Page 1

DONORVOORLICHTING

communicatief

Nummer 15 juni 2009 Dit is een uitgave van NIGZ - donorvoorlichting www.donorvoorlichting.nl

NIEUWSBRIEF OVER ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE

IN DIT NUMMER: • 18-jarigen campagne • Afscheid Bert Elbertse • Nieuw team Donorvoorlichting • Donorvoorlichting in het onderwijs • Evenementen • Website donatie bij leven • Draagvlakonderzoek

CAMPAGNE

Donor? Wat kies jij?

Activiteitenagenda

Donorvoorlichting bereikt 18-jarigen via webcam

tijdens enkele grote evenementen.

NIGZ-Donorvoorlichting laat zich zien Bij de volgende evenementen zal het

Elk jaar krijgen alle 18-jarige jongeren in Nederland een informatiepakket van het Donorregister in de bus. Dit keer waren de jongeren uit het geboortejaar 1990 aan de beurt. Om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren, stond in de campagne van dit jaar de webcam centraal. Het informatiepakket was uitgerust met een speciale 3D-animatie, die op de site www.donorformulier.nl via de webcam tot leven kwam.

promotieteam Donorvoorlichting de bezoekers voorlichten:

Zaterdag 13 juni EO Jongerendag Gelredome Arnhem

Half maart ontvingen alle 18-jarigen het infor-

Commercials

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli

matiepakket over orgaan- en weefseldonatie,

De campagne ‘Donor? Wat kies jij?’ is ook met

Nijmeegse wandelvierdaagse

met daarin onder meer een donorformulier en

diverse radiocommercials ondersteund. De com-

Nijmegen

een informatiefolder. Zowel het formulier als de

mercials zijn uitgezonden door de radiozenders

folder waren voorzien van een 3D-animatie. Wie

Slam! FM en Radio 538. Dit zijn de jongerenzen-

de documenten voor de webcam hield, kreeg uit-

ders bij uitstek.

Woensdag 7 t/m zaterdag 10 oktober

leg over het donorformulier en leerde en passant

Studiebeurs 2009

ook nog iets over het menselijk lichaam.

Jaarbeurs Utrecht

Vooruitstrevend

Bannering via MSN

Organiseert u een evenement waarbij

Met deze vooruitstrevende techniek hoopt Do-

Ook online is er de nodige aandacht gegene-

Donorvoorlichting aanwezig moet zijn?

reerd voor de campagne ‘Donor? Wat kies jij?’

Neem dan contact op met

Microsoft heeft zich als partner van het project

NIGZ-Donorvoorlichting via info@donorvoorlichting.nl.

norvoorlichting de jongere doelgroep nog be-

Donorregistratie bij Kijk dit Nou!

ter te bereiken. Donorvoorlichting is de eerste organisatie in Nederland die gebruikmaakte

Op woensdag 18 maart stond het jongeren-

aangeboden. Vanaf 1 maart heeft Microsoft een

van ‘webbased augmented reality’, een toepas-

programma ‘Kijk dit Nou!’ van TMF in het

campagne voor donorregistratie gelanceerd op

sing die de echte wereld combineert met virtu-

teken van orgaan- en weefseldonatie en

het MSN-platform. Door het inzetten van diverse

ele data. Wereldwijd was het pas de derde keer

donorregistratie. De VJ’s Veronica en Sa-

banners werden de 18-jarigen geattendeerd op

dat deze toepassing is gebruikt. Tot 16 mei kon-

sha spraken met kijkers over orgaandona-

de website donorformulier.nl.

den de jongeren de animatie bewonderen op

tie en maakten enkele reportages over het

donorformulier.nl. In het pakket vonden zij daar-

onderwerp. In het programma was ook Inge

Win een X-box!

