Page 1

FREE PRESS

®

urban life // interview // CULTURE // ART ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | #0047

TINDER Ένοχα ψηφιακά μυστικά

Η Σούλη Ανατολή σε νέες μουσικές περιπέτειες LOCOMONDO Αθήνα - Τζαμάικα ένα τσιγάρο δρόμος ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ «Ζωή σε Πόλεμο» στη μέση του καλοκαιριού

I SCREAM FOR ICE CREAM Ταξιδεύουμε και διαλέγουμε τα καλύτερα παγωτά της Θεσσαλίας


3

#47

You will find me here Κλειστό λόγω διακοπών

Κ

Κι α ν με ρωτ ήσεις τ ι θέ λω, η α πά ν τ ηση εί ναι θά λασσα . Μέσα σ τον κάμπο και με θερμοκρασίες καθημερι νά σ τα κόκκι να , το μόνο που σε δροσίζει έσ τω και νοητά εί ναι το νερό. Μπορεί να άργ ησε το κα λοκαίρι να κά νει τ ην εμφά νισή του και οι φε τ ι νές βροχές να μας «σά πισα ν » α λ λά α πό τ ην ώρα που ο υδράργυρος α νέβηκε , σ τ η Θεσσα λία η μοναδική ε λπίδα εί ναι η σκέψη των διακοπών. Κά πως έ τσι κι νεί ται και το Πεζοδρόμιο αυ τ ές τ ις τ ε λευ ταίες μέρες. Πά ν τα τ έ τοια ε ποχή όλ η η ομάδα προσ παθεί να τ ε λειώσει τ ις υποχ ρεώσεις τ ης για να βρεθεί ο καθέ νας όπου κα λύ τ ερα ξεκουράζε ται . Είπα ομάδα και θυμήθηκα πως φέ τος ε πα νέ λαβα αρκε τ ές φορές τόσο σ τον εαυ τό μου όσο και φωνα χ τά , πως για να πε τ ύ χει οποιοδήποτ ε σ χέδιο χ ρειάζε ται ομαδικότ ητα και ομόνοια . Δυσ τ υ χώς όμως , πρέ πει να παραδε χ τώ πως το να λει τουργ ήσει η ομάδα αρμονικά εί ναι πολύ δύσκολο, αφού πρέ πει να συνεργασ τούν καθημερι νά πολ λοί α νόμοιοι χαρακ τ ήρες. Και ακόμα πιο δύσκολο εί ναι να κα τα λάβουν ορισμέ νοι μέσα τ ης πως χ ρειάζον ται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δυσ τ υ χώς όμως , οι «κα λομαθημέ νοι» δε λείπουν. Έχω ζ ήσει μέ χ ρι και ε πίσκεψη μητ έρας εργαζομέ νου, να α πολογεί ται ε πειδή άργ ησε ο γιος τ ης. Έχεις δει τον πι τσιρικά που θέ λει πά ν τα να

ΒΟΛΟΣ

κερδίζει , αυ τόν που α ν δε γί νει το δικό του αρχίζει να κ λαίει και να διαμαρτ ύρε ται; Ε, μερικοί τ ε λικά δε με γα λώνουν ποτ έ και μπερδεύον ται ότα ν α ποφασίζουν να δουλέψουν. Α λ λά πά ν τα μέσα σε μία ομάδα θα υπάρχει εί τ ε ο πιο ψύ χ ραιμος που θα κα τα λα γιάσει τα π νεύμα τα , εί τ ε περισσότ εροι α πό έ νας που θα σου υπε ν θυμίζουν πως ότ ι και να γί νει θα σε σ τ ηρίζουν σ το όνειρό σου, και τότ ε α πλά χαμογε λάς. Με αυ τά κα τά νου και ά λ λα τόσα , το Πεζοδρόμιο κα τ εβάζει τα σ τόρια του και κ λεί νει για διακοπές. Προορισμός μας , κά ποια παρα λία τ ης Θεσσα λίας όπου θα βρεί τ ε και το τ εύ χος μας , με τ ην ε λπίδα το μυα λό και το σώμα να «καθαρίσουν », να α να νεωθούμε και να ε πισ τρέψουμε το ίδιο κι ακόμα περισσότ ερο δημιουργικοί τον ερχόμε νο Σε π τ έμβριο. Καλές Διακοπές!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

AZZOURO CAFÉ CAFÉ GALA GRAPPA MAMAKAS MOLIENDO POCO PICO PUERTO REEF TOY STORIES ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ BISTRO ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΙΣΑΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ ΜΙΝΕΡΒΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΓΛΥΚΟ ΣΤΥΛΛΑΣ

BIER STATION HAIR 2 PIT KAVEH KANES KUBRICK LAS RAMBLAS MAMAKAS PLAY HOUSE THE ALLEY WISEDOG ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΓΗ ΚΛΙΜΑΞ ΠΟΡΤΕΓΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

KARMA

AMANO AVANTI BROTHERS EATERY & DRINK CADILLAC RECORDS CHARLOT COCKATOO DEL CORSO GASPAR HONDOS CENTER MAMALOU MERCATO PIU CAFÉ ΚΑΒΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΩΤΙΑΔΗ ΠΟΥΘΕΝΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΟΣΟΔΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ DIVERSO ΜΕΛΥΔΡΟΝ

ΜΟΥΖΑΚΙ

MOUZAKI PALACE PEOPLE CAFÉ

ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ MONTANEMA ΑΙΟΛΙΔΕΣ ΗΔΥΜΕΛΕΣ ΚΑΖΑΡΜΑ

ΣΟΦΑΔΕΣ

HERMANOS

ΤΡΙΚΑΛΑ

4 PLAY BAR ROUGE DIVERSO THE LOVE SHAKE ZERONINE ΜΥΛΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΟΥΙΤΑ ΦΑΝ


4

Index #47

STAFF Έκδοση // Pave P.C.

16 ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ «Στη ζωή όλοι λέμε τα ίδια, απλά με δικά μας λόγια»

Διευθυντής Χρήστος Αρκομάνης Αρχισυνταξία Χρήστος Αρκομάνης

40 ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ Συζήτηση με φόντο μια «Zωή σε Πόλεμο» 12

Graphic Design: Joanna Jelly Παραχώρησαν τα κείμενά τους: Κωνσταντίνος Βελής Μαύρος Γάτος Χάρης Γεωργούλας Λαμπρίνα Γκαβαρδίνα Παναγιώτης Δουλόπουλος Θανάσης Καρανίκας Μυρτώ Κονδυλοπούλου Σοφία Κουτσονάκη Γιάννης Μαρκούτης Αντώνης Μπατζιάς Δημήτρης Ράκος Σοφία Κουτσονάκη Ειρήνη – Όλγα Χαβδούλα Δανάη Τ. Betty Boopaki Εµπορική Διαχείρηση Φώτης Αρκομάνης sales@pezodromiomag.gr

Διαφήµιση 2441079000 adv@pezodromiomag.gr Μηνιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική, ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.Το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων δεν αποτελεί επίσημη θέση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν υιοθετεί τις εκπεφρασμένες θέσεις και απόψεις των συντακτών, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη γι΄ αυτές.

30 LOCOMONDO Mία τρελή-τρελή μπάντα μας φέρνει επιτέλους το καλοκαίρι

Επίσης η εφημερίδα ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ, όπως και ο ιστότοπος www.pezodromio.gr συνιστούν ελέυθερο βήμα έκφρασης των πολιτών. Το περιεχόμενο και εδώ των δημοσιευμάτων δεν αποτελεί επίσημη θέση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν υιοθετεί τις εκπεφρασμένες θέσεις και απόψεις των συντακτών, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές.

FREE PRESS

24 I SCREAM FOR ICE CREAM Ένα σκληρό crash test γεύσης

®

urban life // interview // CULTURE // ART ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | #0047

TINDER Ένοχα ψηφιακά μυστικά I SCREAM FOR ICE CREAM Ταξιδεύουμε και διαλέγουμε τα καλύτερα παγωτά της Θεσσαλίας

Η Σούλη Ανατολή σε νέες μουσικές περιπέτειες LOCOMONDO Αθήνα - Τζαμάικα ένα τσιγάρο δρόμος ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ «Ζωή σε Πόλεμο» στη μέση του καλοκαιριού

Φωτογραφία εξωφύλλου: Θοδωρής Ψιάχος Επιμέλεια εξωφύλλου: Joanna Jelly

www.pezodromiomag.gr Pave Ι.Κ.Ε. Μπλατσούκα 36 Καρδίτσα | 43100 T. 24410 79000 F. 24410 79444

Θέλεις το Πεζοδρόμιο κάθε μήνα στο σπίτι σου; Στείλε μας email στο syndromi@pezodromiomag.gr ή τηλεφώνησέ μας στο 2441079000.

21 33 TINDER Η εφαρμογή που «κανείς δεν έχει» και φέρνει τους ανθρώπους όσο πιο κοντά γίνεται


If yo just cl


ou are at home and want to listen to some good music... lick www.cadillacrecords.gr and push the play button!


8

Ακούσαμε στο Πεζοδρόμιο

Και να που η ζωή δε σε ξεχνά ποτέ

«Λοιπόν μπαίνω για ένα γρήγορο ντουζάκι, το νου σας στον Αλέξη. Μην βγω και η Κρήτη ονομάζεται βόρεια Αίγυπτος» Σουαρέ σε φιλικό σπίτι και σχολιασμός επικαιρότητας.

Π

άντα βρίσκεις κάτι να κάνεις, πάλι συναντάς κάποιον να σου φτιάξει το κέφι. Έχεις όρεξη; Αν έχεις όρεξη για ζωή δε χρειάζεται να ανησυχείς. Αν ξέρεις να χαμογελάς το πρωί, δε χρειάζεται να φοβάσαι. Κι αν έχεις τουλάχιστον έναν άνθρωπο, εκτός από τον εαυτό σου, που πραγματικά σε νοιάζεται, σ’αγαπάει και σε ανέχεται, μη σκας.

-«Ρε φίλε τι σκέφτεσαι»; -«Αναρωτιόμουν, θα μου επιτρέψουν την είσοδο στην παραλία που δεν έχω τατουάζ;» Περαστικοί στον κεντρικό πεζόδρομο Καρδίτσας. «Με τέτοια φάτσα θα έτρωγες πόρτα σε ρέιβ πάρτυ που δεν θα ‘χε πόρτα» Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συναυλία επανένωσης των Στέρεο Νόβα. Ένας τύπος στον μπροστινό του.

Όταν σου φαίνονται όλα μάταια, κλείσε τα μάτια και ονειρέψου. Σκέψου ότι όταν τα ανοίξεις κάτι διαφορετικό θα δεις που δεν το είχες δει πριν. Δε φταίει ο διπλανός σου, ούτε ο μπαμπάς σου και η μαμά σου, ούτε οι φίλοι. Αυτοί μάλλον σ’αγαπούν και το ξέχασες. Βρες τι σου φταίει και αλλαξέ το, αλλιώς αγνόησέ το, ή σβήσ’το κιόλας απ’το νου σου. Βρες τι θέλεις και ψάξ’το, κι όταν το βρεις κυνήγησέ το.

-«Είμαι εθισμένος στον ανεμιστήρα φίλε» -«Τουλάχιστον μένεις μακριά από σκόνες» Σε φιλικό σπίτι στα Τρίκαλα. -«Πολλοί νομίζουν ότι είμαι αφ’ υψηλού και σνομπ και όλα αυτά.» -«Ε ναι, είσαι» -«Εγώ το μόνο που προσπαθώ είναι να ισιώνω το προγούλι, να μην φαίνεται» Δυο φίλες φρεσκάρουν το μεικ-απ τους σε γνωστό μπαρ των Τρικάλων.

Η ζωή έχει ανάγκη απ’τα όνειρά σου για να συνεχίσει να έχει νόημα. Τι σου προσφέρει να παραπονιέσαι κάθε μέρα για χίλια δυο πράγματα που

σου λείπουν; Ίσως δεν ξέρεις καν ποια είναι αυτά, ίσως δεν ξέρεις πώς τα επιθυμείς. Έτσι είναι η ζωή. Ένας δρόμος. Πότε ανηφοριά, πότε κατηφοριά, και καμιά φορά ίσιωμα. Αλλά δεν κερδίζεις τίποτε όταν δεν ξέρεις πού πας. Αν δεν υπάρχει προορισμός, αφήνεσαι στην τύχη. Μπορεί κάτι να κερδίσεις στο δρόμο, μπορεί και όχι. Αν πάντα κάτι έχεις κατά νου να καταφέρεις, όλο και πιο πολύ θα κρατιέσαι άγρυπνος, όλο και περισσότερα θα καταλαβαίνεις, όλο και κάτι θα μάθεις που δεν το περίμενες. Κι αν κάτι καλύτερο βρεθεί στο δρόμο σου, ίσως δεν έχει νόημα πια ο πρώτος προορισμός. Μη βαδίζεις όμως στο άγνωστο, γιατί η ζωή είναι γλυκιά, αλλά λένε ότι είναι και μικρή. Και με τα πολλά πολλά στραβοπατήματα, πικραίνεσαι και μένεις πίσω. Μάθε ότι είναι να μάθεις κάθε φορά, σήκω πάλι, ύψωσε το κεφάλι με περηφάνια και βρες τους νέους προορισμούς. Μην καθηλώνεσαι. Έχε τα καλά με τον εαυτό σου και θα τη βρεις την άκρη.

-«Πως είσαι έτσι ρε;» -«Μέρα 187η χωρίς σεξ. Έχω αρχίσει και χάνω την ακοή απ΄το δεξί μου μάτι.» Συνάντηση φίλων στα πεζούλια του Βόλου για ποδηλατάδα.

-«Πού στρίβω για να βγω προς Λάρισα;» -«Εδώ, δεξιά απ’ το βενζινάδικο το σιέλ» Η διάσημη εταιρεία πετρελαιοειδών άλλαξε πρόσφατα χρώμα σε ένα χωριό του κάμπου.

Λαμπρίνα Γκαβαρδίνα

@Mailbox

-«Έλα Αρετούλα που είσαι; (...) Σπίτι της Ιωάννας; Αφού την πήρα τώρα και μου λέει έχεις ώρα που έφυγες.» (το τηλέφωνο κλείνει) -«Ψέμματα λέει η μικρή»; -«Δεν ξέρεις τώρα πως πάει; Κι εγώ τέτοια έλεγα στη μάνα μου» Τίμια συζήτηση γονιών σε μπαρ της Καρδίτσας.

Ειρήνη – Όλγα Χαβδούλα

«Μόλις τα παιδιά μου ενηλικιωθούν, θα κάθομαι ξάπλα όλη μέρα στο κρεβάτι και θα κοιτάω το ταβάνι μέχρι να πέσει.» Πατέρας που βαρέθηκε τα δρομολόγια πέρα-δώθε σε φροντιστήρια και σχολεία, στην ουρά του ΙΚΑ.

Σ.τ.Π.: Για σένα αναγνώστη που θέλεις να τα πεις, αλλά δεν ξέρεις πού… στείλε μας τις σκέψεις σου εδώ: yours@pezodromiomag.gr


9

Συνάντηση κακοχτενισμένης κορυφής Το παρασκήνιο που σας έκρυψαν τα φιλονοτιοκορεατικά ΜΜΕ και οι πραγματικοί διάλογοι

Ζω ανάμεσά σας

Μαύρος Γάτος

Υ

πήρξε αδιαμφισβήτητα η συνάντηση των δύο χειρότερων χτενισμάτων στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών. Στην αριστερή γωνία με ολόμαυρο σύνολο τύπου Μάο ο θεόσταλτος υπέρλαμπρος πάνσοφος ηγέτης μας, Κιμ Γιόνγκ Ουν. Στην δεξιά γωνία με μπλε κουστούμι συνταξιούχου τραπεζοϋπαλλήλου σε κοπή πίτας με καθυστέρηση τριών μηνών, ο ένας και μοναδικός σύζυγος της Μελάνια Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κοιτάζοντας και τους δύο καταλαβαίνεις ότι είτε από λάθος βρέθηκαν στις θέσεις αυτές, είτε ο Θεός κουράστηκε με την ανθρωπότητα. Ο Κιμ δεν μπορεί να σε ξεγελάσει, τα πάντα επάνω του φωνάζουν: Παράνοια. Είναι το πρόσωπο που ταιριάζει στο χέρι του κακού που χαϊδεύει την γάτα στον Αστυνόμο Σαΐνη. Αν δεν ήταν δικτάτορας θα είχε ισόβιο συμβόλαιο για τον ρόλο του παρανοϊκού σε ταινίες Τζέημς Μποντ. Κάποιοι λένε ότι είναι ο PSY του Gangnam Style. Το γεγονός ότι αυτοί οι δυο δεν εθεάθησαν ποτέ στο ίδιο μέρος δίνει τροφή στους συνομωσιολόγους. Ο Ντόναλντ από την άλλη θα μπορούσε να είναι ένας ευτυχισμένος ραντσέρης στο Τέξας και να καβαλάει γελάδια αντί του αλόγου που καβαλάει τώρα. Να πίνει ουίσκι ανέρωτο και να απειλεί αναψοκοκκινισμένος τους μετανάστες που του καταπατούν τη γη. Περίπου ότι κάνει τώρα δηλαδή. Σύμφωνα με τα επίσημα κοινά ανακοινωθέντα οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις. Αυτό στην διπλωματική γλώσσα μεταφράζεται ως εξής:

«Γεια σου Ντόναλντ, τι κάνουν τα ανιψάκια σου;» 1-0 για τον Κιμ. Ο Ντόναλντ όμως δεν μασάει από τέτοια: «Έχω μόνο ανιψούλες Κίμ, ιφ γιου νόου γουάτ αϊ μιν. Θα σε ρωτούσα για τις δικές σου αλλά μάλλον δεν ζουν πια χαχαχα» (φιλικό χτύπημα στον ώμο και χαμόγελο στους φωτογράφους) Γρήγορη ισοφάριση για την έμπειρη παιχτούρα. Ο Κιμ θέλει να εντυπωσιάσει: «Ντόναλντ, το ξέρεις ότι ο πατέρας μου την πρώτη φορά που έπαιξε γκολφ πέτυχε 11 τρύπες με την μία;» 2-1 «Αχ Κιμ, εγώ έχω κάνει το ίδιο με Ουκρανές» 2-2. Κάπως έτσι η συνομιλία των σοφών αυτών ηγετών κατέληξε «στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει», που στη διπλωματική γλώσσα ονομάζεται «αμοιβαία κατανόηση». Και ενώ Κιμ και Ντόναλντ παίζουν «ποιός θα πατήσει πρώτος το κουμπί» η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τον μεν Κιμ με την ίδια υποκριτική κατανόηση και ευγένεια που δείχνουμε στον σχιζοφρενή που έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό του παιδιού μας, τον δε Τραμπ με μια αμήχανη υπομονετικότητα σα να πρόκειται για μακρινό συγγενή που ήρθε ακάλεστος στο σπίτι και δεν ξέρουμε πόσο θα καθίσει. Υ.Γ. Στο περιθώριο της επίσκεψης του Κιμ πληροφορηθήκαμε ότι μετέφερε στη Σιγκαπούρη την προσωπική του φορητή τουαλέτα ώστε «δύτες υπονόμων να μην έχουν πρόσβαση στα κόπρανα του ανώτατου ηγέτη» τα οποία προφανώς κρατάει για τον λαό του.

Iezekiil & N. Plastira, Karditsa /// RSV/INFO: 2441022292


11

Άντονυ Μπουρνταίν Ένας γνήσιος «αλήτης» κοιτάζει πίσω και μας χαιρετά…

Π

όσο αγέρωχα και αισιόδοξα μπορεί να ατενίζει κανείς το μέλλον στην Ελλάδα του 2018; Η απάντηση μάλλον ακούγεται σαν γρίφος. Μήπως τελικά όμως το πρόβλημα δεν είναι τοπικό αλλά ως Έλληνες και φιλότιμοι έχουμε επωμιστεί το ρόλο του πρωταγωνιστή; Βλέπεις τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης όπως ήδη περάσαν στα χαρτιά της ιστορίας, συναντάμε και μαθαίνουμε κακά νέα όχι μόνο για την χώρα μας.

