Page 1

mooi NAtUUrlIJK mooi Haren MOOI WErK in Haren AllES OvEr uw gemeente

GEmEENTEGIDS 2009


Als wonen kunst wordt ...

Ook bij de aanof verkoop van uw woonhuis.

Kantoor Groningen Spilsluizen N.z. 11 9712 NR Groningen T 050 3188900 F 050 3138251 Kantoor Haren Rijksstraatweg 26a 9752 AE Haren T 050 5340515 F 050 5340640 I www.ververjetwinters.nl E info@ververjetwinters.nl


Be ste lezer, l. Haren Ee n sp reken de tite “Mooi in Haren�. n ge vo el. ee , ing Mo oi is be lev is imme rs mo oi. in Haren p ha sc ter es r burge me Na an de rhalf jaa vo or mij lling aan dat he t durf ik we l de ste ar oo k ee n n ee n ge vo el, ma me er is. Niet all ee me rs dat we rke lijk he id is im objec tie f be eld. De ren tot de ho We . staan in Haren we er go ed vo or tge en he , nd rla de enten in Ne be ste wo onge me is. en lev ed go in Haren be tekent dat he t

chtig, onderwijs, een pra e voorzieningen, rel ltu cu lecia pa so be lend is hoog. Goede en is en blijft be eld fomgeving in Haren ven. Ook he t gro lee sle de ng igi van t ren tei ve van ali rijk De kw oners en bezoekers en natuurlijk een Dat vergt dat inw m, evenementen n. tru jve en bli elc k nk oo wi t oo he iek at k over de un ker. Mooi mo et en straat. He t ga Mooi: dat is he t ze rs me er dan huis me im is g vin ge in onze geme ente. kennen en gekend pre ttige woonom kig nog centraal: tje bijdragen. Een elijke maat geluk ns me de at Haren hun ste en sta an. In Haren me t elkaar omga Haren. manier waarop we urlijke schaal van stu be de goed bij rende zijn. Dat past ook optre den. Al ge du haar zelfbewuste en id he dig tan de lfs n op ze in deze tijd, waari h door haar visie ar te maken. Ook ren kenmerk t zic lijks taken adequaat wa De geme ente Ha e ijk tel en rkers die zich dage me we ge de ren in staat haar n trots op onze me be Ik n die rs. cte de nta an co t twee eeuwen is Ha le ve staat, is dat nie te realiseren. De uwe uitdagingen bezoekers, zaken is een en ren ers Ha on . geme ente voor nie inw eld s, be t houden en voor on bevestigen ook da te n oi jve mo dri be ren en Ha en ze reniging inzetten om n willen zijn. On me t inwoners, ve voelen en be trokke riode heb gehad en zich be trokken oruitgang. ns vo me ik de afgelopen pe op ij n arb hte wa ric te k en ak t dat zij zich oo me ente. Een geme wust, he tge en ma geweldig mooie ge h daar ook van be zic n zij ge lle co t he mst te geme enteraad en weg naar de toeko trokkenen de juiste be e all t me n lpe et ons ook he men. entelijke visie mo samen vooruit ko Onze nieuwe geme n Haren waarin we Ee . ren Ha jn mi n trots op bewandelen. Ik be Mark Boumans Haren Burgeme ester van


08 053 HW-AdvertentieGids.pdf

20-11-2008

10:11:13

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen? Met Westerholm Seniorenzorg kan het!

Westerholm Zorgcentrum biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan ouderen. Dat kan ook in uw eigen vertrouwde woonomgeving.

C

Wij bieden het volgende zorgpakket: - Verzorging en verpleging (ook kortdurende opname) - Levering van maaltijden - Deelname aan gezamenlijke maaltijden - Deelname aan activiteiten in het Zorgcentrum - Eerste contactadres bij calamiteiten - Advies en begeleiding - Bemiddeling Persoonsgebonden Budget (PGB)

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar. Telefoon: (050) 534 21 22 E-mail: info@westerholm.nl Internet: www.westerholm.nl

08 053 HW

Voor informatie kunt u zich richten tot de directeur: Dhr. W. Rigter, Irenelaan 1, 9752 LS Haren

ADVERTEERDERSINDE X AOC Terra Drukkerij van Ark Alfred Bakker Makelaars Bartelds Hoveniersbedrijf Bibliotheek Haren Bloemen Mozaïek Bolt Aannemersbedrijf Boomker Boeken+ Broekema Nielsen Notarissen Bouwbedrij Bruiniers Bulthaup Bouwbedrijf Eldering de Vries Engel de Bengel Entree Flashman Flower Freestyle Friescheveen De Gazonmaaier Woonzorgcentra ‘t Gooregt Renault de Groot van den Hende Taxaties Hof Hooft Hoveniers Hoogesteger Schilders Hortus Haren De Huismeesters

•••••

INHOUD

18 18 omslag 26 52 65 38 80 omslag 18 68 76 67 67 71 70 68 82 52 18 42 omslag 60 76 60 76

Hut & Co 44 Intermezzo 67 Hans Joling 42 Konings Totaalinstallateurs 82 Koops en Brakel Installateurs 82 Notariskantoor Kuin omslag La Contessa 71 Lanting 42 Maartens College 18 van der Maas & Verhoog 44 Markt Haren 61 Melles Interieur 66 Bouwbedrijf Menno Bakker 61 Dierenwinkel de Molen Ekkelkamp 65 De Natuurtuin 69 De Nieuwe Zorg Thuis 50 NoorderMaat 50 Novo 78 Ondernemend Haren 94 Oosterlengte Maaltijdservice 50 Oosterlengte Thuiszorg 76 Paviljoen Sassenhein 60 Peter Petersen school 42 Praedinius Gymnasium 18 Private Style 69 Banketbakkerij Rodenburg 66

De Scheidingsmakelaar 96 Autobedrijf Schipper 80 Scholma Druk 61 Installatieburo Smid 38 Sociëteit Clubhuis Paterswoldsemeer 80 Sooloo 69 Tia Mode 70 TIB Totaal installateurs 38 Restaurant De Twee Provinciën 65 Unistee Makelaars 4 Unive Verzekeringen 50 Venema Bouwbedrijf 38 Verver & Jet Winters Makelaars omslag Restaurant Villa Sasso 71 de Vries Kartografie 42 de Vries en Westers Hoveniers 50 van Waesberge Schoenen 70 Westerholm 2 Willem Lodewijk Gymnasium 44 Bouwbedrijf Wolters 80 Woonborg 42 Meubelstoffeerderij Wortelboer 78 van der Woude verhuizingen 38 Zernike College 26 Zorgpunt / Zorgkompas 52


GIDS OM niet WEG TE LEGGEN

5

LOFDICHT: O, MOOI SASSENHEIN

6

GEMEENTELIJKE INFORMATIE

8

DE GROENE PAREL VAN HET NOORDEN BURGERHANDVESTEN

8 10

GEMEENTEBESTUUR

12

BELANGRIJKE INFORMATIE

20

EEN VEILIG HAREN

22

GEMEENTELIJKE DIENSTEN & PRODUCTEN

28

GROEN LICHT

36

VOOR WELKE ONTWIKKELINGEN GEEFT DE GEMEENTE DE KOMENDE TIJD GROEN LICHT?

ORGANISATIES & VERENIGINGEN

40

MOOI, MOOOIER, MOOOOIST

58

MOOI GEWOON WONEN IN HARTJE HAREN

62

SHOPPEN IN HAREN MOOI MEEGENOMEN

64

NATUURLIJK MOOI VOGELS IN HAREN

72

BEDRIJVENGIDS

74

MOOI WERK ONDERNEMEN IN HAREN

86

MOOI 2009

88

KALENDER

HAREN IN KAART

92

PLATTEGROND

92

STRATENREGISTER

93

colofoN Gemeentegids Haren is een uitgave van Close-Up Publishers/Haren de Krant, onder supervisie van Gemeente Haren. redactie-adres: Schweitzerlaan 2, 9728 NP Groningen. Telefoon: 050-5276133 e-mail: gemeentegids@harendekrant.nl Wilt u met uw bedrijf of organisatie in de gemeentegids 2010 worden opgenomen, mist u gegevens in deze gids? Mail voor mogelijkheden en tarieven aan het genoemde mailadres. © 2008 Close-Up Publishers Creatief concept, coördinatie en vormgeving: Nononsense Communicatie Fotografie: Peter-Paul Luiken, Stephanie Bloemink, Bob de Vries en anderen.


GIDS om niet wEG TE lEGGEN Voor de tweede keer mag de uitgever van het maandblad Haren de Krant ook de gemeentegids uitgeven. Vorig jaar hebben wij de gids een ‘nieuwe look’ gegeven. Gemeentegidsen worden vaak direct na ontvangst ‘weggelegd om pas later te raadplegen’. Dat vinden wij jammer. Een gemeentegids mag wat ons betreft een jaarlijks magazine worden, waar je direct graag in bladert en waarin enthousiasme voor Haren voelbaar is. We gaan nu voort op die weg. En over enthousiasme gesproken: de dame op de voorzijde van deze gids, Rens de Ruiter uit Haren, is al op leeftijd. Maar haar enthousiasme en levenslust zijn desondanks niet te temmen. Zij bewijst dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om volop mee te doen aan de Harense samenleving. Ze gaat naar lezingen, is stadsgids in Groningen en ze schildert. De energie die zij uitstraalt verbeeldt de levendigheid van de gemeente Haren, waar jong en oud zich nimmer hoeven te vervelen. Namens de uitgever en makers van deze gemeentegids wens ik u veel leesgenoegen. Hein Bloemink uitgever/redactie


•••••

lOfDIcHt


O, MOOI SASSENHEIN Momenteel ondergaat Sassenhein een metamorfose en ontwikkelt het zich tot een pleisterplaats van formaat. Een prachtig terras aan het water, sfeervolle horeca. In maart 2009 wordt Sassenhein ‘nieuwe stijl’ feestelijk heropend. Al voor de oorlog deed hengelvereniging Sassenhein aan marketing. We vonden een lofdicht op dit stukje van Haren, dat werd gepubliceerd in een ledenboekje.

“Tusschen Rijksweg (Rijksstraatweg, red) en Hoornsche Diep Ligt haren’s schoonste oord Daar vindt ge rust in ’t ruischend riet En niemand die u stoort De klare lucht, het forsch geboomt ’t begroet u alles blij Het vooglenheir, de zil’vren plas ’t Is alles poëzij Gij vindt die plek dicht bij ’t Roef Aan het eind van Holstein’s laan Een plek die u tot wand’len noodt Als ’t dagwerk is gedaan Daar heeft een ieder vrij entrée ’t Is goed om daar te zijn Wij roepen U van harte toe: Welkom op SASSENHEIN”

(bestuur Hengelaarsclub Groningen)


Haren

DE GRoENE pAREl VAN hET NooRDEN De gemeente Haren is de afgelopen jaren langzaam maar zeker uitgegroeid van een forensengemeente tot een zelfstandige gemeenschap met zo’n zesduizend arbeidsplaatsen. De werkgelegenheid in de gemeente, waarvan ook de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren deel uitmaken, bestaat naast de plaatselijke middenstand voornamelijk uit arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sector. De groei van de gemeente is vooral veroorzaakt door het aantrekkelijke landschap, dat plaats biedt aan prachtige buitenhuizen, en de ligging vlakbij de stad Groningen.

Omdat de gemeente Haren dicht tegen de stad Groningen aan ligt, maken de inwoners van Haren graag gebruik van de voorzieningen in Groningen. Maar andersom weten ook de Groningers Haren goed te vinden. Het centrum met zijn vele winkels en de weekmarkt op de vrijdagmiddag en –avond heeft een grote aantrekkingskracht in de wijde omtrek. Elsevier’s jaarlijkse waardering van Beste Woongemeente van Nederland, een waardering van alle beschikbare voorzieningen, levert de gemeente standaard een top 10 notering op! SPORT EN CULTUUR Behalve een aantrekkelijk winkelcentrum met vele voorzieningen heeft de gemeente Haren een uitgebreid verenigingsleven. Daarnaast biedt de gemeente ook het nodige op het sportieve vlak. Haren beschikt over diverse sportaccommodaties, waaronder het Sportcentrum Scharlakenhof met diverse binnenbaden, een sporthal en restaurant, de sportparken ‘Harener Holt’ (hockey), ‘Oosterweg’ (voetbal), ‘Onnerweg’ (voetbal en atletiek), de ‘Groenenberg’ (voetbal en tennis) in Glimmen, het tennispark van de tennis- en

•••••

DE grOENE pArEl

squashclub van Haren (TSH), de 18-holes golfbaan van de Noord Nederlandse Golf- en Countryclub in Glimmen en de skeeler-ijsbaan te Noordlaren (met ondertussen landelijke bekendheid). Op cultureel gebied is er ook genoeg te beleven. ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst & Cultuur heeft een uitgebreid aanbod lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst, er zijn wisselende exposities te bezichtigen, elke twee weken is er filmhuis en met regelmaat zijn er concerten en presentaties.

GROENSTE DORP VAN NEDERL AND Toeristisch gezien heeft de gemeente Haren heel wat attractieve punten. De directe omgeving bestaat uit prachtig natuurgebied, waarin u naar hartelust kunt fietsen en wandelen. Bekende, mooie trekpleisters in het gebied zijn het Paterswoldsemeer, het Hoornse Meer, de Hoornse Plas, het Friescheveen en het Zuidlaardermeer, dat op de grens met de provincie Drenthe ligt. Bovendien vindt u in Noordlaren het enige hunebed dat in de provincie Groningen ligt. Haren is ook de plaats van de beroemde Hortus Haren. In het ‘Verborgen Rijk van Ming’ (de Chinese tuin) waant u zich in een andere wereld. Maar ook het insectarium en de vele andere tuinen, zoals de Keltische en de Engelse tuin, zullen uw hart stelen. In de restaurants en hotels die Haren rijk is en op de campings worden de gasten goed verzorgd. Met de titel Groenste Dorp van Nederland 2006-2007 (en 3e van Europa) kreeg Haren veel waardering als Groene Parel van het Noorden. Actuele informatie over wat er in Haren te doen is, staat onder meer in het Harener Weekblad en op w w w.haren.nl.


HET WAPEN EN HET LOGO VAN DE GEMEENTE HAREN WAPEN GEMEENTE HAREN De gemeente Haren heeft een eigen wapen, dat in 1914 is vastgesteld. Het bestaat uit een zilveren klok op een schild met in het vrij-kwartier een dubbele adelaar met daarop een schildje van zilver. Het grote schild is gedekt met een vijfbladerige kroon. De klok herinnert aan de tijd dat de bij de gemeente horende ‘marken’ (Haren, Noordlaren, Onnen, Glimmen, Hemmen, Dilgt, Essen en Helpman) door middel van ‘klocktreckninge’ ter vergadering werden geroepen, aldus artikel 72 van het eerste boek van ‘het Lantrecht des gerichts’ van Selwerdt van 1673. Om aan te geven dat Haren een belangrijk gedeelte van Goorecht heeft uitgemaakt, dat sinds 1460 tot de heerlijkheid van de stad Groningen behoorde, is in het vrij-kwartier het wapen van Groningen opgenomen. Het wapen fungeert als symbool van de gemeente. Voor het gebruik ervan zijn geen officiële voorschriften; halverwege de 19e eeuw is wel bepaald dat de ambtsketen van de gemeente moest zijn voorzien van het gemeentewapen. Ook officiële documenten van de gemeente dragen het wapen.

LOGO GEMEENTE HAREN Enkele jaren geleden heeft de gemeente een nieuwe huisstijl laten ontwerpen, onder andere om de herkenbaarheid van de gemeente en van haar documenten, brieven en drukwerk te vergroten. De nieuwe huisstijl bepaalt met name de kleuren en het lettertype die de gemeente gebruikt in haar communicatie-uitingen. Bij de ontwikkeling van de huisstijl is ook een nieuw beeldmerk ontworpen: een combinatie van een toren en een molen. Deze twee bouwwerken markeren de gemeente en roepen herinneringen op aan het verleden. De toren is een herkenbaar element in de gemeente; Haren heeft vijf torens binnen haar grenzen. Daarnaast staat de toren symbool voor de kerk, het kerkelijk leven en het kloppend dorpshart. De molen symboliseert het werkende leven, dynamiek en historie. Het beeldmerk sluit aan bij de missie van de gemeente om een bereikbare, betrokken, open en betrouwbare gemeente zijn. Met de introductie van het logo is het gemeentewapen niet meer de enige herkenning van de gemeente. Het wapen is niet helemaal verdwenen. Het komt terug op de achtergrond op gemeentelijke documenten.


buRGERhANDVESTEN

De gemeente Haren streeft ernaar haar burgers een hoogwaardige dienstverlening te bieden. Daarbij past het dat de gemeente vooraf aangeeft binnen welke tijd en met welke kwaliteit ze een dienst aanbiedt. Deze kwaliteitsgarantie is vastgelegd in een zogeheten ‘burgerhandvest’. De gemeente Haren heeft in 1997 als eerste gemeente in Nederland burgerhandvesten ingevoerd. Op dit moment werkt de gemeente met 14 handvesten; ieder handvest is gericht op een bepaalde dienst van de gemeente. U vindt deze terug in dit hoofdstuk en bij de desbetreffende diensten.

BURGERHANDVEST COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE Het burgerhandvest Communicatie en participatie is een meer algemeen handvest van de gemeente Haren. In dit handvest is het streven van de gemeente naar een goede communicatie met haar burgers vastgelegd. Zo staat beschreven hoe de gemeente met publiek, maatschappelijke organisaties en met professionals van allerlei instellingen wil communiceren. In het handvest staat met name: • hoe en wanneer de gemeente doelgroepen informeert over gemeentebeleid, gemeentebesluiten of voornemens daartoe; • hoe de gemeente omgaat met informatie en vragen van de doelgroepen; • hoe en wanneer de gemeente meningen van het publiek vraagt over bepaalde onderwerpen; • de wijze van samenwerking tussen de gemeente en het publiek bij beleidsontwikkeling of bij het vinden van concrete oplossingen;

•••••

b Ur gE r HANDvE S tEN

• hoe de gemeente bepaalde taken kan overlaten aan de burger of maatschappelijke organisaties. Per onderwerp staat in het handvest telkens beschreven wat de rol is van de gemeente, wat zij van de burger verwacht en wat zij zelf zal doen. BINNEN 6 WEKEN EEN REAC TIE In een meer algemeen burgerhandvest garanderen wij alle burgers binnen 6 weken een inhoudelijke reactie op een toegezonden brief. Zo’n reactie is dus meer dan de officiële ontvangstbevestiging, die u trouwens ook van ons ontvangt. Een inhoudelijke reactie is echter niet (altijd) een volledige afdoening van een brief. Uiteraard is dat wel ons streven. Als dat echter niet lukt, geven we in ieder geval aan waarom de afdoening langer duurt. Soms zijn bijvoorbeeld externe adviezen nodig of moet een brief in een procedure worden samengevoegd met andere brieven. We informeren u schriftelijk of telefonisch wanneer de afdoening langer duurt.


BURGERHANDVESTEN 1. Binnen 6 weken ontvangen burgers een inhoudelijk antwoord op een brief. 2. Binnen 6 weken ontvangen burgers uitsluitsel over een kapvergunning. 3. Binnen 14 dagen neemt de gemeente een besluit over toelating tot collectief vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (voorheen Wet Voorzieningen Gehandicapten). 4. Binnen 6 weken neemt de gemeente een beslissing op een aanvraag voor leerlingenvervoer. 5. Binnen 7 weken neemt de gemeente een besluit op een aanvraag voor bijstandsverlening of een uitkering op basis van de IOAW en IOAZ. 6. Binnen 6 weken neemt de gemeente een besluit op een aanvraag voor toelating tot het Participatiefonds. 7. Binnen 4 weken na indiening van een declaratie wordt een goedgekeurde aanvraag op basis van het Participatiefonds uitbetaald. 8. Binnen 4 maanden na huisvesting of statusverlening biedt de gemeente een asielzoeker een inburgeringscontract aan. 9. Binnen 6 weken handelt de gemeente vergunningen in het kader van openbare orde af. 10. Binnen 2,5 uur na een politiemelding zijn in het kader van de gladheidsbestrijding de wegen in het strooiplan behandeld. 11. Binnen 6 weken handelt de gemeente verzoeken voor woonvoorzieningen voor gehandicapten af. Wanneer advisering door derden noodzakelijk is wordt de termijn verlengd met ten hoogste de behandelingstijd van het adviesorgaan. 12. Binnen 3 weken handelt de gemeente de procedure van een sloopvergunning af, mits er geen aanhoudingsplicht is. 13. Automatische restitutie van lesgeld instrumentale/vocale scholing als er (door ziekte of afwezigheid anderszins van de docent) minder dan 34 lessen in een cursusjaar gegeven worden. 14. Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag om vrijstelling van een bestemmingsplan wordt uitsluitsel gegeven of de aanvraag wordt afgewezen of dat de artikel 19-procedure wordt gestart. Wanneer advisering door derden noodzakelijk is, wordt de termijn verlengd met ten hoogste de behandelingstermijn van het adviesorgaan. Een aanvraag moet voldoen aan het bepaalde in afdeling 4.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

CONTAC T publiekszaken De balie van Publiekszaken is geopend van maandag t/m vrijdag: 8.00–13.00 uur en maandagmiddag: 16.00–18.00 uur. Spreekuur college (op afspraak) Burgemeester en wethouders hebben elke maandag van 11.00 uur tot 12.00 uur een spreekuur. U kunt alleen terecht op het spreekuur als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. U dient hiervoor contact op te nemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 050 - 533 98 50 of e-mail secret@haren.nl.


college van burgemeester en wethouders

burgemeester

Mr. M. (Mark) Boumans MPM Raadhuisplein 10 9751 AN Haren t. 050 - 533 99 11 e. burgemeester@haren.nl Portefeuille: bestuurlijke zaken, integraal veiligheidsbeleid en rampenbestrijding, politie, brandweer, personeelszaken en organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en ICT, burgerzaken, communicatie en voorlichting, burgerparticipatie, kwaliteitszorg, bestuurlijke vernieuwing, regionale samenwerking (RCG, Meerschap Paterswolde en Zuidlaardermeer), externe betrekkingen, media en landinrichting

KErNcIJfErS (1 DEcEMbEr 2008) Oppervlakte gemeente Haren Oppervlakte: Oppervlakte water: Aantal woningen gemeente Haren Woningen inclusief garageboxen: Bedrijf, kantoor, tehuis, school, etc:

9.398 610

Aantal inwoners gemeente Haren Totaal aantal inwoners: Mannen en jongens: Vrouwen en meisjes:

18.642 8.769 9.873

Aantal inwoners per dorp Haren: Glimmen: Onnen: Noordlaren:

geme entesecretarisdam

Mr. E.M. (Ep po) van Kol Kee somweg 4 975 2 NJ Haren t. 050 - 534 65 96 are n.nl e. e.m.vankol dam@h

•••••

gEMEENtE b E S tU Ur

5.070 ha 410 ha

15.855 1.434 751 602


Wethouder

A.T. (Anje) Toxopeus (PvdA) 1e loco-burgemeester Westerveen 1 9751 HT Haren t. 050 - 406 12 56 e. a.t.toxopeus@haren.nl Portefeuille: sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, recreatie en toerisme, cultuur, monumentenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, welzijn en zorg, waaronder w.o. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdbeleid, ouderenbeleid, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, emancipatiebeleid, allochtonenbeleid, onderwijs, volksgezondheid (excl. relaties naar rampen-bestrijding)

Wethouder

E.W. (Liesbeth) Boekel (VVD) 2e loco-burgemeester Van Veldekelaan 27 9752 EK Haren t. 050 - 534 87 17 e. e.w.boekel@haren.nl Portefeuille: financiĂŤn en belastingen, verkeer en vervoer, milieu, sport en spel (incl. speelplaatsen), economische zaken en werkgelegenheid, grondbedrijf en gemeentelijke eigendommen, huisvesting en gemeentelijke diensten

Wethouder

J. (Jeroen) Niezen (GroenLinks) 3 e loco-burgemeester Bilderdijklaan 14 9752 EN Haren t. 050 - 534 14 18 e. j.niezen@haren.nl Portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, openbare werken en nutsbedrijven, Regiovisie, kleine kernen en plattelandsbeleid (incl. dorpshuizen), natuur, landschap en water


lEDEN GEmEENTER A AD pERIoDE 2006 -2010

mb eck ffie r

sg ri

ad

Pa

ula

La

k Bo Mar

Burg

Ra

sM

Wethouder

an

Anje Toxopeus

oekelr eth B Liesb Wethoude

zen Nie ouder oen Weth

Jer

H

eme uman este r - vo s orzit ter

LEDEN GEMEENTER A AD PERIODE 2006-2010 De gemeenteraad van Haren telt 17 leden. De gemeenteraad telt 6 fracties. Hieronder kunt u zien hoe de zetels verdeeld zijn.

ele

s

Ren

College van burgemeester en wethouders

éV alke

ma

CDA

Jan Kooi

r de ng an rmi v a a Ge iet-G Vl ima n Fr Hei

enger

Bernard Pr

VVD

Arnoud S

tsma

Janny Rei

chuurman

PvdA

r

me

troo

g

n eli

D66

Ja

cq

CU

Rolf

r Visse

ke

Ra

Paul

Theo Berends

Jol an da van Bru xvo ort

Si

rjon

Jan

o

e Th

Ma

GL

Men no

S Jos

ue

Roh

rich

lin

ev

an

Du

in

en

TRIBUNE

ZETELVERDELING De zetelverdeling per fractie is als volgt: GroenLinks PvdA VVD

•••••

4 zetels 4 zetels 4 zetels

gEMEENtE b E S tU Ur

CDA Christen Unie D66

3 zetels 1 zetel 1 zetel


SAmENSTEllING GEmEENTER A AD De gemeenteraad bestaat uit 17 leden en wordt iedere vier jaar opnieuw verkozen. De huidige gemeenteraad is samengesteld op basis van de verkiezingsuitslag van 7 maart 2006. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar heeft in de gemeenteraad geen stem. De gemeenteraad wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

cDA van links naar rechts

J. (Jan) Kooi Middelhorsterweg 42 9751 TG Haren t. 050 - 534 20 42 e. j.kooi@haren.nl

raadsgrif f ier

D66

christen Unie

r.r. (renĂŠ) valkema * Borgsingel 10 9753 CE Haren t. 050 - 537 05 94 (privĂŠ) e. rr.valkema@haren.nl

p.A. (paula) lambeck Meentweg 5 9756 AN Glimmen e. p.lambeck@haren.nl

M. (Menno) visser * Harstkampen 7 9753 ES Haren t. 050 - 535 01 52 e. m.visser@haren.nl

th. (theo) berends * Felland 23 9755 TA Onnen t. 050 - 406 15 40 e. t.berends@haren.nl

J.p. (Hans) Meles Gorechtstraat 6 9752 KL Haren t. 050 - 534 48 79 e. j.p.meles@haren.nl

groenlinks

p vd A

v vD

van links naar rechts

van links naar rechts

van links naar rechts

J.S. (Jacqueline) van Duinen * Viaductweg 20 9751 HR Haren t. 050 - 406 14 57 e. js.vanduinen@haren.nl

c.J. (Jolanda) van bruxvoort Bongerd 22 9753 CA Haren t. 050 - 534 77 71 e. j.c.vanbruxvoort@haren.nl

A. (Arnoud) Schuurman Dilgtweg 59 9751 NE Haren t. 050 - 535 01 80 e. a.schuurman@haren.nl

p.J. (paul) rolf Spoorlaan 27 9753 HV Haren t. 050 - 534 05 37 e. pj.rolf@haren.nl

J. (Jos) Stroomer * Achter de Hoven 10 9479 PH Noordlaren t. 050 - 409 43 15 e. j.stroomer@haren.nl

H. (Hein) frima * Rijksstraatweg 237 9752 CB Haren t. 050 - 534 04 85 e. h.frima@haren.nl

M.p. (Marjon) rohrich Bronlanden 12 9753 KT Haren t. 050 - 534 67 88 e. m.rohrich@haren.nl

J.H. (Janny) reitsma Oranjerie 10 9753 CC Haren t. 050 - 534 74 75 e. jh.reitsma@haren.nl

g.A. (gea) van der vliet-garming Ossewei 2 9751 SC Haren t. 050 - 534 20 51 e. g.a.garming@haren.nl

J.H.M. (Jan) rake Dravikweg 8 9753 AZ Haren t. 050 - 534 09 47 e. jhm.rake@haren.nl

th.J.J. (theo) Sieling Appelbergenweg 1 9755 TS Onnen t. 050 - 406 29 05 e. t.sieling@haren.nl

b. (bernard) prenger Rijksstraatweg 47 9752 AB Haren t. 050 - 534 00 31 e. b.prenger@haren.nl

* fractievoorzitter


ADVIESR ADEN Het gemeentebestuur heeft een aantal adviesraden ingesteld met de bedoeling de inwoners van Haren meer te betrekken bij het beleid. Deze adviesraden geven gevraagd of ongevraagd advies betreffende een bepaald taakgebied aan het gemeentebestuur. In deze adviesraden zitten burgers met belangstelling voor en kennis van het betreffende taakgebied. Informatie over het indienen van bezwaarschriften of klachten is verderop in de gids te vinden in het hoofdstuk Gemeentelijke diensten & producten. Door het college zijn de volgende adviesraden ingesteld: MILIEUADVIESR A AD HAREN - MAR Secretariaat: Mw. M.J.C.M. Koppes Parallelweg 71, 9756 CC Glimmen, e. mar@haren.nl

ADVIESR A AD WMO Mevrouw A.M. Folkerts (voorzitter) De heer P.K. Blanksma (secretaris) De heer P.P. Taverne (penningmeester) De heer B.O. Boersma De heer W. Wieringa De heer T.A.M. Louwe Mevrouw B.M. Sinnema-Korenhoff Mevrouw P. van Driesum De heer J.W.G.M. Morshuis postadres: Adviesraad Wmo P/a Van Veldekenlaan 15 9752 EK Haren p.k.blanksma@kpnplanet.nl

Advisering op het gebied van milieuaangelegenheden en milieubewustwording in de meest uitgebreide zin.

bESTuuRDIENST VIER LOCATIES Onder de Bestuursdienst van de gemeente Haren wordt de gehele ambtelijke organisatie verstaan, behalve het openbare basisonderwijs. De Bestuursdienst is gehuisvest op vier locaties: • Raadhuisplein 10 (Binnendienst) • Van Maerlantlaan 1 (Bureau Woonomgeving) • Westerse Drift 5 (Brandweer) • Brinkhorst 3 (’t Clockhuys, Centrum voor kunst & cultuur) ORGANISATIE • Directie: twee directie-leden • Afdeling Dienstverlening: publiekszaken, facilitaire dienst, ’t Clockhuys-CKC. • Afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG): afvalverwijdering, groenvoorziening,

•••••

gEMEENtE b E S tU Ur

grondzaken, wegenonderhoud en verkeer en vervoer. • Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Zaken (RMZ): onderwijs, welzijn, sport, sociale zaken, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Ruimtelijke Ordening. • Afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO): communicatie, personeelszaken, financiële controllers, bestuurssecretariaat, openbare orde en veiligheid. • Afdeling Vergunningverlening & Handhaving (V&H): volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht, parkeerbeheer. • Afdeling Informatiebeheer, Systemen & Administraties (IS&A): tekstverwerking, automatisering, financieel beheer, belastingen.


AfDElING SySTEmEN & INfoRmATISERING Afdelingsleiding Team Automatisering Team Archief Team Tekstverwerking Team Internet

AfDElING INfoRmATIEbEhEER Afdelingsleiding Team financieel beheer Team belastingen

oRGANISATIESchEmA GEmEENTE hAREN pER

1

fEbRuARI

2007

Team beheer Vastgoed en Geoinformatie

AfDElING DIENSTVERlENING Afdelingsleiding Team publiekszaken Team facilitaire Dienst Team ‘t clockhuys-cKc – inhoudelijk Team ‘t clockhuys-cKc – facilitair

DIREcTIE Gemeentesecretaris/directeur bestuurdienst loco-secretaris/adjunct-directeur bestuurdienst

AfDElING VERGuNNINGVERlENING & hANDhAVING Afdelingsleiding Team Vergunningverlening

AfDElING bESTuuRS- EN mANAGEmENT oNDERSTEuNING (bmo)

Team handhaving

Afdelingsleiding

Team fiscale en Juridiche Zaken

Team personeelszaken (pZ) Team openbare orde en Veiligheid (ooV)

AfDElING bEhEER opENbARE RuImTE & GEbouwEN Afdelingsleiding Team beleid en projecten Team civiele Techniek Team bouwkunde Team woonomgeving Team brandweer

AfDElING RuImTElIJKE & mAATSchAppElIJKE ZAKEN Afdelingsleiding Team onderwijs Sport welzijn Team Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Afdeling Sociale Zaken

Team communicatie Team bestuurssecretariaat Team financiële controllers


Interconfessionele school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo g en internationaal onderwijs

VMBO-Groen Eelde

Maartens College Hemmenlaan 2, Haren Postbus 6105 9702 HC Groningen T 050-5375200 E info@maartens.nl I www.maartenscollege.nl

International School Groningen Rijksstraatweg 24, Haren Postbus 6105 9702 HC Groningen T 050-5340084 E is@maartens.nl I www.isgroningen.nl

• Leerjaar 1 t/m 4 in hetzelfde gebouw • Ook voor diploma theoretische leerweg

Burg. J.G. Legroweg 29, Eelde

• Doorstroom naar alle MBO-sectoren

T (050) 309 16 25

• Meer persoonlijke aandacht

www.aoc-terra.nl

• Veel afwisseling en veel activiteiten

www.praedinius.nl

Het Praedinius Gymnasium is een school voor openbaar onderwijs, voor leerlingen met voldoende capaciteiten en belangstelling om een brede gymnasiale opleiding te volgen, met een goede balans tussen cultuur- en natuurwetenschappen. Het Praedinius is een leerlinggerichte school. De verhoudingen tussen leerlingen en personeel zijn laagdrempelig, leerlingen uit verschillende milieus voelen zich er thuis. Eigen initiatieven worden waar mogelijk ondersteund en er is veel aandacht voor leerlingparticipatie en leerlingverenigingen.

info@praedinius.nl

TURFSINGEL 82 - TELEFOON 050 - 312 05 59 - GRONINGEN

MONSIEUR RENAULT DE GROOT DOET NÍETS MET DE FRANSE SLAG... • verkoop nieuwe/ gebruikte auto’s • leasing nieuwe auto’s

• reparatie & onderhoud • erkend LPG-inbouwstation • inrichting bedrijfswagens

VENDEUR D’AUTOMOBILES

www.renaultdegrootharen.nl

Rijksstraatweg 115 9752 BA Haren Telefoon (050) 534 94 44


wERKwIJZE GEmEENTER A AD De gemeente Haren wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. binnen de gemeente is de gemeenteraad de “baas” en verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen. Zo stelt de gemeenteraad ieder jaar de begroting en het jaarverslag vast. Ook alle gemeentelijke verordeningen en plannen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur. Het college is belast met de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluitvorming in de gemeenteraad voor. U EN DE GEMEENTER A AD Als burger van de gemeente Haren kunt u met de gemeenteraad in contact te komen door onder andere: • een vergadering van de gemeenteraad te bezoeken; • mee te spreken in een rondetafelgesprek; • een brief aan de gemeenteraad te schrijven; • raadsleden en/of de fracties van de politieke partijen te benaderen of een brief te schrijven. VERGADERINGEN EN RONDETAFELGESPREKKEN U kunt met de gemeenteraad in contact komen door Raadsvergaderingen, raadscommissievergaderingen en/of rondetafelgesprekken bij te wonen. Deze gelegenheden zijn openbaar. De gemeenteraad vergadert iedere vier weken, behalve in de zomermaanden juli en augustus. De raadscommissievergaderingen vinden in principe 2 weken voorafgaand aan de raadsvergaderingen plaats. De rondetafelgesprekken zijn bedoeld om inwoners meer en beter te betrekken bij het gemeentelijke beleid en de raad de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren door belanghebben en deskundigen. De raad organiseert dit soort gesprekken in het kader van het duale stelsel sinds maart 2007. Rooster en agenda De raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het raadhuis, meestal op de laatste maandagavond van de maand. Het rooster voor zowel de vergaderingen van de gemeenteraad als de rondetafelgesprekken vindt u op www.haren. nl. De agenda voor zowel de vergaderingen als de rondetafelgesprekken wordt gepubliceerd in het Harener Weekblad. Vergaderstukken U kunt de stukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergaderingen digitaal raadplegen via www.haren.nl. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de stukken in te zien aan de balie publiekszaken van het gemeentehuis. SCHRIJVEN A AN DE R A AD Als u een brief schrijft aan de gemeenteraad, komt deze aan de orde bij de ingekomen stukken. Als het onderwerp niet behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad wordt de brief aan het college gegeven. Het college behandelt vervolgens uw brief en zal deze beantwoorden en/of een beslissing nemen naar aanleiding van de brief.


bElANGRIJKE ADRESSEN GEmEENTE hAREN Hieronder staan de belangrijkste gegevens over de gemeente Haren. Tenzij expliciet anders vermeld in de gids gelden onderstaande adressen, telefoonnummers of openingstijden voor de genoemde afdelingen en diensten.

