Page 1

BEREDT KOMPE TANSE

AT TFØRINGSR APPORT HORDAL AND 2011

beredt

Vi bidrar K OtilMat P Eandre TA N Slykkes E Vi bidrar til at andre lykkes


02

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

Vi skaper arbeidsglede

Beredt gruppen DIVISJONER

Beredt Vox

Beredt Amo

Beredt Service

Beredt Kompetanse

Beredt Bedrift

Beredt Attføring

AV D E L I N G E R

Beredt Kurs

Kantiner

Beredt Formidling

Kurs/ Konferanser

Beredt Bevertning

Kaféer

Kjøkken

Beredt Drift

Verksted

Beredt Stab

Beredt Auto

Beredt Hjem

Understell behandling

Møbel

SEKSJONER

Interiør

Prosjekt Markedsføring Forr. utvikling Økonomi HR - HMS Innkjøp Arkiv IT / Tlf Kundesenter IK-Mat


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

Dette er Beredt Beredt er i dag en unik attføringsbedrift som er representert i flere av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive nasjonalt. Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere og kunder mulighet for både teoretisk kompetansebygging og praktisk arbeidserfaring. Beredt Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke områder. Beredt har også mange bedriftskunder som benytter seg av det brede kompetanse- og tjenestetilbudet selskapets mer enn 20 coacher kan tilby innen kompetansebygging og omstillingsprosesser. Beredt Service gir deltakerne muligheter for arbeidspraksis, men driver også med kommersiell virksomhet mot næringslivet og privatpersoner. Beredt Service tilbyr et bredt spekter av tjenester gjennom seksjonene Bevertning, Drift, Verksted og Hjem. Selskapet driver en rekke kantiner for virksomheter i næringslivet og det offentlige. Beredt AS ble etablert i 1969 som attføringsbedrift med Hordaland Fylkeskommune som eier. Virksomhetens navn den gang var Storetveit Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Virksomheten tok navnet Beredt i 2003 og utvidet virksomhetsområdet. I 2005 flyttet virksomheten inn i nye, 2500 m2 store lokaler på Apeltun. Her er i dag selskapets hovedkontor, lokaler for undervisning, kurs og konferanser, samt kjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør, pluss en Coop-butikk med praksisplass. I 2009 kjøpte Beredt AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. Beredts tilbud spenner derfor over hele årsaksgrunnen til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde. Beredt driver også en rekke kantiner rundt om i virksomheter og institusjoner, og opplæringsvirksomhet ved Skjoldtunet Sykehjem og ved bil verkstedet på Storetveit. Totalt er ca 2500 personer hvert år på landsbasis gjennom ulike kurs eller praksis i Beredt-systemet. Beredt har rundt 40 fast ansatte, en rekke innleide kursholdere og rundt 100 personer på tiltak sysselsatt til enhver tid.

Beredt er i dag en unik attføringsbedrift som er representert i flere av landets fylker og med ambisjon om å bli den mest attraktive nasjonalt.

VISJON Beredt skal være den mest attraktive attføringsbedriften nasjonalt.

MISJON Tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller beholde sitt arbeid.

VERDIER • • • •

Verdighet Kompetanse Fleksibilitet Glød

MERKELØFTE Vi bidrar til at andre lykkes ved å skape glede.

Beredt AS eies av Hordaland fylkeskommune. Totale driftsinntekter i 2011 var for hele konsernet ca NOK 80 millioner. Denne attføringsrapporten viser resultatene Beredt Kompetanse Hordaland oppnådde i 2011. Beredt er i dag en unik attføringsvirksomhet med fokus på arbeidsglede.

03


04

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

VI ER EN GODKJENT LÆREBEDRIFT innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

Fagutvikling ved Beredt Beredt driver kontinuerlig med medarbeiderutvikling, slik at vi til envher tid er à jour med det siste innen attføringsarbeid og fagutvikling.

Tildelt ramme: 2011:

Kr. 17,4 mill

2010:

Kr. 15,7 mill

FAGUTVIKLING GENERELT:

2009:

Kr. 13,48 mill

Beredt gjennomførte detaljert gjennomgang av opplegget for EQUASS Assurance med de ansatte og ble sertifisert av ekstern revisor i september 2011. To ansatte er PDK-sertifisert i 2011.

2008:

Kr. 13,67 mill

2007:

Kr. 14 mill

I løpet av året har også 6 ansatte, 12 dagsverk, fått kompetanseheving som testveiledere i VOX, Digitaltesten og Regnetesten. På CATopplæring, datasystem for oppfølging av deltakere, deltok 5 ansatte. Attføringsleder startet opplæringen på Motiverende intervju med 3 dager på innføringskurs. Videre opplæring fortsatte i 2012. I tillegg har personalet deltatt på attføringsfaglige samlinger og konferanser.