naast natuurlijk ook een donorformulier, waar-

Loohuis te gast. Zij is 17 jaar en wacht al

Door het beantwoorden van drie vragen over or-

mee ze zich kunnen registreren als donor. De

meer dan een jaar op een hart. Het verhaal

gaandonatie en donorregistratie konden de 18-

folder ‘Donor? Wat kies jij?’ belicht de verschil-

van Inge en de stelling op de site van Kijk dit

jarigen kans maken op een X-box. Uit de vele in-

lende aspecten van het donorschap. De informa-

Nou! boden veel stof voor discussie.

zendingen zijn tien prijswinnaars geselecteerd.

tie in deze brochure is bedoeld om de keuze voor

De X-boxen zijn inmiddels verstuurd naar de ge-

de jongeren te vergemakkelijken.

lukkigen!


ORGANISATIE Afscheid Bert Elbertse, programmacoördinator NIGZ-Donorvoorlichting

“Laat je niet gek maken door politieke discussies” Op de kop af acht jaar werkte Bert Elbertse bij Donorvoorlichting, de laatste zes jaar als programmacoördinator bij het NIGZ, daarvoor bij de Stichting Donorvoorlichting. Op 1 mei is hij gestart als hoofd Pers & Communicatie van het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk. In dit afscheidsinterview kijken we met hem terug op de hoogtepunten en dieptepunten.

speelt hun levensbeschouwing een rol in. Toen ik net begon bij Donorvoorlichting, hebben we een groot onderzoek laten uitvoeren en allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt nu over orgaandonatie gediscussieerd binnen religieuze organisaties en er liggen uitspraken van de mos-

De fusie in 2003 met het NIGZ: hoogtepunt?

bleek dat er zeven stemmen te weinig waren voor

limorganisaties en hindoegroepen. Het is een

“Aanhaken bij het NIGZ had z’n voordelen. We

het plan.”

kwestie van lange adem, maar ik denk dat we er

konden meteen gebruikmaken van de uitgeverij

verder mee zijn gekomen.”

en de automatisering. Maar inhoudelijk was de

Een dieptepunt dus?

meerwaarde niet zo groot. Ik vond en vind dat de

“Als er geen politieke meerderheid is voor een

En dan hebben we natuurlijk nog De Grote

voorlichting veel meer door het hele donorveld

idee, moet je er niet aan blijven vasthouden. Waar

Donorshow van BNN. Hoogtepunt?

gedragen moet worden. We hebben in Nederland

ik me drukker om maak, is dat er onverantwoord

“Jazeker, maar ook wel een gemiste kans. Ik zat

twee gescheiden clubs voor donorvoorlichting:

wordt omgegaan met het tekort aan donoren. De

toen in een huisje in de Ardennen en werd con-

een voor het brede publiek - wij dus - en een voor

politiek roept dat ze het probleem wil oplossen

tinu gebeld door de pers, tot Al Jazeera aan toe.

bewustwording en scholing in ziekenhuizen, de

en komt dan met maatregelen als het van stal ha-

Van tevoren hield ik mijn hart vast voor de weer-

Nederlandse Transplantatie Stichting. Die schei-

len van het oude donorcodicil. Dan kun je beter

slag die de show zou hebben op de publieke opi-

ding is kunstmatig. Ik denk dat het goed is als

zeggen: we gaan alleen nog het huidige systeem

nie. Maar uiteindelijk was het een goede stunt.

dat één centrale organisatie zou zijn.”

verdiepen. Op dit moment is er geen duidelijke

Toch had het nog succesvoller kunnen zijn. Als er

regie vanuit de overheid. Bijna het hele veld wil

de volgende dag bij iedereen een donorformulier

Nog een memorabel feit: het door jou bedachte

het ADR-systeem, minister Klink wil een ‘active-

in de bus had gelegen, had je echt een slag kun-

ADR-systeem haalde de voorpagina van de Tele-

rend toestemmingsysteem’ en de Kamer wil weer

nen maken, zoals bij de tv-show ‘Hart voor een

graaf.