Telefonische bereikbaarheid: maandag: 8.00–18.00 uur,

BUREAU WOONOMGEVING Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren t. 050 - 533 99 78 f. 050 - 533 99 79

dinsdag t/m donderdag: 8.00–16.30 uur, vrijdag: 8.00–13.00 uur

Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30–12.00 uur en 12.30–16.30 uur

f. 050 - 534 03 85 e. gemeente@haren.nl i. www.haren.nl postadres Gemeente Haren, Postbus 21, 9750 AA Haren

KCA (KLEIN CHEMISCH AFVAL) DEPOT Van Maerlantlaan 1 9752 JT Haren t. 050 - 533 99 87

GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 10 9751 AN Haren t. 050 - 533 99 11

Geopend: woensdag: 13.00–15.00 uur,

BALIE PUBLIEKSZAKEN Raadhuisplein 10

vrijdag: 14.00-16.00 uur, zaterdag: 10.00–12.00 uur

Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.00–13.00 uur

’T CLOCKHUyS - CENTRUM VOOR KUNST & CULTUUR HAREN Brinkhorst 3 9751 AS Haren t. 050 - 533 95 60 e. info@clockhuys.com i. www.clockhuys.com

Extra opening maandagmiddag: 16.00–18.00 uur

BR ANDWEER Westerse Drift 5 9752 LA Haren t. 050 - 533 99 80 f. 050 - 533 99 83 i. www.brandweerharen.nl

Administratie geopend: maandag t/m donderdag: 10.00–14.00 uur

INTERNET: www.hAREN.Nl Het internetadres van de gemeente Haren is www.haren.nl. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk informatie via internet aan te bieden. U kunt ook steeds meer producten en diensten van de gemeente via de website aanvragen. In de toekomst zult u de mogelijkheid krijgen om via de website actief betrokken te raken bij de gemeentelijke activiteiten. Suggesties, ideeën, klachten en op- of aanmerkingen kunt u mailen naar gemeente@haren.nl.

•••••

bEl ANgrIJKE INfO


wEKElIJKS GEmEENTElIJK NIEuwS IN hET hARENER wEEKblAD EN op DE wEbSITE www.hAREN.Nl Elke week publiceert de gemeente Haren gemeenteinformatie op een of meer pagina’s in het Harener Weekblad. Een pagina waarop we u van alles willen vertellen. Niet alleen verplichte publicaties zoals bouw-, milieu- en kapvergunningen, maar ook uitgebreide informatie over grotere plannen en projecten binnen onze gemeentegrenzen. Op deze manier proberen we actief informatie bij u te brengen. Nieuws van de gemeente: nieuws à la carte. U bepaalt voor uzelf wat mogelijk interessant is. Daarnaast krijgt u af en toe, bij het Harener Weekblad, een bijzondere uitgave bezorgt over een actueel en interessant onderwerp. Zodat u volledig op de hoogte bent! Voor meer algemene informatie hebben we onze website www.haren.nl zo ingericht dat u niet voor allerlei plannen naar het gemeentehuis hoeft. Veel plannen kunt u namelijk ook digitaal raadplegen.


hElpT u mEE hAREN VEIlIGER TE mAKEN! veiligheid draait om mensen. Om buren, passanten op straat, ondernemers en scholieren. betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun straat, hun buurt en de gemeente is essentieel. veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen en voor de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van de gemeente Haren. KERNTA AK Voor de gemeente is veiligheid een kerntaak. Om risico’s en verstoringen van de veiligheid beheersbaar te maken, voert de gemeente de regie over het veiligheidsbeleid. Belangrijke partners hierbij zijn de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs, rampenbestrijding en verkeersveiligheid. BELEVING Het begrip veiligheid kent twee kanten. Aan de ene kant is er de objectieve veiligheid. Die is af te lezen aan de criminaliteitscijfers en de oplossingspercentages van misdrijven. Deze cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarplan van de politie, dat openbaar is en ook door de gemeenteraad wordt behandeld. Aan de andere kant is er de veiligheidsbeleving van burgers. Voelen zij zich veilig of niet? Tweejaarlijks worden de (on)veiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente Haren gemeten door middel van een enquête. Ook de resultaten van deze enquête, de veiligheidsmonitor, zijn openbaar en worden door de raad behandeld. EIGEN VER ANT WOORDELIJKHEID Hoe belangrijk een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek door de gemeente en andere organisaties ook is, burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid. Spreek mensen aan op hun gedrag als zij zich misdragen! Bescherm uzelf tegen inbraak en diefstal. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Doe dan aangifte bij de politie. Besteed voldoende aandacht aan de opvoeding van uw kinderen en breng ze normbesef bij. Meld onveilige situaties in uw buurt bij de buurtagent. Als u getuige bent van een misdrijf of ongeval, bel dan het alarmnummer 112. Houd u in het verkeer aan de maximumsnelheden. Hebt u vermoedens over huiselijk geweld in uw vriendenof kennissenkring? Maak dan eens een praatje met de buurtagent of de jeugdagent.

•••••

EEN vEIlIg HArEN

OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ) In de gemeente Haren bestaat een OGGz-netwerk dat zich richt op mensen met problemen op meerdere leefgebieden. Deze mensen ondervinden vaak ernstige beperkingen op het gebied van wonen, werken, leren en het aangaan en onderhouden van relaties. In bijna alle situaties maakt een complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek deel uit van hun problemen. De omgeving wordt hiermee geconfronteerd doordat zij zich zorgen maakt of overlast ervaart. De samenwerkende instanties in het netwerk zijn maatschappelijk werk NoorderMaat, politie, Lentis/GGz, Verslavingszorg, GGD, Stichting Welzijn Ouderen Haren, Sociale Zaken en Woonborg. Het netwerk heeft geen meldpunt, maar wanneer u zich zorgen maakt of overlast ervaart, kan melding bij één van de aangesloten organisaties voldoende zijn om hulp op gang te brengen.

POLITIE Buurtagent, jeugdagent en contactfunctionaris minderheden De politie in Haren is onderdeel van Regiopolitie Groningen. Het zuidelijk gedeelte van de stad Groningen en de gemeente Haren zijn het werkterrein van de basiseenheid Groningen-Zuid/ Haren. Regiopolitie Groningen kent drie soorten medewerkers die zich in Haren met een speciale taak bezighouden: de buurtagent, de jeugdagent en de contactfunctionaris minderheden. De buurtagent De buurtagent is de spil binnen iedere basiseenheid. Hij of zij is voornamelijk in uw wijk of dorp te vinden


en is een belangrijk aanspreekpunt. De buurtagent weet wat er speelt, probeert op tijd problemen te voorkomen, kent zijn pappenheimers en haalt met enige regelmaat ook zelf het bonnenboekje tevoorschijn. Als u de politie belt over een kwestie binnen uw omgeving (gezin, buren, woonomgeving), krijgt u naar alle waarschijnlijkheid met één van uw buurtagenten te maken. Als blijkt dat het probleem niet zozeer een zaak voor de politie is, bemiddelt de buurtagent in een aanpak door een andere organisatie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk. De jeugdagent De regiopolitie Groningen beschikt binnen iedere basiseenheid over één of meerdere jeugdagenten. Zij zijn gespecialiseerd in de problemen van de jongeren en weten wat er in hun wereld speelt. De jeugdagent richt zich onder meer op spijbelen, overlast, winkeldiefstal, geknoei aan brommers en alcohol- en drugsgebruik. Ook de jeugdagent is, evenals de buurtagent, een politieman of -vrouw. Een probleem wordt dus in de eerste plaats door politieogen bekeken. Voorop staat echter dat het afglijden van jongeren voorkomen moet worden. Ook daarom kent de jeugdagent als geen ander de weg binnen de hulpverlening. De contactfunctionaris minderheden In de provincie Groningen wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan allochtone bevolkingsgroepen, vaak met eigen gewoonten en soms met eigen normen en waarden. Voor deze mensen geldt ook dat de buurtagent de eerste aangewezen vertegenwoordiger van de politie is. De regiopolitie Groningen heeft echter een aantal contactfunctionarissen voor minderheden in dienst. In het verlengde van het werk van de buurt- en jeugdagent verdiepen zij zich in het leven van de allochtone inwoners van Groningen die vaak hun eigen specifieke vragen of problemen hebben. Zo komt u met hen in contact De politie is altijd bereikbaar. Wilt u spreken met uw buurt- of jeugdagent of de contactfunctionaris voor minderheden, dan kunt u bellen met 0900-8844. Als u uw woonplaats noemt, komt u bij de juiste medewerker terecht. Kijk voor meer informatie over buurt- en jeugdagenten in Haren op www.politie.nl/groningen. Aangifte doen Wanneer u slachtoffer van een misdrijf geworden bent, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet

bij de politie. Door aangifte te doen vergroot u de kans dat de dader(s) en/of de buit worden achterhaald en draagt u bij aan een realistisch beeld van aard en omvang van criminaliteit. U helpt dan de politie, gemeente, openbaar ministerie en andere organisaties om toekomstige criminaliteit beter aan te pakken. U kunt aangifte doen op het politiebureau in Haren (Vondellaan 8, Haren) of via internet: www.politie.nl. BR ANDWEER De brandweer Haren wil een goede kwaliteit leveren in de brandweerzorg; • door voor burgers en bedrijven op te treden als adviseur ten aanzien van brandpreventie en brandveiligheid; • door bij te dragen aan een veilige woonen werkomgeving in de gemeente Haren; • door kennis en vaardigheden door middel van opleidingen en oefeningen op een hoog niveau te houden waardoor bij eventuele calamiteiten snel, vakkundig en veilig kan worden opgetreden. De brandweerorganisatie biedt de samenleving, naast blussen, een breed terrein van hulpverleningstaken die steeds vaker ook over de grenzen van het eigen korps worden uitgeoefend. Meer informatie en uitleg over alle taken en de uitvoering hiervan is te lezen op www.brandweerharen.nl. Hier kunt u ook alle gegevens inzien van het jaarplan, het jaarverslag, de organisatie, de voertuigen en de wijze waarop men zich kan aanmelden bij de brandweer.


GASLEIDING Eigen woning Bent u eigenaar van uw woning, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gasleidingen in uw huis vanaf de gasmeter. De gemeente kan u slechts wijzen op het probleem. Voor vragen over de kwaliteit van uw gasleiding kunt u terecht bij een installatiebureau bij u in de buurt.

Eigen beleid Naast de wettelijk verplichte onderdelen voeren de scholen in Haren allemaal een eigen beleid op het gebied van veiligheid. Veel scholen hebben een pestprotocol en er wordt door een aantal scholen specifiek aandacht besteed aan het project Kinderen Anders Naar School (KANS). Elke school kiest hierin eigen prioriteiten.

Huurwoning Woont u in een huurwoning dan adviseren wij u om contact op te nemen met de verhuurder om te vragen of de kwaliteit van de gasleiding in uw woning goed is of kan worden gecontroleerd.

VERKEERSVEILIGHEID In 1999 heeft onze gemeenteraad besloten de gemeentelijke wegen te bestemmen en in te richten volgens het principe Duurzaam Veilig. De situatie is nu zo, dat je op de meeste wegen in Haren niet sneller mag rijden dan 30km per uur binnen de bebouwde kom en 60km buiten de bebouwde kom.

Essent Netwerk Essent Netwerk is verantwoordelijk voor de gasleiding tot de hoofdmeter. Heeft u specifieke vragen of een storing, dan kunt u bellen met Essent Netwerk: 0800-9009. VEILIGHEID OP SCHOLEN Alle scholen in de gemeente Haren beschikken over een gebruiksvergunning. De brandweer controleert regelmatig of de school nog voldoet aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend. Ook houden de scholen jaarlijks, onder begeleiding van de brandweer, ontruimingsoefeningen met de kinderen.

Wettelijk verplicht In de wet is vastgelegd waaraan de scholen moeten voldoen. Zo is er de verplichting om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie te hebben. Hierin worden op het gebied van bijvoorbeeld arbo- en veiligheidsbeleid knelpunten benoemd. De scholen werken met protocollen die worden gevolgd met betrekking tot veiligheid. Ook is het in het basisonderwijs verplicht om een kwartier vóór, tijdens en na schooltijd voor voldoende toezicht te zorgen.

•••••

EEN vEIlIg HArEN

Het terugbrengen van de snelheid en de maatregelen die daarbij horen, hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid maar één doel: het verminderen van het aantal verkeersongevallen. Het grootste gedeelte van de bebouwde kommen heeft inmiddels de bestemming verblijfsgebied gekregen. In deze verblijfsgebieden (30km-zones) komen in zijn algemeenheid geen voorrangsituaties meer voor. Dus rechts heeft voorrang. De belangrijkste kruisingen zijn hiervoor aangepast. In de meeste gevallen als verhoogde kruising met een andere kleurmarkering. Een belangrijk uitgangspunt is, dat fietsers van dezelfde rijbaan gebruik maken als de automobilist. Dus geen aparte fietspaden. Het onderlinge visuele contact wordt hierdoor groter en verkeersdeelnemers houden daardoor meer rekening met elkaar. Een onlangs gehouden evaluatie van Duurzaam Veilig heeft uitgewezen dat de maatregelen succesvol zijn geweest. Het doel is gehaald. Het aantal geregistreerde ongevallen is gedaald met 50%. Dit is reden voor de gemeente om het ingezette beleid voort te zetten. Dit doen we nu onder een nieuwe noemer: Shared Space. Deze aanpak gaat nog een stapje verder dan Duurzaam Veilig. Shared Space gaat uit van het zoveel mogelijk mengen van alle verkeerssoorten binnen de verblijfsgebieden. Onder het motto: wees geen individu in het verkeer, maar heb oog voor elkaar. Als gemeente hebben wij hierbij de taak de weg zodanig in te richten, dat deze in één oogopslag duidelijk maakt, wat van de verkeersdeelnemer wordt verwacht. De herinrichting van de Rijksstraatweg is hier een voorbeeld van. Alle toekomstige projecten (herinrichting of nieuwbouw) zullen worden getoetst aan dit beleid.


OMGA AN MET RISICO’S IN HAREN We leven in een maatschappij die niet zonder risico’s is. Veel van de risico’s die we dagelijks lopen, accepteren we gewoon. U neemt bijvoorbeeld deel aan het verkeer en veel van de producten die we dagelijks gebruiken, zijn gemaakt in chemische fabrieken. De meeste risico’s zijn heel klein, maar ze zijn er wel. En de gevolgen van een ongeluk kunnen groot zijn. Denk maar aan de Bijlmerramp of de rampen in Enschede en Volendam. De risicokaart Een inventarisatie van risicovolle bedrijven, instellingen en situaties kunt u vinden op de digitale risicokaart van de Provincie Groningen. Iedere gemeente maakt voor haar eigen grondgebied een risico-inventarisatie, die ook regelmatig wordt geactualiseerd. Op de website www.risicokaart.nl kunt u de risico-objecten binnen onze gemeente bekijken. Het geeft een overzicht van alle bedrijven, instellingen en locaties binnen de gemeente en de risico’s die deze met zich meebrengen. Er worden vergunningen afgegeven en regelmatig controleert de gemeente en/of de provincie of de bedrijven en organisaties zich aan de voorgeschreven regels houden. Bij de risico-inventarisatie zijn de risico’s in beeld gebracht en verdeeld in een aantal categorieën: tankstations, bedrijven met chemicaliën en vervoer over de weg, het spoor of vaarwegen. Regelmatig controleert de gemeente de actualiteit van alle gegevens op deze kaart. Tankstations In Haren zijn meerdere tankstations. Het gevaar bij LPG-tankstations kan zijn: brand en/of explosie. Dit kan voorkomen bij de overslag van LPG van de tankauto naar de tank en bij bovengrondse tanks. Het gevaar bij ondergrondse tanks is minimaal.

Bedrijven met chemicaliën Het gevaar van bedrijven die met chemicaliën werken bestaat uit brandgevaar, giftige stoffen en explosiegevaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan koelinstallaties met ammoniak, of stoffen die zijn aangewezen volgens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen, van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Het gaat bijvoorbeeld om ontplofbare stoffen, (zeer) licht ontvlambare stoffen, (zeer) giftige stoffen of stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Bij enkele bedrijven wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen gewerkt. Dit zijn de zogeheten ‘BRZO-bedrijven’. De afkorting BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In dat Besluit van de rijksoverheid wordt aangeven welke bedrijven bijzondere maatregelen moeten treffen om het risico van een incident zo klein mogelijk te laten zijn. In onze gemeente hebben we alleen het spoorwegemplacement, waar met wagons gerangeerd wordt, waarin zich (milieu) gevaarlijke stoffen kunnen bevinden. In de gemeente Groningen bevinden zich 2 suikerfabrieken (Suikerunie en CSM), waarvan onze gemeente enig risico kan ondervinden (invloedsgebied). In het ergste geval kan bij een incident bij de suikerfabrieken waarbij een grote hoeveelheid zwaveldioxide vrijkomt, het effect daarvan tot in Haren reiken. U merkt dat aan een geur die lijkt op rotte eieren. Vervoer over de weg, het spoor of vaarwegen Gevaarlijke stoffen worden vervoerd over de weg, het spoor of over het water. Wat bij een bedrijf mis kan gaan, kan dus ook onderweg gebeuren. In Haren worden gevaarlijke stoffen vervoerd over de spoorlijn Groningen-Assen v.v., het Winschoterdiep (invloedsgebied), de N860 (DR. E.H. Ebelsweg), de Rijksstraatweg en de A28. Ook zijn er aardgasleidingen onder de grond die aardgas transporteren. De gemeente Haren leent zich qua infrastructuur niet voor een specifieke route voor vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom. VEILIGHEID ELDERS IN DEZE GIDS … Informatie over jongeren en veiligheid vindt u in deze gids onder de kopjes jeugdbeleid en jeugdzorg. De leerplichtwet vindt u terug in het hoofdstuk over onderwijs. In het hoofdstuk ‘vergunningen’ leest u meer over hoe de gemeente risico’s op het gebied van bouwen, wonen, slopen, alcohol, evenementen en gokken beheersbaar maakt. Onder het kopje wijkbeheer leest u hoe de gemeente groenvoorzieningen en trottoirs onderhoudt.


Een kwestie van aanleg...

ontwerp, aanleg en onderhoud (050) 406 19 91 www.bartelds.nl


h ar e n n i P m A r n e e j i b W At t e d o e n Al Ar me r i ng

ng t wordt de bevolki Als er gevaar dreig : et m t ur be ge t gealarmee rd. Da ee n be dreiging van de politie bij • ge luids wage ns mee nte; ge de elte van de ge van een be pe rk t oot gedeelte gr n ee n dreiging va • sirenes bij een be le ramp. of bij ee n re giona van de ge mee nte ge luids wage ns huwd wordt do or Indie n u ge waar sc sisre ge ls: ba 4 n de volge nde of de sirenes ge lde

Am er i ng i nf or m At i e bi j Al geluids wagen of radio/T V

per Volg uit sluite nd de ïnvloe de n op. Laat u nie t be es cti tru ins ge geve n geruchten. or do andere bron of uit en ht ric be or do iaal inges telde e allee n he t sp ec Be l vo or infor mati ge maakt pe r Dit wordt be ke nd telefo onnummer. V. via de radio/T ge luids wage n of

n 1. g A n A Ar bi n ne elijk dan zo snel mog t u de sirenes, ga

Ho or ga he t dicht stn. Dat be tekent: erge ns naar binne be dr ijf, ee n binne n. Dus ee n bijzijnde ge bouw u in de auto, t Zi is. hu el of ee n kantoor, ee n wink ga erge ns naar el mogelijk uit en ga daar dan zo sn n, ge ef dan pe lop n bij u aank binne n. Als mense u dat ande re n de te schuile n. Ziet ge legenheid om dan. ke n, waar schuw ze sirene nie t opmer

r Am en 2 . s lu i t deur en en en sluiten, omdat dat he t m ra en t de uren er s

U moe en de kam k de de uren tuss veilig st is. Do e oo lke n en gassen. wo rake is van gif sp als r ke Ze . ht dic de re ins tructies. dio of televisie na U kr ijg t via de ra

ie uit ook 3. zet de ve nt i l At van de ve ntilatie u bij he t afzet ten

De nk t koke rs en ale n, ontluchtings aan wase mkapkan ve ntilatie ro os ter s.

/o f t el ev i si e A A n! gionale 4. zet de r Ad i o en kr ijg t u via uw re atie over rampe n

A nd dswagen ei nd e Al Ar mt oe st wordt dit per gelui

orbij is Als het gevaar vo . be ke nd ge maakt TV en dio ra f en/o

ev Acu At i e elijk de dat u zo snel mog He t kan ge be uren dan via u t or ho t Da rlaten. omgeving moe t ve dat geval In . de ge luids wage ns radio, TV of do or nde do en: moe t u he t volge en water af. ht lic s, ga 1. Sluit mee. ogno dige spullen ho 2. Ne em allee n g af. 3. Sluit uw wonin weg moeten. buren weten dat ze uw of r lee ro nt Co 4. en ho or t u el u kunt ge br uik Welk ve rvoe rmidd ge n. via de ge luids wa via de radio/T V of

eg el s Al ge me ne ge dr A gr n

blijve • Prob eer kalm te chten. ru ge op • Ga nie t af telde nd met he t inges ite slu uit r ee on • Te lef er. infor matienumm naar ste be richt geving jui de or vo • Luister evisie. tel de f de radio en/o de ge luids wage n, ’ ilig ve s lle ‘A in at he t se • Blijf binne n totd ds wage n. lui ge of TV , dio ra is ge geve n via de

Inform tvang t u via d. Radio No ord on ze nder RT V No or be l op 90.5 ka de via of .5 MHz FM -freque ntie 97 al 36 (e ther) na ontvang t u via ka MHz. TV No ord weet waar u ijd alt u t el). Zorg da of kanaal 12 (kab nt vinden. d op uw toestel ku Radio of TV Noor den, bekenden, en vri , naar familie Gaat u niet bellen efo onsyste em brandweer.Het tel de gemeente of de mee r te d an las t. Dan is nie m raak t dan over be tig in de ns er ing len er t de hulpv bellen is be reike n en kom ag m ige nummer dat u telefoonproblemen. Het en de tel es ing it ze calamite kt do or aa het speciaal voor de m ndge mmer wordt be ke nummer. Dat nu . TV of via radio en de ge luids wage ns


GEmEENTElIJKE DIENSTEN & pRoDucTEN In dit hoofdstuk van de gids vindt u informatie over de producten en diensten die de gemeente levert. De producten en diensten zijn gerubriceerd op onderwerp en vervolgens op alfabetische volgorde. Adressen en telefoonnummers voor nadere informatie staan op pagina 20 van deze gids. A ANVULLEND OPENBA AR VERVOER Deeltaxi Deeltaxi is vervoer van deur tot deur voor gehandicapten en 65-plussers, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deeltaxi wordt uitgevoerd door Personenvervoer Groningen BV. Deeltaxi is een collectief vervoersysteem. Het kan voorkomen dat u uw taxi deelt met mensen die in dezelfde richting reizen. Voor tarieven en inlichtingen bestaat een folder, die u kunt opvragen bij de balie Publiekszaken. Leerlingenvervoer Leerlingen die verder dan 6 kilometer van hun basisschool wonen of naar een school voor speciaal onderwijs gaan, kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Als de gemeente u een vergoeding voor leerlingenvervoer toekent, dan gaat de vergoeding in vanaf het moment van binnenkomst van uw aanvraag. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed. Als u in aanmerking wilt komen voor leerlingenvervoer, dan kunt u een formulier aanvragen bij de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Zaken (RMZ). U kunt dit formulier ook vinden op www.haren.nl. Neem bij het inleveren van het formulier de volgende zaken mee: • volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief advies van de school); •indien van toepassing een IB60 formulier van beide ouder(s)/verzorger(s); voor schooljaar 2007/2008 gaat het over het gecorrigeerde verzamelinkomen over 2005. AFVAL Ieder jaar maakt de gemeente een afvalwijzer. Deze wordt in december verspreid. Heeft u geen afvalwijzer ontvangen of bent u hem kwijtgeraakt? Dan kunt u een (gratis) exemplaar ophalen bij de balie Publiekszaken. Voor meer informatie over afval en grof vuil kunt u contact opnemen via

•••••

DIENSt & prODUc t

het centrale telefoonnummer van de gemeente: 050 - 533 99 11 of via de website www.haren.nl. BEDRIJVEN/ONDERNEMERS Ondernemers - gevestigde en nieuwkomers – kunnen met al hun vragen over vestigingsmogelijkheden, uitbreidingen, vergunningen en dergelijke terecht bij de balie Publiekszaken. BEGR A AFPL A ATSEN De gemeente stelt regels aan de grafmonumenten in verband met het aanzien van de begraafplaats. Om de naleving van die regels te kunnen controleren heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een grafmonument. De uitgifte van een graf maakt het mogelijk een overledene in een grafruimte te begraven. Het is niet mogelijk om grafruimte vooraf te huren of te kopen. De uitgifte van een plaats voor een asbus geeft het recht een urn bij te zetten. Voor uitvaartdiensten is op de begraafplaats Harenerhof een bescheiden aula beschikbaar. BEL ASTINGEN EN HEFFINGEN Gemeentelijke tarieven kunnen per belastingjaar worden gewijzigd. Een overzicht van de gemeentelijke tarieven kunt u vinden op www.haren.nl. Bovendien is deze informatie af te halen bij de balie Publiekszaken. Afvalstoffenheff ing De heffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel bestaat uit het vastrechtbedrag per jaar, het variabele deel is een heffing op basis van het aantal kilo’s afval. Dit geldt zowel voor ‘grijs’ afval als voor ‘groen’ afval. Grofvuil Het grofvuil wordt gescheiden opgehaald. U kunt op afspraak maximaal 1 m3 grof vuil aanbieden. De gehanteerde regels voor het grofvuil kunt u terugvinden in de afvalwijzer. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Deze belasting is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een woning, betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren. Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker bent van een onroerende zaak die geen woning is (bv. bedrijfspand) betaalt u voor het hele jaar OZB voor eigenaren én gebruikers. Bij verkoop verrekent in de regel


de notaris de kosten naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. Rioolrecht Ook deze belasting is een peildatumbelasting. Als u op 1 januari eigenaar bent, betaalt u voor dat hele jaar rioolrecht. Bij verkoop verrekent in de regel de notaris de kosten van het aansluitrecht naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. Bedrijven betalen rioolrecht op basis van hun waterverbruik. Na afloop van een jaar ontvangen bedrijven een aanslag voor het te betalen rioolrecht. Forensenbelasting Iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar hier wel tenminste 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar heeft betaald forensenbelasting. Het gaat hier onder anderen over gebruikers van zomerwoningen of een stacaravan. Of u ook daadwerkelijk gebruik maakt van de woning doet niet ter zake. De vraag of iemand in de gemeente een hoofdverblijf heeft wordt niet alleen beoordeeld aan de hand van de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), maar wordt ook beoordeeld naar de omstandigheden. Toeristenbelasting Deze belasting wordt berekend aan iedereen die niet in de gemeente Haren woont, maar hier wel tegen betaling overnacht in een hotel of vakantieonderkomen. In de verblijfkosten wordt de toeristenbelasting opgenomen. Dit wordt later door de gemeente verhaald op degene die gelegenheid biedt tot nachtverblijf. Er wordt een vast bedrag per persoon per overnachting in rekening gebracht. WOZ-beschikking Met de WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) stelt de gemeente de waarde van een pand of een perceel grond vast. De WOZ-waarde is de grondslag voor de heffing van een aantal belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de forensenbelasting. De WOZ-beschikking wordt vermeld op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting. Kwijtschelding belastingen De gemeente Haren werkt niet met een systeem van kwijtschelding van belastingen. Iedereen moet zijn of haar aanslag voldoen. Bent u echter toegelaten tot het participatiefonds, dan kan de betaalde belasting worden vergoed. Vergoeding kan worden verleend voor de volgende gemeente-

lijke belastingen: het vastrecht afvalstoffenheffing, waterschapslasten en provinciale verontreinigingsheffing. In het geval van de waterschapslasten en de provinciale verontreinigingsheffing geldt, dat de vergoeding alleen wordt toegekend als u een verzoek om kwijtschelding van deze lasten heeft ingediend bij het waterschap en dit verzoek niet of niet geheel is ingewilligd. Participatiefonds Het fonds is bedoeld om te voorkomen dat groepen mensen met een inkomen op minimumniveau, of net iets daarboven, niet meer deelnemen aan allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten (Centrum voor Kunst & Cultuur, zwembad, bibliotheek, museumjaarkaart, etcetera). Tevens regelt het fonds de vergoedingen voor de in de gemeente Haren geheven belastingen zoals: • vastrecht afvalstoffenheffing; • waterschapslasten; • provinciale verontreinigingsheffing. De balie Publiekszaken heeft een folder voor u over het fonds en ook aanvraagformulieren voor deze regeling. Kijk voor meer informatie ook op www.haren.nl. BESTEMMINGSPL ANNEN In een bestemmingsplan staat beschreven voor welk doel een stuk grond of een pand gebruikt mag worden. Als u iets wilt bouwen of aanleggen, bekijkt de gemeente of de plannen passen binnen de invulling die het bestemmingsplan voorschrijft. BEZWA ARSCHRIFT INDIENEN U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van burgemeester en wethouders. Bijvoorbeeld: u heeft een vergunning niet gekregen of er zijn voorwaarden gesteld waar u het niet mee eens bent. In dat geval kunt u met een brief een bezwaarschrift indienen. Hierin geeft u aan met welk besluit u het niet eens bent en waarom niet. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. De gemeente vraagt over uw bezwaarschrift advies van een onafhankelijke adviescommissie. Voordat de commissie met een advies komt, houdt ze een hoorzitting. Hiervoor wordt u schriftelijk uitgenodigd. U kunt dan nogmaals toelichten waarom u het niet eens bent met het besluit. De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders en zij nemen een besluit over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met dit besluit, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. De commissie voor de bezwaarschriften wordt ondersteund door een onafhankelijk bureau dat het secretariaat verzorgt. Dat bureau is Pro Facto in Groningen. Bij de WOZ-beschikking


gaat het iets anders. U kunt wel bezwaar indienen, maar uw bezwaar wordt niet om advies voorgelegd aan de commissie. BIJSTANDSUITKERING Als u onvoldoende eigen inkomen heeft, slechts weinig vermogen heeft en geen beroep kunt doen op andere sociale voorzieningen, kunt u een beroep doen op de bijstand. Voor het verkrijgen van een aanvraagformulier dient u zich te melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan het Gedempte Zuiderdiep 31 te Groningen. Nadat u het formulier heeft ingevuld en voorzien van alle gevraagde stukken wordt de aanvraag door het CWI ingenomen. Vervolgens wordt deze doorgezonden aan de gemeente Haren, die het recht op uitkering beoordeelt. Algemene bijstand Algemene bijstand is bedoeld om de algemene bestaanskosten te kunnen betalen. Dat zijn kosten die iedereen moet maken voor eten, drinken, ontspanning, huisvesting, meubilair en gas/licht/water. Bijzondere bijstand Iedereen kan opeens voor onverwachte uitgaven komen te staan, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Voor wie een laag inkomen heeft, kan dit problemen opleveren. In dat geval kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Dat geldt voor mensen met een uitkering, maar ook voor mensen die een inkomen rond het minimumloon ontvangen. Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, wordt per aanvraag beoordeeld. U kunt het aanvraagformulier verkrijgen bij de balie Publiekszaken. Dit formulier moet u binnen een week ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken terugsturen. Als wij uw aanvraag hebben gecontroleerd en alles klopt, wordt de aanvraag afgehandeld en nodigen wij u uit voor een gesprek. Langdurigheidstoeslag Personen jonger dan 65 jaar die langer dan vijf jaar op het minimum niveau leven, geen arbeidsperspectief hebben en voldoen aan de vermogenscriteria van de Wet werk en Bijstand kunnen de langdurigheidstoeslag aanvragen. De bedragen variëren tussen globaal € 324,00 voor een alleenstaande, € 415,00 voor een onvolledig gezin en € 462,00 voor een echtpaar. U kunt het aanvraagformulier voor de langdurigheidstoeslag verkrijgen bij de balie Publiekszaken. Wet Kinderopvang De Wet Kinderopvang heeft als doel om het voor

•••••

DIENSt & prODUc t

ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. De wet maakt een einde aan de ingewikkelde financieringsstroom. Er is een doelgroepenbeleid ontwikkeld voor allerlei soorten van uitkeringsgerechtigden, oud- nieuwkomers, tienermoeders, studenten en herintreders. Daarnaast kan in bepaalde gevallen een gemeentelijke bijdrage worden verstrekt aan ouders met een sociaal medische indicatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u voor meer informatie en aanvraagformulieren terecht bij de balie Publiekszaken. BOUWEN & VERBOUWEN Informatiepunt Duurzaam Bouwen Hereweg 9 9725 AA Groningen t. 050 - 529 09 10 f. 050 - 529 06 72 e. algemeen@ipdubo.nl i. www.ipdubo.nl Maandag t/m donderdag is er (telefonisch) spreekuur tussen 9.00 en 12.30 uur. Voor al uw vragen op het gebied van Duurzaam Bouwen is er de mogelijkheid om de permanente tentoonstelling Duurzame Bouwproducten te bezoeken.

Verbouwen Als u (ver)bouwplannen heeft, moet u vóór uitvoering daarvan eerst toestemming van de gemeente hebben. Voor veel bouwwerken heeft u een vergunning nodig. Dit kan een lichte of reguliere bouwvergunning zijn. Voor monumenten heeft u altijd een vergunning nodig. Andere bouwwerken zijn vergunningvrij. Voordat u een aanvraag voor een vergunning indient, moet u eerst een schetsplan indienen. tIp: als u wilt gaan bouwen of verbouwen, neem dan voor meer informatie contact op met de balie Publiekszaken.


BURGERLIJKE STAND Bij de Burgerlijke Stand kunt u terecht voor: • erkenning ongeboren vrucht; • geboorte; • ondertrouw; • huwelijk; • geregistreerd partnerschap; • echtscheiding (alleen in bepaalde gevallen); • overlijden. U kunt alleen op afspraak terecht bij de Burgerlijke Stand. Wij raden u daarom aan telefonisch contact op te nemen met de balie Publiekszaken, voordat u voor één van deze producten of diensten naar het gemeentehuis wilt komen.