Det går fram av tallene at det har vært en økning i refusjoner fra NAV de siste tre årene, og i 2011 var det samlete beløp på ca 17,4 millioner. Dette fordeler seg slik på de ulike tiltak når vi avrunder tallene:

Flere av arbeidslederne har gjennomført attførings-skolen og vil bli videre kurset etter behov. Alle nyansatte i støttefunksjoner får nødvendig opplæring/kurs innen attføring. Vi har i løpet av 2011 fått innføring og kompetanse innen ulike typer tester og kartleggingsmetoder. Vi nevner her Rådgiveren, WIE-testen, SCI-A, Solberg interessetest, Livshjulet og Jobpics.Det meste av attføringsarbeidet i Beredt ligger på avdelingsnivå og det er her man daglig ser og opplever den enkelte deltaker. Nødvendig dokumentasjon for kartlegging av deltakerne innhentes gjennom daglige samtaler mellom rådgivere og arbeidsledere, samt i møter og samtaler med de respektive avdelinger.

Avklaring:

2,5 mill

6,6 mill

APS:

Skjoldtunet: 809000,AB: 619000,KIA:

4,7 mill

TIA:

1,9 mill

Godkjente plasser 2011 Beredt har tilsammen 106 tiltaksplasser, og disse er fordelt slik:

20 plasser til avklaring 41 plasser til arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 05 plasser til APS Skjoldtunet 12 plasser til arbeid med bistand (AB) 19 plasser til kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) 09 plasser til tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) 05


06

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

Totalt 4 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøve og er nå formidlet ut i ordinært arbeid.

Presentasjon av tilbudet i Beredt Yrkesveiledning

Nettverk

Gjennom systematisk avklaring, interessetesting og arbeidstrening skal arbeidstakerne bli motivert og kvalifisert til jobbsøking og bevisstgjort i sin egen attføringsprosess. Rådgiverne på Beredt har sertifisert seg for flere typer læringsverktøy og tester som kan benyttes.

Beredt er tilknyttet NHO gjennom organisasjonen Attføringsbedriftene. Vi er også gjennom denne organisasjonen tilknyttet Læringsnettverket.

Deltakere som er aktuelle for det ordinære arbeidsmarked jobber aktivt både med egen CV og jobbsøking. Formidling kan skje gjennom ekstern kvalifisering, eller som en direkte formidling til aktuell arbeidsgiver.

Lærekontrakt i Beredt Beredt er godkjent lærebedrift for fagbrev innen fagområdene kokk og institusjonskokk i tillegg til bilmekaniker lette kjøretøy. Vi har også opplæringskontrakter som bringer kandidatene fram til et kompetansebevis innen disse fagfeltene. Beredt har i 2011 hatt lærlinger både på bilverkstedet og på kjøkkenet. 4 lærlinger har i løpet av året bestått fagprøve og er nå formidlet ut i ordinært arbeid.

Beredt har opparbeidet seg et godt samarbeid med ordinære arbeidsgivere som vi i utstrakt grad bruker i vårt attføringsarbeid.

Tverretatlig samarbeid For skoleåret 2010/2011 var det inngått avtale med HFK om arbeidspraksis for elever ved videregående skoler i Hordaland, og det ble skrevet ny avtale fra september for inneværende skoleår. Beredt er godkjent lærebedrift innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy. Fagansvarlige samarbeider med HFK opplæringsavdelingen for oppfølging av lærlinger og lærekandidater.


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

Våre avdelinger KJØKKEN OG CATERING Mulighetene for interne praksisplasser innenfor cateringvirkesomheten vår har økt i løpet av 2011. Beredt er et av Bergens største cateringfirma og vi har i løpet av året åpnet flere store kantiner med muligheter for god opplæring både innen salg/service og matsikkerhet/hygiene. De fleste deltakerne starter sin praksis ved vårt hovedkjøkken og får tilbudet om praksis i kantiner når den grunnleggende opplæringen er gitt. Hovedkjøkkenet på Apeltun er den største enheten innen vår cateringvirksomhet og det er her det aller meste av varmmatproduksjonen foregår. Kjøkkenet er godkjent som opplæringskjøkken innen kokkefaget. Vi har avtale om samarbeid med en ekstern restaurant i Bergen sentrum for bedre trening i den delen av opplæringen som omhandler «à la carte». To lærlinger bestod fagprøven i 2011.

