Page 1

Jaargang 10 | Nummer 5 | 2014

Samen bewegen

K J I T K PRA OMST TOEK NA 17 PAGI

Wat is er nu weer aan de hand... een derangement!


100 redenen om fit te blijven Maak kennis met het nieuwe all-in-one softwarepakket voor fitness en health professionals. Registreer je nu en probeer Cariphy de eerste 30 dagen helemaal gratis! www.cariphy.com

Scan mij! en bekijk de video


d r o o w r o o V f o o r p e r u Fut

e onten inhoudelijk en el d an eh b half - half. core business: ht. Het wordt we nog ac n nd te aa oe er m d en in t van schrijv wikkeling m gelukkig van. Op het momen tuursplaatijk iedereen on es el b d e in w te eu ui ni t d 3 voor de Daar wor nigaan stemmen turen. ur van de vere tu es b d t ook voor bes en d tt zi el t g he at D at d k t. sen. Ik mer moeilijk vind genkandidaten te et m n die je prima aa g ging om g gebracht. aantal zaken lin kt el er st ep in b g in er Er is een ze ei verdedig enlijke zaken. Er wordt allerl gen mensen regelen. Gezam ra n ka ed g d or en vo el e happeoverkoep en dat d jn. etreft wetensc zi b d ij Vaak is de red er m te at w ec el is st ges d aan een Het belangrijk GF uitgebreid niet gekoppel vanuit het KN n die kanva an d n le al g fie ro lin p waar en die lijke ontwikke k prima Dat is absoluut r dat zou je oo graag in mijn aa ze M u r. zo te is Ik eg k. sr er opleiding termate st lijk fonds. didaten zijn ui een gezamen geen bedrijf. et is m F G en N K el t g he re , kunnen . Maar ja l team hebben den nu eenmaa le e d jn zi g in in de huirenig gaan . Is het KNGF Binnen een ve om en jk ee ki m er je t rd oe ve n Ik zou graag gaan. Daar m peerde orgaa het hoogste or en visie in. t best geëqui g ei he je el w en r g uu te ct t volledig dige stru mpleet tegen ook al druist he randerde en co ve e m or en e kt voor d e structuur lij euw aan wat ik en? De huidig ni g op an t el b on e to ’ ig jd siothestri sstrijd ijwel iedere fy Deze ‘bestuur vr ie eigenlijk ij d b t n aa te ag ui sl sp n slecht aan te enemen. Ee praktijkeigeal jaren zie to bander en/of r wordt. Door er aa tv sb ns lo ie op nd on oo sglijdt en rapeut (l in vergoeding steeds verder s in de maag randeringen er ve ud le ho al r ijk oo kt D ra en um ten die p naar). wetende cons zingson extreme eisen ie el rk ve ve e er ez d en r structuren lop en en nu doo staat op de gesplitst krijg voldoende in r: de enorme aa el w kl F en G N ip K kl t he t voor mij icatiecampag ni- rond. Is strijd wordt he en en commun nen één vere el in b sp et te ni in n it se ken en/ actualite illen pas enten echt ra um belangversch ns co ie d en steu. nes op te tuig s echt te onder er gingsstr uctuur ud ho ijk kt ra of minstens p lijk belang? e een gezamen e 2e en 3 lijns) el w nu , O A (1 C s n tverbander nen? Is ee Met loondiens isaties en an rg /o en g lin s pregde instel en de dvraag steed g of g in verschillen ho ze ij e w m n kt te aa la ktijkhouders, Deze ‘strijd’ m een groep pra and echt em ni k lij NGF wel K en t g bereik je ei nanter. Is he anb er tv ondernemers, ns ie d ben . Loon tevredenheid futureproof? Ik dan ng ni en is er veel on eu st er d e on ar uw mpleet ander benieuwd na opgeders vragen co k oo t d or w s. Het verwijt antwoord! praktijkhouder praktijkhouel ve te en at tegenkandid 3e lijnsvoerd dat de ldoende 2e en vo on en ud zo ders zijn. Zij ook, maar at verwacht ik D . en ak m n beleid gaa willen! t het niet eens sterker je moe r gelukkig, maa kracht maakt je n aa n ke se er W elijk prakand het in de dag et zi Je s. Rober t Hoogl cu fo k krijgt je vraagt wel ru d ie at tr is in emende adm tijk. Door toen

3


InFormatie Vakblad voor ‘bewegende’ fysiotherapie

Biedt haar lezers InFormatie InHoud InTeractiviteit

Gericht op: Het continu bewegende speelveld van de fysiotherapie in haar volledige omvang. Focus is hierbij de actieve benadering van de spanning tussen inhoudelijkheid en ondernemerschap.

Doel: Met verschillende redactionele informatieve en inhoudelijke bijdragen en interactieve communicatievormen ondersteuning bieden aan visie- en opinievorming op het gebied van vakinhoudelijkheid en ondernemerschap in de fysiotherapie.

Hoofdredactie Robert Hoogland De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten. Advertenties en advertorials worden geplaatst buiten de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Aan dit nummer werkten mee Kim Roos

Grafische vormgeving

Een overzicht van diagnostiek en behandeling

Thoracic Outlet Syndroom (deel 2)

6

Hans de Booij

Redactie & advertenties Geestbrugkade 35 2281 CX Rijswijk Tel. (070) 320 61 57 info@infysio.nl www.infysio.nl

Bedrijfsnieuws

14, 15, 34

Wat nu weer ...

16

Loyaliteit

Verschijning en oplage InFysio verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 6.000 stuks. InFysio wordt gratis verzonden naar alle beslissers in de fysiotherapie. Aanmelding voor InFysio is alleen mogelijk via www.infysio.nl. InFysio kan ook naar personen of andere instellingen verzonden worden. Daarvoor geldt een jaarabonnement van € 25,– (incl. BTW) per jaar. Dit abonnement kan op elk moment ingaan.

Adreswijzigingen Uitsluitend doorgeven via e-mail of de website info@infysio.nl www.infysio.nl

Mechanische Diagnose en Therapie volgens McKenzie

De behandeling van een derangement

18

FysioTherapie en SportAdvies

Fysiotherapeuten dé innovators van de zorg

26

Copyright InFysio is een merknaam van Phytalis. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of verveelvoudigd, voor welk doel dan ook en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Uitgever

Cariphy

Faciliteren, verbinden en versterken

www.phytalis.nl

Ga naar www.infysio.nl

4

32


De FysioCard

App Download nu gratis onze via de App Store of via de Play Store! nloads!

Al 7.515 dow

Volg ons op Social Media:

@infysio

www.facebook.com/infysio

5


Een overzicht van diagnostiek en behandeling

Thoracic Outlet TOS wordt veroorzaakt door compressie of tractie van één of meer structuren. In het eerste deel spraken we over mogelijk ingeklemde structuren. In dit deel 2 spreken we verder over de anatomische structuren, staan we uitgebreid stil bij de differentiaal diagnostiek en de klinische testen. Tekst: InFysio Ondanks de controverse rondom het bestaan van dit syndroom is in de 21e eeuw succesvolle conservatieve behandeling uitstekend mogelijk. Voorwaarde

is dat de juiste richtlijnen ingezet worden en er oog is voor onderliggende pathologie.

Etiologie De etiologie van de neurologische TOS is of compressie (9) of tractie van de plexus brachialis of een combinatie van deze twee (10). Omgevende structuren zoals a. en v. subclavius, plexus brachialis en ganglion Stellatum kunnen een bron van inklemming zijn. Pathologische statische houdingen of dy-

namische activiteiten kunnen verantwoordelijk zijn voor een bijdrage aan de compressie. Als een deel van de plexus wordt ingeklemd en het ‘glijden’ van een neurale structuur verdwijnt dan kan dit leiden tot een secundaire tractieblessure over de lengte van de neurale structuur (11). Om de etiologie echt te begrijpen is een opfrissing van de anatomie gewenst.

