Magazine 3 2019

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 41ste jaargang • september 2019 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

3 • 2019


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


Inhoud

Inhoud Panathlon Verklaring.......................................................................................................2 PFV in beeld..........................................................................................................................4 Voorwoord.............................................................................................................................5 4-federatie tornooi............................................................................................................6 Vlaamse jeugd presteert sterk in Barcelona......................................................7 Sportkamp 2019........................................................................................................... 8-9 PFV-vrijwilligers op de Special Olympics Belgium..............................10-11 Kalender wintertornooien 2019-2020........................................................12-13 Uit de media...............................................................................................................15-16 Uitslagen kampioenschappen........................................................................17-20 In Memoriam..............................................................................................................21-23 Advertenties...............................................................................................................24-28

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste Petanquevrienden, Voor velen onder ons is de welverdiende vakantie weer voorbij, hopelijk hebben jullie er optimaal van kunnen genieten en zijn de batterijen opgeladen nu de dagelijkse werkroutine weer tevoorschijn komt. Ondertussen heeft de federatie en haar provinciale afdelingen niet stil gezeten om op alle niveaus een kalender op te maken. Zij hebben getracht om zoveel mogelijk aan jullie wensen te voldoen wat niet altijd mogelijk is. Toch willen wij deze personen bedanken voor hun geslaagd puzzelwerk. Vele spelers onder ons kijken uit naar de komende wintercompetitie. Hopelijk zal er door jullie bestaande of nieuwe club aan de wensen kunnen worden voldaan. Doch weet dat iedereen een juiste plaats geven niet altijd eenvoudig is. Wij als federatie kunnen wel melden dat indien jullie niet tevreden zijn met jullie plaats binnen een ploeg, dit geen reden kan zijn om een bijzondere transfer te verkrijgen. Wij stellen in dergelijke gevallen voor om een constructief gesprek te hebben met jullie voorzitter of sportverantwoordelijke binnen jullie club waar met goede wil van beide partijen altijd tot een oplossing kan gekomen worden. Ook willen wij een oproep doen naar onze clubs om al jullie jeugdspelers een plaats te geven binnen de competitieploegen. Zij kunnen een meerwaarde betekenen en zijn bovendien zonder twijfel de toekomst van jullie club. Want één zaak staat als een paal boven water, een tevreden jeugdspeler brengt ook andere jeugdspelers naar jullie club. Wij wensen alle spelers en speelsters een sportief, verdraagzaam en fijne competitie toe en hopelijk komen jullie prognoses uit.

dienen te doen. Er is ondertussen een controleorgaan opgericht die reeds van start is gegaan met het uitvoeren van controles. Weet dat er serieuze boetes kunnen opgelegd worden indien niet voldaan wordt aan de wetgeving. Indien jullie hierover nog vragen hebben of hulp nodig hebben, kunnen jullie terecht bij ons of bij het Dynamo Project. Deze laatste heeft de nodige standaarddocumenten opgemaakt en ter beschikking gesteld via hun website. Weet dat een glimlach veel wonderen kan doen, want wanneer men lacht, lacht ook ons hart en straalt het veel vreugde en geluk uit. Een schitterend gevoel dat ik jullie allen toewens! Reinold Borré Voorzitter PFV

Het afgelopen jaar is er veel berichtgeving geweest omtrent de GDPR, dit is een Europese wet die zowel door de bedrijven als door sportclubs dient gevolgd te worden. Wij als federatie hebben alles in orde gebracht en willen de clubs erop attent maken dat zij dit ook

5


Tornooi

4-federatietornooi Voor de 16de editie - jawel, je leest het goed - van dit prachtig internationaal jeugdtornooi trokken we op 29 juni richting de provincie Henegouwen, naar het clublokaal van PC Tertre. Onze selectie van 20 jeugdspelers van miniem tot en met junior, geruggesteund door 6 coaches en 4 delegatieverantwoordelijken, verzamelde ’s morgens vroeg te Tertre om er eerst te genieten van een ontbijt in het gezelschap van de delegaties van de overige 3 deelnemende federaties, FBFP (Wallonië), NJBB (Nederland) en FFPJP Comité du Nord (Noord-Frankrijk). Na de traditionele openingsceremonie waarbij de verschillende delegaties opkomen met de vlag van de federatie en van het land stoomden de jonge petanquespelers zich klaar voor de eerste wedstrijd van de dag. Het tornooi bestaat uit 3 voorrondes waarbij elke ploeg binnen zijn categorie speelt tegen een ploeg van de drie andere federaties gevolgd door de finalerondes waar gespeeld wordt voor de uiteindelijke plaats in het klassement. Was je er zelf niet bij op 29 juni dan kan je hieronder het eindklassement raadplegen. Zoals je kan zien eindigde de PFV in totaliteit op de 3de plaats. Sterker nog, de volgorde van deze eindrangschikking is identiek aan die van vorig jaar. Volgend jaar mikken we op een plaatsje hoger. Miniemen Cadetten

Junioren

Totaal

PBFP

16

14

11

41

CDN

13

11

7

31

PFV

5

11

12

28

NJBB

5

3

9

17

Deze editie was trouwens de laatste van de 4de cyclus. Volgend jaar starten we dus een nieuwe cyclus van 4 jaar, te beginnen in Noord-Frankrijk. Nadien volgen de PFV en de NJBB om in 2023 de 5de cyclus af te sluiten met de organisatie van het 20e jubileum bij onze Waalse vrienden. Alhoewel, misschien zorgt Duitsland nog wel voor een verrassing. Zij tonen namelijk veel interesse om deel te nemen aan dit internationaal jeugdevenement. Dus wie weet wordt het tornooi nog omgetoverd tot het 5-federatie tornooi.