Jeugdzorg Er zijn twee lokale zorgnetwerken op het gebied van jeugd: het Jeugdpreventieoverleg 12 – 23 jaar (JPO) en het Zorg-, Advies en Consultatieteam voor 0 – 12 jarigen (ZA&C). In deze netwerken zijn onder andere het jeugdwerk, de leerplichtambtenaar, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdagent van de politie vertegenwoordigd. Samen coördineren zij de zorg aan jongeren. Naast zorgsignalen worden ook signalen over overlast van (groepen of individuele) jongeren hier besproken. Het kan gaan over geluidsoverlast, maar ook over signalen van bijvoorbeeld overmatig middelengebruik. U kunt problemen van of met jongeren melden bij een van de volgende instanties:

GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN ( WMO) De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) is per 1 januari 2007 opgegaan in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De WMO regelt voorzieningen voor mensen met een beperking. De gemeente beoordeelt de aanvragen voor voorzieningen en is ook de verstrekker van de voorzieningen. Het betreft hier woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en de verstrekking van rolstoelen en huishoudelijke verzorging.Voor aanvragen en meer informatie kunt u terecht bij het Lokaal Loket Haren, elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Coördinatie Jeugdpreventieoverleg Haren Maatschappelijk Werk Noordermaat t.a.v. J. van Hoorn Postbus 134 9750 AC Haren t. 050 - 534 01 01

Lokaal Loket Haren Gebouw ’t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren t. 050 - 535 24 10

K ADASTR ALE INFORMATIE Kadastrale informatie is informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. U kunt kadastrale informatie opvragen bij de balie Publiekszaken. Hiervoor moet u het adres of de kadastrale aanduiding van het perceel meenemen. Aan het opvragen van kadastrale informatie zijn kosten verbonden.

JEUGDBELEID Het gemeentelijk jeugdbeleid is gericht op het vergroten van de ontplooiingskansen van jeugd, het voorkomen van achterstand en uitval, het versterken van sociale binding van jeugdigen onderling en het voorkomen van overlast. In Haren is een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen gericht op jeugd en jongeren: kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, cultuur, sport, jeugdsozen. In de grootste wijk van Haren, Oosterhaar, is een Brede School waarin onderwijs, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) samenwerken. Daarnaast bereikt Stichting Prisma met het vindplaatsgericht werk jongeren op straat. De gemeente probeert zo veel mogelijk rekening te houden met wensen van jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte. In de 2e helft van 2007 wordt onderzocht welke voorzieningen voor tieners in het dorp Haren moeten worden toegevoegd. In 2008 zullen hiervoor plannen worden gemaakt.

Coördinatie Zorg Advies en Consultatieteam Haren t.a.v. B. van Hertum Postbus 9 9665 ZG Oude Pekela t. 050 - 575 76 24

KL ACHT INDIENEN Klachten over de gemeente kunt u indienen bij het afdelingshoofd of bij de burgemeester. Het gaat dan om klachten over de manier waarop u behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder. Uw klacht wordt eerst intern behandeld. Dat houdt in dat u wordt uitgenodigd voor een klachtgesprek, samen met degene(n) over wie u klaagt. Vervolgens nemen burgemeester en wethouders een beslissing. Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke ombudsvrouw, mevrouw mr. J.P. Schrale. Zij en haar plaatsvervanger, de heer Van der Tuuk, houden elke maand spreekuur in het gemeentehuis. Dit spreekuur is gratis toegankelijk en u hoeft geen afspraak te maken. U vindt de data op www.haren.nl.


KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Inwoners van Haren die zich meer dan anderen en gedurende meer dan 15 jaar maatschappelijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Als de onderscheiding wordt toegekend wordt deze uitgereikt op de dag van de lintjesregen, rond Koninginnedag. Om een koninklijke onderscheiding aan te vragen, moet u een ingevuld formulier indienen bij de burgemeester. Aanvragen voor het volgende jaar moeten uiterlijk vóór 1 september zijn ingediend. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl of bel met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer: 050 - 533 98 50. Voor algemene informatie over onderscheidingen kunt u ook kijken op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden, www.lintjes.nl. KUNST EN CULTUUR Met de inzet van ’t Clockhuys – Centrum voor Kunst & Cultuur zorgt de gemeente voor een divers aanbod lessen en cursussen muziek, theater, dans en beeldende kunst. De ondersteuning die ’t Clockhuys – CKC daarnaast biedt bij culturele activiteiten en evenementen (van scholen, Culturele Raad Haren, verenigingen voor amateurkunst, Openbare Bibliotheek Haren etc.) versterkt de culturele infrastructuur van de gemeente. MILIEUZAKEN Om het milieu te beschermen, heeft de overheid allerlei regels opgesteld. Regels rond het afvoeren van (bouw)afval bijvoorbeeld of wat u moet doen als er asbest vrijkomt bij een verbouwing. Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden als u maatregelen neemt in en om uw woning om energie te besparen. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl. ONDERWIJS Leerplichtwet In Nederland zijn kinderen op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. U moet uw kind vanaf het 5e jaar inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. Kwalif icatieplicht Vanaf 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht voor iedereen die de volledige leerplicht heeft afgerond, nog geen achttien jaar is en geen startkwalificatie heeft. Tijdens de kwalificatieplicht moet uw kind elke dag naar school of kiezen voor de combinatie van leren en werken. Kinderen onder achttien jaar die van school gaan terwijl ze nog geen startkwalificatie hebben, worden door de school bij de gemeente aangemeld als voortijdig schoolverlater.

•••••

DIENSt & prODUc t

ONGEDIERTEBESTRIJDING Voor melding van ongedierte kunt u terecht bij Bureau Woonomgeving. PARKEREN IN HAREN In de kom van Haren moet u betaald parkeren. Als bezoeker van het centrum van Haren, heeft u voldoende mogelijkheden om de auto te parkeren op een kleine afstand van uw bestemming. U kunt parkeren in het centrumgebied. De schilstraten zijn alleen bestemd voor de bewoners. Voor nadere informatie over parkeren kunt u terecht bij de balie Publiekszaken en op www.haren.nl. PASPOORT & NEDERL ANDSE IDENTITEITSK A ART Voor het aanvragen van één van deze reisdocumenten moet u persoonlijk langskomen bij de balie Publiekszaken. Wij raden u aan om voor uw komst telefonisch contact op te nemen met één van de medewerkers van Publiekszaken. Na de aanvraag duurt het vijf werkdagen voordat u het reisdocument persoonlijk af kunt halen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk. U kunt uw reisdocument dan de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Neem voor de aanvraag van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart de volgende zaken mee: • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl); • huidige reisdocumenten. Vermissing reisdocument Bij vermissing van een reisdocument moet altijd een proces-verbaal bij de politie opgemaakt worden. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de verklaring van vermissing samen met het procesverbaal bij de balie publiekszaken worden ingeleverd. Bijschrijven kind(eren) U kunt kinderen tot 16 jaar bijschrijven in een paspoort, dus niet op een identiteitskaart. Bij de aanvraag voor bijschrijving moeten beide ouders/ voogd en het kind aanwezig zijn. Neem voor het bijschrijven van een kind de volgende zaken mee: • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften (kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl); • legitimatiebewijs ouders/ voogd.


Minderjarigen Als je jonger bent dan 18 jaar en je wilt een paspoort aanvragen, dan moeten je beide ouders/ voogd meekomen en schriftelijk toestemming geven. Als je jonger bent dan 12 jaar en je wilt een identiteitskaart aanvragen, dan moeten ook jouw beide ouders/ voogd meekomen en schriftelijk toestemming geven. Gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen De regering heeft besloten om aan personen die veertien jaar worden, eenmalig een gratis Nederlandse identiteitskaart te verstrekken. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl of neem contact op met de balie Publiekszaken. RECL AMEDRUK WERKSTICKERS Als u in uw brievenbus geen handelsreclame wilt ontvangen, kunt u dat weren door een sticker op de brievenbus te plakken. Er zijn twee soorten: • NEE-JA sticker; deze weert de handelsreclame, maar niet de huis-aan-huis bladen; • NEE-NEE sticker; deze weert de handelsreclame en de huis-aan-huis bladen. De stickers zijn gratis te verkrijgen bij de balie Publiekszaken. RIOOLVERSTOPPING Als u te maken heeft met een rioolverstopping, moet u de volgende acties ondernemen: 1. Loodgieter of ander ontstoppingsbedrijf bellen; 2. Opdracht geven aan het bedrijf om eerst te controleren of verstopping aan het gemeentelijk riool ligt; 3a. Ligt de verstopping op gemeentelijk terrein? Waarschuw de gemeente, telefoonnummer: 050 - 533 99 11; 3b. Geen verstopping op gemeentelijk terrein? Dan ligt het aan uw eigen aansluiting en u bent dus verder verantwoordelijk voor de betaling van de gepresenteerde nota. RIJBEWIJS Een nieuw rijbewijs aanvragen of een rijbewijs verlengen De levertijd van een rijbewijs is vijf werkdagen. Een spoedaanvraag is ook mogelijk. U kunt uw rijbewijs dan de volgende werkdag ophalen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Meenemen: • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan alle voorschriften(kijk voor de exacte voorschriften op www.haren.nl);

Medische keuring Wanneer u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt en wanneer uw huidige rijbewijs afloopt, moet u medisch gekeurd worden voordat een nieuw rijbewijs aan u kan worden afgegeven. Ook bij het verlengen van een rijbewijs met categorie C, D, CE of DE moet u medisch gekeurd worden. De totale keuringsprocedure neemt ongeveer 2 1/2 maand in beslag. Wij raden u daarom aan om vroegtijdig bij de balie Publiekszaken te komen om de benodigde formulieren voor deze procedure op te halen. Vermissing rijbewijs Bij vermissing van een rijbewijs moet altijd een proces-verbaal bij de politie opgemaakt worden. Voordat u bij de politie terecht kunt, moet u bij de balie Publiekszaken een verklaring van vermissing ophalen. Hieraan zijn kosten verbonden. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument moet de verklaring van vermissing samen met het procesverbaal bij de balie Publiekszaken worden ingeleverd. VERGUNNINGEN Afdeling Vergunningverlening en –handhaving Deze afdeling behandelt vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld een verbouwing of een straatfeest, maar ook de bijzondere procedures die soms nodig zijn om een bouwvergunning te verlenen. Daarnaast ziet deze afdeling toe op het naleven van de vergunningen en of er in de openbare ruimte geen ontwikkelingen zijn die we als gemeente niet willen, zoals illegale bouw. Team vergunningen De medewerkers van het team vergunningen houden zich bezig met het geven van informatie en met het behandelen van aanvragen. Het gaat om bouw- en milieuvergunningen, vergunningen die geregeld zijn in de Algemeen plaatselijke verordening. Het is de bedoeling om ook de vergunningen die vaak samenhangen met een bouwvergunning, bijvoorbeeld een kapvergunning, allemaal onder één afdeling te brengen. Dan kunt u als aanvrager terecht bij één loket en bij één afdeling. De volgende vergunningen kunt u via de afdeling Vergunningenverlening aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders: Aanlegvergunning Een aanlegvergunning geeft u toestemming om een weg aan te leggen, stukken grond te verhogen of af te graven, een sleuf te graven of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van onze gemeente.


U moet bij het aanvragen meesturen in drievoud: • situatieschets met foto’s; • plattegronden en hoogtedoorsneden (schaal 1:100); • een kadastrale situatietekening (schaal 1:1000). Bouw- en verbouwvergunning Voor veel (ver)bouwplannen heeft u een vergunning nodig. Dit kan een lichte of een reguliere bouwvergunning zijn. Voor een monument heeft u altijd een vergunning nodig. Als u niet zeker weet of u een vergunning nodig heeft, kunt u langskomen bij het loket Bouwen in de hal van het gemeentehuis. Drank- en horecavergunning Als u in een horecabedrijf, een sportkantine of een buurthuis alcoholhoudende drank wilt schenken, moet u beschikken over een geldige vergunning. Bij wisselingen in het personeel of verandering van eigenaar moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Ook voor een feestje met betalende gasten waarbij alcohol geschonken wordt, heeft u een eenmalige ontheffing nodig. Evenementvergunning U heeft een vergunning nodig voor activiteiten op de openbare weg, zoals: kermis, circus, straatfeest, shows, collectes, braderieën, rommelmarkt, optocht of straatspeeldag. Inrit-/uitritvergunning Als u door bouwwerkzaamheden een nieuwe of andere inrit nodig heeft, moet u dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan op welke manier uw perceel op een goede en veilige manier toegang krijgt tot de openbare weg. Kansspelvergunning Voor het hebben van een speelautomaat in een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig. Ook voor het houden van een verloting of het verkopen van loten is een vergunning noodzakelijk. Voor een loterij moet u gebruikmaken van een voorgeschreven formulier. Als u een speelautomaat wilt plaatsen, moet u een aanvraagformulier opvragen bij de leverancier van de automaat. Dit formulier moet u indienen bij het college en wordt behandeld door de afdeling Vergunningverlening en handhaving. Kapvergunning U kunt alleen een kapvergunning aanvragen voor bomen en beplantingen op uw eigen perceel. Voor de volgende beplantingen heeft u een vergunning nodig: • één of meerdere bomen; we spreken van een boom wanneer op 1.30 meter hoogte boven het maaiveld de stam een omtrek heeft van meer dan 60 centimeter. In geval van meerstammigheid

•••••

DIENSt & prODUc t

geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; • hakhout; • een houtwal; • een grote (lint)begroeiing van heesters en struiken; • beplanting van bosplantsoen. Sloopvergunning U heeft een sloopvergunning nodig als er bij de sloop meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Als er asbest vrijkomt, heeft u ook altijd een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding van uw sloopplannen. Maar de gemeente moet dan wel eerst weten wat uw plannen precies zijn. Team controle en handhaving De medewerkers van het team controle, toezicht en handhaving controleren de verleende vergunningen. Alle bouw- en milieuvergunningen worden tenminste één keer gecontroleerd. Bij bepaalde bouwactiviteiten gebeurt dat vaker en kunnen de medewerkers de bouw stilleggen. Ook zijn er inspectierondes in onze gemeente om te zien of er onregelmatigheden zijn in bouwen of illegale dumpingen van afval of anderszins. U kunt als inwoner ons helpen door onregelmatigheden te melden. Dat kan in 2008 via een nieuw meldingensysteem, waarmee u vanuit huis een melding kunt doorgeven aan de gemeente. Het systeem wordt zo ingericht dat elke melding direct bij de juiste afdeling terechtkomt. VERHUIZING & EMIGR ATIE Wanneer u gaat verhuizen, moet u zich binnen 5 dagen na de verhuizing aanmelden bij de nieuwe woongemeente. U kunt dit persoonlijk of schriftelijk doen. Kijk voor meer informatie op www.haren.nl. VERLICHTING, OPENBARE Storingen in de openbare straatverlichting kunnen worden gemeld via het centrale telefoonnummer van de gemeente: 050 - 533 99 11. WEGONDERHOUD Voor vragen en meldingen over (gevaarlijke) situaties bij wegen, zoals een gat in de weg, kunt u terecht bij de balie Publiekszaken. WONEN Inschrijving woningzoekenden Nieuwbouwkoopwoning of bouwkavel Wie in Haren een nieuwbouwkoopwoning of een bouwkavel wil kopen moet staan ingeschreven in he woningzoekendensysteem van de gemeente Haren. Dit geldt voor woningen en bouwkavels die op projectmatige basis tot stand worden gebracht. De inschrijving kost in 2008 ongeveer € 26,00.


Hiervoor wordt men door de gemeente op de hoogte gehouden van de woningen en/of bouwkavels die in de gemeente te koop worden aangeboden. Van de te koop aangeboden woningen ontvangt u thuis enige bouwkundige informatie op grond waarvan u kunt besluiten of u nader geïnteresseerd bent in deze woning. Sociale huurwoningen Dit geldt niet voor sociale huurwoningen. Hiervoor moet u staan ingeschreven bij Woonborg aan de Tynaarlosestraat 1 in Vries, tel: 0592 - 30 36 00. Huren U kunt een overzicht van verhuurders vinden op www.haren.nl in het onderdeel ‘Dienstverlening’. Huurtoeslag Als u een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Bij de beoordeling of u hiervoor in aanmerking komt, wordt er naast het inkomen ook naar het vermogen en de huurprijs gekeken. Neem voor meer informatie en het aanvragen van huurtoeslag contact op met de belastingdienst, via telefoonnummer: 0800-0543. Houdt uw Burger Service Nummer Nummer (BSN-nummer) bij de hand, dan wordt u zo snel mogelijk geholpen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.toeslagen.nl. Kopen Bij nieuwbouwwoningen worden kavels en woningen conform het toewijzingsprotocol van de gemeente Haren toegewezen. Wanneer u nog niet staat ingeschreven als belangstellende voor nieuwbouw, kunt u zich inschrijven bij de balie Publiekszaken of via www.haren.nl in het onderdeel Dienstverlening. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Kopen openbaar groen Voor informatie over het kopen van groenstroken kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentewerken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 050-533 99 11. WIJKBEHEER In elke wijk van de gemeente is een wijkploeg actief. Het is de taak van de wijkploeg om het groen te onderhouden, losse tegels te melden of – als dat kan – te herstellen, te letten op juiste plaatsing en onderhoud van verkeersborden, enzovoort. De wijkhoofden zijn Perry Wijchers (centrum Haren), Henk Ottens (Haren West en Oosterhaar) en Henk Busscher (Glimmen, Onnen en Noordlaren). Alle wijkhoofden zijn te bereiken via het bureau woonomgeving, telefoon: 050 - 533 99 78.


hAREN IN oNTwIKKElING! COLLEGE LICHT PL ANNEN 2009 TOE

•••••

grOEN lI cHt


WE GA AN HARENERS NOG VAKER OPZOEKEN “De gemeente doet oprecht haar best om zoveel mogelijk te communiceren met haar burgers. En toch gaan we ons inzetten om het gesprek met de Hareners verder te verbeteren en onze activiteiten nog beter toe te lichten. De gemeente wil het contact met de burger verankeren in Nieuwsbrieven. Bovendien zal de website nog verder ontwikkeld worden. We gaan de Hareners nog meer zelf opzoeken.” “Voor de brandweer is de gemeente op zoek naar een nieuwe locatie voor de kazerne. De huidige voldoet op een aantal zaken niet meer aan de voorschriften. Allerlei voorzieningen voor het brandweerpersoneel voldoen niet meer aan de ARBO-regels. Waar nieuwbouw in de gemeente gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Zoveel is wel duidelijk: de gemeentelijke vrijwillige brandweer blijft bestaan en de korpsleden blijven onder verantwoordelijkheid van de gemeente. We zijn erg gelukkig met ons eigen korps. We gaan daarnaast ons uiterste best doen om voldoende politie beschikbaar te houden voor de gemeente.” “Met elkaar er voor staan dat Haren de beste woongemeente van Groningen is en blijft. Dat is mijn motto. Onderzoek naar de lokale bestuurskracht heeft uitgewezen dat Haren ook in de toekomst prima zelfstandig kan blijven. Ik weet zeker, dat het nieuwe gemeentehuis daar voor u en onze medewerkers nog een dimensie aan zal toevoegen.”

De budgetten daarvoor zijn vastgesteld, maar er zit nog wel enige spanning in met betrekking tot de gewenste extra’s. De afspraken die we met de clubs hebben gemaakt, komen we na.” “In de komende jaren zal de gemeente een aantal maatregelen treffen om de verkeersveiligheid en vooral ook het verkeersveilige gevoel te verhogen. Haren is in zijn algemeenheid duurzaam veilig ingericht. Dat blijkt onder meer uit het dalende aantal ongevallen. Maar de Hareners ervaren die toegenomen veiligheid niet als zodanig. Dat moeten we als gemeente dus nog duidelijker maken.” “De milieueducatie op scholen komt terug. Met basisscholen, de zorgboerderij De Mikkelhorst en studenten van de Pabo beginnen we opnieuw met lespakketten en leskisten. We bereiden ook een gemeentelijke Nota Duurzaamheid voor. In 2015 worden wij geacht een klimaatneutrale gemeente te zijn. Al onze gemeentelijke gebouwen zullen voorzien zijn van energielabels. Op de scholen zullen zonnepanelen geplaatst worden. We gaan duurzaam inkopen op het gebied van auto’s, materialen en energie.” Liesbeth Boekel Wethouder van de gemeente Haren

Mark Boumans Burgemeester van Haren

GEMEENTEHUIS, SPORT VELDEN, VERKEERSVEILIGHEID EN MILIEU “In 2009 gaan we starten met de uitvoering van grote, zware projecten. Allereerst is er het nieuw te bouwen gemeentehuis. We blijven binnen de financiële kaders die we met de raad hebben afgesproken. Met die 11,3 miljoen euro moeten we dus uitkomen. Dat nieuwe gemeentehuis wordt een zogenoemd ‘emissieneutraal’ gebouw, dat weinig tot geen CO 2 uitstoot. Het vergt een investering die overigens niet leidt tot lastenverzwaring voor de burgers. Eind 2010 moet het nieuwe huis van de gemeente op de plek van het voormalige postkantoor aan het Raadhuisplein klaar zijn”, aldus Liesbeth Boekel. “In 2009 beginnen we met de herinrichting en uitbreiding van het sportveldencomplex Onnerweg, opdat dat in 2010 in gebruik genomen kan worden.

DE WISSEL, BREDE SCHOOL, CENTRUM JEUGD EN GEZIN EN MA ATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING “In 2009 ontwikkelen we de nieuwbouwplannen voor OBS De Wissel en gaan we de Brede School vernieuwen. Dat betekent dat niet alleen de voorzieningen voor de basisschool aan de eisen van deze tijd kunnen worden aangepast, maar dat ook deelnemende partners als het consultatiebureau, de kinderopvang en misschien wel een ‘frontoffice’ van het nieuw op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin daar ondergebracht kunnen worden. Het jaar 2009 is


Voor al uw werkzaamheden op het gebied van: - elektra,gas en waterinstallaties - sanitaire en verwarmingsinstallaties - zink, dakbedekking en riolering - verlichting en netwerken Verbouw, nieuwbouw en renovatie Ook voor onderdelen

Rijksstraatweg 64

|

Glimmen

|

050 - 406 13 62

Onze installatievakmensen staan voor u klaar met raad en daad

All-round installateurs! TIB Totaalinstallateurs, gas-, water en elektrospecialisten onder ĂŠĂŠn dak zorgen snel en betaalbaar voor een totaaloplossing.

TIB, lekker gemakkelijk... TIB Totaal installateurs - Middelhorsterweg 30 - Haren - (050) 534 99 02 - www.tib.nl


vooral bedoeld om de betrokkenheid van de welzijnsorganisaties te bepalen. De echte bouw is voorzien rond 2011.” “Haren krijgt, conform het Rijksbeleid een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin. We gaan dit jaar inventariseren wat de specifieke wensen voor zo’n centrum zijn. Het moet een centrum worden waar de bestaande organisaties goed met elkaar samenwerken. Ouders, jeugd en jongeren moeten er kunnen aankloppen voor hulp. Het gaat daarbij niet alleen om zware gevallen. Het centrum moet ook een plek zijn, waar men voor kleine zorgen, beperkte vragen over de opvoeding naar toe kan. In 2010 dient het centrum operationeel te worden. De beoogde instelling wordt zeer laagdrempelig. De organisatie kan dan spreekuren opzetten of cursussen en informatiebijeenkomsten starten. Voor de afstemming met de (provinciale) jeugdzorg voor de zwaardere of complexe situaties sluit Haren aan bij het model, dat regionaal wordt ontwikkeld.” “2009 wordt een belangrijk jaar in de uitvoering van de WMO-nota ‘Thuis in Haren, Goed voor elkaar’. Allereerst wordt er geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Waar dat nodig is zullen in de daarop volgende jaren maatregelen getroffen worden om die toegankelijkheid te verbeteren. Haren wil verder mantelzorgers meer ondersteunen. Bovendien gaat het Steunpunt Vrijwilligers uitbreiden. Zo zullen samen met de scholen maatschappelijke stages voor scholieren worden opgezet. De gemeente gaat ook periodiek overleg plegen met woningcorporaties, verzorgingshuizen en andere intramurale organisaties over mogelijkheid en wenselijkheid van de bouw van kleinere wooncomplexen in plaats van één groot intramuraal instituut.” Anje Toxopeus Wethouder van de gemeente Haren

BOUWPROJEC TEN IN UIT VOERING “Talrijke procedures vertraagden verschillende bouwprojecten, maar we liggen nu echt onder stoom en gaan aan de slag. Bij de Kroonkampweg en de Dilgtweg lukte het inmiddels om een start met de bouw te maken. Bij het project ‘Van Spoor tot Steeg’ zijn we ook een heel eind in de procedure. Het gaat daarbij om het bestemmingsplan en het eerste deelplan dat voorziet in de bouw van een medisch centrum met daarboven woonruimte. In 2009 zal de ontwikkeling van het Stationsgebied ook veel voorbereiding vergen. De gemeente hoopt bovendien op een vlotte aanpak van het woningbouwplan ‘Helder’ langs de Meerweg.” “In de woningbouwplannen voor Haren-Noord wordt de energievoorziening duurzaam. Samen met het Waterbedrijf zijn we een project ingegaan om te kijken in hoeverre we de bestaande waterputten kunnen gaan gebruiken voor warmte-koude opslag. Een systeem waarbij de temperatuur van het water wordt gebruikt om te koelen of te verwarmen. Een innovatief systeem waarmee driekwart van de stookkosten bespaard kan worden. Met de uitvoering van het Groenstructuurplan Haren-Noord wordt in 2009 begonnen. Met geld dat komt uit de inkomsten vanuit de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) wordt de bestaande groenstructuur versterkt. Er wordt een plan gemaakt voor de renovatie van het Boeremapark. Er wordt tegelijkertijd gekeken naar de mogelijkheid om daar eentrapveldje voor de jeugd aan te leggen. De omwonenden worden nauw bij de plannen betrokken.” “In de buitendorpen staat het komende jaar ook van alles op stapel. In Noordlaren betreft het onder meer de inrichting van een hangplek voor jongeren en de herinrichting van het dorpspleintje op de kruising van de Kerkstraat, Achter de Hoven en de Middenstraat. In Onnen moet de gemeentelijke overeenkomst met Woonborg leiden tot ontwikkeling van de locatie Hooiveld. Op die plek is ruimte voor vijf tot twintig sociale woningen. In Glimmen moeten we nu los met de bestaande locatie Deen en de activiteiten van Woonborg aan de Dennenlaan.” We hopen dat het project GlimmendHart hier een mooie aanvulling op zal zijn. Jeroen Niezen Wethouder van de gemeente Haren


• CULTUUR & VRIJE TIJD • bezienswaardigheden

Hortus Haren Kerklaan 34 9751 NN Haren 050 - 537 00 53 www.hortusharen.nl De Witte Molen Glimmen Oosterbroekweg 9756 TN Glimmen 050 - 527 12 47 Molen De Biks Noorderhooidijk 2 9755 PJ Onnen 050 - 404 17 61 Molen De Helper Hoornsedijk 93 9752 XJ Haren 050 - 534 48 83 Molen De Hoop te Haren Rijksstraatweg 133 9752 BD Haren 050 - 535 02 15 Molen De Korenschoof te Noordlaren Zuidlaarderweg73-I 9479 PR Noordlaren 0598 - 42 17 01 • bibliotheken

Loket aangepast-lezen Postbus 84010 2508 AA Den Haag 070 - 338 15 00 www.aangepastlezen.nl Openbare Bibliotheek Groningen Postbus 300004 9700 RE Groningen 050 - 368 36 83 www.mijneigenbibliotheek.nl

&

organisaties verenigingen

Stichting Openbare Bibliotheek Haren ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050 - 533 95 70 www.mijneigenbibliotheek.nl • cultuur

Aan ‘t Zandpad Hoge Herenweg 27 9756 TG Glimmen 050 - 406 35 96 www.aanhetzandpad.nl Centrum Voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050 - 533 95 60 www.clockhuys.com


Conservatorium Impresariaat Veemarktstraat 76 9724 GA Groningen 050 - 595 13 50 Culturele Commissie Basisscholen Haren Stationsweg 31 9751 CB Haren 050 - 534 14 30 Culturele Commissie Noordlaren Zuidlaarderweg 60B 9479 PS Noordlaren 050 - 409 41 30 Departement GroningenHaren van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen Van Leeuwenhoeklaan 12 9752 MA Haren 050 - 534 53 08 www.nutalgemeen.nl Kunstencentrum Groningen Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen 050 - 850 71 50 (Hoofdgebouw) Postbus 1633 9701 BP Groningen 050 - 850 71 00 www.kunstencentrum.nl Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Haren Slauerhofflaan 26 9752 HC Haren 050 - 534 81 70 Vereniging Culturele Raad Haren Rijksstraatweg 277 9752 CD Haren 050 - 534 01 10 • dans

Al Harim/Internationale Dans 40+ Skoalikkers 25 9284 TT Augustinusga 0512 - 35 26 79 Balletschool Haren Goeman Borgesiuslaan 26 9722 RJ Groningen 050 - 527 51 91 www.balletschoolharen.nl St. Rolstoelplezier Groningen Spicastraat 70 9742 LV Groningen 050 - 577 58 12 • film- foto & videoclubs

Amateurfotografenvereniging Beeldspraak Eikenlaan 11 9471 RN Zuidlaren 050 - 409 63 48 www.fotoclubbeeldspraak.nl

• gehandicaptenrecreatie

ANGO Zwemmen Gehandicapten Kamperfoelieweg 20 9753 EN Haren 050 - 534 47 32

Kunstencentrum Groningen Walstraat 34 9711 VS Groningen 050 - 850 71 00 www.kunstencentrum.nl

G.H.H.C. “Groningen” Verweylaan 4 9752 GM Haren 050 - 535 02 21

Theater Werkplaats De Prins van Groningen Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen 050 - 850 71 50 www.theaterwerkplaats.nl

• gilden & schutterijen

• muziek

Het Nederland Pijpersgilde - NPG Oosterweg 41 9751 PB Haren 050 - 534 44 82

Abel Haverdings Hadewijchstraat 10 9752 KX Haren 050 - 534 81 09

• kunst

Airbrushworkshop Beukenlaan 45 9756 BE Glimmen 06 - 12 52 76 56 www.customcolors.nl Amateur Schildersclub Haren Rijksstraatweg 313B 9752 CE Haren 050 - 534 34 34 Atelier Andersom Emmalaan 3 9752 KR Haren 050 - 534 76 60 www.marionkraus.nl Atelier Trottinette Meerweg 125 9752 JE Haren 050 - 535 00 00 Atelier Willem Wolthuis Rijksstraatweg 8A 9756 AE Glimmen 050 - 318 14 20 willemwolthuisaquarellen.nl

Capriccio Clarinet Orchestra Spantenzetter 32 9611 MS Sappemeer 0598 - 38 00 52 www.capriccio.nl Centrum Voor Kunst en Cultuur ‘t Clockhuys Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050 - 533 95 60 www.clockhuys.com Christelijke Muziekvereniging Oranje Nassau Haren Kastanjelaan 35 9756 BK Glimmen 050 - 406 25 94 www.onharen.nl Hans Eijsink Oude Brinkweg 20 9751 RM Haren 050 - 534 01 87 www.pianolesharen.nl Huismuziek, afd. Groningen Vestdijklaan 410 9721 ZM Groningen 050 - 542 39 82

• natuur

Meerschap Paterswolde Veenweg 46 9728 NM Groningen 050 - 525 53 81 meerschap-paterswolde.nl • oranjeverenigingen

Oranjecomité Noordlaren Zuiderstraat 4 9479 PP Noordlaren 050 - 409 40 94 Oranjevereniging Oranje Nassau Haren Goeman Borgesiuslaan 391 9722 VJ Groningen 050 - 525 90 07 • ouderenrecreatie

Bejaardensoos Mellenshorst Erasmuslaan 55 9752 PE Haren 050 - 319 26 46 Ontmoetingsmorgens Oosterhaar 55+ Nieuwe Stationsweg 2a 9751 SZ Haren 050 - 534 87 06 Ouderensociëteit Glimmen Zuidlaarderweg 16 9756 CH Glimmen 050 - 406 25 10 Ouderensociëteit Noordlaren Hovenpad 13 9479 PV Noordlaren 050 - 409 03 15 Ouderensociëteit Onderlinge Relaties Van Maerlantlaan 33 9752 JV Haren 050 - 534 12 12

Beeldenatelier Marianne Holsteinslaan 7B 9752 VP Haren 050 - 534 03 26 www.kunst-in-beeld.nl

Muziek-Gitaarstudio Kalk-Heeringa Potgieterlaan 33 9752 EW Haren 050 - 534 01 46

Galerie “de Aanblick” H. Frima Komme Elleboog 52 9751 RE Haren 050 - 534 04 85 06 - 515 673 46 www.aanblick.nl

Mw. H.A. van der Werff Roerdompweg 25 9752 VK Haren 050 - 534 93 07

Protestantse Ouderensociëteit Van Heukelomlaan 7 9751 EX Haren 050 - 534 07 09

Noord-Drents Kamerorkest Divertimento Rheebrugge 2 9472 RG Zuidlaren 050 - 402 93 66

Stichting Seniorweb Haren Dilgtweg 34 9751 NH Haren 06 - 23 54 20 73 www.seniorwebharen.nl

Helikon Beeldende Kunst, Vormgeving en CultuurEducatie Parallelweg 10 9756 CD Glimmen 050 - 406 12 33 www.helikonglimmen.nl

St. Dorpskerkmuziek Haren Hemsterhuislaan 38 9752 NE Haren 050 - 534 91 64

Ouderensociëteit Onnen Dorpsweg 62 9755 PE Onnen 050 - 406 16 73


J.R.H. van den Hende

Taxaties Expertises Makelaardij

Eur. gecert. Beëdigd RegisterMakelaar-Taxateur kunst, antiek en inboedels. Kunst, antiek en inboedels • taxaties t.b.v. elk doel, met uitgebreide en gedetailleerde rapportage; Postbus 16, 9750 AA Haren (Gr.) telefoon: (050) 312 77 33 • onafhankelijke bemiddeling bij verkoop en aankoop; • te consulteren door geheel Nederland. Bezoek ons op: www.jrhvandenhende.nl Gemeentegids Haren 150x24.indd 1

stopper dvk_strook:stopper dvk

07-12-2007 10:11:18

20-11-2007

14:40

DE VRIES KARTOGRAFIE BV

UITGEVERIJ & PRODUCENT VA N S TA D S P L AT T E G R O N D E N Assen 0592-40 74 50

Pagina 1

Wij verzorgen ook: • routekaartjes • topografisch kaartmateriaal • wandkaarten • recreatieve routekaarten www.devrieskartografie.nl

Tynaarlosestraat 1 Postbus 3 9480 AA Vries

t. 0592 - 303 600 e. info@woonborg.nl KvK: 04031749 (Drenthe)


• radio

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland VERON, afd. Gr. Robijnstraat 19 9743 KN Groningen 050 - 571 52 65 www.v2g.nl Vereniging Radio Zendamateurs VRZA, afd. Groningen Merwedelaan 18 9606 RL Kropswolde 0598 - 38 04 98 www.2vg.nl • recreatie

Jachthaven Zuidwesthoek Meerweg 247 9752 XD Haren 050 - 309 44 44 www.jachthavenzuidwesthoek.nl • scouting

Scoutinggroep Look Wide Zwanebloemweg 54 9753 JJ Haren 050 - 535 04 60 Scoutinggroep Tecumseh Holtstek 34 9713 DC Groningen 050 - 312 09 05 Scoutinggroep De Trekvogels Rummerinkhof 19 9751 SK Haren 050 - 534 87 11 Zeeverkennersgroep Bestevaer Haren Zuurstukken 29 9761 KP Eelde 06 - 15 67 99 29 • spel-o-theken

Speel-o-theek Haren Brinkhorst 3 9751 AS Haren 050 - 526 16 13 • toerisme

VVV Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050 - 533 98 08 www.vvvharen.nl • theater-, toneel & cabaret

De Onner Toneelvereniging - DOT Felland 48 9755 TC Onnen 050 - 406 16 47 Filatelistenvereniging Groningen Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050 - 534 91 31

Filatelistenvereniging Het Poststuk Mezenlaan 13 9753 HX Haren 050 - 534 42 29 Theater Werkplaats “DePrins van Groningen” Noorderbuitensingel 11 9711 KK Groningen 050 - 850 71 50 theaterwerkplaatsgroningen.nl Toneelvereniging Glemmini Beukenlaan 23 9756 BE Glimmen 050 - 406 30 31 Toneelvereniging TOGO Kerkstraat 7 9471 GA Zuidlaren 050 - 409 12 07 • tuinieren

