Magazine 3 2021

Page 1

S

P

O

R

T

m

a

g

a

z

i

n

e

# 3 - EDITIE 2021 - JAARGANG 43

JEUGDWERKING OP VOLLE TOEREN

WINTERCOMPETITIE & CORONA

P. 04

P. 07

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Inhoud Voorwoord

03.

Jeugdwerking op volle toeren

04.

Wintercompetitie & coronamaatregelen

07.

Wist je dat...

08.

Petanquereis Mallorca - september 2021

09.

Uit de Media

12.

Sportkamp 2021

15.

Kalender wintertornooien 21/22

18.

Provinciale jeugdtrainingen

19.

Uitslag VKJ

20.

Administratie in de sportvereniging

21.

In Memoriam

22.

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

• SportAccord; • de CEP (Confédérations Européen de Petanque); • de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP; • de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal); • Sport Vlaanderen; • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité); • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal: Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30


Voorwoord

voorzitter

Beste petanquevrienden,

Een warme oproep naar onze leden: neem deel aan onze competities want dit stimuleert niet alEindelijk zien wij leen het competitiegevoel in ons, maar zorgt ook met zijn allen terug voor een blij weerzien van vele vrienden en spelers licht aan het einde die wij gedurende een hele tijd hebben moeten van de tunnel en missen. kunnen wij terug positief en met Doch dienen wij met zijn allen te blijven zorgen en veel moed onze erover waken dat wij de nog opgelegde maatregesport naar believen len respecteren en uitvoeren. beoefenen. Wij willen erop wijzen dat diverse ministeriële deNa een lange peri- partementen momenteel reeds controles uitvoeode van Covid-19 ren op de aanwezigheid en het correct gebruik van waar onze clubs een CO2-meter in (alle ruimtes van) sportaccomgesloten waren, modaties. Er wordt bovendien ook toegekeken op kunnen deze terug de implementatie van een ventilatieplan. met een positief gevoel naar de toekomst kijken Net zoals wij onze clubs de afgelopen maanden en al hun activiteiten terug inplannen om naar een steeds hebben geïnformeerd over de stand van zanormale werking over te gaan. Doch kunnen onze ken en over wat mag en niet mag binnen de hoclubs dit niet alleen doen en hebben zij de volledireca- en de sportsector, zo informeerden we ook ge steun nodig van al hun leden. steeds steden en gemeenten over de maatregelen Zoals wij gedurende een lange periode iedere dag binnen onze eigen sport en federatie. Ook de komet alle respect geapplaudisseerd hebben voor de mende maanden zullen we dit nog blijven doen en zorgsector, dienen wij nu met zijn allen zoveel mo- hopen dat onze clubs er goed bij varen. gelijk naar onze clubs te gaan om deze te onderDoor de coronapandemie hebben wij, en ook ansteunen of te helpen. Vele clubs die niet geholpen dere federaties, een terugval in het aantal aangeof ondersteund zijn door hun gemeente of stad sloten leden. Wij als federatie hebben dan ook de hebben het financieel namelijk “zeer” zwaar om nodige tools gemaakt om onze clubs te helpen om te overleven. Alle hulp van hun leden is dan ook aan ledenwerving te doen. De samenstellingen, afvan harte welkom. werking en optimalisering van deze tools kan altijd Wij weten dat onderhandelingen tussen clubs en in samenwerking met onze medewerkers van het hun verhuurders velen hebben geholpen om de PFV-secretariaat en de clusterfederatie VIV waarfinanciële lasten deels kwijt te schelden, uit te stel- toe wij behoren. Neem hiervoor gerust contact op len of te kunnen verspreiden over de toekomst. met hen via het emailadres corey@viv-sport.be. Wij kunnen nu al zeggen dat er clubs zijn die hiervan Niettegenstaande de federatie en haar provinciale gebruik hebben gemaakt en er reeds de vruchten afdelingen vaste kosten hebben, waaronder perhebben van geplukt. soneel, huur enz. hebben wij samen opnieuw een inspanning kunnen doen om de financiële last van Want hoe meer men van u hoort en ziet - wat is er de clubs te verminderen. Tenslotte maken vele klei- mooier dan een club die bloeit - hoe meer u met ne inspanningen een grote oplossing mogelijk en uw club en onze sport succes zal boeken en meer geven de clubs en haar leden een positieve boost. mensen interesse zullen hebben. Zo hebben wij de lidgelden van de clubs dit jaar Wij willen iedereen veel succes wensen in het bemet 90% verlaagd en zijn de inschrijvingen van de oefenen van onze petanquesport zowel op recreadeelnemende ploegen van de clubs aan de winter- tief als op competitief vlak. competitie verminderd met 50 tot 75%. Reinold Borré Voorzitter PFV

