Page 1


«ETOL» - один из ведущих европейских производителей ароматов и пищевых ингредиентов. Сначала мы производили эфирные масла‚ добавление которых в пищу являлось единственным способом ароматизации продуктов. Затем мы постепенно расширяли программу: от фруктовых концентратов на основе всех видов континентальных фруктов до натуральных экстрактов трав.

ETOL je eden vodilnih evropskih proizvajalcev arom in prehranskih sestavin. V zgodnjem obdobju smo proizvajali eterična olja, ki so bila edini način dodajanja arom živilom. Nato smo postopoma program širili od sadnih koncentratov na osnovi vseh vrst kontinentalnega sadja do naravnih ekstraktov dišavnic.

Все это позволило нам изучить природу и включить сегодня в свою производственную программу очень широкий спектр натуральных компонентов. Именно эта широта и почти столетний опыт позволяют нам комплексно смотреть на задачи‚ которые ставит перед нами пищевая промышленность‚ и исключительно творчески подходить к созданию новых продуктов.

Vse to nam je omogočilo, da smo spoznali naravo in da danes v naš proizvodni program vključujemo zelo širok spekter naravnih sestavin. Ravno ta širina in skoraj stoletje izkušenj nam omogočajo kompleksen pogled na izzive prehrambene industrije in izredno kreativnost pri ustvarjanju novih izdelkov.

Я с гордостью руковожу группой «ETOL»‚ т.к. доверяю знаниям и опыту своих сотрудников (будь то специалисты лабораторий‚ работники производства‚ которые тщательно и заботливо изготавливают изделия‚ или же работники «ETOLа» и его дочерних компаний‚ представляющих наши изделия деловым партнерам во всем мире). Заботясь о целостных отношениях с сотрудниками и компаньонами‚ а также оказывая самые передовые технологические услуги‚ мы непрерывно работаем над созданием своего делового имиджа и удовлетворяем даже самые взыскательные мировые вкусы. В свете будущих глобальных‚ экономических и общественных проблем‚ мы будем и далее сохранять и расширять свои конкурентные преимущества‚ возможности‚ и предвосхищать ожидания своих компаньонов. Магистр Зденко Заношки‚ председатель правления

S ponosom vodim skupino Etol, saj zaupam v znanje in izkušnje svojih sodelavcev, pa naj so strokovnjaki razvojnih laboratorijev, sodelavci, ki skrbno pripravljajo izdelke v proizvodnji ali zaposleni v Etolu in njegovih hčerinskih družbah, ki predstavljajo naše izdelke poslovnim partnerjem po vsem svetu. Z negovanjem celostnega odnosa z zaposlenimi in poslovnimi partnerji ter ob zagotavljanju tehnološko najnaprednejših storitev, kontinuirano ustvarjamo poslovno odličnost in zadovoljujemo tudi najzahtevnejše svetovne okuse. V luči prihodnjih globalnih gospodarskih in družbenih izzivov bomo v Etolu še naprej negovali in povečevali naše številne konkurenčne prednosti, priložnosti in še naprej presegali pričakovanja naših poslovnih partnerjev. mag. Zdenko Zanoški, predsednik uprave


Хроника развития

O nas skozi čas 1924 Celjski podjetnik in lekarnar Vojko Arko odpre na Glavnem trgu 1 v Celju trgovsko podjetje za promet z eteričnimi olji, esencami, rastlinskimi ekstrakti, živilskimi barvami in farmacevtskimi izdelki. 1928 Arko ustanovi skupaj s konkurentom – tedaj največjim proizvajalcem arom v Evropi - delniško družbo Schimmel & Co. Miltitz iz Nemčije podružnico za oskrbo jugovzhodne Evrope z 8 zaposlenimi, ki je že samostojno izvajala postopek ekstrakcije, destilacije in sinteze. 1941–1945 Zaradi vojne vihre podružnica močno zmanjša proizvodnjo in utrpi hudo vojno škodo. 1945 –1952 Po umiku tujega kapitala iz Jugoslavije ostane v Celju zelo skromna osnova za nadaljnji razvoj podjetja, vendar skupini zanesenjakov s svojim znanjem in vztrajnostjo uspe ohraniti proizvodnjo in preživeti povojne obnove. 1952 Z ustanovitvijo državnega industrijskega podjetja Etol Celje tovarna esenc in eteričnih olj prične svojo samostojno gospodarsko pot s 30 zaposlenimi delavci. 1964 Kljub dozidavam in prenovam postane tovarna pretesna, zato pričnejo s pripravami za prenos proizvodnje na novo lokacijo v Škofji vasi, kjer se istega leta prične gradnja nove tovarne. 1969 Selitev proizvodnje s prvotne lokacije v novo tovarno v Škofji vasi. 1969–1972 Etol osvoji jugoslovansko tržišče na področju konditorske in alkoholne industrije in išče strateškega partnerja za prodor na svetovni trg. 1972 Etol sklene pogodbo o skupnem vlaganju z ameriško družbo IFF, takrat največjim svetovnim proizvajalcem dišavnih komponent in surovin za živilsko, tobačno in milno-kozmetično industrijo. 1972–1992 Etol z uglednim strateškim partnerjem gradi svojo poslovno odličnost na svetovnem trgu. 1993 Etol prekine pogodbo z IFF in se odloči za samostojen nastop na svetovnih tržiščih prek lastnih hčerinskih podjetij in predstavništev po vsem svetu; takšna razvejanost prodajne mreže je omogočila, da Etol kar 75 % prodaje ustvari zunaj Slovenije. 1996 Etol se registrira kot delniška družba. 1997 Etol pridobi certifikat kakovosti ISO 9001. 2005 Podjetje prične delovati tudi v duhu okoljskega certifikata ISO 14001.