Anatomie The thoracic outlet (een anatomisch verkeerde naam, deze anatomische grens is thoracic inlet (12)) is begrensd door de clavicula, de pezen van de mm. scalenii anterioir en medius en de eerste rib.

Inklemmingslocaties Er zijn verschillende plaatsen waar inklemming of ‘haken’ van de neurale structuur kan voorkomen (5,7,14,15).

Interscalenus ruimte

Afbeelding: Property of Primal Pictures Ltd. www.primalpictures.com

Verloop plexus brachialis naar distaal

6

Deze ruimte is aan de voorzijde begrensd door de m. scalenus anterior en aan de achterzijde door de scalenus medius. De basis van de driehoek wordt gevormd door de eerste rib. Er zijn veel verschillende anatomische variaties die geïdentificeerd kunnen worden als potentiële inklemmende structuren. In een studie van 180 patiënten bleek dat 30% van de patiënten vernauwing had in de interscalenus driehoek.


Syndroom Costclaviculaire ruimte

(deel 2)

De tweede potentiële plek waar gedrang kan optreden, is de costocalviculaire ruimte. Dit is de ruimte tussen de eerste rib, de calvicula, mediaal begrensd door het costclaviculaire ligament en de origo van de m. subclavius. Dit wordt beschouwd als de plaats waar de meeste inklemming plaatsvindt (75%).

retropectorale ruimte) ligt inferior ten opzichte van het processus coracoideus en posterior van de m. pectoralis minor. Hier is het pad van de neurovasculaire bundel richting het okselgebied. De deltoideus pars anterior, de pectroalis minor en het process coracoideus kunnen potentiële bronnen zijn van plexus inklemming. Deze plaats wordt gezien in 6% van de gevallen.

Subcoracoïde ruimte

Axillary Arch (Of Langer)

De subcaracoïde ruimte is ook een potentieel inklemmingsgebied. De subacromiale ruimte (ook bekend als de

Het vierde gebied van potentiële inklemming is de okselboog ook wel bekend als Langers Arch. Dit is een po-

tentiële inklemming tussen de fascia­ le uitbreiding die bestaat in sommige individuen. Deze fasciale uitbreiding kan passeren tussen de latissimus dorsi of teres minor en hecht aan de coracobrachialis.

Tekenen en symptomen Veneus TOS Veneus TOS kan een resultaat zijn van inklemming van of de v. subclavius of axillaris. De symptomen lijken erg op elkaar. Ze kenmerken zich door het volgende:

plexus brachialis laterale deel plexus brachialis posteriore deel

m. scalenus posterior

plexus brachialis mediale deel

m. scalenus medius

m. subscapularis

Afbeelding: Property of Primal Pictures Ltd. www.primalpictures.com

a. subclavius

m. coracobrachialis

v. subclavius

a. axillaris

v. axillaris

Doorloop van de plexus brachialis

7


Overwinnen doe je samen

€1.495,-

incl. BTW

€ 1235.54 excl. BTW

€1.795,-

Prijs op aanvraag

incl. BTW

€ 1483.47 excl. BTW

(afhankelijk van het model)

Professionals in fysiotherapie en revalidatie kiezen al bijna 100 jaar voor de duurzame topkwaliteit en brede productlijn van Enraf-Nonius. De toonaangevende onderzoeks- en behandelbanken vormen al sinds jaar en dag het hart van elke behandelkamer. Bij Enraf-Nonius kunt u terecht voor een onderzoeks- of behandelbank in elke prijsklasse; van robuuste, eenvoudige budgetbanken tot professionele banken tot topmodellen voor manuele therapie.

8

Enraf-Nonius B.V. Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam T 010 - 20 30 666 info-nl@enraf-nonius.nl www.enraf-nonius.nl


• Cyanose van de bovenste extremi-

teit; • Oedeem van de arm, onderarm en hand; • Pijn kan wel of niet aanwezig zijn; • Teruggetrokken oppervlakkige aderen van de schouder en borst.

Arterieel TOS Arterieel TOS kan het resultaat zijn van inklemming van of de A. Subclavius of Axillaris. Deze symptomen kenmerken zich door: • Pijn; • Intermitterend bleekheid, cyanose of erytheem; • Paraesthesieën; • Verminderde pols; • Verlaagde bloeddruk; • Koude bovenste extremiteit; • Claudicatio; • Snelle vermoeidheid; • Unilateraal Raynaud fenomeen; • Doofheid; • Zwelling (meestal minder dan bij veneuze TOS);

• Unilaterale koude hypersensitiviteit.

Patiënten met een veneuze inklemming in de thoracic outlet of de subcoracoïdale gebieden kunnen ook tekenen van neurologische inklemming vertonen, net als een combinatie van arteriële objectieve tekenen en subjectieve neurologische symptomen. Dit omdat de structuren dicht bij elkaar lopen.

Neurogene TOS - plexus brachialis

• Pijn en paraesthesieën

Inklemming van de superieure tak van de plexus (C5, C6) in de interscalenus driehoek leidt tot pijn van het buitenste aspect van de schouder en het proximale deel van de bovenste extremiteit. De ipsilaterale cervicale wervelkolom en supraclaviculaire gebieden kunnen ook plaatsen zijn waar pijn beschreven wordt. Inklemming van de inferiore tak van de plexus (C8 - T1) ter hoogte van de in-

terscalenus driehoek of de costoclaviculaire ruimte of compressie van het mediale koord bij de subcoracoidale ruimte of bij de okselboog, leidt voornamelijk tot paraesthesieën in het C8, T1 gebied.

Zwakte Zwakte wordt meestal gezien in de duidelijke langdurige gevallen. Als het inferieure deel van plexus is betrokken dan kan zwakte evident zijn in musculatuur die daardoor geïnnerveerd wordt. Musculatuur van de duimmuis, de interossei en de flexor digitorum profundus (III en IV) hebben de meeste kans om objectiveerbare zwakte te vertonen. Functionele beperking zoals het moeilijk of niet met de hand kunnen schrijven kan optreden. Ernstige compressie van de bovenste vezels van de plexus worden in verband gebracht met klachten als Erbse verlamming. Spierkrachtverlies van deltoideus, biceps en rotator cuff kan optreden. Dit wordt nog wel eens gezien in de ‘Military brace position’.

Differentiaal diagnostiek De differentiaal diagnostiek bij het TOS syndroom bestaat uit:

Radiculopathie Cervice Wervelkolom; n N. Ulnaris pathologie; n Carpaal Tunnel syndroom; n Sub acromiaal impingement; n Rotator cuff leasies; n Frozen shoulder; n Longtop en in de buurt gelegen tumoren; n Dood arm syndroom dat kan voorkomen bij patiënten met multidirectionele instabiliteit van n

het geleno humeraal gewricht.

n Trigger point van de M. Supraspinatus, Scaleneus, infraspaniatus en pectoralii; n Anteriore dislocatie humeruskop (kan compressie plexus brachialis geven);

Als er verdenking is op arteriële compressie dan moet de differentiaal diagnostiek ook de volgende aspecten includeren:

n Vasculaire arteritis (verwijzing naar fleboloog). n Arteriosclerose;

9


De zorg van morgen in uw handen met mywellness cloud

mywellness cloud, de oplossing voor professionele begeleiding in de fysiotherapiepraktijk en daarbuiten Met mywellness cloud kunnen u en uw patiënten gebruik maken van een online trainingsbibliotheek gevuld met afbeeldingen en filmpjes van de meest uiteenlopende oefeningen. Vanuit de cloud heeft u standaard beschikking over 2000 programma’s en 5000 oefeningen. Bovendien is het mogelijk om eigen oefeningen toe te voegen aan de bibliotheek en kunt u simpel een koppeling maken met externe partijen voor ledenadministratie en meetapparatuur. U en ook uw patiënten hebben altijd inzicht in persoonlijke oefenschema’s en resultaten. Wanneer een patiënt ook buiten uw praktijk aan zijn gezondheid werkt, kan hij zijn lichamelijke activiteiten registreren in de mobiele mywellness cloud app. De patiënt kan via deze app ook vragen aan u stellen. Alles voor optimale zorg en optimale resultaten!