3


Jeugdwerking op volle toeren

I

n enkele provincies zijn deze zomer de 50-plus competities een aanknoping geweest met het dagdagelijks petanquegebeuren, wat een goede zaak is. Ook onze jeugd is niet bij de pakken blijven zitten de laatste maanden. Hierbij een overzicht. Het cijfer 200 zal geen belletje

doen rinkelen. 200 is echter niet minder dan het aantal jeugdleden dat de PFV vandaag de dag telt. Niet min als u het mij vraagt. Doch is het de bedoeling dat deze spelers/ speelsters meer in de kijker lopen. Daar zijn ze midden juli al mee begonnen. Vier van onze spelers/speelsters werden op Belgisch niveau uitgenodigd om deel te nemen aan het jongerentornooi in Romans-sur-Isère in Frankrijk. Noa Van De Steen, Emma De Valck, Leander De Maertelaere en Sibren Carlier waren onze spelers die zeker hebben bijgeleerd en genoten van deze internationale ervaring. Midden augustus werd weer aangeknoopt met de organisatie van ons sportkamp. Na twee jaar was het niet simpel

4

om de draad weer op te nemen, toch waren ze nog met 20 deelnemers om één week lang onder vrienden en onder deskundige leiding hun favoriete sport te beoefenen. Verder werd op 4 september een ontmoeting georganiseerd tussen de FBFP en de PFV op PC Le Paradis. Van beide kanten werden de beste 20 spelers geselecteerd. Het was een blij weerzien na zoveel maanden. Eerlijk gezegd moest er soms twee keer gekeken worden om de spelers te herkennen. Wat zeker opviel was de honger naar petanque en om verder met maten af te spreken. Een week daarop was het alweer zover. De PFV werd uitgenodigd om met 5 tripletten deel te nemen in Grande Synthe, Frankrijk aan de “1ste Trophée Serge Khelfane Grand


Prix National Ch’ti Jeunes”. Vijftien van onze spelers konden zich weer botvieren aan hun geliefde sport. Een week later was het de beurt aan het VKJ, georganiseerd op Oostendse PC. Het weer was ons uitstekend gezind waardoor alle wedstrijden vlekkeloos buiten konden afgewerkt worden. Niet minder dan 40 spelers/speelsters waren van de partij. Er werd hard gestreden om de titel en de Vlaamse kampioenentrui te bemachtigen, alles uiteraard in een sportieve sfeer.

kansen te bieden, bijvoorbeeld bij de PFV en daarbuiten een in de wintercompetitie die voor punt gezet achter zijn carrière, de deur staat. niet dat we hem stiekem niets meer zullen mogen vragen. De voorbije maanden heeft ook de jeugdcommissie niet stil gezeten. Er werd namelijk beslist om de petanque scholen te voorzien van draaiboeken Als klap op de vuurpijl was het om miniemen en cadetten te op de laatste zaterdag van sep- begeleiden naar het behalen van technische eindtermen. tember verzamelen geblazen Deze draaiboeken werden opop PC De Blokskes voor het gemaakt door Dirk De Valck en Belgisch kampioenschap voor Marc Op De Beeck. Een welde jeugd. Weer een groots gebeuren voor de jeugdspelers gemeend woord van dank aan Een grote mijnheer Staf Devolbeiden voor hun inspanning en dere waaraan heel veel menbekroond met drie Belgische het behaalde resultaat. Deze sen, van spelers tot trainers en kampioenen. Nicky Kockx bij draaiboeken werden ondertuscoaches, heel veel te danken de beloften jongens en Noa sen uitgerold tijdens het sport- hebben. Een welgemeende Van De Steen en Stéphanie kamp en zullen in de komende dikke merci moatje en dat het Willaert bij de cadetten meisjes; een dikke proficiat aan alle maanden ook bij de provinciale je goed gaat. jeugdwerking worden voorgedrie. steld. Dit alles met het oog om Alain Garnier een meer professionele omkaDirecteur Sport PFV Resultaten kunnen altijd beter dering van onze jeugdspelers doch het begint met de clubs te realiseren. waarbij de jeugd is aangesloten. Beste sportleiders, indien Als afsluit van dit overzicht jullie jeugd in huis hebben, wens ik een grote mijnheer te wees blij want zij zijn de toebedanken, namelijk Staf Devolkomst. Aan die toekomst dient gewerkt te worden door dere. Staf heeft na vele jaren inzet voor de petanquewerking ervoor te gaan en de jeugd

