Magazine 3 2018

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 40ste jaargang • oktober 2018 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

3 • 2018


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


Inhoud

Inhoud Panathlon verklaring .........................................................................................................2 PFV in beeld ............................................................................................................................4 Voorwoord ...............................................................................................................................5 Uit de media ...................................................................................................................... 6-8 Nieuw lokaal voor Pelter PC ...................................................................................9-11 Interview met Ina Renders .........................................................................................12 Sportkamp 2018 ...............................................................................................................13 Kalender winter 2018-2019 .................................................................................14-15 Dag van de besturen 2018 .........................................................................................16 4 federatie tornooi 2018...............................................................................................17 Uitslagen kampioenschappen ..........................................................................18-20 In memoriam ...............................................................................................................21-22 Advertenties .................................................................................................................23-28

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaam- Bondslokaal: se provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie:

Drukkerij:

V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Artoos Group www.artoosgroup.eu

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 – Fax 09 243 11 49 0418 483 437

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


PFV in beeld

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste petanquevrienden, Voor velen onder ons is de vakantie weer voorbij en kijken we stilaan verlangend uit naar de wintercompetitie. Wij hopen dan ook dat jullie een schitterende vakantie hebben gehad en wie weet met af en toe een wedstrijdje petanque. We staan op de vooravond van de wintercompetitie en wensen alle spelers en speelsters een fijn en sportief kampioenschap toe. Laat al de ontmoetingen die jullie onderling zullen hebben telkens een groot feest zijn voor onze sport en de onderlinge vriendschap voor en van ons allen. Als wij toch even mogen terugblikken, zijn wij als federatie heel fier op onze jeugdwerking. Onze begeleiders, trainers en gastspelers hebben ervoor gezorgd dat het afgelopen sportkamp in Tongerlo opnieuw een groot succes was. Een week waar onze spelers van 5 tot 23 jaar hun kennen en kunnen weer ten toon hebben gespreid. We werken verder aan onze positieve evolutie in de jeugdwerking en zullen bijvoorbeeld volgend jaar de kans geven aan enkele geselecteerde (top)spelers om hun petanquevaardigheden nóg te verbeteren tijdens een meerdaagse stage onder leiding van een internationale trainer. Verder is het voor onze sport een belangrijke maand daar er beslist wordt of de petanquesport mag deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs (Frankrijk) 2024 en in de verdere toekomst. Deze beslissing zou ook voor ons allen, zowel clubs als spelers, een heel grote vooruitgang kunnen betekenen op sportief vlak en op gebied van infrastructuur. Petanque is een van de uitzonderlijke sporten die zowel op competitief als op recreatief vlak voor vele

mensen toegankelijk is en beoefend kan worden van jong tot gevorderde leeftijd. Ook een van de zeldzaamste sporten die door alle lagen van de bevolking samen beoefend kan worden. Dat onze sport in heel veel landen beoefend wordt is gekend, maar niet altijd geweten. Wij zijn zelfs een van de zeldzame sporten die in alle continenten over de hele wereld beoefend wordt. België staat bovenaan in de internationale rangschikking wat betreft het behalen van diverse medailles op internationale kampioenschappen. We hopen er dit jaar nog een paar bij te doen tijdens de Europese- en wereldkampioenschappen die de komende maanden plaats vinden. De resultaten zal u kunnen volgen via onze website en social media. Laten we allemaal samen blijven ‘uitstralen’ dat petanque wel degelijk een belangrijke sport is en een belangrijke plaats inneemt in het welzijn van onze samenleving. Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Uit de media

Uit de media Kampioene Emma gooit mee balletje met lokale petanqueclub 09 augustus 2018

Foto Marc Colpaert Emma De Valck uit Dilbeek, die al heel wat prijzen en bekers won bij petanquewedstrijden en zelfs Vlaams kampioen werd, kwam samen met papa Dirk, petanque instructeur, een balletje gooien bij de mannen en vrouwen van de petanqueclub in Oetingen. Tijdens de wekelijkse oefenavonden op vrijdag mochten de petanquers in het centrum van Oetingen een echte kampioene verwelkomen. Emma De Valck, een veelbelovende atlete in de wereld van het petanquen, kwam gewoon mee een balletje gooien. En ze deed het prima. Bron: Het Laatste Nieuws (MCT)

6


Uit de media

Petanque - Quetin, Kausse en Gorreux winnen BK Goud ondanks gescheurde broek 13/06/2018 door Pol MOORS/Rob MERTENS Kendra en Kiara tonen met plezier de gescheurde broek waarmee hun papa Gert Quetin Belgisch kampioen werd. FOTO: SERGE MINTEN

Limburg boven op het BK petanque in Brussel. Zo kroonden Gert Quetin, Stefaan Kausse en Laurent Gorreux zich tot nationaal kampioen bij de tripletten en werd Laila Smolderen vicekampioen bij de vrouwen. Opmerkelijk: het trio van Boekt en Sint-Truiden pakte de titel ondanks… een gescheurde broek. Enkele jaren geleden bezorgden Nico Willems, Nico en Gino Claes (PC Genenbos) onze provincie al eens een Belgische triplettentitel, nu was het dus de beurt aan het duo Quetin-Kausse van Boekt met Laurent Gorreux van Sint-Truiden. “Dit is de belangrijkste trofee, die er in ons land met petanque te verdienen valt”, glundert Gert Quetin. “Twee jaar geleden pakte ik die titel ook al eens. Toch speel ik sinds enige tijd minder. In de weekends speel ik wel één of twee keer, maar op weekdagen gebeurt dat nog amper. Nu ja, ik petanque al bijna 30 jaar”, zegt de postbode uit Heusden-Zolder, die binnenkort 37 wordt. Samen met Kausse en Gorreux stootte Quetin al vrij snel door naar de kwartfinales, waarin ze de Waalse kampioenen uitschakelden. “Normaal ligt het niveau in Wallonië hoger”, aldus Quetin. “Het was al uitzonderlijk dat er twee Vlaamse ploegen in de halve finales stonden. Nogal wat Walen spelen intussen in Frankrijk en het niveau in Vlaanderen is flink gestegen.” Dat bewees het Limburgse triplet verderop in het tornooi.