wat anders. En dan denk ik dus: als er één cen-

ander’ in 2005. Toen kwamen er 400.000 reac-

“En hoe, met oorlogsletters. Ik wist niet dat het

trale organisatie was geweest, had het veld mis-

ties. Het was ons drukste jaar ooit.”

zo groot zou uitpakken, maar het heeft de discus-

schien sterker gestaan richting politiek.”

sie wel weer op gang gebracht. Die bevond zich

Al met al een bewogen periode.

in 2003 in een patstelling. Het huidige systeem

Ook één van ‘jouw’ onderwerpen: levensbe-

“Saai was het allerminst. Ik heb het dan ook

stond tegenover het geen-bezwaarsysteem. Ik

schouwing en orgaandonatie.

met veel plezier gedaan en het werd gaandeweg

bedacht een tussenvorm, het actief donorregi-

“Aan de vraag ‘word ik wel of geen donor?’ zit

een vorm van idealisme. Maar na acht jaar wordt

stratiesysteem ofwel ADR-systeem. Mijn idee

een

het tijd dat anderen met een frisse blik verder-

was: we hebben al een goed systeem waar vier

moet je aandacht aan besteden. Ik vind het per-

miljoen mensen in zitten. Laten we die acht (in-

soonlijk ook interessant; je gaat ermee de diepte

tussen zeven) miljoen niet-geregistreerden nog

in. Het past bij me. Ik heb tenslotte theologie

Nog een advies voor je opvolger Margriet van

eens aanschrijven en hun de keuzes voorleggen.

gestudeerd. Je kunt als voorlichtingsorganisa-

Dijk?

Reageren ze niet, dan worden zij in het systeem

tie proberen mensen ervan te overtuigen dat ze

“Stug doorgaan met inhoudelijk sterke voorlich-

ingeschreven als potentiële donor en ontvangen

een keuze moeten maken en je kunt prachtige

ting en je niet gek laten maken door politieke

ze hiervan een bevestiging. Het idee is door het

systemen bedenken, maar het gaat uiteinde-

discussies.”

veld omarmd. In 2005 leek het erop dat ook de

lijk om het proces in de mensen zelf. En daar

levensbeschouwelijke

component.

Daar

Bert Elbertse Foto: Kees van der Meer, Fototeam KenM

gaan.”

Interview: Annet Huizing

Tweede Kamer om was. Maar bij de stemming

ORGANISATIE

Nieuw team NIGZ-Donorvoorlichting Het is een turbulente tijd geweest voor NIGZ-Donorvoorlichting, maar nu staat er weer een compleet team. Na het vertrek van Bert Elbertse en enkele projectmedewerkers is het team aangevuld met nieuwe medewerkers. Samen met de oude garde werken zij aan de doelstellingen voor 2009. In maart is projectleider Leah Barsema aangetrokken. Zij houdt zich bezig met de campagnes van NIGZ-Donorvoorlichting. Daarnaast is ook donorvoorlichting in het onderwijs één van haar speerpunten. Bert Elbertse wordt opgevolgd

Anna Brugman Projectmedewerker Vraagbaak “De kortste weg tussen 2 mensen is een glimlach….”

door Margriet van Dijk. Eerder was Margriet verantwoordelijk voor de pr en communicatie bij het NIGZ. In deze hoedanigheid heeft zij ook ervaring opgedaan met Donorvoorlichting. Het team wordt tenslotte gecompleteerd door Irja de Heij, die als projectmedewerker diverse thema’s binnen NIGZ-Donorvoorlichting zal behandelen.

Niet op de foto: Helmi van Beuzekom, Secretariaat Fotograaf: Kees van der Meer, Fototeam KenM

Margriet van Dijk Programma coördinator “Er zijn veel misverstanden over orgaandonatie. Donorvoorlichting is communiceren. Vooral de juiste informatie communiceren. En communiceren doe je vanuit je hart...”

Leah Barsema Projectleider Donorvoorlichting “Ik draag graag mijn steentje bij aan maatschappelijke meerwaarde”

Irja de Heij Projectmedewerker “Zonder kennis geen keuze.”

