Page 1

PiD

PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES MEMÒRIA 2011


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

ÍNDEX Introducció Objectius del Programa Gestió Econòmica

Pàgs 4 5 8

Actuacions Municipals

1.- CALELLA 1.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 1.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Dia Mundial contra el tabac Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” Dia Mundial de Lluita contra la SIDA 1.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

10 10

16

2.- PINEDA DE MAR 2.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 2.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Dia Mundial contra el tabac Salut Mental, millor fent Pinya!! Taller “Cuina sense pares” Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” Digues la teva per la SIDA 2.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

17 18

25

3.- SANTA SUSANNA 3.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 3.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Tallers per a famílies: “Connecta amb els teus fills” Dia Mundial contra el tabac Programa SOMNIT 3.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

25 26

29

4.- MALGRAT DE MAR 4.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 4.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Dia Mundial contra el tabac Taller “Cuina sense pares” 4.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

29 30

32

2


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

5.- PALAFOLLS 5.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 5.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Dia Mundial contra el tabac Concurs “Els camins de la salut” Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” Dia Mundial de lluita contra la SIDA 5.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

32 32

34

6.- TORDERA 6.1.- Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola 6.2.- Activitats preventives en l’àmbit comunitari Dia Mundial contra el Tabac Taller “Drogues i pares, educar per prevenir” Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” 6.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues

35 36

39

Actuacions Intermunicipals

1.- PROTOCOL DE JOVES INFRACTORS 1.1.- Dades 1.2.- Reunions 1.3.- Altres

40 41 42

2.- ACTIVITATS 2.1.- Tabac Concurs Intermunicipal de Cartells per a la prevenció del consum de tabac. Exposició “Imatges sense fum” Elaboració “Guia Didàctica per la prevenció del Consum de Tabac a l’Ed. Primària”

41

2.2.- Alcohol: Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” Guia Didàctica

44

2.3.- Enquesta de consum de tabac, alcohol i drogues il·legals a joves escolaritzats de l’Alt Maresme 2011.

44

Conclusions

46

3


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

INTRODUCCIÓ El Programa Intermunicipal de Drogodependències va néixer l’any 1998 a partir de la necessitat de desenvolupar plans d’actuació comunitaris entorn la prevenció de les drogodependències. Com a criteris principals van destacar la coordinació entre els diferents serveis municipals, la globalització entre tots ells, la presa de decisions conjunta i l’actuació comunitària per tal de treballar la prevenció. Així es van engegar projectes com els tallers d’Educació per a la Salut a l’Escola, l’Enquesta de consum de drogues a joves escolaritzats, el protocol de joves infractors, el circuits d’atenció a joves comunidors, entre d’altres més puntuals en funció de les demandes de cada municipi i de les seves realitats. El document que ara presentem pretén recollir les accions dutes a terme pel Programa Intermunicipal de Drogodependències (PiD) durant l’any 2011 tant a nivell municipal com a nivell intermunicipal. Convida a reflexionar sobre les actuacions pendents i sobre les intervencions futures per tal de fer més eficient la nostra tasca. Convidem, per tant, a la seva lectura no només en la redacció de les accions realitzades sinó també en la reflexió de l’itinerari a seguir del programa. De ben segur que entre tots aportem idees per aconseguir aquest propòsit.

4


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

OBJECTIUS DEL PROGRAMA El fenomen del consum de drogues s’ha d’entendre com una suma de causes que tenen el seu origen i el seu efecte en les diferents àrees de la vida, ja sigui el mateix benestar de la persona, els familiars i la comunitat en general. A l’hora d’intervenir en aquesta problemàtica cal tenir això en compte, cal preveure aquesta complexitat i adoptar mesures que puguin incidir en totes aquestes àrees. Així, caldrà una coordinació extrema entre tots els serveis que coincideixen en el subjecte que consumeix drogues, ja siguin sanitaris, educatius, socials, etc. A l’hora cal implicar la comunitat en aquesta campanya i generar mecanismes de participació d’aquesta en la tasca de prevenció. L’àmbit municipal és el més adequat per treballar en aquesta línea doncs és el més proper al ciutadà, tant per la detecció del consum com per la intervenció en el mateix i , a més, disposa de tots els serveis que coincideixen en el subjecte que consumeix o proper al consum. Partint del “Llibre Blanc de la prevenció a Catalunya. Consum de drogues i riscos associats”. Maig 2008. , des del Programa Intermuncipal ens plantegem actuacions en els següents àmbits: Intervenció Comunitària: • Coordinar les activitats de prevenció de drogodependències que es desenvolupin arreu del territori i des dels diferents àmbits d’intervenció (educatiu, serveis de salut, familiar, cossos de seguretat, dels mitjans de comunicació i dels lleure). •

Promoure l’acceptació social i el compliment de les lleis que regulen la promoció , venda i el consum de les diferents substàncies addictives.

Augmentar la percepció del risc associat al consum de drogues en la població , sobre la base d’informacions objectives , realistes i significatives per als diferents grups.

Millorar la informació que té la ciutadania sobre els efectes de les drogues i sobre els recursos existents (estudis, centres de informació i centres de tractament)

Intervenció Educativa: • Elaborar i incorporar una proposta d’intervenció sobre la prevenció del consum de drogues i problemes associats dins el currículum corresponent a cada àmbit i etapa educativa , per tant en el marc de l’escola. •

Estimular la corresponsabilitat i creació de pautes de treball entre tots els agents de la comunitat implicats en la prevenció

Identificar grups de risc segons la seva situació en relació al consum per intervenir en el context immediat.

Dissenyar i avaluar les actuacions engegades

Elaborar protocols de derivació a la xarxa sociosanitària dels casos detectats en el context educatiu facilitant instruments de coordinació entre tots els serveis que hi intervenen.

Elaborar plans de formació de formadors

5


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Intervenció familiar: • Informar i formar les famílies per facilitar d’adopció d’estils de vida saludables i la incorporació d’hàbits de salut mitjançant la reducció dels factors de risc i la potenciació dels factors de protecció en relació a les drogues en l’àmbit familiar. •

Potenciar les habilitats de comunicació entre pares, mares i fills, vinculades específicament amb la transmissió d’hàbits de salut i la prevenció del consum de drogues.

Augmentar la capacitació de les famílies com agents de salut i liderar així canvis de comportament en l’entorn familiar.

Facilitar i aclarir els circuits d’atenció a les famílies en risc per potenciar el treball en xarxa des dels diferents àmbits d’intervenció

Intervenció en el lleure: • Sensibilitzar els diferents agents socials de la potencialitat del lleure no formal i informal com a àmbit d’actuació preventiva. •

Identificar grups de risc segons la seva situació en relació al consum per intervenir en el context immediat.

Dissenyar i implementar programes de prevenció selectiva.

Sensibilitzar la indústria de l’oci com a agent de prevenció

Establir circuits de coordinació dels professionals implicats per tal de promoure el treball interdisciplinar.

Potenciar mecanismes com el testing com apropament a la població consumidora

Facilitar la formació específica dels educadors i monitors de lleure en l’àmbit de les drogodependències.

Intervenció en els MdC: • Millorar la informació sobre drogues en els mitjans de comunicació (informació objectiva, realista i diversa) •

Promoure el debat i la discussió sobre aquesta problemàtica, considerant la presència de grups socials que són subjectes de les informacions relacionades amb les drogues.

Millorar l’abordatge educatiu i/o preventiu sobretot en els mitjans adreçats a adolescents i joves.

Establir lligams entre les institucions responsables de la prevenció i els ens públics de comunicació.

Utilitzar les tecnologies de la comunicació com a eines i canals per desenvolupar programes i actuacions preventives.

6


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Intervenció ens els Serveis de Salut. • Potenciar la participació dels serveis de salut a la comunitat en relació a les drogodependències. •

Establir estratègies conjuntes de prevenció tant universal com selectiva.

Dissenyar circuits d’atenció a persones en risc.

Facilitar la formació dels agents de salut.