7


Uit de media Quetin: “In de halve finale liepen we zelfs tot 8-0 uit tegen Pachy Waterloo, maar uiteindelijk moesten we ons nog reppen om de zege te pakken: 13-9. In de finale was het constant achtervolgen, tot 8-8. Toen ik op mijn hurken ging zitten om te schieten, scheurde plots mijn broek. Het was de eerste keer dat me dat overkwam. Tja, dat kan gebeuren zeker? Maar juist op zo’n moment, de finale van het BK... Het bijna 100-koppige publiek had niets in de gaten. En gelukkig had mijn plaatser Stefaan een reservebroek bij en kon ik die snel in de auto aantrekken. Toen de wedstrijd hervat werd, wisten de toeschouwers ook wat er aan de hand was. Ze begonnen allemaal te applaudisseren, de sfeer was ontspannen (lacht). Ik heb me niet laten afleiden door het voorval. We wonnen uiteindelijk nog 13-10. Maar of dat dankzij de broek van Stefaan was, is moeilijk te zeggen.” Laila Smolderen De euforie bij het Limburgs triplet was groot. “Vorig jaar strandden we in de halve finales, nu is het ons dus gelukt. We krijgen binnenkort een tricolore trui van de bond. Die gaan we niet dragen tijdens de wedstrijden, maar bewaren als souvenir. Onze sterkte? Onze kameraadschap. Ook buiten het terrein zijn we dikke vrienden. Zo gaan we vrijdag samen naar de bierfeesten in Middelkerke en spelen we zaterdag in Brugge.” Toch werd het Limburgse team niet geselecteerd voor het WK in Canada. “Dat zijn allemaal Waalse spelers. Een beetje zoals bij de Rode Duivels: je moet in het buitenland spelen om er bij te zijn”, weet kampioen Quetin, bij wie de opvolging intussen ook verzekerd is. “De twee kinderen zijn nog iets te klein om te spelen, maar ze hebben wel al petanqueballen. Dat komt dus wel goed (lacht).” Bij de vrouwen tripletten pakte Laila Smolderen van Olympia Heusden-Zolder, die met twee Waalse speelsters op het dolomiet kwam, zilver. Vorige week werd zij al vice-kampioen bij de doubletten met Els Maes van Boekt. Bron: Het Nieuwsblad

8


Opening

Opening nieuw lokaal Pelter PC Sinds enkele maanden heeft Pelter PC een prachtig nieuwe lokaal. De weg naar deze unieke realisatie werd heel mooi omschreven door Schepen van Sport van Neerpelt, mevrouw Leen Gielen, in haar speech tijdens de officiële opening . Daarom hebben we haar de toestemming gevraagd haar speech in ons magazine te mogen publiceren.

“Beste bestuursleden van Petanque en handboog Oude Stam, beste leden, buren, beste genodigden. Eindelijk. Het is echt meer dan de moeite wat we hier vandaag officieel mogen openen, dat is het zeker. Maar de weg ernaartoe is niet altijd even glad geweest. Als je spreekt van lange adem, dan is dit daar toch wel het beste voorbeeld van. En daarom misschien toch even de geschiedenis in… Ondertussen ben ik al bijna 12 jaar schepen van sport. En in dat eerste jaar probeerde ik bij zoveel mogelijk sportclubs eens langs te gaan. En zo herinner ik me ook nog mijn eerste keer bij de Oude Stam in de Jaak Tassetstraat. Leo nodigde me uit omdat er toch wat werk was aan hun lokaal… Het was er gezellig, dat is zeker. Langs alle kanten werd je geconfronteerd met de rijke geschiedenis van deze club, waarschijnlijk wel

de oudste van Neerpelt. Dat heeft natuurlijk iets heel moois. Maar naast de antieke trofeeënkast en de eigengemaakte toog die met trots de tand des tijds heeft doorstaan, vielen toch ook een aantal andere zaken op. Het gebouw was écht versleten en eigenlijk té oud om nog deftig in te kunnen sporten. Ik weet nog dat ik er wegwandelde en bij mezelf dacht “maar goed dat het hier zo achterin ligt”. Ik was er eigenlijk wel echt van onder de indruk en vertelde dit zo ook aan mijn collega’s van het schepencollege. Ook de bestemming van de club, te midden in woongebied, was eigenlijk ook stilaan een doorntje in het oog. Zonder dat hier ooit problemen waren op dat vlak, maar als we investeren, dan liefst ook in de juiste stedenbouwkundige bestemming. Er moest nu toch wel echt eens iets gaan gebeuren.

9


Opening Terzelfdertijd zat ook de petanqueclub met wat investeringen die zich opdrongen. Hun lokalen en velden voldeden zeker nog, maar qua energie, verwarming e.d. moesten er wat uitgaven gaan gebeuren. De locatie van de petanque was natuurlijk perfect, zij waren al aanwezig hier op het sportpark. En zo werd er voor het eerst contact gezocht tussen beide clubs die mekaar van haar nog pluimen kenden en eigenlijk helemaal niks met mekaar te maken hadden.

