__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Lipiec 2006 r. Nr 2 (73) ISSN 1509-1112

VI EKO-WYSTAWA VI EKO-WYSTAWA

Eko-Wystawa pobi³a kolejne rekordy. Przyjecha³o a¿ 150 wystawców, a impreza wysz³a poza granice kraju. W szóstej edycji uczestniczy³y firmy czeskie. Za rok maj¹ przyjechaæ Niemcy. Czeskie akcenty zaczê³y siê od prezenterki Gabi Gold, która otworzy³a oficjalne spotkanie dla zaproszonych przez organizatorów samorz¹dowców i polityków. Gabi jest piosenkark¹ znan¹ z programu TVP „Herbatka u Tadka”. Polubi³em tê herbatkê – ¿artowa³ jej partner ze sceny Leonard Malcharczyk. To on prowadzi³ spotkanie w Urzêdzie Gminy i poinformowa³ pierwszy o rekordowej liczbie wystawców. Na zakoñczenie poprzednich targów przyjmowaliœmy ju¿ zamówienia na ten rok – mówi³ Malcharczyk. By nikomu nie odmówiæ otwarto nawet dodatkowe, zapasowe stoiska pod wiat¹. Obok wystawców z regionu i Czech by³ m.in. przedsiêbiorca z dalekich Suwa³k, którego zauroczy³ rozmach, z jakim organizuje imprezê niewielka gmina. Wœród wystawców by³y te¿ firmy z terenu gminy Pietrowice Wielkie. Wierzê, ¿e nasi przedsiêbiorcy doceniaj¹ nasze wysi³ki, by ich promowaæ poza gmin¹, bo chêtnie uczestnicz¹ w targach.W rolniczej gminie, jak¹ s¹ Pietrowice zachêcamy do walki z nisk¹ emisj¹. Wêgiel, drewno, s³oma, owies to paliwa ekologiczne, Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska dofinansowuje modernizacjê

G³os Gminy

systemów grzewczych. Ponad 250 mieszkañców skorzysta³o z tej mo¿liwoœci – poinformowa³ wójt Andrzej Wawrzynek. Doda³, ¿e goœcie zapewniaj¹ organizatorów o wy¿szoœci ich targów nad tymi typowo komercyjnymi dla firm, bo do Pietrowic trafia ich bezpoœredni klient. Przyci¹ga go m.in. to, ¿e bawi siê tu razem z rodzin¹ przy okazji poznawania nowinek technicznych. Sukces targów jest zas³ug¹ wszystkich, którzy przy³o¿yli siê do ich organizacji. Od pañ parz¹cych kawê dla goœci w Urzêdzie i gospodarza, który skosi³ ³¹kê pod parking po stu stra¿aków i ca³¹ resztê ludzi, którzy wykazali siê ¿yczliwoœci¹. Wielu pracowa³o po 14 godzin dziennie, by dopi¹æ ca³oœæ. – powiedzia³ Henryk Marcinek, przedwodnicz¹cy Rady Gminy. Henryk Siedlaczek namawia³, by nawi¹zaæ kontakt z partnerami z powiatu z Märkischer Kreis i Rensburga. Starosta Jerzy Wziontek na œwie¿o po wizycie u niemieckiego partnera na uroczystoœciach z okazji piêciolecia wspó³pracy, zapewni³, ¿e taka wola istnieje i przedsiêbiorcy stamt¹d chêtnie pojawi¹ siê na targach. Program artystyczny – kolejny obok szerokiej i ró¿norodnej oferty wystawców – atut imprezy w Pietrowicach móg³ siê spodobaæ ka¿demu. Wystêpowa³a m.in. kopalniana orkiestra dêta, by³a œl¹ska biesiada i „Orfeusz” towarzysz¹cy w koncertach Eleni. Jak zwykle sprowadzono prezenterskie gwiazdy

lipiec 2006

telewizyjne. Po wizycie Agaty M³ynarskiej przed rokiem, do Pietrowic wybra³a siê tym razem Katarzyna Dowbor. Zale¿y nam na rozrywce na wysokim poziomie, ale nie zapominamy o ekologii. Czernicka, M³ynarska i Dowbor s¹ kojarzone z trosk¹ o œrodowisko naturalne, wiêc je zapraszamy – t³umaczy³ Leonard Malcharczyk. Jedyne czego zabrak³o w VI edycji targów to… miot³y, o któr¹ zapyta³ starosta Wziontek. Z racji, ¿e miejscowi co sobotê sprz¹taj¹ obejœcia zainteresowa³o go czy wœród nowinek nie ma jakichœ miote³. Organizatorzy obiecali, ¿e znajd¹ siê one za rok w ofercie wystawienniczej. Marek Masny z Pietrowic Wielkich Po raz pi¹ty siê tu wystawiam. Specjalizujê siê w nagrobkach, budowlance, schodach, blatach kuchennych, ³azienkowych. Mam najwiêcej zleceñ jak idzie budowlanka i powstaj¹ nowe domy. Ludzie chodz¹ po stoiskach, bior¹ wizytówki, planuj¹ i za rok, póŸniej wracaj¹. Henryk Marcinek – pomys³odawca imprezy Rol¹ samorz¹du jest inspirowaæ. Gmina gwarantuje, ¿e nie chodzi tu o pieni¹dze. Parking, wstêp, katalog wystawy – za to wszystko nie trzeba p³aciæ. Kilkuosobowa rodzina by tu nie przysz³a gdyby by³y bilety wstêpu. Coraz wiêcej pojawia siê producentów i konstruktorów. Tego nie ma w ¿adnym hipermarkecie. (ma.w)

1


Wczoraj i dzisiaj Budynek szko³y w Krowiarkach.

Odnoga ulicy M³yñskiej w Cyprzanowie.

Droga dojazdowa do cmentarza w Makowie.

Ulica Osiedleñcza w Paw³owie.

Droga transportu rolnego w Samborowicach prowadz¹ca do Pietrowic Wielkich.

2

lipiec 2006

G³os Gminy


Inwestycje gminne wykonane w 2005 r. Na sesji nr XXXVII/381/2006, która odby³a siê 25 kwietnia 2006 r. przyjêto uchwa³ê w sprawie: przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za 2005r. oraz udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytu³u. Przed sesj¹ wszyscy radni osobiœcie dokonali objazdu gminy, by przyjrzeæ siê wykonanym inwestycjom. Chêtnie zabra³bym wszystkich mieszkañców na tak¹ wycieczkê, jednak z wiadomych powodów jest to nierealne do wykonania. Jednak maj¹c œwiadomoœæ, i¿ ka¿dy mieszkaniec gminy zasila bud¿et gminy w wiêkszej lub mniejszej wysokoœci, zobowi¹zany jestem chocia¿ w kilku s³owach z³o¿yæ sprawozdanie z wydatkowanych w 2005r. pieniêdzy z gminnej kasy na realizacjê zadañ inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2005 r. W so³ectwie Maków wykonano remont drogi do cmentarza 15 000 z³, regulacjê krawê¿nika i utwardzenie pobocza ul. Raciborska 12 000 z³, utwardzenie drogi do pana Gincla 15 000 z³, nowy dywanik asfaltowy ul.Raciborska 413 000 z³ (PZD). Na te remonty i funkcjonowanie œwietlicy wydano 5 600 z³. W so³ectwie Paw³ów utwardzono drogê ul. Osiedleñcza 52000 z³, cd. drogi transportu rolnego (dojazd do cmentarza) 50200 z³. W so³ectwie Krowiarki wykonano regulacjê krawê¿nika przy ul.Wyzwolenia 15 000 z³, nowy dywanik asfaltowy ul.Wyzwolenia 550 000 z³ (PZD), termomodernizacjê budynku ZSP Krowiarki 441 519 z³. W so³ectwie Lekartów wykonano remont nawierzchni drogi ul.Polna 10 000 z³. W so³ectwie Cyprzanów wykonano chodnik ul.Janowska (III etap) przez PZD, oraz utwardzono odnogê ul.M³yñskiej 5 000 z³. W so³ectwie Samborowice wykonano w czêsci chodnik przy ul.D³ugiej 20 000 z³, remont drogi transportu rolnego 166 200 z³, wymiany dachu WDK Samborowice 31 575 z³, remont szatni LKS-u Samborowice 37 000 z³. W so³ectwie Kornice wykonano czêœciowy remont i doposa¿enie œwietlicy 15 000 z³, oraz zamontowano placyk zabaw 5 500 z³. W so³ectwie Pietrowice Wielkie wykonano remont nawierzchni ul.Zawodzie 63 000 z³, utwardzenie i odwodnienie ul.Sienkiewicza 95 000 z³, chodnik ul.Raciborska 55 000 z³, remont mieszkañ ul.1-go Maja 17 25 400 z³, budowê hali sportowo-widowiskowej 823 000 z³, remont kuchni i zaplecza w ZS Pietrowice Wielkie 32 200 z³, placyk zabaw 5 500 z³. W so³ectwie Gródczanki wykonano kanalizacjê i odwodnienie fragmentu ul.Wiejskiej 15 000 z³. W so³ectwie Amandów wykonano cd. wymiany nawierzchni ul.Wiejskiej 19 000 z³. W so³ectwie ¯erdziny wykonano utwardzenie powierzchniowe ul.Szkolnej 24 700 z³, prze³o¿ono chodnik na ul.Powstañców Œl. 8 800 z³. W kwestii inwestycji istotny jest fakt, i¿ na wiele z w/w inwestycji pozyskano z zewn¹trz œrodki finansowe, g³ównie z funduszy Unii Eu-

G³os Gminy

ropejskiej. Kwota pozyskanych œrodków stanowi ok. 40% wydatków na inwestycje gminne. Uzyskanie takiej czêœci œrodków wymaga³o wiele pracy i zabiegów, jednak pozwoli³o to na podwojenie bud¿etu gminnego przeznaczonego na inwestycje. Kolejnym pozytywnym elementem minionego roku by³o skierowanie pieniêdzy ze Starostwa Powiatowego do naszej gminy. G³ównie zrealizowano inwestycje drogowe, a wœród nich: wykonanie kolejnego etapu chodnika przy ul. Janowskiej w Cyprzanowie kolejny fragment dywanika asfaltowego przy ul. Raciborskiej w Makowie nowa nawierzchnia drogi czêœæ ul. Wyzwolenia w Krowiarkach do skrzy¿owania drogi T³ustomosty - Maków - Baborów. Uda³o siê równie¿ wykonaæ ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego czêœæ chodnika przy ul. Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich oraz now¹ nawierzchniê asfaltow¹ na czêœci ul. 1-go Maja i ul.Raciborskiej w Pietrowicach Wielkich. Podsumowuj¹c opis realizowanych inwestycji warto wspomnieæ, i¿ z roku na rok udaje siê przeznaczyæ coraz wiêksz¹ czêœæ bud¿etu na inwestycje. Z tego bud¿etu równie¿ staram siê wygospodarowaæ mniejsze kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie klubów sportowych, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych oraz œwietlic wiejskich. Poza dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹ udaje siê równie¿ organizowaæ w gminie imprezy kulturalne przyci¹gaj¹ce sw¹ atrakcyjnoœci¹ wielu goœci nie tylko z s¹siednich ale równie¿ z odleg³ych gmin, czego potwierdzeniem a zarazem i nasz¹ dum¹ jest tradycja organizacji corocznej Eko-Wystawy. W ramach kalendarza imprez w 2005r. odby³y siê m.in. poza wspomnian¹ ju¿ Eko-Wystaw¹, Wielkanocna Procesja Konna, Przegl¹d Piosenki Religijnej, kiermasze i jase³ka œwi¹teczne, koncert wraz festynem rodzinnym, do¿ynki gminne i so³eckie, zawody gminne OSP.

W 2005r. równie¿ przypad³y obchody 100-lecia OSP Cyprzanów oraz wiele innych, nie mniej znacz¹cych wydarzeñ kulturalnych. Istotn¹ dla nas spraw¹ by³o równie¿ zacieœnienie wspó³pracy z zaprzyjaŸnion¹ Gmin¹ Liederbach z Niemiec. W ramach wspomnianej wspó³pracy mia³a miejsce wizyta 44 mieszkañców naszej gminy w Gminie Liederbach oraz rewizyta goœci z Liederbach podczas do¿ynek wiejskich w Pietrowicach Wielkich. Efektem wrzeœniowej wizyty jest przekazany gminie samochód osobowy marki Ford, który aktualnie s³u¿y potrzebom GOPS-u. W roku 2005 zosta³a równie¿ utworzona spó³ka wodna, której efekty dzia³alnoœci ju¿ widaæ na terenie gminy w postaci: odtworzonych rowów, dro¿nych przepustów, oczyszczonych cieków wodnych, pozwalaj¹ca oddaliæ widmo lokalnych podtopieñ. Podsumowuj¹c rok 2005 mo¿na oceniæ go jako bardzo pracowity i udany. Jak w ka¿dym bud¿ecie domowym podobnie i w gminnym zawsze brakuje œrodków, jednak staram siê by œrodki posiadane, wydatkowane by³y celowo i zgodnie z wol¹ radnych i mieszkañców, z którymi konsultujê te wydatki co roku w ramach zebrañ wiejskich. W/w zadañ nie uda³o by siê zrealizowaæ bez zaanga¿owania wielu osób, którym dziêkujê za udzielon¹ pomoc i wspó³pracê m.in. pracownikom urzêdu, radnym, so³tysom, radom so³eckim, prezesom OSP, LKS-u, proboszczom i ogólnie wszystkim mieszkañcom, którzy starali siê nas wspomóc. Mam œwiadomoœæ, ¿e nie zrealizowa³em wszystkich potrzebnych inwestycji, jednak stara³em siê by realizowaæ te najbardziej potrzebne oraz te, na które mo¿na by³o uzyskaæ ró¿nego rodzaje zewnêtrzne œrodki finansowe. Mam jednak nadziejê, ¿e z roku na rok nasza Ma³a Samorz¹dowa Ojczyzna bêdzie wzbogacaæ siê o nowe inwestycje, pozwalaj¹ce na poprawê warunków ¿ycia naszych mieszkañców. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek Fotografie wybranych inwestycji na stronie 2.

Og³oszenie o przetargu Wójt Gminy Pietrowice Wielkie og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (do remontu) oraz budynkiem gospodarczym (do remontu), po³o¿onej w Pietrowicach Wielkich przy ul. Œwierczewskiego 14. Cena wywo³awcza wynosi: 65.000-z³ Informacje dotycz¹ce nieruchomoœci: nr rej. gr. 559 numer dzia³ki 111 k. m. 1 powierzchnia 0,0635 ha ksiêga wieczysta 17983 cena nieruchomoœci 65.000 z³ Informacje dotycz¹ce przetargu: Przetarg odbêdzie siê w dniu 22.08.2006r. w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 10,00

lipiec 2006

Wadium w wysokoœci 6.500,-z³ ( 10% ceny wywo³awczej) nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do 19.08.2006r w kasie Urzêdu Gminy ( po tym terminie wp³aty nie bêd¹ przyjmowane) .Je¿eli oferent który wygra przetarg nie stawi siê do zawarcia umowy w podanym miejscu i czasie-organizator przetargu mo¿e dost¹piæ od jej zawarcia, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt gminy zastrzega sobie prawo odwo³ania przetargu, jak te¿ prawo zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Bli¿szych informacji o przedmiocie sprzeda¿y i warunkach przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Inwestycji, Gosp. Kom. i Rolnictwa w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. nr 3, tel 032 4198075 wew123.

3


Polacy pracuj¹cy w Austrii dop³ac¹ w kraju

2006 rok bêd¹ musia³y zap³aciæ podatek w Polsce z mo¿liwoœci¹ odliczenia podatku zap³aconego w Austrii. DOCHÓD 10000 URO Podatek w Austrii - dochody do tej kwoty s¹ zwolnione od podatku

Do koñca 2005 r. osoby pracuj¹ce w Austrii nie musia³y dop³acaæ podatku w naszym kraju. Jeœli nie mia³y dochodów w Polsce nie musia³y nawet sk³adaæ zeznania. Zmieni siê to jednak pocz¹wszy od rozliczenia za 2006 r. Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje tzw. metodê zaliczenia proporcjonalnego. To oznacza, ¿e Polacy pracuj¹cy w Austrii ale maj¹cy miejsce zamieszkania w Polsce mog¹ prze¿yæ niemi³e zaskoczenie, gdy bêd¹ rozliczaæ siê za obecny rok. Dotychczas ich dochody z pracy w Austrii by³y zwolnione od podatku w Polsce ( wp³ywa³y jedynie na stawkê podatku od ewentualnych innych dochodów) Osoby pracuj¹ce w Austrii musz¹ siê liczyæ z tym ¿e z a

Podatek w Polsce za 2005 rok Na podstawie poprzedniej umowy z Austri¹ dochody za pracê za granic¹ by³y zwolnione od podatku w Polsce Podatek w Polsce za 2006 rok Na pocz¹tku od dochodu, czyli 10 000 euro nale¿y odliczyæ równowartoœæ 30 diet czyli 1350 euro. Jest to kwota zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 20 ustawy o PIT. Ró¿nicê czyli 8650euro nale¿y przeliczyæ na z³ote i odprowadziæ podatek wed³ug skali zawartej w ustawie o PIT. Przyjmuj¹c kurs 3,90 z³ dochód wyniesie 33375 z³ a podatek 5880 z³. (rzeczpospolita)

Chodzenie z kurkiem Jak podaje nam autorka w leksykonie pt: „Zwyczaje i obrzêdy”, w wielu kulturach kogut jest symbolem S³oñca, mêskoœci i si³y. Chodzenie wiosn¹ po wiosce z kurkiem mia³o zapewniæ odwiedzanym rodzinom szczêœcie, zdrowie i pomyœlnoœæ. Niegdyœ g³ównym bohaterem wê-

oczekiwania. Z ¿yczeniami szczêœcia, zdrowia i pomyœlnoœci, przedszkolacy odwiedzili lokalnych przedsiêbiorców, stra¿aków, ks. Proboszcza, oraz spontanicznie napotkanych ludzi. Rewan¿uj¹c siê odwiedzane osoby czêstowa³y maluchów s³odyczami i drobnymi upominkami. Re-

