szóste Nêdza (Sylwester Bobrzik), ósme Krowiarki (Teresa Zbozieñ), a dziewi¹te i dziesi¹te odpowiednio Rudnik (Mariusz Kaleta) i Szonowice (Wojciech Zalewski, równie¿ opiekun Paw³owa). Królem strzelców imprezy zosta³ Konrad Kosiba z Pietrowic Wielkich, strzelaj¹c 12 bramek w turnieju. W dwudniowej imprezie w oœrodku „Be-

12

skid" Brenna wziê³o udzia³ 100 zawodników. Wszyscy otrzymali poczêstunek, a najlepsi puchary, nagrody indywidualne i dyplomy. Wyjazd na ten maraton pi³karski by³ mo¿liwy dziêki urzêdom gmin: w Pietrowicach, Rudniku, Nêdzy i Brennej, które sfinansowa³y pobyt uczestników. ma.w

Dru¿yna SP Krowiarki

czerwiec 2007

Dru¿yna SP Paw³ów

Dru¿yna SP Pietrowice Wielkie

G³os Gminy


„PosadŸ swoje drzewko” Ludowy Klub Sportowy „START” Pietrowice Wielkie uczestniczy ju¿ pi¹ty raz w akcji organizowanej przez Fundacjê Ekologiczn¹ SILESIA „PosadŸ swoje drzewko”, w wyniku czego nasz obiekt staje siê z roku na rok coraz bardziej zielony, zadbany, a kibice wraz z rodzinami przyjemnie spêdzaj¹ u nas wolny czas. Akcja nasadzania ok. 100 krzewów p³o¿¹cych na skarpie ze strony zachodniej odby³a siê 2 maja bie¿¹cego roku. W akcji

brali udzia³ dzia³acze naszego klubu i zawodnicy dru¿yny juniorów. Klub ma zamiar równie¿ w przysz³oœci uczestniczyæ w tej¿e akcji, aby nasz obiekt sportowy sta³ siê zielon¹ oaz¹ naszej miejscowoœci. Ponadto informujemy ¿e na obiekcie sportowym zosta³o oddane do u¿ytku publicznego boisko do gry w siatkówkê pla¿ow¹. M.&M. Pawlasek

Tegoroczne nasadzenia krzewów

Boisko do siatkówki pla¿owej

tych nie brakowa³o. Uczestnikami kursu by³y osoby z ca³ego powiatu raciborskiego, ale tak¿e z rybnickiego i wodzis³awskiego. Przedzia³ wiekowy by³ bardzo ró¿ny, od starszych osób które maj¹ tylko ma³e uprawy roœlinne poprzez wiêkszych rolników, nawet takich posiadaj¹cych 50 ha. Najm³odsz¹ osob¹ by³ uczeñ liceum rolniczego. Wœród obecnych osób by³o te¿ paru takich, którzy maj¹c niedu¿e gospodarstwo rolne, w produkcji ekologicznej widz¹ dla siebie szansê przetrwania tego gospodarstwa z powodu wy¿szych cen na produkty ekologiczne, ni¿sz¹ konkurencjê, trochê wiêksze unijne dop³aty oraz produkcjê zdrowej i smacznej ¿ywnoœci dla swojej rodziny. Ukoñczenie kursu poœwiadczone zostanie œwiadectwami, które w póŸniejszym terminie otrzymaj¹ wszyscy uczestnicy. Atmosfera by³a bardzo mi³a, a przekazywane nowe informacje przydatne i ciekawe, tote¿ nikomu siê nie nudzi³o, zaœ ka¿dego dnia na zakoñczenie uczestnicy zostali poczêstowani smacznym poczêstunkiem.

W dniu 04.05.2007 r. odby³o siê drugie posiedzenie Rady Powiatowej Œl¹skiej Izby Rolniczej w Raciborzu. Tematem posiedzenia by³o: 1. Plan dzia³ania Rady Powiatu ŒIR w 2007 roku. 2. Szkody w uprawach polowych wyrz¹dzane przez zwierzynê ³own¹. Ze wzglêdu na to, ¿e do przedstawicieli Rady Powiatu ŒIR w Raciborzu nap³ynê³o wiele skarg rolników dotycz¹cych w\w szkód ³owieckich oraz metod szacowania i d³ugiego oczekiwania na wyp³atê niejednokrotnie œmiesznie niskiego odszkodowania, rada na swoje posiedzenie zaprosi³a przedstawicieli kó³ ³owieckich dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu z racji czego s¹ w obowi¹zku statutowo zaj¹æ siê spraw¹ ochrony pól uprawnych przed zwierzyn¹ ³own¹. Swoj¹ obecnoœci¹ obrady zaszczyci³ pose³ na sejm RP pan Henryk Siedlaczek, który bêd¹c jeszcze starost¹ powiatu raciborskiego spotyka³ siê z problemami pomiêdzy rolnikami a myœliwymi, dotycz¹cych szkód ³owieckich. Z Katowic przyjecha³ Prezes Œl¹skiej Izby Rolniczej pan Roman W³odarz. W powy¿szym gronie omówiono problemy rolników dotycz¹ce szkód dokonywanych przez zwierzynê ³own¹ w uprawach polowych oraz mo¿liwoœci uzyskania odszkodowania za te szkody. Po burzliwej dyskusji zosta³y ustalone nastêpuj¹ce wnioski: 1. Poszkodowanym jest zawsze rolnik. 2. Udzia³ przedstawicieli Izby Rolniczej podczas szacowania szkody na wniosek rolnika. 3. Dostêp do informacji w Urzêdach Gmin o osobach szacuj¹cych szkody. 4. Wiêkszy przekaz informacji dotycz¹cej dokumentacji oraz procedur egzekwowania odszkodowañ. W drugiej czêœci posiedzenia Prezes Œl¹skiej Izby Rolniczej pan Roman W³odarz przedstawi³ plan dzia³ania ŒIR na rok 2007, k³ad¹c nacisk na zwiêkszenie dzia³alnoœci biur powiatowych oraz wiêkszej wspó³pracy w terenie cz³onków rad z Urzêdami Gmin, poprzez udzia³ w sesjach rady gminy, a w szczególnoœci podczas spotkañ komisji rolniczych. Ostatnim punktem posiedzenia by³o zatwierdzenie bud¿etu na rok 2007 Rady Powiatu ŒIR w Raciborzu.

Józef Wawrzynek

Józef Wawrzynek

Rolnictwo ekologiczne W dniach 12-13 marca 2007 roku w Pietrowicach Wielkich odby³ siê kurs rolnictwa ekologicznego, finansowany przez FAPA, a zorganizowany przez pracownika ODR Racibórz - pani¹ Genowefê Zapotoczny, bêd¹c¹ jednoczeœnie doradc¹ rolno-œrodowiskowym. Kurs obejmowa³ zagadnienia rolnictwa ekologicznego pocz¹wszy od: - produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim - przepisów prawa wspólnotowego i polskiego dotycz¹cego rolnictwa ekologicznego - przestawiania gospodarstwa konwencjonalnego na produkcjê ekologiczn¹ - produkcjê roln¹, p³odozmian, materia³ siewny, nawo¿enie, maszyny i urz¹dzenia przydatne w produkcji ekologicznej, a skoñczywszy na marketingu i op³acalnoœci produkcji. Wyk³adowcy przyjechali z SODR Miko³ów i to tacy, jak pan Tomasz Motyka, czy pan Krystian Brz¹kalik, którzy od wielu lat kszta³c¹ rolników ekologicznych, a ¿e materia³ maj¹ doskonale opanowany, sypi¹ bardzo ciekawymi przyk³adami oraz byli w stanie odpowiedzieæ na ka¿de zaskakuj¹ce pytanie uczestników kursu, a

G³os Gminy

Œl¹ska Izba Rolnicza

czerwiec 2007

13


Spe³nione marzenie Nowy wóz bojowy w OSP Lekartów

Upragniony wóz bojowy - robi wra¿enie! Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Lekartowie od pocz¹tku swego istnienia by³a jednostk¹ typu M, co oznacza, ¿e jednostka ta nie dysponuje samochodem stra¿ackim. W przypadku naszej jednostki, podstawowym œrodkiem transportu sprzêtu i ludzi by³a przez d³ugie lata przyczepa po¿arnicza ci¹gniêta przez ci¹gnik. Cztery lata temu rozpoczê³y siê starania o pozyskanie dla OSP Lekartów samochodu bojowego. W wyniku tych starañ w grudniu 2004 roku uda³o siê pozyskaæ dla naszej jednostki lekki samochód po¿arniczy marki ¯uk, który uprzednio s³u¿y³ w OSP Krzanowice. Tym samym OSP Lekartów sta³a siê jednostk¹ typu S, czyli wyposa¿on¹ w samochód bojowy. ¯uk by³ samochodem ju¿ wyeksploatowanym, ale by³ sprawny, a dodatkowo by³ wyposa¿ony w zbiornik na wodê. By³ to pierwszy samochód w naszej jednostce. Z biegiem czasu rozpoczêliœmy starania o sprowadzenie dla naszej jednostki œredniego samochodu po¿arniczego z Niemiec. Nie by³o to spraw¹ prost¹, ale siê uda³o! Po ponad rocznych poszukiwaniach uda³o nam siê znaleŸæ, w bardzo dobrym stanie samochód stra¿acki o niemieckim oznaczeniu LF 16. Nie by³oby to jednak mo¿liwe, gdyby nie znacz¹ca pomoc funkcjonariusza Zawodowej Stra¿y Po¿arnej w Kõln, który pochodzi ze Œl¹ska i jest czêstym goœciem w Zarz¹dzie Wojewódzkim Stra¿y Po¿arnych w Katowicach. Dziêki jego zaanga¿owaniu, dnia 28 marca 2007 roku zakupiliœmy od Stra-

¿y Po¿arnej w Solingen samochód stra¿acki marki IVECO – MAGIRUS 192D11, z którym tego samego dnia, bez ¿adnych problemów wróciliœmy do Lekartowa. Stra¿acy z Solingen byli dla nas bardzo uprzejmi. Otrzymaliœmy od nich dodatkowo spor¹ iloœæ wê¿y po¿arniczych oraz pomogli nam za³atwiæ wszystkie formalnoœci zwi¹zane z zakupem samochodu. Mogliœmy zobaczyæ równie¿ bardzo nowoczesny wóz bojowy, bêd¹cy aktualnie na wyposa¿eniu tej jednostki o wartoœci 450 tys. euro oraz otrzymaliœmy zapewnienie, ¿e za 20 lat samochód ten bêdzie czeka³ na stra¿aków z Lekartowa. Samochód, który przywieŸliœmy jest w stu procentach sprawny i bardzo dobrze

utrzymany. Wyposa¿ony jest on w silnik o mocy 192 KM z napêdem na cztery ko³a. Masa ca³kowita samochodu wynosi 12 ton. Znajduje siê na nim zbiornik na wodê o pojemnoœci 1800 litrów oraz autopompa, której wydajnoœæ wynosi 1600 l/min. Dodatkowym wyposa¿eniem tego samochodu jest maszt oœwietleniowy, pneumatycznie wysuwany na wysokoœæ 5 metrów z dwoma halogenami o mocy 1000 W ka¿dy. Oœwietlenie to jest zasilane z agregatu pr¹dotwórczego o mocy 5 kW na sta³e zamontowanym na samochodzie. Kabina samochodu przeznaczona jest na 9 osób, a przestrzeñ na sprzêt w ca³oœci wykonana jest z aluminium. Samochód zosta³ sfinansowany przez Gminê Pietrowice Wielkie, natomiast wszelkie koszty zwi¹zane z przywozem, rejestracj¹ itp. zosta³y pokryte przez nasz¹ jednostkê. Dziêkujemy Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy za pomoc i zaanga¿owanie w sprawê zakupu tego samochodu, który bêdzie s³u¿y³ bezpieczeñstwu nie tylko wioski Lekartów, ale tak¿e ca³ej Gminy Pietrowice Wielkie, a mo¿e i poza ni¹. Sk³adamy równie¿ podziêkowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyni³y siê do tego aby ten upragniony samochód znalaz³ siê w naszej jednostce. Szczególnie dziêkujemy osobom, które po ten samochód pojecha³y i tym, którzy pracowali przy remoncie naszej remizy stra¿ackiej. Dnia 5 maja zosta³ zorganizowany capstrzyk stra¿acki po³¹czony ze z³o¿eniem kwiatów pod pomnikiem poleg³ych, natomiast póŸniej w œwietlicy m³odzie¿owej odby³a siê biesiada stra¿acka oraz pokaz mo¿liwoœci bojowych nowego samochodu. Nastêpnego dnia, po mszy œw. w intencji stra¿aków samochód zosta³ uroczyœcie poœwiêcony. Naczelnik OSP Lekartów Zygfryd Wieczorek

Przed poœwiêconym wozem bojowym - ks. Ewald Cwienk i stra¿acy z Lekartowa

14

czerwiec 2007

G³os Gminy


Posprz¹tany œwiat Nadchodz¹ca szybkimi krokami wiosna, budz¹ce siê nowe ¿ycie to czas generalnych porz¹dków. Ka¿dy z nas ma coœ zbêdnego czy to na w³asnym obejœciu czy te¿ wokó³ niego, a wymagaj¹cego uporz¹dkowania. Prócz koniecznoœci zebrania œmieci z otoczenia nie mniej wa¿n¹ spraw¹ zda³oby siê posprz¹tanie braków w ludzkiej œwiadomoœci, dryfuj¹cych czêsto w p³ytkich brodzikach ekologicznej niewiedzy. Przekonali siê o tym uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich.