Het oorspronkelijke plan om de twee clubs samen te huisvesten op Sportpark De Roosen kwam nu echt van de grond. De inpakt voor de Oude Stam zou het grootst zijn. Zij moesten, als centrum-club – iets wat al komt uit hun ver verleden – verhuizen naar het Boseind. Iets wat in het begin wat gevoelig lag bij de achterban. Gelukkig heeft het bestuur de tijd genomen om dit rustig uit te leggen en heeft zo de leden kunnen overtuigen en achter het project gekregen, maar een aantal relikwieen moesten zeker een prominente plaats krijgen in het nieuwe gebouw. De petanque had natuurlijk ook wel wat vragen. Zij moesten ineens hun stek hier op het Sportpark gaan delen. Ook zij hebben dit bij hun achterban moeten laten bezinken. En ook hier rijpten de geesten voor deze win-win-situatie.

10

De plannen werden getekend en ramingen gemaakt door verschillende architecten. Opnieuw moest dit ter goedkeuring voor het schepencollege en de gemeenteraad, en dit lukte. Er werd een bedrag voorzien en we zouden snel starten…

Als je denkt dat het al een redelijke calvarietocht was tot hier toe, dan heb je het mis. Prijzen van aannemers werden gevraagd en als er al eentje binnenkwam dan lag die ver boven het budget. De aanbesteding werd gesplitst in verschillende loten, opnieuw een aanbestedingsprocedure. Het oorspronkelijke budget moest worden verhoogd, wachten op de budgetwijziging, terug naar de gemeenteraad,… Dan denk je: het administratieve werk achter de schermen is achter de rug. Hup met de geit, we beginnen aan de bouw. Dan zit het weer niet mee, het vriest weken aan een stuk en ligt het stil, nog nooit van gehoord maar dan kan het zijn dat in het hele land de isolatie is uitverkocht! Het groepje waar we vanaf het begin steeds mee samenkwamen: Eugene, Anita, Leo en wij begonnen soms wat ongeduldig te worden. Maar ieder deed zijn taak. Zij moesten de rust bewaren binnen de vereniging, onze gebouwenbeheerder moest constant de aannemers wat achter hun veren zitten en ons constant een gewijzigde planning doorgeven. Ik probeerde het overzicht op de gemeente te houden, want op den duur had elke dienst wel een vraagje liggen: het sportieve bij de sportdienst, het vergunningstechnische bij de ROLL-dienst, de aanbestedingen bij


Opening Maar let op: het was ons zeker daar niet om te doen. We hebben hier duidelijk een meerwaarde geboekt. Ruimtelijk zitten beide clubs nu op de locatie waar ze horen: op het sportpark en niet te midden in het centrum in iemands achtertuin. Faciliteiten als parking e.d. waren dus al aanwezig. Twee clubs samen onder 1 dak, wat het efficiënt ruimtegebruik en de duurzaamheid ten goede komt. De win-win situatie dat er bij grotere activiteiten makkelijk gebruik kan worden gemaakt van de ruimte van de partners. de gebouwenbeheerder, de omgevingsaanleg bij de groendienst en het financiële bij de financiële dienst. Maar het was het hoe dan ook zeker en vast waard! Het resultaat mag er zeker zijn, al vind ik dat te neerbuigend. Ik denk dat we mogen zeggen dat dit een prachtige realisatie is. Een grote meerwaarde voor sportief Neerpelt.

Ik denk dat dit project een voorbeeld is op die vlakken en zeker ook onze filosofie van Sport-voor-allen in de praktijk brengt. Zo is er uiteraard volop rekening gehouden met andersvaliden. De petanque-club werkt samen met OKRA’s en gepensioneerden, maar heeft ook een actieve jeugdwerking, net als de handboog. We hopen dat ze mekaar op dit vlak zeker nog kunnen versterken.”

En waar ik eigenlijk nog het meest trots op ben: je hebt in het hele Vlaamse land topinfrastructuur voor de populaire sporten: prachtige stadions voor voetbal, chique sporthallen voor handbal,… ook wij hebben dat. Maar durven investeren in de nichesporten, je nek uitsteken voor de minder populaire sporten en deze duidelijk op de kaart zetten, dat maakt me het meest trots. Want niet iedereen wil voetballen, niet iedereen voelt zicht thuis bij een handbal- of hockeyclub. Nee, er zijn ook mensen die de gezelligheid van kleinere clubs opzoeken. Die niet constant wedstrijden op het scherpst van de snee willen spelen, maar eerder recreatief. Iets waar beide clubs hier ook op inzetten. En ik denk dat dat getuigt van lef en durf. En met succes, want sinds de opening van dit nieuwe gebouw is het aantal leden van de petanque al bijna verdubbeld, wat een succes! Het klinkt misschien een beetje ‘stoeferig’ als ik dit zeg, maar ik doe het toch omdat het niet gelogen is: hier staat de mooiste, meest functionele petanque- en schietbaan van Vlaanderen!