Foto’s met dank aan Patrick Maton. Meer foto’s en de volledige uitslag kan je terugvinden op onze website en Facebookpagina.

6


Barcelona

Vlaamse jeugd presteert sterk in Barcelona Van 5 tot en met 7 juli vond de 20e editie van het “XX TROFEO INTERNACIONAL JUVENIL DE SELECCIONES” plaats, een internationaal jeugdtornooi voor junioren te Barcelona. Reeds enkele jaren wordt de PFV hierop uitgenodigd voor 1 triplet junioren samen met een coach. Ook dit jaar ontvingen we een uitnodiging en lieten we deze kans uiteraard niet liggen. Onze verantwoordelijken stelden na overleg een mooie selectie van jonge PFV-­ talenten samen. Zo vertrokken Matthew Bens, Romain Wagener en Gregory Thysbaert onder leiding van juniorencoach Staf Devoldere op 4 juli richting Barcelona. Ook een Belgische juniorenselectie bestaande uit Renaud Herr, Ugo Steennot, Théo Lecompt en coach Michael Bertrand reisde af naar Barcelona. De zes jonge gasten verbroederden meteen op de luchthaven van Zaventem, wat een goede sfeer en samenhorigheidsgevoel creëerde. Aan het tornooi namen 20 teams deel uit 12 verschillende federaties met onder meer Frankrijk, Tunesië, Monaco, Spanje en uiteraard België. De voorrondes werden gespeeld in 4 poules waarbij ieder team 5 wedstrijden diende te spelen. Onze PFV-jongens startten moeizaam, maar behaalden dankzij 3 overwinningen op 5 toch een 3e plaats, voldoende om door te gaan naar de volgende fase van het tornooi. Hierin keken ze eerste de jongens van de Belgische selectie in de ogen en werd er dankzij een hoog niveau gewonnen met 10 - 3. Daarna volgde meteen de Franse selectie. Opnieuw een moeilijke opdracht, maar Matthew, Romain en Gregory hielden hun niveau hoog en wonnen met 9 - 6. Een prachtig resultaat en meteen door naar de ¼ finales. Ondertussen waren de jongens van de Belgische selectie er via de herkansing ook in geslaagd zich te plaatsen voor de ¼ finales. In de ¼ finale werd Tunesië voorgeschoteld en opnieuw presteerden onze jongens bijzonder sterk. Een 13 - 4 overwinning was dan ook het logische gevolg. De ½ finales waren een feit. Hierin kwam de PFV-selectie nog maar eens uit tegen een ijzersterke selectieploeg, namelijk de Spaanse juniorenselectie. Helaas voor onze jongens konden ze hun zegereeks niet verderzetten. Ze verloren tegen de Spanjaarden, de uiteindelijke winnaar van het tornooi, met 6 - 13. Er restte enkel nog de plaatsingswedstrijd voor plaats 3 of 4. Deze werd uiteraard gespeeld tegen de andere verliezende halvefinalist, een selectie uit het Franse Narbonne. Ook deze wedstrijd konden onze jongelingen niet winnen; 7 - 13 was de eindscore. Een uiteindelijke 4de plaatse was het verdict. Je zou kunnen zeggen dat er meer in zat zeker na overwinningen tegen de sterke Belgische, Tunesische én Franse selecties, maar niettemin een prachtig en oververdiend resultaat. Proficiat Matthew, Romain, Gregory en coach Staf.

7


Sportkamp 2019

Sportkamp 2019 Op 18 augustus mocht ons monitorenteam bestaande uit Staf, Marc, Alain, Nadia, Karin en Bram, 41 kinderen verwelkomen op het jaarlijks PFV-sportkamp. Na een leuke ontvangst met koffie en lekkere wafels gebakken door Ann Van Essch, waarvoor dank, gingen de ouders huiswaarts en de kinderen namen hun intrek in het sporthotel. Toen kon de fun beginnen. Marc had naar aloude gewoonte weer een heel leuk kennismakingsspel in elkaar gestoken en het werd weer lachen, roepen, tieren, lopen en duiken om de waterballonnen te ontwijken. Na een warme douche gingen de kinderen moe maar voldaan naar bed. Maandag stonden we op met een stralende zon en begonnen de dag met een leuke opwarming. De trainingen voor de miniemen werden afgewisseld met leuke spelen zoals gocart, kubb, springkasteel, enz. Gunther Lemmens werd als gastspeler gevraagd om te assisteren bij de trainingen van de cadetten. Ook dinsdag werd op deze manier opgebouwd, maar ’s avonds was er een leuk bosspel gepland voor de A en B-groep, dit waren de deelnemers uit de leeftijdscategorieën cadet, junior en belofte. Marc had ook hier een leuk spel in elkaar gestoken; een zoektocht in het grote donkere bos met puzzels, droedels, schatkisten en nog veel meer! Bijgestaan door Bram en Staf was het weer een fijne avond voor de “groteren van ons kamp” en werd er weer veel plezier gemaakt! Voor de “C-groep”, met de jongere deelnemers uit voornamelijk de miniemencategorie, was er een quiz, op maat gemaakt door Karin. Samen met puntenteller/assistent Nadia en jurylid Dirk hadden we bijna 3 uren leute en spanning! De quiz bestond uit heel wat vragen, maar ook behendigheidsproeven die door alle deelnemers uitgevoerd moesten worden. Af en toe kwam er een grote glimlach op ons gezicht toen we de antwoorden van de quizvragen zagen, zoals “Tue tank tenic” en “taitenek” op de vraag “over welk schip dat zonk in 1928 werd een film gemaakt?” We vonden wel dat dit punten verdiende! Ook de naam van een ons allen bekend sprookje werd een beetje aangepast door onze kwissers tot “Assepoetser”! Ook de naam van spion 007 kreeg een hele andere betekenis; “James Bont”! En blijkbaar loopt er in de woestijn een dromendaris rond; daar kunnen we alleen maar eens van dromen! Onderstaande vonden we zo goed dat we het jou niet willen onthouden. Eén van de opdrachten was een klein gedichtje schrijven met de woorden tureluren en koekoek, onze kwissertjes kregen hiervoor 10 minuten:

8


Sportkamp 2019 “het sportkamp is leuk. We staan nooit in de hoek. We worden wakker door een koekoek. We eten iets om 5 uur. Dan horen we een tureluur.” Prachtig toch! Na afloop was er een diploma voor de winnaars van de quiz en een klein aandenken voor alle deelnemers. Op woensdag gaven we training in de ochtend en kwam deze keer Reinold als gastspeler langs bij de cadetten. In de namiddag trokken we zoals ieder jaar richting het zwembad van Herentals voor een verfrissende duik. Een activiteit waar de deelnemers telkens enorm naar uit kijken; een leuke afwisseling in het programma. Na het avondeten speelden de kinderen nog twee ronden melée. Daarna was het alweer bedtijd voor de kleintjes en ontspanning voor de grotere. Op donderdag kwam Laurent Gorreux, als gastspeler voor de cadetten en de junioren, het monitorenteam versterken. ’s Avonds werden de oudste deelnemers in twee ploegen op onbekend terrein gedropt door Marc en Karin. Gewapend met zaklampen, gele hesjes en een lichtgevende fluo armband moesten ze de weg naar het sportkamp terugvinden. Na enkele berichtjes ter controle, waren we zeker dat ze op het juist pad richting kamp zaten. Rond middernacht kwam de eerste ploeg binnen en een tijdje later de tweede ploeg. Heel moe, maar trots dat ze te voet de weg terug hadden gevonden, gingen ze naar bed. Ondertussen konden de andere deelnemers genieten van leuke muziek van de discobar van Dirk, die tevens voor een spetterende lichtshow zorgde!! Het was gezellig en de meeste kinderen hadden zich prachtig verkleed. Daar hing trouwens een prijs aan vast! Op vrijdag was het al tijd om onze valiezen te pakken, maar werd er ook nog een klein beetje getraind. Als afsluiter werden de bekers en medailles uitgedeeld. Wie per ploeg de meeste vooruitgang boekte, het meest behulpzaam was en het beste presteerde werd bedacht met een medaille, maar ook voor de properste kamer en de leukst verkleedde deelnemer was er een aandenken. Nog een laatste lekkere lunch en het was tijd om afgehaald te worden en huiswaarts te keren. Na nog een dikke knuffel van de kleintjes en een zoen van de groteren zat het sportkamp er alweer op voor dit jaar. Wat is die week voorbij gevlogen! Tot kijk lieve vrienden en hopelijk tot volgend jaar! Tot kijk beste collega’s monitoren en gastspelers en dank voor de leuke week! Karin

9


Bocce

Vrijwilligen bij Special Olympics Belgium, een vat vol positieve energie Tijdens het pinksterweekend werd in de “ ‘t BAU-Huis hallen” te Sint-Niklaas het jaarlijkse SO Belgium event gehouden, tevens de enige competitie van het jaar. Het is dan ook geen wonder dat deze datum bij de honderden atleten al lang in de agenda stond en de zenuwen gespannen waren. Petanque en Bocce zijn verwante sporten, het is dan ook geen toeval dat de SO Belgium organisatie bij de PFV kwam aankloppen met de vraag naar vrijwilligers.

Pétanquers hebben voeling met verwante balsporten en in elke provincie zijn er wel meerdere petanqueclubs actief, dat moet de redenering geweest zijn van de bocce-organisatie. Voor de vele petanquevrijwilligers was bocce toch een onbekende sport, maar dat duurde niet lang. Na de introductie van Marc De Lamper of Michel Van Eylen, de SO Bocce Managers, kon je zo starten met je arbitragetaak. Het Bocce reglement is dan ook zeer eenvoudig. Om een wedstrijd in goede banen te leiden zijn er drie tot vier arbiters per wedstrijd. De taken varieerden van meten, scorebord en wedstrijdblad bijhouden tot vlaggen welk team er moest spelen. De meest ervaren arbiter leidde het spel. De organisatie zorgde er dan ook voor dat je als neofiet werd opgevangen door een ervaren hoofdscheidsrechter.