Wilt u meer weten over de toepassingen en gebruik van mywellness cloud? www.technogym.com TECHNOGYM BENELUX Essebaan 63 - 2908 LJ Capelle aan den IJssel - Tel: +31 (0) 10 - 422 32 22 - Email: info_blx@technogym.com

10


Dat is een extreme kin retractie gecombineerd met scapulaire retractie.

Verlies Atrofie wordt meestal alleen gezien in de langer bestaande cases. Het klassieke atrofiebeeld in een neurologisch TOS is dat van de abductor pollicis brevis en - in mindere mate - de interossei en de duimmuis musculatuur.

Neurogeen TOS sympathische axonen Als de doorgangen van de sympathiosche axonen worden onderbroken dan kunnen zich de volgende klinische manifestaties voordoen:

Raynaud fenomeen Kan aanwezig zijn in de hand bij neurogene TOS patiënten. De koude en bleekheid is het gevolg van een toegenomen activatie van het sympathisch deel van het zenuwstelsel. Raynaudachtige symptomen worden gezien in zowel TOS met neurogen als arteriële basis en daarom is klinische differentiatie van groot belang.

Horners syndroom Het Horners syndroom bestaat uit 3 ipsilaterale componenten: ptosis, miosis en anhydrose.

Klinische testen ter provocatie TOS De provocatietesten die worden beschreven in de medische literatuur kijken ofwel naar vergroting van de compressie ofwel toename van de tractie op de plexus brachialis en/of de vasculaire structuren op de verschillende plaatsen zoals eerder beschreven. Helaas wisselt de beschrijving van deze testen nogal in de literatuur. Lezers kunnen soms zelfs zien dat eenzelfde test twee verschillende benamingen krijgt. Deze beschrijvingen dragen bij aan de verwarring bij een relatief recht toe recht aan syndroom. Zonder twijfel moet iedere fysiotherapeut het doel van elke

provocatietest goed begrijpen zodat de kritische analyse goed toegepast kan worden. Ondanks dat een test niet gebruikt kan worden om een diagnose van TOS te bevestigen, vormen zij wel een bruikbaar deel in het gehele onderzoek. Binnen de lijn van dit artikel past het echter niet alle testen uitgebreid te gaan beschrijven.

Diagnose De definitieve diagnose moet gestoeld zijn op de juiste balans van medische achtergrond, klinisch onderzoek en evidentie. Het is belangrijk om op te merken dat de patiënt symptomen kan ervaren, maar dat uit onderzoek (bijvoorbeeld zenuwgeleidingstesten) blijkt dat er geen pathologie van neurogene structuren is. Negatief zenuwonderzoek kan worden verklaard doordat de

11


BIJ

NT

PINGEME IM

90% VERMINDERING

1.299

EUR

CIDIEF

CONTINEN IN

NIEUWE VERLAAGDE PRIJS

T IE

BIJ

RE

exclusief BTW

97-100 PERCENT HE

R STEL

SOLO SYSTEEM tablet, software & draadloos clip system 4 kanaals EMG | Vaginale probe kies één optie: schouder knie bekkenbodem algemeen

onderzoekt, begeleidt en motiveert de patiënt objectief onderzoek motorisch (her)leren sneller herstel, verbeterde functie en pijnvermindering

gezondheidsproducten voor professionals


klachten een intermitterende basis hebben. Metabolische oorzaak van parastehesiën (bijvoorbeeld bloedtoevoerbeperking van interneurale bloedvezels) zijn snel reversibel als de compressie of tractie is opgeheven. De zenuw ondergaat geen permanent structurele verandering. Om misdiagnostiek met als gevolg inadequate behandeling van TOS klachten te voorkomen, moeten alle facetten voor een definitieve bevestiging van een TOS syndroom in overweging worden genomen. Een diepgaand onderzoek van de Cervicale Wervelkolom en de bovenste extremiteit is verplicht.

Behandeling De principes van behandeling zijn:

• Decompressie van de neurovasculaire bundel;

• Tractie verminderen van de neuro-

Vroegtijdig behandelen kan tot een succesvol herstel leiden. Chronische inklemming van neurogene structuren kan leiden tot ‘intraneurale verlittekening’ wat leidt tot enorme moeilijkheden in het behandelen van dit syndroom.

vasculaire bundel;

• Herstel van de normale interneurale

anatomie en fysiologie wat impliceert: - Oplossen van interneuraal oedeem; - Herstel van interneurale circulatie; - Herstel van het inter- en extraneurale glijden.

De aanwezigheid van een thrombus moet uitgesloten worden. Samenwerking met een vasculair en orthopedisch specialist is gewenst alvorens de behandeling te starten van patiënten met TOS klachten.

Deel 1 van deze reeks en de literatuurlijst leest u in de InFysio App. Gratis te downloaden in Google Play store en App store!

Belangrijk bericht voor de toekomst van uw praktijk!

Ga snel naar pagina 17!

13


Nu ook SCIFIT oplossingen voor medische markt Revalidatie-artsen en fysiotherapeuten die met hoogwaardige, ISO 7000 gecertificeerde apparatuur willen werken, kunnen vanaf nu terecht bij Life Fitness Benelux. De ontwikkelaar van topkwaliteit fitnessapparatuur is onlangs een samenwerking begonnen met het Amerikaanse bedrijf SCIFIT. SCIFIT is wereldwijd bekend om haar specialistische toestellen voor de medische markt. “De SCIFIT toestellen zijn een perfecte aanvulling,” aldus Herman Stam, Sales Manager Life Fitness Benelux. “We hebben jarenlang ervaring in de medische markt. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat wij nu alle doelgroepen in dit segment van dienst kunnen.” Kwalitatief zitten Life Fitness en SCIFIT op één lijn: als het om kwaliteit gaat zijn compromissen uitgesloten. Ook op het gebied van voortdurende innovatie versterken de ondernemingen elkaar. Stam: “We kunnen meedenken vanuit de optiek van de doelgroep. In de Benelux hebben we al 15 jaar een team van specialisten dat zich focust op de medische markt.” Voor meer informatie en het productaanbod zie: www.lifefitness.nl/commercial/scifit

NIEUWS 100 redenen om fit te blijven Een betere conditie. Sporten zonder rugklachten. Weer in die mooie spijkerbroek passen. Een strak wasbordje. Eindelijk af van die enkelblessure… Jouw cliënten hebben honderden redenen om bij jou aan te kloppen voor advies. Wat de reden ook mag zijn: met de beweegplannen en trainingsschema’s van Cariphy bereikt jouw cliënt zijn trainingsdoelen met gemak. Cariphy bevat een database met duizenden oefeningen, stuk voor stuk wetenschappelijk onderbouwd, eenvoudig beschreven en voorzien van duidelijke foto’s. Voor elk trainingsdoel is er een trainingsschema op maat. Probeer het zelf maar! Registreer je nu en probeer Cariphy helemaal gratis. Het Cariphy team maakte speciaal voor jou een video met daarin 100 redenen om fit te blijven. Scan de QR code en laat je verrassen!

14


De perfecte kwaliteitsbank voor een zeer vriendelijke prijs In het kader van de Enraf-Nonius bankenactie 2014 wordt de Manumed ST als BEST DEAL voor een zeer vriendelijke prijs aangeboden. De Manumed ST is een perfecte kwaliteitsbank met een stabiel frame en is voorzien van een uiterst fraaie bekleding. Dankzij de geometrie van het frame is er ook veel beenruimte onder de bank, waardoor een behandeling ‘in zit’ ook voor de specialist zeer comfortabel is. De “BEST DEAL” uitvoering komt standaard met wielhefmechanisme en rondombediening. De Manumed ST is de ideale Manumed voor een zeer vriendelijke prijs. Deze bank is al verkrijgbaar vanaf €1.495,- incl. BTW (€ 1.235,54 excl. BTW). n Verkrijgbaar met hydraulische hoogte-verstelling n Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren polstering n Vele opties en accessoires zijn mogelijk (papierrolhouders, fixatieaccessoires, taboeretten, kussens etc.). Kijk op www.enraf-nonius.nl/bank voor meer informatie over de Enraf-Nonius onderzoeks- en behandelbanken.