11


Interview

Interview met Ina Renders Tijdens het sportkamp hadden we, halverwege de week, een gesprek met Ina Renders. Vroeger nam ze telkens deel aan het sportkamp, maar nu voor de eerste keer als monitrice. We konden haar even spreken net voor de lunchtijd. Ina, hoe voelt het om voor de eerste keer als monitrice aan het sportkamp mee te werken? INA: “weet je , ik kom al 7 jaar naar het sportkamp. Sinds ik 8 jaar ben heb ik nog geen enkel sportkamp gemist. Dit is zo een toffe week dat ik nooit wou en wil missen. Ik heb me altijd geamuseerd met mijn groepje! (lacht)” Je speelt nu al heel wat jaren Ina, om de lezers jou wat beter te leren kennen; kan je ons eens vertellen wat er al op jouw palmares staat? INA: “Ik ben al 3 maal Belgisch kampioen, bij de miniemen, cadetten en junioren. Op de Masters Dames op de Singel heb ik ook al de tweede plaats behaald.” (Red.: de Masters is een jaarlijks prestigieus tornooi). Knap! Maar hoe ben je ooit met petanque begonnen? INA: “Ik ben begonnen door mijn vader die speelde te Wijnegem. Hij had iets leuks ontdekt en ik moest eens meegaan ….. en zo ben ik er ingerold! (lacht). Het is een leuke vrijetijdbesteding, ik heb er trouwens mijn vrienden leren kennen en de sfeer op de wedstrijden is supertof!” Je bent nu voor de eerste keer monitrice op het sportkamp. Vertel eens hoe je dit ervaart. INA: ”Het is zeer leuk om met de kinderen te werken en met coach Marc. Door vroeger zelf deel te nemen weet ik hoe de kinderen het sportkamp ervaren en wat ze willen en verwachten.” Zie je jezelf binnen een paar jaar als trainster werkzaam? INA: ”Ik vind het heel tof om te werken als monitrice, maar ik overweeg om volgend jaar zelf nog eens deel te nemen bij de junioren. Ik zou misschien wel trainster willen worden later, maar dan zeker na mijn periode bij de beloftes. We zien wel wat de toekomst brengt.”

12

Wat mag 2018 nog brengen op het vlak van petanque? INA: “Ik speel nu bij de dames bij de club Elite. Vroeger speelde ik bij de heren mee en toen werd ik gevraagd om met de Elite Dames mee te doen. Ik vond dit wel een leuke uitdaging. Hopelijk kan ik er goed presteren, maar ik zie het wel zitten.” Schitterend. Vrijdag sluit het sportkamp af, wat staat er nog allemaal op het programma? INA: “Het thema dit jaar was echt wel werken aan de basistechnieken en vele afwisselende, stimulerende oefeningen. Heel belangrijk wanneer iemand competitie speelt, is de stress onder controle houden, we gaan hier deze week ook nog aan werken. Een zeer gevarieerd schema dus.” Bedankt Ina voor jouw tijd. Nog veel succes tijdens het sportkamp en het verdere verloop van jouw petanquecarrière!


Sprokkels

Sportkampsprokkels Het PFV jeugdsportkamp was dit jaar opnieuw een schot in de roos. Met meer deelnemers, meer plezier en nóg betere trainingsmethode dan vorig jaar, werd het een memorabele week voor onze jonge deelnemers. Hieronder een korte weerspiegeling hou zij het sportkamp beleefden. Junioren & beloften Het kamp was top, maar het slapen was een flop. Het avondspel was veel te vettig, sommigen vonden het niet prettig Met de choco was het heel raar en met douchen was het niet meteen klaar Ze hebben het nog niet door, maar X en Y zijn smoor Slapen kwam er niet aan te pas niet dat dat ooit de bedoeling was De groep van Ina vond tijdens de dropping fantastisch de weg, de andere groep had meer pech Bedankt allemaal voor dit fantastisch kamp dit was blijkbaar niet zo’n ramp en tenslotte voor onze franstalige boubou tu es où Mamadou?

Miniemen 1. Het was veel plezier hebben 2. Veel spelen, grappig zijn,… 3. …en tot de avond petanquen 4. Bedankt leiding voor de leuke tijd, van ons krijgen jullie een 4 op 4 Vele groetjes van de miniemen: Hélène, Ynte, Tomas, Noa, Niels, Louis, Marten, Maite en Jens Cadetten Van laag naar hoog Van rollend naar een mooie boog Met onze toffe monitoren Lieten we ons overal heel hard horen Zittend pointeren was voor ons geen probleem Deze mooie groep had zeer veel gemeen We hebben zeer veel leuke dingen gedaan Deze mooie herinneringen aan dit kamp, zullen nooit vergaan Het kamp was een zeer mooie tijd Volgend jaar zeker terug, zonder spijt

13


Kalender

Kalender winter 2018-2019 Dag

Datum

Uur

Locatie

Tornooi

Formule

Klasse

oktober zaterdag

20/10/18

14u00

PC Omega

Promotornooi tripletten enkel recreantlic. 4 ronden

vrijdag

26/10/18

14u00

PC Gent

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

november donderdag

1/11/18

9u30

n.n.g.