7


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

GESTIÓ ECONÒMICA La despesa principal del PiD en els sis municipis és el Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola. La resta d’accions o no ha generat cap despesa o s’ha assumit per les dieferents regidories. El Programa Intermunicipal de Drogodependències gestiona el Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola a cada municipi. Cadascun d’ells va sol·licitar subvencions per tal de compartir la despesa. Exposem aquí costos de cada un dels tallers , el seu cost per municipi i l’import rebut de subvenció. INTERVENCIÓ MUNICIPAL MUNICIPI

PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L'ESCOLA

COST

SUBVENCIÓ ORIGEN

CALELLA

Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària Trastorns del Comportament Alimentari TOTAL DESPESA

600,00 € 1.450,00 € 2.050,00 €

PINEDA DE MAR

Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària Trastorns del Comportament Alimentari Prevenció del Tabac a l'Educ. Secundària Sexualitat TOTAL DESPESA

965,20 € 1.350,00 € 935,00 € 1.879,70 € 5.129,90€

STA. SUSANNA

Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària Campanya "De copa a copa i TRIO perquè em toca" TOTAL DESPESA

600,00 € 1.100,00 €

1.300,00 €

MALGRAT

Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària Trastorns del Comportament Alimentari TOTAL DESPESA

300,00 € 1.450,00€ 1.850,00€

2.000,00 €

Diputació de Barcelona

3.115,00 €

Diputació de Barcelona

529,24 €

Generalitat Catalunya

4.579,24 €

500,00 €

Trastorns del Comportament Alimentari Prevenció del Tabac a l'Educ. Secundària Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària PALAFOLLS TOTAL DESPESA

1.900,00 €

Prevenció del Tabac a l'Educ. Primària Prevenció del Tabac a l'Educ. Secundària Trastorns del Comportament Alimentari Sexualitat Espai de Salut per a joves TOTAL DESPESA

500,00 € 935,00 € 830,00 € 1.238,60 € 10.218,75 € 13.722,35 €

TORDERA

2.315,00 €

Diputació de Barcelona

700,00 € 800,00 € 400,00 €

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona 1.980,00 €

Diputació de Barcelona 4.600,00 €

8


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

D’altra banda, els sis municipis i en el marc del Conveni Intermunicipal comparteixen la despesa dels tallers de Drogues i SIDA i de l’Enquesta de Consum de tabac, alcohol i Drogues , despeses que reparteixen en funció del nombre d’habitants i per les quals també es va sol·licitar subvenció. ACTIVITAT/PROJECTE Enquesta de Consum de tabac, alchol i drogues 2011 CONVENI INTERMUNICI Díptics Circuits de Mesures Alternatives llei 1/92 PAL Tallers Prevenció consum de drogues Tallers Sexe + Segur TOTAL DESPESA

COST 1.795,32 € 424,80 € 4.410,00 € 2.400,00 € 9.030,12 €

SUBV

ORIGEN

Diputació de Barcelona 2.700,00 €

9


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Actuacions Municipals - CALELLA

1.1.1.1.- PROGRAMA PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el consum de tòxics Conèixer conseqüències del consum de tòxics Fomentar un estil de vida saludable. Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola tant a primària com a secundària. Els tallers han arribat a un total de 911 alumnes de les escoles de primària i de secundària del municipi.

E. PRIMÀRIA

TALLER

ESCOLA

CURS

Minerva

50

Freta

51

2

Pia

74

2

C. Salicrú

36

1 Prev tabac

1

Dr. Puig

ALUMNES

2

JIS

IES B. Sivilla

4t ESO

70

3

JIS

Escola Pia

4t ESO

84

2

JIS

Freta

4t ESO

55

TCA

3

Fund. IMA

Escola Pia

1r ESO

75

TCA

2

Fund, IMA

Freta

1r ESO

61

TCA

4

Fund. IMA

IES B. Sivilla

1r ESO

112

SIDA

3

ACTUA V

Escola Pia

3r ESO

85

SIDA

2

ACTUA V

Freta

3r ESO

60

SIDA

3

ACTUA V

IES B. Sivilla

3r ESO

98

Prev Drogues

EDUC. SECUNDÀRIA

N. TALLERS ENTITAT

TOTAL

30

911

Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva. Responsables: Àrea Tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Calella, SEMAP, Programa Intermunicipal de Drogodependències. 1.2.1.2.- ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 1.2.1.1.2.1.- Dia Mundial Contra El Tabac En el marc del Dia Mundial contra el tabac a Calella s’han fet dues actuacions , una destinada a la comunitat i l’altre als alumnes d’educació secundària de l’Institut Bisbe Sivilla:

10


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

A. Campanya “Fes la prova, tu decideixes” Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 31/05/2011 es va instal·lar a la Plaça de l’Ajuntament una carpa de 10 a 13h on dos infermers del CAP de Calella especialitzats en tabac feien tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidaven a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informaven de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 25 persones van rebre aquest assessorament tot i el marge tan limitat de temps.

11


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa . En ell es conclou la necessitat d’ampliar les hores de dedicació per tal de poder arribar a més gent i millorar la difusió de la campanya. Responsables: Regidoria de Política Social i Programa Intermunicipal de Drogodependències. Col·laboradors: CAP de Calella.

B. Taller “Els mites del tabac i la maria” a L’Institut Bisbe Sivilla:

Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac i del cànnabis Clarificar els mites associats al consum de tabac i cànnabis El dia 01/06/2011 es va realitzar un taller a l’hora del pati adreçat als alumnes de l’Institut. Juntament amb la UAD, la Tècnica de Joventut de Calella i el Programa Intermunicipal es va realitzar una activitat on feiem associar imatges que descrivien els efectes del consum amb mites existents sobre aquest i al seva argumentació exacta. Igualment, vam instal·lar un maniquí amb fotos dels òrgans afectats pel consum de tabac i com a producte va quedar un mural col·locat al vestíbul.

12


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: L’activitat va estar molt participativa, molts alumnes es van apropar a l’stand, van expressar la seva opinió i entre tots es va confeccionar el mural. El material divulgatiu també va ser molt ben acollit . Responsables: Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Calella, Unitat d’Atenció a les Drogodependències i Programa Intermunicipal.

13


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

1.2.2.1.2.2.- Campanya “D “De copa a copa i trio perquè em toca” www.alcoholijoves.blogspot.com

DE COPA A COPA I ...TRIO PERQUÈ EM TOCA Objectius

   

Reduir el consum d’alcohol entre els joves Identificar el consum d’alcohol com a nociu per al nostre organisme. Reflexionar sobre les pressions dels iguals i de la societat del consum sobre la nostra actitud. Analitzar la normalització del consum d’AOH en la nostra societat. Ser conscient dels riscos associats al consum d’alcohol Practicar alternatives d’oci no relacionades al consum de substàncies.

A.- Taller sobre prevenció del consum d’alcohol a l’Institut Bisbe Sivilla. Els alumnes de 2n d’ESO van realitzar un taller durant dues hores els dies 28 i 29/11/2011. Utilitzant l’exposició “Kdm” de la Regidoria de Joventut i un joc cedit per la Unitat d’Atenció a les Drogodependències vam realitzar un taller per tal de fomentar la reflexió sobre el consum d’alcohol i els seus efectes i la relació d’aquest amb l’oci dels joves. En total l’activitat va ser realitzada per 100 alumnes dels 4 grups de 2n d’ESO.

Avaluació La valoració que se’n fa del taller no va ser gaire positiva. Creiem que aquests temes potser són millor abordables en petits grups i en espais més reduïts. Per altres vegades potser es podria pensar en separar el grup en dos i , en dos espais diferents, fer l’activitat corresponent. Si més no, les dades de consum van sorprendre molt i els alumnes van participar de les activitats proposades.

14


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Responsables: Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Calella, Unitat d’Atenció a les Drogodependències i Programa Intermunicipal. B.- Taller “El trencanassos” A l’hora del pati del 29/11/2011 els alumnes de l’Institut Bisbe Sivilla van poder realitzar el seu propi material divulgatiu. Es tractava de dissenyar un trencanassos amb missatges de reducció de danys associats al consum d’alcohol i mites sobre el mateix. Avaluació: Va ser un taller amb necessitat de massa dedicació per tan sols mitja hora de la que disposem a l’hora del pati. Tot i que ja se’ls donava tot fet i només havien d’associar el risc o el mite amb la seva resposta, resultava de difícil confecció. Potser seria interessant com a activitat dins un taller de 2h. Responsables: Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Calella, Unitat d’Atenció a les Drogodependències i Programa Intermunicipal.