10


Bocce niseert de stad Antwerpen de Special Olympics, deze gaan zoals steeds door tijdens het pinksterweekend. Ik weet wat ik ga doen dat weekend. Nog enkele BOCCE-weetjes Ook al is deze van oorsprong heel wat ouder dan onze

Bocce vergde veel van de atleten; concentratie, precisie en feeling. De emoties liepen soms op. Het tornooi duurde in totaal drie dagen, waarbij de eerste dag de atleten in poules werden onderverdeeld. Dat gebeurde aan de hand van hun kwaliteiten als speler, met hun handicap werd geen rekening gehouden. De tweede en derde speeldag werden de poules afgewerkt, zowel in de enkel- als in de dubbeldisciplines. Ook voor ons als vrijwilliger waren het best intensieve dagen waarbij je je aandacht voortdurend bij het spel moest houden, de atleten rekenden immers op jou om de reglementen toe te passen. Op het einde van de derde speeldag werden de medailles uitgereikt van beide disciplines. En dat waren er heel wat. Elke reeks heeft immers zijn kampioen en iedereen moest het podium op. De vlekkeloze organisatie en de hartelijke sfeer maakten dit een niet te missen evenement. De uitbundige gezichten van de atleten en ook hun volharding maakte dat je vol positieve energie en bewondering naar huis vertrok. Volgend jaar orga-

sport, ze zou reeds door de Romeinen zijn beoefend. Bocce kent heel wat gelijkenissen met petanque, maar ook voor ons vreemde verschillen: ­- boccewedstrijden zijn op tijd, maar kunnen stoppen wanneer een equipe 12 punten behaalt. ­- Spelers staan achter een lijn en kunnen voor het werpen gebruik maken van de hele breedte van het veld. ­- Het doelkogeltje, in het bocce de “pallina” genoemd, kan het veld niet verlaten. Dit maakt de sport erg tactisch. Meer info vind je op https://www.special-olympics.be/nl/bocce/ Walter Vanhees

11


Kalender

Kalender winter 2019-2020 Dag

Datum

Uur

vrijdag donderdag

18-okt.-19 14u00 31-okt.-19 19u00

PC Gent PC Chapoo

Tornooi oktober Triplet 50+ (minstens 1 dame) doublet H/G - 1ste schifting

vrijdag

08-nov.-19 14u00

PC Gent

november Triplet 50+ (minstens 1 dame)

maandag

11-nov.-19 10u00

PC Genenbos

Sextetten H - H/G

KP Mistral

doublet dames

4 ronden

14u00

Formule

Klasse

4 ronden poules

2

4 ronden

2 2

donderdag

14-nov.-19 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 2de schifting

poules

zaterdag

16-nov.-19 14u00

PC Haeseveld

triplet 50+ H/G

4 ronden

vrijdag

29-nov.-19 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 3de schifting

poules

zaterdag

30-nov.-19 14u00

KPC Schorpioen

triplet H/G

4 ronden

vrijdag

13-dec.-19 19u00

PC Boekt

december Damesontmoeting

19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 1ste schifting

dinsdag

17-dec.-19 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 4de schifting

donderdag

19-dec.-19 19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 2de schifting

vrijdag

20-dec.-19 19u00

Interlommel Petanque

I.C.T. clubbesturen - triplet

19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 3de schifting

maandag

23-dec.-19 19u30

KPC Alosta

doublet H/G - 4de schifting

donderdag

26-dec.-19 10u00

KPC Alosta

triplet - 2 dames en 1 heer

13u00

PC Boekt

triplet 50+

vrijdag

27-dec.-19 19u00

PC Boekt

doublet dame-heer

KPC Alosta

doublet H/G - 5de schifting

zaterdag

28-dec.-19 13u00

PC Boekt

triplet H - H/G

13u00

KPC Alosta

doublet H/G - 6de schifting

14u00

PC Verbroedering

doublet dames

29-dec.-19 10u00

KPC Alosta

finale dag

13u00

PC Bocholt

triplet 2 heren - 1 dame

woensdag

02-okt.-20 13u00

KPC Alosta

januari triplet 50+ H/G

zaterdag

04-jan.-20 13u00

Pelter PC

triplet 50+

zondag

05-jan.-20 13u00

PC Kelchteren

triplet H - H/G

dinsdag

14-jan.-20 14u00

PC Donkmeer

triplet 50+ H/G

maandag

20-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 1ste schifting

dinsdag

21-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 2de schifting

donderdag

23-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

doublet H/G - 3de schifting

vrijdag

24-jan.-20 20u00

PC Donkmeer

finaledag

poules

vrijdag

31-jan.-20 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 5de schifting

poules

zaterdag

08-feb.-20 14u00

PC Haeseveld

februari triplet - 2 heren en 1 dame

4 ronden

2

zaterdag

15-feb.-20 14u00

KPC Schorpioen

triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zondag

16-feb.-20 13u00

PC Patijntje

triplet H/G

poules

2

woensdag

19-feb.-20 13u00

PC Kelchteren

triplet 50+

19u30

zondag

12

Locatie

2 2

poules

poules

4 ronden

2

4 ronden + finale 4 ronden

2


Kalender vrijdag

21-feb.-20 19u00

PC Chapoo

doublet H/G - 6de schifting

poules

zaterdag

22-feb.-20 13u00

PC Genk

triplet H - H/G

zondag

23-feb.-20 13u00

PC Horizon

doublet dame - heer Poules

dinsdag

03-mrt.-20 19u00

PC Chapoo

maart doublet H/G - 7de schifting

donderdag

12-mrt.-20 14u00

PC Verbroedering

Triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

14-mrt.-20 14u00

KPC Schorpioen

triplet - 2 heren + 1 dame

4 ronden

2

woensdag

18-mrt.-20 13u00

PC De Berk

triplet 50+

zaterdag

21-mrt.-20 13u00

4 ronden

2

2

Pelter PC

doublet dame - heer

14u00

PC Haeseveld

doublet dames

zondag

22-mrt.-20 13u00

PC Sparrendal

triplet H - H/G

woensdag

25-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

triplet 50+

vrijdag

27-mrt.-20 14u00

PC Gent

triplet 50+ (minstens 1 dame)