Urban Sprawl

Χρήστος Αρκομάνης

Το πρόβλημα τελικά είναι όμως οικονομικό ή κρύβεται κάτι άλλο που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί ή παρουσιαστεί και είναι σαφώς μεγαλύτερο; Μήπως ζούμε λοιπόν μία νέα πραγματικότητα που και δύσκολη φαίνεται ως προς την διαχείρισή της αλλά και με ραγδαία ταχύτητα ανάπτυξης; Μία ταχύτητα που ανθρώπινος νους δε φτάνει να προσαρμοστεί και ετοιμάζει έναν κόσμο που ακόμα δεν έχουμε φανταστεί. Προς το παρόν συμμετέχουμε αθώα και άφοβα, καμιά φορά και υποψιασμένα… Πόσοι όμως αντέχουν τα νέα αυτά δεδομένα και πόσοι θα αντέξουν τελικά; Το στοίχημα έχει ξαναπαιχτεί και νικητές αποδείχθηκαν οι ευπροσάρμοστοι για ακόμη μία φορά και όχι οι δυνατοί. Η νέα αυτή εποχή επιτάσσει μία διάφανη ζωή ίσως για να μπορεί πιο εύκολα να ελεγχθεί. Επιτάσσει μία ζωή που δεν ξέρεις αν τελικά σου ανήκει. Σίγουρα κάποιοι βρήκαν αυτό που έψαχναν, αφού έπρεπε να εμφανιστούν από το παρασκήνιο, αλλά για τους υπόλοιπους που ήδη ζούσαν και δεν είχαν αυτή την ανάγκη τι θα γίνει; Και για να μη χάνω χρόνο με όσους βρήκαν τη λύση στα προβλήματά τους, χρησιμοποιώντας το Facebook ως βιογραφικό τους μπλοκάκι και το Instagram ως καθρέφτη τους, ας ασχοληθώ μ’ αυτούς που ανησυχούν ακόμη και για σένα και για μένα. Δυστυχώς οι πιο «απροσάρμοστοι» συνάνθρωποί μας είναι συνήθως καλλιτέχνες και με έντονες δόσεις ρομαντισμού. Είναι δημιουργικοί και δεν μπορούν να ζήσουν σε στενά πλαίσια. Είναι εδώ για να ανατρέπουν τα δεδομένα αφού τινάζουν στον αέρα την τράπουλα ακόμη κι όταν κερδίζουν. Το κάνουν

είτε από θυμό γιατί δεν τους κατάλαβες, είτε γιατί βαριούνται ακόμη και να κερδίσουν κάτι τόσο εύκολο. Κάπου εδώ ας θυμηθώ τον Άντονι Μπουρνταίν, που πρωταγωνίστησε στην ζωή όλων όσων ασχολήθηκαν με την μαγειρική. Ακόμη κι εκείνων που ποτέ δεν μαγείρεψαν αλλά ονειρεύτηκαν τη ζωή του. Μία ζωή γεμάτη εμπειρίες τόσο γευστικές όσο και από εικόνες. Μία ζωή γεμάτη επικοινωνία με ανθρώπους καθημερινούς στο δρόμο, αλλά και άλλους τόσους σ’ επίσημα σαλόνια. Μία ζωή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αλήτικα γοητευτική. Η ζωή ενός αλήτη πάντα έκρυβε και πάντα θα κρύβει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για όσους ασπάζονται τις συνήθειες και την συμπεριφορά του αλλά και για τους άλλους που κατακρίνουν φωνάζοντας και ρίχνουν κλεφτές ματιές όταν νομίζουν πως δεν τους βλέπει κανείς. Τι μπορεί όμως να φτάσει έναν αλήτη στο σήμειο να θέλει να φύγει; Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει δύσκολο γι’ αυτόν που διαχειρίζεται με ευκολία τις καταστάσεις γύρω του ανεπηρέαστος από κοινωνικά και οικονομικά τερτίπια; Αν μου επιτραπεί, να υποθέσω, δε νομίζω να φταίει τίποτα παραπάνω από αυτή τη «νέα ζωή». Αυτή την φυλακή που μόνο σε ρομπότ απευθύνεται. Ο Μπουρνταίν δίδασκε την αληθινή ζωή στο δρόμο και δεν θα μπορούσε αλλιώς. Αλλά η μαγειρική έγινε τα τελευταία χρόνια τάση μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Αυτή η τάση λοιπόν να γίνει μία τέχνη όπως η μαγειρική, μόδα, και να εντάξει τους καλλιτέχνες δημιουργούς της σε πλαίσια τόσο διάφανα για την προσωπική τους ζωή, τελικά τους αιχμαλώτισε. Έχασαν τον εαυτό τους όσοι, δυστυχώς, συμμετείχαν. Γιατί κακά τα ψέματα, η μαγειρική θέλει έμπνευση και δε νομίζω να μπορείς να είσαι δημιουργικός υπό καμία πίεση. Τα χρήματα όμως είναι απαραίτητα και η δόξα ακόμα πιο γλυκιά. Και δυστυχώς απ’ ότι

φαίνεται, αυτή η οδός είναι δίχως επιστροφή. Μπορεί από μικρός να έμαθες πως οι δρόμοι δίχως επιστροφή, είναι αυτοί οι κακοί δρόμοι των ναρκωτικών, της πορνείας ή όποιος άλλος προσφέρει εύκολο χρήμα. Δε σου είπαν όμως πως υπάρχει κι ένας δρόμος δίχως επιστροφή που είναι λαμπερός με χρήματα και δόξα, με γνωριμίες και εμπειρίες που άλλοι δε φτάνουν. Δε σου είπαν πως αυτή η ζωή που ονειρεύεσαι ως μαγική, κρύβει φυλακισμένους συνενοίκους που πολλές φορές προσπαθούν να γλιτώσουν. Είναι αυτός ο νέος, εύκολος, ψηφιακός δρόμος. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι αλλά και προνοητικοί, ας διδαχθούμε απ΄ όσους ίσως δεν άντεξαν και ας συμμαζευτούμε γιατί χανόμαστε.


Το Airbnb κατακτά την Ελλάδα Πώς και γιατί η νέα τάση αλλάζει τον οικονομικό-τουριστικό χάρτη της χώρας

Πλην-θέσεις

Χάρης Γεωργούλας

T

o Airbnb είναι μια παγκόσμια τάση που κατέκλυσε εσχάτως την Ελλάδα, κυρίως, για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί είμαστε μια χώρα με βαριά τουριστική βιομηχανία, άσχετα αν – σε αυτόν τον τομέα – δεν έχουμε πάρει τους εαυτούς μας τόσο στα σοβαρά όσο θα έπρεπε. Δεύτερον, γιατί η κρίση ανάγκασε πολύ κόσμο να ψάξει εναλλακτικές. Πενία τέχνας κατεργάζεται, που λένε. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν ορθοποδήσει και άνθρωποι που έχουν βγει διέξοδο στο οικονομικό χάλι χάρη στο Airbnb. Δουλεύει ένας σαν σκυλί και παίρνει μισθό της πλάκας, για παράδειγμα 500 ευρώ με το ζόρι. Με ένα ακίνητο σε μια νορμάλ τουριστική περιοχή, βγάζει αυτά τα λεφτά σε 8-10 μέρες και, προπάντων, (σχεδόν) ξεκούραστα.

Μικρότερη η προσφορά, πλέον, γιατί δεν συμφέρει. Ή καλύτερα, γιατί το Airbnb, σε τελική ανάλυση, συμφέρει περισσότερο. Οικονομικά δίκαιο; Κοινωνικά άδικο; Πες το σ’ αυτόν που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα από την κανονική του. Η πραγματικότητα είναι δεδομένη και – καλώς ή κακώς – δεν έχει περιθώρια για ρομαντισμούς. Είναι μια ευκαιρία για καλά χρήματα σε μια τραγική, οικονομικά, περίοδο για τον μέσο Έλληνα. Όταν η ανεργία χτυπάει κόκκινο και η εργοδοσία έχει το προνόμιο για συνθήκες και μισθούς γαλέρας, το Airbnb είναι σοβαρή διέξοδος για πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα, ολόκληρα αστικά τετράγωνα τουριστικοποιούνται με κίνδυνο να αλλοιωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκάστοτε περιοχών. Είναι κι αυτό ένα θέμα…

Για πολύ κόσμο το Airbnb έχει περάσει από τη φάση του πάρεργου και του συμπληρώματος, στο στάδιο της full επαγγελματικής απασχόλησης. Στην Ελλάδα η εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει φέρει παράλληλη έκρηξη σε αυτή την ξενόφερτη μόδα, που – όπως φαίνεται – μας ταιριάζει γάντι. Τα νούμερα είναι σχεδόν εξωφρενικά. Φετινή μελέτη για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπολογίζει ότι τα ακίνητα που, σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν καταχωρηθεί προς εκμίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών ξεπερνούν τις 42.000. Σε σούπερ τουριστικά μέρη όπως το κέντρο της Αθήνας, και δη περιοχές πέριξ της Ακρόπολης, εμφανίζεται αύξηση της τάξης του 600%-700% μόνο την τελευταία διετία.

Άρα τι κάνουμε; Προσαρμογή και αναζήτηση των ευκαιριών που διαρκώς προκύπτουν μέσα από αυτή τη νέα κατάσταση. Καινούριες «ειδικότητες» και «θέσεις απασχόλησης». Ένας εντελώς νέος κύκλος εργασιών, που περιλαμβάνει από διαχειριστές και καθαρίστριες μέχρι εταιρίες που αναλαμβάνουν - πλέον - ολόκληρο πακέτο. Έχεις ακίνητο που θες να το σπρώξεις στο Airbnb; Έρχεται η εταιρεία και σου λέει: Δεν θα κάνεις τίποτα. Μας δίνει τα κλειδιά κι αναλαμβάνουμε εμείς τα πάντα. Την είσοδο στην πλατφόρμα, τη διαχείριση των κρατήσεων, την καθαριότητα κλπ. Τι θα στοιχίσει; Το 15%-20% από όσα χρεώνεις.

Σε καιρούς αβέβαιους οικονομικά, το Airbnb έχει εξελιχθεί σε βασική επιλογή της προσωπικής επένδυσης. Έχει κάποιος λίγα λεφτουδάκια στην άκρη; Δεν τα αφήνει να κάθονται στην τράπεζα. Αγοράζει ένα σπιτάκι, όχι για να βάλει το κεφάλι του από κάτω, αλλά για να το μισθώσει μέσω αυτού του τύπου τις πλατφόρμες. Το παραδοσιακό ενοίκιο, η κλασική αστική μίσθωση, έτσι όπως την ξέραμε, πεθαίνει. Ειδικά στο κλεινόν άστυ. Γιατί; Επειδή μέσω Airbnb μέσα σε ένα μήνα, μπορεί να βγάλει τα τριπλάσια. Η αποτίμηση του φαινομένου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Και όπως κάθε νόμισμα, έτσι και τούτο έχει δυο όψεις. Η νέα αυτή πραγματικότητα, μοιραία φέρνει αλλαγές και εξελίξεις στον ευρύτερο οικονομικοτουριστικό και κοινωνικό τομέα. Σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση για καταλύματα τύπου Airbnb αυξάνεται κατακόρυφα και το κλασικό νοίκι του διαμερίσματος.

Ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση του ξενοδοχειακού κόσμου. Κατά πως φαίνεται ο νέος ανταγωνιστής θα δημιουργήσει, αρκετά σύντομα, ευνοϊκότερες συνθήκες για τον τουρίστα-πελάτη. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες και καλύτερες τιμές, για να καταφέρουν οι ξενοδόχοι να κρατήσουν την πελατεία τους. Ήδη, πάντως, μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα ετοιμάζουν την είσοδό τους στον χώρο επενδύοντας σε καταλύματα, τα οποία θα διαθέτουν με τη μέθοδο του Airbnb. Φυσικά, όλη αυτή η κατάσταση - επειδή ακριβώς είναι καινούρια χρειάζεται μέτρο, έλεγχο, σχέδιο και μεγάλη προσοχή. Μπορεί, δηλαδή, αν συνεχιστεί η ιστορία με τον ίδιο ρυθμό, κόσμος να επενδύει αβέρτα στο Airbnb και τελικά να του μείνει αμανάτι, γιατί θα φτάσουμε σε σημείο υπερπροσφοράς και κατά συνέπεια η αγορά αυτή, αναπόφευκτα, θα οδηγηθεί σε κορεσμό.


Mία νέα τομή στο χώρο της διασκέδασης Τι θα λέγατε αν το αγαπημένο σας club μεταμορφωνόταν σε κάτι άλλο; Η είδηση θα σας χαροποιούσε; Όμως το Suite δε βρίσκεται δίπλα σας για μια απλή, τυπική «αλλαγή», μα για να παρουσιάσει μία νέα, μοναδική εκδοχή στην έξοδό σας: To Suite Project, ένα bar/restaurant που ήδη προσθέτει χρώμα στο καλοκαίρι σας. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στον νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Suite Project μπορείτε να απολαύσετε τις γευστικές πινελιές του Chef Mιχάλη Καπνογιάννη. Γεύσεις με άρωμα Μεσογείου, από αγνές πρώτες ύλες σε μοναδικές συνταγές που πολλοί θα προσπαθήσουν να μιμηθούν αλλά κανείς δε θα τα καταφέρει! Γεύσεις καινούριες, σε μια εξίσου καινούρια προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δεν αρκείται απλά στο φαγητό, αλλά και στο ποτό όπου τα δροσερά κοκτέιλ ήδη κλέβουν την παράσταση! Όλα αυτά στο hot place που μας αρέσει και σας αρέσει, όπως ακριβώς μας αρέσει να σας εξυπηρετούμε. Όσοι όμως αγαπάτε την ξέφρενη διασκέδαση δεν πρέπει να ανησυχείτε, μιας και το Suite Project φροντίζει και για εσάς! Όταν η κουζίνα κλείνει, οι ρυθμοί της μουσικής ανεβαίνουν και ο χώρος μένει ανοιχτός ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Και όταν οι DJs παίρνουν τη σκυτάλη, όλοι μιλάνε για το μεγαλύτερο πάρτυ της Καρδίτσας και όχι μόνο! DJs με αστείρευτη γνώση της μουσικής, όπως οι Γιώργος Ντέμος και Πάνος Παπαδούλης. Και για όσους δεν τους αρκούν αυτά, οι θεματικές βραδιές που θα ακολουθήσουν αναμένεται να γίνουν με τη σειρά τους “talk of the town”. Νύχτες με jazz πινελιές ή events στοχευμένα ακόμα και σε συγκεκριμένες δεκαετίες. Τέλος, αν θέλετε να διοργανώσετε κάποια εκδήλωση, το μόνο βέβαιο είναι πως θα πάψετε να αγχώνεστε: O χώρος του Suite Project φιλοξενεί κάθε κοινωνική ή και επαγγελματική σας εκδήλωση. Πάντα φυσικά με γνώμονα την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτησή σας, με βάση τα υψηλότερα στανταρτς, με υπεύθυνο επικοινωνίας τον Δημήτρη Μακρή. The Suite Project: Ζήστε το και εσείς, αν δεν το έχετε ήδη κάνει!


Τρικάλων 305 | Καρδίτσα Τηλ. κρατήσεων: 24410 23318 | 697 166 3400


16

Μία “Ανατολίτισα” που σε γοητεύει ακόμα κι όταν δεν τραγουδά

Η

Αθήνα πνίγεται κυριολεκτικά από μία «καλοκαιρινή» μπόρα. Μπορεί ο καιρός τελευταία να μας έχει συνηθίσει σε απότομες αλλαγές, αλλά γίνεται δύσκολο να περπατάς σε δρόμους που το νερό φτάνει πάνω από τους αστραγάλους, όταν πηγαίνεις σε ραντεβού για συνέντευξη με τη Ρένα Μόρφη. Όπως και να ‘χει θες να φτάσεις ατσαλάκωτος. Ο χώρος που είχε κανονιστεί να συναντηθούμε, το στούντιο όπου θα γινόταν και η φωτογράφιση, κάπου στους Αμπελόκηπους. Βρισκόμαστε λοιπόν σ’ ένα υπόγειο που από την πρώτη στιγμή μπαίνοντας αισθάνεσαι την αίγλη που πέρασε από εκεί κάποτε. Όχι πολλά χρόνια πριν, τότε, που τα εξώφυλλα των περιοδικών θύμιζαν περισσότερο γιορτή κατά την παραγωγή τους και λιγότερο δουλειά. Τώρα όμως τα πράγματα έγινα πιο μουντά και η ησυχία πρωταγωνιστεί. Μετά από λίγα λεπτά φτάνει το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας, την οποία αν έπρεπε να χαρακτηρίσω με μία λέξη, θα ήταν γοητευτική. Ονομάζεται Ρένα Μόρφη, και πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε ως Σούλη Ανατολή. Μία νέα και δυναμική γυναίκα που εδώ και δέκα περίπου χρόνια πρωταγωνιστεί στο ελληνικό τραγούδι. Από τη μία, ως η φωνή των Imam Baildi κι από την άλλη, ως μια τραγουδίστρια που έχει τη δική της, μοναδική πορεία. Η Ρένα πιστή στο ραντεβού της, φτάνει στο χώρο την ώρα της συνάντησης. Σε λίγα λεπτά η αυτοπεποίθηση και το νάζι της κάνουν τη ζωή όλων ευκολότερη. Συζητάμε επί μία ώρα για τα πάντα και η κουβέντα μας γίνεται με τέτοια αμεσότητα που θαρρείς πως γνωριζόμαστε χρόνια. Έπειτα ποζάρει για τον φωτογραφικό μας φακό με άνεση την ώρα που οι υπόλοιποι... ακόμα στεγνώνουμε. Η ειλικρίνεια με την οποία μας μίλησε γίνεται αντιληπτή από τη συνέντευξη που ακολουθεί. Αυτό ακριβώς σκεφτόμασταν καθώς παίρναμε το δρόμο της επιστροφής. Όσο για το επόμενο ραντεβού μας, ορίστηκε για κάποιο συναυλιακό stage της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Χρήστος Αρκομάνης Φωτογραφία: Θοδωρής Ψιάχος


Πώς προέκυψε το καλλιτεχνικό σου ψευδώνυμο “Σούλη Ανατολή”, με το οποίο μας συστήθηκες στο πρώτο σου προσωπικό άλμπουμ; Σούλη Ανατολή, εκτός από τίτλος του πρώτου μου προσωπικού δίσκου, είναι και το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε η γιαγιά μου Κεράσια Κουτσελίνη, όταν ήταν τραγουδίστρια τη δεκαετία του ‘50 στην Εξωραϊστική του Βόλου. Αρκετά νωρίς όμως επέλεξε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Με αυτό τον δίσκο λοιπόν, και επαναφέροντας το ψευδώνυμο, θέλω να ολοκληρώσω το όνειρό της. Σε γνωρίσαμε το 2010 στο πλάι του Φοίβου Δεληβοριά. Στην πορεία ακολουθήσατε δικούς σας δρόμους και πρόσφατα σου χάρισε μερικά υπέροχα τραγούδια όπως το “Όταν Σου Χορεύω”. Μίλησέ μας για τη συνεργασία σας. Στο πλευρό του έκανα το ντεμπούτο μου και στάθηκα πολύ τυχερή που συνάντησα στην ζωή μου έναν τόσο χαρισματικό άνθρωπο. Ο Φοίβος Δεληβοριάς για μένα είναι από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της γενιάς του. Αποτελεί πάντα τεράστια έμπνευση για μένα, κι ευτυχώς κι εγώ για εκείνον, αφού έγραψε και κάποια υπέροχα τραγούδια για τον δίσκο μου, τα όποια πραγματικά είναι κομμένα και ραμμένα για μένα, μεταξύ αυτών και το “Όταν Σου Χορεύω”. Έχουμε μια ουσιαστική φιλία και αλληλεπίδραση και μια συνεργασία που συνεχώς εξελίσσεται. Κεφάλαιο Imam Baildi. Πως γνωριστήκατε και πώς έφτασες να αποτελείς την τραγουδίστρια του σχήματος; Στο συγκρότημα μπήκα στο 2010 όταν είχε κυκλοφορήσει τον δεύτερο δίσκο του, με τίτλο “Cookbook”. Δεν είχαν άλλη γυναικεία φωνή πριν κι επειδή άρχισε να υπάρχει ζήτηση για ζωντανές εμφανίσεις, μου έκαναν πρόταση να συμμετέχω για κάποιες συναυλίες και δέχτηκα αμέσως. Ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί από την αρχή ουσιαστικά των εμφανίσεων και αυτό είχε μια ραγδαία ανοδική πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είμαι περήφανη που συμμετέχω σε ένα τόσο ενδιαφέρον project, γιατί έχουμε τραγουδήσει ελληνικά αγαπημένα τραγούδια μεγάλων δημιουργών όπως του Τσιτσάνη και του Ζαμπέτα σε πολύ μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και όχι μόνο: Στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική και ο κόσμος κάθε φορά ανταποκρίνεται με τρομερή θέρμη. Είναι συγκινητικό να βλέπεις να ταξιδεύει τόσο μακριά η μουσική και πιστεύω πως σ’ αυτό τα εύσημα παίρνουν αποκλειστικά ο Ορέστης και ο Λύσανδρος Φαληρέας, οι ιδρυτές του γκρουπ γιατί έχουν καταφέρει να δώσουν μια πολύ φρέσκια ματιά και οι παραγωγές που κάνουν είναι διεθνών προδιαγραφών. Αν ξεκινούσες σήμερα να ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά, θα έμπαινες στον πειρασμό να δοκιμαστείς μέσα από ένα talent show; Τα talent shows υπήρχαν πολύ έντονα στην επικαιρότητα πριν 9 περίπου χρόνια που ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία. Και νομίζω μάλιστα πως τότε ήταν πιο πολλά υποσχόμενα. Ωστόσο δεν μπήκα ποτέ στην διαδικασία να δελεαστώ, όχι γιατί θεωρώ πως είναι κάτι μεμπτό ή κάτι εύκολο, κάθε άλλο. Όση και να είναι η αρχική προβολή που έχεις, η συνταγή για έναν τραγουδιστή ή έναν μουσικό γενικότερα παραμένει απαράλλακτη: Να κάνει καλή μουσική. Ωστόσο ο λόγος που δε θα πήγαινα ποτέ είναι γιατί σαν ιδιοσυγκρασία δεν θα μπορούσα να αντέξω ψυχολογικά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Θα ήταν τρομερά αγχωτικό για μένα και θαυμάζω όσους έχουν το σθένος και την αυτοπεποίθηση να διαγωνιστούν σε οτιδήποτε. Πόσο σε απασχολεί η εξωτερική σου εμφάνιση; Αφιερώνεις αρκετό χρόνο στο να περιποιείσαι τον εαυτό σου; Δεν έχω καταλήξει στο αν με απασχολεί ή όχι. Στην


Το πάντρεμα του παλιού ελληνικού τραγουδιού με τον σύγχρονο ήχο, θεωρείς πως είναι η ταυτότητά σου πλέον ή σε φαντάζεσαι στο μέλλον να ασχοληθείς και με άλλα μουσικά είδη; Αυτό το στυλ που περιγράφεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Imam Baildi και είμαι περήφανη που συμμετέχω σε ένα συγκρότημα που το 2007 ξεκίνησε κάτι εντελώς πειραματικά και κατάφερε να γίνει τάση. Τόσα χρόνια συνεργασίας μαζί τους προφανώς και με έχουν επηρεάσει, έχω πάρει αν θες ένα συγκεκριμένο χρώμα. Ωστόσο ο προσωπικός μου δίσκος βασίζεται στο πρωτότυπο ρεπερτόριο και όχι τόσο στις διασκευές. Η ταυτότητά μου περνάει από πολλά φίλτρα και το κλασικό λαϊκό τραγούδι είναι σίγουρα ένα από αυτά. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλες επιρροές που με καθορίζουν και με διαμορφώνουν όπως η latin μουσική, ακόμη και οι σύγχρονες επιτυχίες. Η ταυτότητα της προσωπικής μου δουλειάς έχει ένα πολύ ξεχωριστό και δικό της ήχο, όπως και οι παραστάσεις που κάνω και νιώθω ότι είναι το επόμενο μου βήμα.