Tradycyjnie, jak co roku, sprz¹taj¹cy œwiat uczniowie rozpoczêli sprz¹tanie œwiata od obejœcia szko³y, skoñczywszy na ulicach gminy i powiatu. Statystyki w iloœciach zebranych œmieci s¹ zatrwa¿aj¹ce. Œrednio zebrano ok. 10-15 worków na kilometr posprz¹tanych poboczy i rowów. W rodzaju znajdywanych odpadów, uczniowie doœwiadczyli prawdziwie u³añskiej fantazji. Rekapituluj¹c, ludzie wyrzucaj¹ du¿o i wszystko co tylko siê da. Podczas tegorocznej akcji sprz¹tania œwiata znajdowano: zdezelowane telefony komórkowe wraz z akumulatorkami, wózki dzieciêce, kanistry po pestycydach, herbicydach, oleje, nie wspominaj¹c liczonych w dziesi¹tkach pampersów, opon oraz worków z popio³em. Wniosek jest jeden: na niewiele zdaj¹ siê byæ kontenery na popió³, organizowane zbiórki tzw. „gabarytów” czy „plastików” gdy mentalnoœæ ludzi ci¹gle tkwi w minionych epokach powszechnego zaœmiecania. Ca³a wiêc nadzieja w uœwiadomionym tak teoretycznie, jak i praktycznie, m³odym pokoleniu.

Dzikie wysypisko œmieci w centrum Cyprzanowa

Damian Tunk

¯AK 2007 14 maja 2007 r. w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród laureatom i finalistom Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej „¯AK 2007”. Miejsce I i zaszczytny tytu³ „¯aka 2007” Diecezji Opolskiej, z r¹k biskupa Paw³a Stobrawy odebra³a Anna Zaj¹c uczennica klasy VI Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Paw³owie. W tym roku uczestnicy musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ Ksiêgi Wyjœcia i Powtórzonego Prawa, czêœci encykliki Jana Paw³a II „Veritatis splendor” oraz interpretacj¹ Dekalogu. Ca³e przygotowanie, nad którym czuwa³a katechetka Jolanta Koterba, nie sprawi³o Ani wiêkszych problemów, poniewa¿ „jej wiedza religijna wykracza poza program nauczania religii przewidziany w klasie VI” – potwierdza ksi¹dz proboszcz Zygmunt Hupka. Wzoruj¹c siê na biblijnej przypowieœci o talentach Ania rozwija wci¹¿ swoje

G³os Gminy

Z gaikiem chodzimy, wiosnê budzimy Na dwa tygodnie przed Wielkanoc¹, 25 marca, na ulicach Samborowic mo¿na by³o natrafiæ na dziewczyny z gaikiem. Przystrojona kolorowymi wst¹¿kami z bibu³y ga³¹Ÿ symbolizuje przywitanie wiosny a gospodarzom, u których zawita, przynosi szczêœcie i radoœæ. b.s.

Samborowickie dziewczyny

uzdolnienia w coraz to nowych dziedzinach, osi¹gaj¹c jednoczeœnie wysokie wyniki w nauce. Jako przysz³ej gimnazjalistce ¿yczymy Ani dalszych sukcesów w kolejnej edycji

konkursu religijnego, wtedy ju¿ w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej „GIMNAZJALISTA 2008”. Jolanta Koterba

Zwyciê¿czyni Anna Zaj¹c odbiera nagrody z r¹k biskupa Paw³a Stobrawy

czerwiec 2007

15


Wielki Post jakiego nie by³o… Bóg ma dla nas swój pomys³ na ¿ycie. Trzeba Mu tylko zaufaæ. Od pewnego czasu na wszystko patrzê ca³kowicie inaczej. Tak¿e prze¿ywanie okresu wielkopostnej pokuty ma dla mnie w tym roku szczególny wymiar. Nasz (mój i mê¿a) Wielki Post zacz¹³ siê bowiem ju¿ w lecie, kiedy to po dziewiêciu miesi¹cach ma³¿eñstwa m¹¿ pewnego poranka nie wsta³ z ³ó¿ka, przesta³ chodziæ, mówiæ i robiæ to, co zwyk³ robiæ do tej pory. Czas tak szybko goni naprzód, ale tamtych chwil walki o ¿ycie nie mo¿na zapomnieæ. To by³ zawa³ pnia mózgu, którego skutki trwaj¹ do dzisiaj. Nasza obecna sytuacja oraz istota wielkopostnej refleksji zbiegaj¹ siê w jednym m¹drym, acz zapomnianym mo¿e stwierdzeniu: miar¹ mi³oœci jest poœwiêcenie. W kilka miesiêcy przesz³am szko³ê wiary, nadziei i walki. Pojawi³ siê równie¿ bunt przeciwko Bogu, przeciwko ludziom, którym siê wiedzie... i to jak¿e bolesne pytanie: dlaczego my? Sam Bóg mia³ przecie¿ podobne w¹tpliwoœci w Ogrójcu. Nast¹pi³a ca³kowita reorganizacja ¿ycia w ka¿dym wymiarze: zawodowym, rodzinnym, finansowym, a nawet religijnym. M¹¿, jego sytuacja i codziennoœæ sta³y siê dla mnie priorytetem... gdy¿ to ode mnie zale¿y, jak on wgl¹da, ile i kiedy je i pije, o której ma rehabilitacjê, k¹piel, opiekê lekarsk¹ itd. S³owem ¿ycie poza naszym mieszkaniem ograniczam do minimum. Wracam myœl¹ do minionych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy to od wigilijnego wieczoru czuwa³am przy ³ó¿ku, modl¹c siê, by spad³a temperatura. W ten sposób

ominê³o mnie to, co w tych œwiêtach najpiêkniejsze: pasterka, kolêdowanie. Mamy nadziejê, ¿e zbli¿aj¹ca siê Wielkanoc bêdzie bardziej radosna i spokojna. Trudno nam jest podejmowaæ jakieœ szczególne wyrzeczenia, codziennoœæ przynosi nam ich ca³¹ masê. Kiedy pojawiaj¹ siê „g³upie" myœli, od razu przychodz¹ do g³owy s³owa ma³¿eñskiej przysiêgi: oraz, ¿e ciê nie opuszczê a¿ do œmierci… a¿ do koñca. Najtrudniejsze jest jednak znaleŸæ w tym ogromie cierpienia jakieœ dobro. Pan Jezus to zawsze œwietnie robi³, choæby trafnie odepchn¹³ szatana kusz¹cego Go na pustyni. Ten obraz jest moim ulubionym, a zarazem wzorcowym: nie samym chlebem ¿yje cz³owiek. Cz³owiek potrafi ¿yæ ka¿dym dniem, w którym inny cz³owiek daje mu uœmiech, przejawia chêci do ¿ycia, pomimo, po ludzku bior¹c, beznadziejnej sytuacji. Cz³owiek potrafi przebrn¹æ najgorsze bagno, kiedy jest zwi¹zany z Bogiem niewidzialn¹, dyskretn¹ nici¹ wiary. I wreszcie najwa¿niejsze: Bóg pos³uguje siê ludŸmi. Doœwiadczyliœmy tego namacalnie w rodzinie, w pracy, na uczelni. Taka œwiadomoœæ, ¿e nie jestem sama z moim mê¿em nam towarzyszy. Jest wokó³ nas sztab ludzi, którzy pomagaj¹, wspieraj¹, ale nie wiem, czy rozumiej¹. Tego siê nie zrozumie i nie wyobrazi. Na pewno towarzyszy nam modlitwa i nadzieja, czasem niewypowiedziane, nienazwane. A tak¿e poczucie jakiegoœ cudu, który siê dokona³. Ludzie, którzy byli przy mê¿u w szpitalu i nie zapomnieli moich bezsilnych reakcji, przyznaj¹ mi racjê. Dokona³ siê cud. ¯ycie mojego mê¿a zosta³o ocalone, czy raczej zosta³ wskrzeszony do ¿ycia w

Aleksandra Zimoñ-Wielocha z mê¿em Sebastianem innej formie. Tej lekcji nigdy nie zapomnimy, poniewa¿ nauczy³a nas, ¿e najbardziej liczy siê to, co jest dziœ, tu i teraz. To takie postanowienie na Wielki Post dla wszystkich: ora et labora (módl siê i pracuj), a reszta przyjdzie sama i nic, co ciê spotka, nie zaskoczy ciebie. Czasem jest tak - rozwa¿ania wielkopostne to pokazuj¹ - ¿e cz³owiek uk³ada sobie plany na nastêpny tydzieñ, miesi¹c, na lata. Jednak bywa, ¿e te plany nie „wypalaj¹", bo Bóg ma dla nas swój pomys³. ¯ycie to sztuka kompromisów i otwarcia siê na wolê Bo¿¹. Wielki Post daje nam okazjê, by to zauwa¿yæ. Kiedy to siê sta³o, w lipcu ubieg³ego roku, Sebastian mia³ 33 lata. Czy cyfra jest przypadkowo zbie¿na z wiekiem umieraj¹cego Jezusa? Nie wierzê w przypadki. Jak ktoœ kiedyœ powiedzia³, przypadek to coœ, co nam przypada od Boga. Aleksandra Zimoñ-Wielocha aleksandraz@onet.pl

Wiosenni projektanci Uczniowie ZS w Pietrowicach Wielkich przywitali wiosnê, organizuj¹c korowód i pokaz mody ekologicznej oraz rozgrywki sportowe. Ulicami miejscowoœci przemaszerowa³ kolorowy orszak. Rozœpiewane dzieci z klas m³odszych, nios¹c ró¿nobarwne gaiki i marzanny, dotar³y do Urzêdu Gminy, gdzie zosta³y przyjête przez wójta Andrzeja Wawrzynka. Nastêpnie odby³a siê gala mody. Uczniowie, wykazuj¹c siê ogromn¹ pomys³owoœci¹, zaprezentowali kreacje z materia³ów ekologicznych. By³y to stroje z plastikowych butelek, papieru, kartonów, worków i suszonych owoców. Na wybiegu pojawi³y siê

16

modelki i modele w kreacjach przeznaczonych na co dzieñ, jak i na tak specjalne okazje, jak œlub. Najlepszym projektem zosta³ og³oszony strój uczniów klasy I c gimnazjum, którzy w nagrodê otrzymali certyfikat zwalniaj¹cy od sprawdzianów i odpytywania. Na zakoñczeniem dnia wiosny odby³ siê zawody sportowe rozgrywane na pietrowickiej hali, podczas których zmierzy³y siê dru¿yny siatkarskie. Zorganizowany zosta³ równie¿ mecz pomiêdzy dru¿yn¹ nauczycieli gimnazjum a uczniami. Koordynatorem imprezy by³a Anna Buga³a, nauczyciel szko³y. opr. bs

czerwiec 2007

Ekologiczna sukienka wizytowa

G³os Gminy


Œwiêto Stanis³awa Jachowicza w Bibliotekach naszej Gminy Od wielu lat tradycyjnie maj jest miesi¹cem ksi¹¿ek i bibliotek. Organizowane s¹ imprezy maj¹ce na celu upowszechnianie czytelnictwa. Dlatego te¿ zorganizowano w sieci bibliotek naszej gminy konkurs recytatorski poezji Stanis³awa Jachowicza. Pomys³odawczyniami konkursu by³y pani Barbara Kapinos – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Krowiarkach i pani Cecylia Jakubiec nauczyciel Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Krowiarkach. Konkurs odbywa³ siê dwuetapowo, najpierw zorganizowano eliminacje biblioteczno-szkolne, zaœ 25 maja odby³ siê wielki gminny fina³. Pierwszy z konkursów odby³ siê 8 maja w Krowiarkach, zwyciê¿czyniami zosta³y Kasia Szyd³owska, Magda Kowacz oraz Beata Dyrcz. W konkursie bra³o udzia³ 15 uczniów przygotowanych przez panie Monikê £yczko, Cecyliê Jakubiec oraz Ewê Sepio³o. Kolejne eliminacje zosta³y zorganizowane w Paw³owie przez pani¹ Eleonorê Brodê we wspó³pracy z nauczycielami klas I-III paniami Gabriel¹ Kubik, Ma³gorzat¹ Stêpieñ i Dorot¹ Ba¿ant, tutaj tryumfowali Micha³ B³achut, £ucja Przyby³a, Patrycja Miensopust, oraz Pawe³ Kocur, Jola Wilczek którzy otrzymali wyró¿nienia. W eliminacjach wziê³o udzia³ 17 uczniów. Ostatnie eliminacje odby³y siê w Pietrowicach Wielkich 22 maja, konkurs okaza³ siê du¿¹ atrakcj¹, poniewa¿ wziê³o w nim udzia³ 38 dzieci, niestety trzeba by³o wybraæ dzieci, które mia³y przejœæ do nastêpnego etapu. Jak i w poprzednich konkursach jury mia³o ”ciê¿ki orzech do zgryzienia”. Wszystkie dzieci by³y œwietnie przygotowane przez „swoje” panie: Bo¿enê £¹ck¹, Ewê Fedczyszyn, Dariê Mach-