Elise van Hees Projectcoördinator Vraagbaak “Met goede informatie willen we mensen bewust de keuze laten maken om donor te worden.”

Farida Fatehmahomed, Marga Verstoep Secretariaat “Het administratieve proces is bij ons in goede handen”

Marja Campman Projectmedewerker Vraagbaak “Aanwezig zijn op beurzen is een kans om orgaanen weefseldonatie extra onder de aandacht te brengen .”


ONDERWIJS

Nieuwe lespakketten voor voortgezet onderwijs De lespakketten voor het voortgezet onderwijs zijn vernieuwd. Er is gekozen voor meer diversiteit, zodat de informatie beter aansluit op de afzonderlijke vakken van de leerlingen. De pakketten zijn bovendien op verschillende niveaus beschikbaar.

Waarom een lespakket? • speelse aandacht voor maatschappelijk belangrijk onderwerp

ONDERZOEK Hoe denkt Nederland over orgaandonatie? NIGZ start tweejaarlijks draagvlakonderzoek

Donor in hart in nieren

overdracht. Het lespakket bestaat uit vier modu-

Het pakket ‘Donor in hart en nieren’ is gericht

les. Er is aandacht voor vragen en antwoorden

website donorinfo.nl

NIGZ-Donorvoorlichting laat dit jaar

op de biologische aspecten van orgaandonatie.

over orgaandonatie, discussie en de verschillen-

• makkelijk in gebruik

voor het eerst een tweejaarlijks

De informatie is onderverdeeld in verschillende

de perspectieven op het onderwerp. Ook kan de

• modulair opgezet

draagvlakonderzoek uitvoeren, naast

modules, die gemakkelijk zijn in te passen in

school een gastdocent uitnodigen, die een per-

• sluit aan bij eindtermen

de reguliere campagneonderzoeken.

de reguliere lessen. In de eerste module staan

soonlijk licht laat schijnen over orgaandonatie.

• weinig voorbereidingstijd

Het draagvlakonderzoek is een alge-

• aangepaste pakketten voor vmbo en

meen onderzoek naar kennis, houding

de organen en het donatieproces centraal. In de

• ondersteuning door dvd, cd-rom en

schijnselen bij. De modules sluiten aan op de

Speciale website voor onderwijs: donorinfo.nl

lesstof transport, vertering, gaswisseling, uit-

Voor de verschillende lespakketten over orgaan-

en registratie in het donorregister.

scheiding en bescherming.

en weefseldonatie is een speciale website ont-

De resultaten bieden de veldpartijen

tweede module komen daar de afstotingsver-

Transplantatiespel

havo/vwo

en gedrag van de Nederlandse bevolking ten opzichte van orgaandonatie

wikkeld. Op www.donorinfo.nl staat aanvullende

inzicht in de manier waarop Neder-

informatie voor leerlingen en docenten. Op de

gen de ruimte te discussiëren over uitdagende

Het lespakket bevat ook een Transplantatiespel.

site vinden de leerlingen filmpjes die orgaando-

stellingen en bevat extra materiaal om te down-

Hierbij voeren de leerlingen tijdens een dobbe-

natie van verschillende kanten belichten. Zo ver-

loaden.

Het uitgebreide draagvlakonderzoek,

lende reis door het lichaam opdrachten uit. De

telt een nabestaande van een donor haar verhaal

Docenten hebben een eigen pagina op de web-

een initiatief van het ministerie van

opdrachten variëren van het beantwoorden van

en komen een getransplanteerde en iemand die

site. Hier kunnen docenten ervaringen met het

VWS, is kwalitatief en kwantitatief

vragen tot Pictionary met biologische termen.