Siertuinvereniging Noordlaren Zuidlaarderweg 57 9479 TH Noordlaren 050 - 506 27 48 Volkstuinvereniging De Paasweide Rijksstraatweg 305 9752 CE Haren 050 - 534 68 26 • vrouwenverenigingen

Doopsgezinde Zusterkring Haren Laagveld 44 9753 KB Haren 050 - 534 78 87 Gereformeerde Vrouwengespreksgroep ODS Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050 - 534 91 79 Harense Vrouwenraad Rijksstraatweg 114 9756 AK Glimmen 050 - 406 24 37 NBvP Vrouwen van Nu, afd. Glimmen Zuidlaarderweg 51 9479 TH Noordlaren 050 - 406 21 91 NBvP Vrouwen van Nu, afd. Haren Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050 - 534 82 00 NVVH-Vrouwennetwerk Van Boendalestraat 3 9752 JX Haren 050 - 534 61 14

Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding VVAO De Hanckemaborg 26 9722 WC Groningen 06 - 49 12 88 41 www.vvao.nl

Douane Noord/ Kantoor Groningen Postbus 380 9700 AJ Groningen 050 - 523 26 00 www.belastingdienst.nl

Vrijzinnige Vrouwenvereniging Het Witte Kerkje Haren P. Wieringaweg 33 9751 CM Haren 050 - 534 69 66

• brandweer

• zangverenigingen

Christelijk Mannenkoor Da Capo Maluslaan 74 9741LN Groningen 050 - 577 99 91 Harener Kerkkoor Weg voor de Jagerskampen 64 9751 ER Haren 050 - 534 96 55 Harener Operettevereniging Thalia Klaverlaan 13 9753 BZ Haren 050 - 534 82 00

Algemeen alarmnummer: 112 Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Westerse Drift 5 9752 LA Haren 050 - 533 99 80 www.brandweerharen.nl • energiebedrijven

Essent Klantenservice 0800 - 0330 www.essent.nl Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom 0800 - 9009 • inspectiediensten

Nicolai Emsemble Stationsweg 39 9751 CB Haren 050 - 534 75 43

Arbeidsinspectie kantoor Groningen Postbus 30016 9700 RM Groningen 050 - 522 58 80 www.arbeidsinspectie.nl

Rooms-Katholiek Gemengd Koor van de Heilige Nicolaas Parochie Kerklaan 18 9751 NN Haren 050 - 534 89 28

Voedsel- en Waren Autoriteit - VWA Postbus 19506 2500 CM ‘s-Gravenhage 0800 - 0488 www.vwa.nl

Schola Cantorum Haren Tijmpad 15 9753 AH Haren 050 - 534 57 05

• kabel

Seniorenkoor Haren Postbus 134 9750 AC Haren 050 - 534 41 73 www.welzijnouderenharen.nl Zang- en Toneelvereniging Zang en Vriendschap Rijksstraatweg 64 9756 AH Glimmen 050 - 406 11 60 • DIENSTVERLENING • belastingdienst

Belastingdienst Noord, kantoor Groningen Engelse Kamp Postbus 418 9700 AK Groningen 0800 - 0543 www.belastingdienst.nl

Essent Kabelcom Postbus 9510 9703 LM Groningen 0900 - 0740 @home Vestiging Groningen Postbus 134 9700 AC Groningen www.kadaster.nl • kamer van koophandel

Kamer van Koophandel Postbus 134 9700 AC Groningen 050 - 520 58 88 www.groningen.kvk.nl • tuin- & landbouw/veeteelt

NLTO afd. Haren/Tynaarlo Groningerstraat 123 9493 TC De Punt 0592 - 54 18 70


Verlengde Hereweg 182, Groningen 050 - 526 71 01, info@hutco.nl


• markten

• ondernemingsorganisaties

• post

Weekmarkt Raadhuisplein Haren

Ondernemend Haren Postbus 89 9750 AB Haren 06 - 505 08 24

Postkantoor Haren Brinkhorst 22-24 9551 AT Haren 0900 - 767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl

• nieuwsbladen

Dagblad van het Noorden Postbus 60 9700 MC Groningen 050 - 584 44 44 www.dvhn.nl De Groninger Gezinsbode Postbus 60 9700 MC Groningen 050 - 584 44 44 Haren dé Krant Schweitzerlaan 2 9728 NP Groningen 050 - 527 61 33 www.harendekrant.nl Harener Weekblad Postbus 689 9700 AR Groningen 050 - 584 44 44 School-Dorpskrant Onner Ons Gieselgeer 1 9755 TE Onnen 050 - 406 28 83 •notarissen

J.N.G.J. Kuin Rijksstraatweg 217A 9752 CA Haren 050 - 534 56 49 • ombudswerk

De Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC ‘s-Gravenhage www.nationaleombudsman.nl • omroepen

Nieuws TV Postbus 591 9700 AN Groningen 050 - 311 72 78 www.nieuwstv.nl Radio en TV Noord Postbus 30101 9700 RP Groningen 050 - 319 99 99 www.rtvnoord.nl Regionale Senioren Omroep Schaaksport 101 9728 PC Groningen 050 - 526 16 08 Stichting Omroep Organisatie Groningen OOG Postbus 1316 9701 BH Groningen 050 - 571 71 00 www.oogtv

VNO-NCW Noord Leonard Springerlaan 31 9727 KB Groningen www.vno-ncmnoord.nl • politie

T.P.G. Post Servicepunten Rijksstraatweg 32 9756 AG Glimmen 0900 - 767 85 26 (€ 0,30/min) www.postkantoor.nl

Algemeen alarmnummer 112

• rechtshulp

Regio Politie Groningen Postbus 588 9700 AX Groningen 0900 - 88 44 (lokaal tarief) • politieke organisaties

Het Juridisch Loket Groningen Coehoornsingel 4 9711 BS Groningen 0900 - 8020 (€0,10/min) www.hetjl.nl

CDA - Christen Democratisch Appèl Oude Borg 3 9753 BV Haren 050 - 537 10 75

Rechtshulp Noord Postbus 47 9700 AA Groningen 050 - 547 47 60 www.rechtshulpnoord.nl

Christen Unie Boerhavehof 2 9752 NG Haren 050 - 535 01 58 www.haren.christenunie.nl

Rechtshulp Noord, Locatie Veendam Beneden Oosterdiep 27 9641 JA Veendam

D66 - Democraten 66, afd. Haren p/a Harskampen 7 9753 ES Haren 06 - 24 47 23 49 www.d66haren.nll Groen Links Haren Oosterweg 97 9751 PD Haren 050 - 525 03 55 www.groenlinksharen.nl PvdA - Partij van de Arbeid Mellensteeg 83 9753 HM Haren 050 - 534 03 86 www.pvda.nl VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afd. Haren Nesciolaan 152 9752 HX Haren 050 - 537 09 52 www.vvdharen.nl Werkgroep “De Groningers”, Politieke Denktank Ommelanden Postbus 936 9700 AX Groningen 06 - 50 45 59 70

Rechtshulp Noord, Locatie Winschoten Bosplein 2 9671 GB Winschoten • sociale werkvoorziening

TRIO Bedrijven Postbus 50 9610 AB Sappemeer 0598 - 36 43 64 www.trio-bedrijven.nl • uitvaart

Algemeen Belang Uitvaartverzorging UA Postbus 2066 9704 CB Groningen 050 - 577 89 45 www.algemeenbelang.nl Begrafenisvereniging Het Kerspel Haren Griffeweg 48 9723 DR Groningen 050 - 534 98 93 Uitvaartcentrum Monuta Bamshorn 3 9751 BX Haren 050 - 534 00 70 Uitvaartvereniging Glimmen Oude Boerenweg 15 9756 TL Glimmen 050 - 406 23 34

Vereniging Ouders van een Overleden Kind Postbus 418 1400 AK Bussum 0900 - 202 27 23 (€ 0,05/min) Yarden Uitvaartverzorging Postbus 2127 9704 CC Groningen 050 - 571 72 44 www.yarden.nl • vakorganisaties

Algemene Onderwijsbond - AOb Postbus 2875 3500 GW Utrecht 0900 - 463 62 62 (€ 0,05/min) www.aob.nl

CNV Vakcentrale Postbus 2475 3500 GL Utrecht 030 - 751 10 00 www.cnv.nl De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening Postbus 987 9400 AZ Assen 0345 - 85 18 51 www.unie.nl FNV Bouw Postbus 11025 9700 CA Groningen 050 - 363 16 00 www.fnvbouw.nl Nederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën - NCF Strevelsweg 700-305 3083 AS Rotterdam 010 - 410 16 58 www.ncfned.nl • water- & hoogheemraadschap

N.V. Waterbedrijf Groningen Postbus 24 9700 AA Groningen 050 - 368 86 88 www.waterbedrijfgroningen.nl Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 9640 AD Veendam 0598 - 69 38 00 www.hunzeenaas.nl Waterschap Noorderzijlvest Postbus 18 9700 AA Groningen 050 - 304 89 11 www.noorderzijlvest.nl


• DIEREN • dierenartsten

Dierenkliniek Helpman Verlengde Hereweg 158 9722 AM Groningen 050 - 526 05 50 Dierenkliniek Helpman, Locatie Nieuwe Stationsweg Nieuwe Stationsweg 050 - 534 63 63 J. Meulenberg Nieuwlandsweg 1 9751 GH Haren 050 - 535 02 62 • dierenbescherming

Dierenasiel Zuidwolde Noordwolderweg 51A 9785 AR Zuidwolde gn 050 - 301 28 71 Dierenasiel Winschoten Industrieweg 35 9672 AP Winschoten 0597 - 41 55 32 Dierenbescherming afd. Groningen Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 18 9712 SH Groningen 050 - 313 52 01 www.groningen. dierenbescherming.nl

Huurcommissie Postbus 16495 2500 BL ‘s-Gravenhage 0800 - 488 72 43 www.huurcommissie.nl

Woonzorgcentrum De Dilgt Postbus 51 9750 AB Haren 050 - 534 56 78 www.gooregt.nl

Informatiepunt Duurzaam Bouwen Hereweg 9 9725 AA Groningen 050 - 529 09 10 www.ipdubo.nl

• vereniging van eigenaren

• huisvesting gehandicapten

De Alekamp Mottenbrink 1C 9755 PP Onnen 050 - 406 17 77 De Trans Gehandicaptenzorg Postbus 8 9450 AA Rolde 0592 - 24 74 74 www.detrans.nl • huisvesting ouderen

Bewonersvereniging Hestia Haren Kooisingel 6 9753 EX Haren 050 - 534 04 16 www.hestia.nu

Vereniging van Eigenaren Percelen Rijksstraatweg 112-120 Rijksstraatweg 112 9752 BK Haren 050 - 537 09 98 • woningverhuur

De Huismeesters Postbus 546 9700 AM Groningen 050 - 365 71 71 www.dehuismeesters.nl In Postbus 7104 9701 JC Groningen 050 - 369 36 93 www.in-groningen.nl Meeus BV Postbus 246 9700 AE Groningen 050 - 365 55 55 www.meeus.com

• dierenhoudersverenig.

Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst Parkweg 28 9751 CS Haren 06 - 53 33 57 74

Woonborg Postbus 3 9481 AA Vries 0592 - 30 36 00 www.woonborg.nl

Vereniging voor Kleindierensport Middelhorsterweg 11 9751 TA Haren 050 - 534 91 79

De Zonnehof Nesciolaan 115 9752 HW Haren 050 - 534 66 44 www.zonnehof-haren.nl

Woonborg locatie Roden Rietdekker 7A 9301 BC Roden

Volièrevereniging Glimmen Semarangstraat 34 9715 JX Groningen 050 - 577 35 57 • inspectiediensten

Inspectiedienst Hondenbescherming/ Gezelschapsdieren Statenlaan 108 2582 GV ‘s-Gravenhage 070 - 338 85 38 www.hondenbescherming.nl • kadavermelding

Rendac Son BV Postbus 9 5690 AA Son 0900 - 9221 (€ 0,10/min) www.rendac.com • HUISVESTING • algemene organisaties

Erasmusheem Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050 - 534 48 00 www.heymansstichting.nl Hoff-Venema Stichting Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050 - 533 98 89 Huize Maarwold Nesciolaan 32 9752 HM Haren 050 - 534 64 22 www.maarwold.nl Huize Weltevreden Rijksstraatweg 4 9756 AE Glimmen 050 - 406 15 79 Huize Westerholm Irenelaan 1 9752 LS Haren 050 - 534 21 22 www. westerholm.nl

• MEDISCH • ambulance & ziekenvervoer

Algemeen alarmnummer: 112 • apotheken

Apotheek De Oude Middelhorst Oude Middelhorst 18 9751 TK Haren 050 - 534 74 95 www.apotheekdeoude middelhorst.nl

H.E. van der Zee De Ree 11 9753 BX Haren 050 - 534 71 07 P. Boorsma Julianalaan1 9751 BM Haren 050 - 534 45 24 www.huisartsboorsma. praktijkinfo.nl R. Cator Postbus 20 9750 AA Haren 050 - 534 42 26 Doktersdienst Groningen 0900 - 92 29 (lokaal tarief) B.A. Heikens Nieuwe Stationsweg 17 9751 SZ Haren 050 - 534 50 90 Huisartsenpraktijk Hofman Postbus 20 9750 AA Haren 050 - 534 43 69 R.G. Jansen en A. Hingstman Beatrixlaan 62 9752 LR Haren 050 - 534 44 08 L. Vries Postbus 20 9750 AA Haren 050 - 534 41 13 Dr. J.C. Winters Nieuwe Schoolweg 2A 9756 BB Glimmen 050 - 406 13 94 • diëtisten

Diëtistenpraktijk Van Rede Emmalaan 28 9752 KT Haren 050 - 535 22 12 www.dietist-voedselallergie.nl Praktijk Haptonomie en Diëtetiek Mevr. H. Tolman Agricolahof 16 9752 NN Haren 050 - 534 19 13 www.haptotherapietolman.nl • EHBO & reanimatieverenigingen

Van der Neut Rijksstraatweg 194 9752 BR Haren 050 - 534 47 78 www.apotheekvanderneut.nl

EHBO Vereniging Haren Mezenlaan 5 9753 HX Haren 050 - 534 91 14 www.harencity.nl/ehboharen

• artsen

• ergotherapie

Mw. Drs. Y. van de Kuilen G. Meirstraat 17 9728 TB Groningen 050 - 525 95 88

Praktijk voor Ergotherapie De Jonge en Roorda Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050 - 542 24 48


• fysiotherapie

Mw. H.M. Dusink Meerweg 58A 9752 JJ Haren 050 - 534 21 23 www.hiskefit.nl Centrum voor Kinderfysiotherapie Meurs Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050 - 575 73 01 www.kinderfysiotherapiemeurs.nl Fysio-en Manuele Therapie Haren-West Hemsterhuislaan 6 9752 ND Haren 050 - 534 43 99 www.orthofit.nl Fysiotherapie Raadhuisplein/ Beukema, Kailola, Panneman en Groot Raadhuisplein 14 9751 AN Haren 050 - 534 46 29 Fysiotherapie Wagenaar Hooftlaan 73 9752 GC Haren 06 - 125 306 37 www.fysiotherapiewagenaar.nl Fysiotherapiepraktijk Salavati Onnerweg 68 9751 VE Haren 050 - 537 08 33 www.kinderfysiotherapieharen.nl Groepspraktijk voor Fysiotherapie Middelhorsterweg 2 9751 TE Haren 050 -534 94 31 Praktijk voor Fysiotherapie Windeweg 21 A 9753 GE Haren 050 - 534 72 51 Praktijk voor Fysiotherapie Glimmen Rijksstraatweg 124 9756 AK Glimmen 050 - 406 22 54 Praktijk voor Fysiotherapie & sportfysiotherapie E.F. Eimers Schoolpad 41 9751RG Haren 050 - 534 36 46 Praktijk voor Haptonomie en Fysiotherapie P. de Haas Viaductweg 50 9751 HS Haren 050 - 406 19 03

Praktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050 - 534 61 90

Mw. Drs. A.M. Harms-Prosee Da Costalaan 10 9752 ER Haren 050 - 534 75 04

Praktijk voor Haptonomie en Fysiotherapie P. de Haas Viaductweg 50 9751 HS Haren 050 - 406 19 03

Mw. M.A.M. Altink & J.J. Wolff Oosterweg 77 9751 PC Haren 050 - 549 12 41 www.altwolff.nl

Praktijk Haptonomie en Dietetiek Mw. H Tolman Agricolahof 16 9752 NN Haren 050 - 534 19 13 www.haptotherapietolman.nl • geestelijke gezondheidszorg

Praktijk voor Geloofsen Levensvragen Potgieterlaan 27 9752 EW Haren 050 -534 07 29 www.praktijkgeloofsenlevenvragengroningen.nl

LENTIS Postbus 86 9700 AB Groningen 050 - 522 32 23 www.lentis.nl

Mw. Drs. A. RidderbosBoersma Kerkstraat 16 9751 BD Haren 050 -534 49 35

Het Behouden Huys Rijksstraatweg 363A 9752 CH Haren 050 - 406 24 00 www.behoudenhuys.nl

Drs. A.J.C.M. van Rijsewijk Vestdijklaan 318 9721 VX Groningen 050 - 526 73 67

Kans - Counseling Van Eedenlaan 9 9752 GK Haren 050 - 534 39 43 Drs. W.M. Arnolli Zuidlaarderweg 36 9479 TJ Noordlaren 050 - 406 13 16 Mw. F. Buma Meerweg 52 9752 JJ Haren 0592 - 61 44 92 www.israna.nl Mw. Drs. A. Prins Wederikweg 116 9753 AG Haren 050 - 534 68 34 Praktijk Klijntunte & De Maar Hoge Hereweg 70 9756 TK Glimmen 050 - 406 20 06 06 - 415 281 34 www.completecoaching.nl Psychologenpraktijk ‘t Zunneke Rijksstraatweg 353 9752 CH Haren 050 - 406 30 01 Drs. W. de Haas Viaductweg 50 9751 HS Haren 050 - 406 20 71 www.de haasgroepsdynamica.nl

Mw. B.A.A.M. de Wijs Beslotenveenseweg 10 9479 TL Noordlaren 050 - 406 19 87 • GGD

GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050 - 367 40 00 www.ggdgroningen.nl Informatie Aids en Geslachtsziekten 050 - 367 40 00 Informatiecentrum Gezondheid 050 - 367 41 77 Reizigersinformatie en afspraken 050-3674377 TBC-bestrijding 050 - 367 41 00 • huidtherapie

Praktijk voor Huid-, Oedeem- en Lasertherapie Ludinge 8 9471 JD Zuidlaren 050 - 409 61 31 www.huidtherapie-groningen.nl • indicatieorgaan

Indicatieorgaan Gemeente Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren 050 - 533 99 11

Centrum Indicatiestelling Zorg - CIZ Postbus 1793 9701 BT Groningen 050 - 409 97 77 www.ciz.nl • logopedie

Logopediepraktijk Haren Rijksstraatweg 17 9752 AA Haren 050 - 53 46 76 82 Logopediepraktijk Sylke Korn Hooftlaan 73 9752 GC Haren 050 - 750 36 79 www.sylkekorn.nl • milieu

Meldpuntnetwerk Gezondheid en Milieu Regulierenring 9 3981 LA Bunnik 010 - 455 82 01 www.gezondheidmilieu.nl • natuur- & alternatieve geneeswijzen

Acupunctuurpraktijk Dubbink Olgerweg 75 9723 EC Groningen 050 - 537 13 31 acupunctuurpraktijkdubbink.nl Mw. J.B.H. Sanders Acupunctuur Meerweg 52 9752 JJ Haren 06 - 122 029 15 Fysio Touch Tuindorpweg 25 9753 JB Haren 06 - 50 49 83 36 www. fysiotouch.nl Healthy Impact Ereprijsweg 7 9753 AP Haren 050 - 534 34 47 jacquelinebeettjer@home.nl R.M.J. Hovens Praediniussingel 15 9711 AB Groningen 050 - 534 39 17 Mw. J. Nieuwland Heesterlaan 37 9753 ED Haren 050 - 534 19 27


Medium/Healer D. Bakker Heesterlaan 23 9753 ED Haren 050 - 534 96 81 www.douwebakker.com Praktijk Akasha L.M.Th. van der Gun Molenweg 12 9751 AJ Haren 050 - 534 66 55 Praktijk De Eiseendenhof Zuiderstraat 4 9479 PP Noordlaren 050 - 409 40 94 www.eiseendenhof.nl Praktijk voor Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma Brinkhorst 3 9751 AS Haren Postadres: Tijborgsteeg 1 9755 PL Onnen 06 - 233 888 64 www.praktijkchrisschaafsma.nl Mw. Drs. S. Simonetti-Spaander Lutsborgsweg 26 9752 VW Haren 050 - 534 99 23 T. Warmels Helmerdijk 47 9765 JB Paterswolde 050 - 309 11 91

Praktijk voor Oefentherapie Mensendieck, Mw. B.M. Tjaden Vossebulten 7 9753 KZ Haren 050 - 534 33 67 www.oefentherapie-haren.nl • patientenbelangen

Diabetes Vereniging Nederland, afd. Groningen Stadsweg 46 9791 KG Ten Boer 050 - 302 20 11 Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg IKG Groningen Hoendiep 95 9718 TE Groningen 0900 - 243 70 70 (€ 0,10/min) www.klachtenopvangzorg.nl Zorgbelang Groningen Hoendiep 95 9718 TE Groningen 050 - 571 39 99 www.spc-groningen • pedicures

Praktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050 - 534 61 90 • podotherapie

Mw. A.Wiersma-Zuidema Sparkampen 6 9753 KR Haren 050 - 534 74 40

A. Drenth en H. Hummeling Onnerweg 87 9751 VC Haren 050 - 535 16 92

Zen Shiatsu R. Zwart Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050 - 535 04 46

• rode kruis

Praktijk Oude Borg Oude Borg 25 9753 BV Haren 050 - 534 61 90 Art of Living Mw. F. Spakman 050 - 312 69 68 www.aofl.nl Mw. B. Blankendaal Noorderhaven 68 9712 VM Groningen 050 - 313 07 31 Yogacentrum Haren Meerweg 52 9752 JJ Haren 050 - 534 77 20 • oefentherapie

Praktijk Oefentherapie Cesar Lieneke Volger Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050 - 573 04 07

Nederlandse Rode Kruis, afd. Groningen/Haren Boerhoorn 12 9756 CL Glimmen 050 - 534 80 65 www.rodekruis.nl • tandzorg

Mondhygiënepraktijk Oosterhaar Walstroweg 21 9753 AK Haren 050 - 535 01 97

Mw. N. Berghuis-Bergsma Rijksstraatweg 241 9752 CB Haren 050-5349283 F. Bock Rijksstraatweg 136 9752 BL Haren 050 - 534 20 20 P.C. Martini Rijksstraatweg 204B 9752 BR Haren 050 - 534 50 85

• zwangerschap

VBOK Postbus 559 3800 AN Amersfoort 0900 - 202 10 88 (€ 0,05/min) www.vbok.nl Icare Kraamzorg 0900-8833 (€ 0,10/min) Kraamzorg Het Groene Kruis 050 - 366 64 22 kraamzorghetgroenekruis.nl

H. Menger Raadhuisplein 14A 9751 AN Haren 050 - 534 89 49

SamenZorg, Kraamzorg en Thuiszorg Noord-Nederland 0900 - 899 88 01 (€ 0,10/min) www.samenzorg.nl

Praktijk Oosterhaar M.T. Udding / S. de Vries Walstroweg 21 9753 AK Haren 050 - 537 03 55

Verloskundigenpraktijk ‘t Stroomdal Burgemeester J.G Legroweg 110A 9761 TD Eelde 050 - 406 33 14 www.stroomdalpraktijk.nl

Tandartspraktijk Maarsingh Rijksstraatweg 189E 9752 BG Haren 050 - 535 07 93 Tandartsenpraktijk E. Engelhardt Lange Landweg 2 9755 PT Onnen 050 - 406 19 00

• MILIEU • milieuklachten

Klachtenlijn inzake Vliegveld Eelde 050 - 309 30 09

S.I. Werleman Schoolpad 41 9751 RG Haren 050 - 534 57 00

Milieuklachtenlijn Provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen 050 - 318 00 00 www.provinciegroningen.nl

• verpleeghuizen

• natuur- & milieuorganisaties

Woonzorgcentra ‘t Gooregt Postbus 51 9750 AB Haren 050 - 534 56 78 www.gooregt.nl

Ecoplan Natuurontwikkeling Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592 - 29 17 15 www.ecoplan.nl

Woonzorgcentrum De Dilgt Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord Postbus 3002 9750 RA Haren 050 - 533 89 11 www.centrumvoorrevalidatie.nl

IVN Natuur- en Milieuwerkgroep Haren Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050 - 534 91 31

• ziekenhuizen & klinieken

Mw. S. Westerhoff-Weijts Verlengde Herenweg 140 9722 AK Groningen 050 - 529 19 35 www.mondhygienisten.nl

Centrum voor Revalidatie, locatie UMCG Postbus 3001 9700 RB Groningen 050 - 361 61 61

Mw. Dr. G.E.H.M. Dijkman Molenweg 1 9751 AE Haren 050 - 534 82 71 www.orthodontistdijkman.nl

Martini Ziekenhuis Postbus 30033 9700 RM Groningen 050 - 524 52 45

KMTP / Groei & Bloei, afd. Haren e.o. Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050 - 534 91 31 www.haren.groei.nl Landschapvereniging De Hoornsche Dijk e.o. Hoendiep OZ 5 9805 TA Briltil 0594 - 50 59 10 Milieuadviesraad Haren MAR p/a Gemeentehuis Haren Raadhuisplein 10 9751 AN Haren


Natuurvriendenhuis De Hondsrug Duinweg 6 9479 TM Noordlaren 0598 - 32 21 96

De Linde (openbaar) Hertenlaan 21 9751 GA Haren 050 - 534 56 44 www.obsdelindeharen.nl

Nederland Entomologische Vereniging, afd. Noord-Nederland Bosland 4 9753 EV Haren 050 - 534 98 13

De Marke (christelijk) Nieuwe Schoolweg 6 9756 BB Glimmen 050 - 406 22 90

Natuurvrienden - NIVON Schellemaheerd 34 9736 AJ Groningen 050 - 541 78 80 www.nivonnoord.nl Stichting Het Groninger Landschap Rijksstraatweg 333 9752 CG Haren 050 - 313 59 01 www.groningerlandschap.nl Stichting Scharlakenring Rijksstraatweg 328 9752 CG Haren 050 - 534 63 57 www.scharlakenring.nl Stichting Vrijwillig Bosbeheer Noord-Nederland Asserstraat 201 9486 TD Rhee 0592 - 29 17 15 www.ecoplan.nl Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde - VOLE Postbus 47 9765 ZG Paterswolde 050 - 318 33 60 www.vole.nl Vereniging Vrienden van de Hortus Henricus Munting Julianalaan 12 9751 BM Haren 050 - 534 20 90 Wilde Plantenkring Haren Oude Hoflaan 11 9751 BK Haren 050 - 534 91 31 • ONDERWIJS • basisonderwijs

Brinkschool (openbaar) Oude Brinkweg 95 9752 RL Haren 050 - 534 75 24 www.debrinkschool.nl CBS de Borg (christelijk) Wederikweg 19 9753 AA Haren 050 - 534 81 90 www.cbsdeborg.nl

De Meent (openbaar) Oude Schoolweg 2 9756 BX Glimmen 050 - 406 18 97 www.obsdemeentglimmen.nl De Mikkelhorst (gereformeerd) Tussenziel 25 9753 EL Haren 050 - 537 00 87 www.de-mikkelhorst.nl De Rieshoek (openbaar) Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050 - 409 28 24 www.obsderieshoek.nl De Wissel (openbaar) Mellenssteeg 16 9753 HN Haren 050 - 534 73 48 www.obsdewissel.nl Hunnedal (christelijk) Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050 - 406 18 28 www.hunnedal.nl Jenaplan Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B 9751 SL Haren 050 - 535 05 66 www.peterpetersenschool.nl St-Nicolaasschool (rooms-katholiek) Beatrixlaan 1 9752 LN Haren 050 - 534 67 50 www.sintnicolaasschool.nl • particulier beroepsonderwijs

Alfa-college, unit Educatie Travertijnstraat 12 9743 SZ Groningen 050 - 597 33 66 www.alfa-college.nl International Training in Communication - ITC Erasmuslaan 23 9752 PE Haren 050 - 406 17 10 • ROC & AOC

Noorderpoortcollege 050 - 547 09 90 www.noorderpoort.nl

• inspectiediensten

• schoolbesturen

Inspectie van het Onderwijs Cascadeplein 10 9726 AD Groningen 050 - 368 60 00 www.onderwijsinspectie.nl

Gereformeerde Schoolvereniging de Overdracht, afd. Haren Borgsingel 37 9753 CD Haren 050 - 535 21 48

• onderwijs ondersteunende instellingen

5010 0800 - 5010 www.50tien.nl

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Haren Postbus 23 9750 AA Haren 050 - 534 86 87

Aob Compaz-Diagnostiek en Advies Hoendiepskade 23 9718 BG Groningen 050 - 316 88 11

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Onnen Bakkerweg 2 9755 PM Onnen 050 - 406 18 28

Mw A H Bartels-Huis Burchtdam 9 9751 TP Haren 050 - 534 41 28

• speciaal onderwijs

CEDIN Educatieve Dienstverlening Scholtenswijk 10 9665 KN Oude Pekela 0597 - 67 08 70 www.cedin.nl Hiswerkbegeleiding Glimmen Markeweg 13 9756 BZ Glimmen 050 - 406 25 76 06 - 380 051 98 www.huiswerkbegeleidingglimmen.nl Praktijk de Aa Steegakkers 10 9479 PW Noordlaren 050 - 409 64 16 www.praktijkdeaa.nl Praktijk voor Remedial Teaching Nieuwe Schoolweg 20 9756 BB Glimmen 050 - 406 41 18 Praktijk voor Remedial Teaching Rekenen Haren Poorthofsweg 15 9751 CD Haren 050 - 535 02 05 Regionaal Expertise Centrum Noord- Oost-Nederland, Cluster 3 Dilgtplein 1 9751 NJ Haren 050 - 537 12 19 www.recno3.nl Studiecentrum Haren Oude Brinkweg 1 9751 RH Haren 050 - 534 89 19 www.studiecentrumharen.nl

Groninger Buitenschool Zuidlaarderweg 30 9756 TM Glimmen 050 - 406 14 79 www.groningenbuitenschool.nl Koninklijke Effetha Guyot Groep Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050 - 533 18 00 www.effathaguyot.nl Guyotschool voor Speciaal Onderwijs aan Dove Kinderen Rijksstraatweg 63b 9752 AC Haren 050 - 533 19 70 Guyotschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Doven Rijksstraatweg 63a 9752 AC Haren 050 - 533 19 40 Mytylschool Prins Johan Friso Dilgtplein 1 9751 NJ Haren 050 - 534 38 34 Seniorenacademie Groningen en Drenthe - HOVO Oude Boteringestraat 34 9712 GK Groningen 050 - 363 65 97 www.hovoseniorenacademie.nl Visio Onderwijsinstelling Noord Postbus 54 9750 AB Haren 050 - 534 95 69 www.visiolooerf.nl


Als u problemen heeft en er alleen niet meer uitkomt kunnen wij u misschien helpen bij: • relatieproblemen met partner en/of kinderen • financiele problemen i.v.m. schulden of onvoldoende inkomen • huisvestingsproblemen • verwerkingsproblemen i.v.m. verlies van partner • problemen met ziekte • schokkende gebeurtenissen

Spreekuren Haren maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur Kerklaan 5 9751 NK Haren Tel.: (050) 534 01 01

e-mail: info@noordermaat.nl www.noordermaat.nl

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen Voor uw hypotheek en

Uw maaltijd thuis bezorgd al uw verzekeringen MAALTIJDSERVICE

Oosterlengte

• Magnetron gratis in bruikleen • Speciale diëten zijn mogelijk • Per dag keuze uit drie menu's

Bel Maaltijdservice Oosterlengte:

0597-412613

kijk ook op: www.oosterlengte.nl

Groningers kiezen voor Maaltijdservice Oosterlengte... d’as ja goud!