C.- Taller “El Puntet” El dia 18/11/2011 al Centre d’Acció Jove de Calella es va realitzar un taller adreçat als usuaris del servei sobre les diferents alternatives de l’oci nocturn i el trencament de la simbiosi entre alcohol i diversió. Al taller van assistir uns 15 joves. Avaluació. Per part de la tècnica i dels usuaris , la valoració va ser positiva. Responsables: Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Calella i Creu Roja Joventut.

15


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

D.- Taula Debat sobre “La festa a Calella “a Radio Calella El dia 17/11/2011 es va organitzar un debat emès per Radio Calella de 20 a 21h dins el programa Fòrum Obert. Essent el tema central la festa al nostre poble, joves, l’Educadora de la UAD, la tècnica de joventut i un empresari de dos locals d’oci nocturn van poder debatre sobre el perquè de la unió entre oci i alcohol. Els riscos del consum abusiu, la percepció de l’empresari, les dades de freqüència i hàbits, etc van ser alguns dels temes que es van tractar (http://www.radiocalella.cat/a-la-carta/programes/forum-obert/forum-obert-17-112011/view ) Avaluació: La possibilitat de poder reunir empresaris i joves va resultar molt interessant a l’hora de contraposar necessitats i expectatives. Vam assentar les bases d’una possible col·laboració en projectes futurs. Responsables: Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Calella, Unitat d’Atenció a les Drogodependències i Programa Intermunicipal.

1.2.3. Dia Mundial De Lluita Contra La Sida Objectius: Ser conscient de la repercussió de la malaltia Conèixer les vies de contagi i els mecanismes de prevenció Generar un sentiment de solidaritat envers els malalts. Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA es va repartir a tots els centres de Secundària de Calella els cartells d’anys anteriors que s’havien editat amb motiu del dia commemoratiu per tal d’analitzar els diferents llenguatges i tècniques utilitzades per arribar a la població. Avaluació: No tinc constància que es realitzés aquest treball. Responsables: Programa Intermunicipal

1.3.1.3.- CIRCUITS D’ATENCIÓ A JOVES QUE FAN CONSUM DE DROGUES Reunions: L’any 2011 es van fer cinc reunions de Circuits el 18/01, el 15/03, el 7/06, el 4/10 i el 13/12/2011. Assistents: Representants dels centres d’educació Secundària de Calella (IES Bisbe Sivilla, Escola Pia i Escola Freta), Tècnica de Joventut, Educadora de Serveis Socials, la Tècnica d’Educació i la responsable del SEMAP, infermers del CAP, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra , del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD.

16


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Temes abordats: El procés de realització i difusió del cartell de Salut i Joves, els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, formació per al professorat, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors, línies d’actuació per als propers mesos, fitxa de derivació de casos detectats als centres educatius cap a la UAD, etc.

Actuacions Municipals – PINEDA DE MAR

2.1.2.1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola tant a primària com a secundària. Per una banda els mesos de gener a juny del curs 2009-2010 i en segon lloc el primer trimestre del curs 2010-2011.

Curs 2010-2011 TALLER

EDUC. PRIMÀRIA

Prev tabac

N. TALLERS

ESCOLA

CURS

1

Montpalau

27

1

M.D. Roser

26

1

Mediterrania

27

2

ENTITAT

Dr. Puig

Jaime I

53

1

Sant Jordi

25

1

Aloc

29

1

Antoni Doltra

26

2

Montpalau

47

1

M.D. Roser

24

Mediterrania

27

Jaime I

46

1

Sant Jordi

22

2

Aloc

41

1

Antoni Doltra

28

Coromines

2n ESO

51

Euclides

2n ESO

91

IES Pineda

2n ESO

55

Euclides

1r ESO

83

IES Pineda

1r ESO

56

3

Coromines

1r ESO

65

3

Euclides

3r ESO

79

Coromines

3r ESO

76

2

Pineda

3r ESO

57

3

Coromines

4t ESO

92

Euclides

3r ESO

79

PTT

Vendes i Elec

30

Coromines

4t ESO

92

1 Alimentació

2

CAP

2 TCA

3

IMA

2 3

EDUC. SECUNDÀRIA

Prev tabac

Sexualitat

Drogues

2

3

3

GIR

CJAS

JIS

2 SIDA

3 TOTAL

ALUMNES

52

ACTUA V

1.354

17


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva. No obstant, cal valorar introduir alguns canvis en els tallers per tal d’adaptar-los millor . Canviar els taller de tabac de 1r d’ESO per Tabac i Cànnabis a 2n d’ESO, introduir la prevenció del consum d’alcohol i racionalitzar els tallers de sexualitat. Responsables: Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Pineda de Mar i Programa Intermunicipal de Drogodependències. 2.2.2.2.- ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 2.2.1. 2.2.1.- Dia Mundial contra el tabac En el marc del Dia Mundial contra el tabac a Pineda s’han fet tres actuacions, dues destinades a la comunitat i l’altre als alumnes d’educació primària de les escoles del municipi.

A.- Campanya “Fes la prova, tu decideixes” Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 31/05/2011 es va instal·lar a la Plaça de Les Mèlies una carpa de 11 a 13h on un infermers del CAP de Pineda especialitzat en tabac feia tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidava a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informava de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 10 persones van rebre aquest assessorament tot i el marge tan limitat de temps.

18


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa . En ell es conclou la necessitat d’ampliar les hores de dedicació per tal de poder arribar a més gent, millorar la difusió de la campanya i triar un emplaçament més concorregut. Responsables: Regidoria de Salut Pública i Programa Intermunicipal de Drogodependències. Col·laboradors: CAP de Pineda de Mar. B.- Concurs Municipal De Cartells Contra El Tabac Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscient dels riscos del consum del tabac Practicar estils de vida saludable. Es va realitzar un concurs de cartells, adreçat als alumnes de 6è de primària, per triar la imatge de la campanya del “Dia mundial sense tabac”. Van participar 4 de les 7 escoles que tenen alumnes de 6è de primària. El mural havia de plasmar el consell que se li donaria a un pare o a una mare fumadors, des de la visió que els nens d’aquest curs, tenen dels efectes nocius que té per a la salut el consum de tabac. El cartell guanyador va ser la imatge de la campanya. Es va editar un cartell per a repartir pel municipi i als centres educatius, i una postal que es va lliurar als centres, al CAP i als diferents equipaments municipals.

19


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació Ha disminuït el nombre d’escoles que participen en el concurs envers l’any anterior. Responsables: Regidoria Salut Pública de l’Ajuntament de Pineda de Mar i Programa Intermunicipal. C.- Exposició “Municipi sense fum” Objectius: Sensibilitzar la població dels riscos associats al consum de tabac.Cedida per la Diputació de Barcelona, va romandre instal·lada a la Biblioteca Municipal des del 24/05 al 3/06. La Biblioteca va editar una Guia de lectura que reforçava el missatge de l’exposició i una mostra de llibres i material audiovisual relacionada amb el tema a la disposició de tots els visitats. Avaluació: L’exposició està ja força malmesa i el sistema d’instal·lació es dificultós doncs s’ha de penjar a les parets amb blue-tack i sovint cauen. Responsables: Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Pineda de Mar i Programa Intermunicipal.

BIBLIOTECA MANUEL SERRA I MORET Del 24/05/2011 al 03/06/2011 Exposició cedida per la Diputació de Barcelona.Àrea de Salut Pública i Consum. Servei de Salut Pública

2.2.2.2.2.2.- Salut Mental, millor fent pinya!!! Objectius: Promoure el teixit social com a font de salut mental. Fomentar un estil de vida més autònom, solidari i joiós. Seguint les actuacions de l’any 2009 en la taula de participació del grup de Salut Comunitària, aquest 2011 s’ha decidit incidir sobre el foment del teixit social per tal de suportar els patiments de la vida diària. Promoure les activitats des de les entitats del poble , les relacions socials, fer coses en comú, sovint poden ser més beneficioses que no pas un tractament amb medicació. És a dir, la participació i la integració social com a font de salut. Des del PiD hem intervingut en aquesta campanya des del seu inici dissenyant propostes d’actuació i oferint la xarxa ja existent per les activitats. Exposicions sobre el consum d’alcohol, xerrades , programes a TV Euclides són algun exemple.