op de wachtlijst staat aan het woord. Ook gaan

pakket uitwisselen en vragen over het lespakket

van aard. Door het onderzoek elke

Het Transplantatiespel is voor zowel havo/vwo-

verschillende geestelijken in op de relatie tus-

stellen. Het lesmateriaal wordt via de docenten-

twee jaar te laten uitvoeren, kan

als vmbo-leerlingen verkrijgbaar.

sen religie en donatie. Donorinfo.nl geeft leerlin-

site ook digitaal beschikbaar gesteld.

een degelijke vergelijking worden

landers over orgaandonatie denken.

gemaakt. Projectleider NIGZ-Donor-

Cahier

voorlichting Leah Barsema: “Dit on-

De Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschap-

derzoek geeft ons de mogelijkheid

pij heeft voor het lespakket een lesboek geschre-

het kennisniveau en de handelingsbe-

ven. Dit cahier biedt veel achtergrondinformatie

reidheid van Nederlanders te peilen.

die niet alleen voor de docent, maar ook voor de

Tot dusver voerden diverse partijen

leerlingen nuttig kan zijn. Bij het vmbo-lespakket

binnen het veld van orgaandonatie

wordt alleen een cahier voor de docent meege-

eigen onderzoeken uit. De resultaten

stuurd. In het havo/vwo-lespakket bevinden zich

zijn vaak niet goed vergelijkbaar. Dat

meerdere exemplaren, zodat de leerlingen het

maakt het moeilijk om trends te be-

cahier als studiemateriaal kunnen gebruiken.

noemen.”

Donor of niet?

Het draagvlakonderzoek kan de or-

Het lespakket ‘Donor of niet?’ behandelt orgaan-

ganisaties hierin tegemoet komen.

en weefseldonatie als een maatschappelijk

Leah Barsema: “We streven naar een-

vraagstuk. Er bestaan nog veel misverstanden

duidige resultaten en goed vergelij-

over orgaandonatie. Om de leerlingen in staat te

kingsmateriaal. Uiteindelijk kan het

stellen een zuivere discussie te voeren, richt het

tweejaarlijks draagvlakonderzoek de

lespakket zich op meningsvorming én op kennis-

verschillende partijen geld besparen. Niet elke organisatie hoeft nog een eigen onderzoek te bekostigen. Als het gaat om orgaandonatie en donorregistratie kan dit geld makkelijk een

ONLINE

betere bestemming vinden.”

Website over donatie bij leven Zo’n drie keer per week krijgt NIGZ-Donorvoorlichting vragen over donatie bij leven. Toch is er nog geen website die speciaal op dit onderwerp gericht is. Geen enkele organisatie belicht alle aspecten. Daarom ontwikkelt NIGZDonorvoorlichting nu in opdracht van VWS een onafhankelijke website over donatie bij leven.

Het onderzoek zal op korte termijn vorm krijgen. Het aanbestedingsproces is afgerond en het onderzoek loopt gedurende de zomer. De eerste resultaten worden begin augustus

tiëntenorganisaties. Er is een speciale project-

verwacht.

groep samengesteld uit vertegenwoordigers van

De resultaten van het draagvlakon-

deze organisaties. De projectgroep zal de invul-

derzoek 2009 dienen ook als nulme-

ling van de website verzorgen. Om de website

ting voor de Donorcampagne, die in

optimaal te laten aansluiten op de wensen van

opdracht van het ministerie van VWS

de gebruiker, zal een gedegen gebruikersonder-

in september 2009 van start gaat.

Door het tekort aan postmortale donororganen

die hierbij betrokken zijn. De site zal fungeren

zoek plaatsvinden zodra de testversie in de lucht

neemt het aantal levende donoren toe. Donatie

als een portal, een startpunt waar de bezoeker

is. De website wordt dit najaar gelanceerd.

terwijl je nog leeft is in ons land al mogelijk van-

algemene informatie vindt over donatie bij leven.

het

af 1966. De donoren zijn vaak verwanten van de

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de

zoek? Neem dan contact op met

patiënt, maar de laatste jaren zien we ook steeds

vormen van donatie bij leven, medische procedu-

Leah Barsema, projectleider

meer altruïstische donaties. Nu het aantal le-

res en kosten. Ook vindt men actuele informatie,

NIGZ-Donorvoorlichting

vende donoren stijgt, groeit ook de behoefte aan

cijfers, standpunten en onderzoeken op de web-

lbarsema@nigz.nl of

betrouwbare informatie over dit thema.

site. Wie op zoek is naar meer specifieke infor-

tel. (0348) 437 643.