Oefenzaal

Behandelkamers

Oefenladders en Lijnen

Verkeersruimten

www.mansomfitfloor.nl 15


Wat nu weer...

Loyaliteit

U kent ze waarschijnlijk wel de AH Bonuskaart, airmiles programma's, frequent flyer en speciale creditcard voordeelpas. Dit zijn de meest zichtbare vormen van loyaliteitsprogramma's. Het is net als branding en productmarketing allemaal onderdeel van de zogenaamde klantenpropositie - of gemakkelijker - of een klant nu wel of niet bij jouw praktijk iets afneemt. Onmisbare onderdelen in de huidige tijd van praktijkvoering.

Behoud is beter dan werven

Loyaliteitsprogramma

De meeste organisaties in het algemeen en zeker die binnen de fysiotherapie zijn sterk afhankelijk van de ‘loyale’ klanten die goed zijn voor het merendeel van de omzet. Tevens zijn de kosten om een klant te behouden veel lager dan het werven van een nieuwe klant. Een focus op deze waardevolle klanten is dus van essentieel belang!

Nog niet gebruikelijk, maar met een loyaliteitsprogramma kunt u effectief inspelen op de behoeften en interesses van uw klanten en bent u onderscheidend ten opzichte van uw concurrenten. Een programma dat voortbouwt op uw competenties, voordelen en inspeelt op trends in de markt. Denk aan vaste beweegtips, gratis intake en dergelijke voordelen voor uw vaste clientèle. Een goede loyaliteit laat mensen steeds terug keren naar uw organisatie. Sta even stil wat uw patiënt belangrijk vindt na uw interventie.

Positief is niet gelijk aan loyaal Volgens Fred Reichheld (loyalty marketing expert) bestaat er een sterke link tussen loyale klanten en 'verwijzende' klanten. Klanten die hun vrienden verwijzen naar jouw praktijk. Hoe meer loyale klanten, hoe meer verwijzingen. Nagenoeg alle fysiotherapeuten zeggen dat ook: mijn patiënten komen via mond tot mond, maar stuurt u dat actief? Immers een positieve klant is nog geen loyale klant.

De FysioCard, binnenkort voor uw patiënt

16


MIJN

PRAKTIJKTOEKOMST IS T A GR KSHOP WOR

VISIE Jouw praktijktoekomst gebeurt niet... DIE MAAK JE! Hoe je die maakt? Met visie gebaseerd op jouw praktijk-, team en persoonlijke waarden. Confrontatie

Juiste vervolgstappen

Samen met InFysio specialisten vanuit fysiotherapie, marketing en communicatie ga je jouw eigen waarden confronteren met specifieke interne en externe ontwikkelingen.

“Samen met InFysio team hebben we onze praktijktoekomst beschouwd en was wat ons betreft zeer waardevol. We weten nu veel beter hoe we onze inhoud kunnen vertalen naar een duidelijke communicatieboodschap en hebben tips en adviezen gekregen om onze praktijkorganisatie iets anders te structureren in kennis en expertise. Tegelijkertijd weten we veel beter hoe we onze website en Facebook optimaler en gemakkelijker kunnen actualiseren, beheren en laten groeien. We gaan met volle kracht in de juiste vervolgstappen.” Cora Vermeulen, fysiotherapie Alkemade

Hoe het werkt Je wordt uitgenodigd bij ons op kantoor. In 4 uur tijd komen tot de belangrijkste waarden, conclusies én een eerste aanzet voor de specifieke aanpak.

Meld je aan

DE EERSTE 5 PRAKTIJKEN GRATIS Bel: 070-3206157

Mail: info@infysio.nl

Bezoek: www.infysio.nl Powered by


Mechanische Diagnose en Therapie volgens McKenzie

De behandeling va Inmiddels zijn er twee introducties over McKenzie verschenen in de Infysio. De eerste was over het centralisatie fenomeen. Dat perifere pijn als gevolg van herhaalde eindstandige bewegingen of aangehouden houdingen, zich opheft en

verplaatst naar centraal

en beter blijft als resultaat. Dit fenomeen is een in-

strument om rug-

pijn te classificeren, geeft richting aan de therapie

en indien het

optreedt, is het een positief prognostisch teken.

(1,2,9) Dit fe-

nomeen is wordt inmiddels ook in diverse ande-

re classificatie

systemen gebruikt. (10,11)

Derangement

Tekst: Henk Tempelman, fysiotherapie & docent opleiding Mc Kenzie In het tweede artikel werd een meer algemeen overzicht gegeven over het McKenzie systeem. Dat het meer is dan alleen maar “hands off” en extensie oefenen. Dat we classificeren, gericht oefenen, coachen en indien nodig, ook mobiliseren of manipuleren. Binnen het classificeren kennen we 3 mechanische diagnoses: Derangement, Dysfunctie en Posture.(1) In de komende artikelen worden deze diagnoses middels een typische (maar fictieve) patiëntencasus besproken.

18

Een derangement is een “verstoring van de normale rustpositief van een bewegingssegment”. (1) Bij de lumbale wervelkolom wordt vaak de disc als verklaringsmodel gebruikt. Dit kan zijn: diffusie van vocht binnen de disc of verplaatsing van discmateriaal zelf. Hierover is veel tegenstrijdig onderzoek bekend (3,4,5,6,7,8). Tevens komen hoog cervicaal en in de perifere gewrichten ook derangements voor dus een enkelvoudige biomedische verklaring van een derangement zal nog wel even op zich laten wachten.

Variabel karakter Zo’n verstoring typeert zich door het variabele karakter. Het kan variëren in oorzaak (plots of langzaam opkomend), het kan variëren in pijnlocatie, pijnintensiteit of fysieke beperkingen. De klachten kunnen variëren in tijd, zowel binnen een dag of gedurende een periode. De klachten kunnen enkele dagen aanwezig zijn, maar ook jaren. De klachten variëren mee met welke activiteiten de patiënt doet. Hierbij is er meestal een richting van bewegen welke de klachten doet verminderen, centraliseren of zelfs verdwijnen. De andere bewegingen en juist de tegenovergestelde bewegingen zullen de klachten vaak doen produceren, verergeren en/of periferaliseren. (1)


n een derangement Tijdens de anamnese en onderzoek is het dus de taak van de therapeut om te identificeren welke richting van bewegen de klachten doet verbeteren en verslechteren. De patiënt wordt hierin actief betrokken zodat hij/zij zelf deze principes zo snel mogelijk weet te herkennen en toe te passen.

Behandeling derangement De behandeling kent 4 stadia. De reductie van de derangement, handhaving van de reductie, herstel van functie en profylaxe. (1) Dit zal in de patiënten casus verder uitgewerkt worden.