20


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Responsables: Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Pineda de Mar i Programa Intermunicipal. Avaluació: Donada la data d’inici de la campanya (10/10/2011) la majoria d’activitats s’han concentrat durant el 2012 més que no pas el 2011.

2.2.3.2.2.3.- Taller “Cuina sense pares” pares” Objectius: Promoure els hàbits d’alimentació saludables Apropar la cuina al col·lectiu de joves Projecte ofertat per la Diputació de Barcelona. Consisteix en un taller amb una nutricionista en el qual s’ensenya a cuinar a joves d’entre 14 a 18 anys. Les receptes són senzilles i amb productes i procediments d’elaboració al seu abast . Han creat una pàgina web on es van penjant noves receptes i els usuaris les poden anar consultant. Una manera molt didàctica d’apropar la cuina als joves i promoure els hàbits d’una alimentació saludable (http://www.cuinasensepares.cat ) L’activitat es va realitzar a l’Espai Jove el 19/10/2011. Responsables: Regidoria Joventut i Programa Intermunicipal de Drogodependències Avaluació: Va ser una activitat molt enriquidora i novedosa. Van participar uns 12 joves i per aquest 2012 s’ha tornat a demanar. 2.2.3.- Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca”

DE COPA A COPA I ...TRIO PERQUÈ EM TOCA

Objectius: Reduir el consum d’alcohol entre els joves Identificar el consum d’alcohol com a nociu per al nostre organisme. Reflexionar sobre les pressions dels iguals i de la societat del consum sobre la nostra actitud. Analitzar la normalització del consum d’AOH en la nostra societat. Ser conscient dels riscos associats al consum d’alcohol Practicar alternatives d’oci no relacionades al consum de substàncies.

21


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Les activitats que a Pineda de Mar es van organitzar en el marc d’aquesta campanya durant el 2011 han estat: A.- Exposició “Ètica Etílica” Objectius: Els de la campanya

Exposició cedida per la Dir. General de Joventut del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Va estar instal·lada a la Biblioteca de Pineda del 15 al 30/11/2011. Consisteix en una sèrie de plafons enrotllables en els quals es reflexiona sobre el consum d’alcohol, la pressió del grup, la societat del consum, els riscos associats , etc. Es va fer difusió amb cartells , des de la pàgina web de l’Ajuntament i des del blog (www.alcoholijoves.blogspot.com ). La biblioteca va editar una Guia de Lectura.

Responsables: Regidoria Salut Pública i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació: Van assistir els alumnes de l’IES Pineda . Els altres centres no van poder organitzar la sortida. Potser per altres vegades seria més productiu instal·lar l’exposició al vestíbul de cada centre.

B.- Taller Policia Local als Instituts Objectius: Els de la campanya La Policia Local també va col·laborar en la campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” oferint als centres de secundària un taller. Aquest consistia en la realització d’un judici per un delicte relacionat amb el consum d’alcohol i la conducció. En el taller, els mateixos alumnes desenvolupaven diferents papers, el del conductor, els amics, la família de la víctima, el fiscal, el defensor, el jutge, etc. Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Pineda i de l’Euclides la van realitzar el 21, 23 i 30/11/2011. L’I. Coromines està pendent. Responsables: Policia Local de Pineda i Programa Intermunicipal Drogodependències. Avaluació: Va estar una activitat molt ben valorada pels centres. La dinàmica és molt escaient per treballar actituds i coincidia molt bé amb els objectius de la campanya.

22


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

C.- “L’Hora del Pati” a TV Euclides Objectius: Els de la campanya

A la graella de la seva programació, TV Euclides té un programa que es diu “L’Hora del Pati” on els alumnes conversen sobre temes del seu interès en una taula en el pati del centre. El 20/12/2011 el tema proposat va ser el consum d’alcohol i la festa dels joves. Durant 45’ , quatre joves de batxillerat, l’inspector de la Policia Local, un educador de L’Espai Jove, l’Educadora de la UAD i jo mateixa vam estar conversant sobre aquest tema. Els índexs de consum, el perquè oci i alcohol van junts, alternatives a això, conseqüències legals del consum, com ho viuen els joves, etc van ser alguns dels aspectes que es van abordar durant el programa. Responsables: Policia Local, Espai Drogodependències.

Jove,

UAD

,

Institut

Euclides

i

Programa

Intermunicipal

Avaluació Va ser una experiència molt gratificant i molt enriquidora. Utilitzar les noves tecnologies per arribar al públic jove i fer-lo partícip de les campanyes de prevenció com un actor i no només com un receptor fa més efectiu el missatge. D.- Projecte “Tutoria a mida” Objectius: Adaptar les activitats del PiD a les necessitats i característiques del centre Apropar el PiD a les escoles. Intervenir de forma transversal els continguts de promoció de la salut durant tot el curs.

 

L’Institut Pineda es va interessar molt per la campanya de prevenció del consum d’alcohol i va demanar assessorament al programa. Es van realitzar diverses reunions amb la cap d’estudis i amb els tutors de 3r d’ESO per tal d’orientar en les possibles activitats i continguts a treballar. Es fa facilitar material de consulta i material didàctic. Els alumnes van realitzar comentaris de notícies de premsa, dinàmiques de grup, un curt-metratge, un punt de llibre que s’ha editat i s’ha repartit als alumnes, visionat de pel·lícules, entre d’altres.

23


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Responsables: Institut Pineda i Programa Intermunicipal Drogodependències. Avaluació Ha estat una activitat molt ben valorada tal pel centre com per al programa.

2.2.5.2.2.5.- Digues la teva per la SIDA Objectiu: Sensibilitzar la població de l’abast de la malaltia Conèixer fonts de contagi Promoure actituds responsables envers la pròpia salut. Durant els dies previs al dia 01/12/2011 es va instal·lar una parada a la plaça de l’Ajuntament i un llaç fet amb tela blanca. Es demanava a la gent de Pineda que escrivís en una tarja vermella una reflexió, missatge, o informació sobre el tema que enganxarem amb velcro al llaç blanc. L’objectiu era poder tenir un llaç vermell que es mostraria a la façana de l’Ajuntament gràcies a la participació de tothom. Igualment, cada persona que va donar la seva opinió va rebre el material divulgatiu el “Decàleg per a una Sexualitat Sana” i una piruleta. A les 12h del Dia Mundial , el Regidor de Salut Pública va presentar el llaç i es va fer un parlament.

24


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

A l’Edifici del carrer Riera, 31 on es situen l’Escola d’Adults i els PTT també es va realitzar la mateixa activitat amb els corresponents alumnes.

2.3. .3.- CIRCUIT D’ATENCIÓ A JOVES QUE FAN CONSUM DE DROGUES Reunions: L’any 2011 es van fer tres reunions de Circuits el 26/01, el 14/04 i el 20/10/2011. Assistents: Representants dels centres d’educació Secundària de Pineda (IES Joan Coromines, IES Pineda i IES Euclides i PTT), Educadora de l’Espai Jove, Educadora de Serveis Socials, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra , responsable de Creu Roja Alt Maresme, representant del Salut i Escola, de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD. Temes abordats: Els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, intervenció al carrer, coordinació entre serveis, video de drogues destinat als pares, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors i línies d’actuació per als propers mesos.

Actuacions Municipals – STA. SUSANNA

3.1.3.1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el consum de tòxics Conèixer conseqüències del consum de tòxics Fomentar un estil de vida saludable. Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola a primària. Els tallers han arribat a un total de 51 alumnes de les escoles del municipi.