4 ronden

zaterdag

28-mrt.-20 10u00

PC Chapoo

finale dag

Poules

13u00

PC Genenbos

doublet H - H/G

14u00

PC Patijntje

doublet dames

zondag

29-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

doublet dame - heer

dinsdag

31-mrt.-20 14u00

PC Donkmeer

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

PC Oetervallei

april doublet 50+

KP Mistral

triplet 50+ H/G

woensdag

01-apr.-20 13u00 14u00

4 ronden

2

4 ronden

2

4 ronden

2

vrijdag

03-apr.-20 19u30

PC Reynaert

doublet H/G - 1ste schifting

zaterdag

04-apr.-20 13u00

PC Oetervallei

doublet dame - heer

PC Reynaert

doublet H/G - 2de schifting

zondag

05-apr.-20 13u00

PC Oetervallei

doublet H - H/G

PC Reynaert

doublet H/G - 3de schifting

PC Oetervallei

triplet 50+

PC Reynaert

triplet 50+ H/G

4 ronden

2 2

14u00 14u00 woensdag

08-apr.-20 13u00 14u00

vrijdag

10-apr.-20 20u00

PC Donkmeer

triplet dames

4 ronden

zaterdag

11-apr.-20 13u00

PC Reynaert

finale dag

poules

zondag

12-apr.-20 14u00

KP Mistral

triplet H/G

4 ronden

2

woensdag

15-apr.-20 13u00

PC Olympia

triplet 50+

14u00

PC Lokeren

triplet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

18-apr.-20 13u00

PC Olympia

triplet H - H/G

PC Haeseveld

triplet H/G

4 ronden

2

zondag

19-apr.-20 13u00

PC Olympia

doublet dame - heer

14u00

PC Chapoo

doublet dames

4 ronden

2

22-apr.-20 13u00

PC Horizon

doublet 50+

KP Mistral

double dames 50+

4 ronden

2

14u00

woensdag

14u00 donderdag

23-apr.-20 14u00

PC Verbroedering

doublet 50+ H/G

4 ronden

2

zaterdag

25-apr.-20 14u00

PC Haeseveld

doublet H/G

4 ronden

2

PC Reynaert

triplet dames

4 ronden

2

woensdag

29-apr.-20 14u00

PC Haeseveld

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

4 ronden

2

14u00

13


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR


Media

Uit de media

Bron: Gazet van Antwerpen

15


Media PC Reynaert gastheer voor BK Petanque Het kruim van de Belgische petanqueclubs vond maandag de weg naar Lokeren voor het Belgisch kampioenschap Triplette op de terreinen van PC Reynaert aan de Oude Bruglaan. Bij de heren namen 32 teams deel aan het kampioenschap, bij de vrouwen 16. Clubspeler Harry De Groof veroverde een podiumplek en eindigde op de derde plaats. PC Reynaert boomt en telt intussen al 214 leden. Bron: Het Laatste Nieuws

Petanque club Oetingen in de ban van de Tour de France De Tour de France 2019 is alweer voorbij, maar met de Grand Départ in Brussel en een dagrit door onze regio was het voor de wielerminnende Pajottenlanders puur genieten van het grootste wielercircus van het jaar. Ook voor de leden van de Petanque club Oetingen was de passage van de Tour de France een goede reden om hun terrein even om te toveren tot een heus Tourdorp en zich in hun gele, groene, of bolletjestrui aan een spelletje jeu de boules te wagen. “Als feestcomité organiseren wij ieder jaar een avondje petanque rond een bepaald thema. Een passage van de Tour de France zo kort bij de deur, dat mochten wij dat niet zomaar voorbij laten gaan.” aldus Veerle Smeets en Nancy Van Den Bossche. Bron: Het Nieuwsblad