1924 цельский бизнесмен и аптекарь Войко Арко открывает на Главной площади первую в г. Целье фирму по продаже эфирных масел‚ эссенций‚ растительных экстрактов‚ пищевых красителей и фармацевтических изделий. 1928 Арко вместе с партнером (в то время крупнейшим производителем ароматов в Европе – акционерным обществом «Schimmel & Co. Miltitz» из Германии) создает филиал‚ обслуживающий Юговосточную Европу‚ со штатом из 8-ми работников‚ которe уже самостоятельно осуществляи процессы экстракции‚ дистилляции и синтеза. 1941–1945 Из-за военного вихря филиал значительно сокращает производство и терпит серьезный ущерб. 1945–1952 После вывоза иностранного капитала из Югославии в Целье остается очень скромная база для дальнейшего развития фирмы. Но группе оптимистов‚ благодаря собственным знаниям и настойчивости‚ удается сохранить производство и пережить послевоенные реконструкции. 1952 После создания государственного промышленного предприятия «ETOL - Целье»‚ фабрика эссенций и эфирных масел начинает свой самостоятельный хозяйственный путь со штатом из 30 – и работников. 1964 Несмотря на достройки и реконструкции‚ фабрика становится слишком тесной‚ поэтому начинается подготовка к переносу производства на новое место - в село Шкофья Вас‚ где в том же году начинается строительство нового завода. 1969 Перевод производства с первоначального места на новое: фабрика в с. Шкофья Вас. 1969–1972 «ETOL» завоевывает рынок Югославии в сфере кондитерской и алкогольной промышленности и ищет стратегического партнера для продвижения на мировой рынок. 1972 «ETOL» заключает договор о совместных вложениях с американской компанией «IFF»‚ в то время крупнейшим производителем ароматических компонентов и сырья для пищевой‚ табачной и мыльно - косметической промышленности. 1972–1992 «ETOL» с авторитетным стратегическим партнером создает свой деловой имидж на мировом рынке. 1993 «ETOL» расторгает контракт с «IFF» и решается на самостоятельный выход на мировой рынок со своими дочерними предприятиями и представительствами. Такое расширение торговой сети дало возможность фирме «ETOL» осуществить 75% продаж за пределами Словении! 1996 «ETOL» регистрируется как акционерное общество. 1997 Получает сертификат качества ISO 9001. 2005 Начинает работать в соответствии с требованиями экологического сертификата ISO 14001.


Po poti svetovnih okusov V Etolu se že skoraj stoletje vsak dan odpravimo na globalno ekspedicijo raziskovanja okusov narave in različnih kultur sveta.

Ta način dela nas je naučil spoštovati raznolikost in kulturno specifičnost ter nam omogoča, da naše poslovne partnerje oskrbujemo s prefinjeno uglašenimi izdelki, ki odsevajo kulturno specifičnost, nastalo v sozvočju z naravo in najnovejšimi tehnološkimi izsledki. Izkušnje v prehrambeni industriji so nas naučile kontinuirano slediti trendom, zato smo v naše delo vgradili načelo stalnih izboljšav. V skladu s tem načelom nenehno prilagajamo našo organizacijo novim zahtevam poslovnih partnerjev, zakonodaje, izsledkom znanosti in pričakovanjem tržišča. Našim poslovnim partnerjem kontinuirano zagotavljamo strokovno in tehnično dovršeno podporo za doseganje naših skupnih ciljev, tako glede pričakovanih senzoričnih lastnosti izdelkov kot tudi želenih komercialnih učinkov na tržišču. Na temelju raziskav, inovacij in tesnega sodelovanja s poslovnimi partnerji smo v naši bogati zakladnici razvili že prek 50.000 različnih izdelkov. Mi spoštujemo raznolikost in kulturno specifičnost svetovnih okusov. Da bi lahko poustvarili svetovne okuse narave. Etol – partner, izbran z okusom

В соответствие с мировыми вкусами Вот уже в течение ста лет мы в компании «ETOL» ежедневно отправляемся в глобальную экспедицию изучения вкусов природы и различных культур мира.