nik oraz Beatê Kie³tykê. Po d³ugiej naradzie komisja konkursowa przyzna³a 3 pierwsze miejsca, które zajêli Karina Kittel, Paulina Reichel oraz Marcel Strzedu³a, wyró¿nienia otrzymali Karolina Ma³ecka, Dominik Mika i Micha³ Holeczek. 25 maja o godzinie 9 w œwietlicy Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich odby³ siê Wielki Fina³. Przyjechali wszyscy finaliœci, wylosowano kolejnoœæ wyst¹pieñ i zaczê³o siê. Ka¿de dziecko zaprezentowa³o przygotowany przez siebie utwór przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ oraz jury. Komisja konkursowa w sk³ad której wesz³y Halina Maœlanka- bibliote-

karz szkolny, Gabriela Seidel – redaktor naczelny „G³osu Gminy” oraz Ma³gorzata Paletta – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wybra³y trójkê najlepszych recytatorów, I miejsce zajê³a Magda Kowacz z Krowiarek, II miejsce Paulina Reichel z Pietrowic Wielkich, zaœ III miejsce zajê³a Patrycja Miensopust z Paw³owa. Trójka finalistów otrzyma³a nagrody ksi¹¿kowe, zaœ wszyscy uczestnicy s³odycze oraz dyplomy. W tym miejscu pragnê pogratulowaæ wszystkim dzieciom bior¹cym udzia³ w konkursie oraz ¿yczyæ sukcesów w przysz³oœci, a tak¿e serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, dziêki których zaanga¿owaniu i pracy mo¿liwe by³o odbycie siê konkursu. Ma³gorzata Paletta

Finaliœci konkursu. Stoj¹ od lewej: Paulina Reichel, Patrycja Miensopust, Magda Kowacz, £ucja Przyby³a, Pawe³ Kocur, Micha³ B³achut, Jola Wilczek, Kasia Szyd³owska. Poni¿ej od lewej: Karina Kittel, Micha³ Holeczek, Marcel Strzedu³a, Dominik Mika, Karolina Ma³ecka, Beata Dyrcz

ZAPROSZENIE Zarz¹d DFK i Chóru CANTATE w Paw³owie zaprasza na festyn z okazji 10 lecia chóru w dniu 7 czerwca 2007 r. /czwartek Bo¿e Cia³o/ o godz. 15.00 do sali parafialnej w Paw³owie /przy probostwie/. W programie: Zuzka, biesiada z humorzyst¹ TOLKIEM z Tarnowa Opolskiego, zabawa taneczna.

Zwyciê¿czyni konkursu Magda Kowacz przyjmuje nagrody z r¹k jury

G³os Gminy

Bufet obficie zaopatrzony, a ponadto mo¿na nabyæ okolicznoœciowe szklanki i wino z Offstein. czerwiec 2007

17


Halowy maraton ma³ych pi³karzy Pod koniec marca sezon halowy zakoñczyli najm³odsi pi³karze – uczniowie klas II i IV rozgrywaj¹c gminne zawody w hali sportowej w Pietrowicach . Impreza odby³a siê w trzech kategoriach: dziewcz¹t klas III-IV, ch³opców klas III-IV, ch³opców I-II. Rywalizacja najm³odszych, bo drugoklasistów by³a emocjonuj¹ca – trzy dru¿yny: Krowiarki, Paw³ów i Pietrowice zgromadzi³y po tyle samo punktów i o zwyciêstwie gospodarzy zadecydowa³a dodatkowa tabela. Wœród klas IV mistrzami gminy zostali ch³opcy z Paw³owa i dziewczêta z Samborowic. Obie dru¿yny nie mia³y sobie równych wygrywaj¹c wszystkie mecze. Oto komplet wyników: Ch³opcy klasa III-IV Paw³ów – Samborowice 6-0 Pietrowice – Krowiarki 8-4 Paw³ów – Krowiarki 3-1 Pietrowice – Samborowice 4-0 Paw³ów – Pietrowice 3-1 Krowiarki –Samborowice 1-2 Tabela koñcowa : 1.Paw³ów 9 pkt 2.Pietrowice 6 pkt 3.Samborowice 3 pkt 4.Krowiarki 0 pkt

Dziewczêta klasa III-IV Paw³ów – Samborowice 0-1 Krowiarki – Pietrowice 1-2 Paw³ów – Krowiarki 1-0 Samborowice – Pietrowice 2-0 Samborowice – Krowiarki 1-0 Pietrowice – Paw³ów 1-0 Tabela koñcowa: 1.Samborowice 9 pkt 2.Pietrowice 6 pkt 3.Paw³ów 3 pkt 4.Krowiarki 0 pkt Ch³opcy klas I-II Paw³ów – Samborowice 3-0 Krowiarki – Pietrowice 1-0 Paw³ów – Krowiarki 1-0 Pietrowice – Samborowice 5-0 Paw³ów – Pietrowice 1-2 Krowiarki – Samborowice 3-0 Tabela koñcowa : 1.Pietrowice 6 pkt 2.Paw³ów 6 pkt 3.Krowiarki 6 pkt 4.Samborowice 0 pkt W.Zalewski

Pietrowice (I miejsce): Go³ek Kamil, Krutki Patryk, Widok Tomasz, Kramarczyk Sebastian, Talik Dominik, Posmyk Czarek

Paw³ów (II miejsce): Pawe³ Grela, Eliasz Ziêtek, Robert Lazar, Patryk Ploch, Kamil Kalus, Michael Dokupil

KRONIKA POLICYJNA W miesi¹cu maju 2007 r. mia³o miejsce podpalenie s³omy przez trzech nieletnich na szkodê mieszkanki naszej Gminy.

Mistrzowie klas III-IV dziewczêta – Samborowice: Jolanta Fojcik, Aneta Rosina, Justyna Knura, Aneta Lenort, Natalia Trojañska, Sandra Krupa, Simona T³uczykont Krowiarki (III miejsce): Holeczek Patryk, Meisner Daniel, S³adek Roman, Zientek Robert, Czorniczek Dawid, Durdyñ Marcin

W dniu 05.05.2007 r. zaistnia³o podpalenie pomieszczenia gospodarczego w Pietrowicach Wielkich na szkodê osoby zamieszkuj¹cej zagranic¹. W powy¿szej sprawie prowadzone jest postêpowanie przygotowawcze. 16 maja tego roku z bocznicy PKP skradziono dwie sztuki zamków wykolejnic na szkodê PKP Gliwice. Na prze³omie maja tego roku n/n sprawcy dokonali kradzie¿y œrodków ochrony roœlin na szkodê miejscowego rolnika- postêpowanie w toku.

18

Mistrzowie klas III-IV ch³opcy – Paw³ów: Dawid Grabowski, Dawid Przyby³a, Dawid Dokupil, Marek Kitel, Patrick GwóŸdŸ, Bartek Cycoñ, Pawe³ Gawe³ek

czerwiec 2007

Samborowice (IV miejsce): Wiktoria ¯yme³ka, Angelika Nawrat, Dawid Marcinek, Jakub Burdzy, Marek Kubik, Michaela Poœpiech, Krzysztof Z³oty - przedszkolak

G³os Gminy


Uczniowie gminy Pietrowice Wielkie odkrywaj¹ pi³kê rêczn¹ Z udzia³em wszystkich szkó³ podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie w sobotê 24 marca odby³ siê turniej pi³ki rêcznej o awans do turnieju powiatowego dziewcz¹t i ch³opców . Popularnoœæ tej dyscypliny wzrasta po ,,srebrnych ch³opakach z MŒ’’ bowiem w turnieju przewinê³o siê ponad 100 uczniów z Krowiarek, Paw³owa, Pietrowic i Samborowic. Rywalizacjê gminn¹ wygrali uczniowie i uczennice z Paw³owa, awansuj¹c do fina³u powiatu. Ten szczebel rozgrywek odby³ siê w dniu 27 marca równie¿ na hali ZSP Pietrowice. Frekwencja nie dopisa³a, wiêc na starcie stanê³y od razu w finale ekipy Paw³owa i Pogrzebienia, by wy³oniæ finalistê turnieju rejonowego.

Dru¿yna ch³opców z Paw³owa pokona³a rówieœników z Pogrzebienia 7:2 a dziewczêta nie by³y równie goœcinne co ch³opcy pokonuj¹c rywalki 16:3 . Dru¿yny ZSP PAW£ÓW bêd¹ wiec reprezentowa³y powiat raciborski w rejonie.

Dziewczêta – Agata Cichoñ, Anna Zaj¹c, Justyna Pientka, Justyna Gawe³ek, Karolina Rusnak, Eva Lazar, Sandra Kalinicka, Paulina Bokwa.

Ch³opcy – Robert Mizioch, Pawe³ Gawe³ek, Jan Lazar, B³a¿ej Pelczar, Marcin Majnusz, Mateusz Sobocik, Bernard Bieniasz, Daniel Dokupil, Mariusz Bajer.

TURNIEJ POWIATOWY: Mecz fina³owy dziewcz¹t: PAW£ÓW – POGRZEBIEÑ 16-3 awans do rejonu: PAW£ÓW Mecz fina³owy ch³opców: PAW£ÓW – POGRZEBIEÑ 7-2 awans do rejonu : PAW£ÓW W.Zalewski

Tylko mam - to co dam Œwiêty Augustyn mawia³, ¿e cz³owiekowi pozostanie jedynie tyle, ile da³ drugiemu. Augustyñsk¹ ideê konsekwentnie realizuj¹ stra¿acy z OSP ¯erdziny, którzy zdecydowali siê przekazaæ na rzecz OSP Cyprzanów sygna³y dŸwiêkowe wraz z modulatorem do dopiero co otrzymanego przez tê jednostkê wozu bojowego z Samborowic. Na tym jednak nie koniec. Ca³a sprawa nabra³a smaczku gdy okaza³o siê, ¿e bardzo trudno bêdzie pod³¹czyæ elektrykom urz¹dzenie bez schematu elektrycznego. Tu na ratunek przyby³ radny powiatowy Leonard Malcharczyk ofiarowuj¹c na rzecz OSP Cyprzanów komputer. Ze stra¿ack¹ zaradnoœci¹ druhowie wywiercili otwór do œwietlicy m³odzie¿owej i pod³¹czyli swój komputer do Internetu, w którym znaleŸli ten tak poszukiwany przez nich schemat. Dziêki pomocy OSP ¯erdziny i pana radnego, cyprzanowski ¯uk znów tr¹bi dziœ jak ma³o który. Damian Tunk

Gminny turniej pi³ki siatkowej szkó³ podstawowych Z udzia³em wszystkich placówek naszej gminy odby³y siê turnieje mini siatkówki dziewcz¹t i ch³opców. Dziêki istnieniu nowej hali w Pietrowicach impreza mog³a odbywaæ siê jednoczeœnie na dwóch boiskach. Rywalizacje ch³opców wygrali gospodarze z Pietrowic, pokonuj¹c w finale Samborowice. Wœród dziewcz¹t zwyciêsko zawody zakoñczy³y siatkarki z Krowiarek, które pokona³y gospodynie 2-0 . Oto koñcowa kolejnoœæ :

G³os Gminy

Ch³opcy : 1.Pietrowice, 2.Samborowice, 3.Krowiarki, 4.Paw³ów Dziewczêta : 1.Krowiarki, 2.Pietrowice, 3.Samborowice, 4.Paw³ów Zwyciêskie ekipy rywalizowa³y nastêpnie w turniejach powiatowych – dziewczêta z Krowiarek zajê³y III miejsce, a ch³opcy z Pietrowic uplasowali siê na II miejscu. W.Zalewski

czerwiec 2007

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny dziewcz¹t z Krowiarek: Kowacz Natalia, £achowska Patrycja, Niemiec Beata, Niemiec Wioleta, Gawe³ek Nicole, Krzesiwo Judyta, Miszczak Magdalena, Przyby³a Karolina, Solisz Patrycja, Szczepañska Natalia, Teresa Zbozieñ – naucz.wf z Krowiarek

19


Seniorzy walcz¹ o nic. Czego Juniorzy o wszystko. chce m³odzie¿?