5


PETANQUE, Dé sport met ballen

6


Wintercompetitie

&

coronamaatregelen

Het is zover, onze populaire wintercompetitie is van start gegaan! Eindelijk tijd om het roest van de petanqueballen te gooien tijdens de wekelijkse wedstrijden en te supporteren voor jouw favoriete ploeg. Dat de competitie onder behoorlijk normale omstandigheden kan doorgaan, en niet alleen op sportief vlak, maakt het des te leuker. Dankzij de huidige versoepelingen van de coronamaatregelen gelden er namelijk bijzonder weinig maatregelen voor het beoefenen van onze sport. Er zijn echter nog enkele zaken waar je als sporter en als clubbestuurder rekening dient mee te houden. Bovendien houden we onze ogen en oren open, want de coronamaatregelen kunnen nu eenmaal steeds aangepast worden.

onze website. Het reglement en het addendum voor zowel de provinciale- en Vlaamse wintercompetitie als voor de nationale wintercompetitie zijn te raadplegen op onze website. Provinciale en Vlaamse wintercompetitie Nationale wintercompetitie

Je hebt het voorbije anderhalf jaar al heel wat coronamaatregelen en -communicaties om de oren zien vliegen, de ene al wat leuker dan de andere. Toch is het ook voor het verloop van de wintercompetitie nuttig dat je goed op de hoogte bent van wat kan en wat niet. Een recent overzicht van de maatregelen vind je terug op onze website. Om het goede verloop van de wintercompetitie te verzekeren, hebben we, op basis van de huidige coronamaatregelen, een addendum toegevoegd aan het bestaande reglement met enkele noodzakelijke aanvullingen en verduidelijkingen. Jouw clubbestuur is hiervan reeds op de hoogte; indien je hierover vragen zou hebben, kan je dus steeds ben hen terecht voor meer uitleg. Uiteraard kan je, om nog sneller op de hoogte te zijn, ook hiervoor terecht op

7


Wist

je dat

...

... onze federatie deze zomer heeft geparticipeerd aan “De Sportzomer aan zee”? Een organisatie van Sport Vlaanderen waarbij sport, spel en plezier werd aangeboden voor het hele gezin. Elke dinsdag in juli en augustus kon je aan de kust naar believen proeven van verschillende sporten. Op 20 juli was ook de PFV van de partij te Nieuwpoort, vertegenwoordigd door voorzitter Reinold Borré, bestuurslid Stefan Colle en VIV-medewerkster Mariska. Het was een topdagje voor alle deelnemers die zich in enkele petanqueproeven konden meten met topspeler Renaat Borré. ... het deze week de “week van de official” is? Van 1 tot en met 10 oktober worden alle officials in de kijker gezet. Scheidsrechters, juryleden, ... worden met deze campagne extra bedankt voor hun inzet in de vele sportfederaties waarin zij actief zijn. Meer info hierover vind je hier.

8

... PC Ponderosa onlangs is gefusioneerd en nu verder gaat onder de naam PC Meerosa? De gloednieuwe petanqueclub is ontstaan uit een fusie tussen PC Ponderosa en PC Meere. Toen in 2020, in volle coronacrisis, een aantal (bestuurs)leden PC Ponderosa hadden verlaten, bleef er nog slechts 1 bestuurslid over. PC Meere, die de lokalen al enkele jaren huurde voor haar activiteiten, besloot om een helpende hand toe te steken en zo konden de activiteiten worden verdergezet. Na overleg tussen beide clubs werd er dit jaar besloten om te fusioneren en een nieuwe start te nemen onder de nieuwe naam PC Meerosa vzw.


Meer foto’s op onze Facebookpagina. Foto’s met dank aan Willy Vancolen

Petanquereis Mallorca Op petanquereis met de federatie, altijd een toffe belevenis!

en een aangename afwisseling van het petanquen.