Interprovinciaal Dames

ronden

zaterdag

10/11/18

14u00

KPC Schorpioen

50+ tripletten

4 ronden

zondag

11/11/18

9u30

PC Colora Roeselare

H/HG tripletten

Poules, daarna ABCD

10u00

PC Genenbos

sextetten H / HG

zaterdag

24/11/18

14u00

PC Omega

Recreanten tornooi tripletten

zaterdag

8/12/18

14u00

KP Mistral

maandag

10/12/18

14u30

dinsdag

11/12/18

vrijdag

14/12/18

zaterdag

2

4 ronden

3

ALL CAT tripletten

4 ronden

2

PC Omega

50+ Oost-West tornooi 10 tripletten

3 ronden

13u30

Oostendse PC

50 + doubletten

4 ronden

19u00

Pelter PC

Damesontmoeting

15/12/18

14u00

KP Mistral

50+ tripletten

4 ronden

dinsdag

18/12/18

13u30

Oostendse PC

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

donderdag

20/12/18

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 1

vrijdag

21/12/18

19u00

PC Genenbos

I.C.T. clubbesturen tripletten

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 2 KPC Alosta: Schifting 3

december

dinsdag

25/12/18

19u30

KPC Alosta

woensdag

26/12/18

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT 2D & 1H

13u00

PC Boekt

50+ tripletten

13u30

PC Colora Roeselare

H/HG Doubletten

donderdag

27/12/18

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 4

vrijdag

28/12/18

19u00

PC Boekt

doubletten dame/heer

19u30

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 5

zaterdag

29/12/18

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 6

13u00

PC Boekt

tripletten H / HG

18u00

KPC Alosta

KPC Alosta: Schifting 7

10u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT Finale

13u00

PC Bocholt

tripletten 2 heren + 1 dame

14u00

PC Verbroedering

Dames doubletten klasse 1

zondag

30/12/18

2

poules 4 ronden

4 ronden

januari woensdag

14

2/01/19

13u00

KPC Alosta

KPC Alosta: WT 50plus

13u00

Pelter PC

50+ tripletten

4 ronden + Fin

vrijdag

4/01/19

14u00

PC Donkmeer

50+ tripletten

zaterdag

5/01/19

13u00

PC Kelchteren

tripletten H/HG

4 ronden

13u30

PC ZMM Middelkerke

tripletten H/H G

4 ronden

donderdag

10/0119

14u00

PC Omega

50+ tripletten

4 ronden

maandag

14/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

dinsdag

15/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

donderdag

17/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

maandag

21/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT schiftingen doublet

3 ronden

vrijdag

25/01/19

19u00

PC Donkmeer

ALL CAT finales doublet

poules

3

2


Kalender februari vrijdag

15/02/19

14u00

PC Gent

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

2

zondag

17/02/19

14u00

PC Haeseveld

50+ tripletten

4 ronden

2

donderdag

21/02/19

14u00

PC Omega

dames doubletten

4 ronden

2 3

maart zaterdag

2/03/19

14u00

PC Donkmeer

Dames tripletten

4 ronden

donderdag

7/03/19

14u00

PC Omega

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

zaterdag

9/03/19

14u00

PC Patijntje

Dames doubletten poules

poules

2

woensdag

13/03/19

13u00

PC Sparrendal

50+ tripletten

donderdag

14/03/19

14u00

PC Verbroedering

50+ tripletten

4 ronden

2

zaterdag

16/03/19

13u00

Pelter PC

tripletten dames

14u00

KPC Schorpioen

ALL CAT tripletten

4 ronden

2

woensdag

20/03/19

13u00

PC Genenbos

50+ doubletten

zaterdag

23/03/19

13u00

PC Genenbos

doubletten H/HG

14u00

PC Haeseveld

ALL CAT tripletten

4 ronden

2

zondag

24/03/19

13u00

PC Genenbos

doubletten dame + heer

woensdag

27/03/19

13u00

PC Olympia

50+ tripletten

donderdag

28/03/19

13u30

Oostendse PC

50 + dames doubletten

zaterdag

30/03/19

13u00

PC Olympia

tripletten H/HG

13u30

PC Okapi

Tripletten H/H G

13u00

PC Olympia

doubletten dame + heer

14u00

PC Patijntje

ALL CAT tripletten

zondag

31/03/19

4 ronden 4 ronden poules

2

april woensdag

3/04/19

13u00

PC Oetervallei

doubletten 50+

donderdag

4/04/19

13u30

Nieuwpoortse PC

50+ Triplet 1 dame verplicht

4 ronden

14u00

PC Donkmeer

50+ tripletten

4 ronden

13u00

PC Oetervallei

doubletten 50+

13u30

PC Koksijde

doubletten 50+ doubletten 50+

zaterdag

6/04/19

3

4 ronden

zondag

7/04/19

18u00

PC Oetervallei

woensdag

10/04/19

13u00

PC Horizon

doubletten 50+

zaterdag

13/04/19

13u30

PC ZMM Middelkerke

Dames Doubletten

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

Dames doubletten

4 ronden

2

zondag

14/04/19

13u00

PC Horizon

doubletten dame-heer

14u00

PC Haeseveld

50+ doubletten (dames / heren)

4 ronden

2

4 ronden

2

4 ronden

2 2

woensdag

17/04/19

13u00

PC Sparrendal

tripletten H/HG

donderdag

18/04/19

14u00

PC Verbroedering

50+ doubletten

zaterdag

20/04/19

13u00

PC Genk

doubletten H/HG

14u00

PC Chapoo

ALL CAT tripletten

13u00

PC Sparrendal

tripletten H/HG

14u00

PC Gent

50+ Tripletten 1 dame verplicht

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

ALL CAT doubletten

4 ronden

50+ tripletten

zondag

21/04/19

woensdag

24/04/19

13u00

PC De Berk

donderdag

25/04/19

13u30

KPC De Bevers Waregem tripletten H/HG 50 + = zelfde club

zaterdag

27/04/19

13u00

PC Interlommel

doubletten 50+

14u00

PC Haeseveld

Doubletten -23 en +23

4 ronden 4 ronden

15


Besturen

Dag van de besturen Met een 120-tal bestuursleden zijn we dit jaar afgezakt naar West-Vlaanderen, meer bepaald naar Brugge. Vanaf ‘s morgens vroeg werden we op PC De Gulden Kamer opgewacht door het bestuur van PFV West-Vlaanderen. We werden warm onthaald met koffie en koffiekoek. Gelegenheid om oude kennissen opnieuw te zien.

Op de dubbeldekker met de bezoekers van een stokerij was er, zowel ervoor als erna, ook ambiance. De deelnemers hadden behoorlijk wat bijgeleerd over het maken van wijn. Eens terug in de club werden de gasten onthaald met een heel lekker drie gangen menu. Het eten was amper op of daar stond Bernard al klaar met de kaartjes voor de melĂŠe. De drie rondes gingen vlot onder een heel aangename en vriendelijke sfeer, zoals petanque hoort te zijn. Na de prijsuitreiking volgde de gebruikelijke en heel verzorgde receptie. De dag van de besturen van dit jaar bewijst nogmaals dat er nood is aan zulk een organisatie waar bestuursleden onder mekaar de moeilijkheden van het verenigingsleven kunnen bespreken. Een dikke proficiat aan de organisatoren van PFV West-Vlaanderen en een dikke merci aan de vele vrijwilligers die van die dag een succes gemaakt hebben.