25


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Curs 2010-2011 TALLER

ENTITAT

ESCOLA

CURS ALUMNES

Prev. Tabac

1

Dr. Puig

CEIP MONTAGUT

6è EP

20

Prev. Tabac

1

Dr. Puig

CEIP STA SUSANNA

6è EP

18

Alimentació

1

EDUSALUT

CEIP STA SUSANNA

6è EP

18

Alimentació

1

EDUSALUT

CEIP MONTAGUT

6è EP

15

TOTAL

N. TALLERS

4

51

Responsables: Regidoria de Benestar Social i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva. 3.2.3.2.- ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 3.2.1.3.2.1.- Tallers per a famílies: “Connecta “Connecta amb els teus fills” Objectius: Promoure habilitats en la relació pares i fills Conèixer les característiques evolutives dels nostres fills Establir un procés comunicatiu positiu Practicar recursos per encarar problemàtiques de consum de drogues Oferir un espai de conversa i escolta activa als pares El dia 1/02/2011 va tenir lloc a Santa Susanna el primer de dos tallers adreçats a famílies per orientar en l’abordatge de certes problemàtiques amb els nostres fills. Aspectes com els límits, la vinculació afectiva, el procés de comunicació, les característiques de l’adolescència... van ser alguns dels continguts que es van treballar a partir de dinàmiques de grup i la participació de pares i ponent. Les xerrades han estat ofertes pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya dins el projecte “Aprendre amb tu”. A la primera sessió van assistir unes 18 persones i a la segona unes 10.

Responsables: Regidoria de Joventut i Benestar Social de l’Ajuntament de Santa Susanna i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació Baixa assistència de pares .

26


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

3.2.2.3.2.2.- Dia Mundial contra el tabac A.- Targetons Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscient dels riscos del consum del tabac Practicar estils de vida saludable. Com cada any, s’han editat un targetó amb els cartells que, amb motiu del Dia Mundial contra el tabac, han elaborat els alumnes de 6è d’EP de les dues escoles de Sta Susanna. Aquest any , se’ls va demanar als alumnes un esforç més, havien d’escriure frases o un petit text amb el missatge que li dirien a un familiar seu fumador. De tots els que van arribar vam seleccionar els més representatius i els vam editar en el revers del targetó.

Responsables: Regidoria de Benestar Social i Programa Intermunicipal de Drogodependències Avaluació Han participat les dues escoles i van ser molts els missatges i texts a triar.

B.- Campanya “Fés la prova, tu decideixes”

Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 25/05/2011 es va instal·lar a la Plaça de l’Ajuntament una carpa de 11 a 13h on un infermer del CAP de Pineda especialitzat en tabac feia tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidava a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informava de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 13 persones van rebre aquest assessorament tot i el marge tan limitat de temps.

27


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa . En ell es conclou la necessitat d’ampliar les hores de dedicació per tal de poder arribar a més gent i millorar la difusió de la campanya. Responsables: Regidoria de Benestar Social i Programa Intermunicipal de Drogodependències. Col·laboradors: CAP de Pineda de Mar i Santa Susanna. 3.2.3.3.2.3.- Programa SOMNIT Objectius: Sensibilitzar els joves de la importància de minimitzar els riscos en el consum Conèixer els adulterants de les substàncies Reduir els riscos associats al consum de tòxics Els dies 23/04/2011 i 12/08/2011 es va demanar a la D. G. De drogodependències el programa SOMNIT en coincidència amb una festa concreta i amb la festa major. Es va situar un stand del projecte en aquestes celebracions oferint material divulgatiu i de sensibilització, alcoholímetres i assessorament sobre les substàncies. Responsables: Regidoria de Joventut i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació: Positiva doncs situa el missatge preventiu i de reducció de danys en el lloc de consum dels joves.

28


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

3.3.3.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues Reunions: L’any 2011 es van fer quatre reunions de Circuits el 13/01, el 17/03, el 14/06 i el 25/10 . Assistents: : Regidora de Serveis Socials, Regidora de Joventut, Educadora de Serveis Socials, Tècnica de joventut, Pediatre, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra , de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD. Temes abordats: Els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, coordinació entre serveis, xerrades a pares sobre drogues, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors i línies d’actuació per als propers mesos.

Actuacions Municipals – MALGRAT DE MAR

4.1.4.1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el consum de tòxics Conèixer conseqüències del consum de tòxics Fomentar un estil de vida saludable. Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola tant a primària com a secundària. Els tallers han arribat a un total de 862 alumnes de les escoles de primària i de secundària del municipi.

TALLER

CURS 2010-2011 N. TALLERS ENTITAT ESCOLA 1

EP

Prev tabac

Drogues

TCA

1

Dr. Puig

ED. SECUNDÀRIA

Sexualitat

TOTAL

ALUMNES

Chanel

50

Cubí

26

1

Fonlladosa

24

2

IES R Turró

4t ESO

50

2

Chanel

2n ESO

56

3

Fonlladosa

2n, 3r i 4t

70

2

Vedruna

4t ESO

50

4

IES R Turró

2n ESO

98

Chanel

1r i 2n d'ESO

48

1

Fonlladosa

2n ESO

25

2

Vedruna

2n ESO

50

Fonlladosa

4t ESO

27

2

JIS

IMA

1 SIDA

CURS

2

ACTUA VALLES

Vedruna

4t ESO

50

1

Chanel

4t ESO

25

3

IES R Turró

3r ESO

70

2

Chanel

3r ESO

45

2

Fonlladosa

3r ESO

48

2

Vedruna

3r ESO

34

Llevador CAP

50 862

29


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Responsables: Regidoria de Salut Pública i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva.

4.2.4.2.- ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 4.2.1.4.2.1.- Dia Mundial contra el tabactabac- Campanya Campanya “Fes la prova, tu decideixes”

Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 25/05/2011 es va instal·lar davant l’edifici de Serveis Socials una taula de 15:30 a 19:30h on les infermeres del CAP de Malgrat especialitzades en tabac feien tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidaven a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informaven de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 21 persones van rebre aquest assessorament coincidint amb l’hora de sortida de l’escola .

Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa .En ell es conclou millorar l’emplaçament per a properes vegades i més col·laboració per part dels serveis de l’Ajuntament en la logística i en la difusió. Responsables: Regidoria de Salut Pública i Programa Intermunicipal de Drogodependències.

30


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Col·laboradors: CAP de Malgrat de Mar. 4.2.2.4.2.2.- Taller “Cuina sense pares” Objectius: Promoure els hàbits d’alimentació saludables Apropar la cuina al sector dels joves Projecte ofertat per la Diputació de Barcelona. Consisteix en un taller amb una nutricionista en el qual s’ensenya a cuina a joves d’entre 14 a 18 anys. Les receptes són senzilles i amb productes i procediments d’elaboració al seu abast . Han creat una pàgina web on es van penjant noves receptes i els usuaris les poden anar consultant. Una manera molt didàctica d’apropar la cuina als joves i promoure els hàbits d’una alimentació saludable (http://www.cuinasensepares.cat) L’activitat es va realitzar a l’Escola Montserrat el dia 21/11/2011. Responsables: Regidoria Salut Comunitària , Regidoria Joventut Drogodependències

i Programa Intermunicipal de

4.3.4.3.- CIRCUITS D’ATENCIÓ A JOVES QUE FAN CONSUM DE DROGUES Reunions: L’any 2011 es van fer cinc reunions de Circuits el 25/01, el 29/03, el 07/06, el 27/9 i el 15/11/2011. Assistents: Representants dels centres d’Educació Secundària de Malgrat (IES Ramon Turró, Escola Chanel, Escola Vedruna i Escola Fonlladosa, Dinamitzador juvenil i/o Tècnica de joventut, Educador de Serveis Socials, Pediatra i infermera del CAP Josep Torner, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD. Temes abordats: Els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, intervenció al carrer, coordinació entre serveis, xerrada de drogues destinat als pares, material divulgatiu per pares, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors i línies d’actuació per als propers mesos. En la darrera reunió es va anunciar la retirada de l’Ajuntament de Malgrat com integrant del Programa Intermunicipal per a l’any 2012.

31


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Actuacions Municipals – PALAFOLLS

5.1..1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el consum de tòxics Conèixer conseqüències del consum de tòxics Fomentar un estil de vida saludable. Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola tant a primària com a secundària. Els tallers han arribat a un total de 486 alumnes de les escoles de primària i de secundària del municipi.

