Page 1

4-daagse cursus

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 24/25 april en 29/30 mei 2013

Onderzoeksinstituut OTB

Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn


4-daagse cursus

Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen

24/25 april en 29/30 mei 2013

Professioneel technisch beheer van woningen betekent sturen op prestaties en kosten van het vastgoed en de daarmee samenhangende verbeter- en onderhoudsprocessen. Dit kan door een goed onderbouwd technisch beleid op basis van objectieve gegevens, transparante besluitvorming en een duidelijke visie en strategische uitgangpunten. Corporaties moeten deelprocessen, die zij niet tot hun kerntaken rekenen, op een verantwoorde wijze uitbesteden.

vastgelegd in het strategisch voorraadbeleid, klantwensen, kwaliteitsniveaus, organisatorische mogelijkheden en financiĂŤle mogelijkheden van verhuurder en huurders. En het gaat om keuzes, zoals: het moment van ingrijpen (preventief of correctief, bij mutatie, klacht of planmatig), gewenste kwaliteitsniveaus, samenhang in ingrepen, duurzaamheid, gewenste risicobeheersing, afweging tussen kosten en opbrengsten, en tussen uitbesteden of zelf doen.

Het belang van goed technisch beheer zal duidelijk zijn: er is zeer veel geld mee gemoeid, bewoners zijn er direct bij betrokken en er hebben organisatorisch veel mensen mee te maken. De praktijk leert echter dat het niet eenvoudig is om het technisch beheer goed te organiseren. Het gaat om veel meer dan het constateren van onderhoudsproblemen en het vinden van een aannemer die de geconstateerde problemen oplost. Het moet passen binnen de vele kaders, zoals de huidige en gewenste onderhoudscondities, de toekomst van de woningen

Het doel van deze cursus is om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer en handvatten te bieden om het technisch beheer anders en beter vorm te geven. Daarbij is gekozen voor een beleidsmatige insteek, en dus niet direct gericht op de uitvoeringspraktijk. Er is gekozen om in de cursus accenten te leggen op nieuwe ontwikkelingen in het technisch beheer. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder meer het inkaderen en ontleden van het gehele proces van technisch

beheer, nieuwe inspectiemethoden, duurzaam investeren en onderhoud, risicobeheersing, duurzaamheid en energie, prestatiegerichte samenwerking met onderhoudsbedrijven, inkoop- en aanbestedingsbeleid, gemengd beheer en onderhoud, ketensamenwerking, de wettelijke en maatschappelijke kaders en de financiĂŤle consequenties. De cursusleiders zijn werkzaam bij het Onderzoeksinstituut OTB en een woningcorporatie. Zij hebben ruime ervaring met strategisch technisch beheer. In de cursus komen diverse deskundige sprekers aan het woord, die ingaan op eigen praktijkervaringen. Doelgroep De cursus, die nu voor de zesde keer georganiseerd wordt, is vooral bestemd voor woningcorporaties: managers technisch beheer, medewerkers die zich met technisch beheer bezighouden en beleidsmedewerkers. Aan eerdere cursussen namen ook medewerkers van bouw- en onderhoudsbedrijven deel.


Programma woensdag 24 april 2013

donderdag 25 april 2013

Begrippenkader, meten, begroten en risicobeheersing

Duurzaamheid en energie

9.30

Ontvangst

9.00

Start programma

9.45

Introductie programma Thema’s, sprekers, kennismaking

9.05

10.15

Strategisch technisch beheer: prestaties en kosten  Processen  Begrippen  Onderhoudskosten  Onderhoudsbeleid  Benchmarken van onderhoudskosten  Gouden tips Ad Straub, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

Energie en gezondheid  Energieprestaties van woningen  Energiebalans  Keuzen in klimaatinstallaties  Gezondheid  Gouden tips Laure Itard, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft

10.20 10.45

Duurzaam investeren en onderhoud  Kwaliteit in balans  Investerings- en onderhoudscenario’s doorrekenen  De rol van GPR Gebouw en GPR Onderhoud  Gouden tips Dennis Rutges, Rutges bv, De Meern

12.00

Lunch

13.00

Energiemaatregelen in de praktijk  Het renovatieproject De Koningsvrouwen van Landlust van Woningstichting Eigen Haard in Amsterdam  Organisatorische aspecten en bewonersparticipatie  Technische oplossingen  Financiële consequenties, subsidies, woonlasten  Gouden tips Frans Horst, HorstAdvies, Nieuwegein

14.30

Groepsactiviteit B Verbeteren van de energieprestaties van woningen. Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema’s te bespreken.

11.15 11.30

Periodieke Inpectie en Onderhoudsbeurt (PIOn)  Uitleg PIOn-methode  Werkzaamheden op technisch en sociaal gebied  Kosten en opbrengsten  Klanttevredenheid  Gouden tips Peter Weppner, zelfstandig adviseur technisch beheer

12.40

Lunch

13.30

Sturen op kwaliteit van woningen  Referentiekwaliteiten om strategisch en tactisch te kunnen sturen  De KiB-methodiek (Kwaliteit in Balans), een nieuw instrument voor het vastleggen van feitelijke en gewenste kwaliteit  Gouden tips Henk Heeger, Onderzoekinstituut OTB, TU Delft en Havensteder, Rotterdam

15.15

14.40 15.00

Groepsactiviteit A Opname, planning en prioritering van onderhoud. Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema’s te bespreken.