καθημερινότητα μου δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου, ενώ στα live συνήθως τα κάνω όλα μόνη μου: Styling, μαλλιά και μακιγιάζ. Απ’ τη μια μου αρέσει να βάζω τα καλά μου σε μια συναυλία γιατί είμαι οικοδέσποινα και νιώθω την υποχρέωση να τιμήσω τους καλεσμένους μου κατά κάποιο τρόπο, και απ’ την άλλη δε με ενδιαφέρει να φαίνομαι αψεγάδιαστη. Πολλές φορές η συμπεριφορά μου πάνω στην σκηνή αντιφάσκει με την εμφάνιση γιατί αφήνομαι τελείως ελεύθερη και αυθόρμητη. Ε… και αν χαλάσει και καμία μπούκλα, δεν έγινε και τίποτα! Πιστεύεις πως η εξωτερική εμφάνιση συνδέεται άρρηκτα με την επαγγελματική καταξίωση; Σε καμία περίπτωση. Θέλω να πιστεύω δηλαδή πως δεν συνδέεται η εξωτερική εμφάνιση με τίποτα, ούτε με την κοινωνική ούτε με την επαγγελματική ζωή. Πολλές φορές η ιστορία έχει αποδείξει πως δε χρειάζεσαι τέτοιου είδους εφόδια αν έχεις στόχους και προσήλωση σ’ αυτό που κάνεις. Και πολλές φορές έχουν αποδείξει πως ίσως μια ευκολία στην εμφάνιση μπορεί να σε εγκλωβίσει.

Πιστεύεις στο πάντρεμα διάφορων ήχων και πολιτισμών; Επίσης, ποιες άλλες μουσικές από τον κόσμο σε έχουν γοητεύσει; Ναι, μου αρέσει πολύ η ανάμιξη διαφόρων στοιχείων στη μουσική. Είναι σίγουρα ένα καθοριστικό στοιχείο της εποχής μας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώνεις πόσο κοντά μπορεί να είσαι με πολιτισμούς που χιλιομετρικά είναι τόσο μακρινοί. Άλλωστε και εμείς οι ίδιοι είμαστε η ανάμιξη δύο DNA και αποτελούμε κάτι καινούριο και μοναδικό. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και στη μουσική αυτό που λέμε επιρροή. Εμπνέεσαι από ένα άλλο τραγούδι, έναν άλλον πολιτισμό ή οτιδήποτε έξω από σένα και βγάζεις κάτι καινούριο. Τη δική σου οπτική γωνία, αν θες. Στη ζωή γενικότερα όλοι τα ίδια λέμε, απλά με δικά μας λόγια. Πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου από τότε που έγινες ευρύτερα γνωστή; Έχω γίνει ευρύτερα γνωστή; Άντε καλέ! Σου έχουν γίνει προτάσεις να τραγουδήσεις σε πιο εμπορικούς χώρους, όπως τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα; Θα το έκανες ποτέ αν είχες ανάγκη τα χρήματα; Ναι, μου έχει γίνει πρόταση και θα το έκανα με ευχαρίστηση και όχι απαραίτητα με δέλεαρ τα χρήματα. Απεναντίας, αυτά δε θα ήταν ποτέ το κριτήριο. Αν υπήρχαν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για να μπορέσω

να επικοινωνήσω σωστά αυτό που έχω να παρουσιάσω τότε ο χώρος δε θα ήταν ποτέ ζήτημα, δεν κάνω διακρίσεις. Θα μπορούσε να είναι από ένα σουβλατζίδικο στην παραλία μέχρι ένα στάδιο. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτά, πόσο σημαντικά πιστεύεις πως είναι τα χρήματα όσον αφορά την ευτυχία του ανθρώπου; Η αλήθεια είναι πως όλοι ονειρευόμαστε πώς θα ήταν αν ήμαστε πλούσιοι. Όποιον πολύ πλούσιο βλέπω όμως δε μου φαίνεται να τα έχει και όλα λυμένα. Οπότε, φιλοσοφικά αν το πάρουμε, νομίζω η απάντηση είναι “μηδέν άγαν”. Ονειρευόσουν από μικρή να γίνεις τραγουδίστρια; Με τι άλλα πράγματα έχεις ασχοληθεί επαγγελματικά; Ήξερα ότι θα κάνω κάτι που θα περιέχει έκθεση, γιατί είχα πάντα τρομερή άνεση με αυτήν. Δε ντρεπόμουν ούτε να τραγουδήσω,

ούτε να χορέψω. Είχα λοιπόν πολύ φυσική αυτή την εξωστρέφεια. Ωστόσο τελείωσα Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών. Έτσι, υπήρξα καθηγήτρια σε ιδιαίτερα Ιστορίας για κάποια χρόνια. Όμως ως “επαναστάτρια” φοιτήτρια που αποζητά την ανεξαρτησία της, έχω δουλέψει περιστασιακά σε καφετέρια, σε πολυκατάστημα και σε σουπερ μάρκετ στην Ισλανδία, την περίοδο που είχα πάει για Erasmus. Για μικρά διαστήματα όλα αυτά, από μια μέρα ως ένα μήνα, γιατί για οποιοδήποτε επάγγελμα χρειάζεται εξειδίκευση και ταλέντο, κι εγώ συνήθως τα έκανα θαλασσα. Τίποτα δεν είναι απλό και είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάζεις τις ικανότητες και τις αντοχές σου. Θα ήθελες να είχε γεννηθεί σε κάποια προηγούμενη εποχή; Τι σου λείπει απ’ το σήμερα; Όχι, με τίποτα. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω γεννηθεί σε αυτήν την εποχή που έχουμε πρόσβαση σε τόσα διαφορετικά στοιχεία, που μπορούμε να κάνουμε αυτό το “mix and match” με τόση ευκολία. Έχοντας σπουδάσει Ιστορία, ξέρω καλά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά των προηγούμενων εποχών και χαίρομαι που έτυχα σε μια τόσο ειρηνική και ευνοϊκή για τις γυναίκες εποχή. Σίγουρα αν το συζητήσουμε και συνομωσιολογήσουμε, όλα είναι σχετικά. Κι εμείς ζήσαμε την Κρίση στην καλύτερη δεκαετία μας. Αλλά θα περάσει, όπως πέρασαν όλα. Όπως ο πάππους σου μιλάει για την Κατοχή, έτσι θα έχουμε κι εμείς να λέμε ιστορίες. Είμαι ευγνώμων ειλικρινά. Το μόνο που μου λείπει απ’ το σήμερα είναι ότι δεν αγοράζουμε πια δίσκους.


Έχεις φοβηθεί ποτέ ότι μπορεί σε κάποιον να ακούγεσαι αρκετά ρετρό; Σε έχουν συγκρίνει ποτέ με τραγουδίστριες του παρελθόντος; Δεν έχω φοβηθεί αν ακούγομαι ρετρό γιατί νιώθω ένα κορίτσι της εποχής μου και τίποτα παραπάνω. Όπως τη βιώνω εγώ τουλάχιστον. Ότι μπορώ να ακούω ή να φοράω ο,τι θέλω κι αυτό κομμάτι της εποχής μου είναι. Υπάρχουν φορές που με συγκρίνουν με τις παλιότερες τραγουδίστριες αλλά με αφορά πολύ λίγο σαν γεγονός. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα των Imam Baildi, δεν θέλησα ποτέ να ανταγωνιστώ την αρχική εκτέλεση. Τα τραγούδια που έχουν διασκευάσει τα παιδιά προέρχονται από προηγούμενες δεκαετίες και διάφορα στυλ. Η Εσκενάζυ δεν είχε καμία σχέση με τη Βέμπο, ούτε η Γεωργακόπουλου με την Δήμητρα Γαλάνη. Αναγκαστικά έπρεπε να βρω δικό μου τρόπο για να μπορέσω να τραγουδήσω μια τόσο μεγάλη γκάμα. Αν έμπαινα στη διαδικασία να συγκριθώ ή να μιμηθώ θα είχα χάσει το στοίχημα εξ’ αρχής. Θα σε ενδιέφερε ποτέ να εισχωρήσεις και σε άλλες τέχνες; Αν θεωρούσα ότι μπορώ να το κάνω και ότι θα τύχαινε θα έκανα μέχρι και επέμβαση ανοιχτής καρδιάς! Ευτυχώς ξέρω ότι δεν μπορώ, όποτε μη φοβάσαι! Το ίδιο ισχύει και για τα καλλιτεχνικά. Αν προκύψει κάτι στο όποιο πιστεύω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να υπάρχει όντως ένας καλλιτεχνικός λόγος και όχι απλή ματαιοδοξία, φυσικά και θα το έκανα. Αν είχες φωνή για να τραγουδήσεις μόνο ένα τελευταίο τραγούδι ακόμα, ποιο θα ήταν αυτό; Το “The Girl from Ipanema”.

Όπως ο πάππους σου μιλάει για την Κατοχή, έτσι θα έχουμε κι εμείς να λέμε ιστορίες για την Κρίση

Αν είχες τη δυνατότητα να ζεις σε μία και μόνο εποχή του χρόνου, ποια θα ήταν αυτή; Στην εποχή που γεννηθηκα, την Άνοιξη. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τι σε δίδαξε; Ότι μπορείς να θεωρείσαι νέος και ανερχόμενος ακόμη κι όταν πατήσεις τα 30. Τι αγαπάς να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; Να κάθομαι στο σπίτι μου με τους δυο αγαπημένους μου γάτους. Τι εικόνες σου φέρνει το καλοκαίρι και ποιος είναι ο αγαπημένος σου προορισμός; Ως βέρα Βολιώτισσα η απάντηση είναι μία: Εκδρομές στο Πήλιο! Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια όσον αφορά την προσωπική σου πορεία αλλά και τους Imam Baildi; Αυτό το καλοκαίρι κάνω παράλληλα περιοδεία και με τους Imam Baildi και με την Σούλη Ανατολή, οπότε σίγουρα κάπου θα με πετύχετε. Ετοιμάζω επίσης καινούρια τραγούδια με την Σούλη που θα κυκλοφορούν σταδιακά στα πλαίσια του δεύτερου προσωπικού μου δίσκου. Καλώς ή κακώς Facebook και Instagram είναι οι πιο άμεσοι και έγκυροι τρόποι να ενημερωθεί κάνεις για καινούριες κυκλοφορίες, συναυλίες και άλλες περιπέτειες.

Τέλος, τι σημαίνει για σένα η λέξη Πεζοδρόμιο, που είναι και το όνομα της free press μας; Κάτι τρομερά σημαντικό που υστερεί στην Ελλαδα.Τα μεγάλα πεζοδρόμια κάνουν τη ζωή στην πόλη πιο πολιτισμένη!


21

Η εφαρμογή που «κανείς δεν έχει» και φέρνει τους ανθρώπους όσο πιο κοντά γίνεται

Δ

ημιουργήθηκε το 2012 και άρχισε να γίνεται γνωστό στη χώρα μας 2 χρόνια μετά. Στην ουσία ξεκίνησε σαν αντίπαλο δέος του Snapchat, του οποίου η δυνατότητα για αποστολή μηνυμάτων τα οποία διαγράφονται μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έκανε πολλούς να σκεφτούν (και να πράξουν) πονηρά. (Σχεδόν) όλοι όσοι ασχολούνται με το social media το έχουν ακουστά. Μεγάλο μέρος τους το έχει χρησιμοποιήσει, μόνο που ελάχιστοι το παραδέχονται. To Tinder είναι μία σχετικά νέα πραγματικότητα στο θέμα του online dating. Ένα app που σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις κόσμο που σου αρέσει εμφανισιακά χωρίς να αναλωθείς στην προετοιμασία του να στρώσεις το δρόμο για την προσέγγιση. Του αρέσεις και σου αρέσει, κάνεις like, σου κάνει like, γίνεται το match και έτσι ξεκινάει η ιστορία. Αν έχεις λογαριασμό στο Facebook, η διαδικασία εγγραφής σου είναι εύκολη υπόθεση. Συνδέεσαι με το Tinder και σε λίγα λεπτά φτιάχνεις το νέο σου προφίλ. Αν όχι, με τον αριθμό του κινητού σου η εφαρμογή επιβεβαιώνει τα στοιχεία σου και μπαίνεις το ίδιο γρήγορα στο κόλπο. Λίγες φωτογραφίες, τα ενδιαφέροντά σου, η ηλικία σου, το φύλο και το target group που σε ενδιαφέρει, όπως η χιλιομετρική απόσταση στην οποία θα ψάξεις. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως το καλοκαίρι η

χρήση του πενταπλασιάζεται! 50 εκατομμύρια χρήστες το ξέρουν και το εμπιστεύονται, ενώ 10 εκατομμύρια απ’ αυτούς το χρησιμοποιούν καθημερινά και ξοδεύουν τουλάχιστον μισή ώρα τη μέρα χρησιμοποιώντας το! Κάπου εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως το Tinder εκτόπισε το Snapchat στον τομέα του dating. Μια άλλη ενδιαφέρουσα στατιστική αφορά την κατάσταση των χρηστών: Περισσότεροι από τους μισούς είναι ελεύθεροι και στοχεύουν στο σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Υπάρχει επίσης ένα… σατανικό 12% από ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση ή είναι παντρεμένοι και ψάχνουν να βρουν το κέρατο το οποίο θα φορέσουν στο άλλο τους μισό. Όσο για τις ηλικίες, τη μερίδα του λέοντος της χρήσης κατέχει το ηλικιακό φάσμα 24-32. Από την άλλη, είναι κοινό μυστικό ότι το πονηρό του όλου θέματος κάνει τους ανθρώπους, χρήστες του και μη, καχύποπτους. Το προαναφέραμε και προφανώς το γνωρίζετε και χαμογελάτε πονηρά. Η πιο κλασική δε ατάκα που ακούμε συνεχώς είναι το «Δεν έχω λογαριασμό, αλλά έχω δει να το χρησιμοποιεί φίλος/η μου!». Αυτή η προσπάθεια απόκρυψης είναι βέβαιο πως πηγάζει από το φόβο του να μη χαρακτηριστούν «στερημένοι» ή «πέφτουλες». Την ίδια στιγμή βέβαια, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού το Tinder είναι πλήρως

απενοχοποιημένο και υπάρχουν ιστορίες ακόμα και ατόμων που έμεναν σε διπλανά διαμερίσματα και ερωτεύτηκαν μέσω της εφαρμογής. Το καλοκαίρι είναι εδώ και η χρήση του Tinder στις διακοπές χτυπάει κόκκινο. Με αυτά κατά νου, δε μείναμε ασυγκίνητοι και προσεγγίσαμε δύο ανθρώπους του κοντινού, φιλικού μας κύκλου που δέχτηκαν να μας μιλήσουν. Ήρθαν στα γραφεία μας και μας διηγήθηκαν τη δική τους ιστορία, κι όχι αυτή του φίλου τους. Καπώς έτσι λοιπόν, ένας άνδρας και μία γυναίκα μοιράζονται μαζί μας τις αλήθειες τους

Θανάσης Καρανίκας


22

Ο Γιώργος δεν ψήνεται να ξανακάνει σχέση

Δ

εν υπάρχει πιο περίεργο πράγμα απ’ το να μην έχεις φύγει ποτέ από την πόλη σου για διάστημα μεγαλύτερο της μιας βδομάδας αν εξαιρέσουμε τη θητεία στο στρατό. Και στα 27 μου αυτό το πράγμα νιώθω πως με γερνάει πρόωρα. Με πνίγει και με πιάνω συνέχεια να αναρωτιέμαι τι έκανα λάθος. Μου τη σπάω και που παραπονιέμαι, γιατί υπάρχουν άλλοι που βρίσκονται εδώ και δεν έχουν καν δουλειά. Εγώ λοιπόν και δουλειά έχω, και ελεύθερο χρόνο και χαμογελάω και στην τελική δε με λες καταθλιπτικό. Με λες πολύ κοινωνικό, με συνεχείς εξόδους σε πολλά, διαφορετικά μπαρ. Η παρέα όμως αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Aκόμα, η αυτοπεποίθησή μου είναι πολύ χαμηλή λόγω της μυωπίας που έχω από παιδί. Όταν δε μπορώ να φορέσω φακούς, αναγκάζομαι να κυκλοφορώ με κάτι γυαλιά που θυμίζουν τα γκλαμουράτα πάρτυ της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Κι όταν δεν έχω τίποτα από τα δύο, δε βλέπω την τύφλα μου. Πριν λοιπόν χρησιμοποιήσω το Tinder, διάβασα όσο περισσότερα άρθρα μπορούσα σχετικά με την εφαρμογή. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση μπω σε κάτι τόσο περίεργο και να μην ξέρω τι μου γίνεται. Ο μεγαλύτερος μου φόβος ήταν να μην το μάθουν οι γύρω μου και όχι η απόρριψη. Έτσι κι αλλιώς το πιο πιθανό είναι η κοπέλα στην οποία θα κάνεις like να μην δει ποτέ το προφίλ σου. Ούτε καν άκυρο δεν τρως δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις. Στο Tinder δεν έφτιαξα νέο λογαριασμό αλλά συνδέθηκα με το Facebook αφού βεβαιώθηκα πως δε θα μπορούν να το δουν οι φίλοι μου. Αυτό που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση από την αρχή, ήταν το πόσες γυναίκες υπήρχαν στην εφαρμογή.

Ξεκίνησα λοιπόν κι εγώ τα likes όπως άλλοι τόσοι που δεν τολμάν να το πουν. Έτσι κι αλλιώς στο Tinder τα πράγματα είναι ευκολότερα απ’ το Facebook. Εδώ λίγο θέλει και μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό, αν γίνει το match. Για όσους δεν είναι πονηροί ή περίεργοι, match συμβαίνει όταν δύο πρόσωπα κάνουν like μεταξύ τους. Τότε ξεκινάει και το chat. Στην αρχή απογοητεύτηκα γιατί δεν έβρισκα καμία ανταπόκριση. Βέβαια και τα likes ή superlikes δεν τα έκανα με το κιλό. Στη συνέχεια, αφού βελτίωσα λίγο το προφίλ μου ήρθαν τα πρώτα matches. Κορίτσια όμορφα, έτσι κι έτσι, έξυπνα ή και αδιάφορα. Στο Tinder από τις πρώτες φράσεις του άλλου καταλαβαίνεις τι μέρος του λόγου είναι. Όσες γνώρισα από κοντά πάντως πέρα από ενδιαφέρουσες δεν ήθελαν καμία δέσμευση. Βολικό, μιας και σκεφτόμουν το ίδιο. Επίσης είναι λογικό οι γυναίκες να είναι πιο μαζεμένες. Κανείς δε θέλει να στιγματιστεί από τη χρήση του. Το βρίσκω και λίγο αστείο, να το χρησιμοποιούν όλοι και κανείς να μην το ομολογεί! Αν κάτι μου τη σπάει, είναι που το βλέπω κάποιες φορές σαν μια μεγάλη «αγορά κρέατος». Αλλά από την άλλη με έχει βοηθήσει να μη σκέφτομαι να ξαναγυρίσω σε σχέση. Η ζωή είναι (λίγο) πιο ωραία με το Tinder και πραγματικά δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Θα είναι για πάντα ένα προσωπικό μου ένοχο μυστικό που μου επιτρέπει να φλερτάρω με άνεση.