Podsumowanie dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2005 Ubieg³y rok 2005 by³ dla Bibliotek naszej gminy bardzo dobry. Po raz kolejny uda³o siê nam utrzymaæ wysok¹ lokatê w powiecie. Nasza Biblioteka zajê³a 2 miejsce w powiecie, pierwsze miejsce rankingu zajê³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu. Z us³ug naszych bibliotek korzysta³o 1568 osób co oznacza, ¿e co czarty mieszkaniec naszej gminy jest czytelnikiem biblioteki. Czytelnicy w rozbiciu na grupy wiekowe: Razem 1.568 do lat 15 648 16-19 lat 277 20-24 lat 163 25-44 lat 316 45-60 lat 120 powy¿ej 60 lat 44 Korzystaj¹cy wypo¿yczyli ³¹cznie 42.206 ksi¹¿ek tzn. œrednio na jednego czytelnika przypada prawie 27 ksi¹¿ek. Struktura wypo¿yczeñ na zewn¹trz: Ogó³em Literatura piêkna dla dzieci Literatura piêkna dla doros³ych Literatura naukowa i popularnonaukowa Literatura w j.niem. Czasopisma

drowania by³ ¿ywy kogut, nakarmiony pszenic¹ umoczon¹ w spirytusie, - dziêki czemu by³ spokojny, lecz g³oœno pia³. Z czasem jednak ¿ywego kura zast¹piono ptakiem wypchanym, ulepionym z gliny, upieczonym z ciasta lub te¿ wyciosanym z drewna. Tradycjê tê postanowiono rekultywowaæ w cyprzanowskim przedszkolu. Ku zaskoczeniu samych organizatorek pañ Ireny Kasza i Barbary Walenko zainteresowanie mieszkañców Cyprzanowa „Kogucikiem” przeros³o najœmielsze

4

asumuj¹c mo¿na rzec, ¿e mieszkañców Cyprzanowa coraz mniej dziwi widok rozœpiewanej gromadki przedszkolaków, sk³adaj¹cej ¿yczenia czy te¿ wrêczaj¹cych zaproszenia np. na „Dzieñ pieczonego ziemniaka” czy te¿ z jeszcze innych okazji. Damian Tunk •ród³o: R. Hryñ-Kuœmiarek, Zwyczaje i obrzêdy, Poznañ 1998, s. 42.

lipiec 2006

42.260 16.119 16.936 5.221 1.592 3.984

Zbiory w czytelniach cieszy³y siê nie mniejszym zainteresowaniem, skorzystano z 2.066 wol. Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê tak¿e czasopisma, skorzystano z 4.969 egzemplarzy. W ubieg³ym roku zaczêliœmy odnowê ksiêgozbioru dzieciêcego, zakupiono 579 egzemplarzy ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, stara³yœmy siê równie¿ pamiêtaæ o doros³ym czytelniku tu zakupiono 318 ksi¹¿ek, z literatury popularnonaukowej zakupiono 290 ksi¹¿ek. Pieni¹dze na zakup ksi¹¿ek w kwocie 7.600z³ przekaza³o Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1.500z³ MiPBP w Raciborzu, 3.624z³ wydano z w³asnych œrodków. Filie Biblioteczne w Makowie i Paw³owie otrzyma³y po 3 zestawy komputerowe przekazane przez Departament Informatyzacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Biblioteki prowadzi³y aktywn¹ wspó³pracê ze Szko³ami i Przedszkolami naszego terenu. Promowa³yœmy swe us³ugi na Eko-Targach 2005. Ma³gorzata Paletta Dyrektor GBP Pietrowice

G³os Gminy


Wywiad z druhem Janem Herudem nowo wybranym Prezesem Gminnych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych JAN HERUD - Urodzony w 1969 roku. Rodowity pietrowiczanin. Z zawodu rolnik, z zami³owania stra¿ak i mi³oœnik koni. Dla G³osu Gminy z Janem Herudem rozmawia Damian Tunk. Damian Tunk: Panie Janie, w imieniu czytelników G³osu Gminy proszê by w paru zdaniach powiedzia³ nam Pan coœ o sobie, mo¿e coœ o swojej rodzinie, pasjach. Jan Herud: Coœ o sobie, o rodzinie i pasjach? Mo¿e zacznê od rodziny. A zatem, moi przodkowie od wielu pokoleñ mieszkaj¹ w Pietrowicach Wlk. trudno nawet powiedzieæ od ilu. Odk¹d siêgaj¹ pamiêci¹ najstarsi cz³onkowie mojej rodziny to niemal od zawsze zajmowa³a siê ona upraw¹ ziemi. Je¿eli o mnie chodzi, to ja

chcia³em siê zapisaæ tak szybko jak tylko by³o to mo¿liwe wraz z innymi moimi kolegami. Na to jednak nie bardzo chcieli siê zgodziæ moi rodzice, szczególnie mój ojciec. Powiedzia³, ¿e jak bêdê pe³noletni to mogê siê zapisaæ nawet do PZPR-u, ale póki, co on siê na to nie zgadza. Tak, wiêc po osi¹gniêciu pe³noletnoœci i odbyciu s³u¿by wojskowej w wieku 24 lat zapisa³em siê do OSP w Pietrowicach Wlk. Pocz¹tkowo pe³ni³em funkcjê sekretarza, po roku zosta³em wybrany sekretarzem, w roku 2001 zosta³em naczelnikiem. Niedawno, bo na pocz¹tku bie¿¹cego roku wybrano mnie Prezesem Gminnym OSP. Je¿eli chodzi o motywacjê to nie bêdê chyba zbyt oryginalny. Powiem, ¿e jej Ÿród³em jest po prostu chêæ niesienia pomocy ludziom w chwilach zagro¿enia. Jako ciekawostkê powiem, ¿e z grona moich kolegów, którzy wówczas zapisali siê do stra¿y jako czynny stra¿ak zosta³em tylko ja. Damian Tunk: Czy w rodzinie Herudów by³y wczeœniej jakieœ tradycje zwi¹zane z po¿arnictwem czy te¿ mo¿e Pan jako pierwszy przeciera³ stra¿ackie szlaki? Jan Herud: Jak mawiaj¹ nie ma dymu bez ognia. Podobnie sprawa wygl¹da i u nas. Ojciec by³ stra¿akiem, dziadek Alfons Marcinek by³ swego czasu naczelnikiem. Pradziadek Józef Herud [Lukoszek] nale¿a³ do grona za³o¿ycieli OSP w Pietrowicach Wlk przypomnê by³ to rok 1883. Tak, wiêc stra¿ackie szlaki w mojej rodzinie od dawna ju¿ s¹ przetarte.

równie¿ kultywujê rodzinn¹ tradycjê bycia rolnikiem, bardzo lubiê to, co robiê obecnie posiadam 13 hektarów pola. Jestem ¿onaty. ¯ona Krystyna, podobnie jak ja pochodzi z Pietrowic Wlk. Jej hobby to kulinaria. Na marginesie powiem, ¿e to chyba zami³owanie mojej ¿ony jest powodem tego, ¿e tak dobrze wygl¹dam. Mamy dwójkê dzieci:córka Klaudia i syn Damian. Córka ma 12 lat a syn ma lat 9. Oboje chodz¹ do szko³y w naszej miejscowoœci. A! Koniecznie muszê wspomnieæ o moim hobby, s¹ nimi OSP no i oczywiœcie konie. Chyba nie ma piêkniejszych zwierz¹t ni¿ one. Mój wierzchowiec którego najczêœciej dosiadam nazywa siê Biri. Damian Tunk: Jak zaczê³a siê Pana przygoda ze Stra¿¹ Po¿arn¹? Co Pana szczególnie motywuje do tej b¹dŸ, co b¹dŸ trudnej spo³ecznej pracy? Jan Herud: Stra¿ Po¿arna ju¿ od dziecka wzbudza³a moje zainteresowanie, praktycznie odk¹d pamiêtam chcia³em byæ stra¿akiem. Jednak moja droga do OSP nie by³a taka prosta, ¿e tak powiem musia³em swoje odczekaæ. Do OSP

G³os Gminy

Damian Tunk: Co jest Pana priorytetem jako Prezesa Gminnego? Jan Herud: Na dzieñ dzisiejszy spraw¹ priorytetow¹, któr¹ chcê jak najszybciej doprowadziæ do koñca jest wpisanie OSP Cyprzanów do Krajowego Systemu Ratownictwa. Jednostka ta spe³nia wszystkie przes³anki by tam nale¿eæ. Przynale¿noœæ do KSR i zwi¹zane z tym dotacje, mog¹ w znacznym stopniu przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa po¿arowego naszej gminy. Poza tym istotne s¹ sprawy bie¿¹ce a mianowicie: przygotowanie 28 maja 2006 r. Gminnych Zawodów Po¿arniczych w Krowiarkach, 9 wrzeœnia 2006r. Powiatowych Zawodów Po¿arniczych w Pietrowicach Wlk., oraz corocznych æwiczeñ na obiektach. Damian Tunk: Chcia³em jeszcze spytaæ o jakieœ zabawne wydarzenie z akcji, które Pan zapamiêta³? Jan Herud: Zabawne wydarzenia zazwyczaj wi¹¿¹ siê z dobieganiem do remizy przed wyjazdem. Nieraz ju¿ rzuca³em swój rower gdzieœ obok budynku kawiarni. Z opowiadañ wynika, ¿e mimo powagi sytuacji to wygl¹da ca³kiem zabawnie. A poza tym zabawne sytuacje czêsto wynikaj¹ z rad gapiów. Przyk³adowo, je¿eli mówi¹, ¿e wozem bojowym mo¿na przejechaæ przez b³oto to zazwyczaj bywa zupe³nie na odwrót. Konieczna jest wówczas po-

lipiec 2006

moc traktora. Damian Tunk: Proszê o szybkie dokoñczenie tych kilku zdañ: Jan Herud: Patrz¹c w lustro widzê - nie bojê siê patrzeæ w lustro. Powodem mojej dumy s¹ - moje dzieci Moje hobby to - konie. Moim ulubionym s³owem jest s³owo - dziêkujê. Najbardziej mnie mêczy - ten wywiad. Moj¹ ulubion¹ potraw¹ jest - kotlet schabowy. Zawsze w niedzielê - Formu³ê 1. Damian Tunk: W imieniu czytelników G³osu Gminy dziêkujê za udzielony wywiad. No i ¿yczê tylu powrotów z akcji, co wyjazdów. Jan Herud: I ja dziêkujê z rozmowê no i pozdrawiam czytelników„G³osu Gminy”. Damian Tunk

Gimnazjaliœci! Koniec nerwów! Nad œmiechem, poczuciem humoru i tym, czy Polacy lubi¹ dowcipy, zastanawia³o siê 97 tegorocznych gimnazjalistów w Pietrowicach Wielkich 26.04.06r. na ogólnopolskim egzaminie z przedmiotów humanistycznych. Choæ nie wszystkim by³o do œmiechu, gdy dotarli do tematu rozprawki, w której nale¿a³o uzasadniæ, ¿e „œmiech niekiedy mo¿e byæ nauk¹”, odwo³uj¹c siê do przyk³adów z filmu i literatury, to po pierwszych emocjach okaza³o siê, ¿e „nie by³o tak Ÿle”. Zaœ 27.04.06r. gimnazjaliœci rozwi¹zywali test matematyczno - przyrodniczy obejmuj¹cy wiedzê z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. Trzeba by³o na przyk³ad wybraæ równanie reakcji chemicznej przedstawiaj¹ce proces twardnienia zaprawy murarskiej, okreœliæ czas okr¹¿enia Ziemi przez satelitê geostacjonarnego czy te¿ wyliczyæ, ile baterii potrzeba Kowalskim, którzy korzystaj¹ z pr¹du dziêki baterii s³onecznej, ¿eby uzyskaæ pr¹d o mocy 2,5 kW. Egzamin w tym roku odbywa³ siê w trzech salach: gimnastycznej i dwóch lekcyjnych. Nad prawid³owym przebiegiem czuwa³y komisje z³o¿one z nauczycieli, zewnêtrznych obserwatorów w osobie pani inspektor do spraw oœwiaty Cecylii Pawlasek i radnej, pani Anny Rostek oraz panie: dyrektor Mariola Rowiñska i wicedyrektor Lucyna Szalewska. Wyniki egzaminu uczniowie poznaj¹ najpóŸniej 14 czerwca. Gimnazjalistom nie pozostaje zatem nic innego jak uzbroiæ siê w cierpliwoœæ. Lucyna Flegel

5


Rêk¹ odj¹³... „Pamiêtaj - Twoja praca tylko dlatego ma sens, ¿e s³u¿y drugiemu cz³owiekowi.” To tekst jednego z paragrafów Kodeksu Bioenergoterapeutów. Przesz³o æwieræ wieku temu œlubowa³ przestrzegaæ go znany w ca³ym kraju i poza jego granicami bioenergoterapeuta z Makowa w Gminie Pietrowice Wielkie Zdzis³aw Kazimierz Hudak. Urodzony w Wielkopolsce, z zawodu technik budowlany, niegdyœ pracownik Zak³adu Elektrod Wêglowych. Obecnie Prezes Ogólnopolskiego Konwentu Cechów Bioenergoterapeutów i Radiestetów; Cz³onek Ogólnopolskiej Komisji Bioenergoterapii i Radiestezji Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego w Warszawie; Cz³onek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Biopol” w Warszawie [z³ota odznaka]; Zas³u¿ony dla Rzemios³a Polskiego[z³ota odznaka]; Przewodnicz¹cy Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemios³a w Katowicach i Krakowie w zakresie radiestezji i bioenergoterapii; Dyplomowany mistrz - ekspert bioenergoterapii i radiestezji, rzeczoznawca. Gdy zaczyna³ pracê w latach osiemdziesi¹tych jako bioenergoterapeuta i radiesteta, zawód ten nie cieszy³ siê zbytni¹ przychylnoœci¹ w³adz. Zdzis³aw Hudak by³ pionierem w walce o uznanie radiestezji i bioenergoterapii za pe³noprawne zawody. Jego wysi³ki zosta³y uznane w 1995

ROMA W cyklu artyku³ów, w których przedstawiamy nowych inwestorów, firm¹ zas³uguj¹c¹ na zainteresowanie jest nowopowstaj¹ca restauracja Roma w Pietrowicach Wielkich. W³aœcicielem restauracji jest pan Kazimierz Dunaj. Realizacjê projektu powstania restauracji rozpoczêto w maju 2005 roku zakupem budynku po by³ym Domu Kultury, jego gruntownym remontem i adaptacj¹. Jak sama nazwa wskazuje, budynek jak i wnêtrza stylizowane s¹ na wzór budowli rzymskich. Ca³oœæ kompozycji robi wra¿enie. Oficjalneie otwarcie odby³o siê 10 czerwca. Inauguracyjn¹ imprez¹ by³ jubileusz 50-lecia kap³añstwa ks. Pra³ata Ludwika Dziecha, przy okazji której nast¹pi³o równie¿ poœwiêcenie obiektu. Jak wyjaœnia nam Hanna Tokarczyk, kierownik restauracji, lokal dysponuje dwiema klimatyzowanymi i wentylowanymi salami z wyjœciem na taras. Pierwsza z sal bêdzie mog³a ugoœciæ 130 osób, druga natomiast 60 osób. Obydwie z sal s¹ wyposa¿one w nowoczesne systemy nag³oœnienia. Restauracja jest przystosowana dla osób niepe³nosprawnych, dysponuje du¿¹ szatni¹, oraz absyd¹ dla palaczy. Roma w swym menu bêdzie oferowaæ szerok¹ gamê dañ kuchni staropolskiej, œl¹skiej i w³oskiej. Doskonale zaopatrzony bufet oprócz wielu wspania³ych trunków bêdzie serwowaæ

6

roku i od tamtego czasu bioenergoterapia i radiestezja figuruj¹ w katalogu zawodów pod numerami 5150101 oraz 5150103. Bioenergoterapeut¹ i radiestet¹ zosta³ w sposób zupe³nie przypadkowy. „Wszystko zaczê³o siê od kupna gospodarstwa w Makowie. Zaistnia³a potrzeba wykopania porz¹dnej studni. Pojecha³em po radiestetê, ten bez trudu znalaz³ wodê za pomoc¹ osikowej ró¿d¿ki. Po skoñczonej pracy radiesteta rzuci³ j¹ na ziemiê. Ja z czystej ciekawoœci ga³¹zkê podnios³em i ku mojemu zdumieniu w miejscu cieku zaczê³a siê intensywnie ruszaæ. Innego znowu razu bola³a kogoœ g³owa, a ja biedaka pog³aska³em i nagle okaza³o siê, ¿e ból przeszed³ „jak rêk¹ odj¹³”. Wtedy w³aœnie pozna³em swoje mo¿liwoœci, które zacz¹³em rozwijaæ. Obecnie bardziej skupiam siê na pracy dydaktycznej” t³umaczy Zdzis³aw Hudak. Od tego zdarzenia bioenergoterapeuta z Makowa zacz¹³ pomagaæ ludziom. Wielokrotnie potwierdza³ swoje zrozumienie dla chorych i cierpi¹cych. O efektach jego pracy œwiadcz¹ liczne listy z podziêkowaniami od zdrowych ju¿ ludzi. „Ja nie jestem cudotwórc¹, jestem tylko przekaŸnikiem energii, narzêdziem Boga - podkreœla Zdzis³aw Hudak. Dziêki swoim mo¿liwoœciom uwalniam jedynie ludzki organizm z niepotrzebnych nieczystoœci.” Damian Tunk ¯ywca oraz napoje koncernu Coca-Cola. Przy dŸwiêkach doborowych zespo³ów oœmiu profesjonalistów po szko³ach gastronomicznych, bêdzie w stanie zaspokoiæ gusta nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów. Roma oferuje znakomite warunki do zorganizowania spotkañ rodzinnych i towarzyskich, wesel, balów, bankietów, imprez okolicznoœciowych, plenerowych, obs³ugi konferencji, sympozjów, studniówek, styp. Œwiadczone bêd¹ równie ¿ us³ugi cateringowe. Restauracja bêdzie

