Jaarverslag Zorggroep RCH Midden-Brabant

Page 1

Jaarverslag Zorggroep RCH Midden-Brabant 2015


Voorwoord Raad van Bestuur

De Zorggroep is klaar voor de toekomst! Een groot aantal huisartsen heeft in 2015 indringend de

prettig te ervaren dat 2015 voor de Zorggroep RCH Midden-

wijkgerichte ondersteuning waren arbeidsmarktbeleid/

noodzaak aan de orde gesteld om de bureaucratie van ons

Brabant een jaar was waarin we - ondanks vele externe

praktijkmanagement en 1,5-lijnszorg de belangrijkste

zorgstelsel terug te dringen. Dat gebeurde op nationaal niveau

factoren en invloeden - met onze medewerkers, ketenpartners

aandachtspunten voor de leden. Het bestuur van de

via de beweging ‘Het Roer Moet Om’. En met succes! Ook is

en relaties succesvol hebben kunnen voortgaan op de

Coöperatie en de directie van de Zorggroep hebben deze

de vinger gelegd op de zere plek van onevenwichtigheid in de

ingeslagen weg. Onze strategie is om goed samen te werken

wensen opgepakt. Dit vormt een illustratie van de ook landelijk

verhoudingen tussen partijen die tot elkaar veroordeeld zijn:

met onze diverse stakeholders. Ook voeren we intensief

aangehangen gedachte dat zorggroepen zich niet alleen in

zorgaanbieders en verzekeraars. Die bureaucratie en

overleg met de bestuurders van de Coöperatie om de geluiden

ketenzorg, maar ook op andere onderdelen van de

onevenwichtigheid zijn gevolgen van de 10 jaar geleden

uit de markt te kunnen vertalen naar wensen en plannen in het

eerstelijnszorg moeten ontwikkelen.

ingevoerde nieuwe Zorgverzekeringswet. Het is op zich niet

belang van onze klanten. Inmiddels is ook het overleg met

vreemd om eens de lat te leggen langs wat verwacht mocht

bestuur en bureau van LHV Kring Midden-Brabant op zodanig

Ook in toekomst blijven onze kerntaken: kwaliteitsbevordering

worden en wat uiteindelijk is gerealiseerd of niet. En dan is het

niveau dat sprake is van ’Het Huisartsenbestuur’ dat naar

vanuit de inhoud van de zorg en procesondersteuning via

realistisch te bedenken dat megaoperaties zoals de

buiten toe zoveel mogelijk optreedt als eenheid. In diverse

informatiemanagement. We zijn hiermee goed op weg en op

implementatie van een nieuw zorgverzekeringsstelsel een

gremia kunnen we nu de mening van ‘de huisartsen’

grond daarvan is onze vaste overtuiging dat Zorggroep RCH

aantal decennia nodig hebben om goed uit te ontwikkelen.

presenteren.

Midden-Brabant klaar is voor de toekomst!

Plaatsen we dit naast de andere ingrijpende transities in zorg

Op basis van de twee jaar geleden gehouden enquête onder

Theo Bisschops en Angela van Liempd,

en samenleving, dan is duidelijk sprake van verschuivingen die

onze leden door UniPartners (verbonden aan de Universiteit

Raad van Bestuur Zorggroep RCH Midden-Brabant

de eerste lijn raken, ook in Midden-Brabant. Het is daarom

van Tilburg) zijn heldere prioriteiten geformuleerd. Naast

2


Diabetes

‘Voetzorg is nu veel beter gestructureerd’

Stimulans voor kwaliteit voetzorg De kwaliteit van de voetzorg kreeg in 2015 een belangrijke

naar de pedicure”, zegt podotherapeut Saskia Klijsen van

men recht op heeft en de daarmee samenhangende

stimulans. Zorggroep RCH Midden-Brabant contracteerde als

Scheepens & Klijsen Podotherapie. De betreffende pedicure

vergoeding van de kosten.

eerste zorggroep in Midden-Brabant de medisch pedicures.

krijgt niet alleen een behandelplan aangereikt, maar kan er via

Tevens is de afspraak gemaakt dat de pedicures pas aan de

het systeem Care2U ook op een gemakkelijke manier over

Voor de podotherapeuten maakte dit 2015 tot een druk jaar,

slag gaan met de gecontracteerde zorg als een behandelplan

communiceren met de podotherapeut.

aldus Saskia Klijsen. Er moesten veel patiënten worden

is opgesteld door een podotherapeut. Alle aangesloten

Pedicure Margo Aelen van Medisch Pedicure Praktijk Tilburg:

gescreend. En dat terwijl de omvang van deze zorg toch al

pedicures en podotherapeuten werken samen volgens de

“De zorg is op deze manier goed gestructureerd. We hebben

groeit als gevolg van de toename van diabetes in de

afspraken in het zorgprogramma Diabetes.

beter overleg, mede dankzij gebruik van het systeem Care2U.

Nederlandse samenleving. “Maar binnen de zorgketen is alles

We kunnen gemakkelijk informatie uitwisselen en vragen

nu goed op elkaar afgestemd.”