Deze keer vertrokken we op zaterdag 18 september om 6u20 vanop Zaventem met 72 deelnemers die stuk voor stuk blij waren opnieuw op reis te kunnen gaan. Zowel de heenvlucht als de transfer met de bus vielen goed mee en verliepen vlot, waardoor we nog voor de middag in het hotel arriveerden. Eens aangekomen en ingecheckt op de kamers namen we de tijd om uit te rusten en te bekomen van de reis die voor sommigen al heel vroeg begonnen was.

Vanaf vrijdag was iedereen terug op post en tegen zondag hadden we ongeveer 1200 scores ingegeven!! Zondag, na de middag, maakte iedereen zijn valiesje waarna we samenkwamen voor de bekendmaking van het klassement. Dankzij een ondersteuning van de PFV en zes cadeaus van het hotel hadden we een leuke prijzentafel.

Vanaf zondag speelden we elke dag drie matchen met soms wel 66 petanquers, een fantastische opkomst! Tussendoor konden we over onze petanque belevenissen napraten aan het zwembad, op het terras van de bar met een lekker drankje, … Op dinsdag gingen de hemelsluizen open en onze mooie petanqueterreinen liepen helemaal onder! Gelukkig kregen we na de felle buien hulp van enkele behulpzame petanquers om het water van de terreinen te verwijderen en zo konden we toch nog spelen. Op donderdag ging ongeveer de helft van de groep op eilandexcursie. Ze vertrokken ’s morgens vroeg met de bus, reden met een speciaal trammetje, voeren met een boot langs de kust, gingen naar een olijfolieproeverij, reden met een leuk treintje en kwamen uiteindelijk moe maar voldaan ’s avonds terug aan in het hotel. Een bijzonder leuke manier om het eiland te verkennen

1e: Naten Alfred 2e: Van Rossen Ronny 3e: Geeraerts Luc 8e (eerste dame): Nowé Greta Het volledige klassement is terug te vinden op de website van de PFV. Wegens de coronaregels in het hotel kregen we die avond geen groepsdiner, maar iedereen kreeg wel de mogelijkheid om nog eens lekker te gaan eten in het restaurant voor we vroeg naar bed gingen. Op maandagochtend was het helaas zover, de reis zat er op. Na nog een laatste lekker ontbijt in het hotel namen we rond 06u00 de bus richting de luchthaven en rond 11u30 kwamen we allen behouden aan in Brussel. Het was een hele fijne en sportieve groep om te begeleiden en nogmaals bedankt voor de fijne attentie na afloop!! Hopelijk tot een volgende reis… Willy en Karin

9


Info - Pubs P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be 10


Info - Pubs

PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

11


Uit

de media

Jonge petanquespelers meten zich met elkaar op BK in Peizegem bron: RINGtv - Jens De Smet - 25/09/2021

Petanqueclub De Blockskes organiseert vandaag het Belgische Kampioenschap Petanque voor de jeugd in Peizegem, deelgemeente van Merchtem. Meer dan 150 jongeren namen deel aan het kampioenschap.

De terreinen van De Blockskes aan de Processiebaan waren het decor van het Belgisch Kampioenschap Petanque bij de jeugd. Het kampioenschap werd voor het laatst in 2019 gespeeld, want vorig jaar moest dit kampioenschap noodgedwongen, omwille van het coronavirus, geannuleerd worden. “Je zou het misschien niet denken, maar petanque is populair bij de jeugd. We hebben meer dan 2.000 jongeren die competitie spelen. De beste van België zijn vandaag aan het werk”, zegt Reinold Borré van de Belgische Petanquefederatie. “Wat de sport zo aantrekkelijk maakt bij jongeren? Het tactische, technische en mentale aspect van de sport spreekt velen aan. Bovendien vraagt het fysiek niet zo veel inspanning als voetbal, al wandel je als petanquespeler op een wedstrijddag toch ook al snel 10 kilometer af tussen de veldjes.”

Bekijk hier de reportage van RINGtv.

12


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

13


Uit

de media

Petanque in Brussel: ‘Niet alleen een sport voor bejaarden’ bron: BRUZZ - 30/8/2021 - CT

Veel mensen denken bij Jeu De Boules aan bejaarden en pastis, maar dat cliché blijkt niet te kloppen. Petanque is hip in Brussel. Er zijn namelijk heel wat jonge Brusselaars die ook de liefde voor de metalen ballen hebben ontdekt. Dat kon je afgelopen weekend goed zien op het internationaal petanquetornooi ‘La Bruxelloise à Petanque’ in Koekelberg.