Zamiast bonów paliwowych Z dniem 01.04.2006r. wesz³a w ¿ycie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa stanowi, i¿ zwrot podatku przys³uguje na wniosek, osobom faktycznie u¿ytkuj¹cym grunt, niezale¿nie od tego, czy u¿ytkowany grunt stanowi w³asnoœæ czy te¿ jest dzier¿awiony. W celu udowodnienia faktu dzier¿awienia gruntu, do wniosku nale¿y do³¹czyæ aktualn¹ umowê dzier¿awy. Ponadto do wniosku nale¿y do³¹czyæ orygina³y faktur VAT za zakupiony olej napêdowy za okres od 01.01.2006r. do 31.08.2006r. oraz w przypadku osób prawnych, odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego. Wnioski o zwrot podatku, na specjalnie do tego przeznaczonych drukach, dostêpnych w Urzêdzie Gminy i na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl, mo¿na sk³adaæ w terminie od 01.09. do 30.09.2006r. w Urzêdzie Gminy, pok. 12. Decyzje o zwrocie podatku zostan¹ wydane w terminie 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wyp³aty bêd¹ mia³y miejsce w terminie od 01.11. do 30.11.2006r. na podany we wniosku rachunek bankowy b¹dŸ w gotówce. Agnieszka Malcharczyk czynna codziennie w godzinach od 11do 23. W planach jest budowa hotelu. Na dzieñ dzisiejszy rezerwacje lokalu siêgaj¹ ju¿ roku 2009. Cena organizacji imprezy bêd¹ siê kszta³towaæ w zale¿noœci od wybranego menu. Bli¿sze informacje mo¿ecie pañstwo otrzymaæ pod numerami telefonów 032 419 81 57 lub kom. 0600 832 668. Ze strony redakcji dziêkujê Szefostwu Romy za udzielenie wyczerpuj¹cych informacji. ¯yczê samych udanych imprez. Damian Tunk

lipiec 2006

G³os Gminy


Przyroda wokó³ nas Pod tym has³em odby³ siê tegoroczny konkurs plastyczny zwi¹zany z VI Ekowystaw¹, organizowan¹ na terenie naszej gminy. Laureaci konkursów wewn¹trzszkolnych ju¿ po raz drugi spotkali siê, tym razem w Sali OSP, gdzie „przelewali” swoje pomys³y twórcze na papier pod kontrol¹ komisji konkursowej. Plastyczna zabawa trwa³a 2 dni, po czym komisja oceniaj¹ca wy³oni³a zwyciêzców. Przewodnicz¹ca komisji p. plastyk Mariola Kandziora w wyborze prac kierowa³a siê g³ównie pomys³owoœci¹, estetyk¹ a nade wszystko ca³kowit¹ samodzielnoœci¹ wykonywanej pracy. Oto laureaci konkursu: Przedszkola I miejsce Dominika Maœlanka - Pietrowice W. I miejsce Nicol K³obuczek - Pietrowice W. II miejsce Sabina Labud - Pietrowice W. II miejsce Marcel Cygler - Pietrowice W. III miejsce Rafa³ Flieger - Cyprzanów Klasy I - III I miejsce Karolina Weleda - Szko³a Krowiarki

I miejsce Klaudia Labud - Szko³a Paw³ów II miejsce Agata Witek - Szko³a Samborowie II miejsce Martyna Wilczek - Szko³a Paw³ów III miejsce Magdalena Szuba - Szko³a Krowiarki III miejsce Wioletta S³adek - Szko³a Krowiarki Wyró¿nienie Aneta Marcinek - Szko³a Cyprzanów

II miejsce Marta Macheta Kamila Zaj¹c III miejsce Marta Kozielska Anita Franiczek Organizatorzy konkursu przygotowali, jak co roku bardzo atrakcyjne nagrody w postaci: wie¿y stereofonicznych, magnetofonów, walkmanów, materaców, basenów, deskorolek, plecaków itp. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ te¿ nagrodê pocieszenia. Gratulujemy zwyciêzcom, zaœ wszystkim uczestnikom, ich opiekunom dziêkujemy za udzia³ w konkursie.

Klasy IV - VI I miejsce Asia Flegel - Szko³a Pietrowice W. II miejsce Adrian Piegza - Szko³a Krowiarki III miejsce Anna Maria Wêglowska - Szko³a Pietrowice W. Wyró¿nienie Sandra Chmiela - Szko³a Pietrowice W. Maksymiliana Paletta - Szko³a Pietrowice W. Agata Cichoñ - Szko³a Paw³ów

I. Gawlica

Gimnazjum I miejsce Manuela Palisa Klaudia Eckert

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach Starania o budowê szko³y podjêto po raz pierwszy w latach tysi¹c dziewiêæset piêædziesi¹tych. Po przeniesieniu Pañstwowego Domu Dziecka z Krowiarek do Paczkowa starania te upad³y. Jednak ju¿ od 1961 roku ponownie rozwa¿ano budowê nowej szko³y. Starania o ni¹ rozpocz¹³ Jan Marcol. Projekt planowej budowy by³ kilka razy zmieniany. Ostatecznie zatwierdzono w 1967 roku budowê szko³y o 6 salach lekcyjnych, 2 pracowniach i sal¹ gimnastyczn¹. Budowê zlecono Raciborskiemu Przedsiêbiorstwu Budowlanemu w Raciborzu. Szko³ê postanowiono budowaæ na szkolnej dzia³ce, na której do tej pory znajdowa³o siê boisko sportowe. Szko³a posiada miêdzy innymi: · salê gimnastyczn¹; · odzia³ przedszkolny; · pracowniê informatyczn¹; · bibliotekê; · œwietlicê,; · kuchniê ze sto³ówk¹; · plac zabaw; Podczas tegorocznych wakacji budynek szko³y zosta³ oddany do remontu. Wykonano w nim nastêpuj¹ce prace: - ocieplenie budynku szko³y i sali gimnastycznej; - malowanie budynku szko³y i sali gimnastycznej;

G³os Gminy

- wymiana okien; - wymiana pieca centralnego ogrzewania; - remont kot³owni; - wykafelkowanie i odmalowanie holu prowadz¹cego do sali gimnastycznej; W szkole co roku prowadzone s¹ liczne akcje i projekty takie jak: „ Sprz¹tanie Œwiata”; „ Bez-

sta³ zorganizowany jednodniowy wyjazd do G³ucho³az, podczas którego, wraz z przewodnikiem udali siê na Górê Chrobrego. Na czerwiec z kolei zaplanowany zosta³ festyn z okazji Dnia Dziecka i Sportu, podczas którego uczniowie i rodzice mogli wzi¹æ udzia³ w wielu ciekawych konkurencjach sportowych. Festyn ten odby³ siê w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeŸwy umys³”. Obecnie dyrektorem szko³y jest mgr Miros³aw Otrêba. Liczba uczniów w szkole podstawowej czyli w klasach I-VI wynosi 65, natomiast do oddzia³u przedszkolnego uczêszcza 23 przedszkolaków. W szkole uczy 12 nauczycieli: 1. 2. 3. 4.

pieczna droga do szko³y”, „Dzieñ bez papierosa”, „Zdrowy uœmiech”, Konkurs m³odych choreografów, Jase³ka dla Wsi, Zawody sportowe itp. Pod koniec maja po³owa uczniów naszej szko³y wyjecha³a na piêciodniow¹ wycieczkê do G³ucho³az, zorganizowan¹ przez pani¹ mgr Monikê £yczko. Dla pozosta³ych uczniów równie¿ zo-

lipiec 2006

Cecylia Jakubiec Nauczanie zintegrowane Iwona K¹œ; Nauczanie zintegrowane Jadwiga Lichtarowicz Jêzyk angielski Monika £yczko Nauczanie zintegrowane, religia 5. Urszula Macheta Nauczanie przedszkolne 6. Magdalena Olbrich Jêzyk niemiecki 7. Miros³aw Otrêba Matematyka, informatyka 8. Marta Otrêba Przyroda, technika 9. Helena Ró¿ycka Jêzyk polski, historia 10.Ewa Sepio³o

7


Start Pietrowice

podsumowanie sezonu 2005/2006

klubie: „Pietrowice zaprezentowa³y pi³kê na dobrym amatorskim poziomie, przyjemn¹ dla pi³karzy i kibiców. Chêtnie jeszcze popracujê w Pietrowicach”. Doda³, ¿e przy paru wzmocnieniach oraz zwiêkszeniu konkurencji na kilku pozycjach jest w stanie powtórzyæ lokatê z tego sezonu, a je¿eli nadarzy siê okazja to powalczyæ o awans do V ligi. Bo organizacj¹ i zapleczem na pewno nie ustêpujemy klubom ligi okrêgowej. Juniorzy: Jeszcze wiêkszym, pozytywnym, zaskoczeniem by³a postawa juniorów. Podopieczni trenera Piotra Poznañskiego w swoim pierwszym sezonie w lidze juniorów Podokrêgu Racibórz radzili sobie znakomicie. Szczególnie udana by³a runda wiosenna, dziêki czemu zajêli wysokie 4 miejsce . Kadra to 20 ch³opaków, praktycznie w 100% z Pietrowic, co umo¿liwia szerok¹ rotacj¹ pierwszego sk³adu, ta z kolei przek³ada siê na wyniki sportowe.

Dru¿yna juniorów LKS Start zakoñczy³a sezon na miejscu 4. Koniec sezonu to czas podsumowañ, analiz, wyci¹gania wniosków. To czas rozliczania za wyniki i planowanie przysz³oœci. Prezes Wilibald Pawlasek, zarz¹d klubu, trenerzy i kibice wystawiaj¹ jak najbardziej pozytywne noty wszystkim dru¿ynom naszego klubu za osi¹gniêcia w minionym sezonie. Seniorzy: Dwie najbli¿ej zwi¹zane z zespo³em osoby, prezes Wilibald Pawlasek i trener seniorów Piotr Szlezinger zgodnie stwierdzili, ¿e by³ to dobry sezon. Jako beniaminek A-klasy prezentowaliœmy pi³kê na TAK, czyli ofensywn¹ i ³adn¹ dla oka. Miêdzy innymi dlatego zjednaliœmy sobie wiern¹ grupê kibiców, licznie przychodz¹cych na mecze w Pietrowicach jak i na mecze wyjazdowe. Dru¿yna zaje³a 4 miejsce za ekipami: Baterexu Nêdza, Przysz³oœci Rogów i Gos³awa

Jed³ownik. Cieszy postawa naszego m³odego zespo³u (œrednia wieku to ok. 24 lata) z bardziej doœwiadczonymi i ogranymi dru¿ynami. Pi³karze wystêpuj¹cy w dru¿ynie seniorów w sezonie 2005/2006: Broniewicz D., Czernecki R., Filip M., Filip P., Frañczyk J., Górny S., Górszczyk A., Hadamiec M., Hyla P., Ko³odziej P., Kosiba G., Kosiba J., Kurpis T., £abinowicz D., Miazga B., Okrent P., Olender Z., Posmyk S., Poznañski P., Strachota S., Sylwester D., Weso³y D., Zapotoczny G., Ziemkiewicz P., Warto dodaæ, ¿e Grzegorz Kosiba przez ca³y sezon przewodzi³ klasyfikacji strzelców raciborskiej A-klasy. W ca³ym sezonie zdoby³ 30 bramek. Cele na najbli¿szy sezon? Zapytany o to trener Szlezinger, po pierwsze zapewni³ o chêci pozostania i dalszej pracy w

Trampkarze starsi, trampkarze m³odsi: Dwie pozosta³e sekcje, trampkarzy starszych i m³odszych pozwalaj¹ najm³odszym adeptom futbolu rozwijaæ swoj¹ pasjê. Stwarzane im s¹ coraz lepsze warunki, wspó³praca ze szko³¹ podstawow¹ daje coraz lepsze efekty. Od pocz¹tku sierpnia ruszaj¹ treningi dla najm³odszych, dlatego zachêcamy rodziców do przyprowadzania swoich pociech. Z fachow¹ opiek¹ trenersk¹ (Ireneusz Olender i Robert Antczak) i zapleczem organizacyjnym bêd¹ mogli aktywnie wype³niæ wolny czas. www: Podobnie jak ca³y klub, rozwija siê równie¿ strona www.start.pietrowicewielkie.pl gdzie mo¿na znaleŸæ wiele interesuj¹cych materia³ów z obecnej dzia³alnoœci klubu, galerie z meczów jak i historiê 82 lat spotu w Pietrowicach Wielkich. Warto dodaæ, ¿e ok. 30% odwiedzaj¹cych to zainteresowani kibice z Niemiec i USA. G.K.

XI edycja Pucharu TP im. Marka Wielgusa 19 kwietnia, na boisku LKS Zryw Rudnik odby³y siê pó³fina³owe rozgrywki wojewódzkiego etapu XI Ogólnopolskiego Pucharu w Pi³ce No¿nej im. Marka Wielgusa dla dziewcz¹t i ch³opców z rocznika 1995 i m³odszych. W turnieju wziê³o udzia³ kilkanaœcie dru¿yn z naszego powiatu. Mi³¹ niespodziankê sprawi³y dziewczynki z Samborowic, gdy¿ po zaciêtej walce zajê³y I miejsce w powiecie przed dru¿ynami z Zabe³kowa i Tworkowa. Sabina Krzy¿ok kl. IV zosta³a królow¹

8

strzelców, zdobywaj¹c w ca³ym turnieju 8 bramek. Miano najlepszej bramkarki przypad³o Justynie Knurze kl.III, która nie przepuœci³a ani jednego gola. 22.05.2006r. m³ode pi³karki wziê³y udzia³ w finale wojewódzkim zajmuj¹c IX miejsce. Bior¹c pod uwagê, ¿e by³ to turniej przede wszystkim dla klas IV, a wœród dziewczynek z Samborowic gra³y równie¿ uczennice z klasy drugiej i trzeciej, nale¿¹ siê wszystkim uczestniczkom wielkie gratulacje za tak waleczn¹ postawê i ambitn¹ grê. W turnieju wziê³y udzia³: Sabina Krzy¿ok kl.IV, Martyna B³aszczok kl.IV, Aneta Kerlin kl.IV, Nicol Krupa kl. IV, Magdalena Rusnarczyk kl. IV, Justyna Knura kl.III, Jolanta Fojcik kl.III, Aneta Rosina kl.III, Sandra Krupa kl. II, Natalia Trojañska kl.II i Klaudia Uliczny kl.II. Dru¿yna z Samborowic z opiekunk¹ Jolant¹ Burdzy

J.B.

lipiec 2006

G³os Gminy


Operacja Liederbach Liderbach am Taunus - malownicze miasteczko po³o¿one niedaleko Frankfurtu nad Menem. Nazwa Liederbach wywodzi siê od nazwy rzeczki, nad któr¹ miasteczko jest po³o¿one. Natomiast Taunus to nazwa niewielkiej góry, u stóp której jest po³o¿one. Taunus to równie¿ nazwa podziemnych wód, które s¹ wykorzystywane miêdzy innymi do produkcji napojów przez koncern Coca-Cola. Góra Taunus bywa rozpoznawana po gigantycznych rozmiarach stacji nadawczej i meteorologicznej s³u¿¹cej ca³ej okolicy Frankfurtu. Liederbach zamieszkuje ok. 7 tyœ. mieszkañców. „Herzlich willkommen in Liderbach am Taunus” us³ysza³a 16 czerwca 2006 roku z ust Burmistrza Liederbach Gerarda Lehnera 13 osobowa grupa osób reprezentuj¹ca Gminê Pietrowice Wielkie. To by³a ju¿ druga wizyta mieszkañców pietrowickiej gminy w zaprzyjaŸnionym Liederbach. W pierwszym dniu pobytu, tu¿ po przyjeŸdzie i uroczystym powitaniu przez Burmistrza pietrowicka grupa uda³a siê na niewielki poczêstunek no i z racji zmêczenia i póŸnej pory na kwatery. Na kwaterach rozmowy i wzajemne opowiadania zda³y siê nie mieæ koñca. Toczy³y siê do póŸnych godzin. Nastêpny dzieñ pobytu tj. sobota 17 czerwca up³yn¹³ pod has³em „Strassen-festu” czyli festynu ulicznego, bêd¹cego istot¹ ca³ego wyjazdu. Festyn ten mia³ charakter miêdzynarodowy, gdy¿ oprócz Polaków ze Œl¹ska do Liederbach przybyli równie¿ przyjaciele z Francji a dok³adnie z Viellebon-sur-Yvette. Z Wielkiej Brytanii reprezentanci miejscowoœci Dorset oraz z £otwy re-

prezentacja miasteczka Saldus. Ka¿da grupa narodowa pokazywa³a swoje regionalne specja³y. Grupa z Pietrowic Wlk. prezentowa³a ko³acze z makiem, serem i posypk¹, naturalne miody w tym równie¿ pitne, wêdliny, chleb ze smalcem i kiszone ogórki. Ponadto sztandarowe produkty cyprzanowskiego m³yna oraz jajka z RSP Kornice. Stoisko nasze przyci¹ga³o mieszkañców Liederbach zapachem, smakiem oraz dowcipem. Oko³o godziny 16 grupa z Pietrowic Wlk. zosta³a przywo³ana „do tablicy” czyli na krótk¹ prezentacjê na scenie. Zaprezentowane zosta³y œl¹skie pieœni i piosenki, przeplatane prezentacj¹ gminy w krótkich wyst¹pieniach Wójta Andrze-

Regulamin czystoœci i porz¹dku ju¿ uchwalony W zwi¹zku z nowelizacj¹ Sejmu RP ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (jednolity tekst Dz..U. z 2005r.Nr 236 poz 2008) Rada Gminy Pietrowice Wielkie na wniosek Wójta i po zaopiniowaniu przez Komisjê ds. Ekologii uchwali³a Regulamin czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie ( Uchwa³a Nr XXXVI/ 369/2006 z dnia 21 marca 2006r) Nowy uchwalony Regulamin obowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e regulamin ten nie jest zbiorem wszystkich obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie tematu którego dotyczy, ale jedynie reguluje wy³¹cznie kwestie nie objête dot¹d ¿adn¹ norm¹ o charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym. Zatem Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie jest jednym z wielu aktów prawnych, które obowi¹zuj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci. Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (jednolity tekst Dz.U. z 2005r.Nr 236 poz 2008) W Rozdziale 2 Art. 4 zobowi¹zuje Radê Gminy do uchwalenia regulaminu czystoœci i porz¹dku na terenie gminy, zaœ w Rozdziale 3 okreœla obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakre-

G³os Gminy

sie utrzymania czystoœci i porz¹dku. Zgodnie z t¹ ustaw¹: Art.5 1. W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku przez: 1) wyposa¿enie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, 2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych; przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoœæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków spe³niaj¹c¹ wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych, 3) zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w regulaminie 3a) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych

lipiec 2006

ja Wawrzynka. Zosta³y równie¿ przekazane klucze do samochodu typu „BUS” bêd¹cego darem Gminy Liederbach dla Gminy Pietrowice Wielkie. 18 czerwca (niedziela) to oficjalne nabo¿eñstwo ekumeniczne w koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Oberliderbach lub alternatywnie katolicka Msza œw. w parafii NMP w Liederbach. Po Mszy œw. i nabo¿eñstwie mia³a miejsce uroczysta akademia po³¹czona z wymian¹ upominków oraz odegraniem hymnów narodowych poszczególnych pañstw. Po czêœci oficjalnej odby³ siê obiad zakoñczony deserem. Po deserze, i zmianie ubrañ dla chêtnych by³a mo¿liwoœæ zwiedzania Frankfurtu. Po powrocie Burmistrz zorganizowa³ wspólne grilowanie po³¹czone z oficjalnym po¿egnaniem goœci. Damian Tunk

3b) pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w regulaminie 4) uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ 5) drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, 6) realizacjê innych obowi¹zków okreœlonych w regulaminie Art. 6 W³aœciciele nieruchomoœci, przy wykonywaniu obowi¹zku okreœlonego w art. 5 ust. 1 pkt. 3 (tj. zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w regulaminie) obowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, przez okazanie umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi.