Такое отношение к работе научило нас уважать разнообразие и культурную специфику. И дает нам возможность обеспечивать своих партнеров изделиями‚ тонко отражающими культурную специфику‚ появившуюся в созвучии с природой и новейшими технологическими продуктами. Опыт работы в пищевой промышленности научил нас постоянно следовать трендам. Поэтому свою работу мы ввели принцип постоянного улучшения‚ в соответствии с которым, непрерывно приспосабливаем свою компанию к новым требованиям деловых партнеров‚ законодательства‚ научным исследованиям и ожиданиям рынка. Мы всегда поддерживаем своих деловых партнеров, помогая им получить ожидаемые вкусовые качества изделий и в желаемый коммерческий результат на рынке для достижения общих целей. Благодаря исследованиям‚ инновациям и тесному сотрудничеству с деловыми партнерами‚ в нашем богатом ассортименте уже более чем 50.000 различных изделий. Мы ценим разнообразие и культурную специфику вкусов во всем мире и можем создать вкус природы любого уголка мира. «ETOL» - партнер‚ выбранный со вкусом.


Ответственный Odgovorni za višjo за высшее kakovost življenja качество жизни Vonj eksotike. Praznični okusi božiča. Mozaik spominov na otroštvo. Nehotni spomin, ki ga iz podzavesti prikličejo v zavest izbrani okusi.

Запах экзотики. Праздничные ароматы Рождества. Мозаика воспоминаний из детства. Спонтанные картины, вызываемые из подсознания определенными ароматами.

Ta silnost doživetja, priklicanega na osnovi okusov, je osnova našega poslanstva.

Эта сила переживаний‚ вызванных ароматами и вкусами – основа нашей миссии.

S kreiranjem, proizvodnjo in trženjem arom ter prehrambenih sestavin po meri naših poslovnih partnerjev zagotavljajmo dodano vrednost in višji življenjski standard vsem našim deležnikom.

Создавая‚ производя и продавая ароматы‚ а также пищевые ингредиенты по желаниям наших партнеров‚ мы повышаем значимость и жизненный стандарт всех наших коллег.


Nenehna rast za nove izzive V Etolu si nenehno zastavljamo vprašanja: kaj od nas pričakujejo kupci, kakšne so in kako se spreminjajo prehranjevalne navade svetovnih potrošnikov ter kako na ta vprašanja odgovarja strokovna javnost.

Takšen način razmišljanja nam je omogočil postaviti ambiciozno vizijo - postati svetovno prepoznaven kreator in dobavitelj arom in prehranskih sestavin na bazi sadja. V Etolu odločno korakamo samosvojo pot in rastemo skupaj z izzivi naših poslovnih partnerjev ter naraščajočimi potrebami svetovnih potrošnikov. Kot odgovor na številne svetovne izzive smo razvili organizacijo, ki je sposobna zadovoljevati razvojne in proizvodne potrebe naših lokalnih in globalnih partnerjev.

Непрерывный рост для новых подвигов В компании «ETOL» мы постоянно задаемся вопросами: «Чего от нас ожидает покупатель?»‚ «Какие привычки в питании у мирового потребителя и как они меняются?». А также нас интересует‚ как на эти вопросы отвечает мировая профессиональная общественность.

Такой образ мышления помог нашей компании прийти к амбициозному видению: стать узнаваемым в мире создателем и поставщиком ароматов и пищевых ингредиентов на фруктовой основе. Мы решительно идем своим путем и развиваемся, решая новые задачи‚ которые ставят перед нами наши партнеры‚ а также удовлетворяя растущие потребности мирового заказчика. В ответ на глобальный спрос мы создали компанию‚ способную удовлетворять потребности развития и производства наших местных и мировых партнеров.


Usposobljeni kadri

– Etolovo gibalo razvoja Največja vrednota našega podjetja so inovativni in motivirani sodelavci iz različnih kulturnih okolij, ki razumejo govorico arom in kulturno raznolikost prenašajo v izdelke.

Strokovni tim izkušenih sodelavcev Etolu zagotavlja globalno partnerstvo v prehrambeni industriji. Ponašamo se z razvojnimi in raziskovalnimi laboratoriji, ki lahko sledijo vsem globalnim izzivom prehrambene industrije ter se prilagajajo specifičnim zahtevam naših poslovnih partnerjev. Naši tehnološko izpopolnjeni proizvodni procesi so skladni z zahtevami in pričakovanji poslovnih partnerjev kot tudi z mednarodnimi standardi prehrambene industrije. Vseživljenjski princip izobraževanja omogoča našim sodelavcem v proizvodnji poleg strokovne usposobljenosti, skrbnosti in vestnosti tudi zavedanje o pomembnosti zadovoljstva poslovnih partnerjev z izdelki.