Kantinene vi driver er lokalisert både i Bergen sentrum og ute i flere av bydelene. Dette gir gode muligheter til å nå deltakere som av ulike årsaker ikke takler en lang og slitsom reisevei. Flere av kantinene har relativt store produksjonskjøkken, mens andre får det meste tilkjørt fra Apeltun. Kundegruppen er svært ulikt sammensatt, så deltakerene har muligheter til en variert praksis i ulike kantiner. Vi tilstreber en praksis som ligger nært opp til ordinært arbeidsliv, der kantinemedarbeiderne ofte må takle en arbeidssituasjon uten fast tilhørighet i kun en kantine. Når deltakerne har opparbeidet seg trygghet og noe selvstendighet i arbeidet i en kantine får de alltid tilbud om å endre praksissted.

Pr. 31,12.2011 driver vi disse kantinene: • Askøy vg skole

Kjøkken og Catering

Kantiner

Beredt Automester

Beredtbygget på Apeltun

Kontor, resepsjon & sentralbord

Selskapsavdeling

Møbelavdelingen

Interiøravdelingen

Transportavdelingen

Vaskeri Skjoldtunet Sykehjem

• Løvåsen sykehjem, Fyllingsdalen

• Christian Michelsens Institutt

• Midtbygda sykehjem, Åsane

• Engensenteret

• Motorhallen, Solheimsviken

• Hordaland fylkeskommune

• Olav Kyrresgt.22

• Kalfaret, UiB

• Utrustningsbygget, Solheimsviken

• Kløver Kafé

Kurs- og konferanseavdeling

KANTINER

• Allehelgensgate

Avdelinger i Beredt pr. 31.12.11:

• Aanderaa, Skjold

07


08

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

1969

Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969

BEREDT AUTOMESTER Beredt Automester er det andre store tilbudet om intern praksis på Beredt. Bilverkstedet ligger på Storetveit og fremstår som et moderne bilverksted som tilbyr service og reparasjon på alle typer biler. Verkstedet er godkjent opplæringsbedrift i faget bilmekaniker lette kjøretøy. To lærlinger bestod fagprøven i 2011. Verkstedet tilbyr i tillegg understellsbehandling og bilpleie. Vi har egen dekkhall som er godt utstyrt for arbeid med hjul og dekk.

KONTOR, RESEPSJON OG SENTRALBORD BEREDTBYGGET PÅ APELTUN Beredtbygget på Apeltun rommer mer enn Hovedkjøkken og Administrasjon. Rådgiverne har kontor her og de fleste oppstart- og oppfølgingssamtaler for deltakere som skal starte i tiltak forgår her. Rådgiverne har også møter med Arbeidslederne fra de ulike avdelinger. Alle arbeidslederne på Beredt deltar aktivt i oppfølgingen av hver enkelt deltaker. På Apeltun tilbyr vi en variert praksis innenfor flere arbeidsområder.

Vi har jevnlig en deltaker i APS eller KIA som betjener vårt sentralbord, håndterer bestillinger til catering, postjournal, arkiv etc. En annen viktig del av dette arbeidet er kundemottak av alle som kommer hit; noen på kurs, andre for å se på muligheten for leie av våre lokaler.

KURS- KONFERANSEAVDELING OG SELSKAPSAVDELING Det er stadig arrangementer i regi av Beredt og våre deltakere får mulighet til å delta i alle typer gjøremål i forbindelse med dette. Alt fra plassering av bord/stoler til dekking av festbord. Flere av kantinene vi driver benyttes også til selskaper og ulike arrangementer. Denne avdelingen ledes av en fagutdannet kokk og vi har deltaker i APS som er tilknyttet denne avdelingen.

MØBELAVDELINGEN Møbelavdelingen er plassert i underetasjen og ledes nå av en fagutdannet møbeltapetserer tilsatt i 2011. De daglige gjøremål består i all hovedsak av omtrekking av møbler for eksterne kunder. Vi har ingen krav til kvalifikasjoner før innsøkning, men dette er en fysisk noe krevende arbeidsplass.

SKJOLDTUNET SYKEHJEM Skjoldtunet Sykehjem er en glimrende praksisplass for deltakere som har tenkt seg inn i pleie- og omsorgsyrket. Vi har en fagutdannet hjelpepleier som er ansatt og stasjonert på institusjonen. Hun følger opp deltakerne vi har i praksis og deltar også i Attføringsmøter. Vi har i løpet av 2011 i tillegg til omsorgspraksis, hatt deltakere i praksis både med vaktmesteroppgaver og i kantinen på Skjoldtunet.


BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

beredt K O M P E TA N S E

INTERIØRAVDELINGEN Interiøravdelingen er “annerledeslandet” på Beredt. Her er tempoet rolig og støynivået lavt, ulikt de andre avdelingene våre. Deltakerne har stort utbytte av å være i aktivitet her, og mange får vist sine kreative evner både med symaskin og håndarbeid.

TRANSPORTAVDELINGEN Transportavdelingen har ansvar for all transport av maten som produseres på vårt Hovedkjøkken, både til kantinene vi driver, og til private kunder. Drift av eiendom og bygningsmasse er også en del av arbeidsoppgavene der. Deltakerne får dermed et innblikk i det som gjerne benevnes som typiske vaktmesteroppgaver. Brøyting, kosting og spyling, bosstømming, skifting av lyspærer, klargjøre lokaler for utleie etc. Både sjåfører og sidemenn på bilene våre har gode muligheter til å bli kjent med gate- og veinettet, i tillegg til kundebehandling og service. Bilene er utstyrt med GPS. Vi har avtale med Taxi 1 for kjentmannsprøve og prøvekjøring med erfaren sjåfør.

VASKERI Vaskeriet vårt er egentlig til internt bruk, men vi har avtale med vår nabobedrift Nosefo om vask av tøy i forbindelse med deres sikkerhetskurs. Vi har ikke rulle/presse, men deltakerne får en god opplæring i sortering av tøy og bruk av vaskemaskin og tørketrommel.

EKSTERNE PRAKSISPLASSER Eksterne praksisplasser har vi tilgang til innenfor flere bransjer. Vi har alltid en deltaker i praksis i COOP Prix dagligvarer,som er leietaker i Beredtbygget her på Apeltun. Ellers har vi i løpet av 2011 hatt deltakere utplassert i praksis i flere butikker, barnehager/SFO, datafirma, bilutleiefirma, transportbransjen, som anleggsgartner, innen frisørsalong, hudpleie, renhold, annet institusjonskjøkken og på arkiv.

9


10

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

100%

Beredt er 100% eid av Hordaland Fylkeskommune

Oppstart i 2011 Det har startet 158 personer ved Beredt, innsøking og aktivitet fordeler seg slik: INNSØKING Avklaring: APS: AB: KIA: TIA:

98 48 06 05 01

AKTIVE DELTAKERE p r. 01.01.2011

pr. 31.12.2011

Avklaring:

21 46+6 14 16 10

APS: AB: KIA: TIA:

17 53+5 16 17 09

(2 stk. i ca 50%)


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

Avklaring Bestilling og innsøking av deltakere fra Nav lokal ligger til grunn for arbeidsutprøving og avklaring av deltakerne. Den praktiske utprøvingen på 8-12 uker er tilrettelagt både internt i Beredt og i noen tilfeller med ekstern praksis. Inntak til Beredt i løpet av året har i all hovedsak vært basert på individuell oppstart, men vi hadde i tillegg 2 kurs med felles oppstart og gruppeopplæring våren 2011.

8-12 ukers kartlegging og arbeidsutprøving.

Innsøkningen har vært jevn, tiden på ventelistene noe varierende mellom de ulike avdelinger. Det har vært god utnyttelse av plassene i løpet av året, men en reduksjon i juli som er feriemåneden, med fellesferie for deler av virksomheten.

12%

FYLLINGSDALEN

7%

ÅSANE

1% ASKØY

14%

10%

ÅRSTAD

BERGENHUS 0,2% NAV ARNA 0,1% HUSNES 0,1% SUND 0,2% TYSNES

INNSØKNING AV DELTAKERE FRA NAV

1,5% NAV INTRO

18%

14%

Innsøkningen er fra Bergen og en del nabokommuner.

FANA

YTREBYGDA

10% OS

12%

LAKSEVÅG

11


12

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

2500

Sluttårsaker

Omtrent 2500 personer er hvert år på kurs hos Beredt

98 personer startet i Avklaring i 2011 og 101 personer ble avsluttet i tiltaket

Formidlet til ordinært arbeid 

04

/ 04%

Til utdanning/kurs 

03

/ 03%

Personer ble overført til APS, direkte eller med kort ventetid 

42

/ 42%

01

/ 01%

Til andre tiltaksarrangører 

02

/ 02%

Avsluttet pga av helseproblematikk 

24

/ 24%

Pga ureglementert fravær

07

/ 07%

Personer som ikke møtte, men hadde kontakt i forbindelse med innsøkningen 

06

/ 06%

Ble avsluttet til videre utredning/formidling gjennom NAV 

08

/ 08%

Til annet (soning, permisjon etc) 