Portalfunctie

matie, kan doorlinken naar andere websites.

De website is bedoeld voor mensen die overwe-

Intensieve samenwerking

gen een orgaan bij leven af te staan of dat al heb-

NIGZ-Donorvoorlichting werkt in dit traject in-

ben gedaan, patiënten die een donororgaan van

tensief samen met alle betrokken organisaties,

een levende donor ontvangen en professionals

zoals gezondheidsfondsen, ziekenhuizen en pa-

Hebt u vragen of opmerkingen over tweejaarlijks

draagvlakonder-

via

e-mail


EVENEM ENTEN Donorvoorlichting aanwezig op drukst bezochte Huishoudbeurs ooit

Roze lippen in ruil voor donorregistratie

RELIGIE

Tien dagen lang, van 14 tot en met 22 februari, was NIGZ-Donorvoorlichting Groot succes aanwezig op de Huishoudbeurs. Dit jaar werd deze bekende beurs bezocht Hoewel het daadwerkelijke succes van een beurs door bijna 300.000 op koopjes en voordeel beluste mensen. NIGZ-Donorvoor- altijd lastig is vast te stellen, vonden de vrijwillichting speelde hier handig op in. lige voorlichters en het promoteam de beurs dit

Bisdom Roermond en azM slaan handen ineen voor orgaan- en weefseldonatie

jaar in elk geval zeer geslaagd. “Ik heb heel veel

Monseigneur Wiertz laat zich regi-

leuke reacties gehad. Sommige mensen willen

streren in Donorregister

Bezoekers van de Huishoudbeurs die een donor-

Prijsvraag

formulier invulden, ontvingen als aardigheidje

In de stand met folders en andere informatiema-

al heel lang donor worden en zijn blij dat je er

een lipbalsem met de tekst ‘Word donor!’. De

terialen waren steeds twee vrijwilligers in touw

staat,” gaf een vrijwilliger aan. Er zijn veel goede

Maandag 25 mei hebben het acade-

lipbalsem was roze en viel daarom minder in de

om alle vragen van het publiek te beantwoor-

gesprekken gevoerd. Samen met de meetbare

misch ziekenhuis Maastricht (azM),

smaak bij de mannen op de beurs (6%), maar des

den. Buiten de stand deelden jongeren van het

donorregistraties maakte dit de Huishoudbeurs

het bisdom Roermond en het Donor-

te meer bij de dames. Ruim vijfhonderd donor-

promoteam prijsvraagkaartjes uit. Wie de goede

voor Donorvoorlichting dit jaar tot een groot suc-

register zich samen sterk gemaakt

formulieren werden ter plekke ingevuld. Mensen

antwoorden bij de stand inleverde, maakte kans

ces.

voor orgaan- en weefseldonatie.

die al geregistreerd waren, kregen de sticker ‘Ik

op een kledingbon. In de stand kregen de deel-

Lokale, regionale en landelijke pers

ben donorgeregistreerd’ overhandigd.

nemers kaartjes met informatie over orgaando-

waren uitgenodigd voor een bij-

natie uitgereikt.

zondere deze

Adreswijziging struikelblok

persconferentie.

persconferentie

Tijdens

registreerde

monseigneur Wiertz, bisschop van

Meer dan 1400 mensen namen aan de prijsvraag

Roermond, zich als orgaan- en weef-

deel. De resultaten vielen overigens enigszins

seldonor door het invullen van een

tegen. Op het kaartje stonden drie meerkeuze-

donorformulier.