De koffie was amper op of daar stond Staf, al in de weer om de deelnemers aan de stadsbezichtiging aan boord van een paardentram te krijgen want de paarden konden niet wachten. De rit doorheen Brugge stad was fantastisch leerrijk met de deskundige uitleg van de koetsiers. Aan het Minnewater was er een verplichte stop, niet voor de gasten doch voor de paarden, ze moesten namelijk ontbijten. Dan gingen we verder terug richting de club.

16

De podiumplaatsen van onze editie 2018 werden bezet door Willy Decoster op het hoogste plaatsje en door Marcel Vermeeren en Alain Van der Moere, respectievelijk 2de en 3de.


Tornooi

4-federatie tornooi 23 juni stond reeds ruim op voorhand in de agenda aangestipt als dé dag voor het 4-federatie tornooi. Een internationaal jeugdtornooi tussen Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk, waar de jeugdspelers steeds halsreikend naar uitkijken. Dit jaar was het de beurt aan onze Nederlandse collega’s om de organisatie van dit topevenement in goede banen te leiden. Dankzij de hulp en ondersteuning van enkele personen van de andere federaties, zijn ze daar uiteindelijk in geslaagd.

Miniemen

Cadetten

Junioren

Totaal

FBFP

12

18

11

41

CDN

11

7

14

32

PFV

9

7

11

27

NJBB

7

7

3

17

Nederland dus, meer bepaald Nieuwegein, was onze bestemming. Voor het eerst in jaren besloot de PFV om een bus in te lassen zodat we met z’n allen samen konden vertrekken en aankomen. De doelstelling van de PFV-bestuurders werd bereikt, want het creëerde van bij het begin een goede groepssfeer en gaf een klasse-uitstraling aan onze volledige delegatie. Ook de deelnemende spelers en de ouders en supporters waren enthousiast. Zeker voor herhaling vatbaar. De resultaten van onze verschillende ploegen waren in het algemeen goed. Zowel de miniemen, cadetten als junioren deden hun duit in het zakje en zorgden voor enkele mooie resultaten. Het eindklassement zag er iets anders uit dan we gewoon zijn - meestal gaat Noord-Frankrijk lopen met de algemene zege - want onze Waalse vrienden eindigden op de eerste plaats.

17


Uitslagen

Uitslagen Vlaamse kampioenschappen Vlaams kampioenschap triplet (VKT) - 27 mei 2018 - KPC Schorpioen De eerste 8 damesploegen en de eerste 16 herenploegen plaatsten zich voor het BKT dat gepland stond op 10 juni op de terreinen van PC Leo. Dames: 1. Shauni De Meyer (PC Zig-Zag) - Nadia Swinkels - Kim Van Noten (PC Lier) 2. Tina Vermeylen - Inge Grootjans (PC L’Amigos) - Katia De Ceulaerde (Aartselaar PC) 3. Tanya Steylemans (PC Hof Ter Burst) - Daisy Vermeulen - Lynn Van Gansbeke (PC Haeseveld) 4. Lindsay Van Acker (Blankenbergse PV) - Justine De Rore (PC Okapi) - Fabienne Schatteman (PC De Gulden Kamer) 5. Yentl De Caluwe - Peggy Impens - Suzy Kallenbach (PC Verbroedering) 6. Sandra Merket - Irene Rossou - Salvia Mees (PK De Evers) 7. Madison Vleminckx - Cindy Coeurderoy - Collura Graziella (PC L’Amigos) 8. Véronique Vanhollebeke (Poperingse petanquekoppen) - Sylvie Vilain - Anne Santens (KPC De Bevers) Heren: 1. Gert Quetin - Bosmans Dirk (PC Boekt) - Laurent Gorreux (PC Sint-Truiden) 2. Christophe Gruwier - Vandepitte Rémi (PC Okapi) - Francesco Scribani (PC Moeskroen) 3. Jari Haegeman - Marc JR Haegeman (PC Reynaert) - Alex Kempeneers (KPC Schorpioen) 4. Wesley Eechaut (KPC Schorpioen) - Christof Di Silvio - Filip Van De Woestyne (PC Zelzate) 5. Daniel Debouge - Laurent Lefebure (FR) (PC De Gulden Kamer) - Vincent Van Loocke (FR) (Blankenbergse PV) 6. Amaury Swalens - Thierry De Groot - Saidi Samir (PC L’Amigos) 7. Harry De Groof (PC Reynaert) - Jonathan Jorissen - Nicky Kockx (KP Mistral) 8. Gaetan Diacre - Dieter Verplancke - Yves Callebert (PC De Gulden Kamer) 9. Gaetan Charlier - Piette Andy - Lizen Axel (PC Sint-Truiden) 10. Thomas Van Leuvenhaeghe - Patrick Demoiny - Davy De Koning (PC Reynaert) 11. Ronny Christiaens (PC Haeseveld) - Ricky Ryckbosch - Dimitri Faute (PC Chapoo) 12. Steven Uyttenhove - Kenneth Hennion - Nick De Groote (PC De Gulden Kamer) 13. Frederik Auger - David Porez (Poperingse Petanquekoppen - Eddy Deroo (PC Reynaert) 14. Danny Tits - Fred Beynaerts - Pierre De Corte (PC Sint-Truiden) 15. Kristof Vranken - Dries Laminé - Kurt Geelen (PC Reynaert) 16. Luc Alloncius - Jean-Jacques Janssens - Bert Vanherp (PC Dilbeek) Vlaams kampioenschap gemengd doublet (VKGD) - 17 juni 2018 - PC Maaseik Senioren: 1. Virginia Geerts (PK De Evers) - Kevin Van Lent (PC Hemelhof ) 2. Heidi Leeten (PC Genenbos) - Gert Quetin (PC Boekt) 3. Kiany Deschouwer (FBFP) - Florian Vanpee (PC Verbroedering) 4. Elke Bogaerts (PC Genenbos) - Brecht Claes (PC Olympia)

18


Uitslagen 5. 6. 7. 8.

