Page 1

BEHOEFTEONDERZOEK TALENTONTWIKKELING


BEHOEFTEONDERZOEK TALENTONTWIKKELING Mogelijkheden voor talentontwikkeling in de deelgemeente Prins Alexander

Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn


VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van het Behoefteonderzoek Talentontwikkeling in Deelgemeente Prins Alexander. Gedurende een aantal maanden is door onderzoekers van Veldacademie een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan voorzieningen voor talentontwikkeling voor jonge kinderen, en de achterliggende motivatie. Ten behoeve van de inventarisatie onder scholieren is een uniek lesprogramma ontwikkeld. Kinderen uit de groep en 6 en 7 van de basisschool werden wegwijs gemaakt in het onderwerp ‘talent’ maar bovendien in de wondere wereld van de ‘wetenschappelijk onderzoeker’. De methode heeft een keur aan bruikbare data opgeleverd. Alhoewel in deze geen hoofddoelstelling, is de positieve respons op het lesprogramma dusdanig dat diverse deelnemende partijen naar een bredere en meer structurele toepassing geïnformeerd hebben. Dit met name wat betreft de mogelijkheid voor jongeren om zich actief in te leven in een bepaalde discipline, en als zodanig richting te kunnen geven in het keuzetraject voor vervolgopleidingen. Dit alles tegen de achtergrond van een groeiende mismatch tussen jongeren die van school komen en de bedrijfstakken die om geschikt personeel verlegen zitten. De bij het onderzoek betrokken ouders hebben diverse ideeën voor vervolgtrajecten en samenwerkingen aangedragen, waaronder de link met (mensen uit) de praktijk. Veldacademie is in meerdere wijken betrokken bij woonservicegebieden en ziet kansen de gewenste participatie van senioren die uit de programma’s aldaar naar voren komt te vergroten door koppeling aan de vraag naar lesprogramma’s en de inzet op onder meer ambachten en techniekateliers vanuit de basisscholen. Veldacademie, Februari 2013

4

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

4

INHOUDSOPGAVE

5

SAMENVATTING

6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8

1

INLEIDING

1.1

Talentontwikkeling in Prins Alexander

14

1.2

Methodiek en theoretisch kader

16

1.3

Workshop basisscholen ‘Ontdek elkaars Talent’

18

1.2

Respons enquête ouders

20

2

UITKOMSTEN PER TALENTLIJN

2.1

Uitkomsten enquête ouders

24

2.2

Overzicht waardering aanbod door ouders

36

2.3

Uitkomsten workshop kinderen

38

2.4

Overzicht potentiele activiteiten kinderen

50

2.5

Conclusies onderzoek per talentlijn

52

3

UITKOMSTEN PER WIJK

3.1

Het Lage Land

56

3.2

Nesselande

68

3.3

Ommoord

80

3.4

Oosterflank

92

3.5

Prinsenland

104

3.6

‘s Gravenland

116

3.7

Zevenkamp

134

3.8

Vergelijking participatie kinderen per wijk

146

BIJLAGEN

150

LITERATUUR

160

COLOFON

161

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

5


SAMENVATTING In opdracht van deelgemeente Prins Alexander is een behoefteonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Talentontwikkeling onder basisschoolleerlingen en hun ouders. Context van de vraagstelling is de idee van een meritocratische samenleving waarin niet je afkomst maar je vaardigheden en inzet bepalen hoeveel kansen iemand heeft in het leven (Young, 1958). Om dit model te laten werken is het bieden van goed onderwijs en mogelijkheden buiten school om talenten te ontdekken en ontwikkelen van cruciaal belang. De deelgemeente wil in de periode 20132014 extra inzetten op talentontwikkeling om daarmee onnodige verschillen, bijvoorbeeld in opleiding door sociaal-economische herkomst, te verkleinen en tegelijkertijd relevante verschillen, bijvoorbeeld talent dat zich kan doorontwikkelen tot toptalent, te vergroten. In de verschillende wijken die de deelgemeente kent, is een kwalitatief behoefteonderzoek gehouden onder leerlingen uit de groepen 6 en 7 en ouders naar de vraag of kinderen voldoende mogelijkheden hebben om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De voor de hand liggende vraag is op wat voor manieren de kinderen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten werken, of zij daar voldoende mogelijkheden voor hebben en wat mogelijk toegevoegd of verbeterd moet worden om dit te optimaliseren. De voor de hand liggende antwoorden zijn dat voetbal favoriet is, dat paardrijden op het verlanglijstje staat, dat ouders muziekles te duur vinden en dat er meer speeltuinen in de buurt gewenst worden, met een lichte variatie per wijk. De informatie die achter deze antwoorden schuilgaan zijn echter te halen uit de vraag hoe kinderen voor het eerst met hun favoriete hobby in aanraking zijn gekomen en wat de voornaamste redenen zijn dat ze (nog) niet doen wat ze graag willen doen. Door te kijken of er bijvoorbeeld een verschil bestaat

6

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

tussen de antwoorden van kinderen die graag en veel sporten en die van kinderen die andere talentlijnen als favoriete hobby hebben aangegeven kan waar mogelijk achterhaald worden wat de randvoorwaarden en incentives zijn die tot de keuze voor het ontwikkelen van een bepaald talent leiden. De context die daarbij meespeelt is de realiteit van een groeiende mismatch tussen het profiel van jonge werkzoekenden en de vacatures op arbeidsmarkt. In beleidsdocumenten (Deelgemeente Prins Alexander, 2012) wordt onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende talentlijnen: Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur, Techniek en ICT, Wetenschap en Natuur en Communicatie en Taal.

De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport steeds uitgesplitst naar de hierboven genoemde talentlijnen. Ook is onderscheid gemaakt voor de verschillende wijken in Prins Alexander. De vraagstelling richt zich op drie aspecten, namelijk op het aanbod, het gebruik en de behoefte. 1) Wat doet de doelgroep op dit moment als het gaat om talentontwikkeling? 2) Wat is de waardering van dit aanbod? 3) In hoeverre is er behoefte aan meer mogelijkheden om talenten te kunnen ontwikkelen?

inventarisatie (aanbod)

waardering (gebruik)

wens (vraag)


Middels een interactieve workshop die is ontwikkeld voor de groepen 6 en 7 zijn bijna 600 leerlingen in de rol van onderzoeker gekropen en hebben elkaar een enquête afgenomen over hobby’s en talenten. Ook zijn 134 ouders bereikt middels een online enquêteformulier. De meeste kinderen spelen met andere kinderen, spelen buiten, lezen of worden voorgelezen, lopen (wel eens) zelf naar school en maken gebruik van tv, computer en internet. Ook gaan ze wel eens naar de bibliotheek of de dierentuin. De activiteiten die het meest gedaan worden, zijn dus de activiteiten waar weinig voorzieningen voor nodig zijn. Op het gebied van Sport en Bewegen zijn veel kinderen actief en weet men het aanbod goed te vinden. Aanbod op het gebied van hutten bouwen, techniekateliers en natuurspeeltuinen weten veel ouders niet te vinden (vermoedelijk is het er niet of niet in de buurt). Paardrijden is de meest genoemde hobby die kinderen nog willen gaan doen, terwijl de meerderheid van de ouders aangeeft te verwachten dat hun kind nooit op paardrijden zal gaan. inventarisatie (aanbod)

Kinderen waarderen Sport en Bewegen het meest. Een ruime meerderheid geeft aan sport als lievelingshobby te hebben. Ook ouders weten het aanbod op het gebied van sport en bewegen te vinden en te waarderen, ook het aanbod qua kunst en cultuur is bekend, waarbij echter ook veel ouders aangeven dat er op cultureel gebied nog te weinig aanbod in de buurt is. In de andere talentlijnen speelt onbekendheid met het aanbod en de vindbaarheid daarvan een rol. Het lijkt er op dat scholen en buitenschoolse opvang een rol kunnen vervullen bij het in aanraking laten komen van kinderen met een breed scala aan mogelijkheden. Voor de vraag of dit bij kennismaking blijft spelen ouders, broertjes/zusjes en vriendjes of vriendinnetjes en de laagdrempeligheid van het aanbod een doorslaggevende rol.

Bij de kinderen die Techniek en ICT als lievelingshobby hebben opgegeven (zij doelen daarbij in vrijwel alle gevallen op de computer of spelcomputer) doet zich iets opvallends voor. Deze groep blijkt namelijk over de hele breedte substantieel minder actief dan de andere kinderen, terwijl omgekeerd bijna iedereen wel van computer en spelcomputer gebruik maakt. De computer als leukste hobby lijkt daarmee een signaalfunctie te vervullen voor kinderen die niet op een buitenschoolse activiteit zitten.

Volgens de ouders zit het grootste potentieel aan aanbod dat nog niet gebruikt wordt in culturele activiteiten (muziekles, theater, fotografie en media). Het aspect kosten noemen zij daarbij als belangrijkste drempel om van dat aanbod (nog) geen gebruik te maken. Gebrek aan bekendheid met subsidieregelingen speelt soms een rol. Bij de kinderen uit de focus op Sport en Bewegen zich ook in hun antwoorden op de vraag wat ze nog graag in de wijk zouden willen. De speeltuin staat in alle wijken bovenaan, daarna komen het voetbalveld, het zwembad en de bioscoop. Maar kinderen vinden het ook leuk om veel verschillende dingen te kunnen doen. Dit doen ze het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals een buurthuis of BSO.

In het algemeen geldt dat buurthuizen en bibliotheken goed bekend zijn bij de waardering leerlingen en ook worden gewaardeerd. (gebruik) Buurthuizen worden daarbij ook vaak als locatie genoemd voor nieuwe activiteiten. In het Lage Land wordt het buurthuis momenteel erg gemist omdat deze gesloten is. In Ommoord wordt de aangekondigde sluiting van de bibliotheek als groot gemis ervaren.

Ouders zien veel heil in techniekateliers, ambachten en natuurspeeltuinen in de buurt. Ook zoeken ze naar praktische oplossingen om bijvoorbeeld de combinatie van buitenschoolse opvang en sport of muziek op niveau mogelijk te maken. (Naschoolse) activiteiten op en rond school wordt door veel ouders als ideaal genoemd. Hierin kunnen mogelijk kansen benut worden om kinderen kennis te laten maken met aanbod op het terrein van techniek en ambacht.

wens (vraag)

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

7


CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN inventarisatie (aanbod)

Wat doet de doelgroep op dit moment als het gaat om talentontwikkeling?

Wat is de bekendheid met het bestaande aanbod in de deelgemeente en eventueel buiten de deelgemeente? Tijdens de groepsgesprekken in de klassen is voor een aantal aanwezige voorzieningen bij de leerlingen gepolst of zij hier bekend mee zijn. In het algemeen geldt dat leerlingen en ouders goed kunnen benoemen wat er in de wijk te doen is. Daarbij is een onderscheid tussen de verschillende talentlijnen. Op het gebied van sport en cultuur kennen de meeste ouders het aanbod wel, maar in de talentlijnen Techniek en ICT, Wetenschap en Natuur en Communicatie en Taal geeft 1/5 tot een kwart van de ouders aan geen idee te hebben waar ze dit aanbod kunnen vinden. In hoeverre wordt gebruik gemaakt van dat aanbod? De talentlijnen Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur en Techniek en ICT worden door veel kinderen beoefend. De talentlijnen Wetenschap en Natuur en Communicatie en Taal worden veel minder beoefend. Op het gebied van hutten bouwen, techniekateliers en natuurspeeltuinen wordt echter ook vaak genoemd dat dit aanbod ontbreekt. De aard van het onderzoek draagt eraan bij dat vooral het gewaardeerde aanbod en het ontbrekende aanbod in beeld komen. Voor een correct antwoord op deze vraag zal een uitgebreidere inventarisatie van het aanbod moeten worden gedaan in combinatie met een netwerkanalyse. Voor een vervolgonderzoek kan dit een goede aanvulling zijn. Bij de kinderen die Techniek en ICT als lievelingshobby hebben opgegeven (zij doelen daarbij in vrijwel alle gevallen op de computer of spelcomputer) doet zich iets opvallends voor. Deze groep blijkt namelijk over de hele breedte substantieel minder actief dan de andere kinderen, terwijl omgekeerd bijna iedereen wel van computer en spelcomputer gebruik maakt. De computer als leukste hobby lijkt daarmee een 8

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

signaalfunctie te vervullen voor kinderen die niet op een buitenschoolse activiteit zitten. Welke wegen bewandelt men, welke aanbieders worden benaderd, welke communicatiekanalen gebruikt men? 86% van de ouders vindt dat kinderen via school in aanraking moeten komen met mogelijkheden voor talentontwikkeling. 60% gaat ook zelf op zoek en de helft van de respondenten ziet heil in informatiefolders op school, in de bibliotheek etc. De meeste kinderen zeggen dat ze zelf iets leuk vonden en vervolgens met die hobby zijn begonnen. Daarbij geven ze vaak niet aan hoe ze hebben ontdekt dat ze iets leuk vonden. Als tweede meest genoemde reden om met een hobby te gaan beginnen wordt gemeld dat ze er via ouders, vriendjes of vriendinnetjes mee in aanraking zijn gekomen. Voor 18% geldt dat ze de hobby op tv hebben gezien en slechts 11% geeft als reden aan dat ze het voor het eerst op school hebben gedaan. School is ook de minst genoemde plek om nieuwe dingen te gaan doen. Hierin verschilt het verwachtingspatroon van ouders en kinderen. Het lijkt erop dat de school wel de plek kan zijn waar kinderen in aanraking komen met nieuwe hobby’s, maar dat deze kennismaking nog niet doorslaggevend is voor de vraag of kinderen ook de hobby gaan beoefenen.

Wat doet de doelgroep op dit moment als het gaat om talentontwikkeling? De meeste kinderen spelen met andere kinderen, spelen buiten, lezen of worden voorgelezen, lopen (wel eens) zelf naar school en maken gebruik van tv, computer en internet. Ook gaan ze wel eens naar de bibliotheek of de dierentuin. De activiteiten die het meest gedaan worden, zijn dus de activiteiten waar weinig voorzieningen voor nodig zijn. Op het gebied van Sport en Bewegen zijn veel kinderen actief en weet men het aanbod goed te vinden. Aanbod op het gebied van hutten bouwen, techniekateliers en natuurspeeltuinen weten veel ouders niet te vinden (vermoedelijk is het er niet in de buurt).


waardering (gebruik)

Wat is de waardering van dit aanbod?

Wat is de waardering van het bestaande aanbod in de deelgemeente en eventueel buiten de deelgemeente? De waardering van het aanbod verschilt per wijk. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt per wijk aangegeven hoe ouders en kinderen tegen dit aanbod aankijken en zijn per wijk conclusies geformuleerd voor zowel ouders als kinderen. De waardering verschilt vanzelfsprekend ook per talentlijn. Daarbij geldt in grove lijnen dat op het gebied van Sport en Bewegen veel te doen is, bij Kunst en Cultuur de kosten een belemmering vormen, terwijl op het gebied van Techniek en ICT en Wetenschap en Natuur nog aanbod ontbreekt of onvindbaar is. Het aanbod buiten de deelgemeente is niet in kaart gebracht, wel wordt door sommige ouders en kinderen verwezen naar bijvoorbeeld cultuuraanbod in het centrum, de bibliotheek in Capelle aan den IJssel en verschillende sportverenigingen in de omgeving. In het algemeen geldt dat de buurthuizen en bibliotheken goed bekend zijn bij de leerlingen en ook worden gewaardeerd. Buurthuizen worden ook vaak als locatie genoemd voor nieuwe activiteiten. In het Lage Land wordt het buurthuis momenteel erg gemist omdat deze gesloten is. In Ommoord wordt de aangekondigde sluiting van de bibliotheek als groot gemis ervaren.

bij het in aanraking laten komen van kinderen met een breed scala aan mogelijkheden, maar dat de keuze om in dat aanbod door te groeien (de fasen verdiepen, bekwamen en mogelijk verzilveren) op andere motieven gebaseerd is. In dit laatste ligt een grote rol in de omgeving van het kind: ouders, broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes, wat zij op tv zien en de laagdrempeligheid van het aanbod.

Wat is de waardering van dit aanbod? Kinderen waarderen Sport en Bewegen het meest. Een ruime meerderheid geeft aan sport als lievelingshobby te hebben. Ook ouders weten het aanbod op het gebied van sport en bewegen te vinden en te waarderen, ook het aanbod qua kunst en cultuur is bekend, waarbij veel ouders vinden dat het aanbod op dat gebied ontoereikend is. In de andere talentlijnen speelt onbekendheid met het aanbod en de vindbaarheid daarvan een rol. Buurthuizen en bibliotheken zijn bekend en worden graag gebruikt.

wens (vraag)

In hoeverre is er behoefte aan meer mogelijkheden om talenten te (kunnen) ontwikkelen?

Wat is de rol van ouders en leerkrachten bij het ondersteunen van jeugd om talenten te ontwikkelen?

Wat is er nodig om bestaand aanbod (beter) te benutten, of wat zijn redenen dat men geen gebruik maakt van dat aanbod?

Hier ligt een onderscheid in de verschillende fasen van de talentontwikkeling. Kinderen geven zelf zelden aan dat zij op hun favoriete hobby zijn gegaan omdat zij dit op school hebben gedaan. Ouders daarentegen hebben hoge verwachtingen van de school als plek waar hun kinderen verschillende talentlijnen kunnen ontdekken. Het lijkt er daarom op dat scholen en buitenschoolse opvang een rol kunnen vervullen

Volgens de ouders zit het grootste potentieel aan aanbod dat nog niet gebruikt wordt in culturele activiteiten (muziekles, theater, fotografie en media). Het aspect kosten noemen zij daarbij als belangrijkste drempel om van dat aanbod (nog) geen gebruik te maken. Voor andere ouders is de afstand tot cultureel aanbod te groot (in het centrum) of zijn de tijdstippen bezwaarlijk.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

9


Ook een aanzienlijk potentieel zit volgens de ouders in het niet-digitale deel van de technische activiteiten (klussen, figuurzagen en hutten bouwen). Daarbij spelen kosten amper een rol, maar worden de afwezigheid van vriendjes of vriendinnetjes die hetzelfde doen en een gebrek aan tijd genoemd. Een kwart van de ouders geeft aan niet te weten waar ze dit aanbod zouden moeten vinden. Kinderen geven aan dat een gebrek aan tijd de voornaamste reden is om iets niet te doen. Aandacht zou dan moeten gaan naar de afweging die gemaakt wordt tussen verschillend aanbod en de redenen waarom dingen niet te combineren zijn. Door sommige werkende ouders wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het vervoer van de buitenschoolse opvang naar de sportvereniging of een muziekles een belemmering vormt. Wanneer ouders zelf niet in de mogelijkheid zijn de kinderen heen en weer te rijden valt daarmee een activiteit af. In Nesselande geven ouders aan bereid te zijn te betalen voor dit vervoer of voor extra activiteiten op de buitenschoolse opvang. Ouders uit Zevenkamp stellen voor om herintreders als chauffeurs in te zetten om dit probleem te verhelpen. In samenhang met voorgenoemde wordt aanbod in en om school (maar buiten schooltijd) vaak als ideaal genoemd. Gebrek aan bekendheid met regelingen om bezwaren zoals te hoge kosten weg te nemen kunnen ook een rol spelen. In het Lage Land was geen van de respondenten bekend met het Jeugdsportfonds of met de Stichting Leergeld. Wat is er verder nog nodig om jeugd talenten te laten ontdekken? Door zowel ouders als kinderen wordt het in aanraking komen met nieuwe activiteiten als wenselijk omschreven. Daarbij wordt gedacht aan workshops of proeflessen op school, op de buitenschoolse opvang en in buurthuizen. Sommige ouders leggen daarbij de link met de praktijk. Indien we talentontwikkeling zien in het perspectief van beroepskeuze en arbeidsmarkt en leerlingen ook willen laten zien dat ergens goed in zijn ook kan bijdragen aan wat je later allemaal kunt worden is dit geen gekke gedachte. De talenten op het gebied van sport, muziek en dans en de vaardigheden die men op school opdoet (lezen en schrijven, rekenen, sociale vaardigheden) zouden dan uitgebreid kunnen worden met workshops of projecten die verbredend en mogelijk motiverend werken in het ontdekken van talenten en de toepassing daarvan. 10 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Wat is er nodig om ouders en leerkrachten (meer) te activeren om jeugd hierin te ondersteunen? De ouders die op de enquête gereageerd hebben zijn zich vaak erg bewust van het belang van talentontwikkeling voor hun kinderen. Zij zien daarbij vaak praktische bezwaren en belemmeringen waardoor hun kinderen niet alles kunnen doen wat zij willen doen. Voor zowel ouders als leerlingen geldt dat de link met de beroepspraktijk in algemene zin (ontwikkelen van vaardigheden) wel, maar in specifieke zin (in aanraking komen met ambachten en beroepen) (nog) niet gelegd wordt. Bewustwording hiervan bij ouders en op school of op de buitenschoolse opvang enerzijds en het in contact brengen van leerlingen met ambachten en mensen uit de verschillende hoeken van de praktijk anderzijds, kan ertoe bijdragen dat ouders en leerkrachten de kinderen meer zullen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten. In hoeverre is er behoefte aan meer mogelijkheden om talenten te (kunnen) ontwikkelen? Uit het onderzoek in de verschillende wijken komt duidelijk naar voren dat er wel degelijk een behoefte bestaat onder kinderen en hun ouders. De antwoorden op de vragen wat kinderen willen gaan doen, wat de reden is dat ze dit nog niet doen, welke dingen te ver weg zijn en wat ze vinden dat er bij moet komen in de buurt zijn per wijk in dit onderzoek geïnventariseerd en weergegeven. Bij de kinderen komt de focus op Sport en Bewegen ook naar voren in hun antwoorden op de vraag wat ze nog graag in de wijk zouden willen. De speeltuin staat in alle wijken bovenaan, daarna komen het voetbalveld, het zwembad en de bioscoop. Maar kinderen vinden het ook leuk om veel verschillende dingen te kunnen doen. Dit doen ze het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals een buurthuis of BSO. Ouders willen barrières wegnemen om meer opties mogelijk te maken en zien graag techniekateliers, ambachten en natuurspeeltuinen in de buurt. De behoefte aan (naschoolse) activiteiten in en om school wordt door veel ouders genoemd. Ook zoeken veel ouders naar praktische oplossingen om meer combinaties mogelijk te maken en in sommige gevallen de link te slaan met andere maatschappelijke opgaven. Een aantal van deze suggesties nodigt uit tot nadere uitwerking.


Aanbevelingen:

Vervolgvragen onderzoek:

- Zet in op verbreding van (en bekendheid met) het aanbod. Stimuleer juist de talentlijnen Techniek en ICT, Wetenschap en Natuur en Communicatie en Taal.

Dit (vraaggestuurd) behoefteonderzoek heeft zich gericht op te verbeteren of toe te voegen aanbod. Om het aanwezige huidige aanbod te evalueren kan in aanvulling hierop een uitgebreidere inventarisatie van het aanbod worden uitgevoerd in combinatie met een netwerkanalyse. Op die manier kan een (aanbodgestuurd) evaluatieonderzoek vorm krijgen als uitbreiding van de door ons verkregen data. (thematisch kwalitatief onderzoek)

Gebruik de school en buitenschoolse opvang (BSO) als plek voor de fase van kennismaking met uiteenlopende mogelijkheden voor talentontwikkeling. - Maak ook ouders bekend met deze brede mogelijkheden en de vindbaarheid ervan. Zij spelen een cruciale rol in de fasen na de (eerste) kennismaking. - Onderzoek de financiĂŤle drempels voor aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Breid het aanbod op het gebied van techniek, vakmanschap en natuur uit en zorg waar nodig voor een betere ontsluiting van dit aanbod. - De link met (mensen uit) de praktijk kan er toe bijdragen dat kinderen meer vaardigheden als te ontwikkelen talenten gaan zien en de relatie leggen met wat ze later willen worden. - Activiteiten in en om school (maar buiten schooltijd) worden door veel ouders gewaardeerd, mede in verband met halen en brengen. - Onderzoek de combinatie school / BSO en talentontwikkeling, zowel qua logistiek (sporten of cultuur op een bepaald niveau is niet meer met BSO te combineren) als qua inhoud. 1

1

Kan buitenschoolse opvang meer zijn dan spelen? Moet een schooltuintje een stuk land met een hek eromheen zijn of kunnen kinderen onder begeleiding meewerken aan vergroening en onderhoud van de openbare ruimte? Kunnen in een techniekwerkplaats vogelhuisjes gemaakt worden voor in een park of plantsoen? Kunnen kinderen spaghettibruggen bouwen en testen onder begeleiding van studenten? Kunnen leerlingen die dat leuk vinden het onderzoek naar de talenten en hobby’s van medeleerlingen op school doorzetten? Kunnen leerlingen leren (elkaars) banden plakken? Kunnen kinderen meehelpen met kleine klusjes in seniorencomplexen? Kunnen ervaren vakmensen die zelf om wat voor reden dan ook niet meer werkzaam zijn een inspirerende en begeleidende rol hebben in het in aanraking laten komen met deze talentlijnen?

In het onderzoek is gesignaleerd dat sommige talentlijnen vanzelf bij kinderen en ouders naar voren komen maar dat voor andere activiteiten aanleidingen en randvoorwaarden nodig zijn. Kennis over de precieze werking hiervan kan bijdragen aan het mogelijk beter stimuleren van andere talentlijnen dan sport en muziekles. Hoe is precies de wisselwerking tussen school, ouders, vriendjes en vriendinnetjes en de laagdrempeligheid van het aanbod om van de kennismakingsfase over te gaan naar het oefenen en bekwamen in een talent? (kwalitatief onderzoek als multiple case study) Wat zou de wisselwerking kunnen zijn tussen gemotiveerde basisschoolleerlingen en mensen uit verschillende delen van de praktijk/maatschappij? Welke bijdrage kunnen zij wederzijds leveren aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten, aan het bijdragen aan maatschappelijke opgaven en aan het bestrijden van de groeiende mismatch tussen werkgelegenheid en werkzoekenden? (verkennende studie en beleidsonderzoek) Om te testen of het vergroten van aanbod binnen bepaalde talentlijnen op scholen bijdraagt aan de keuzes die kinderen maken zou de in dit behoefteonderzoek verkregen informatie gecombineerd kunnen worden met een inventarisatie van het aanbod op scholen en bij buitenschoolse activiteiten. Is het zo dat kinderen op scholen waar meer en breder aanbod is op het vlak van techniek, taalonderwijs, wetenschap en natuur zich ook breder interesseren? (inventarisatie en vergelijkend kwantitatief onderzoek)

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

11


INLEIDING


1.1 TALENTONTWIKKELING IN PRINS ALEXANDER Terwijl de rest van Nederland vergrijst, verjongt Rotterdam. ‘Rotterdam is niet alleen een stad van problemen, ook van onbenutte talenten’ kopt het gemeentebestuur in haar coalitieakkoord (Gemeente Rotterdam, 2010). Er is in de stad meer schooluitval dan in andere grote steden en het onderwijsniveau blijft achter. Daarbij is een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod: schoolverlaters hebben niet de juiste specialisaties om de vacatures te vullen waar het meeste werk in is. De deelgemeente Prins Alexander wil in de periode 2013-2014 extra inzetten op talentontwikkeling. Talentontwikkeling staat daarbij voor alle activiteiten waarbij talent wordt beschouwd als middel om een stevige positie te verwerven in de samenleving. Ook als talentontwikkeling uiteindelijk niet leidt tot betaald werk, maar wel tot versterking van sociale en persoonlijke competenties, is zij van betekenis voor de zelfredzaamheid (Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1]). Om te achterhalen op welke punten moet worden geïnvesteerd om kinderen beter in staat te stellen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen is dit behoefteonderzoek uitgevoerd.

cruciaal belang. Het doel is dan ook om onnodige verschillen, bijvoorbeeld in opleiding door sociaaleconomische herkomst, te verkleinen en tegelijkertijd relevante verschillen, bijvoorbeeld talent dat zich kan doorontwikkelen tot toptalent, te vergroten. (Gemeente Rotterdam, 2010)

1.1 | Kinddichtheid per wijk.

