Magazine 1 2020

Page 1

SPORTMAGAZINE

PETANQUE

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Driemaandelijks tijdschrift • 42ste jaargang • maart 2020 Verantwoordelijke uitgever: R. Borré, Zuiderlaan 13, 9000 Gent Afgiftekantoor Aalst - P409060

1 • 2020


Lidmaatschap

Lidmaatschap 2020 Vrijheidsovergang van 16 maart tot en met 15 april Er dienen twee aangetekende brieven te worden verstuurd, één naar de club die je wenst te verlaten en één naar de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De leden van een zelfde gezin, d.w.z. op eenzelfde adres wonend, mogen op eigen verantwoordelijkheid de vrijheidsaanvragen in één omslag versturen naar het secretariaat van de PFV. Een speler kan maar één aanvraag indienen, m.a.w. de eerste aanvraag die binnen komt is bindend. Voor een minderjarige speler moet de vrijheidsregeling mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger of voogd van deze minderjarige. De voorgeschreven periode moet gerespecteerd worden. Een vrijheidsregeling die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de vrijheidsregeling niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe vrijheidsregeling te kunnen doen. Interfederale transfers Een speler kan jaarlijks zijn lidmaatschap bij zijn club en zijn federatie opzeggen. Een interfederale transfer wordt met een speciaal document aangevraagd. Dit document is op het federaal secretariaat te bekomen. Dit document wordt door de oude en de nieuwe club (of leden) en door de aangesloten speler ondertekend. Voor een minderjarige speler moet de opzeg mede-ondertekend worden door de wettige vertegenwoordiger van deze minderjarige. Het formulier wordt naar het secretariaat van de federatie gezonden die men verlaat, de transfer is pas volledig als ook beide federale voorzitters het formulier ondertekend hebben. De opzeg wordt binnen de voorgeschreven periode verstuurd, te weten van 16 maart tot en met 15 april. Hij moet de voorgeschreven periode absoluut respecteren. Een opzeg die te vroeg of te laat gebeurt, is niet geldig. Wanneer de opzeg niet rechtsgeldig gebeurt, zal de speler een sportseizoen lang moeten wachten om een nieuwe opzeg te kunnen doen Nieuwe leden seizoen 2020/2021 Vanaf 1 februari gelden aansluitingen voor nieuwe leden al voor het nieuwe speelseizoen 2020/2021. Indien wij nog niet over de nieuwe licenties beschikken dan krijgen deze nieuwe spelers een huidige licentie met geldigheid tot 30/04/2019. Bij de heraansluiting van de andere leden in april krijgen zij automatisch een nieuwe licentie. De club moet hiervoor niets doen. Tarieven lidgelden De Raad van Bestuur heeft het clublidgeld en de lidgelden die de clubs aan de PFV betalen voor een lid als volgt vastgelegd. De meerprijs die de leden in hun club betalen is voor de werking van de club. Clublidmaatschap Competitief / recreatief met stemrecht Competitief lid

Euro 100,00 Euro

Overstap van recreant naar competitief lid (tijdens het speelseizoen) Senioren / veteranen Duplicaat - ongeacht de leeftijdscategorie

Euro 23,00 Euro

Jeugd: miniem - kadet - junior

11,00

Senioren: dames en heren

37,00

Competitielicentie

15,00

37,00

Competitielicentie - bij verlies door diefstal met een kopij van het PV politie

10,00

Recreantenlicentie - ongeacht kopij van het PV politie

10,00

Veteranen: dames en heren Recreant lid Alle leeftijdscategorieën

Euro 14,00

O P G E L E T: Gelieve niet op voorhand te betalen a.u.b. Samen met de licentie(s) ontvangt u een bijhorende factuur. De spelers/speelsters welke vanaf 1 mei 2020 hun lidgeld vernieuwen zullen een meerprijs van € 5,00 moeten betalen. (zie verslag Raad van Bestuur juni 2012).

2


Inhoud

Inhoud Lidmaatschap 2020..........................................................................................................2 Vakantiesalon 2020...........................................................................................................4 Voorwoord.............................................................................................................................5 Algemene Statutaire Vergadering..................................................................... 6-7 Beker Borré............................................................................................................................8 PFV Sportkamp............................................................................................................9-10 Vlaams Kampioenschap Jeugd 2020................................................................. 11 Belgisch Kampioenschap Jeugd 2020.............................................................. 12 BEACH petanque Gent 2020............................................................................13-14 Kampioenschappen 2020 - kalender................................................................. 15 Kalender zomer 2020............................................................................................16-20 Petanquen op Mallorca.......................................................................................21-22 Internationaal.............................................................................................................23-25 Jeugdorganisaties 2020.............................................................................................. 25 Zomercircuit Vlaams-Brabant................................................................................. 26 Panathlon Verklaring.................................................................................................... 27 In Memoriam..............................................................................................................28-30 Advertenties...............................................................................................................31-36

Colofon De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de P.F.V. vzw. De P.F.V. is de landelijke vereniging aangesloten bij: • lid van SportAccord • lid van de CEP (Confédérations Européen de Petanque) • de Belgische petanque Federatie (B.P.F.-F.B.P. samen met de F.B.F.P.) • de F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provançal, 13001 Marseille-France) • Sport.Vlaanderen • het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw)

De P.F.V. groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de Petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

De P.F.V. behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Pins zijn eigendom van de P.F.V. en mogen NIET gescand worden. Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 – 9000 Gent

Drukkerij: Artoos Group www.artoosgroup.eu

Bondslokaal:

Huis van de Sport Bureel 22 Zuiderlaan 13 – 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 0418 483 437 RPR Gent

Bezoek de website van de P.F.V. op internet:

www.PFV.be

We zijn voor u beschikbaar op volgende dagen: Federaal Voorzitter: Reinold Borré Enkel na afspraak Secretariaat:

Alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u tot 16u30

Jaarabonnement:

Bijkomend abonnement: € 7,50 Niet-leden € 10,50 Buitenland € 15 Te storten op rekening: PFV 446-9707281-49

3


Vakantiesalon

Vakantiesalon 2020 Ook dit jaar kon men ons bezoeken van 6 tot en met 9 februari op het vakantiesalon te Brussel. Voor het tweede jaar op rij sloegen we onze PFV-tent op in Paleis 4 van de Expo te Brussel. Er werd een petanqueterrein aangelegd met rondom en mooi en ruim terras en aan onze stand konden we de nodige informatie bezorgen aan de bezoekers. Wist je dat jaarlijks meer dan 100.000 mensen het vakantiesalon bezoeken? Een uitgelezen kans dus om onze sport in de schijnwerpers te plaatsen bij het grote publiek! Om de bezoekers te animeren kon men proeven van de petanquesport en kon men deelnemen aan korte initiaties onder leiding van onze vrijwilligers. Hierbij dan ook een grote dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan dit nieuwe succes. Blijf je graag op de hoogte van alle nieuwtjes van en over het vakantiesalon? Volg dan zeker de website www.vakantiesalon.eu.