14

Het artikel en de reportage vind je op www.bruzz.be


Sportkamp 2021 Na een té lange pauze mochten we eindelijk opnieuw enthousiaste jonge petanquers verwelkomen op ons sportkamp. Het was maar liefst twee jaar geleden dat we elkaar voor het laatst op het SPORTA-domein te Tongerlo hadden gezien. Neem daar nog eens bij dat we voor een groot deel van deze periode onze favoriete sport niet hebben kunnen beoefenen, of toch niet zoals het hoort, en je kan begrijpen dat zowel onze deelnemers als onze monitoren stonden te popelen om er nog eens volle bak en zorgeloos tegenaan te gaan. Wat hebben we het gemist om onze enthousiaste jeugd bezig te zien! En omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden …

15


Info - Pubs

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

16

ERKEND DOOR


PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

17


Winterkalender 21/22 DAG

DATUM

UUR

LO C A T I E

do.

11 nov

9u30 10u00

PC Colora Roeselare PC Genenbos

vr. zo.

17 dec 26 dec

di. wo.

28 dec 29 dec

19u00 13u00 13u30 13u00 13u00

PC Oetervallei PC Boekt PC Colora Roeselare PC Bocholt PC Boekt

zo. wo. za. zo.

02 jan 05 jan 08 jan 09 jan

13u00 13u00 13u30 13u00

PC Boekt PC Pelter PC Zeemeermin PC Bocholt

di.

08 mrt

13u30

KPC De Bevers

za. zo. wo. za. zo. wo. do. za.

12 mrt 13 mrt 16 mrt 19 mrt 20 mrt 23 mrt 24 mrt 26 mrt

zo. wo.

27 mrt 30 mrt

13u00 PC Kelchteren 13u00 PC Kelchteren 13u00 PC Kelchteren 13u00 PC Pelter 13u00 PC Pelter 13u00 PC Genk 13u30 Oostendse PC 13u00 PC Olympia 13u30 PC Okapi Zwevegem 13u00 PC Olympia 13u00 PC Olympia

za. zo. wo. do. za. zo. wo. za. ma. wo. za. zo. wo.

02 apr 03 apr 06 apr 07 apr 09 apr 10 apr 13 apr 16 apr 18 apr 20 apr 23 apr 24 apr 27 apr

13u00 13u00 13u00 13u30 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00 13u00

PC Oetervallei PC Oetervallei PC Oetervallei Nieuwpoortse PC PC Genenbos PC Genenbos PC Genenbos PC Horizon PC Horizon PC Horizon PC Sparrendal PC Sparrendal PC Sparrendal

TO R NO O I

november G P Colora H/G Doublet Sextet - H/HG december I.C.T. Clubbesturen tornooi dame/heer Kerstdoublet H/G 50+ 50+ januari tornooi H/HG 50+ Doublettes H/G inschr. Max 24 PL tornooi H/HG maart Memorial Raf De Smeyter 50 + tripletten / max 20 ploegen Per club of gemixt tornooi H/HG tornooi dame/heer 50+ tornooi dame/heer tornooi dame/heer 50+ 50+ 50+ Dames Doublet tornooi H/HG Triplet All Categorie H/G tornooi dame/heer 50+ april tornooi H/HG tornooi dame/heer 50+ 50+ 2H + 1D tornooi H/HG tornooi dame/heer 50+ tornooi H/HG tornooi dame/heer 50+ tornooi H/HG tornooi dame/heer 50+

FO R M U LE

Poules daarna a-b-c-d

4 Ronden

4 Ronden 4 Ronden

4 Ronden 4 Ronden

4 Ronden

Alle organisaties zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen ten gevolge van aanpassingen aan de coronamaatregelen.

18


Jeugdtrainingen Antwerpen & Limburg Onze provinciale jeugdafdelingen starten ondertussen ook gelijdelijk aan hun werking opnieuw op. Alle vrijwilligers staan opnieuw paraat om onze jeugd de knepen van het vak te leren. Heb je zin om samen met vrienden en vriendinnen een training mee te doen, hieronder vind je terug waar en wanneer je hiervoor terecht kan. Momenteel zijn de provincies Antwerpen en Limburg reeds opgestart, de andere provincies volgen binnenkort, hou dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten.