Seniorzy poprzez zbyt wiele pora¿ek, g³ównie przeciwko s³abszym zespo³om jak KuŸnia Raciborska, Kornowac lub ostatnio Ruda Kozielska walcz¹ ju¿ niemal o przys³owiow¹ pietruszkê. Zawodnicy I dru¿yny nie maj¹ najmniejszych szans na jakikolwiek awans, a z do³u potrzebuj¹ jednego zwyciêstwa w czterech spotkaniach aby utrzymaæ siê na 100% w klasie A. Lecz pomimo krytyki trzeba jednak pochwaliæ nasz zespó³ g³ównie za wspania³e rozgrywki przeciwko czo³owym dru¿ynom ligi czyli mecz wyjazdowy w Gaszowicach oraz dwa mecze na w³asnym stadionie przeciwko Jed³ownikowi i Rogowom.

Warto równie¿ wspomnieæ o dwu kolejnych dru¿ynach m³odzie¿owych czyli trampkarzach starszych i m³odszych. Trampkarze starsi po fatalnej jesieni poprawili sw¹ pozycjê ligow¹ z miejsca 10 na 6. Podopieczni Marka Klobuczka bardzo dobrze sprawowali siê podczas turnieju halowego na hali w Pietrowicach, w którym zajêli 4 miejsce ustêpuj¹c tylko dru¿ynom z Tworkowa, Górnika Pszów i Unii Racibórz.

Zespó³ trampkarzy starszych przed przegranym 3:2 meczem w Ocicach. Poprawili sw¹ pozycjê ligow¹ z 10 miejsca na 6.

Zespó³ seniorów

Ca³kowicie inaczej prezentuje siê sytuacja w juniorach gdzie nasi juniorzy walcz¹ o mistrza Ligi juniorów. Obecnie podopieczni Piotra Poznañskiego plasuj¹ siê na pierwszym miejscu z piêciopunktow¹ przewag¹ nad drugim w tabeli LKS Tworków, zesz³orocznym zwyciêzc¹ tej¿e ligi, maj¹c do rozegrania jeszcze trzy spotkania. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e nasi juniorzy maj¹ na koncie ju¿ 117 strzelonych bramek.

Trampkarze m³odsi po bardzo udanym okresie halowym, gdzie w turnieju organizowanym przez Podokrêg Racibórz zajêli 4 miejsce i w turnieju organizowanym przez ksiê¿y z Pogrzebienia, gdzie zajêli 2 i 3 miejsce, równie¿ w lidze zajmuj¹ 4 miejsce zaraz za szkó³kami pi³karskimi z „GOS£AWA” Jed³ownik, Raciborskiej „UNII” oraz Pszowskiego „GÓRNIKA”. Do koñca obecnego sezonu pozosta³y jeszcze dwa mecze, a posiadaj¹ 4 punkty przewagi nad 5 w tabeli Przysz³oœci¹ Rogów. Zachêcamy wszystkich kibiców pi³karskich, jak równie¿ i ich rodziny do jak najliczniejszego przybywania na mecze seniorów, juniorów i trampkarzy oraz mocnego kibicowania naszym zawodnikom w koñcówce ciê¿kiego sezonu. M.&M. Pawlasek

Zespó³ juniorów przed meczem z Czy¿owicami wygranym przez LKS „START” 3:0 dziêki czemu maj¹ 117 bramek strzelonych. Na zdjêciu z maskotk¹ klubow¹.

20

Zespó³ trampkarzy m³odszych przed meczem w Markowicach wygranym przez LKS „START” 6-0. Najlepszy zespó³ spoœród dru¿yn nie posiadaj¹cych szkó³ek pi³karskich.

czerwiec 2007

Nastolatkowie interesuj¹ siê tym, co w gminie piszczy. Piêtnastu nastolatków spotka³o siê 30 marca z przedstawicielami gminy na pierwszym posiedzeniu M³odzie¿owej Rady Gminy. Prowadz¹cy zebranie - wójt Andrzej Wawrzynek, Henryk Marciniak przewodnicz¹cy rady gminy i Adam Wajda - sekretarz gminy zapoznali m³odzie¿ z celami i zakresem dzia³ania m³odzie¿owej rady. - Chcemy przybli¿yæ m³odzie¿y kanony pracy samorz¹dowej i w miarê mo¿liwoœci wci¹gn¹æ j¹ we projekty gminy, w wszelkiego rodzaju przeprowadzane imprezy - mówi³ wójt Andrzej Wawrzynek. W czasie sesji radni bêd¹ zapoznawaæ siê z histori¹ i statystykami gminy, dowiedz¹ siê, na czym polega partnerstwo z Sudicami a tak¿e z niemieck¹ gmin¹ Liederbach, które w czerwu zostanie podpisane. Na pierwszym organizacyjnym spotkaniu radni ju¿ skorzystali z okazji by zadæ wójtowi pytania o szanse na powstanie w ich wsiach m³odzie¿owego klubu czy boiska do siatkówki. Z relacji wynika³o, ¿e m³odym ludziom brak miejsca, w którym mogliby siê w swym krêgu spotkaæ. Jak zapewnia³ wójt - rada jest równie¿ po to by poznaæ ich problemy i potrzeby. Nastolatkowie ju¿ stali siê pomocni gminie w czasie wielkanocnej procesji. Spisali jej uczestników, czêstowali kaw¹ i ciastkiem, a tak¿e pomagali przy ocenie skoków przez przeszkody. Kolejn¹ okazj¹ do aktywnej dzia³alnoœci bêd¹ Eko-Wystawa a nastêpnie do¿ynki. - Mamy nadziejê, ¿e ci m³odzi ludzie, którzy juz jako nastolatkowie interesuj¹ siê polityk¹ gminy, jako doroœli bêd¹ nadal dzia³aæ w jej strukturach - doda³ wójt Wawrzynek. Wœród radnych jest zaledwie dwóch przedstawicieli p³ci mêskiej. - Czy¿by ch³opcom brakowa³o ambicji i zainteresowania polityk¹ - zastanawia³y siê dziewczyny. Podczas spotkania, 20 kwietnia, zostanie wybrany zarz¹d rady. B.S.

G³os Gminy


Sukcesy gimnazjalistów Gimnazjaliœci ze Szko³y w Pietrowicach rywalizowali w roku szkolnym 2006/ 2007 w imprezach rangi powiatowej i rejonowej w wielu dyscyplinach. Du¿ym sukcesem zakoñczyli rywalizacjê w pi³ce rêcznej wygrywaj¹c w powiecie zarówno wœród dziewcz¹t jak i ch³opców. W finale rejonu dziewczêta by³y drugie, a ch³opcy zajêli III miejsce. Ch³opcy z Gimnazjum wygrali turniej powiatowy w halowej pi³ce no¿nej rozgrywany zim¹ w Kornowacu. W innych dyscyplinach do zwyciêstw zabrak³o naprawdê niewiele lub brakowa³o trochê szczêœcia oraz doœwiadczenia.

Ch³opcy - I miejsce w pi³ce recznej na szczeblu powiatu: M. Gieroñ, K. Sobocik, G. Cichoñ, M. Cycoñ, M. Pientka, £. Przyby³a, D. Kuroczik, D. Majewski - opiekun R. Antczak

I miejsce w pi³ce rêcznej na szczeblu powiatu dziewczêta: P. Pietrzak, M. Moc, M. Jaworowska, P. Nieborowska, S. GwóŸdŸ, M. Przyby³a, M. Czarny, M. Kurzeja, M. Zajonc, K. Kuroczik, A. Wilczek, opiekun - R. Antczak

Praca na nowej hali przyniesie zapewne wymierne sukcesy w ju¿ niedalekiej przysz³oœci, o co postaraj¹ siê nauczyciele wych.fiz : Robert Antczak i Jacek Pierzcha³a, którzy na co dzieñ prowadz¹ zajêcia w gimnazjalnych klasach w Pietrowicach. Oto komplet rezultatów: SZTAFETOWE BIEGI PRZE£AJOWE (zawody rejonowe w Raciborzu)- dziewczêta IV miejsce, ch³opcy - VI miejsce PI£KA NO¯NA 11-OSOBOWA (zawody

Zarz¹d wybrany

M³odzie¿owa Rada Gminy Pietrowice Wielkie. Od lewej: Mateusz Kyrcz, Agnieszka Zaj¹c, Sylwia Mika, Anna Reichel, Patrycja Piechaczek, Monika Kotulska, Simona Jeremiasz, D¿esika Wawrzinek, Dorota Król, Dorota Wycisk, Daniela Erlebach, Aneta Pytlowany, Patryk Lenort, Anna £yczko, nieobecna na zdjêciu: Ewelina Malcharczyk

G³os Gminy

czerwiec 2007

powiatowe w Pietrowicach ) - ch³opcy II miejsce HALOWA PI£KA NO¯NA (zawody powiatowe w Kornowacu ) - ch³opcy I miejsce PI£KA RÊCZNA (zawody powiatowe w Kornowacu ) - dziewczêta I miejsce, ch³opcy I miejsce (awans do rejonu ) PI£KA RÊCZNA (zawody rejonowe w Czuchowie i KuŸni Raciborskiej) -dziewczêta II miejsce, ch³opcy III miejsce SIATKÓWKA (zawody powiatowe w Krzanowicach i Pietrowicach )- dziewczêta VI miejsce, ch³opcy - II miejsce TENIS STO£OWY (zawody powiatowe w Nêdzy )- dziewczêta II miejsce, ch³opcy II miejsce opracowa³: Wojciech Zalewski

Ch³opcy gimnazjum -II miejsce w powiatowym turnieju pi³karskim: A. Mendziga³, M. Pientka, T. Mizioch, M. Pendzia³ek, M. Gieroñ, M. Rulka, P. Robenek, M. Opolony, I. Anolik, P. Opolony, D. Drzyma³a, D. Martynus, G. Mainusz, D. Marcinek, £. Cygler, T. Œliwinski

Dnia 30 kwietnia 2007 roku mia³a miejsce II sesja M³odzie¿owej Rady Gminy, na której m³odzi rajcy wybrali spoœród siebie przewodnicz¹cego Rady i jego zastêpcê. W wyniku tajnego g³osowania Przewodnicz¹c¹ MRG zosta³a wybrana Anna Maria Reichel, jej zastêpczyni¹ – Sylwia Mika. Pozosta³y sk³ad M³odzie¿owej Rady tworz¹: Mateusz Kyrcz, Agnieszka Zaj¹c, Patrycja Piechaczek, Monika Kotulska, Simona Jeremiasz, D¿esika Wawrzinek, Dorota Król, Dorota Wycisk, Daniela Erlebach, Aneta Pytlowany, Patryk Lenort, Anna £yczko, Ewelina Malcharczyk. MRG aktywnie w³¹czy³a siê w prace przy przedsiêwziêciach gminnych: m³odzi ludzie s³u¿yli pomoc¹ w trakcie Wielkanocnej Procesji Konnej, zaanga¿owali siê równie¿ w prace podczas VII Eko – Wystawy. Mamy nadziejê, ¿e ich zapa³ nie ostygnie i pomog¹ w kolejnych zaplanowanych dzia³aniach samorz¹dowych. G.Seidel

21


Z prac Rady Powiatu Raciborskiego W dniu 27 kwietnia 2007 r. w Wodzis³awiu Œl¹skim zosta³o podpisane porozumienie subregionalne w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2013 wraz z uzgodnionym katalogiem propozycji projektów wybranych do realizacji. Z terenu powiatu raciborskiego zg³oszonych zosta³o 7 projektów wybranych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego: 1) Powiatowe Centrum WystawienniczoTargowe w Pietrowicach Wielkich - 1,6 mln euro; 2)Modernizacja Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu - 1,38 mln euro; 3)Budowa oczyszczalni œcieków w gminie KuŸnia Raciborska - 1,3 mln euro; 4)Budowa kanalizacji w gminie Krzanowice -1,10 mln euro; 5)Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w powiecie raciborskim wraz z budow¹ stacji kruszenia i sortowania odpadów budowlanych w Raciborzu i kompostowni¹ odpadów w gminie Krzanowice 3,01 mln euro; 6) Termomodernizacja obiektów publicznych w gminie Kornowac - 400 tys euro; 7) Rewitalizacja Centrum Dziedzictwa Kulturowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu - 5 mln euro. £¹czna kwota, która przypad³a Powiatowi Raciborskiemu to blisko 14 mln euro. Ponadto z terenu powiatu raciborskiego zg³oszono 3 projekty rezerwowe, które bêd¹ mog³y byæ skierowane do realizacji w przypadku problemów z przygotowaniem projektów z listy podstawowej. Na liœcie rezerwowej znalaz³y siê nastêpuj¹ce propozycje projektów: 1) Rewitalizacja infrastruktury w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu; 2) Rozbudowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. £¹kowej w Raciborzu; 3) Kompleksowa realizacja œcie¿ki rowerowej na trasie Racibórz - Rudy. Podpisanie porozumienia subregionalnego przez miasta i gminy Zwi¹zku Subregionu Zachodniego zakoñczy³o I etap prac przygotowawczych nad Programem Rozwoju Subregionu. Do koñca wrzeœnia 2007 r. wnioskuj¹ce podmioty maj¹ czas na przygotowanie szczegó³owej dokumentacji projektów. - Dnia 9 maja 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie odby³y siê wstêpne rozmowy poœwiêcone zawarciu Kontraktu dla Województwa Œl¹skiego na lata 2007-2008. G³ównym tematem rozmów by³o zabezpieczenie œrodków finansowych na dokoñczenie budowy Szpi-