Casus Anamnese Patiënt geeft aan al enkele maanden een stijve rug te hebben nadat zij in de tuin gewerkt heeft of wanneer ze huishoudelijk werk doet. Na even liggen of lopen trok dit wel weer weg. Echter, vorige week, toen ze na een lange vergadering uit de stoel opstond, schoot het in haar rug. In de loop van die avond trok de pijn naar haar rechter been tot en met de kuit. Mevrouw heeft een zittend beroep (40 uur), rijdt veel auto en voor haar hobby doet ze aan tuinieren. Tevens doet ze fitness. Hier is ze even mee gestopt. Ze weet niet goed hoe ze de klachten moet aanpakken. Want alle activiteiten doen pijn. Zitten verergert met name de beenpijn. Na 30 minuten zitten moet ze even gaan staan en lopen. Dit gaat eerst moeizaam, maar daarna neemt de beenpijn wel af. Echter, haar rugpijn neemt dan fors toe. Dit vertrouwt ze niet dus gaat ze maar weer zitten. Liggen op de buik of rug gaat nog het beste. Gelukkig slaapt ze goed, maar ’s ochtends is ze erg stijf. Bukken lukt dan bijna niet. In de loop van de

dag wordt dit wel wat soepeler. Er zijn geen gele of rode vlaggen. Uit het onderzoek distilleert de therapeut dat het een wisselend patroon betreft en dat patiënt waarschijnlijk goed gaat reageren op extensie oefeningen. Dit omdat ze aangeeft dat bukken, zitten en opstaan (flexie) de klachten verergeren. En dat bij lopen (extensie) de beenpijn afneemt. Succes zal het meest waarschijnlijk in lig behaald worden omdat de patiënt aangeeft dat liggen (opheffen van de axiale krachten, unloaden) nog het beste gaat. Tevens zal mevrouw gecoacht moeten worden over zelf behandeling en hoe om te gaan met beenpijn dan wel rugpijn. Dit omdat ze aangeeft de rugpijn niet te vertrouwen.

Onderzoek Mevrouw zit tijdens de anamnese met de lumbale wervelkolom in flexie en geeft aan dat de pijn tot de kuit zit. Na houding correctie (extensie LWK) en 2 minuten in correcte houding zitten, geeft de patiënt aan dat de pijn alleen nog in de rug zit. Hierop legt de therapeut uit dat dit gunstig is. Er treedt centralisatie op. De patiënt mag weer onderuit zitten. Hierop komt de pijn in het been terug. Dit wordt uitgelegd als ongunstig. De therapeut laat zodoende de patiënt ervaren wat de goede houding is. Tevens geeft de houding correctie al richting aan de te kiezen therapie richting: Extensie.

Baselines (meetinstrumenten) Om tot een goede patroonherkenning te komen, is het essentieel dat er een goede baseline (nulmeting) is. Om te besluiten of een patiënt beter of slechter wordt van een oefening of mobilisatie moet je weten hoe de klachten en beperkingen voor de interventie waren. Deze baselines worden per sessie en interventie telkens opnieuw bepaald. Hiervoor kan informatie uit de anamnese gehaald worden, het ROM onderzoek, het neurologisch onderzoek, de pijnscore en de locatie van de meest distale pijn. Met name dit laatste is zeer belangrijk om goed uit te vragen. Omdat van hieruit bepaald kan worden of de pijn centraliseert of periferaliseert als gevolg van de interventie. (1) Tijdens het eerste onderzoek zijn er de volgende baselines: ROM: flexiematig beperkt, side gliding links niet beperkt, side gliding rechts matig beperkt, extensie fors beperkt. Lasègue positief op 40 graden, kracht kuit 4 uit 5. In stand heeft de patiënt een NRS van 7 met de meest distale symptomen in de rechter kuit net boven de enkel. De patiënt wordt gevraagd om op haar buik te gaan liggen en aan te geven waar haar meest distale pijn zit (nieuwe baseline). Ze geeft aan dat de pijn tot halverwege haar kuit komt. De patiënt wordt geïnstrueerd om 10x push ups te doen. Hierbij drukt de patiënt zich op waarbij de heupen en buik ontspannen

Repeated Movements: Om een patroon te herkennen moet een beweging vaker herhaald worden. Tevens simuleert dit het dagelijks leven. We bukken of strekken tenslotte niet slechts 1x per dag.

19


blijft hangen. Hierdoor komt de LWK in maximale passieve extensie. Zowel tijdens als na het oefenen wordt gevraagd wat deze oefening met de pijn doet. Antwoord patiënt: tijdens de oefening neemt de rugpijn toe en verdwijnt de beenpijn. Na het oefenen komt de beenpijn terug tot halverwege de kuit. Dit is een gunstige reactie, maar omdat de pijn niet wegblijft, wordt gevraagd om de oefening nog eens te herhalen. Bij de tweede serie oefeningen geeft de patiënt dezelfde reactie aan. Voorlopig is de richting van oefenen dus goed, maar omdat er geen blijvende reactie is wordt besloten om een ‘progression of forces’ toe te passen. De patiënt wordt gevraagd om aan het eind van push up (elleboog gestrekt) actief uit te zuchten zodat de LWK nog verder naar ‘endrange’ bewogen wordt. Dit geeft in eerste instantie een felle pijn midden in de LWK. De patiënt wordt aangemoedigd door te gaan want de beenpijn verergert niet. Na een aantal herhalingen geeft de patiënt aan dat de beenpijn weer verdwijnt en de rugpijn nu afneemt. Na het oefenen heeft de patiënt nog wel rugpijn, maar de beenpijn blijft weg. De patiënt wordt gevraagd om met behoud van lordose van de tafel te komen en te gaan staan. Hierop worden de baselines gecontroleerd. Nieuwe baselines: Rugpijn VAS 7. Geen beenpijn. Lasègue negatief, kracht kuit 5 uit 5, ROM: flexie min loss, extensie min loss, lateraal glijden (lg) rechts min loss, lg links no loss. De reductie van de derangement treedt dus op bij herhaald eindstandig extensie oefenen in lig. Verder onderzoek is op dat moment niet nodig.

Zelf behandeling De patiënt wordt gecoacht in het feit dat zichzelf weet te behandelen. Tevens krijgt ze instructie in welke ADL activi-

20

teiten haar herstel negatief zullen beïnvloeden en dus tijdelijk vermeden moeten worden. In dit geval: onderuit zitten, bukken en tillen. Ook wordt haar uitgelegd dat indien de rugpijn toeneemt tijdens wandelen, maar de beenpijn verdwijnt, dat ze dan niet hoeft te gaan zitten, maar juist door kan wandelen. De patiënt wordt geïnstrueerd om met een lordose te gaan zitten en 6 x per dag 10 push ups te doen met uitzuchten op het einde. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt over 2 dagen.

Dag 2 De patiënt geeft aan moeite te hebben met het aantal oefeningen. Ze ervaart het als veel. Soms komt de beenpijn terug bij ADL, maar niet meer voorbij de knie. Na het oefenen is de beenpijn telkens weg, maar de rugpijn blijft NRS 7. Ze stopt niet meer met wandelen, maar

ge tegendruk door beide pinkmuizen op de processus transversalis laag lumbaal te plaatsen. De therapeut laat wel de volledige beweging toe, maar geeft een continue tegendruk. Ook nu wordt tijdens en na het oefenen het effect van de oefening gecontroleerd. De patiënt geeft tijdens de eerste serie aan dat de centrale rugpijn afzakt naar NRS 3 en nadien ook 3 blijft. Na nog een serie is de pijn abolished. Na het oefenen worden de baselines opnieuw gecontroleerd. In zit en stand NRS pijnscore gem. 0. Geen beenpijn. Lasègue negatief, kracht kuit 5 uit 5, ROM: flexie no loss, ext no loss, lg rechts no loss, lg links no loss. Met de patiënt wordt het belang van de hoeveelheid oefenen besproken. Er

De handhaving van de reductie is in dit geval dus het blijven oefenen en het tijdelijk vermijden van flexie.

vindt de rugpijn niet prettig. AM is nog wel stijf, maar minder erg en na een half uurtje is dit weg.

Nieuwe baselines

wordt naar oplossingen gezocht zodat ze toch aan de frequentie eisen kan voldoen. De patiënt krijgt instructie om haar partner te betrekken bij het oefenen. Haar partner kan een handdoek over haar billen vasthouden zodat er tegendruk ontstaat bij de push ups. Dit om de therapeuten techniek thuis na te bootsten.

Patiënt zit met een goede lordose. Alleen rugpijn NRS 7. Geen beenpijn. Lasègue negatief, kracht kuit 5 uit 5, ROM: flexie min loss, ext min loss, lg rechts min loss, lg links no loss. In buiklig alleen rugpijn NRS 7.