4


Voorwoord

Voorwoord voorzitter Beste petanquevrienden Voor velen onder jullie is het afwachten om de eindresultaten te kennen van de wintercompetitie; met de alom tegenwoordige vragen: “gaan wij kampioen spelen of een reeks hoger spelen. Of gaan wij in dezelfde reeks kunnen blijven of zullen wij moeten dalen?” Natuurlijk is het resultaat belangrijk, maar veel belangrijker is of jullie, los van de behaalde resultaten, van de wedstrijden hebben genoten. Vergeet bovendien niet: winnaars zijn niet de mensen die nooit falen, maar de mensen die nooit opgeven. Wij hebben goed nieuws met betrekking tot de modernisering en de vereenvoudiging van de werking binnen onze federatie. De eerste stap was het digitaliseren van het wedstrijdblad voor onze wintercompetitie. Een tweede stap is de administratieve vereenvoudiging binnen onze federatie. Zoals jullie al in de wandelgangen zullen gehoord hebben, zal de federatie overstappen van Axoclub naar iClub voor het beheer van onze leden. In de toekomst zal jullie club met dit programma nog andere mogelijkheden hebben, o.a. berichtgeving, informatie over activiteiten, enz… Een modern en heel snel programma waardoor de verantwoordelijken binnen jullie club snel en correct kunnen werken. Tevens zullen de papieren licenties verdwijnen en vervangen worden door een plastic licentiekaart. Ook gaan wij verder inzetten om jullie club te helpen om meer leden te kunnen aantrekken, want hoe meer mensen onze sport (ver)kennen, hoe meer de kans bestaat dat zij ook zullen blijven meespelen met jullie. En wat voor jullie club ook belangrijk is, is de kans op een grotere ondersteuning van jullie gemeente of stad op materieel en/of financieel vlak. Want één zaak staat als een paal boven water: hoe meer mensen de

­ etanquesport beoefenen, hoe meer aanzien je als p sport en als club krijgt in je omgeving. Voor de mensen die hun bagage aan het maken zijn om enkele maanden in het buitenland te vertoeven, één tip: vergeet jullie petanqueballen niet, want te allen tijde en op alle mogelijke plaatsen wordt er petanque gespeeld. Een fijne en ontspannende vakantie gewenst. Voor zij die hier blijven, heb in alle petanquekampioenschappen en -tornooien veel plezier met het beoefenen van uw sport. En vergeet zeker niet de vreugde, het plezier en de vriendschap die je van anderen krijgt, terug te geven, want dit is een waardevolle remedie om opgewekt en gezond te blijven.

Reinold Borré Voorzitter PFV

5


Statutaire vergadering

Algemene Statutaire Vergadering PFV Op zaterdag 15 februari was het opnieuw verzamelen geblazen in de prachtige accommodatie van de “Waerboom” te Groot-Bijgaarden voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de PFV. Bijna 200 bestuurders waren aanwezig op onze vergadering waardoor 94 van onze 96 stemgerechtigde clubs vertegenwoordigd waren. De vergadering kon dus alvast geldig doorgaan. Zoals het een Algemene Statutaire Vergadering betaamt kende ook deze vergadering de verplichte klassieke nummertjes waaronder de financiën van de federatie, de sportieve werking van het voorbije jaar en voor de toekomst, een woordje over de werking van de tuchtcommissie, enzoverder. Daarnaast stonden er uiteraard enkele interessante items op de agenda die zorgvuldig werden gekozen of onvermijdelijk aan bod dienden te komen. In dit laatste geval denken we dan vooral aan de hervorming van de statuten naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). VIV-medewerkster, Mariska Diddens, gaf een ruim en duidelijk overzicht van de wijzigingen binnen onze statuten, die vervolgens door de aanwezige bestuurders unaniem werden goedgekeurd. De klemtoon doorheen de vergadering lag voornamelijk op ondersteuning van onze clubs in de toekomst en digitalisering in onze sport. Dat de PFV en haar overkoepelende federatie, de Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten (VIV), meer en meer inzet op ondersteuning van haar clubs werd mooi naar voor gebracht door VIV-medewerker, Corey Lapaige. Hij onderstreepte dat we er als federatie zijn om te helpen en dat clubs ons zeker mogen contacteren bij vragen of nood aan hulp binnen hun clubwerking. Samen met Mariska bracht hij bovendien ook een leuke, realistische sketch over hoe je op een vriendelijke en informatieve wijze nieuwe mensen onthaalt in jouw club. De digitalisering binnen onze federatie is al enkele jaren ingezet. In het begin voorzichtig met Excel-programma’s voor de kampioenschappen en bepaalde tornooien alsook met het interactief ledenprogramma Axoclub. Maar ondertussen realiseert de PFV een blijvende vooruitgang op dit vlak. Zo kennen we tegenwoordig allemaal het digitaal wedstrijdblad dat op provinciaal en Vlaams niveau gebruikt wordt tijdens de wintercompetitie. Deze digi-

6


Statutaire vergadering tale vooruitgang heeft reeds op korte tijd haar nut bewezen voor de gebruikers dankzij het gebruiksgemak en de enorm snelle resultaatverwerking van àlle wedstrijden. Het interactief ledenprogramma is ondertussen bijna 10 jaar in gebruik en kon ook een opfrissing gebruiken. Het PFV-bestuur heeft uiteindelijk besloten om in zee te gaan met een nieuw bedrijf en dus vanaf dit jaar te starten met een nieuw interactief ledenprogramma. Het nieuwe programma “iClub” zal een aantal modernere voordelen en verbeteringen hebben ten opzichte van Axoclub. Om deze grote verandering officieel aan te kondigen werd gastspreker en medewerker van iCub, Alexis Van Zeveren, uitgenodigd op onze ASV om het bedrijf én het nieuwe programma aan onze clubs voor te stellen. Zo zie je maar, de PFV gaat mee met zijn tijd. Op het einde van een reeds geslaagde en boeiende vergadering was het tijd voor de verwelkoming van enkele nieuwe clubs (PC Edegem - Antwerpen, PC Wijnendale en PC Optimist - West-Vlaanderen). De aanwezige bestuursleden van die nieuwe clubs kregen een aandenken overhandigd door een bestuurder van de PFV. Ook de medewerkers van de PFV en de VIV werden in de bloemetjes gezet. Heidi en Mariska ontvingen een prachtig boeket, terwijl Corey en Tim extra werden bedankt omdat ze beiden reeds 10 jaar in dienst zijn. Tenslotte werd uitvoerig tijd gemaakt voor de huldiging van iemand die reeds meer dan 25 jaar deel uitmaakt van het bestuur van ‘zijn’ club, KP Mistral, waarvan zo’n 15 jaar als voorzitter. Hij is een gewaardeerd man want hij is niet alleen een manusje van alles binnen zijn club, maar verleende ook vele malen zijn medewerking binnen de PFV. Zo werkte hij bijvoorbeeld mee als vrijwilliger tijdens het EK in 2012 en het WK in 2017 én ligt hij aan de basis van de eerste versie van het digitaal wedstrijdblad. Jean Pierre, bedankt voor alles. Na dit ontroerend moment werd de vergadering afgesloten. Diegene die zich hadden ingeschreven voor de maaltijd werden uitgenodigd om aan tafel te gaan - we waren met zo’n 115 personen -, de andere bestuursleden werden bedankt voor hun aanwezigheid en werden een veilige rit toegewenst. Na een overheerlijke maaltijd en een gezellige babbel zat ook deze editie er alweer op en kon iedereen met een goed gevoel huiswaarts keren. Tot volgend jaar. Foto’s met dank aan Patrick Maton.