Квалифицированный персонал - двигатель развития компании «Etol» Наивысшая ценность нашего предприятия – инновационные и мотивированные сотрудники, имеющие разные культурные традиции‚ понимающие язык ароматов и переносящие культурное разнообразие в изделия.

Профессиональная команда опытных сотрудников обеспечивает фирме «ETOL» глобальное партнерство в пищевой промышленности. Мы гордимся своими исследовательскими лабораториями‚ которые отвечают мировым требованиям и адаптируются к специфическим требованиям наших деловых партнеров в пищевой промышленности. Наши технологически совершенные производственные процессы соответствуют требованиям, ожиданиям бизнес - партнеров и международным стандартам пищевой индустрии. Непрерывный принцип образования позволяет нашим сотрудникам на производстве‚ помимо профессиональной компетентности‚ осмотрительности и сознательности‚ понимать‚ насколько важно‚ чтобы наши партнеры были довольны выпускаемыми изделиями.


Доверие - на первом месте

Zaupanje na prvem mestu

Проводимая нами политика качества свидетельствует о том‚ что наши стандарты – здоровые‚ высококачественные и безопасные изделия‚ которые производятся в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001 и постоянно растущими экологическими требованиями.

Naša politika kakovosti in njeni dosežki pričajo o tem, da so naši standardi zdravi, visoko kakovostni in varni proizvodi, ki nastajajo v sinergiji z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001 in trajnostnim ekološkim razvojem.

Мы знаем‚ что наше общее лучшее «завтра» начинается уже с сегодняшней заботы об окружающей среде‚ поэтому всегда соблюдаем требования соответствия экологическому стандарту ISO 14001. А в организационную структуру ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА своей компании активно СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ включаем потребности общества регионального и глобального масштаба.

Zato, ker vemo, da se lepši jutri vseh nas prične že z današnjo skrbjo za okolje, nenehno tudi zagotavljamo skladnost z okoljevarstvenim standardom ISO 14001. V našo organizacijsko kulturo pa aktivno vpletamo tudi skrb družbene potrebe regionalnega in globalnega okolja. In ker v Etolu spoštujemo medkulturne specifike, v naš prodajni segment aktivno vključujemo tudi izdelke, ki so proizvedeni v skladu z zahtevami Kosher in Halal predpisov. S polno uveljavljenim HACCP sistemom varne proizvodnje zagotavljamo neoporečnost živil v vseh fazah predelave, pridelave, skladiščenja in distribucije do končnega potrošnika.

Требования законодательства

Требования качества

Производитель или посредник

Vzporedno s HACCP sistemom kontinuirano izvajamo tudi nadzor živil po načelu »od njive do mize« in se osredotočamo na kreiranje naravnih izdelkov. Prizadevamo pa si tudi povečati naš prispevek k ozaveščenosti proizvajalcev sadja in zelenjave o pomembnosti zmanjševanja agrarnih ukrepov za pridobivanje zdrave hrane. Zaupanje v naše izdelke nam daje samozavest za gradnjo in poglabljanje odnosov z našimi poslovnimi partnerji. Zato ponosno trdimo, da je odločitev za sodelovanje z Etolom prava - odločitev z izbranim okusom.

Internal quality requirements

Данные о качестве сырья и изделий

Качественные изделия

Оценка

Фермер Оптимизация процесса выращивания фруктов

Производитель или посредник

И поскольку мы уважаем межкультурную специфику‚ в свой торговый сегмент активно включаем изделия‚ произведенные в соответствие с предписаниями «Kosher» и «Halal». С помощью «HACCP»утвержденной системой безопасного производства, мы обеспечиваем безупречное качество продуктов во всех фазах обработки‚ производства‚ хранения и дистрибьюции (доставки) конечному потребителю.

Параллельно с системой «HACCP», мы постоянно осуществляем контроль над продуктами по принципу «от нивы – до стола» и ориентируемся на создание натуральных продуктов. Мы стараемся также увеличить свой вклад в понимание производителями фруктов и овощей важности сокращения количества аграрных мероприятий для получения здоровых продуктов питания. Вера в свою продукцию дает нам уверенность в себе при создании и углублении отношений с нашими бизнес – партнерами. Поэтому с гордостью утверждаем‚ что решение о сотрудничестве с компанией «ETOL» – правильное решение со вкусом.


Poslovna izkaznica

Наша бизнес карточка

Družba Etol, d.d.:

Компания «ETOL» d.d.:

> je ena vodilnih evropskih hiš arom in okusov za prehrambeno industrijo z obsegom poslovanja preko 40 mio EUR (2008), > ima več kot 300 zaposlenih, > letno razvije več kot 1000 novih produktov, > prisotna je na 5 kontinentih in v več kot 47 državah sveta.

> является одним из ведущих европейских домов по производству ароматов и вкусов для пищевой промышленности с объемом производства более 40 миллионов евро‚ > насчитывает более 300 сотрудников‚ > ежегодно выпускает более 1000 наименований новых продуктов‚ > имеет представительства на 5 континентах и более чем в 47 странах мира.