Voor uw hypotheek en al uw verzekeringen Univé Groningen Univé Groningen Rijksstraatweg Rijksstraatweg 142 142 9752 BM 9752 BM Haren Haren (050) 534 46 78 (050) 534 46 78 www.unive.nl www.unive.nl

www.unive.nl

* voor- en nagerecht als extra mogelijkheid


Lokatie Rijksstraatweg (Zorg en Revalidatie) Rijksstraatweg 284 9752 CL Haren 050 - 599 71 00

Vrienden-universeel Religieus Humanisten Postbus 936 9700 AX Groningen 050 - 313 50 91

Lokatie Rummerinkhof Rummerinkhof 6A 9751 SL Haren

Vrijmetselarij Turfsingel 46 9712 KR Groningen 050 - 312 84 96

• voortgezet onderwijs

ISG Maartenscollege Hemmenlaan 2 9751 NS Haren 050 - 537 52 00 www.maartenscollege.nl Internationale School Rijksstraatweg 24 9752 AE Haren 050 - 534 00 84 Praedinius Gymnasium Turfsingel 82 9711 VX Groningen 050 - 312 05 59 www.praedinius.nl

• gereformeerd

Christelijke Gereformeerde Kerk Gron. Maranathakerk Van Lenneplaan 97 9721 PE Groningen 050 - 525 77 44

Protestantse Gemeente te Noordlaren/Glimmen Rijksstraatweg 13 9756 AA Glimmen 050 - 406 11 34

De Hoeksteen P Wierengaweg 2 9751 CN Haren 050 - 309 42 33

Protestantse Kerk Noordlaren Glimmen locatie Bartholomeuskerk Lageweg 8 9479 PC Noordlaren locatie Trefpunt Nieuweschoolweg 5 9756 BA Glimmen

Gereformeerde Gemeente Landsteinerlaan 2 9728 KM Groningen 050 - 534 73 34 Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Gorechtkerk Haren Kerkstraat 14 9751 BD Haren 050 - 537 08 55

Zernike College Westerse Drift 98 9752 LK Haren 050 - 406 57 30 www.zernike.nl

Gereformeerde Kerk Haren/ Onnen Koepelkerk Onnen Bakkersweg 3 9755 PM Onnen 050 - 534 45 45

• levensbeschouwenlijke instellingen

Aglow Nederland, afd. Groningen Kooisingel 59 973 EZ Haren 050 - 534 69 89 www.aglow.org Humanistisch Verbond, afd. Groningen eo W A Scholtenstraat 2 9712 KW Groningen 050 - 312 87 50 Orde Weefsters Vita Feminea Textura Nesciolaan 140 9752 HX Haren 050 - 534 79 64 Religieus Genootschap de Vrienden, Quakers Wensenkampweg 5 9541 EB Vlagtwedde 0599 - 31 34 76

• protestants

Dorpskerk Rijksstraatweg 188 9752 BR Haren

Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220 9727 CK Groningen 050 - 526 20 94 www.wlg.nl

• RELIGIE

Kerkboerderij Oude Middelhorst 24 9753 KN Haren Dorpskerk Rijksstraatweg 188 9752 BR Haren

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren Sterremuurweg 4 9753 AV Haren 050 - 537 01 15 www.gvgroningen.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Onnen Mottenbrink 22 9755 PR Onnen 050 - 406 15 20 Nederlands Gereformeerde Kerk P Wieringaweg 4 9751 CN Haren 0592 - 54 28 81 www.ngk.nl/haren

Sportvereniging Glimmen Nieuwe Schoolweg 28 9756 BB Glimmen 050 - 406 13 35 www.svglimmen.nl Verhuur Kunstgras Haren Mauritsstraat 10a 9724 BL Groningen 050 - 313 58 85 • gymnastiekzalen

Gymnastiekzaal Het Buut Heemsterhuislaan 8 9752 ND Haren 050 - 534 77 84 Gymnastiekzaal De Groenenberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050 - 406 25 81 Gymnastiekzaal De Meet Mellensteeg 6a 9753 HN Haren 050 - 534 84 77

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Jachtlaan 11 9751 BP Haren 050 - 534 75 93 www.vrijzinnigharen.nl

IJsbaan Scharlakenhof Geertsemaweg 1 9751 XA Haren 050 - 534 99 21

• rooms katholiek

• maneges

Rooms-Katholieke Parochie van de Heilige Nicolaas Irenelaan 4 9752 LS Haren 050 - 534 48 46

Manege Onner Esch Dorpsweg 5 9755 PA Onnen 050 - 406 39 90

• overige genootschappen

Doopsgezinde Gemeente Nieuwe Stationsweg 1 9751 SZ Haren www.dgharen.doopsgezind.nl Nieuw Apostolische Kerk Bamshorn 4 9751 BX Haren www.nak-haren.nl Raad van Kerken in Haren Hildebrandlaan 27 9752 ET Haren 050 - 534 37 49

• hervormd

• SPORT

Hervormde Gemeente Haren-Onnen Kerkstraat 2 9751 BC Haren 050 - 537 04 15 members.home.nl/hgharen

• algemeen

Huis voor de sport Groningen Laan van de sport 6 9603 TG Hoogezand 0598 - 32 32 00 huisvoordesportgroningen.nl

• ijsbanen

Manege Oosterweg Oosterweg 93 9751 PD Haren 050 - 301 41 36 www.deblauweruiters.nl Paarden-Pensionstalling Hoeve Wiebenkamp Zuidlaarderweg 36 9479 TJ Noordlaren 050 - 406 13 16 Pensionstalling Harenermolen Viaductweg 8 9751 HR Haren 050 - 406 13 05 Ruitersportcentrum De Bongerd Rijksstraatweg 132 9756 AK Glimmen 050 - 406 14 54 www.manegedebongerd.nl


Je treft het in de bibliotheek www.mijneigenbibliotheek.nl/haren

Veilig en verzorgd wonen? Dat kan in De Dilgt en De Burcht! Wij bieden: > thuiszorg

> ondersteunende begeleiding

> huishoudelijke verzorging

> activerende begeleiding

> persoonlijke verzorging

> behandeling

> verpleging

> verblijf

Wij bieden ook THUISZORG! 06-104 70866 De Dilgt Dilgtweg 3 Haren T 050 534 56 78 • www.gooregt.nl De Burcht Van der Duyn van Maasdamweg 250 Hoogezand T 0598 329 329


• sporthallen

• tennisbanen

• hengelsport

Judozaal Bakeru Oude Brinkweg 12a 9751 RM Haren 050 - 534 66 49

Tennis- en Squashclub Haren-TSH Oosterweg 86 9751 PK Haren 050 - 534 35 34 www.tsharen.nl

Hengelaarsclub Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren 06 - 43 88 79 64 www.hcsassenhein.nl

Sporthal De Bam Bamshorn 2 9751 BX Haren 050 - 534 70 50 • sportparken

Hockeycomplex Harener Holt Kerklaan 35 9751 NL Haren 050 - 534 69 24 www.ghhc.nl Skeelerbaan Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050 - 409 08 80 Sportpark De Groenenberg (voetbal) Markeweg 4 9756 BZ Glimmen 050 - 406 22 00 www.vvglimmen.nl Sportpark De Groenenberg (tennis) Markeweg 2 9756 BZ Glimmen 050 - 406 23 30 Sportpark Onnerweg Onnerweg 47 9751 VB Haren 050 - 534 85 14 Sportpark Oosterweg Oosterweg 105 9751 PD Haren 050 - 534 94 77 Stichting De Tijborg Dorpsweg 23 9755 PA Onnen 050 - 534 07 18 • sportscholen & fitness

ESG Scharlakenhof Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050 - 534 55 22 Sportcentrum Body Fit Anjerlaan 34 9753 GC Haren 050 - 534 00 02 www.bodyfitharen.nl Sportcomplex BEA Dilgtweg 5 9751 ND Haren 050 - 533 82 46 Zon en Fitness Studio Energy Raadhuisplein 15 9751 AN Haren 050 - 537 12 95

• atletiek

Atletiek- en Trimclub ATC ‘75 Hoornsedijk 18 9752 XK Haren www.atc75.nl • badminton

HBC ‘68 Oude Borg 19 9753 BV Haren 050 - 534 10 56 www.harencity.nl/hbc68 • GGD

HSV Basketbal Geertsemaweg 3 9751 XA Haren 050 - 406 24 39 www.hsvb.nl • boogschieten

Kyudovereniging De Hunzedojo Oude Middelhorst 23 9753 BP Haren 050 - 535 28 05 www.kyudo-renmei.com • bowlen & kegelen

Kegelclub Onder Ons Boskamp 16 9753 KH Haren 050 - 534 49 14 • denksport

Schaakclub Haren Rijksstraatweg 63a 9752AC Haren 050 - 534 03 29 www.schaakclubharen.nl • golf

Noord Nederlandse Golf en Country Club Pollselaan 5 9756 CJ Glimmen 050 - 406 20 04 www.nngcc.nl • handbal

DOVO Steegakkers 5 9479 PW Noordlaren 050 - 409 43 38

Hengelclub Haren Boterbloemweg 26 9753 HJ Haren 050 - 534 98 27 Hengelclub De Vriendenkring Wilkemaheerd 61 9736 BN Groningen 06 - 55 36 12 13 Hengelclub ZEZV Windeweg 5 9753 GE Haren 050 - 534 57 10 Hengelsportvereniging De Onner Biks Da Costalaan 21 9752 EP Haren 050 - 534 37 14 • hockey

GHHC Groningen Kerklaan 35 9751 NL Haren 050 - 53 469 24 www.ghhc.nl • honkbal & softbal

BSC Caribe Peizerweg 71b 9726 JE Groningen 06 - 24 23 00 03 www.caribe.nl • ijssport

KNSB, sectie Toerschaatsen Lageweg 29a 9479 TA Noordlaren 050 - 409 32 37 www.campingachterdehoven.nl Schaatsvereniging Scharlakenhof Haren Hemsterhuislaan 43 9752 NB Haren 050 - 534 6908 www.scharlakenhof.eu

IJsvereniging Scharlakenhof Ereprijsweg 11 9753 AP Haren 050 - 534 76 66 • biljarten

BODO Marjoleinweg 21 9753 AX Haren 050 - 534 66 23 mail@koos-hennie.speedlinq.nl • kaartspelen

Bridgeclub Bridge’86 Willemstraat 7 9725 JA Groningen 050 - 525 32 91 Bridgeclub EHVP Emmasingel 38 9726 AJ Groningen 050 - 527 85 51 Bridgeclub Glimmen Meentweg 11a 9756 AN Glimmen 050 - 406 15 83 Bridgeclub Haren Scheperweg 46 9751 RR Haren 050 - 534 78 18 www.harencity.nl/ bridgeclub-haren Bridgeclub Harten Heer Gorechtkade 124 9713 CJ Groningen 050 - 534 17 95 members.home.nl/ p.j.m.smulders/hartenheer Bridgeclub Harten Vrouw Meerweg 60 9752 JJ Haren 050 - 537 06 06 Bridgeclub Helpman-Oost Nieuwlandsweg 21 9751 GH Haren 050 - 534 66 26 Bridgeclub Open Kaart (Ons Centrum) Kerkstraat 2 9479 BC Haren 050 - 537 04 14

IJsvereniging Glimmen Rijksstraatweg 61 9756 AC Glimmen 050 - 406 15 07

Bridgeclub Nienaka Hortuslaan 3 9751 BE Haren 050 - 534 17 55

IJsvereniging De Hondsrug Noordlaren Kerkstraat 11 9479 PK Noordlaren 050 - 534 37 32

Bridgeclub De Uitkomst Stationsweg 15 9751 CA Haren 050 - 534 58 88

IJsvereniging Nooitgedacht Felland 48 9755 TC Onnen 050 - 406 16 47


Bridgevereniging Binea (niet-rokers) Ruitersteeg 5 9752 VA Haren 050 - 534 74 81

Schuttersvereniging Haren Anjerlaan 49 9753 GB Haren 050 - 534 19 65 wim_scheurs@hotmail.com

VV Gorecht Wederikweg 9 9753 AA Haren 050 - 534 35 32 www.vvgorecht.nl

Regionale Heren Bridge Sociëteit Vondellaan 49 9752 EB Haren 050 - 534 62 98

Schuttersvereniging Onnen Hooiveldsteeg 2 9755 PW Onnen 050 - 534 15 10

VV Haren 050 - 534 20 61 www.vvharen.nl

• omnisport

Christelijke Sportvereniging Voorwaarts Schatstuk 2 9753 BW Haren 050 - 534 91 75 www.harencity.nl/voorwaarts De Pomp Sportvereniging Hart-Revalidatiepatiënten Anjerlaan 5 9753 GA Haren 050 - 534 36 79 Harense Sport Vereniging - HSV Vossebulten 18 9753 KZ Haren 050 - 534 51 03 www.hsv-haren.nl Indoorgroep Haren Middelhorsterweg 30 9751 TG Haren 050 - 535 00 82 Sport Vereniging Glimmen - SVG Nieuwe Kampsteeg 22 9756 TE Glimmen 050 - 406 26 03 info@svglimmen.nl • paardensport

Pony- en Ruiterclub De Bongerd Rijksstraatweg 132 9756 AK Glimmen 050 - 406 14 54 www.manegedebongerd.nl/ • rugby

Rugbyclub Groningen De Savornin Lohmanplein 3 9722 HP Groningen 050 - 527 39 27 www.rugbyclubgroningen.nl • schietsport

Schuttersvereniging Glimmen Blekenweg 66 9753 JT Haren 050 - 534 33 96

• tennis

Be Quick 1887, afd Tennis Da Costalaan 27 9752 EP Haren 050 - 534 45 72 www.bequick1887.nl Tennis- en Squashclub Haren-TSH Oosterweg 86 9751 PK Haren 050 - 534 35 34 www.tsharen.nl TV Glimmen Beukenlaan 42 9756 BG Glimmen 050 - 406 39 41 www.tvglimmen.nl • triatlon

GVAV Rapiditas 050 - 525 92 21 www.gvavtriathlon.nl • vecht- & zelfverdedigingssport

Karate DOJO Scharlakenhof Vredewoldlaan 27 9729 DH Groningen 050 - 525 53 40 www.wskf.nl • vliegsport

Noord Nederlandse Aero Club - NNAC Machlaan 32 9761 TK Eelde 050 - 309 54 55 www.nnac.nl • voetbal

Be Quick 1887, afd Voetbal P.J.N. Bakerstraat 18 9728WC Groningen 050 - 541 49 07 www.bequick1887.nl VV Glimmen Markeweg 4 9756 BZ Glimmen 050 - 406 27 88 www.vvglimmen.nl

• volleybal

Heren Volleybalvereniging Haren - VCH Borgsingel 3 9753 CD Haren 050 - 534 72 69 Volleybalvereniging Havenous Bakkerweg 5 9755 PM Onnen 050 - 406 15 24 Volleybalvereniging Stentor Van Veldekelaan 27 9752 EK Haren 050 - 534 87 17 www.stentorharen.nl • wandelsport

Sportief Wandelen, Care for Health Verlengde Oosterweg 45a 9725 BB Groningen 050 - 529 16 26 www.careforhealth.nl • watersport

Duikteam Prodive www.prodive.nl Duikvereniging de Watergeuzen Nieuwlandsweg 34 9751 GL Haren 050 - 534 47 98 www.watergeuzenharen.nl Groninger Kano Vereniging-GKV Hoornsedijk 4 9752 XJ Haren 0598 - 39 79 01 www.gkv.dds.nl Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze Praediniussingel 32 9711 AG Groningen 050 - 312 29 71 www.hunze.nl Onderwatersportvereniging Watergeuzen Geertsemaweg 3 9751 GL Haren 050 - 534 03 00 www.duikteamdewatergeuzen.nl

Vereniging Watersport De Twee Provincieën Meerweg 227 9752 XD Haren 050 - 309 12 76 www.vwdtp.nl Water Ski Club Paterswoldsemeer - WSCP Kaapse Baan 1 050 - 525 06 20 www.wscp.nl Zwemclub Haren www.zcharen.nl • wielensport

Toer- en Fietsclub De Ommelanden Burgemeester v. Roijenstraat Oost 38 9602 CJ Hoogezand 050 - 534 66 69 tfcommelanden.web-log.nl/ • zaalvoetbal

ZVV Inter DAKO Laagveld 64 9753 KC Haren 050 - 534 70 10 www.interdako.nl • VERVOER

Arriva 0900 - 202 20 22 (€ 0,70/min) www.arriva.nl Openbaar Vervoer Reisinformatie van Deur tot Deur 0900 - 9292 (€ 0.70/min) www.9202ov.nl Nederlandse Spoorwegen Station Haren NieuweStationsweg 1 9751 SZ Haren 0900 - 202 11 63 ( €0.10/min) www.ns.nl Taxi Vrieswijk Westerse Drift 3 9752 LA Haren 050 - 534 00 00 www.taxivrieswijk.nl 3V0, afd. Haren Midderlhorsterweg 97 9751 TC Haren 050 - 534 60 69 Burgerinitiatief Bóren die Zuidelijke Ringweg – BZR Postbus 936 9700 AX Groningen 06 - 50 45 59 70


Burgerinitiatief Zuidelijke Ringweg – BZR Groningenl Postbus 936 9700 AX Groningen 050 - 313 50 91 Fietsersbond, afd. Groningen Postbus 1061 9701 BB Groningen 050 - 313 88 15 Motorrijders Actie Groep – MAG Postbus 46 8900 8900 AA Leeuwarden 058 - 213 44 78 www.motorrijdersactiegroep.nl Vereniging Reizers Openbaar Vervoer – Rover,afd. Groningen Harstkampen 7 9753 ES Haren 050 - 535 01 52 www.rovernet.nl Vrienden Groningen Airport Eelde Steenkamp 1 9751 HE Haren 050 - 534 79 43 www.vriendenairporteelde.nl • ZORG & WELZIJN • gehandicapten

Aan Bód M E / C V S / Uitputting Postbus 936 9700 AX Groningen 050 - 313 50 91 Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers – BNMO, afd. Groningen Anjerlaan 45 9753 GB Haren 050 - 534 45 11 Consultatieteam Seksueel Misbruik Mensen met een Verstandelijke Handicap Koeriersterweg 26A 9727 AC Groningen 050 - 527 39 88 De Noorderbrug Woonen Werkondersteuning Groningen Zuid Helper Oostsingel 28 9722 AV Groningen 050 - 527 99 41 www.noorderbrug.nl Gehandicaptenvoorzieningen (WMO) Lokaal Loket Haren Gebouw ‘t Nije Cruys Kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 535 24 10

Koninklijke Effatha Guyot Groep Rijksstraatweg 63 9752 AC Haren 050 - 533 18 00 www.effathaguyot.nl

Divesie Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Groningen Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen 050 - 368 11 00

Internaat Effatha Guyot Groep Bordewijklaan 117 A 9721 WD Groningen 050 - 527 08 40

Forensische Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland Hereweg 85 9725 AC Groningen 050 - 520 42 22

MEE Groningen Koeriersterweg 26 A 9727 AC Groningen 050 - 527 45 00 www.meegroningen.nl

Adviesbureau Opvoedings Ondersteuning De Savornin Lohmanplein 1A 9722 HP Groningen 06 - 30 28 54 08 www.adviesopvoeding ondersteuning.nl

Maaltijdservice Oosterlengte 0597 - 412 613 dagelijks uw warme maaltijd thuisbezorgd www.oosterlengte.nl

De Knoop Postbus 195 8300 AD Emmeloord 0527 - 61 45 04 www.deknooop.org

Maatschappelijk Werk Noordermaat kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 534 01 01 www.noordermaat.nl

Novo Dienstencentrum Haren Torenlaan 1-2 9752 KA HAren 050 - 537 05 55 www.novo.nl Oorakel informatie en advies Statsionweg 7 9726 AC Groningen 050 - 317 86 40 www.oorakel.nl Platform Gehandicapten Beleid Haren A. Spiekman Korte dreef 18 9752 JN Haren 050 - 534 39 12 Visio Audiotheek Amersfoortsestraatweg 180 1272 RR Huizen 035 - 698 57 55 www.visioweb.nl Visio Noord-Nederland Rijksstraatweg 61 9752 AC Haren 050 - 599 71 00 www.visioweb.nl Visio De Heukelom Rijksstraatweg 286-288C 9752 CL Haren www.visioweb.nl De Noorderbrug, Ecologische Zorgboederij de Mikkelhorst Klaverlaan 37 9753 BZ Haren 050 - 534 61 94 www.noorderbrug.nl • jeugd & jongeren

Accare Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie NoordNederland Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen 050 - 361 09 73 www.accare.nl

Boekenbezorgdiens van de Openbare Bibliotheek 050 - 533 95 70 • ouderen

Seniorenrestaurant 050 - 534 66 44 www.zonnehof-haren.nl Thuiszorg Oosterlengte 0597 - 452 800 dag en nacht bereikbaar www.oosterlengte.nl Stichting Ouderenvervoer Middelhorsterweg 86 9751 TH Haren 06 - 23 10 77 53 Stichting Europa Kinderhulp Regio Groningen Hoofdweg 42 9942 PE ‘t Waar 0598 - 44 64 29 www.europakinderhulp.nl Adviseur Welzijn- WonenZorg (voorheen ouderen adviseur) Kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 503 56 16 Nationale Fonds Ouderenhulp Steenhouwerskade 40 9718 DC Groningen 050 - 314 78 57 Stichting Welzijn Ouderen Haren – SWOH kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 534 41 73 www.welzijnouderenharen.nl

Diabetesvereniging Nederland Stadsweg 46 9791 KG Ten Boer 050 - 302 20 11 Humanitas Etmat 13 9753 EW Haren 050 - 534 41 35 • maatschappelijk werk

• maatschappelijk werk

• arbeidsvoorziening

CWI Gedempte Zuiderdiep 31 9711 HB Groningen 050 - 751 91 20 www.werk.nl Emplooi- Werk voor Vluchtelingen 020 - 627 75 01 • belangenorganisaties

Epilepsie Vereniging Nederland Postbus 8105 6710 AC Ede 0318 - 67 27 72 www.epilepsievereneging.nl Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden – NVBS, afd. Groningen Gockingastraat 8 9901 BK Appingedam 0596 - 68 32 24 Nederlandse Vereniging van Slechthorende – NVVS Henricus Muntinglaan 47 9751 PV Haren 050 - 534 98 39 Alzheimer Nederland, afd. Groningen Postbus 183 3980 CD Bunnik 030 - 659 69 00 www.alzheimernederland.nl


Seniorenraad Postbus 21 9750 AA Haren 050 - 534 04 51 Passage, christelijkmaatschappelijke vrouwenbeweging afd. Haren/oosterhaar Rijksstraatweg 339 9752 CH Haren 050 - 534 11 76 www.passagevrouwen.nl • bonden ouderen

Algemene Nederlandse bond voor Ouderen – ANBO Kamperfoelieweg 3 9753 ER Haren 050 - 534 70 84 geesjephilips@wanadoo.nl Katholieke Bond van Ouderen stad Groningen P J Noel Bakkerstraat 130 9728 WE Groningen 050 - 529 05 12 Protestants Christelijke Ouderbond – PCOB Van Veldeklaan 15 9752 EK Haren 050 - 535 02 59 • buurt- drops- en wijkcentra

Dorpshuis de Groeneberg Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050 - 406 26 61 www.degroepberg.nl Ontmoetingscentrum de Tiehof Bakkerweg 4 9755 PM Onnen 050 - 406 26 48 Stichting Buurthuis Mellenshorst Waterhuizerweg 36 9753 HS Haren 050 - 534 99 04 Stichting BuurthuisDorpshuis de Hoeksteen Langeweg 45A 9479 PA Noordlaren 050 - 409 28 72 Buurtvereniging Ons Belang Tijmpad 4 9753 AJ Haren 050 - 534 65 49 Vereniging Dorpsbelang Noordlaren Zuidlaarderweg 46A 9479 TJ Noordlaren 050 - 409 59 47

Vereniging Dorpsbelang Onnen Hooiveldssteeg 1 9755 PW onnen 050 - 406 19 68 Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen Parallelweg 16 9756 CD Glimmen 050 - 406 26 67 • dagcentra gehandicapten

De Noorderbrug 050 - 597 38 00 Activiteitencentrum de Singel Helper Oostsingel 28 9722 AV Groningen 050 - 525 12 04 Winkel De Boetenbainder Damsterdiep 2224 9711 SL Groningen 050 - 318 65 25 Atelier Damsterdiep Damsterdiep 2224 9711 SL Groningen 050 - 318 65 25 Galerie/Kunstuitleen Nieuweweg Nieuweweg 20A 9711 TE Groningen 050 - 360 40 33

• kinderopvang

Kinderdagverblijf harlekijn Kromme Elleboog 27 9751 RB Haren 050 - 534 30 00 Kinderdagverblijf harlekijn Hortuslaan 18 9751 BG Haren 050 - 308 05 22 www.kdvharlekijn.nl Stichting Kinderopvang Haren centraal Bureau Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 534 55 24 www.kinderopvangharen.nl Gastouderburo Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 535 03 09 Buitenschoolse Opvang De Mikmak Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050 - 534 56 37 Buitenschoolse Opvang De Tovenaar Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 534 55 24

Peuterspeelzaal Rakker Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 534 38 06 Pido Kinderopvang Oosterweg 65A 9751 PC Haren 050 - 534 38 43 www.pido.nl Kinderopvang Pido Kids & Pido kids Club Kroonkampweg 32 9752 KJ Haren 050 - 537 12 00 Base Groep, Zorg voor Jeugd Cansterveen 4 9753 KK haren www.base-groep.nl Blokkentoren Wederjmweg 19 9753 AA Haren 050 - 535 00 35 www.deblokkentoren.cjb.net • mensenrechten

Amnesty International werkgroep 104 Meerweg 24 9752 JH Haren 050 - 534 39 27 • ontwikkelingssamenwerking

• jeugd- & jongerenorganisaties

Buitenschoolse Opvang Heksenketel Mellenssteeg 16 A 9753 HN Haren 050 - 534 55 24 Buitenschoolse Opvang Merlijn Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 534 55 24

Jeugdvereniging De Oude School Onnen Hooiveldssteeg 8 9755 PW Onnen 050 - 406 28 47

Buitenschoolse Opvang Op Stelten Onnerweg 47 9751 VB Haren 050 - 308 04 77

Jeugdvereniging Noordlaren Borgercompagnie 138 9631 TL Borgercompagnie 0598 - 61 25 25

Kinderdagverblijf Brabbel Waterhuizerweg 7 9753 HP Haren 050 - 534 55 24

Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren Zwanebloemweg 35 9753 JG Haren 050 - 409 06 77

Kinderdagverblijf Dribbel Hemsterhuislaan 4 9752 ND Haren 050 - 534 56 37

Simavi Spruitbosstraat 6 2012 LK Haarlem 023 - 531 80 55 www.simavi.org

Peuterspeelzaal jan Huigen Markeweg 17 9756 BZ Glimmen 050 - 406 18 21

Stichting Haren-Kirambo Emmelaan 14 9752 KT Haren 050 - 534 34 52

• discriminatie

Discriminatie 0900 - 235 43 54 (€ 0.10/min) www.gelijk.org

Stichting Prisma Kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 535 16 47 www.st-prisma.nl

Peuterspeelzaal klein Duimpje Zuidlaarderweg 63 9479 PR Noordlaren 050 - 409 28 24

Centrum voor Internationale Samenwerking Groningen – COS Hereweg 85 C 9725 AC Groningen 050 - 520 71 19 www.cosgroningen.nl Oikocredit Nederland Midderlhorsterweg 54 9751 TG haren 050 - 534 77 42 www.oikocredit.nl Plan Nederland Van Boshuizenstraat 12 1083 BA Amsterdam 020 - 549 55 55 www.plannederland.nl


Stichting Missiewerk Missie hulp aan de Armen van de Wereld Waterhuizerweg 20 9753 HR Haren 050 - 534 04 52 Tanzaniawerkgroep Haren Kromme Elleboog 42 9751 RE Haren 050 - 535 08 09 06 - 207 388 32 www.sintan.nl Unicef afd. Haren Vondellaan 38 9752 ED Haren 050 - 534 91 49 Wereldwinkel HAVOS Hortuslaan 4 9751 BG Haren 050 - 53 484 03 • oorlogsherdenking

Comité 4 Mei Herdenking Haren Raadhuisplijn 10 9751 AN Haren 050 - 533 99 33 Comité 5 Mei Haren Bosland 3 9753 EV Haren 050 - 534 35 63 Noordelijke Vereniging Oud personeel der Koninklijke Marine – NVOM Onnerweg 42 9751 VE Haren 050 - 534 83 89 www.members.home.nl/ khelder/nvom/start.html Oorlogsgravenstichting Zeestraat 85 2518 AA ‘s-Gravenhage 070 - 313 10 80 www.ogs.nl Veteranencomité Haren contact: dhr. S. Jansen 050 - 850 34 66 stefan.vannoord@gmail.nl • Oost-Europahulp

Stichting van onze Overvloed Blekenweg 87 9753 JP Haren 050 - 534 89 06 • orthopedagoge

Therapeutische Praktijk de Bongerd Bongerd 24 9753 CA Haren 050 - 535 01 31 www.praktijkdebongerd.nl

• pleegzorg

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen – NVP Nieuwe Sint Jansstraat 35 9711 VG Groningen 050 - 318 74 43 www.denvp.nl • relaties & sexualiteit

St Groep 7152 (boederij) Rijnstraat 2 9406 SE Assen 050 - 409 47 38 www.groep7152.nl/assen Vereniging Landelijke Kontakgroep Travestie en Transseksualiteit Postbus 11575 1001 GN Amsterdam 06 - 25 43 58 65 www.ikgtent.nl Stichting De Kringen, regio Groningen Zagerij 30 9713 DD Groningen 050 - 312 03 02 www.dekringen.nl/groningen.nl • serviceclub

Herensociëteiten in ‘t Schildershuys Hulstweg 6 9756 BT Glimmen 050 - 406 25 70 • slachtofferhulp

Slachtofferhulp Groningen, Friesland en Drenthe Postbus 722 9200 AS Drachten 0512 - 57 07 00 • telefonische hulpdiensten

Hulplijn voor Oorlogsgetroffenen 020 - 637 08 69 Kindertelefoon 0801 - 0432 Korrelatie 0901 - 1450 (€ 0,30/min) www.korrelatie.nl Mantelzorglijn 0901 - 202 04 96 (€ 0,10/min) Meld Misdaad Anoniem 0801 - 700 www.meldmisdaad.nl Meldpunt Vermisten 0801 - 837 64 78 www.meldpuntvermisten.nl

SOS Telefonisch Hulpdienst 0900 - 0767 (€ 0,05/min) • thuiszorg

Particulier Thuiszorg Bureau Groningen Rijksstraatweg 18 9752 AD Haren 050 - 541 29 61 www.ptbg.nl Samenzorg thuis en kraamzorg Noord Nederland 0900 -8998801 mail@samenzorg.nl Stichting Icare 0900 - 8833 ( € 0.10/min) www.Icare.nl U Christelijke Thuiszorg Bankastraat 73 9715 CJ Groningen 050 - 577 64 54 www.uchristelijkethuiszorg.nl • uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid

Sociale Verzekeringsbank Groningen Cascadeplein 5 9726 AD Groningen Algemene Ouderdomswet (AOW/AOW/ANW) 050 - 316 90 10 Kinderbijslagwet 050 - 316 90 20 www.svb.nl • verslavingszorg

Alchol infolijn 0900 - 500 20 21 Alchol infolijn postbus 725 3500 AS Utrecht 0900 - 1995 (€ 0,10/min) Landelijke Stichting van Ouders en Verwanten van Druggebruikers - LSOVD Meerkoethof 40 3582 DA Utrecht 0900 - 515 22 44 (€ 0,15/min) www.lsovd.org Verslavingszog Noord-Nederland - VNN candalaan 1 9728 EA Groningen 050 - 364 89 00 www.vnn.nl Verslavingszog Noord-Nederland - VNN Aweg 29 9718 CW Groningen 050 - 588 75 00

Verslavingszog Noord-Nederland - VNN Vondellaan 71-73 9721 LB Groningen 050 - 522 52 22 • vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 537 08 85 home.tiscali/~vluchtwharen • vrijwilligerswerk

Stichting Algemn Hulpdiens Haren Kerklaan 5 9751 NK Haren 050 - 534 92 22 • zeevarenden

Vereniging Maritiem Gezinscontact, afd. Haren Gentiaanweg 22 9753 BC Haren 050 - 534 63 36 • zonnebloem

De Zonnebloem Hortuslaan 26 9751 BH Haren 050 - 534 84 11


MOOI.... MOOOIER MOOOOIST <<

Anne Bart Bolt, handelaar in bieren MOOISTE PLEK IN: HAREN Anne Bart Bolt is geboren en getogen in Haren. Was in de jaren 90 bekend als ‘het gezicht’ van slijterij Gall & Gall, maakte de overstap naar een marketingfuncie bij een bierbrouwer. In Haren is het gebied rondom de zorgboerderij De Mikkelhorst zijn favoriete rustoord. Hij schreef er poëtisch over: Het natuurgebied achter de zorgboerderij, Daar sta ik op de brug. Mijn gezicht in de wind kijkende richting de bruisende stad overdenk ik de dag, de drukte , de hectiek, Hier is het stil hier kom je tot jezelf de plek die me oplaadt voor een nieuwe dag de plek waar ik dagelijks terugkom soms voorbij loop soms stil sta “proef de stilte”

•••••

MO O I HArEN

Jan Luis, oud-directeur van OBS de Rieshoek MOOISTE PLEK IN: NOORDLAREN “Ik kan je zelfs twee mooie plekken noemen, die mij dierbaar zijn. Het laantje, dat links langs de kerk loopt en achter de kerk langs op de Boenderstraat uitkomt. Dat is prachtig, vooral omdat het ’t laatste looppaadje in Noordlaren is. In de oude tijd had je erg veel looppaden, vooral tussen de Lageweg en Zuidlaarderweg. In verhalen hoor je vaak zeggen: ‘We liepen dan over Bakker’s paadje naar school’, om maar een voorbeeld te noemen. Vaak genoemd naar een familie over wiens erf het pad liep. Een tweede mooie plek: de dijk met de uitkijktoren bij het Zuidlaardermeer. Je komt daar over de weg langs het haventje. Als je op die dijk staat heb je een schit-te-rend uitzicht over het water.”

>>


<<

Marieke en Maarten Klijn MOOISTE PLEK IN: HAREN “Wij nemen je graag mee naar een prachtig stukje natuur met wilde stukjes. Als je van de Rummerinkhof het pad naar achteren neemt kom je bij de boerderij van de Blauwe Ruiters. Daar omheen liggen heerlijke graslandjes, luister maar eens naar de vogeltjes. Hier kom je de hele buurt tegen die zijn hond uitlaat, je hebt er gesprekjes en leert de mensen kennen. Kijk daar eens bij die houtwal, een paar perenbomen en een stukje oerwoud achter de Peter Petersenschool. Daar kunnen de kinderen heerlijk ravotten. Wij lopen hier vaak met de hond en hebben het gevoel heel ver van huis te zijn, en toch wonen we om de hoek aan de Emdaborg. Wat mij zo vreselijk lijkt is dat dit straks allemaal moet wijken voor de nieuwbouw. Dat mag toch eigenlijk niet gebeuren, vind je wel?”

<<

Hetty Perdon, kapster in Groningen MOOISTE PLEK IN: HAREN “Op de hoek van de Nieuwlandsweg en Spijkerboor staat een enorme kastanjeboom. Die is me dierbaar. Zo dierbaar dat ik er speciaal langsrijd als ik in Haren het graf van mijn grootouders bezoek. De boom staat er, doordat mijn vader er als twaalfjarig joch een paar kastanjes in de grond had gestopt. De plaats waar de boom staat is nu openbaar groen, maar behoorde in de jaren 30 tot de tuin van zijn ouderlijk huis aan de Nieuwlandsweg. Mijn vader groeide daar op. Zijn vader was bezorgbakker bij Bakker Brands te Haren. Zelf ging mijn vader, Harm Albert, het kappersvak in. De zaak die hij begon aan de Parkweg in Groningen heb ik voortgezet en heb ik nog steeds. In 1968 overleed mijn vader aan een hartaanval, ik was tien jaar. Ondanks dat ik hem maar kort heb gekend voel ik nog steeds een heel diepe band met hem. Daarom is die boom belangrijk. Ik ben van plan er nog eens een klein gedenkbordje bij te plaatsen, want mijn vader vergeet ik nooit. Zou ik daar een vergunning voor moeten aanvragen?”

>>

De heer L. Hoenderken, oud-veehouder MOOISTE PLEK IN: NOORDLAREN “Ik woon mijn hele leven in dit dorp. Eén van de mooiste plekken is de haven, met in de verte het meer. In mijn jeugd lagen hier turfschepen, later kwam de pleziervaart. En ooit moet hier ook de stoomboot uit Zuidlaren een vaste halteplaats hebben gehad. Dat was een soort bodedienst over het water. In de kerk naast het haventje heb ik rond 1930 een demonstratie bijgewoond, waar men liet zien wat er mogelijk was met het uitzenden en ontvangen van radiogolven. Haven en kerk behoren tot de mooiste plekken van het dorp.”


TROUWEN IN ‘T GROEN in de HORTUS in HAREN Per 1 september 2008 kun je weer trouwen in de Hortus in Haren. Je hebt de keuze uit ‘Het Verborgen Rijk van Ming’ of De Plantage. In De Plantage geef je elkaar op een exotische locatie, midden in ‘t groen, het jawoord. Binnen- en buitenwereld vloeien hier in elkaar over. Schakel de dagelijkse dingen even uit, vandaag is het begin van de rest van je leven. De Chinese tuin zegt iets over de wereld waar een westerse tuin over zwijgt. Laat je op deze bijzondere en symbolische dag samen meevoeren ‘ver voorbij de nauwe horizonnen van deze stoffige wereld naar de Paleizen der onsterfelijken of de Eilanden der Gelukzaligen’. Als je bij ons wilt trouwen, je feest wilt geven, of op de foto wilt, neem dan contact op met de Receptie van de Hortus:

050 – 537 00 53

Hooft Hoveniers Haren, 050-5343099 www.hoofthoveniers.nl

Paviljoen Sassenhein pleisterplaats bij uitstek voor een moment van rust Open van 09.00 tot 22.00 uur Paviljoen Sassenhein Lutsborgsweg 51 9752 VT Haren 050-5344932


DE ANDERE MARKT! De warenmarkt in Haren is anders dan andere markten! Weekendgevoel gegarandeerd. Iedere vrijdagmiddag en â&#x20AC;&#x201C;avond Raadhuisplein Haren

Burg. J.G. Legroweg 98A, 9761 TD Eelde

Digitaal, veelkleurig

en totaal

1

2

3 Postbus 7 9780 AA Bedum

T: 050 - 301 36 36 F: 050 - 301 27 32

Industrieweg 4 9781 AC Bedum

E: info@scholma.nl I: www.scholma.nl


mooi

gewoon Hans en Astrid Peerbolte wonen in de pasgebouwde appartementen boven Super de Boer aan de Rijksstraatweg in Haren. De gemeentegids ging op visite en wilde eens zien hoe dat voelt: wonen in hartje Haren.