Dag 3 (1 week verder)

De patiënt wordt gevraagd om de oefening voor te doen. Het blijkt dat ze niet genoeg uitzucht. Na correctie van de oefening gaat dit beter, maar ook dan blijft nadien de rugpijn aanwezig.

De patiënt geeft aan dat het goed gaat. Er is geen beenpijn meer. Alleen wanneer ze bukt of toch even onderuit zit heeft ze nog lichte rugpijn, nrs 3. Opstaan is geen probleem. Tijdens het oefenen heeft ze geen pijn meer.

Omdat na 2 dagen oefenen er geen verdere verbetering is, wordt besloten om de volgende progression of forces toe te passen. Wanneer de patiënt push ups doet, geeft de therapeut eni-

Baseline: Goede zithouding met lordose. In zit en stand geen pijn. ROM: flexie min loss, extensie no loss, lg glijden no loss, Laseque negatief, Kracht kuit 5/5.


Herstelfunctie:

nend recidief zelf de klachten te kunnen oplossen.

Het uiteindelijke doel is dat de patiënt pijnvrij en met vertrouwen kan bewegen in alle richtingen. Dus ook naar flexie. Waar eerst flexie gecontraïndiceerd was, moet nu gekeken worden of flexie weer geïntroduceerd kan worden. Flexie mag hierbij pijn doen, maar absoluut niet pijnlijk blijven nadien. Ook mag na flexie de extensie ROM niet verminderen. Indien dit wel gebeurt moet de herintroductie van flexie uitgesteld worden en verder gegaan worden met de reducerende oefeningen. In dit geval, extensie. (1)

De patiënt krijgt instructie dat ze moet blijven oefenen naar extensie (2x per dag) en regelmatig met een lordose moet zitten. Er wordt een nadruk gelegd op het feit dat zowel flexie als extensie normale en veilige bewegingen zijn. Zolang er maar variatie is. Ze oefent niet omdat ze nog altijd een patiënt is, maar omdat ze het niet meer wil zijn of worden. De behandeling wordt hierbij afgesloten.

De patiënt wordt gevraagd om 1x een push up te doen. Desgevraagd gaat dit pijnvrij en de patiënt komt tot endrange. Dit wordt gevolgd door 10x beide knieën tegelijk richting de borst trekken (flexie). Tijdens het oefenen geeft de patiënt telkens een lichte pijn aan op de maximale rek. Deze pijn verdwijnt direct na het loslaten van de rek. Hierna doet de patiënt nog 1x de push up. Deze is nog steeds pijnvrij en komt tot endrange. Het hertesten van de baselines levert ook geen verandering op. Doordat herhaald flexie de klachten niet meer verergert, kan deze geïntroduceerd worden bij het oefenen. Dit gebeurt in een protocol waarin het flexie oefenen geleidelijk wordt opgebouwd en altijd gevolgd wordt door een serie extensie oefeningen. Indien thuis de klachten toch verergeren na

het flexie oefenen dan moeten deze gestaakt worden en alleen de extensie oefeningen voortgezet worden.

Dag 4 (2 weken verder) De patiënt geeft aan geen pijn meer te hebben tijdens het oefenen. Ook bukken en onderuit zitten is nu pijnvrij. Tijdens ADL ervaart ze geen beperkingen meer. Lopen en zitten kan ze onbeperkt. Baselines: Nrs 0 in stand en zit. ROM: full rom in alle richtingen. Laseque negatief. Kracht kuit 5/5. Controle oefentherapie: patiënt voert de oefentherapie goed uit en demonstreert een goed zithouding met lordose.

Profylaxe Rugklachten staan bekend om hun recidiverende karakter. Dus het herstel is niet compleet zonder de patiënt te leren hoe klachten te voorkomen en bij een begin-

Deze laatste fase in het herstel is niet een toetje. Deze fase wordt al vanaf de anamnese geïntroduceerd. De patiënt word tijdens het hele therapie proces bewust betrokken in het herkennen van de haar risicofactoren welke de klachten kunnen opwekken. In haar geval de verhouding flexie t.o.v. extensie. Met haar zittend beroep, auto rijden, huishouden en tuinieren staat haar rug in verhouding veel meer in flexie dan in extensie. Om deze verhouding meer in evenwicht te brengen is het nodig om wat vaker naar extensie bewegen of in lordose te zitten.

Bespreking Bovenstaande is een veel voorkomende casus. Uiteraard enigszins gesimplificeerd en zonder complicaties. Er zijn zeer veel variaties op dit thema mogelijk. Er kan sprake zijn van gele vlaggen welke invloed hebben op de coaching en de duur van het behandeltraject. Er kunnen persoonlijke of omgevingsfactoren zijn waarom het oefenen of de houding instructie niet uitgevoerd kan worden. Naast flexie en extensie zijn er ook nog lateraal glijden en rotaties welke invloed kunnen hebben op de pijn. Mogelijk zal er gemobiliseerd moeten worden om de klachten voldoende te reduceren. In de handhaving van de reductie kan nog rekening gehouden worden met werkhoudingen en tiltechnieken. In functieherstel en profylaxe kan ook nog gekozen worden voor een fitnessregime om de algehele conditie van de patiënt te verbeteren. Zeker als het nodig is om een patiënt uit een passieve levensstijl te krijgen. De meetinstrumenten zijn eventueel uit te breiden met vragenlijsten of functionele testen.

De volledige literatuurlijst vindt u op www.infysio.nl

21


FysioTherapie en SportAdvies

Fysiotherapeuten dé in Wie niet bereid is om in beweging te komen voor zijn herstel is niet aan het juiste adres bij FysioTherapie en SportAdvies (FTSA) in Amsterdam-Oost. Onlangs openden praktijkeigenaren Henk van der Pijl en Bart Schouten een tweede vestiging in het multifunctionele clubhuis van Hockeyclub Athena in Sportpark Voorland-Middenmeer. Deze nieuwe locatie biedt het team van FTSA alle mogelijkheden op het gebied van revalidatie, medische training en fitness. Inmiddels werken er 5 fysiotherapeuten op de vestiging FTSA Van Eesteren en 3 op de vestiging FTSA Athena. Bij de laatste vestiging werken tevens een voedingsdeskundige en een functional trainer. Tekst: Kim Roos

Sporters Henk van der Pijl vertelt: “Het belang van bewegen tijdens de revalidatie hadden we bij de oprichting van FTSA in 1999 al als uitgangspunt. Hands-on behandeling heeft vanaf de start van de praktijk al een klein aandeel gehad in de begeleiding van onze patiënten. Toen we begonnen hadden we nog een kleine oefenzaal, nu hebben we veel meer mogelijkheden. We zien veel sporters. Daarom hechten we veel waarde aan looptechniek en sportspecifieke training. Vooral bij hockeyspelers van Athena, maar ook bij sporters van andere verenigingen.” Dat blijft niet

alleen bij binnen trainen. Het omliggende sportpark wordt door het team van FTSA ook benut voor functionele en sportspecifieke training.

Samenwerken Sinds enkele maanden maakt FTSA deel uit van een bijzonder project; ‘Een huis voor Athena’. Dit multifunctionele clubhuis van Hockeyclub Athena biedt sinds 20 april onderdak aan diverse partijen, waaronder een buitenschoolse opvang, naschoolse huiswerkbegeleiding en ook aan FTSA. Er is een trainingsruimte van 200m². “Het is een heel maatschappelijk verantwoord project. Er is vier jaar hard aan gewerkt. Er is sinds de opening 24/7 activiteit, een

De effectiviteit van preventief en curatief behandelen wordt beïnvloed door voeding

22

Foto: Joep Niesink


nnovators van de zorg “

Met een dagelijks sportspreekuur blijf je laagdrempelig en kan je meteen scoren, of er nu behandeling nodig is of niet

�

23


RUG CONCEPT 78% van de bevolking heeft last van rugklachten ergens in hun leven. Rugklachten is de meest voorkomende en recidiverende klacht in de westerse samenleving. Er is nu een geavanceerde en effectieve oplossing gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

ctief e f f E ! nce, Evide nstgevend en Wi

Testen en monitoren

Medische revalidatie

Individueel

EVE (eValuated Exercise) Professional is een compleet meet/monitoringsysteem speciaal ontworpen om samen te werken met het David rugconcept en David heup- & Knieconcept. EVE biedt fysiotherapeuten locatie-onafhankelijke toegang tot metingen en oefendata.