De Deelgemeente Prins Alexander vindt het belangrijk dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Context van de vraagstelling is de idee van een meritocratische samenleving (Young, 1958) waarin niet je afkomst maar je vaardigheden en inzet bepalen hoeveel kansen iemand heeft in het leven.2 Om dit model te laten werken is het bieden van goed onderwijs en de mogelijkheden buiten school om talenten te ontdekken en ontwikkelen van 2 In Nederland wordt het meritocratisch model – vaak impliciet - als gangbaar ideaal gehanteerd. Toch constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het rapport ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ (RMO, 2011) dat hoger- en lager opgeleiden nauwelijks contact met elkaar hebben. “Hogeropgeleiden trekken zich terug in de eigen groep, hun kinderen zitten op de algemeen bijzondere scholen, op gymnasia, op de hockeyclub,” Daardoor hebben de kinderen van hogeropgeleiden nog altijd meer kansen (ook door netwerk en opvoeding) dan kinderen van lageropgeleiden. Wat hierdoor dreigt te ontstaan is wat een ‘nieuwe klassenmaatschappij’ of ‘horizontale verzuiling’ wordt genoemd. 14 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Bron: COS, 2012

In de notitie ´Het beste uit jezelf halen. Uitgangspunten voor het investeringsprogramma talentontwikkelingen in Prins Alexander´ wordt expliciet als uitgangspunt gesteld dat talenten evenredig zijn verdeeld over de bevolking. ‘De wijk waar je woont en de plaats waar je bent geboren zeggen niets over de talenten die je hebt. Talent is een eigenschap van individuen.’ (Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1]) Uit eerdere rapporten van ondermeer de GGD blijkt dat kinderen in de deelgemeente Prins Alexander minder vaak zelf naar school lopen of fietsen dan in Rotterdam als geheel. Ook zijn er minder veilige speelplekken en te weinig vriendjes of vriendinnetjes in de buurt om mee buiten te spelen. Dit leidt er bijvoorbeeld in de wijk het Lage Land toe dat kinderen minder vaak buitenspelen.


1.2 | Migratie gezinnen per wijk.

1.3 | Zelf kunstzinnig bezig zijn per wijk.

Bron: COS, 2012

1.4 | Bezoek Lokaal Cultureel Centrum per wijk.

Bron: COS, 2012

1.5 | Bezoek culturele voorstellingen per wijk.

Bron: COS, 2012

Bron: COS, 2012

‘In sommige Rotterdamse wijken, ook die in Prins Alexander, hebben niet alle kinderen en jongeren evenveel kansen om hun talenten te beproeven en te ontwikkelen. Ze krijgen van huis uit minder ervaringen waarmee ze kunnen ontdekken waar ze goed in zijn. Ook hun woonwijk kan een rol spelen, bijvoorbeeld als ze er niet kunnen meedoen aan activiteiten omdat ze over het hoofd gezien of onderschat worden. Een voorwaarde voor talentontwikkeling op wijkniveau is dat de kansenstructuur stevig is en kinderen en jongeren prikkelt om mee te doen.’ (Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1]) Talentontwikkeling raakt daarmee aan het thema Kindvriendelijke Wijken (KIWI): hebben kinderen in de buurt voldoende mogelijkheden om zichzelf te ontplooien, is er veel aanbod in de buurt en is dit aanbod (zelfstandig) te bereiken? Dit behoefteonderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in wat er (aanvullend) nodig is om talenten te ontdekken, het aanbod te benutten en wat er nog ontbreekt in de kansenstructuur.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

15


EN 1.2 METHODIEK THEORETISCH KADER De voor de hand liggende vraag is op wat voor manieren de kinderen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten werken, of zij daar voldoende mogelijkheden voor hebben en wat mogelijk toegevoegd of verbeterd moet worden om dit te optimaliseren. Vragen die achter deze voor de hand liggende vragen schuilgaan zijn hoe kinderen voor het eerst met hun favoriete hobby in aanraking zijn gekomen en wat de voornaamste redenen zijn dat ze iets niet doen wat ze misschien wel zouden willen doen. We hebben ervoor gekozen dit onderzoek zowel onder de directe betrokkenen te houden (leerlingen van de basisschool) als onder de ouders van deze leerlingen. Daarmee hopen we niet alleen een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de doelgroep maar ook van de beweegredenen en de randvoorwaarden waarbinnen het aanbod gevonden, gebruikt en gewaardeerd kan worden. Het onderzoek richt zich op kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de ouders of opvoeders van de hele doelgroep (0 t/m 16 jaar). Daarbij inventariseren we het aanbod, de waardering en de resterende vraag naar mogelijkheden voor talentontwikkeling in de verschillende wijken van deelgemeente Prins Alexander. We hebben daarbij om praktische overwegingen ‘s Gravenland van Prinsenland losgekoppeld en de resultaten samengevoegd met Kralingseveer. Er is onderscheid aan te brengen in de verschillende fasen waarin iemand zijn talent ontwikkelt. Gesproken wordt over vier fasen: Kennismaken, verdiepen, bekwamen en verzilveren. (Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1]). Dit behoefteonderzoek richt zich op het aanbod voor fasen 1 en 2, kennismaken en verdiepen, vanuit de overweging dat dit het aanbod is dat in de buurt aanwezig moet zijn. Van de verschillende gebieden waarop kinderen talenten kunnen hebben is een onderverdeling gemaakt naar vijf Talentlijnen met de hiernaast weergegeven beschrijving. (bron: Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1])

16 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

SPORT EN BEWEGEN Kinderen en jongeren doen kennis en bewustzijn op van sport, beweging en factoren die van invloed zijn op lichaam en gezondheid. Ze ontwikkelen sportieve vaardigheden en gebruiken die als sporter of sportbegeleider.

KUNST EN CULTUUR Kinderen en jongeren doen kennis op van meerdere uitdrukkingsmogelijkheden en kunstuitingen. Ze ontwikkelen hun creativiteit en gebruiken die op artistiek en muzikaal gebied.

TECHNIEK EN ICT Kinderen en jongeren ontwerpen, onderzoeken en werken met nieuwe technologieen. Toegevoegd: Ze ontwikkelen hun technisch-didactische vaardigheden (beta) en oefenen in het fysiek en ruimtelijk ‘maken’.

WETENSCHAP EN NATUUR Kinderen en jongeren tellen en rekenen (wiskunde). Ze maken gebruik van onderzoeksmethodes. Ze herkennen samenhang, maken probleemanalyses en komen met oplossingen. Toegevoegd: ze zijn bekend met de natuur en dieren.

COMMUNICATIE EN TAAL Kinderen en jongeren doen kennis op van taal-, media- en communicatietechnieken. Ze weten hoe ze die kunnen gebruiken als ondernemer en organisator. Toegevoegd: kinderen kunnen zich uiten in woord en schrift.


We hebben de onderzoeksvragen herschreven naar een driedeling op inventarisatie (aanbod), waardering (gebruik) en wens (vraag).

3) In hoeverre is er behoefte aan meer mogelijkheden om talenten te kunnen ontwikkelen?

1) Wat doet de doelgroep op dit moment als het gaat om talentontwikkeling?

Wat is er nodig om bestaand aanbod (beter) te benutten, of wat zijn redenen dat men geen gebruik maakt van dat aanbod?

Wat is de bekendheid met het bestaande aanbod in de deelgemeente en eventueel buiten de deelgemeente?

Wat is er verder nog nodig om jeugd talenten te laten ontdekken?

In hoeverre wordt gebruik gemaakt van dat aanbod? Wat is er nodig om ouders en leerkrachten (meer) te activeren om jeugd hierin te ondersteunen?

Welke wegen bewandelt men, welke aanbieders worden benaderd, welke communicatiekanalen gebruikt men?

De uiteindelijke optelsom van deze drie aspecten moet inzicht verschaffen in welke vormen van aanbod toegevoegd, verbeterd en beter vindbaar gemaakt moeten worden en welk aanbod al gebruikt, gevonden en gewaardeerd wordt. Om zowel inzicht in de causale verbanden als de praktische toepasbaarheid te vergroten zijn de resultaten van het onderzoek gesorteerd naar talentlijn en naar wijk.

2) Wat is de waardering van dit aanbod? Wat is de waardering voor het bestaande aanbod in de deelgemeente en eventueel buiten de deelgemeente? Wat is de rol van ouders en leerkrachten bij het ondersteunen van jeugd om talenten te ontwikkelen?

waardering (gebruik)

inventarisatie (aanbod)

- leefveldenkaarten inventarisatie - focusgroepgesprekken - netwerkanalyse - gesprekken met organisaties

wens (vraag)

- focusgroepgesprekken - ouderenquĂŞtes - interviews leerlingen

- focusgroepgesprekken - ouderenquĂŞtes - interviews leerlingen

verbeteren

inventarisatie (aanbod)

ideaalplaatje (vraag) kritisch overwegen behouden

aandragen

bekender maken

toevoegen waardering (gebruik)

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

17


WORKSHOP BASISSCHOLEN 1.3 ‘ONTDEK ELKAARS TALENT‘ In 30 groepen 6 en 7 verspreid over 11 basisscholen is een workshop ‘Ontdek elkaars talent’ gegeven. Hiermee zijn 579 leerlingen bereikt en geênqueteerd.

Vanuit het idee dat basisscholen de ideale vindplaats zijn voor kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar en geen lestijd verloren moest gaan door een uur lang alleen maar vragen af te vuren, is een interactief lesprogramma ontwikkeld voor de groepen 6 en 7. Twee medewerkers van Veldacademie kwamen als onderzoeker verkleed (witte jas aan en bril op) de klas binnen. De leerlingen leerden hoe je onderzoek kunt doen en wat talent allemaal kan zijn. Doordat de kinderen vervolgens elkaar zijn gaan interviewen kwamen veel individuele voorkeuren en keuzes naar voren. In een groepsgesprek werd vervolgens geëvalueerd wat ze van elkaar te weten waren gekomen en werden behoeften geinventariseerd.

De workshop droeg voor de kinderen bij aan het besef dat talent veel meer dingen kan zijn dan sport of zingen. Iedereen heeft wel een talent en het is leuk en nuttig om dit talent te ontdekken. Ook werd de link gelegd tussen talent en hobby en dat je door vaak te oefenen ook ergens beter in kunt worden, je talenten kunt ontwikkelen.

De kinderen oefenden vervolgens in het enquêteren van hun medeleerling. Middels een vooraf gedrukte vragenlijst (zie Bijlage IV) kon achterhaald worden wat iemand allemaal na schooltijd doet, hoe dat zo gekomen is en welke dingen leuker of minder leuk zijn. Degene met de bril op was de onderzoeker, de ander de respondent. Zodra het formulier was ingevuld kon van bril en rol gewisseld worden. Na afloop van de workshop kregen de leerlingen een oorkonde waarop staat dat ze als junior onderzoekers een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. De workshop won bij zowel leerlingen, docenten als de onderzoekers zelf snel aan populariteit. De leerlingen hadden het gevoel dat ze iets geleerd hadden en tegelijkertijd is in korte tijd veel data verzameld.

18 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bezochte basisscholen voor workshop ‘Ontdek elkaars Talent’. De grootte van de stippen staat voor het aantal bereikte leerlingen.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

19


1.4 RESPONS ENQUÊTE OUDERS De enquête onder ouders is afgenomen middels een online enquêteformulier. Gezien de korte tijd waarbinnen het onderzoek moest worden uitgevoerd was dit de meest voor de hand liggende methode om veel ouders te bereiken en de data die uit deze enquêtering voortkomen snel en betrouwbaar te kunnen verwerken. De vorm van een online enquêteformulier kent vanzelfsprekend ook zijn beperkingen. Zo zijn niet alle ouders even ervaren met computer en internet. Tijdens het verloop van het onderzoek is het aantal respondenten en de spreiding van de respondenten voortdurend in het oog gehouden en zijn er verschillende gerichte acties ondernomen om het aantal respondenten te vergroten. Zo is aan de basisscholen gevraagd een bericht op te nemen

op website en in de nieuwsbrief en zijn er posters verspreid. Daarbij is een prijs in het vooruitzicht gesteld: elke 20e deelnemer mag met het hele gezin naar de ontdekhoek. In onderstaande figuur is het verloop en de ondernomen acties te zien. Bij de respondenten (zie H2.1) is de hoogopgeleide, getrouwde of samenwonende Nederlandse vrouw wat oververtegenwoordigd. Het is de vraag of dit de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek in gevaar brengt. Wij hebben uiteindelijk gemeend dat dit niet het geval is, door de goede geografische spreiding van de respondenten en omdat de informatie van de kinderen zelf hier nog tegenover staat. Die zijn klassikaal in de verschillende wijken gehoord, waardoor bij hen verschillen in achtergrond geen rol spelen. E-mail namens deelgemeente met verzoek directe e-mail naar ouders

Posters verspreid Workshop ‘Ontdek elkaars Talent’, flyers aan kinderen meegegeven

Inrichting enquêteformulier verbeterd na advies interaction designers Bezochte scholen telefonisch gevraagd e-mail naar ouders met directe link te sturen

Reminder naar scholen gestuurd

140

120

100

80

60

40

20

20 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

07-01-2013

03-01-2013

30-12-2012

26-12-2012

22-12-2012

18-12-2012

14-12-2012

10-12-2012

06-12-2012

02-12-2012

28-11-2012

24-11-2012

20-11-2012

0


Locatie school Woonadres

LAGE LAND NESSELANDE OMMOORD OOSTERFLANK PRINSENLAND S-GRAVENLAND ZEVENKAMP ELDERS

WIJK LAGE LAND NESSELANDE OMMOORD

SCHOOL RESPONS ONZE WERELD PASSE-PARTOUT SPECTRUM MIN. MARGA KLOMPÉ FRIDTJOF NANSEN KRUIDENHOEK PRINS ALEXANDER HORIZON DR. MARTIN LUTHER KING ALBERT PLESMAN

OOSTERFLANK

CORNELIS HAAK MERIDIAAN

PRINSENLAND

KLEINE PRINS RUDOLF STEINER JAN ANTONIE BIJLOO

S-GRAVENLAND ZEVENKAMP

PLUSPUNT STELBERG WATERLELIE VLIEDBERG 0

20

40

60

80

100

# respondenten

Ouders

Kinderen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

21


UITKOMSTEN PER TALENTLIJN


2.1 RESULTATEN ENQUĂŠTE OUDERS Gezinssituatie:

Nationaliteit: Overig niet-westers Suriname Marokko Oost-Europa Overig westers West-Europa

Samenwonend Alleenstaand Gescheiden

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Anders

Aantal kinderen per gezin: 1

Nederland

2

Opleidingsniveau ouders:

3 4

vmbo

5

mbo

Leeftijd kinderen:

hbo universiteit anders

16+ 13 - 16

Inkomenspositie:

9 - 12 5-8

minima; 40%

0-4

Leeftijd ouders:

Geslacht:

overig; 60%

man; 4,8%

18

16

14

#respondenten

12

vrouw; 95,2%

10

8

6

4

2

0 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

24 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Basisschool:

Wijk:

Adres:

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

25


SPORT EN BEWEGEN Van welk aanbod maakt uw kind gebruik? 140

120

100

80

# respondenten

60

40

Weet niet wat het is NEE, nooit NEE, misschien later

20

JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk 0 Buitenspelen

Zelf naar school lopen

Sport / atletiek

Zwemles

Dans of ballet

Bewegingsapparaten

Circus

Wat is de reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt terwijl hij/zij dit wel wil?

26 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het huidige aanbod? 2%

5%

6%

20%

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig 67%

Weet niet hoe dit te vinden

Als u heeft aangegeven bepaalde dingen te missen, aan welk aanbod denkt u dan? “In het geval van sport activiteiten is er wel aanbod, maar sluiten de openingstijden (bijv. zwembad, sportclub) niet altijd aan op het gezinsritme. Verder zijn wij als ouders niet bereid om ver te reizen voor een wekelijkse (sport)activiteit, en weten we inderdaad niet precies wat het aanbod ‘in de buurt’ (binnen een straal van ca. 3 km) is.” “Voor veel sporten moet je buiten de wijk. De deelgemeente is zo groot dat sporten in een andere wijk erg veel tijd vraagt voor reizen.” “Dansles of turnen.“ “Turnen” “Buitenruimte met skatebaan etc.” “Meer sportverenigingen in de buurt.” “Meer speelveldjes.” “De wijk Nesselande heeft weinig voor kinderen te doen. Er is qua sport alleen de hockey, en die is vol. Wij gaan zelf naar Nieuwerkerk voor de korfbal. Maar verder is er bitter weinig te doen. In andere wijken hoor ik wel eens iets over buitenschoolse activiteiten vanuit school, maar daarvan heb ik in Nesselande ook nog nooit iets gehoord. “

“Gymnastiekvereniging in Zevenkamp” “In de wijk Oosterflank zou het leuk zijn als er iets meer sportevenementen georganiseerd zouden worden, met name in de schoolvakanties.” “Ik mis echt zwemles voor mijn kinderen, zie dat dolgraag via school geregeld zien ipv wachtlijsten van 2 jaar.” “Schaatsbaan” “Crossfietsen” “Brede sport activiteiten (en dan niet alleen voor meisjes maar OOK voor jongens)” “Graag een officiele atletiekbaan in de buurt. Ik snap dat dit veel kost maar noteer het toch even.” “Voetbalvereniging in Nesselande” “Zwemles! Een gezellig, leuk en veilig zwembad!!! Waar je ook vrij kan zwemmen, met glijbanen.” “Meerdere sportlessen in de buurt, waar ze zelfstandig naartoe kan.” Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

27


KUNST EN CULTUUR Van welk aanbod maakt uw kind gebruik? 140

120

100

80

# respondenten

60

40

Weet niet wat het is NEE, nooit 20

NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0 Bioscoop

Tekenen en knutselen

Museumbezoek

Theater

Fotografie en media

Muziekles

Kerk, Moskee, Synagoge

Wat is de reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt terwijl hij/zij dit wel wil?

28 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het huidige aanbod? 11%

14%

5%

20%

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

50%

Als u heeft aangegeven bepaalde dingen te missen, aan welk aanbod denkt u dan? “Meer teken- en schildercursussen.” “In de deelgemeente zijn weinig musea of soortgelijke instanties. Ook op het gebied van theater en musical moet je de deelgemeente uit. Theaterbezoek blijft beperkt tot de buurthuizen. Qua communicatie mis ik bijvoorbeeld cursussen en workshops voor kinderen om hier verder in geschoold te worden.” “De deelgemeente heeft straks meer dan 100.000 inwoners, maar er is bijvoorbeeld geen bioscoop.”

“Betaalbare naschoolse activiteiten, liefst op school. Bijvoorbeeld tekenles voor kinderen van wie tekenen echt een hobby is, betaalbare muziekles.” “Kunst: in Prins Alexander is er weinig echt kunst aanbod. Dat ligt wat mij betreft vooral in het centrum... daar gaan we dan ook meestal naar toe.“ “Betaalbare muziekles in de wijk.” “Zangles.” “Betaalbare muziekles.” “Theatervoorstellingen in de buurt.”

“Meer cursussen kunst voor kinderen in de wijk. De aangekondigde sluiting van de bieb betekent dat we die gaan missen!” “Ik zou willen dat kinderen op de basisschool (in het algemeen) meer naar toneel, ballet of voorstellingen van het Rotterdames Symphonisch Orkest zouden gaan of bijvoorbeeld gaan kijken naar de brandgrens in Rotterdam, het stadhuis, etc.” “Theaterles in de buurt.”

“Muziekles voor kinderen (beginners) in de buurt” “Op een leuke manier gitaarles krijgen voor een redelijke prijs.” Meer activiteiten in bijvoorbeeld wijkcentrum De Orient of de gymzaal: workshops (muziek, theater, expressie, ed : dit ontbreekt in Oosterflank)” “Klassiek ballet. In Nesselande is hier geen goede accomodatie voor.” Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

29


TECHNIEK EN ICT Van welk aanbod maakt uw kind gebruik? 140

120

100

80

# respondenten

60

40

Weet niet wat het is NEE, nooit 20

NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0 Televisie kijken

Computer

Internet

Spelcomputer

Klussen, figuurzagen, etc.

Hutten bouwen

Wat is de reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt terwijl hij/zij dit wel wil?

30 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het huidige aanbod? 19% 25%

8%

Te weinig 6%

Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden 42%

Als u heeft aangegeven bepaalde dingen te missen, aan welk aanbod denkt u dan? “Een hobby- of klusclub: figuurzagen, timmeren, radio’s uit elkaar halen en in elkaar zetten. Dat soort dingen.” “Een leuke natuurspeeltuin in de wijk waar de kinderen hutten kunnen bouwen. “Voor mijn dochter zou een kledingatelier echt leuk zijn, ze ontwerpt veel, topmodel, maar ze kan nog niets maken.” “Mijn zoon miste vroeger heel erg een techniekatelier. Er was wel iets, maar alleen voor meiden, terwijl hij er erg behoefte aan had en zijn moeder niet technisch is en zijn vader geen tijd had.” “In de wijk zijn geen faciliteiten voor techniek.”

“Klustuin met begeleiding, zoiets als Pietje Bell maar waar dan proefjes of technische dingen gebouwd kunnen worden. Een soort Ontdekhoek, maar waar je dan op woensdagmiddag naar toe kunt gaan. Ook voor 10-11 jarigen dus!” “Technieklessen aanbod buiten school.” “Crea-activiteiten (en dan bedoel ik meer dan knutselen alleen) zoals vroeger de handenarbeidles. Figuurzagen, solderen, elektrotechniek t.g.v. thema’s (Sint, Pasen, Kerst, etc).” “Ik vind dat er te weinig aan ICT gedaan wordt.” “Een doe-museum in de deelgemeente.”

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

31


WETENSCHAP EN NATUUR Van welk aanbod maakt uw kind gebruik? 140

120

100

80

# respondenten

60

40

Weet niet wat het is NEE, nooit NEE, misschien later

20

JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk 0 Dierentuin

Kinderboerderij

Huisdier

Koken

Museum met focus op wetenschap

Natuurspeeltuin

Scouting

Paardrijden

Wat is de reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt terwijl hij/zij dit wel wil?

32 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het huidige aanbod? 20%

21%

2%

13%

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

44%

Als u heeft aangegeven bepaalde dingen te missen, aan welk aanbod denkt u dan? “Ik heb geen idee van het aanbod in de buurt (ken wel het natuurhistorisch museum en naturalis)”

“Een natuurclub voor kinderen, anders dan scouting, meer gericht op natuur zelf.”

“Een natuurspeeltuin, speeldernis in de buurt zou leuk zijn.”

“Natuurles in combinatie met de natuur in (nu weinig aandacht voor op school door focus op taal en rekenen).”

“Een speelbos.” “In de wijk is geen natuurspeeltuin” “Ik zou het leuk vinden als er op de kinderboerderij buitenschoolse activiteiten zouden plaatsvinden (voor verschillende leeftijden); ”werken op de boerderij”; stallen uitmesten e.d. Spannende dingen in de natuur doen. Of een echt natuurspeelterrein; bomen klimmen, hutten bouwen, sjouwen tussen de bosjes enz”

“Ik zou het leuk vinden als er soms eens een natuurwandeling/avontuur georganiseerd zou worden door bijvoorbeeld een boswachter. Denk dan aan het gebied zevenhuizerplas. Zo veel te leren qua dieren en vogels!” “Een leuke natuurspeeltuin in de wijk waar de kinderen hutten kunnen bouwen.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

33


COMMUNICATIE EN TAAL Van welk aanbod maakt uw kind gebruik? 140

120

100

80

# respondenten

60

40

Weet niet wat het is NEE, nooit 20

NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0 Spelen met andere kinderen

Lezen

Voorgelezen worden

Bibliotheek

Schrijven of dichten

Telefonie

Taalles

Wat is de reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt terwijl hij/zij dit wel wil?

34 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het huidige aanbod? 8% 20% 11%

8%

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden 53%

Als u heeft aangegeven bepaalde dingen te missen, aan welk aanbod denkt u dan? “De mogelijkheid tot het leren van vreemde talen (Frans, Spaans) zonder dat mijn kind er drie kwartier voor hoeft te reizen.” “Er zou op jongere leeftijd meer aandacht besteed kunnen worden aan taallessen op school, en dan bedoel ik Engels.”

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

35


WAARDERING 2.2 OVERZICHT AANBOD DOOR OUDERS Aanbod dat het belangrijkst gevonden wordt: 100,00%

75,00%

50,00%

Weet niet wat het is 25,00%

NEE, nooit NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0,00% Spelen met andere kinderen

Buitenspelen

Lezen

Voorgelezen Zelf naar worden school lopen

Televisie kijken

Computer

Bibliotheek

Internet

Dierentuin

Sport / atletiek

Aanbod dat nooit gebruikt gaat worden: 100,00%

75,00%

50,00%

Weet niet wat het is 25,00%

NEE, nooit NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0,00% Circus

Paardrijden

Scouting

Kerk, Moskee, Synagoge

Dans of ballet

36 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Taalles

Zwemles

Hutten bouwen

Theater

Fotografie en media


Aanbod dat nu nog niet gebruikt wordt maar later wel: 100,00%

75,00%

50,00%

Weet niet wat het is 25,00%

NEE, nooit NEE, misschien later JA, maar zal het niet missen JA, belangrijk

0,00% Muziekles

Theater

Fotografie en media

Klussen, Hutten bouwen figuurzagen, etc.

Dans of ballet

Circus

Paardrijden

Koken

Sport / atletiek

Belangrijkste redenen om hiervan geen gebruik te maken:

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

37


2.3 UITKOMSTEN WORKSHOP KINDEREN Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je de leukste hobby?

38 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

39


40 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Wat vind je de leukste hobby? Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Zwemmen

Sport

Buitenspelen

% leerlingen

SPORT EN BEWEGEN

Dit zijn de resultaten van leerlingen die Sport en Bewegen als lievelingshobby hebben.

Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hoe lang doe je dat al?

Weet je nog waarom je op die hobby bent gegaan? Papa/mama bedacht Op school gedaan Op TV gezien Vriendje/vriendinnetje Was in de buurt

<1 jaar

1-2 jaar

3-4 jaar

langer

Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

41


42 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Wat vind je de leukste hobby? Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Zwemmen

Sport

Buitenspelen

% leerlingen

KUNST EN CULTUUR

Dit zijn de resultaten van leerlingen die Kunst en Cultuur als lievelingshobby hebben.

Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hoe lang doe je dat al?

Weet je nog waarom je op die hobby bent gegaan? Papa/mama bedacht Op school gedaan Op TV gezien Vriendje/vriendinnetje Was in de buurt

<1 jaar

1-2 jaar

3-4 jaar

langer

Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

43


44 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Wat vind je de leukste hobby? Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Zwemmen

Sport

Buitenspelen

% leerlingen

TECHNIEK EN ICT

Dit zijn de resultaten van leerlingen die Techniek en ICT als lievelingshobby hebben.

Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hoe lang doe je dat al?

Weet je nog waarom je op die hobby bent gegaan? Papa/mama bedacht Op school gedaan Op TV gezien Vriendje/vriendinnetje Was in de buurt

<1 jaar

1-2 jaar

3-4 jaar

langer

Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

45


46 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Wat vind je de leukste hobby? Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Zwemmen

Sport

Buitenspelen

% leerlingen

WETENSCHAP EN NATUUR

Dit zijn de resultaten van leerlingen die Wetenschap en Natuur als lievelingshobby hebben.

Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


Hoe lang doe je dat al?

Weet je nog waarom je op die hobby bent gegaan? Papa/mama bedacht Op school gedaan Op TV gezien Vriendje/vriendinnetje Was in de buurt

<1 jaar

1-2 jaar

3-4 jaar

langer

Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

47


!

Het aantal kinderen dat taal en cultuur als lievelingshobby heeft is gering, daardoor zijn de hier getoonde resultaten minder representatief.

COMMUNICATIE EN TAAL Dit zijn de resultaten van leerlingen die Communicatie en Taal als lievelingshobby hebben.

Wat doe je allemaal na schooltijd? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

20% 10%

Wat vind je de leukste hobby?

48 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Zwemmen

Sport

0%

Buitenspelen

% leerlingen

30%


!

Het aantal kinderen dat taal en cultuur als lievelingshobby heeft is gering, daardoor zijn de hier getoonde resultaten minder representatief.

Hoe lang doe je dat al?