23

Η Μαρία ντρέπεται, αλλά την κάνει τη δουλειά της

Ε

ίμαι 22 χρονών, κατάγομαι από μεγάλο αστικό κέντρο και είμαι φοιτήτρια σε μια σχολή της Θεσσαλίας. Έμαθα την ύπαρξη του Tinder από την κολλητή μου η οποία το κατέβασε, το χαζο-χρησιμοποίησε και μου πρότεινε να το κατεβάσω κι εγώ, επειδή, λέει, «έχει πλάκα». Μετά από 2-3 εβδομάδες έχουμε ραντεβού και έρχεται αργοπορημένη. Μου ξεφουρνίζει ότι βγήκε με ένα παιδί που μιλούσαν στο Tinder και ότι της άρεσε αρκετά. Με τη δεύτερη λοιπόν το κατέβασα κι εγώ. Μία που το ενεργοποίησα και έκανα 4-5 swipe left και μία που το παράτησα. Μετά από δύο μέρες μπαίνω στο Facebook και βλέπω ότι έχει γράψει κάποιος σε σελίδα του στυλ «Ανομολόγητα» του πανεπιστημίου μου ότι με είδε στην εφαρμογή, του άρεσα και ήθελε να κάνει swipe right αλλά τον πέταξε η εφαρμογή. Παθαίνω ένα μίνι εγκεφαλικό και απευθείας στέλνω στον διαχειριστή της σελίδας να σβήσει το post, απενεργοποιώ το προφίλ μου και βράζω στο καζάνι της ντροπής με την ελπίδα να μην το έχει δει κανένας γνωστός. Προφανώς η περιέργεια δεν με άφησε να ησυχάσω και μετά από κάποιες μέρες το ενεργοποίησα ξανά προκειμένου να ανακαλύψω τον κρυφό μου θαυμαστή και κάπως έτσι συνέχισα να το χρησιμοποιώ. Δισταγμοί πάντα υπήρχαν ως προς την αυθεντικότητα των προφίλ των υποψηφίων ερωτικών «συντρόφων», αν και το επόμενο βήμα μετά την πρώτη επαφή στο Τinder, είναι συνήθως το αίτημα φιλίας Facebook, όπου λίγο-πολύ μπορεί καθένας να καταλάβει κάποια βασικά στοιχεία για τον άλλον. Το Tinder είναι ένας εύκολος τρόπος να προσεγγίσεις ερωτικά κάποιο άτομο και όταν το χρησιμοποιείς ξέρεις ότι και άλλος έχει τον ίδιο σκοπό, οπότε όσο περίεργο και να ακούγεται, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το Facebook, αντιθέτως,

είναι αχανές και θεωρώ πως δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους χρήση γιατί και να βρεις τυχαία κάποιο άτομο που σου αρέσει, είναι λίγο creepy να του στείλεις αίτημα φιλίας. Πόσο μάλλον, όταν δεν υπάρχουν κοινοί φίλοι. Ωστόσο, κανένα από τα δύο social media δεν συγκρίνονται με την γοητεία του κανονικού φλερτ, της συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο, και της επικοινωνίας με τη γλώσσα του σώματος αντί για τα άψυχα και απρόσωπα μηνύματα, αλλά ποιος έχει χρόνο για αυτό; Εξάλλου, η μικρή μου εμπειρία λέει ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες των νεότερων γενεών δεν έχουν μάθει να κάνουν και να αποδέχονται φλερτ. Προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ το Tinder σε καθημερινή βάση, αντιθέτως μπαίνω σπάνια για να χαζέψω όταν βαριέμαι πολύ και θέλω να σκοτώσω κάπως τον χρόνο μου. Πολλά matches, χύμα άντρες, αστεία superlikes και κάφρικα πεσίματα. Τα προφίλ πολλά και διάφορα. Οι κλασικοί απανταχού κάγκουρες, οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι κλαρινογαμπροί, οι αυτοκινητάκιδες, οι φιλόζωοι, οι ρομαντικοί, οι σοφιστικέ, οι μπρουτάλ, οι ελληναραδες, οι πιο φυσιολογικοί, τα τρολ και τα ζευγάρια που ψάχνουν τρίτο άτομο για περιπέτειες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και γούστα σαν μια κοινή αγγελία. Οι προσεγγίσεις είναι συγκεκριμένες. Από το απλό και σύνηθες «γεια σου τι κάνεις» ή μια έξυπνη ατάκακοπλιμέντο, μέχρι πρόστυχα επίθετα και πονηρά GIF. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν αρκετά να μην διαρρεύσει στον κύκλο μου μέχρι που μπήκα και “έπεσα” επάνω σε πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους μου. Βέβαια ακόμη δεν έχει απενοχοποιηθεί πλήρως στο μυαλό μου και δεν νομίζω να απενοχοποιηθεί ποτέ.


24

Ένα μοναδικό ταξίδι γεύσης που κάθε χρόνο σημαίνει καλοκαίρι

Πόσα έχουν γραφτεί και πόσα ακόμα συζητηθεί για το ίσως «πιο αθώο» θερμιδικά γλυκό που γέννησε η παγκόσμια ζαχαροπλαστική. Όσα χρόνια και να πάμε προς τα πίσω το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το παγωτό. Το παγωτό σε όλες του τις εκδοχές. Σορμπέ (το αθωότερο), με γάλα κατσίκας, το λατρεμένο παρφέ και άλλα πολλά που μεταβολισμό ισχυρό να έχεις και να ταξιδεύεις κάθε φορά και με νέα γεύση. Το παγωμένο γλυκό παρασκευάστηκε στην ιστορία από διάσημους chef σε άπειρους συνδυασμούς, αλλά δεν μπορούσε να λείπει και η «μαμαδίστικη» εκδοχή από τα ελληνικά νοικοκυριά με συνταγές που ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Παρόλα αυτά τα συσκευασμένα παγωτά κάποια στιγμή είχαν την τιμητική τους και πρωταγωνίστησαν για αρκετά χρόνια. Οι εταιρείες παραγωγής τεράστιες και πάμπολλες. Στην χώρα μας θυμόμαστε την ΕΒΓΑ, η οποία ενέταξε τον Έλληνα στην φιλοσοφία του συσκευασμένου παγωτού με την «ΕΒΓΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», την ΔΕΛΤΑ που στην συνέχεια ήταν ο κύριος ανταγωνιστής της, την ΚΡΙ ΚΡΙ, αλλά και την ALGIDA. Το πρώτο παγωτό κάποτε ήταν παράδοση να το αγοράζουμε μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Αυτό συνέβαινε στα 80’s. Υπάρχουν «ξυλάκια» και «κυπελάκια» που χαράχθηκαν στις μνήμες μας και έχουν μείνει στην ιστορία του μάρκετινγκ. Η πασίγνωστη Πατούσα με γεύση μπανάνας και σοκολάτας, ο Ροζ Πάνθηρας με γεύση φράουλας, η Καραμπόλα, το Number1 και το Μανχάταν. Επίσης αξέχαστα το Lucky Cup που εκείνη την αθώα εποχή μας έδινε την χαρά της νίκης με το δώρο που κρυβόταν στη βάση του. Αργότερα, και αφού η αγορά στην χώρα μας άρχισε να έχει επιρροές μεγαλύτερες από ξένες χώρες, έφτασαν τα πιο λαμπερά σκευάσματα. Συνταγές που παρουσιάστηκαν με πολυτελή χαρακτήρα. Η VIENETTA ήταν οικογενειακής συσκευασίας παγωτό με διαφημιστικό σποτάκι που έμεινε στην ιστορία για τον ήχο που ακουγόταν κατά το σερβίρισμα. Το Magic που έδινε αέρα κοσμοπολίτικο και έβαζε σε δεύτερη μοίρα τα μέχρι τότε γλυκίσματα.

Πεζοδρόμιο Team

Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα αλλάζουν και το παγωτό στην Ελλάδα προσαρμόζεται στην παγκόσμια αγορά. Ο καταναλωτής δείχνει μικρότερο ενδιαφέρον για την συσκευασία και αναζητά μοναδικότερο προιόν. Εμφανίζονται εταιρείες μικρότερου οικονομικού μεγέθους αλλά με προφίλ που παραπέμπει στην σύγχρονη απαίτηση του αγνότερου και ακριβότερου αποτελέσματος. Φίρμες όπως η KAYAK και η ΔΩΔΩΝΗ κατακτούν την αγορά και διδάσκουν με τις μοναδικές τους γεύσεις. Επίσης κάπου εδώ κάνουν την εμφάνισή τους και οι αντίστοιχοι ξένοι κολοσσοί, όπως η BEN & JERRY’S για να δοκιμάσουμε και να απολαύσουμε το παγωτό στην εκδοχή της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού. Η ιστορία αυτού όμως του γλυκού κρύβει μία ακόμη πτυχή που όσα χρόνια και αν περάσαν, παραμένει ίδια και ίσως αναλλοίωτη. Είναι η εκδοχή του τοπικού, γειτονικού σου ζαχαροπλαστείου. Πόσες φορές δεν έχεις περάσει έξω από κάποιο ζαχαροπλαστείο και δε σου μύρισε παγωτό! Είναι αυτή η μυρωδιά βρασμένου γάλακτος μαζί με βανίλια ή σοκολάτα. Είναι η γνώριμη εμπειρία που δηλώνει φρέσκο και σπιτικό. Αγνό και μοναδικό. Το παγωτό της γειτονιάς εγγυάται την ποιότητά του από μόνο του αφού παρασκευάζεται σε μικρές ποσότητες. Ξοδεύεται γρήγορα και επαναπαρασκευάζεται με προγραμματισμό συνήθως εβδομάδας. Και βέβαια δε λείπει από την ιστορία και ο ίδιος ο ζαχαροπλάστης, που σε συγκινεί κάθε φορά που σε βλέπει γνωρίζοντας και τη γεύση που αγαπάς. Το Πεζοδρόμιο λοιπόν, αφού έπιασαν οι πρώτες ζέστες, άρπαξε την ευκαιρία και ξεκίνησε ένα μικρό οδοιπορικό σε όλη τη Θεσσαλία για να δοκιμάσει παγωτά και να τα κρίνει. Ταξιδέψαμε για μία εβδομάδα και στις 4 πόλεις και επισκεφθήκαμε πάνω από 50 σημεία που μπορεί κάποιος να αγοράσει παγωτό. Στις επόμενες σελίδες μας προτείνουμε αυτά που μας συγκίνησαν. Δεν αποκλείεται κάποιο να μας ξέφυγε. Αλλά σίγουρα αυτά που σας παρουσιάζουμε κλέβουν την παράσταση.


2

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ «ΜΗΝΙΑΣ» 3ο χλμ Καρδίτσας – Τρικάλων, Καρδίτσα, Τηλ.2441025932

1 ΣΟΡΜΠΕ ΛΕΜΟΝΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

3

ΣΟΡΜΠΕ ΦΡΑΟΥΛΑ MAXIMUM ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ!

4

ΤΟΥΡΤΑ ΠΑΓΩΤΟ ΦΡΑΟΥΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΟΥΡΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

BITTER ΣΟΚΟΛΑΤΑ Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ «ΜΗΝΙΑΣ» ΚΛΕΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. Η ΠΙΟ ΠΙΚΡΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ!


,

5

6

7

ELODIE SORBET CHOCOLAT BITTER ET MANGUE BIO COLLECTION ÉTÉ 2018

FARMER SHOP ΣΟΡΜΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΕΥΣΗ

ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΒΑΝΙΛΙΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΥΡΕ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΣΙΑΤΕΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 73 - ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410250022 ST GERMAIN - PARIS

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Νο. Ι27 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΗΛ. 2441103184

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 29, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΗΛ. 2441073306

8

9

10

CHILLBOX ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

CHOCOLAND ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΓΛΥΚΟ ΣΤΥΛΛΑΣ ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ ΠΑΓΩΤΟΥ, CHEESECAKE ΜΕ ΚΟΥΛΙ ΜΥΡΤΙΛΛΟ (BLUEBERRY) ΚΑΙ CRUMBLE ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 42 ΚΑΙ Δ. ΛΑΠΠΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΗΛ. 24410 28023

ΙΑΣΩΝΟΣ 135, ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 2421 024555

11

ΜΠΑΛΑΗΣ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΓΕΥΣΗ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 57, ΤΗΛ. 2410257412 ΠΑΙΩΝΙΟΥ & ΔΡΟΣΗ, Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΛ. 2410625664 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ & ΜΗΛΟΥ, ΤΗΛ. 2410625665 ΛΑΡΙΣΑ

12

13

ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΑΙ NOCCIOLA 100% ΠΑΣΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

ΤΡΙΖΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ “SALTED CARAMEL” ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 77, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΤΗΛ. 2441023412

ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΗΛ. 24310 30002 / 6978184232


08-12 αυγούστου

#kazarmafest

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

·öîôáîÛ÷ åíæáîÝóåé÷:

Monsieur Minimal & ¢Àëè÷ Johnny Vavouras & the Cadillacs ¡éÀîîè÷ °ìåêÀëè÷ ªïæÝá °òâáîÝôè

Îðáõìï ôïù äéáçöîéóíoà Ûîá ðòÞôùðï ôòáçïàäé íå óôÝøïù÷ ëáé íïùóéëÜ çòáííÛîï áðïëìåéóôéëÀ çéá ôïî îéëèôÜ

¢¸¤¿ªÆ¶ ªË»»¶ÆÃ̸ facebook.com/KazarmaMusicFestival/

ºòéôéëÜ åðéôòïðÜ:

ªïæÝá °òâáîÝôè °îäòÛá÷ ¤Àíðòïù ÁÝëï÷ »ïùòáôÝäè÷


28

Αυτό τον μήνα σε ρωτήσαμε ποια 3 σε ένα απομονωμένο νησί. Βάλε #pe

@constantinos.velis

Βγες στο #pezodromio @_dimitrioueleni_ Σε ένα απομακρυσμένο νησί θα έπαιρνα μαζί μου μαχαίρι, κονσέρβες και αναπτήρα.

@evans_tsitsanis Μαζί μου θα έπαιρνα ένα sleeping bag, ένα mp3 player για να ακούω μουσική και ένα μαχαίρι, αν χρειαστεί να κόψω κάτι να φάω!

@_vaiopoulos Κινητό, λεφτά και μπύρες. Δεν μου αρέσει να είμαι απομονωμένος οπότε θα έπαιρνα ότι χρειαζόμουν για να χαλαρώσω στην παραλία κάνα-δυο ωρίτσες και μετά να βρω τρόπους να ξεφύγω.

που θα ανεβάσεις στο προφίλ σο

@stef_tso13 Πιστεύω πως έπαιρνα μαζί μου καφέ γιατί δεν ζω χωρίς αυτόν. Ένα μαξιλάρι, γιατί χωρίς ύπνο δεν υπάρχει ζωή. Τέλος, ένα ψαροντούφεκο για λόγους επιβίωσης.

@cleopatra_black Σίγουρα ένα μικρό μαχαιράκι, έναν οδηγό επιβίωσης και ένα σεντόνι ή ένα μεγάλο κομμάτι υφάσματος.

@chrisostomos_tsiplikiaris Τα 3 πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου είναι σχοινί, μαχαίρι και φωτιά.

@v Θ μ και κ

νερ

@fotiskatsaros_ Όπλο, μαχαίρι και αναπτήρα

@charikleia.blue Εάν πήγαινα σε ένα απομονωμένο νησί, θα έπαιρνα μαζί μου ένα μαχαίρι, αναπτήρα και σίγουρα κουτί πρώτων βοηθειών.

@alex_geo10 Μαζί μου θα έπαιρνα μαγιό, σαγιονάρες και κινητό.


29

3 πράγματα θα έπαιρνες μαζί σου

ezodromio στην επόμενη φωτογραφία ου και μάθε την επόμενη ερώτηση!

@kon0s Τα 3 πράματα που θα ήθελα μαζί μου θα ήταν : 1, κάμερα. 2, mp3 player γιατί χωρίς μουσική δε γίνεται. Τέλος, ένα βιβλίο για να μπορώ να διαβάζω. Κάτι ήξερε ο Ροβισώνας Κρούσος!

vasilis_moustos Θα έπαιρνα μαζί μου ποτήρι καφέ καλαμάκι, αφού εκεί θα έχει και ρό, οπότε έτοιμο το φραπεδάκι.

@paschalis_iliadis Σπίρτα, μαχαίρι και αγκίστρια.

@xristina_sef Τα 3 πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου θα ήταν μια φωτογραφική μηχανή ώστε να απαθανατίσω το όμορφο τοπίο, τον σκύλο μου και οπωσδήποτε φαγητό!

@neossdd Θα ήθελα να έχω μαζί μου μια φωτογραφική μηχανή, μερικά φιλμ και μια κιθάρα.

@labros_papanastasiou__ Αν βρισκόμουν σε ένα απομακρυσμένο νησί τα 3 πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου θα ήταν ένα καλάμι ψαρέματος, ένα βάζο μέλι και το Πεζοδρόμιο!

@zwh__fal Τα 3 πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου θα ήταν ένα βιβλίο, ένας αναπτήρας και ένα τσεκούρι, ούτως ώστε να μπορέσω να φτιάξω μια σχέδια!

@kwstaskaratelios Θα έπαιρνα μόνο ένα πράγμα κι αυτό θα ήταν το βαλιτσάκι του Sport Billy!

@m_a_r_t_a_k_i_s Tα τρία πράγματα που θα έπαιρνα μαζί μου θα ήταν μαχαίρι, εξοπλισμός ψαρέματος και ένας αναπτήρας.

@thanoskermitsis_ Τα 3 πράγματα που θα επέλεγα θα ήταν ένας ελβετικός σουγιάς, ένα μεγάλο κουτί σπίρτα και μία αιώρα.

@marios_vs Ξηρά τροφή όπως ξηροί καρποί ή κάτι ανάλογο, δεύτερον μια κουβέρτα για να φροντίσω να  είμαι ζεστός παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, καθώς και το αγαπημένο μου βιβλίο  “Ο Κόσμος της Σοφίας” [Jostein Gaarder]. 


ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ …ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ IΔΙΟΥΣ!

15

χρόνια Locomondo που φαίνονται σαν μια μέρα και η ζωή συνεχίζεται σε έναν τρελότρελό κόσμο. Μέσα από την αξιοπρεπέστατη πορεία τους στο ελληνικό πεντάγραμμο κατάφεραν να κάνουν τους πάντες να τους πάρουν σοβαρά. Αναφέρομαι ακόμα και σε ‘κείνους τους κριτικούς που αν τους αποκαλέσεις «τεχνοκράτες της μουσικής» θα το εκλάβουν σαν τίτλο τιμής. Το ταξίδι του Μάρκου Κούμαρη, του Γιάννη Βαρνάβα και των υπόλοιπων παιδιών του γκρουπ είναι συνυφασμένο με τραγούδια που δικαίως έχουν χαραχτεί στο μυαλό των μουσικόφιλων. Ποιος δεν έπαιξε Pro Evolution Soccer πίνοντας χαμομηλάκι; Ποιος δεν τους σιχτίρισε όντας φαντάρος σε παραμεθόριο με τον

Γιάννης Μαρκούτης φωτογραφία: Ειρήνη Μιχοπούλου

υδράργυρο στο μείον, όταν εκείνοι επέμεναν πως «Δεν Κάνει Κρύο στην Ελλάδα»; Ποιος δεν παρασύρθηκε από τον «Ικαριώτικο» και δεν απογειώθηκε με το «Μαγικό Χαλί» τους; Fast-forward στο 2018: Τους τρακάρουμε στα πλαίσια της καλοκαιρινής τους περιοδείας και ο Μάρκος με τον Γιάννη δέχονται να μας μιλήσoυν για όσα πρεσβεύει αυτό το τόσο ιδιαίτερο και αγαπημένο του κοινού σχήμα. Τα κυριότερα σημεία αυτής της συζήτησης θα τα διαβάσετε στις αμέσως επόμενες σελίδες. Επιπροσθέτως, αν κάτι μένει και πρέπει κάποια στιγμή να τονιστεί εμφατικά, είναι πως συγκροτήματα σαν τους Locomondo κατάφεραν να δώσουν λίγο χρώμα στην, σε πολλές εκφάνσεις της γκρίζα, ελληνική μουσική. Κι αυτό από μόνο του μετρά σαν παράσημο.