Dat gaat als volgt. “Een patiënt wordt via de

stellen. Daardoor zitten we meer dan in het verleden op één

praktijkondersteuner van de huisarts naar ons verwezen.

lijn. Ook voor de patiënt geeft dit meer duidelijkheid.”

Na screening verwijzen wij de patiënt – indien nodig - door de

Die duidelijkheid betreft tevens het aantal behandelingen waar

3


Hart- en vaatziekten

Leonie Tromp

‘Kwaliteit van de zorg op hoger niveau’

Zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement vrijwel ‘vol’ In 2015 traden 15 huisartsenpraktijken toe tot het zorgprogramma

tevens voor deelnemende praktijken in het zorgprogramma

kunnen hiermee huisartsenpraktijken in een brede regio van

Hart- en Vaatziekten. Van de bij Zorggroep RCH Midden-

Diabetes. Patiënten uit beide zorgprogramma’s hebben

dienst zijn. “Het is niet bedoeld voor spoedvragen”, vertelt ze,

Brabant aangesloten huisartsen (totaal 156) doen er nu 150

verhoogde kans op nieraandoeningen. Praktijkondersteuners

“maar de nefrologen verplichten zich wel binnen twee weken

mee aan dit programma. “Dus we zijn inderdaad bijna

en huisartsen kunnen in eerste instantie via Care2U een

antwoord te geven. Dankzij deze methode kunnen ze meer en

volgeboekt”, zegt Leonie Tromp, die als kaderarts de vinger

kaderarts consulteren. Voor meer gespecialiseerde vragen op

beter gedocumenteerd informatie verschaffen aan de

aan de pols houdt in dit zorgprogramma. “Dat betekent dat het

het gebied van nierfunctie en nieraandoeningen kan via een

huisartsen.”

goed gaat en dat de medische zorg voor CVRM-patiënten op

e-consult nu ook een beroep worden gedaan op de nefroloog.

een hoog peil staat in Tilburg en omgeving. Zij profiteren van

Op alle fronten dus een flinke kwaliteitsverbetering, stelt Leonie

onze gezamenlijke aanpak, de hoge standaarden die we

“Dankzij het geautomatiseerde informatiesysteem heeft de

hanteren, de scholing en de kwaliteitscontrole.”

nefroloog bij een aanvraag nu direct alle gegevens van de

Tromp.

patiënt bij de hand, zodat hij goed gefundeerd antwoord of Een andere nieuwe ontwikkeling: sinds dit jaar kunnen de

advies kan geven over verdere behandeling”, aldus Leonie

praktijken een e-consult bij een nefroloog aanvragen. Dit geldt

Tromp. De nefrologen in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg

4


Astma

Zorgprogramma Astma van start

Een nieuw zorgprogramma - Astma - is in 2015 van start gegaan met een groep van 13 aangesloten huisartsenpraktijken. Dit aantal zal in 2016 en 2017 snel toenemen. Doelstelling is dat elk kwartaal zo’n 20 tot 25 nieuwe huisartsenpraktijken in het nieuwe zorgprogramma instromen. Kaderarts Frans Blessing en zorgprogrammacoördinator Moniek Gordijn hebben het zorgprogramma Astma opgesteld, mede op basis van reeds bestaande programma’s elders. Na overleg met en akkoord van de zorgverzekeraars kon het programma per 1 oktober officieel beginnen. Er was toen al heel wat voorbereidend werk verzet. “Bij de huisartsenpraktijken die zijn ingestroomd, is begonnen met dossieronderzoek. Dat geeft antwoord op vragen als: hoeveel patiënten zijn er met de diagnose ‘astma’, is die diagnose nog altijd juist gesteld of zijn er wellicht zaken

Bron: Longfonds

‘Ook zorg voor astmapatiënten nu structureel geregeld’

veranderd?”, vertelt Moniek Gordijn, “de dossiers zijn opgeschoond en in een aantal gevallen zijn diagnoses bijgesteld.” De Zorggroep ondersteunt de praktijken bij het dossieronderzoek. “Na de start met 13 huisartsen hebben zich begin 2016 al 36 huisartsen gemeld voor aansluiting bij het nieuwe zorgprogramma en halverwege het jaar verwachten we opnieuw een flinke instroom. In een goed tempo bereiken we dus de situatie dat de zorg voor astma structureel, samenhangend en patiëntgericht is geregeld in onze regio”, aldus Moniek Gordijn.

Frans Blessing

Moniek Gordijn

5


COPD

‘E-consult draagt zeker bij aan efficiency en kwaliteit’

Jean Simons

E-consult COPD van start Ook in het zorgprogramma COPD is nu de mogelijkheid van

plaats gaat het om vragen over de behandeling: zit ik nog op

efficiency en indirect aan kostenbesparing, maar ook aan extra

een e-consult via Care2U opgenomen voor deelnemende

het goede spoor met deze patiënt of moet ik nu iets anders

kwaliteit van de zorg. De lijnen naar de longartsen worden

huisartsenpraktijken. Longarts Jean Simons van het

gaan doen? In ongeveer 80 procent van de vragen kan ik

korter. Telefonisch contact is vaak moeilijk te realiseren, dus er

St. Elisabeth Ziekenhuis beantwoordt de vragen van huisartsen

direct antwoord of advies geven; in de resterende 20 procent

ging altijd veel tijd verloren met heen en weer bellen zonder dat

en praktijkondersteuners die via Care2U bij hem binnenkomen.

vraag ik toch de patiënt naar ons te verwijzen voor een nader

het contact uiteindelijk tot stand kwam.” Hij is tevreden over de

onderzoek.”

start die met het e-consult is gemaakt: “Het is heel zinvol, maar

Jean Simons: “Het betreft in de eerste plaats diagnostische

er zou nog wat meer gebruik van gemaakt kunnen worden.”

vragen: is dit eigenlijk wel COPD of is het astma? Dat verschil

“Het antwoord geven kost mij niet veel tijd; ik schat dat ik er per

is in aanvang vaak best moeilijk te constateren. In de tweede

vraag zo’n 10 minuten mee bezig ben. Dit draagt zeker bij aan

6


Digitalisering

Ondersteuning bij invullen IZP en zelfmanagement Alle huisartsen aangesloten op Care2U

Alle zorgprogramma’s werken met het Individueel Zorgplan

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle huisartsen van de Zorggroep

“Er bestond aanvankelijk wel wat weerstand tegen het

• In twee praktijken wordt ervaring opgedaan met het

(IZP). Lianne van Gastel werkt als praktijkondersteuner veel met IZP’s en maakt deel uit van de kerngroep zelfmanagement.

aangesloten op het keteninformatie systeem Care2U. Een

patiëntenportal MGP (Mijn GezondheidsPlatform), een

vastleggen van alle afspraken in het IZP”, legt ze uit, “en ook

belangrijke mijlpaal. Dit resultaat kon bereikt worden nadat de

module om via Care2U op eenvoudige wijze informatie

na vereenvoudiging van de IZP-module in Care2U blijft er toch

groep huisartsen die werkten met HetHIS als

tussen patiënt en huisarts te delen. MGP ondersteunt de

een best een administratieve last. Aan de andere kant levert

huisartsinformatiesysteem per 1 januari zijn overgestapt op

patiënt en geeft hem inzicht in de eigen gegevens en

het ook veel op. Het goed vastleggen van de afspraken leidt er

een ander HIS. Deze huisartsen hebben gekozen voor

behandelplannen. De patiënt kan ook gebruik maken van

op termijn toe dat patiënten meer verantwoordelijkheid kunnen

Medicom of Mira. Deze overstap is in gang gezet, omdat

online coaching. De Zorggroep ziet MGP als een belangrijk

nemen voor hun eigen handelen.”

HetHIS niet koppelbaar is met Care2U. De systemen Medicom

hulpmiddel voor zelfmanagement.

en Mira zijn dit wel. • Een derde module die binnen Care2U is ontwikkeld: het Verder zijn op het terrein van de digitalisering afgelopen jaar

Minidossieronderzoek. Het doel hiervan is patiënten in het

drie projecten gestart:

HIS op te sporen, zodat het mogelijk is de juiste patiënten te includeren in het zorgprogramma. Met behulp van deze

• LAB-koppeling: elektronische koppeling van Care2U met de

‘Patiënten kunnen meer verantwoordelijkheid nemen’

module wordt gewaarborgd dat patiënten die op basis van de

Het gestructureerd vastleggen van de afspraken in het

eerstelijns laboratoria van de SHL-Groep en Diagnostiek

HIS-registratie voldoen aan de inclusiecriteria van onze

systeem is een stap in de richting van goede voorwaarden voor

Brabant. Hierdoor is het mogelijk aanvragen voor

zorgprogramma’s, ook daadwerkelijk in Care2U worden

het stimuleren van zelfmanagement. Er is veel aandacht

laboratoriumonderzoek vanuit Care2U direct te regelen, als

opgenomen.

besteed aan bewustwording in de richting van de zorgverleners

alternatief voor het gebruik van papieren labformulieren. Dit

o.a. door praktische scholing op dit gebied. Het activeren en

maakt het logistieke proces veiliger, sneller, doelmatiger en

voortdurend motiveren van de patiënten blijft een belangrijk

minder foutgevoelig.

speerpunt voor de toekomst.

7


Ouderenzorg

‘Anticiperen op toekomstige zorgvraag’

Rens Henquet

Nazorg ouderen met colorectaal carcinoom na operatie Eind 2014 is gestart met de implementatie van een nazorgplan

Module ‘Vroegtijdige zorgplanning’ beschikbaar

in huisartsenpraktijken voor ouderen met colorectaal carcinoom na een operatie. Dit project wordt gefinancierd door het KWF in de regio Midden-Brabant en in de regio Noord-Limburg. Eind

Binnen het programma Ouderenzorg is de module Vroegtijdige

Het bevorderen van ketensamenwerking en scholing met het

Zorgplanning eind 2015 beschikbaar gekomen. Dit is een

oog op dementie blijft eveneens een speerpunt. “Dementie zal

vrijwillig proces van gespreksvoering waarin zorgverleners met

in de toekomst toenemen”, zegt Rens Henquet, “er komen

Doel is om de continuïteit van zorg tussen ziekenhuis en

de patiënt praten over zorg en behandeling in de toekomst. De

steeds meer ouderen en het aantal mensen met dementie zal

huisartsenpraktijk te verbeteren voor deze groep kwetsbare

patiënt krijgt de gelegenheid doelen, wensen, voorkeuren en

landelijk bijna verdubbeld zijn in 2030, zo is de verwachting.

patiënten. Dit project is gestart omdat deze patiënten vooral te

mogelijke keuzes aan te geven, bijvoorbeeld over al dan niet

Tegelijkertijd is de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis

maken krijgen met andere co-morbiditeit in de maanden na de

reanimeren of over het zelf kiezen voor een levenseinde.

blijven wonen. Dit betekent dat de druk op mantelzorgers en

darmoperatie. Ze zijn dan niet meer in het zicht van het

2015 zijn 139 patiënten in dit project betrokken.

eerstelijns zorgverleners groter zal worden.”

ziekenhuis. Door een nazorgtraject bij de huisartsenpraktijk te

“Hierdoor weten zorgverleners in de toekomst direct wat hen te

Binnen de regio worden afspraken gemaakt over de zorg voor

starten blijft de patiënt in beeld, ontstaan minder crisisopnames

doen staat op het moment dat zich bepaalde situaties

dementerende ouderen. Kan de dementerende oudere thuis

en verbetert de kwaliteit van leven.

voordoen”, leggen huisarts Rens Henquet (kaderarts

blijven wonen, dan kan de huisarts bij complexe situaties de

ouderengeneeskunde) en projectleider Ellen Struijcken uit. “De

‘casemanager dementie’ inschakelen. Dit is een vaste persoon

In de samenwerking zijn goede afspraken gemaakt over

patiënt kan ook zijn eigen wensen en keuzes tijdig bespreken

per praktijk. Bij minder complexe situaties kan de huisarts,

verslaglegging, bereikbaarheid van de zorgverleners en

met andere betrokkenen in de zorg en met familieleden en

praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige de zorg rondom

momenten waarop de huisarts de patiënt na ontslag uit het

naasten.”

de persoon met dementie coördineren.

ziekenhuis ziet (na 2, 6 en 14 weken).

8


Ouderenzorg

Wijkverpleegkundige schakel naar sociaal domein In de zorg voor kwetsbare ouderen werken huisarts,

Samenwerking in sociale wijkteams in Tilburg en de verdere

praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige intensief samen.

ontwikkeling van zorg voor kwetsbare ouderen nemen voor

Een belangrijke rol is weggelegd voor de wijkverpleegkundige,

Zorggroep RCH Midden-Brabant in belang toe, gezien de

zegt Ricky van Roosmalen, manager van verscheidene

voortschrijdende vergrijzing van de samenleving. “Je hebt in

zorgteams bij Thebe Wijkverpleging: “Natuurlijk houdt de huisarts

toenemende mate ‘verbinders’ nodig: mensen die ervoor

de regie, maar de verpleegkundige is de schakel naar het sociaal

zorgen dat er goede communicatie in de keten is”, zeggen

Zorggroep RCH Midden-Brabant, Thebe Thuiszorg en

domein, waarin bijvoorbeeld het welzijnswerk en de gemeente

Ricky van Roosmalen en Henrieta van der Veeke. Ook bij

de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant hebben

actief zijn. De huisarts kijkt vooral met een medische blik, maar er

dementie is van belang dat de coördinatie niet wordt

in 2015 een handzaam pasje ‘Bellen naar de

zijn regelmatig andere knelpunten, zoals vereenzaming, beperkte

‘opgeknipt’ en over meerdere partijen verdeeld, betogen zij.

huisarts(enpost)’ ontwikkeld. Dit pasje is bedoeld als een

mobiliteit en financiën. De wijkverpleegkundige kijkt met een bredere blik naar de mensen die zij bezoekt en hun leefsituatie.” Wijkverpleegkundige Henrieta van der Veeke vult aan: “Een huisarts vraagt bijvoorbeeld of ik op bezoek kan gaan bij een

‘Steeds vaker ‘verbinders’ nodig’

Ouderenzorg: pasje ‘Bellen naar de huisarts(enpost)’

praktisch hulpmiddel voor verzorgend en verplegend personeel dat naar een huisarts of een huisartsenpost moet bellen. Assistentes en triagisten van de huisartsenpost constateerden te vaak dat niet alle informatie die nodig is om de urgentie te kunnen

oudere die voortdurend hoofdpijnklachten heeft zonder dat er een

De intensivering van de samenwerking heeft resultaat: “Wij

bepalen direct beschikbaar was. Het pasje sluit aan op

medische oorzaak is te vinden. Ik ga met de betreffende oudere in

ervaren dat de lijntjes korter zijn en dat meer dan voorheen

bestaande checklists zoals al gebruikt binnen de

gesprek. Dan blijkt soms dat er sprake is van grote eenzaamheid

een goede zorg wordt georganiseerd, ook in complexe

verzorgingshuizen. Doordat de informatie dankzij het

of van financiële problemen. In dat geval vraag ik de patiënt

situaties.” Samenwerking met de specialisten

pasje nu snel bij de hand is, kan tijdverlies voorkomen

toestemming om door te verwijzen naar een welzijnsorganisatie of

ouderengeneeskunde en geriaters krijgt eveneens vorm en

worden.

naar schuldhulpverlening.” Er wordt vervolgens een plan van

draagt hieraan bij.

aanpak gemaakt om de problemen op te lossen.

9


PRO-RCH

Angela van Liempd en Rudolf Keijzer

‘Wij lopen hiermee als regio voorop’

PRO-RCH brengt Basis GGZ op hoger niveau Het samenwerkingsverband van Zorggroep RCH Midden-

Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ kunnen dankzij de

wachtlijsten voor de echt specialistische zorg in de GGZ, aldus

Brabant en PRO Praktijksteun kreeg in 2015 een juridische

nauwe samenwerking via PRO-RCH gemakkelijker toegang

operationeel directeur Rudolf Keijzer. Inmiddels is bijna 50%

basis door het aangaan van een joint-venture in de vorm van

krijgen tot bijvoorbeeld consultatie-, e-health- en

van alle huisartsenpraktijken bij PRO-RCH aangesloten.

PRO-RCH. Hiermee is de generalistische basiszorg op het

triagemiddelen. Ook aan preventie (onder meer in

terrein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op een

groepsverband) en scholing is meer aandacht besteed. Zo zijn

In 2015 is een kaderhuisarts GGZ aangetrokken die vraagbaak

kwalitatief hoger niveau gekomen. “Minder versplintering, een

er vier preventiegroepen actief geweest rond de thema’s

kan zijn voor andere huisartsen en praktijkondersteuners.

steviger netwerk in de regio en meer transparantie zorgen

slaapproblemen, assertiviteit volwassenen en rouwbegeleiding.

“We kunnen concluderen dat de drempel naar de GGZ is

ervoor dat er minder GGZ-patiënten tussen wal en schip

Dat leidt tot een verschuiving naar de zorg in de eerstelijn: de

verlaagd. De patiënten zijn tevreden over deze ontwikkeling,

terechtkomen”, zegt Angela van Liempd, medisch directeur van

patiënt met wat complexere problemen kan bijvoorbeeld langer

evenals de betrokken huisartsen, praktijkondersteuners GGZ

PRO-RCH. “Het uitgangspunt is: de patiënt snel op de juiste

onder behandeling van huisarts of praktijkondersteuner GGZ

en externe partners. We lopen hiermee als regio voorop; de

plek, als het even kan in de vertrouwde omgeving van de

blijven, omdat die nu meer mogelijkheden hebben tot

saamhorigheid is groot”, zo vatten Angela van Liempd en

huisartsenpraktijk. Dat leidt tot de zinnige en zuinige zorg die

consultatie van psychologen of psychiaters. Hierdoor ontstaat

Rudolf Keijzer de ontwikkelingen van 2015 samen.

we voorstaan.”

in de tweedelijn meer ruimte, met als gevolg minder

10


Jeugdhulp

Jeugdhulp iets meer een zorgenkindje PRO-RCH is ook betrokken bij de jeugd(GGZ)hulp. Sinds 1

PRO-RCH heeft aan de bel getrokken bij de gemeenten in de

concluderen Angela van Liempd en Rudolf Keijzer.

januari 2015 verloopt de inkoop van jeugdhulp via de

regio Hart van Brabant en bij de gemeente Tilburg, die als

In 2016 zet PRO-RCH zich in voor het realiseren van meer

gemeenten, een nieuwe situatie met soms lastige onderdelen.

centrumgemeente ook voor de andere gemeenten in het

differentiatie in de eerstelijns GGZ, zodat ook kinderen en

De transitie is niet zonder knelpunten verlopen, waardoor de

gebied optreedt. In oktober is door Hart van Brabant een

jongeren goed aan bod kunnen komen. Zo is PRO-RCH

jeugdhulp als een zorgenkindje mag worden gekenschetst,

plaatsingscoördinator aangesteld, om verwijzers te helpen bij

momenteel bezig een scholing voor te bereiden voor

aldus Angela van Liempd en Rudolf Keijzer. Bij een flink aantal

het vinden van de juiste gecontracteerde zorg. Begin 2016 is

huisartsen en praktijkondersteuners GGZ op het gebied van

aanbieders van jeugdhulp op het gebied van GGZ was

dit nog steeds nodig. In de jeugdhulp haken bovendien kleinere

begeleiding van kinderen met ADHD. Gelijktijdig wordt een

halverwege het jaar al het plafond van de gecontracteerde zorg

psychologenpraktijken af vanwege de ingewikkelde en

zorgpad ‘ADHD bij het kind’ vormgegeven, in samenwerking

bereikt, waardoor zij geen nieuwe patiënten meer konden

veelomvattende administratieve processen rondom de

met de kinderartsen van de beide Tilburgse ziekenhuizen en

aannemen, terwijl er veel onduidelijkheid bestond over

contractering. “Hier kan in ieder geval gesteld worden dat het

de jeugdartsen van GGD Hart voor Brabant.

eventuele verruimingen.

gewenste resultaat van de transitie nog niet bereikt is”,

11


Resultaten

De Zorggroep in cijfers Patiënten 2014

2015

Diabetes 1e lijn (zorgprogramma)

13.939

93%

13.925

92%

2e lijn

809

5%

884

6%

1e lijn geen geregelde zorg*

162

2%

279

2%

Totaal

14.910

15.088

COPD 1e lijn (zorgprogramma)

4.206

71%

4.154

69%

2e lijn

1.395

23%

1.475

24%

351

6%

418

7%

1e lijn geen geregelde zorg* Totaal

5.592

6.047

CVRM-HVZ 1e lijn (zorgprogramma)

7.721

52%

7.804

52%

2e lijn

6.733

45%

6.422

43%

344

3%

807

5%

1e lijn geen geregelde zorg* Totaal

14.798

15.033

CVRM-VVR 22.361

90%

20.799

2e lijn

1e lijn (zorgprogramma)

1.316

5%

1.363

5%

1e lijn geen geregelde zorg*

1.254

5%

4.064

15%

Totaal

24.931

80%

2014

Zorgverleners 2014

2015

152

151

Diëtisten

28

35

Optometristen

22

23

Huisartsen

Podotherapeuten Pedicures SMR

Financiën

26.226

2015

Opbrengsten ketenzorgprogramma’s

€ 8.056.297

Zorgkosten

€ 6.443.732

80%

€ 8.252.000

82%

Organisatiekosten

€ 1.131.577

14%

€ 1.135.000

11%

€ 474.531

6%

€ 681.000

7%

KIS/ICT-kosten

€ 10.062.000

Medewerkers

18

21

125

132

2

0

Medewerkers zorggroep

Maatschap/oogartsen

1

0

Incl. diabetes verpleegkundigen

Maatschap/longartsen

1

1

Ziekteverzuim medewerkers

2014

2015

17 (10,3 fte)

16 (10,5 fte)

4 (1,6 fte)

4 (2 fte)

5,3%

3,4%

12


Indicatoren

Indicatoren per zorgprogramma Om de kwaliteit van onze zorgprogramma’s te monitoren

Het percentage op de verticale as geeft aan bij hoeveel

indicatoren spiegeling met andere zorggroepen mogelijk is.

registreren wij een aantal indicatoren per zorgprogramma.

procent van de patiënten in de programma’s deze waarden zijn

In deze landelijke benchmark scoort onze Zorggroep op de

Hieronder zijn de resultaten op deze indicatoren over de jaren

geregistreerd.

meeste indicatoren boven het landelijk gemiddelde.

2014 en 2015 weergegeven. Hieruit blijkt welke meetwaarden

Daarnaast participeren wij in de Landelijke Benchmark van

van de patiënt in de zorgprogramma’s worden gevolgd.

Zorggroepen waarbij op basis van de beperkte set van deze

Diabetes indicatoren

Start DBC per 1-1-2010, 100% huisartsen neemt deel

CVRM - HVZ indicatoren

Bron: Care2U

COPD indicatoren

Start DBC per 1-1-2011, 99% huisartsen neemt deel

CVRM - VVR indicatoren

Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 90% huisartsen neemt deel

13


Resultaten zorgprogramma’s

ABC-score 2015 De zogenoemde ABC-score, die binnen de Zorggroep is

C-praktijken voor de zorgprogramma’s COPD en CVRM. Nu

ontwikkeld, geeft de kwaliteit aan van de wijze waarop

kunnen we met trots zeggen dat er bijna geen C-praktijken

huisartsenpraktijken de zorg hebben georganiseerd. Dit zijn

meer zijn en dat vrijwel alle praktijken voor de drie

kwaliteitseisen, zoals geprotocolleerd werken, structureel

zorgprogramma’s een A-status hebben. De

werkoverleg op de praktijk en het beschikken over een sluitend

kwaliteitsdoelstellingen die we voor de Zorggroep hebben

oproepsysteem.

gesteld, zijn daarmee bereikt. Een compliment aan allen die hieraan hebben bijgedragen.

A betekent dat er al veel kwaliteitsdoelen bereikt zijn; B betekent een gemiddelde score;

De grafieken hieronder geven de resultaten per

C betekent dat er nog veel te verbeteren valt.

zorgprogramma.

Sinds 2012 – de start van het werken met ABC-scores - is veel verbeterd. We begonnen met een score van meer dan 50%

ABC-Score Diabetes 2015

ABC-Score COPD 2015

ABC-Score CVRM 2015

1%

8%

10%

Score A

1%

22%

4%

Score B Score C Nvt

(huisartsen nog niet aangesloten)

92%

77%

85%

14


Kwaliteit

Scholing Van de scholingsmogelijkheden die wij jaarlijks bieden (zowel verplicht als facultatief aanbod) is druk gebruik gemaakt. Het betrof onder meer:

NPA-certificering behaald

• insulinetherapie in de huisartsenpraktijk; • Caspir; • CVRM-concreet!; • Startersscholing Astma; • Vaatlijden en wondzorg;

De Zorggroep RCH Midden-Brabant ontving eind 2015 het

• Update Chronische nierschade;

certificaat van de Nederlandse Praktijk Accreditatie (NPA)

• Juridische aspecten ouderenzorg;

met een zeer positieve rapportage. NPA concludeert dat

• ‘De oudere mensch met diabetes’;

onze Zorggroep een zeer transparant werkende organisatie

• IZP;

is, alert op actuele ontwikkelingen en met een goed oog

• Samen beter (jeugdzorg);

voor een kritische afweging van kosten en baten. De

• MIT bij diabetes;

rapportage meldt onder meer: “De Zorggroep wil door

• Sandwich-nascholing Transmuraal Theater ‘Alleen ga je

zorgverleners onderling afgestemde zorg op maat bieden

sneller, samen kom je verder’;

voor alle burgers in de regio. Dit beeld is door de

• ‘Wat maakt/houdt het werk als praktijkondersteuner leuk’;

vertegenwoordigers van de verschillende disciplines tijdens

• Diabetes coachingsbijeenkomsten voor

de rondetafel-bijeenkomst bekrachtigd en ingekleurd.

praktijkondersteuners;

De betrokken organisaties zijn trots op de goede

• Masterclass ‘De nieuwe longfunctiewaardering’;

samenwerking in de keten, de kwaliteit van de geleverde

• Astma/COPD: werken met vragenlijsten;

zorg, de duidelijkheid in afspraken en de goede sfeer binnen

• Dubbeldiagnose bij Astma/COPD.

de gehele keten.”

15


Kwaliteitszorg

De klankbordgroep van de Zorggroep

Klankbordgroep geeft mening patiënten De Zorggroep vindt het belangrijk dat de zorgprogramma’s

De klankbordgroep is afgelopen jaar 5 maal bijeen geweest en

positie en beleving van de patiënten. De vragen waren vooral

aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënten. Sinds

heeft advies gegeven over o.a. de website, patiëntenfolders en

gericht op de zorg die de patiënten hebben ontvangen, het

2013 geven patiënten in een klankbordgroep gevraagd en

wijziging in de oproepen voor labonderzoek.

individueel zorgplan, het digitaal patiëntenportaal en de

ongevraagd advies over de zorgprogramma’s van Zorggroep

samenwerking in de eerste- en tweedelijnszorg. De behoefte

RCH. Dit doen zij op basis van hun ideeën en ervaringen ten

Daarnaast is er, in samenwerking met VGZ, een

aan vaste aanspreekpunten en minder ‘loketten’ kwam in dit

aanzien van o.a. effectiviteit van de zorg, continuïteit,

spiegelgesprek gevoerd met een afvaardiging uit de

spiegelgesprek duidelijk naar voren.

toegankelijkheid, veiligheid en transparantie. In 2015 bestond

klankbordgroep. Bij dit gesprek waren zorgverleners als

de klankbordgroep uit 7 leden.

toehoorder aanwezig, zodat zij kennis konden nemen van de

Regelingen voor klachten en calamiteiten Sinds 2014 hanteert de Zorggroep een incidenten- en

behandeling, de wijze van praktijkvoering en niet nakomen van

schade bij patiënt, langdurige opname in een ziekenhuis en/of

calamiteitenregeling en een klachtenregeling.

afspraken.

overlijden. In 2015 zijn er geen calamiteiten gemeld.

Incidenten

Inhoudelijk worden alle incidenten direct opgepakt door de

Klachten

Een incident is een gebeurtenis die leidde of had kunnen

desbetreffende huisartsenpraktijken. In 2015 zijn de meldingen

Vanaf 2014 heeft de Zorggroep een klachtenregeling voor

leiden tot een schadelijk gevolg voor de cliënt door menselijk

als casuïstiek ingebracht in overleg met de ketenpartners. Ook

patiënten. Patiënten kunnen zich wenden tot de betreffende

handelen. Het gaat hierbij dus om fouten én bijna-fouten.

is afstemming en samenwerking met de apothekers gestart.

zorgverlener of de klachtenfunctionaris van de Zorggroep. In

Incidenten zien we als een signaal of een kans om de kwaliteit

Met name het goed in beeld brengen van het proces tussen

het verslagjaar zijn geen klachten gemeld.

van ons werk te verbeteren. Sinds begin 2014 is een VIM-

huisarts, apotheek en thuiszorg rondom medicatie-veiligheid is

commissie actief (Veilig Incidenten Melden). De VIM-

van groot belang.

commissie in tot eind 2015 25 gemelde incidenten besproken en afgehandeld. De incidenten zijn uiteenlopend van aard,

Calamiteiten

maar de belangrijkste categorieën waarin meldingen worden

Een calamiteit is een situatie (veroorzaakt door menselijk

gedaan zijn: verkeerd medicijngebruik, foutieve diagnose/

handelen of nalaten van handelen) die leidt tot blijvende

16


Personalia Overzicht van bestuursleden en medewerkers van Zorggroep RCH Midden-Brabant en vertegenwoordigers van partnerorganisaties Bestuur Coöperatie RCH Midden-Brabant en Bestuur Stichting Administratie Kantoor Zorggroep RCH Midden-Brabant Wil Wouts, voorzitter Gijs Brands Ronald Morshuis Hanneke Neijenhuis, alleen Coöperatiebestuur Raad van Commissarissen Cor de Bas, voorzitter Claudia Bruins Dinny de Bakker Raad van Bestuur Theo Bisschops, algemeen directeur Angela van Liempd, medisch directeur Management Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager Eveline Keustermans, financieel manager Medische Staf Angela van Liempd, voorzitter Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager Frans Blessing, kaderhuisarts astma/COPD Paul van den Broek, kaderarts diabetes Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten Rens Henquet, kaderarts ouderengeneeskunde Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/ consulent Maaike Noot, zorgprogrammacoördinator Ceciel Strik, zorgprogrammacoördinator/ diabetesverpleegkundige Marianne Wouters, kwaliteitsmedewerker Financiële vergadering Theo Bisschops, algemeen directeur Cor de Bas, voorzitter RvC Eveline Keustermans, financieel manager Ronald Morshuis, bestuurslid STAK

Programmacommissie Diabetes/CVRM Paul van den Broek, kaderarts diabetes Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten Karin de Clercq, huisarts Frans Schormans, huisarts Anita Remie-Hermans, praktijkondersteuner Linda Smits-Becx, praktijkondersteuner Ceciel Strik, zorgprogrammacoördinator/ diabetesverpleegkundige Maaike Noot, zorgprogrammacoördinator Marleen Everaars, consulent Programmacommissie astma-COPD (samenvoeging met TCO) Frans Blessing, kaderhuisarts astma/COPD Leon Broeders, huisarts Joost Lombarts, huisarts Marcel Rouwenhorst, huisarts Rob van Valderen, huisarts Jeroen Retera, longarts Jean Simons, longarts Ruth Mies, longarts Dorien Roijers, praktijkondersteuner Desiree Trommelen, praktijkondersteuner Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator Programmacommissie Ouderenzorg Ellen Struijcken, projectleider Rens Henquet, kaderarts ouderengeneeskunde Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunde Lianne van Gastel, praktijkondersteuner Henk van As, ouderenpsychiater Henrieta van der Veeke, wijkverpleegkundige Jos Sebrechts, huisarts Monique Dirks-van Laarhoven, wijkverpleegkundige Marieke Dooremalen, praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Marleen Everaars, consulent Monique Helmers, huisarts Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde Margo van den Winkel, huisarts Ricky van Roosmalen, manager zorgteams Thebe

Ouderenzorg GET Ellen Struijcken, projectleider Rens Henquet, kaderarts ouderengeneeskunde Ans Mulders, specialist ouderengeneeskunde Marian Fagel, specialist ouderengeneeskunde Joris Ivens, specialist ouderengeneeskunde Huub Maas, geriater Hilary Hendriks, huisarts Roel Termeer, apotheker Anette Leijen, apotheker

Calamiteitencommissie Theo Bisschops, algemeen directeur Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager Nicolette van den Elzen, klachtenfunctionaris vanuit SHMB

Stuurgroep Care2U Theo Bisschops, algemeen directeur Angela van Liempd, medisch directeur Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager Marianne Wouters, kwaliteitsmedewerker Michiel Boerkamp, directeur Care2U Yolanda Kollee, manager implementatie & support Care2U

MIP-commissie Angela van Liempd, medisch directeur Nicolette van den Elzen, klachtenfunctionaris vanuit SHMB Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/ consulent Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager

Klachtencommissie Nicolette van den Elzen, klachtenfunctionaris vanuit SHMB

Kerngroep Zelfmanagement Leonie Tromp, kaderhuisarts Maaike Noot, projectleider zelfmanagement Frans Blessing, kaderhuisarts Paul van den Broek, kaderhuisarts Lianne van Gastel, praktijkondersteuner Desiree Trommelen (half jaar), praktijkondersteuner Annemarie Daniels, praktijkondersteuner Moniek Gordijn, zorgprogrammacoördinator/ consulent Maaike Mol, adviseur vanuit Zorgbelang Klankbordgroep patiënten Helma Martens, voorzitter vanuit Zorgbelang Maaike Noot, projectleider klankbordgroep Corry van de Ven Riny Pepels Ad van de Wiel Rina Marinus (13 maart 2016 overleden) Jeanette van Berkel Rob Damen Joop van Hoek

Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. Lage Witsiebaan 2a 5042 DA Tilburg Telefoon (013) 594 81 24 Fax (013) 469 03 26 www.rchmbr.nl

17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.