16.30

Programmabreak

17.00

Bespreking groepsactiviteit A

17.45

Risicobeheersing  Wat is risicobeheersing en waarom zou je de risico’s willen beheersen?  Wet & regelgeving: verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid   Uitwerking van de risico’s  Consequenties voor de begroting  Gouden tips Arnout van het Schip, Portaal, Utrecht

19.15

Diner

15.45

Bespreking groepsactiviteit B

16.30

Afsluiting  Introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de volgende thema’s: a. Van voorraadbeleid naar onderhoudsplannen b. Isolatiemaatregelen; wanneer en hoe? c. Van conditiemeting naar begroting d. Inkoop- en aanbestedingsbeleid  Evaluatie programma 24/25 april en eventuele wensen voor tweede cursusblok


woensdag 29 mei 2013

donderdag 30 mei 2013

Bewoners, gemengd beheer en onderhoud en

Inkoopbeleid, prestatiegericht onderhoud en ketensamenwerking

9.30

Ontvangst

9.00

Start programma

9.45

Introductie programma cursusblok 2 Thema’s en sprekers

9.05

10.00

Wettelijke en maatschappelijke kaders voor onderhoudsbeleid  Wettelijke kaders bewonersinspraak bij woningonderhoud en -verbetering  Wettelijke kaders t.a.v. de onderhoudstoestand van woningen  (Financiële) vergoedingen aan bewoners bij ingrijpende werkzaamheden  Huurregelgeving; (on)mogelijkheden voor huurverhogingen voor onderhoud en verbeteringen  Gewenste communicatie met bewoners Bram Meijer, Woonbond, Kennis en Adviescentrum, Amsterdam

Inkoop- en aanbestedingsbeleid  Aanbestedingsvormen  Inkoopproces   Ervaringen  Gouden tips Ron Sierink, Mitros, Utrecht

10.15 10.45

Bespreking thuisopdrachten Discussie over dilemma’s en oplossingen

12.00

Lunch

13.00

Prestatiegericht onderhouden  Voor- en nadelen van prestatiegericht onderhoud  Gewenste onderhoudsprestatie bepalen  Organisatorische aspecten  Praktijkervaringen  Gouden tips Egbert Kunst, manager Vastgoedbeheer GroenWest, Woerden en interim manager

14.00

Groepsactiviteit D Prestatiegericht onderhoud. Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema’s te bespreken.

15.00

Bespreking groepsactiviteit D

11.15 11.30

Gemengd beheer en onderhoud  Vraaggestuurd onderhoud  VVE-beheer; organisatorische aspecten van onderhoud, onderhoudsplanning en begroting  Verkoop van eengezinswoningen; wat betekent dat voor je beheer en onderhoud  Gouden tips Dennis Gerlof, Woonbron, Rotterdam

12.45

Lunch

13.45

Bespreking thuisopdracht De gemaakte huiswerkopdrachten worden vóór dit blok verspreid en in kleine groepen besproken. Elke groep richt zich op bepaalde thema’s, problemen en oplossingen.

15.30 15.45

Ketensamenwerking  Wat is ketensamenwerking?  Ervaringen met ketensamenwerking bij renovatieprojecten  Voorwaarden om ketensamenwerking tot een succes te brengen  Gouden tips André van der Wouw, Tiwos, Tilburg

17.00

Afsluiting en uitreiking getuigschriften

17.10

Borrel

15.15 15.30

Financiële consequenties van onderhoud en woningverbetering  Onderhoud en verbeteringen, kosten en investeringen  Consequenties voor kasstromen en bedrijfswaarde  Verlengen van de levensduur; voorwaarden en consequenties  Waardestijging als gevolg van ingrepen  Gouden tips Klaas Franken, Fineut*, Culemborg

16.45

Programmabreak

17.15

Groepsactiviteit C Rentabiliteit van woningverbeteringen.

18.30

Bespreking groepsactiviteit C Henk Heeger en Klaas Franken

19.15

Diner


Meer informatie

Data 24/25 april en 29/30 mei 2013

Locatie Conferentiecentrum Kaap Doorn Postweg 9, 3941 KA Doorn Tel. 0343 - 41 42 41 www.kaapdoorn.nl

Cursusgeld en getuigschrift De kosten voor de cursus bedragen € 2.195,-. Bij deze prijs is inbegrepen: het documentatiemateriaal, lunches, diners, koffie en thee. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. Cursisten die de gehele cursus hebben bijgewoond en de (thuis)opdrachten met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een getuigschrift.