Weet je nog waarom je op die hobby bent gegaan? Papa/mama bedacht Op school gedaan Op TV gezien Vriendje/vriendinnetje Was in de buurt

<1 jaar

1-2 jaar

3-4 jaar

langer

Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

49


2.4

OVERZICHT POTENTIELE ACTIVITEITEN KINDEREN Activiteitenniveau per talentlijn ten opzichte van gemiddelde:

75%

50%

25%

Taalles

Bibliotheek

Schrijven/dichten

(School)tuintje

Koken

Scouting

Paardrijden

Spelcomputer

Computer en Internet

TV kijken

Hutten bouwen

Religie

Bioscoop

Musea bezoeken

Toneelspelen

Zingen

Muziekles

Tekenen

Knutselen

Circus

Dansen

Sport

Zwemmen

-25%

Buitenspelen

0%

Sport en Bewegen

-50%

Kunst en Cultuur Techniek en ICT Wetenschap en Natuur Communicatie en Taal -75%

50 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Welke dingen zou je nog meer willen gaan doen? Sport & Bewegen Kunst & Cultuur Techniek & ICT Wetenschap & Natuur Communicatie & Taal

Wat lijkt je de beste plek om die nieuwe dingen te gaan doen? Thuis Op School Bij een vereniging In de buurt

Wat is de reden dat je die dingen nu nog niet doet? Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

51


2.5

CONCLUSIES ONDERZOEK PER TALENTLIJN Bevindingen workshop: We hebben de kinderen onderverdeeld naar talentlijn, gebaseerd op wat zij als hun favoriete hobby hebben benoemd. Die verdeling is niet gelijkmatig, veruit de meeste kinderen wijzen een sport of buitenspelen aan als leukste hobby. De groep die Taal en Communicatie als lievelingshobby heeft is erg klein:

Leukste hobby’s van kinderen, teruggebracht tot talentlijnen.

De groep die Sport en Bewegen als leukste hobby heeft aangewezen is over de hele linie vrij actief. Voetbal, dansen en vechtsport zijn daarbij de meest populaire hobby’s. Sport en Bewegen wordt ook het vaakst genoemd onder de vraag wat kinderen nog meer zouden willen gaan doen, verspreid over verschillende sporten en vechtsporten. Wat opvalt is dat kinderen die Kunst en Cultuur als favoriete hobby hebben minder aan technische hobby’s doen, maar wel weer vaker dansen en koken en actief zijn op het gebied van Taal en Communicatie.

Ook doen ze minder aan sport dan gemiddeld, het circus is in de groep van Kunst en Cultuur niet populairder dan in andere groepen. Kinderen die techniek en ict als favoriete hobby hebben genoemd doelen daarmee in vrijwel alle gevallen op het achter de computer of spelcomputer zitten. Buiten die twee activiteiten zijn ze over de hele linie ondergemiddeld actief. Vrienden staan bij deze kinderen op het verlanglijstje. Het lijkt erop dat veel kinderen de computer en spelcomputer graag gebruiken maar zodra ze er een andere hobby naast hebben daar hun voorkeur naar uit laten gaan. Op het gebied van wetenschap en natuur is paardrijden favoriet. Deze groep gaat minder naar de bioscoop, kijkt minder tv en zit minder achter de computer. Kinderen die aan wetenschap en natuur willen gaan doen doelen daarbij in vrijwel alle gevallen op paardrijden. De groep kinderen die communicatie en taal als favoriete hobby heeft vormt een echte minderheid van net iets meer dan 1%. TV en computer, maar ook de bioscoop en het buitenspelen wordt veel gedaan. Circus en scouting steken er verrassend bovenuit.

CONCLUSIES KINDEREN: > Sport en bewegen is op alle gebieden populair. > Kinderen die computer als favoriete hobby aanwijzen doen dat vaak omdat ze geen andere hobby hebben. > Voor deze kinderen spelen vaker andere redenen dan ´geen tijd´ een rol om nieuwe activiteiten niet te doen. > Vrijwel iedereen die aan Wetenschap en Natuur doet of wil gaan doen doelt daarbij op paardrijden. 52 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: Voor de talentlijn Sport en Bewegen geldt dat het aanbod door een overgrote meerderheid als goed wordt omschreven. Geld en tijd worden als voornaamste redenen genoemd om ergens geen gebruik van te maken. Buitenspelen wordt belangrijk gevonden. Sommige sporten worden nog gemist, zwemles is soms niet haalbaar vanwege wachtlijsten of openingstijden. Op het gebied van Kunst en Cultuur ligt veel potentieel. Van muziekles, theater en fotografie geven veel ouders aan dat hun kind er misschien wel gebruik van gaat maken. Het aspect kosten speelt een dominante rol in de motivatie om daar geen gebruik van te maken. Qua techniek en ict ligt vooral in de niet-electronische kant van de techniek, zoals het bouwen van hutten, klussen en figuurzagen nog ruimte. Techniekateliers, ambachten, kledingateliers en een natuurspeeltuin om hutten te bouwen worden gemist. Een kwart van de respondenten geeft aan geen idee te hebben waar ze het aanbod kunnen vinden en een kwart vindt het aanbod ontoereikend. Kosten lijken hier geen belemmerende rol te spelen.

De talentlijn wetenschap en natuur leert ons dat ouders veel belang hechten aan een natuurspeeltuin in de buurt. Opvallend is dat terwijl paardrijden door veel kinderen wordt genoemd als hobby die ze nog eens willen gaan doen, een meerderheid van de ouders aangeeft dat hun kinderen daar nooit aan zullen beginnen. Op het gebied van taal en communicatie spelen kosten en nabijheid bijna geen rol. Het is vooral een gebrek aan tijd dat parten speelt. Spelen met andere kinderen, lezen en voorgelezen worden en de bibliotheek worden door bijna alle ouders belangrijk gevonden. Als gemist aanbod wordt door twee ouders het leren van vreemde talen genoemd. Opvallend is dat de activiteiten die het belangrijkst worden gevonden vrijwel allemaal activiteiten zijn waar geen buitenschoolse organisatie voor nodig is. Buiten spelen, lezen en voorgelezen worden, zelf naar school lopen, computeren en tv kijken... Het grootste potentieel aan toekomstig gebruik zit in cultureel aanbod vervolgens in de technische hoek en vervolgens dans/ballet, circus en paardrijden.

CONCLUSIES OUDERS: > Culturele activiteiten hebben het grootste potentieel. > Hutten bouwen, techniekateliers, ambachten en natuurspeeltuinen klinken veelbelovend in de oren van ouders. > Voor â&#x20AC;&#x2DC;belangrijksteâ&#x20AC;&#x2122; dingen zijn weinig voorzieningen nodig. > Vragen wat kinderen leuk en ouders belangrijk vinden leidt tot totaal verschillende antwoorden. Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

53


UITKOMSTEN PER WIJK


HET LAGE LAND RESPONDENTEN OUDERS

3.1

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Overig Suriname Marokko niet-westers

Oost-Europa

Samenwonend Alleenstaand Gescheiden Overig westers

Nederland

Anders

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

West-Europa

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

56 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

57


HET LAGE LAND ONDERWIJS

et Lage Land nderwijs

A20

A.T.V. A ..T.V. T V ""Ommoord" "O "Omm Omm Ommoord moord" moord"

TERBREGSEPLEIN TERBR T ER RBRE BR REGS REG EGS GS SEPLE SEPLEIN S EPL LE EIN N traat iums l min Alu aat Tinstr

t lstraa Nikke

aat omstr Chro

t lstraa Nikke

. orrnstr utssho elis O Corn

GS E epad regs Terb

WEG

weg Hoofd

Chr. Basissch. Van Veldhuizen (disloc.)

at thstra Hanra

- Chr. Basissch. Onze Wereld (hoofd loc.) - S. Jonkeren (disloc.) Tijdelijk gesloten

in lkple us Bo Marin

R.K.B. De Kleine Prins (Montessori & Dalton) (disloc.)

V.T.V. V.T V. V ..T T.V. T .V. V ""D "De Venho Venhoev Venhoeve Venh Venhoeve" e"" e

traat ingas rt Els Folke

Otto

Verd

B John

A

58 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

G

Wa

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten? llaan nder Alexa Prins

errte Pools at

ftstra

Kree

traat evers Vierg

S.B.O. De Kring

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

Chr. Basissch. Onze Wereld

laan Kobe

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt? (bijna) nooit

100 m

250 m

g Leni

laan nder Alexa Prins

aat trra antes Bram

0m

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

59


HET LAGE LAND PARTICIPATIE

et Lage Land articipatie & Welzijn

Volkstuin, ATV Ommoord

A20

A.T.V. A ..T.V. T V ""Ommoord" "O "Omm Ommo Ommoord

TERBREGSEPLEIN TERBR T ER RBRE BR REG R REGS EG EGS GS SEPLEIN SEPL SEPLE S EPLEIN N t straa i ium l min Alu

Werf Prins Alexander

Duikschool, Lucky Dive Center B.V.

aat Tinstr

Milieupark Prins Alexander aat omstr Chro

traat ikkkels

N Center, Studio Alexander Fit & Sun t lstraa Nikke

. orrnstr utssho elis O Corn

GS E epad regs Terb

WEG

weg Hoofd

Verrijzeniskerk

Educatieve Tuin en schooltuinen, Lieven De Key

St. Caecilia kerk - Bewoners-steunpunt Alexander - Wijkgebouw Het Peil Scouting Prinses Irene Groep 45 Jongerencentrum B!zaril Gymlokaal Lagelandspad Buurthuis Alexanderpolder

n in lkple us Bo Marin

V.T.V. V.T V. V ..T T.V. T .V. V ""D "De Venho Venhoev Venhoeve Venh Venhoeve" e"" e

Korfbalvereniging RSV Trekvogels

Rotterdamse Boksvereniging "Hoboken" Otto

Verd

Arbo Active B.V. / All Active

B John

A

60 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Waar doe je je hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s?

G

Wa

Sporthal Zadkine

Hoe ga je daar naartoe?

Sportclub Boeren / F

llaan nder Alexa Prins

errte Pools

Met wie ga je er naartoe?

at

ftstra

Kree

traat evers Vierg

Speeltuin, BSV Het Lageland

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

Korean Reformed Church of Rotterdam - Gymlokaal Merkelbachstraat - Stichting Brazilian Jiu Jitsu Rotterdam - Immanuelkerk

laan Kobe

Dance Point Fitness Centre

Wat vind je van de activiteiten in de wijk? Sharon's Coaching Services 15%

Kollmann - Sports & Health Centre

3% 37%

100 m

250 m

Precies goed Te veel / Verkeerde dingen Ik weet niet wat er te doen is

g Leni

laan nder Alexa Prins

aat trra antes Bram

0m

Te weinig

45%

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

61


HET LAGE LAND RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

62 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

64 Onze Wereld

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

63


HET LAGE LAND BELEIDSKAART

et Lage Land eleidskaart

Aanvullend - Zelfbeheerprojecten: projecten op het gebied van groen onder de aandacht brengen van bewoners (bron: Wijkactieprogramma 2012)

A20

A.T.V. A ..T.V. T.V ""Ommoord" "O "Omm Omm mo moor m oor oord" oord o ord o rd"

Aanvullend - Jeugd in de wijk: initiatieven en activiteiten voor de ontwikkeling van jeugd in de wijk (bron: Wijkactieprogramma 2012)

traat iums l min Alu aat Tiinstr

t lstraa Nikke

aat omstr Chro

t lstraa Nikke

epad regs Terb

WEG

d sepa r reg Terb

GS E

f weg Hoofd

V.T.V. V.T V. V ..T T.V. T ..V. V ""D "De Venhoev Venhoe Venh Venho Venhoeve Venhoeve" e"" e

epad l nds la Lage

traat ingas rt Els Folke t r traa ers Tiimm Klaas

""De V Venhoeve" Ven en nh nh hoeve e"" e

A

64 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind? G

Wa

“Betere en fantasievolle buitenspeelplekken: zonder toestellen maar met natuurlijk materiaal (bijvoorbeeld voor hutten); zonder boze autobezitters als er met een bal gespeeld wordt; zonder hondenpoep.” “Meer buiten kunnen rommelen en hutten bouwen. Makkelijk buiten kunnen voetballen. Nu voetballen ze illegaal op een sportterrein wat wel toegestaan wordt maar waar ze niet gemakkelijk kunnen komen. Het is echter wel belangrijk dat ze dat kunnen blijven doen met de vrienden uit de buurt.”

De Buurt Bestuurt - Bazelbuurt (bron: Wijkactieprogramma 2012) Inrichting Speelveld Epenstraat i.s.m. bewoners (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Opmerkingen kinderen: Buitenspelen kan goed in de buurt. traat evers Vierg

Tijdens het groepsgesprek kwam naar voren dat het buurthuis gesloten of verbouwd wordt. De activiteiten daar werden gewaardeerd en waren via school bekend.

Uitvoering rioolwerkzaamheden Berlagestraat (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Als toe te voegen activiteiten werden genoemd: basketbal waterballet schaatsen

laan Kobe

Ontwikkelen parkeerplannen ter hoogte v.d. Emmanuelkerk (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Iedereen kent de scouting, maar niemand zit er op.

100 m

g Leni

laan nder Alexa Prins

aat trra antes Bram

0m

250 m

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

65


HET LAGE LAND CONCLUSIES Bevindingen workshop: Veel kinderen zijn actief buiten schooltijd en hebben de behoefte om nog meer dingen te gaan doen. Gebrek aan tijd is daarbij het voornaamste bezwaar. Naast paardrijden behoren hutten bouwen, dansen en scouting tot de activiteiten die ze nog willen gaan doen. Slechts een kleine minderheid geeft aan niets nieuws te willen doen.

Ook een zwembad wordt als toe te voegen voorziening.

vaak

genoemd

Het buurthuis wordt momenteel verbouwd of gesloten. Veel kinderen gaven aan dit jammer te vinden. Een groot deel van de klassen kwam met enige regelmaat in het buurthuis, ook via school werden daar activiteiten georganiseerd.

Bij een vereniging en/of in de buurt worden als beste plekken genoemd waar je die nieuwe dingen kunt gaan doen. Daarbij geeft een meerderheid van de kinderen aan dat de reden waarom ze destijds met hun lievelingshobby zijn begonnen is omdat een vriendje of vriendinnetje er al op zat of omdat papa of mama dit had bedacht. Voetbal is de populairste sport. Een speeltuin en voetbalveld worden dan ook als suggestie aangedragen om toe te voegen. In het algemeen vinden de kinderen dat je goed kunt buitenspelen in de buurt.

CONCLUSIES KINDEREN: > Kinderen zijn actief en willen nog meer dingen gaan doen > Het buurthuis wordt gemist. > Buitenspelen kan goed in de buurt, maar meer speeltuinen en een voetbalveld zijn gewenst. > Paardrijden, dansen, scouting en hutten bouwen zijn activiteiten die veel kinderen nog willen gaan doen. 66 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: De respons van ouders uit Het Lage Land is relatief laag. Ouders brengen hun kinderen vaak naar school en naar buitenschoolse activiteiten. Ze vinden dat de kinderen via school in aanraking moeten komen met hun hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s en gaan anders zelf met hun kind op zoek. Met name activiteiten in de natuur worden gemist, zoals hutten bouwen. Ook op het gebied van kunst en cultuur wordt aangegeven dat het aanbod als ontoereikend wordt ervaren. Opvallend is verder dat geen van de respondenten bekend is met het Jeugdsportfonds of met de Stichting Leergeld. Ook ouders geven aan dat een gebrek aan tijd de voornaamste reden is voor hun kinderen om bepaalde activiteiten (nog) niet te doen.

CONCLUSIES OUDERS: > Met name activiteiten in de natuur worden gemist. > Geen van de respondenten kent het Jeugdsportfonds of de Stichting Leergeld.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

67


NESSELANDE RESPONDENTEN OUDERS

3.2

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Marokko

Overig niet-westers

Oost-Europa Overig westers

Suriname

West-Europa

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Gescheiden Anders

Nederland

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

68 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

69


NESSELANDE ONDERWIJS

esselande nderwijs

k ldij eve mm Ha ter Pie

k ldij eve mm Ha ter de Pie rka rk

e ijntj e em ad lle Willl ooterk K de

n van n va un eu Ple

Coenraad S Swi Sw wiep w epdijk epd ijk

ke ma ade kR Dir

ade ngk ela Lev ob Jac

Brandin ding gdij dijkk

Ad riaa nH uys ma npa d

Geer G eertt Adegeests traat

Siciliëboulevard rd

e ijkk jded Zijd der Zi

an ria Ad

e kad den win rw Voo W.

d pa an m ys Hu

Wo W o

Pie Pie

Pi t Z

Paul Schuitema Paul it stra t straa

F

k

d npa ma uys nH riaa Ad

Siciliëboulev ard

G Gerr

Brede School Nesselande: - P.C.B.S. Het Spectrum (hoofd loc.) - O.B.S. Passe-Partout (disloc.) - Kath. Daltonb. Het Tangram (disloc.)

Zevenhuizerplas

Duc

Spor rrtcom mp m p Sportcomp "Nesseland "Ne esssela an a nd - O.B.S. Passe-Partout (hoofd loc.) - Kath. Daltonb. Het Tangram (hoofd loc.)

V. V V V.T.V. "De Bo "D Boerde Boerderij" der erij" rij" ij

g we aff ra eG sd ue cq Ja

Joan

Joop JJo oop p Paull

d pa ns re au iL nr He at tra ss ter luij nS Ja

tr. ks inc lam eV ed ric u Ma

rt of l e eth Alb u rq Ma

on we g

Mir

Moe M pa

Delva D l

Henri Matissestr aat

V.T V V. V.T.V. De Tochten" Toc ochten" o oc chten" ch hte "De

sm alil Re ch gis a nM va an La

M ee lbe s

r ee telm Ke

ot Gr

ing eR ps am

r er ee me erm izen ard Plu Na

el

n iele W

er me er eg He

r ee rm ele do er Ka me ler e do Ka

er me nd Za

ote Gr

er me we au Bla

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

n

e sm ali Re ch giiss a nM va

a Lameer r ste ek Le

70 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

René R e é Mag Mag Ma gritte rittes ritt ittt straat aat att

Albert berto to o Giaco G om m


e kad eld edv Bre eltje Ne

Ger G er Ladagestraat aa

Bernard Cant B erstr.

Coe enra nraa ad d Swiepd ep pdijk pdijk ijk j

Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten?

Berm weg

H k He Henk Bruin ruint uintje tjess jesst jess sstr. r. r.

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

N i e u w e r k e d e n

Laan van Av A Avant-Garde

Free eekk vva van Leeu eeuw wens en ens enstr trr. tr. r.

utt van an He Heusd dens densing siingel gell

On de rw eg

of hh rlic Eh

ies dr An

m ille W

t aa str en isp Gis

t aa str ela ms re oP nn Be

t aa str so as Pic ta ris Ch

blo Pa

I J s s e

Bo ste lw eg

g we se eld atv Ma

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt?

of rh pie Co

ris Ch f ho au be Le

e rd Ga ntva nA va an La

(bijna) nooit

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

71


NESSELANDE PARTICIPATIE

esselande articipatie & Welzijn

k ldij eve mm Ha ter Pie

k ldij eve mm Ha ter de Pie rka rk

e ijntj e em ad lle Willl ooterk K de

n van n va un eu Ple

Coenraad S Swi Sw wiep w epdijk epd ijk

ke ma ade kR Dir

ade ngk ela Lev ob Jac

Siciliëboulevard rd

e ijkk jded Zijd der Zi

an ria Ad

e kad den win rw Voo W.

d pa an m ys Hu

Brandin ding gdij dijkk

Ad riaa nH uys ma npa d

Geer G eertt Adegeests ttraat

Stichting Suri Events

Wo W o

Marine Club Rotterdam

Pie Pie

Pi t Z

Paul Schuitema Paul it stra t straa

F

k

d npa ma uys nH riaa Ad

G Gerr

Cypr yp uslaan

Siciliëboulev ard

- Aikido Rotterdam Nesselande - OM Yoga - Kerk in Nesselande

M Maltaplein

Mallorcastraat

Cors C or icala calaan

Nesselande

Zevenhuizerplas

Bewonderwijs

Laan van n het he S Sur ur Volkstuin De Boerderij

André Breto

René R e é Mag Mag Ma gritte rittes ritt ittt straat aat att

Albert lbert berto to o Giaco G a om m

Joan

Joop JJo oop p Paull

Volkstuin De Tochten

Mir

Moe M pa

Delva D l

at tra ss ter luij nS Ja

tr. ks inc lam eV ed ric u Ma

Zaal Voetbal Vereniging Margriet

sm alil Re ch gis a nM va an Rotterdamse Kendo Vereniging La "Fumetsu"

M ee lbe s

r ee telm Ke

ot Gr

ing eR ps am

r er ee me erm izen ard Plu Na

el

n iele W

er me er eg He

r ee rm ele do er Ka me ler e do Ka

er me nd Za

ote Gr

er me we au Bla

Nieuwerkerkse Onderwatersport Vereniging "Potvis"

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

n

e sm ali Re ch giiss a nM va

a Lameer r ste ek Le

72 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

rt of l e eth Alb u rq Ma

Unity'99 Rotterdam

on we g

Henri Matissestr aat

d pa ns re au iL nr He


Coe enra nraa ad d Swiepd ep pdijk pdijk ijk j

Waar doe je je hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s?

e kad eld edv Bre eltje Ne

Bernard Cant B erstr.

Hoe ga je daar naartoe?

Ger G er Ladagestr gest aat

Sport BSO Jada

H k He Henk Bruin ruint uintje tjess jesst jess sstr. r. r.

Corpoforte ( fysio, manueel therapie en fitness)

Landelijke Rijvereniging en Pony Club "De Prinsemolen"

Met wie ga je er naartoe?

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

Nederlandse Barsoi Club (NBC)

Modelsport Vereniging Bergschenhoek

N i e u w e r k e

Sportcomplex Nesselande Hockeyclub Ommoord / Hockeyvereniging OMHC

d e n

Laan van Av A Avant-Garde

Free eekk vva van Leeu eeuw wens en ens enstr trr. tr. r.

utt van an He Heusd dens densing siingel gell

On de rw eg

I J s s e

Bo ste lw eg

Wat vind je van de activiteiten in de wijk? t aa str ela ms re oP nn Be

g we se eld atv Ma

20%

of hh rlic Eh

ies dr An

m ille W

t aa str en isp Gis

ta ris Ch

blo Pa

t aa str so as Pic

of rh pie Co

f ho au be Le

e rd Ga ntva nA va an La

ris Ch

Te weinig 2% 45%

Precies goed Te veel / Verkeerde dingen Ik weet niet wat er te doen is

33%

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

73


NESSELANDE RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

74 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

108 Spectrum

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

75


NESSELANDE BELEIDSKAART

esselande eleidskaart

k ldij eve mm Ha ter Pie

k ldij eve mm Ha ter de Pie rka rk

Speel - In ov - Eers (bro

e ijntj e em ad lle Willl ooterk K de

Coenraad S Swi Sw wiep w epdijk epd ijk

ke ma ade kR Dir

ade ngk ela Lev ob Jac

Bra and

Paul Schuitema Paul it stra t straa

d npa ma uys nH riaa Ad

Pie e

Pi t Z

Ad riaa nH uys ma npa d

ndi ndin din di ing ngdij ngd gd dijk ijkk Badplaats - Instellen alcoholverbod voor badseizoen 1 april - 1 oktober 2012 - Extra inzet van toezicht en handhaving (politie, RET, stadstoezicht) - Tijdelijke openbare toiletten en strandwachthuisje plaatsen - Extra inzet op preventie drank- en drugsgebruik jongeren - Extra inzet Roteb om strand en badplaats schoon te houden - Diverse evenementen op strand, boulevard en winkelcentrum - Voorschriften en toezicht op evenementen om overlast te beperken - Clean-up-day: o.a. Roteb, winkeliers, scholen en watersportvereniging maken samen badplaats boven en onderwater schoon - Diverse voorlichtingscampagnes over o.a. alcohol, afval en zwemwate - Plaatsing grote informatieborden met plattegronden bij strandopgang - Plaatsing van meer fietsenrekken (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Sici iciliĂŤ liĂŤbo bou ulev leva ard rd

G Gerr

Skatepark - Aan de Kosboulevard wordt eind 2012 gestart met de aanleg van een skatepark - Omwonenden en gebruikers worden bij het ontwerp en gebruik betrokken (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Zevenhuizerplas

Duc

Spor r m rtcom mp p Sportcomp "Nesseland "Ne esssel ssela sela an nd V. V V V.T.V. "De B "D Boerde Bo Boerderij" der erij" rij" ij

g we aff ra eG sd ue cq Ja

Krajicek Playground - Grasveld naast het sp - Drie keer per week s (bron: Wijkactieprog

at tra ss ter luij nS Ja

tr. ks inc lam eV ed ric u Ma

rt of l e eth Alb u rq Ma

on we g

sm alil Re ch gis a nM va an La

M ee lbe s

r ee telm Ke

ot Gr

ing eR ps am

r er ee me erm izen ard Plu Na

el

n iele W

er me er eg He

r ee rm ele do er Ka me ler e do Ka

er me nd Za

ote Gr

er me we au Bla

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

n

e sm ali Re ch giiss a nM va

a Lameer r ste ek Le

76 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Henri Matissestr aat

V.T V V.T.V V. V. V.T.V. De Toc ochte och oc ten" n" "De Tochten"


Coenraa aad d Swiepd ep pdijk pdijk ijk j

Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind? e kad eld edv Bre eltje Ne

“Meer samenwerking door gebruik te maken van de faciliteiten die op de scholen aanwezig zijn voor muziekles, etc.”

lplek Waterwijk verleg met buurtbewoners wordt een natuurlijke speelplek ontworpen ste ontwerp is in het tweede kwartaal van 2012 gepresenteerd n: Wijkactieprogramma 2012)

“Nesselande ligt aan een prachtig recreatiemeer, en daar zou zeilles of surfles heel goed gegeven kunnen worden.“ “Meer buitenspeelplaatsen, bijvooorbeeld in de vorm van een natuurspeeltuin, speeldernis.” en r gen

“De dichtstbijzijnde bouw-speeltuin is in het Centrum of op Zuid, het zou leuk zijn als er hier in de wijk ook een komt, in de buurt van de Zevenhuizerplas bijvoorbeeld. “Meer aandacht en tijd op school voor taalontwikkeling en activiteiten gericht op sociale vaardigheden.” “Een goed pestbeleid op school“ “Ik mis cursussen of workshops voor kinderen in de Knoop of de Kristal; cursusenzo organiseert een paar dingen, maar niet veel.”