9


Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne §1 Regulamin utrzymywania czystoœci i porz¹dku w Gminie Pietrowice Wielkie, zwany dalej Regulaminem, okreœla szczegó³owe zasady utrzymywania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

miejscach do tego wyznaczonych. §5 Zezwala siê na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powsta³ych œcieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodp³ywowych, pod warunkiem nie dopuszczenia do przedostania siê substancji niebezpiecznych do œrodowiska. §6

§2 Ilekroæ w dalszej czêœci mowa o: 1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), 2) w³aœcicielach nieruchomoœci - rozumie siê przez to w³aœcicieli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady komunalne zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy, podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ gminne jednostki organizacyjne wykonuj¹ce dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, ochronê przed bezdomnymi zwierzêtami oraz przedsiêbiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na podstawie art. 7 ustawy, 3) wójcie - rozumie siê przez to Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, gminie - rozumie siê przez to Gminê Pietrowice Wielkie. gospodarstwie domowym - rozumie siê przez to jedno- lub wieloosobow¹ rodzinê wspólnie zamieszkuj¹c¹ i gospodaruj¹c¹ w jednym lokalu mieszkalnym. Rozdzia³ II Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci §3 Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku zabrania siê: zgarniania œniegu, lodu, b³ota lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, Rozdzia³ III Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. §4 Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wy³¹cznie w

10

Naprawa pojazdów samochodowych zwi¹zana z ich bie¿¹c¹ eksploatacja jest dozwolona na terenie nieruchomoœci, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów. Powsta³e odpady powinny byæ gromadzone i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Rozdzia³ IV Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych §7 Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie zamieszka³ych nieruchomoœci: 1) kub³y o pojemnoœci 120 l lub 240 l, kontenery na odpady budowlane o pojemnoœci 1,1 m3, kosze ulicznych o pojemnoœci od 10l do 50 l, worki foliowe, pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateria³owych o pojemnoœci od 800 l do 1500 l. 2) komunalne odpady sta³e nale¿y gromadziæ na terenie nieruchomoœci w szczelnych i zamkniêtych pojemnikach przenoœnych. Dopuszcza siê w okresie grzewczym gromadzenie popio³u na terenie swojej posesji pod warunkiem nie tworzenia uci¹¿liwych warunków dla s¹siedztwa i œrodowiska.

do liczby mieszkañców i cyklu wywozu bior¹c pod uwagê normy okreœlone w punktach 1 i 2 , prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami oœwiaty, zdrowia, zarz¹dzaj¹cy ogródkami dzia³kowymi zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników do swych indywidualnych potrzeb. §9 1. Obowi¹zek segregacji odpadów u Ÿród³a ich powstania dotyczy: 1) wszystkich gospodarstw domowych, 2) wszystkich zak³adów, przedsiêbiorstw, obiektów handlowych, oœwiatowych, gastronomicznych, s³u¿by zdrowia, urzêdów, targowisk, cmentarzy i innych jednostek organizacyjnych, w których powstaj¹ odpady komunalne. 2. Segregacj¹ objête s¹ nastêpuj¹ce odpady: 1) szk³o - w tym: opakowania szklane - butelki, s³oiki i inne, st³uczka szklana wolna od zanieczyszczeñ metalowych i z tworzyw sztucznych itp., 2) tworzywa sztuczne - w tym: opakowania z tworzyw sztucznych - butelki po napojach, butelki po p³ynach do prania, opakowania po artyku³ach spo¿ywczych i kosmetykach itp., 3) papier - w tym: opakowania papierowe i kartonowe, opakowania po sokach i mleku, gazety, czasopisma, zeszyty, ksi¹¿ki itp. §10 Odpady komunalne pozostaj¹ce po segregacji nale¿y gromadziæ w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w § 8 Odpady wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne takie jak akumulatory, baterie, przeterminowane lekarstwa, opakowania po œrodkach ochrony roœlin, zu¿yte Ÿród³a œwiat³a, nie mog¹ byæ gromadzone wraz z odpadami komunalnymi. Odpady okreœlone w ust. 2 (za wyj¹tkiem przeterminowanych leków) nale¿y zbywaæ podczas prowadzonych okresowo zbiórek organizowanych przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie odbioru odpadów. §11

§8 Odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce wskaŸniki: mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kub³a odpady o masie oko³o 171 kg i objêtoœci oko³o 1,14 m3, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 44 l pojemnoœci kub³a na odpady, ka¿de gospodarstwo domowe musi byæ wyposa¿one w co najmniej w jeden kube³ o pojemnoœci co najmniej 120 l, przy czêstotliwoœci wywozu dwa razy w miesi¹cu, zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników

lipiec 2006

Prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i instytucje publiczne s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed sklepami itp. pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych maj¹ pojemnoœæ od 0,5 m3 do 1,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów na jakie s¹ przeznaczone: § 12 Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden pojemnik o pojemnoœci 120l na

G³os Gminy


50 osób uczestnicz¹cych imprezie oraz w przypadku braku toalet - w szalety przenoœne w liczbie : jeden szalet na 200 osób uczestnicz¹cych w imprezie, jeœli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, a jeœli jest on d³u¿szy liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych wy¿ej na ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy. § 13 Na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjowanymi odpadami nale¿y ustawiæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoœci otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci, lub gdy takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiæ je w dniu odbiór, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci. Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ lokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia. Pojemniki na odpady powinny byæ ustawione w miejscu widocznym, na terenie nieruchomoœci, na wyrównanej, w miarê potrzeby utwardzonej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej b³ota i wody. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub pobocze przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê nieruchomoœci - w zabudowie wielorodzinnej. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego. § 14 Zabrania siê: gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la, szlamów, substancji toksycznych i ¿r¹cych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, wrzucania do pojemników na opakowania szklane: ceramikê, lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne, szk³o budowlane (szk³o okienne i zbrojone), szyby samochodowe, wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych: tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego i chemicznego, mokre folie, opakowania po olejach i marach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,. odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ œcieki bytowe.

G³os Gminy

§ 15 Wywóz odpadów mineralnych typu gruz, ziemia, popió³ mo¿e odbywaæ siê na teren rekultywowanego sk³adowiska w Pietrowicach Wielkich. Rozdzia³ V Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego § 16

przeprowadzania zwierz¹t przez drogi publiczne w sposób, który nie utrudnia ruchu innym u¿ytkownikom dróg, prowadzenie zwierz¹t w sposób uniemo¿liwiaj¹cy im wtargniêcie na nieruchomoœci osób trzecich i wyrz¹dzanie jakichkolwiek szkód, uprz¹tniêcia z dróg i innych obszarów u¿ytku publicznego psich i kocich odchodów pozostawionych przez te zwierzêta Poza obszarem w³asnej nieruchomoœci w³aœcicieli psów zobowi¹zuje siê do prowadzenia ich na smyczy i w kagañcu. Zabrania siê wprowadzania psów i innych zwierz¹t na obszary szkó³, przedszkoli, boisk sportowych i innych obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Odpady komunalne zbierane selektywnie w workach musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomoœci w terminach okreœlonych przez podmiot uprawiony, z czêstotliwoœci¹ nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c. Odpady komunalne pozosta³e po segregacji musz¹ byæ usuwane z terenu nieruchomoœci w terminach okreœlonych przez firmê œwiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie odbioru odpadów zgodnie z § 8 pkt 2. Nieczystoœci ciek³e musz¹ byæ usuwane ze zbiorników bezodp³ywowych z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ ich nie przepe³nienie, jednak nie rzadziej ni¿ raz w roku.

Utrzymanie zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych spod produkcji rolnej powinno byæ prowadzone w taki sposób, aby nie pogarsza³o warunków otoczenia, a w szczególnoœci nie powodowa³o zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz innych uci¹¿liwoœci dla osób trzecich.

Rozdzia³ VI

§ 21

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów

1. W³aœciciele wszystkich nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: 1) w okresie wiosennym: rozpoczêcie: poniedzia³ek jedenastego tygodnia roku, zakoñczenie: pi¹tek piêtnastego tygodnia roku. 2) w okresie jesiennym: rozpoczêcie: poniedzia³ek trzydziestego ósmego tygodnia roku, zakoñczenie: pi¹tek czterdziestego drugiego tygodnia. 2. W³aœciciele wszystkich nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do niezw³ocznego przeprowadzenia deratyzacji w ka¿dym przypadku zaszczurzenia stwierdzonego w obrêbie nieruchomoœci.

§ 17 System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania: do 31 grudnia 2010 r. - do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, do 31 grudnia 2013 r. - nie wiêcej ni¿ 50 % do 31 grudnia 2020 r. - do nie wiêcej ni¿ 35 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynosz¹cych 2347Mg §18 Podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloœæ odpadów okreœlone w poziomach selekcji zawartych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Rozdzia³ VII Wymagania dotycz¹ce osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe i zwierzêta gospodarskie na terenach wy³¹czonych spod produkcji rolnej § 19 1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zuje siê do: zabezpieczenia zwierz¹t przed ich samowolnym opuszczeniem nieruchomoœci,

lipiec 2006

§ 20

Rozdzia³ VIII Akcje sanitarno-porz¹dkowe

§ 22 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. § 23 Traci moc uchwa³a Nr XIV/155/2003 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku w Gminie Pietrowice Wielkie. § 24 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Œl¹skiego.

Beata Mludek

11


Œwiêto Ziemi

Z prac Rady Gminy

W ka¿dej placówce oœwiatowej podejmowano ró¿ne akcje ekologiczne z okazji Œwiêta Ziemi, które przypada ka¿dego roku 22 kwietnia. Dzieñ ten jest ju¿ od 36 lat poœwiêcony tematyce ekologicznej, poniewa¿ pierwszy taki dzieñ zapocz¹tkowano w³aœnie w 1970r. W Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich tak¿e pamiêtano o Œwiêcie Ziemi. 21 kwietna wszyscy uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Wielkich, od klasy I Szko³y Podstawowej do najstarszej klasy gimnazjalnej po zakoñczonych lekcjach o godzinie 13.00 wyszli w teren uzbrojeni w miot³y, worki oraz rêkawiczki ochronne. Wyszli aby posprz¹taæ tereny Gminy Pietrowice Wielkie. Œmieci nie brakowa³o, uczniowie kolejny raz przekonali siê jak bardzo potrzebna jest œwiadomoœæ o zachowaniu czystoœci dla terenów naszej miejscowoœci. Mo¿na by³o zobaczyæ efekty pracy w postaci wielkich worków œmieci oraz oczyszczonych terenów. Pamiêtajmy o naszej ziemi nie tylko w jej œwiêto, poniewa¿ jest o wiele ³adniejsza, gdy jest czysta. Edyta Kubita

Spostrze¿enia uczennicy naszej szko³y po akcji „ Sprz¹tania œwiata”, która chcia³a przekazaæ mieszkañcom swoje wra¿enia

„Wieœ czy œmietnisko?” W ramach corocznej akcji „ Sprz¹tanie œwiata” dzieci i m³odzie¿ gimnazjalna sprz¹taj¹ tereny wokó³ swojej miejscowoœci. W tym przypadku chodzi o miejscowoœæ Paw³ów. Rejonem, który sprz¹ta³a nasza klasa by³ lasek za Paw³owem naprzeciw ulicy Osiedleñczej. Bior¹c udzia³ w tej akcji spodziewamy siê bardziej, ¿e bêd¹ tam œmieci naniesione przez wiatr albo ewentualnie jakieœ butelki wyrzucone przez zatrzymuj¹cych siê kierowców. Niestety z roku na rok jest gorzej. Coraz wiêcej jest kupek œmieci jakby to by³ teren przeznaczony na wysypisko. Najbardziej oburzy³y nas znalezione worki z padlin¹. Nikt by nie uwierzy³ przeje¿d¿aj¹c przez piêknie zadban¹ wioskê, ¿e gdzieœ na jej obrze¿ach mo¿na znaleŸæ takie „ niespodzianki”. Czy doroœli ludzie nie zdaj¹ sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu? Jak mo¿na byæ tak lekkomyœlnym i wyrzucaæ padlinê? Przecie¿ to doroœli ucz¹ nas, ¿e œmieci siê segreguje i wyrzuca do œmietnika oraz tego, ¿e po sobie siê sprz¹ta. Widzê, ¿e u niektórych teoria nie idzie w parze z praktyk¹. Wstyd! Uczennica klasy III c Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

12

Wiosenne prace Rady Gminy skupi³y siê wokó³ trzech spraw. Po pierwsze udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, po drugie przygotowanie do VI Eko Wystawy i po trzecie uchwalenie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. W dniu 25 kwietnia b.r. odby³a siê absolutoryjna sesja Rady Gminy. W pracach Rady oprócz radnych uczestniczyli równie¿ : Wójt Gminy Pan Andrzej Wawrzynek, Sekretarz Gminy Pan Adam Wajda, Skarbnik Gminy Pani Marzena Kopczewska oraz pracownicy Urzêdu Gminy, których obecnoœæ by³a niezbêdna ze wzglêdu na przedmiot obrad. G³osem doradczym w dyskusji nad projektami uchwa³ s³u¿yli m.in. Pani inspektor Ma³gorzata Szczepaniak, Pan Jerzy Reichel- kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i rolnictwa, Pani Cecylia Pawlasek- inspektor ds. oœwiaty oraz Pani Ewa Paletta - kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Na sesji obecni byli równie¿ so³tysi: Pan Jerzy Czeka³a (so³tys Makowa) oraz Pan Piotr Parys (so³tys Lekartowa). Najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz udzielnie z tego tytu³u absolutorium Wójtowi Gminy. Radni po zapoznaniu siê z pozytywn¹ opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przed³o¿onego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania bud¿etu jednog³oœnie wyrazili uznanie dla pracy Wójta Gminy udzielaj¹c mu tym samym absolutorium za wykonanie bud¿etu. Na tym samym posiedzeniu radni zatwierdzili równie¿ sprawozdanie z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, podjêto uchwa³ê w sprawie wspó³dzia³ania z Miastem Krzanowice w zakresie oczyszczalni œcieków. Uchwa-

lono tak¿e zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie. Kwiecieñ okaza³ siê bardzo pracowitym miesi¹cem dla wszystkich komisji Rady Gminy. Przygotowanie uchwa³ na sesjê absolutoryjn¹ by³o g³ówn¹ przyczyn¹ obradowania radnych w komisji rewizyjnej i bud¿etu pod przewodnictwem ich przewodnicz¹cych: Pana Zdzis³awa Kozuba- przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej oraz Pana Joachima Wieczorka - przewodnicz¹cego komisji bud¿etu. Przedmiotem spotkania w tych komisjach by³a analiza bud¿etu oraz sformu³owanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Natomiast cz³onkowie komisji gospodarki i promocji gminy pod kierownictwem przewodnicz¹cego - Pana Zdzis³awa Hudaka, swój czas poœwiêcili na przygotowanie do VI Eko Wystawy Budownictwa oraz na podsumowanie przebiegu i wyników I Gali Przedsiêbiorców, która mia³a miejsce styczniu b.r. Komisja ekologii, rolnictwa i leœnictwa, której przewodniczy Pan Leon Mludek, analizowa³a na swoim posiedzeniu projekt porozumienia z Miastem Krzanowice dotycz¹cy wspó³dzia³ania w zakresie oczyszczalni œcieków oraz przygotowywa³a projekt planu zagospodarowania ekologicznego terenu przy koœciele œw. krzy¿a. Spraw¹ utrzymania nale¿ytego porz¹dku i bezpieczeñstwa podczas VI EKO Wystawy Budownictwa zajmowa³a siê z kolei komisja bezpieczeñstwa, której szefem jest Henryk Marcinek. Przedmiotem posiedzenia komisji oœwiaty, której przewodnicz¹c¹ jest Pani Ilona Gawlica by³y m.in. sprawy zwi¹zane z organizacj¹ akcji „sprz¹tanie œwiata”, analiza szkolnych inwestycji oraz kwestia do¿ywiania dzieci w szko³ach.