22

Powiat stara siê o œrodki na dokoñczenie budowy szpitala

tala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu. W spotkaniu stronê samorz¹dow¹ reprezentowali: Marsza³ek Województwa Œl¹skiego Janusz Moszyñski, Starosta Raciborski Adam Hajduk, Dyrektor Wydzia³u Rozwoju Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego w Katowicach El¿bieta Bieñkowska, natomiast rz¹dow¹ - Wiceminister Rozwoju Regionalnego W³adys³aw Ortyl. Wstêpne rozmowy w Ministerstwie zak³adaj¹ dokoñczenie budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2008 roku, g³ównie ze œrodków pochodz¹cych z Bud¿etu Pañstwa przy zaanga¿owaniu œrodków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz bud¿etu Powiatu Raciborskiego. Na dokoñczenie budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu brakuje ok. 86 mln z³. Powy¿sz¹ kwotê stanowi¹ wydatki zwi¹zane z budow¹, pierwszym wyposa¿eniem technicznym i gospodarczym oraz wyposa¿eniem obiektu w odpowiedni sprzêt medyczny. Ustalono, ¿e koszt zakupu sprzêtu medycznego, którego wartoœæ jest szacowana na kwotê ok. 19 mln z³, zostanie pokryty w g³ównej mierze z RPO na lata 2007-2013, natomiast wydatki zwi¹zane z budow¹ i wyposa¿eniem techniczno-gospodarczym zostan¹ sfinansowane ze œrodków bud¿etów: Pañstwa i Powiatu Raciborskiego. - Dnia 9 maja 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odby³o siê pierwsze spotkanie producentów ¿ywnoœci z terenu powiatu z wicestarost¹ Andrzejem Chroboczkiem oraz pracownikami Referatu Promocji, Rozwoju i Wspó³pracy Zagranicznej, którego celem by³o wypracowanie wspólnej strategii promocyjnej produktów ¿ywnoœciowych. Podczas spotkania przedstawiciele Powiatu Raciborskiego zaprezentowali listê propozycji wsparcia promocyjnego poszczególnych produktów ¿ywnoœciowych w ramach obecnych mo¿liwoœci Powiatu. Wœród zaprezentowanych propozycji znalaz³y siê m.in. mo¿liwoœæ promowania produktów ¿ywnoœciowych podczas targów tury-

czerwiec 2007

stycznych, wykorzystanie strony internetowej Powiatu do promocji produktów czy prezentacja oferty producentów ¿ywnoœci podczas imprez organizowanych przez Powiat. Ponadto spotkanie by³o okazj¹ do dyskusji o potrzebach, oczekiwaniach i pomys³ach poszczególnych podmiotów. Rozmowy stworzy³y mo¿liwoœæ poznania oczekiwañ zarówno takich potentatów jak ZPC Mieszko SA czy Browar Racibórz, jak i mniejszych producentów reprezentowanych np. przez wytwórców miodu, co stwarza mo¿liwoœci wspólnych przedsiêwziêæ promocyjnych. Uczestnicy spotkania wyrazili chêæ podjêcia wspó³pracy w ramach ju¿ zaproponowanych jak i nowo wypracowanych dzia³añ. W najbli¿szym czasie planowane jest kolejne spotkanie, podczas którego omówione zostan¹ konkretne dzia³ania promuj¹ce produkty ¿ywnoœciowe z Raciborszczyzny. - Z wizyt¹ w Rohatyniu na Ukrainie goœcili w dniach od 11 do 12 maja 2007 r. Starosta Raciborski Adam Hajduk, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Raciborskiego Norbert Mika oraz Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska Ryszard Winiarski. Celem wizyty by³o omówienie mo¿liwoœci nawi¹zania wspó³pracy zagranicznej z jednym z rejonów Rohatyniem lub Basztank¹. Ponadto zastanawiano siê nad formami pomocy jakie stronie ukraiñskiej mo¿e zaoferowaæ Powiat Raciborski. Dotyczy to g³ównie spraw zwi¹zanych z rolnictwem. - Walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Raciborskiej prezentowane by³y przez pracowników Referatu Promocji, Rozwoju i Wspó³pracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu na partnerskich walijsko-niemiecko-polskich targach zorganizowanych w dniach 11-13 maja 2007 r. w Hrabstwie Wrexham w Walii. - Dnia 15 maja 2007 r. lekarze Szpitala Rejonowego w Raciborzu przyst¹pili do jednodniowego strajku ostrzegawczego. Lekarze pracowali tak jak podczas œwi¹t i weekendów, pogotowie i izba przyjêæ pracowa³y normalnie. Nieczynne by³y przyszpitalne przychodnie specjalistyczne. Ordynatorzy wyznaczyli lekarzy, którzy pe³nili dy¿ury na oddzia³ach. Wiêkszoœæ zak³adów opieki medycznej na terenie powiatu raciborskiego pracowa³o zgodnie z harmonogramem. Radni Powiatu Raciborskiego Adam Wajda Leonard Malcharczyk

G³os Gminy


Od Osterreiten do westernu

Adolf Herud przed domem, w którego elewacji znajduje siê figura zabrana kiedyœ kietrzanom

W wielkanocny poniedzia³ek odbêdzie siê kolejna pietrowicka procesja. W swojej historii nieraz by³a aren¹ dramatycznych wydarzeñ. Dziœ ma nie tylko religijny wymiar. To wielki festyn koni. Zdobyczna figurka Najg³oœniejszy jest przypadek z 1890 r. Podczas objazdu pól spotka³y siê procesje z Langowa (dziœ wschodnie rubie¿e Kietrza) i Pietrowic Wielkich. Jedni jeŸdŸcy nie chcieli ust¹piæ drugim. Dosz³o do szarpaniny, podczas której pietrowicki pacho³ek wyrwa³ kietrzanom figurê Chrystusa Zmartwychwsta³ego, po czym popêdzi³ z ni¹ galopem do zagrody Wolników, gdzie chcia³ siê ukryæ. Mia³ wyj¹tkowego pecha. Ogl¹daj¹c siê za goni¹cymi go kietrzanami, nie zauwa¿y³ drewnianej belki nad bram¹. Uderzy³ w ni¹ g³ow¹ i zgin¹³ na miejscu. Figurka cudem ocala³a. Tyle jedna z wersji wydarzeñ. Kolejna mówi, ¿e zuchwalec uszed³ ca³o z zawieruchy, dowióz³ figurê do pietrowickiego

Adolf Herud (po lewej) na zdjêciu z 1954 r. ...

G³os Gminy

koœcio³a, gdzie chwilê potem miejscowi ch³opi zagrodzili drogê rozsierdzonym kietrzanom. Spór za³agodzono, bo parafianie z Pietrowic obiecali urz¹dzaæ procesje i zapraszaæ na ni¹ wiernych z Kietrza. Figura zosta³a w Pietrowicach Wielkich, ale mia³a byæ natychmiast zwrócona jeœli pietrowiczanie choæ raz ze œlubów siê nie wywi¹¿¹. Kompromis nie spodoba³ siê pietrowickiemu proboszczowi. Za¿¹da³, by figurê oddano. Parafianie nie pos³uchali. Przywi¹zanie do trofeum okaza³o siê na tyle mocne, ¿e jeden z gospodarzy wzi¹³ j¹ do swojego domu. Istnieje nadal we wnêce elewacji zagrody przy ul. 1 Maja 45, zaœ do objazdów wykorzystuje siê jej kopiê. W 1895 r., relacjonuj¹ce doroczn¹ procesjê w Pietrowicach, polskie Nowiny Raciborskie zamieœci³y tak¹ oto wzmiankê: „Wedle starego zwyczaju obje¿d¿ano w Poniedzia³ek pola jak po inne lata. Przytem cha³upnik Kretek - jak pisze „Oberschl. Vkztg" - spad³ z konia, i to tak nieszczêœliwie, ¿e przywo³any lekarz nie zdo³a³ go ju¿ w ¿aden sposób docuciæ. Nie pozosta³o nic innego, jak bezprzytomnego namaœciæ olejem œw., zdaj¹c siê zreszt¹ na wolê Pana Boga". Najstarszy z jeŸdŸców - W 1945 r. jecha³o tylko trzech jeŸdŸców - Alfred Plura, Jan Skerchud i Pawe³ £ata. Dziœ jest ich 120. - To dziêki gminie, bo rozreklamowa³a procesjê - cieszy siê 67-letni Adolf Herud. Dawniej rolnik, dziœ emeryt. Pietrowiczanin z dziada pradziada. Na procesjê jeŸdzi dok³adnie od pó³ wieku. ¯adnej nie opuœci³. Kiedyœ paradowa³ na koniu z braæmi. Teraz z dwoma synami. W tym roku dosi¹dzie 14-letniej Blanki. - To koñ tylko do rekreacji. Cho-

czerwiec 2007

m¹ta jeszcze nie widzia³ - mówi z dum¹. Ma stare przedwojenne siod³o, ale zak³ada nowe, bo lubi pogoniæ konia i szybk¹ jazdê. Herudowi jako seniorowi przypada zaszczyt wo¿enia figury Chrystusa Zmartwychwsta³ego, która na co dzieñ jest przechowywana w koœciele. To ponoæ kopia tej zdobycznej z Kietrza. - Któr¹ z procesji zapamiêta³em najbardziej? Chyba tê z 1967 r. We wsi by³a peregrynacja kopii obrazu z Czêstochowy. Krawiec Jerzy Herud uszy³ nam bia³e spodnie. Potem zaczêliœmy w nich jeŸdziæ na procesje - wspomina. Siêga czasów PRL-u. - By³y k³opoty z uzyskaniem zgody od w³adz, bo Koœció³ by³ zwalczany. Jakoœ jednak umieliœmy siê dogadaæ. Oni dawali zgodê na procesjê, my wystawialiœmy kilku jeŸdŸców na pochód pierwszomajowy - opowiada. Takich kompromisów by³o zreszt¹ wiêcej. Dawniej by³o nie do pomyœlenia, ¿eby na konia wsiad³a kobieta, albo przyjecha³ ktoœ obcy. A dziœ? Gdyby nie zaproszeni goœcie z okolicznych wsi a nawet Czech, nie by³oby 120 koni, po pietrowiczan pojedzie raptem kilkunastu. - A kobiety siê ³adnie na koniach prezentuj¹. To siê podoba - podkreœla Adolf Herud. Od koœcio³a do westernu - Procesja to nasza wizytówka - mówi z dum¹ wójt Andrzej Wawrzynek. Tyle ¿e potrzebny by³ znów kompromis. Procesja nadal ma wymiar religijny, dziêkczynnob³agalny, ale wokó³ niej zbudowano otoczkê, któr¹ w³adze nazywaj¹ festynem konnym. - Chcemy byæ z tego znani. Zreszt¹ tysi¹ce goœci co roku œwiadczy o tym, ¿e ludzie tego potrzebuj¹ - dodaje wójt. Gmina robi coœ wielkiego, ale niewielkim kosztem, bo do pracy w³¹cza siê kto tylko mo¿e, od wójta do stra¿aków. Udaje siê te¿ pozyskaæ dotacje z UE, bo procesja spodoba³a siê Czechom i jest tzw. efekt transgraniczny. W tym roku ma przyjechaæ delegacja z Albertowca - jednej z wiêkszych czeskich stadnin. Grzegorz Wawoczny

... i wspó³czeœnie, jako senior procesji

23


Paw³ów z dwoma pucharami!

Dru¿yna dziewcz¹t: Emilia Strzedu³a, Paulina Burdzik, Patrycja Majewska, Paulina Gawe³ek, Agata Kurzeja, Angelika £askarzewska, Martyna Wilczek, Malwina Zuber, Sandra Cyrupa, Aneta Jurgowska.

