Page 1

CC Zorgadviseurs

Zorg van de toekomst Mensen blijven tegenwoordig het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Een verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis spreekt steeds minder mensen aan. Ouderen voelen zich prettig in een omgeving waar ze onafhankelijk zijn en zelf hun keuzes kunnen maken. Ook in de gehandicaptensector en bij chronisch psychiatrische cliënten is deze trend te bespeuren. De zorg van de toekomst staat in dienst van het welzijn van bewoners. Als deze ontwikkeling zich doorzet, zal de vraag naar woningen in de zorgsector volledig veranderen. Het huidige zorgaanbod voldoet nog niet aan deze vraag. CC Zorgadviseurs is daarom van mening dat er nieuwe woonvormen gerealiseerd moeten worden ook in grote zorginstellingen. Kleinschalige woonvormen, die elk individu de mogelijkheid bieden zelfstandig te leven met zorg binnen handbereik. Er is momenteel nog geen sprake van een landelijke doorbraak van duurzame kleinschalige woonzorgconcepten. Daar willen wij bij CC Zorgadviseurs iets aan doen. CC Zorgadviseurs adviseert organisaties in de zorgsector over kleinschalige woonzorgconcepten en werkt gericht toe naar een succesvol, haalbaar en toekomstbestendig resultaat. Cultuuromslag Alle organisaties in de zorgsector krijgen te maken met de vraag naar kleinschalige woonvormen. De traditionele zorgstructuur volstaat niet meer. Ook al zijn de intenties goed, het ontbreekt veel organisaties aan een beleid dat aansluit bij de veranderde wensen van de klant. Een cultuuromslag in de zorg is vereist.

Het accent moet verschuiven van de zorg voor naar het welzijn van de bewoners. De goede wil dient te worden omgezet in een nieuwe zorgvisie, die op de lange termijn tot tevredenheid leidt. Kleinschalige woonzorgconcepten kunnen alleen succesvol zijn als er een gedegen businessplan aan ten grondslag ligt. Een plan dat past bij de organisatie en dat inspeelt op de vraag van de klant. CC Zorgadviseurs helpt organisaties bij het opstellen en uitvoeren van een realiseerbaar businessplan. Kleinschalig wonen volgens CC Zorgadviseurs Kleinschalig wonen kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Sterker nog, individuele voorkeuren maken onderlinge verschillen noodzakelijk. Inmiddels zijn al diverse kleinschalige woonzorgconcepten ontwikkeld, denk aan de Thomashuizen, de geclusterde woningen in de wijk en zorgboerderijen. Stuk voor stuk hebben ze hun eigen kwaliteiten, accenten en financieringssystematiek. CC Zorgadviseurs onderscheidt in deze diversiteit enkele gemeenschappelijke kenmerken van kleinschalige woonvormen: • de bewoner staat centraal • wonen en welzijn staan voorop • zorg pas wanneer dat nodig is • plaatsongebonden • kleinschalig • in de wijk • huiselijk • sociale steunstructuren CC Zorgadviseurs beschouwt deze kenmerken als de belangrijkste pijlers voor kleinschalige woonzorgconcepten. Zij vormen dan ook het uitgangspunt bij het opstellen van het businessplan.


Onze werkwijze: van visie tot uitvoering Wat kan CC Zorgadviseurs in de praktijk voor uw organisatie betekenen? Wij kunnen u helpen kleinschalige woonzorgconcepten te realiseren en begeleiden u gedurende het gehele traject: van visie tot uitvoer. CC Zorgadviseurs werkt met landelijke scenario’s en heeft contact met alle betrokken partijen. Zo kunt u verantwoorde keuzes maken voor de toekomst. CC Zorgadviseurs biedt uw organisatie een integrale, goed gefundeerde aanpak in vier stappen: 1. 2. 3. 4.

visie ontwikkelen financiën uitwerken inrichten uitvoeren

Elke stap brengt uw organisatie dichter bij de realisatie van duurzame kleinschalige woonvormen, waarin het welzijn van de bewoners centraal staat. 1. Visie ontwikkelen Een algemene visie op zorg is noodzakelijk om een visie op kleinschalige woonzorgconcepten te kunnen ontwikkelen. Wie kan steunen op een heldere visie, voorkomt een terugval naar de traditionele zorgstructuur. In het visietraject brengt CC Zorg-adviseurs de situatie van uw organisatie in kaart. Wij houden daarbij rekening met de specifieke eigenschappen van uw organisatie.