Naša hčerinska podjetja se nahajajo na Poljskem, Slovaškem, v Srbiji, Makedoniji, Rusiji, Ukrajini in Kazahstanu. Prodajne centre oziroma družbe v mešani lasti pa na Kitajskem in Tajskem, v Rusiji, Belorusiji in Litvi, Združenih arabskih Emiratih, Iranu, Jordaniji in Siriji ter Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstriji in Italiji, kot tudi v Turčiji, Bolgariji in Romuniji ter Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Madžarskem in Češkem.

ETOL d.d. > USTANOVITEV: 1924 > SEDEŽ PODJETJA: Škofja vas 39, 3211 ŠKOFJA VAS, Slovenija > LASTNIŠTVO: delniška družba > MATIČNA ŠTEVILKA: 5048869000 > DAVČNA ŠTEVILKA: 28420284 > SPLETNI PORTAL: www.etol.com > TELEFON: + 386 03 42 77 100 > FAX: + 386 03 42 77 118 > E-MAIL: info@etol.com > KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI: proizvodnja arom in eteričnih olj > ŠIFRA DEJAVNOSTI: 24630 > REGISTRACIJA DRUŽBE: Okrožno sodišče v Celju s sklepom SRG št. 96/00232 z dne 20.5.1996 pod vložno številko1/00151/00 > IME PODJETJA:

Наши дочерние предприятия находятся в Польше‚ Словакии‚ Сербии‚ Македонии‚ России‚ Украине и Казахстане. Торговые центры или компании в совместной собственности – в Китае и Таиланде‚ в России‚ Белоруссии‚ Литве‚ ОАЭ‚ Иране‚ Иордании и Сирии‚ а также в Великобритании‚ Германии‚ Австрии‚ Италии‚ Турции‚ Болгарии‚ Румынии‚ в Боснии и Герцеговине‚ в Хорватии‚ Венгрии и Чехии.

> НАЗВАНИЕ ФИРМЫ:

ETOL, d.d.

> ГОД ОСНОВАНИЯ:

1924

> МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

Шкофья вас 39,

3211 Шкофья вас,

СЛОВЕНИЯ

> СОБСТВЕННОСТЬ:

акционерное общество

> РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

5048869000

> ИНН:

28420284

> АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

www.etol.com

> ТЕЛЕФОН:

+ 386 03 42 77 100

> ФАКС:

+ 386 03 42 77 118

> E-MAIL:

info@etol.com

> КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: производство ароматов и

эфирных масел

> ШИФР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

24630

> РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ:

Окружной суд в Целье, с

решением SRG № 96/00232

от 20.5.1996 под

№1/00151/00


SEDEŽ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

LASTNA PODJETJA СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

MEŠANA PODJETJA СОВМЕСТНЫЕ КОМПАНИИ

PREDSTAVNIŠTVA ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

PRODAJNI CENTRI ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ LASTNA PODJETJA / СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: Kazahstan / Казахстан OOO »ETOL Казахстан« Теl.: +7 3272 66 33 69 E-mail: olga.k.etol_kz@mail.ru Makedonija / Македония Društvo za trgovija ETOL uvoz-izvoz DOOEL Теl.: +389 70 275853 E-mail: etol@mt.net.mk

SALES CENTRES / ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: Belorusija / БЕЛОРУССИЯ Karavan Теl.: +375 222 321774 E-mail: karavan@mogilev.by Bolgarija / БОЛГАРИЯ Sidorenko AD Теl.: +359 56 874010 E-mail: ingredients@sidorenko.net

Poljska / Польша Etol Polska SP.z.o.o. Теl.: +48 22 668 5109 E-mail: etol@etol.pl

Bosna in Hercegovina / БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА Aroma - ETOL, d.o.o. Теl.: +387 35 210772 E-mail: aroma_etol@bih.net.ba

Rusija / Россия ETOL-RUS, Ltd. Теl.: +7 495 981 53 13 E-mail: adam.purg@etol.com

Hrvaška / ХОРВАТИЯ Arotol d.o.o. Теl.: +385 49 500900 E-mail: arotol@arotol.hr

Slovaška / Словакия ETOL SK, s.r.o. Теl.: +421 2 5557 1769 Email: etol@etol.sk

Iran / ИРАН Shahd afarin-e golzar Теl.: +989 21 8850 33 72 E-mail: info@shahdafarin.com

Srbija / Сербия ETOL JVE d.o.o. Теl.: +381 21 302011 E-mail: info@etol-jve.co.rs

Italija / ИТАЛИЯ DAM Commerciale di Giusti Daniele Тел.: +39 349 82 37 878 E-mail: italy@etol.com

MEŠANA PODJETJA / СОВМЕСТНЫЕ КОМПАНИИ:

Jordanija / ИОРДАНИЯ ITCO Теl.: +962 6 569 94 24 E-mail: itco@orange.jo

Kitajska / Китай Slovenia Etol Public Limited Company Теl.: +86 21 6236 2120 E-mail: info@etolshanghai.com Rusija / РОССИЯ A. R. S. Теl.: +70 95 9150247 E-mail: sp_ars@mail.ru PREDSTAVNIŠTVA / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Rusija / Россия ETOL Representative office in Moscow Теl.: +7 495 981 53 13 E-mail: adam.purg@etol.com

Litva / ЛИТВА Balticum Group Теl.: +370 5 2828204 E-mail: baltetol@is.lt Madžarska / ВЕНГРИЯ ETOL Aromaház Kft. Теl.: +36 25 244 094 E-mail: etol@invitel.hu MoldAVIJA / Молдова Lulu-Litvinova Tel.: +373 22 28 82 95 E-mail: litvinov@etol.md

Nemčija / ГЕРМАНИЯ Etol Handelsvertretung Теl.: +49 162 23 23 444; +49 171 644 80 94 E-mail: toralf.jastram@etol.com E-mail: alfred.geiger@etol.com Romunija / РУМЫНИЯ Eurogamma flavours & fragrances Srl. Теl.: +40 21 3196 447 E-mail: office@eurogamma.ro Rusija / РОССИЯ OOO »АДИС-ДОН« Теl.: +786 327 52794 E-mail: adis-don@aaanet.ru Sirija / СИРИЯ ITCO Теl.: +962 6 569 94 24 E-mail: itco@orange.jo Tajska / ТАИЛАНД ULTIMATE PRODUCTS Ltd. Co. Теl.: +66 218 37611 16 E-mail: neoroha@ksc.th.com Turčija / ТУРЦИЯ GMS Etol Теl.: +90 216 577 54 55 57 58 E-mail: info@gmsgroup.com.tr UKRAJINA / Украина ETOL-Ukrajina TzOV Теl.: +380 32 4765577 E-mail: info@etol.com.ua Velika Britanija / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ James Patterson Associates Теl.: +44 1440 713024 E-mail: jamespcb9@aol.com Združeni arabski Emirati / ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ Mehta Dubai Теl.: +971 4 29 88 372 E-mail: om@avant-consulting.com


Proizvodni program Etol s široko paleto izdelkov, ki pokrivajo vsa področja prehrambene industrije, zagotavlja svojim poslovnim partnerjem dodano vrednost večje prepoznavnosti in ekonomske učinkovitosti na tržišču. Celostne rešitve za brezalkoholne pijače > Sadne baze > Koncentrirani sadni sokovi > Arome za bistre pijače in aromatizirane vode > Emulgirane arome za motne pijače > Naravni zeliščni ekstrakti > Naravne zeliščne arome > Barvila in živila, ki barvajo > Funkcionalni dodatki Celostne rešitve za alkoholne pijače > Arome za likerje in žgane pijače > Ekstrakti za grenčice > Arome za nizkoalkoholne pijače na osnovi vodke, vina ali piva > Tipizatorji in bonifikatorji Arome za konditorske, pekarske in čokoladne proizvode > Arome za trde in polnjene bombone > Arome želeje in gumi bombone > Arome za žvečilne gumije > Arome za fondante in penaste proizvode > Arome za polnila, namaze in prelive > Arome za čokoladne proizvode > Arome za pekarske proizvode > Arome za žitne in sadne rezine > Arome za ostale konditorske proizvode Sadni in aromatizirani pripravki za mlečne, pekovske in konditorske proizvode > Pripravki za jogurte in mlečne deserte > Pripravki za sladolede > Polnila za pekovske in konditorske izdelke > Arome za mlečne

Slani program > Posipi za prigrizke > Arome in začimbne mešanice za kulinariko > Mešanice začimb in aditivov za mesne izdelke > Začimbni ekstrakti > Začimbne mešanice za dresinge Arome za hrano za hišne ljubljence in živinsko krmo > Arome za krmila in premikse > Aromatični pripravki z rastlinskih ekstraktov in eteričnih olj > Arome za ribjo hrano > Arome za hrano za male živali (pse, mačke) Arome in dodatki za tobačne izdelke > Sadne kompozicije > Sadni koncentrati > Tobačni casingi > Tobačne arome > Arome za vodno pipo Arome v prahu in sadje v prahu > Arome in sadje za instant pijače > Arome za pudinge in kreme > Arome in/ali sadje za sladolede > Arome in/ali sadje za mastna in sladka polnila > Gotove mešanice za instant napitke > Gotove mešanice za sladolede > Granulirane arome za aromatiziranje čajev > Granulirano sadje v prahu za konditorstvo Živilska barvila in živila, ki barvajo > Barvila > Živila, ki barvajo Prehrambene sestavine > Izdelki za hrano za posebne namene > Izdelki za otroško hrano > Izdelki za dietetično hrano Dodatni program > Aromske sestavine > Prehrambene sestavine > Prehrambeni dodatki