31 Ας ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει το όνομα σας και πως το εμπνευστήκατε. Σημαίνει τρελός κόσμος (loco = τρελός στα ισπανικά, mondo = κόσμος στα ιταλικά). Δηλαδή απ' τη μία η «καλή τρέλα» που λειτουργεί θεραπευτικά και απ’ την άλλη ένας ολόκληρος κόσμος που έχει τρελαθεί τελείως και βαδίζει προς την αυτοκαταστροφή. Μετράτε περισσότερα από 15 χρόνια στο ελληνικό πεντάγραμμο. Θεωρείτε ότι έχετε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό που ονειρευόσαστα για την μπάντα στην αρχή; Αυτό που ξέραμε από την αρχή ήταν ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε αυτό που κάνουμε. Ο στόχος ποτέ δεν ήταν το «περισσότερο» αλλά το «καλύτερο», σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θέλουμε την επιτυχία, ίσα- ίσα μας τιμά και μας γεμίζει χαρά το να βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στις συναυλίες μας και να φεύγουν από αυτές χαρούμενοι. Μόλις επιστρέψατε από τη Γερμανία, όπου στις αρχές του Ιουνίου κάνατε τρεις εμφανίσεις. Τα λάιβ στο εξωτερικό έχουν… άλλη γλύκα; Στο εξωτερικό είμαστε ένα συγκρότημα από την Ελλάδα το οποίο ο άλλος έρχεται να ακούσει από περιέργεια ή επειδή κάπου έχει ακούσει ένα τραγούδι μας. Φυσικά υπάρχουν και οι Έλληνες ομογενείς ή μετανάστες που έρχονται στις συναυλίες μας και δίνουν μία διαφορετική νότα στην συναυλία. Η διοργάνωση και η ανταπόκριση του κοινού ποικίλουν από μέρος σε μέρος, Όπως και στην Ελλάδα, σε κάθε μέρος που παίζεις αντιμετωπίζεις και κάτι διαφορετικό. Τελικά «μετράει» η γλώσσα στην οποία μιλά ο τραγουδοποιός ή το κοινό ξεσηκώνεται το ίδιο εύκολα, σε όποια γλώσσα κι αν ακούσει τα κομμάτια; (σ.σ. Απαντά ο Μάρκος) Έχω την τύχη να μιλάω πέντε γλώσσες, μια εκ των οποίων και τα γερμανικά κάτι που με διευκολύνει να επικοινωνήσω με το κοινό. Εκτός αυτού έχω ζήσει σχεδόν 10 χρόνια στη Γερμανία, ξέρω την καθομιλουμένη, το χιούμορ και τον τρόπο που σκέφτονται. Αυτό με φέρνει σίγουρα πιο κοντά στο κοινό της Γερμανίας, Ελβετίας και Αυστρίας. Μέχρι πότε θα τραβήξει αυτή η εορταστική περιοδεία σας; Θα κρατήσει μέχρι τον Οκτώβριο, απ’ ότι βλέπουμε. Οι τελευταίες συναυλίες του προγράμματος είναι 2 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και είστε πολύ παραγωγικοί σαν συγκρότημα, ο τελευταίος σας δίσκος κυκλοφόρησε πριν από 5 χρόνια. Υπάρχει κάποιος λόγος γι’ αυτό; Οι λόγοι είναι κυρίως πρακτικοί/ οικονομικοί. Καθώς τα έξοδα για

την παραγωγή ενός άλμπουμ παραμένουν το ίδιο υψηλά όπως πάντα, τα έσοδα δεν καλύπτουν ούτε καν την παραγωγή. Τα παιδιά κάτω των 20 δεν αγοράζουν CD, αλλά στη χώρα μας ακούν κυρίως από YouTube. Τα άλμπουμ πια είναι ένα είδους δώρο στους οπαδούς μας και το κάνουμε όποτε καταφέρουμε και μαζέψουμε κάποια χρήματα για αυτήν την πολυτέλεια. Κάτι τέτοιο θα γίνει μάλιστα πολύ σύντομα. 2018, “Έλα” και “La Mulata”: Είναι μέρος της στρατηγικής σας η κυκλοφορία digital singles αντί για ολοκληρωμένες δουλειές; Είναι «μια προσπάθεια να προσαρμοστεί κανείς στις συνθήκες», καμιά φορά βέβαια είναι «…σαν το σπαγκάτ του Van Dam στις νταλίκες». (σ.σ. από το κομμάτι 80s) Στο “La Mulata” συνεργάζεστε εκ νέου με τον χαρισματικό Tonino Carotone. Θα μας διηγηθείς την αρχή της γνωριμίας σας αλλά και τη γέννηση αυτού του τραγουδιού; Όλα ξεκίνησαν από ένα τζαμάρισμα σε ένα φιλικό σπίτι το βράδυ μετά την κοινή μας εμφάνιση που κάναμε τον χειμώνα του 2017. Ο Tonino είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος και συνεπώς ένας πολύ ανοιχτός καλλιτέχνης. Είναι μία αστείρευτη πηγή μελωδιών, στίχων και αυτοσχεδιασμού, όπως διαπιστώσαμε εκείνη τη νύχτα. Πλην του Carotone, έχετε κάνει αμέτρητες συνεργασίες με ονόματα του εξωτερικού. Υπάρχει κάποια που να ξεχωρίζετε; Όλες οι συνεργασίες προέκυψαν σαν φιλικές γνωριμίες αρχικά, γι αυτό και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια από αυτές. Από την στιγμή όμως που ανακαλύπτεις με κάποιους καλλιτέχνες ένα κοινό σημείο επαφής αρχίζεις και αναρωτιέσαι «τι θα γινόταν αν δοκιμάζαμε να κάνουμε κάτι μαζί;» Είναι και μια πολύ όμορφη διαδικασία για το ίδιο το συγκρότημα, να βλέπεις τον τρόπο δουλειάς ενός ανθρώπου που εκτιμάς πολύ, και που σου δείχνει μία διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Το μουσικό σας… θεμέλιο είναι η Reggae, σε μια Ελλάδα σχεδόν γκρίζα και μελαγχολική. Μήπως αυτή η επιλογή μουσικού ηχοχρώματος είναι και μια μορφή δημιουργικής αντίστασης; Ο καθένας κάνει αυτό στο οποίο είναι καλός. Εμείς ίσως να έχουμε αυτό το χάρισμα, να κάνουμε τους ανθρώπους λίγο πιο ευτυχισμένους, να τους παίρνουμε λίγο από το βάρος, περνώντας βέβαια πάντα διακριτικά τα μηνύματα και την κοσμοθεωρία μας. Ένα από τα όμορφα χαρακτηριστικά της Reggae μουσικής από την οποία έχουμε επηρεαστεί είναι ότι ενώ προέρχεται από μια χώρα του Tρίτου Kόσμου, έχει πάντα έντονο το στοιχείο του χορού και της θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων. Σας ενοχλεί η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μουσικής στη χώρα μας; Άλλοι τη θεωρούν “τη μουσική του beach bar” κι άλλοι τη χαρακτηρίζουν “άτεχνη”. Το κοινό δεν είναι υποχρεωμένο να έχει μουσικολογικές γνώσεις για ένα τόσο εξειδικευμένο είδος, δηλαδή να γνωρίζει οτι η Reggae πέρα από τις pop εκδοχές της, έχει κυρίως κοινωνικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, να γνωρίζει μέσα από ποιές συνθήκες δημιουργήθηκε και το μέγεθος της παγκόσμιας διάδοσής της. Άτεχνη μπορεί να γίνει όταν κάποιος την προσεγγίζει επιφανειακά. Για τους Τζαμαϊκανούς πχ, το άκουσμα της μουσικής του Bob Marley είναι μια πνευματική εμπειρία που αγγίζει τα όρια της θρησκευτικής λατρείας. Είναι το ίδιο όπως όταν εμείς ακούμε τα τραγούδια του Βαμβακάρη και του Τσιτσάνη. Πέρα από τα δύο τραγούδια στα οποία αναφερθήκαμε, το αμέσως προηγούμενο, “80s” έχει τραγουδηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Είναι το hit αυτοσκοπός ή προκύπτει αβίαστα όταν “χτίζεις” ένα κομμάτι; Το hit για το δικό μας συγκρότημα είναι η συγκυρία, όταν θέλεις πολύ να μιλήσεις για κάτι και το κοινό έχει την ίδια ανάγκη να ακούσει για αυτό.


Τι μουσικές ακούτε και σας εμπνέουν και κατ’ επέκταση, ποιοι καλλιτέχνες διαμόρφωσαν το μουσικό σας «είναι»; Μουσικές από διάφορα στυλ. Πέρα από Reggae, Ska, Latin ακούμε Rock, Pop, Country, Folk αλλά και λαϊκά και ρεμπέτικα. Aν και είμαι βέβαιος πως έχετε βαρεθεί να απαντάτε σ’ αυτή την ερώτηση, βρίσκετε κοινά πράγματα στις ρίζες της ελληνικής μουσικής μ’ αυτές της Τζαμάικα, όπου ηχογραφήσατε το 2005 τον δεύτερό σας δίσκο; Το ρεμπέτικο, που είναι το είδος της Ελληνικής μουσικής που αγαπάμε περισσότερο και η Reggae είναι λαϊκές μουσικές, δηλαδή φτιαγμένες από απλούς ανθρώπους, και απευθύνονται σε απλούς ανθρώπους. Δεν είναι εμπορικά κατασκευάσματα δηλαδή. Ακόμα και οι κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες γεννήθηκαν έχουν ομοιότητες. Βίαιη μεταφορά πληθυσμών, από την Αφρική στην Καραϊβική για την Reggae, από την Μικρά Ασία πρός την Ελλάδα γιά το Ρεμπέτικο. Η αρχική περιθωριοποίηση τους είναι ένα επίσης κοινό χαρακτηριστικό. Και οι δύο μουσικές μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά. Πρόσφατα επανεκδόθηκε ο πρώτος σας δίσκος σε βινύλιο και η “Trendy Λίτσα” βολτάρει πλέον στα πικάπ. Είστε αναλογικοί ή ψηφιακοί τύποι όσον αφορά τη μουσική που ακούτε; Οι παλιοί θα είναι πάντα αναλογικοί. Ποια είναι τα σχέδια των Locomondo για το μέλλον; Να συνεχίσουμε να είμαστε καλά και να παίζουμε την μουσική που μας αρέσει, αυτό είναι το βασικό σχέδιο από την αρχή! Κλείνοντας, τι σημαίνει για εσάς η λέξη Πεζοδρόμιο; Δρόμος για πεζούς, ο χώρος μας απέναντι σε αυτόν των αυτοκινήτων!

“Για τους Τζαμαϊκανούς, το άκουσμα της μουσικής του Bob Marley είναι μια πνευματική εμπειρία που αγγίζει τα όρια της θρησκευτικής λατρείας”

Και λίγο πιο συγκεκριμένα, “μυρίζεστε” το τραγούδι που θα κάνει τη διαφορά; Συνήθως ναι. Απλά πρέπει να αντιστέκεται κανείς στην παγίδα να γράψει αυτό που θέλει να ακούσει το κοινό. Πρέπει να μείνει πιστός στον εαυτό του και να γράφει ακριβώς αυτό που πιστεύεις ο ίδιος. Διαπιστώνετε κι εσείς με τη σειρά σας πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει η επίκληση στις δεκαετίες του 80 και του 90 είναι πολύ έντονη; Aν ναι, που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; Αυτά είναι μόδες που έρχονται και παρέρχονται. Ίσως αυτό να συμβαίνει επειδή λόγω των πανίσχυρων social media ζούμε σε μια εποχή χωρίς φαντασία, αυθεντικότητα και διάρκεια κι έτσι πρέπει να ανατρέξουμε σε εποχές που είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι διαπροσωπικές σχέσεις, πόσο μάλλον σε μια πολυπληθή μπάντα, πόσο δύσκολο είναι να μην κλονιστούν; Έχετε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα μέσα στα χρόνια; Το πιο σημαντικό στοιχείο στην μπάντα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των μελών του γκρουπ. Αυτό ήταν που μας έφερε κοντά στην αρχή σαν παρέα και αυτό είναι που μας κρατάει κοντά. Χωρίς αυτό θα ήμασταν μία μπάντα από πληρωμένους μουσικούς. Ένα άλλο σημαντικό είναι η αγάπη γι αυτό που κάνουμε, τα τραγούδια, οι ζωντανές εμφανίσεις, οι περιοδείες. Χωρίς αυτά τα δύο στοιχεία ίσως να μην υπήρχαν οι Locomondo.


34

Locally TΑ ΜΟΥΣΙΚΑ EVENTS Speakin ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Παναγιώτης Δουλόπουλος

Πλησιάζουμε στη μέση του καλοκαιριού και παραδοσιακά, θα πάρουμε και φέτος πολλές ανάσες δροσιάς από τη μουσική. Συναυλίες, διήμερα και τριήμερα φεστιβάλ με είσοδο ελεύθερη ή πολύ μικρό χρηματικό αντίτιμο σε προορισμούς κοντά στον τόπο μας. Αν αγαπάς λοιπόν τη φύση και τη μουσική ή θέλεις απλώς να αποδράσεις για λίγες μέρες από τη ρουτίνα της πόλης, το Πεζοδρόμιο φροντίζει για σένα και σου προτείνει τα καλύτερα events της Θεσσαλίας!

Παπαδόπουλος, Γιοκαρίνης, Ζιώγαλας και Μηλιώκας τον Ιούλιο στον Πολυχώρο «Μουσικό Άλσος» της Καρδίτσας «Για το καλό μας» Μια τετράδα πρωταγωνιστών που άφησαν το δικό τους στίγμα, ντύνονται σούπερ ήρωες και ανεβαίνουν στη σκηνή για να προκαλέσουν πανικό. Μια ανδροπαρέα που ταξιδεύει στη χώρα και υπόσχεται χαμόγελα, τραγούδι και χορό. Τα ψηλά ρεβέρ του Λάκη, η Ευλαμπία του Γιάννη Γιοκαρίνη, η Βασιλική του Νίκου Ζιώγαλα και το… Ποιμενικό ροκ του Γιάννη Μηλιώκα κάνουν μαζικό ντου σε μία παράσταση που αθωώνει τα νιάτα. Μαζί τους θα δούμε και άλλους ήρωες, όπως και την ιστορική συμφιλίωση του Ποπάϋ στο μπάσο με τον Βρούτο στα τύμπανα! Την Τετάρτη 11 Ιουλίου, στο Μουσικό Άλσος στην Καρδίτσα, ώρα 9 το βράδυ. Προπώληση στα 10 ευρώ και είσοδος στα 12. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική σύμπραξη!

O Bασίλης Παπακωνσταντίνου στην Καλαμπάκα 45 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι με μια συναυλία-γιορτή Μία από τις πιο χαρισματικές φωνές της χώρας μας εμφανίζεται στα μέρη μας στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Μετεώρων. Δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου που μεγάλωσε και μεγαλώνει αναρίθμητες γενιές ακροατών, θα κάνει μία μεγάλη αναδρομή σε όλες του τις δισκογραφικές δουλειές, καθώς και σε τραγούδια άλλων, αγαπημένα και διαχρονικά. Θα μας φωνάξει «Κράτα ρε φίλε γερά», την Παρασκευή 13 Ιουλίου, από τη σκηνή του Δημοτικού Σταδίου Καλαμπάκας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:30 το βράδυ και τα εισιτήρια κοστίζουν από 10 έως 14 ευρώ.

Svenfest Από την πυλωτή στην καρότσα με τρία ακόρντα συντροφιά Έβδομη συνεχή χρονιά για ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε σαν μια απλή μάζωξη φίλων και πλέον τείνει να γίνει θεσμός. Από το 2011 ένα απροειδοποίητο jam στην πυλωτή του σπιτιού τους στην Καρδίτσα μέχρι και σήμερα, οι

αδερφοί Σβεντζούρη υποστηρίζουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα τον σκληρό ήχο. Τα χρόνια πέρασαν, το meeting έγινε διήμερο, απέκτησε τον αέρα κανονικού φεστιβάλ και η παρέα μεγάλωσε. Φέτος λοιπόν, στις 13 και 14 Ιουλίου στο βοηθητικό γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας, οι Mortal Torment, My Turn, Show Your Face, Void Droid, Freefall, Kin Beneath Chorus, Deathvalves, Acid Sun, Side Effect και Deacified θα ανέβουν στην καρότσα για να μας θυμίσουν πως τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν!

Οι Παντελής Θαλασσινός και Βασίλης Σκουλάς στη Μητρόπολη «Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι…» Δύο σπουδαίοι τραγουδοποιοί κι ερμηνευτές συναντιούνται για να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Ο Παντελής Θαλασσινός και ο Βασίλης Σκουλάς, καθένας με τη δική του μοναδική πορεία στο ελληνικό τραγούδι, θα εμφανιστούν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Υπαίθριο Θέατρο της Μητρόπολης, μια ανάσα από την πόλη της Καρδίτσας. Μαζί τους θα βρίσκονται 7 δεξιοτέχνες μουσικοί που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στο όλο αποτέλεσμα. Εκείνη τη νύχτα οι εικόνες και οι μνήμες θα ζωντανέψουν μέσα από τα τραγούδια τους. Τραγούδια της Σμύρνης, του Αιγαίου όπως και του Ιωνίου Πελάγους, που θα σμίξουν με τα αντίστοιχα της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Η ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ, ενώ τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ, και τα μειωμένα, 12. Ραντεβού στη σκιά του βουνού!

Endorphin Festival Η καρδιά της ηλεκτρονικής μουσικής χτυπά κάτω από μια γέφυρα Ήταν μία θορυβώδης έναρξη που έκανε αίσθηση. 2007, με ένα μεγάλο party που δονούνταν στους ρυθμούς της techno. Τόπος, ο Όλυμπος. Από τότε και κάθε χρόνο στη γέφυρα δίπλα από το Χάνι Χατζηγώγου, ανάμεσα σε πλατάνια και ένα περιβάλλον που σε φέρνει δίπλα στη φύση, το Endorphin φιλοξενεί εγχώριους και μη DJs και παραγωγούς. Φέτος το ραντεβού από την Endorphin Team και τον Σύλλογο


Μηλέας ορίστηκε για το τριήμερο 20, 21 και 22 Ιουλίου, μέχρι το ξημέρωμα που θα ξαναβγεί ο ήλιος. Η τοποθεσία βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από την Ελασσόνα, ενώ το line-up του event αγκαλιάζει όλο το φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής! Στο Endorphin 2018, 17 live acts όπως και 30 DJs της Ελλάδας και του εξωτερικού θα μας ψιθυρίσουν πως στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα. Το εισιτήριο του τριημέρου κοστίζει 15 ευρώ, όμως τo καλύτερο το κρατάμε για το τέλος: Στον χώρο του φεστιβάλ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για free camping. Εσείς φέρτε απλά τον εξοπλισμό σας!

Los Almiros Festival Με περισσότερη φόρα από ποτέ 7η συνεχής χρονιά για ένα από τα καθιερωμένα φεστιβαλικά ραντεβού. Καλοκαίρι στον κάμπο με τους LAFers να περιμένουν το συγκεκριμένο event όλο το χρόνο. Φέτος τα πράγματα δεν αλλάζουν σε πείσμα των καιρών και η τρέλα δε στερεύει. Έτσι, στις 2,3 και 4 Αυγούστου, στο Δάσος Κουρί του Αλμυρού, θα ζήσουμε ξανά τη μεγάλη, ανεξάρτητη γιορτή. Πάντα με ελεύθερη είσοδο και πάντα ανοιχτή για όλους. Με πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών το σεβασμό στο κοινό και στόχο την ποιοτική διασκέδαση των θεατών. Όσο για το φετινό line-up, αυτό κάνει την προσμονή ακόμα μεγαλύτερη: Οι Last Drive, οι Panx Romana, οι Vodka Juniors και οι V.I.C. θα συναντήσουν ηχηρά ονόματα του εξωτερικού, όπως οι Stoned Jesus, Motorama και Atomic Bitchwax. Όσο για το ελεύθερο κάμπινγκ στο δάσος με τα βελανίδια, προτιμούμε να το δείτε και να το ζήσετε, παρά να σας το διηγηθούμε εμείς. Βe there!

Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου 8 years and still counting Και αυτή τη φορά μάλιστα, τριήμερο! Όμως ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 2011 μία παρέα φίλων διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Κοινός παρονομαστής τους, η ανιδιοτελής αγάπη για τη μουσική σε συνδυασμό με τις κοινωνικοπολιτικές τους ανησυχίες. «Τόπος του εγκλήματος», η Βρύση Τυρνάβου, με φόντο ένα άλσος και μία φυσική λίμνη. Τα χρόνια πέρασαν, το concept γιγαντώθηκε αλλά η αγάπη παρέμεινε ίδια. Μία τριήμερη DIY διοργάνωση με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις πέρα από τη μουσική, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Αυγούστου. Ετοιμάστε λοιπόν τις σκηνές σας από τώρα! Tα ονόματα που φιγουράρουν στο συναυλιακό μέρος ξεκινάνε από τους Social Waste και τους Bad Movies, φτάνουν στους ιστορικούς Φόβους του Πρίγκηπα και Ντίνο Σαδίκη, ενώ η παραμόρφωση χτυπά κόκκινο με τους Planet of Zeus. Όσο για τα έξτρα, το Θεατρικό Εργαστήρι +Πλην θα παρουσιάσει την πρώτη μέρα την θεατρική παράσταση “Football - Το παιχνίδι της Ανθρωπότητας” του Θανάση Τριαρίδη. Τα εισιτήρια τριημέρου κοστίζουν 12 και 15 ευρώ, ενώ η είσοδος ανά ημέρα στο ταμείο, 7. Θα σας δούμε εκεί!


Η επιλογή των σπουδών ως κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή αποκατάσταση των νέων

Μ

*

Βασίλης Ζάρκος Διευθυντής Εκπαίδευσης του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

ια από τις σπουδαιότερες αποφάσεις για τους νέους, είναι η επιλογή επαγγέλματος, αν ληφθεί υπόψη ότι στο χώρο εργασίας του ένας άνθρωπος δαπανά το ένα τρίτο περίπου της ζωής του. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, λόγω της οικονομικής κρίσης, η επιλογή επαγγέλματος γίνεται ακόμη δυσκολότερη μιας και κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικότερο είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσει κανείς, να ταιριάζει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Διότι χωρίς πάθος και μεράκι κανείς δεν μπόρεσε να προχωρήσει με αξιώσεις. Την σημερινή εποχή, οι περισσότεροι νέοι είναι κάτοχοι πτυχίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι το 2020, το 40% του πληθυσμού θα είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. H αγορά εργασίας όμως έχει περισσότερο ανάγκη τα τεχνικά επαγγέλματα και από απόφοιτους τεχνικών σχολών. Για τον λόγο αυτό, το μέλλον της χώρας βρίσκεται στην παροχή ποιοτικών και ανταποδοτικών σπουδών και ειδικεύσεων, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας πυλώνας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας απόφοιτος λυκείου στην επιλογή του μελλοντικού του επαγγέλματος Συνήθως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα που ταιριάζουν στον καθένα μας. Όταν λοιπόν ένας νέος, έχει διερευνήσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, τότε θα πρέπει να διαλέξει ένα επάγγελμα που του ταιριάζει, αλλά παράλληλα και να έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, ένας απόφοιτος λυκείου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: #Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος με βάση αποκλειστικά το κύρος και το γόητρο δεν είναι ασφαλές κριτήριο και δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση τη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. #Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε πτυχίου και οι δυνατότητες μελλοντικής μας αποκατάστασης είναι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τα γνωρίζουμε πριν την τελική μας επιλογή. #Πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν μια σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την άμεση απορρόφηση στο δημόσιο, δεδομένο το οποίο μεταβάλλεται δραστικά. #Η διεθνής διάσταση ενός πτυχίου-επαγγέλματος. Πλέον όλο και περισσότεροι νέοι και νέες και νέοι απόφοιτοι εξετάζουν το δεδομένο απασχόλησής τους στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σπουδές και εξειδικεύσεις πιο «παγκοσμιοποιημένες» μπορούν να αποτελέσουν διαβατήριο στη μελλοντική αγορά εργασίας.  Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι, ολοκληρωμένος άνθρωπος και επιτυχημένος επαγγελματίας, είναι εκείνος που έχει πνευματικές ανησυχίες και ευαισθησίες, εμμένει σε αξίες και αρχές, αναζητά τη γνώση, αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη, ενεργεί με εντιμότητα, διορατικότητα και αποτελεσματικότητα και δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για το γενικότερο καλό.