04

/ 04%

Til KIA

4% 4%

8%

FORMIDLET

3%

ANNET

UTDANNING

VIDERE UTREDNING

6%

KONTAKT VED INNSØKNING

7%

SLUTTÅRSAKER AVKLARING

FRAVÆR

24% HELSE

2%

TILTAK

1% KIA

41% APS


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Sluttårsaker Formidlet til ordinært arbeid 

07

/ 11%

Til videre utdanning/kurs

09

/ 14%

Til KIA/AB 

03

/ 05%

Til andre tiltaksarrangører

03

/ 05%

22

/ 35%

12

/ 19%

Pga ureglementert fravær

04

/ 06%

Til annet (svangerskap, militærtjeneste) 

03

/ 05%

Avsluttet pga helse/uføretrygd  Ble avsluttet til videre utredning/formidling gjennom NAV 

5%

6%

ANNET

11%

FORMIDLET

FRAVÆR

48 deltakere startet i APS i 2011 og 63 deltakere er avsluttet Beredt har i 2011 fått tildelt 41 faste APS plasser. I tillegg har vi 5 APS plasser på Skjoldtunet sykehjem. Vi opplever at innsøkningen til APS er god og at vi ikke klarer å dekke behovet for tiltaksplasser. Plassutnyttelsen i APS har vært på godt over 100% i hele 2011. Vi har prøvd å tilstrebe direkte overgang fra Avklaring til APS, der dette var aktuelt. Pause i tiltaket oppleves av mange som både frustrerende og energitappende. Når de endelig er i gang igjen og motivasjonen er stigende, bør de slippe å komme på en ny venteliste.

14%

UTDANNING

19%

VIDERE UTR.

SLUTTÅRSAKER APS

5%

KIA/AB

5%

TILTAK

35% HELSE

13


14

AT T FØ R I N G S R A P P O RT 2 0 1 1

62,5%

Arbeid med bistand (AB)

ble formidlet til aktiviteter i 2011

Beredt får finasiert 1 tilretteleggerstilling i AB, og vi har utplassert deltakere i diverse typer virksomheter. Vi har i 2011 hatt flere deltakere i tiltaket enn gjennomsnitt i fylket. Tiltaket AB hadde i 2011 50% formidling til ordinært arbeid av de som sluttet.

6 personer startet i tiltaket i løpet av 2011. 8 personer ble avsluttet i tiltaket.

Sluttårsaker Begynt i lønnet arbeid

04

Er under utdanning

01

/ 12,5%

03

/ 37,5%

Avsluttet pga av helsemessige årsaker 

/ 50%

37,5% HELSE

50%

FORMIDLET

SLUTTÅRSAKER AB

12,5%

UTDANNING

Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA):

Beredt har 9 TIA-plasser Antall deltakere i TIA pr. 01.01.2011 var 9 - fordelt på 8,5 månedsverk. En person var ansatt i 50% stilling. En person ble deltidsansatt i april, så ved årets utgang har vi derfor 10 personer i tiltaket fordelt på 9 månedsverk. Ingen ble avsluttet i TIA i 2011.


beredt

BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND

K O M P E TA N S E

Kvalifisering i AMB (KIA) 5 deltakere begynte i KIA i løpet av 2011. 4 deltakere sluttet i løpet av året.

Kvalifisering skal evalueres systematisk. Rådgivere, arbeidsledere og deltaker deltar alle i denne evaluering. Arbeidstakere mottar lønn fra Beredt etter tariff, og får en arbeidskontrakt som i utgangspunktet kan vare inntil 2 år fra tiltredelse. Formålet med KIA er å tilføre arbeidstaker den kompetanse som er nødvendig for å kunne bli formidlet til det ordinære arbeidsmarked. Deltakere som har opplæringskontrakt med Beredt har i de fleste tilfeller et opplegg som går over fire år, og de har gjerne i tillegg bruk for utvidet tid. Dette betyr at gjennomsnittstiden i tiltaket blir lang. Tiltaket KIA hadde i 2011 en formidling på 75% av de som sluttet.

Sluttårsaker Formidlet til ordinært arbeid

03

/ 75%

Reiste utenlands / flyttet

01

/ 25%

25%

FLYTTET

SLUTTÅRSAKER KIA 75%

FORMIDLET

15


beredt K O M P E TA N S EBeredt AS

  

Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Tlf. 55 36 26 00

KONTAKTPERSONER:

Torolv Onarheim ADM. DIR.

Astrid Heggernes AT T F Ø R I N G S L E D E R

Mob. 982 60 725

www.beredt.no

Brandlink360.no / picapoint.no

Mob. 926 16 688

Attføringsrapport 2011  

Beredt attføringsrapport for Hordaland 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you