Page 1

GEBIEDSVISIE TestingGROUNDS

DE TestingGROUNDS, VERNIEUWING IN GELUIDSREDUCTIE Met de TestingGROUNDS wordt het gebied bedoeld dat ligt aan de zuidwestkant van de Polderbaan. De ontwikkeling van de TestingGROUNDS is dé kans om geluidsoverlast te reduceren. Op dit moment hebben ruim 30.000 inwoners van Hoofddorp last van startende vliegtuigen op de Polderbaan, door het zogeheten grondgeluid. Om de overlast significant te verminderen moet op de TestingGROUNDS een geluidsreductie van 10 dB(C) gerealiseerd worden. De eerste stap om de overlast te reduceren wordt maart 2010 is gezet met de bouw van de beweegbare geluidsbarrière, de EcoBarrier. Deze reduceert het grondgeluid in Hoofddorp met 7 dB(C). Voor het achterliggende gebied ligt de opgave om de overige 3 dB(C) te reduceren. Dit kan gerealiseerd worden door de combinatie van landschap, water en bebouwing. De kennis die in de TestingGROUNDS wordt ontwikkeld voor geluidsreductie is bovendien van waarde op de gehele luchthaven en elders in Nederland.

DE TestingGROUNDS, EEN INTERACTIEVE PLEK De ontwikkeling van dit gebied is door zijn ligging naast de polderbaan, tussen Schiphol en Hoofddorp en in de Rijksbufferzone van strategische waarde. Het gebied biedt de mogelijkheid om grondgeluidsoverlast in Hoofddorp te reduceren, kan een nieuwe kwaliteitsimpuls geven aan de Rijksbufferzone en kan de verbinding leggen tussen Schiphol en de lokale gebruikers. De locatie van de TestingGROUNDS is ongeveer 60 hectare groot. De locatie van de TestingGROUNDS zal door middel van landscaping met integratie van water en een beperkte hoeveelheid bebouwing (max. 50.000 m2) heringericht worden. Dit zal geen gebruikelijke gebouwde omgeving opleveren. Op de TestingGROUNDS wordt zichtbaar gemaakt welke (technische) processen er eigenlijk spelen in de omgeving. De ontwikkeling van de TestingGROUNDS is een combinatie van kennisintensieve ondernemingen, openlucht laboratoria, een expositieterrein, innovatie op het gebied van water, energie, luchtvaart en duurzaamheid, een beweegbare geluidswal, een geluidsreducerend landschap, een ontmoetingsplek en een internationale ambitie. Op de TestingGROUNDS worden innovaties getest. Succesvolle resultaten kunnen vervolgens breed worden toegepast op Schiphol en elders. Omdat innovaties in ontwikkeling blijven, zullen steeds nieuwe experimenten op de TestingGROUNDS plaatsvinden. De bijzondere combinatie van landschap, techniek en kennis levert een bijzondere ontmoetingsplek in de vorm van een recreatief landschap en een innovatieve werkplek op. Het pionierslandschap van de polder vormt het juiste mentale en fysieke decor voor nieuwe uitvindingen. De TestingGROUNDS is deels toegankelijk voor publiek. Het publieke deel is bereikbaar via de afslag aan de N205 (Vijfhuizerweg) en verschillende langzaam verkeerroutes. Gezien de oriëntatie op Schiphol is intern vervoer (shuttles) met bijvoorbeeld elektrische voertuigen een optie.

EEN INNOVATIEF LANDSCHAP ALS KWALITATIEVE MOTOR Het landschap staat centraal in de TestingGROUNDS. De Rijksbufferzone, met onder andere het recreatieve landschap van de Haarlemmermeer met de Floriade en Spaarnwoude en met de krachtige structuur van de polder, is een bepalende kwaliteit in het gebied. De TestingGROUNDS ligt tevens in het Groene Carré, het gebied rondom Schiphol waar door de Stichting Mainport en Groen een landschappelijke invulling aan wordt gegeven. Met de TestingGROUNDS krijgt de Rijksbufferzone en het Groene Carré een nieuwe impuls. Het landbouwgebied transformeert naar een landschap voor de recreatieve gebruikers en is door de innovatie van TheGROUNDS ook van betekenis op regionale en internationale schaal. De uitwerking van de TestingGROUNDS zal moeten appelleren aan zowel de lokale gebruiker als een innovatief landschap creëren, een pilot en icoon van TheGROUNDS. Door de combinatie van bebouwing, kennis en landschap is deze ontwikkeling haalbaar. De TestingGROUNDS zal zo een kwalitatieve motor zijn voor de Rijksbufferzone en passen in de visie van de gemeente, provincie Noord Holland, VROM en LNV.

COLOFON Deze Gebiedsvisie de TestingGROUNDS is in opdracht van Schiphol Group opgesteld door BVR adviseurs. De Gebiedsvisie is door het bestuurlijk overleg tussen Schiphol, VROM, de provincie Noord Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer omarmd en de genoemde partijen willen hun medewerking verlenen aan de verdere uitwerking.

© BVR Rotterdam, november 2009

Tekst, ontwerp en beeldmateriaal BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling Hilde Blank, Judith van Hees, Marnix de Vos en Petra Maas Met bronvermelding mogen onderdelen uit deze rapportage worden overgenomen. Aan de inhoud van deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op te nemen met de uitgever.