Oι τομείς κατάρτισης που προσφέρει το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» κατανοώντας τις ανάγκες των σπουδαστών του για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση 5000μ2 υπερσύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων σε Λάρισα και Βόλο. Λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματικούς κλάδους με προοπτικές απασχόλησης και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, παρέχει την δυνατότητα για αναγνωρισμένες σπουδές σε περισσότερες από 40 ειδικότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας οι οποίες οδηγούν σε κρατικό πτυχίο με ευρωπαϊκή ισχύ και διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Για το λόγο αυτό οι σπουδαστές του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στους ακόλουθους τομείς: #Διοίκησης και Οικονομίας #Τουρισμού και Γαστρονομίας

#Μόδας και Ομορφιάς #Επαγγέλματα Υγείας #Πληροφορική/Multimedia και Γραφιστική #Παιδαγωγικά και Προπονητική #Δημοσιογραφία – Υποκριτική θεάτρου #Αγροτικά – Security (Στέλεχος Ασφαλείας)

Γιατί να επιλέξει ένας νέος Ή μία νέα να σπουδάσει στο ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ»; #Το «ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ» διαθέτει τις πιο σύγχρονες και ποιοτικές κτιριακές υποδομές 5.000 μ2 σε Λάρισα και Βόλο. #Διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και κορυφαίους εκπαιδευτές γεγονός που του επιτρέπει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης. #Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και τις πλέον δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας. #Προσφέρει περισσότερες από 3000 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους και κορυφαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας με προοπτικές άμεσης απασχόλησης. #Προετοιμάζει τους σπουδαστές του για τις κρατικές εξετάσεις πιστοποίησης. #Προσφέρει μαθήματα Η/Υ και αγγλικών που οδηγούν σε πιστοποίηση. #Δίνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση Πανεπιστημιακού Πτυχίου (αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος και την Ε.Ε) #Προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης #Με το σύνολο των παροχών μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να


σπουδάσουν σε ειδικότητες με υπάρχουσα ζήτηση, χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο τους, αποκτώντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εξασφαλίσουν εργασία ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με άλλα λόγια οι σπουδές στο ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αποτελούν το διαβατήριο στην απασχόληση.

ΟΙ καινοτομίες ΜΑΣ Δημιουργήσαμε την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ένα σύγχρονο «προσομοιωμένο» περιβάλλον ξενοδοχείου αλλά και την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πραγματικών επιχειρήσεων, όπου προσφέρονται σπουδές με υψηλή εξειδίκευση από έμπειρους εκπαιδευτές σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, για τα επαγγέλματα Υγείας, δημιουργήσαμε ένα «μικρό νοσοκομείο» στις εγκαταστάσεις μας, όπου παρέχουμε ακαδημαϊκές σπουδές σε έναν απαιτητικό επαγγελματικό χώρο. Η συνεργασία μας με το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και την κλινική ΑΝΑΣΑ στο Βόλο διασφαλίζουν την εκπαίδευση των σπουδαστών μας σε πραγματικούς χώρους εργασίας και την ποιότητα των σπουδών μας. Μια ακόμη καινοτομία του «ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» MISSION POSSIBLE. Οι σύμβουλοι του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι δίπλα στους σπουδαστές μας και τους βοηθούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους «φάκελο επαγγελματικής σταδιοδρομίας» και να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση τους, ζώντας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους βήμα με βήμα όλες τις «εκπαιδευτικές εμπειρίες» στο δρόμο τους προς την απασχόληση

Αντί επιλόγου Βασικό μας μέλημα είναι να διαπλάσουμε προσωπικότητες και μέσα από τις παροχές που προσφέρουμε να δώσουμε στους σπουδαστές μας το ανταγωνιστικό εκείνο πλεονέκτημα που ζητά η αγορά εργασίας. Ο καθένας, οφείλει στον εαυτό του να αξιοποιεί το χρόνο του δημιουργικά «εξοπλίζοντας» το βιογραφικό του με νέα πρόσθετα προσόντα και ικανότητες, επενδύοντας καθημερινά στη μάθηση. Η μάθηση είναι ο μόνος δρόμος που μας οδηγεί με ασφάλεια στην επαγγελματική αποκατάσταση και ευημερία.

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1989, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα με έδρα στη Λάρισα, με παραρτήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα και στο Βόλο, αλλά και μέσω συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με άλλα Κέντρα Δια βίου Μάθησης (1 & 2), αλλά και τις μεγαλύτερες Συμβουλευτικές εταιρίες του χώρου, είμαστε σε θέση να καλύπτουμε με τις υπηρεσίες μας ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Με 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί ποικιλία δράσεων και πρωτοβουλιών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και προσαρμογή στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα καλλιέργησε ένα «θετικό προσανατολισμό στο μέλλον» με έμφαση στην καλλιέργεια των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και του επιχειρείν. Κατανοώντας τις ανάγκες της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά από εξειδικευμένες έρευνες αγοράς που πραγματοποίησε, διέκρινε την έλλειψη ποιοτικών δομών και προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση στο κλάδο των ΙΕΚ στη Λάρισα και στο Βόλο. Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από τα δομημένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ», προσφέροντας  σύγχρονες σπουδές σε ειδικότητες με ήδη υπάρχουσα ζήτηση, καλύπτοντας παράλληλα και αναπτυσσόμενους τομείς για την πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.

ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

info@iekdimitra.gr ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 (έναντι ΟΣΕ) | ΤΗΛ 2410 554024 ΒΟΛΟΣ | ΦΕΡΡΩΝ 65 (Old City) | ΤΗΛ 24210 38333

*

Ο Βασίλης Ζάρκος είναι ιδρυτικό μέλος και διευθύνων σύμβουλος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.


ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ

Αντώνης Μπατζιάς

Mile 22 Έσκασε για τα καλά το καλοκαίρι και σας φαντάζομαι να ξεφυλλίζετε το νέο τεύχος από το Πεζοδρόμιο με περισσή αγωνία μέχρι να φτάσετε στη στήλη του σινεμά. Ιδανικός καιρός για παραλίες, ρομαντικά ειδύλλια κάτω από τον καυτό ήλιο, εφήμερα φλερτ και γενικά, άραγμα. Λυπάμαι που σας χαλάω τη συνταγή, αλλά η ταινία που ακολουθεί δεν έχει τίποτα από τα προαναφερθέντα! Πριν προλάβετε λοιπόν να με σιχτιρίσετε, να σας αναφέρω πως ο φετινός Ιούλιος, όπως και ο Αύγουστος, δεν μας κερνάνε καμιά υποψία για μια σούπερ ρομαντική κομεντί. Αντ’ αυτού, φέτος κυριαρχεί το δράμα, οι περιπέτειες καθώς και τα κινούμενα σχέδια. “Mile 22” λοιπόν κατόπιν αρκετής σκέψης, και τα μυαλά στο μπλέντερ. Ως προς τι αυτός ο πρόλογος, μπορεί εύλογα να αναρωτηθεί κανείς, όταν έχουμε να κάνουμε με μία ταινία που από το τρέιλερ της και μόνο φαίνεται πως παίζει να τσακίσει κόκκαλα. Περίεργοι πράκτορες σε έναν ωκεανό υπερπληροφόρησης (ή) και παραπληροφόρησης. Μυστήριο, με την αγωνία να κλιμακώνεται βήμα – βήμα. Πιστολίδια και εκρήξεις, αναγκαία για να δικαιωθεί το προβλέψιμο και συνάμα λειτουργικό, όπως όλα δείχνουν, σενάριο του Γκράχαμ Ρόλαντ. Oι μυστικές υπηρεσίες κρύβουν θανάσιμα μυστικά και τα κουβαλούν μαζί τους, όταν αποστολή τους είναι να προστατεύσουν έναν πληροφοδιότη. Όσο για τα δικά του μυστικά, τα λες ακόμα πιο θανάσιμα. Την ίδια στιγμή επίλεκτες μονάδες του στρατού βρίσκονται σε ένα συνεχές κυνήγι, μόνο που δεν είναι βέβαιο ότι εστιάζουν στο σωστό άτομο. CIA και στρατός, σου λέει. Βέβαιο φιάσκο, θα προσθέταμε εμείς! Ας ρίξουμε όμως και μια ματιά στο καστ, που περιέχει και αλητεία και σαβουάρ-βίβρ. Πρώτη μούρη ο Μαρκ Γουόλμπεργκ. Βλέπεις τη φάτσα του και είσαι σίγουρος πως αυτό που θα

ακολουθήσει μπορεί να μην έχει τις υπεργαμάτες ερμηνείες, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα σε αφήσει παραπονεμένο. Πώς άλλωστε να συμβεί αυτό όταν στο καστ συμμετέχει ο τεράστιος Τζον Μάλκοβιτς; Γκουρμέ πινελιά για να ξορκίσουμε τα κλωτσομπουνίδια ή ρόλος που ανεβάζει αρκετά level το φιλμ; Θα δείξει. Την ομάδα των πρωταγωνιστών συμπληρώνει η Μάγκι απ’ το Walking Dead. Mε συγχωρείτε, παρασύρθηκα: Η Λώρεν Κόχαν! Όσο για τη σκηνοθεσία, την υπογράφει ο Πίτερ Μπεργκ. Κλείνοντας, μην το σκεφτείτε πολύ. Πηγαίνετε σε ένα θερινό σινεμά και δείτε το παρέα με μισό κιλό ποπ κορν.

Το “Mile 22” θα σκάσει στον πιο κοντινό σας κινηματογράφο στις 16 Αυγούστου (εκτός και αν το σινεμά αποφασίσει να πάει διακοπές).

1: Οι Γουόλμπεργκ και Μάλκοβιτς έχουν ξανασυνεργαστεί στο Deepwater Horizon. Tσεκάρετέ το. 2: Μεγάλο μέρος της ταινίας, πέρα από την Ατλάντα, γυρίστηκε στην Μπογκοτά της Κολομβίας. 3: Αναμένουμε με αγωνία τη μετάφραση του τίτλου από τον Έλληνα διανομέα. Είμαστε βέβαιοι πως θα μας κάνει να γελάσουμε!


39

ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ

Μυρτώ Κονδυλοπούλου

13 Reasons Why

Το 13 Reasons Why, κάνει την είσοδο του στην πλατφόρμα του Netflix στις 31 Μαρτίου του 2017 και όλη η Ελλάδα δηλώνει εκστασιασμένη. Ένα δράμα βασισμένο στο βιβλίο του Jay Asher, συνοδευμένο από μια αυτοκτονία, και 13 λόγους! Ο δεύτερος κύκλος ήρθε στις 18 Μαΐου του 2018, με άλλα 13 επεισόδια της μιας ώρας, και όπως καταλαβαίνετε, έτρεξα να τη δω.

«Είμαι η Χάνα. Χάνα Μπέικερ. Σωστά. Μην ρυθμίζετε την… οποιαδήποτε συσκευή στην οποία το ακούτε αυτό. Είμαι εγώ, ζωντανά και σε στέρεο. Χωρίς ανκόρ και, αυτή τη φορά, χωρίς παραγγελιές. Πιάσε ένα σνακ. Άραξε. Επειδή θα σου πω την ιστορία της ζωής μου. Συγκεκριμένα, γιατί η ζωή μου τελείωσε.» Η Χάνα Μπέικερ αυτοκτονεί, και αφήνει πίσω της 13 κασέτες. Κάθε κασέτα εμπεριέχει και ένα λόγο ο οποίος την ώθησε στην αυτοκτονία. Όμως μαζί με τους λόγους αυτούς, δείχνει με το δάχτυλό της και τους 13 ηθικούς αυτουργούς που την έσπρωξαν ως εκεί. Πρωταγωνιστής είναι ο Κλέι, ο καλύτερος φίλος της Χάνα, ο οποίος ακούει τις κασέτες και προσπαθεί να καταλάβει ποιο ήταν το δικό του λάθος. Στην δεύτερη σεζόν η ιστορία ξεκινάει από την αρχή, μόνο που αυτή τη φορά παρουσιάζεται από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Τώρα όλα τα σημαντικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην αυτοκτονία της Χάνα βρίσκονται μαζεμένα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εκεί όπου εκδικάζεται η μήνυση των γονέων της. Κάπως έτσι ο ρόλος των κασετών αντικαθίσταται από τις διαφορετικές μαρτυρίες. Μήπως εκεί οι πράξεις και οι συνέπειες φαντάζουν κάπως διαφορετικές; Σκέψου μόνο πως σε κάθε επεισόδιο, την εμφάνιση του κάνει και ένας καινούργιος μάρτυρας, που μας διηγείται τα ίδια περιστατικά όπως αυτός και μόνο τα αντιλήφθηκε. Όσο η ιστορία προχωράει και ο “γλυκούλης” Κλέι κάνει τα πάντα για να αποδώσει δικαιοσύνη, η πλευρά της Χάνα φαίνεται… από κάπου να μπάζει. Και κάπου εκεί που ολόκληρο το σχολείο Liberty High ετοιμάζεται να περάσει από δίκη, όλα δείχνουν πως κάποιος είναι έτοιμος να κρατήσει την αλήθεια για τον εαυτό του. Τότε είναι που κάνουν την εμφάνισή τους φωτογραφίες που κρύβουν

Better Call Saul Ο δαιμόνιος δικηγόρος του Breaking Bad, επιστρέφει μετά τη φοβερή τρίτη σεζόν του. 6 Αυγούστου, Netflix.

Marvel’s Luke Cage

κάποιο μεγάλο μυστικό σχετικά με τον θάνατο της Χάνα, μυστικό που ο Κλέι είναι αποφασισμένος να το αποκαλύψει. Ένας καλοσχεδιασμένος δεύτερος κύκλος, ήρθε πριν λίγο καιρό να συμπληρώσει τον πρώτο. Εξίσου επικεντρωμένος στο teen drama, τον βιασμό, το bullying, τα ναρκωτικά και πολλά ακόμη «εύθραυστα» ζητήματα. Η καθηλωτική σειρά του Netflix που έφερε στο φως όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, φημολογείται πως δεν θα μας αφήσει έτσι, άλλα θα επιτρέψει με έναν ακόμη, τρίτο κύκλο, ο οποίος θα προβληθεί μέσα στο 2019.

Orange Is The New Black Στις 27 Ιουλίου έχουμε το comeback μιας πολυαγαπημένης μας σειράς, και θα δούμε την έκτη σεζόν της.

Snowfall

H πρώτη σεζόν εστίασε στην επίδραση των ναρκωτικών στο LA. Τον Αύγουστο θα δούμε στο Fox και τη δεύτερη.

Το concept «Σούπερ Ήρωας» φαίνεται να εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο! Αυτή τη φορά η Marvel σε συνεργασία με το Netflix παρουσιάζουν την σειρά του Luke Cage, τον ρόλο του οποίου ενσαρκώνει ο Μάικ Κόλτερ. Στην αρχή τον γνωρίσαμε στη σειρά “Jessica Jones” και έπειτα στους “Defenders”. Δημιουργός του όλου concept, ο Τσέο Χοντάρι Κόκερ. Ένας αφροαμερικάνος «αλεξίσφαιρος» πρώην αστυνομικός που φυλακίστηκε άδικα, ζει πλέον ήσυχος στο Χάρλεμ. Χρόνια πριν, εξαιτίας ενός αποτυχημένου και τραυματικού πειράματος στη φυλακή, o Luke απέκτησε το αλεξίσφαιρό του δέρμα. Σήμερα τον πετυχαίνουμε να ζει σε ένα ήσυχο μπαρμπέρικο του Χάρλεμ και εκεί που όλα βαίνουν καλώς, το έγκλημα φτάνει στα πόδια του. Ένας σούπερ ήρωας όμως, όπως είναι λογικό, δεν θα μπορούσε να το αφήσει έτσι. Έμποροι ναρκωτικών, πιστολέρο και γερουσιαστές θέλουν να κάνουν το Χάρλεμ δικό τους. Μένει να δούμε τι θα κάνει o ήρωάς μας. Προσωπικά δεν είμαι η μεγαλύτερη φαν των σούπερ ηρώων, όμως θα σας προτείνω να αράξετε βλέποντας Luke Cage με την παρέα σας, εφόσον στις 22 Ιουνίου ήρθε και ο δεύτερος κύκλος του, με άλλη μία… αλεξίσφαιρη συμμετοχή!


Παρασκευή απόγευμα με τη

Μία ιδιαίτερη συζήτηση με το σύγχρονο συγγραφικό φαινόμενο της χώρας Παρασκευή 15 Ιουνίου, ξενοδοχείο Κιέριον, Καρδίτσα. Η Λένα Μαντά παρουσιάζει το νέο της βιβλίο «Ζωή σε Πόλεμο» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σε μία κατάμεστη αίθουσα. Λίγο μετά το τέλος της εκδήλωσης, η δημοφιλής συγγραφέας συναντά το Πεζοδρόμιο για μία συζήτηση μακριά από κλισέ. Η συνέχεια, στις επόμενες σελίδες. Σοφία Κουτσονάκη Γυναίκα, σύζυγος, νοικοκυρά, συγγραφέας. Πώς χωράν όλα στην ίδια εξίσωση; Ποιός είπε πως είναι εύκολο; Οι απαιτήσεις πολλές και συνήθως ο ύπνος και η ξεκούρασή μου είναι οι δυο παράμετροι που δεν χωρούν ποτέ στην εξίσωση! Επειδή όμως αγαπώ όλους τους ρόλους μου, τα καταφέρνω καλά! Βοηθάει πολύ το γεγονός ότι είμαι πολύ οργανωτική και έμπειρη πια ώστε να συνδυάζω τα πάντα και μαζί τις κοινωνικές μου υποχρεώσεις! “Zωή σε Πόλεμο”: To νέο σας βιβλίο. Φαντάζομαι πως απαιτείται μία κάποια γενναιότητα για να βάλετε τον εαυτό σας και τη σχέση με τη μητέρα σας σε πρώτο πλάνο. Όταν το έγραφα, δεν το είδα σαν πράξη γενναιότητας, αλλά σαν επιτακτική εσωτερική ανάγκη. Ενώ είχα στα προσχέδια ένα άλλο μυθιστόρημα, ένιωσα πως αν δεν έβγαζα από μέσα μου ότι πονούσε, δεν θα μπορούσα να πάω παρακάτω. Ήταν μήνες εντατικής ψυχοθεραπείας οι μήνες που χρειάστηκα για να το γράψω!

Στο οπισθόφυλλο του νέου σας βιβλίου, χαρακτηρίζετε το όλο ταξίδι οδυνηρό. Ήταν εύκολη η ανάκληση και μετατροπή αυτών των αναμνήσεων σε ένα πλήρες έργο; Καθόλου! Πρώτα επέλεξα ποιες από τις οδυνηρές μου αναμνήσεις άντεχα να δημοσιοποιήσω εγώ, αλλά και ποιες να διαβάσουν οι αναγνώστες.... Μετά έψαξα την δομή αλλά και την έκταση του έργου. Από πού δηλαδή θα ξεκινούσα και πού θα τελείωνα. Όταν όμως άρχισα να γράφω, βγήκε όλο με μια μόνο ανάσα! “H Λένα Μαντά μιλά στην καρδιά κάθε γυναίκας”. Φράση που χρησιμοποιείται κατά κόρον την τελευταία δεκαετία όταν κάποιος αναφέρεται στο έργο σας. Βλέπετε σαν ευθύνη τη σχέση σας με το γυναικείο φύλο; Εδώ και παρά πολλά χρόνια, το αναγνωστικό κοινό και εγώ, έχουμε φτιάξει μια σχέση πολύ στενή, φιλική, γεμάτη αγάπη και σεβασμό. Δεν ξέρω αν χωράει η λέξη ευθύνη σε αυτή την σχέση.