7


Beker Borré

Beker Borré 16 februari 2020 Één van dé activiteiten waar onze jeugdspelers ieder jaar naar uitkijken is de “Beker Borré”. Traditioneel het allereerste jeugdevenement van het jaar en telkens de dag na de Algemene Vergadering van de PFV. De editie van dit jaar ging door op zondag 16 februari op de terreinen van SPEM. Een 60-tal jeugdspelers nam deel aan dit interprovinciaal tornooi. De wisselbeker ging dit jaar naar de jeugd van de provincie Limburg. Zij behaalden op het einde van de dag het meeste aantal overwinningen over de verschillende categorieën heen, van miniem tot en met belofte. De einduitslag zag er als volgt uit: Plaats

Provincie

Miniem

Cadet

Junior

Belofte

Overwinningen

Totaal pluspunten Totaal minpunten

1.

Limburg

2

3

0

3

8

98

93

2.

Antwerpen

2

1

3

1

7

98

78

3.

Vlaams-Brabant

0

2

2

1

5

79

92

4.

Oost-Vlaanderen

2

0

1

1

4

85

97

Proficiat aan alle deelnemers en in het bijzonder de winnaars van deze editie. En een grote dank aan alle vrijwilligers van SPEM, de provinciale afdeling van Vlaams-Brabant en de PFV die voor of achter de schermen deze mooie dag voor onze jeugd hebben mogelijk gemaakt. De volledige uitslag en meer foto’s kan je terugvinden op onze website (www.pfv.be) of op onze Facebookpagina. Foto’s met dank een Patrick Maton en Annick Schrey. Wist je trouwens dat er een mooie reportage van deze dag werd gemaakt door ROB-tv. Je kan deze reportage eveneens bekijken op onze website of Facebookpagina.

8


VU: Reinold Borré - Zuiderlaan 13, 9000 Gent

Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent : 09/243.11.41 : tim-pennoit@pfv.be

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN vzw

Sportkamp

hier

Kleef

9

B-9000 Gent

Zuiderlaan 13

Petanque Federatie Vlaanderen

postzegel

uw


6 dagen petanque, sport en plezier 16 tot en met 21 augustus 2020 Waar SPORTA-centrum te Tongerlo. Adres: Geneinde 2, 2260 Tongerlo (Westerlo)

Prijs Leden PFV: €230 Niet-leden PFV: €250 Gezinnen: vanaf het tweede kind - 10 euro korting vanaf het derde kind - 25 euro korting In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

Inschrijven Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden. Dit inschrijvingsformulier zal eveneens gepubliceerd worden in het driemaandelijks petanquemagazine en zal een plaatsje krijgen op de website van de PFV. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

MEER INFO

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp! Ik ben: Naam: .......................................................................... Voornaam: ................................................................... Geboren op:................................................................. Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte Ik woon te: Straat + nr: .................................................................. Postcode: ..................................................................... Gemeente: ...................................................................

Contactgegevens: GSM: ............................................................................ GSM ouder(s):.............................................................. E-mail: .......................................................................... Ik zou graag slapen op de kamer bij: ........................... ..................................................................................... Kledijmaat T-shirt: ....................................................... Handtekening ouder(s):

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be tim-pennoit@pfv.be

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Ik stort eerstdaags €100,00 op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2020 voorschot”.

@PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 juli, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

10


13 april 2020 - Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

JEUGD VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€5 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2014 t/m 2009 cad - 2008 t/m 2006 jun - 2005 t/m 2003 bel - 2002 t/m 1998

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2020 Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min/cad/jun/bel

SPELER 3:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: cad/jun/bel

Inschrijven voor 1 april 2020 via tim-pennoit@pfv.be of per post naar ‘secretariaat PFV - Huis van de Sport, Zuiderlaan 13 te 9000 Gent’. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2020 + namen spelers”

11

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN


21 MEI 2020 PC Les Carolos Rue du chemin vert 125 b, 6042 Lodelinsart

12


Alle info op: www.pfv.be Beach Petanque Vlaanderen @PFVvzw

13


Inschrijvingsformulier Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning Inschrijven: vóór 25 mei: €12 per triplet (inclusief goodie bag + drankbonnetje per speler) op voorhand betalen op rekeningnummer IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

ter plaatse: €15 per triplet Aanmelden: van 16u30 tot 17u00 Start 1e wedstrijd: 17u30 (3 ronden) Team-info

Ploegnaam: ……………………………………………………………. Voornaam Speler 1 (ploegkapitein):

Naam

Licentienummer (indien lid van de PFV)

Speler 2: Speler 3: contactgegevens ploegkapitein

e-mail

Tel/GSM

Kreta 2018

Inschrijvingsformulier vóór 25 mei 2020 terug bezorgen aan het secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be) of per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent. 14 Voorinschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.


Kampioenschappen

Kampioenschappen 2020 Kampioenschappen 2020 P.I.B.

za./zo.

25/26-04-2020

In alle Provincies

P.K.D.

vr.

01-05-2020

In alle Provincies

P.K.T.

zo.

03-05-2020

In alle Provincies

P.I.B. veteranen

wo./do.

06/07-05-2020

In alle Provincies

P.K.G.D.

zo.

10-05-2020

In alle Provincies

V.K. Jeugd

ma.

13-04-2020

West-Vlaanderen

Oostendse PC

V.K.D.

zo.

17-05-2020

VBBH

PC Dilbeek

V.I.B. veteranen

wo.

20-05-2020

Oost-Vlaanderen

PC Donkmeer

V.K.T.

zo.

24-05-2020

West-Vlaanderen

PC De Gulden Kamer

V.K.G.D.

zo.

21-06-2020

Antwerpen

Wijnegem PC

V.I.B.

zo.

06-09-2020

Limburg

PC Genenbos

B.K. Jeugd

do.

21-05-2020

Henegouwen

PC Les Carolos

B.K.D.

zo.

07-06-2020

West-Vlaanderen

Oostendse PC

B.I.B. veteranen

wo.

10-06-2020

VBBH

PC Vilvoorde

B.K.T.

zo.

28-06-2020

Namen

La Fanny Nismoise

B.I.B.

zo.

20-09-2020

Antwerpen

PC Markdal

Beker Borré

zo.

Tornooien 2020 16-02-2020

VBBH

SPEM

Aumale

vr.