2021

vrijdag 8 oktober - PK De Evers vrijdag 19 november - PC Niel vrijdag 10 december - PC Wijnegem

Antwerpen

2022

vrijdag 21 januari vrijdag 11 februari vrijdag 18 maart vrijdag 1 april vrijdag 22 april

- PK De Evers - PC Niel - PC Wijnegem - PK De Evers - PC Niel

De trainingen starten steeds om 19u30.

2021

zaterdag 9 oktober zaterdag 13 oktober zaterdag 11 december

2022

zaterdag 15 januari zaterdag 12 februari zaterdag 12 maart zaterdag 9 april

Limburg

De trainingen gaan steeds door van 10u00 tot 12u00 op de terreinen van PC Boekt.

19


Uitslag VKJ 2021 Miniemen 1. Jules Vermassen - Kynji De Groote 2. Maite Genar - Tomas Genar

Junioren 1. Joppe Deschamps - Keano Vandekerkhove 2. Mauro Ceuppens - Yorben Carlier 3. Emma De Valck - Maddy De Saedeleer Femke Renneboog 4. Yarno Wulgaert - Sibren Carlier

Cadetten 1. Noa Van De Steen - Stephanie Willaert Iano Engelbert 2. Mats Vanden Eynde - Marten De Vos Keanu Nielandt 3. Louis Maton - Fabrice Clauws - Milan Lauwers

Beloften 1. Romain Wagener - Gregory Thysbaert - Renzo Ilegems 2. Nicky Kockx - Luna Arnhold - Ybe Vertriest 3. Nick Thomas - Tibo Meyvisch - Siemen Claes 4. Kenji Van Geit - Jérôme Tordeur - Ken Segers 5. Jarno Nieuwinckel - Jens Cools - Jérôme Henry 6. Margaux Troch - Aurélie Geerts - Tibo Leyman

20


Administratie in de sportvereniging

AANGIFTE RECHTSPERSONENBELASTING 2021 TEGEN 28/10/2021!

MONITOREN JEUGDWERKING: 50 DAGEN INZETBAAR IN PLAATS VAN 25

Elk jaar zijn vzw’s verplicht hun aangifte in de rechtspersonenbelasting elektronisch in te dienen. De aangiftes moeten dit jaar in de meeste gevallen ingediend worden vóór 28/10/2021. Elektronische indiening moet gebeuren via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. Om de aangifte elektronisch in te dienen, kunt u gebruik maken van uw eID. De aangifte bestaat uit vier tabbladen. Nadat alle tabbladen vervolledigd zijn, kan de aangifte elektronisch getekend en ingediend worden.

Omwille van de coronacrisis mogen organisatoren van jeugdkampen en -stages hun monitoren extra inzetten in 2021. Monitoren die jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse opvanginitiatieven begeleiden, mogen dit jaar 50 dagen aan de slag in plaats van 25, met vrijstelling van de sociale bijdragen. Zowel de student als de vzw die hier tijdens de zomermaanden nog geen (volledig) gebruik van maakte, kan nog vol inzetten op het najaar. Formaliteiten: er dient een dimona-aangifte te gebeuren voor de monitor start. Een DMFA-aangifte is niet vereist. Tevens dient u een geschreven arbeidsovereenkomst van bepaalde duur af te sluiten met de monitor.

AANPASSING KILOMETERVERGOEDING SINDS 1 JULI 2021 Jaarlijks wordt op 1 juli de kilometervergoeding aangepast. De kilometervergoeding kan uitgekeerd worden aan werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen uitvoeren in opdracht van de werkgever, alsook is dit tarief van toepassing voor vrijwilligers die zich met de eigen wagen verplaatsen voor en in opdracht van de vzw. Wanneer de vereniging beslist om dergelijke vergoeding toe te kennen, moet de betrokkene een kilometerstaat opmaken die dan in de boekhouding wordt bijgehouden. Hou er rekening mee dat het om een maximumbedrag gaat, men kan steeds minder toekennen, maar nooit meer. In combinatie met de forfaitaire kostenvergoeding kunnen maximaal 2000 km verplaatsingen terugbetaald worden. Het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 wordt vastgesteld op 0,3707 euro/kilometer.