Drodzy Czytelnicy! Przez ostatnie cztery lata mia³em przyjemnoœæ byæ redaktorem naczelnym „G³osu Gminy”. To wydanie gazety jest ostatnim, w którym pe³niê t¹ zaszczytn¹ funkcjê. Pragnê podziêkowaæ wszystkim, z którymi wspó³pracowa³em w tym czasie. Niech Ci, którzy poœwiêcali swój cenny czas przy pisaniu artyku³ów, zbieraniu materia³ów, wykonywaniu korekty oraz sk³adniu pisma przyjm¹ ode mnie to szczere s³owo: Dziêkujê! Joachim Wieczorek

Na sesji w dniu 30 czerwca b.r. pan Joachim Wieczorek z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji redaktora naczelnego gazety „G³os Gminy”. Rezygnacja zosta³a przyjêta. lipiec 2006

G³os Gminy


Krowiarki — Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Krowiarek 27 maja obchodzi³a jubileusz 70-lecia istnienia

Mamy hrabiowskie korzenie Pierwsza grupa gaœnicza rekrutowa³a siê z pracowników maj¹tku hrabiego Donnersmarck. Pocz¹tki datowane s¹ na 1875 r. Jednak jubileusz obchodzimy w zwi¹zku z oficjalnym powo³aniem jednostki ochotniczej w 1936 r. - mówi Zdzis³aw Kozub, prezes OSP. Koniec wojny oznacza³ nowy rozdzia³ w historii OSP Krowiarki. Po 1945 r. komendantem zosta³ Gerard Czeka³a a prezesem Jan Czeka³a. W 1959 r. powo³ano zarz¹d z Ludwikiem Pytlem na czele. Obecnie we w³adzach OSP Krowiarki dzia³aj¹: Zdzis³aw Kozub (prezes), Tomasz Fiegler (wiceprezes), Adrian Solisz (naczelnik), Zdzis³aw Bulak (sekretarz), Walter Pi¹tek (skarbnik) oraz Norbert Wawrzynek (cz³onek zarz¹du). Jednostka liczy sobie 42 czynnych stra¿aków – ochotników. Z okazji jubileuszu ci najbardziej zas³u¿eni uhonorowani zostali medalami i odznakami. Jednostka otrzyma³a te¿ nowy sztandar, który uroczyœcie zosta³ przekazany stra¿akom przez Alojzego G¹siorczyka, prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP. Jubileuszowe uroczystoœci po³¹czone by³y z gminnymi zawodami po¿arniczymi. Wœród dru¿yn ochotników wystartowa³y tak¿e dwie, sk³adaj¹ce siê wy³¹cznie z pañ. Trochê adrenaliny nie zaszkodzi. Niestety, tylko na zawodach, ale gdyby by³a taka potrzeba, pojecha³ybyœmy tak¿e do po¿aru – zapewnia Ma³gorzata Herud z OSP ¯erdziny.

Dru¿yny ochotników z ca³ej gminy konkurowa³y ze sob¹ w sztafecie i æwiczeniach bojowych. W ogólnej klasyfikacji zwyciê¿y³ drugi sk³ad OSP ¯erdziny, II m zajê³a OSP Lekartów, III m – OSP Cyprzanów. Wœród pañ zwyciê¿y³y ochotniczki z Cyprzanowa, z ¯erdzin zajê³y II m. W kategorii m³odzie¿owej wygrali ch³opcy z Cyprzanowa, nastêpne by³y dru¿yny z ¯erdzin, Kornic i Makowa. Jako jedyna wystartowa³a te¿ dru¿yna dziewcz¹t z Paw³owa. Odznaczeni medalami i wyró¿nieniami: Z³oty Medal za Zas³ugi: Pawe³ Burdzik, Zygfryd Czorny, Jan Janocha, Ambro¿y Niemiec, Norbert Wawrzynek.

Srebrny Medal za Zas³ugi: Krystian Bolik, Zbigniew Mo¿d¿eñ, Walter Pi¹tek. Br¹zowy Medal za Zas³ugi: Zdzis³aw Bulak, Franciszek Burdzi, Jan Gawe³ek, Bernard Gilge, Teodor Kowacz, Aleksander Marciniak, Krystian Pietrzak, Adrian Solisz, Bernard Szuba, Jerzy Widok, Brunon Weiser, Józef OœliŸlok. Odznaka Wzorowy Stra¿ak: Szymon Bolik, Adrian Kozub, Micha³ Micheta, Piotr OœliŸlok, Mateusz Otrêba, Sebastian Pietrzyk, Ireneusz Sordyl, Adam Zgaœlik. (Adk)

Œlubowanie m³odych stra¿aków Gminne zawody po¿arnicze

¯eñska dru¿yna OSP Cyprzanów

Dru¿yna pañ z OSP ¯erdziny

G³os Gminy

M³odzi stra¿acy nios¹ nowy sztandar OSP Krowiarki

lipiec 2006

13


Kolarstwo

Szed³ na ca³oœæ

Kolarze z UKS „7” i CK „Ziemi Raciborskiej” intensywnie startuj¹. Bywa, ¿e zawodnik wraca z wyœcigu po pó³nocy, by rankiem wyruszyæ na kolejny. Raciborzanie uczestniczyli w maju w trudnym kryterium po Jurze Krakowsko–Czêstochowskiej. Najlepiej zaprezentowa³ siê tam £ukasz Piela. Udowodni³, ¿e nale¿y do czo³ówki krajowej. Œwietnie poszed³ mu etap górski, a w ostatniej czêœci wyœcigu poszed³ na ca³oœæ i dwukrotnie ucieka³ peletonowi – mówi Alojzy Strzedu³a kieruj¹cy kolarskim klubem. Piela mia³ ju¿ minutê przewagi nad reszt¹, ale os³ab³ na 87 kilometrze trasy i da³ siê dogoniæ. W wyœcigu

szlakami Jury zajmowa³, po kolejnych etapach, miejsca w pierwszej dziesi¹tce i na koniec sklasyfikowano go jako siódmego kolarza imprezy. £ukasz zaimponowa³ nam aktywnoœci¹, walk¹ i sposobem jazdy – podkreœla trener Roman Michna. W tym samym wyœcigu uczestniczyli te¿ juniorzy Martin Herzog, Kamil Stein i Arkadiusz Ko³ek. Ostatniemu nie posz³o za dobrze i trenerzy zdjêli go z trasy na ostatnim etapie, dwaj pozostali zajêli miejsca 14 i 23.

Tomek na torze

Tomasz Strzedu³a z ojcem Alojzym

KRONIKA POLICYJNA W miesi¹cu maju tego roku mia³a miejsce kradzie¿ z w³amaniem do szafy telekomunikacyjnej na szlaku kolejowym Pietrowice-Racibórz, z której sprawca dokona³ kradzie¿y czterech g³owic wartoœci 600z³. Sprawc¹ okaza³ siê bezrobotny mieszkaniec Gminy Pietrowice Wielkie. W dniu 16.05.2006r. policjanci ujawnili w Pietrowicach Wielkich nietrzeŸwego rowerzystê, który poruszaj¹c siê po drodze publicznej stwarza³ zagro¿enie w ruchu drogowym. W miesi¹cu czerwcu tego roku mieszkanka naszej gminy dokona³a kradzie¿y metalowych czêœci p³otu, które nastêpnie sprzeda³a jako z³om. Uzyskane w ten sposób pieni¹dze przeznaczy³a na alkohol. W miesi¹cu maju 2006r.. policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y roweru . W miesi¹cu maju tego roku Posterunek otrzyma³ zg³oszenie o naruszeniu nietykalnoœci cielesnej przez nieletniego - sprawa znajdzie fina³ w S¹dzie Rodzinnym i Nieletnich w Raciborzu.

14

W licznej obsadzie rozegra- Agnieszka Zaj¹c (trzecia z lewej) osi¹gnê³a najlepszy rezultat no w Kaliszu pierwsz¹ seriê spoœród raciborskich kolarzy startuj¹cych w ostatnich wyœcigach Pucharu Polski Juniorów M³odPodium dla Agnieszki szych. Racibórz reprezentowa³ tam Tomasz Strzedu³a. Œciga³ siê z najwiêkszymi w kraju speRaciborscy kolarze œcigali siê w ogólnopolcjalistami od jazdy po torze. Udzia³ w imprezie skim kryterium w Poczesnej. Z m³odzików œwietby³ o tyle istotny, ¿e zalicza³ siê do eliminacji do nie jecha³ Szymon Strzedu³a, punktuj¹c na ka¿Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która oddym okr¹¿eniu. Dojecha³ do mety na czwartym bêdzie siê w po³owie czerwca w £odzi. miejscu. Karol Kuczyñski by³ dziewi¹ty, a KrzszW pierwszym dniu zawodów wywodz¹cy siê tof Michna osiemnasty. z Paw³owa kolarz ambitnie powalczy³ na dyW juniorkach m³odszych drugie miejsce zastansie 200 metrów ze startu lotnego i z czasem jê³a Agnieszka Zaj¹c. Siódmy w tej samej kate12’54” zaj¹³ ósm¹ lokatê, trac¹c do lidera zaledgorii ch³opców by³ Tomasz Strzedu³a, a £. Piela wie 32 tysiêczne sekundy. W nastêpnej konkuczternasty. Na jedenastej pozycji min¹³ metê jurencji Strzedu³a startowa³ na pó³ kilometra ze nior Martin Herzog. startu zatrzymanego. Zaj¹³ 26 pozycjê, zostawiaOrlik £ukasz Strzedu³a zbiera³ punkty w j¹c za sob¹ 50 innych kolarzy. wyœcigach Pucharu Polski w Paw³owicach i CieDobrze wysz³y Tomaszowi Strzedule sprinszynie (polsko – czeska impreza). Zaj¹³ w nich ty nastêpnego dnia zawodów. Walczy³ o 5 miej14 i 7 miejsce. sce, ale wyœcig przerwa³a ulewa i dokoñczono Piêciu raciborskich kolarzy uczestniczy³o w go póŸniej. Nasz klub musia³ wycofaæ zawodnizgrupowaniu kadry województwa œl¹skiego w ka, bo zabra³ go na kolejne zawody. Rzeniszowie. (opr. m)

Kandydaci z podwójnym obywatelstwem wykluczeni Chêtni do s³u¿by w formacjach mundurowych nie mog¹ mieæ podwójnego obywatelstwa. Art. 31 ust. 1 ustawy o Stra¿y Granicznej przewiduje, ¿e s³u¿bê w tej formacji mo¿e pe³niæ obywatel polski, a art. 45 ust. 1 pakt 5 - ¿e, funkcjonariusza zwalnia siê ze s³u¿by w razie zrzeczenia siê obywatelstwa innego pañstwa. Rzecznik praw obywatelskich uwa¿a, ¿e obecne przepisy nasuwaj¹ powa¿ne problemy interpretacyjne Art. 31 mówi, ¿e s³u¿bê mo¿e pe³niæ obywatel polski o okreœlonych cechach - a nie wy³¹cznie obywatel polski. Podobne regulacje zawieraj¹ ustawy: o policji o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i o Biurze Ochrony Rz¹du. Tymczasem zgodnie z ustaw¹ o obywatelstwie polskim obywatel polski nie mo¿e byæ uznany za obywa-

lipiec 2006

tela innego pañstwa. Mimo nabycia innego obywatelstwa jest wiêc nadal jedynie obywatelem polskim Przepisy ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu mówi¹, ¿e s³u¿bê w nich mo¿e pe³niæ wy³¹cznie obywatel polski. Tak samo jest w ustawie o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych. Zgodnie z art. 12 traktatu europejskiego zakazana jest dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹. Pañstwa cz³onkowskie mog¹ jednak zamkn¹æ lub ograniczyæ dostêp do zatrudnienia w s³u¿bach publicznych, stosuj¹c kryterium obywatelstwa. Nie w¹tpliwie formacje podleg³e MSWiA i ministrowie sprawiedliwoœci nale¿¹ do takich s³u¿b stwierdza rzecznik. (Rzeczpospolita)

G³os Gminy


Historia

Oby miêso œwie¿oœci¹ pachnia³o Zatrucia pokarmowe poch³onê³y w minionych wiekach tyle¿ samo ofiar, co kataklizmy i wojny. Nic wiêc dziwnego, ¿e ludzie od dawna szukali skutecznych metod konserwowania ¿ywnoœci. Zatrucia miêsem, g³ównie jadem kie³basianym, nale¿a³y dawniej do najgroŸniejszych i nader czêsto nieuleczalnych. Szukano wiêc technik, które pozwoli³yby zapobiec nieszczêœliwym wypadkom, zarówno odpowiednich metod kontroli jakoœci jak i konserwowania miêsa. Od dawna znano peklowanie, wêdzenie, suszenie, solenie oraz „wekowanie”, czyli pasteryzowanie. Zapomnian¹ dziœ, ale dawniej powszechn¹ metod¹ by³o trzymanie miêsa przez tydzieñ w wêglu drzewnym lub zio³ach o dzia³aniu bakteriobójczym. Miêso owijano w liœcie chrzanu, chmielu albo wrotyczu pospolitego. Ta ostatnia roœlina najskuteczniej zabija³a nieprzyjemny zapach. Porz¹dek raciborskiego cechu rzeŸników wprowadza³ przepisy sanitarne. Przed ubojem ka¿de miêso musia³o byæ dok³adnie zbadane. Towar niesprzedany w sobotê do nieszporów dawano przytu³kowi. Wszelkie pretensje wobec rzeŸnika mo¿na by³o kierowaæ jedynie przed oblicze cechu. Statut cechu raciborskich rzeŸników zakazywa³ jednak handlu miêsem wêdzonym, bo „nie by³o poznaæ, czy jest œwie¿e”. Przegl¹dy jakoœci miêsa odbywa³y siê w œl¹skich miastach z regu³y w soboty. Rola inspektorów spoczywa³a na barkach starszych cechów. Dziœ wiadomo, ¿e kontrola ta dawa³a nierzadko nêdzne rezultaty, w zwi¹zku z ca³kowit¹ nieznajomoœci¹ od œredniowiecza do XIX wieku istoty chorób zwierzêcych. Na przyk³ad miêso „w¹growate”1 uwa¿ano za nieszkodliwe dla ludzi i traktowano jako produkt gorszej jakoœci, przez co trafia³ do jatek z obni¿on¹ cen¹. Bezwzglêdnie przestrzegano zakazu sprzeda-

! Masorze z Nêdzy

G³os Gminy

wania miêsa œwiñ karmionych makuchami i buczyn¹. Szczegó³owe przepisy cechowe w ró¿nych miastach dotyczy³y tak¿e sprzeda¿y poszczególnych gatunków miês. Na przyk³ad we Wroc³awiu nie wolno by³o sprzedawaæ koŸliny od 24 sierpnia do Wielkanocy. Problemy z jak najd³u¿szym utrzymaniem œwie¿oœci miêsa w domach wystêpowa³y a¿ do czasu wynalezienia lodówki, która sta³a siê powszechna dopiero wspó³czeœnie. Producenci poradzili sobie z nim ju¿ w drugiej po³owie XIX wieku. W 1892 roku przy „rzezalni miejskiej” w Raciborzu zbudowano bowiem ch³odniê dostêpn¹ dla wszystkich masarzy. W prasie XIX i XX wieku rozwija³o siê poradnictwo dla gospodyñ. Przyk³adowo 11 wrzeœnia 1889 roku Nowiny Raciborskie doradza³y, jak przechowywaæ miêso, by nie zaœmierd³o. „Zdarza siê czêsto, ¿e gospodarz, zar¿n¹wszy cielê lub barana, albo zak³ówszy wieprza, chcia³by trochê miêsa na d³u¿ej zachowaæ. Ale w lecie psuje siê ono ju¿ po paru dniach i trzeba je prêdko rozprzedaæ albo te¿ zaraz soliæ. Niejeden te¿ kupi³by w mieœcie kilka funtów miêsa, ale namyœla siê, ¿e niewarto, bo na trzeci dzieñ ju¿ je czuæ. Jest jednak bardzo ³atwy sposób przechowania miêsa w œwie¿ym stanie przez parê nawet tygodni. Otó¿ trzeba je u³o¿yæ w du¿ej misce, koniecznie polewanej (najlepiej fajansowej albo porcelanowej), i zalaæ ukropem, tak ¿eby woda ca³kiem pokry³a miêso. Potem na wierzch nalewa siê parê ³y¿ek oliwy, a gdy jej niema, to oleju, ale ¿eby wszystka woda w misce pokryta by³a cienk¹ jego warstewk¹ – i wstawia siê to do komory. W razie potrzeby mo¿na wydostawaæ po kawa³ku miêsa nie zlewaj¹c jednak wody ani oleju. Choæ siê je zmiesza przy wydostawaniu miêsa, olej zaraz potem na wierzch wyp³ynie. Miêso przy takiem przechowaniu wcale nie zmieni smaku, bêdzie zupe³nie zdrowe i œwie¿e przez parê tygodni”. W³adze pruskie stawia³y du¿e wymagania dla rewizorów miêsa (W rachunkach magistratu opolskiego z 1612 roku znajduje siê wzmianka o „cz³owieku, który œwiniom co bardzo chorowa³y puszcza³ krew (salva venia) i z pomoc¹ Bo¿¹ im pomaga³”. Jest to najstarsza wzmianka o górnoœl¹skim weterynarzu, który zarabia³ rocznie talara). Rejencja organizowa³a egzaminy, które wcale nie by³o tak ³atwo zdaæ. Landratów przestrzegano przed zatrudnianiem osób, które nie poradzi³y sobie z testem z wiedzy oraz posiada³y niesprawne urz¹dzenia. Podstawowym narzêdziem rewizora by³ przenoœny mikroskop, który regularnie nale¿a³o oddawaæ do urzêdowego przegl¹du. Rewizorzy dzia³ali praktycznie w ka¿dej du¿ej wsi. W Brzeziu by³ nim na prze³omie XIX i XX wieku szynkarz Miko³aj Fojcik. Mimo tych œrodków bezpieczeñstwa, oszustwa by³y na porz¹dku dziennym. Wrotycz pospolity. Warto poœwiêciæ chwilê czasu tej roœlinie, spotykanej na polach Raciborszczyzny. Ca³a roœlina wydziela siln¹ woñ

lipiec 2006

Franz Machnik - rzeŸnik z Pietrowic Wielkich przypominaj¹c¹ kamforê i ma korzenno-gorzki smak. Dla wielu osób zapach ten jest odstrêczaj¹cy. Wrotycz kwitnie od lipca do wrzeœnia. Wystêpuje w ca³ej Europie i w umiarkowanej strefie Azji. Spotyka siê go na brzegach rowów i potoków, w zaroœlach, na przydro¿ach, skrajach lasów i rumowiskach. Osi¹ga wysokoœæ do stu piêædziesiêciu centymetrów. Ma kwiaty z³ocisto¿ó³te, bezp³atkowe i zebrane pojedynczo, podobne do guzików, u³o¿one w baldachy. Zawiera olejek lotny, gorycze, garbniki i inne zwi¹zki. W sk³ad olejku lotnego wchodzi toksyczny tujon, truj¹cy zarówno dla paso¿ytów (glista ludzka i owsiki), jak i dla nosiciela. Z tych wzglêdów zaniechano jego stosowania w kuracji przeciwrobakowej. Jest nadal œrodkiem stosowanym zewnêtrznie przeciw wszawicy i œwierzbowi w postaci wyci¹gu alkoholowego. Œwie¿e, zmia¿d¿one ziele wrotyczu przyk³ada siê na miejsca zajête œwierzbem, a tak¿e na ró¿ne wysypki skórne. Stwierdzono, ¿e ziele to jest wrogiem stonki ziemniaczanej. Szkodnik, lec¹c z wiatrem, omija ziemniaczyska, gdzie obok roœnie wrotycz. Wrotycz jest uprawiany. Doœwiadczeni zbieracze zió³ uwa¿aj¹ jednak, ¿e dziko rosn¹ce roœliny odznaczaj¹ siê znacznie silniejszym aromatem i wiêksz¹ aktywnoœci¹ biologiczn¹. Najpierw uprawiano wrotycz w ogrodach przyklasztornych, sk¹d rozprzestrzeni³ siê powoli jako roœlina u¿ytkowa i zaaklimatyzowa³ w Europie Œrodkowej. Dawniej by³ wa¿n¹ roœlin¹ lecznicz¹. Ziele w ma³ych iloœciach pobudza apetyt i przyspiesza trawienie. Stosowany zewnêtrznie przynosi ulgê przy naci¹gniêciu œciêgien i bólach reumatycznych. W dawnych czasach pos³ugiwano siê nim jako trucizn¹, u¿ywano do balsamowania zw³ok i barwienia tkanin. W ubieg³ych stuleciach stosowany by³ chêtnie do przyprawiania dañ miêsnych, na przyk³ad baraniny i dziczyzny, oraz aromatyzowania ciast i puddingów. Nieraz u¿ywany by³, aby przyt³umiæ zapach i smak niezbyt œwie¿ego produktu spo¿ywczego. (waw)