Kindcluster II - Twee basisscholen, kinderopvang, hockeyclub en drie kunstgrasvelden sinds de zomer van 2012 - Twee velden voor hockeyclub OMHC , één openbaar veld. - Op zaterdagen tijdens het wedstrijdseizoen maakt OMHC gebruik van het openbare veld

N i e u w e r k e d e n

I J s s e

Laan van Av A Avant-Garde ard

peelbalkon is vanaf het 2e kwartaal een Krajicek Playground portactiviteiten voor de jeugd ramma 2012)

On de rw eg

of hh rlic Eh

ies dr An

m ille W

t aa str en isp Gis

ta ris Ch

blo Pa

Bo ste lw eg

Bedrijventerrein Nesselande - Start bouw 1e bedrijven op het westelijk deel in 2012 - 2e helft 2012 klankbordgroep van bedrijven, bewoners en stedelijke diensten ingesteld door deelgemeente g we (bron: Wijkactieprogramma se 2012)

t aa str so as Pic

ld eld attvv Ma

Opmerkingen kinderen: De kinderburgemeester wordt genoemd. Deze behartigt de belangen van kinderen in de (deel) gemeente. Een meisje uit groep 8 van het Spectrum zit in de raad, daarom zijn de leerlingen goed op de hoogte van welke punten er zijn aangedragen en wat er allemaal speelt.

of rh pie Co

ris Ch f ho au be Le

e rd Ga ntva nA va an La

Omdat er een groot meer in de buurt is wordt er door een aantal kinderen kano gevaren en zit een aantal op zeilen. Ook wordt door veel kinderen (ongeveer 1/3) filmpjes gemaakt. Ze vinden dat leuk om te doen. De meertaligheid in de klas is laag. Vrijwel iedereen heeft een huisdier.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

77


NESSELANDE CONCLUSIES Bevindingen workshop: De kinderen in Nesselande zijn actief en breed georienteerd. Ze zitten vol ideeën over wat ze allemaal nog meer zouden kunnen doen. Activiteiten tijdens de wintersport worden daarbij in één adem genoemd met thuis knutselen. De computer en spelcomputer wordt door relatief weinig kinderen als favoriete bezigheid genoemd. 88% van de kinderen maakt wel gebruik van de computer en het internet, maar ze halen meer voldoening uit andere activiteiten. De meeste kinderen worden door hun ouders met de auto naar hun hobby’s gebracht. Het gebrek aan tijd is dan ook de voornaamste reden dat ze bepaalde dingen (nog) niet doen. Desondanks geeft bijna de helft van de kinderen aan dat er te weinig activiteiten in de buurt zijn.

gevolgd in de Romeynshof of bij de SKVR. In Nieuwerkerk aan den IJssel zit een aantal leerlingen op een sportvereniging. Ook de scouting wordt daar gedaan. Uit het groepsgesprek blijkt dat door ongeveer een derde van de kinderen filmpjes worden gemaakt en bewerkt. Ze vinden dat leuk om te doen. De meertaligheid in de klas is laag, de meeste kinderen zijn van Nederlandse afkomst. De kinderburgemeester wordt genoemd. Omdat een meisje uit groep 8 in de raad zijn de leerlingen goed op de hoogte welke punten er zijn aangedragen en er allemaal speelt. Dit draagt bij aan betrokkenheid en het bewustzijn leerlingen met wat er in de stad speelt.

zit, van wat de van

In het groepsgesprek komt naar voren dat sommige leerlingen inderdaad ver reizen voor hun hobby. Zo wordt er gevoetbald bij Feijenoord, geschaatst in Zoetermeer, atletiek beoefend in Noord-Holland, geturnd in Zevenkamp en muziekles

CONCLUSIES KINDEREN: > Kinderen zijn actief en breed georiënteerd. > Er wordt veel gereisd voor activiteiten, ouders brengen de kinderen daar met de auto naartoe. > De leerlingen hebben heel veel ideeën over verbeteringen van hun wijk en denken daarin graag mee

78 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: De respons van ouders uit Nesselande is hoog en kwam snel op gang. Het betreft veel hoogopgeleide autochtone moeders. In Nesselande zijn meerdere basisscholen ondergebracht in een brede school waar ook buitenschoolse activiteiten zijn gehuisvest. Sommige leerlingen verblijven 5 dagen per week op de buitenschoolse opvang (BSO). Eén van de ouders geeft aan dat vroeger vanuit de BSO allerlei activiteiten werden ondernomen in de omgeving, maar dat dit om financiële redenen is afgeschaft, terwijl de respondent aangeeft hier best wel meer voor te willen betalen. Een andere ouder zegt ook hieraan belang te hechten maar dan vanuit de school. De tendens is dat ouders vinden dat ze veel moeten reizen voor de hobby’s van hun kinderen (“Er is qua sport alleen de hockey, en die is vol. Wij gaan zelf naar Nieuwerkerk voor de korfbal.”). Dit geldt niet alleen voor sport, maar ook voor het

leren van vreemde talen (Frans en Spaans) waar kinderen nu drie kwartier voor reizen. Een aantal ouders geeft aan dat de kinderen extra uitdagingen kunnen gebruiken en dat er meer gestuurd zou mogen worden op de sociale vaardigheden van kinderen. Andere ouders geven aan dat weinig aan ict gedaan wordt, zij hier toch de toekomst in zien.

er te terwijl

Een natuurspeeltuin, speeldernis of bouwspeeltuin wordt door ouders ook gemist. Ook geven ouders aan dat het naastgelegen meer volop kansen biedt voor zeil- en kanoles. Uit de workshop in de klas blijkt dat sommige kinderen daar al gebruik van maken, mogelijk is dit niet bij alle ouders bekend. Heel specifiek wordt er een oproep gedaan voor een speeltuin in de buurt van de Cypruslaan. Vanaf daar is een speeltuin alleen bereikbaar door een bruggetje of een drukke weg over te steken.

CONCLUSIES OUDERS: > Veel hobby’s zijn ver weg > Een speeldernis of bouwspeeltuin wordt gewaardeerd. > Aansluiting school en/of BSO op activiteiten wordt gemist, hier willen ouders wel voor betalen. > Meer aandacht voor sociale vaardigheden en taal.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

79


OMMOORD RESPONDENTEN OUDERS

3.3

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Overig niet-westers Suriname Marokko Oost-Europa Overig westers West-Europa

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Gescheiden Anders

Nederland

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

80 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

81


OMMOORD ONDERWIJS

mmoord nderwijs

de ka tte Ro

rg bu en its W

er ink eL rgs Be

E

Bo Ka s rm oz ijn be

ad

"De Blijde Blijijde Wei" Wei eii unap ll Ca

W its en bu rg pa d

Ommoordse Omm O mmoordse mm moordse oo ord ds Veld V Ve eld

b Witsenburgpad

d rpa ke Kik

d pa ge ug br

A

ge ug br er og Ho

a Selm

Openbare basisschool (jenaplan) ‘Fridtjof Nansen’

tss laa la mp rblo de Sö

Christelijke basisschool basisschool ‘Dr. Martin Luther Kingschool’ Protestants-christelijke (jenaplan) ‘De Boei’ Protestants-christelijke basisschool (jenaplan) ‘De Boei’

Openbare basisschool ‘Prins Alexanderschool’

llplaat Russe

eg niusw Arrhe

rfordRuthe

B. G.B

pad p Dawes dpad Brian

g weg nhof Binne weg n ussw ni Arrhe

la Eliotp

oo ent R Presid m Balse Eg

weg ordse mmo we O Nieu

ts laa la ep rnik Ze

weg nnes gh O erliling Kam

s at pla hr Bo

Ter Terbregsepark

ats pla llog Ke

ls Nie

Max laats kp Planc

allweg Marsh

Halte Halte e "Bi "Binnenh ho ho off" "Binnenhof"

we ke rij -

as a pagr Pam

ras Brong

as grra eg de dd Dod

G

Ha alte a ltlte te e Halte "G Graskr Gras raskru ra r "Graskru

a gras Fiorin

egras c ap Sch

as gra Kam

ras Rijstg

ras Trilg

bloem Vlam

Protestants-Christelijke basisschool ‘Albert Plesman’ bloem Vlam

a gras Cyper

as grra aig Raa

bloem Vlam

r aan nderl Alexa Prins

as as gra ri gr Fiorin

loem Knikkb

Te r b r e g g e

ras Brong

pettTrom m bloe

bloem Helm

ass grra ellg te Borst

bloem Boter

a gras Blauw

tr.

ras Buntg

lgras Fakke

G d o krui Bol

Rooms-Katholieke Dalton basisschool ‘Minister Marga Klompé Daltonschool’

as as a gr Kam

Satijn

ad ad pa rasp Rijstg

bloem

ee nw or te lst r.

r.

W at er le lie sin ge l

"R'dam "R R'dam dam Alexan Alexan xan

A20 d spa dde Ge

A.T.V. .T.V. "Ommoord "Ommoord" "Omm "O moord" moord" moor

TERBREGSEPLEIN TERBR REG EGS EG GS GSEPLEIN SEPLE S EPLEIN N

lhof Metaa

straat inium Alum

anstrr. Manga

at mstra um niiu Alumin

t rstraa Kope nstra Tin

straat inium Alum

82 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

H "Ale "Al

pad rp Koper

re odo mm Co Air


Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

ob ac nJ Ja

Teirli T

r Victo

ng Ri

E. v an Ja offstr. Gresh

Dirk C Aa

el e sing ruggen van B Carry

e ps am nk ve Ze

an rm He

t aa str off rh ue Sla

el i g issin sk vinn tra rS Igo

pad tenbal t Bon Schou

el ing els ss ou tR r l e Alb

ge ge ing j nsin je Ostai

l Cla d on d ym zpa Rarule B

n a l va Pau

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten?

Gong

el Buge rac Ma

m bre

m

te

bre

rem

rfb Ve

le Ge

Om

lo co Pic

ina ar Oc

Wit

iti nflu Pa m

l ge ian Tr

g we se mp a nk ve Ze

m bre

Tjo jon ng ge err

w

ou

Gr

Tjong

em lbbr Pij

lke Ste

em lbr ke Ste

pad tenbal utt Bon ou ho Sch

rem ipb Kru

d uiid bekkrru Ebb

u d" uid"

d nkruid Citroe

uid kru s mkr Balse

d dskrui Gerar

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

id jeskru Beurs

Rooms-Katholieke basisschool ‘De Horiszon’ d uiid krru dekkr de eid Hei

Sportpark S t k "Z Zwansnesse" Zwansnesse wansnesse "Zwansnesse"

kruid Fluite

ruid Goudk

kruid Fluite

kruid Harte

d uiid Bolkkr

kruid Denne

kruid Bitter kruid Heide

eu Ge

ruid toffelk Chris

d ruid Egelk

d uiid kru mkr Balse

kruid Ganze

ruid Geelk

S

er Ro

id b llkru Cyymbe

uid rui nekkrru nne Den

Openbare basisschool (jenaplan) ‘Kruidenhoek’

enk Bo loot s

n Boorn

g lsewe Cape

kruid Denne

kruid Fluite

r id ru ictusk e ed Ben

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt? g sweg n Mee Marte

(bijna) nooit

weg e man Water

t astraa Kenitr

straat Valletta

0m

Oosterflank

wekelijks

alaan Djedd

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

83


OMMOORD PARTICIPATIE

mmoord articipatie & Welzijn

de ka tte Ro

rg bu en itts W

er ink eL rgs Be

E

Bo Ka s rm oz ijn be

ad

ap Kinderboerderij un De Blijde wei ll Ca

W its en bu rg pa d

Ommoordse Omm O mmo mm moor mo oo ords ord dse ds se e Veld V Ve eld

b Witsenburgpad

d rpa ke Kik

d pa ge ug br

ef r ho ve de la ar k Pa

A

a Selm

ge ug br er og Ho

Biljartvereniging Ommoord

pad

Gymlokaal Nansenplaats eg weg rlofw Lage

tte Ro Gymlokaal Curieplaats

llplaat Russe

Speeltuin Ommoord

rfordRuthe

eg niusw Arrhe

Stg. Herv./Opst.kerk. Lispln./Prinsekerk Statensngl.

pad p Dawes dpad Brian

g weg

ls Nie

Halte Halte e "Bi "Binnenh hof" ho "Binnenhof"

Stichting Sporthal W.I.O.N.

Max laats kp Planc

oo ent R Presid m Balse

egras c ap Sch

as gra Kam

ras Rijstg

ras Trilg

bloem Vlam

bloem Vlam

a gras Cyper

as grra aig Raa

Gymlokaal Nieuwe Ommoordseweg

G

Ha alte a ltlte te e Halte "G Graskr Gras raskru ra r "Graskru

a gras Fiorin

loem Sierb

d o krui Bol

ras Brong

r aan nderl Alexa Prins

as a pagr Pam

as grra eg de dd Dod

Scoutingterrein Ommoordseweg bloem Vlam

G

as as grra Manna

as as gra ri gr Fiorin

we ke rij -

ass grra gg Dwer

ras Brong

Te r b r e g g e

ass grra ellg te Borst

loem Knikkb

bloem Helm

ras Buntg

lgras Fakke a gras Blauw

o rn ldoo Gaspe

oorrn Duind

pettTrom m bloe

Vuur-

weg ordse mmo we O Nieu

ts laa la ep rnik Ze

bloem Boter

Eg

Continental Art Centre

oorn Boksd

tr.

la Eliotp

R.k.c. W.i.o.n

weg Onnes li gh erlin Kam

s at pla hr Bo

Ter Terbregsepark

nhoff Binne

nhof Binne weg n ussw ni Arrhe

B. G.B

Sports Art Ommoord

Sport-O-Theek Prins Alexander Sportstimulering Prins Alexander Servicepunt Sport Prins Alexander

Wijkaccommodatie de Romeynshof

as as a gr Kam

Satijn

ad ad pa rasp Rijstg

bloem

ee nw or te lst r.

r.

W at er le lie sin ge l

"R'dam "R R'dam dam Alexan Alexan xan

A20 d spa dde Ge

A.T.V. .T.V. "Ommoord "Ommoord" "Omm "O moord" moord" moor

TERBREGSEPLEIN TERBR TERBREG REG REG EGS GS GSEPLEIN SEPLE S EPLEIN N

lhof Metaa

straat inium Alum

anstrr. Manga

at mstra um niiu Alumin

t rstraa Kope nstra Tin

straat inium Alum

84 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

H "Ale "Al

pad rp Koper

re odo mm Co Air


Waar doe je je hobby’s?

Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

ob ac nJ Ja

Teirli T

Hoe ga je daar naartoe?

r Victo

ng Ri

E. v an Ja offstr. Gresh

l ge lsin se us Ro

Dirk C

Andréplla attss aa Gidep

Aa

el e sing ruggen van B Carry

e ps am nk ve Ze

an rm He

t aa str off rh ue Sla

el i g issin sk vinn tra rS Igo

pad tenbal t Bon Schou

rt l e Alb

ge ge ing j nsin je Ostai

l Cla d on d ym zpa Rarule B

n a l va Pau

Gong

el Buge rac Ma

em lbbr Pij

Stichting Kerken Ommoord Gezamenlijke kerken Open Hof Ommoord

lke Ste

em lbr ke Ste

m bre

m

bre

rem

rfb Ve

le Ge

iti nflu Pa m

Met wie ga je er naartoe?

Om

lo co Pic

ina ar Oc

te Wit

pad tenbal utt Bon ou ho Sch

rem ipb Kru

l ge ian Tr

g we se mp a nk ve Ze

m bre

Tjo jon ng ge err

w

ou

Gr

Tjong

Evangelische Gemeente Ommoord

d nkruid Citroe

uid kru s mkr Balse

u d" uid"

id jeskru Beurs

Jeu de Boules Club "Les Francophiles"

ekkrruid de Heid

Sportpark "Z Zwansnesse" wansnesse "Zwansnesse"

kruid Fluite

ruid Goudk

kruid Fluite

kruid Harte

d uiid Bolkkr

kruid Denne

kruid Bitter kruid Heide

ruid toffelk Chris

d uiid bekkrru Ebb

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

er Ro

lkruid Cyymbe

kruid Denne

d ruid Egelk

d uiid kru mkr Balse

kruid Ganze

S

eu Ge

Geelkruid, Educatieve Tuin

ruid Geelk d dskrui Gerar

enk Bo loot s

n Boorn

Squash centrum Ommoord

g lsewe Cape

kruid Denne

Sportpark ‘Zwansnesse’

kruid Fluite

Wat vind je van de activiteiten in de wijk?

r id ru ictusk e ed Ben

16%

g sweg n Mee Marte

Te weinig

4%

Precies goed 47%

Te veel / Verkeerde dingen weg e man Water

Ik weet niet wat er te doen is t astraa Kenitr

straat Valletta

0m

33%

Oosterflank alaan Djedd

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

85


OMMOORD RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

86 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

168 Horizon, Prins Alexanderschool, Marga KlompĂŠ, Martin Luther King

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

87


OMMOORD BELEIDSKAART

mmoord eleidskaart

er ink eL rgs Be

rg bu en itts W

Aanvullend - Wijkschouw: nersSamen mogelijke met gemeentelijke diensten en bewoners mogelijke ui oplossingen vinden voor problemen in de buitenruimte uitenruimte (bron: Wijkactieprogramma 2012)

de ka tte Ro

E

Bo Ka s rm oz ijn be

ad ap llun Ca

W its en bu rg pa d

Ommoordse Omm O mmo mm moor mo oo ords ord dse ds se e Veld V Ve eld

b Witsenburgpad

d rpa ke Kik

d pa ge ug br

ef r ho ve de la ar k Pa

A

ge ug br er og Ho pad eg eg rlofw Lage

tte Ro

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

llplaat Russe

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Winkelcentrum Binnenhof - Werken aan een veilig en aantrekkelijk winkelcentrum met ondernemers, politie en gemeentelijke diensten (bron: Wijkactieprogramma 2012)

B. G.B

JongerenPanel Jongeren Informatie Punt (bron: Wijkactieprogramma 2012) la Eliotp

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Ter Terbregsepark

Voetbalkooi - Voetbalkooi naaast school de Piloot krijgt nieuwe plek in de Grassenbuurt - Samen met jongeren wordt een plek uitgekozen en ingericht - Exacte locatie is nog niet bekend (bron: Wijkactieprogramma 2012)

oo ent R Presid m Balse Eg

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012) G

loem Knikkb

we ke rij -

bloem Boter

pettTrom m bloe

bloem Helm

Te r b r e g g e

Vuur-

Herontwikkeling Grasbuurt - Nieuw seniorencomplex (Brongras) - Nieuwe school met twee gymzalen gekoppeld aan een goede buitenruimte - Nieuwbouw in 2012 gestart (bron: Wijkactieprogramma 2012)

d o krui Bol

tr.

r aan nderl Alexa Prins

do Bokkssd

oorn o do elld pe pe asp Gas

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012) n orrn o oo o

G

Halte Ha alte a ltlte te e "Graskru "G Graskr Gras ras ru ra r

loem Sierb

bloem Vlam bloem Vlam Satijn

ad ad pa rasp Rijstg

bloem

ee nw or te lst r.

r.

W at er le lie sin ge l

"R'dam "R R'dam R'da dam Alexan Alexan

A20 d spa dde Ge

A.T.V. .T.V. "Ommoord "Ommoord" "Omm "O moord" moord" moor

TERBREGSEPLEIN TERBR TERBREG REG REG EGS GS GSEPLEIN SEPLE S EPLEIN N

lhof Metaa

straat inium Alum

anstrr. Manga

at mstra um niiu Alumin

t rstraa Kope nstra Tin

straat inium Alum

88 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

H "Ale "Al

pad rp Koper

re odo mm Co Air


Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind? Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

ob ac nJ Ja

Teirli T

r Victo

ng Ri

E. v an Ja offstr. Gresh

Dirk C

Andréplla attss aa Gidep

Aa

el e sing ruggen van B Carry

e ps am nk ve Ze

an rm He

t aa str off rh ue Sla

el i g issin sk vinn tra rS Igo

pad tenbal t Bon Schou

el ing els ss ou tR r l e Alb

ge ge ing j nsin je Ostai

l Cla d on d ym zpa Rarule B

n a l va Pau

Gong

rac Ma

iti nflu Pa m

Om

lo co Pic

ina ar Oc

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Tjo jon ng ge err

w

ou

n Boorn

er Ro

g lsewe Cape

d nkruid Citroe

id uiid jeskkrru Beurs

uid kru s mkr Balse

u d" uid"

ekkrruid de Heid d tekrui uitte Flui

Sportpark "Z Zwansnesse Z wansnesse" wansnesse w wansness "Zwansnesse"

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012) id rruid Goudk

d uiid itekrui uiite Fllu

d uiid ekkrru Harrtte

d uiid Bolkkr

d uiid ekkrru Heide

d uiid ekkrru ne nn en De

kruid Bitter

`Betaalbaar buitenschools aanbod via school of buurthuis van muziek, creatief en ict. Nu zie ik alleen sport-aanbod.`

d uiid Herinrichting buitenruimte projectenuiteekr krru Fl (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Opmerkingen kinderen:

S

eu Ge

ruid toffelk Chris

d ruid Egelk

d uiid kru mkr Balse

d dskrui Gerar

enk Bo loot s

G Straatgesprekken - Deelgemeente, Opbouwwerken en SBA voeren straatgesprekken - Start in de Kruidenbuurt uiidd bekkrruen ideeen over de wijk van bewoners Ebb - Inventariseren meningen (bron: Wijkactieprogramma 2012)

ruid Geelk

`Meer ouderbetrokkenheid, volledige kindcentra en veel meer nadruk op de ontwikkeling van 21st century-skills en rechter-hersenhelft ontwikkeling.`

Tjong

Gr

Herinrichting buitenruimte projecten (met inspraak van bewoners) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

uid kkrru anze

l ge ian Tr

g we se mp a nk ve Ze

`Voor kinderen in het algemeen zou ik graag zien dat ze meer tolerantie naar elkaar en anderen wordt bijgebracht.` `Iets doen voor anderen/helpen (in de vorm van een soort maatschappelijke stage) bijvoorbeeld ouderen.`

el Buge

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Winkelpromenade Hesseplaats - Werken aan een veilig en aantrekkelijk winkelcentrum met ondernemers, politie en gemeentelijke diensten (bron: Wijkactieprogramma 2012)

`Meer techniekaanbod, zoals bv elektronica buiten schooltijd in de omgeving. In kleine groepjes met een leuke leraar. Dit zou mijn zoontje zeker van de computer weghalen.`

De Romeynshof is goed bekend, er is daar veel te doen zoals dansen, schilderen, en muziekles. De bibliotheek zit daar ook. Naast boeken lenen en lezen kun je daar op de computer, waar ook gebruikt van wordt gemaakt. Ook door kinderen die thuis ook een computer hebben omdat ze dan meer rust hebben en de computer niet hoeven te delen met hun broertje of zusje. Over het buiten spelen verschillen de meningen. Door een minderheid worden bezwaren aangedragen: er ligt te veel poep in de speeltuin, de speeltuinen en toestellen zijn te klein en er zijn ‘irritante kinderen’. Het buitenspelen wordt door andere leerlingen vooral omschreven als verstoppertje, voetbal, hutten bouwen en tikkertje. Dingen waar weinig randvoorwaarden voor nodig zijn.

d ruiid skkrru ictusk e ed Ben

g sweg n Mee Marte

weg e man Water

t astraa Kenitr

straat Valletta

0m

Oosterflank alaan Djedd

Er worden veel verschillende talen gesproken, leerlingen volgen ook taalles op o.a. de Iraanse of Chinese school.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

89


OMMOORD CONCLUSIES Bevindingen workshop: De kinderen weten over het algemeen goed te vertellen wat er in de buurt zoal te doen is. Het zwembad in Zevenkamp wordt veel bezocht (ook voor schoolzwemmen), kinderboerderij De Blijde Wei is bij iedereen bekend.

Op de Prins Alexanderschool komen creatieve oplossingen naar voren om het gemis van een bioscoop op te lossen door films te vertonen in de sporthal. Ook lasergamen kan volgens de kinderen prima in een sporthal.

In en om de Romeynshof is veel te doen. In de bibliotheek kun je naast het lenen en lezen van boeken ook op de computer, wat door een aantal kinderen regelmatig gedaan wordt. Ook worden er verschillende cursussen gegeven. De Sport-O-Theek is onder die naam niet bekend bij de leerlingen. De School of Rock in het Continental Art Centre is populair. Je kunt daar zingen en dansen.

Daarnaast worden toneelspelen en proefjes doen geopperd. Ook vissen komt naar voren en dat blijkt prima in de buurt te kunnen. Er zwemmen snoeken in de sloot.

Bij De Horizon komt naar voren dat veel kinderen het leuk vinden om te (helpen) koken. Ook geeft bijna de hele klas op het formulier aan op ping-pong te willen. Op de Martin Luther Kingschool wordt genoemd dat je bij Sports Art Ommoord kunt kickboxen. In andere wijken wordt dit vaak genoemd als toe te voegen activiteit.

Als nieuwe activiteit komt basketbal naar voren, dit heeft veel draagvlak. Een paar leerlingen zitten op basketbal in Nieuwerkerk aan den IJssel, dat is toch wel ver weg. In samenhang daarmee wordt ook genoemd dat een basketbalveldje of een basket op het schoolplein zou worden gewaardeerd. Het schoolplein van de Martin Luther Kingschool wordt omschreven als saai en eenzijdig. Het schoolplein van de Fridtjof Nansenschool wordt als goed voorbeeld genoemd.

CONCLUSIES KINDEREN: > Er is veel te doen, kinderen weten dit te vinden. > Mogelijkheden voor buitenspelen kunnen verbeterd worden door de schoolpleinen aan te pakken. > In plaats van een basketbalvereniging volstaat een basket op het schoolplein. In plaats van een bioscoop kun je ook films vertonen in de sporthal.

90 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: Ouders zijn redelijk tevreden over het aanbod in de wijk, maar missen met name op het gebied van Techniek en ICT en op het gebied van Wetenschap en Natuur aanbod of weten niet waar ze dat kunnen vinden. Daarbij wordt gedacht aan technieklessen, timmeren en figuurzagen, maar ook aan cultuur voor jongens, waaronder rap. Natuurwandelingen en werken op de boerderij of kinderboerderij worden op het gebied van natuur genoemd, net als speeldernissen, bomen klimmen en hutten bouwen.

De aangekondigde sluiting van de bibliotheek wordt genoemd als een groot gemis. Hier kwam veel aanbod bij elkaar. Ook wordt genoemd dat het aanbod via de Brede Schoolactiviteiten als een belangrijke mogelijkheid voor talentontwikkeling wordt gezien:

Voor cultuur gaan ouders vaak de deelgemeente uit. Voor theaterbezoek, films en musea, maar ook voor cursussen op het gebied van kunst geeft men aan naar het centrum te gaan. Het aspect kosten is bij zowel sport als cultuur de voornaamste reden voor ouders om hun kind iets niet te laten doen. Ouders geven aan dat het in het gezin met meerdere kinderen financieel niet haalbaar is om naast de zwemles nog andere sporten of muziekles te betalen. Ook het tijdstip van aanbod (“17.15-18.15 uur, midden in de stad”) wordt als probleem gezien.

Veel ongenoegen wordt geuit over verdwijnende speelplekken, met name in de Kruidenbuurt. Ook doeltjes op grasvelden ontbreken, de voetbalkooi wordt als onveilig beschouwd omdat ze worden gebruikt door oudere kinderen (“allochtone jongeren van gemiddeld 16 jaar”).

“Een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen, de mogelijkheid om ouders te laten zien wat hun talentontwikkeling voor resultaat heeft opgeleverd d.m.v. een presentatie of voorstelling.”

Op andere speelplekken liggen peuken, kapotte bierflesjes en veel hondenpoep waardoor deze niet aantrekkelijk zijn om in te spelen.