Blangy

01-05-2020 12 t/m 14-06-2020

Frankrijk Frankrijk

12 Uren van Brugge

za.

20-06-2020

Brugge

PC De Gulden Kamer

4 Federatie tornooi

za.

27-06-2020

Frankrijk

Armentières

Lummen

PC Genenbos

Internationaal Petanque Masters

3 t/m 5-07-2020

Dag v.d. Besturen

za.

05-09-2020

VBBH

Peizegem (Merchtem)

Interprov. Ontmoeting Dames

zo.

01-11-2020

PFV OVL

n.n.g.

Internationale kampioenschappen 2020 EK triplet dames

04 t/m 07-06-2020

Spanje

Torrelavega

WK triplet heren Eurocup kwalificaties

16 t/m 19-07-2020 23 t/m 26-07-2020

Zwitserland

Lausanne

EK singles, doublet & doublet mixed dames & heren 17 t/m 20-09-2020

Letland

Riga

EK triplet junioren & beloften

01 t/m 04-10-2020

Frankrijk

St-Pierre-lès-Elbeuf

Eurocup finales

26 t/m 29-11-2020

Frankrijk

St-Yrieix-sur-Charente

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor het B.K.D. / B.K.T.

15


Kalender

Kalender zomer 2020 Dag

Uur

Locatie

Tornooi

woensdag

18-mrt.-20 13u00

PC De Berk

maart triplet 50+

zaterdag

21-mrt.-20 13u00

Pelter PC

doublet dame - heer

14u00

PC Haeseveld

doublet dames

zondag

22-mrt.-20 13u00

PC Sparrendal

triplet H - H/G

woensdag

25-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

triplet 50+

vrijdag

27-mrt.-20 14u00

PC Gent

zaterdag

28-mrt.-20 10u00

Formule

2

triplet 50+ (minstens 1 dame)

4 ronden

2

Poules

PC Chapoo

finale dag

13u00

PC Genenbos

doublet H - H/G

13u30

PC Okapi

tripletten H/G

4 ronden

14u00

PC Patijntje

doublet dames

4 ronden

2

4 ronden

2

2

29-mrt.-20 13u00

PC Genenbos

doublet dame - heer

dinsdag

31-mrt.-20 14u00

PC Donkmeer

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

woensdag

01-apr.-20

13u00

PC Oetervallei

april doublet 50+

14u00

KP Mistral

triplet 50+ H/G

4 ronden

donderdag

02-apr.-20

13u30

Nieuwpoortse PC

2 heren - 1 dame

4 ronden

vrijdag

03-apr.-20

19u00

PC Gullegem

doublet

3 ronden

19u30

PC Reynaert

doublet H/G - 1ste schifting

13u00

PC Oetervallei

doublet dame - heer

14u00

PC Reynaert

doublet H/G - 2de schifting

13u00

PC Oetervallei

doublet H - H/G

14u00

PC Reynaert

doublet H/G - 3de schifting

13u30

Oostendse PC

doubletten dames

4 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

13u00

PC Oetervallei

triplet 50+

14u00

PC Reynaert

triplet 50+ H/G

4 ronden

zondag dinsdag woensdag

04-apr.-20 05-apr.-20 07-apr.-20 08-apr.-20

donderdag

09-apr.-20

13u30

Oostendse PC

doublet dames

4 ronden

vrijdag

10-apr.-20

20u00

PC Donkmeer

triplet dames

4 ronden

zaterdag

11-apr.-20

13u00

PC Reynaert

finale dag

poules

zondag

12-apr.-20

13u30

PC De Zeemeermin

doublet dames

4 ronden

14u00

KP Mistral

triplet H/G

4 ronden

maandag

13-apr.-20

9u00

Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP JEUGD

dinsdag

14-apr.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

woensdag

15-apr.-20

13u00

PC Olympia

triplet 50+

14u00

PC Lokeren

triplet 50+ H/G

13u00

PC Olympia

triplet H - H/G

14u00

PC Haeseveld

triplet H/G

13u00

PC Olympia

doublet dame - heer

14u00

PC Chapoo

zaterdag zondag

18-apr.-20 19-apr.-20

Klasse

4 ronden

zondag

zaterdag

16

Datum

2 2

2

3 ronden 4 ronden

2

4 ronden

2

doublet dames

4 ronden

2

3 ronden

dinsdag

21-apr.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

woensdag

22-apr.-20

13u00

PC Horizon

doublet 50+

14u00

KP Mistral

double dames 50+

4 ronden

2


Kalender donderdag

23-apr.-20

14u00

PC Verbroedering

doublet 50+ H/G

4 ronden

zaterdag

25-apr.-20

9u30

PC Reynaert

P.I.B. Oost-Vlaanderen

5 ronden

9u30

PC Herentals

P.I.B. Antwerpen

5 ronden

13u30

PC Koksijde

doublet 50+ H/G

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

doublet H/G

4 ronden

2

14u00

PC Reynaert

triplet dames

4 ronden

2

9u00

PC Den Akker

P.I.B. West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

PC Genk

P.I.B. Limburg

5 ronden

9u00

PC De Blockskes

P.I.B. Vlaams-Brabant & BH

5 ronden

zondag

26-apr.-20

dinsdag

28-apr.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

29-apr.-20

14u00

PC Haeseveld

triplet 50+ - 2 heren en 1 dame

4 ronden

vrijdag

01-mei-20

9u00

Oostendse PC

mei P.K.D. West-Vlaanderen

poules

9u00

PC Vilvoorde

P.K.D. Vlaams-Brabant & BH

poules

9u30

PC Gent

P.K.D. Oost-Vlaanderen

poules

9u30

PC Herentals

P.K.D. Antwerpen

poules

10u00

PC Tongeren

P.K.D. Limburg

poules

9u00

PC De Gulden Kamer

P.K.T. West-Vlaanderen

poules

9u00

PC Vilvoorde

P.K.T. Vlaams-Brabant & BH

poules

9u30

PC Apollo

P.K.T. Oost-Vlaanderen

poules

9u30

PC Niel

P.K.T. Antwerpen

poules

10u00

PC Zig Zag

P.K.T. Limburg

poules

zondag

03-mei-20

dinsdag

05-mei-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

06-mei-20

10u00

PC Donkmeer

P.I.B. veteranen Oost-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC Markdal

P.I.B. veteranen Antwerpen

5 ronden

10u00

PC Genenbos

P.I.B. veteranen Limburg

5 ronden

9u00

PC De Gulden Kamer

P.I.B. veteranen West-Vlaanderen

5 ronden

10u00

PC De Blockskes

P.I.B. veteranen Vlaams-Brabant & BH

5 ronden

donderdag

07-mei-20

vrijdag

08-mei-20

19u00

PC Gullegem

doublet

3 ronden

zondag

10-mei-20

9u00

Nieuwpoortse PC

P.K.G.D. West-Vlaanderen

poules

9u00

PC Vilvoorde

P.K.G.D. Vlaams-Brabant & BH

poules

9u30

KPC Schorpioen

P.K.G.D. Oost-Vlaanderen

poules

9u30

PC Wijnegem

P.K.G.D. Antwerpen

poules

10u00

PC Kelchteren

P.K.G.D. Limburg

poules

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

poules

dinsdag

12-mei-20

woensdag

13-mei-20 13u30

Pelter PC

trofee 50+ doublet

3 ronden

zaterdag

16-mei-20

13u30

PC Zig Zag

triplet H/HG

4 ronden

zondag

17-mei-20

9u00

PC Dilbeek

V.K.D.