21


In Memoriam Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Clementine De Clercq. Clementine werd geboren op 1 oktober 1928 en is overleden op 6 juni 2021. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Jozef Tysebaert, echtgenoot van mevrouw Mariette Braet en vader van Karin en Hendrik Tysebaert. Jozef werd geboren op 3 maart 1930 en is overleden op 10 juni 2021. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur en de leden van KPC De Bevers melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Georges Hennion. Georges werd geboren op 2 februari 1939 en is overleden op 23 juni 2021. Pas dit seizoen hadden Georges en zijn echtgenote Jacqueline besloten hun lidmaatschap bij KPC De Bevers niet meer te verlengen. Dit was weliswaar wegens gezondheidsredenen, maar toch was de verwondering en de verslagenheid groot bij De Bevers toen ze het overlijden van Georges vernamen. Niet verwonderlijk, want Georges en Jacqueline verdedigden niet minder

22

dan 16 jaar de kleuren van KPC De Bevers. Men kan gerust zeggen dat Georges tot de betere spelers van West-Vlaanderen behoorde. Pointeren als het nodig was, schieten als het moest, beide onderdelen van het petanque beheerste hij als geen ander. En door zijn sportiviteit was hij in elke club een graag geziene speler. Met Georges kon je daarenboven over veel zaken in het leven een interessante en leuke babbel hebben. Het bestuur en de spelers van KPC De Bevers wenst hierbij Jacqueline en de familie van Georges veel moed toe bij het verwerken van het verlies van hun geliefde echtgenoot, vader en opa.

Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Guido Troch. Guido werd geboren te Genk op 24 mei 1964 en is van ons heengegaan in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 10 juli 2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Jacqueline Housiaux, levensgezellin van de heer Christian Lefevere. Jacqueline werd geboren op 30 mei 1934 en is overleden op 24 juli 2021. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.


PC Ponderosa meldt u met droefheid het plotse overlijden van de heer Jacques Verhaegen, echtgenoot van mevrouw Liliane Verbeeck. Jacques werd geboren te Berchem op 21 juni 1934 en is overleden in het Middelheim ziekenhuis te Antwerpen op 1 augustus 2021. Jacques was reeds lid van PC Ponderosa sinds 1998 waarvan de laatste jaren als bestuurlid. We wensen Liliane en zijn familie heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Etienne De Keyser. Etienne werd geboren op 16 januari 1939 en is overleden op 17 september 2021. Etiennen was een trouw lid van KP Mistral. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur en de leden van HAP Asse melden u diep bedroefd het overlijden van hun goede vriend en bestuurslid/ penningmeester, de heer Paul Verspecht. Pol werd geboren op 22 november 1945 en is na een slepende ziekte overleden op 4 augustus 2021. Tekenend voor zijn karakter was één van zijn laatste wensen om zijn lichaam te schenken aan de wetenschap. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

PC Patijntje meldt u met grote droefenis het overlijden van hun voormalige voorzitter, de heer Jozef Szygowski. Jo wed geboren op 18 september 1952 en is overleden op 21 september 2021. Jo is jarenlang het boegbeeld van onze club geweest. De man die altijd aanwezig was, de spil van onze club. Ontelbare klusjes werden door Jo aangepakt en uitgevoerd. Niets was hem te veel, zelfs het onderhoud nam hij op zich. Hij was een sterke persoonlijkheid die zijn voorzitterschap met waarde volbracht. Ook wanneer zijn gezondheid achteruit ging, volgde hij de club nog op. Het deed hem dan ook pijn om zijn geliefde club aan anderen te moeten overlaten. Zelfs een bezoekje brengen was te lastig geworden. Hij was niet alleen werkzaam in de club, maar ook daarbuiten. Zo was hij de initiatiefnemer en stichter van het aangename en druk bezochte 50+ zomercircuit. Jo was een graag gezien persoon. In onze herinnering zal hij altijd de door alle petanque-spelers gekende en gerespecteerde voorzitter van Patijntje blijven. Rust in vrede Jo, we blijven zorg dragen voor jouw geliefd Patijntje. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

PC Vilvoorde meldt u diep bedroefd het overlijden van één van haar medestichters, de heer Michel Matthijs, echtgenoot van mevrouw Noella De Meyer. Michel werd geboren te Antwerpen op 22 mei 1955 en is na een moedige strijd van ons heengegaan te Vilvoorde op 10 september 2021. We wensen Noella en zijn familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Met grote droefenis melden we u het overlijden van de heer Willy Van Wijnsberghe. Willy werd geboren te Schoten op 24 juli 1948 en is zachtjes ingeslapen in het Heilig-Hartziekenhuis te Lier op 10 september 2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

23


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.