CONCLUSIES OUDERS: > Er is behoefte aan techniek, ict en cultuur voor jongens en meer aandacht voor cultuur in het algemeen. > Aan de speelplekken kan nog veel verbeterd worden. > Natuurspeeltuinen, werken op de boerderij en wandelingen door de natuur worden geopperd. > De aangekondigde sluiting van de bieb is een groot gemis. Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

91


OOSTERFLANK RESPONDENTEN OUDERS

3.4

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Suriname

Overig niet-westers

Marokko

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Oost-Europa

Gescheiden

Overig westers

Anders

West-Europa

Nederland

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

92 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

93


kkruid

gras erg

gras hape

ras Trilg

ras Rijstg

gras Kam

gras sg Struis

ras Raaig

gras Rijstg

diistel d elld ge Kog

OOSTERFLANK RVWHUร€DQN QGHUZLMV ONDERWIJS

r id skru dictu Bene

as as a gr Kam

ras Rijstg

pad rasp Rijstg

sweg n Mee Marte

g eg we w nw enw tzen Hintze ge H org eor Ge G

Statio Station S ttation atio "R'dam "R R'dam R'da dam Alexander" Alexand A der" d

at Kompasstra Kom

raat Eridanusst

Ommoord" O Ommoord Omm Om mm mmoor moor moord" oord"

weg rman erm Wate

d o erpa Kop

ols

aa

t

errNoord g. stg kroons

at nsstra Merte

- O.B.S. De Meridiaan - R.K.B. De Pionier (disloc.)

a ra

st

ad

st

Ny

He llsin ing bo rge rf

roon Kro

t straa

Halte Ha H allte al te e "Prinsenlaan" "Prins "Prin ""Prinse P inse Prinse enlaan" n"

t straa

n enlaa Prins

de Hantje aats la ongp Jo

pad nkip in Hels

d mรถpa Malm

pad

sr st Jong

plln. ij rp eije el Esm Samu

hof

n hailaa Sjang

anoRom

ocht eltto Midd

Sportpark Spo ortpa ortpark o tpark pa arrk eg gradw Lenin

at lastra Vigno

laan nder Alexa Prins

at ristra Vasa

ante Bram plein

r at lastra Vigno h f laho Vigno

M.C. ergb Grim

"Oos osterflank osterflank" os ste terflank" te flan "Oosterflank"

at

tra Tattis

ck-

Lieftin

nstr.. stiaa

r Chri

rp

d eelpa ze B uijn

t istraa Albert

k Stikke

94 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

el ssing Dree Rom

Be Begraafplaats Beg eg gra ra rraa aaf afpla afplaats fpla p aat aa at "Oud-Kralingen" Ou ud d-K -K Kra alin a in nge ge

t straa Dosio

ngel yllssiin Den U

t straa Dosio

Bruijn zeelp ad

Piete

Jo hn

f osioho Do

Prins

t straa Dosio

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark dingiu rr-Red ewie Noord A.N

ersstr. Huijs

n aat da va renstra Id t Dugte

t aat kstr Vinks n-V ysde Eys

l singe nberg Zeele Nancy

van va Marie

at estra ttte oque ine M Herm

at ostra lo ange ela Mich

raat ra antest Bram

raat rnast Made

lpad ijjnzee Bruijn John

aat isssttrra Bernin

at ristra Roda

Rie tke rkw eg

aat trra Brays

an senla

Aa rhu is is

Ma lm รถ

an ghaila Sjan

laan Kobe

e de Hantje

at wstra Blaau

ts laats wakp Jan K

straat r Helm Van de

on de Salom

lomeuke Van H

of urgh t enb Goth

aat gestrra Berla

Aa lbo pa rgd

Sk ag en erf

traat evers Vierg

at thstra Hanra

gtsttr. d. Vlu V.d

aat eelstr Blond

at anstra Brinkm

a bass Momats pla

at lmstra Helm

norn Verdo

aat ra llomst euke Van H

str.

ed st m al H

Even EvenaarEvena enaar plein

Ar en da lho f

Fle ns bu r ho gf

traat houts Krom

Callo

Palerr

G

Ev en aa r

Aa rhu isp ad

raat lerkst De K d gepa a rl Be

rstr. snijde

Kurt

SaidPort-S

of oh m

rf Tunise

errte Poolsin ple

traat Vriess

Cla ra Eg gin i k str aa t

alaan Djedd

ht eltoc Midd

er e Be r te Gro

aat stra rkruis Zuide at rstra olste K.Po aat terstr Pools

weg Voerman

g l assinge rna arrn Va

ihof Tripol

Fa bo rg er f

rraat lerkst De K

at nstra hage Verh

p KoopRinze sstr. man

an aan usslla a us an da oorrd t Noo n usstnr Zelde Mary

- P.C.B.S. Cornelis Haak - R.K.B. De Pionier (hoofd loc.)

t

t straa Evers Henri

et Lage Land

Tocht rkse werke

Oosterflank

rstraa

e Kram

t rstraa Duike

Otto

aan la nder Alexa Prins

t s raa ngast in Stuiv

er Van d

t aat erstr Kram

at restra make aghe De W

t straa lingen Twee

at astra Vallett

ad it enp Gerrits

elpad r uw Cro

aat gerstr Sprin

y weyKolde

raat ingast rt Els Folke

aat stra rgst eybu oot M Klo

s ad sp ande Bra

traat tuyts

Jan S t straa Epen

traat mserrs Worrm

rr. ornst utsho elis O Corn

aat mastr Grata nus Adria r van de ltltss. rp Steu

str. oorsel Van M

t aat elstr aze De B

er Van d

RINS ALEXANDER

de eman

str

at i stra Tin

at alsstra Meta

t lstraa Nikke

ter

t rstraa Kope

er e Be Klein

alhof Meta

Po t straa inium Alum

t straa inium Alum

rr. aanst Mang

at mstra um u niiu Alumin


Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten?

at dstra Nyysta

Vaasa

ho h f

gerf org undb Kalu

ad rp se ed G

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt? (bijna) nooit

0m

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

95


kkruid

gras erg

gras hape

ras Trilg

ras Rijstg

gras Kam

gras sg Struis

ras Raaig

gras Rijstg

diistel d elld ge Kog

OOSTERFLANK RVWHUÀDQN DUWLFLSDWLH :HO]LMQ PARTICIPATIE

r id skru dictu Bene

as as a gr Kam

ras Rijstg

pad rasp Rijstg

sweg n Mee Marte

g eg we w nw enw tzen George Hintze

Milieubrengstation (in Zadkine ROC)

Statio Station S ttation atio "R'dam "R R'dam R'da dam Alexander" Alexand A der" d

at Kompasstra Kom

raat Eridanusst

Deelgemeente Prins Alexander

Ommoord" O Ommoord Omm Om mm mmoor moor moord" oord"

weg rman erm Wate

d o erpa Kop

Vereniging Lanen van Oranje I

t s raa st ndrië Alexa

t straa Basra

ht eltoc Midd

aat stra rkruis Zuide at rstra olste K.Po aat terstr Pools

aan la nder Alexa Prins

t s raa ingast Stuiv

weg Voerman

gel rnasin arrn Va

Tripol T

Medisch Tranings Centrum Oosterflank

Palerr

of oh m

rf Tunise

Smith / M L C

RIS, Rotterdamse vereniging voor aangepast sporten ed st m al H

at lmstra Helm

W.A.L. sports

Flex PT t

rstraa

aat gestrra Berla

straat r Helm Van de

raat lerkst De K d gepa a rl Be

Dance School Forom

eg gradw Lenin

anoRom

ocht eltto Midd

Sportpark Spo ortpa ortpark o tpark arrk

"Oos ostterfl os rfla rf fll-an ank" ank a nkk" "Oosterflank" Tennis-Squashcentrum Tennispark Leningradweg 50 - Tennis-Squashcentrum Pharo Tennisvereniging - Sportvereniging Alexandria '66

at

tra Tattis

Rie tke rkw eg

ck-

Lieftin

nstr.. stiaa

r Chri

rp

d eelpa ze B uijn

t istraa Albert

k Stikke

96 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

el ssing Dree Rom

Be Begraafplaats Beg eg gra ra rraa aaf afpla afplaats fpla p aat aa at "Oud-Kralingen" Ou ud d-K -K Kra alin a in nge ge

t straa Dosio

ngel yllssiin Den U

t straa Dosio

Bruijn zeelp ad

Piete

Jo hn

f osioho Do

Prins

t straa Dosio

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark dingiu rr-Red ewie Noord A.N

ersstr. Huijs

t aat kstr Vinks n-V ysde Eys

n aat da va renstra Id t Dugte Cla ra Eg gin i k str aa t

an ghaila Sjan

at lastra Vigno

M.C. ergb Grim

l singe nberg Zeele Nancy

van va Marie

at estra ttte oque ine M Herm

ante Bram plein

r at lastra Vigno h f laho Vigno

- Sporthal Alexander - Rotterdam Basketball

laan nder Alexa Prins

at ristra Roda

at ostra lo ange ela Mich

aat isssttrra Bernin

Halte Ha H allte al te e "Prinsenlaan" "Prins "Prin ""Prinse P inse Prinse enlaan" n"

t straa

n enlaa Prins

raat ra antest Bram

lpad ijjnzee Bruijn John

Tocht rkse werke

lomeuke Van H

at ristra Vasa

an senla

str.

Callo

de Hantje aats la ongp Jo

raat rnast Made

aat esstr de Vri eman

sr st Jong

norn Verdo

Kurt

laan Kobe

e de Hantje

aat trra Brays

Otto

plln. ij rp eije el Esm Samu

on de Salom

raat ingast rt Els Folke

aat ra llomst euke Van H

rstr. snijde

at wstra Blaau

ts laats wakp Jan K

traat houts Krom

p KoopRinze sstr. man

an aan usslla a us an da oorrd t Noo n usstnr Zelde Mary

Ar en d

alh Cultuur en Literatuur Vereniging Iraanse Buurthuis ‘De ofOriënt’

Sportmovement Mark Spierenburg

at restra make aghe De W

G

Ev en aa r

roon Kro

et Lage Land

Fa bo rg er f

Aa lbbo pa rgd

rraat lerkst De K

at nstra hage Verh

Sk ag en erf

traat evers Vierg

at thstra Hanra

gtsttr. d. Vlu V.d

aat eelstr Blond

at anstra Brinkm

t straa Evers Henri

Rotterdamse Artiesten Club

a bass Momats pla

e Kram

a ra

st

ad

st

Ny

at nsstra Merte

er Van d

t aat erstr Kram

t rstraa Duike

aidPorrt-S

Gymlokaal ihofAdenstraat/Varnasingel

ad it enp Gerrits

elpad r uw Cro

aat gerstr Sprin

y weyKolde

Oosterflank

Vereniging Centrum Promotie Alexandrium II aat rgsttra eybu oot M Klo

s ad sp ande Bra

traat tuyts

Jan S t straa Epen

traat mserrs Worrm

rr. ornst utsho elis O Corn

aat mastr Grata nus Adria r van de ltltss. rp Steu

str. oorsel Van M

at elstra aze De B

er Van d

RINS ALEXANDER

t straa lingen Twee

er e Be r te Gro

at i stra Tin

at alsstra Meta

t lstraa Nikke

at astra Vallett

t rstraa Kope

alaan Djedd

alhof Meta

t straa inium Alum

t straa inium Alum

rr. aanst Mang

at mstra um u niiu Alumin

pad nkip in Hels


Waar doe je je hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s?

Hoe ga je daar naartoe?

Met wie ga je er naartoe?

at dstra Nyysta

Vaasa

ho h f

gerf org undb Kalu

ad rp se ed G

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

Wat vind je van de activiteiten in de wijk? 13%

5%

Te weinig Precies goed 47%

Te veel / Verkeerde dingen Ik weet niet wat er te doen is

35%

0m

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

97


OOSTERFLANK RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

98 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

63 Meridiaan, Cornelis Haak

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

99


kkruid

gras erg

gras hape

ras Trilg

ras Rijstg

gras Kam

gras sg Struis

gras Rijstg

diistel d elld ge Kog

OOSTERFLANK BELEIDSKAART ras Raaig

RVWHUÀDQN HOHLGVNDDUW

r id skru dictu Bene

as as a gr Kam

ras Rijstg

pad rasp Rijstg

sweg n Mee Marte

g eg we w nw enw tzen Hintze ge H org eor Ge G

Statio Station S ttation atio "R'dam "R R'dam R'da dam Alexander" Alexand A der" d

at Kompasstra Kom

raat Eridanusst

Ommoord" O Ommoord Omm Om mm mmoor moor moord" oord"

weg rman erm Wate

d o erpa Kop

ols

aa

t

errNoord g. stg kroons

t straa Aden

Start project Woonservicegebieden: (bron: Wijkactieprogramma 2012)

errte Poolsin ple

Acties tegen hondenpoep: start met omgeving van Brindisipad en Tunistraat (bron: Wijkactieprogramma 2012)

a ra

st

ad

st

Ny

at nsstra Merte

He llsin ing bo rge rf

t straa

Halte Ha H allte al te e "Prinsenlaan" "Prins "Prin ""Prinse P inse Prinse enlaan" n"

t straa

n enlaa Prins

de Hantje aats la ongp Jo

pad nkip in Hels

d möpa Malm

pad

sr st Jong

hof

n hailaa Sjang

anoRom

ocht eltto Midd

Sportpark Spo ortpa ortpark o tpark pa arrk eg gradw Lenin

at lastra Vigno

laan nder Alexa Prins

at ristra Vasa

ante Bram plein

r at lastra Vigno h f laho Vigno

M.C. ergb Grim

"Oos osterflank osterflank" os ste terflank" te flan "Oosterflank"

at

tra Tattis

ck-

Lieftin

nstr.. stiaa

r Chri

rp

d eelpa ze B uijn

t istraa Albert

k Stikke

100 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

el ssing Dree Rom

Be Begraafplaats Beg eg gra ra rraa aaf afpla afplaats fpla p aat aa at "Oud-Kralingen" Ou ud d-K -K Kra alin a in nge ge

t straa Dosio

ngel yllssiin Den U

t straa Dosio

Bruijn zeelp ad

Piete

Jo hn

f osioho Do

Prins

t straa Dosio

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark dingiu rr-Red ewie Noord A.N

ersstr. Huijs

n aat da va renstra Id t Dugte

t aat kstr Vinks n-V ysde Eys

l singe nberg Zeele Nancy

van va Marie

at estra ttte oque ine M Herm

at ostra lo ange ela Mich

raat ra antest Bram

raat rnast Made

lpad ijjnzee Bruijn John

aat isssttrra Bernin

at ristra Roda

Rie tke rkw eg

aat trra Brays

plln. ij rp eije el Esm Samu

on de Salom

an senla

Aa rhu is is

Ma lm ö

an ghaila Sjan

laan Kobe

e de Hantje

at wstra Blaau

ts laats wakp Jan K

straat r Helm Van de

aat ra llomst euke Van H

lomeuke Van H

roon Kro

aat gestrra Berla

Aa lbo pa rgd

traat evers Vierg

at thstra Hanra

gtsttr. d. Vlu V.d

at anstra Brinkm

aat eelstr Blond

Sk ag en erf

at lmstra Helm

norn Verdo

Fle ns bu r ho gf

traat houts Krom

str.

Ar en da lho f

Aa rhu isp ad

raat lerkst De K d gepa a rl Be

Callo

G

Ev

rstr. snijde

Kurt

ed st m al H

en Start project Woonservicegebieden: a r (bron: Wijkactieprogramma a2012)

traat Vriess

Cla ra Eg gin i k str aa t

alaan Djedd

ht eltoc Midd

er e Be r te Gro

aat stra rkruis Zuide at rstra olste K.Po aat terstr Pools

weg Voerman

Multidisciplinair team: Port-Saïdstraat/Alexandriëstraat (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Fa bo rg er f

rraat lerkst De K

at nstra hage Verh

p KoopRinze sstr. man

an aan usslla a us an da oorrd t Noo n usstnr Zelde Mary

alaan Djedd

Alg ie ier s-

t

t straa Evers Henri

et Lage Land

Tocht rkse werke

Oosterflank

rstraa

e Kram

t rstraa Duike

Otto

aan la nder Alexa Prins

t s raa ngast in Stuiv

er Van d

t aat erstr Kram

at restra make aghe De W

t straa lingen Twee

at astra Vallett

ad it enp Gerrits

elpad r uw Cro

aat gerstr Sprin

y weyKolde

raat ingast rt Els Folke

aat stra rgst eybu oot M Klo

s ad sp ande Bra

traat tuyts

Jan S t straa Epen

traat mserrs Worrm

rr. ornst utsho elis O Corn

aat mastr Grata nus Adria r van de ltltss. rp Steu

str. oorsel Van M

t aat elstr aze De B

er Van d

RINS ALEXANDER

de eman

str

at i stra Tin

at alsstra Meta

t lstraa Nikke

ter

t rstraa Kope

er e Be Klein

alhof Meta

Po t straa inium Alum

t straa inium Alum

rr. aanst Mang

at mstra um u niiu Alumin


Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind? “Een groter activiteitenaanbod in de wijk. Als een activiteit makkelijk bereikbaar is (op loop- of fietsafstand) kunnen kinderen veel makkelijker deelnemen.” “Ik zou graag meer ondersteuning voor mijn dochter willen voor het vak rekenen. Mijn dochter krijgt nu privé-les. Ik weet dat er meer ouders zijn die dit voor hun kinderen zouden willen, maar die kunnen zich de kosten niet veroorloven. Op school wordt er wel huiswerkbegeleiding gegeven, maar dat is niet specifiek rekenen. Ik heb geïnformeerd bij buurthuizen. Die organiseren van alles behalve extra taal en/of reken bijles, wat ik erg jammer vind.” “Ik vind het erg jammer dat sinds dit jaar de Brede Schoolactiviteiten geschrapt zijn op de Cornelis Haakschool vanwege bezuinigingen. Onze kinderen maakten er graag gebruik van, ook als er een kleine eigen bijdrage betaald moest worden.” rf orge undb Kalu

Opmerkingen kinderen:

Start project Woonservicegebieden: (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Speeltuinen in de wijk zijn meer voor kleinere kinderen en er zijn weinig speeltuinen. De kinderen vinden een familieschommel en duikelrekken leuk. Het plaatsen van bankjes in de speeltuin wordt als verbeterpunt genoemd.

Natuurvriendelijke oever langs Scandinaviëpad (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Ook willen ze meer activiteiten in buurthuis De Oriënt, zoals knutselen en activiteiten op het plein. De helft van de klas komt wel eens in De Oriënt. Voor de bibliotheek gaat men naar Capelle aan den IJssel of naar het Lage Land. Het meest gebruikte zwembad is in Nesselande, voor schoolzwemmen gaan ze daar met de bus naartoe.

0m

Op de Cornelis Haakschool zijn dramalessen gegeven, dat werd erg gewaardeerd. Op de Meridiaan wordt ook genoemd dat meer aandacht voor toneel op school op veel draagvlak kan rekenen.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 101


OOSTERFLANK CONCLUSIES Bevindingen workshop: Oosterflank is geen hele grote wijk, maar ligt op een centrale positie tussen verschillende andere wijken waardoor kinderen veel gebruik maken van het aanbod in bijvoorbeeld het Lage Land en in Capelle aan den IJssel. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bezoek aan de bibliotheek (ongeveer de helft van de kinderen), dansles en de gymzaal bij Zjaak.

Voor paardrijden, volleybal, dansen en voetbal wordt ver gereisd.

Binnen de wijk is het buurthuis De Oriënt bij veel leerlingen bekend. Er wordt ook voorgesteld daar meer activiteiten te organiseren, zowel binnen als op het plein.

Op de Cornelis Haakschool zijn dramalessen gegeven, dat werd erg gewaardeerd. Op de Meridiaan wordt ook genoemd dat meer aandacht voor toneel op school op veel draagvlak kan rekenen. Uit de enquêtes blijkt dat het aantal kinderen dat iets met kunst en cultuur wil gaan doen hoger is dan in andere wijken.

Ook wordt gebruik gemaakt van de Romeynshof en het Comenius College. Op beide plekken wordt dansles gegeven. Voor het zwembad gaat men naar Nesselande. De klas gaat daar in een bus naartoe voor het schoolzwemmen. Kinderen hebben ideeën over workshops en theater en missen ook gym of turnles. Dit zou dan in een bestaande sporthal gegeven kunnen worden.

Er wordt een flink aantal talen gesproken door de leerlingen. Genoemd worden Surinaams, Kaapverdiaans, Arabisch, Engels, Grieks, Duits, Turks en Portugees. Een aantal kinderen bezoekt de moskee en een enkeling de kerk.

Over het buitenspelen weten de kinderen nog wel verbeterpunten te noemen. De speeltoestellen vinden ze niet geschikt voor hun eigen leeftijd (eerder voor kleine kinderen). Grotere glijbanen, familieschommels en duikelrekken zouden het goed doen en de speeltuinen zijn nu vaak vies en onveilig. Ook vinden ze het aantal speeltuinen nog te weinig.

CONCLUSIES KINDEREN: > Speeltuinen zijn voor verbetering vatbaar. > Drama en toneel wordt erg gewaardeerd. > Buurthuis De Oriënt is bekend, ook bij suggesties voor nieuwe activiteiten wordt De Oriënt als locatie genoemd. > Veel kinderen willen iets met kunst of cultuur gaan doen.

102 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: Verschillende ouders geven aan het verdwijnen van de brede schoolactiviteiten op de Cornelis Haakschool te betreuren. Qua sportactiviteiten wordt aangegeven dat de openingstijden van bijvoorbeeld het zwembad en de sportclub niet altijd aansluiten op het gezinsritme. Hierdoor is het niet altijd mogelijk van het aanbod gebruik te maken. Ook door de ouders wordt het organiseren van activiteiten in buurthuis De Oriënt geopperd.

“Meer activiteiten in bijvoorbeeld wijkcentrum De Oriënt of de gymzaal: - workshops (muziek, theater, expressie, etc) - brede sport activiteiten (ook voor jongens) - crea-activiteiten (meer dan knutselen alleen) zoals vroeger de handenarbeidles was met figuurzagen, solderen en elektrotechniek. Dit gerelateerd aan thema’s (Sint, Pasen, Kerst, etc). - samenwerking ‘junioren en senioren’ bijvoorbeeld in het bejaardenhuis: samen zingen, spelletjes spelen. Waardevol voor jong en oud.”

Eén van de ouders oppert het aanbieden van bijlessen op school of in het buurthuis.

CONCLUSIES OUDERS: > Brede school activiteiten worden gemist > Openingstijden sluiten soms niet aan. > Bijlessen, workshops en handenarbeid in De Oriënt

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 103


PRINSENLAND RESPONDENTEN OUDERS

3.5

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Suriname

Overig niet-westers

Overig West-Europa Oost-Europa Marokko westers

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Gescheiden Anders

N d l

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

d

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

104 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 105


str Jong

Prins n enlaa Prins

O.B.S. Jan Antonie Bijloo

aat rnastr Made

aat diostr Palla

ante Bram plein

lah Vigno

la Vigno

Rom

Cla ra Eg gin ks tra at

Sp Lillllly en y v ge an np ad

Begraafplaats Beg Be B eg egra egra graafplaat g afplaats aatts ts ""Oud "Oud-Kralingen Oud Ou O ud d-Kralinge ralinge nge en"" e "Oud-Kralingen"

a zeelp Bruijn John

Prinsenland in asin Hattta at erstra Sluitte Ineke

s Agne straat Canta

ingel sin Hatta

nna Joha oortt v Bree str.

l ad zeelp Bruijn John

r eliainck Corn renn str. Wilb

van Marie

at estra Bees -B Stam Lotte

Jac . Va illa lant pad

str lstee Meu

traat harts Goed at elstra Rijss

Dirkje

traat ouws

Ringvaartplass

rt Terl Gove

traat elings Wess Maria

at ckstra eyerin Jan B

eg Turfw

er mppad Rutgle l rka Mete nnes Johastpad Dro vv. ard in e Gera en ng Houpw ad

t aat nsstr gema je Wa Geert e r tr. Maaik enaars Weez

rsstr. Augie Jean

n Cor

nplein IIJpere

nnes Joha

an Mia v

hweg tit lh es Du Jacqu t aat terstr n Ou je de Maart

gel ergsin elenb y Ze Nanc

aat inkstr en-V Eijsd

. ritsstr

-Mou

l an usla i giu din r Red ierewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

aat inkstr en-V Eijjsd

Blom

Hattta l nge sin

Coba gpad Kellin gpad Riet olenberg c o Sch

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark Jo Rudolf Steinerschool hn Bruij (Algemeen nzee Bijzonder Onderwijs) lp pad

e at Annie estra van E

Riet

nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm s i on e Sim ad Josin Meesp d ie n p An lomonspa Sa

g Dutit lhwe Jacques

Ro

at ostra lo ange i hella Mic

traat antes Bram

n r e va Mari

t straa

t straa ijzen ekhu nna D a h o J laan rtong ie Ha Corrie

oom Bosz

traat Kuijls netta Antho

r Zuste r Haaije n oe ts n pla

traat outss Blok-W Lena

106 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

e de Hantj aats la Jongp

t isstraa Bernin

R.K.B. De Kleine Prins (Montessori & Dalton) (disloc.) aan sla dingiu r-Red traat ewie leins Noord ud-K A.N Tarta Alida

t aat tr Vinks en-V Eysd

tildis Mech

t r traa ers r uw f Bro HofRiet

n nglaa Harto Corrie

eg tekew Vuyls Lucie

st

lomeuke Van H

. . rgM.C mbe Griim

van Marie

gel ergsin elenb y Ze Nanc

t straa brinck ncken Vin

n aat da va re Id enstrra Dugte

slaan rdanu t Noo nrustZelde Maryy eg tekew Vuyls Lucie

e ntje d . Ha ekplts

t straa Husly

A16

Sportp Sportpark tp tpark pa pa "Boszoom" "Bosz "Bo "Bos zo zo oom""

str.

Callo

at estra tttte oque ine M Herm t straa Favre

aat antstr Vierv

lpad nzee Bruijjn John

chtDaleshof Dales se To Dalesh rkerk e w u Nie

laan nsen Priin

Kurt

euke Van H

t straa Vries

n enlaa Prins

nd t aat Edmo raadstr n Helle

Rin ng gvva aartw tweg

oopnze Kstr. Rin mans

nrdoorn t o Velaats Ott p

tr houts Krom

Spek Henkderstr. snij

ln. rpln rp meije el Es Samu

de man Vrede

ats akpla n Kw

aat sttrra oons Vingb Philip

in lkple n us Bo et va Marin emm tr. R Milplaats

rtp rt tpark tp rtpark enhoeve" enhoeve en nh nh hoeve e" e"

traat ingas rt Els Folke

Ceesriifffh hof Wege

tr.. anstr ortsm an D Adria

lsstrr.. ecoo Venn

n gslaa Konin

at nstra asse Van B

t straa Bray

at nstra asse Van B

ingel elsts Van A

on de Salom

epad lands Lage el rtsing emae lis Blo e n rn r Co

eg penw Cam

rinsenland (noord) nderwijs

at restra make aghe De W

traat elsts Van A

b van Jaco

PRINSENLAND ONDERWIJS traat Keys n de Lieve

rs Boute ne de Etien

at

lands Lage

Keld

. riesstr

ve ve

om ergzo wenb a Kou Clazin

's-Gravenla


f

traat

an haila

n belaa

t straa aauw lla

t aat tr l ms elo

iëpad dinav Scan

Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

Halte Halt H Ha a altlttte e "Pr "P ""Prinsen Prinse rinsen rinsen ins n nlaan" an" "Prinsenlaan"

an senla n

at astra

"Oosterflank" "Oo Oo osterflank" oste ost sterflank" sterflank erfla kk"

hof

mano

aat olastr Vign

Sportpark Spo ortpark o rtpark pa pa ark eg gradw Lenin

hof

ht eltoc Midd

at lastra Vigno

gradLenin atts pla

laan nder Alexa Prins

at ristra Vasa

t straa odari

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten? at

tra Tattis

eg ntijnw s ta on C ins Pr

nstr.

Rie tke rkw eg

stiaa

ats ckpla Lieftin

an nderla Alexa Prins

aat rkkstr

Atatu

at

etstra

Monn

i gel sin Nehru

at tstra Sada

t straa

lee Atttlle

es de at Charrl aullestra G

ingel hsin Jinna

MeirGolda sttrr..

t r traa auers Aden

plaats

g rkwe etkkerk Riie

l singe Nehru

ngel

r Chri

erpad Stikk

. ornstr

rmerh

d mepa Rom

pad Cals

traat Beels

aat péstr Klom

ad

Sche

el ssing Dree

el ylsing Den U

t straa Dosio

t istraa Albert

t straa Dosio

Piete

hof Dosio

Prins

t straa Dosio

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

aat ffijnstr N Gri

l ana Adri inge ders rlan Noo

aat nstr Kraa nelis Cor

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt?

oom bergz uwen na Ko Clazin

n Ja

gstr iilburg Tilb

(bijna) nooit

lestra den Brru

at rdstra is Niva Franço

100 m

s ngel loegsi n der P Jan va

0m

aatt traa outens Jan Sch

at at rtensstra Jan Mee

n Ja

t aa str urg Tilb n va

n va

van Huub

as rtpl a a gv Rin

euws Arie de Ze

and

i gstr nnin ui He tru tr Geert

ttraat pwijks er Kla Piete

traat Breurs ruida Geert

aat ondsttr ullem aas D Kla

el hsing Jinna

n in rgple tenbu us Ba Marin

250 m

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 107


at ostra lo l nge i hela Mic

traat antes Bram

aat rnastr Made

Cla ra Eg gin ks tra at

Sp Lillllly en y v ge an np ad

str Jong

in asin Hattta at erstra Sluitte Ineke

nna Joha oortt v Bree str.

s Agne straat Canta

ingel sin Hatta

Jac . Va illa lant pad

traat ouws

str lstee Meu

traat harts Goed at elstra Rijss

rt Terl Gove

t aat nsstr gema je Wa Geert e r tr. Maaik enaars Weez

traat elings Wess Maria

Dirkje

n Cor

nplein IIJpere

nnes Joha

an Mia v

hweg tit lh es Du Jacqu t aat terstr n Ou je de Maart

gel ergsin elenb y Ze Nanc

aat inkstr en-V Eijsd

at estra Bees -B Stam Lotte

er mppad Rutgle l rka Mete nnes Johastpad Dro vv. ard in e Gera en ng Houpw ad

at ckstra eyerin Jan B

eg Turfw

108 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

Rom

a zeelp Bruijn John

l ad zeelp Bruijn John

Ringvaartplass

Rin ng gvva aartw tweg

la Vigno

Prinsenland

rsstr. Augie Jean

g Dutit lhwe Jacques

e ntje d . Ha ekplts

van Marie

. ritsstr

-Mou

traat outss Blok-W Lena

lah Vigno

Avonturenspeeltuin Pietje Bell

r eliainck Corn renn str. Wilb

Blom

Hattta l nge sin

Coba gpad Kellin gpad Riet olenberg c o Sch

Ro

Bruij nzee lpad

Begraafplaats Beg Begraafplaat Be B eg egra egra g afplaats aatts ts ""Oud-Kralinge "Oud-Kralingen Oud-Kralingen Oud Ou Oud-Kralinge O ud nge en"" e "Oud-Kralingen"

e at Annie estra van E

Riet

nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm s i on e Sim ad Josin Meesp d ie n p An lomonspa Sa

Jo hn

l an usla i giu din r Red ierewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

aat inkstr en-V Eijjsd

t straa

t straa ijzen ekhu nna D a h o J laan rtong ie Ha Corrie

oom Bosz

traat Kuijls netta Antho

r Zuste r Haaije n oe ts n pla

Prins n enlaa Prins

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark aan sla dingiu r-Red traat ewie leins Noord ud-K A.N Tarta Alida

n r e va Mari

tildis Mech

t r traa ers r uw f Bro HofRiet

n nglaa Harto Corrie

eg tekew Vuyls Lucie

st

lomeuke Van H

e de Hantj aats la Jongp

. . rgM.C mbe Griim

slaan rdanu t Noo nrustZelde Maryy eg tekew Vuyls Lucie

str.