poules

dinsdag

19-mei-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

20-mei-20

10u00

PC Donkmeer

V.I.B. veteranen

5 ronden

donderdag

21-mei-20

9u00

PC Les Carolos

B.K. JEUGD

zaterdag

23-mei-20

13u30

PC Hasselt

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Hasselt

doublet H/HG

4 ronden

zondag

24-mei-20

9u00

PC De Gulden Kamer

V.K.T.

poules

dinsdag

26-mei-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

27-mei-20 13u30

PC Genenbos

trofee 50+ doublet

3 ronden

donderdag

28-mei-20

Nieuwpoortse PC

P.K.D. 50+ West-Vlaanderen

5 ronden

9u00

2

2

17


Kalender zaterdag

13u30

PC Kelchteren

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Kelchteren

doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

triplet H/HG

4 ronden

maandag

01-jun.-20

10u00

PC De Lindepet

juni triplet - alle categorieĂŤn

5 ronden

dinsdag

02-jun.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

03-jun.-20

13u30

PC Genk

trofee 50+ doublet

3 ronden

donderdag

04 - 7-jun-20

Torrelavega (Spanje)

EK triplet dames

vrijdag

05-jun.-20

19u00

PC Gullegem

doublet

3 ronden

zaterdag

06-jun.-20

13u30

PC Genk

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Genk

doublet H/HG

4 ronden

zondag

07-jun.-20

9u00

Oostendse PC

B.K.D.

dinsdag

09-jun.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

woensdag

10-jun.-20

10u00

PC Vilvoorde

B.I.B. veteranen

vrijdag

12-jun.-20

20u00

PC Haeseveld

nachttornooi - doublet alle cat.

8 ronden + tijd

zaterdag

13-jun.-20

10u00

Kelchterhoef

Beachtornooi

5 ronden

13u30

PC De Vuurtoren

doublet H/G - dames

4 ronden

zondag

14-jun.-20

13u30

PC Horizon

doublet dame-heer

4 ronden

14u00

KP Mistral

doublet H/HG

4 ronden

dinsdag

16-jun.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

17-jun.-20 13u30

PC Hasselt

trofee 50+ doublet

3 ronden

zaterdag

20-jun.-20

9u00

PC De Gulden Kamer

12 uren van Brugge

10u30

PC De Evers

Open Mini-Maxi tornooi

4 ronden

13u30

PC Horizon

doublet 50+ H/HG

4 ronden

14u00

PC Reynaert

Open promotornooi - doublet H/HG

3 ronden

9u00

PC Wijnegem

V.K.G.D. & V.K.G.D. veteranen

poules

14u00

KP Mistral

doublet 50+ H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

doublet 50+ dames

4 ronden

14u00

zondag

21-jun.-20

3 ronden

dinsdag

23-jun.-20

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

24-jun.-20 10u00

PC Olympia

sextet 50+ (5 heren + 1 dame)

6 ronden

zaterdag

27-jun.-20

10u00

Armentières (FR)

5-federatietornooi

13u30

PC Olympia

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Olympia

doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Wijnendale

doublet

4 ronden

9u00

La Fanny Nismoise

B.K.T.

14u00

PC Haeseveld

triplet 50+ H/HG

4 ronden

14u00

PC SPEM

triplet

3 ronden

zondag

28-jun.-20

dinsdag

30-jun.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

donderdag

02-jul.-20

14u00

PC Verbroedering

juli triplet 05+ H/HG

4 ronden

vrijdag

03-jul.-20

11u00

PC Genenbos

Masters Lummen - doublet 50+

4 ronden

19u00

PC Gullegem

doublet

3 ronden

zaterdag

04-jul.-20

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen - doublet H/HG

P+R

10u30

PC Kortrijk

doublet

4r + finale

11u00

PC Genenbos

Masters Lummen - doublet dames

5 ronden

10u00

PC Genenbos

Masters Lummen - triplet H/HG

P+R

11u00

PC Genenbos

Masters Lummen - triplet dames

5 ronden

zondag

18

30-mei-20

05-jul.-20


Kalender dinsdag

07-jul.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

08-jul.-20

13u30

PC Oetervallei

trofee 50+ doublet

3 ronden

zaterdag

11-jul.-20

13u30

Bocholter PC

doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

doublet 50+ heren

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

doublet 50+ dames

4 ronden

10u00

PC Chapoo

sextet - alle categorieĂŤn

6 ronden

13u30

Bocholter PC

doublet 50+ H/HG

4 ronden

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

Lausanne (Zwitserland)

WK triplet heren

zondag

12-jul.-20

dinsdag

14-jul.-20

donderdag

16 - 19-jul-20

woensdag

15-jul.-20

10u00

PC Oetervallei

sextet 50+ (5 heren + 1 dame)