Αληθεύει πως όταν κυκλοφορεί ένα νέο σας βιβλίο έχετε ήδη έτοιμο το επόμενο; Βεβαίως! Και ο λόγος δεν είναι βέβαια πως ο εκδότης μου πιέζει για ένα νέο βιβλίο κάθε χρόνο! Ο κ. Ψυχογιός δεν παρεμβαίνει ποτέ στην δημιουργικότητα των συγγραφέων του. Όταν όμως ξεκίνησα, ο πρώτος εκδότης μου, απέρριπτε κάθε νέο πόνημα μου, αλλά εγώ συνέχιζα να γράφω! Όταν λοιπόν συνεργάστηκα με τις εκδόσεις Ψυχογιός, βγαίνοντας το “Βαλς με δώδεκα θεούς”, είχα ήδη παραδώσει την “Θεανώ”. Κι όταν κυκλοφόρησε η “Θεανώ”, εγώ είχα ήδη παραδώσει “το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”! Αυτό συνεχίστηκε όλα τα χρόνια κι έτσι προηγούμαι κατά ένα βιβλίο! Από τη στιγμή που μας συστηθήκατε συγγραφικά, κυκλοφορείτε ένα βιβλίο ανά έτος. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ψυχαναγκαστικά ή αυτού του είδους ο προγραμματισμός σας απελευθερώνει; Συμπληρωματικά στην προηγούμενη απάντηση, να πω, πως γράφω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί οι ιδέες απειλούν να.... διαλύσουν το μυαλό μου και πρέπει να βγουν! Λίγα πράγματα για σας είναι γνωστά πριν το 2001. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή σας πριν τα best-sellers; Η ζωή μου μέχρι το 2007, ήταν ίδια με χιλιάδων γυναικών στην Ελλάδα. Σύζυγος και βοηθός του άντρα μου σε όλα τα επαγγελματικά του βήματα, αλλά κυρίως μητέρα δυο παιδιών που ήταν και είναι η προτεραιότητα μου. Διάβαζα πολύ, έγραφα τις ώρες που μπορούσα, παρακολουθούσα τηλεόραση και βγαίναμε με φίλους! Πάνω-κάτω ότι κάνω και τώρα δηλαδή! Έχετε λειτουργήσει ποτέ με βάση το feedback; Γράψατε δηλαδή κάτι με βάση τις κριτικές που διαβάσατε; Ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω! Θα ήταν σαν να κορόιδευα το αναγνωστικό κοινό και το σέβομαι υπερβολικά για να κάνω κάτι τέτοιο. Συνεχίζω όπως ξεκίνησα: Γράφω ότι μου αρέσει εμένα να διαβάζω! Ποια είναι τα χαρίσματα τα οποία πρέπει να διαθέτει κάποιος για να γίνει συγγραφέας; Η βάση θα έλεγα ότι βρίσκεται στο θείο δώρο μιας ζωηρής και γόνιμης φαντασίας αλλά και της ικανότητας να τοποθετείς στο χαρτί όσα έχεις φανταστεί με τρόπο ελκυστικό και κατανοητό. Σαφώς η καλή και σωστή χρήση γραμματικής και συντακτικού, καθώς και λεξιλογίου, κρίνεται απαραίτητη! Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, οι εκδοτικοί οίκοι είναι πλέον πιο επιλεκτικοί ως προς τα βιβλία που εκδίδουν; Yπάρχει δηλαδή μία κάποια προτίμηση προς τα «φτασμένα» ονόματα; Αυτό λιγάκι φοβίζει κι εμένα ξέρετε... Η δραματική μείωση της αγοραστικής δεινότητας των αναγνωστών, σαφώς και τους στρέφει στο γνωστό και δοκιμασμένο. Αυτό, κάνει ίσως και τους εκδότες επιφυλακτικούς ως προς το να δείξουν εμπιστοσύνη σε νέα ταλέντα. Για αυτό καμαρώνω πολύ που συνεργάζομαι μ’ έναν εκδοτικό οίκο που τολμά και επενδύει σε καινούργιες προτάσεις! Έτσι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, ονόματα όπως της Σοφίας Βόικου, της Σόφης Θεοδωρίδου, της Πηνελόπης Κουρτζή, της Κλαίρης Θεοδώρου, της Δήμητρας Ιωάννου και τόσων άλλων να εκδίδουν βιβλία και να χτίζουν την σχέση τους με το αναγνωστικό κοινό! Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, αν ξεκινούσατε σήμερα από την αρχή και βρίσκατε κλειστές πόρτες, θα «τολμούσατε» να αυτοεκδόσετε κάποιο έργο σας; Και τότε που ξεκινούσα βρήκα άπειρες πόρτες κλειστές. Σωρό οι απορρίψεις των έργων μου που υπέβαλλα προς αξιολόγηση. Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό η αυτοέκδοση! Θεωρούσα πως εγώ έκανα κάτι λάθος και συνέχιζα να γράφω, και να στέλνω σε εκδότες, προσπαθώντας να βελτιώνομαι. Κατά καιρούς, έχετε γίνει αποδέκτης προσβλητικών σχολίων σχετικά με τις συγγραφικές σας ικανότητες. Σας «τραυματίζουν» ψυχικά αυτές οι επιθέσεις ή έχετε μάθει να πορεύεστε δίπλα τους; Στην αρχή δεν καταλάβαινα τον λόγο της επίθεσης. Ομολογώ ότι πληγωνόμουν με το είδος των σχολίων, κάποια από τα οποία ήταν πραγματικά υβριστικά. Τώρα πια ό,τι κι αν πουν για μένα

δεν θυμώνω, δεν πληγώνομαι, δεν κλαίω. Εξάλλου πάντα απορώ για ένα πράγμα: τις πιο αήθεις επιθέσεις τις έχω δεχθεί από ανθρώπους που διατείνονται πως υπηρετούν την κουλτούρα και την ποιότητα που εγώ πλήττω.... θανάσιμα με τα βιβλία μου. Αυτό όμως που με θυμώνει, είναι όταν τα κτυπήματα γίνονται.... κάτω από την ζώνη, όταν υβρίζουν ή ακόμα και ειρωνεύονται τους αναγνώστες. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν έχω καταλάβει με ποιο δικαίωμα θιγούν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν μόνο και μόνο επειδή διαβάζουν Μαντά. Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να ζηλεύει τον γραπτό λόγο κάποιου άλλου; Να θαυμάζει ναι. Να ζηλεύει ποτέ! Αγαπάτε το ίδιο έντονα με τις ηρωίδες σας; Καλώς ή κακώς στην ζωή μου δεν ήμουν ποτέ του... χλιαρού! Ό,τι ένιωσα, ό,τι έκανα ήταν πάντα στο κόκκινο! Γέλια, κλάμματα, χαρά, λύπη, συμπάθεια αντιπάθεια, πάντα στον υπέρμετρο βαθμό! Ακόμα ή μάλλον πάνω από όλα και η αγάπη! Tι θα θέλατε να υιοθετήσει η Αθήνα από τη λάμψη της Κωνσταντινούπολης, στην οποία γεννηθήκατε; Είναι και οι δυο πόλεις με βαριά ιστορία πίσω τους και δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει κάτι η μια από την άλλη. Μόνο που για τους Έλληνες της Πόλης, θα υπάρχει πάντα το αγκάθι των δεινών που πέρασαν είτε οι ίδιοι, είτε οι γονείς τους... Πώς νιώθετε όταν μαθαίνετε πως μέσα από τα βιβλία σας έχετε βοηθήσει ανθρώπους να αντιμετωπίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία; Αυτό ακριβώς μπορεί ίσως και ν’ απαντήσει σε προηγούμενη ερώτηση σας για τις επιθέσεις! Η αγάπη του αναγνωστικού κοινού, αυτά που έχουν μοιραστεί μαζί μου, οι αγκαλιές και τα φιλιά, τα όσα μου λένε, είναι μια ασπίδα απρόσβλητη από μικρότητες! Δεν μπορείτε να μετρήσετε τις φορές που άκουσα την μαγική φράση: «Να ‘ξερες πόσο με βοήθησες όταν είχα τον άντρα μου άρρωστο...» ή «όταν είχα άρρωστο το παιδί μου, διάβαζα τα βιβλία σου, κι έπαιρνα δύναμη...» «Έκανα χημειοθεραπείες και μου κρατούσες συντροφιά...» Κλείνοντας, τι σημαίνει για εσάς η λέξη Πεζοδρόμιο; Μεγάλο πανεπιστήμιο!

Εδώ και παρά πολλά χρόνια, το αναγνωστικό κοινό και εγώ, έχουμε φτιάξει μια σχέση πολύ στενή, φιλική, γεμάτη αγάπη και σεβασμό.


TAKE A WALK Επόμενος προορισμός, η πιο κοντινή ON THE WILD μας παραλία. Καλό καλοκαίρι! SIDE


43

Φωτογραφία: Αγησίλαος Κουλούρης


35 χρόνια Μπαλαής Άρτος, γλυκό και παγωτό, με ένα καρότσι που φέρνει το καλοκαίρι δίπλα σας

Ε

κεί που η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα και η φαντασία το σήμερα, το όνομα Μπαλαής φιγουράρει σε πρώτο πλάνο! Ήδη από το 1983, οι φούρνοι του αποτελούν ένα must για το ψωμί και το γλυκό στην πόλη της Λάρισας. Με αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, τρία καταστήματα στην πόλη, καθώς και με αδιαπραγμάτευτη προσήλωση και σεβασμό στα «θέλω» του καταναλωτή, αυτό το καλοκαίρι οι γλυκές, γευστικές ανάγκες του μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Αναφερόμαστε στο παγωτό, που ναι μεν κολάζει αλλά ταυτόχρονα ομορφαίνει! Παρασκευάζεται από αγνές και ολόφρεσκες πρώτες ύλες και χαρίζει στο καλοκαίρι σας μία ασυναγώνιστη αύρα δροσιάς που κάνει τον ουρανίσκο να ζητά ακόμα περισσότερο! Τι θα λέγατε όμως αν αυτές οι σκανδαλώδεις γεύσεις ερχόταν, κυριολεκτικά, δίπλα σας; Η απάντηση δίνεται αν προσθέσουμε στο παγωτό… ρόδες. Όχι, δεν είναι έργο επιστημονικής φαντασίας αλλά μία μοντέρνα επιστροφή στο παρελθόν! Το καροτσάκι με την υπογραφή «Μπαλαής – Άρτος & Γλυκό» μπορεί να βρεθεί δίπλα σας και να δώσει χαρά και ξεχωριστό χρώμα στα σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Έχετε γενέθλια, γάμο ή βάπτιση; Είστε λάτρεις του παγωτού και θέλετε το κάτι παραπάνω σε μία απλή συγκέντρωση φίλων στο σπίτι σας; Kαλέστε στο 2410 257412 για να ενημερωθείτε πώς αυτό μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά με τον πιο νόστιμο τρόπο!

Κύπρου 57, Τηλ:2410257412 Παιωνίου & Δρόση, Ν. Πολιτεία, Τηλ: 2410625664 Καρδίτσης & Μήλου, Τηλ: 2410625665 ΛΑΡΙΣΑ


Στο στενό της οδού Βάλβη υπάρχει ένας ιδιαίτερος χώρος στον οποίο με το που μπεις θα νιώσεις πως μεταφέρεσαι αυτόματα σε ένα υπέροχο bar του Δουβλίνου. Αυτή είναι η Μαργαρίτα, το κατάστημα όπου η ζεστή ατμόσφαιρα, τα προσεγμένα ποτά και η σαφής άποψη για την καλή μουσική αποτελούν ένα ιδανικό τρίπτυχο επιτυχίας. Αδιάψευστος μάρτυρας, τα 20 χρόνια της. Πεζόδρομος Βάλβη | τηλ 24410 42434 Καρδίτσα

Σε ένα άριστα διακοσμημένο, αλλά παράλληλα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον το Avanti pizza - restaurant μπορεί να φιλοξενήσει και να εξυπηρετήσει όλες τις γαστρονομικές σας επιθυμίες, από ένα απλό γεύμα ως ένα ιδιαίτερο δείπνο, αλλά και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση. Oι συνταγές του που συνδυάζουν κρέας και λαχανικά αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των γευμάτων, γεύματα στα οποία πρωταγωνιστεί το ελαιόλαδο στα πλαίσια της Μεσογειακής διατροφής.

Βενιζέλου 98 – Πλατεία Λάππα | τηλ 24410 75772 | Καρδίτσα

Σε ένα μικρό και ταυτόχρονα όμορφο χώρο που δημιουργήθηκε με φαντασία και ευρηματικότητα ο καταναλωτής μπορεί να απολαύσει τον καφέ του και τα πλούσια σε γεύση και ποιότητα εδέσματα. Ο απολαυστικός ζεστός καφές σε συνδυασμό με τα εξαίσια εδέσματα τόσο αρτοποιίας όσο και ζαχαροπλαστικής, συνθέτουν μια ξεχωριστή πρόταση καφέ και φαγητού στην πόλη της Καρδίτσας. Για όσους θέλουν να απολαύσουν τα προϊόντα του black medicine στο χώρο τους μπορούν με ένα τηλεφώνημα να έχουν άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση.

Τέρμα Ταυρωπού (δίπλα στο νοσοκομείο) | τηλ 24410 76660 - κιν 6972424199 | Καρδίτσα

Δ. Τερτίπη και Σμύρνης γωνία. Μια ξεχασμένη γειτονιά στην οποία το Τόσο Δα τα τελευταία χρόνια έδωσε ζωή και έθεσε τη διασκέδαση της Καρδίτσας σε νέες βάσεις. Δημιούργησε ένα εναλλακτικό ρεύμα και άλλαξε τις συνήθειες της πόλης, καθιερώνοντας τον specialty καφέ, τα cocktails και τα μουσικά ακούσματα πέρα από τα δεδομένα! Δ. Τερτίπη & Σμύρνης | τηλ 24410 42369 | Καρδίτσα

Έπειτα από 38 γευστικά χρόνια με την ποιότητα αδιαπραγμάτευτη, η αγαπημένη σας πιτσαρία αλλάζει πρόσωπο. Η Capricciosa, γνωστή στην πόλη της Καρδίτσας (και όχι μόνο) , «μεταμορφώνεται» σε ένα σύγχρονων προδιαγραφών εστιατόριο. Ο χώρος ανακαινίστηκε, ο ξυλόφουρνος έφερε νέες γεύσεις και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να τις δοκιμάσετε! Υψηλάντου 84 | τηλ 24410 75300 | Καρδίτσα

Με μεράκι και διάθεση δημιουργίας όπως και την ανάγκη για προσφορά στον κόσμο του καλύτερου δυνατού, το Ακροκέραμο άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του στη σκιά του Κάστρου Φαναρίου. Πρόκειται για ένα χώρο με υπέροχη αύρα, ιδανικό για καφέ, ποτό, σνακ, καθώς και τσίπουρο. Η μοναδική θέα, η άψογη εξυπηρέτηση και η αισθητική μπορούν να πείσουν και να κερδίσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Κάστρο Φαναρίου | τηλ 6981019395 - 6942402471 | Φανάρι

H τοποθεσία ενός espresso bar που φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά στον χώρο του καφέ. Χώρος ιδανικός για να απολαύσετε ένα υπέροχο ρόφημα, αλλά και με υπηρεσία delivery που λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Mamalou, όχι μόνο για τον ποιοτικό καφέ, αλλά και για την υπέροχη ποικιλία φρέσκων μικρογευμάτων! Καραϊσκάκη 47 & Αβέρωφ | τηλ 24410 28161 | Καρδίτσα

Το Charlot εμφανίστηκε στην πόλη της Καρδίτσας με σκοπό να χαρίσει στην έξοδό σας μία απόδραση από την καθημερινότητα. Βρίσκεται μια ανάσα από τον χώρο του Παυσιλύπου και σας προσκαλεί από νωρίς το πρωί να απολαύσετε τον καφέ σας συνοδεύοντάς τον με ένα καλό πρωινό. Ο ιδιαίτερος και οικείος χώρος του θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή αφήνοντάς σας μόνο ευχάριστες εντυπώσεις. Μην παραλείψετε όμως να δοκιμάσετε και τα ολόφρεσκα, χειροποίητα γλυκά του!

Δ. Τερτίπη & Μπότση 2 | τηλ 2441076760 | Καρδίτσα


Cadillac Records, ή αλλιώς ό,τι πιο κοντινό μπορείς να βρεις σε μια ευκαιρία για απόδραση από τα στενά νοητά όρια της πόλης. Η διακόσμηση είναι λιτή και άνετη στο μάτι, ενώ τα μεγάλα τραπέζια του μπορούν να φιλοξενήσουν δύο και τρεις διαφορετικές παρέες, πράγμα που μπορεί να σταθεί ως αφορμή νέων γνωριμιών.

Δ. Τερτίπη & Χατζημήτρου | τηλ 24410 75105 | Καρδίτσα

Εδώ και τέσσερα χρόνια η οδός Διάκου έχει αποκτήσει άλλο χαρακτήρα στον τομέα της διασκέδασης, κι αυτό οφείλεται στο Mercato. Έναν προσεγμένο χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής που παραπέμπει σε σαλόνι σπιτιού. Εκτός από τον καφέ και το ποτό, τη διαφορά κάνει η κουζίνα του, καθώς κάθε μέρα σερβίρονται διαφορετικά και αυστηρώς μελετημένα πιάτα, υπό τους ήχους όμορφης μουσικής. Διάκου 11 – Νέα Αγορά | τηλ 24414 00587 | Καρδίτσα

Το Piu είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και πιο αγαπημένα μαγαζιά της πόλης. Είτε με την τωρινή του ονομασία, είτε ως Βίβλος παλιότερα, ο προορισμός είναι πάντα ένας, Καζαμπάκα 4 στην πλατεία Δικαστηρίων. Εδώ και χρόνια θεωρείται το ιδανικότερο μέρος συνάντησης και διασκέδασης και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Καζαμπάκα 4 – Πλατεία Δικαστηρίων | τηλ 24410 41401 | Καρδίτσα

Brothers, ή αλλιώς η συνέχεια του Avanti, εξού και η ονομασία! Ένα steakhouse που δημιουργήθηκε με σκοπό να σας προσφέρει διαφορετικές επιλογές στην καθημερινότητά σας και φιλοδοξεί να γίνει το νέο σας στέκι, προσφέροντάς σας ξεχωριστές και ιδιαίτερες γεύσεις.

www.brotherskitchen.gr Πλατεία Στρατολογίας | τηλ 24411 00344 | Καρδίτσα

30 χρόνια πριν, άνοιξε στην Καρδίτσα ένα bar με σκοπό στην αρχή να λειτουργήσει με την μορφή ενός τόπου για άτομα που αγαπούν το jazz και το blues. Σήμερα, το pianobar Πουθενά παραμένει αναλλοίωτο στη φθορά του χρόνου, κρατώντας ένα μοναδικό ύφος και χωρίς να αλλάζει μουσικές προτιμήσεις. Πλατεία Στρατολογίας | τηλ 2441073012 Καρδίτσα

Aπό το 2011 έως και σήμερα, το A Mano έχει ταυτιστεί με τον καλό καφέ. Όλα ξεκίνησαν από το take-away κατάστημα στη γωνία των οδών Καποδιστρίου και Αζά. Έπειτα γνωρίσαμε το hotspot της πόλης, στην οδό Υψηλάντου. Εκεί όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική σέβεται το παλαιό, και η εμπειρία του καφέ μεταφράζεται σε άψογη εξυπηρέτηση. Καποδιστρίου & Αζά | Υψηλάντου & Πλαστήρα Υψηλάντου & Γαριβάλδη | τηλ 24410 42425 | Καρδίτσα


Ο ΑΡΗΣ ΜΠΑΛΙΑΚΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δυστυχώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις στην χώρα μας σημειώνονται περισσότερα από 30.000 νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος χωρίς ωστόσο να είναι όλα υψηλής κακοήθειας. Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου στον κόσμο και ένας στους 5 ενήλικες τον εκδηλώνει κάποια στιγμή στη ζωή του.

Τα σημάδια που υποδηλώνουν καρκίνο του δέρματος:

• Ένα νέο σημάδι • Κρεατοελιά που αλλάζει μέγεθος, σχήμα ή χρώμα • Δοθιήνας ή εξάνθημα που δεν περνάει • Κάποια κηλίδα που προξενεί φαγούρα, είναι ευαίσθητη ή οδυνηρή •️ Κάποιο μικρό εξόγκωμα που είναι λείο, γυαλιστερό, ωχρό ή σκληρό σαν κέρινο • Σταθερό κόκκινο εξόγκωμα που είναι σκληρό, μπορεί να αιμορραγεί ή έχει αναπτύξει μία κρούστα • Επίπεδη, κόκκινη κηλίδα που είναι σκληρή, ξερή ή λεπιδωτή •Μια φαγούρα που δεν υποχωρεί με τίποτα ή η αίσθηση υπερβολικής ευαισθησίας σε κάποια πληγή, μπορεί κι αυτά να είναι σημάδια για ορισμένες μορφές καρκίνου του δέρματος

Μελάνωμα...

Κίνδυνος προ των πυλών! Σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να προκαλέσει βαριά νόσο, ακόμη και θάνατο. Τυπικό σύμπτωμα μελανώματος αποτελεί η εμφάνιση νέας ελιάς ή η αλλοίωση υπάρχουσας ελιάς.

Τυπικά χαρακτηριστικά της αλλοίωσης είναι τα εξής:

• ελιά που μεγάλωσε • ελιά που άλλαξε σχήμα • ελιά που άλλαξε χρώμα  • ελιά που αιμορραγεί ή έχει κρούστα στην επιφάνειά της • ελιά που πονά ή προκαλεί φαγούρα Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, είναι όμως συνηθέστερο στην πλάτη, τα πόδια, τα χέρια και το πρόσωπο.

Μην αφήνεις το δέρμα σου στην τύχη του.. Με την έγκαιρη διάγνωση ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να θεραπευθεί πλήρως. Αρκεί να κάνουν οι γυναίκες, μετά την ηλικία των 35 και οι άντρες μετά τη ηλικία των 40, μία εξέταση ρουτίνας σε δερματολόγο.