David is de laatste 30 jaar uitgegroeid tot leider van wetenschappelijke gestuurde medische revalidatie-appartuur. Gericht op een onderbouwde manier om mobiliteit, kracht en spinale coördinatie te verbeteren.

Geïndividualiseerde programma’s worden opgebouwd vanuit de anamnese, bewegingsonderzoek en fysieke testen. Bij de aanvang worden parameters ingesteld en geladen op een RFID kaart. Deze kaart verwerkt de training via EVE.

Klein oppervlak

Opleiding & Training

Winstgevend

Het David Rug Concept vraagt slechts een ruimte van 16 m2. Daarmee is uw praktijk snel geschikt om een onderscheidende rugrevalidatieprogramma’s aan te bieden. Daarnaast is de apparatuur bij uitstek geschikt in 1 op 1 en 1 op 4 behandelingen.

U krijgt professionele ondersteuning door experts uit het veld. Dat geldt voor de inhoud van de rugprogramma’s, het werken met apparatuur en de software, maar ook op het gebied van concept- en communicatietraining voor u en uw team.

Voor een vast maandbedrag is alles geregeld. Van apparatuur tot en met klantcommunicatie. Met een bewezen plan van aanpak starten we met 50 deelnemers, het break-even point. Gemiddelde bruto omzet € 80.000 bij slechts 10 uur per week.

Meer informatie: SAMCON • POSTBUS 199 • 4530 AD TERNEUZEN • T 0115-567089 • F 0032-93621926 • JAN@SAMCON.BE

24


We zijn bereid tot transparantie en we durven vernieuwend te zijn. De zorgverzekeraars dwingen ons tot creativiteit

heel dynamische omgeving dus”, aldus Van der Pijl. FTSA is – net als Hockeyclub Athena – zeer begaan met goede voeding. Van der Pijl vervolgt: “De effectiviteit van preventief en curatief behandelen wordt beïnvloed door gezonde en lekkere voeding. Daarom werken we nauw samen met een voedingsdeskundige: De Voedvrouw. In de toekomst willen we deze samenwerking nog verder uitbouwen om ook de sporters van de verenigingen van goede voedingsadviezen te kunnen voorzien.”

Zelfstandig De trainingsruimte van het clubhuis steekt volgens Van der Pijl af tegen de rest van het gebouw: “Het clubhuis heeft ook echt de uitstraling van een sportvereniging. Dat moet ook zo blijven. Behalve de trainingsruimte. Deze is uitgerust met de meest moderne apparatuur van Life Fitness. Deze ruimte heeft een luxe en professionele uitstraling. De keuze voor deze leverancier lag voor de hand. We hebben in de loop der jaren een goede relatie met ze opgebouwd. De medewerkers zijn ongelooflijk servicegericht. Ze hebben goed meegedacht over het concept. Ze konden mooie tekeningen maken om ons de ideale indeling van de ruimte te laten zien. Het is een prettige samenwerking. De sporters en patiënten vinden de apparatuur erg mooi. De toestellen zijn enorm gebruiksvrien-

delijk en daardoor inzetbaar voor een breed publiek. Sporters hebben weinig uitleg nodig om de toestellen zelfstandig veilig en goed te gebruiken.”

Altijd bereikbaar Om de praktijk gezond te houden zorgt Van der Pijl ervoor dat hij altijd bereikbaar is voor bestaande én nieuwe patiënten: “Iedere patiënt moet meteen weten waar hij of zij aan toe is. Daarom houden we bijvoorbeeld iedere dag een sportspreekuur. Zo blijf je laagdrempelig en kan je meteen scoren, of er nu behandeling nodig is of niet. Ze weten je in ieder geval meteen te vinden. Het genereert een instroom van nieuwe patiënten.”

Daarnaast verruimt onze markt de komende tijd door de vergrijzing en de gezondheidsproblemen die steeds vaker gaan ontstaan door verkeerde voeding. Ik zie in de toekomst minder, maar grotere praktijken voor me, die beter samenwerken met elkaar en met andere disciplines.”

Transparant en vernieuwend De toekomst van zijn vak ziet Henk van der Pijl zeer positief in. Volgens hem is de fysiotherapeut de innovator van de gezondheidszorg. Hij legt uit: “Wij lopen steeds voorop in ontwikkeling ten opzichte van andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Mijn ervaring is dat fysiotherapeuten weinig weerstand bieden tegen veranderingen. We zijn bereid tot transparantie en we durven vernieuwend te zijn. De zorgverzekeraars dwingen ons tot creativiteit. Die druk zie ik echt als een kans. Daarom zie ik de toekomst positief tegemoet.

25


Cariphy

Faciliteren, verbin Fysiotherapeut Jean-René Ruitenbeek en zijn collega’s van het Performenz-Instituut in Venlo kampten in de praktijk steeds met hetzelfde probleem. De bestaande praktijksoftware bleek op verschillende fronten tekort te schieten. Door de administratieve last en het steeds moeten switchen tussen de verschillende programma’s bleef er veel te weinig tijd over voor de cliënt. Bovendien vond Jean-René Ruitenbeek dat de software tot dan toe gebaseerd was op een achterhaalde visie op het vak. Na avonden sparren met zijn team ontwikkelde hij samen met collega Fysiotherapeuten, ICT specialisten, en (Medisch) Personal Trainers, Cariphy.

26


den en versterken Jean-René Ruitenbeek, Master Sportfysiotherapeut, Msc Bewegingswetenschapper en Manueeltherapeut i.o., vertelt met mede-oprichter Remy Moelchand, onder meer fysiotherapeut, hoe Cariphy tot stand kwam; over de drempels, de samenwerking en de gebundelde kracht. De software van Cariphy wordt ontwikkeld aan de hand van de hedendaagse

kijk op integrale gezondheidszorg. Positieve gezondheid staat centraal: zowel curatief als preventief behandelen. De gebruiker voert de persoonlijke doelstellingen van de cliënt in. Dan volgt er automatisch een periodiseringsplan indien gewenst aangevuld met een passend voedingsplan. Er wordt gewerkt aan licenties voor Fysiotherapeuten, Medisch Personal Trainers, Personal Trainers en Fitnessinstructeurs.

Slimme verbinding Naast een enorme database met oefeningen komt er in Cariphy een database voor cliëntgegevens waarin de voortgang nauwlettend kan worden gevolgd, een uitgebreide agendafunctie en een complete boekhoudmodule. Zo hoeft de gebruiker nooit te schakelen tussen diverse softwareprogramma’s. Remy Moelchand: “De kracht van Cariphy wordt de slimme verbinding tussen alle gegevens. Alles gaat naadloos op elkaar aansluiten. Je werkt dus sneller en overzichtelijker. Je hoeft eigenlijk nog maar één scherm te openen op je desktop om al je dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Dit levert een grote tijd- en kostenbesparing op. De tijd die je nu nog kwijt bent aan het handmatig opstellen van het periodiseringsplan, breng je straks samen met je cliënt door in de behandelkamer of trainingsruimte.”