donderdag

16-jul.-20

9u30

Oostendse PC

sextet 50+

zaterdag

18-jul.-20

10u00

PC Reynaert

sextet - 2 dames verplicht

13u30

Oostendse PC

grote prijs Oostende - 2 heren + 1 dame

13u30

PC Oetervallei

doublet dame-heer

4 ronden

13u30

PC Oetervallei

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Oetervallei

doublet H/HG

4 ronden

14u00

PC Gent

doublet dames

4 ronden

14u00

PC Gent

doublet alle categorieĂŤn

4 ronden

14u00

PC Gent

doublet 50+

4 ronden

11u00

PC Boekt

kwintet H/HG

5 ronden

zondag

19-jul.-20

6 ronden 6 ronden

dinsdag

21-jul.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

22-jul.-20

13u30

PC Bocholt

trofee 50+ doublet

3 ronden

zaterdag

25-jul.-20

10u00

PC Ponderosa

sextet - 2 dames en 4 heren

13u30

PC De Zeemeermin

grote prijs Middelkerke - senioren - 50+

9u30

PC Den Akker

doublet H/G & dames

5 ronden

13u30

PC Tongeren

doublet H/HG

4 ronden

14u00

KP Mistral

Open Gentse Feestentornooi - doublet

4 ronden

14u00

KP Mistral

Open Gentse Feestentornooi - doublet dames 4 ronden

zondag

26-jul.-20

dinsdag

28-jul.-20

14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

29-jul.-20

13u30

PC Boekt

trofee 50+ doublet

3 ronden

zondag

02-aug.-20 10u00

Nieuwpoortse PC

augustus triplet H/G - 50+, doublet dames

5 ronden

13u30

PFV Limburg (Interlommel) promotietornooi - doublet H/HG

3 ronden

13u30

PFV Limburg (Interlommel) promotietornooi - Mini-Maxi

3 ronden

13u30

PFV Limburg (Interlommel) promotietornooi - doublet dames

3 ronden

dinsdag

04-aug.-20 14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

zaterdag

08-aug.-20 8u00

PC Oetervallei

12 uren - doublet H/HG

8 ronden

13u00

PC Lint

kleurentornooi

4 ronden

14u00

PC Stekene

Open tornooi - triplet H/HG

4 ronden

dinsdag

11-aug.-20 14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

zaterdag

15-aug.-20 10u00

PC Chapoo

triplet H/HG

poules

13u30

Pelter PC

doublet H/HG

4 ronden

13u30

Pelter PC

doublet dames

4 ronden

13u30

PC Colora Roeselare

doublet H/G

4 ronden

Oostendse PC

P.K.I. West-Vlaanderen

5 ronden

13u30

Pelter PC

doublet 50+ H/HG

4 ronden

14u00

PC Haeseveld

2e memorial Francine De Vetter - doublet H/HG 4 ronden

zondag

16-aug.-20 9u00

Bron: Gazet van Antwerpen

19


Kalender dinsdag

18-aug.-20 14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

19-aug.-20 13u30

PC Interlommel

trofee 50+ doublet

3 ronden

zaterdag

22-aug.-20 10u00

PC De Lindepet

doublet - alle categorieĂŤn

5 ronden

13u00

PC Wemmel

triplet

4 ronden

13u30

PC Boekt

doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC De Zeemeermin

sextet

PC Boekt

doublet dame-heer

4 ronden

zondag

23-aug.-20 13u30

KP Mistral

doublet dame-heer

4 ronden

dinsdag

25-aug.-20 14u00

Nieuwpoortse PC

gevormde doubletten

3 ronden

woensdag

26-aug.-20 10u00

PC De Zeemeermin

sextet 50+

PC Sparrendal

trofee 50+ doublet

3 ronden

14u00

13u30 donderdag

27-aug.-20 14u00

PC Verbroedering

doublet 50+ H/HG

4 ronden

zaterdag

29-aug.-20 13u30

PC Sparrendal

doublet H/HG

4 ronden

13u30

PC Sparrendal

doublet 50+ H/HG

4 ronden

zondag

30-aug.-20 13u30

PC Sparrendal

doublet dame-heer

4 ronden

woensdag

02-sep.-20 10u00

PC Kelchteren

september sextet 50+ (5 heren + 1 dame)

6 ronden

zaterdag

05-sep.-20

8u30

PFV

Dag van de besturen

13u30

PC De Vuurtoren

triplet

14u00

PC Haeseveld

7e memorial Van Rumst Rudi - triplet H/HG 4 ronden

10u00

KP Mistral

kwartet - 2 dames en 2 heren

13u00

PC Gent

Open tornooi burgemeester Gent - triplet 3 ronden

zondag

20

06-sep.-20

4 ronden 5 ronden

woensdag

06-sep.-20

9u00

PC Genenbos

V.I.B.

5 ronden

donderdag

10-sep.-20

10u00

PC Verbroedering

sextet 50+

6 ronden

zaterdag

12-sep.-20

13u30

PC Genenbos

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC Genenbos

doublet H/HG

4 ronden 4 ronden

14u00

PC Verbroedering

doublet dames

zondag

13-sep.-20

13u00

PC Apollo

promotietornooi den Bompa - doublet H/HG 4 ronden

woensdag

16-sep.-20

13u30

PC De Berk

trofee 50+ doublet

donderdag

17 - 20-sep-20

Riga (Letland)

EK singles, doublet & doublet mixed D & H

zaterdag

19-sep.-20

10u00

PC Haeseveld

dames cup - doublet dames

4r + finales

10u00

PC Haeseveld

heren cup - doublet heren

4r + finales

10u00

PC Wijnendale

doublet

4 ronden

13u30

PC De Berk

doublet 50+ H/HG

4 ronden

13u30

PC De Berk

doublet H/HG

4 ronden

3 ronden

zondag

20-sep.-20

9u00

PC Markdal

B.I.B.

woensdag

23-sep.-20

14u00

PC Reynaert

triplet 50+ H/HG

4 ronden

donderdag

24-sep.-20

14u00

PC Lokeren

doublet 50+ H/HG

4 ronden

donderdag

1 - 4-okt-20

St-Pierre-lès-Elbeuf (FR)

oktober EK triplet junioren & beloften


Petanquereis

PETANQUEN OP MALLORCA! WEGENS GROOT SUCCES TREKKEN WE IN HET NAJAAR VAN 2020 OPNIEUW NAAR MALLORCA! Iedereen was het erover eens: Beach Club Font de Sa Cala **** is de ideale locatie op Mallorca om onze favoriete sport te beoefenen! Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig! Een reis die je als petanqueliefhebber niet mag missen!

Beach Club Font de Sa Cala HHHH Verblijf van 15/9 - 24/9/2020 (10 dagen / 9 nachten)

€ 899 per persoon supplement voor single: € 189 pp

Inbegrepen: vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly), 20 kg bagage + 10 kg handbagage per persoon, transfer luchthaven – hotel - luchthaven, luchthaventaksen en btw, 9 nachten verblijf obv. all inclusive Niet inbegrepen: reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +35 euro pp.), Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%), verblijfstaks (ter plaatse te betalen), niet vermelde diensten + persoonlijke uitgaven ter plaatse

Inschrijvingen tot 15/7/2020 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be

Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

V.U.: TUI Belgium Retail nv, Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem. pub_A4_Petanque_federatie_1509-240920.indd 1

17/02/2020 13:43

21


Inschrijven

Inschrijvingsformulier Petanquen in Mallorca 15/09/2020 - 24/09/2020

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

Deelnemer 1 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Deelnemer 2 Naam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Voornaam:* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Straat + nr: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Postcode + Gemeente: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon/GSM: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-mail: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Geboortedatum: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Indien lid van de PFV: licentienummer: __-___ / ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Bestemming: Periode: Kamertype: Wenst u een reisbijstandsverzekering?: Wenst u de Platinum annuleringsverzekering?: Wenst u Fly deluxe op de vluchten (€ 110 p.p.)?: Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

Beach Club Font de Sa Cala **** 15/09/2020 - 24/09/2020 (10 dagen / 9 nachten) o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer o Ja o Neen o Ja o Neen o Ja o Neen o Per post o Per mail