vragen: over automatisch donorschap, over leef-

Nancy Poolmans, communicatiema-

tijd en donatie en over adreswijzigingen. Eén op

nager van het Donorregister: “Mon-

de drie deelnemers had één of meerdere vragen

seigneur Wiertz draagt het Donor-

fout. De vraag ‘Moet ik een adreswijziging door-

register een warm hart toe en wil

geven aan het Donorregister?’ werd het vaakst

hiermee een signaal afgeven naar de

fout aangekruist (66%).

gemeenschap. Orgaan- en weefseldonatie is in de ogen van de katholieke kerk een vorm van naastenliefde.” De actie van

monseigneur Wiertz

werd extra kracht bijgezet door de aanwezigheid van de tentoonstelling

EVENEMENTEN

over orgaan- en weefseldonatie. Deze stond tot eind mei in de hal van het

Geef Donorvoorlichting extra aandacht in uw organisatie! Vele organisaties weten de weg naar NIGZ-Donorvoorlichting te vinden als het gaat om brochures, posters, stickers en ander materiaal voor publieksvoorlichting. Maar wist u dat Donorvoorlichting nog meer te bieden heeft? Om bij uw patiënten, cliënten en bezoekers de kennis over orgaan- en weefseldonatie beter onder de aandacht te brengen, heeft NIGZ-Donorvoorlichting een tentoonstelling ontwikkeld. De tentoonstelling wordt door medewerkers van NIGZ-Donorvoorlichting voor u opgebouwd. Voor kleinere ruimtes is er een mooie standwand beschikbaar.

azM.

COLOFON DV-communicatief is een uitgave van NIGZ-Donorvoorlichting en verschijnt twee keer per jaar. Overname van (delen van) artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming en met

Interactieve tentoonstelling

natie. De tentoonstelling bestaat uit een aantal

De tentoonstelling van NIGZ-Donorvoorlichting

gebogen panelen. Op de buitenzijde van deze

zet op een informatieve en interactieve manier

panelen staan veelgestelde vragen over orgaan-

NIGZ-Donorvoorlichting

aan tot nadenken over orgaan- en weefseldo-

en weefseldonatie. Op de binnenzijde leest de

Postbus 500

bezoeker de antwoorden op deze vragen. Per-

3440 AM Woerden

soonlijke verhalen van patiënten, die de bezoe-

Tel. (0348) 43 76 50

ker kan beluisteren, vullen de informatie aan. De

Fax (0348) 43 76 66

opstelling zorgt voor een besloten sfeer, zodat

info@donorvoorlichting.nl

de bezoekers de informatie rustig tot zich kun-

bronvermelding.

www.donorvoorlichting.nl

nen nemen. Bij de uitgang ligt een brochure met

Meer informatie?

donorformulier klaar.

Wilt u meer informatie over kosten, plaatsings-

Redactie: Antje Visser,

voorwaarden en beschikbaarheid? Kijk dan

PgUp Tekstbureau, Amsterdam

Standwand voor kleinere ruimtes

op www.donorvoorlichting.nl. U kunt ook con-

Eindredactie: NIGZ-Donorvoorichting

Geen ruimte voor de tentoonstelling? Dan is er

tact opnemen met het Informatiecentrum via

Vormgeving: Om tekst & vorm, Utrecht

ook een standwand beschikbaar. Dit is een recht-

info@donorvoorlichting of tel. (0348) 437647.

Druk: Advadi, Westervoort

opstaande halfronde wand van 3,5 meter breed.

Natuurlijk kunt u ook nog steeds bij ons terecht

© NIGZ 2009

De wand is een goede aandachtstrekker bij het

voor diverse brochures en informatiematerialen.

uitdelen van folders of tijdens een symposium.

Kijk voor een overzicht op donorvoorlichting.nl.

ISSN 1572-3054

NIGZ Donorvoorlichting  

NIGZ Donorvoorlichting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you