Производственная программа «ETOL» с широким ассортиментом изделий‚ охватывающим все области пищевой промышленности‚ предлагает своим деловым партнерам дополнительные ценности: большую узнаваемость и экономическую эффективность на рынке. Комплексное решение для безалкогольных напитков > Фруктовые основы > Концентрированные фруктовые соки > Ароматы для осветленных напитков и ароматизированной воды > Эмульгированные ароматы для соков с мякотью > Натуральные травяные экстракты > Натуральные травяные ароматы > Красители и окрашивающие продукты > Функциональные добавки Целостное решение для алкогольных напитков > Ароматы для ликеров и водочных изделий > Экстракты для горьких настоек > Ароматы для низкоалкогольных напитков на основе водки‚ вина или пива улучшитель вкуса и бонификаторы Ароматы для кондитерских изделий, выпечки и шоколадных изделий > Ароматы для твердых конфет и конфет с начинкой > Ароматы желе и резиновых конфет > Ароматы для жевательных резинок > Ароматы для фондантов и пенных/пенистых продуктов > Ароматы для наполнителей, прослоек и сладких соусов/начинок > Ароматы для шоколадных изделий > Ароматы хлебо - булочных изделий > Ароматы для зерновых и для цукатов > Ароматы для остальных кондитерских изделий Фрукты и аромат. заготовки для молочных продуктов, выпечки и кондитерских изделий > Заготовки для йогуртов и молочных десертов > Заготовки для мороженого > Наполнители для пекарских и кондитерских изделий > Ароматы для молочных продуктов

«Соленая» программа > Приправы для закусок > Ароматы и смеси специй для кулинарии > Смесь специй и добавок для мясных продуктов > Экстракты специй > Смеси специй для соусов Ароматы для корма домашних любимцев и для скота > Ароматы для корма и премиксов > Ароматические заготовки из растительных экстрактов и эфирных масел > Ароматы для рыбьего корма > Ароматы для питания мелких животных (собак, кошек) Ароматы и добавки для табачных изделий > Фруктовые композиции > Фруктовые концентраты > Табачные кейсинги > Табачные ароматы > Ароматы для кальяна Ароматы в порошке и фрукты в порошке > Ароматы и фрукты для растворимых напитков > Ароматы для пудингов и кремов > Ароматы и/или фрукты для мороженого > Ароматы и/или фрукты для жирных и сладких начинок > Готовые смеси для растворимых напитков > Готовые смеси для мороженого > Гранулированные ароматы для ароматизации чая > Гранулированные фрукты в порошке для кондитерских изделий Пищевые красители и окрашивающие продукты > Красители > Изделия‚ которые окрашивают Пищевые ингредиенты > Изделия для пищи специального назначения > Продукты для детского питания > Изделия для диетического питания ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА > Ароматические компоненты > Пищевые ингредиенты > Добавки к пище


Slovenija na kratko

Коротко о Словении

Osnovni geografski podatki

Основные географические данные

> Lega: Slovenija je srednjeevropska država. > Ureditev: od leta 1990 samostojna država; od leta 2004 članica EU > Površina: 20.273 km2 > Število prebivalcev: 2.025.866 (31. december 2007) > Glavno mesto: Ljubljana (330.000 prebivalcev) > Dolžina meja: z Avstrijo 318, z Italijo 280, z Madžarsko 102 in s Hrvaško 670 km; skupaj 1370 km. > Dolžina obale: 46,6 km > Pokrajinska raznolikost: Slovenija je stičišče štirih velikih evropskih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorstva, sredozemskega sveta ter Panonske nižine. > Pokrajinske enote: Slovenija ima osem geografsko bolj ali manj zaključenih pokrajin, ki so tudi zgodovinsko utemeljene in splošno uveljavljene: Primorska, Notranjska, Gorenjska, Dolenjska, Bela krajina, Koroška, Štajerska, Prekmurje. > Najvišji vrh: Triglav, 2864 m > Vode: Slovenija je dežela voda. Skupna dolžina vodnih tokov, rek, stalnih in hudourniških pritokov je 26.600 km. Po skupni količini rečne vode na prebivalca se Slovenija uvršča med najbogatejše evropske države, saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje. > Povprečna nadmorska višina: 556,8 m > Delež gozda: več kot polovico površine pokrivajo gozdovi 1.163.812 ha (v Evropi imata več gozdov samo še Finska in Švedska). > Rastlinstvo in živalstvo: v Sloveniji uspeva 3000 praprotnic in cvetnic ter živi 50.000 različnih živalskih vrst. Številni so tudi živalski in rastlinski endemiti. > Varstvo narave: zavarovano je skoraj 11 % ozemlja. Največje območje zavzema Triglavski narodni park (83.807 ha). Z varstvenim režimom, ki ga tam uveljavljamo, se Slovenija umešča na ugledno mesto v Evropi. > Škocjanske jame, ki se ponašajo z največjim podzemskim kanjonom na svetu, so bile leta 1986 vpisane v seznam svetovne dediščine pri UNESCU. Na seznam mokrišč v okviru Ramsarske konvencije pa so bile doslej uvrščene Sečoveljske soline, razglašene leta 1993, Cerkniško jezero – del kraškega porečja Ljubljanice, razglašeno leta 2006, in sistem podzemnih mokrišč v Škocjanskih jamah, razglašen leta 1999. > Podnebje: alpsko, celinsko, sredozemsko