Για οτιδήποτε ασυνήθιστο παρατηρήσετε στο δέρμα σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα:

6972817597 και 24410-75575 www.baliakos-derma.gr Facebook : Baliakos-Derma


Η Πικραλίδα παρουσιάζει τη νέα, καλοκαιρινή της κολεξιόν Οι χειροποίητοι σπόροι της Τέχνης με την υπογραφή της Όλγας Γουλιώνη κάνουν τη διαφορά και αυτό το καλοκαίρι

Τ

η γνωρίζετε όλοι, κι αν όχι, μέσα στους επόμενους μήνες θα τη μάθετε! Η Πικραλίδα είναι ένας χώρος τέχνης που βρίσκεται στην πόλη των Τρικάλων αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη τη Θεσσαλία όσον αφορά τη μόδα!

Η νέα, καλοκαιρινή συλλογή της, με την υπογραφή του ανήσυχου πνεύματος που ακούει στο όνομα Όλγα Γουλιώνη, αποτελεί ένα ταξίδι στο εξωτικό Μαρακές. Βασικό χαρακτηριστικό της συλλογής, το ξύλο, με χρώματα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την αύρα που φυσά και αγκαλιάζει το Μαρόκο. Αυτά τα χρώματα είναι που ζωγραφίζουν χρυσά και ασημένια μεταλλικά στοιχεία, όταν εκείνα μπλέκονται μαζί με πολύτιμες κεραμικές πέτρες. Πέτρες που έδωσαν την έμπνευση για τα νέα σκουλαρίκια και βραχιόλια. Η αρχιτεκτονική και η ζωή του Μαρόκο βρίσκονται πλέον στο κέντρο των Τρικάλων: Οι καμάρες με τα περίτεχνα ανοίγματα. Τα πολύχρωμα πλακάκια που σιγοντάρουν τις ξύλινες πόρτες. Τα παζάρια που γεμάτα μπαχάρια χάρισαν έμπνευση κι αρώματα όχι μόνο στους ιστορικούς και τους περιηγητές, αλλά και στη συλλογή της Πικραλίδας. Πικραλίδα λοιπόν σημαίνει τελειότητα, τέτοια που δε χρειάζεται επικεφαλίδες για να λάμψει!

Λαΐου 5 Τηλ 24310 75869 - Τρίκαλα FB PAGE : Πικραλίδα χειροποίητοι σπόροι τέχνης INSTA : olga_pikralida


BETTY ON TOP

ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΚΟΥΓΚΛΑΡΟΝΤΑΙ Γ. Η ιστορία αυτή είναι κάθε άλλο παρά μυστήρια αλλά καλό θα ήταν να ρωτήσω και τη γνώμη του ειδικού. Έχουμε 3 χρόνια σχέση και σχεδόν όλα πάνε καλά. Είμαστε ερωτευμένοι, βρισκόμαστε καθημερινά, πηγαίνουμε κανένα ταξίδι όταν το επιτρέπει ο χρόνος και το χρήμα κτλ. Όμως το τελευταίο διάστημα βλέπω πως κάποιες στιγμές που είναι κολλημένη στο κινητό της, της μιλάω και τρομάζει, ενώ όταν πλησιάζω περισσότερο νιώθω σα να θέλει να μου κρύψει κάτι. Είμαι σίγουρος πως μιλάει με κάποιον αλλά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Να τα μας! Τι να κάνεις κι εσύ; Σε έχουν ζώσει τα φίδια; Δοκίμασε την παλιά δοκιμασμένη μέθοδο! Ζήλια μου! Όχι με κινητά και μηνύματα. Με πιο δραστικούς τρόπους. Στήσ’ την σε ένα ραντεβού, αρνήσου με βαρεμάρα μία συνεύρεση, αποκάλεσέ τη Μαρία (;) και πες της αδιάφορα πως κάτι δεν πάει καλά στη σχέση σας. Απαλά και τρυφερά, φέρ’ την στη θέση σου και άφησέ την να κάνει εκείνη την προσπάθεια να επιστρέψει. Μη φοβάσαι για το αποτέλεσμα, αν σε νοιάζεται πραγματικά θα μείνει εκεί που θέλει η καρδιά της και σίγουρα ό,τι υπάρχει μεταξύ σας είναι πολύ μεγαλύτερο από το χαζολόγημα στο κινητό. Βάσω Μπέτυ έχω ξεπεράσει πολλά υπαρξιακά αλλά φαίνεται πως τα μικρότερα προβλήματα είναι αυτά που με βασανίζουν! Είμαι 28 χρονών με καταγωγή από εδώ κοντά αλλά μένω στην Αθήνα. Για να μη στα πολυλογώ, γνώρισα στο ΑΤΜ (ναι ναι!) ένα γκομενάκι ετών 20 που υπό άλλες συνθήκες θα μου είχε κάνει ζημιά. Όμορφος, συνεσταλμένος, έλαμπε! Με τα πολλά γνωριστήκαμε και διαπιστώσαμε ότι μένουμε στο ίδιο τετράγωνο. Από τότε συναντιόμαστε συνέχεια στο δρόμο κι αυτός μου προτείνει να βγούμε για ποτό ή να αράξουμε σε κανένα πάρκο. Το πρώτο πρόβλημα είναι πως θέλω να τον φέρω κατευθείαν σπίτι μου και το δεύτερο πως είμαι τόσο αναβλητική που του λέω συνέχεια ότι δε μπορώ! Κι αλήθεια δε μπορώ, αφού αφήνω όλες τις υποχρεώσεις για την τελευταία στιγμή! Τελικά, δεν κατάλαβα! Θέλεις να γίνεις πιο δραστήρια στις υποχρεώσεις σου ή να προχωρήσεις με τον μικρό; Σε κάθε περίπτωση,

άδραξε την ημέρα σου. Φρόντισε να κάνεις εγκαίρως τις δουλειές σου και την επόμενη φορά που θα τον συναντήσεις, πρότεινε εσύ να πάτε για ποτό χωρίς αναβολές. Δεν είναι και τόσο δύσκολο δα! Αφού γουστάρει και γουστάρεις κι εσύ όλα τα άλλα είναι φούμαρα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το πρώτο σκίρτημα του έρωτα. Από τις πρώτες συναντήσεις, τα πρώτα ραντεβού και τότε σε πληροφορώ μικρή μου θα τρέχεις να ξαλαφρώσεις από τις δουλειές προκειμένου να έχεις χρόνο για κείνον, για εσάς! Ν. Κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά με λένε αλλά νιώθω κενή. Χώρισα πριν δύο χρόνια κι ακόμα παλεύω να συμβιβαστώ με την ιδέα. Τη βγάζω μόνο στα ρηχά. Κάνω τις βόλτες μου, περνάω σχετικά καλά αλλά ότι συμβαίνει για μένα στον αισθηματικό τομέα είναι περιστασιακό. Νιώθω πως είμαι το

Betty Boopaki

Για να επικοινωνήσεις με την Betty, στείλε e-mail στο: bbloop@hotmail.com (Διανυκτερεύει)

«σιγουράκι» του άλλου κι αυτό μου προκαλεί τεράστια ανασφάλεια. Πώς να το αντιμετωπίσω; Με υπομονή! Έχεις κλειδώσει και δεν αφήσεις τον εαυτό σου να αλληλεπιδράσει με τους ανθρώπους που απαντάς στο δρόμο σου. Στη περίπτωσή σου δεν είναι υποχρεωτικός ο μεγάλος έρωτας που θα σβήσει το παρελθόν σου στο πέρασμά του. Το ίδιο θετικά μπορεί να επιδράσει και ένας σφοδρός μ@λ@κ@ς που θα μπει στη ζωή σου. Άφησε ανοιχτά τα τσάκρα σου και παίξε με τα χρυσόψαρα στη γυάλα, μπορεί από κυνηγός να γίνεις και δόλωμα για πιο επιτήδειο και ικανό «κακό» κυνηγό! Aς πούμε Μαρία Σπουδάζω στη Λάρισα και μέχρι το δεύτερο έτος όλα πήγαιναν πρίμα. Μία παράξενη αλλά ομαλή σχέση και μηδέν χρωστούμενα στη σχολή! Τον περασμένο Οκτώβριο ήρθε ένα φινάλε με δάκρυα κι από τότε για να μη στα πολυλογώ άρχισε και ο κατήφορος με το ΤΕΙ. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ένα αγόρι που ενώ ταιριάζουμε πολύ και ευτυχώς έφερε μια ισορροπία στη ζωή μου, τον τελευταίο καιρό υποψιάζομαι πως οι παρέες του δεν είναι και πολύ φυσιολογικές. Μαζεύει στο σπίτι περίεργο κόσμο και καπνίζουν περίεργα τσιγάρα. Δε θα είχα πρόβλημα αν αυτό δεν τον κρατούσε πίσω στη ζωή, αλλά ούτε αυτές τις φάτσες αντέχω αλλά ούτε μπορώ και να τον σουτάρω. Ποια είναι η συμβουλή σου; Γλυκό μου κοριτσάκι, Θα είμαι λίγο ωμή μαζί σου γιατί το νεαρό της ηλικίας σου δε σηκώνει τέτοιου είδους προβλήματα. Είσαι η γκόμενά του κι όχι η μάνα του για να του δώσεις συμβουλές, ό,τι και να του πεις θα βρεις τοίχο. Αφού δεν αντέχεις αυτές τις «φάτσες», όπως λες, μην το ανέχεσαι απόλαυσε τις δικές σου παρέες. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να τον σουτάρεις; Αν έχει ρήξη χιαστού πάω πάσο, διαφορετικά δεν συντρέχει κανένας λόγος να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που σου προκαλούν απέχθεια. Πήρες μία φορά τον κατήφορο, μπορείς να αντέξεις έναν ακόμη χωρίς θέληση και τόσο σύντομα; Σου προτείνω να πάρεις εσύ τη ζωή σου στα χέρια σου και να μη γίνεσαι παιχνιδάκι κανενός.

Ζουμπουρλούδικα ναυτάκια μου σας κουνώ το μαντήλι. Καλό Καλοκαίρι, ραντεβού από Σεπτέμβριο…


53

ΚΡΙΟΣ

ΖΥΓΟΣ

ΤΑΥΡΟΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΔΙΔΥΜΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αγαπημένε μου Κριέ μην ανησυχείς αν τα υπαρξιακά σου αγγίζουν την κόκκινη ζώνη και το σώμα σου φλερτάρει με το ambert alert. Πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι, θα περάσουν, όπως πέρασαν δεκάδες βροχές μέχρι στιγμής που αντί να μας δροσίσουν, έκαναν ακόμα πιο ανυπόφορη τη ζέστη! Τα ταξίδια πάνε κι έρχονται στο μυαλό σου από τη στιγμή που μπήκε το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής βλέπω ότι τις μικρές βόλτες σου δεν τις εκτιμάς! Βάλε ένα φρένο σε όσα συνέβησαν τον Ιούνιο. Η σχολή ή η δουλειά μπορούν να περιμένουν. Φρόντισε τον εαυτό σου περισσότερο ώστε τον Αύγουστο να είσαι ο βασιλιάς της παραλίας!

Aπό τον ζεστό, προβλέψιμο και χωρίς εκπλήξεις Ιούνιο φτάνεις στην καρδιά του καλοκαιριού με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η ερώτηση έχει να κάνει με το τι κάνεις λάθος. Η απάντηση που σου δίνουν τα άστρα Ταυράκι μου είναι πως βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο αλλά έχεις ξεχάσει τι σημαίνει υπομονή. Ο Ιούλιος θα είναι για σένα ένα ακόμα challenge, μιας και υπάρχει το ενδεχόμενο να μη μετακινηθείς πολύ. Όμως τον Αύγουστο η αλλαγή περιβάλλοντος που τόσο καιρό περιμένεις ίσως να μην είναι πρόσκαιρη, μα μόνιμη! Να σου πω κι ένα μυστικό; Μη φοβάσαι τους φοβισμένους αλλά αυτούς που λένε και υπόσχονται πολλά!

THE COSMIC WHISPERER PROJECT

Δανάη Τ.

Choose Life Διδυμάκια μου και κάντε το τώρα. Ξέρω πως σας πετυχαίνω σε μία «ναι μεν, αλλά» κατάσταση, αλλά πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε το καλοκαίρι, τι θα κάνετε στο μέλλον, τι θα γίνει στα προσωπικά σας, κι ακόμα πιο βασικά, ποιοι είστε. Kαι πιστέψτε με, τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου είναι ιδανικά για να σκεφτείτε με άνεση. Μην καθυστερήσετε άλλο γιατί στην ουσία ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας σας: Από τις πρώτες κιόλας μέρες του θα έχετε… εκπαιδευτεί και θα μπορείτε να εστιάσετε με όλη τη θετική σας ενέργεια σε ανθρώπους και ασχολίες που αγαπάτε.

Δεν έχεις αφήσει πισίνα για πισίνα στον κάμπο και όπως και να ‘χει, σου δίνω credit. Βρίσκεσαι σε μια ελεύθερη σχέση με το χλώριο στην τοποθεσία Θεσσαλία και ζεις το δικό σου όνειρο. Ούτε εγώ, ούτε τα άστρα έχουμε κατά νου να το χαλάσουμε! Ποιος άλλωστε δεν ψάχνει τη δροσιά μέσα σε ένα ξερό καλοκαίρι; Θέτεις υποψηφιότητα για το πιο ευνοημένο ζώδιο αυτής της περιόδου, μιας και ο Ιούλιος κερνάει χρήμα ενώ ο Αύγουστος αγάπη. Την περίοδο ανάμεσα στις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου, φρόντισε να μην πάθεις τίποτα από την υπερβολική δόση ευτυχίας!

ΛΕΩΝ

Σε μαλώσαμε τον Ιούνιο Λιοντάρι μου, και εγώ και τα άστρα. Δε μετανιώνω όμως γιατί μπήκες σε έναν δρόμο σωστό και ονειρικό! Ηρέμισες, έχτισες γέφυρες επικοινωνίας με αρκετό κόσμο και ανέβηκες στην εκτίμηση ανθρώπων που σε παρεξήγησαν λόγω της παράξενης συμπεριφοράς σου τότε. Ιούλιος 2018 κι έχεις βάλει σε μια σειρά τις υποχρεώσεις σου. Αυτό από μόνο του σου δίνει την ώθηση για να φέρεις το υπόλοιπο καλοκαίρι στα μέτρα σου. Τώρα αποφασίζεις εσύ και όχι η τύχη. Η ηρεμία αυτού του μήνα θα δώσει πάσα στον Αύγουστο, που θα φας τα χιλιόμετρα με το κουτάλι και θα κάνεις τη διαφορά!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Ιούλιος, Παρθένε μου, σου φωνάζει να πετάξεις το άγχος από πάνω σου. Οι μικρές βόλτες γίνονται μεγαλύτερες και οι σχέσεις σου με την οικογένειά σου, που «έτριξαν» λίγο το τελευταίο διάστημα, γίνονται και πάλι όπως πριν. Ιούλιος σημαίνει χαμόγελα και δημιουργικότητα, πριν έρθει ο Αύγουστος ο οποίος θα σε κάνει να καταλάβεις πως μερικά από τα καλύτερα πράγματα στη ζωή, έρχονται απροειδοποίητα. Το μόνο που θα χρειαστεί να αποφασίσεις, είναι αν αξίζει να σπαταλάς τα χρήματά σου για κάποια φαινομενικά αχρείαστα πράγματα.

Με σένα θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί και συ μου τη βγήκες ανάποδα όλο το προηγούμενο διάστημα. Αύγουστος, μήνας περισυλλογής. Φροντίζεις από τώρα για να έχεις και να μην καταλήξεις ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο να βλέπεις για 5η συνεχόμενη φορά την υπερπαραγωγή που ακούει στο όνομα Τσίου. Κάνε λοιπόν οικονομία, σφύριξέ το στους φίλους σου και οργανωθείτε για το νησί. Η ψυχούλα σου διψάει για παραλία, κουρασμένε μου Ζυγέ. Μην της χαλάσεις χατίρι. Για τον Ιούλιο δε θα σου πω πολλά, γιατί ξέρεις καλά πως και μεταβατικός μήνας είναι και πως πρέπει να κρατήσεις low-profile για τα ωραία που έρχονται. Καλή λευτεριά!

Πήρες χρώμα και ας έφαγες μερικά critical κάτω από τη μέση, λατρεμένε μου Σκορπιέ. Ο ιδρώτας στο φιλντισένιο σου κορμί μετατράπηκε σε δημιουργικότητα και ο Ιούλιος θα σε εμπνεύσει να δημιουργήσεις πράγματα που πριν από λίγο καιρό δε θα πίστευες ότι μπορείς να κάνεις. Γιατί μη μου πεις πως ήξερες ότι πιάνουν τόσο πολύ τα χέρια σου ή πως είσαι τέρας υπομονής! Ένα μικρό άκυρο που θα εμφανιστεί από μία δουλειά δεν πρέπει να σε απογοητεύσει, γιατί ο Αύγουστος, αν και νεκρός εργασιακά, θα σου προσφέρει πολλές ευκαιρίες ακόμα και στον τόπο σου. Μέχρι τότε, κοίτα να απολαύσεις την κάθε μέρα ξεχωριστά!

Τα βέλη του Τοξότη χτύπησαν το στόχο τους και τα αποτελέσματα είναι μεν θετικά, αλλά δημιούργησαν και κάποια ερωτηματικά. Τώρα που τα κατάφερες προβληματίζεσαι ενώ δε θα έπρεπε. Ο έρωτας είναι για να τον ζεις και όχι για να κάνεις πίσω ενώ σκέφτεσαι διάφορα υποθετικά «πρέπει» και «μη». Πέσε με τα μούτρα λοιπόν και άσε τους άλλους να λένε. Προγραμμάτισε τις αποδράσεις σας και πίστεψε στον εαυτό σου. Έρχεται ο Αύγουστος, που στη δεύτερη εβδομάδα του θα χρειαστεί να αποδείξεις στο άλλο σου μισό πως είσαι αυτό για το οποίο σε ερωτεύτηκε και όχι κάτι άλλο! Το νου σου!

Ο Αιγόκερως χαμογελάει κι αυτό είναι από μόνο του καλό! Μας διαβάζει από ένα δροσερό μέρος και ζητά από τους γύρω του να μην τον ενοχλούν γιατί διακόπτουν τον διαλογισμό του. Τώρα αν αυτό το μέρος είναι μια παραλία με ψηλά δέντρα και γαλανά νερά ή το δωμάτιο του σπιτιού του, δεν έχει καμία σημασία! Περνάς καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω, αγαπημένε μου. Για να δέσει όμως το γλυκό γίνε περισσότερο ανοιχτός στους νέους ανθρώπους που εμφανίζονται στη ζωή σου. Δεν έρχονται όλοι με κακούς σκοπούς. Παρόλα αυτά το καλύτερο στο κρατάω για το τέλος: Εκεί, κάπου στον Δεκαπενταύγουστο και χωρίς να το περιμένεις, αναμένεται ένα μεγάλο, φωτεινό μπαμ!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ιούλιος, check. Yδροχόε δεν έχεις και την καλύτερη σχέση με τον χρόνο, έτσι δεν είναι; Όμως κόντρα στην ακατάστατη φύση σου, στην αγάπη είσαι μεθοδικός! Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, θυμήσου πόσες φορές ερωτεύτηκες το λάθος άτομο. Για δες λοιπόν πόσο όμορφα θα γίνουν τα πράγματα όταν στις αρχές του Ιουλίου θα ερωτευτείς το σωστό! Ο μήνας θα κλείσει με μεγάλα σχέδια, για τα οποία θα σου συνιστούσα να κρατήσεις κι ένα μικρό καλάθι. Ο Αύγουστος λοιπόν θα γελάσει μ’ αυτά τα σχέδια, αλλά προς το τέλος του θα γελάσεις και συ με τη σειρά σου όταν βρεθείς μπροστά σε μία τεράστια έκπληξη!

ΙΧΘΥΕΣ

Ψάρωσαν τα ψάρια και χρειάστηκαν ενέσεις αυτοπεποίθησης τον Ιούνιο, critical boosts και μπόλικο ΧP για να μπορέσουν να τη βγάλουν καθαρή. Το ξέρετε ότι πνιγήκατε σε μια κουταλιά νερό, έτσι; Δε θέλω να σκέφτομαι πώς θα βγάλετε τον Ιούλιο ενώ θα ξέρετε πως φέτος το καλοκαίρι δεν έχει Game Of Thrones. Kαλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, βαρεμάρα και τσαχπινιά λέγεται το νέο κεφάλαιο της ιστορίας σας. Όσο για τον Αύγουστο, θα απολαύσετε τους καρπούς του έρωτά σας!


54 Οι καλοκαιρινοί έρωτες κρατάνε για λίγο. Τα φλαμίνγκο πέθαναν. Το καρπούζι ζεστάθηκε. Κενό. Καλό Καλοκαίρι.

Closer

Creative Director Κωνσταντίνος Βελής

Φωτογραφία: Silver Star Studios Μοντέλο: Σοφία Παπαναστασίου Ρούχο: Lefko Pure Boutique Μαγιό: www.daydreamers.gr Παπούτσια: Must Fashion Boutique Μαλλιά: Alex Kommotirio Μακιγιάζ: Βάσω Αποστόλου Χώρος: Hippy Chic


ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018  
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018  
Advertisement