Podwójnym sukcesem uczniów z Paw³owa zakoñczy³y siê powiatowe eliminacje turnieju „O Puchar Telekomunikacji Polskiej” im.Marka Wielgusa na boisku LKS Rudnik. W upalne majowe przedpo³udnie 13 dru¿yn z powiatu raciborskiego rywalizowa³o o awans do fina³u wojewódzkiego w Czêstochowie. Uczniowie IV klas przez 7 godzin walczyli o puchary, dyplomy i presti¿. Dziewczêta z Paw³owa wygra³y turniej po zwyciêstwach nad Rudami 2-0 i Tworkowem 2-1 oraz zremisowa³y z Samborowicami 1-1 i Gamowem 0-0. Sandra Krupa i Natalia Trojañska – obie z Samborowic - zosta³y wybrane najlepszymi zawodniczkami w turnieju,

Dru¿yna ch³opców: Dawid Grabowski, Patrick GwóŸdŸ, Dawid Dokupil, Dawid Przyby³a, Marek Kitel, Patryk Krautwurst, Bartek Cycoñ, Pawe³ Gawe³ek, Mateusz D³uzniak, Mateusz Sopel.

a Emilia Strzedu³a z Paw³owa najlepsz¹ bramkark¹. Rywalizacja ch³opców by³a niesamowicie emocjonuj¹ca i sta³a na wysokim poziomie. Grupê pierwsz¹ wygrali ch³opcy z Paw³owa gromi¹c 9-1 Tworków i pokonuj¹c 3-0 Racibórz. W meczu o awans do fina³u zremisowali z Rudami 2-2 i dziêki lepszemu bilansowi bramek to Paw³ów zagra³ w decyduj¹cym starciu w turnieju z mistrzem grupy drugiej KuŸni¹ Raciborsk¹. W tym starciu pad³a tylko jedna bramka, któr¹ zdoby³ Pawe³ Gawe³ek z Paw³owa zapewniaj¹c dru¿ynie awans do fina³ów województwa œl¹skiego, a sobie tytu³ „Króla Strzelców” za 10 bramek zdobytych w tym turnieju.

Oto kolejnoœæ turnieju dziewcz¹t: 1.SP Paw³ów 2.SP Samborowice 3.SP Gamów 4.SP Rudy 5.SP Tworków Kolejnoœæ turnieju ch³opców: 1.SP Paw³ów 2.SP KuŸnia Raciborska 3.SP Rudy 4.SP Gamów 5.SP Racibórz 6.SP Rudnik 7.SP Tworków 8.SP Pogrzebieñ W. Zalewski

Strzeli³y najwiêcej bramek: Sandra Krupa, Natalia Trojañska, ¯aneta Tak siê cieszyli po zwyciêstwie W. Zalewski i ch³opcy z Paw³owa Waluga

24

czerwiec 2007

G³os Gminy


Blisko coraz bli¿ej...

mentach je traci. Tak by³o w przegranych meczach u siebie: z Owsiszczami 4-5 i z Siedliskami 3-4. Przebieg meczów by³ bardzo podobny. Paw³ów w przeci¹gu godziny traci³ kilka bramek, by pod koniec meczu niwelowaæ straty. Niestety w obu przypadkach zabrak³o czasu na wyrównanie. Miêdzy tymi pechowymi meczami dru¿yna z Paw³owa uda³a siê na wyjazd do Krzanowic, gdzie po s³abym meczu przywioz³a jeden punkt. Wynik 0-0 utwierdzi³ w przekonaniu, ¿e dru¿yna lidera „dosta³a zadyszki” i prze¿ywa kryzys formy. Paw³ów na cztery kolejki przed koñcem sezonu prowadzi w tabeli maj¹c tyle samo punktów co rywal z Zabe³kowa, ale w bezpoœrednich pojedynkach poradzi³ sobie z rywalem. Podopieczni Marka Piku³y strzelili w sezonie 83 bramki!!! co daje fantastyczn¹ œredni¹ 3,2 na mecz. Je¿eli poprawi¹ tylko grê obronn¹ to zapewne w Paw³owie za kilka tygodni wszyscy bêd¹ cieszyæ siê z awansu do klasy B! W. Zalewski

Pi³karze LKS Paw³ów po ponad dwóch miesi¹cach wiosennej rundy rewan¿owej rozgrywek klasy C w Podokrêgu Racibórz zajmuj¹ pierwsze miejsce. Do awansu o klasê wy¿ej brakuje ju¿ niewiele – pozosta³y 4 kolejki spotkañ w czerwcu. Pocz¹tek rundy wiosennej w wykonaniu ch³opców z Paw³owa by³ piorunuj¹cy. Seria zwyciêstw pozwoli³a odskoczyæ od najgroŸniejszych rywali. W pierwszej potyczce naprzeciwko stanêli pi³karze LKS Cyprzanów. Derbowy pojedynek mia³ niesamowit¹ dramaturgiê. Mimo prowadzenia 3-2 goœcie musieli uznaæ wy¿szoœæ Paw³owian, przegrywaj¹c po golach rzadkiej urody 5-3. W kolejnym meczu na szczycie Paw³ów musia³ stoczyæ ciê¿ki pojedynek w Raciborzu z Brzeziem. Pocz¹tek by³ naprawdê trudny, ale z biegiem czasu lider kontrolowa³ sytuacjê, by wygraæ na gor¹cym terenie 3-1! Kolejny mecz zakoñczy³ siê g³adkim 3-0 z Kobyl¹ w meczu bez historii, gdzie gospodarze czujni w obronie spokojnie wypunktowali rywala. Pojedynek na wysokim poziomie ogl¹dali kibice w kolejnym meczu w Krzy¿anowicach, gdzie Paw³ów w bardzo emocjonuj¹cym meczu pe³nym zwrotów, piêknych bramek, kartek i parad bramkarzy zremisowa³ 3-3. Gospodarze nie utrzymali prowadzenia, gdy¿ w 90 minucie strza³em „marzenie” z 40 metrów popisa³ siê Aleksander Herud. Bramka roku! W kolejnym meczu do Paw³owa zawita³ bardzo silny rywal - Zabe³ków - i mimo wyniku 4-0 mecz wcale nie by³ jednostronny, a zwyciêstwo d³ugo „wisia³o na w³osku” – przez wiêkszoœæ meczu utrzymywa³ siê wynik 1-0, dopiero w ostatnich minutach rozwi¹za³ siê „worek z bramkami” i dziêki temu lider zdeklasowa³ wicelidera. O tym, ¿e w Gamowie zawsze ciê¿ko

gra³o siê pi³karzom Paw³owa wiadomo nie od dziœ. Tak by³o i w tym roku. Mimo wielu doskona³ych okazji i kontrolowania przebiegu meczu nie uda³o siê wywieŸæ z Gamowa kompletu punktów, skoñczy³o siê na remisie 1-1. Koncert gry znacznie przewy¿szaj¹cy poziom klasy C lider z Paw³owa pokaza³ w meczu z Jed³ownikiem Wodzis³aw wygrywaj¹c 9-0. Tego dnia zawodnikom gospodarzy wychodzi³o wszystko – wystarczy dodaæ, ¿e sêdzia nie uzna³ dwóch prawid³owo zdobytych bramek przez Paw³ów. Kolejny rywal z Rudnika okaza³ siê wymagaj¹cym rywalem, ale uda³o siê wygraæ 3-2 mimo, ¿e wynik remisowy by³ do koñca spraw¹ otwart¹. Gospodarzom brak³o jednak kondycji, co skwapliwie wykorzysta³ zespó³ z Paw³owa. Nastêpne trzy mecze pokaza³y, ¿e zespó³ z Paw³owa mimo, ¿e potrafi strzelaæ bramki to i w doœæ nieoczekiwanych mo-

W poniedzia³ki po godzinie dwudziestej spotykaj¹ siê w Krowiarkach fani siatkówki. Odk¹d powsta³a tam szko³a ,w³aœnie ta dyscyplina jest najpopularniejsza. Zaczê³o siê od pasji Jerzego Sedlaczka (zapaœnika „Unii") i póŸniejszej pracy z m³odzie¿¹ Mariana K¹sia. - Pod koniec lat 70-tych moje uczennice wywalczy³y w £odzi wicemistrzostwo Polski w mini-siatkówce - wspomina d³ugoletni nauczyciel wf. Kiedy przechodzi³ na emeryturê prowadzi³ w fina³ach wojewódzkich córki swoich wychowanek z pocz¹tku nauczycielskiej kariery. Wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki z najlepszego okresu dla szko³y w Krowiarkach to m.in.: Monika Cisz, Eleonora Dzimiera, Ewa Stosiek, Lidia Czorniczek czy Anna Stanik. Zawody siatkarskie organizowane s¹ w tej wsi podczas letnich festynów rodzinnych. ma.w

Ca³a wieœ ¿yje siatkówk¹

G³os Gminy

Zawodnicy: Romuald Teodorowicz, Jan Lazar, Pawe³ Karczewski, Piotr Krainski, Rudolf Kubik, Andrzej Wilczek, Marcin Mika, Tomasz Pientka, Rafa³ Wiglenda, Andrzej Wiglenda, £ukasz Skowronek, Aleksander Herud, Dominik Herud, Mateusz Skwirut, Tomasz Pilar, Józef Teodorowicz. Brak na zdjêciu pi³karzy - Józef Skowronek, Arek Bors, Mateusz Górny. Prezes - Ryszard Schmidt, kierownik dru¿yny - Brunon Zuber, trener - Marek Piku³a

Na zdjêciu pasjonaci gry pod siatk¹: (od prawej) Marian K¹œ, Piotr Wilczek, Waldemar Krzesiwo, Dorota Olbrich, Norbert Nowak i Andrzej Olbrich oraz (z ty³u) Waldemar Kowacz, Leonard Czeka³a i Mariusz Dudek.

czerwiec 2007

25


Tenis dla najm³odszych na koniec sezonu W hali sportowej pietrowickiej placówki odby³ siê gminny turniej jakiego jeszcze nie by³o. Startowali najm³odsi adepci tej popularnej dyscypliny sportu – przed-

Najlepszy w kategorii ch³opców: Bartek Cycoñ z Paw³owa

szkolaki i uczniowie klas I-IV ze szkó³ z Krowiarek, Paw³owa, Samborowic i gospodarzy z Pietrowic – ³acznie przy zielonym stole rywalizowa³o oko³o 60 osób graj¹c systemem ,,do dwóch przegranych”. Rywalizacjê ch³opców ,,opanowali” uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Paw³owie – najlepszy z nich Bartek Cycoñ zas³u¿enie odebra³ puchar dla najlepszego w Gminie Pietrowice. Zdecydowanie najlepsza wœród dziewcz¹t by³a uczennica z Krowiarek - Wiktoria Wojtaszek. Oprócz nagród dla najlepszych, wszyscy otrzymali poczêstunek i napoje. Ta udana impreza tenisa sto³owego na sta³e wejdzie do kalendarza imprez Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w naszej gminie. Wyniki koñcowe: Ch³opcy: 1.Cycoñ Bartek – Paw³ów 2.Kowacz £ukasz - Krowiarki 3.GwóŸdŸ Patrick – Paw³ów 4.Przyby³a Dawid –Paw³ów

Dziewczêta : 1.Wojtaszek Wiktoria – Krowiarki 2.Piegza Andrea – Krowiarki 3.Knura Justyna –Samborowice 4.Strzedu³a Emilia –Paw³ów W.Zalewski

Najlepsza w kategorii dziewcz¹t: Wiktoria Wojtaszek z Krowiarek

Gminne Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich zaprasza Gminne Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich powsta³o w 2004 roku i po czêœci zosta³o sfinansowane ze œrodków Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Gminne Centrum Informacji dysponuje 7 stanowiskami wyposa¿onymi w nowoczesny sprzêt komputerowy pod³¹czony do Internetu, drukarkê laserow¹, kserokopiarkê oraz fax. Ka¿dy korzystaj¹cy bêd¹cy mieszkañcem gminy Pietrowice Wielkie mo¿e bezp³atnie pozyskaæ wszelkie potrzebne informacje, a tak¿e je wydrukowaæ. Poprzez pe³ny dostêp do Internetu Gminne Centrum Informacji stanowi swoistego rodzaju platformê informacyjn¹. Dzia³alnoœæ Centrum obejmuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego – oprócz aktualnych ofert pracy zarówno w kraju, jak i za granic¹ Centrum dysponuje gotowymi wzorami listów motywacyjnych, ¿yciorysów i innych form pisemnych niezbêdnych przy ubieganiu siê o pracê. Ponadto Gminne Centrum Informacji dysponuje informacjami na temat Progra-

26

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – istnieje mo¿liwoœæ zapoznania siê z nim, a tak¿e pobrania wszelkiego rodzaju wniosków potrzebnych do pozyskania funduszy b¹dŸ zdobycia dop³at. Oprócz tego Gminne Centrum Informacji oferuje do wgl¹du program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci dla ma³ych i œrednich firm, a tak¿e wszystkich przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Celem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci jest realizacja programów rozwoju gospodarki, eksportu, rozwoju regionalnego oraz wykorzystanie nowych technik i technologii, a tak¿e wdra¿anie dzia³añ finansowych z funduszy strukturalnych. Gminne Centrum Informacji oferuje us³ugi dla lokalnej spo³ecznoœci w celu osobistego, spo³ecznego i gospodarczego rozwoju. Dzia³ania Gminnego Centrum Informacji s¹ ukierunkowane na osobisty kontakt z ka¿dym zainteresowanym, na przekazaniu mu kompleksowej informacji oraz udostêpnienie mo¿liwoœci skorzystania z nowoczesnych œrodków przekazu informacji.