> Положение: Словения – среднеевропейская страна > Статус: с 1990 г. – независимая; с 2004 г. – член Евросоюза. > Площадь: 20.273 км2 > Численность населения: 2.025.866 чел. (на 31-е декабря 2007 г.) > Столица: Любляна (330.000 жителей) > Протяженность границы: с Австрией - 318, с Италией - 280, с Венгрией -102 и с Хорватией 670 км; всего 1370 км. > Протяженность побережья: 46,6 км > Ландшафтное разнообразие: Словения находится на пересечении четырех великих европейских рельефных регионов: Альп, Динарского нагорья, Средиземноморья‚ а также Паннонской низменности. > Региональные подразделения: в Словении – восемь географически более или менее ограниченных регионов с исторической основой: Приморска, Нотраньска, Гореньска, Доленьска, Бела Краина, Корошка, Штайерска, Прекмурье. > Самая высокая точка: Триглав, 2864 м > Воды: Словения – водная страна. Общая длина водных потоков, рек, постоянных и ливневых притоков - 26.600 км. По общему количеству речной воды на душу населения Словения – среди богатейших европейских стран, т.к. по этим показателям почти в 4 раза превышает среднеевропейский уровень. > Средняя высота над уровнем моря: 556,8 м > Доля лесов: Более половины поверхности покрыто лесами (1.163.812 гa). В Европе Словения занимает‚ по этим показателям‚ 3-е место после Финляндии и Швеции. > Растительный и животный мир: В Словении - 3000 папоротниковых и цветковых растений‚ и живет 50.000 различных видов животных. Многочисленны также и растительные эндемиты. > Охрана природы: Охраняется почти 11% земли. Наибольшую площадь занимает Триглавский народный парк (83.807 гa). По природоохранному режиму, который там соблюдается, Словения - на ведущем месте в Европе. > Шкоцьянские пещеры, которые славятся самым большим подземным каньоном в мире, в 1986 г. были занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. В список водно-болотных угодий‚ в рамках Рамсарской Конвенции, до настоящего времени были внесены Сечовельские Солины (в 1993 году), Церкнишко озеро - часть карстового бассейна реки Любляница (в 2006 году), и система водно-болотных угодий в подземных пещерах Шкоцьянске Яме (в 1999 году). > Климат: альпийский, континентальный, средиземноморский

VIR: http://www.ukom.gov.si/slo/slovenija/

Источник: http://www.ukom.gov.si/slo/slovenija/


Mesto celjskih grofov

Город цельских графов

Sedež podjetja Etol se nahaja v Celju – mestu celjskih grofov s tisočletno preteklostjo. Celje, eno večjih slovenskih mest, je enkratno in neponovljivo mesto. Odlična lega, slikovita okolica, slavna zgodovina in prijazni, gostoljubni, odprti ljudje že stoletja družno oblikujejo podobo njegove drugačnosti.

Головной офис компании «ETOL» находится в Целье – городе цельских графов с тысячелетней историей. Целье - один из самых больших словенских городов‚ является уникальным и неповторимым. Отличное расположение, живописные окрестности, славная история и дружественные, гостеприимные, открытые люди‚- все это веками формирует его оригинальный облик.

Gospodarsko, kulturno in šolsko središče celjske regije danes v evropskem prostoru slovi po prijaznosti in domačnosti, čudoviti neokrnjeni naravi, zdravilnih kopelih v kristalno čisti reki Savinji, žlahtnem kulturnem življenju in mnogih ohranjenih ostalinah svoje bogate preteklosti.

Экономический, культурный и образовательный центр цельского региона сегодня в европейской зоне славится дружелюбием и гостеприимством, чудесной нетронутой природой, целебными ваннами в кристально чистой реке Савинье, драгоценной культурной жизнью, и многими сохранившимися остатками своего богатого прошлого.


01-06-09

ETOL d.d.

Škofja vas 39 / Шкофья вас 39 SI-3211 Škofja vas / SI-3211 Шкофья вас Slovenija / СЛОВЕНИЯ T: + 386 (0) 3 42 77 100 F / Ф: + 386 (0)3 42 77 118 info@etol.com www.etol.com

Etol - Company profile  
Etol - Company profile  

Информация о компании Этол

Advertisement