15


Stawiamy na rodzinne festyny konne W tegorocznej procesji konnej po raz pierwszy wziêli udzia³ hodowcy koni z Czech. Byli pod wielkim wra¿eniem pietrowickiej tradycji. Zapowiedzieli liczniejszy udzia³ w przysz³ym roku. Gmina zapowiada, ¿e bêdzie to prawdziwe œwiêto koni. Najwa¿niejszy pozostanie, rzecz jasna, religijny charakter tego wiekowego obrzêdu, ale chcemy rozbudowaæ to, co siê dzieje po procesji. W tym roku zauwa¿yliœmy, ¿e jest du¿e zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Mieliœmy blisko 10 tys. goœci – mówi wójt Pietrowic Wlk. Andrzej Wawrzynek. W tym roku po raz pierwszy gmina dosta³a na procesjê unijne dofinansowanie. Za poœrednictwem wspó³tworz¹cego Euroregion Silesia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Bruksela przekaza³a tutejszemu samorz¹dowi 19 tys. z³ z programu INTERREG III A CzechyPolska. To dziêki temu zaproszono hodowców koni z Bolacic i Szylerzowic. W Czechach jest bardzo ma³o indywidualnych hodowców. S¹ natomiast prowadzone na wysokim poziomie stadniny. Wys³ali oœmiu jeŸdŸców niejako na zwiad. Byli pod wra¿eniem. Zapowiedzieli, ¿e w przysz³ym roku przyjad¹ znacznie liczniejsz¹ grup¹ – dodaje wójt. Zapowiada siê wiêc prawdziwe œwiêto koni. W tym roku na procesji stawi³o siê ich 125. Po

tradycyjnym obchodzie pól na miejscowym boisku LKS-u odby³ siê festyn konny. By³y zawody w skokach przez przeszkody z udzia³em profesjonalnych zawodników tej dyscypliny, pokazy uje¿d¿ania w wykonaniu jeŸdŸców z ko³a

(waw)

Najwa¿niejszy pozostanie religijny wymiar procesji. W³adze gminy, z roku na rok, chc¹ organizowaæ z coraz wiêkszym rozmachem festyny konne

Dlaczego obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Ziemi? Niekorzystne, czêsto nieodwracalne zmiany zachodz¹ce w naszym œrodowisku to skutek szybkiego rozwoju cywilizacji. Aby temu zapobiec istnieje potrzeba ustawicznego kszta³cenia œwiadomoœci i postaw proekologicznych spo³eczeñ-

16

„Lewada”, prezentacja koni arabskich, jazda konna w stylu western i wreszcie walki rycerskie z udzia³em konnicy. W przygotowaniach imprezy bierze udzia³ dwudziestoosobowy komitet spo³eczny. Widzimy, ¿e to ma sens. Z roku na rok mamy coraz wiêcej koni. Tysi¹ce rodzin przyzwyczai³o siê, ¿e drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocy nale¿y spêdziæ na festynie w Pietrowicach. Zrobimy wszystko, by za rok wysz³o jeszcze lepiej – zapewnia wójt.

stwa, zw³aszcza zaœ m³odego pokolenia. Z tego te¿ powodu obszerne treœci wychowania proekologicznego zawarte s¹ we wszystkich programach nauczania. Aby m³odzie¿ i dzieci dok³adniej zrozumia³a potrzebê ochrony przyrody, w naszej szkole w Samborowicach co roku obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Ziemi. Tym razem w uroczystoœci wzi¹³ udzia³ Przewodnicz¹cy Komisji Ekologii p. Leon Mludek, który z podziwem obserwowa³ poczynania dzieci. Te g o r o c z n e obchody rozpoczê³o przedstawienie uczniów klas I-III pt. „Dbajmy o nasz¹ planetê” oraz

lipiec 2006

klas IV- VI pt. „Segregacja u Krawczyków”. W postacie Norka i Karola wcielili siê Pawe³ Krzy¿ok i Mateusz Nawrat z kl. IV. Kolejnym punktem by³ pokaz ekologicznej mody przedstawiany przez bardzo pomys³owych uczniów z kl. V i VI. Uczniowie klas I-III wykonali te¿ ekologicznego wê¿a z rurek po papierze toaletowym. Wœród œpiewu ekologicznych pieœni rozpocz¹³ siê konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej na poziomie klas I- III oraz IV- VI. Zadania konkursowe polega³y m.in na u³o¿eniu rymowanek przyrodniczych, pracy z map¹, rozwi¹zaniu testu o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci dla poszczególnych klas. Koñcowym etapem konkursu by³o tradycyjne ko³o fortuny. Uczniowie odpowiadali na pytania z ró¿nych dziedzin przyrody. Laureatami konkursu w kategorii klas I- III zosta³y: Justyna Knura Katarzyna Kuligowska Natalia Trojañska, Aneta Rosi³a, Zaœ w kategorii klas IV- VI: Aleksandra Nowak, Karolina Parys Pawe³ Wittek, Micha³ Niewiera Gratulujemy zwyciêzcom ¿ycz¹c dalszego zdobywania wiedzy proekologicznej i umiejêtnoœci stosowania jej w praktyce. I. Gawlica

G³os Gminy


Oferta Fundacji Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych dla województwa œl¹skiego Od 13 lat Fundacja Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu proponuje wsparcie w zak³adaniu, modernizacji i rozwoju firm sektora MŒP oraz gospodarstw rolnych na atrakcyjnych warunkach. W przesz³oœci wiekszoœæ programów Fundacji by³a dostêpna tylko dla osób i Firm województwa opolskiego. Dziêki naszym staraniom Zarz¹d Fundacji Rozwoju Sl¹ska przychyli³ siê do naszego wniosku o rozbudowanie linii kredytowych równie¿ na województwo œl¹skie. W chwili obecnej Fundacja realizuje fundusze po¿yczkowe wspó³finansowane ze œrodków w³asnych, bud¿etu pañstwa, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO-WKP, dzia³anie 1.2.1. Oferowane fundusze po¿yczkowe maj¹ charakter programów pomocowych, tote¿ zasady ich wykorzystania s¹ niezwykle korzystne. Chodzi tu w szczególnoœci o: - uproszczone procedury, - dogodne warunki sp³aty, - niskie prowizje - zaufanie i ulgi dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Fundacja stara siê równie¿, aby przedsiêwziêcia realizowane przez klientów by³y dobrze przygotowane pod wzglêdem rzeczowym i organizacyjnym. Daje to w konsekwencji szybkie i oszczêdne efekty w postaci: wzmocnienia mo¿liwoœci produkcyjnych podmiotów gospodarczych, wzrostu liczby miejsc pracy oraz podnie-

sienia rozwoju gospodarczego ca³ych spo³ecznoœci lokalnych. Oferta Fundacji Rozwoju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych dla województwa œl¹skiego sk³ada siê z 3 linii po¿yczkowych na preferencyjnych warunkach: Program Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, odbiorcy: ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa przeznaczenie po¿yczek: maszyny i urz¹dzenia nowe lub u¿ywane do 10 lat (za wyj¹tkiem pojazdów) maksymalna kwota po¿yczki: 146.000,00 z³. oprocentowanie: zmienne, obecnie 4% okres sp³aty: maks. 5 lat Program Rozwoju Gospodarstw Rolnych, odbiorcy: gospodarstwa rolne przeznaczenie po¿yczek: ci¹gniki, maszyny i urz¹dzenia rolnicze nowe lub u¿ywane do 10 lat maksymalna kwota po¿yczki: 146.000,00 z³. oprocentowanie: zmienne: obecnie 4% okres sp³aty: maks. 5 lat Fundusz Mikro-Po¿yczkowy. odbiorcy: ma³e przedsiêbiorstwa przeznaczenie po¿yczek: zakup, budowa lub przebudowa nieruchomoœci, zakup maszyn i urz¹dzeñ, pojazdów

u¿ytkowych (nowych lub u¿ywanych), wyposa¿enia biura, œrodków obrotowych maksymalna kwota po¿yczki: 120.000,00 z³. oprocentowanie: sta³e 5,56% okres sp³aty: maks. 5 lat, na œrodki obrotowe maks. 1 rok Oprócz tego Fundacja stworzy³a szereg nowych mo¿liwoœci, o zabiega³y w przesz³oœci osoby kontaktuj¹ce siê z Fundacj¹. Obecnie s¹ nimi: - skrócony do niezbêdnego minimum czas oczekiwania na po¿yczkê, - bardzo korzystne oprocentowanie - mo¿liwoœæ wspó³finansowania zakupów dotowanych z Unii Europejskiej. Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty gospodarcze zachêcam do skorzystania z propozycji Fundacji. Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ telefoniczne lub poprzez osobisty kontakt w siedzibie Fundacji: Adres: Fundacja Rozwoju Slaska oraz Wspierania Inicjatyw lokalnych Opole, ul. S³owackiego 10 tel. 077- 454 62 63, 077- 423 28 84, 077- 423 28 85, 077- 423 28 94, fax. 077- 454 56 10 Leonard Malcharczyk Radny Powiatowy

Pracuj¹cy za granic¹ mog¹ póŸniej Pracuj¹cy za granic¹ mog¹ z³o¿yæ formularz PIT w Polsce po swoim powrocie do kraju, nawet jeœli nast¹pi to po terminie sk³adani zeznañ rocznych Taka mo¿liwoœæ daje ordynacja podatkowa a konkretnie jej art. 48 § 1 Na jego podstawie podatnik mo¿e wyst¹piæ do w³aœciwego wed³ug miejsca zamieszkania urzêdu skarbowego w wnioskiem o przesuniecie terminu z³o¿enia rocznego zeznania podatkowego z uwagi na wa¿ny interes samego podatnika. Jeœli osoba pracuj¹ca za granic¹ przedstawi swoj¹ sytuacjê i okreœli termin w którym planuje wróciæ do kraju, wówczas mo¿e siê spodziewaæ, i¿ urz¹d skarbowy zgodzi asie na pózniejsze z³o¿enie zeznania podatkowego. W takim wypadku zgoda urzêdu skarbowego jest wydawana w formie decyzji. ¯eby urz¹d móg³ taki wniosek uwzglêdniæ musi on byæ z³o¿ony przed up³ywem ustawowego terminu z³o¿enia zeznania rocznego Termin to nie wszystko Jednak terminowe rozliczenie ubieg³orocznych dochodów z polskim aparatem skarbowym to nie jedyny problem z jakim zmagaj¹ siê tysi¹ce rodaków pracuj¹cych poza granicami naszego kraju. Z informacji niektórych urzêdów i izb skarbowych w kraju wynika ¿e sporo k³opotów nastrêcza równie¿ prawid³owe wype³nienie samego formularza. Niestety wielu podatników w ogóle nie by³o œwiadomych ¿e musz¹ z³o¿yæ zeznanie roczne w Polsce, mimo ¿e ca³y rok prze-

G³os Gminy

pracowali za granic¹. Wszystko przez to, ¿e podatnicy maj¹ problemy z prawid³owym zrozumieniem rezydencji podatkowej Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji miejsca zamieszkania. Niezbêdne jest wiêc dla celów podatkowych uzyskanie w urzêdzie skarbowym kraju, do którego siê przeprowadzamy b¹dŸ w którym pracujemy, tzw. Certyfikatu rezydencji potwierdzaj¹cego miejsce zamieszkania. Urzêdy skarbowe dopiero w tym roku spodziewaj¹ siê prawdziwego zalewu PIT z wykazami w nich zagranicznymi dochodami. Rok 2005 by³ bowiem pierwszym pe³nym rokiem, który Polacy mogli w ca³oœci przepracowaæ poza granicami naszego kraju. Nie ka¿dego ominie z³o¿enie PIT w Polsce Nasza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawia najmniejszej w¹tpliwoœci. Wszystkie osoby maj¹ce tzw. Rezydencjê podatkow¹ w Polsce ( obywatelstwo jest bez znaczenia) musz¹ tutaj p³aciæ podatki od ca³oœci swoich dochodów., bez wzglêdu na to gdzie je osi¹gnê³y (art. 3 ust. 1) i rozliczyæ siê z naszym urzêdem skarbowym z pieniêdzy zarobionych poza Polsk¹. Tu te¿ ( zgodnie z art. 44 ust. 7) powinny zap³aciæ 19 proc. Zaliczkê na podatek i z³o¿yæ deklaracjê podatkow¹. Robi¹ to nie póŸnej ni¿ do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym wróci³ do kraju chyba, ¿e przepracowa³y za granic¹ ca³y rok. Tych osób nie ominie jednak roczne rozliczenie PIT. Od tej

lipiec 2006

zasady s¹ pewne odstêpstwa. W szczegó³ach okreœlaj¹ je wspomniane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska zawar³a je z ka¿dy, krajem Unii ( wszystkie znaleŸæ e elektronicznej bazie Lex pod has³em podatki Przedruk z Rzeczypospolitej z dnia 27.01.2006 Nr 23(7317)

Podziêkowanie Bardzo dziêkujê Panu Józefowi Wawrzynek za zorganizowanie moim przedszkolakom „Dnia Dziecka”. S³owa podziêkowania kierujê tak¿e Panu Józefowi Pietrzyk za wypo¿yczenie kucyka o piêknym imieniu „Kubuœ”, któremu nale¿¹ siê podziêkowania za cierpliwoœæ i mi³oœæ do dzieci. „Kubuœ” dzielnie poradzi³ sobie z ciê¿arem pañ z przedszkola, dlatego jesteœmy mu wdziêczne. Panu so³tysowi dziêkujemy za zrefundowanie paczek z okazji „Dnia dziecka”. Danuta Miko³ajczyk

17


50 lat - jak jeden dzieñ Ksi¹dz Pra³at Ludwik Dziech - urodzony 3 sierpnia 1930 roku w Ligocie k / Bielska Bia³ej na ziemi cieszyñskiej. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w roku 1956 w Opolu. Ksi¹dz Pra³at tak wspomina swoje kap³añskie ¿ycie : „ Moje dzieciñstwo to przede wszystkim czas wojny. Ojciec mój by³ kolejarzem a matka gospodyni¹ domow¹. Za najpiêkniejszy moment okresu dzieciñstwa uwa¿am przyjêcie Pierwszej Komunii Œwiêtej w Czechowicach Dziedzicach. PóŸniej wybuch drugiej wojny œwiatowej to dla nikogo chyba nie by³ dobry okres. Czas wojny wraz z rodzicami i rodzeñstwem spêdzi³em na wschodzie a dok³adnie w Stanis³awowie. Mimochodem powiem, ¿e w³aœnie tam, w Stanis³awowie po raz pierwszy w ¿yciu dosiad³em konia i tam te¿ pokocha³em te wspania³e zwierzêta. Wracaj¹c z kresów ca³a nasza rodzina musia³a stan¹æ przed specjaln¹ komisj¹ kwalifikacyjn¹. Mia³o to miejsce w £odzi. Dopiero po pozytywnej opinii tej¿e komisji mogliœmy wróciæ do Czechowic Dziedzic. Krótko po przyjeŸdzie ojciec wraz z ca³¹ rodzin¹ zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do Gliwic. W wieku 15 lat podj¹³em pracê w gliwickiej piekarni. Praca tam by³a wyczerpuj¹ca. Na domiar wszystkiego moja rodzina mieszka³a na ulicy Tarnowskie Góry a piekarnia znajduje siê na rynku centralnym, czyli do pracy mia³em oko³o godziny marszu. Czêsto pracowa³o siê tam na tzw. „nocki” jednak to nie wszystko po zakoñczeniu zmiany najm³odsi pracownicy musieli roznieœæ chleby po sklepach, trwa³o to do godziny 10 przed po³udniem. Po takim wysi³ku nawet nie by³em w stanie zjeœæ obiadu. Mówi³em wtedy mamie „nawet mnie nie budŸ póŸniej zjem” to by³y naprawdê ciê¿kie czasy. Po zakoñczeniu pracy w piekarni uczêszcza³em do szko³y zawodowej w Gliwicach praktykê odbywa³em w firmie Bielski & Mantorski. Panowie ci byli in¿ynierami elektrykami. Nastêpnie by³o Liceum dla pracuj¹cych w Opolu, tam zaprzyjaŸni³em siê z pani¹ senator ziemi opolskiej Dorot¹ Simonides. Razem zaczêliœmy organizowaæ rekolekcje w koœciele Œw. Aleksego. Wtedy to po raz pierwszy us³ysza³em ten g³os „PójdŸ za mn¹” no i po zdaniu matury poszed³em. Kroki swe skierowa³em do Wy¿szego Syminarium Duchownego w Nysie by³ to rok 1951. Wraz ze mn¹ do seminarium zapisa³o siê 130 maturzystów. Studia ukoñczy³em w roku 1956 prymicj¹, nastêpnie pierwsza placówka w parafii Œw Józefa w Zabrzu. Parafia ta liczy³a bez ma³a 20000 wiernych. Rok 1956 by³ rokiem, kiedy religia wróci³a do szkó³, wiêc oczywiœcie ciê¿ar spad³ na barki wikarych. By³o nas tam trzech, ka¿dy z nas mia³ szko³ê licz¹c¹ oko³o 1000 uczniów. Tygodniowo mia³em 30 godzin lekcyjnych a, ¿e by³ to mój pierwszy rok pracy to do ka¿dej lekcji musia³em robiæ konspekty i siê przygotowywaæ. Czas œwi¹teczny by³ czasem nieco trudniejszym, gdy¿ po lekcjach proboszcz wysy³a³ nas jeszcze na kolêdê minimum 30 rodzin. Po powrocie z kolêdy przygotowanie do lekcji no i oczywiœcie Brewiarz a by³y w nim jeszcze mo-