16


Uitslagen

Uitslagen Vlaams kampioenschap triplet (VKT) 25 mei - Wijnegem PC De eerste 8 damesploegen en de eerste 16 herenploegen plaatsten zich voor het BKD dat gepland stond op 10 juni te PC Reynaert. DAMES: 1e: Eveline Uyttenhove - Nathalie De Vroe - Myriam Claeys (PC Haeseveld) 2e: Catharina Kox - Agnes Kox - Marleen Vanduffel (Pelter PC) 3e: Yentl De Caluwe - Suzy Kallenbach (PC Verbroedering) - Laila Smolderen (PC Olympia) Virginia Geerts - Ursula Van Eccelpoel - Brigitte De Busschere (PK De Evers) 5e: Marie Van Haesendonck - Sandra Merket - Irene Rossou (PK De Evers) Nathalie Moors - Ann Reygel - Sonja Raymaekers (PC Boekt) Kim Van Noten - Nadia Swinkels (PC Lier) - Shauni De Meyer (PC Zig Zag) Tanya Steylemans (PC hof Ter Burst) - Daisy Vermeulen - Lynn Van Gansbeke (PC Haeseveld) HEREN: 1e : Aziz Hammouchane - Mourad El Margoum - Renaat Borré (PC L’Amigos) 2e : Filip Van De Woestyne - Christof Di Silvio (PC Zelzate) - Wesley Eechaut (KPC Schorpioen) 3e: Ricky Ryckbosch - Dimitri Faute (PC Chapoo) - Ronny Christiaens (PC Verbroedering) Michael De Boodt - Remy Van Damme - Vincent Marlier (PC Esseghem) 5e: David Beerden - Rene Steyvers - Ludo Renders (PC Genenbos) Nico Claes - Nico Willems - Steve Van Gorp (PC Genenbos) Gert Quetin - Stefaan Kausse (PC Boekt) - Laurent Gorreux (PC Sint-Truiden) Gerarld Charlier - Michel Charlier - Marc Pluymers

(PC Sint-Truiden) 9e : Florent Huenaerts - Joseph De Doncker - Victor Caudron (Nieuwpoortse PC) Patrick Suy - Petra Du Lion - Ronny Delvaux (PC Niel) Fréderik Auger - Théo Massemin - Jonathan Halluin (Poperingse Petanquekoppen) Harry De Groof (PC Reynaert) - Jonathan Jorissen (PC Chapoo) - Erwin Depoorter (KPC Alosta) Dieter Verplancke - Paul Verplancke - Gaétan Diacre (PC De Gulden Kamer) Jean Vanwinkel - Michel Vos - Marc Thijs (PC 13 Tongeren) Jens Dierickx - Kevin Scheerens - Joseph Drye (PC Dilbeek) Kevin Van Lent - Jerry Vleminckx - Dirk Van Hul (PC Hemelhof ) Vlaams kampioenschap gemengd doublet (VKGD) - 16 juni - KPC Schorpioen VETERANEN: 1e: Nelly Van Cauwelaert - Marc Jansegers (PK De Evers) 2e: Hilda Schepers - Maurice Houben (PC Genenbos) 3e: Astrid Engelen - Frans Jonkers (PC Olympia) Annie Michiels - Christian Detemmerman (PC Pannebolletje) SENIOREN: 1e: Laila Smolderen (PC Olympia) - Harry De Groof (PC Reynaert) 2e: Nancy Impens - Dieter Verplancke (PC De Gulden Kamer) 3e: Anja De Leeuw - Dimitri Faute (PC Chapoo) Stephanie Moiny - Dimitri Keulemans (PC Chapoo)

De volledige uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op onze website en Facebookpagina.

17


Uitslagen Belgisch kampioenschap jeugd (BKJ) 30 mei - PC Herentals Traditiegetrouw waren de beste Belgische jonge petanquespelers op Hemelvaartsdag terug te vinden op de petanqueterreinen om het tegen elkaar op te nemen tijdens het Belgisch kampioenschap. Dit jaar viel Hemelvaart op 30 mei en verzamelden de jeugdspelers op de terreinen van PC Herentals. Het werd een prachtige petanquedag. Het weer zat mee, de organisatie verliep vlot, waarvoor dank aan alle vrijwilligers van de Belgische federatie én PC Herentals, en onze jonge sporters lieten nog maar eens zien hoe mooi onze sport kan zijn. De resultaten van onze eigen PFV-jeugd waren vergelijkbaar met die van vorig jaar. Enkele mooie ereplaatsen, maar het waren enkel meisjes die een Belgische titel wisten te veroveren. Miniemen jongens

Miniemen meisjes

Speler 1

Speler 2

Selectie

1

Ryan Lavennes

Aaron Daubersy

FBFP

FBFP

2

Amaury Verset

William Ghyssels

FBFP

PFV ANT/OVL

3

Iano Engelbert

Thomas Genar

PFV-selectie

4

Terry David

Christopher Evrard

FBFP

Speler 1

Speler 2

Selectie

1

Lana Claes

Maite Genar

PFV-selectie

2

Heremione Lavennes Manon Spitaels

3

Unte Carlier

Silke Maddelein

Cadetten meisjes

5

Milan Lauwers

Louis Maton

PFV-selectie

Speler 1

Speler 2

Selectie

6

Jens Jacobs

Eppo Van Helleputte

PFV ANT/OVL

1

Maddy De Saedeleer

Yana Busschots

PFV-selectie

7

Noa Streel

Nayden Lavennes

FBFP

2

Lucie David

Elisa David

FBFP

3

Madison Blampain

Leana Bertrand

FBFP

4

Amber Maddelein

Enya Van De Wal

PFV OVL

5

Maryka Biltresse

Océane Steennot

FBFP

6

Audrey Bar

Ilona Michiels

FBFP

Cadetten jongens Speler 1

Speler 2

Speler 3

Selectie

1

Lucas Duterne

Hugo Poriau

Thomas Colinet

FBFP

2

Niels Lemmens

Yoran Bens

Zyon Vandekerkhove

PFV LIM/VBBH

3

Mats Vanden Eynde

Keanu Nielandt

Yorben Carlier

PFV-selectie

4

Mathéo Legrand

Jess Verset

Janis Neuwels

FBFP

5

Jason Kasier

Dylan Dysseleer

Elouane Moeyensoon

FBFP

6

Marten De VOS

Mauro Ceuppens

Yarno Wulgaert

PFV-selectie

Junioren meisjes

18

Speler 1

Speler 2

Selectie

1

Cassandra Minette

Laura Vandevelde

FBFP

2

Emma De Valck

Kiana Gijsegom

PFV-selectie

3

Luna Arnhold

Margaux Troch

PFV-selectie

4

Femke Renneboog

Aurelie Geerts (cad)