TALLER

ED.SEC

EP

Alimentació

Curs 2010-2011 N. TALLERS ENTITAT ESCOLA

CURS ALLUMNES

2

CAP

CEIP Ferrereries

5è EP

50

2

Dr. Puig

CEIP Mas Prats

6è EP

50

2

Dr. Puig

CEIP Ferreries

6è EP

50

Prev. Tabac

4

GIR Prevenció

IES Palafolls

1r ESO

98

Drogues

4

JIS

IES Palafolls

2n ESO

95

SIDA

2

ACTUA VALLES

IES Palafolls

4t ESO

48

4

Fund. IMA

IES Palafolls

2n ESO

Prev.Tabac

TCA TOTAL

20

95 486

Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva. No obstant, cal valorar introduir alguns canvis en els tallers per tal d’adaptar-los millor . Canviar els taller de tabac de 1r d’ESO per Tabac i Cànnabis a 2n d’ESO i introduir la prevenció del consum d’alcohol. Responsables: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafolls i Programa Intermunicipal de Drogodependències.

5.2.5.2.- ACTIVITATS ACTIVITATS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 5.2.1.5.2.1.- Dia Mundial contra el tabactabac- Campanya “Fes la prova, tu decideixes” Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 24/05/2011 es va instal·lar a l’avinguda Pau Casals una carpa de 9:30 a 13:30h on les infermeres del CAP de Palafolls especialitzades en tabac feien tasques de sensibilització.

32


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Amb un coxímetre convidaven a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informaven de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 32 persones van rebre aquest assessorament . Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa . Es valora molt positivament la difusió que se’n va fer . Responsables: Regidoria Serveis Socials, Regidoria de Joventut Drogodependències.

i Programa Intermunicipal de

Col·laboradors: CAP de Palafolls 5.2.2.5.2.2.- Concurs “Els camins de la salut” Objectius Conèixer els serveis de salut destinats a joves Sensibilitzar de la importància de reduir danys en el consum de substàncies Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Amb aquests objectius es va plantejar en el mes de maig convocar un concurs adreçat a joves en el qual ells mateixos dissenyessin un cartell divulgatiu on s’informés els dels serveis de salut adreçat a aquest sector de la població. Igualment es volia aprofitar per, amb missatges propers, sensibilitzar de la importància de reduir els danys en el consum i promoure una actitud de responsabilitat. Malauradament , no es va presentar cap projecte a aquest concurs i finalment no es va poder dur a terme. Responsables: Regidoria Joventut, Drogodependències.

Regidoria

Serveis

Socials

i

Programa

Intermunicipal

de

Avaluació: Es possible que la causa del fracàs de l’activitat proposada fossin les dates escollides coincidint amb el final de curs.

5.2.3 .2.3.- Campanya “D “De copa a copa i trio perquè em toca” www.alcoholijoves.blogspot.com

DE COPA A COPA I ...TRIO PERQUÈ EM TOCA Objectius: Reduir el consum d’alcohol entre els joves Identificar el consum d’alcohol com a nociu per al nostre organisme. Reflexionar sobre les pressions dels iguals i de la societat del consum sobre la nostra actitud.

33


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Exposició “Ètica Etílica” al vestíbul de l’Institut Exposició cedida per la Dir. General de Joventut del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Va estar instal·lada al vestíbul de l’Institut Font del Ferro de Palafolls del 8 al 15/11/2011. Consisteix en una sèrie de plafons enrotllables en els quals es reflexiona sobre el consum d’alcohol, la pressió del grup, la societat del consum, els riscos associats , etc. Responsables: Regidoria de Serveis Socials i Programa Intermunicipal Drogodependències Avaluació: L’exposició va ser valorada molt positivament pel professorat i es va treballar des de tutories. 5.2.4.5.2.4.- Dia Mundial de lluita contra la SIDA

Objectius: Sensibilitzar la població jove de l’abast de la malaltia Conèixer les fonts de contagi Promoure actituds responsables envers la pròpia salut

Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la SIDA s’instal·la al Casal de Joves l’exposició “Mira i Informa’t” cedida per l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat .

Responsables: Regidoria de Joventut i Programa Intermunicipal de Drogodependències. Avaluació: No es va poder coordinar amb visita guiada de l’Institut i, llavors, no va tenir la projecció ni es van assolir els objectius marcats. 5.3..3.- CIRCUITS D’ATENCIÓ A JOVES QUE FAN CONSUM DE DROGUES

Reunions: L’any 2010 es van fer quatre reunions de Circuits el 22/02, el 24/05, el 20/09 i el 29/11/2011.

34


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Assistents: Educadora de Serveis Socials, Tècnic de Joventut, Tècnica d’Educació representants de l’Institut IES Palafolls, de l’AMPA, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD. Aquest any s’ha afegir la responsable del Salut i Escola del CAP. Temes abordats: Els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, intervenció al carrer, coordinació entre serveis, concurs, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors i línies d’actuació per als propers mesos.

Actuacions Municipals – TORDERA

6.1.6.1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT A L’ESCOLA Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el consum de tòxics Conèixer conseqüències del consum de tòxics Fomentar un estil de vida saludable. Exposem aquí els tallers realitzats en el marc del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola tant a primària com a secundària. Els tallers han arribat a un total de 711 alumnes de les escoles de primària i de secundària del municipi.

TALLER

EP

Prev tabac

N. TALLERS

Curs 2010-2011 ENTITAT ESCOLA

1

Brianxa

20

1

Roureda

19

1

Sant Josep

25

2

Ignasi Iglesies

49

Brianxa

1r ESO

27

Sant Josep

1r ESO

29

IES Lluís Comp

1r ESO

73

Sant Josep

1r ESO

27

IES Lluís Comp

1r ESO

73

Brianxa

1r ESO

29

Sant Josep

3r ESO

31

IES Lluís Comp

3r ESO

52

Brianxa

3r ESO

31

Sant Josep

4t ESO

63

IES Lluís Comp

4t ESO

26

Brianxa

4t ESO

24

IES Lluís Comp

4t ESO

63

Sant Josep

4t ESO

26

Brianxa

4t ESO

Dr. Puig

1 TCA

1

Fund IMA

3 1 Prev tabac

3

GIR

1 1 Sexualitat

2

CJAS

1

ED. SECUNDÀRIA

1 Sexe +Segur

2

ACTUA VALLES

1 2 Drogues

1 1

TOTAL

CURS ALUMNES

27

JIS

24 711

35


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es passa una fitxa avaluativa per a cada taller que ha d’emplenar el tutor/professor assistent. La valoració que se’n fa de tots els tallers és molt positiva. No obstant, cal valorar introduir alguns canvis en els tallers per tal d’adaptar-los millor . Canviar els taller de tabac de 1r d’ESO per Tabac i Cànnabis a 2n d’ESO, introduir la prevenció del consum d’alcohol i racionalitzar els tallers de sexualitat. Responsables: Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tordera i Programa Intermunicipal de Drogodependències. 6.2.6.2.- ACTIVITATS PREVENTIVES PREVENTIVES EN L’ÀMBIT COMUNITARI 6.2.1.6.2.1.- Dia Mundial contra el Tabac – Campanya “Fes la prova, tu decideixes” Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscients dels riscos del consum del tabac El dia 31/05/2011 es va instal·lar al Camí Ral una taula de 12 a 14h on la doctora i una infermera del CAP de Tordera especialitzades en tabac feien tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidaven a tothom a saber la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informaven de les conseqüències del consum i de possibles tractaments. Unes 10 persones van rebre aquest assessorament tot i el marge tan limitat de temps.

36


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Avaluació: Es va fer un informe detallat al CAP i una fitxa avaluativa . En ell es conclou la necessitat d’ampliar les hores de dedicació per tal de poder arribar a més gent i millorar la difusió de la campanya. Responsables: Programa Intermunicipal de Drogodependències. Col·laboradors: CAP de Tordera. 6.2.3.6.2.3.- Taller “Drogues i pares, educar per prevenir” prevenir” Objectius: Generar una relació d’ajuda entre pares i fills Ser conscient de la importància de la comunicació en el procés de maduresa dels postres fills Identificar els factors de risc i de protecció davant el consum de drogues Actuar per potenciar els factors de protecció Identificar els patrons de consum dels joves Situar recursos i serveis que ens poden ajudar En el marc del Dia Mundial contra el Tabac (31/05/2011) vam convocar una xerrada a la Biblioteca Municipal adreçada a pares amb els següents continguts a treballar:

   

El procés de comunicació Límits i normes Factors de risc i protecció Actuacions per potenciar els factors de risc Patrons de consum de joves : Enquesta Recursos i serveis

Preteníem oferir un espai de consulta, de diàleg i d’intercanvi entre les realitats viscudes dels pares i a la vegada poder assessorar en l’abordatge de certes problemàtiques com el consum de drogues, entre d’altres.

Responsables: Regidoria de Joventut, Unitat d’Atenció a les Drogodependències i Programa Intermunicipal. Avaluació: Van assistir tan sols 5 persones . A la reunió de Circuits vam valorar que les 20:30h potser tampoc és l’hora més adequada però que manquen estratègies per arribar a les famílies sobretot amb fills en secundària.

37


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

6.2.4.6.2.4.- Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” www.alcoholijoves.blogspot.com

DE COPA A COPA I ...TRIO PERQUÈ EM TOCA

Objectius: Reduir el consum d’alcohol entre els joves Identificar el consum d’alcohol com a nociu per al nostre organisme. Reflexionar sobre les pressions dels iguals i de la societat del consum sobre la nostra actitud. A Tordera i en el marc d’aquesta campanya es van organitzar tres activitats : A.- Exposició “Ètica Etílica” al Casal de Joves. Del 30/11 al 7/12/2011 al Casal de Joves va estar instal·lat aquest recurs. Dotze plafons amb rollers que descriuen i ofereixen temes de reflexió sobre el consum d’alcohol entre els joves, la pressió dels altres, la societat del consum, etc.

B.- “Concert amb Prudència” al Casal de Joves El dia 16/12/2011 es va organitzar un concert de Rock amb el missatge “Nits amb prudència” i en aquest marc es va realitzar un taller de cocktails sense alcohol.

C.- Taller a l’Hora del Pati El dia 12/12/2011 es va realitzar a l’Institut Lluís Companys un taller per treballar es riscos associats al consum d’alcohol. Es tractava d’una Oca gegant on cada casella estava relacionada amb un comportament de risc o no de risc i això determinava avançar o tornar enrere en la nostra missió d’arribar al final del joc. Responsables: Regidoria de Joventut i Programa Intermunicipal Avaluació: Van ser totes tres activitats amb força èxit d’assistència.

38


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

6.3.6.3.- Circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues Reunions: L’any 2011 es van fer tres reunions de Circuits el 22/02, el 24/05 i el 25/10/2011. Assistents: Educadora de Serveis Socials, Tècnic de Joventut i responsables de l’S+J, Psicòloga Municipal, representants de l’Institut Lluís Companys , Escola Brianxa, Escola Sant Josep, representant de la Policia Local, de Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències de Calella (UAD) i del PiD. Temes abordats: Els tallers del programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, intervenció al carrer, coordinació entre serveis i treball en xarxa, catàleg de serveis de la UAD, denúncies a consumidors i línies d’actuació per als propers mesos.

39


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

ACTUACIONS INTERMUNICIPALS 1.1.- PROTOCOL DE JOVES INFRACTORS 1.1.1.1.- Dades Es denota un descens en el nivell deteccions aquest any 2011. Si l’any 2010 es van fer un total de 48 deteccions, aquest any 2011 hem baixat a 39 totals essent PL els que han baixat en nombre de denunciats , davant de ME que han mantingut la proporció. Adjuntem ara una sèrie de gràfics que poden servir per definir la situació. a) Dades de les deteccions efectuades a cada municipi. Es denota més deteccions per part de PL que de ME. Municipis com Calella i Tordera és on més casos s’han denunciat DADES SEGONS MUNICIPI DE DETECCIÓ

12 10 8 ME

6

PL

4 2 0 CALELLA

MALGRAT

PALAFOLLS

PINEDA

TORDERA

CANET

b) Municipi de residència dels sancionats. Residents a Tordera i Pineda són els més detectats.

DETECCCIONS PER DOMICILI DEL DENUNCIAT

35 30 25 20 15 10 5 0 CALELLA MALGRAT PALAFOLLS PINEDA

TORDERA

M/ EXTERNS

TOTAL

40


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

c) Comparativa de les deteccions de 2010 i 2011 per PL i ME. Es detecta un descens en les deteccions en general. A municipis com com Tordera i Malgrat han augmentat però d’altres com Calella o Pineda s’han reduït .

45 40 35 Tordera Sta. Susanna Pineda Palafolls Malgrat Calella

30 25 20 15 10 5 0 ANY 2010

ANY 2011

18 16 14 12

Calella

10

Malgrat

8

Palafolls

6

Pineda

4

Sta. Susanna

2

Tordera

0 PL

ME

ANY 2010

PL

ME

ANY 2011

1.2.1.2.- Reunions Durant l’any 2011 hem mantingut una reunió de Policies Locals i Mossos d’Esquadra amb el Programa Intermunicipal per tal de coordinar actuacions a part de les reunions de Circuits on ja assisteixen aquests serveis de cada municipi. La reunió va ser celebrada el 07/06/2011 i es van treballar els següents punts:

41


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011Procediment que segueixen les diferents PL. Es va posar en comú quins procediments es fan servir des de cada policia Local en la detecció, denúncia, notificació als pares i traspàs a Serveis Socials. Es va concloure que tot i que amb alguna diferència de procediment, totes complien el protocol acordat.Incidències detectades en la implementació del Circuit. Es detectaven dificultats per esbrinar si el menor tenia o no antecedents. Vam acordar trucar directament a ME (Llorenç Silva) per aquest procediment.Joves detectats al nostre municipi que resideixen a algun dels altres pobles del Circuit. Per tal de poder traspassar la informació a SS d’un altre municipi, PL enviarà la incidència a ME i aquest farà d’enllaç amb SS. Es crea una fitxa nova per aquest menester.Nivell baix de deteccions: En situem en 10 deteccions menys que l’any 2010 i tenint en compte les dades de l’enquesta de consum, aquest percentatge no té una correlació directa amb el nivell de deteccions. Cal promoure el circuit i les deteccions dins PL. Per això convidarem els regidors responsables de les policies locals a la presentació de l’informe de l’enquesta de consum de 2011.

1.3.- AltresDurant l’any 2011 s’ha contactat amb els munipis veïns, Mataró i Blanes, localitats on els joves de l’àmbit del Programa Intermunicipal es desplacen per l’oci. Així, s’ha repartit informació i díptics sobre el nostre Circuits i se’ls ha demanat informin als menors denunciats de l’existència d’aquest protocol i del seu funcionament.S’ha editat un tiratge de 2000 díptics del Circuits per tal de repartir en el moment de la denúncia al menor i als seus pares. Aquest material s’ha actualitzat i s’ha distribuït tots els municipis , Blanes i Mataró. El cost d’aquesta edició ha estat de 424.80€.

2.2.- ACTIVITATS 2.1.2.1.- Tabac. Objectius: Desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut Ser conscient dels riscos del consum del tabac Practicar estils de vida saludable.

42


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

a) Concurs Intermunicipal de Cartells per a la prevenció del consum de tabac.

Com cada any i en col·laboració amb l’Hospital de Calella de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, s’ha convocat les escoles dels sis municipis per tal que presentin el seu cartell . Es tracta d’una imatge creada pels alumnes de 6è d’EP que reprodueix el missatge que donaríem a persones fumadores perquè renunciïn a aquesta pràctica i es facin conscients dels riscos que implica.

Aquest any han participat 14 escoles de les 23 convocades. El cartell guanyador ha estat elaborat pels alumnes del CEIP Ferreries de Palafolls i el darrer dia de curs se’ls va fer lliurament del premi. S’ha fet difusió del cartell guanyador a la revista gratuïta Kids. Responsables: Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Hospital de Calella i Programa Intermunicipal. Avaluació: El nivell de participació en relació a altres anys ha baixat , quedant aquest 2011 en un 60% dels centres escolars dels sis pobles.

b) Exposició “Imatges sense Fum” Objectius: Els mateixos Els treballs presentats per aquest concurs han estat exposats a l’Hospital de Calella del 23/05 al 05/06/2011. D’allà i, amb l’objectiu d’apropar els missatges a tots els alumnes de tots els municipis participants es va organitzar una exposició itinerant per les biblioteques :

   

Pineda de Mar. Biblioteca Serra i Moret Tordera. Biblioteca Can Nadal Malgrat de Mar. Biblioteca Municipal Calella. Biblioteca Can Salvador Palafolls. Biblioteca Enric Miralles Santa Susanna. Escoles

Del 14 al 26/03/2011 Del 27/06 al 08/07/2011 De l’11 al 25/07/2011 Del 5 al 19/09/2011 Del 3 al 17/10/2011 Del 19 al 30/09/2011

43


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

Responsables: Programa Intermunicipal Col·laboradors: Biblioteca Serra i Morell, Biblioteca Can Nadal, Biblioteca de Malgrat , Biblioteca Can Salvador, Biblioteca Enric Miralles Escola Montagut i Escola Santa Susanna. Avaluació: L’activitat ha estat valorada molt positivament per alumnes i centres , l’exposició ha rebut moltes visites .

c) Elaboració “Guia Didàctica per la prevenció del Consum de Tabac a l’Ed. Primària” Objectius: Treballar de forma transversal la prevenció del consum de tabac des de primària Oferir recursos al professorat per a la intervenció en aquesta àrea Introduir el treball de les actituds , la pressió del grup, l’assertivitat, la presa de decisions com a contingut relacionat amb la pràctica del consum de tabac. Des del Programa s’ha fet un recull d’activitats i propostes de treball per a la prevenció del consum de tabac a l’Escola Primària. S’ha enquadernat i s’ha repartit als centres per tal de donar eines en el treball d’aquest punt.

44


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

2.2.2.2.- Alcohol . Campanya “De copa a copa i TRIO perquè em toca” a) Guia didàctica Objectius: Treballar de forma transversal la prevenció del consum d’alcohol Oferir recursos al professorat per a la intervenció en aquesta àrea Introduir el treball de les actituds, la pressió del grup, l’assertivitat, la presa de decisions com a contingut relacionat amb la pràctica del consum de tabac. En el marc de la campanya de prevenció del consum d’alcohol entre els joves, s’ha elaborat una Guia Didàctica per treballar aquest tema amb els alumnes de secundària. S’ha ofert als centres material , recursos i opcions d’activitats que s’han editat i s’ha fet arribar via correu electrònic. Igualment, amb l’Institut Pineda, per exemple, s’ha dissenyat un programa a mida en base a aquesta guia, però adaptada als seus alumnes i l’espai de tutories. b) Blog (www.alcoholijoves.blogspot.com ) Objectius: Disposar d’un espai de difusió de la nostra intervenció Ser espai de referència i trobada de professionals que treballin aquest tema Apropar la prevenció i la promoció de la salut als joves. Seguint un dels propòsits que ens vam marcar en la memòria de 2010, creiem que cal utilitzar eines més properes als joves per tal d’arribar a aquest col·lectiu. S’ha dissenyat un blog on s’han anat penjant les notícies de la campanya, activitats que s’han anat realitzant, material de consulta i informacions em premsa relacionades amb l’objectiu de la campanya, entre d’altres.

DE COPA A COPA I ...TRIO PERQUÈ EM TOCA

2.3. Enquesta de consum de tabac, alcohol i drogues il—legals a joves escolaritzats de l’Alt Maresme 2011. Objectius: Determinar les prevalences de consum de tabac, alcohol i drogues en joves escolaritzats segons el sexe i el grup d’edat Establir les edats del primer consum per a cada droga Comparar les prevalences de consum de tabac, alcohol i drogues obtingudes amb les de les edicions anteriors Comparar les prevalences de consum de tabac, alcohol i drogues obtingudes amb les disponibles a partir d’altres estudis amb metodologia semblant Analitzar la percepció de disponibilitat i oferta de les diferents substàncies Descriure la percepció de risc dels joves enfront el consum de les diferents substàncies Descriure el consum de les diferents substàncies per part de l’entorn Relacionar factors de risc i de protecció amb el consum de substàncies

45


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011j) Descriure la prevalença de conductes sexuals de risc relacionades amb la transmissió del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) i d’altres indicadors de salut sexual i reproductiva en joves majors de 16 anys.

Des del Programa Intermunicipal de Drogodependències de l’Alt Maresme, que està integrat pels municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, s’ha anat realitzant de manera bianual des de l’any 2000 una enquesta de consum de drogues a joves escolaritzats en els centres reglats de la zona. L’any 2011 s’ha passat aquesta enquesta per sisè cop, i això ens ha permès analitzar l’evolució de les tendències de consum i els factors associats. Des que es va començar amb aquesta iniciativa s’han anat incorporant progressivament els diferents centres educatius de la zona, públics i concertats i actualment ja hi participen el cent per cent. En els mesos d’abril i maig de 2011 es va passar un qüestionari als alumnes format per 90 preguntes sobre consum de tabac, alcohol i drogues il·legals i, aquest any com a novetat, un annex per estudiants de secundària post-obligatòria amb 40 ítems més sobre sexualitat i salut reproductiva. Conjuntament amb el Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i SIDA de Catalunya es farà la interpretació de les dades i es preveu l’informe a inicis de 2012.

Aquest estudi ens proporciona informació de la situació de consum de drogues legals i il·legals, per part dels joves escolaritzats de la zona de l’Alt Maresme. La finalitat de l’anàlisi és facilitar l’adequació de les polítiques d’intervenció que es realitzaran a través del Programa Intermunicipal de Drogodependències de l’Alt Maresme a la zona, i també ha de contribuir a que tots els agents en contacte amb joves, tinguin informació real sobre les pautes de consum de drogues legals i il·legals dels joves, per tal d’ajustar i millorar les intervencions que es realitzen al respecte, de cara a aconseguir reduir aquest consum. Igualment, també ens permet comprovar la repercussió de les activitats preventives que es van fent en el marc del programa i obtenir un criteri d’eficiència. Responsables: Programa Intermunicipal Drogodependències Col·laboradors: Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i SIDA de Catalunya. Diputació de Barcelona (Àrea de Benestar Social) Avaluació: S’ha adaptat el qüestionari afegint alguna pregunta de correlació de conductes valorades com a factors de risc i /o de protecció.

46


PROGRAMA INTERMUNICIPAL DROGODEPENDÈNCIES Memòria 2011

CONCLUSIONS

De l’elaboració d’aquesta memòria se’n deriva un procés reflexiu que es podria resumir en aquestes conclusions: •

El programa d’Educació per a la Salut a l’Escola arriba a 4.375 alumnes dels sis municipis i suposen una despesa total de 21.142€.

Hem començat a introduir les Noves Tecnologies de la Informació com a eina de promoció de la salut. Queda encara molt camí per recórrer però cal seguir treballant en aquesta línia.

Les actuacions que hem intentat per apropar el nostre discurs a les famílies no ha obtingut la resposta esperada. Creiem que és un entorn on hauríem d’incidir però caldrà estudiar altres opcions per arribar-hi.

Cal augmentar la presència del Programa en cada un dels ajuntaments per tal d’establir millores en el procés de gestió i coordinació de campanyes.

Un dels col·lectius on més incidència que han de tenir les nostres accions de prevenció i promoció de la salut no ens coneix. Cal apropar-nos a aquest sector en el seu entorn , ampliar el nostre marc d’actuació més enllà dels centres educatius.

Els circuits d’atenció a joves que fan consum de drogues són una mostra d’iNTERDISCIPLINARIETAT. D’allà neixen demandes, projectes, necessitats, inquietuds, anàlisis i avaluacions que vertebren el PiD.

El nivell de deteccions en els sis municipis continua sense respondre al consum real observat i registrat a través de l’enquesta de joves escolaritzats.

Les tres substàncies més consumides pels nostres joves són, en aquest ordre, alcohol, tabac i cànnabis. El consum de tranquil·litzats ha augmentat molt, les edats d’inici han baixat i la dona pren més protagonisme.

47

MEMÒRIA PiD 2011  

Recull d'activitats dutes a terme pel Pla de Drogues de l'Alt Maresme durant el 2011

MEMÒRIA PiD 2011  

Recull d'activitats dutes a terme pel Pla de Drogues de l'Alt Maresme durant el 2011

Advertisement