18

dlitwy przedsoborowe. Odmawianie zajmowa³o mi jakieœ pó³torej godziny, k³ad³em siê oko³o godziny pierwszej drugiej i tak codziennie. Wikarym by³em przez szeœæ lat. Koœció³ nie by³ zradiofonizowany, kazania wymaga³y wiêkszego wysi³ku. By³ to bardzo intensywny okres mojego ¿ycia, jednak wspominam go bardzo mile. Nastêpnie by³em administratorem w Chruœcinie Nyskiej powiat Grodków. Do parafii tej nale¿a³y cztery miejscowoœci a ja „by³em pieszo”. Wtedy to kupi³em motorower Simson, jeŸdzi³em na nim nie zwa¿aj¹c na porê roku a¿ nabawi³em siê zapalenia p³uc, choroba by³a na tyle powa¿na, ¿e dekretem Ksiêdza Biskupa uda³em siê na leczenie do Zakopanego. W tym czasie S³u¿ba Bezpieczeñstwa aresztowa³a ks Józefa Go³êbowskiego proboszcza w Pietrowicach Wlk. By³ to luty 1964 roku, zacz¹³

siê Wielki Post zakonnicy na rekolekcjach, ksiê¿a aresztowani. Ksi¹dz Biskup Jop wezwa³ mnie z Zakopanego do Opola. Có¿ by³o robiæ - wsiad³em do pierwszego autobusu i pojecha³em. Ksi¹dz Biskup zaproponowa³ mi abym zgodzi³ siê pojechaæ do „tych Pietrowic” choæby na kilka tygodni w formie zastêpstwa. Czy¿ mog³em odmówiæ Ksiêdzu Biskupowi? Spyta³em tylko, kiedy mam pojechaæ? Ju¿ jutro. Ale ja mam rzeczy w Zakopanem - odpar³em. „ To nic, pojedzie ksi¹dz i w niedzielê powie parafianom, ¿e musi jeszcze krótko wyjechaæ. Pojedzie Ksi¹dz do Zakopanego i przywiezie swoje rzeczy” - zasu-

lipiec 2006

gerowa³ Biskup Jop. W takich to okolicznoœciach 15 lutego 1964 roku przyby³em do Pietrowic Wlk. no i zosta³em na d³u¿ej. Po przybyciu do Pietrowic Wlk. pierwsz¹, rzecz¹ jak¹ zainicjowa³em by³ kapitalny remont Koœció³a Œwiêtego Krzy¿a w 1967 roku. Pocz¹wszy od fundamentów a na wie¿y skoñczywszy wszystko by³o ju¿ tak spróchnia³e, ¿e grozi³o zawaleniem. Piêtnastu górali z Chy¿ego przez parê tygodni remontowa³o koœció³ek u¿ywaj¹c starej techniki. Wszystkie gonty by³y rêcznie ciosane. By uczciæ 300-lecie koœció³ka, ku wielkiemu niezadowoleniu w³adzy, podj¹³em decyzjê by postawiæ obok koœció³ka dzwonnicê. Z opresji uratowa³y mnie wydarzenia na Pomorzu - w³adza ludowa „mia³a zajêcie”. Za postawienie budynku s³u¿¹cego celom sakralnym w tamtych czasach grozi³o wiêzienie, cudem go unikn¹³em. PóŸniej by³ zakup dzwonów do koœcio³a parafialnego. Zamówione zosta³y w ludwisarni w D¹browie Górniczej. Chwila poœwiêcenia i wyci¹gania na wie¿ê by³a tak wzruszaj¹c¹, ¿e ludzie p³akali. Kolejnymi wa¿nymi wydarzeniami by³y: renowacja budynku koœcio³a parafialnego no oczywiœcie szeœæ prymicji oraz peregrynacje obrazu. PóŸniej przysz³y lata 70 i 80 to by³y trudne czasy, wówczas w jednym zaledwie roku kalendarzowym z samych tylko Pietrowic Wlk. wyjecha³o niemal¿e 800 parafian. Co najgorsze nie mia³em na to ¿adnego wp³ywu. Decyzje zapada³y w domach, rodziny zamawia³y msze w intencji szczêœliwej podró¿y i po prostu wyje¿d¿a³y. Niegdyœ wyje¿d¿a³y ca³e dziœ te¿ wyje¿d¿aj¹ jednak g³ównie ojcowie. W d³u¿szej perspektywie mo¿e to prowadziæ do rozbicia rodzin, a to chyba jest jeszcze gorsze ni¿ wyjazdy w tamtych latach.” Rok 2002 to rok szczególny. Rozpoczêto wraz z Komitetem Ekologicznym prace zmierzaj¹ce do ekologicznego zagospodarowania terenów wokó³ Koœcio³a œw. Krzy¿a, celem ochrony Ÿród³a wody przed dalsz¹ jego degradacj¹. Podjêto prace zwi¹zane z doprowadzeniem energii elektrycznej do Koœcio³a œw. Krzy¿a. Damian Tunk: W imieniu wszystkich czytelników nasze gazetki sk³adam na ksiêdza rêce gor¹ce podziêkowania za te 50 lat wytrwania w powo³aniu no i oczywiœcie za podzielenie siê swoimi wspomnieniami. Pozostaje mi ¿yczyæ ksiêdzu B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalszej drodze i doczekania jeszcze wielu piêknych chwil. Jako czytelnicy mo¿emy zapewniæ, ¿e zawsze bêdziemy ksiêdza wspominaæ w modlitwie, no i liczymy na to, ¿e ksi¹dz równie¿ o nas nie zapomni. Ks. Ludwik Dziech: Ja równie¿ dziêkujê i pozdrawiam wszystkich czytelników „G³osu Gminy”. Szczêœæ Bo¿e!

G³os Gminy


Przysy³aj choæ puste koperty... Jak podaj¹ przeró¿ne statystyki, codziennie wyje¿d¿a z Polski zagranicê na sta³e oko³o 800 osób. Mówi¹c obrazowo, nasz kraj codziennie opuszcza tyle ludzi, co przyk³adowo wszystkich mieszkañców Paw³owa albo Samborowic. Tygodniowo daje to liczbê 5,6 tys. a miesiêcznie liczba wyje¿d¿aj¹cych siêga 24 tys. osób. Sumuj¹c, miesiêcznie „znika” z kraju tyle ludzi, co z prawie z czterech gmin wielkoœci Gminy Pietrowice Wlk. Coraz wiêcej, zdolnych osób decyduje siê pracowaæ dla dobra innych krajów. S¹ nimi wszystkie te kraje, z którymi jesteœmy po³¹czeni tzw. „Sieciami migracyjnymi”. Holandia, W³ochy, Hiszpania, Wyspy Brytyjskie, USA. Istota sieci migracyjnej polega na posiadaniu w kraju ewentualnego wyjazdu rodziny, znajomych - swoistego punktu zaczepienia. Oczywiœcie znajomi ci musz¹ byæ postrzegani jako szczêœliwi i zadowoleni z ca³okszta³tu panuj¹cych tam warunków ¿ycia. W takim uk³adzie przyci¹gaj¹ca si³a migracji zarobkowej staje siê wrêcz niemo¿liwym do zatrzymania ¿ywio³em. Wielu bardzo zdolnych fachowców bêd¹c w kraju jest sfrustrowanych bezskutecznym poszukiwaniem godnej pracy. Nierzadko z poczuciem beznadziei, a niekiedy nawet z brakiem poczucia sensu ¿ycia. Decyduj¹c siê na emigracjê, bêd¹c ju¿ za granic¹ nie od razu jest tam tak piêknie jak by siê mog³o wydawaæ. Powy¿ej 3 miesi¹ca pobytu, samopoczucie psychiczno-duchowe emigranta znacznie siê pogarsza. W skutek têsknoty za ojczyzn¹ czêsto pojawia siê choroba psychiczno-duchowa zwana „Heimweb”. Choroba ta przyjmuje ró¿ne formy i ró¿ne stopnie nasilenia w zale¿noœci od wieku, inteligencji, wychowania, œwiatopogl¹du, rozwoju religijno-moralnego, znajomoœci jêzyka. Wówczas nierzadko koniecznym staje siê powrót do kraju. Gdy jednak emigrant zdo³a przetrwaæ kryzys têsknoty za ojczyzn¹ to do roku jego samopoczucie zaczyna wracaæ do normy. Rok zagranicznej pracy

oznacza dla niego ni mniej ni wiêcej jak to, ¿e jest w stanie kupiæ samochód, od³o¿yæ czêœæ pensji, pojechaæ na wczasy itp., co w kraju by³o raczej niemo¿liwe. Na nowo odnajduje nadziejê, powraca sens ¿ycia, wtedy trwale zanika chêæ powrotu. Kraj emigracji staje siê jego now¹ ojczyzn¹. dotychczasowa ojczyzna staje siê ju¿ tylko miejscem urodzenia i sentymentalnych wspomnieñ. Wtedy to ulegaj¹ zmianie jego marzenia i potrzeby, wówczas to zaczyna siê wysy³anie zaproszeñ bliskim i przyjacio³om. ¯ycie na Œl¹sku jednak nie jest takie proste. Wielu Œl¹zaków nie potrafi na sta³e rozstaæ siê z ojczyzn¹. Jednoczeœnie migracje zarobkowe dla wielu z nich wydaj¹ siê byæ jedyn¹ desk¹ ratunku. Desk¹ ratunku, pod warunkiem, ¿e w wyjazdach tych jest bardzo konkretny cel typu zarobienie konkretnej iloœci œrodków np. tylko na remont domu, na otwarcie w³asnej dzia³alnoœci, po to by staæ siê niezale¿nym itp., Gdy jednak zdobywanie pieniêdzy pozbawione jest ram czasowych i iloœciowych, z dala od rodziny staj¹c siê celem samym w sobie, wówczas problemy rodzinne s¹ niemal pewne. Szczególnie m³ode ma³¿eñstwa czêsto œwiadomie i bez sensu

nara¿aj¹ siê tym sposobem nawet na rozpad. Obecnie niczym nadzwyczajnym staj¹ siê tzw. „Ma³¿eñstwa wiedeñskie”. Tego typu zwi¹zek polega na tym, ¿e jeden z ma³¿onków, ten przebywaj¹cy za granic¹ znajduje sobie partnera czy partnerkê prowadzi z nim tzw. „normalne ¿ycie” przy pe³nej aprobacie tego pozostaj¹cego w kraju. Wspó³ma³¿onek pozostaj¹cy w kraju czêsto czyni zreszt¹ podobnie. W koñcu wzajemnie siê odwiedzaj¹ i wspólnie w czwórkê np. wyje¿d¿aj¹ na wczasy, id¹ do restauracji itp., Jakie wnioski z takiego stanu rzeczy wyci¹gaj¹ wówczas ich dzieci? A no takie, ¿e „tatuœ mieszka z cioci¹ a mamusia z wujkiem ja te¿ tak bêdê robiæ jak dorosnê, wtedy ¿ycie bêdzie tañsze”. Reasumuj¹c, decyduj¹c siê na wyjazd, nale¿y jasno wytyczyæ sobie jego cel. Albo jadê na sta³e, bez ogl¹dania siê wstecz; albo wyje¿d¿am po konkretn¹ kwotê pieniêdzy na z góry zaplanowany czas i z góry okreœlonym przeznaczeniem. Albo w ogóle nie ruszam siê z domu. Wyje¿d¿aj¹c jednak mam szansê zdobyæ nowe doœwiadczenia, nowe pomys³y, zmieniæ sposób myœlenia, poznaæ nowych ludzi i ich kulturê. To jedyne rzeczy, których nie ucz¹ w ¿adnej polskiej szkole i na, które nie mo¿na zaci¹gn¹æ kredytu w ¿adnym banku. Damian Tunk

Poznaj swojego dzielnicowego M³odszy aspirant Piotr Badurczyk jest dzielnicowym w gminie Pietrowice Wielkie. Zajmuje siê zapewnieniem porz¹dku i bezpieczeñstwa na terenie 11 so³ectw. Prowadzi dzia³ania profilaktyczne, spotyka siê z mieszkañcami gminy, uczniami, ich rodzicami i udziela im informacji na temat zabezpieczeñ przed przestêpcami oraz bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Przyznaje, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem s¹ nieuczciwi domokr¹¿cy, którzy pod pretekstem sprzeda¿y ró¿nych towarów okradaj¹ ludzi. Ma 34 lata, wykszta³cenie œrednie techniczne, ¿onê i syna. JeŸdzi na rowerze i interesuje siê akwarystyk¹. Kontakt z dzielnicowym Piotrem Badurczykiem: 997 (z tel. kom. 112), 032 419 80 07

Tydzieñ Ksi¹¿ek i Bibliotek

Jubileusze

W dniach 8-12 maja w Bibliotekach obchodzony by³ Tydzieñ Ksi¹¿ek i Bibliotek. W tym roku obchodziliœmy go pod has³em „Nie wiesz ? Zapytaj w bibliotece”. Z tej okazji odby³y siê dwa spotkania z m³odzie¿¹ Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Uczniowie klas I i III zapoznawali siê katalogami, ksiêgozbiorem naukowym oraz kartotekami zagadnieniowymi tworzonymi przez pracowników biblioteki. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê materia³y dotycz¹ce naszej gminy - wycinki prasowe, druki ulotne, dokumenty ¿ycia spo³ecznego, które od wielu lat gromadzone s¹ w bibliotece. Opiekunami grup by³y Pani Lucyna Flegel i Halina Maœlanka.

Wójt Gminy Pan Andrzej Wawrzynek mia³ zaszczyt w okresie od stycznia do maja b.r. z³o¿yæ najserdeczniejsze ¿yczenia piêciu jubilatkom z terenu gminy, których wiek przekroczy³ 90 lat. Wœród nich znalaz³y siê: Pani Gertruda Kretek (Paw³ów) Pani Marta Majer (Kornice), Pani Franciszka Kocur (Paw³ów) Pani Jadwiga Klemenz (Samborowice) Pani Aniela Miko³ajczyk (Amandów), Pani Maria Benek (Samborowice). Redakcja G³osu Gminy równie¿ sk³ada jubilatkom wielu lat w zdrowiu, wœród ¿yczliwych i bliskich osób.

G³os Gminy

Zorganizowa³yœmy równie¿ zajêcia dla pietrowickich przedszkolaków. W zajêciach bra³y udzia³ maluchy i œredniaki. Dzieci rozwi¹zywa³y zagadki i s³ucha³y bajek. Dzieci mog³y nas odwiedziæ dziêki uprzejmoœci Pañ Reginy Bugli i Lidii Lisowskiej, które zorganizowa³y wycieczkê. Zajêcia z przedszkolakami obywa³y siê równie¿ w Filiach Bibliotecznych w Makowie, Paw³owie i Samborowicach. Ma³gorzata Paletta Dyrektor GBP Pietrowice Wielkie

lipiec 2006

19


Szko³a Marzeñ W dniu 23 maja 2006r. o godzinie 16.00 w urzêdzie gminy w Pietrowicach Wielkich podczas posiedzenia Komisji Oœwiaty odby³a siê prezentacja projektu Szko³a Marzeñ realizowanego w gimnazjum przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich. Program: 1. G³ówne za³o¿enia projektu Szko³a Marzeñ 2. Przedstawienie dzia³añ 3. Zajêcia pozalekcyjne w ramach projektu 4. Osi¹gniête cele 5. Wnioski cz¹stkowe po realizacji projektu Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Anny Kucharczyk i Lucyny Szalewskiej przygotowali prezentacjê multimedialn¹ prezentuj¹c¹ osi¹gniêcia i zrealizowane cele. Zebrani mieli okazjê obejrzeæ fotografie, postery, zegary s³oneczne i pojazd napêdzany ener-

gi¹ s³oneczn¹ które powsta³y podczas realizacji projektu w naszym gimnazjum. W zebraniu uczestniczyli miêdzy innymi dyrektorzy szkó³ z terenu ca³ej gminy, którzy byli bardzo zainteresowani udzia³em w przysz³oœci w projekcie Szko³a Marzeñ lub innych tego typu projektach. Na zakoñczenie prezentacji uczniowie wrêczyli na rêce Wójta podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê i proœbê o dalsze wsparcie w realizacji szkolnych marzeñ gimnazjalistów.

Terminy do¿ynek Gminy Pietrowice Wielkie na rok 2006 So³ectwo Krowiarki

- 27 sierpnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Maków

- 24 wrzeœnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Pietrowice Wielkie

- 10 wrzeœnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Cyprzanów Lekartów - 27 sierpnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo ¯erdziny

- 10 wrzeœnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Paw³ów

- 03 wrzeœnia 2006

do¿ynki gminne

So³ectwo Samborowice

- 10 wrzeœnia 2006

do¿ynki wiejskie

So³ectwo Kornice

- 23 lipiec 2006

festyn rodzinny

Dzieñ pe³en œwi¹t „Zachowaj trzeŸwy umys³” – pod takim has³em 10 czerwca odby³ siê w Pietrowicach Wielkich rodzinny festyn. Impreza by³a podsumowaniem ca³orocznej ogólnopolskiej akcji, do której przyst¹pi³ Zespó³ Szkó³ z Pietrowic Wielkich. W placówce odbywa³y siê tematyczne konkursy, m.in. plastyczny pt. „Dobrze wybieram – ¿ycie bez na³ogów”. Ale to nie koniec zabaw, które odby³y siê w ramach jednego festynu. Jak co roku uczniowie obchodzili Dni Sportu. Rozegrano mecze pi³ki no¿nej, siatkowej, turniej tenisa ziemnego, bieg z jajkiem na czas, bieg w workach oraz na specjalnych nartach. Odby³ siê równie¿ turniej szachowy. Wyj¹tkowo barwnie obchodzone by³y Dni Europy. Ka¿da z klas przygotowa³a prezentacjê wybranego pañstwa europejskiego. Wokó³ szko³y by³o kolorowo nie tylko od narodowych flag, lecz tak¿e charakterystycznych dla danego kraju

20

strojów, w które poprzebierali siê uczniowie. Dzieci zaprezentowa³y te¿ narodowe tañce oraz przyrz¹dzi³y potrawy, przeznaczone do degustacji. Wszystko to odby³o siê w ramach obchodów Dnia Dziecka. Po raz pierwszy zabawa odby³a siê z takim rozmachem i pod takim has³em.