“Hnaaeerlijk kijken rophetstraat... gedoe

Een skybox, met vensters die uitzicht geven op het ‘gedoe’ op straat. De dorpskerk is de begeerlijke blikvanger vanuit hun raam. “Als je een drukke baan hebt woon je graag in de rust”, zegt Hans Peerbolte, oud-journalist. “En als je niet meer werkt zoek je juist de levendigheid op. We hebben altijd gedacht een appartement in de binnenstad van Groningen te gaan kopen, maar daar is het niet meer zo leuk als vroeger. We hoorden van de plannen in Haren en hebben ons al in 2005 gemeld als belangstellende. Astrid: “We hebben ons altijd een beetje Harenaar gevoeld, ook toen we in Groningen woonden. We zijn erg gelukkig met onze plek hier.” Het wonen in het centrum van Haren heeft zijn eigen bekoring, ook met praktische voordelen. “We wonen boven de supermarkt”, zegt Hans Peerbolte. “De trap af, deur uit, halve slag draaien en we zijn er, haha.” De zeer ruime woonkamer (56 m2) met open keuken is voorzien van een Frans balkon. Dat zijn tuindeuren met een hekje. “Toen we hier net woonden was het braderie, wat een feest! Ik heb de hele dag over het hekwerkje gehangen en gezwaaid naar bekenden”, zegt Peerbolte. “Het is een drukte van belang, altijd iets te zien. We waren eerst nog wel wat onzeker over het laden en lossen van de supermarkt, maar dat gebeurt gelukkig niet aan de achterzijde, waar onze slaapkamer is. We hebben er geen last van.” De gevels van de panden, ontwikkeld door projectontwikkelaar Duurkens & Tichelaar, hebben een stadse uitstraling. Astrid Peerbolte: “Het heeft wel iets van grachtenpanden, vinden we. Ik zeg weleens: maak van de Rijksstraatweg maar een gracht en het plaatje is compleet.”

•••••

MOOI gEWOON


Tijdens de bra derie lekker ha ngen over het F ra nse ba lkon netje Wonen met stadse allure in Haren. De nabijheid van de stad blijft voor de familie Peerbolte een attractie. “Ik mag het misschien niet zeggen, maar Haren is een prachtige buitenwijk van Groningen, waar de schouwburg is en het stadse vertier.” De kleurstellingen van de kozijnen zijn nogal gewaagd, paars-lila, maar de Peerboltes vinden het mooi. De indeling met twee slaapkamers, ruime badkamer en berging vinden ze gunstig. Vooral de overkapping bij hun voordeur en dakterras op het westen vinden zij een uitkomst. “We kunnen er vaak zitten en hebben toch nog uitzicht in veel bomen en groen”, zegt Astrid. Het dakterras is mooi en sfeervol gemaakt met losse elementen, maar de loden last van het tuinonderhoud zijn ze kwijt. De auto kan worden geparkeerd in de parkeerkelder.


Shoppen in Haren

Mensen die na langere tijd terugkeren in Haren zijn stomverbaasd. “Wat is dit dorp mooi geworden”. Sinds de ingrijpende dorpsrenovatie in 1996 (Komplan) behoort Haren inderdaad tot de mooiste shoppingcentra van onze regio. Kijk maar eens hoe mooi het dorp is ingericht. Kijk eens hoe goed de winkels en etalages worden verzorgd. En kijk vooral achter die winkeldeuren, waar kwaliteit en veelzijdigheid de garanties vormen voor verrassend mooi shoppen!

•••••

SHOppEN IN HArEN


op en top beestenbende. . bijzonder mooie bloemen Bloemen en planten zijn mooi, maar worden nóg mooier bij Bloemen Mozaïek. Althans, zo lijkt het als je hier je neus naar binnen steekt. Prachtige en stijlvolle bloemwerken, gecombineerd met accessoires. Bijzondere planten voor binnen en buiten. Je kunt merken dat hier mensen werken met grote liefde voor de bloemsierkunst. De boeketten worden met grote zorg en met creativiteit samengesteld. Wie hier binnengaat, komt met het mooiste op bloemengebied weer naar buiten. Echt bijzonder een aanrader voor wie niet van het gewone houdt! bloemen Mozaïek • Brinkhorst 2 • Haren T. 050–537 02 00

In deze dierenspeciaalzaak hangt de sfeer van het boerenleven. In de molen De Hoop is men begonnen als fouragehandel voor boeren, het is uitgegroeid tot een allround dierenzaak. Voor hobbyboeren nog steeds alle voeders op voorraad voor b.v. geiten, schapen, paarden. Verder voor alle bekende en onbekende huisdieren de voeders en accessoires. En de konijnenhokken (met ren) zijn alom bekend, ze worden namelijk met timmermansoog gemaakt. Kom met uw speciale wensen en wij leveren het! Kortom, als u Haren binnenrijdt en de molen ziet, staat onze deur wijd voor u open. Dierenwinkel De Molen Ekkelkamp Rijksstraatweg 135 Haren • T. 050–535 02 15

nH FeeSt VA

onder de vuurtoren De laatste vuurtoren tot aan Lauwersoog staat in Haren. Hij markeert deze gezellige pleisterplaats. De Twee Provinciën aan de boorden van het prachtige Paterswoldsemeer. Hier kom je graag in alle seizoenen. Een vlotte menukaart voor elk wat wils en tegen vriendelijke prijzen. Een terras met comfortabele stoelen, zodat je met goed weer die typische watersportsfeer kunt ervaren. En binnen vindt u de restaurants en zalen voor een sfeervol diner, feest, receptie of zakenlunch. Van oudsher al een gerenommeerd bedrijf, maar sinds 2008 met een nieuwe ‘look’. Spreek dus met vrienden of familie af bij de vuurtoren en u geniet met volle teugen. restaurant De twee provinciën Meerweg 245 • 9752 XD Haren • T. 050–309 00 08 info@detweeprovincien.nl

ARen

mber, begin nove ieder jaar, ren. a H st van is er het Fee t met en em en t ev een overdek elen. d er gr ijke ond twee belan tenfestival n le ta et is er h n ten eerste te n popmuzika is er het voor jonge e d ee tw s). ten , (’s middag -m ve uziek fees t met li n. se n geweldige a d t m Haren ko waar half haren.nl w.f eestvan w k Zie oo w


van bonbons tot schuimtaart

Al sinds 1936 is de naam ‘Rodenburg’ synoniem voor ‘tractatie’. Wie de dag een heel bijzonder culinair accent wil geven, haalt gebak, taart of één van die andere heerlijkheden (zoals hazelnootschuimtaart of zelfgemaakte bonbons) bij Rodenburg. Maar er is nóg een reden om naar Rodenburg te gaan. Je kunt er heerlijk ontspannen zitten in de konditorei met een kopje koffie en vers gebak. Een gezellige ambiance met in de zomer een terras met volop uitzicht op het gaan en komen in Haren! banketbakkerij rodenburg Rijksstraatweg 198 Haren • T. 050–534 50 31

intOcHt

A SinteRKL

AS

november Jaarlijk s in intocht van de wordt van s een enorm a la o ic n t enden Sin k t, dat duiz a a feest gem g en oud) op n mensen ( jo g t! n re b n e e b e mo ge n d dhuisplein ndje a a R t ha Op he n e n Sint e alle kindere ontvangen een j geven en zi e! tj u a e cad

•••••

SHOppEN IN HArEN

sfeervol topdesign

We mogen in Haren trots zijn op Melles Interieur, want al twee keer eindigde dit bedrijf in de top tien van beste woonwinkels in Nederland. Het bewijs dat de kwaliteit niet is af te lezen aan de omvang van de showroom, maar aan de inhoud ervan. Melles heeft een uitgekiende collectie topmerken meubels: o.a. Label, Montis, Pastoe, Artifort, Leolux en Gelderland. Topdesign in een sfeervolle ambiance. Rustig kijken, proberen, zitten, ervaren! Als je je al thuis voelt in Haren, kan Melles dat gevoel alleen nog maar versterken! Melles Interieur Westersedrift 20 • Haren • T. 050–534 74 70


opmerkelijke schoenen Voor deze winkel komen mensen uit de wijde omtrek naar Haren. Als je het hebt over opmerkelijke winkels, dan heb je aan Engel de Bengel namelijk een goede. Gespecialiseerd in leading labels kinder-, dames- en herenschoenen. Dit gecombineerd met luxe damestassen en lederwaren. Bovendien is er een grote collectie exclusieve kinderkleding opgenomen in het assortiment, waarmee Engel de Bengel het predikaat “compleet” wel heeft verdiend! Het is bovendien de grootste UGG-store van Noord-Nederland. U vindt de winkel in de prachtige Brinkhorst, aan de voet van onze oude dorpskerk. Zie www.engeldebengel.nl Engel de bengel • Brinkhorst 7-9 • Haren • T. 050–360 06 11

even bijkomen of bijkletsen Wie in het winkeldorp Haren een paar aangename uurtjes doorbrengt, komt vanzelf terecht bij Intermezzo. Het is zonder twijfel het mooiste plekje om neer te strijken op het zomers terras of binnen waar de kachel brandt. Bij Intermezzo spreek je met bekenden af, omdat iedereen het gemakkelijk kan vinden. Midden in Haren bij het Raadhuisplein. Maar ook omdat je er geniet van broodjes, warme en koude hapjes en dranken. In de winter is onze warme chocomel een hit! En het uitzicht is geweldig, want heel Haren trekt te voet, per fiets of in de auto aan je voorbij! U bent welkom! Intermezzo • Rijksstraatweg 152 • Haren • T. 050–535 17 27

liefde voor kunst en curiosa Entree tussen Haren en Vries, waar vroeger ‘De Oude Snik’ zat. Zonder twijfel het bedrijf met de meest opmerkelijke combinaties onder één dak. Entree is een ‘avonturenpark’ voor mensen die houden van kunst en curiosa. Bijzondere meubels en voorwerpen met een gebruiksgeschiedenis. Entree haalt bijzondere woonaccessoires overal vandaan, zodat wij niet verder hoeven zoeken dan De Punt. Naast de woonwinkel is hier een koffie- en theehuis en snackbar gevestigd. Geopend van donderdag t/m zondag van 10.00-18.00 uur. Entree • Groningerstraat 169 • De Punt (yde) • T. 06–206 841 21


eRiJ GBOeRD He ZOR c iS G O ecOL

chtige in een pra Gelegen geving lig t de he m natuuro st, een ecologisc n r e o e Mikkelh erij. U vindt er rd e e o e b zorg en th erderij, e kinderbo voor een lekker j en schenkeri kopje thee en e ilh ch c s r is e g v lo r o a ec en w a s s a k teeld. t e e g tuin m worden ! n e t n e lende gro n har te welkom a U b en t v

KUnSt &

cULtUUR

MA RK t

s of nd augustu elk jaar is ei ber de Kunstm begin septe ark t, waar zo’n rm u u lt en cu t hele aars uit he 80 kunsten senteren en re land zich p dia optredens o p 3 p o r waa op muziek-, plaatsvinden ansgebied. d theater- en ren op z’n best! a H el re u lt u c

D i cK e nSRO OM

eiken wijnrod bureau en le lampen e draperieën estafel, ,m en van Dic honderden u essing it k de unie ens’ werken gaven v or m e n ke Dick biblioth ensroom in d e ee een mu k van Haren. s t v o or ied Dicken slief heb ere ber.

ingetogen design In 1928 bouwde Bulthaup de eerste keukens in zuidDuitsland. Het resultaat van tachtig jaar ontwikkelen, experimenteren en innoveren kun je nu zelf ervaren in Haren. Jaap-Jan Terhuizen van Bulthaup Haren is onze gids in de wereld die Bulthaup heet. Dat zijn keukens die hun kracht ontlenen aan strakke lijnen en aan het weglaten van overtolligheid. Ingetogen design. Hier stapt u binnen met de afmetingen en daarna ontstaat het ontwerp van uw keuken, tot in details zoals u het wenst. Een openhartige offerte. En hier geldt: wat je ziet is wat je krijgt. Want een ploeg speciaal door Bulthaup opgeleide monteurs komt uw keuken plaatsen. bulthaup • Rijksstraatweg 136 • Haren • 050–535 25 25

roeiend genieten Op één van de mooiste stukjes Haren, aan de Meerweg, vinden we Friescheveen. Van oudsher gelegen aan het watergebied, dat voor natuur- en vogelliefhebbers en recreanten een waar paradijs is. Op het terras kun je heerlijk van de rust genieten. Bij Friescheveen huur je roeiboten en kano’s, lik je aan een lekker softijsje of strijk je neer voor een snack. Voor verenigingen, kaartclubs en feestvierders is dit al decennia lang een vertrouwde pleisterplaats. Ruim parkeren voor de deur. friescheveen • Meerweg 136 • Haren • T. 050–309 14 86

•••••

SHOppEN IN HArEN


Stijl kun je kopen

Bij deze winkel staan we even stil. Even naar binnen, die geweldige gastvrije sfeer proeven. Een gewaagd concept, de combinatie tussen mode en woonstyling in het hogere segment van smaak- en prijsniveau. Het concept is begrepen door de consument. Dames voelen zich hier welkom en wij voelen ons ook echt gastheer of gastvrouw. In Private Style kom je Italië tegen in mode en in exclusieve woodecoraties en meubelen. Het is niet overdreven om te zeggen dat Private Style haar naam helemaal waarmaakt! private Style • Rijksstraatweg 175 Haren • T. 050–537 00 79

echte tuinkenners Wie dicht bij de natuur wil blijven, laat zijn tuinen ontwerpen en onderhouden door De Natuurtuin. Gerd van Helden bedenkt de grote lijnen en zijn partner Marijke Eering maakt het beplantingsplan. Daarmee worden bijzondere en natuurlijke accenten op de tuin gezet. Hoge of lage beplanting, inheems of uitheems? Bloeiende planten, eenjarige planten? Marijke heeft een grote plantenkennis en weet ook precies hoe planten zich gedragen in noordelijke gebieden. Op de eigen kwekerij teelt Marijke bovendien honderden planten, die zij ook toepast in haar beplantingsplannen. Daardoor zijn de tuinen die De Natuurtuin ontwerpt ook zoiets als een persoonlijke vingerafdruk. De aanleg en het onderhoud gebeurt door eigen medewerkers. De Natuurtuin • Viaductweg 52 • Haren • T. 050–406 14 42

van sportief tot gekleed Lekker `kleding-shoppen` in Haren. Mannen zijn er misschien niet zo dol op, maar bij Sooloo Man en Mode is het werkelijk geen straf. Een ruime winkel met de betere merken, maar ook een ruim assortiment vriendelijk geprijsde mannenmode van sportief tot gekleed, bij Sooloo heeft u een grote kans van slagen. Service kwaliteit en persoonlijke aandacht, Sooloo is geknipt voor de man die zich tegen betaalbare prijzen goed in de kleren wil steken. Enkele merken State of Art,Vanguard, Traffic, Camel Active, Ledub, Oxford. Parkeren kan om de hoek. Sooloo Mannenmode • Rijksstraatweg 129 Haren • T. 050–537 08 88


bloemen voor ieder moment Het woord ‘freestyle’ zegt iets over de manier waarop Flowers Freestyle werkt. Bruidsboeketten, rouwarrangementen, maar ook modern bloemwerk voor zakelijk en particulier. Nooit louter op routine, maar juist altijd creatief. Bijzondere accessoires, zoals mondgeblazen glaswerk. Wij verkennen iedere dag nieuwe mogelijkheden en delen ons enthousiasme voor dit vak met onze klanten. Inmiddels hebben wij een tweede vestiging aan de Oosterstraat in Groningen. Ook bezorging van onze eigen boeketten door heel Nederland! Nieuw is de webshop, die u vindt op www.flowers-freestyle.nl flowers freestyle • Kerkstraat 3 • Haren T. 050–577 55 20

damesmode met een knipoog Het is in het grote aanbod modewinkels wel even zoeken naar ‘eigenheid’. Bij Tia Mode hebben we die gevonden. Niets, maar dan ook niets doet je hier denken aan de grote damesmodeketens en –concepten. Al tien jaar gevestigd in Haren, al tien jaar een eigen gezicht. Damesmode met een knipoog naar vrouwen die geen standaard willen zijn, maar net even anders. Damesmode met een knipoog naar ‘jong van hart en geest’. Wie bij Tia Mode in de spiegel kijkt ziet zichzelf stralen. tia Mode • Rijksstraatweg 172 • Haren • T. 050–534 57 64

vak vurig beminnen Een winkel met regionale aantrekkingskracht. Hoe komt dat? Waarschijnlijk omdat hier damesschoenen te vinden zijn die je ergens anders niet gauw ziet. Hier staat de grootste collectie van het merk Alexandria, waar zelfs op speciaal verzoek schoenen worden gemaakt in andere kleuren of materialen. Van Waesberge heeft ook tassen en handschoenen voor u. Op de website www.vanwaesberge.com typeert men zich treffend: ‘Schoenwinkelier, waarvan bekend is, dat hij zijn vak vurig bemint, zich het vuur uit de sloffen loopt om zijn klanten tevreden te stellen, wetend dat de roem van goed passende en mooie schoenen, onomstotelijk van mond tot mond gaat......’ van Waesberge luxe schoenen • Rijksstraatweg 193b Haren • T. 050–534 65 79

•••••

SHOppEN IN HArEN


meer genieten We gaan op weg naar de ‘boulevard’ van Haren aan het meer. Villa Sasso is gelegen aan de oever van het Paterswoldse Meer. Een rustige locatie met een fraai uitzicht over het water. In deze aantrekkelijke omgeving biedt Villa Sasso u de gelegenheid om 7 dagen per week op een ongedwongen wijze te genieten van een kop koffie, huisgemaakt gebak, robuuste broodjes, een glas rosé en natuurlijk van de heerlijke Mediterrane keuken. Bij voorkeur in de buitenlucht, naar zuidelijke traditie. Hier kun je ook een prachtig feest organiseren, alsof je in het buitenland bent! restaurant villa Sasso • Meerweg 221 Haren • T. 050–309 13 65

com prom i s l o ze kwa l i t ei t

Mannen kennen Flashman, sinds vele jaren gevestigd in het ‘mooiste winkelpand van Haren’. Binnen vind je een collectie herenmode van compromisloze kwaliteit. Flashman kleedt mannen met gevoel voor stijl, zowel casual als dress. Niet ongevoelig voor trends, maar geen klakkeloze trendvolger. Dat is Flashman ten voeten uit. Enkele merken die de collectie van Flashman typeren zijn: Polo Ralph Lauren (casual), Hugo Boss (casual en dress), Gant (casual )en Tommy Hilfiger (casual en dress). Parkeren doe je op de parkeerplaats achter de winkel (Oldehof ). Nieuw: je kunt hier maatkostuums laten maken van het eigen merk Cum Laude! flashman • Rijksstraatweg 196 • Haren • T. 050–534 59 45

stoere mode en tóch vrouwelijk Ha, heerlijk! Een damesmodezaak met een helder uitgangspunt: stoere mode en tóch vrouwelijk. Dat klinkt goed. Vrouwen die zich hierin herkennen, vinden bij La Contessa de kleding die bij hen past. Dat mag best dat maatje meer zijn (ook 44-46). Merken als Masai en Staff geven je een avontuurlijk uiterlijk met broeken, shirts, rokken, vesten en truien. Ook sieraden en accessoires. Wie op avontuur gaat in het leven, begint bij La Contessa in Haren! la contessa Rijksstraatweg 169a • Haren • T. 050–535 00 57


oVi ng eHl as r e n •••••

NAtU UrlIJK MO OI


NATuuRlIJK mooI Haren heeft een rijke vogelbevolking, wat samenhangt met de grote variatie in aanwezige biotopen, elk met zijn karakteristieke vogelsoorten. Maar niet met alle vogels is het rozengeur en maneschijn. De weidevogels doen het slecht en Haren deelt in de landelijk malaise van deze vogelgroep. Toen wij in 1963 middenin de bebouwde kom van Haren kwamen wonen hoorden wij in het voorjaar in ons huis regelmatig de baltsroep van Kievit, Grutto en Tureluur vanuit de weilanden rond Sassenhein (Wolddeelen). Nu heerst er al jaren doodse stilte, deze vogels zijn daar nagenoeg verdwenen en ook in de andere belangrijke weidegebieden als Onnerpolder en polder Lappenvoort met de Oosterlanden zijn de weidevogels zeer sterk afgenomen. In de delen van deze polders die aan de gangbare landbouw zijn onttrokken doen het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten nu hun best de weidevogelstand weer op te krikken door allerlei beheersmaatregelen. Goede resultaten zijn een kwestie van lange adem, voorlopig zien we vooral verruiging en pitrusopslag. Maar in andere biotopen, zoals bossen, moerassen, open water en zelfs bebouwde kommen, valt er voor vogelaars in Haren nog steeds veel te genieten. Bebouwde kommen, vooral die van het dorp Haren met zijn grote tuinen, zijn rijk aan zangvogels en lenen zich bij uitstek om iets van de vogelzang te leren. Wat is er heerlijker dan in het voorjaar op een zondagochtend zonder storend verkeer, in alle vroegte tussen een uur voor en na zonsopkomst naar de vogels te luisteren? Een uitstekende hulp hierbij is het boekje “Wat zingt daar?” KNNV Uitgeverij, met een korte tekst over het type zang per soort en een CD waarop ze allemaal zijn te horen. Haren is rijk aan ganzen. Enkele honderden verwilderde Canadaganzen en tientallen Nijlganzen zijn het hele jaar overal in Haren te zien en in de winter vele honderden Kol-en Brandganzen, vooral in de Onnerpolder.

Voor watervogels moet je bij het Paterswoldseen Zuidlaardermeer zijn, maar ook bij kleinere plassen als het drinkwaterbekken bij de Punt, de plassen langs de Drentse Aa bij de Glimmermaden of bij de voormalige eendenkooi in de Oosterpolder. In deze plassen gaat het ’s winters vooral om honderden eenden, vooral Smienten en Wintertalingen en kleinere aantallen Slobeenden, maar ook duikeenden als Kuifeenden, Tafeleenden, Grote Zaagbekken en Futen. In alle grotere, maar dikwijls ook in kleine watertjes komen Aalscholvers voor. ’s Avonds trekken ze in V-formatie naar het Friescheveen om in de bomen te gaan slapen. Voor zeldzame bosvogels als Zwarte specht en Kuifmees moeten de fijnproevers zijn in het Noordlaarderbos , voor de Kleine bonte specht in het Glimmerbos, waar zich soms ook de Bosuil laat horen en in het Scharlakenhof zijn opvallend veel Grote bonte spechten, want daar zijn gelukkig veel dode bomen. Een nieuwe ontwikkeling in Haren en elders is het voorkomen van Grote zilverreigers. Je ziet ze vaak samen met Blauwe reigers in de weilanden muizen en mollen vangen . Hetzelfde geldt voor de IJsvogel en de Groene specht die zich steeds vaker laten zien, een gevolg van het uitblijven van strenge winters. De Groene specht voedt zich met mieren die hij ‘s winters uit onbevroren bodems moet opgraven, de IJsvogel met visjes die daarvoor open water nodig heeft. J.B. Hulscher


bedrijvengids

oNDERNEmERSKlImA AT VAN hAREN

â&#x20AC;˘ ADVIESbUREAUS & ZAkELIJkE DIENSTVERLENING

B.H. Boersma Advisering Verkeer en Vervoer

CASE Finance Services

Westerse Drift 17, 9752 LA Haren, 050 - 534 69 23

Heide en Watersteeg 33, 9751 EC Haren 050 - 535 20 22

B.i.R.D. Automation

Hortuslaan 11, 9751 BE Haren, 050 - 527 58 80

Perklaan 9, 9752 GN Haren, 050 - 534 98 73 www.birdautomation.nl

Advance Graphic Design

B.M. Enterprises

Hoge Hereweg 70, 9756 TK Glimmen, 050 - 406 20 06 06 - 415 281 34, www.completecoaching.nl

Parallelweg 39, 9756 CB Glimmen, 050 - 311 81 97 www.advance-gd.nl

Laarmanhof 33, 9751 NT Haren, 050 - 534 78 89

Cnossen Consultancy

Babette Keizer

Kerklaan 14, 9751 NN Haren, 050 - 525 99 66

AgBN Organisatieontwikkeling &

Kerklaan 52, 9751 NP Haren, 050 - 526 34 05

Creative & Commercial Business Centre

Leerprocessen

Banus Management

Felland Noord 10, 9753 TB Haren, 050 - 535 13 53

Fuutweg 17, 9752 VH Haren, 050 - 534 07 56

Borgsingel 44, 9753 CE Haren, 050 - 535 08 72

Degenkamp-Advies

Ageless Ambition

Barkhuis Projekt Service

Parallelweg 25, 9756 CA Glimmen, 050 - 406 14 61

Westerse Drift 63, 9752 LC Haren, 050 - 534 10 59

Hemsterhuislaan 37, 9752 NB Haren, 050 - 534 60 70

DEKO Handling Service

Agnes Groen Projecten

Bekkering Organisatie-Advies

Oude Borg 49, 9753 BV Haren, 050 - 534 79 30

Meerweg 223, 9752 XC Haren, 050 - 309 53 59

Dorpsweg 14, 9755 PC Onnen, 050 - 535 15 69

Deterink Recruitm., Inter.-Managem.,

Aksion

Benjo Verberkt

Coaching

Kastanjelaan 22, 9756 BL Glimmen, 050-406 23 90

Waterhuizerweg 6a, 9753 HR Haren, 050 - 535 04 95 www.benjoverberkt.nl

Multatulilaan 68, 9752 GG Haren, 050 - 535 25 36

Bes Yacht Design

Jachtlaan 40, 9751 BV Haren, 050 - 314 51 69

Paterswoldsemeer OZ 2, 9752 XL Haren 050 - 309 58 68, www.besyachtdesign.nl

Dreamteam Consultancy B.V.

A.B. Info

All Translations Company

Middelhorsterweg 36, 9751 TG Haren 050 - 535 27 53, www.alltranslations.nl Alnacon

Anna Bijnspad 35, 9752 JR Haren, 050 - 402 82 00 www.alnacon.nl

Biolic

Complete Coaching

Dijks Zicht

Raadhuisplein 13a, 9751 AN Haren, 050 - 302 89 90 www.dreamteamcompanys.nl

Hoge Hereweg 18, 9756 TH Glimmen, 050 - 406 33 04

Dutch Frame

Rijksstraatweg 331, 9752 CG Haren, 050 - 535 14 26 www.ambient-brouwer.nl

Blanksma Creations & Consultancy

Elmar Management

Kerkstraat 22, 9751 BD Haren, 050 - 534 29 64

Onnerweg 57, 9751 VB Haren, 050 - 537 14 71

Amoo & partners

Boin Bur. v. Superv., Training en Org.-Advies

Ernst Veerman Org. & Informatie Management

Meerweg 69, 9752 JC Haren, 050 - 534 04 75 www.amoo.nl

Holsteinslaan 6, 9752 VR Haren, 050 - 534 33 99 www.boincoaching.nl

Emmalaan 58, 9752 KV Haren, 050 - 503 37 71

Anne Heleen Bijl Creatieve Consultancy

Bossinga ICT Management

Rijksstraatweg 206, 9752 BR Haren, 050 - 535 21 21

Beslotenveenseweg 12, 9479 TL Noordlaren 050 - 406 16 45

Hemmenkamp 19, 9751 NX Haren, 050 - 537 14 97 www.bossinga.nl

Fenix Milieu

Anneke Dijkhuis, Tuin- en Interieuradviezen

Braaksma advies en consultservices

Onnerweg 35, 9751 VB Haren, 050 - 527 36 66 www.fenix-milieu.nl

Oude Hoflaan 4, 9751 BL Haren, 050 - 534 46 51

Rijksstraatweg 58, 9752 AG Haren, 050 - 850 86 66

Fortis Windenergy

Architectenbureau G.J. Brederode

Bubbels Organisatiebureau

Boerhoorn 14, 9756 CL Glimmen, 050 - 525 34 64

Remmingaweg 14, 9751 VP Haren, 050 - 853 34 02

Botanicuslaan 14, 9751 AC Haren, 050 - 534 01 04 www.fortisenergy.com

Ambient

Perklaan 20, 9752 GP Haren, 050 - 301 73 94

Euro-Tek


Frameline

Instituut voor Werk en Levenskunst

Lichtenbelt Consultancy

Hemmenkamp 25, 9751 NX Haren, 050 - 534 63 66 www.frameline.nl

Meidoornlaan 23, 9756 BM Glimmen, 050 - 406 39 91

Rijksstraatweg 335, 9752 CG Haren 050 - 535 03 06, www.lichtenbelt.com/consultancy

Frida Pathuis

Irene Smilde, professional organizer

Lipo Organisatieadvies/Begeleiding

Dorpsweg 58, 9755 PE Onnen, 050 - 406 33 77

Clematisweg 8, 9753 EM Haren, 06 - 11 40 29 57

Frieda de Vries

IVO Nederland

Klaverlaan 1, 9753 BZ Haren, 050 - 534 88 05 www.van-osvh.com

Stationsweg 33, 9751 CB Haren, 050 - 527 72 44 Gekko Software

Rummerinkhof 4a, 9751 SL Haren, 050 - 535 00 80 www.ivonederland.nl

Middelhorsterweg 94, 9751 TH Haren, 050 - 503 57 37

J.L. Wouters

Nieuwe Stationsweg 3-5-7, 9751 SZ Haren 050 - 533 95 55, www.lloydsregister.nl

Grafisch Productiebureau Cicero

Jachtlaan 72, 9751 BW Haren, 050 - 534 18 92

Loonbedrijf en Kraanverhuur J. van der Es

Lokveenweg 12, 9751 CJ Haren, 050 - 534 45 64

Jack Bakker hoefsmid

Felland 13, 9755 TA Onnen, 050 - 534 48 99

Groeneveld Groep Groningen

M.C.P. Vermeiren

Molenweg 6, 9751 AJ Haren, 050 - 535 01 32

Meidoornlaan 29, 9756 BM Glimmen, 050 - 406 17 25

Grontmij Groningen

JKSC

Rijksstraatweg 15, 9756 AA Glimmen 050 - 406 11 07, www.vermeiren.nl

Nieuwe Stationsweg 4, 9751 SZ Haren 050 - 533 44 55, www.grontmij.nl

Schoutelaan 24, 9751 PM Haren, 050 - 534 11 75

Maatschap Hartlief-Lammers

John Schut Consult

Lageweg 2 , 9479 TA Noordlaren, 050 - 406 18 52

Handsoff Production Support

Viermat 2, 9753 KW Haren, 050 - 527 67 24 www.johnschut.nl

Marcom

Jouke de Jong

Max Cross

Havas Adv.buro v. Veiligh. en Arb.omst.

Lageweg 37, 9479 PA Noordlaren, 050 - 409 38 85

Berkenlaan 17, 9751 GP Haren, 050 - 527 15 48

Zuidlaarderweg 13, 9756 CE Glimmen 050 - 406 37 52, www.havas.nl

Kant & Kroon

Mechanisatiebedrijf van Bergen B.V.

Rijksstraatweg 239, 9752 CB Haren, 050 - 535 15 48

Hero Pruis

Karin Pijl Vertalingen

Meerweg 141a, 9752 XA Haren, 050 - 309 33 52 www.vanbergen.nl

Schatstuk 18, 9753 BW Haren, 050 - 534 82 21

Magnoliahof 5, 9753 EH Haren, 050 - 526 92 57

Metaware

Het Zuiderlicht Managementadviseurs

Klassewerk

Rijksstraatweg 239, 9752 CB Haren, 050 - 537 00 80

Rijksstraatweg 79, 9756 AD Glimmen, 050 - 520 72 20

Klaverlaan 34, 9753 BN Haren, 050 - 549 62 30

MIKRaak Coaching

House of Texts

Koeman en Bijkerk

Jorissenweg 32, 9751 VT Haren, 050 - 537 00 32 www.houseoftexts.nl

Kerklaan 30, 9751 NN Haren, 050 - 363 22 65 www.koemanenbijkerk.nl

P.C.Hooftlaan 39, 9752 GB Haren, 050 - 527 76 64 www.mikraak.nl

In den Ros Beyaert

Kortweg

Koelandsdrift 19, 9755 PN Onnen, 050 - 406 26 40

Brinkhorst 55-57, 9751 AS Haren, 050 - 535 08 40

â&#x20AC;&#x2DC;t Nijland 4, 9751 GK Haren, 050 - 502 98 22

Mr. Slijkerman Manag. en Secretariaten V.O.F.

Ingenieursbureau Wassenaar

L&O Leren en ontwikkelen

Ridderspoorweg 40, 9753 GK Haren, 050 - 534 60 41

Rummerinkhof 6, 9751 SL Haren, 050 - 534 73 45 www.wassenaarbv.nl

Emmalaan 52, 9752 KV Haren, 050 - 535 29 27 www.lerenenontwikkelen.nl

Inquiry IT

Liners

Borgsingel 1, 9753 CD Haren, 050 - 537 01 81

Onnerweg 6, 9751 VD Haren, 050 - 527 30 42

Lange Landweg 3, 9755 PT Onnen, 050 - 406 14 15 www.handsoffpro.nl

Lloydâ&#x20AC;&#x2122;s Register Emea

Vossenlaan 12, 9751 GE Haren, 050 - 313 40 64

Mr. H. van Donselaar ADR Specialist-Mediator


Oosterlengte

Thuiszorg nodig? Bel 0597 - 452 800 dag en nacht bereikbaar of kijk op: www.oosterlengte.nl

Groningers kiezen voor Thuiszorg Oosterlengte... daâ&#x20AC;&#x2122;s ja goud


‘Muis aan Huis’

Van der Brug & Hoven Consultancy

Rijwielservice Oosterhaar

Oude Middelhorst 52, 9753 BS Haren 050 - 535 04 88, www.muisaanhuis.nl

Rijksstraatweg 357, 9752 CH Haren, 050 - 406 30 28 Van Zoelen Recruitment

Molenkampsteeg 12, 9751 TT Haren, 050 - 534 67 18 www.rijwielserviceoosterhaar.nl

Munneke-Dusseldorp

Raadhuisplein 13a, 9751 AN Haren, 023 - 571 69 44

SHELL Station Esserberg

Rijksstraatweg 41, 9752 AB Haren, 050 - 534 99 86

Visual Choice

Noord Nederlands Fotopersburo

Bronlanden 13, 9753 KT Haren, 050 - 534 83 36

Rijksstraatweg 14, 9752 AD Haren, 050 - 534 42 33 www.shell.com

Kerkstraat 7, 9479 PK Noordlaren, 050 - 409 65 55

Vortex-SLS

SHELL Station Witte Molen

Opac Projects

Rijksstraatweg 26, 9756 AG Glimmen, 050 - 577 72 42

Parallelweg 69-A, 9756 CC Glimmen 050 - 406 17 20

W.F.G. Reklame

Rijksweg A28 WZ, 9752 AE Haren, 050 - 406 18 94 www.shell.com

Tuindorpweg 2, 9753 JD Haren, 050 - 534 53 56

Strating Fietsservice

Ortho Fit

Wijn Organisatieadvies

Ereprijsweg 5, 9753 AP Haren, 06 - 14 31 63 48

Hemsterhuislaan 6, 9752 ND Haren, 050 - 535 06 06 www.orthofit.nl

Botanicuslaan 4a, 9751 AC Haren, 050 - 535 12 83 www.wijnorganisatieadvies.nl

Tankstation Haren

Palstra Consulting

Willem & Margriet Wolthuis V.O.F.

