Page 1

VALG 2011

PROGRAM

FrP FORNYER OS

Os kommune 2011-2015

www.os.frp.no • facebook.com/fremskrittspartiet


1. Terje Søviknes Ordfører, Lysekloster ”Liv på Øyro”, E39 Os-Bergen

2. Gustav Bahus Ingeniør/lærer, Os Vest Arealpolitikk

Skole og barnehage Full barnehagedekning – bygge ut tilstrekkelig med nye barnehager i samarbeid med private (Os, Nore Neset, Søre Neset, Strøno, Lysefjorden, Endelausemarka, Søfteland)

3. Marianne Hjelle Sykepleier, Os Vest Eldreomsorg

Kompetanseutvikling – gi tilbud om fagutdanning til barnehagepersonalet både i kommunale og private barnehager Arbeide for mangfold i barnehagetilbudet – spesialisering på tema f.eks naturbarnehage, sjø- og sjøliv Fortløpende vurdere kvelds- og nattåpen barnehage i Os

4. Espen Aspenes Selvstendig næringsdrivende, Søre Neset Næringspolitikk

Bygge ut skolene i Os i tråd med Skolebruksplanen 2011-2020. Total investering ca. 220 mill kr i 2011-2014.

Bygge ut Kuventræ skule, Nore Neset skule, Hegglandsdalen skule, Halhjem skule og Lysekloster skule – generelt økt satsing på vedlikehold i alle skoler Videreutvikle alle krinsskolene i tråd med Skolebruksplanen 2011-2020 Gjennomføre Kvalitetsplan for Oppvekst og Kultur – kvalitet i undervisningen Styrke tilpasset opplæring IT-satsing i skolene – vurdere bærbare PC’er til alle elever og elektroniske tavler i klasserommene Utvide SFO-tilbudet, fleksibel drift og 11 måneder åpent

Ny ungdomsskole på Nore Neset og oppgradering/utbygging av Os ungdomsskule

5. Nina Borgen Halhjem Barnehageassistent, Søre Neset Oppvekst og kultur

6. Oddgeir Bjoarvik Selvstendig næringdrivende, Lysekloster. Næringspolitikk og utbyggingssaker

Sjekk om du e r enig med Os F rP - kryss av!


7. Veronica Haugland Cand. mag, Søre Neset Kulturpolitikk

Helse og omsorg

8. Jonn Garvik Styrmann, Søre Øyane Ny fylkesvei Grindavoll-Lepsøy

Opprettholde full sykehjemsdekning i Os – bygge ut Luranetunet med nye heldøgns omsorgsplasser i 2015-2016

Videreutvikle tilbudet om trygghetssykepleier – vurdere trygghetsteam m/ergoterapeut og fysioterapeut

Bygge ut åpen omsorg i takt med folkeveksten i kommunen

Langtidsbeboere som bor på dobbeltrom på sjukeheimen skal få 1/2 egenandel

Etablere straksplasser, samt vurdere behovet for ”besøksleilighet” for familie og pårørende på Lurane

Godtgjøre pårørende med kr 1000 pr. døgn dersom Os kommune ikke kan tilby plass for ferdigbehandlede pasienter og disse sendes hjem

Rehabilitering og utbygging av gamle Os sjukeheim – må sees i sammenheng med Samhandlingsreformen Legge til rette for flere seniorboligprosjekt i Os, herunder Bovieran og prosjekt v/Os Eldresenter Støtte utviding av Os Eldresenter Styrke demensomsorgen og vurdere utvidelse med en ekstra fløy for demente på Lurane Eldre skal så langt det er mulig selv få velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på Lurane med heldøgnsomsorg

Ny aktivitørstilling på Luranetunet – arrangere egne seniordager i Os, evt. i samarbeid med Frivillighetssentralen og frivillig sektor Videreføre tilbudet om Trivsels- og helsereiser for seniorer, Trivsels- og fellesskapsreiser for PU og Friskreiser for langtidssykemeldte til Kypros – vurdere nytt tilbud med Omsorgsreiser for pleietrengende eldre

Opprettholde lokal legevakt i Os Øke tallet på lege- og fysioterapihjemler i takt med folkeveksten

Utarbeide egen omsorgsmelding for Os

Videreutvikle en helhetlig tiltakskjede innen rusomsorgen - dagtilbud i Vartun, assistert bolig i Vartun, behandling gjennom Helse Vest, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ettervern gjennom Vindfanget i regi av Kirkens Sosialtjeneste

Kompetanseutvikling – gi tilbud om fagutdanning til omsorgspersonalet

10. Karsten Austevoll Selvstendig næringsdrivende, Søre Øyane. Næringsliv

Vurdere samarbeid om rehabiliteringstjenester for ulike brukergrupper på Kypros

Etablere fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenester

Følge opp Samhandlingsreformen, og vurdere etablering av lokalmedisinsk senter/ helsehus i Os

9. Anne Gro Haga Rådgiver, Søre Neset Friluftsliv

Realisere nytt bufellesskap for unge psykisk utviklingshemmede på Kuhnle

11. Anne Marie Alvær Butikkmedarbeider, Søfteland En trygg skole og tilpasset opplæring

12. Leiv Gunnar Heggland Prosjektleder, Hegglandsdalen Opprusting Hegglandsdalen skole


13. Sonja Vernøy Hansen Salgsleder, Søre Øyane “Liv på Øyro”

14. Jostein Bøe Salgssjef, Lysekloster Nærmiljø og næringsutvikling

15. Lasse Færøvik Direktør, Nore Neset Bolig- og næringsutvikling

Bolig- og næringsutvikling Positiv JA-holdning i areal- og utbyggingssaker, men ALLE saker skal vurderes individuelt

Gjennom en aktiv næringspolitikk legge til rette for hundrevis av nye arbeidsplasser i Os – redusere behovet for pendling

I nye boligområder skal det stilles klare krav til infrastruktur som gang- og sykkelveier, grøntstrukturer, lekeplasser, parkering, byggehøyder osv.

Utvikle Bergensregionens beste næringsområde i Endelausemarka – Lyseparken m/handel, opplevelse, kompetansebedrifter og industri

Oppgradere gamle reguleringsplaner – rydde opp i manglende trafikksikring m.m.

NEI til eiendomsskatt i Os

Økt fokus på oppfølging og kontroll av vedtatte reguleringsplaner/utbygginger

16. Bente Karstad Reiseleder, Os Øst Sentrumsutvikling

Realisere egne prosjekt med rimelige ungdoms-/etablererboliger i Os – bruke private og Os Bygg og Eigedom AS som utbyggere Aktiv tilrettelegging av flere friluftsområder for folk flest, Haugsnesfjøro m.fl. Fortsatt oppgradering og utbygging av vannog kloakknettet i Os – nytt hovedrenseanlegg OHARA for kloakk, trolig lokalisert v/Liafjellet

17. Rolf Kvåle Lærer, Os Øst Samferdsel

18. Agnethe Øvreeide Butikkmedarbeider, Nore Neset ”Liv på Øyro”

JA-holdning og ekstraservice overfor næringslivet, - eksisterende bedrifter, grundere og tilflyttende bedrifter Aktiv deltagelse i Business Region Bergen – serviceorgan for næringslivet i regionen Etablere nytt turistkontor på Osøyro, evt. i Oseana kunst- og kultursenter Følge opp Os inspirerer-prosjektet for å sikre bosetting, nye næringsetableringer og fagkompetanse i kommunen

Miljø Drive en aktiv miljøpolitikk på de områder kommunen rår over

Biobrensel/El-biler i den kommunale bilparken

Stimulere til gode energi- og miljøløsninger i nye byggeprosjekt, både private og kommunale

Effektiv avfallshåndtering i Os, kildesortering v/gjenbruksstasjonen i Kolskogen

ENØK tiltak i kommunale bygg

Legge til rette for ny pendlerparkering i Osdalen, og nye pendlerruter til Bergen


19. Steinar Alfheim Selvstendig næringsdrivende, Os Øst NEI til eiendomsskatt

Sentrumsutvikling – prosjekt “Liv på Øyro” Videreutvikle Os Hamn til den beste sentrumshavnen i Hordaland – ferdigstille Os Sjøfront, oppgradering Os kai, gjestebåthavn m/serviceanlegg, nytt delprosjekt i Haugsnesfjero Ruste opp området utenfor Vindu mot fjorden / Haugsnesfjero – forsterke molo, legge ut bølgedemper, småbåthamn, solplen, badeplass og vurdere en mindre utfylling innenfor moloen, slik at Os får en allplass til større uteaktiviteter i sentrum (bobilparkering, skulptursymposie, utekonserter, o.l.) Følge opp Os Gjestehavn m/servicetilbud, info, strøm, vaskemaskin, dusjanlegg, internettilgang osv. Revitalisere Osøyro som et levende sentrum gjennom prosjekt ”Liv på Øyro” – nytt kafè- og servicebygg på Torget, bolig, næring, handel, offentlige uterom, miljøgater, nytt hotell i sentrum

20. Tom Ivan Kittelsen Økonom, Os Vest Idrett

Lekeplass/-rom i sentrumskjernen Etablere Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) med næringsdrivende og grunneiere for å ruste opp Osøyro – gatelegeme, bymøbler, beplantning, lyssetting osv. Realisere nytt parkeringsanlegg i sentrum (OPS) – parkeringsanlegg under grusbanen v/Os ungdomsskule + ny kunstgressbane/ parkanlegg på taket

21. Svein Skoglund Ingeniør, Strøno Idrett, friluftsliv og utvikling i krinsene

Utvikle området ved det gamle Osbadet – utvide Os ungdomsskule, parkering, bolig Realisere vinnerutkastet ”Livet langs Linjo” fra arkitektkonkurransen Osøyro-Fjellheim – nye næringsareal og boliger i sentrum

22. Anita Lindvik-Sævareid Student, Lysekloster Eldreomsorg

r Sjekk om du e rP enig med Os F - kryss av! 23. Anders Bogevik Nebb Butikksjef, Hegglandsdalen Ungdomstilbud, “Liv på Øyro”

24. Leif Ole Brekke Elektriker, Os Vest Ny E39 til Os-Bergen


25. Barbro Hallem Lærerstudent, Søre Neset Kvalitet i skolen

26. Espen Engevik Rørleggermester, Lysekloster Ungdomstilbod, “Liv på Øyro”

Idrett og Kultur Samarbeide med idretten og Os Turn om utvikling av sentralidrettsanlegget på Kuventræ – følge opp Os Turn sine planer om nytt dekke på hovedbanen, løpebane og kastefelt for friidrett

27. Sveinung Dalland Produksjonsmedarbeider, Os Øst Næringsutvikling, Endelausemarka

Vurdere potensialet for ishall som del av sentralidrettsanlegget på Kuventræ Bygge flerbrukshall nr. 3 i kommunen – primært gjennom OPS-prosjekt

Økonomisk støtte til Osøren Blues- og Jazzfestival, Rock’n LOL, filmfestivalen 60° N og Internasjonalt Skulptursymposium Stimulere nye festivaler og kultuarrangement m/basis i Oseana kunst- og kultursenter Videre utbygging av fritidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Os, ref. Lizzi Tunes og Trivsels- og felleskapsreiser til KyprOs

Vurdere tiltak med eget ”Fysakhus” i Os

28. Ulvar Nybø Sjåfør, Hegglandsdalen Trafikksikring

Sette av areal til opplevelsespark og/eller idrettsanlegg i Endelausemarka

Tur- og treningsløype rundt Ulvenvatnet, skilting og tilrettelegging av andre turstier i Os

Vurdere ”Lidl-lageret” som kombinert idretts-, kultur- og messearena – samarbeid med private interesser

Oppgradere Mobergsvikjo som friluftsområde m/murer, bedre tilkomst, stupetårn og badeplattformer

Stimulere frivillige lag og organisasjoner gjennom service, JA-holdning og økonomisk støtte fremfor å bygge opp kulturaktiviteter i kommunal regi

29. Harald Aasen Offshore kranfører, Lysekloster Båthamn pp Buena

30. Karin Nystøl Pensjonist, Os Seniorpolitikk/økonomi

Sjekk om du e r enig med Os F rP - kryss av!