Akcja PEAD Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich po raz kolejny w³¹czy³ siê w akcjê PEAD - program unijnej pomocy ¿ywnoœciowej. Jest to mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu Stra¿y Po¿arnej w Pietrowicach Wielkich, która jest organizacj¹ spo³eczn¹ uprawnion¹ do podpisywania umów ze Œl¹skim Bankiem ¯ywnoœci. W porównaniu z rokiem 2005 w którym otrzymaliœmy ponad 12 ton. ¿ywnoœci (ry¿, makaron, sery topione, mleko, ser twardy, m¹kê), w roku 2006 asortyment ¿ywnoœciowy i normy iloœciowe na jedn¹ osobê zgodnie z ustaleniami Œl¹skiego Banku ¯ywnoœci obejmuj¹: cukier - 2kg, m¹ka -9 kg, mleko UHT- 15l,ry¿3,5 kg, makaron- 4kg, ser twardy- 1,4 kg, ser topiony 0,8 kg, kasza - 1kg. Przewidujemy, ze ³¹cznie do koñca 2005r. otrzymamy ok. 19 ton unijnej ¿ywnoœci. Z programu skorzystaj¹ 524 osoby (163 rodziny). Wiêkszoœæ to beneficjenci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Ju¿ rozpoczê³y siê dostawy ¿ywnoœci. W pierwszej kolejnoœci pracownicy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej bêd¹ wydawaæ m¹kê, cukier oraz mleko. Cukier w ca³oœci ( po 2 kg na osobê), m¹kê po 6 kg na osobê, mleko po 4 litry na osobê - w przypadku tych towarów oczekujemy na dalsze dostawy i uzupe³nianie na bie¿¹co wg. przewidzianych norm na osobê. Prosimy rodziny o przybycie do siedziby GOPS celem podpisania odbioru ¿ywnoœci- odbiór towaru w magazynie- parter Urzêdu Gminy. Z uwagi na znaczne iloœci towaru prosimy o zorganizowanie transportu, ( np. dla rodziny wielodzietnej licz¹cej 3 dzieci i 2 doros³ych iloœæ towaru do wydania teraz to: 10 kg cukru, 30 kg m¹ki, 20 litrów mleka) Wydawanie towaru rozpoczynamy od 29 maja i potrwa do 2 czerwca. O nastêpnych dostawach bêdziemy informowaæ na bie¿¹co. Kierownik GOPS - Ewa Paletta Zale¿a³o nam na tym, by pokazaæ, ¿e wolny czas mo¿na spêdziæ atrakcyjnie, z dala od ró¿nego rodzaju u¿ywek i bardziej zainteresowaæ dzieci sportem – mówi Anna Buga³a, nauczycielka w ZS, która wspólnie z Halin¹ Antczak koordynowa³y przedsiêwziêcie. (Adk)

Podczas festynu odby³y siê rozgrywki sportowe

lipiec 2006

G³os Gminy


Nie œwiêci garnki lepi¹, czyli o sukcesach uczniów ZSP w Krowiarkach W mijaj¹cym roku szkolnym 2005/2006 uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach zanotowali na swoim koncie kilka osi¹gniêæ w ró¿nych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Szczególnym powodzeniem jak co roku cieszy³y siê konkursy plastyczne. I tym razem nasi wychowankowie potwierdzili swoje uzdolnienia w tej dziedzinie. W I Powiatowym Konkursie na Ozdobê Wielkanocn¹ Magda Jaworowska (kl.VI) zdoby³a I miejsce w kategorii palmy wielkanocnej, a Arkadiusz Kowaczek (kl.V) otrzyma³ wyró¿nienie za wielkanocne jajko. Rokrocznie nasi uczniowie zdobywaj¹ tak¿e laury w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Targów Ekologicznych w Pietrowicach Wielkich. W tym roku II nagrodê spoœród

uczniów kl.IV-VI otrzyma³ Adrian Piegza (kl.VI), a w kategorii uczniów kl.I-III nagrodê I i III otrzyma³y: Wioleta S³adek (kl.III), Karolina Weleda (kl.II) i Magdalena Szuba (kl.II). W powiatowym konkursie Roœniemy zdrowo dru¿yna w sk³adzie: Agnieszka Gilge (kl.II), Karolina Przyby³a (kl. IV) i Adrian Piegza (kl.VI) zajê³a IV miejsce. Uczniów do konkursów plastycznych przygotowa³a p. M.Otrêba. Nasi uczniowie bardzo chêtnie uczestnicz¹ w gminnych zawodach sportowych, zajmuj¹c czêsto miejsca na podium, ale najwiêkszy sukces to I miejsce dru¿yny ch³opców (opiekun T.Zbozieñ)w turnieju mini pi³ki siatkowej i reprezentowanie gminy w finale powiatowym, gdzie równie¿ dru¿yna wypad³a znakomicie, plasuj¹c siê na III miejscu.

Konkurs na najpiêkniejsz¹ posesjê Rozpoczêty zosta³ konkurs na „Najpiêkniejsz¹ posesjê w Gminie Pietrowice Wielkie” organizowany przez Wójta Gminy oraz Komisjê Rady Gminy ds. Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa i jednoczeœnie zakoñczy³ siê termin zg³aszania posesji do oceny. Iloœæ z³o¿onych zg³oszeñ œwiadczy o tym, ¿e konkurs ten cieszy siê szerokim zainteresowaniem ze strony mieszkañców. Zg³oszenia sk³adane by³y osobiœcie przez zainteresowanych oraz przez s¹siadów, znajomych i so³tysów. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e czêœæ zg³oszeñ dokonywana by³a przez s¹siadów lub znajomych. Œwiadczy to o szacunku i dobrych stosunkach s¹siedzkich. Zgodnie z pkt. 7 Regulaminu konkursu na „Najpiêkniejsz¹ posesjê w Gminie Pietrowice

Wielkie” komisja konkursowa ma prawo w czasie trwania pierwszego przegl¹du posesji w³¹czyæ do oceny posesje jeszcze nie zg³oszone. Zatem cz³onkowie komisji mog¹ zwracaæ siê z zapytaniem do w³aœcicieli posesji o zgodê na udzia³ w konkursie. Konkurs bêdzie trwa³ do 30 wrzeœnia 2006r. W tym okresie zgodnie z Regulaminem konkursu komisja konkursowa dokona przegl¹dów i oceny zg³oszonych posesji Regulamin ten opublikowany by³ w poprzednim wydaniu „G³osu Gminy” , dla zainteresowanych dostêpny jest w Urzêdzie Gminy ( pokój nr 3 ). Wyniki opublikowane zostan¹ w „G³osie Gminy” po zakoñczeniu konkursu, a najpiêkniejsze posesje zostan¹ nagrodzone przez Wójta Gminy. Beata Mludek

Akcja: PosadŸ swoje drzewko Zakoñczy³a siê wiosenna akcja „PosadŸ swoje drzewko” zainicjowana przez fundacjê ekologiczn¹ „SILESIA” oraz promowana przez Urz¹d Gminy i Komisjê Rady Gminy ds. Ekologii, Rolnictwa i Leœnictwa. Celem akcji by³o wzbogacenie w zieleñ krajobrazu terenu naszej gminy co ma du¿e znaczenie dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców. O udzia³ w akcji wnioskowa³o 20 instytucji : Szko³y, Przedszkola, Ochotnicze Stra¿e Po¿arne, Gminne Ko³o Pszczelarzy, Zwi¹zek Hudowców Go³êbi Pocztowych, Kluby Sportowe oraz Parafie. Pomimo poprawnie z³o¿onych wniosków i du¿ego zaanga¿owania Ochotnicze Stra¿e Po¿arne i Parafie dotacji nie uzyska³y. Pozosta³e instytucje uzy-

G³os Gminy

ska³y dotacjê w ró¿nych kwotach i adekwatnie do iloœci uzyskanych œrodków dokonane zosta³y nasadzenia. £¹cznie na terenie naszej gminy posadzone zosta³y 264 drzewa i 138 krzewy. Dziêki zaanga¿owaniu instytucji które otrzyma³y dotacjê nasza gmina wzbogaci³a siê o nowe nasadzenie drzew i krzewów spe³niaj¹cych ogromn¹ rolê miêdzy innymi przy poprawie jakoœci powietrza, ponadto upiêkszaj¹ teren oraz oddzia³ywaj¹ pozytywnie na nasza zdrowie. Wszystkim osobom zaanga¿owanym w trakcie przeprowadzania akcji „PosadŸ swoje drzewko” a szczególnie m³odzie¿y szkolnej, która bra³a udzia³ przy nasadzeniach drzew i krzewów nale¿¹ siê szczere podziêkowania i wyrazu uznania. Beata Mludek

lipiec 2006

Mo¿emy siê tak¿e poszczyciæ osi¹gniêciami z innych dziedzin: z ortografii i matematyki. Z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ III miejsce Patrycji Grytner (kl.VI, opiekun H.Ró¿ycka) w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz III miejsce Paw³a Szyd³owskiego i Lindy Grytner (kl.IV, opiekun E.Sepio³o)w Matematycznym Czarze Par o Puchar Dyrektora SP 4 w Raciborzu. Jednak najwiêkszym tegorocznym sukcesem naszej szko³y jest II miejsce ¯anety Kapinos (kl.IV, opiekun M.Olbrich) w IV Literacko-Plastycznym Konkursie Szkó³ Podstawowych Województwa Œl¹skiego. Uczestnicy musieli wykazaæ siê umiejêtnoœciami plastycznymi i doskona³¹ znajomoœci¹ jêzyka niemieckiego w rozmowie z komisj¹ konkursow¹. Uczniom i nauczycielom-opiekunom laureatów gratulujê wspania³ych osi¹gniêæ. Myœlê, ¿e równie¿ w przysz³ym roku takie radosne chwile zwyciêstw bêd¹ naszym udzia³em, czego wszystkim ¿yczê. Helena Ró¿ycka

Zbiórka opakowañ foliowych zakoñczona Zakoñczy³a siê zbiórka worków po nawozach i œrodkach ochrony roœlin. Wszyscy so³tysi zaanga¿owali siê w przeprowadzanej zbiórce. So³tysi pobrali w Urzêdzie Gminy opakowania do sk³adowania odpadów a nastêpnie na terenie swoich posesji w wyznaczonym terminie pobierali od rolników worki po nawozach i œrodkach ochrony roœlin oraz inne opakowania foliowe. Akcja przebiega³a bez wiêkszych zak³óceñ. Zebrana zosta³a du¿a iloœæ worków i ró¿nego rodzaju opakowañ foliowych. Zebrane odpady przekazane zostan¹ do odzysku i recyklingu a nastêpnie do specjalistycznych zak³adów przetwarzaj¹cych je na nowe, gotowe produkty. Iloœæ zebranych odpadów z opakowañ foliowych dokumentuje jak bardzo potrzebna by³a taka zbiórka. Cieszy fakt tak du¿ego zaanga¿owania rolników w zbiórce i sk³adowaniu tych odpadów na terenie posesji poszczególnych so³tysów. Zaanga¿owanie rolników œwiadczy o ich œwiadomoœci ekologicznej i dobrej woli. Oddanie tych opakowañ do odzysku i recyklingu to zapewnienie ¿e opakowania te nie zostan¹ usuniête w inny niedozwolony sposób tj. spalenie albo wyrzucenie w niedozwolone miejsce. W zwi¹zku z du¿ym zapotrzebowaniem na odbiór opakowañ foliowych po nawozach i œrodkach ochrony roœlin zbiórka tych odpadów za poœrednictwem so³tysów odbêdzie siê ponownie w czerwcu przysz³ego roku. W przypadku wyst¹pienia potrzeby zbiórki tych odpadów (przy braku mo¿liwoœci magazynowania ich) w okresie jesiennym proszê zg³aszaæ informacjê w Urzêdzie Gminy (pokój nr 3) poniewa¿ istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania przeprowadzenia takiej zbiórki w porze jesiennej bezpoœrednio na bazie magazynowej Urzêdu Gminy przy ulicy Fabrycznej. Beata Mludek

21


Serce wioski Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach 25 maja obchodzi³ jubileusz 60-lecia istnienia placówki. Z tej okazji odprawiona zosta³a msza œwiêta. Po niej w szkole odby³a siê uroczysta gala z udzia³em zaproszonych goœci. Wœród nich obecna by³a prof. dr hab. Gabriela Kapica, która w samborowickiej szkole rozpoczê³a swoj¹ pracê. W tych murach zdoby³am trudne do przecenienia doœwiadczenie pedagogiczne, które zaowocowa³o w póŸniejszych latach w mojej karierze naukowej – mówi³a prof. G. Kapica, nie kryj¹c swojego wzruszenia z powodu udzia³u w uroczystoœci. Dzieciom ¿yczy³a wytrwa³oœci w nauce i odwagi w spe³nianiu marzeñ. Galê uœwietni³y wystêpy uczniów placówki, od przedszkolaków po m³odzie¿. Bawili zebranych inscenizacjami, opowiadaj¹cymi o historii szko³y oraz popisami tanecznymi i wokalnymi. Budynek, w którym mieœci siê obecnie ZSP wybudowany zosta³ w 1929 r. Ju¿ wtedy funkcjonowa³a tu szko³a podstawowa. Zajêcia odbywa³y siê w jêzyku niemieckim. Polski zosta³ wprowadzony w koñcu 1945 r. O powojennej historii szacownej jubilatki mo¿na dowiedzieæ siê wiele ze szkolnej kroniki. „Przeszed³ tu front, wojska Radzieckie wypar³y Niemca, kraj wokó³ zniszczony. W gmachu szko³y ani jednego okna, wywarzone ramy, podziurawiony pociskami dach, reszta dachówek siê obsypa³a od wstrz¹sów, wiêc dach bez nakrycia. Jedna z kapitalnych œcian wewnêtrznych rozbita pociskiem du¿ego kalibru (...) Wioskê nawiedzi³a epidemia tyfusu. W ciê¿kiej pracy odbudowy szko³y przysz³a mi z pomoc¹ ludnoœæ miejscowa. 15 paŸdziernika 1945 r. rozpocz¹³em naukê jako jedyny nauczyciel - pisa³ w kronice Marian Koz³owski, pierwszy kierownik szko³y. Nauczanie

by³o trudne te¿ ze wzglêdu na to, ¿e wiêkszoœæ dzieci mówi³a po niemiecku i morawsku. Po M. Koz³owskim szko³¹ kierowali Pawe³ Kinig, Alojzy Sitek, Micha³ Bryliñski, Urszula Czerny, Monika Poœpiech, Henryk Plura, Józef Szlezinger. Od 2002 roku dyrektork¹ ZSP jest Alfreda Staniek. Obecnie w przedszkolu i szkole uczy siê ³¹cznie 75 dzieci. Klasy s¹ œrednio 10 osobowe. Dziêki temu mo¿liwe jest indywidualne podejœcie do ka¿dego dziecka. ¯aden uczeñ nie jest tu anonimowy. Ka¿de dziecko nale¿y do kilku kó³ek zainteresowañ - mówi dyrektor ZSP w Samborowicach Alfreda Staniek. Uczniowie startuj¹ w wielu konkursach. Od kilku lat wiod¹ prym w powiecie w turnieju Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. W tym roku tylko jeden punkt dzieli³ ich od udzia³u w konkursie na szczeblu wojewódzkim. W 2004 roku

ZSP otrzyma³o presti¿owe wyró¿nienie „Szko³a z klas¹”. Szko³a jest równie¿ wa¿na dla starszych mieszkañców Samborowic. Na jej rzecz wspó³pracuje ca³a spo³ecznoœæ. Jest centrum kulturalnym, „sercem” ca³ej wsi – zapewnia dyrektor. A. Staniek. W placówce swoj¹ siedzibê maj¹ DFK, OSP, LZS, Zwi¹zek Kobiet Œl¹skich oraz biblioteka. (Adk)

Centrum informacji ju¿ ruszy³o W Zespole Szkó³ w Pietrowicach Wielkich dzia³a Mulitmedialne Centrum Informatyczne. Wkrótce ma powstaæ kolejne. To coœ innego ni¿ pracownia komputerowa, w której odbywaj¹ siê lekcje. Uczniowie mog¹ korzystaæ z niego na przerwach, w chwilach wolnych od zajêæ oraz adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032 419 80 99 redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl

Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

22

godzinach popo³udniowych. Odbywa³y siê tu kursy cyfrowej obróbki filmów, uczniowie inwestowali wirtualne pieni¹dze w ogólnopolskim projekcie „Moje finanse – z klasy do kasy”. Tu równie¿ powstaje szkolna gazetka. Utworzenie centrum by³o mo¿liwe dziêki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach projektu „Internetowe

lipiec 2006

Centra Informacji Mulitmedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych 2005”. Jego celem jest „udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia przez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiêbiorczoœci, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. Uczniowie maj¹ do dyspozycji 4 stanowiska komputerowe z dostêpem do internetu oraz urz¹dzenie wielofunkcyjne. Dziêki temu zdobywaj¹ wiedzê niedostepn¹ w podrêcznikach, maj¹ dostêp do ró¿nych programów komputerowych – mówi Mariola Rowiñska, dyrektor szko³y. Dzieci korzystaj¹ z tego bardzo chêtnie. Najwiêkszy t³ok panuje na przerwach. Nie wszyscy maj¹ w domu internet. Tu mog¹ znaleŸæ potrzebne przy odrabianiu zadañ wiadomoœci oraz wydrukowaæ sobie jak¹œ informacjê – zapewnia Halina Maœlanka, opiekunka centrum. W domu nie mam internetu. Zagl¹dam tu czêsto. Mogê sobie poczatowaæ – przyznaje Karolina, jedna z uczennic. Ju¿ wkrótce w szkole zostanie uruchomione kolejne centrum multimedialne. (Adk)

G³os Gminy


Pierwsza 2006 Komunia Parafia w Samborowicach

Parafia w Krowiarkach

Parafia w Pietrowicach Wielkich G続os Gminy

lipiec 2006

23


Pierwsza 2006 Komunia Parafia w Cyprzanowie

Parafia w Makowie

Parafia w Paw続owie 24

lipiec 2006

G続os Gminy

Profile for Pietrowice Wielkie

Gg200607  

Gg200607  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded