Verkort jaarverslag 2015 Summa College

Page 1

Verkort jaarverslag 2015


Voorwoord

Waar we voor staan

In deze uitgave zijn de belangrijkste resultaten opgenomen van het Summa College in 2015. We formuleerden een nieuwe strategische koers voor 2015-2018: ‘Verbinden, verbeteren, versterken’. We trekken daarin de lijnen uit het verleden door. Succes voor onze studenten stond en staat in het hart van onze koers. Het opnieuw formuleren van onze doelstellingen gaf onze organisatie een nieuwe impuls. Enkele aansprekende successen: • Hoger diploma- en jaarresultaat; • Meer studenten namen deel aan beroepswedstrijden en 19 van hen bereikten de landelijke finales; • Zes opleidingen van het Summa College kregen het predicaat ‘topopleiding’ in de Keuzegids Mbo.

Profiel Het Summa College bestaat uit: • 22 branchegerichte scholen voor mbo (ruim 200 opleidingen); • Montessori College Eindhoven (mavo, havo); • Ster College (educatie, inburgering en vavo); • School 23 (vo anderstaligen, entreeopleidingen, loopbaantrainingen).

Het College van Bestuur is trots op alle studenten die het beste uit zichzelf halen. En op de medewerkers die gemotiveerd en gretig aan de slag zijn om dit te stimuleren. We zijn er trots op dat we als College van Bestuur een bijdrage mogen leveren aan het ‘verbinden, verbeteren en versterken’ van al die mensen en al die krachten. Daar staan we voor en daar gaan we voor, ook in 2016! College van Bestuur, Antoine Wintels en Petra van Lange

Missie Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen wij aan de welvaart in de regio. Visie Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren. Kernwaarden Professionaliteit, toewijding en verantwoordelijkheid. Strategische koers (2015-2018) 1. Realiseren van een bovengemiddelde onderwijskwaliteit; 2. Intensiveren externe en interne samenwerking; 3. Professionaliseren medewerkers, team en organisatie.

2

Verkort jaarverslag / 2015

Verkort jaarverslag / 2015

3


Summa in cijfers

Bron: jaarverslag 2015

Middelbaar beroepsonderwijs Aantal studenten

13.577

(2015)

13.765

(2014)

77,2%

School 23

Aantal diploma’s

Voat (Voortgezet onder­­wijs anderstaligen)

5.054

(2015)

5.650

(2014)

Uitstroom naar vervolgopleiding naar werk

78,6% Voortijdige uitval

(2014: 75%)

(2014: 75,9%)

Jaarresultaat

Diplomaresultaat

6,6

5,22%

7,1

interne meting (2014-2015)

Aantal studenten

JOB-monitor (2013-2014)

Aantal studenten

Aantal studenten

Aantal studenten

555

(2015)

460 (2014) Aantal diploma’s

94

(2015)

101 (2014) Slagingspercentage

mavo 98%

havo 4

Verkort jaarverslag / 2015

84%

(2014: 96%)

(2014: 89%)

69%

57 (2014: 46) 14 (2014: 14)

(2014: 75%)

36

47

TOTALE uitstroom

(2015) (2014)

58% (2014: 55%) 22% (2014: 32%)

80%

(2014: 87%)

O&K (Oriëntatie en Keuzetrajecten)

Student­tevredenheid

Montessori College

149

TOTALE uitstroom

(2015) (2014)

Stap Op (begeleiding ‘uitvallers’ vo of mbo)

Uitstroom naar vervolgopleiding naar werk

(2014: 5,42%)

204

Ster College Aantal studenten vavo

523

Aantal diploma’s

231

(2015)

520 (2014) Slagingspercentage

vwo

76%

75%

78%

(2014: 80%)

(2014: 79%)

(2014: 75%)

2.396

(2014: 1.931)

100

TOTALE uitstroom

(2015) (2014)

80% (2014: 88%) 10% (2014: 8%)

90%

(2014: 96%)

Gegevens/resultaten Summa totaal Aantal medewerkers

vmbo/ mavo havo

Aantal educatietrajecten

Uitstroom naar vervolgopleiding naar werk

39

1.639

1.149 fte (2015)

1.386 1.141 fte (2014) Financiële situatie

Jaaromzet

130,7 miljoen

(2014: 126,8 miljoen)

Ziekteverzuim

4,44% (2014: 4,76%)

Exploitatiesaldo

1,9

+

miljoen

(2014: + 0,3 miljoen)

Verkort jaarverslag / 2015

5


Verbinden:

We doen het samen! Samenwerking is van levensbelang voor het beroepsonderwijs. Intensivering van externe en interne samenwerking is een hoofdthema in onze strategische koers. Doelen: doorlopende leerlijnen, integratie van leren en werken, ambities van Brainport regio Eindhoven helpen realiseren. Een paar voorbeelden:

Truck Academy regio Eindhoven Samen met 10 truckdealers uit de regio en het MBO Automotive Center (M.A.C.) in Helmond maken we de opleiding bedrijfsautotechniek aantrekkelijker en realiseren we meer instroom van studenten.

Convenant doorstroming mbo-hbo in 2015 is hard gewerkt aan totstandkoming van een convenant met alle instellingen op het gebied van mbo en hbo in Zuid-Nederland om de doorstroming van mbo-studenten naar het hbo te verbeteren. Dit kan via gezamenlijke voorbereidings­trajecten in het keuzedeel van de mbo-opleidingen. Het convenant is begin januari 2016 ondertekend.

Slimmer Leven Challenge Ook dit jaar deden studenten van onze scholen mee aan de Slimmer Leven Challenge. Samen met studenten van TU/e, Fontys en Avans werkten ze aan innovatieve zorgoplossingen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor ouderen. De app ‘Fietsen verleer je niet’ kwam als winnaar uit de bus.

6

Verkort jaarverslag / 2015

Ultra Personalized Products Studenten van Summa Fashion hebben studenten van de TU/e geholpen bij het maken van Ultra Personalized Products. Ze maken ‘slimme’ kleding die zich aanpast aan de behoefte van de gebruiker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. Zo is in kleding een sensor toegepast die beweging registreert.

Les op de kazerne Summa Veiligheid werkt samen met de kazerne in Oirschot; de grootste kazerne van Zuid-Nederland. VeVa-studenten zullen hun studie voortaan deels op deze militaire basis van Defensie volgen. Het studeren in deze beroepscontext zorgt ervoor dat de studenten nog beter worden klaargestoomd voor hun toekomstige beroep.

Arbeidsmarktproject horeca Summa Horeca heeft in samenwerking met het Ster College een opleiding ontwikkeld voor de gastvrijheidsbranche, speciaal voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Eindhoven selecteerde 13 kandidaten die dit traject van 10 weken hebben gevolgd. Daarmee kunnen ze een nieuwe start op de arbeidsmarkt maken.

Smart Industry Versnellen van innovatie via tien zogenoemde fieldlabs op het gebied van Smart Industry. Dat is het doel van een convenant dat we sloten met TU/e, Fontys Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (CoE HTSM), Brainport Industries, branche­ vereniging High Tech NL, Vanderlande, VDL-ETG, ASML en Fokker Landing Gear.

Foto: Bart van Overbeeke

Verkort jaarverslag / 2015

7


Versterken en verbeteren Op veel fronten is gewerkt aan versterking en verbetering van het onderwijs. Versterking van de vaardigheden van studenten op alle niveaus en in alle vakken staat voorop. Dat kan gaan om rekenen en taal, maar ook om extra begeleiding van studenten die een steuntje in de rug nodig hebben. Stimulering taal en rekenen Het bereiken van een hoger niveau in rekenen en Nederlandse taal blijft veel aandacht vragen. Soms wordt in de lessen gebruik gemaakt van social media en multimedia, soms worden ook ouderwetse materialen gebruikt als duimstok en touw. Minister Bussemaker van OCW kwam in 2015 op één van de locaties een rekenles meebeleven. Voor de studenten zijn ook Vakantiescholen Rekenen georganiseerd

(uitgevoerd door het Ster College), evenals examentrainingen. Bij de proefexamens rekenen is het niveau redelijk constant gebleven, dus nog steeds voor verbetering vatbaar. Minister Jet Bussemaker tijdens de rekenles

De juiste keuze Succes van studenten is mede afhankelijk van een juiste studiekeuze. Ook in de strijd tegen voortijdige uitval is goede begeleiding van studiekeuze daarom een belangrijk speerpunt. Diverse projecten voor oriëntatiemogelijkheden en een ‘warme’ overdracht van vmbo-leerlingen naar het mbo zijn van start gegaan. Ook is een speciale ‘Wegwijzer’ ontwikkeld die jongeren helpt een keuze te maken voor een interesse­ gebied. Voor 2016 is een traject met ‘wegwijs­ dagen’ voorbereid, waarin leerlingen uit het derde jaar van het vmbo met de zeven interessegebieden kennis kunnen maken.

SPORT & VEILIGHEID

TE CH NIEK

& IC T

ENING, DIENSTVERLIJE TIJD & VR ECONOMIE

ZORG & WELZIJN

CR E ATI UIT E R LIE F & JK VERKO PEN & ONDER NEMEN

HORE BA K K CA & ERI J

Projectonderwijs: (On)breekbaar Bij Summa Zorg is in 2015 een begin gemaakt met projectonderwijs waarin studenten de schoolbanken verlaten en zelf aan de slag gaan met thema’s waarmee ze later in de beroeps­prakrijk ook te maken krijgen, zoals dood en rouw, huiselijk geweld en kwetsbaarheid. In het project (On)breekbaar hebben eerstejaars studenten zorg hun eigen kracht en kwetsbaar­heid creatief vorm gegeven in kleine houten kistjes, onder begeleiding van twee kunstenaars. Dit heeft het gesprek goed losgemaakt, maar ook geleid tot een mooie expositie.

Passend onderwijs Gedurende het schooljaar 2014-2015 hebben ca. 600 studenten extra begeleiding ontvangen via een speciaal voor hen opgesteld Individueel Ondersteuningsplan. In het schooljaar 2015-2016 is dat aantal gestegen naar 740. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de reguliere onderwijs­activiteiten, veelal uitgevoerd door docenten, loopbaan­begeleiders en zorgcoaches. Dit systeem van ‘passend onderwijs’ vervangt het systeem van Leerling Gebonden Financiering (LGF). Ook ouders zijn betrokken bij de invoering van passend onderwijs.

8

Verkort jaarverslag / 2015

Nieuwe kwalificatiedossiers Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kwalificatiedossiers voor de ruim 200 beroeps­opleidingen die het Summa College aanbiedt. De nieuwe dossiers moeten per 1 augustus 2016 ingevoerd zijn. Er is door de onderwijsteams gekozen voor een herontwerp met een duidelijke verbetering met attractiever onderwijs. Hiervoor is extra personele ondersteuning ingehuurd om aan de dossiers en de onderwijsvernieuwing te werken.

Verkort jaarverslag / 2015

9


Versterken:

En de winnaar is... Realisering van een bovengemiddelde onderwijskwaliteit is een belangrijke doelstelling in onze strategie. We stimuleren daarom deelname aan beroepenwedstrijden in het mbo. Er namen dit jaar tientallen studenten deel. En met succes! Via onze Spotlight-actie en verkiezing van de Summa Sterren zetten we studenten die uitzonderlijk presteren in het volle licht. Het gaat niet per se om het winnen, wel om iedereen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

Unieke verpakking Iris Terwisscha, student Leidinggevende Bakkerij, illustreerde de verpakkingen van taart, bonbons en ijs van Summa Brood & Banket die in de winkel worden verkocht.

Skills Heroes Marly Moerkens, student Summa Uiterlijke verzorging, won de schoolronde van de Skills Heroes.

Spotlighttopper Summa Fashion-student DaniĂŤlle Nabuurs werd tijdens een feestelijke Night of the Spotlight uitgeroepen tot dĂŠ Spotlighttopper van 2015.

Talentenprijs Patissierstudent Sanne Traa van Summa Brood & Banket won de Talentenprijs tijdens de vakwedstrijd Gouden Gard. Autotechnicus van de toekomst 2015 Tyronne van Genechten, student van Summa Automotive won deze titel op het prestigieuze evenement AMT Live.

10

Verkort jaarverslag / 2015

3D-robot Daan de Groot en Maarten Beniers slaagden voor hun eindstage van de opleiding Technicus Mechatronica bij het Summa College. In opdracht van Teclab koppelden zij een 3D-scanner aan een robotarm. Zelfgemaakte tijdschriften Studenten van Summa Zakelijke dienstverlening gaven als onderdeel van hun examen een persconferentie, waarin zelfgemaakte tijdschriften werden gepresenteerd.

Verkort jaarverslag / 2015

11


Medewerkers maken het verschil!

Een gezonde financiële huishouding

Onze medewerkers spelen de hoofdrol bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en een prima ondersteuning. Daarom is professionalisering van medewerkers, teams en organisatie een belangrijk speerpunt van ons beleid. Ook in 2015 is hieraan veel aandacht besteed. Het samen werken aan een cultuur van verbinden, verbeteren en versterken werpt vruchten af.

Het financieel beleid van het Summa College is gericht op een structureel evenwicht van baten en lasten en een gezonde vermogens­structuur. Een degelijke financiële basis dus waarop we verder kunnen bouwen aan goed en uitdagend onderwijs en aan permanente verbetering en innovatie.

Professionalisering Er is in 2015 ruim € 2,2 miljoen besteed aan professionalisering. Een belangrijk accent lag op ontwikkeling van de onderwijsteams. In alle gevallen is de aandacht gericht op versterking van het organiserend vermogen en aanscherping van de verbetercultuur. Ook op gebieden als intake, pedagogisch didactische ontwikkeling, taal en rekenen, loopbaanbegeleiding en persoonlijke effectiviteit is extra scholing verzorgd.

Management development Negen medewerkers hebben een management development-traject gevolgd. Ze gingen als ‘lerend teamleider’ aan de slag in een onder­wijsteam. Begin 2016 hebben zes deelnemers het traject succesvol afgerond; drie van hen zijn inmiddels benoemd op een plek waar een vacature is ontstaan. Vier trainees hebben het traineeship afgerond; Mieke Geutjens, Patrick van Grimbergen, Jeroen van Lierop en Clem Majoor

Positief resultaat In 2015 boekten we een positief resultaat van € 1,9 miljoen op een omzet van € 130,7 miljoen. Dit resultaat bleef achter bij de begroting, met name door een stijging in de personeels­ lasten in het laatste kwartaal. We huurden extra personeel in voor o.a. de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiedossiers, voor samen­ werkingsverbanden en subsidie­projecten. Onze financiële positie is uitermate gezond te noemen, waardoor we in de toekomst kunnen investeren in de vernieuwing van onze huisvesting.

Jaaromzet

Positief resultaat

1,9

miljoen

Betrokkenheid van medewerkers De betrokkenheid, bevlogenheid en tevreden­heid van de mede­ werkers nam in 2015 flink toe, blijkt uit het mede­werkersonderzoek. Op de genoemde begrippen werd respectievelijk een 7,3, een 7,6 en een 7,5 gescoord. Dat is aanzien­lijk hoger dan in eerdere onder­ zoeken én hoger dan het landelijk gemiddelde in het mbo.

Giel Kessels, docent Summa Automotive, is ambassadeur van de Beroepsvereniging Mbo (BVMBO) in het Summa College

12

Verkort jaarverslag / 2015

“ Het is belangrijk dat de docent voorop gaat bij verbetering en vernieuwing van het beroeps­onderwijs. Ook binnen het Summa College worden we gelukkig steeds beter gehoord.”

Frederiklaan

Rentabiliteit

Van Vorststraat

1,5%

(2014: 0,26 miljoen, rentabiliteit 0,2%)

Strategisch huisvestingsplan Halverwege het jaar heeft de Raad van Toezicht groen licht gegeven voor een nieuw strategisch huisvestingsplan. Dit plan voorziet in verbetering van de kwaliteit van de huisvesting, vermindering van het aantal vierkante meters en het creëren van meer flexibiliteit. Diverse panden zijn of worden afgestoten, o.a. Frederiklaan en Van Vorst­straat. Verkort jaarverslag / 2015

13


Organogram

Summa locaties

Middelbaar beroepsonderwijs

Diensten

1 Rock City Institute

Summa Artiest

Summa Sport

Financiën

HRM

Summa Automotive

Summa Techniek

Facilities

Onderwijs en Studentencentrum

Summa Bouw & Infra

Summa Transport & Logistiek

Onderwijs & Kwaliteit

Summa Uiterlijke verzorging

Marketing & Communicatie

Summa Brood & Banket Summa Business

Summa Vrije tijd

Studenten­begeleiding

Summa Engineering

Summa Veiligheid

Administraties

Summa Facilitair

Summa Welzijn

Summa Fashion

Summa Wonen & Design

Summa Horeca

Summa Zakelijke dienstverlening

Montessori College Eindhoven

Summa ICT

Summa Zorg

Ster College

Summa Laboratorium

School 23 (entreeonderwijs)

School 23

Summa Procestechnologie

Ster College (entree-bbl)

Studentenraad

Raad van Toezicht 14

Verkort jaarverslag / 2015

4

11

2 Metal Factory

Catharinaplein 21 (Dynamo) 5611 DE Eindhoven • Summa Artiest

3 Frederiklaan 60a

7 15

12

5

5616 NJ Eindhoven • Summa Automotive • Summa Techniek • Summa Transport & Logistiek

10

Frederiklaan 60b 5616 NJ Eindhoven • Summa Business

14 13

9

1

8

3 2

4 De Tijvert 2

5282 RL Boxtel • Summa Automotive

Overig onderwijs

5 Automotive Campus

Steenovenweg 1 5708 HN Helmond • Summa Automotive De Run 4250 5503 LL Veldhoven • Summa Bouw & Infra • Summa Wonen & Design 5631 KA Eindhoven • Summa Uiterlijke verzorging Sterrenlaan 6 5631 KA Eindhoven • Summa Business • Summa Fashion

Concern Control Ondernemingsraad

6

6 ‘techniekHuys

7 Sterrenlaan 4

College van Bestuur Bureau College van Bestuur

Klokgebouw 300 (PopEi) 5617 AD Eindhoven • Summa Artiest

Sterrenlaan 8 5631 KA Eindhoven • Summa Zakelijke dienstverlening Sterrenlaan 10 5631 KA Eindhoven • Summa Brood & Banket • Summa Facilitair • Summa Horeca • Summa ICT • Summa Zakelijke dienstverlening

8 TU/e Campus, Gebouw S2

12 Eindhoven Airport

9 Rachelsmolen 1, Fontys Gebouw R1

13 Willem de Rijkelaan 3

Het Eeuwsel 2 5612 AS Eindhoven • Summa Engineering

5612 MA Eindhoven • Summa Laboratorium

10 Torenallee 20, Gebouw Videolab

1e etage, Strijp-S 5617 BC Eindhoven • Summa Procestechnologie

11 Vijfkamplaan 4

5624 EB Eindhoven • Summa Sport • Summa Veiligheid • Summa Vrije tijd

Luchthavenweg 25 5657 EA Eindhoven • Summa Vrije tijd 5616 EA Eindhoven • Summa Welzijn • Summa Zorg

14 Limburglaan 41

5616 HR Eindhoven • Ster College

15 Van Vorststraat 50

5622 CX Eindhoven • School 23 • Ster College

Verkort jaarverslag / 2015

15


Summa online Nieuwsgierig naar

het volledige jaarverslag? summacollege-jaarverslag.nl

Reageren? infopunt@summacollege.nl actuele

Alle informatie over het Summa College: summacollege.nl

Blogs en vlogs van

studenten, medewerkers en relaties: summablogt.nl

Zo worden onze sterren in gezet: het youtube.com/ watch?v=qKCZF-LoNOg

Postbus 6101 5600 HC Eindhoven summacollege.nl

Uitgave juni 2016

zonnetje


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.