PFV-selectie

5

Madison Vleminckx

Sarah Dubois

PFV/FBFP

6

Britney Van De Steen

Noa Van De Steen

PFV VBBH

7

Océane Gerard

Lola Massart

FBFP

8

Anais Colombin

Chloé Dierckx

FBFP


Uitslagen

Junioren jongens Speler 1

Speler 2

Speler 3

Selectie

1

Quentin Barbiaux

Ugo Steennot

Théo Lecompt

FBFP

2

Gregory Thysbaert

Leon Hollemaert

Lorenzo Presutti

PFV-selectie

3

Falko Coussantien

Lucas Defosse

Thibaud Legrand

FBFP

3

Noa Pire

Julien Vandamme

Maxime Dewilde

FBFP

5

Bryan Evrard

Timmy Mauhin

Maxime Houf

FBFP

5

Leander De Maertelaere

Emile Den Tandt

Ebbe Vanden Eynde

PFV-selectie

5

Thomas Stormacq

Laurent Rasmont

Leny Kupper

FBFP

5

Antonin Nicolet

Mathias Nicolet

Ugo Tesoro

FBFP

B1 Tristan Phlips

Jordy Smulders

Brent Lemmens

PFV ANT/LIM

B2 Zylan Zielinski

Dorian Martelange

Kylian Biltresse

FBFP

B3 Matice Cortvriendt

Arne Vertriest (cad)

Kenji Van Geit

PFV OVL

B3 Jérome Henry

Luka Grolet

Romain Wagener

FBFP

B5 Keano Vandekerkhove

Milan Lemmens (cad)

Sibren Carlier

PFV-selectie

Beloften meisjes Speler 1

Speler 2

Selectie

1

Laura Streel

Kiany Deschouwer

FBFP

2

Laurane Van Loo

Marie Olivier

FBFP

3

Athéna Dauphin

Amandine Pastoret

FBFP

4

Jessica Meskens

Ina Renders

FBFP

5

Manon Bronckart

Anne-Lyse Degryse

FBFP

6

Aurore Van Loo

Léa Le Dantec

FBFP

Beloften jongens Speler 1

Speler 2

Speler 3

Selectie

1

Nathan De Cock

Corentin Lesoye

Quentin Triqueneaux

FBFP

2

Nicky Kockx

Jordi De Meyer

Ybe Vertriest

PFV OVL

3

Lucas Moreels

Andy Malcorps

Giovanni Kiekens

FBFP

3

Denis Lambert

Charly Ghyssels

Tristan Alexandre

FBFP

5

Jérôme Creyelman

Guillaume Legrand

Dylan Heusicom

FBFP

5

Logan Flostroy

Dylan Sungurtekin

Mallory Sungurtekin

FBFP

5

Noah Moreels

Esthébane Petit

Jordan Christiaens

FBFP

5

Kubilay Cimen

Corentin Buffe

Mohamed Bouybaouen

FBFP

B1 Geoffrey Kausse

Thomas Bens

Matthew Bens

PFV LIM

B2 Cedric Smulders

Jarno Nieuwinckel

Bram De Vos

PFV ANT

B3 Alexandre Jacob

Loris Dujardin

Florian Storet

FBFP

B3 Lorenz Hollemaert

Anthony Thermote

Yannick Woestenborghs

PFV ANT/VBBH

19


Uitslagen Belgisch kampioenschap doublet (BKD) - 2 juni - Les 3 Frontieres Longeau DAMES: 1e: Alysson Smal (FBFP) - Allisson Vandaele (FBFP) 2e : Rosaria Lorenzino (FBFP) - Tara Pilloy (FBFP) 3e : Svea Van Malder (Singel PC) - Kiany Deschouwer (FBFP) 3e: Cindy Barzin (FBFP) - Jordane Parker (FBFP) De eerste volledige Vlaamse damesploegen (Tanya Steylemans en Kimberley Bogaert / Fabienne Schatteman en Liesbeth De Preetere) eindigden op een gedeelde 5e plaats. HEREN: 1e: Geoffrey Haulotte (FBFP) - Christopher Jermus (FBFP) 2e : Michael Hannosset (FBFP) - Maxence Delatte (FBFP) 3e : Jorne Van Hecke( PC Beersel) - Harry De Groof (PC Reynaert) 3e: Jean Francois Streel (FBFP) - Eric Demollein (FBFP) Belgisch kampioenschap triplet (BKT) - 10 juni - PC Reynaert DAMES: 1e: Sharon Handschoewerker (FBFP) - Elke Roelandt (FBFP) - Stephanie Moiny (PC Chapoo) 2e: Allisson Vandaele (FBFP) - Clotilde Max (FBFP) - Madison Schollaert (FBFP) 3e: Muriel De Block (FBFP) - Sarah Dubois (FBFP) - Sabine Vanderbemden (FBFP) Eveline Uyttenhove - Nathalie De Vroe - Myriam Claeys (PC Haeseveld) HEREN: 1e : Geoffrey Haulotte (FBFP) - Steven Ielegems (FBFP) - Jean-Francois Hemon (FBFP) 2e: Jean Claude Despontin (FBFP) - Benjamin Legrand (FBFP) - Loreto Frascone (FBFP) 3e : Gert Quetin (PC Boekt) - Stefaan Kausse (PC Boekt) - Laurent Gorreux (PC St-Truiden) Harry De Groof (PC Reynaert) - Jonathan Jorissen (PC Chapoo) - Erwin Depoorter (KPC Alosta) Belgische Interclub Beker veteranen (BIB veteranen) - 12 juni - PC AS Jumet DAMES: HEREN: 1. P.C. LA BOULE VOTTEMOISE 1. KPC SCHORPIOEN 2. FOR EVER S.J. 2. R.P.C. EMBOURG 3. R. P.C. SAINT SERVAIS 3. FOR EVER S.J. 3. P.C. REYNAERT 3. P.C. OKAPI 5. P.C.VERBROEDERING 5. R. JOLI - BOIS 6. R. P.C. EMBOURG 6. NIEUWPOORTSE P.C. 7. P.C. De berk 7. LA FANNY VISETOISE 7. SPEM 8. P.C. GENENBOS De volledige uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op onze website en onze Facebookpagina.