Lokal GCI w Pietrowicach Wielkich

GMINNE CENTRUM INFORMACJI Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek

11:00 – 18:00 11:00 – 18:00 11:00 – 18:00 8:30 – 16:00 11:00 – 18:00

tel.032 419 80 99, e-mail: gcipietrowice@op.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! M. Kowol

czerwiec 2007

G³os Gminy


Gdzie tamta muzyka? Na myœl o tanecznych umiejêtnoœciach m³odego pokolenia pan Pawe³ uœmiecha siê i macha ze zrezygnowaniem rêk¹. Bo i jak tañczyæ do czegoœ, co niepodobne jest do ¿adnej melodii?

M³odzi ch³opcy byli dumni ze swej kapeli

To zdjêcie zrobiono pierwszym cz³onkom Frydrychów w 1926 r. kolega - „spatrzy³ mu" - jak mówi mê¿czyzna, nowiusieñki tenor z Czech. Na nim gra³ przez ca³e ¿ycie. Pierwszy raz z Frydrychami, pietrowick¹ orkiestr¹, wyst¹pi³ w czasie œwiat Bo¿ego Narodzenia. Gra na instrumencie dêtym nie jest dla ka¿dego. To trzeba dmuchaæ, trzeba mieæ parê w p³ucach - mówi o niema³ym wysi³ku Pawlasek. Z orkiestr¹ grywa³ na pogrzebach, koœcielnych uroczystoœciach i procesjach. O ¿yciu muzyka, œwietnoœci pietrowickiej orkiestry dêtej i zespo³ów muzycznych opowiada wieloletni trêbacz Pawe³ Pawlasek Z tr¹bk¹ na rowerze Paw³owi Pawlaskowi muzyka towarzyszy³a odk¹d skoñczy³ piêtnaœcie lat. W orkiestrze dêtej przesta³ graæ dopiero w roku 2005. - Przez dwa lata jeŸdzi³em na rowerze do Raciborza, gdzie pobiera³em lekcje na tr¹bce - wspomina lata 1938-39 Pawlasek. Urodzi³ siê w rodzinie o muzycznych tradycjach. Jego ojciec Johann gra³ na werblach, a dziadek Jakub na klarnecie. Talent szlifowa³ w szkole muzycznej w Oleœnicy ko³o Wroc³awia. Karierê przerwa³a mu wojna i lata rosyjskiej niewoli. Wtedy te¿ bez œladu zagin¹³ jego pierwszy instrument, który zakupi³ w Raciborzu. Gdy w 1949 r. powróci³ do domu,

¯ycie na weselu Prócz orkiestry Pawe³ Pawlasek grywa³ na saksofonie w zespole Mexiko, który póŸniej nosi³ nazwê Bracia. - Czêsto z dwoma instrumentami na plecach i zbio-

Orkiestra by³a nieod³¹czn¹ czêœci¹ wielkanocnej procesji

rem nut wraca³o siê z zabawy o trzeciej nad ranem - wspomina. W Pietrowicach zespo³u mo¿na by³o pos³uchaæ „U Wankiego" i w domu kultury ale przede wszystkim na weselach. Zespó³ w³¹czony by³ w jego ca³oœæ. Najpierw muzykanci szli do gospodarstwa pana m³odego, sk¹d, przygrywaj¹c marsza, wraz z ca³ym orszakiem wyruszali do m³odej pani. Tam z pieœni¹ „Serdeczna Matko" uczestniczyli w ceremoniale wyprowadzenia przysz³ej ¿ony z domu i towarzyszyli goœciom w drodze do koœcio³a. Po mszy weselnicy wraz z zespo³em udawali siê na obiad a nastêpnie na salê. Po kolacji u m³odego pana bawiono siê do drugiej, trzeciej nad ranem. I tak dwa, trzy razy w tygodniu, w niedzielê, poniedzia³ek i wtorek, dni w których odbywa³y siê wesela. Ktokolwiek pamiêta zespo³y sprzed lat, z pewnoœci¹ przyzna, ¿e muzycy nie mieli tak ³atwej pracy jak grupy dzisiejsze. Nie by³o przecie¿ keyboardów, syntezatorów i innych elektronicznych instrumentów, z których sk³adaj¹ siê jednoosobowe zespo³y XXI w. Przychodz¹c do domu Pawlaskowi nie by³o dane siê wyspaæ, bo do ³ó¿ka wskakiwa³a czwórka dzieci z pytaniami, czy coœ przyniós³, wskakiwa³a czwórka dzieci. Od rana czeka³a go robota w gospodarstwie, a potem szycie, gdy¿ - jak wielu pietrowickich mê¿czyzn - by³ krawcem. Pietrowick¹ orkiestrê dêt¹ mo¿na by³o us³yszeæ podczas wielkanocnej procesji. Obecnie liczy siedmiu muzyków. Basia Staniczek

Jak to by³o z Frydrychami W listopadzie 1986 roku w miesiêczniku „Der Ratiborer" ukaza³a siê historia pietrowickiej orkiestry dêtej. Pierwsza orkiestra w Pietrowicach Wielkich zosta³a za³o¿ona na pocz¹tku lat 20. zesz³ego stulecia przez Antona Philippczika. Grali w niej Jakob Pohl, Franz Posmik, Alfred Bullok, Josef Pohl - ojciec i

G³os Gminy

Josef Pohl - syn, Franz Reschka, Adolf Zaruba i Johann Pawlassek.Po œmierci Philippczika kapelmistrzem zosta³ Jakob Pohl. Wkrótce jednak kapela uleg³a rozwi¹zaniu, czêœæ muzykantów porzuci³o instrumenty, a piêciu z nich przesz³o do Frydrychów. Drug¹ orkiestrê dêt¹ za³o¿y-

czerwiec 2007

li, krótko po I wojnie œwiatowej, wraz z kuzynami i przyjació³mi bracia Karl, Jakob i Josef Dürschlag. Przez mieszkañców Pietrowic Wielkich nazywana by³a Frydrychy. Ukoñczyli oni szko³ê muzyczn¹ w Rudach, prowadzon¹ przez Adolfa Wachtarza. Inicjatorem i mecenasem szko³y by³ ksi¹¿ê raciborski.

27


Cyprzanów w czo³ówce Pi³karska dru¿yna seniorów LKS Cyprzanów na 4 kolejki przed zakoñczeniem sezonu ci¹gle w czo³ówce klasy C, z du¿¹ mo¿liwoœci¹ awansu do klasy B. Mimo niewielkich zmian kadrowych, ubytek dwóch zawodników: Sebastiana Wielocha - choroba, Mateusza £ysieñ - s³u¿ba wojskowa, powrót do dru¿yny Marcina Tatary z LKS Samborowice i od wiosny bramkarza Marka Pawlaska, nasz zespó³ bardzo siê wzmocni³ i gra znacznie lepiej ni¿ w roku ubieg³ym. Wszyscy zawodnicy przy³o¿yli siê do treningów i ka¿dego z meczów, udowadniaj¹c ¿e warto ponieœæ nak³ady na zespó³ i remonty obiektu by sprawiæ wielk¹ frajdê licznej grupie wiernych kibiców i sympatyków klubu. WYNIKI LKS CYPRZANÓW W RUNDZIE WIOSENNEJ dnia 25.03.07 LKS Paw³ów – LKS Cyprzanów 5:3 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 2 Bia³dyga Artur 1 pechowa pora¿ka zespo³u ,mimo pocz¹tkowego prowadzenia 2:0 dnia 01.04.07 LKS Cyprzanów-LKS Grzegorzowice 3:1 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 2 Bia³dyga Artur 1 bardzo dobra gra ca³ego zespo³u dnia 07.04.07 LKS Markowice-LKS Cyprzanów 1:0 dnia 15.04.07 LKS Cyprzanów -LKS Jankowice 2:1 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marcin 1 Posmyk £ukasz 1 dnia 22.04.07 LKS Cyprzanów -LKS Bieñkowice 6:2 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 3 Posmyk £ukasz 2 Kotula Kamil 1 bardzo dobra gra ca³ej dru¿yny dnia 29.04.07 LKS Brzezie -LKS Cyprzanów 2:2 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 1 Posmyk £ukasz 1 szczêœliwy remis w koñcówce meczu dnia 03.05.07 LKS Cyprzanów -LKS Kobyla 8:1 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 3

28

Tatara Marcin 2 Kotula Kamil 1 Wyrba Dawid 1 Bia³dyga Artur 1 bardzo dobra gra ca³ej dru¿yny dnia 05.05.07 LKS Krzy¿anowice II -LKS Cyprzanów 3:4 bramki dla Cyprzanowa: Lenort Dariusz 1 Kotula Kamil 1 Tatara Marek 2 dnia 13.05.07. LKS Cyprzanów LKS Zabe³ków 1:3 bramka dla Cyprzanowa: Posmyk £ukasz 1 zespó³ nie wykorzysta³ sytuacji bramkowych, co zemœci³o siê w finale gry dnia 19.05.07 LKS Gamów -LKS Cyprzanów 4:3 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 2 Posmyk £ukasz 1

mimo 3-ch bramek s³aby wystêp Cyprzanowa dnia 27.05.07 LKS Cyprzanów- Gos³aw Jed³ownik II 4:0 bramki dla Cyprzanowa: Tatara Marek 4 Jak widaæ z ogólnych wyników, królem strzelców dru¿yny Cyprzanowa jest Tatara Marek, który w tym sezonie strzeli³ ju¿ 35 bramek /rekord klubowy 38/. Do zakoñczenia sezonu pozosta³y 4 mecze w tym 3 z dru¿ynami koñcówki tabeli tj.LKS Rudnik, LKS Owsiszcze i LKS Krzanowice II. Ostatni mecz 17.06.07 w Cyprzanowie z LKS Siedliska teoretycznie o 3-miejsce w grupie i mo¿e jeszcze awans do klasy B. Wszystko zale¿y od gry naszych zawodników i szczêœcia, którego mamy nadziejê w tym sezonie nie zabraknie. G. Bula

Aktualna tabela wyników klasy C przedstawia siê nastêpuj¹co: 1.Paw³ów 2.Zabe³ków 3.Siedliska 4.Cyprzanów 5.Brzezie 6.Markowice 7.Jed³ownik II 8.Grzegorzowice 9.Bieñkowice 10.Krzy¿anowice 11.Kobyla 12.Gamów 13.Krzanowice II 14.Jankowice 15.Rudnik 16.Owsiszcze

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

52 52 47 47 46 42 41 39 37 32 32 31 28 26 22 21

83:46 61:38 51:41 74:51 67:45 55:35 67:64 68:51 54:43 55:63 52:71 64:68 40:51 43:91 50:87 40:79

DRU¯YNA LKS CYPRZANÓW Od lewej stoj¹: prezes Gerard Bula, kierownik dru¿yny Gerard Modla, £ukasz Daniel, Dariusz Lenort, Dawid Wyrba, Marcin Tatara, Wilhelm Chory, Pawe³ Daniel, Marek Tatara, Rajmund Chory, Tomasz Siwoñ. Klêcz¹ od lewej: Artur Bia³dyga, Micha³ Posmyk, Marek Daniel, Marcin Wojtek, Dawid Kotula, Kamil Kotula, £ukasz Posmyk, trener Józef Chudecki. Kadrê klubu uzupe³niaj¹ nieobecni na zdjêciu: Marek Pawlasek, Roman Poœpiech, Gabriel Kuczera, Józef Stoschek, Mateusz Kurzeja, Rafa³ Kramarczyk oraz Mateusz £ysieñ.