Callo

Gereformeerde Gemeente (Sionkerk)

n aat da va re Id enstrra Dugte

t aat tr Vinks en-V Eysd

t straa brinck ncken Vin

gel ergsin elenb y Ze Nanc

t straa Favre

Kurt

euke Van H

Zwembad Alexander

at estra tttte oque ine M Herm van Marie

A16

t straa Husly

lpad nzee Bruijjn John

chtDaleshof Dales se To Dalesh rkerk e w u Nie

Sportp Sportpark tp tpark pa pa "Boszoom" "Bosz "Bo "Bos zo zo oom""

ln. rpln rp meije el Es Samu

n enlaa Prins

aat antstr Vierv

oopnze Kstr. Rin mans

nrdoorn t o Velaats Ott p

tr houts Krom

Spek Henkderstr. snij

Do ovenont ovenontmo o ovenontm venontm enontmo enontmoe nontmoeting on ont ntmoeting tmoetingscentrum mo t ngscen m “SWe “SWeDoRo”: - R.D.V. R.D.V. Am Amm Amman mman man (onts (ontspan (ontspanningsvereniging(o (on Bowlingclub ngclub Rotterdam R m - R.K. D Dovenvereniging Doven Dov Dovenv ovenvereni niging “St. St Franciscuss va van Sales” ales les” - Ned N Nederlandse erlandse Doven Moto Mottorr Club “Freed “F “ edo do om” aat diostr -C Carnavalsvereniging g Dee R Ro o otters Palla - Doven Computerclu erclu rclu club Riijnmond ijn nm nm - Klaverjasverenig erenig enig niging Eur Euro rohaav rohaven av - Stichting ng Vrien V ienden van Swe Swed Sw doro - O.L.D.I D. (dovenvo D.I. nvoetbal) t - R.D.S .D.S. .D.S D.S.C.V C.V. (sport portvisclub) ort isstraa Bernin - Schaakclu SSc Schaakclub lub Maasstad’87 - Crea-club’78 - A.O.W.-Project

aat esstr de Vri man Vrede

laan nsen Priin

ats akpla n Kw

aat sttrra oons Vingb Philip

nd t aat Edmo raadstr n Helle

in lkple n us Bo et va Marin emm tr. R Milplaats

rtp rt tpark tp rtpark enhoeve" enhoeve en nh nh hoeve e" e"

traat ingas rt Els Folke

Ceesriifffh hof Wege

tr.. anstr ortsm an D Adria

lsstrr.. ecoo Venn

n gslaa Konin

at nstra asse Van B

t straa Bray

at nstra asse Van B

ingel elsts Van A

on de Salom

epad lands Lage el rtsing emae lis Blo e n rn r Co

eg penw Cam

rinsenland (noord) articipatie & Welzijn

at restra make aghe De W

traat elsts Van A

b van Jaco

PRINSENLAND PARTICIPATIE traat Keys n de Lieve

rs Boute ne de Etien

at

lands Lage

Keld

. riesstr

ve ve

om ergzo wenb a Kou Clazin

's-Gravenla


f

traat

an haila

n belaa

t straa aauw lla

t aat tr l ms elo

Waar doe je je hobby’s?

iëpad dinav Scan

Halte Halt H Ha a altlttte e "Pr "P ""Prinsen Prinse rinsen rinsen ins n nlaan" an" "Prinsenlaan"

an senla n

Stoker Health & Rehabilitation

at ristra Vasa

at lastra Vigno

at astra

Hoe ga je daar naartoe?

"Oosterflank" "Oo Oo osterflank" oste ost sterflank" sterflank erfla kk"

hof

mano

aat olastr Vign

Sportpark Spo ortpark o rtpark pa pa ark eg gradw Lenin

hof

ht eltoc Midd

laan nder Alexa Prins

Handbalvereniging Roda’71 t straa odari

Tafeltennisvereniging Alexandria’66

eg ntijnw s ta on C ins Pr

nstr.

Rie tke rkw eg

stiaa

ats ckpla Lieftin

an nderla Alexa Prins

aat rkkstr

Atatu

at

etstra

Monn

i gel sin Nehru

at tstra Sada

t straa

lee Atttlle

es de at Charrl aullestra G

ingel hsin Jinna

MeirGolda sttrr..

t r traa auers Aden

Met wie ga je er naartoe?

plaats

g rkwe etkkerk Riie

l singe Nehru

ngel

r Chri

erpad Stikk

. ornstr

rmerh

d mepa Rom

pad Cals

traat Beels

aat péstr Klom

ad

Sche

el ssing Dree

el ylsing Den U

t straa Dosio

t istraa Albert

t straa Dosio

Piete

hof Dosio

Prins

t straa Dosio

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

aat ffijnstr N Gri

l ana Adri inge ders rlan Noo

aat nstr Kraa nelis Cor

Wat vind je van de activiteiten in de wijk? 0%

6%

oom bergz uwen na Ko Clazin

n Ja

Te weinig

gstr iilburg Tilb

lestra den Brru

at rdstra is Niva Franço

100 m

s ngel loegsi n der P Jan va

0m

aatt traa outens Jan Sch

at at rtensstra Jan Mee

an nv Ja

t aa str urg Tilb

n va

Precies goed

van Huub

as rtpl a a gv Rin

euws Arie de Ze

and

i gstr nnin ui He tru tr Geert

ttraat pwijks er Kla Piete

traat Breurs ruida Geert

aat ondsttr ullem aas D Kla

el hsing Jinna

n in rgple tenbu us Ba Marin

50%

Te veel / Verkeerde dingen

%

Ik weet niet wat er te doen is

250 m

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 109


PRINSENLAND RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

110 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

37 Jan Antonie Bijloo

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 111


at ristra Roda

aat diostr Palla

at ostra lo ange i hella Mic

raat tra estr ante Bram

lahof Vigno

aat olastr Vign

te aman Bra in lein ple

Woonzorgcent (bron: Wijkacti

Jac . Va illa ant pad

l ana Adri inge ders rlan Noo

str lstee Meu

aat nstr Kraa nelis Cor

nnes Joha

at elstra Rijss

traat harts Goed

t straa

uw Terlo

t aat terstr n Ou je de Maart

n er va ette Pie

rt Gove

t aat nsstr gema je Wa Geert

e r tr. Maaik enaars Weez

traat elings Wess Maria

eg Turfw

at ckstra eyerin Jan B

Dirkje

om ergzo wenb a Kou Clazin

's-Gravenland

es de at Charrl aullestra G

ingel hsin Jinna

en alling - Kra Oud

gel ergsin elenb y Ze Nanc

aat inkstr en-V Eijsd

van Laan

van Marie

. ritsstr

-Mou

r eliainck Corn renn str. Wilb

Blom

hweg tit lh es Du Jacqu

nplein I pere IJ

Ringvaartplass

at erstra Sluitte Ineke

Riet

an Mia v

esttrr. Bees m-B e Sta Lottte

Meirr.Golda sttrr.

t ingel asin r traa Hattta auers Aden nna Joha oortt v Bree str.

l an usla dingiu r Red ierdewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

t straa

laan rtong ie Ha Corrie

at estra Bees -B Stam Lotte

er mppad Rutgle l rka Mete nnes Johastpad Dro rd vv. ge Gera n enin Houpw ad

Ringv g aartweg

aat péstr Klom

ad zeelp Bruijn John

Prinsenland

rstr. Augie Jean

g Dutit lhwe Jacques

s Dosio

s Dree

Begraafplaats Beg Begraafplaat graaf gra raa afpla a afplaats af fplaats ffpla plaa pl aat atts s ""Oud-Kra "Oud-Kralingen Oud Oud-Kr d-Kr Kra alin al liin nge n ge en"" "Oud-Kralingen"

at estra van E Hattta l nge sin

t straa Dosio

Bruij nzee lpad

pad Cals

traat Vinks en-V Eijjsd

Sp Lillllly en y v ge an np ad

hof Dosio

Jo hn

traat Beels

van Marie

aan sla dingiu r-Red traat ewie leins Noord ud-K A.N Tarta Alida

Cla ra Eg gin ks tra at

ersstr. Huijs

t aat tr Vinks en-V Eysd

straa Dosio

Actief Prinsenpark: organiseren van sportactieviteiten in het park (bron: Wijkactieprogramma 2012)

gpad Riet olenberg c o Sch

112 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

at lastra Vigno

Prinsenpark Prinsenp nsen nsenp np npark

t straa ijzen ekhu na D n a h Jo nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm

t straa aauw lla

aat nastr rn Made

lpad nzee ruijjjn Bru John

van Marie

tildis Mech

at errstra r uw f Bro HofRiet

n nglaa Harto Corrie

traat Kuijls netta Antho

r Zuste r Haaije n oe ts n pla

traat outss Blok-W Lena

Ringvaa a rtw tweg

n enlaa Prins

raat tra isstr Bernin

n aat da va re Id enstrra Dugte

slaan rdanu t Noo nrustZelde y ry a M eg tekew Vuyls Lucie

eg ekew

gel ergsin elenb y Ze Nanc

t straa brinck ncken Vin

om""

Halte Halt H Ha a altlttte e "Pr "P ""Prinsen Prinse rinsen rinsen inssen n

n enlaa Prins

t aat estr tte tt oque ine M Herm

A16 t

straa

t straa

lomeuke Van H

. . rgM.C mbe Griim

t straa Husly

A16

Aanvullend - Actieplan jong en oud: Actieplan met tot doel het kweken van begrip tussen jongeren en ouderen d.m.v. gezamelijke recreatieve activiteiten (bron: Wijkactieprogramma 2012)

k

str.

Callo

Planontwikkeling rond het Bramanteplein: - twee nieuwe woontorens - fit- en pleisurecentrum ter vervanging Alexanderbad (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Aanvullend - Jeugdnetwerk: als Jeugdnetwerk doel in samenwerking met professional met als doel 0-23 hetjaar) terugdringen van schooluitval onder de jeugd (van 0-23 jaar) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Favre

Kurt

ttraat lloms euke Van H

e de Hantj aats la Jongp

"De Venhoeve" V Ve e t n Edmo raadstraa n Helle

str Jong

Aanvullend - Hondenpoepactie: Terugdringen overlast d.t.v. hondenpoep door bewustwordingsactie gericht op hondeneigenaren (bron: Wijkactieprogramma d 2012)

Koop Rinzensstr. ma

nrdoorn t o Velaats Ott p

Ceesriifffh hof Wege

. anstr orrtsm an D Adria

lsstr. ecoo Venn

e ntje d . Ha ekplts

traat

ingas

rt Els

Folke

tr houts Krom

Spek Henkderstr. snij

ln. rpln rp meije el Es Samu

at nstra asse Van B

ats akpla n Kw

at restra make aghe De W

traat elstss Van A

eg penw Cam

at nstra asse Van B

in lkple n us Bo et va Marin emm tr. R Milplaats

. riesstr

b van Jaco

epad lands Lage l singe maert e lo B s li e n Corrn

ingel elsts Van A n de at Simoalllé estra é aV la

rs Boute ne de Etien

lands Lage

Keld

PRINSENLAND nd (noord) aart BELEIDSKAART traat Keys n de Lieve

Je


n belaa

an haila

H

Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind?

“Financieel beter komen te zitten zodat we meer leuke en leerzame dingen kunnen gaan doen met zn tweeën.”

"Oosterflank" "Oo Oo osterflank" oste ost sterflank" sterflank erfla kk"

eg gradw Lenin

ntrum Bouwman GGZ tieprogramma 2012)

ht eltoc Midd

laan nder Alexa Prins

at ristra Vasa

Sportpark Spo ortpark o rtpark pa pa ark

“Meer kortdurende cursussen in de buurt om kennis te laten maken met activiteiten die ze anders niet zo snel doen (bijvoorbeeld koken, knutselen, fotografie, engels)”

“Theaterles in de buurt.” “Meer kunst en cultuur in de wijk voor de kinderen.”

raat tra rtisstr Albe

Herinrichting Tattistraat (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Rie tke rkw eg

nstr.

ats ckpla Lieftin

aat rkkstr

Atatu

an nderla Alexa Prins

at tstra Sada

i gel sin Nehru

at etstra Monn

t straa

lee Atttlle

Jean

“Betaalbare naschoolse activiteiten, liefst op school. Bijvoorbeeld tekenles voor kinderen van wie tekenen echt een hobby is, natuurles in combinatie met de natuur in (nu weinig aandacht voor op school door focus op taal en rekenen), betaalbare muziekles.”

plaats

g rkwe etkkerk Riie

l singe Nehru

stiaa

r Chri

pad erp Stikk

el ylsing Den U

. ornstr

rmerh

d mepa Rom

Sche

gel essin

Piete

t istraa Albert

at ostra

“Klustuin met begeleiding, zoiets als Pietje Bell maar waar dan proefjes of technische dingen gebouwd kunnen worden. Een soort ontdekhoek waar je op woensdagmiddag heen kunt. Ook voor 10-11 jarigen!”

eg nttijnw s ta on C ins Pr Prins

at

Nieuw Kinderdagverblijf (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Opmerkingen kinderen: aat ondsttr ullem aas D Kla

aat ffijnstr N Gri

tr ingstr nnin ui He tru tr Geert

ttraat pwijks er Kla Piete

traat Breurs ruida Geert

n in rgple tenbu us Ba Marin

Koenraa Koenraad

oom bergz uwen na Ko Clazin

t lestraa den Bru

at rdstra is Niva Franço

100 m

s ngel loegsi n der P Jan va

euws Arie de Ze

0m

aatt aa nssttrra en utte ou ho Jan Sch

n Ja

t aa str urg Tilb n va at at rtensstra Jan Mee

eg rtw vaa g n i

van Huub

as rtpl a a gv Rin

250 m

De meerderheid vindt dat je goed kunt buitenspelen in de buurt. Als bezwaren worden echter genoemd dat er te weinig speelplekken zijn en dat ze te dicht bij de grotere wegen liggen. Ook wordt genoemd dat de speeltuinen als hangplek worden gebruikt door cliënten van Bavo Europoort (opvang en woonvormen voor psychiatrische patiënten). Alle kinderen hebben ervaringen met deze mensen (‘dan komt er zo’n Bavo achter je aan’). Dit zorgt er voor dat kinderen sommige speelplekken mijden. Een schommel op het schoolplein van de Jan Antonie Bijlooschool lijkt de kinderen een grote verbetering. Ook een panna-kooi wordt genoemd.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 113


PRINSENLAND CONCLUSIES Bevindingen workshop: Er worden veel sporten beoefend in de buurt. Zwemmen en waterpolo, basketbal, volleybal, voetbal, boxen en karate, fitness, hockey (victoria), tennis (alexandria) en korfbal. In danscentrum Bizar zit een aantal kinderen op dansles. Ook bij Dancepoint in Lage Land wordt gedanst. Bij de Romeynshof wordt muziek gemaakt: gitaar, piano en drum. Tekenen wordt relatief vaak als leukste hobby aangegeven. Als toe te voegen activiteiten worden dan ook genoemd: tekenles, zangles, een kookworkshop, gamen. Een groot deel van de kinderen geeft aan niets anders te willen doen en dat er niets bij hoeft te komen in de buurt. Bij de kinderen die wel iets nieuws willen gaan doen wordt het argument dat ze iets niet kunnen doen omdat het te ver weg is vaker genoemd dan in andere wijken. De voornaamste reden blijft echter een gebrek aan tijd. Paardrijden is één van de dingen die te ver weg is.

Opvallend is dat er heel veel talen worden gesproken. Ongeveer 70% van de kinderen spreekt een tweede en/of derde taal. Een deel daarvan zit op taalles. De arabische en hindoestaanse school worden wel vier keer per week bezocht. In de moskee wordt ook taal- en koranles gegeven. De meerderheid vindt dat je goed kunt buitenspelen in de buurt. Als bezwaren worden echter genoemd dat er te weinig speelplekken zijn en dat ze te dicht bij de grotere wegen liggen. Ook wordt genoemd dat de speeltuinen als hangplek worden gebruikt door cliënten van Bavo Europoort (opvang en woonvormen voor psychiatrische patiënten). Alle kinderen hebben ervaringen met deze mensen (‘dan komt er zo’n Bavo achter je aan’). Dit zorgt er voor dat kinderen sommige speelplekken mijden. Een schommel op het schoolplein van de Jan Antonie Bijlooschool lijkt de kinderen een grote verbetering. Ook een panna-kooi wordt genoemd.

CONCLUSIES KINDEREN: > Relatief veel kinderen houden van tekenen > Het argument dat iets te ver weg is wordt vaker genoemd dan in andere wijken > Een meerderheid geeft aan dat er niets bij hoeft te komen.

114 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: Hoewel door de leerlingen veel verschillende talen werden gesproken zijn de ouders die de enquĂŞte hebben ingevuld vrijwel allemaal van Nederlandse afkomst. Het blijkt lastig ouders over de hele breedte te bereiken. De resultaten geven daarmee mogelijk geen volledig beeld, toch levert het wel bruikbare informatie wanneer betrokken ouders hun mening kunnen uiten. Door de respondenten worden verschillende dingen aangedragen. Op het gebied van Techniek en ICT en op Wetenschap en Natuur zegt respectievelijk 40% en 46% het aanbod ontoereikend te vinden. Uit de suggesties voor verbetering komt naar voren dat men daarbij doelt op natuurspeeltuinen of natuurles en op plekken waar geklust kan worden. De aanwezigheid van avonturenspeeltuin Pietje Bell in de wijk voorziet kennelijk niet voldoende in deze behoefte.

Door verschillende ouders worden naschoolse activiteiten geopperd die dan op school gehouden moeten worden. Dit kan dan zowel gaan om tekenles, muziekles en knutselen als om kortdurende cursussen waardoor kinderen in aanraking kunnen komen met nieuwe hobbyâ&#x20AC;&#x2122;s en talenten. Culturele activiteiten in het algemeen worden door meerdere ouders aangedragen als waardevolle toevoeging.

Ook de behoefte aan tekenles komt naar voren, net als de vraag om meer speelveldjes in de buurt.

CONCLUSIES OUDERS: > Activiteiten in de natuur en klusruimtes worden gemist. > Meer divers aanbod, bijvoorbeeld via cursussen op school > Meer cultureel aanbod

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 115


â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND RESPONDENTEN OUDERS

3.6

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Suriname

Overig niet-westers

Overig West-Europa Oost-Europa Marokko westers

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Gescheiden Anders

Nederland

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

116 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 117


weg ngse Kraliin

Gee

Jac . Va illa ant pad

Jean

l ana Adria inge ders rlan Noo

aat nstr Kraa nelis Cor

Steupelstraat

MeirGolda str.

i gel hsin Jinna

str lstee Meu

O.B.S. Pluspunt (hoofd loc.)

nnes Joha

aat terstr n Ou je de Maart

traat harts Goed aat tra elsstr Rijss

Dirkje

n er va i tte Pie

raat tra tr louws rt Terl Gove

t aat nsstr gema e Wa je Geert

Ringvaartplass

mmed Moha hof Roem

- O.B.S. Pluspunt g (disloc.) weStelberg utili hDe -D P.C.B.S. (disloc.) s e u Jacq

e Maaik enaarstr. Weez

traat elings Wess Maria

eg Turfw

at ckstra eyerin Jan B

er mppad Rutgle l rka Mete nnes o J hastpad Dro rd vv. ge ra e G enin n Houpw ad

ingel hsin Jinna

weg ingse Kraliin

lein erenp an IJp Mia v

rstr. Augie Jean

at erstra Sluitte Ineke

at estra Bees tam-B S e tt Lo

ngen ralilin - Kra Oud

weg ngse Kraliin

esttr. Bees m-B e Sta Lottte

van Laan

el gsing erg elenb y Ze Nanc

traat outss ok-W Blo Lena

aat inkstr en-V Eijsd

gpad Riet olenberrg Scho

lia Cornenninck r re str. Wilb

van Marie

tr.

uritss

m-Mo

Hatta l nge sin

ingel sin Hatta

nna Joha oort v Bree str.

e Annie t aat estr van E

Blo Riet

aan ongla rto Hart Corrie

nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm s i on e Sim pad Josin Mees d Annloiemonspa Sa Cobangpad Kelli

ingel traat asin Hattta auers Aden

ad zeelp Bruijn John s Agne straat Canta

t straa ijzen ekhu na D n a h Jo

l an usla dingiu r Red ierewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

t straa

traat Vinks -V

aat

traat Kuijls netta Antho

â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND d (â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenland) ONDERWIJS

es de at Charl aullestra G

t straa

aan

r Haaije n oe plants

R

m rgzoo enbe Kouw a in Claz

's-Gravenland

g Dutit lhwe Jacques Ring gvaartweg we

H. W achtte erstra at

Gera rdus van

Willem Hioole nstra at

Marttitin nus B urken sstr tra aat Wili le em C oepijn str t aat

A. C ankr ienstr t.

Hend rikk S weijs straa t

Vess emsinge l

Haa nstr traat

Jaco bus v an

Jaco b de

Arie e Ho ospa d

J.H Hoe ne str t aat veld-

Pet us Trousselotstraat Petrus P

Gus ta ave Dixo nstra at

Joha nnes Voor hoev estra at

Jan Witk amp straa t

Crali ngen park Ogie er va n

Ogie r Crali van ngen park

Krali ngs e Ke rkla an

Kor neli s va n To llaa n

Jan Lee ntv tvaa rla aan

Jan de e Snoos noostr traat aat

Silllev oldts traat

v d. Wallens n traa Pieter v. att

Enge gelb lbrre ecch htw tweg e

Emplacement E pl t "'s-Gravenland" "' G l d d""

an hiala

118 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

's-Gra venw eg

''s-Gravenweg G g

Jan H udigs tr t aat

Nauta straa t

Kral. Kerk laan

Kralingse K li K kb Kerkbrug

laa op Bik ve e t S


t istraa andh tma G Maha

elands nsen pad Priin

eg gsew Kralin

an nderla Alexa Prins

at nstra oerio en G

aat rkstr Atatu

aat l estr Attle

at

etstra

Monn

Neh

at ttstra Sada

Nehru

Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school? Halte H Ha altltlte alte al a "Schenkel" "Sche he en enkel" e nkkel" nkel" nk e

straat mond Dulle Klaas

traat pwijks er Kla Piete at nstra fffiijjjn N Griif

tr ngstr nnin ui He tru Geert

traat Breurs ruida Geert

n in rgple tenbu us Ba n ri a M

rm Beinde e

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten?

m rgzoo enbe Kouw a n in z Cla

n Ja

t aat gstr Tili burg

t lestraa den Bru

aat ardstr ois Niv Franรง

gel loegssin n der P Jan va

aat Vosstrra ge de Georg

aatt aa s sttra se n Willem Heiin Jan ad pa Worsttp

eg 's-Gravenw

euwstraat Arie de Ze e n eg enw 'ss-Grave 's-

raat outenst Jan Sch

n Ja

at tra rgs ilbu T n va at rtensstra Jan Mee

eg rtw vaa

n va

van Huub

as rtpl a a gv Rin

P.C.B.S. De Stelberg (hoofd loc.)

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

o traat os ro a Romer Oscar

e Patriicce r tr. umbassttr mum um Lu L

Salvador at tra Allendes

n an JJa alachstr. Pa

Chicco

Andrej straat Saccharov S

e er rr. Alexand bcccekssttr. Dub

weg aven 's-Gr 's

n lia Li

eg w yi go N

g oyyiweg Lilian Ngo

Station Sta io ion Capelsebrug" Cape ape pelsseb sebrug ebrug brug brug" g

g bru lse pe Ca

ats

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt? (bijna) nooit

A m van Abram Abra an Rijckevorselplein Rijc Rijc ein n

0m

100 m

250 m

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 119


Fasci ascii

KRALINGSEVEER ONDERWIJS IJJsse lmond selaa n

an iala Bah

ralingse Veer Rivium nderwijs

Damhert rtstr

Kar a-

bouw b

Ottergra ach ac ht ht

Ste t en bokstr t.

Ro

r. rgr. tterg Otte O

stra r at

Wapit istraa t

EPLEIN EPLE EIN E

Ne eushoo o rn rnst s raatt

stt aat str

straatt

Buffe ff ll-

Lama La m -

Antilope p -

Ze Z eb brra asstttraat straat

IJsse lm mo

ndse la IJJsse lmond an sela l an

Kralingsev

straat

d Rend R

dpaar Luip

t

raa

e st

at

tra

ttes

tole

Au

A16

Buffe elll-

Ela l ndsttra aatt aa

pad Toe str aa t

Sta

Pir a

B RD OO EN IEN BR VAN 120 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

an

ijk ard ha c S

rst r M


Dam-

att aa tra str

tra raat

wsstraat a

obben-nen be bb Rob singel

rthert singel

Giraffe esstr t aat

veer

Sportpar Sportpark portparrkk " 'tt Veer "

HET AANTAL RESPONDENTEN IS IN KRALINGSE VEER ZO LAAG DAT DEZE ZIJN SAMENGEVOEGD MET DE INPUT VAN OUDERS UIT â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND

d traat Elands El

rsttr. ers die

ch s d n Holla

100 m

Pir str. aat

0m

tra at

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 121


Jac . Va illa ant pad

Gee

l ana Adria inge ders rlan Noo

aat nstr Kraa nelis Cor

m rgzoo enbe Kouw a in Claz

mmed Moha hof Roem

Jean

weg ngse Kraliin

i gel hsin Jinna

at elsstra Rijss

traat harts Goed

str lstee Meu

r van

e Maaik enaarstr. Weez

Steup pelstra e straa aat att

MeirGolda str.

ingel hsin Jinna

nnes Joha

aat terstr n Ou je de Maart

Piete

traat ouws rlo rt Terl rt Gove

j Dirkje

Activiteitencentrum Zjaak

Ringvaartplass

Scouting, Kralingse Troep

- Slanke Lijn Balans - Stephen Gaddsport (judo/aerobics) - Sumo Bond Nederland t aat nsstr gema e Wa rtjje Geert

traat elings Wess Maria

weg Turfw

traat ckstr eyerin Jan B

er mppad Rutgle l rka Mete nnes o J hastpad Dro rd vv. ge ra e G enin n Houpw ad & Doen Vereniging Gezond Denken

weg ingse Kraliin

weg Dutili h s e u Jacq

lein erenp an IJp Mia v

rstr. Augie Jean

at erstra Sluitte Ineke

at estra Bees tam-B S e tt Lo

ngen ralilin - Kra Oud

weg ngse Kraliin

esttr. Bees m-B e Sta Lottte

van Laan

el gsing erg elenb y Ze Nanc

traat outss ok-W Blo Lena

aat inkstr en-V Eijsd

gpad Riet olenberrg Scho

lia Cornenninck r re str. Wilb

van Marie

tr.

uritss

m-Mo

Hatta l nge sin

ingel sin Hatta

nna Joha oort v Bree str.

e Annie t aat estr van E

Blo Riet

aan ongla rto Hart Corrie

nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm s i on e Sim pad Josin Mees d Annloiemonspa Sa Cobangpad Kelli

ingel traat asin Hattta auers Aden

ad zeelp Bruijn John s Agne straat Canta

t straa ijzen ekhu na D n a h Jo

l an usla dingiu r Red ierewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

t straa

traat Vinks -V

aat

traat Kuijls netta Antho

â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND d (â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenland) ePARTICIPATIE & Welzijn

es de at Charl aullestra G

t straa

aan

r Haaije n oe plants

R

JVK Paardensport

's-Gravenland

g Dutit lhwe Jacques Ring gvaartweg we

Vereniging Rotterdams Barok Ensemble

A. C ankr ienstr t.

H. W achtte erstra at

Gera rdus van

Willem Hioole nstra at

Marttin inus B urken sstr tra aat Wili le em C oepijn str t aat

Vess emsin ingel

Hend rikk S weijijs jsstra at

Tennisvereniging Ogier van Cralingen

Jaco bus v an

Jaco b de

Haa nstr traat

Dancer

Arie Hoo spad

J.H Hoe nev str dtrra aat eld

Pet us Trousselotstraat Petrus P

Gus ta ave Dixo nstra at

Joha nnes Voor hoev estra at

Jan Witk amp straa t

Crali ngen park Ogie er va n

Ogiie r Crali van ngen park

Erasmuspark

Krali ngs e Ke rkla an

Kor neli s va n To llaa n

Jan Lee ntv tvaa rla aan

Jan de e Snoos noostr traat aat

Silllev oldts traat

v d. Wallens n traa Pieter v. att

Vereniging Ontsluitingsweg Charloisse Poort II

Enge gelb lbrre ecch htw tweg e

Emplacement E pl t "'s-Gravenland" "' G l d d""

an hiala

122 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

's-Gra venw eg

''s-Gravenweg G g

Jan H udigs tr t aat

Westerly Club Nederland

Nauta straa t

Kral. Kerk laan

Kralingse Kralings Kral K liings ingse e Kerkbrug Ke K Kerkbr rkbrug rkbr kb ug

laa op Bik ve e t S


t istraa andh tma G Maha

Waar doe je je hobby’s?

elands nsen pad Priin

laan nderla Alexa Prins

at nstra oerio en G

aat rkstr Atatu

aat l estr Attle

at

etstra

Monn

Neh

at ttstra Sada

Nehru

Halte H Ha altltlte alte al a

Stimuleringsfonds De Nieuwe Unie

eg gsew Kralin

n in rgple tenbu us Ba n ri a M

at nstra fffiijjjn N Griif

tr ngstr nnin ui He tru Geert

traat pwijks er Kla Piete

Hoe ga je daar naartoe?

traat Breurs ruida Geert

straat mond Dulle Klaas

Lady’s Gym America

rm Beinde e

m rgzoo enbe Kouw a n in z Cla

t aat gstr Tili burg

raat tra tensttr oute Jan Sch

Vereniging Velvet Globe Divers at

a osstrra Vereniging De Thuiskok e de V g Georrg

aatt aa s sttra se n Willem Heiin Jan ad pa Worsttp

eg 's-Gravenw

euwstraat Arie de Ze e n eg enw 'ss-Grave 's-

ngel sin loegsi r Plo van de Jan va

Buijs

Met wie ga je er naartoe?

aat tra estr le den Bru

at tra gs Vereniging Mees-Van Akenilbur T an nv Ja

aat dstrra ard ois Niv Franç

Stg. Besturenraad Kath. Ond. R'dam e.o.

at rtensstra Jan Mee

eg rtw vaa

n Ja

n va

van Huub

as rtpl a a gv Rin

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

aat ra o ttra os ro a Romer Oscar

b str.. mba umum Lu

ador ad allvvva Sa S at at endesstra le Alle

Jan r. str. hst Palacchs

drej And at aat stra Saccharov S

e er r r. tr. Alexand bcccekssttr Dub

weg aven 's-Gr 's

n lia Li

eg w yi go N

Vicoz B.V.