31. Oddleik Knutsen Frisør, Søfteland Kvalitet i barnehagene

Samferdsel og infrastruktur Ny E39 Os-Bergen – realisere firefelts motorvei Svegatjørn-Rådal i 2013-2018 + tverrforbindelse mot Lysefjorden

Bygge ut gang- og sykkelveinettet i forbindelse med større boligprosjekt og legging av vann- og kloakknett

Bygge ut FV 158 Grindavoll-Lepsøy – byggestart 2013

Fullføre utbygging av ny brannstasjon på Moberg i 2012

Knytte Søfteland til ny E39 i Endelausmarka, - ny tverrforbindelse på nordsiden av Vindalvatnet

Pendlerparkering i Osdalen v/Rema 1000 og Tøsdal, nye ekspressbussruter Os-Bergen og Os-Kokstad/Sandsli

Ny fylkesvei Drange-Hildershamn

Prosjekt med rimelig busstransport for ungdom i helgene, - ”Heim for ein 50-lapp”

Ferdigstille opprusting av fylkesveien over Ulvensletta, Kolskogen-Irgensgrinda – utbedret vei + gang- og sykkelvei

33. Tom Fagertun Selvstendig næringsdrivende, Os Vest Industri- og næringsutvikling

Full bredbånds- og mobildekning i Os – tette ”hull” i nettet

Reasfaltering av kommunale veier Stille krav om ny gang- og sykkelvei HaugeBjånes og 2-felts rundkjøring på Osøyro før Bjånes-utbyggingen blir en realitet

32. Frank Jensen Butikksjef, Lysekloster Skatter og avgifter, næringspolitikk

34. Richard Haugland Finansrådgiver, Søre Neset Kommuneøkonomi

r Sjekk om du e rP enig med Os F - kryss av!

35. Ole Magnus Røttingen Sjøkaptein, Søre Øyane Flyktning- og innvandringspolitikk

36. Anette A. Bergstø Barnehageassistent, Søfteland Kamp mot kriminalitet og narkotika i Os


VALG 2011

37. Eirik A. Hesthamar IT-leder, Søre Øyane Skole og oppvekstmiljø / idrett

FrPs hovudsaker 2011-15

SKOLE

OMSORG

”LIV PÅ ØYRO”

Skoleutbygging, minimum 220 mill. kroner i 2011-2014. Økt vedlikehold i alle skoler. Realisere Kvalitetsplan for Oppvekstområdet.

Styrke åpen omsorg og bygge ut Luranetunet i 2015-2016. Seniorbolger v/Os Eldresenter og Bovieran. Nye PU-boliger og utvidet dagsenter på Kuhnle.

Skape liv i sentrumskjernen på Osøyro. Nytt hotell på Os, oppgradere Torget, parkeringsanlegg m.m.

E39 OS-BERGEN

NEI TIL EIGEDOMSSKATT

UNGDOMSBUSTADER

Byggestart ny firefelts motorvei. Utvikle Lyseparken - arbeidsplasser i næringsområdet v/ny E39.

FrP er garantisten mot usosial eiendomsskatt i Os.

Legge til rette for rimelige ungdomsboliger på Kuventræ, i regi Os Bygg & Eigedom AS m.fl.

38. Frank Yngve Lunde Sjømann, Søre Neset Fiskeri og næring

39. Tony G. Wold Baker, Os Ungdomspolitikk

Støtter du oss i disse sakene? Vil du fortsatt ha Terje Søviknes som ordfører i Os?

40. Laila Reiertsen Stortingsrepresentant, Os Gode oppvekstmiljø for barn og unge

Da må du stemme FrP - en slenger er ikke nok! Det er partistemmene som avgjør ordførervalget!

Mobiliser 12. september! Stem FrP og Søviknes lokalt!

Os FrP Program 2011  

Os Fremskrittsparti sitt valgprogram for kommune- og fylkestingsvalget 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you