Deze reis wordt uitgevoerd door

22


WK Cambodja

WK dames & jeugd Phnom Penh, Cambodja Van 19 tot en met 24 november hadden de geselecteerde Belgische dames en jeugdspelers een laatste kans om in 2019 met eremetaal huiswaarts te keren dankzij de wereldkampioenschappen triplet voor dames en junioren te Cambodja. De selecties bestonden uit Allisson Vandaele, Laura Streel, Madisson Schollaert en Nancy Barzin voor de dames en Romain Wagener, Renaud Herr, Théo Lecompt en Ugo Steennot voor de junioren. Hun coaches waren respectievelijk Pascale Renard en Michaël Bertrand. Het kampioenschap werd zowel bij de dames als bij de jeugd gespeeld volgens het “Swiss-systeem”, met om te beginnen 5 kwalificatieronden. De dames gingen in de eerste ronde van start tegen de Chinese concurrenten en wonnen hun eerste partij met 10 - 8. Ook de tweede partij werd gewonnen met 9 - 8 tegen de Russische dames. Ronden drie en vier verliepen echter minder en werden beiden verloren; Thailand (5 - 13) en Zwitserland (6 - 13) waren de boosdoeners. In de vijfde en laatste kwalificatieronde moesten onze dames het opnemen tegen Chinees Taipei, ook wel gekend als Taiwan. Door deze partij te winnen met 13 - 11 hadden onze dames nog uitzicht op een

Boven vlnr: Reinold Borré, Allisson Vandaele, Laura Streel, Madisson Schollaert, Nancy Barzin, Pascale Renard, Jean-Luc Melleker Onder vlnr: Ugo Steennot, Théo Lecompt, Renaud Herr, Romain Wagener, Michaël Bertrand

verdere deelname aan het kampioenschap. Echter, via de barrage waarin Frankrijk werd voorgeschoteld. Ondanks een mindere start van het Franse team in de kwalificatieronden, kwamen ze net nu op kruissnelheid. Onze Belgische dames verloren dan ook de cadrage met 3 - 13 en waren hierdoor uitgeschakeld. Op naar de Nations Cup. Net zoals tijdens de kwalificatieronden van het WK startten onze dames goed. De 1/8-finale werd ge-

23


WK Cambodja wonnen met 11 - 10 tegen Indonesië en de daaropvolgende ¼-finale werd gewonnen met 13 - 10 tegen Polen. Dankzij deze prestaties was eremetaal een feit, weliswaar eerder een troostprijs ten opzichte van een verhoopte medaille op het WK. De ½-finale was een moeilijke partij voor onze dames en werd dan ook met 4 - 13 verloren tegen Canada. De Canadese dames zouden uiteindelijk de Nations Cup winnen met een 13 - 0 overwinning tegen Zwitserland. De wereldtitel bij de dames ging naar het immer sterke Thailand. Naast het triplettenkampioenschap was er uiteraard ook het individueel schietkampioenschap. Voor de dames werd Laura Streel aangeduid om de Belgische kleuren te verdedigen. Tijdens de kwalificatie behaalde Laura 26 punten. Hierdoor kwam ze als 11e in de rangschikking te staan wat goed was voor een plaatsje in de herkansing. Tijdens deze herkansing slaagde ze er in om maar liefst 40 punten bij elkaar te sprokkelen, de hoogst behaalde score tot dusver in het schietkampioenschap. Met een totale score van 66 punten stootte ze door naar de ¼-finales waarin ze uitkwam tegen Khin Cherry Thet uit Myanmar. Laura behaalde haar niveau van voordien niet

24

meer en verloor haar rechtstreeks duel met 13 - 31. Dit betekende dan ook de uitschakeling. De Cambodjaanse Ke Leng wist voor de 4de opeenvolgende keer de wereldtitel op haar naam te schrijven. Ze deed het eerder al in 2013, 2015 en 2017; een straffe madam. De junioren kregen ook hun kans om zich te tonen aan de internationale petanquewereld. Voor de PFV was trouwens de talentrijke Romain Wagener van PC Sint-Truiden opgenomen in de selectie. Hun kwalificatieronden verliepen ietwat verschillend ten opzichte van die van onze dames, maar het resultaat op het einde van de 5 ronden was het zelfde, namelijk 3 overwinningen en 2 nederlagen. Een overzicht: 1e ronde: België - Zwitserland: 5 - 13 2e ronde: België - Letland: 13 - 2 3e ronde: België - Engeland: 13 - 4 4e ronde: België - Spanje: 13 - 8 5e ronde: België - Marokko: 9 - 13 Een behoorlijke start dus en vooral de overwinning tegen het altijd sterke Spanje was best hoopgevend. Niettemin was de hoop op een mooi resultaat van korte duur. De 1/8-finale die volgde op de kwalificatie-


WK Cambodja ronden werd namelijk verloren met 9 - 12 tegen Italië. Jammer voor onze jongens, maar ook zij konden nog wat proberen goed te maken in de Nations Cup. Uiteindelijk zou blijken dat ze de kopjes niet zouden laten hangen en er inderdaad nog het beste van zouden maken. Eerste stap in de Nations Cup was de 1/8-finale tegen het thuisland, Cambodja. De partij werd vlot gewonnen met 13 - 6. Onze Belgische jongelingen waren “in the zone” en wonnen de daaropvolgende ¼-finale met 13 - 0 tegen Mauritius. Net zoals onze dames kwamen ze hierdoor terecht in de ½-finales en hadden ze dus zekerheid op een medaille in de Nations Cup. Echter, zij deden het nog een stapje beter dan de dames en slaagden er in, dankzij winst tegen Denemarken (13 9), zich te plaatsen voor de finale. Zilver of brons, wat zou het worden? Duitsland was de tegenstander in de finale en zou zich niet zomaar opzij laten zetten. Het werd een spannende partij met een eindscore van 13 - 11 in het voordeel van onze jong Belgen. Op een totaal van 10 wedstrijden wisten onze jongens er maar liefst 7 te winnen. Een mooi resultaat

toch en een welverdiende gouden medaille in de Nations Cup. Net zoals bij de dames ging de wereldtitel opnieuw naar een topland, namelijk Frankrijk. Zij blijven er toch maar in slagen om op zo wat elk kampioenschap een titel mee naar huis te nemen. Ook de junioren kregen nog een kans in het individueel schietkampioenschap. Hiervoor werd Ugo Steennot aangeduid. Helaas zou het behoorlijk snel eindigen. Hij kon zich tijdens de kwalificatie, dankzij een score van 32 punten en een 9e plaats tot gevolg, wel nog verzekeren van een plaats in de herkansing. Maar die fase van het kampioenschap zou meteen het einde betekenen. Ugo behaalde een wat magere 24 punten en was, met een totaal van 56 punten over de kwalificatie en de herkansing heen, uitgeschakeld voor het vervolg van het kampioenschap. Rinkeaw Peempod uit Thailand was de gelukkige die huiswaarts mocht keren met een wereldtitel op zijn naam.