 Met de Scan Kleinschalig wonen brengen wij de positie van uw organisatie ten opzichte van kleinschalig wonen in beeld. Zo wordt duidelijk wat er nog moet gebeuren om tot kleinschalige woonzorgconcepten te komen.  Wij maken een schets van de doelgroep en het serviceconcept van uw organisatie;  Toekomstscenario’s helpen uw organisatie een toekomstbeeld en een visie op wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen;  Een overzicht van stakeholders en mogelijke doelgroepen biedt inzicht in de richting die uw organisatie kiest; Op basis van deze ingrediënten kunt u een keuze maken voor een passend kleinschalig woonzorgconcept. 2. Financiën uitwerken Voor de realisatie van een kleinschalige woonvorm is een gezonde financiële situatie onontbeerlijk. Uit onderzoek blijkt dat kleinschalige woonzorgconcepten niet duurder hoeven te zijn dan traditionele verzorging- of verpleeghuiszorg. Er zijn echter wel aanpassingen nodig in de financiële structuur van uw organisatie. CC Zorgadviseurs kan u daarbij helpen. In een businesscase werkt CC Zorgadviseurs het concept van uw organisatie uit, door het te vertalen naar een overzicht van kosten en baten. Wij kijken welke (eenmalige en structurele) financieringsvormen mogelijk zijn en het beste bij uw situatie passen. Zo zoeken wij het meest geschikte ZorgZwaartePakket (ZZP) uit en informeren wij u over de regel-geving op dit gebied.


3. Inrichten Als het raamwerk van de kleinschalige woonvorm – de visie en de financiën – is opgezet, krijgt de inrichting verder vorm. De volgende stappen worden hierbij doorlopen:

Contact Telefoon: (0348) 493 000 Internet: www.cczorgadviseurs.nl

CC Zorgadviseurs is een bureau met zorg voor zorg. Onze adviseurs brengen kennis mee vanuit de vakgebieden strategie, innovatieve zorgconcepten, bedrijfsvoering en zorglogistiek. De integrale aanpak stelt ons in staat alle aspecten van de organisatie mee te nemen en te doorzien. Dit vormt de beste garantie voor succesvolle implementatie van veranderingen. Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met: • Hetty Veerman Mobiel: 06 - 218 88 358 E-mail: h.veerman@cczorgadviseurs.nl • Jan van Gorp Mobiel: 06 - 204 09 450 E-mail: j.vangorp@cczorgadviseurs.nl • John van den Hout Mobiel: 06 - 515 15 840 E-mail: j.vandenhout@cczorgadviseurs.nl

• Zorgconcept, primaire processen, organisatie-inrichting en bedrijfsprocessen worden uitgewerkt. CC Zorgadviseurs kan een kwartiermaker leveren of een interne projectleider begeleiden; • Samen zoeken we naar een geschikte locatie. Kan bestaand zorgvastgoed herontwikkeld worden of zoekt men een nieuwe locatie? • CC Zorgadviseurs brengt steunstructuren in de omgeving in beeld. Zijn er welzijnsactiviteiten of andere activiteiten in de buurt waar de toekomstige bewoners bij aan kunnen haken?

MOGELIJKHEDEN Een woonzorgconcept kan vanuit verschillende invalshoeken vorm krijgen. Het zwaartepunt – de setting, de financiering of de mate van aanwezigheid van sociale steunpunten – verschilt per organisatie. Setting: van een ‘gewone’ woning in de wijk tot ‘kleinschalig wonen’ in een instelling.

Volwaardige participatie in de samenleving is altijd de achterliggende gedachte. Het accent verschuift zo steeds meer van zorg naar welzijn.

Mogelijkheden: - losse, stand-alone groepswoning in de wijk - geclusterde groepswoning in de wijk - geclusterde groepswoning in wooncomplex - groepswoningen in een zorginstelling

Ook in het inrichtingsproces kijken we telkens weer naar de financiële haalbaarheid.

Financiering: van volledige AWBZfinanciering tot private financiering.

4. Uitvoeren De zorgvisie moet nu handen en voeten krijgen. Daartoe is het essentieel om de juiste mensen te werven, te trainen en in te werken. Deze mensen moeten het gaan doen; zij gaan de nieuwe zorgvisie van uw organisatie uitdragen. CC Zorg-adviseurs helpt de visie over te brengen op uw medewerkers. Het is hierbij van belang dat deze visie op elk niveau in de organisatie gestalte krijgt. Dat houdt in dat de directie en het management, die de strategie ontwikkelen, altijd op één lijn zitten met de rest van de organisatie. Pas dan worden uw medewerkers gestimuleerd en bevestigd in de nieuwe manier van werken.

Mogelijkheden: - intramurale bekostiging (wordt ZZP) - extramurale bekostiging - persoonsgebonden budget (PGB) - volledig pakket thuis (VPT) - scheiden wonen en zorg - hoogte van eigen bijdrage

Mate van aanwezigheid van sociale steunconcepten. Mogelijkheden: - weinig sociale steun aanwezig - enige mate van sociale steun aanwezig - veel sociale steun aanwezig

CC Zorgadviseurs  

CC Zorgadviseurs

CC Zorgadviseurs  

CC Zorgadviseurs

Advertisement