Ter Veld Automobielen

Boerlaan 18, 9752 VZ Haren, 050 - 534 07 70

Hoge Hereweg 6, 9756 TH Glimmen, 050 - 406 35 10

Pars Manag.- en Org. Advies Bureau

Rijksstraatweg 8-A, 9756 AE Glimmen 050 - 318 14 20

Prins Bernhardlaan 9, 9751 BJ Haren, 050 - 534 63 39

WINN

Rijksstraatweg 227-A, 9752 CA Haren, 050 - 534 07 57

Perspectief! Werving & Selectie

Markeweg 3, 9756 BZ Glimmen, 050 - 406 28 34

Van Bergen Auto’s

Rijksstraatweg 239, 9752 CB Haren, 050 - 537 00 70

Wittensteijn Beheer

Parallelweg 16, 9756 CD Glimmen, 050 - 406 18 18

PGB Begeleiding Jan Deen

Rijksstraatweg 336, 9752 CP Haren, 050 - 599 14 99

Van der Molen Haren

Doorrid 16, 9751 AR Haren, 050 - 406 27 88

Woord in Beeld

Procontract

Emmalaan 31, 9752 KS Haren, 050 - 534 80 41 www.vandermolen.nl

Rijksstraatweg 61a, 9752 AC Haren, 050 - 534 17 36

Waterhuizerweg 10a, 9753 HR Haren 050 - 502 98 00

Prosopo uitgeverij

Zinzoe

De Sitterweg 4, 9751 VJ Haren, 050 - 537 00 68 www.prosopo.nl

Lokveenweg 27, 9751 CH Haren, 050 - 579 76 36 www.zinzoe.nl

Kerklaan 37, 9751 NL Haren, 050 - 534 42 93

Total-Tankstation (P. Winterwerp)

Vanderdong Autoservice Haren

Felland Noord 8, 9753 TB Haren, 050 - 534 48 13 www.vanderdongharen.nl

Protarget

Leo Polakweg 15, 9752 NT Haren, 050 - 535 14 87

• MODE

Provenu

• DETAILHANDEL & DIENSTEN

Zwanebloemweg 38, 9753 JJ Haren, 050 - 535 12 61 www.provenu.nl

• AUTO & fIETS

La Contessa

Publicase

Rijksstraatweg 169a, 9752 BE Haren, 050 - 535 00 57 Look 4 Less

Emdaborg 29, 9751 SH Haren, 050 - 535 28 75

“De Fietsspecialist” Jaap Glastra

Roozeboom Consulting

Kerkstraat 12c, 9751 BC Haren, 050 - 534 38 46

Middelhorsterweg 17, 9751 TA Haren, 050 - 535 17 33 www.look4less.nl

Nieuwe Schoolweg 2b, 9756 BB Glimmen 050 - 406 40 40, www.roozeboomconsulting.nl

Autobedrijf B.S. Rienks

Mignon

Meerweg 145-A, 9752 XA Haren, 050 - 534 35 19

Rijksstraatweg 148, 9752 BM Haren, 050 - 534 85 56

SASSON-CUE

Autobedrijf Renault Postema Haren

New Charm

Rijksstraatweg 7, 9752 AA Haren, 050 - 402 86 16

Rijksstraatweg 115, 9752 BA Haren, 050 - 534 94 44 www.postemaharen.nl

De Brinken 4, 9752 BW Haren, 050 - 534 58 66

Autohûs Haren B.V.

Rijksstraatweg 144, 9752 BM Haren, 050 - 534 90 28

Felland 2, 9753 TA Haren, 050 - 534 36 39 www.autohus.nl

Papillon

Autorijles Paul Rolf

Pico Bello

Spoorlaan 27, 9753 HV Haren, 050 - 534 02 27 www.leerlinggezocht.nl

Rijksstraatweg 165, 9752 BE Haren, 050 - 301 71 89

Autorijschool Drive Noordlaren

Rijksstraatweg 175, 9752 BE Haren, 050 - 537 00 79 www.privatestyle.nl

Secuconsult

Hoge Hereweg 56, 9756 TK Glimmen 050 - 406 20 91, www.secuconsult.nl Setz Automatisering

Meerweg 145, 9752 XA Haren, 050 - 534 04 44 www.bissnu.nl Starenco

Rummerinkhof 4-A, 9751 SL Haren, 050 - 537 55 55 www.starenco.nl Studio Rob Pentinga

Zuidlaarderweg 49, 9479 TH Noordlaren 050 - 406 19 04

Palthe Esschendal

Kerkstraat 11, 9751 BA Haren, 050 - 534 51 33

Private Style fashion & design

Profeel Mammacare

Oosterweg 5, 9751 PA Haren, 050 - 534 65 45 www.studiorobpentinga.nl

Autorijschool Koopman (J.A. Tebbens)

Irisweg 21, 9753 GM Haren, 050 - 534 77 89

Rijksstraatweg 90, 9756 AJ Glimmen, 050 - 406 41 35 www.profeel-mammacare.nl

Studio Tineke Wieringa

Autorijschool Ronny Enting

Robert Damesmode

Rijksstraatweg 19, 9752 AA Haren, 050 - 534 94 33 www.studiotw.nl

Felland 8, 9755 TB Onnen, 050 - 534 33 03

Rijksstraatweg 185, 9752 BE Haren, 050 - 534 41 53

Autoservice Schipper B.V.

Russo Italia

‘t Hekst & Uitleg

Felland Noord 4, 9753 TB Haren, 050 - 535 02 81

Raadhuisplein 11b, 9751 AN Haren, 050 - 535 26 32

Kromme Elleboog 14, 9751 RC Haren 050 - 534 96 88, www.hektic.nl

Caaham Tuning

Sammie

Middelhorsterweg 72-A, 9751 TH Haren 050 - 534 85 00

Brinkhorst 7, 9751 AS Haren, 050 - 535 06 09 www.sammie.nl

Cycle Shop Fietsplus

Schröder Modestoffen

De Brinken 6, 9752 BW Haren, 050 - 534 94 52

Tekst & Speech Tekstbureau Jolly Kerkstra

Meerweg 15-17, 9752 JA Haren, 050 - 534 46 57 www.cycleshop.nl

Kromme Elleboog 11, 9751 RA Haren, 050 - 535 17 30

H.v.H Autotechniek

Touche, Bureau voor Tekst & P.R.

Raadhuisplein 19, 9751 AP Haren, 050 - 534 42 47 www.sirfashion.nl

Rijksstraatweg 18, 9752 AD Haren, 050 - 535 12 25

Felland 7-B, 9753 TA Haren, 050 - 534 06 12 www.hvhautotechniek.nl

Typoscript

Harener Autorijschool T.van Hoving

Laagveld 106, 9753 KD Haren, 050 - 534 88 45

Meerweg 105, 9752 JE Haren, 050 - 534 90 17

T. Made

Rijksstraatweg 8, 9752 AD Haren, 050 - 318 80 00 www.tmade.nl

Sir Fashion


Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke (of meervoudige) beperking - ruim 1.800 cliĂŤnten, kinderen en volwassenen - 80 locaties - wonen, ambulante ondersteuning, dagbesteding, gezinsbegeleiding - 1.300 medewerkers

28.183

Meer weten? - wonen en dagbesteding: Carmen Ananias, Wil Buijs of Monique de Lange, (050) 575 26 20 - andere vragen: Postbus 9473, 9703 LR Groningen, (050) 542 19 99, of via e-mail info@novo.nl

www.novo.nl


Sooloo mannenmode

Flora en Fauna Nienhuis

Holtz Vloeren Import

Rijksstraatweg 129, 9752 BD Haren, 050 - 537 08 88 www.sooloo-mannenmode.nl

Rijksstraatweg 32, 9756 AG Glimmen, 050- 406 14 90 www.floraenfauna.nl

Felland 7f, 9753 TA Haren, 050 - 535 25 15 www.holtzvloeren.nl

Sportshop Haren

Gastrovino Hein Post

Hubo van der Werf

de Brinken 8, 9752 JH Haren, 050 - 534 44 12 www.sportshopharen.nl

Brinkhorst 29-31, 9751 AS Haren, 050- 534 73 97 www.heinpost.nl

Kerkstraat 10, 9751 BC Haren, 050 - 534 68 70

Tia Mode

Groente Kwekerij Noordlaren

Kerkstraat 1, 9751 BA Haren, 050 - 535 29 74

Rijksstraatweg 172, 9752 BN Haren, 050 - 534 57 64

Lageweg 7, 9479 TA Noordlaren, 050- 406 10 22

J&M-Woonstyle

Twiddel

Keurslagerij Martin Dijk

Hortuslaan 11, 9751 BE Haren, 050 - 534 15 25

Viermat 10, 9753 KW Haren, 050 - 526 70 69 www.twiddel.nl

Kerkstraat 15, 9751 BA Haren, 050- 534 45 17

Jan Ploeger Woondecoratie

Kruidenier Wolters

Wasserij Bouwman

Meerweg 42, 9752 JJ Haren, 050- 535 00 96 www.kruidenierwolters.nl

Kromme Elleboog 46, 9751 RE Haren 050 - 534 48 63

Kromme Elleboog 64, 9751 RE Haren 050 - 534 43 84

Inigo Lifestyle

Joe Binnenhuis arch.

Mitra’s Slijterijen

Brinkweg 8, 9756 AM Glimmen, 050 - 406 22 96 Luuk Kuipers Atelier voor Meubelstoffering

Rijksstraatweg 183, 9752 BE Haren, 050 - 537 01 93

Rijksstraatweg 204, 9752 BR Haren, 050- 534 57 75 www.mitra.nl

Witteveen

Natuurwinkel Haren

Brinkhorst 12, 9751 AT Haren, 050 - 503 58 21

De Brinken 16, 9752 BW Haren, 050- 534 11 77

Zeeman Textielsupers

Super De Boer

Rijksstraatweg 203, 9752 BH Haren, 050 - 534 91 76

Rijksstraatweg 193-D, 9752 BH Haren, 033 - 454 77 77

Felland Noord 10, 9753 TB Haren, 050 - 503 45 95 www.luukkuipers.nl Marcelle de la Rie Interieurontwerp & advies Perklaan 19, 9752 GN Haren, 050 - 534 13 54

Uringa

Maria’s creaties

Molenweg 5, 9751 AE Haren, 050- 534 86 86

Hemelrijk 21, 9753 KM Haren, 050 - 534 33 56

Vishandel De Meermin

Melles Interieur

Emmalaan, 9752 KS Haren, 050- 534 38 25

Westerse Drift 20, 9752 LG Haren, 050 - 534 74 70 www.mellesinterieur.nl

Wibra Supermarkt B.V.

• bLOEMEN Bloem & Kunst

Anjerlaan 30-A, 9753 GC Haren, 050 - 406 22 99

Michel de Thouars Ontwerpen

Bloembinderij Marcel Kuipers

• SCHOENEN

De Brinken 7, 9752 BV Haren, 050 - 534 12 61 www.bloemistgroningen.nl

Engel de Bengel

Bloemen Mozaiek

Brinkhorst 9, 9751 AS Haren, 050 - 360 06 11

Felland Noord 9, 9753 TB Haren, 050 - 534 75 44 www.multimate.nl

Brinkhorst 2, 9751 AT Haren, 050 - 537 02 00 www.bloemen-mozaiek.nl

Molenkamp E. Schoenen B.V.

Nr 13, bijzonder voor binnen & buiten

Rijksstraatweg 160-A, 9752 BN Haren, 050 - 535 04 97, www.molenkamp.nl

Zuidlaarderweg 13, 9756 CE Glimmen 050 - 406 37 51

Pater Schoenreparaties

Roede Vloeren

Bloemsierkunst “De Anjer”

Meerweg 5, 9752 JA Haren, 050 - 534 37 08 www.paterschoenreparatie.nl

Middelhorsterweg 69a, 9751 TC Haren 050 - 534 09 73, www.roedevloeren.nl

Rijksstraatweg 173, 9752 BE Haren, 050 - 537 07 01

Schoenenreus

Scholma Woontextiel

Flowers Freestyle

Brinkhorst 16-18-20, 9751 AT Haren, 050 - 537 11 16 www.schoenenreus.nl

Raadhuisplein 18, 9751 AP Haren, 050 - 534 48 19

Van Waesberge

Vogelzangsteeg 6, 9479 TG Noordlaren 050 - 534 34 50, www.sjenetblom.nl

Bloemkwekerij Vogelzang

Vogelzangsteeg 15b, 9479 TE Noordlaren 050 - 534 44 23

Kerkstraat 3, 9751 BA Haren, 050 - 577 55 20 www.flowers-freestyle.nl

Multimate Servicebouwmarkt

Meerweg 56, 9752 JJ Haren, 050 -535 07 22

Rijksstraatweg 193-B, 9752 BH Haren, 050 - 534 65 79 www.vanwaesberge.nl

Klaas Dillema Bloemsierkunst

Ziengs

Molenweg 7, 9751 AE Haren, 050 - 525 97 93

Rijksstraatweg 164, 9752 BN Haren, 050 - 537 03 24 www.ziengs.nl

Groeneveld Bloemsierkunst

Reinhart Orchidee

Oude Brinkweg 18, 9751 RM Haren, 050 - 589 36 55

Westerveen 16, 9751 HW Haren, 050 - 406 24 55 www.reinhartorchideeen.nl

Sjenet Blom Kasten, Tafels

Slapen doe je met HOMAN

Rijksstraatweg 167, 9752 BE Haren, 050 - 534 42 35 www.homan-haren.nl Stijl

Hortuslaan 2, 9751 BG Haren, 06 -12 07 09 60 Tax. Kunst & Ant. J.R.H. van den Hende B.V.

• INRICHTING & INTERIEUR

Postbus 16, 9750 AA Haren, 050 - 312 77 33 The B&R Design Company B.V.

• ETEN & DRINkEN

Achilles Services

Ereprijsweg 41, 9753 AR Haren, 050 - 534 09 99

Felland 9a, 9753 TA Haren, 050 - 535 25 65

Bakkerij Haafs

Anna van Schilfgaarde Int. & Int.adv

Ubels Natuursteen

Raadhuisplein 8, 9751 AM Haren, 050 - 535 08 04 Banketbakkerij Rodenburg

Westerse Drift 2, 9752 LG Haren, 050 - 534 82 72 www.annavanschilfgaarde.nl

Essen 3, 9751 NB Haren, 050 - 534 34 11 www.ubelsnatuursteen.nl

Rijksstraatweg 198, 9752 BR Haren, 050 - 534 50 31

Atelier Trottinette

Van Leersum Stoffeerderij

Berends Groente- en Fruitzaak

Meerweg 125, 9752 JE Haren, 050 - 535 00 00

Anjerlaan 23a, 9753 GA Haren, 050 - 535 03 34

Beeldenatelier Marianne

Middelhorsterweg 72c, 9751 TH Haren 050 - 311 05 45

Boerderijwinkel Vos biologisch vlees

Holsteinslaan 7b, 9752 VP Haren, 050 - 534 03 26 www.kunst-inbeeld.nl

Vliet Natuursteen van

Frederiek Reitsma Kleur- en Interieurontwerp

Wereldwinkel Havos

C1000 Wim van Dijk

Rijksstraatweg 20, 9756 AE Glimmen, 050 - 406 26 36

Hortuslaan 4, 9751 BG Haren, 050 - 534 84 03

Anjerlaan 33, 9753 GB Haren, 050- 534 69 97 www.c1000.nl

Graalman Interieurs

De Visfuik

Harener Tegelhandel

Kroonkampweg 6a, 9752 KH Haren, 050- 535 12 94

Kromme Elleboog 24a, 9751 RD Haren, 050 - 534 57 18

Meester Koolweg 4, 9479 TD Noordlaren 050- 409 24 48

Ruitersteeg 4/1, 9752 VB Haren, 050 - 534 51 31

Felland 7a, 9753 TA Haren, 050 - 537 11 10


boekhandel + Onze Uw auto onzeLibris uitdaging Librisis boekhandel + Onze specialisaties zij

literatuurzijn: + reizen + k Libris boekhandel + Onze specialisaties Felland Noord 4 â&#x20AC;˘ Haren â&#x20AC;˘ 050 535 02 81zijn: literatuur + reizen + kinderboeken Libris boekhandel + Onze specialisaties Libris boekhandel zijn: + Onze specialisaties regionalia ++gezondh literatuur + reizen + kinderboeken regionalia ++gezondheid + zingevin literatuur + reizenliteratuur + kinderboeken + reizen + kinderboeken + regionalia + gezondheid + zingeving Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Hare regionalia + gezondheid regionalia + gezondheid + zingeving Libris boekhandel + Onze specialisaties zijn:+ zingeving

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 ww 40 1

Rijksstraatweg 205 534 40 13 + e-mail info@ literatuur + reizenLibris+boekhandel kinderboeken ++ 9752 BH Haren + tel. (050)www.boomker.nl + Onze specialisaties zijn:

literatuur205 + reizen kinderboeken www.boomker.nl Rijksstraatweg + 9752+ BH Haren + tel.+ (050) 40 13 e-mail+ info@boomker.nl Rijksstraatweg 205534 + 9752 BH+ Haren tel. (050) 534 40 13 + e-ma

regionalia + gezondheid + zingeving regionalia + gezondheid + zingeving www.boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl

Rijksstraatweg 205 + 9752 BH Haren + tel. (050) 534 40 13 + e-mail info@boomker.nl

www.boomker.nl


Reparatiebedr.huish.app.Smid

Dierenspec.zaak Discus Ekkelpkamp

Nieuwlandsweg 69, 9751 GK Haren, 050 - 534 69 92

Rijksstraatweg 135, 9752 BD Haren, 050 - 535 02 15

Andries de la Lande Cremer Fotografie

The Phone House Haren

Dierplezier Haren

Hovenpad 21, 9479 PV Noordlaren, 050 - 314 19 03

Rijksstraatweg 193, 9752 BH Haren, 050 - 535 03 22

Kromme Elleboog 44, 9751 RE Haren, 050 - 534 74 29 www.dierplezier.nl

• TEkST, bEELD, GELUID & WITGOED

BelCompany

Rijksstraatweg 187c, 9752 BE Haren, 050 - 750 16 90 www.belcompany.nl Bell Photo

• HOREN, ZIEN & UITERLIJkE VERZORGING

Stationsweg 30, 9751 CC Haren, 050 - 537 14 10

Eitens Haren Transport

Felland 5-A, 9753 TA Haren, 050 - 534 51 15 www.eitensharen.nl

Boomker Boeken+

De Edelsmederij

Rijksstraatweg 205, 9752 BH Haren, 050 - 534 40 13 fax: 050 - 534 03 94, www.boomker.nl

Meerweg 4, 9752 JH Haren, 050 - 537 08 04

Euronoord B.V.

Drogisterij Aiking

Boot & Heijmans Kantoorvakhandel

Anjerlaan 32a, 9753 GC Haren, 050 - 535 06 96

Kerkstraat 4, 9479 PK Noordlaren, 050 - 409 43 06 www.euronoord.nl

Rijksstraatweg 202, 9752 BR Haren, 050 - 537 01 37 www.officeteambena.nl

Etos Haren

H.P. Steenhuis Piano’s en Vleugels

Brinkhorst 13-15, 9751 AS Haren, 050 - 537 01 34

Bruna Haren

Kleur- en Kledingstijladvies Greta Douma

Rijksstraatweg 34-36, 9756 AG Glimmen 050 - 406 26 46, www.hpsteenhuispiano.nl

Brinkhorst 22-24, 9751 AT Haren, 050 - 534 41 39 www.bruna.nl

Fazantenlaan 36, 9751 EV Haren, 050 - 534 34 45

Harlekijn Kinderdagverblijven

Hans Anders Opticiens

Cinetheek Haren

De Brinken 14, 9752 BW Haren, 050 - 503 08 96

Kromme Elleboog 27, 9751 RB Haren 050 - 534 30 00

Rijksstraatweg 222, 9752 BT Haren, 050 - 535 12 95

Horloger-Juwelier Mulder

Het Harener Schoonmaakbedrijf V.O.F.

Computertechnicus Hayo Kuilman

De Brinken 5, 9752 BV Haren, 050 - 534 81 12

Kromme Elleboog 58, 9751 RE Haren, 050 - 534 75 42

Kerkstraat 39, 9751 BB Haren, 050 - 537 08 12 www.pc-techniek.com

Huidverzorging Xyny

Honebeeke Pianostemmer

Oude Middelhorst 77, 9753 BR Haren, 06 - 29 16 59 60

Digno

Juwelier Ten Berge

Keesomweg 8, 9752 NJ Haren, 050 - 534 47 66 www.pianostemmerhonebeeke.nl

Rijksstraatweg 132, 9752 BL Haren, 050 - 534 99 65 www.digno.nl

Rijksstraatweg 170, 9752 BN Haren, 050 - 534 49 54

Horse Touch Bekappen van Paarden

Kruidvat

Drukkerij G. van Ark

Rijksstraatweg 181, 9752 BE Haren, 0318 - 579 111

Tuindorpweg 25, 9753 JB Haren, 050 - 534 97 14 www.fysiotouch.nl

Kerkstraat 32, 9751 BD Haren, 050 - 534 74 47 www.drukkerijvanark.nl

Louisa’s Sieraden

Intertoys

De Brinken 22, 9752 BW Haren, 050 - 537 04 74

Erik Vos Fotografie

Agricolahof 6, 9752 NN Haren, 050 - 534 06 93 http://sieraden.louisa-martin.com

Walstroweg 22, 9753 AL Haren

Ouwerkerk Optiek

Onnerweg 91, 9751 VC Haren, 050 - 534 19 77

Expert Coen Hof B.V.

Meerweg 11, 9752 JA Haren, 050 - 534 40 82

justlunch

Rijksstraatweg 216-220, 9752 BS Haren, 050 - 534 49 27 www.expert.nl

Parfumerie Cosmé

Dorpsweg 67, 9755 PB Onnen, 050 - 313 56 78

Brinkhorst 19, 9751 AS Haren, 050 - 534 46 62

Kinderdagverblijf Harlekijn

Pearle Opticiens

Folkert Konings

Brinkhorst 21, 9751 AS Haren, 050 - 537 02 26 www.pearle.nl

Hortuslaan 18, 9751 BG Haren, 050 - 308 05 22 www.kdvharlekijn.nl

Jachtlaan 5, 9751 BP Haren, 050 - 534 72 23 www.folkertkonings.nl

Jarrow

Klear & Klean

Foto Loek

Raadhuisplein 21, 9751 AP Haren, 050 - 535 07 30

Felland Noord 10, 9753 TB Haren, 050 - 853 68 74 www.klearenklean.nl

Meerweg 187, 9752 XB Haren, 050 - 309 66 11 www.fotoloek.nl

Van der Loo Optiek

Maarwold Service Appartementen

Rijksstraatweg 178, 9752 BP Haren, 050 - 537 11 86

Nesciolaan 32, 9752 HM Haren, 050 - 534 64 22 www.maarwold.nl

Schoonenberg Hoorcomfort

Foto Spijker

Martini Coins O.L.

Raadhuisplein 20, 9751 AP Haren, 050 - 534 74 51 Fotostudio John Stoel

• OVERIG

Kromme Elleboog 35, 9751 RB Haren 050 - 534 00 08

Oosterweg 68, 9751 PK Haren, 050 - 526 45 16 www.willemsmunten.nl

Aa Clean Haren

Nabestaanboek.nl

G.A. Ennes

Molenkampsteeg 45, 9751 TS Haren, 050 - 534 03 76

Rijksstraatweg 234, 9752 CJ Haren, 050 - 534 01 79

Rijksstraatweg 159, 9752 BD Haren, 050 - 534 43 71

Aan ‘t Zandpad

Pido Kinderopvang B.V.

Heas

Hoge Hereweg 27, 9756 TG Glimmen, 050 - 406 35 96 www.aanhetzandpad.nl

Oosterweg 65a, 9751 PC Haren, 050 - 534 38 43 www.pido.nl Sportcentr. Scharlakenhof, memb. Sportijn Gr. Geertsemaweg 3, 9751 XA Haren, 050 - 534 55 22 www.sportijn.com

Felland Noord 12, 9753 TB Haren, 050 - 534 48 14 www.heas.nl Helikon Cultuureducatie

Parallelweg 10, 9756 CD Glimmen, 050 - 406 12 33 www.helikonglimmen.nl

Action

Raadhuisplein 7, 9751 AM Haren, 050 - 534 52 98 www.action.nl Baboffel

Kerkstraat 13, 9751 BA Haren, 050 - 535 11 39 www.baboffel.nl

Stambecco Reizen

BSO GOK Op Stelten

Stichting Kinderopvang Haren

HOF audio - licht - beeld

Onnerweg 47, 9751 VB Haren, 050 - 308 04 77

Felland Noord 3, 9753 TB Haren, 050 - 534 69 80 www.hof.nl

Creatief met Madelief

Hemsterhuislaan 4, 9752 ND Haren, 050 - 534 56 37 www.kinderopvangharen.nl

Zwanebloemweg 44, 9753 JJ Haren, 050 - 534 52 58

Stichting Kinderopvang Haren

Primera Haren

dans op maat

Rijksstraatweg 149, 9752 BD Haren, 050 - 534 46 89

Rijksstraatweg 287a, 9752 CD Haren, 050 - 535 26 75 www.dansopmaat.nl

Waterhuizerweg 7, 9753 HP Haren, 050 - 534 55 24 www.kinderopvangharen.nl

Herry’s Music Service

Felland Noord 3, 9753 TB Haren, 050 - 556 72 09 www.hmsbackline.nl

Print & Copy Service Haren

Rijksstraatweg 131, 9752 BD Haren, 050 - 534 33 33 www.pcsh.nl

De Onner Esch

Dorpsweg 5, 9755 PA Onnen, 06 - 28 96 86 79

Meidoornlaan 23, 9756 BM Glimmen, 050 - 406 12 47


Fax: Fax:E-mail: 050 050 -- 534 534info@koopsenbrakel.nl 89 89 90 90 Internet: www.koopsenbrakel.nl E-mail: E-mail: info@koopsenbrakel.nl info@koopsenbrakel.nl Internet: Internet: www.koopsenbrakel.nl www.koopsenbrakel.nl

Felland Noord 1a 9753Noord TB Haren-gn Felland Felland Noord 1a 1a Tel.: - 534 47 21 9753 9753 TB TB050 Haren-gn Haren-gn - 534 89 90 Tel.: Tel.:Fax: 050 050050 -- 534 534 47 47 21 21 Fax: Fax:E-mail: 050 050 -- 534 534info@koopsenbrakel.nl 89 89 90 90 Internet: www.koopsenbrakel.nl E-mail: E-mail: info@koopsenbrakel.nl info@koopsenbrakel.nl Internet: Internet: www.koopsenbrakel.nl www.koopsenbrakel.nl

elektra elektra airco airco airco sanitair sanitair sanitair riolering riolering riolering dak- en dakdaken en zinkwerken zinkwerken zinkwerken

gas gas gas water water water C.V. C.V. C.V. elektra elektra elektra airco airco airco sanitair sanitair sanitair riolering riolering riolering dak- en dakdaken en zinkwerken zinkwerken zinkwerken

m o o r w o h s s g g n n i i t g i h l i c i e l v r e Ve B , e c i v k r e e i s n w h c u e o T B e i t a l l a t s & In


Stichting Kunst en Vliegwerk

Brasserie Konditorei Timmerman

Petit Restaurant De Waterlelie

Rijksstraatweg 311, 9752 CE Haren, 050 - 534 30 54

Rijksstraatweg 155, 9752 BD Haren, 050 - 534 99 78

Osdijk 4, 9479 TC Noordlaren, 050 - 311 57 33

Studiecentrum Haren V.O.F.

Brasserie ‘t Hart van Haren

Pizzeria SA Capanna

Oude Brinkweg 1, 9751 RH Haren, 050 - 534 89 19 www.studiecentrumharen.nl

Eemke van der Veenpad 1, 9752 JZ Haren 050 - 535 09 08, www.hartvanharen.nl

Vondellaan 2, 9752 EC Haren, 050 - 534 20 33 www.sacapanna.nl

Tj. van der Woude Verhuizingen

Café Friescheveen

Recreatiepark “Onnenstaete”

Felland Noord 5, 9753 TB Haren, 050 - 534 74 19 www.vanderwoudeverhuizingen.nl

Meerweg 136, 9752 XE Haren, 050 - 309 14 86

Dorpsweg 67, 9755 PB Onnen, 0341 - 455 515 www.onnenstaete.nl

VakantieXperts

Rijksstraatweg 143-145, 9752 BD Haren 050 - 534 77 55, www.indenherberg.nl

Royal Garden

Café Restaurant De Paalkoepel

Schathuis Glimmen

Meerweg 225, 9752 XD Haren, 050 - 309 52 52 www.depaalkoepel.nl

Meentweg 26, 9756 TB Glimmen, 050 - 406 25 43 www.schathuisglimmen.nl

Café V.O.F. de Zaak

Sher-E-Bangla

Vondellaan 6, 9752 EC Haren, 050 - 534 38 89

Rijksstraatweg 127-1, 9752 BC Haren, 050-534 89 39

Oorsprong” Ekologisch Vlees

Café, Huiskamerrestaurant Het Oude Veerhuis

Sociëteit De Poll

Zuidlaarderweg 61, 9479 TH Noordlaren 050 - 406 27 37

Meester Koolweg 2, 9479 TD Noordlaren 050 - 409 67 64, ww.hetoudeveerhuisnoordlaren.nl

Pollselaan 5, 9756 CJ Glimmen, 050 - 406 12 75

APM Bio Energie

Ceel

Felland Noord 10, 9751 TB Haren, 050 - 535 13 71 www.apm-duurzame-energie.nl

Rijksstraatweg 127b, 9752 BC Haren, 050 - 534 71 44

Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen, 050 - 406 26 48 www.detiehof.nl

Chinees Indisch Restaurant “King Wah”

TSH-Café Shop

Axiair

Rijksstraatweg 158, 9752 BN Haren, 050 - 534 54 04

Oosterweg 86, 9751 PK Haren, 050 - 534 40 17

Felland 5c, 9753 TA Haren, 050 - 534 65 82 www.axiair.nl

Chinees-Indisch-Restaurant “Kui-Ping”

V.O.F. Het Voorhuis

Rijksstraatweg 226, 9752 CJ Haren, 050 - 534 31 51

Kromme Elleboog 5, 9751 RA Haren, 050 - 535 15 55

Bergrent

De Bourgondiër Glimmen

Villa Sasso

Meerweg 141-A, 9752 XA Haren, 050 - 309 14 02 www.vanbergen.nl

Zuidlaarderweg 4, 9756 CH Glimmen, 050 - 406 12 81

Meerweg 221, 9752 XC Haren, 050 - 309 13 65 www.villasasso.nl

Bossewinkel Machinery

Kerkstraat 7, 9751 BA Haren, 050 - 534 36 73

Zuidlaarderweg 40, 9479 TJ Noordlaren 050 - 409 09 93, www.bossewinkel-machinery.com

De Twee Provinciën

Circlair Benelux

Eetcafe de Lanteern

Felland 5c, 9753 TA Haren, 050 - 534 65 82

Middenstraat 2, 9479 PL Noordlaren 050 - 402 98 90, www.delanteern.nl

• (VER)bOUW

Rijksstraatweg 384, 9752 CR Haren 050 - 406 17 54

Fair Play Scharlakenhof

A&H Installaties

Geertsemaweg 3, 9751 XA Haren, 050 - 534 55 22

Kroonkampweg 29, 9752 KG Haren, 050 - 525 86 02

Ercon Contactlenzen & Consultancy

Grillhouse Onnen

A.F. Eikenaar Binnehuisarchitect

Nieuwe Schoolweg 1-A, 9756 BA Glimmen 050 - 406 21 80, www.erconctl.nl

Dorpsweg 67, 9755 PB Onnen

Henricus Muntinglaan 77, 9751 PV Haren 050 - 534 30 37

Erika Onnes Wijnimport

Rijksstraatweg 57, 9752 AC Haren, 050 - 537 07 73

Beslotenveenseweg 2, 9479 TL Noordlaren 050 - 406 27 65, www.blankehoeve.nl

H.P. Projekt

Intermezzo

Rijksstraatweg 47, 9756 AC Glimmen 050 - 406 11 9

Rijksstraatweg 152, 9752 BN Haren, 050 - 535 17 27 www.intermezzoharen.nl

Heikens & Partners

Jachthaven Zuidwesthoek

Oranjerie 9, 9753 CC Haren, 050 - 535 05 62

Meerweg 247, 9752 XD Haren, 050 - 309 44 44 www.jachthavenzuidwesthoek.nl

Begeman

Kievit’s Corner

Berends Bouw en Verbouw

Dorpsweg 60, 9755 PE Onnen, 050 - 406 28 02

Loon-Handelsbedrijf Veldman

Oude Middelhorst 1a, 9751 TK Haren 050 - 535 26 42

Lageweg 25, 9479 TA Noordlaren, 050 - 409 37 44

Manege De Bongerd

Kooisingel 4, 9753 EX Haren, 050 - 534 07 00

N.B.C.

Rijksstraatweg 132-134, 9756 AK Glimmen 050 - 406 14 54, www.manegedebongerd.nl

Bouw-en klussenbedrijf W.van der Es

Mediterrano

Bouwmanagement Doornkamp

Bosland 8, 9753 EV Haren, 050 - 406 30 05

Netco Technisch Handelsburo

Rijksstraatweg 193-C, 9752 BH Haren 050 - 534 66 73

Kamperfoelieweg 52, 9753 EP Haren, 050 - 534 58 16

Mercure Haren Groningen

Berkenlaan 46, 9751 GS Haren, 050 - 534 75 09

Oakley Horseboxes Benelux

Emmalaan 33, 9752 KS Haren, 050 - 534 70 41

Bulthaup

Viaductweg 6, 9751 HR Haren, 050 - 406 13 84

Paviljoen “Sassenhein”

Lutsborgsweg 51, 9752 VT Haren, 050 - 534 49 32

Rijksstraatweg 134, 9752 BL Haren, 038 - 423 11 00 www.haren.bulthaup.nl

Rijksstraatweg 182, 9752 BP Haren, 050 - 534 92 46 www.vakantiexperts.nl

• GROOTHANDEL

CIT Technics

Helen Patterson Design

Rijksstraatweg 47, 9756 AC Glimmen 050 - 406 11 98

Pinksterbloemweg 11, 9753 HC Haren 050 - 534 33 27

Café In den Herbergh

De Pub

Meerweg 245, 9752 XD Haren, 050 - 309 40 65

Herberg “De Blankehoeve”

Rijksstraatweg 127, 9752 BC Haren, 050 - 534 63 24

Stichting “De Tiehof”

• HUIS & TUIN

Arjan de Wit Bouwadviseurs B.V.

Rijksstraatweg 276, 9752 CL Haren, 050 - 311 81 18 www.arjandewit.nl Bakker Menno Bouwbedrijf

Zuinigstraatje 1, 9479 PM Noordlaren 050 - 409 59 18, www.bouwbedrijfmhbakker.nl Blekenweg 44, 9753 JT Haren, 050 - 534 35 62

Bergman b.v.

Felland 13, 9755 TA Onnen, 050 - 534 48 99

Bruiniers Bouwbedrijf W.

Paviljoen Appelbergen

Co Wolfs Binnenhuisarchitect

• HORECA

Hoge Hereweg 33, 9756 TG Glimmen 050 - 406 15 94, www.paviljoenappelbergen.nl

Botanicuslaan 35, 9751 AB Haren, 050 - 537 08 18 www.cowolfs.nl

Astoria

Pension Herberg Vrieling

Rijksstraatweg 200, 9752 BR Haren 050 - 534 52 00, www.astoria.nl

Zuidlaarderweg 28, 9756 TM Glimmen 050 - 406 19 12, www.bedandbreakfast.nl


Eesto Bouw

Wieland Bouwbedrijf

Technisch Installatieburo Smid Glimmen

Rijksstraatweg 110, 9756 AJ Glimmen 050 - 406 33 36, www.eestobouw.nl

Zuidlaarderweg 97, 9479 PR Noordlaren 050 - 409 27 82

Rijksstraatweg 64, 9756 AH Glimmen, 050 - 406 13 62 www.smidglimmen.nl

Geveke Bouw B.V.

Wolters Bouwbedrijf

Via Montage

Oosterweg 127, 9751 PE Haren, 050 - 533 47 77

Kerkstraat 14, 9479 PK Noordlaren, 050 - 409 12 97

Zwanebloemweg 4, 9753 JH Haren, 050 - 534 33 85

Graaf Afbouw de

Weeber Beveiligingen B.V.

Felland Noord 7, 9753 TB Haren, 050 - 406 19 46 www.degraafafbouw.nl

• TUIN

Felland Noord 10, 9753 TB Haren, 050 - 534 03 80

Graaf Bouw de

E-plant

• SCHILDEREN, GLAS & STUkADOREN

Nieuwe Schoolweg 3, 9756 BA Glimmen 06 - 54 66 15 86

Meentweg 18, 9756 AN Glimmen, 050 - 406 18 03 www.e-plant.nl

Aasman Stukadoors- en afbouwbedrijf

Groeneveld b.v.