Els Maes (PC Boekt) - Serge Fifi (PC Boekt) Rita Santens (PC Reynaert) - Kristof Vranken (PC Reynaert) Daisy Vermeulen (PC Haeseveld) - Wesley Steylemans (PC Haeseveld) Reini Mertens (PC Beersel) - Jorne Van Hecke (PC Beersel)

Veteranen: 1. Christine Kaak (PC Ponderosa) - Ivo Claes (PC Lier) 2. Hilda Schepers (PC Genenbos) - Marini Silvio (PC Olympia) 3. Monique Blancquaert (KPC Schorpioen) - Willy Symynck (KPC Schorpioen) 4. Astrid Engelen (PC Olympia) - Frans Jonkers (PC Olympia) 5. Christiane Stevens (Oostendse PC) - Dirk De Laender (Oostendse PC) 6. Rita Kevelaerts (PC Hemelhof ) - Johannes Mertens (PC Hemelhof ) 7. Carina Leffelaer (PC Wijnegem) - Leopold Goris (PC Wijnegem) 8. Marianne Degueldre (Oostendse PC) - Bernard Marescaux (Oostendse PC) Vlaamse Interclub Beker (VIB) - 2 september - PC Wijnegem De eerste 8 clubs bij zowel de dames als de heren mochten zich 14 dagen nadien klaarmaken voor hun deelname aan de BIB te PC Wijnegem. DAMES 1. PC Reynaert 2. PC Genenbos 3. PC De Gulden Kamer 4. PK De Evers 5. PC Singel 6. PC Lier 7. SPEM 8. PC Verbroedering 9. PC De Berk 10. PC Boekt 11. KPC De Bevers 12. PC Haeseveld 13. PC Nieuwpoort 14. PC Dilbeek 15. PC Technico 16. PC Wijnegem

HEREN 1. PC Colora Roeselare 2. PC De Gulden Kamer 3. PC Sint-Truiden 4. PC Boekt 5. PC Reynaert 6. PC L’Amigos 7. PC Herentals 8. KPC Schorpioen 9. PC Chapoo 10. PC Lier 11. PC Esseghem 12. PC Wijnegem 13. Poperings petanquekoppen 14. PC Zig Zag 15. PC Aartselaar 16. PC Beersel

19


Uitslagen

Uitslagen Belgische kampioenschappen Belgisch kampioenschap doublet (BKD) - 3 juni 2018 - PC Donkmeer Dames: 1. Streel Laura (FBFP) - Hambursin Marie-Gaelle (FBFP) 2. Els Maes (PC Boekt) - Laila Smolderen (PC Olympia) 3. Daisy Vermeulen (PC Haeseveld) - Suzy Kallenbach (PC Verbroedering) 3. Lutgarde Mertens (PC De Berk) - Ann Reygel (PC Boekt) Heren: 1. Dufour Bruno (FBFP) - Berteaux Gregory (FBFP) 2. Nicolay Corentin (FBFP) - Falque Carl (FBFP) 3. Haulotte Geoffrey (FBFP) - Jermus Christopher (FBFP) 3. Van Loo Claude (FBFP) - Berode Mathieu (FBFP) De eerste volledig Vlaamse herenploeg (Welsey Eechaut en Dieter Verplancke) eindigde op een 5e plaats. Belgisch kampioenschap triplet (BKT) - 10 juni - PC Leo Dames: 1. Nancy Barzin (FBFP) - Cindy Barzin (FBFP) - Jordane Parker (FBFP) 2. Stéphanie Moiny (FBFP) - Sharon Handschoewerker (FBFP) - Laïla Smolderen (PC Olympia) 3. Madison Schollaert (FBFP) - Clotilde Max (FBFP) - Allisson Vandaele (FBFP) 3. Sandra Merket - Irene Rossou - Salvia Mees (PK De Evers) Heren: 1. Gert Quetin (PC Boekt) - Stefaan Kausse (PC Boekt) - Laurent Gorreux (PC Sint-Truiden) 2. Jean-François Streel (FBFP) - Raymond Laruelle (FBFP) - Ludovic Delperdange (FBFP) 3. Ismaciil Daauud-Cali (FBFP) - Yves Sempot (FBFP) - Tony De Groof (FBFP) 3. Gaetan Diacre - Dieter Verplancke - Yves Callebert (PC De Gulden Kamer) Belgische Interclub Beker veteranen (BIB veteranen) - 13 juni 2018 - PC De Blockskes DAMES HEREN 1e categorie 1e categorie 1. R. Elite 1. Forever S.J. 2. Forever S.J. 2. R. Jolis-Bois 3. Nieuwpoortse P.C. 3. PC Okapi 3. PC De Berk 3. PC Zig Zag 2e categorie 2e categorie 1. R.P.U.C. 1. PC Wemmel 2. Le Paradis 2. PC Embourg 3. PC Verbroedering 3. R. Elite 3. PK De Evers 3. KPC Schorpioen De volledige uitslagen kan je raadplegen op onze website www.pfv.be