czerwiec 2007

G³os Gminy


IX Wystawa Sto³ów Wielkanocnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Samborowicach zdjêcia na stronie 32 Wystawa pokaza³a wielokulturowoœæ regionu, która do dziœ przenika nas i ³¹czy. 25 marca w ZSP, samborowickie Ko³o Zwi¹zku Œl¹skich Kobiet Wiejskich z jego Przewodnicz¹c¹ Ma³gorzat¹ Niewier¹ by³o organizatorem IX wystawy, na której ponad 20 kó³ z województwa opolskiego, œl¹skiego oraz z pogranicza czeskiego prezentowa³o przepiêkne, z wielkim kunsztem artystycznym udekorowane sto³y z potrawami wielkanocnymi. Wystawa po³¹czona by³a z kiermaszem potraw i ozdób. Sto³y przyci¹ga³y zapachem wêdzonych szynek, kie³bas, faszerowanego miêsa, ró¿nego rodzaju sa³atek, cieszy³y oczy mazurkami, babami wielkanocnymi, ró¿nego rodzaju ciastami, bochenkami chleba u³o¿onymi na œnie¿nobia³ych obrusach. Wszystko przystrojone by³o kompozycjami kwiatów wiosennych, kolorowymi pisankami i wymyœlnymi palmami. O tym, ¿e by³a to uroczystoœæ wysokiej rangi, œwiadczy³y t³umy odwiedzaj¹cych sto³y, którzy degustowali potrawy oferowane przez ZŒKW. Imprezê uœwietni³a wizyta, trzech pos³ów – Henryka Siedlaczka, Ry-

szarda Galli, Henryka Krolla, konsula Niemiec w Polsce Ludwiga Neudorfera wraz z ma³¿onk¹ oraz w³adz powiatu i gminy. W bajecznej scenerii udekorowanych sto³ów wielkanocnych zebranych goœci powita³a Ma³gorzata Niewiera z Samborowic oraz Urszula Trinczek liderka Zwi¹zku, mówi¹c o œl¹skich obyczajach i pielêgnowaniu tych piêknych tradycji oraz promowaniu siê nawzajem. Zestawienie na kiermaszu obok siebie dwóch kultur: œl¹skiej i morawskiej podkreœla bogactwo tej ziemi - powiedzia³ Leonard Malcharczyk - Przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu. Wyrazi³ swoje zadowolenie i poparcie dla tak wspania³ej inicjatywy, która pozwala tym kulturom na lepsze poznanie, a w przysz³oœci na owocniejsz¹ wspó³pracê. W trakcie imprezy uczniowie z samborowickiej podstawówki pokazywali scenki rodzajowe zwi¹zane ze œl¹skimi obyczajami wielkanocnymi, w barwnych strojach prezentowali tañce. Siedziba Zwi¹zku Œl¹skich Kobiet Wiejskich mieœci siê w Wierzchu. Zrzesza ponad 1200 osób w 31 ko³ach.

Teraz kolej na kornickie kobiety Wzorem kobiet z Samborowic równie¿ kobiety z Kornicy zdecydowa³y siê na powo³anie u siebie Ko³a Zwi¹zku Œl¹skich Kobiet Wiejskich. Kornickie Ko³o zosta³o zawi¹zane w marcu tego roku; zrzesza 37 kobiet w ró¿nym wieku: najm³odsza cz³onkini ma 29 lat, najstarsza - osiemdziesi¹t! Zebrane grono pañ wybra³o swoj¹ prze-

wodnicz¹c¹, któr¹ zosta³a Ró¿a Piska³a. Funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cej objê³a El¿bieta Paletta, skarbnika - Bo¿ena Pawlasek. Ju¿ w kwietniu tego roku dosz³o do spotkania z Adelajd¹ Pawelczyk - skarbnikiem Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku oraz pani¹ Ma³gorzat¹ Niewiera - przewodnicz¹c¹ Ko³a w Samborowicach, które na-

Kobiety z Ko³a w Samborowicach prezentuj¹ swoje wyroby Ko³o w Samborowicach to jedyne ko³o w województwie œl¹skim .W przysz³ym roku obchodziæ bêdzie 10-lecie istnienia. W tym roku szeregi ZŒKW zasili³y gospodynie ko³a z Kornic. Organizatorzy dziêkuj¹ spo³ecznoœci samborowickiej za pomoc w organizacji uroczystoœci oraz sponsorom za wsparcie finansowe. Alfreda Staniek œwietli³y ideê tworzenia Kó³ na wsiach i ich potencjalnych mo¿liwoœci. Zaœ 20 maja br. delegacja kobiet Ko³a w Kornicy zosta³a zaproszona do czeskich Bolatic na obchody Dnia Matki, gdzie mog³a nawi¹zaæ nowe kontakty i zaczerpn¹æ inspiracji do dzia³añ na w³asnym terenie. Panie ciesz¹ siê z mo¿liwoœci wymiany doœwiadczeñ, jak¹ stworz¹ spotkania i kursy Zwi¹zku, maj¹ tak¿e nadziejê na pe³niejsz¹ integracjê „p³ci piêknej” w wiosce. G.Seidel

Przypominamy terminy do¿ynek Gminy Pietrowice Wielkie na 2007 rok So³ectwo Kornice

- 22 lipca 2007

festyn rodzinny

So³ectwo Cyprzanów

- 26 sierpnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Krowiarki

- 02 wrzeœnia 2007

do¿ynki gminne

So³ectwo Pietrowice Wielkie

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo ¯erdziny

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Samborowice

- 09 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Lekartów

- 15 wrzeœnia 2007

biesiada do¿ynkowa

So³ectwo Paw³ów

- 16 wrzeœnia 2007

do¿ynki wiejskie

G³os Gminy

czerwiec 2007

29


UKRZY¯UJ GO! - Misterium Wielkanocne „W zwiastuj¹cy wiosnê Poranek Wielkanocny otwórzmy nasze oczy na piêkno zielonych ³¹k, a serca na mi³oœæ Bo¿¹. Nie dopuœæmy do tego by radoœæ p³yn¹ca ze zmartwychwstania zniknê³a w szaroœci powszedniego dnia, postarajmy siê zrozumieæ to, ¿e Bóg poprzez swoje cierpienie odmieni³ ¿ycie ka¿dego z nas, tylko nie ka¿dy z nas jest w stanie tê prawdê przyj¹æ do swego serca”. To cytat z przedstawie-

nia Misterium Mêki Pañskiej, którego premiera odby³a siê 1 kwietnia 2007 roku w koœciele parafialnym w Pietrowicach Wielkich. Okres Wielkiego Postu to czas przygotowañ do godnego œwiêtowania Wielkiej Nocy. Tego roku w atmosferê zadumy Wielkiego Tygodnia wprowadzili parafian uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich. Przed oczami widzów uczniowie niezwykle sugestywnie odgrywali sceny znane nam z kart Pisma Œwiêtego. Nastrój zadumy udzieli³ siê zarówno patrz¹cym, jak i domoros³ym aktorom: to ju¿ nie by³a gra, ale autentyczne odczucia samotnego Jezusa, cierpi¹cej Matki, p³acz¹cych kobiet czy licz¹cego srebrniki Judasza. Nastêpuj¹ce po sobie sceny przeplatane by³y œpiewami chóralnymi, w atmosferê idealnie wpasowa³y siê epizody muzyczne flecistek, oraz solistów Przemka Kolowcy (flet tenorowy) i Anity Gawlicy (skrzypce). Scenariusz przedstawienia przygotowa³ Damian Tunk. W przedstawieniu mo¿na by³o zobaczyæ sceny nawi¹zuj¹ce do zwiastowania NMP, nastêpnie poprzez ostatni¹ wieczerzê, pojmanie Jezusa, fa³szywe oskar¿enie, do sceny zaparcia siê Piotra,

mêki i œmierci krzy¿owej. Misterium zosta³o niejako podsumowane scen¹ zmartwychwstania z radosnym „Alleluja”. Przedstawienie nosi³o tytu³ „Matka i Syn”. Z grup¹ aktorów pracowali: Halina Maœlanka, która by³a jego re¿yserem oraz decydentem co do obsady i Damian Tunk. Ca³oœæ przedstawienia uœwietnia³ chór szkolny, równie¿ z Zespo³u Szkó³ pod dyrekcj¹ Anny Reszki. Dekoracje wykonane zosta³y pod czujnym okiem Alicji Zaj¹c. Dziêki pomocy firmy „Oman”, RSP Kornice i OSP Cyprzanów mo¿liwe by³o przygotowanie historycznej scenerii. Równie¿ stroje postaci do z³udzenia przypomina³y szaty sprzed dwóch tysiêcy lat, a to dziêki ofiarnoœci SPK „Jednoœæ” i krawieckiemu wsparciu Krystyny Pendzia³ek. Autorzy przedstawienia w tym miejscu pragn¹ z³o¿yæ szczególne podziêkowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do przygotowania Misterium, za okazan¹ pomoc. Gratulujemy uczniom i opiekunom udanego przedsiêwziêcia i mamy nadziejê, ¿e Misterium na sta³e wpisze siê w terminarz wielkopostnych wydarzeñ w naszej gminie. G. Seidel & D. Tunk

Noc Andersena adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Gabriela Seidel wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl www: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

30

Noc z Andersenem to miêdzynarodowe przedsiêwziêcie organizowane z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki Dzieciêcej. Pomys³ akcji nadszed³ z Czech. Od kilku lat bior¹ w niej udzia³ biblioteki z ró¿nych krajów, organizuj¹c w tym samym czasie ca³onocne imprezy dla dzieci. Celem przedsiêwziêcia jest rozbudzenie w dzieciach potrzeb czytelniczych oraz idei g³oœnego czytania. W tym roku do grona bibliotek organizuj¹cych takowe przedsiêwziêcie do³¹czy³a Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich. Ju¿ sama idea imprezy cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem, jednak ograniczone mo¿liwoœci lokalowe nie pozwoli³y organizatorom „Nocy Andersena” na przyjêcie pod swoje skrzyd³a wiêcej ni¿ 31 dzieci, z których to najm³odszy uczestnik mia³ 6 lat, najstarsi po 12.

czerwiec 2007

W magiczn¹ noc z 30 na 31 marca 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich zmieni³a siê w bajkow¹ krainê Andersena, w której to moc atrakcji, ró¿norodnoœæ zabaw i konkursów, chêæ prze¿ywania przygód oraz ciekawoœæ zwyciê¿y³y sen nawet najm³odszych uczestników zabawy. Po wyczerpuj¹cej rywalizacji na ka¿dego z uczestników oprócz drobnych upominków czeka³ s³odki poczêstunek. Baœniowa zabawa zakoñczy³a siê o 8.00 rano, kiedy to po swoje pociechy przybyli stêsknieni rodzice. Ka¿dy z uczestników Nocy Andersena opuszcza³ bajkow¹ krainê pisarza z uœmiechem na twarzy i mnóstwem zaczarowanych wspomnieñ. Monika Sofronow

G³os Gminy


Ukrzy¿uj go! - Misterium wielkanocne artyku³ - czytaj na stronie 30

P³acz¹ce kobiety (Aleksandra Wieczorek, Alina Machelska, Joanna Flegel), Matka i Jan (Przemek Kolowca)

Jezus (Ditmar Mrasek) upada pod krzy¿em, cierpi Matka (Vanessa Seidel)

£ukasz Ewangelista (Stefan Moc)

Weronika (Alina Machelska) ociera twarz Jezusowi

Noc Andersena

artyku³ - czytaj na stronie 30

Wieczorne zajêcia plastyczne

Bajka na dobranoc w towarzystwie wró¿ki (M. Sofronow)

G³os Gminy

Grupowe zdjêcie uczestników Nocy Andersena

Pora na sen ...

czerwiec 2007

31


IX Wystawa Sto³ów Wielkanocnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Samborowicach czytaj na stronie 29

Jeden ze Sto³ów Wielkanocnych Stó³ Wielkanocny Ko³a Samborowice

Wyroby kobiet cieszy³y oczy

Od prawej: Ma³gorzata Niewiera - Przewodnicz¹ca Ko³a Samborowice, Urszula Trinczek - liderka Zwi¹zku

Nowi lektorzy W sobotê 21 kwietnia br. odby³a siê promocja nowych lektorów dekanatu Pietrowice Wielkie. Po ukoñczeniu kursu lektorskiego, prowadzonego przez Ks. Tomasza Malickiego i po zdaniu egzaminu, ponad czterdziestu nowych lektorów i lektorek przyjê³o tê pos³ugê z r¹k ks. dziekana Ewalda Cwienka. Na uroczystoœæ promocji, która mia³a miejsce w koœciele parafialnym w Pietrowicach Wielkich, przybyli proboszczowie, liczne grono rodziców, rodzeñstwo i przyjaciele nowych lektorów. Nowo promowani lektorzy z³o¿yli uroczyste przyrzeczenie, ¿e „bêd¹ czytaæ wyraŸnie s³owo Bo¿e, rozwa¿aæ je i wed³ug niego ¿yæ”. Ka¿dy otrzyma³, ufundowane przez swojego proboszcza, Pismo œwiête Nowego i Starego Testamentu oraz okolicznoœciowy dyplom.

32

Nowi lektorzy i lektorki dekanatu Pietrowice Wielkie

czerwiec 2007

G³os Gminy

Gg200706  
Gg200706  
Advertisement