Bartelds Hoveniersbedrijf

Korenbloemweg 7, 9753 HA Haren, 050 - 535 22 82

Rijksstraatweg 66, 9756 AH Glimmen, 050 - 406 21 60

Brogera Stukadoors- en afbouwbedrijf

Grondverzetbedrijf J. de Groot

Dorpsweg 50, 9755 PE Onnen, 050 - 406 19 91 www.bartelds.nl

Felland 6-A, 9755 TB Onnen, 050 - 535 03 59

De Gazonmaaier

Interieurbouw Du Toit

Rijksstraatweg 307, 9752 CE Haren 050 - 534 51 20, www.gazonmaaier.nl

Molenkampsteeg 2, 9751 TT Haren, 050 - 535 22 66

Felland 9c, 9753 TA Haren, 050 - 535 01 78 www.brogera.nl Glaszettersbedrijf Willem Bazuin

De Tuindame

Rijksstraatweg 35b, 9756 AB Glimmen 050 - 406 38 66

J. Bolt B.V. Aanneming en Wegenbouw

Magnoliahof 20, 9753 EJ Haren

Hans Joling Schilderwerken

Felland Noord 2, 9753 TB Haren, 050 - 534 48 85 www.jbolt.nl

De Vries & Westers Hoveniers

Essen 3a, 9751 NB Haren, 050 - 534 49 14

Felland Noord 6, 9753 TB Haren, 050 - 534 99 90 www.hansjoling.nl

Fred Hemmes Boomkwekerij

Jos Sikkema Stukadoorsbedrijf

Felland Noord 2, 9753 TB Haren, 050 - 534 48 85

Duinweg 2-A, 9479 TM Noordlaren, 050 - 406 30 62 www.boomkwekerij-tuinontwerp.nl

Schildersbedrijf Edwin Muurling

J. van Zoest Bouw en Verbouw

Harko Werkman Tuinaanleg en Onderhoud

De Sitterweg 18, 9751 VJ Haren, 06 - 14 76 86 66

Rijksstraatweg 5, 9756 AA Glimmen, 050 - 313 60 91

Kroonkampweg 21, 9752 KE Haren

Schildersbedrijf Geert Hogenkamp Haren

J.C. Nauta

Hooft Hoveniers

Van Trojenweg 13, 9751 VK Haren, 050 - 534 18 89

Middelhorsterweg 109, 9751 TD Haren 050 - 525 03 25

Korenbloemweg 14, 9753 HB Haren, 050 - 534 30 99

Schildersbedrijf Van Dijken

Hoveniers/Groenvoorzieningsbedrijf Nuver

Jurjen Haan Bouwkundig Beheer

Waterhuizerweg 23, 9753 HP Haren, 050 - 534 78 96

Steegakkers 6, 9479 PW Noordlaren, 050 - 409 00 45 www.jordanvandijken.nl

J. Bolt B.V.

Lutsborgsweg 73, 9752 VT Haren, 050 - 406 35 33

Felland 7, 9753 TA Haren, 050 - 534 17 30

Schildersbedrijf Wil Helbig

Klus Bedrijf Loman

Hoveniersbedrijf De Natuurtuin

Vossenlaan 2, 9751 GE Haren, 050 - 534 50 09

Ereprijsweg 47, 9753 AR Haren, 06 - 24 08 88 17

Viaductweg 52, 9751 HS Haren, 050 - 406 14 42 www.natuurtuin.nl

Stukadoorsbedrijf Visie

Klussenbedrijf Sivic

P Wierengaweg 27, 9751 CM Haren, 050 - 534 49 21

Wederikweg 42, 9753 AC Haren, 06 - 42 13 42 05 Walter Hoogesteger Schilders

Klussenbureau Vlaar

Hoveniersbedrijf Dirk

Zuidlaarderweg 3, 9756 CE Glimmen, 050 - 406 23 15

Beslotenveenseweg 4a, 9479 TL Noordlaren

Magnoliahof 15, 9753 EH Haren, 050 - 314 65 71

Zichtwerk Schilderwerken

Kwant Bouwbedrijf

Nijhof Biologische Gewasbescherming

Hugo de Vriesweg 59, 9751 PR Haren

Essen 21, 9751 NC Haren, 050 - 534 98 33 www.bouwbedrijfkwant.nl

Vogelzangsteeg 19, 9479 TE Noordlaren, 050 - 406 28 17 www.nijhofbgb.nl

• MAkELAAR, NOTARIS & ADVOCAAT

Loon- en Aannemingsbedrijf Van der Es

Zuidveld 18, 9755 TM Onnen, 050 - 406 19 50 www.haflingernederland.com

Tuincentrum “Tubantia”

Rijksstraatweg 231, 9752 CA Haren, 050 - 534 52 53

Alfred Bakker Makelaars

Felland 4, 9753 TA Haren, 050 - 406 10 41 www.niebouw.nl

• INSTALLATIEWERk

Rijksstraatweg 233, 9752 CA Haren, 050 - 534 45 33 www.alfredbakker.nl

Omniklus

Gasservicebedrijf Gaslijn

Rijksstraatweg 28/39, 9752 AE Haren, 050 - 534 03 24

Middelhorsterweg 30a, 9751 TG Haren 050 - 534 77 88, www.gaslijn.nl

Niebouw B.V.

Onderhoudsbedrijf Borg

Betty Dunning Makelaardij

Hoge Hereweg 23a, 9756 TG Glimmen 050 - 406 38 50 www.borgverbouw.nl

Installatie- en Klussenburo Ben van der Laan

Rietdekkersbedrijf J. Vos

Scharlakenlaan 2, 9751 HD Haren, 050 - 534 66 99 www.bettydunning.nl Feenstra Makelaars

Dorpsweg 15a, 9755 PA Onnen, 050 - 534 77 14

Rijksstraatweg 214, 9752 BS Haren, 050 - 534 70 66 www.feenstramakelaars.nl

Installatieburo Berghuis

Groothuis Bouwmanagement

Felland 9a, 9753 TA Haren, 050 - 534 45 53 www.ibberghuis.nl

Rijksstraatweg 28, 9756 AG Glimmen, 050 - 537 03 08

Installatieburo Haren

Emmalaan 82, 9752 KV Haren, 050 - 534 16 27

Rozema Ontw en advies voor de bouw

Berkenlaan 20, 9751 GR Haren, 06 - 30 64 39 64

Lieberom Makelaars

Laagveld 19, 9753 KG Haren, 050 - 534 07 87

Installatieburo Lanting

Scholtmeijer Aannemingsbedrijf

Rijksstraatweg 94, 9752 BJ Haren, 050 - 534 40 64

Rijksstraatweg 131-A, 9752 BD Haren, 050 - 534 92 42 www.lieberommakelaars.nl

Middelhorsterweg 57, 9751 TC Haren 050 - 534 72 88, www.scholtmeijer.nl

Konings Totaalinstallateurs

Lucas Klamer Vastgoed Consultancy

Van Dalen Verbouw & Onderhoud

Rijksstraatweg 208, 9752 BR Haren, 050 - 534 47 35 www.koningstotaalinstallateurs.nl

Heesterlaan 4, 9753 EG Haren, 050 - 318 87 67 www.lucasklamer.nl

Westerse Drift 12, 9752 LG Haren, 050 - 534 56 45

Koops en Brakel Installateurs

Makelaardij Hans Wichers

Venema Bouw B.V.

Felland Noord 1a, 9753 TB Haren, 050 - 534 47 21

Oosterweg 84, 9751 PK Haren, 050 - 535 19 62

Felland Noord 7a, 9753 TB Haren, 050 - 406 12 01 www.venemabouw.nl

Technisch Installatiebedrijf Boerema B.V.

Makelaardij Jet Winters

Middelhorsterweg 30, 9751 TG Haren, 050 - 534 99 02

Rijksstraatweg 21, 9752 AA Haren, 050 - 534 05 15

Oude Boerenweg 11, 9756 TL Glimmen 050 - 406 20 39

Kruizinga


www.jetwinters.nl

Kapsalon Petra

Notarispraktijk Kuin Haren B.V.

Spoorlaan 2, 9753 HV Haren, 050 - 535 26 66

Anenco

Rijksstraatweg 217a, 9752 CA Haren, 050 - 534 56 49

Kapsalon Quintus

Skala & Skala advocaten

Molenweg 9, 9751 AE Haren, 050 - 534 54 17

Rijksstraatweg 38, 9756 AG Glimmen 050 - 406 30 69

Zwanebloemweg 36, 9753 JJ Haren, 050-850 86 56

Unistee Makelaars B.V.

Kapsalon Tina

Ass. Kant. Meijer & Wiggers

Rijksstraatweg 142, 9752 BM Haren, 050 - 535 20 20

Oude Borg 3, 9753 BV Haren, 050 - 534 65 17

Hortuslaan 34, 9751 BH Haren, 050 - 534 38 58 www.meijer-wiggers.nl

Van Son Advies & Bemiddeling

Oude Brinkweg 89, 9751 RL Haren, 050 - 537 10 75

Klaske Rozeboom, Gewichtsconsulent

Assurantiekantoor All In One

Hemsterhuislaan 55, 9752 NC Haren 050 - 535 15 18, www.praktijkgewichtsbeheersing.nl

Meerweg 239, 9752 XD Haren, 050 - 549 37 41 www.allinone.nl

• MEDISCHE DIENSTEN, LICHAMELIJkE VERZORGING & SPORT

Klugkist Mode

Apotheek De Oude Middelhorst

Rijksstraatweg 180, 9752 BP Haren, 050 - 534 82 95, www.klugkistmode.nl

Assurantiekantoor P. Teune

Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren, 050 - 502 01 27 www.teune-verzekeringen.nl Assurantiekantoor Ridderbos

Oude Middelhorst 18, 9751 TK Haren, 050 - 534 74 95 www.apotheekdeoudemiddelhorst.nl

Logopedisch Centrum Noord

Apotheek R.E. van der Neut

Marco & Miranda’s Haarmode

Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren, 050 - 534 47 78 www.apotheekvanderneut.nl

Molenkampsteeg 10, 9751 TT Haren, 050 - 534 43 03 www.mm-haarmode.nl

Beautysalon Hem en Haar

OIM Orthopedie Haren

Molenweg 2, 9751 AH Haren, 050 - 535 10 28

De Grijs Assurantiën

Mezenlaan 6, 9753 HX Haren, 050 - 534 19 71

Kerklaan 36-A, 9751 NN Haren, 050 - 534 30 14 www.oim.nl Prakt. Haptonomie/Fysiother. De Haas-Siefers Viaductweg 50, 9751 HS Haren, 050 - 406 19 03

Dames- en Herenkapsalon Onnes

Praktijk De “Eiseendenhof”

Harstkampen 22, 9753 ET Haren, 050 - 534 03 20

Kerkstraat 41, 9751 BB Haren, 050 - 534 72 71

Zuiderstraat 4, 9479 PP Noordlaren, 050 - 409 40 94 www.eiseendenhof.nl

Erik Bazuin

Body Control Haren

Holsteinslaan 17, 9752 VP Haren, 050 - 534 15 39 Catwalk Hairdesign

Dick Larkens Haarverzorging

Emmalaan 17, 9752 KS Haren, 050 - 526 82 39

Meerweg 3, 9752 JA Haren, 050 - 534 04 13 Dijkman Orthodontie

Precision Pilates

Molenweg 1, 9751 AE Haren, 050 - 534 82 71 www.orthodontistdijkman.nl

Pilates Studio en Opleidingcentrum Meerweg 79 , 9752 JD Haren, 06 - 289 697 22, www.preciouspilates.nl

Energy Zon- en Fitness Studio

Raadhuisplein 15, 9751 AN Haren, 050 - 537 12 95

Kromme Elleboog 64, 9751 RE Haren 050 - 534 10 19, www.ridderbos.nl Coöperatieve Rabobank Groningen e.o. UA Rijksstraatweg 217, 9752 CA Haren, 050 - 574 29 11 www.rabobank.nl/groningen Waterhuizerweg 34, 9753 HS Haren, 050 - 534 40 30 De Hypotheekshop

Rijksstraatweg 146, 9752 BM Haren, 050-301 77 77 Douma Assurantiën

Zuidlaarderweg 25, 9756 CG Glimmen 050 - 406 12 30 Fisc. Juridisch Adv.bur. Mr. G.T.E.P. Jurgens Mottenbrink 13, 9755 PP Onnen, 050 - 406 21 53 G. Smit

Laagveld 34, 9753 KB Haren, 050 - 535 12 23 Hofstede Assurantiën

Epi Centre Noord

Sauna-Zwemschool Haren

Raadhuisplein 23, 9751 AP Haren, 050 - 535 08 66 www.epicentrenoord.nl

Nieuwlandsweg 36, 9751 GM Haren, 050 - 534 53 36

Brinkhorst 34, 9751 AT Haren, 050 - 537 09 27 www.hofstedeassurantien.nl

Schoonheidssalon Beautiful

Horse Touch

Fysiotherapie Mw.H.M.Dusink

Remmingaweg 28, 9751 VP Haren, 06 - 54 34 04 05

Meerweg 58a, 9752 JJ Haren, 050 - 534 21 23 www.hiskefit.nl

Schoonheidssalon Rieneke

Tuindorpweg 25, 9753 JB Haren, 06 - 14 85 14 60 www.horsetouch.nl

Jachtlaan 42, 9751 BV Haren, 050 - 534 07 97

M. A.J. van Veen-de Haan

Gewichtsconculent Greta Douma

Sportcentrum Haren Body-Fit

Boerhoorn 12, 9756 CL Glimmen, 050 - 406 37 70

Fazantenlaan 36, 9751 EV Haren, 050 - 534 34 45

Anjerlaan 34, 9753 GC Haren, 050 - 534 00 02

Oris Bedrijfsadvisering

G.M. Coiffures

Van Woerden

Rijksstraatweg 132, 9752 BL Haren, 050 - 535 00 84

Slauerhofflaan 15, 9752 HA Haren, 050 - 534 42 86

Pensioenservice Noord

Hairdesign

Henricus Muntinglaan 37, 9751 PV Haren 050 - 526 98 00

Brinkhorst 5-A, 9751 AS Haren, 050 - 534 47 00

Voetje voor Voetje

SNS Bank

Haren N Zo

Weg voor de Jagerskampen 61, 9751 EL Haren 050 - 534 86 49

Rijksstraatweg 187b, 9752 BE Haren 050 - 534 88 15

Zwemschool Dorien

Taxtrade

Dilgtplein 1, 9751 NJ Haren, 050 - 526 06 18

Meentweg 11-A, 9756 AN Glimmen, 050 - 406 15 83

Molenweg 2a, 9751 AH Haren, 050 - 535 27 00 www.haren- n zo.nl Herman de Vries Mode

Rijksstraatweg 187, 9752 BE Haren, 050 - 534 65 06, www.hermandevriesmode.nl

Rijksstraatweg 246, 9752 CK Haren, 050 - 535 15 20

Teerling & Partners

Jan Worst Research Group

• VERZEkERING, HyPOTHEkEN & ADMINISTRATIE

Julianalaan 11, 9751 BM Haren, 050 - 534 83 20 www.janworst.com

ABCS

Van Hes Accountancy

Lokveenweg 51, 9751 CH Haren, 06 - 470 370 01

De Brinken 12, 9752 BW Haren, 050 - 534 64 98

Rijksstraatweg 271, 9752 CD Haren, 050 - 537 03 00 www.degoedkoopstelening.nl

Kapsalon Kraaima

Administratiekantoor “De Rekenkamer”

Rijksstraatweg 140, 9752 BL Haren, 050 - 534 52 66

Rijksstraatweg 18, 9752 AD Haren, 050 - 537 50 50 www.ajhdebruijn.nl

Kapsalon Manisha, voor Hem en Haar

Zuidlaarderweg 69a, 9479 PR Noordlaren, 050 - 409 05 46

Hemsterhuislaan 77, 9752 NC Haren, 050 - 534 01 02

Adminstratie- en Adviesbureau Poort

Kapsalon Margriet

Fazantenlaan 16, 9751 ET Haren, 050 - 534 39 16

Nieuwlandsweg 25, 9751 GH Haren, 050 - 502 07 67 www.kapsalonmargriet.nl

All in One Finance

Jos Coiffures

Rijksstraatweg 233, 9752 CA Haren, 050 - 501 24 13 Van Brederode Assurantiën

Meentweg 11, 9756 AN Glimmen, 050 - 534 83 30

Rijksstraatweg 254, 9752 CK Haren, 050 - 535 20 58

A.J.H. de Bruijn Assurantiën


Het leven bestaat voor een groot deel uit wonen en werken. Wonen in Haren is al mooi. Wat een genoegen moet het dan zijn als je hier ook tijdens werktijd mag toeven. Dat noemen we: ‘mooi werk in Haren’. Ontmoeting met mensen die in Haren hun boterham verdienen.

mooI wERK HET MOOIE WERK VAN UBEL MEDEMA Hovenier van de laatste rustplaats HET MOOIE WERK VAN ALBERT HEIJERMAN Kent Haren als werkgever en als woonplaats Albert Heijerman is al 25 jaar werkzaam voor de gemeente Haren. Hij kent Haren als werkgever en woonplaats. Hij zegt dat het in Haren mooi werken én mooi wonen is. “Laat ik beginnen met Haren als werkplek. In deze gemeente heerst een heel open en informele werksfeer, waarin ik heel zelfstandig kan zijn. Ik ben momenteel coördinator van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen. Intern ben ik door mijn lange staat van dienst ook vraagbaak voor veel collega’s geworden, ik ken Haren erg goed. Ik werk hier graag, daar kwam ik achter toen ik enige tijd geleden solliciteerde bij een andere. Na een gesprek reed ik naar Haren terug en vroeg me af of ik me als werknemer elders gelukkiger zou gaan voelen dan in Haren. Het antwoord was: nee. Ik heb de sollicitatie toen ingetrokken.” Heijerman heeft van 1984 tot 1996 in Haren gewoond. Hij zegt: “Als inwoner ben ik ook erg blij geweest met Haren. Vooral dat mijn kinderen hier konden opgroeien in een beschermde en veilige omgeving. Dorpse maat, ik kende de ouders van kinderen waarmee zij omgingen, ik hoefde me niet zorgen te maken dat ze in onveilige situaties terecht zouden komen. Dat heeft mij enorm veel rust gegeven. De kinderen zijn volwassen, wij wonen nu in Paterswolde. Dat is erg prettig wonen, maar als mijn vrouw en ik tegen elkaar zeggen: ‘Laten we even het dorp in gaan’, dan bedoelen we Haren. Want Haren heeft écht een prachtige uitstraling, dat hebben andere dorpen veel minder.”

•••••

MO O I WEr K

Ubel Medema is beheerder van de begraafplaatsen in Haren. Als hovenier gaat zijn hart open tussen lachende groene spechten, eeuwenoude bomen en monumenten van de dood. “Ik ben in de jaren 70 aangenomen als hovenier voor de begraafplaats. Ik had een baard en lang haar. Burgemeester Van Ketwich Verschuur vroeg of ik naar de kapper wilde gaan, want met zo’n kapsel kon ik toch geen begrafenis verzorgen, vond hij. Toen begreep ik pas dat mijn taak verder ging dan hovenier alleen.” Na een tijd in een andere functie te hebben gewerkt keerde Ubel na vele jaren terug in dit vak. “Het mooie aan dit werk: het geeft je een goed gevoel. Je treft mensen die met de dood zijn geconfronteerd, verdriet hebben. Voor hen kan ik wat betekenen, door te zorgen dat de begrafenis goed verloopt, dat het graf netjes is gedolven. Je hebt te maken met gevoelens van mensen.” Hij heeft het vak zien veranderen. “Vroeger was een begrafenis simpel. De kist zakte omlaag, het zand ging erover. Nu hebben mensen soms vergaande wensen en rituelen. Kinderen werden vroeger thuisgelaten, nu spelen zij zelfs een rol tijdens begrafenissen. Op het gebied van grafmonumenten heb ik in Haren gepleit voor soepele regels. Daardoor kom je hier nu heel uiteenlopende zerken en symbolen tegen.” Ubel Medema ziet de dood als onderdeel van de natuur. “Met de cyclus van leven en dood heb ik geen enkele moeite, maar als hier kinderen of jonge mensen worden begraven raakt me dat nog steeds. “Tijdens het interview wandelen we onder de treurwilgen bij de vijver, hagelstenen kletteren neer als hij zegt: “Het is mooi werk. Ik doe het heel graag”.


HET MOOIE WERK VAN HERMAN EITENS thuiskomen in Haren na lange tochten “Eitens Haren” staat met robuuste letters op de vrachtwagens van Transportbedrijf Eitens. Op snelwegen, landwegen en in binnensteden, overal in Noord-Nederland kom je ze tegen. En iedere dag komen ze na lange tochten (125.000 km per jaar) door weer en wind weer thuis in Haren. Op bedrijventerrein Felland is Herman Eitens (één van de drie gebroeders) de spin in het web. “Ik maak hier de routes en houd contact met de wagens onderweg”, zegt hij. “Wij vervoeren vooral agrarische producten, zoals kunstmest en aardappelen. Van de boer naar handelaren of omgekeerd. Het is mijn taak om in een logische route het adres waar je moet laden te combineren met het adres waar je moet lossen. Het wordt lastig als dat niet kan. Dan lukt het je bijvoorbeeld net niet om vóór drie uur te lossen bij een Aldi in Drachten, dan gaat hun expeditiepersoneel naar huis. Dan moet je de volgende dag eerst weer naar Drachten, dat kost je 70 kilometer en twee manuren! Ik heb mooi werk, omdat ik ’s ochtends werkelijk nog niet weet hoe de middag zal verlopen. Onderweg gebeurt er veel, worden routes omgegooid en moet je snel improviseren. Dat kan heel spannend zijn. De druk is soms zo groot dat je moet gaan tornen aan de nachtrust van je chauffeurs, dat doe ik niet graag. Maar de klanten worden tegenwoordig steeds zakelijker. Vroeger vonden ze het goed als je ’s middags kwam laden, nu moeten ze precies weten hoe laat.” Herman Eitens werkt met plezier in Haren, zou niets anders willen doen. Zijn opa was 80 jaar geleden boderijder en kolenhandelaar, zijn vader Kas zette het bedrijf voort en nu is de derde generatie aan de beurt. Het bedrijf telt zeven vrachtwagens en acht personeelsleden, waaronder de drie broers.

het ios oi

m

. . t s e gewe

TRICO SMID VERTROKKEN “Als ik kon… kwam ik terug” De heer J. Alserda uit Bedum heeft vele jaren een winkel gehad aan de Rijksstraatweg 151, op de plaats waar nu Bakkrij Bart is gevestigd. Het was ‘Trico Smid’, een textielwarenhuis waar de lage prijzen op kartonnetjes stonden geschreven en het licht van zoemende tl-lampen kwam. Het ontbreken van glitter & glamour was de kracht van Trico Smid. Waarom is de zaak gesloten? De heer Alserda: “Het pand is in 2006 verkocht aan een belegger, die de huur fors wilde verhogen zodra mijn huurcontract afliep. Dat zag ik niet zitten, dus heb ik mijn contract niet verlengd. Ik vond het erg jammer om in 2007 weg te gaan uit Haren. Om eerlijk te zijn, ik zou wel weer terug willen. Ik heb in Bedum nog steeds een Trico Smid, maar als ik in Haren een geschikt en betaalbaar pandje zou vinden, kwam ik weer!”


JANUAr I ma

di

wo

do 1

2

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

3

12

13

14

15

16

17

18 25

1

vr

za

4

19

20

21

22

23

24

5

26

27

28

29

30

31

zo

fE b r UAr I ma

di

wo

do

vr

za

zo

6

2

3

4

5

6

7

8

7

9

10

11

12

13

14

15 22

1

5

8

16

17

18

19

20

21

9

23

24

25

26

27

28

MA Ar t ma

di

wo

do

vr

za

zo

2

3

4

5

6

7

8

1

9 10 11

9

10

11

12

13

14

15

12

16

17

18

19

20

21

22

13

23

24

25

26

27

28

29

14

30

31

•••••

MO O I 2 0 0 9


Apr Il ma

di

wo 1

2

3

4

5

15

6

7

8

9

10

11

12

16

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

vr

za

zo

1

2

3

14

do

17

20

21

22

23

18

27

28

29

30

vr

za

zo

ME I ma

di

wo

do

18 19

4

5

6

7

8

9

10

20

11

12

13

14

15

16

17

21

18

19

20

21

22

23

24

22

25

26

27

28

29

30

31

zo

JUNI ma

di

wo

do

vr

za

23

1

2

3

4

5

6

7

24

8

9

10

11

12

13

14

25

15

16

17

18

19

20

21

26

22

23

24

25

26

27

28

27

29

30


JUlI ma

di

27

wo

do

vr

za

1

2

3

4

zo 5

28

6

7

8

9

10

11

12

29

13

14

15

16

17

18

19

25

26

za

zo

30

20

21

22

23

24

31

27

28

29

30

31

AU gU S t U S ma

di

wo

do

vr

31 32

3

4

5

6

7

1

2

8

9

33

10

11

12

13

14

15

16

34

17

18

19

20

21

22

23

35

24

25

26

27

28

29

30

36

31

zo

S E p tEMb E r ma 36 37

7

di

wo

do

vr

za

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

38

14

15

16

17

18

19

20

39

21

22

23

24

25

26

27

40

28

29

30

•••••

MO O I 2 0 0 9


O K tO b E r ma

di

wo

40

do

vr

za

1

2

3

zo 4

41

5

6

7

8

9

10

11

42

12

13

14

15

16

17

18 25

43

19

20

21

22

23

24

44

26

27

28

29

30

31

NOvE Mb E r ma

di

wo

do

vr

za

zo

2

3

4

5

6

7

8

1

44 45 46

9

10

11

12

13

14

15

47

16

17

18

19

20

21

22

48

23

24

25

26

27

28

29

49

30

zo

D E cE Mb E r ma 49 50

7

di

wo

do

vr

za

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

51

14

15

16

17

18

19

20

52

21

22

23

24

25

26

27

53

28

29

30

31


A

B

C

D

E

2

3

4

5

D

D

E

9

6

10

7

5

6

8

•••••

HArEN IN K A Art

B

C


STR ATENREGISTER A A-weg Achter de Hoven Achter de Molen Achterberghof Achterhorst Achtermadeweg Agricolahof Anjerlaan Anna Bijnspad Appelbergenweg

B7 D9-10 B3 B2 B3 A5 B4 D3-4 B3 D7

B Bakkerweg D5 Bamshorn C3 Bareldssteeg D6 Beatrixlaan B3-4 Berkenlaan C4 Beslotenveenseweg B9-C8 Beukenlaan C7 Biksweg D5 Bilderdijklaan B2-3 Blekenweg CD4 Boendalestraat, Van B3 Boenderstraat DE10 Boerhaavehof B4 Boerhoorn C6 Boerlaan BC5 Boerlandsdijk A5 Boerlandspad D5 Boermatjes D4 Bolhuissteeg C2 Bollandweg B4 Bongerd D3 Borgsingel d3 Boskamp D4 Bosland D3-4 Botanicuslaan B2-3 Boterbloemweg D4 Brempad C7 Brinkhof C3 Brinkhorst B3 Brinkweg B7 Bronlanden D4 Burgemeester Boeremapark C4 Burchtdam C4 Burchtweg C4

C Cantersveen Clematisweg Clusiusweg Couperushof

D4 D3 C3 B3

D Da Costalaan Dalweg De Brinken De Esstukken De Harenerhof De Holten De Ree De Sitterweg De Steeg Dennenlaan Dilgtplein Dilgtweg Doorrid Dorpsweg Dotterhof Dravikweg Duinweg

B2-3 C6-7 B3 C4 C5 B3 D3 C4 D9 BC7 BC1-2 B2 C6 D6 D4 D3 C10

E Ebelsweg, Dr.E.H. Eedenlaan, Van

B5-E4 B2

Eemke van der Veenpad Eikenweg Elshof Emdaborg Emmalaan Erasmuslaan Ereprijsweg Erfpad Esdoornweg Essen Esserweg Essteeg Etmat

B3 B8-C7 D6 C3 AB3 B3-4 D3 D3 C7 C1 AB1 BC4 D3

F Fazantenlaan Felland Felland-Noord Fuutweg

BC4 C4-D5 D4 B4-5

G Gagelweg Geertsemaweg Gentiaanweg Gieselgeer Gorechtstraat Gorterlaan Grachtwal Grootslaan

D4 C5 D3 D6 B3 B2 C4 C2

H Haderaplein Hadewijchstraat Harde, ‘t Harstkampen Heesterlaan Heide- en Watersteeg Heiveen Helmatten Hemelrijk Hemmenkamp Hemmenlaan Hemsterhuislaan Hendrik de Vriesplantsoen Het Nijland Hertenlaan Heukelomlaan, Van Heymanshof Hildebrandlaan Hoge Hereweg Hogeweg Holsteinslaan Hondsrugstraat Hooftlaan Hoogveld Hooidijk Hooiveldssteeg Hoornsedijk Hopweg Hortuslaan Houtsniplaan Hovenpad Hubertushof Hugo de Vriesplantsoen Hugo de Vriesweg Hulstweg Huygensweg

BC3 B3 B4 D4 D4 BC4 CD10 D4 D4 B1 B1 B3-4 B3 C4 BC4 BC4 B4 B2-3 C6-7 D10 B5 B3 B3 C4 A6 D5-6 A3 C4 C3 C4 D9 C3-4 B3 C2-3 C7 B3

I Irenelaan Irisweg

B3-4 CD3-4

J Jachtlaan Jagershof Jasmijnhof

C3-4 BC3-4 D4

Jonkerpad Jorissenweg Jufferpad Julianalaan Julianapark

D3 C4 D3 BC3 BC3

K Kamperfoelieweg D3 Kampsteeg CD9 Kastanjelaan C7 Keesomweg B4 Kerklaan C1-3 Kerkstraat BC3 Kerkstraat (Noordlaren) D10 Kievitweg B5 Klaproosweg D3 Klaverlaan D3 Kleine Kamp D6 Koelandsdrift D6 Koelandssteeg D6 Koelenbergsteeg D7 Koningsteeg DE10 Kooisingel D3 Kooiweg B6 Koolweg, Meester DE9-10 Korenbloemweg D4 Korhoenlaan C4 Korte Dreef B3 Korte Landweg D6 Kromme Elleboog C3 Kroonkampweg B3 Kruizemuntweg D3

L Laagveld Laarmanhof Lageweg Lange Landweg Lariksweg Leemweg Leeuwenhoeklaan, Van Leo Polakweg Lijsterweg Lindeweg Lokveenweg Lorentzweg Lusthofweg Lusthorst Lutsborgsweg

CD4 C2 D8-10 D6 BC7 CD8 B4 B3-4 CD4 BC7 C3 B4 D10 C3 B4-C6

M Madepad Maerlantlaan, Van Magnoliahof Margrietlaan Marjoleinweg Markeweg Marsmanhof Meentweg Meerkoetweg Meerweg Meidoornlaan Mellenssteeg Mezenlaan Middelhorsterweg Middenpad Middenstraat Mikkenkamp Moarweg Molenkampsteeg Molenpad Molenweg Mottenbrink Multatulilaan Muntinglaan, H.

A5-B6 B3 D3-4 B4 D3 C6-7 B3 B7 B4 A4-B3 BC7 D3-4 C4 C3-4 C4 D10 C3 B3-4 C4 A2 BC3 D5-6 B2-3 C2-3

N Nesciolaan Nieuwe Hoornsedijk Nieuwe Kampsteeg Nieuwe Schoolweg Nieuwe Stationsweg Nieuwlandsweg Niggestart Noorderhooidijk Noorderstraat Noorderzanddijk Noordlandsdrift

B3 A3 B7 BC7 C3 C4 E4 DE5 D9-10 C2 D5

O Oldehof Olde Kooi Onneresweg Onnerweg Oorsprong Oosterbroekweg Oosterweg Oranjedreef Oranjepad Oranjerie Osdijk Ossewei Oude Boerenweg Oude Borg Oude Brinkweg Oude Hoflaan Oude Middelhorst Oude Schoolweg Oude Steeg

B3 D4 D6-7 C4 CD9 B6 C2-3 B4 B3-4 d3 D8 C3 C6 D3 C3 C3 CD3 B7-8 B7

P Padlandsweg CD6 Parallelweg B8-D7 Parkweg C4 Patrijzenpad C4 Perklaan B3 Pinksterbloemweg CD4 Pollselaan B9-C8 Pollseweg CD9 Poorthofsweg C3 Potgieterlaan B2 Prieel D3 Prins Bernhardlaan C3 Professor Dr. J.C. Schoutelaan C3 Punterweg A7

Q Quintusweg

C4

R Raadhuisplein Ratelaarweg Reigerweg Remmingaweg Ridderspoorweg Rijksstraatweg Roerdompweg Rozengaard Ruigelaan Ruitersteeg Rummerinkhof Ruusbroecweg, Van

B3 D3 B4 C4 CD3 B1-A8 B4-5 D3 DE3-4 B4 C3 B3

S Scharlakenlaan Schatstuk Scheperweg Schoolpad Seringenweg Slauerhofflaan Sparkampen Spijkerboor

B5-C4 D3 C3 C3 D4 B2-3 D4 C4

Spinozalaan Spoorlaan Stationsplein Stationsweg Steegakkers Steenkamp Sterremuurweg Stevinweg Swinderenlaan, Van

B3-4 C4 C3 C3 D9 C4 D3 B3 D7

T Terborgsteeg Terlagenweg Tijborgsteeg Tijmpad Torenlaan Tormentilweg Tranendal Trojenweg, Van Tuindorpweg Tussenkoelen Tussenziel

C3 D7 D5 D3 B3 CD3 C7 C4 CD4 D4 D3-4

V Velakkersweg Veldekelaan, Van Veldmanssteeg Vennen, De Verweylaan Viaductweg Viermat Vijverpad Vlasoorsteeg Vogelenzangsteeg Vondellaan Voorhorst Vossebulten Vossenlaan

D7 B2-3 D5 D6 B3 C6 DE4 CD4 C6 CD8 B3 C3 DE4 C4

W Waalsweg, Van der B3-4 Walstroweg CD3 Warmoezerij D3 Waterhuizerweg C4-F2 Waterleidingweg DE7 Wederikweg CD3 Weg langs het Hemrik B6 Weg langs het Hunebed CD10 Weg naar de Kerkduinen CD10 Weg voor de Jagerskampen C3-4 Wegje, ‘t D10 Westerse Drift B3-4 Westertseweg B9-10 Westerveen C5-6 Wierengaweg, P. C3 Wikkehof D3 Wilhelminalaan B3 Windeweg D3-4 Witte Molen A6 Witveen D4 Wollegraspad D4

Z Zeemanweg Zernikelaan Zonnedauwweg Zorgvrij Zuiderhooidijk Zuiderstraat Zuidlaarderweg Zuidveld Zuinigstraat Zwanebloemweg

B4 B4 C3-4 C3 DE5 D10 B8-D10 D6-7 D10 D4


wie waakt in haren over service & kwaliteit? www.ondernemendharen.nl Kijk op de website welke harense bedrijven zich actief inzetten voor service en kwaliteit. ondernemend haren is de ondernemersvereniging van haren, waar ondernemers het beste in elkaar naar boven halen, elkaar â&#x20AC;&#x2DC;scherpâ&#x20AC;&#x2122; houden en van haren een gemeente maken waar u als consument waar voor uw geld krijgt!


NOT I T IE S


Scheiden is óók een nieuw begin

Kantoor Esmé Keizer 0594-696820 Een scheiding is niet alleen het afronden van wat is geweest. Met De Scheidingsmakelaar zorgt u voor een solide, nieuwe start. Wie nú verstandige keuzes maakt heeft daar straks profijt van. Dat weten wij uit ervaring. Daarom helpen wij u vérder. Met een goed ouderschapsplan. Met wonen en hypotheek. Met alimentatie, uw pensioen en uw financiën. En meer praktische zaken… Logisch, want het leven gaat verder na een scheiding. Vrijblijvend adviesgesprek

Esmé Keizer, Carin Prins, Erica Barkhuis

keizer@scheidingsmakelaar.nl

0594-696820

nu ook met begeleiding voor de kinderen!

www.scheidingsmakelaar.nl logisch tòch?!


Succes is een keuze. Wie zijn woning met succes wil verkopen kiest een makelaar die niet stilzit!

Alfred Bakker Makelaars Rijksstraatweg 233 9752 CA Haren T 050 534 45 33 info@alfredbakker.nl www.alfredbakker.nl


Gemeentegids Haren 2009  

Alles over uw gemeente

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you