20


In memoriam

In memoriam De Raad van Bestuur en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van PC Wemmel melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Marie-Therese Gossye, echtgenote van de heer Raymond Cheval. Marie-Therese werd geboren op 11 juni 1945 en is overleden op 7 mei 2018. Zij was de mooiste bloem die op deze wereld bestond; zij was iedere dag het zonnetje in het leven van haar familie, vrienden en kennissen. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

B.P.V. Blankenberge meldt u diep bedroefd het overlijden van de heer Johan Hawotte. Johan werd geboren op 3 juni 1950 en is op 25 mei 2018 overleden na een lange strijd tegen kanker. Hij was een heel sympathieke speler en zijn enthousiasme zullen we missen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden het bestuur en de leden van PK De Evers u het overlijden van mevrouw Nicole Cox, echtgenote van Pierre Desaert. Nicole werd geboren te Kapellen op 8 augustus 1946 en is overleden te Brasschaat op 26 mei 2018. We wensen haar echtgenoot, familie en vrienden heel veel sterkte.

Het bestuur en de leden van PC Technico melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Polydore Van Autryve, echtgenoot van mevrouw Wivina De Smedt. Polydore werd geboren te Gent op 20 januari 1933 en is overleden te Turnhout in het WZC De Wending op 26 mei 2018. We wensen zijn echtgenote, vrienden en familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Roger Noens, echtgenoot van mevrouw Jozefiena Van Haelst. Roger werd geboren te Beveren op 29 januari 1933 en is overleden te Beveren op 14 juni 2018. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

21


In memoriam Mercurius Petanque meldt u met grote droefheid het overlijden van de heer Frank Wuyts, echtgenoot van mevrouw Carry Sterckx. Frank werd geboren te Wilrijk op 2 november 1954 en is aldaar in het Sint-Augustinusziekenhuis overleden op 2 juni 2018. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden het bestuur en de leden van PC De Vuurtoren en Blankenbergse PV het overlijden van onze grote vriend en speler, de heer Bruno Santini. Bruno werd geboren in Italië op 1 januari 1945 en is van ons heengegaan op 26 juni 2018 te Knokke-Heist. Bruno was voor velen van ons een voorbeeld, een sympathieke man en had voor iedereen een goed woordje of tip. Hij speelde jaren in de competitie voor PC De Vuurtoren en was net overgestapt naar de Blankenbergse PV toen het droeve lot toesloeg. Wij zullen hem steeds herinneren als de man van zijn super ‘Bruno Ball’ en als goede vriend. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Met grote droefheid melden de Blankenbergse Petanque Vrienden u het overlijden van de heer Philippe Herbits. Philippe werd geboren op 9 maart 1946 en is, na een hevige strijd tegen kanker, overleden op 16 juli 2018. Zijn optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht. We hebben hem gekend als liefhebbende echtgenoot, vader en opa. Maar vooral als een schitterend mens. Gedurende de twaalf jaar als competitiespeler en clublid is er nooit een negatieve opmerking over zijn lippen gekomen. Legendarisch waren “Flup” zijn woorden wanneer een bal voorbij het but rolde: “niet erg, we hebben een bal achteraan”. Wij zullen Flup zijn vriendelijkheid en enthousiasme missen. Het ga je goed Flupke. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Olympia melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Gianni Ardu, echtgenoot van Rezie. Gianni werd geboren te Iglesias (Sardinië) op 16 april 1950 en is overleden te Heusden-Zolder op 20 juli 2018. We bieden zijn echtgenote, vrienden en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Met grote droefenis melden het bestuur en de leden van Wijnegem PC u het overlijden van de heer Georges Kuypers. Georges was reeds lid bij de club sinds 1996 en was steeds op alle competities paraat. Hij zal hard worden gemist. We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

22


Info - Pub

Waar u ons kunt vinden

Openingstijden

Kapelsestraat 26, 2950 Kapellen (Antwerpen)

Maandag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

Tel. 03 605 07 08 - fax. 03 605 19 60

Dinsdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

Tel. schade: 03 605 07 07

Woensdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

e-mail: kantoor.van.opdorp-peeters@verz.kbc.be

Donderdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur

www.vanopdorp-peeters.be

Vrijdag

Van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

En na afspraak ook bij u thuis Het juiste verzekeringsadvies

U kunt dus altijd bij ons terecht.

Wilt u een volledig verzekeringsadvies, aangepast

Zijn we toch uitzonderlijk niet bereikbaar? Dan kunt

aan uw specifieke situatie? Dan bent u bij ons aan

u uw schadeaangifte doen bij ons callcenter 24+ op

het juiste adres. Naast de standaardpolissen bieden

het nummer 0800 96 464 of met KBC- Online.

we ook verzekeringen op maat aan. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor KMO’s, vrije beroepen,

Samenwerking met de KBC-bankkantoren We

zelfstandigen en bedrijven. kortom , samen zoeken

werken nauw samen met de KBC-bankkantoren van

we de juiste oplossingen voor al uw verzekerings-

Kapellen, Stabroek, Putte, Hoevenen en Berendre-

behoeften.

cht. Zo kunnen we u een volledig en uiterst professioneel dienstenpakket aanbieden.

Heeft u schade dan zit u bij ons goed. Een snelle, persoonlijke en professionele hulp is wat telt op momenten dat u het echt nodig hebt. Ook voor de

www.vanopdorp-peeters.be

schadeverzekering die u bij uw KBC-bankkantoor afsloot, zijn we als KBC – verzekeringsexpert uw eerste aanspreekpunt.

FSMA 049023A Verbonden agent

altijd een stapje voor 23


Info - Pub

24


Info - Pub

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

25


Info - Pub

26


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.