Overnachtingsmogelijkheid U kunt gebruikmaken van de overnachtingsmogelijkheden in Conferentiecentrum Kaap Doorn op 24 april en 29 mei 2013. De overnachtingen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. De kosten hiervoor bedragen € 90,- per nacht (incl. ontbijt). U kunt bij aanmelding opgeven of u gebruik wenst te maken van de overnachtingsmogelijkheid. Het Onderzoeksinstituut OTB zorgt er dan voor dat er een kamer voor u beschikbaar is.

Conferentiecentrum Kaap Doorn. Indien u kiest voor betaling per factuur, wordt deze apart toegezonden door de financiële administratie van de TU Delft. Het deelnamebedrag dient 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus ontvangen te zijn. Indien vanwege onjuist ingevulde gegevens de factuur opnieuw verzonden dient te worden, wordt € 25,- aan administratiekosten doorberekend.

Annulering U kunt alleen schriftelijk annuleren. Afmelding zonder verplichting tot betaling kan slechts indien de annulering schriftelijk is ontvangen vóór 27 maart 2013. Cursisten die tussen 27 maart en 10 april 2013 annuleren, zijn 50% van de cursuskosten verschuldigd. Bij latere annulering brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. Bij verhindering is het mogelijk een collega gebruik te laten maken van uw reservering. Het Onderzoeksinstituut OTB behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de cursus te annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig bericht. Bij annulering van de cursus door het Onderzoeksinstituut OTB ontvangen de cursisten direct het cursusgeld terug.

Cursusleiding Aanmelding en betaling U kunt zich voor deze cursus aanmelden via www.otb.tudelft.nl/agenda. Kies voor cursus ‘Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen’. U treft daar een omschrijving van de cursus en een link naar het aanmeldformulier (projectcode: H53331-2013). Aan deze cursus kunnen maximaal 22 personen deelnemen. Bij overintekening geven wij voorrang aan corporatiemedewerkers. Ook hanteren wij bij overintekening een maximum van twee deelnemers per organisatie. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u tevens een routebeschrijving naar

Henk Heeger, adviseur strategisch voorraadbeleid & technisch beheer, Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft. Hij is tevens werkzaam als adviseur Strategie bij de corporatie Havensteder in Rotterdam. Ad Straub, senioronderzoeker innovatie van bouw- en onderhoudsprocessen, Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft, tel. (015) 278 2769.

Ervaringen van voorgaande cursusdeelnemers De deelnemers van vorige cursussen noemen als sterke punten van de cursus o.a. nuttige praktijktips, veel

verschillende onderwerpen, interactie tussen deelnemers onderling en de uitgebalanceerde relatie tussen theorie en praktijk.

Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksinstituut OTB: tel. (015) 278 30 05 e-mail: a.c.vandenbos@tudelft.nl

Onderzoeksinstituut OTB Het Onderzoeksinstituut OTB, onderdeel van de Technische Universiteit Delft, heeft zich sinds de oprichting in 1985 ontwikkeld tot een professionele researchorganisatie, die onderzoek verricht en adviezen verleent op het gebied van het bouwen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek van het Onderzoeksinstituut OTB is multidisciplinair, beleids- en oplossingsgericht. Ook aan kennisoverdracht wordt veel aandacht besteed in de vorm van onderwijs, beleidsrapporten, brochures, voorlichtingsbijeenkomsten, scholing en training en het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen.

Mailing Het kan voorkomen dat u meer dan één folder ontvangt. Wilt u in dit geval een exemplaar aan uw collega doorgeven?

Adressering Mochten de adresgegevens niet juist zijn, dan verzoeken wij u de wijziging per e-mail door te geven aan a.c.vandenbos@tudelft.nl. Het Onderzoeksinstituut OTB zal de wijzigingen dan in het adresbestand doorvoeren.


Cursus-/studiedagprogramma 2013 Cursus/studiedag

Data

Kosten

4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen

17/18 april en 22/23 mei 2013

€ 2.195,-

Studiedag Collectief particulier opdrachtgeverschap

voorjaar 2013

n.t.b.

Werkcongres Halveer je beheer

6 juni 2013

n.t.b.

4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties

9/10 oktober en 20/21 november 2013

€ 2.195,-

2-daagse cursus Actuele thema’s in de woonruimteverdeling

4/5 november 2013

€ 1.095,-

2-daagse cursus De markt van koopwoningen

27/28 november 2013

€ 1.095,-

Een actueel overzicht vindt u op: www.otb.tudelft.nl/agenda U kunt zich inschrijven via de internetsite www.otb.tudelft.nl/agenda. Kies cursus ‘Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen’ Projectcode: H53331-2013

www.otb.tudelft.nl/agenda

Profile for Frans Horst

Energiemaatregelen in de praktijk (Coaching, HorstAdvies)  

Brochure Nieuwe wegen technisch beheer 2013 - TU Delft

Energiemaatregelen in de praktijk (Coaching, HorstAdvies)  

Brochure Nieuwe wegen technisch beheer 2013 - TU Delft

Profile for peterh.0
Advertisement