Stichting Basic Movements

Karate-Vereniging Kyoshi Kyokushin hico Ch

g yiweg Lilian Ngo

Wat vind je van de activiteiten in de wijk?

Station Sta io ion Capelsebrug" Cape ape pelsseb sebrug ebrug brug brug" g

g bru lse pe Ca

ats

8% 2%

Te weinig

A m van Abram Abra an Rijckevorselplein Rijc Rijc ein n

Precies goed 47%

Te veel / Verkeerde dingen Ik weet niet wat er te doen is 43%

0m

100 m

250 m

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 123


Fasci ascii

KRALINGSEVEER PARTICIPATIE IJJsse lmond selaa n

an iala Bah

ralingse Veer Rivium articipatie & Welzijn

Kar aSte t en bokstr t.

bouw b

Ro

r. rgr. tterg Otte O

stra r at

Nutstuin Kralingseveer

Damhert rtstr

Ottergra ach ac ht ht

Wapit istraa t

EPLEIN EPLE EIN E

Ne eushoo o rn rnst s raatt

stt aat str

straatt

Buffe ff ll-

Lama La m -

Antilope p -

Ze Z eb brra asstttraat straat

IJsse lm mo

ndse la IJJsse lmond an sela l an

Kralingsev

Hersteld Hervormde Gemeente Rotterdam Kralingse Veer

straat

d Rend R

dpaar Luip

t

raa

e st

at

tra

ttes

tole

Au

A16

Buffe elll-

Ela l ndsttra aatt aa

pad Toe str aa t

Sta

Pir a

B RD OO EN IEN BR VAN 124 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

an

ijk ard ha c S

rst r M


Dam-

att aa tra str

tra raat

wsstraat a

obben-nen be bb Rob singel

rthert singel

Giraffe esstr t aat

veer

Sportpar Sportpark portpark " 'tt Veer "

OMDAT ZICH IN KRALINGSE VEER GEEN BASISSCHOOL BEVINDT HEBBEN WE GEEN GEGEVENS VAN HOE LEERLINGEN HET AANBOD ERVAREN

Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer Vereniging Kinderboerderij 't Veer

Elandstraatt

Verenigingscomplex ee g

Verenigingscomplex

ch s d n Holla

100 m

Pir str. aat

0m

tra at

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 125


â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

126 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

84 Pluspunt

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 127


t straa

Gee

l ana Adria inge ders rlan Noo

aat nstr Kraa nelis Cor

Jac . Va illa ant pad

mmed Moha hof Roem

Jean

weg ngse Kraliin

i gel hsin Jinna

Steupelstraat

MeirGolda str.

ingel hsin Jinna

str lstee Meu

at elsstra Rijss

e Maaik enaarstr. Weez

aat terstr n Ou je de Maart

n er va i tte Pie

traat ouws rt Terl Gove

t aat nsstr gema je Wa tjje Geerrt

at gstra sselin a We ria Mari

eg Turfw

at ckstra eyerin Jan B

traat harts Goed

nnes Joha

weg Dutilh s e u Jacq

Rotonde en herplanten J. Dutilhweg iirrkkje D (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Ringvaartplass

at erstra Sluitte Ineke

nna Joha oort v Bree str.

weg ingse Kraliin

lein erenp an IJp Mia v

rstr. Augie Jean er mppad Rutgle l rka Mete nnes o J hastpad Dro rd vv. ge ra e G enin n Houpw ad

s Agne straat Canta

at estra Bees tam-B S e tt Lo

ngen ralilin - Kra Oud

weg ngse Kraliin

esttr. Bees m-B e Sta Lottte

van Laan

el gsing erg elenb y Ze Nanc

traat outss ok-W Blo Lena

aat inkstr en-V Eijsd

gpad Riet olenberrg Scho

ingel sin Hatta lia Cornenninck r re str. Wilb

van Marie

tr.

uritss

m-Mo

Hatta l nge sin

ingel traat asin Hattta auers Aden

ad zeelp Bruijn John

e Annie t aat estr van E

Blo Riet

nne Adrie rpad Solse Alieedingpad Sm s i on e Sim pad Josin Mees d Annloiemonspa Sa Cobangpad Kelli

aan ongla rto Hart Corrie

traat Kuijls netta Antho

t straa ijzen ekhu na D n a h Jo

l an usla dingiu r Red ierewie Noord A.N nna t . Joha uynstr van D

traat Vinks -V

aat

â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND BELEIDSKAART

d (â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenland) art

es de at Charl aullestra G

t straa

aan

r Haaije n oe plants

R

m rgzoo enbe Kouw a in Claz

Verbeteren voetpad Ringvaartplas (bron: Wijkactieprogramma 2012)

's-Gravenland

g Dutit lhwe Jacques Ring gvaartweg we

H. W achtte erstra at

Gera rdus van

Willem Hioole nstra at

Marttitin nus B urken sstr tra aat Wili le em C oepijn str t aat

A. C ankr ienstr t.

Hend rikk S weijs straa t

Vess emsinge l

Haa nstr traat

Jaco bus v an

Jaco b de

Arie e Ho ospa d

J.H Hoe ne str t aat veld-

Pet us Trousselotstraat Petrus P

Gus ta ave Dixo nstra at

Joha nnes Voor hoev estra at

Jan Witk amp straa t

Crali ngen park Ogie er va n

Ogie r Crali van ngen park

Krali ngs e Ke rkla an

Kor neli s va n To llaa n

Jan Lee ntv tvaa rla aan

Jan de e Snoos noostr traat aat

Silllev oldts traat

v d. Wallens n traa Pieter v. att

Enge gelb lbrre ecch htw tweg e

Emplacement E pl t "'s-Gravenland" "' G l d d""

an hiala

128 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

's-Gra venw eg

''s-Gravenweg G g

Jan H udigs tr t aat

Nauta straa t

Kral. Kerk laan

Kralingse K li K kb Kerkbrug

laa op Bik ve e t S


t istraa andh tma G Maha

elands nsen pad Priin

eg gsew Kralin

an nderla Alexa Prins

at nstra oerio en G

aat rkstr Atatu

aat l estr Attle

at

etstra

Monn

Neh

at ttstra Sada

Nehru

Halte H Ha altltlte alte al a "Schenkel" "Sche he en enkel" e nkkel" nkel" nk e

Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind? “Uitdaging op school, maar vooral goede begeleiding bij basisvakken: lezen, rekenen en sociale vaardigheden. De concentratie op school kan veel beter.”

straat mond Dulle Klaas

traat pwijks er Kla Piete at nstra fffiijjjn N Griif

tr ngstr nnin ui He tru Geert

traat Breurs ruida Geert

n in rgple tenbu us Ba n ri a M

rm Beinde e

m rgzoo enbe Kouw a n in z Cla

n Ja

t lestraa den Bru

aat ardstr ois Niv Franç

gel loegssin n der P Jan va

Met echte materialen en in een professionele omgeving. Het aanbod op school is voor die kinderen vaak toch te weinig prikkelend.“

aat Vosstrra ge de Georg

“Ik vind de schooltuin fantastisch want de kinderen doen daar een schat aan ervaringen op.”

aatt aa s sttra se n Willem Heiin Jan ad pa Worsttp

eg 's-Gravenw

euwstraat Arie de Ze e n eg enw 'ss-Grave 's-

raat outenst Jan Sch

n Ja

at tra rgs ilbu T n va at rtensstra Jan Mee

eg rtw vaa

n va

“Workshops (bijvoorbeeld 8 keer) voor kinderen met een creatief talent of schrijftalent, gegeven door mensen uit de praktijk.

t aat gstr Tili burg van Huub

as rtpl a a gv Rin

o traat os ro a Romer Oscar

e Patriicce r tr. umbassttr mum um Lu L

Salvador at tra Allendes

n an JJa alachstr. Pa

Chicco

Andrej straat Saccharov S

e er rr. Alexand bcccekssttr. Dub

weg aven 's-Gr 's

n lia Li

Opmerkingen kinderen:

eg w yi go N

Ongeveer de helft van de klas vindt dat je goed kunt buitenspelen in de buurt. Als bezwaren worden genoemd dat de speelplaatsen te klein zijn en dat er vooral voor meisjes te weinig geschikte speeltoestellen zijn, dit wordt in meerdere klassen genoemd. De speeltoestellen zijn ofwel te klein of voor jongens. Een draaitoestel, klimtoestel en een grote schommel waar je met meerdere mensen in kunt worden als alternatief gesuggereerd. Ook een groter voetbalveld wordt genoemd en een betere fietsenstalling zodat meer ruimte overblijft om te spelen.

g oyyiweg Lilian Ngo

Sta ion Station io Cape Capelsebrug" ape pelsseb sebrug ebrug brug brug" g

g bru lse pe Ca

ats

“Ik heb het idee dat op veel scholen de creatieve vakken minder belangrijk gevonden worden. Bijvoorbeeld op onze school gaan de kinderen tijdens de wekenlijkse tekenles naar de Plusklas ‘want dan missen ze niet zo veel’. ”

A m van Abram Abra an Rijckevorselplein Rijc Rijc ein n

0m

100 m

250 m

Veel leerlingen hebben bijzondere hobby’s waarvoor ze ver reizen.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 129


Fasci ascii

KRALINGSEVEER BELEIDSKAART an iala Bah

ralingse Veer Rivium eleidskaart

IJJsse lmond selaa n

Partieel el o onderhoud: nde d rho de h- Programma ud: d Aanvullend Partieel onderhoud: de kwaliteit lite maatregelen van de bu buitenruimte enr te verhogen diverse om de kwaliteit van de buitenruimte te verhogen ma 2012) 2) Wijkactieprogramma 2012) (bron: ng n genv nvvere nigi nig igin iing ng Kralingseveer n K Krrali alings lingsev ngAanvullend Belangenvereniging BVKV: - Ondersteuning Belangenvereniging Kralingseveer BVKV: angen van de e bew be bewoners ewoners e w wo in de kwestie de BVKV behartigd deo.a. belangen van de bewoners o.a. in de kwestie iekvan die de de zettingsproblematiek w wijk ondervindt die de wijk ondervindt ma 2012) 2) Wijkactieprogramma 2012) (bron:

EPLEIN EPLE EIN E

Damhert rtstr

Kar a-

bouw b

Ottergra ach ac ht ht

Ste t en bokstr t.

Ro

r. rgr. tterg Otte O

stra r at

Wapitti iisstr tra aat

Verbeteren verkeersveiligheid (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Ne eushoo o rn rnst s raatt

stt aat str

straatt

Buffe ff ll-

Lama La m -

Antilope p -

Ze Z eb brra asstttraat straat

IJsse lm mo

ndse la IJJsse lmond an sela l an

Kralingsev

straat

d Rend R

dpaar Luip

t

raa

e st

at

tra

ttes

tole

Au

A16

Buffe elll-

Ela l ndsttra aatt aa

pad Toe str aa t

Sta

Pir a

B RD OO EN IEN BR VAN 130 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

an

ijk ard ha c S

rst r M


Dam-

att aa tra str

tra raat

wsstraat a

obben-nen be bb Rob singel

rthert singel

Baggeren in de wijk (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Giira ra aff ffe esstr ttraa a t

veer

Sportpar Sportpark portparrkk p " 'tt Veer V er "

HET AANTAL RESPONDENTEN IS IN KRALINGSE VEER ZO LAAG DAT DEZE ZIJN SAMENGEVOEGD MET DE INPUT VAN OUDERS UIT â&#x20AC;&#x2DC;S GRAVENLAND

Nieuw gebouw voor de speeltuinvereniging (in 2013) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

aat traat dstraat dstr d

Elands Ela Elan El Herinrichting plein Elandstraat (bron: Wijkactieprogramma 2012)

ch s d n Holla

100 m

Pir str. aat

0m

tra at

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 131


‘S GRAVENLAND CONCLUSIES Bevindingen workshop: Door de school (Het Pluspunt) wordt veel aan talentontwikkeling gedaan. Zo zijn er extra lessen voor kinderen die aanleg hebben voor wiskunde en kan onder de noemer ‘verrijking’ o.a. Engels en Spaans worden geleerd. Met laptops kunnen de leerlingen tijdens de les elk op hun eigen niveau aan rekensommetjes werken. Desondanks heerst er in alle vier de bezochte klassen een relatieve chaos. Veel van de suggesties voor dingen die je kunt onderzoeken, extra activiteiten en wat je buiten allemaal kunt doen zijn niet voor herhaling vatbaar. Bij actitviteitencentrum Zjaak, direct naast de school, is een buitenschoolse opvang en worden tevens karate, dansles en kookworkshops gegeven. Ook worden daar meidenavonden georganiseerd. Bovendien is er in de buurt een skatebaan, een studenten rugbyclub waar de kinderen ook komen, tennis, hockey en korfbal. Voetbal wordt buiten gedaan, de vereniging is te ver werg. Ook de BSO Fascinatio (Rivium, Capelle aan den IJssel) wordt bezocht.

Veel kinderen geven aan dat ze niets nieuws willen doen en dat er niets bij hoeft te komen in de buurt. De bibliotheek is algemeen bekend. In de bibliotheek kun je ook op de computer. Het Alexanderbad en het zwembad in Krimpen a/d IJssel worden bezocht. Een aantal kinderen heeft bijzondere hobby’s waar ze ver voor reizen. Dit varieert van de atletiekbaan bij het Kralingse Bos en de manege in Barendrecht tot voetbal bij Feijenoord en dansles (hiphop) in Den Haag en Amsterdam. Sommige kinderen die bij Feijenoord spelen gaan met de Stichting Feijenoord naar het buitenland. Ongeveer de helft van de klas vindt dat je goed kunt buitenspelen. In meerdere klassen komt echter naar voren dat de speelplaatsen te klein zijn en dat er vooral voor meisjes te weinig geschikte speeltoestellen zijn. Een draaitoestel, klimtoestel en een grote schommel waar je met meerdere mensen in kunt worden als alternatief gesuggereerd. Verder worden een dansvloer bij Zjaak en de mogelijkheid om te gamen bij Zjaak voorgesteld.

CONCLUSIES KINDEREN: > Zjaak is bekend, gamen en een dansvloer zijn mogelijkheden tot verdere verbetering. > Meer speeltoestellen voor meisjes. > Relatief veel kinderen vinden dat er niets bij hoeft te komen in de buurt.

132 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: De respondenten zijn vooral zoekende combinaties voor hun kinderen, verschillende redenen.

naar om

Veel van de opmerkingen gaan over school. Het aanbod zou voor talenten te weinig prikkelend zijn, de concentratie kan beter en het verder ontwikkelen van intellectuele ontwikkelingen in de Plusklas gaat ten koste van de creatieve talenten (in de tekenles). Ook de aansluiting op de praktijk wordt genoemd, door workshops op scholen te laten verzorgen door mensen uit de praktijk, ‘met echte materialen en in een professionele omgeving.‘ Een andere zorg om van combinaties komt oogpunt:

“Het zou leuk zijn als verenigingen of sportclubs voor kinderen gratis, danwel goedkoop zijn, waardoor het mogelijk is voor een gezin met meerdere kinderen de kinderen ook op verschillende clubs te doen. Mijn oudste rijdt paard en de jongste zit op zwemles. Ze zouden beiden nog iets ernaast willen doen, maar hier is financieel geen mogelijkheid toe. Ook zou de dierentuinen wat goedkoper kunnen. Voor een gezin is het niet meer te betalen om daar naartoe te gaan, terwijl het heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind om meer te weten van dieren.”

de levensvatbaarheid voort uit financieel

CONCLUSIES OUDERS: > Het combineren van verschillende talenten en hobby’s veroorzaakt soms problemen. > De concentratie op school kan beter > Aansluiting met de praktijk kan worden gemaakt in de vorm van workshops.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 133


ZEVENKAMP RESPONDENTEN OUDERS

3.7

Gezinssituatie:

Nationaliteit: Suriname Overig West-Europa Oost-Europa Marokko westers

Overig niet-westers

Samenwonend Alleenstaand

Nederland West-Europa Overig westers Oost-Europa Marokko Suriname Overig niet-westers

Gescheiden Anders

Aantal kinderen per gezin:

Opleidingsniveau ouders:

1

vmbo

2

mbo

3

hbo

4

universiteit

5

anders

Leeftijd kinderen:

Bekendheid met subsidies:

0-4 5-8 9 - 12 13 - 16 16+

Ja, maak er gebruik van Ja, maar geen doelgroep Nee, maar niet doelgroep Nee, ken ik niet

134 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat vindt u van het aanbod in de wijk?

Te weinig Mis bepaalde dingen Precies goed Kind heeft het niet nodig Weet niet hoe dit te vinden

Welk aanbod mist u?

Reden dat uw kind ergens geen gebruik van maakt: te ver weg

Hoe is aanbod tijdens vakantie? niets te doen

te duur

matig

geen tijd

voldoende

geen vriendjes prima durft niet heel veel te doen

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 135


ZEVENKAMP ONDERWIJS

evenkamp nderwijs

aat ithstr

e rm de or ev Ko

m Ee eer m

Hun nzzze e

ng Ri se mp a nk ve Ze er

er me we eu Ni

Tjjon onger

er me er eg He

L

en iel W ote Gr

r ke ee Sn er me

Tjjo on ng ge err

kp on sM niu eloo Th

an ad lem sp Cowkin Ha

at ra rst t ste traa eb s nW Be

136 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

at erstra Garn Erroll

k itte Fluu

laan avers ie Sh Charl

kr Fluite

Denn

G

Sportpark "Z Zwansnesse" Zw wansnesse ruiddpad wansnesse "Zwansnesse"

ts er ijm

W

er rst ha Sc

d k uid kr Heide

ruid

Bitterk

ter

w eu Ge er Ro

id jeskru Beurs

Schars

d or

mo

Om

at

Basisschool Vliedberg

w ou

Gr

ruid toffelk Chris

ekruid Denn

id mkru Balse

i kruid Goud

d kruid Ebbe

Boorn

g lsewe Cape

id arakru Barb

kruid Goud

d ekruid Denn

id elkru Cyymb

k uid mkr Balse

d ekruid Ganz

uid

enk Bo loot s

g we ng tro ms r A uis Lo r ee sm er uw La

ui Lo

em luw Ve

N

l ge ian Tr

er Ro

tr ms atu tT Ar

r ee tm as Ga eg rw ke ek etd Ri

t ch To

eg ew ps m a nk ve Ze

m bre

ruid Geelk

ra

Zevenkamp

olo cc Pi

ina ar Oc

rem rfb Ve

eg sonw Bjorn

le Ge

rst

m bre

ke

te

Wit

m bre

it flu ok Bl

r. rst ke er dw n ie Gr

Im

lke Ste

em lbr ke Ste

Gong

"He "H "Hesseplaats" "Hes Hes

ta Celes pad lp t nba nte ut Bo Scho

rem ipb Kru

l Buge

ntonS. Kestrr. r.

B. Sm

at erstra Garn Erroll

aan la liday e Ho Billiie

eef re ndeld Sche

Kinderdagverblijf â&#x20AC;&#x2DC;t Kraaiennest

Kooikerweg Halte H alte "Ambachtsland" "Amb "Ambachtsla Amb d

t ine ar Kl

Gong

Harrp

d stpa enlu Buit

l mbaa Cim

e rb Theo la do Man

eg sw Mo

ing pse R nkam Zeve

s mo en Ve

l atts wpla

d ruid roenk

an hur v Artth

traat Holsts l nd ola an R Top sttraat Adria Naeff a usstta gu ug . Au tr t s it de W t aat tr euws er Le van d Aart ngel nsin rugge van B i gel nsin Carrryy rugge van B

rry Ca

inus Martin fhoff Nijh oen tso plants

Kinderdagverblijf Eigen-Wijs

at erstra Portte ngel sin Cole ingus es M Charrl

Openbare basisschool Leeflang ndstraat riesla speciaal an Vonderwijs

Pr. Christelijke basisschool Buskes en dagopvang

l singe arkers Ch. P

ngastraat n Huizin han ha oh JJo Spinet

ts eplaa Hess

d id dskru

el nsing ema Whit Paul

st d ne pa Er laes C d on d ym zpa Ra ule Br n pad at tra mo ijk Si std ffs ho Ve er au Sl

ob ac nJ Ja

el ng isi sk vin ice f tra ur lho rS Maave Igo R

enle rmeijl st Ve Augu

traat ostters Dirk C

s mo ur Mu

em lbbr Pij

plaats Buck Pearl atts lerpla Spitte

tr r ers thu gg Ar one H

weg r King Luthe Martin

tweg ndse grid U Sig

ing eR ps m a nk ve Ze

tie Sa ik hof

Mosweg

os erm Le

ĂŠ plaats

Er

os rm ke Be

e str. org in Gershw Ge

an rm He

v or E. Victo

el ng lsi se us o R rt be Al

alpad ntenb ut Bo Scho

s mo nd nta or Ho

ngel in ijj ns aije Osta

l ge sin

g sin nd mo es D ul Pa

t aat str r sby ro ng C Bin

. v. str ul en Pastaij O

t en id es Pr

van Paul

ng ou rY ste Le

el nsing ema Whit Paul

Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

W ils on we g

d on sm De ul Pa


ni tr. an es Gi rsac Ve

t aa str es t Gr aa str ns ma ey xH Ma

La aa an n va v n het S André B

Othon F Fri ries e zp pad pa d

Rietve elld dp pa ark

my um Emeers f L ho

v

rt f Ma mho a St

Dick Ketstra st att

Ren R e é Ma Magrit ritt itttes t traa aat att

f rt be tho Al que r Ma

s ge f or ltho Ge uau Ro

r er ee me erm izen u ard Pl Na

é dr of An ainh r De

to

k oe br en ss Tu n a

t ch To

er me tel Ke

ea hR isc g Ma

el

er me nd Za

tse ar va lle ho Sc

er me we au Bl

r ee rm ele do r Ka ee rm ele do a K

Hoe vaak doet uw kind aan naschoolse activiteiten?

at ra lst ste Ge o Le

Ot

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

n

a Lameer ter ks e Le

tr. ks inc lam eV d ice ur Ma

n va an La

e sm ali Re h isc ag nM va

Paul

at tra rss jte i u Sl

l ou f Ra fyho Du

san d Kr pa

Wim W im Schuhmacherh huhmache ho ho of Schuhmacherhof l ge sin nk illi lW re Ca

er um rg Be

er me

e tm Bo

r ee rm ote Sl

at ra rst ga Ed y Bo

Halte H Halte te e Tochten" " "D "De T To Tochte och och hte ten te en" en n"

ing eR ps am nk ve Ze

d pa nk

er

i ic Er

at ra tst lie nV va

r ee IJm

c To er se e rd wersm

at tra kis ois xW Ma

at tra ps am ijk nW To

at tra ns ke Ilc

g we ten ch To

on To

n Ja

l ge sin op or To y le ar Ch

t aa str ar dg E y Bo

t aa str

g we ng tro ms r A uis ht

y ro eb dD Re

Dick K Ketstraat

co Ni

ie . W str F. eke n

l se es W

ad ep Se es Ce

u La

lt pe er ed .N h C

at tra ss rie eV d a ar Cl

Joan

Joop JJo oop p

d pa ns re au ir L n He

V.T V V.T.V. V. "De "D De Tochten" Toc ochten" ochte chten" ch

. str on ott

at tra gs un

ad rp aa len Mo

el ing ds on at a sm r e D rst ul rte Pa Po le Co

Salvva Sa S ado ad d r Dalí Da straat D

g we aff ra eG sd ue cq Ja n

t aa str oy Ro t e d aa str ius ris a rP thu Ar

yC dd Te

icce at ur tra Ma efs Kle v.

at y nn tra Le nos a ist Tr

hn Jo

t aa str ne ra t l Co

Alber Albe bert rto rt to oG

Frida Kahlop ad

of gh on eJ dd a A

Hoe vaak brengt u of uw partner uw kind naar school?