TheGROUNDS is gelanceerd door Schiphol samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de wetenschap. TheGROUNDS is een plek waar kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht in een kenniscluster. Schiphol heeft de ambitie om met dit netwerk het concept TheGROUNDS te ontwikkelen op de meest internationale plek in Nederland, de luchthaven Schiphol. Door het uitstekende imago van Schiphol op gebied van innovatie, duurzaamheid en de goede bereikbaarheid, ligt hier dé kans om een nieuw internationaal opererend kenniscluster te ontwikkelen. TheGROUNDS kan uitgroeien tot een belangrijke economische motor en een icoon van innovatie en duurzaamheid in Nederland.

Deze ambitie moet op korte termijn vorm krijgen. Het initiële programma van TheGROUNDS is verdeeld over verschillende locaties. De mensintensieve programma’s komen op de beste bereikbare plekken op Schiphol. De experimentele en onderzoeksprogramma’s komen op de TestingGROUNDS locatie – het gebied achterliggend de Polderbaan, waar ruimte is voor experiment en waar de kennis direct wordt getest en toegepast. Kennisvelden van TheGROUNDS 1. Duurzame luchtvaart cluster: • Energie • Geluid • Emissies 2. Duurzame waterkwaliteit en watermanagement

GLOBAAL PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE TestingGROUNDS N2 05

GEBIEDSVISIE TestingGROUNDS

TheGROUNDS: PLAATS VAN INTERACTIE

op

en

va

n

ba

re

he

tg

on

ts lui t ied ing

eb

ontsluiting van het gebied richting Schiphol

plangebied TestingGROUNDS: globale zonering, ontsluiting en doorsnede Op de TestingGROUNDS is ruimte om 50.000 m2 bvo te realiseren. Het gebied is zo ingericht dat bebouwing en landschap bijdragen aan de geluidsreductie. De bebouwing is bovendien helder begrenst (cluster) en omgeven door een aaneengesloten landschap. Dit betekent ondermeer dat de TestingGROUNDS vanuit Hoofddorp een groen aanzicht heeft. • Het plangebied TestingGROUNDS is circa 92,5 ha. waarvan 34,2 ha. is gereserveerd voor de geluidsbarrière • Kenniscluster van max. 50.000 m2 bvo • Maximaal 1000 arbeidsplaatsen maximaal 500 incidentele arbeidsplaatsen ten behoeve van testen • Recreatieve en landschappelijke kwaliteitsimpuls Rijksbufferzone

impressie TestingGROUNDS op Schiphol

• Ontwikkelen vanuit de kracht de polderstructuur en het bestaande recreatieve landschap • Geluidsreductie van 10 dB(C) o 7 dB(C) door geluidsbarrière (EcoBarrier) o 3 dB(C) door geluidsreducerend landschap, bebouwing en water • Minimaal 30% van de 60 ha voor landschappelijke ontwikkeling en publiek toegankelijk groen • Testgebied van 9,3 ha • In het gebied is een spottersplek aanwezig. Deze zal in het gebied een nieuwe plek krijgen. • Voor de bestaande bebouwing wordt uitgegaan van behoud van de functie en bebouwing. • Uitvoeringstermijn: in 2010 van start en in 2015 klaar

DE DUURZAME BETEKENIS VAN DE TestingGROUNDS Schiphol is als duurzame luchthaven internationaal een voorloper. En Schiphol heeft de ambitie om de meest duurzame luchthaven te worden. Vanuit deze kracht en ambitie is TheGROUNDS ontwikkeld. En op de TestingGROUNDS wordt dit als eerste zichtbaar. De TestingGROUNDS zal dan ook geen gebruikelijke gebouwde omgeving opleveren, maar een ambitieus programma in een onderscheidende omgeving. Hier wordt gestreefd naar een sociaal, economisch en technologische duurzame ontwikkeling.

Het kenniscluster TheGROUNDS kan van grote economische betekenis zijn voor Nederland. Schiphol is de locatie om van internationale betekenis te zijn. TheGROUNDS verbindt partijen en kenniscentra in Nederland, ontwikkelt nieuwe kennis en exporteert zijn kennis om duurzaam te worden toegepast op Schiphol en in binnen- en buitenland.

GELUIDSREDUCEREND LANDSCHAP

SPOTTERSPLEK

De focus van kennisontwikkeling ligt op het vlak van water, energie, uitstoot, en geluid. De TestingGROUNDS is hier een goede testlocatie voor. De ontwikkeling van de duurzame kennis kan hier direct toegepast worden om knelpunten op het gebied van waterkwaliteit, geluidsoverlast en energie op te lossen. De TestingGROUNDS is een flexibele ontwikkeling die in kan spelen op nieuwe ideeën. De gebouwen en het gebied zijn hun eigen laboratorium en zullen zelf volledig duurzaam worden ontwikkeld.

ECOBARRIER

De TestingGROUNDS is ook een impuls voor zijn omgeving. Het biedt een vernieuwende en vaste waarde voor de Rijksbufferzone als groen, duurzaam en recreatief gebied. De TestingGROUNDS is een ontmoetingsplek op het raakvlak tussen Hoofddorp en Schiphol, tussen de lokale gebruiker en de ontwikkeling van duurzame kennis.

LABORATORIA, ONDERZOEK, KANTOOR EN BEDRIJFSHAL

impressie TestingGROUNDS

RECREATIE EN LANDSCHAP

ENERGIEPRODUCTIE

ONTMOETINGSPLEK EN EXPOCENTRUM

WATERZUIVERING

TestingGROUNDS  

Gebiedsvisie theTESTINGGROUNDS Schiphol