20


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Diane Van Puyvelde. Diane werd geboren op 17 augustus 1930 en is overleden op 13 februari 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Ponderosa Petanqueclub meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer Khellil Dehimi, echtgenoot van mevrouw Daisy Van Put. Khellil werd geboren op 17 juni 1980 en is na fel verzet in een ongelijke strijd van ons heengegaan op 10 maart 2019. Hij was lid van de club sinds april 2014. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Ponderosa Petanqueclub meldt u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Hilde Verbruggen. Hilde werd geboren te Kruibeke op 26 maart 1966 en is overleden te Antwerpen op 13 maart 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Diep bedroefd melden wij u het overlijden van mevrouw Simonne Vanhee, weduwe van de heer JoĂŤl Malysse. Simonne werd geboren te Bissegem op 24 februari 1930 en is overleden te Wevelgem in WZC Elckerlyc op 10 juni 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC Vilvoorde meldt u met diepe droefheid het overlijden van de heer Albert De Vos. Albert werd geboren te Tisselt op 15 december 1933 en is overleden te Vilvoorde op 28 juni 2019. Hij was lid van de club sinds 2003. Albert was alle woensdagen en vrijdagen aanwezig om zijn geliefde sport te beoefenen. Zijn gedrevenheid op het terrein en zijn fijne babbel achteraf zullen wij zeker missen. We wensen de familie veel sterkte.

21


In memoriam Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Agnès Engelaar. Agnès werd geboren op 6 juli 1945 en is overleden op 1 juli 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Stekene melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Armand De Veirman. Armand werd geboren op 28 juni 1938 en is overleden op 6 juli 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden wij het overlijden van mevrouw Josephine Waelkens, weduwe van de heer Raphael Staelens. Josephine werd geboren te Vichte op 8 december 1927 en is overleden te Heestert op 7 juli 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Acctief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Hubert Hendrickx, echtgenoot van Germaine Heirbaut. Hubert werd geboren te Sint-Niklaas op 6 mei 1927 en is er overleden op 17 juli 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC Singel meldt u met diepe droefheid het overlijden van de heer Jean Marie Lombaerts, echtgenoot van mevrouw Ria Vanbelleghem. Jean Marie werd geboren te Asse op 16 mei 1951 en is onverwacht overleden te Strombeek-Bever op 27 juli 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC Vilvoorde meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Francis Demol, echtgenoot van mevrouw Liliane De Smet. Francis werd geboren te Elsene op 8 maart 1947 en is overleden te Brussel op 28 juli 2019. “Niemand kon het geloven. Je was steeds een optimist, een betrouwbaar iemand en een faire speler. Je was een toonbeeld van moed en strijdlust .Je had steeds een lach op je gezicht en een vriendelijk woord voor iedereen. Ja Susse, je zult een grote leegte achterlaten in onze club en zeker in ons hart.” We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

22


In memoriam Het bestuur en de leden van Wijnegem petanque melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Tony Van Zele. Tony werd geboren op 17 maart 1938 en overleed onverwacht op maandag 12 augustus 2019. Deze kranige tachtiger was wekelijks aanwezig op de petanqueterreinen en als vrijwilliger kwam hij steeds een handje toesteken. Wij zullen hem missen. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Pc De Berk meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer Jos Vanderhoydonck. Jos werd geboren op 7 november 1946 en is overleden op 16 augustus 2019. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van PC Hasselt u het overlijden van mevrouw Marijke Hermans, echtgenote van de heer Valère Mas. Marijke werd geboren te Hasselt op 16 februari 1956 en is er overleden op 22 augustus 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. PC Singel meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Marc Mairiaux, petanquer in hart en ziel. Marc werd geboren op 1 november 1949 en is ons veel te vroeg ontvallen op 69 jarige leeftijd. Wij zullen hem nog heel lang gedenken. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

23


Info - Pub

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

24


Info - Pub

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0483 / 64 19 37 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom: • Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

• 2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten • 4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00

Website : www.petanque-wemmel.be

Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien.

25


Info - Pub

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

26

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:30 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.