Elkaar versterken Jean-René Ruitenbeek vult aan: “Cariphy werkt bovendien de samenwerking tussen Fysiotherapeuten en (Medisch) Personal Trainers in de hand.” Volgens Ruitenbeek maken behandelaars te weinig gebruik van de kracht van deze vakmen-

sen en andersom: “Er heerst nog altijd een sfeer van concurrentie tussen Fysiotherapeuten en (Medisch) Personal Trainers. Dat is zonde. We kunnen elkaar juist heel goed aanvullen en versterken. Bovendien bestond er voor (Medisch) Personal Trainers nog helemaal geen goede software. We zijn in gesprek gegaan met een aantal (Medisch) Personal Trainers en Fysiotherapeuten en zo vormde zich een denktank aan health professionals.” Door te sparren en met elkaar na te denken over waar nu echt behoefte aan was op de markt werd de basis gelegd voor Cariphy.

Spanningsveld Er is volgens Ruitenbeek een grote groep cliënten die enorm gebaat is bij trainen onder professionele begeleiding. Bijvoorbeeld als er na uitbehandeling nog gezondheidsvraagstukken bij de Fysiotherapeut blijven bestaan. “Dat is bij uitstek de rol van een (Medisch) Personal Trainer. In de praktijk blijkt die overgang van de uitbehandelde cliënt naar een trainer of een reguliere sportschool nogal lastig. Door de financiële drempel die de verzekeraar opwerpt, maar ook door het niet juist voortzetten van het trainingsschema. Op dat spanningsveld spelen we in met de software van Cariphy.” Volgens Ruitenbeek kan met de software van Cariphy ook het aantal recidiverende cliënten worden teruggedrongen: “In plaats van zelfstandig op onverantwoorde wijze verder trainen of helemaal stoppen, kunnen ze hun beweegplan nu onder de deskundige begeleiding van een andere professional voortzetten. Met Cariphy wordt de overdracht van een uitbehandelde cliënt naar een

27


MDT McKenzie

Opleidingsinstituut voor Mechanische Diagnose en Therapie Dé onderzoeks- en behandelmethode voor klachten van het bewegingsapparaat is de afgelopen decennia uitgebreid wetenschappelijk onderzocht en inmiddels het meest gebruikte onderzoek – en behandelsysteem wereldwijd. Volg de opleiding dit jaar in Leuven, Delden, Antwerpen of Rijswijk (ZH)! Type MDT Locatie Jaar Datum opleiding bekend na indeling

2013-2014

1e leerjaar A A B B

Antwerpen Rijswijk Antwerpen Rijswijk

2014 2014 2014 2014

11 – 14 juni 16 - 19 september 17 - 20 september 25 - 28 november

2e leerjaar C C D Extremiteiten

Rijswijk Antwerpen Antwerpen Rijswijk

2014 2014 2014 2014

11 - 14 juni 26 - 29 november 10-13 december 3-4 oktober

Meer informatie, cursusdata of inschrijven? Ga naar www.mckenzie.nl T: +32-(0)16760786 E: cursus@mckenzie.nl

Werkt u al met het Veldon® concept?! Met Veldon (te)rug in balans.

T 010 416 93 93 E info@veldon.nl

13 en 14 juni vindt de 26e editie van het FysioCongres plaats. Het Veldon® concept zal daar ook aanwezig zijn. Ga naar www.veldon.nl voor meer informatie.

28


De database maakt het mogelijk om gepersonaliseerde beweegplannen, trainingsschema’s en losse oefeningen te printen en mee te geven aan de cliënt

Op maat

Personal Trainer heel laagdrempelig en eenvoudig.”

Woord en beeld Met de software van Cariphy beschikt de gebruiker nu al over een enorme database met oefeningen inclusief eenvoudige uitleg in woord en in beeld. De invulling van deze database heeft het team van Cariphy volledig zelf verzorgd. “Een monnikenwerk! Iedere positie moest exact vanuit de juiste hoek gefotografeerd worden onder toeziend oog van een Fysiotherapeut of andere deskundige. Vervolgens is ieder beeld beoordeeld en bewerkt om het geschikt te maken voor de cliënt. Alle

ruis werd verwijderd, zodat het optimaal bruikbaar is voor de cliënt”, aldus Moelchand. “Het zelf vullen van de database was voor ons de enige mogelijkheid om perfect aan te sluiten op de behoeften van de eindgebruikers. Alle oefeningen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. En de database wordt regelmatig aangevuld met nieuwe oefeningen. De database maakt het mogelijk om gepersonaliseerde beweegplannen, trainingsschema’s en losse oefeningen te printen en mee te geven aan de patiënt. Zo kan de cliënt straks ook zijn/haar eigen vorderingen zien. Dat werkt natuurlijk enorm motiverend.”

Remy Moelchand benadrukt dat het programma er is om te faciliteren en dat de behandelaar altijd zelf moet blijven nadenken. Er kunnen altijd oefeningen worden gewijzigd, verwijderd en toegevoegd. Moelchand: ”Het geeft de gebruiker een raamwerk. Het ondersteunt de behandelaar of trainer en maakt de vorderingen inzichtelijk. Jij redeneert, Cariphy faciliteert.” Het team van Cariphy werkt achter de schermen hard aan nieuwe ontwikkelingen. Jean-René Ruitenbeek: “Het doel is om in de software een feedback functie in te bouwen, zodat álle health professionals kunnen meedenken in de verdere ontwikkeling van het product. Gebruikers van Cariphy, maar ook niet-gebruikers. Op deze manier wordt Cariphy helemaal op maat ontwikkeld naar de voorkeuren van de hedendaagse Fysiotherapeuten en (Medisch) Personal Trainers.”

29


EINDELOZE TRAININGSMOGELIJKHEDEN VOOR FUNCTIONELE REVALIDATIE VOOR IEDERE DOELGROEP EN TRAININGSRUIMTE

FYSIOvakBEURS FysioCongres

FYSIOvakBEURS: 10.00-17.00 uur • Euretco Hoevelaken

FysioCongres: 09.00-17.00 uur

Noteer nu uw agealvast in nda

5e septemn b6er 2014

De toekomst in beweging

www.klachtnaarkracht.com Hét platform voor professionals uit de Fysiobranche. Met aansluitend FysioCongres en diverse interessante workshops/lezingen. De beurs waar u uw leveranciers en collega’s ontmoet.

'van klacht naar kracht’

fysio vakbeurs

30


ACADEMY Cursusaanbod 2014 Een gezonde praktijk in het social media tijdperk Datum: woensdag 24 september Tijd: 16:00 – 20:00 uur Prijs: € 50,- incl. BTW

Evidence based behandeling van patiënten met hoofdpijn en/of duizeligheid; zin en onzin Docent: Datum: Tijd: Prijs:

Erik Thoomes 7 en 8 november 2014 9:00 – 18:00 uur € 365,- incl. BTW

Masterclass Hamstringletsel Docent: Datum: Tijd: Prijs:

Carl Askling 25 oktober 9:00 – 17:00 uur € 325,- incl. BTW

Cursus Lumbopelvic Motor Control

Docent: Paul Hodges Basic, advanced & combi Datum: 21, 22 en 23 november Tijd: 9:00 – 18:00 uur Prijs: Basic (tweedaags): € 485, Advanced (eendaags): € 275, Combi (driedaags): € 750,-

Meer informatie of inschrijven? Kijk op www.infysio.nl/academy!

31


voor revalidant tot topatleet Matrix Fitness levert hoogwaardige fitnesstoestellen. Wij bieden u een ver doorontwikkeld uitgebreid assortiment cardio- en krachttoestellen en tegelijkertijd profiteert u van onze snelle en uitgebreide service op maat. We zetten ons dagelijks in om meer te zijn dan alleen een leverancier van goede toestellen. Of u nou een revalidant behandelt of een topatleet begeleidt, Matrix is een partner die service levert, persoonlijk contact onderhoudt en ondersteunt. Wilt u meer weten? Kom langs op onze stand tijdens de FysioExpo  &  juni a.s.

www.matrixmembers.nl

Matrix is hoofdsponsor van Henk Grol

Professionele cardio- en krachttrainingsapparatuur

Infysio 2014 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you