Henri Matissestr aat

V. V V V.T.V. Boerderij" "D Bo "De Boerde der erij" rij" ij

Sporrtcom Sportcom S rttcom "Nessela "Ne esssel ssela sel

. str ley sh

me da Ma

of Linden Linde en nh

m

er me

eer erm laard Zuid

en iel W ote Gr

er me ter on Dr

Hoe moet uw kind in aanraking komen met activiteiten?

r ee rm de ar a r N ee rsm er ge Ja me we eu i N

Neemt u uw kind wel eens mee naar activiteiten in de buurt? (bijna) nooit

0m

wekelijks

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 137


ZEVENKAMP PARTICIPATIE

evenkamp articipatie & Welzijn

m Ee eer m

Hun nzzze e

en iel W ote Gr

Tjjon onger

L

e rm de or ev Ko

er me we eu Ni

Tjjo on ng ge err

kp on sM niu eloo Th

an ad lem sp Cowkin Ha

d or

mo

Om

r ke ee Sn er me

138 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

ts er ijm

W

at ra rst t ste traa eb s nW Be

at erstra Garn Erroll

k itte Fluu

w eu Ge

at ra rst ste eb nW Be

an versla e Sha ie lie Charl

kr Fluite

Denn

G

Sportpark "Z Zwansnesse" Zw wansnesse ruiddpad wansnesse "Zwansnesse"

ter

er rst ha Sc

d k uid kr Heide

ruid

Schars

er Ro

id jeskru Beurs

enk Bo loot s

ui Lo

em luw Ve

N

Gymlokaal Korne

w ou

Gr

ruid toffelk Chris

ekruid Denn

id mkru Balse

i kruid Goud

d kruid Ebbe

Boorn

g lsewe Cape

id arakru Barb

kruid Goud

d ekruid Denn

id elkru Cyymb

k uid mkr Balse

d ekruid Ganz

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

t ch To

tr ms atu tT Ar

ng Ri se mp a nk ve Ze er

Zwemvereniging Ommoord

it flu ok Bl

l ge ian Tr

er Ro

g we ng tro ms r A uis Lo r ee sm er uw La

Lokaal Cultuur Centrum Zevenkamp

Zevenkamp

eg ew ps m a nk ve Ze

m bre

ng ou rY ste Le

aat ithstr

l Buge

a str ter

er me er eg He

olo cc Pi

ina ar Oc

rem rfb Ve

eg sonw Bjorn

le Ge

ruid Geelk

Bitterk

ntonS. Kestrr. r.

m bre

m bre

uid

d ruid roenk

aan la liday e Ho Billie

te

Wit

l atts wpla

t r traa ners Garn Erroll

lke Ste

em lbr ke Ste

t ine Sp

ts eplaa Hess

ta Celes pad lp t nba nte ut Bo Scho

rem ipb Kru

Gong

Harrp

d stpa enlu Buit

t ine ar Kl

e rb Theo la do Man

eg sw Mo

l mbaa Cim

Gong

s mo en Ve

"He "H "Hesseplaats" "Hes Hes

inus Martin fhoff Nijh oen tso plants

ngastraat n Huizin han ha Joh Jo Spinet

g sin nd mo es D ul Pa at

Gymlokaal Buskes

Taka Tuka-land

traat ostters Dirk C

at wijkstra F. Borde uit Lu L

em lbbr Pij

plaats Buck Pearl atts lerpla Spitte

es M Charrl

Kooikerweg Halte H alte "Ambachtsland" "Ambachtsland "Amb Amb chtsland" nd

ing pse R nkam Zeve

weg r King Luthe Martin

tweg ndse grid U Sig

s mo ur Mu

B. Sm

ob ac nJ Ja

Mosweg

os erm Le

ĂŠ plaats

alpad ntenb ut Bo Scho

os rm ke Be

at erstra Portte ngel sin Cole ingus

at dstra esllan an Vri

ing eR ps m a nk ve Ze

e org Ge

enle r eijl rm st Ve Augu

ckstr. Teirlin T

r E. v Victo

Voetbalvereniging XerxesDZB

s mo nd nta or Ho

an rm He

l ge sin

l r ge Po sin le er Park Co el Ch. g in s arkers Ch. P

eef pad deldre chen an S hur v Artth traat Holsts l nd ola an R Top sttraat Adria . Naeff v. str a ul en en usstta gu ug . Au tr t Geertsaerts Pastaij it de W O Gos sttr. traat st d euws ne pa er Le Er es van d a Aart Jan offstr. Cl h Gres el d nsing on d rugge ym zpa el van B nsing Ra ule Carrryy rugge Br van B n pad at tra mo ijk Si std ffs rry ho Ve Ca er au Sl

t en id es Pr

t aat str r sby ro ng C Bin

ngel in ijj ns aije sta van O Paul

W ils on we g

d id dskru

el nsing ema Whit Paul

Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

l ge sin an em hit W ul Pa

el nsing ema Whit Paul

d on sm De ul Pa


ni tr. an es Gi rsac Ve

t aa str es t Gr aa str ns ma ey xH Ma

La aa an n va v n het S André B

Othon F Fri ries e zp pad pa d

Rietve elld dp pa ark

my um Emeers f L ho

v

k oe br en ss Tu n a

Met wie ga je er naartoe?

rt f Ma mho a St

Dick Ketstra st att

Ren R e é Ma Magrit ritt itttes t traa aat att

f rt be tho Al que r Ma

to

Ot

Wat is de beste plek om nieuwe dingen te gaan doen?

m

eer erm laard Zuid

en iel W ote Gr

er me ter on Dr

er me

ea hR isc g Ma

s ge f or ltho Ge uau Ro

r er ee me erm izen u ard Pl Na

é dr of An ainh r De

er me tel Ke

at ra lst ste Ge o Le

t ch To

r ee rm ote Sl

er me nd Za

tse ar va lle ho Sc

er me we au Bl

r ee rm ele do r Ka ee rm ele do a K

Hoe ga je daar naartoe?

el

e tm Bo

n

e sm ali Re h isc ag nM va

a Lameer ter ks e Le

tr. ks inc lam eV d ice ur Ma

n va an La

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

er

l ou f Ra fyho Du

l ge sin nk illi lW re Ca

er me

er um rg Be

e se e rd wersm

san d Kr pa

Wim W im Schuhmacherh huhmache ho ho of Schuhmacherhof

Halte H Halte te e Tochten" " "D "De T To Tochte och och hte ten te en" en n"

ing eR ps am nk ve Ze

d pa nk

c To r

i ic Er

at ra tst lie nV va

r ee IJm

g we ng tro ms r A uis ht

at tra kis ois xW Ma

at tra ps am ijk nW To

at tra ns ke Ilc

g we ten ch To

on To

u La

l ge sin op or To y le ar Ch

t aa str ar dg E y Bo

t aa str

at ra rst ga Ed y Bo

Dick K Ketstraat

co Ni

ie . W str F. eke n

l se es W

ad ep Se es Ce

y ro eb dD Re

Paul

at tra rss jte i u l nS Ja

lt pe er ed .N h C

at tra ss rie eV d a ar Cl

Joan

Joop JJo oop p

d pa ns re au ir L n He

V.T V V.T.V. V. "De "D De Tochten" Toc ochten" ochte chten" ch

. str on ott

at tra gs un

ad rp aa len Mo

el ing ds on at a sm r e D rst ul rte Pa Po le Co

Salvva Sa S ado ad d r Dalí Da straat D

g we aff ra eG sd ue cq Ja n

t aa str oy Ro t e d aa str ius ris a rP thu Ar

yC dd Te

icce at ur tra Ma efs Kle v.

at y nn tra Le nos a ist Tr

hn Jo

t aa str ne ra t l Co

Alber Albe bert rto rt to oG

Frida Kahlop ad

of gh on eJ dd a A

Waar doe je je hobby’s?

Henri Matissestr aat

V. V V V.T.V. Boerderij" "D Bo "De Boerde der erij" rij" ij

Sporrtcom Sportcom S rttcom "Nessela "Ne esssel ssela sel

. str ley sh

me da Ma

of Linden Linde en nh

r ee rm de ar a r N ee rsm er ge Ja me we eu i N

Poppodium The Little Cave

Scouting Albert Schweitzer Groep

Wat vind je van de activiteiten in de wijk? 13%

29%

4%

Te weinig Precies goed Te veel / Verkeerde dingen Ik weet niet wat er te doen is

0m 54%

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 139


ZEVENKAMP RESULTATEN WORKSHOP Wat doe je allemaal na schooltijd?

100%

Wat vind je je leukste hobby?

140 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Aantal leerlingen: Bezochte scholen:

55 Vliedberg

Wat zou je nog meer willen gaan doen?

Wat is de reden waarom je dat nog niet doet?

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg?

Te ver weg Mag niet Geen vriendjes Geen tijd Anders

Wat vind je dat er nog bij moet komen in de buurt?

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 141


ZEVENKAMP BELEIDSKAART

evenkamp eleidskaart

Aanvullend - Kindvriendelijke wijk: Focus ligt voornamelijk op verkeersveiligheid en de waardering voor speelvoorzieningen. De grootste maatregelen op dit moment hebben betrekking op de oversteekbaarheid van de Zevenkampse Ring en de aanpak van speeltuin Taka Tukaland (bron: Wijkactieprogramma 2012)

m Ee eer m

Tjjon onger

Hun nzzze e

en iel W ote Gr

Tjjo on ng ge err

kp on sM niu eloo Th

e rm de or ev Ko

er me we eu Ni

ts er ijm

W

an ad lem sp Cowkin Ha

r ke ee Sn er me

w eu Ge

L

ng Ri se mp a nk ve Ze er

at

ra

rst

ke

Im

142 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling

ter

at ra rst t ste traa eb s nW Be

t ine Sp

k itte Fluu

at ra rst ste eb nW Be

raat tra str r ersst Garn Erroll

eef re ndeld Sche

kr Fluite

Denn

G

Sportpark "Z Zwansnesse" Zw wansnesse ruiddpad wansnesse "Zwansnesse"

aan la avers ie Sh Charl

aan dayla lid lid e Ho Billiie

an hur v Artth

d k uid kr Heide

ruid

Bitterk

Schars

er rst ha Sc

id jeskru Beurs

enk Bo loot s

er Ro

id mkru Balse

d ruid roenk

d kruid Ebbe

er Ro

d or

mo

em luw Ve

N

w ou

Gr

ekruid Denn

d id dskru

ruid toffelk Chris

d ekruid Ganz

uid

Boorn

g lsewe Cape

id arakru Barb

kruid Goud

d ekruid Denn

id elkru Cyymb

k uid mkr Balse

ruid Geelk

aat ithstr

pad

r. rst ke er dw n ie Gr

Aanpak voetgangersoversteek (bron: Wijkactieprogramma 2012)

eg ew ps m a nk ve Ze

ui Lo

Om

er me

t ch To e ds

l ge ian Tr

tr ms atu tT Ar

er (KVO) Keurmerk Veilig Ondernemen eg He - Winkelcentrum Zevenkamp

O

olo cc Pi

m bre

g we ng Vervanging van 17 bruggen stro m r A 2012) (bron: Wijkactieprogramma uis Lo r ee sm er Kooikerweg uw La

uit or e nfl o Pa m egg m R

ina ar Oc

rem rfb Ve

eg sonw Bjorn

le Ge

it flu ok Bl

f ho er all W ts Fa

t nto Elling Duke

Zevenkamp

ng Go

bre

as rac Ma

a str ter

Burgerinitiatief manifestatieterrein (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Halte H alte "Ambachtsland" "Ambachtsland "Amb Amb chtsland" nd

t ine ar Kl

e rb Theo la do Man

m

te

Wit

ing pse R nkam Zeve

Harrp

m bre

r rn shoo Gem

lke Ste

em lbr ke Ste

ta Celes pad lp t nba nte ut Bo Scho

rem ipb Kru

l atts wpla

inus Martin fhoff Nijh oen tso plants

traat ersstr Garn Erroll

traat Holsts l nd ola an R Top sttraat Adria Naeff a en usstta gu ug . Au tr t Geertsaerts it de W Gos sttr. traat euws ad er Le sp van d ae Aart Jan offstr. Cl h Gres d ngel nsin on d rugge ru ym zpa van B ngel nsin Ra ule Carrryy ugge ru Br van B n pad at tra mo ijk Si std ffs rry ho Ve Ca er au Sl

ob ac nJ Ja

el ng isi sk vin ice f tra ur lho rS Maave Igo R

tr r ers thu gg Ar one H

d stpa enlu Buit

"He "H "Hesseplaats" "Hes Hes

ts eplaa Hess

tie Sa ik hof

eg sw Mo

traat ostters Dirk C

Aanpak voetgangersoversteek (bron: Wijkactieprogramma 2012)

os ulm Kr

em lbbr Pij

plaats Buck Pearl atts lerpla Spitte

s mo ur Mu

s mo en Ve

es M Charrl

at dstra esllan an Vri

ing eR ps m a nk ve Ze

tel ho s Sc mo

weg r King Luthe Martin

tweg ndse grid U Sig

Er

Mosweg

os erm Le

ĂŠ plaats

alpad ntenb ut Bo Scho

os rm ke Be

ckstr. Teirlin T

g sin nd mo es D ul Pa at

l r ge Po sin le er Park Co el Ch. g in s arkers Ch. P

at erstra l Portte singe Cole ingus

r E. v Victo

el ng lsi se us o R rt be Al

e str. org in Gershw Ge

an rm He

enle r eijl rm st Ve Augu

B. Sm

Vervanging van 17 bruggen (bron: Wijkactieprogramma 2012)

ntonS. Kestrr. r.

t aat str r sby ro ng C Bin

Aanvullend - Jeugdnetwerk: Jeugdnetwerk in samenwerking met professional met als doel het terugdringen van schooluitval onder de jeugd (van 0-23 jaar) (bron: Wijkactieprogramma 2012)

s mo nd nta or Ho

el nsing ema Whitte Paul

Wollefoppenpark Wollef Wollefo efo efoppenpark fop en ark

. ng pd Ki ure s ea Pl

el nsing ema Whit Paul

l ge sin

d on sm De ul Pa

l ge sin an em hit W ul Pa

Aanvullend - Hondenpoepactie: Terugdringen overlast d.t.v. hondenpoep door bewustwordingsactie gericht op hondeneigenaren (bron: Wijkactieprogramma 2012)

ng ou rY ste Le

Aanvullend - Onderhoud groen en beplanting: Onderhoud groen door bewoners in overleg met deelgemeente (bron: Wijkactieprogramma 2012)

Vervanging van 17 bruggen (bron: Wijkactieprogramma 2012)


ni tr. an es Gi rsac Ve

t aa str es t Gr aa str ns ma ey xH Ma

La aa an n va v n het S

at tra kis ois xW Ma

er

er me tel Ke

r er ee me erm izen u ard Pl Na

t ch To

r ee rm ote Sl

er me nd Za

tse ar va lle ho Sc

er me we au Bl

r ee rm ele do r Ka ee rm ele do a K

Dick Ketstra st att

a Lameer ter ks e Le

to

Ot

el

e tm Bo

n

e sm ali Re h isc ag nM va

rt f Ma mho a St

er me

er um rg Be

c To er se e rd wersm

n va an La

g e sin nk rts illi a l W va er re e Ca olle ildm h ch Sc S

ing eR ps am nk ve Ze

d pa nk

g we ng tro ms r A uis ht

Ren R e é Ma Magrit ritt itttes t traa aat att

ea hR isc g Ma

eer derm laard Zuid

en iel W ote Gr

er me ter on Dr

v

k oe br en ss Tu n a my um Emeers f L ho

r ee IJm

f rt be tho Al que r Ma

Wim W im Schuhmacherh huhmache ho ho of Schuhmacherhof

Halte H Halte te e Tochten" "D To ""De T Tochte och och hte ten te en" en n"

l ge sin nk illi lW re Ca

on To

at ra tst lie nV va

at ra lst ste Ge o Le

s ge f or ltho Ge uau Ro

g we ten ch To

t aa str

u La

l ge sin op or To y le ar Ch

t aa str ar dg E y Bo

tr. ks inc lam eV d ice ur Ma é dr of An ainh r De

ad ep Se es Ce

at ra rst ga Ed y Bo

Othon F Fri ries e zp pad pa d

san d Kr pa

a len le Mo

at tra ns ke Ilc

Vervanging van 17 bruggen d pa (bron: Wijkactieprogramma 2012) ar

n Ja

Rietve elld dp pa ark

y ro eb dD Re i ic Er

l se es W

at tra ss rie eV d a ar Cl

Joop JJo oop p Paul

at tra rss jte i u Sl

l ou f Ra fyho Du

at tra gs un

at tra ps am ijk nW To

lt pe er ed .N h C

Dick K Ketstraat

co Ni

ie . W str F. eke n

el ing ds on at a sm r e D rst ul rte Pa Po le Co

Joan

d pa ns re au ir L n He

V.T V V.T.V. V. "De "D De Tochten" Toc ochten" ochte chten" ch

. str on ott

yC dd Te

icce at ur tra Ma efs Kle v.

at y nn tra Le nos a ist Tr

hn Jo

t aa str ne ra t l Co

Salvva Sa S ado ad d r Dalí Da straat D

g we aff ra eG sd ue cq Ja n

t aa str oy Ro t e d aa str ius ris a rP thu Ar

Wat vindt u het belangrijkste verbeterpunt voor uw kind?

André B Alber Albe bert rto rt to oG

Frida Kahlop ad

of gh on eJ dd a A

Henri Matissestr aat

V. V V V.T.V. Boerderij" "De Bo "D Boerde der erij" rij" ij

Sporrtcom Sportcom S rttcom "Nessela "Ne esssel ssela sel

. str ley sh

me da Ma

of Linden Linde en nh

“Mijn kind zou graag binnen haar eigen school een naaiatelier, taalatelier, techniekatelier, kookatelier en tekenatelier zien. Kortom: VMBO- richtingen in buitenschoolse cursussen op je eigen basischool! Alle facilitaire benodigdheden zijn aanwezig. Het is een vertrouwde omgeving. Je hebt wel goed gequalificeerde begeleiders nodig. Juist ook voor kinderen boven V.M.B.O. niveau is het goed zich breed te ontwikkelen en voor iedereen werkt het heel motiverend te merken wat je echt leuk vindt.” “De mogelijkheid om op haar niveau te kunnen deelnemen aan sport-/ cultuurlessen. Dit is door noodzakelijke opvang na schooltijd nu niet mogelijk omdat de opvang geen samenwerkingsverband heeft met sportverenigingen en/of SKVR. Om kinderen van alleenstaande ouders te kunnen laten meedoen op hun niveau en een brede algemene ontwikkeling mee te geven is het noodzakelijk dat hierin verandering komt. Nu spelen ze gezellig en daar leren ze ook van, maar 8+ heeft meer uitdaging nodig. Ook huiswerkbegeleiding zou hierin een plek moeten kunnen krijgen, zodat de tijd die ouders en kinderen samen hebben ook echt quality time kan zijn in plaats van gestress.”

Vervanging van 17 bruggen (bron: Wijkactieprogramma 2012)

m

er me

“Als er op school, evt. na schooltijd proeflessen of workshop’s aangeboden zouden worden, zodat kinderen met alles in aanraking komen. Vaak gaan wij naar iets toe wat ons leuk lijkt, maar misschien vinden kinderen juist andere dingen wel heel interessant.”

r ee rm de ar a r N ee rsm er ge Ja me we eu i N

“Ik mis echt zwemles voor mijn kinderen, zie dat graag via school geregeld ipv wachtlijsten van 2 jaar.”

Opmerkingen kinderen: Het cultuurcentrum Zevenkamp is vooral in groep 7 bekend, in groep 6 bijna niet. Je komt daar alleen als je er een cursus volgt. Taka Tuka land is heel bekend. 0m

Buitenspelen kan goed in de buurt, ook het schoolplein wordt als favoriet genoemd.

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 143


ZEVENKAMP CONCLUSIES Bevindingen workshop: Het idee om nieuwe activiteiten thuis te gaan doen is onder de leerlingen uit Zevenkamp veel minder gangbaar dan in andere wijken. Opvallend is ook dat geen van de leerlingen Techniek en ICT als lievelingshobby heeft aangegeven. Kinderen zijn dus graag buitenshuis actief. Het cultuurcentrum Zevenkamp is vooral in groep 7 bekend, in groep 6 bijna niet. Je komt daar alleen als je er een cursus volgt. Taka Tuka land daarentegen is heel bekend. Ook de scouting is bij iedereen een paar kinderen zitten er ook op.

bekend,

De kinderen vinden dat het buiten spelen goed in de buurt kan. Ook het schoolplein van De Vliedberg wordt daarbij als favoriet genoemd. Als toe te voegen activiteiten worden het onderzoeken van dieren genoemd, kickboxen en zwaardvechten. Dat laatste is iets wat in beide klassen genoemd wordt, mede omdat er op school een project over schermen geweest is.

CONCLUSIES KINDEREN: > In het cultuurcentrum kom je alleen als je een cursus volgt. > Kickboksen en zwaardvechten wordt vaak genoemd omdat er een project over schermen op school is geweest. > Op het schoolplein kun je goed buiten spelen. > Een groot deel vindt dat er niets bij hoeft te komen.

144 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Bevindingen ouders: De ouders hebben veel ideeën over wat er verbeterd zou kunnen worden voor hun kinderen. De groep respondenten vormt, afgezien van de etniciteit, een representatieve groep met een mix van hoger- en lageropgeleiden, getrouwde, alleenstaande en gescheiden ouders. Een aantal ouders zet in op de Brede School of laagdrempelige activiteiten die op en rond school georganiseerd worden “Mijn kinderen zouden daar meer aan willen doen maar in het kader van bezuinigen is dit sterk teruggelopen. Zo kan ieder kind meedoen aan een activiteit waar ze anders nooit op zouden komen of proberen.” Een tweetal respondenten stipt aan dat de klassen te groot zijn (31 leerlingen) om individuele talenten te kunnen ontdekken. Ook sociale weerbaarheid wordt genoemd. Trainingen worden gewenst zodat de kinderen “sterk en stevig in hun schoenen staan op school en ook daarbuiten.”

Ook de combinatie van buitenschoolse opvang en hobby´s wordt benoemd. Deelname aan sport- en cultuuraanbod kan niet op alle niveau’s wanneer er geen samenwerkingsverbanden zijn tussen de BSO en de aanbieder. Een andere ouder stelt daarbij voor om herintreders in te zetten als chauffeurs om de kinderen tussen de BSO en de sportclub of muziekschool heen en weer te rijden “(werkervaring, nuttig maken, gevoel van eigenwaarde, etc.)”. Ook kleding- en techniekateliers worden gemist. Eén van de respondenten stelt voor deze op school in te richten en daarmee een voorproefje te nemen op het praktijkgericht onderwijs, juist ook voor de kinderen die later niet naar het VMBO gaan. Tot slot wordt er door een aantal ouders op gewezen dat er behoefte is aan meer sportaanbod, meer betaalbaar kunst-, cultuur- en ICT-aanbod en dat er in de hele deelgemeente geen bioscoop is.

CONCLUSIES OUDERS: > Laagdrempelige activiteiten op en rond de school > Trainingen sociale weerbaarheid zijn gewenst > Combinatie leggen BSO met buitenschoolse activiteiten > Ambachten leren in techniekateliers op de basisschool > Een bioscoop in de deelgemeente ontbreekt Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 145


3.8

VERGELIJKING PARTICIPATIE KINDEREN PER WIJK Wat doe je allemaal na schooltijd? 100% Het Lage Land Nesselande Ommoord Oosterflank Prinsenland ‘s Gravenland Zevenkamp

Wat vind je je leukste hobby? 100% Het Lage Land Nesselande Ommoord Oosterflank Prinsenland ‘s Gravenland Zevenkamp 146 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Wat zou je nog meer willen gaan doen? 100% Het Lage Land Nesselande Ommoord Oosterflank Prinsenland â&#x20AC;&#x2DC;s Gravenland Zevenkamp

Welke dingen die je wilt doen zijn te ver weg? 100% Het Lage Land Nesselande Ommoord Oosterflank Prinsenland â&#x20AC;&#x2DC;s Gravenland Zevenkamp Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 147


BIJLAGEN EN LITERATUUR


DEELGEMEENTE I BRIEF AAN SCHOLEN

150 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 151


ENQUÊTEFORMULIER II ONLINE OUDERS

152 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 153


154 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


OPZET WORKSHOP ‘ONTDEK ELKAARS TALENT’ Twee medewerkers van Veldacademie komen het klaslokaal binnen, gekleed als ‘echte’ onderzoekers (witte jas, bril, ...) Deel I

(10 minuten)

Kort vertellen wat we komen doen: vertellen wat een onderzoeker doet, hoe je onderzoek kunt doen en wat je daaraan hebt. Weten de kinderen wat onderzoek doen is? Wat kun je allemaal onderzoeken? En hoe doe je dat? Het is belangrijk om goed te kijken en goed te luisteren, dan kom je dingen te weet.

(Dan weten we of hij onder de deur door past en als we het van heel veel mensen weten dan weten we hoe hoog we de deuren moeten maken). Wat kwam er uit het onderzoek? Hebben ze er wat van geleerd? Wat voor talenten zijn er in de klas, zijn er veel dezelfde talenten of juist heel verschillend? > Weten jullie wat er allemaal in de buurt te doen is?

Het onderwerp van het onderzoek is talent. Weten de kinderen wat talent is? Wie vinden ze heel getalenteerd? Een voetballer of zanger? Zijn er talenten in de klas? Zijn er ook andere dingen waar je goed in kunt zijn? Wetenschap, natuur, taal, techniek en ict. We maken een woordenboom met waar je allemaal talent voor kunt hebben, zo wordt inzichtelijk wat bij wat hoort en hoe breed het eigenlijk is. Iedereen heeft een talent, voor verschillende dingen. We gaan ontdekken wat die dingen zijn. Jullie mening is belangrijk! De resultaten worden gebruikt door de deelgemeente. Deel II

(20 minuten)

> Noem een aantal voorbeelden uit de buurt: buurthuis, gymzaal, kinderboerderij. Gaan kinderen hier (graag) heen? Wat vinden ze ervan, moet er iets veranderd worden? > Heb je iets nieuws ontdekt wat je wilt proberen wat je nu nog niet doet? > Zijn er dingen die je wilt doen maar die hier niet in de buurt zijn? > Wat voor nieuwe dingen kunnen er georganiseerd worden op school / in buurthuis / bieb / gymzaal / etc. > Kun je goed buitenspelen in de buurt?

We gaan elkaar interviewen! Elk tweetal krijgt één bril: degene die de bril op heeft is de onderzoeker, de ander de respondent. Ze krijgen een vragenlijst en gaan de antwoorden invullen op het formulier.

> Als je één ding mag kiezen, wat vind je dan dat er in de buurt bij moet komen?

Deel III

Deel IV

(10 minuten)

We hebben elkaar nu geïnterviewd, maar er zijn ook andere manieren om dingen te weten te komen. Bijvoorbeeld door te meten. Als voorbeeld dient Pieter, één van de onderzoekers. Hij is 2,05 meter lang. Maar hoe lang denken de kinderen dat hij is? Waar baseren ze dat op? Is het gemiddelde van alle ideeën dan waar of kunnen we dat ook meten? Wat hebben we eraan als we weten hoe lang Pieter is?

(5 minuten)

Verzamelen van de interviewblaadjes en uitdelen van de oorkondes. Als kinderen hun best hebben gedaan krijgen ze een mooie oorkonde. Ook krijgen ze een flyer mee voor hun ouders met een link naar het online enquête formulier. Er valt wat te winnen: elke 20e deelnemer mag met het hele gezin naar de Ontdekhoek!

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 155

III


IV ENQUÊTEFORMULIER WORKSHOP KINDEREN

156 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 157


V CERTIFICAAT WORKSHOP KINDEREN

158 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


PROMOTIEMATERIAAL OUDERENQUĂ&#x160;TE

Flyer voorkant

Flyer achterkant

Poster:

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 159

VI


LITERATUUR Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), M.J.W. Epskamp, C. de Vries, 2012, Cultuur in de buurt 2005-2011. Een onderzoek naar cultuurparticipatie in Rotterdamse buurten. COS, Rotterdam Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [1], Het beste uit jezelf halen. Uitgangspunten voor het investeringsprogramma talentontwikkeling in Prins Alexander. Available at: http://www.prinsalexander.nl/Upload/Talentontwikkeling/ Het%20beste%20uit%20jezelf%20halen.%20De%20aanpak%20van%20talentontwikkeling%20in%20Prins%20 Alexander..pdf Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [2], Ik (k)en mijn talent. Investeringsplan talentontwikkeling Prins Alexander 2012-2014, Available at: http://www.prinsalexander.nl/Upload/Talentontwikkeling/Investeringsplan%2021-092012.pdf Deelgemeente Prins Alexander, 2012 [3], Wijkactieprogramma 2012, Available at: http://www.prinsalexander.nl/ Upload/Iwaps/ Gemeente Rotterdam, 2010, Ruimte voor talent en ondernemen. Coalitieakkoord Rotterdam 2010 - 2014 PvdA - VVD - D66 - CDA, Available at: http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Perskamer/Coalitieakkoord290410.pdf

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2011, Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Sociale stijging en daling in perspectief. RMO, Den Haag Oosterling, Henk., 2009, Rotterdam Vakmanstad/ Skillcity 2007-2009, Woorden als daden. Japsam books, Rotterdam Young, Michael Dunlop, 1958, The rise of the meritocracy 1870 - 2033, Transaction publicers

160 Behoefteonderzoek Talentontwikkeling


COLOFON Onderzoek Behoefteonderzoek Talentontwikkeling Mogelijkheden voor talentontwikkeling in de deelgemeente Prins Alexander

In opdracht van Deelgemeente Prins Alexander, Rotterdam

Projectleiding Otto Trienekens, Pieter Graaff

Team Veldacademie Pieter Graaff, Otto Trienekens Met medewerking van: Lara Schot, Karin Snoep, Allan Pinheiro, Laurens de Lange, Anne Schaap, Milou Joosten en Lisa Mattemaker Met dank aan: Barend Rombout en Pauline Huyts (Bureau Frontlijn)

Eindredactie Pieter Graaff

Uitvoering Veldacademie Waalhaven Oostzijde 1, 3087 BM Rotterdam info@veldacademie.nl | www.veldacademie.nl

Druk 1e druk, februari 2013 Deze eindrapportage is ook te vinden op www.veldacademie.nl. Š2013, Veldacademie

Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling 161


Gemeente Rotterdam Bureau Frontlijn

Behoefteonderzoek Talentontwikkeling in Prins Alexander  

In opdracht van deelgemeente Prins Alexander is een behoefteonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor talentontwikkeling onder 600 leerlin...

Advertisement