Jeugdorganisaties PFV 2020 ENKELE DATA OM VAST TE LEGGEN IN JOUW AGENDA April maandag 13 april: Vlaams kampioenschap jeugd - Oostendse PC (West-Vlaanderen) Mei donderdag 21 mei: Belgisch kampioenschap jeugd - PC Les Carolos (Henegouwen) Juni zaterdag 27 juni: 5-federatie tornooi (selectietornooi) - Armentières (Frankrijk) Augustus zondag 16 tot en met vrijdag 21 augustus: PFV SPORTKAMP - Tongerlo

25


Inhoud

Donderdag 14 mei Donderdag 21 mei Donderdag 28 mei Donderdag 04 juni Donderdag 11 juni Donderdag 18 juni Donderdag 25 juni Donderdag 02 juli Donderdag 09 juli Donderdag 16 juli Donderdag 23 juli Donderdag 30 juli Donderdag 06 augustus

PC SINGEL PC H.A.P. ASSE PC WEMMEL PC VILVOORDE PC DILBEEK PC PEIZEGEM PC S.P.E.M. PC VILVOORDE PC PEIZEGEM PC WEMMEL PC H.A.P. ASSE PC SINGEL PC ESSEGHEM

Grimbergsesteenweg 99A – 1853 Strombeek-Bever Asphaltcosite 19 – 1730 Asse Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel Perksestraat 288 – 1800 Vilvoorde D’Arconatistraat 3 – 1700 Dilbeek Processiebaan 5 – 1785 Peizegem Sint-Pietersplein – 3071 Erps-Kwerps Perksestraat 288 – 1800 Vilvoorde Processiebaan 5 – 1785 Peizegem Steenweg op Brussel 113 – 1780 Wemmel Asphaltcosite 19 – 1730 Asse Grimbergsesteenweg 99A – 1853 Strombeek-Bever Jules Lahayestraat 304 – 1090 Jette

3 speelronden naar 13 punten. Inschrijven van 13u tot 13u50. Aanvang 14u. Donderdag 13 augustus

PC VILVOORDE(*)

Perksestraat 288 – 1800 Vilvoorde

(*) Petanque 4 speelronden enkel tellend voor dagprijzen. Aanvang 10u30. Prijsuitreiking gevolgd door een koud buffet à volonté. Prijs 20€ per speler. Bij deelname aan 9 of meer speeldagen: 10€. Afsluitingsfeest met live muziek en attractie. Meer info volgt.

Dit tornooi staat open voor RECREANTEN en COMPETITIESPELERS, aangesloten bij P.F.V. Org26 anisatie: PETANQUE VLAAMS BRABANT-BRUSSEL HOOFDSTAD Info: 0496/52 52 85 (Guido Schoevaerts) of 0496/53 26 13 (Yolande Hereman)


Inhoud

Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

27


In memoriam

In memoriam Het bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd. Het bestuur en de leden van de Koninklijke Petanque Mistral melden u met grote droefheid het overlijden van hun zeer gewaardeerd lid de heer Eric De Vilder, echtgenoot van mevrouw Jeanine van Herreweghe. Volker werd geboren te Zschornewitz op 13 augustus 1944 en is overleden te Gent op 3 november 2019. We wensen zijn echtgenote Jeanine, de familie en zijn vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Basiel Hooftman. Basiel werd geboren op 27 juni 1930 en is overleden op 9 november 2019. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC Vilvoorde meldt u diep bedroefd het overlijden van één van haar leden, met name de heer Freddy Van Gysegem, echtgenoot van mevrouw Christine Dedobbelaere. Freddy werd geboren te Vilvoorde op 14 juli 1951 en is er, na een slepende ziekte, overleden op 13 november 2019. Hij was een echt clublid die leefde voor de petanque. Hij was een man uit één stuk met veel zin voor humor. P.C. Vilvoorde zal je missen Freddy. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Het bestuur en alle leden van Oostendse Petanqueclub melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Raymond Bouttry. Raymond werd geboren op 5 december 1951 en is geheel onverwacht overleden op 18 november 2019. Raymond was een stille, aimabele man, die we voor altijd in ons hart dragen. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Alfons Vermeiren. Alfons werd geboren op 10 juni 1940 en is overleden op 29 november 2019. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

28


In memoriam

Het bestuur en de leden van Pelter PC melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Jean Cremers, echtgenoot van mevrouw Mia Bergs. Jean werd geboren te Overpelt op 23 januari 1937 en is overleden te Pelt op 2 december 2019. Hij is jarenlang kantinebeheerder en bestuurslid geweest van Pelter PC en was de laatste jaren erelid van de club. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Technico Turnhout melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Maria Blommaerts, echtgenote van de heer Freddy van Dyck. Maria werd geboren te Turnhout op 7 september 1940 en is aldaar liefdevol omringd door haar gezin zachtjes van ons heengegaan op 17 december 2019. We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte toe.

PC De Zeemeermin en al haar leden melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Bernard Marescaux, echtgenoot van mevrouw Tania Bonduelle. Bernard werd geboren te La Madeleine (Frankrijk) op 31 december 1947 en is thuis te Gistel, omringd door zijn geliefden, overleden op 17 december 2019. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Mercurius melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Michel Goetkint, echtgenoot van mevrouw Diana Vanhees. Michel werd geboren te Antwerpen op 22 juni 1941 en is er in het Middelheimziekenhuis op 11 januari 2020, in het bijzijn van zijn naasten, zachtjes van ons heengegaan.

Met diepe verslagenheid melden het bestuur en de leden van Wijnegem PC u het overlijden van de heer Guy Huybrechts. Guy werd geboren te Borsbeek op 8 juli 1942 en is overleden te Wilrijk in de palliatieve eenheid Sint-Camillus op 23 januari 2020. Alhoewel Guy al geruime tijd ziek was, bleef hij steeds optimistisch dat alles terug in orde zou komen. We zullen hem enorm missen als vriend en medespeler op onze melĂŠes. Voor het goede werk als vrijwilliger dat hij in onze vereniging heeft gedaan, zullen we hem steeds met grote dankbaarheid herdenken. Wij leven intens mee en wensen Chris, de familie en zijn vrienden enorm veel sterkte in deze droevige tijd.

29


In memoriam Het bestuur en de leden van PC Hasselt melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Paul Van Dessel, echtgenoot van mevrouw Carina Luyck. Paul werd geboren te Tildonk op 30 november 1940 en is overleden te Hasselt op 28 januari 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Heirnis melden u met grote droefheid het overlijden van hun ex-voorzitter, de heer Denis Elewaut, echtgenoot van mevrouw Mona Roelands. Denis werd geboren op 20 november 1947 en is overleden te Berchem op 1 februari 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Heirnis melden u met grote droefheid het overlijden van de heer Lucien Verstuyft, weduwnaar van mevrouw Helene De Rudder. “Luce� werd geboren op 12 juni 1943 en is overleden te Gent op 1 februari 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van MPC De Rode Loop melden u diep bedroefd het overlijden van mevrouw Julia Van Doren, echtgenote van de heer Philip De Bruyn. Julia werd Geboren op 21 maart 1935 te Wijnegem en is overleden op 12 februari 2020 te Deurne. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Vilvoorde melden u diep bedroefd het overlijden van de heer Guillaume Beni, echtgenoot van mevrouw Maria Van Der Meeren. Guillaume werd geboren te Vilvoorde op 20 juni 1934 en is er overleden op 1 maart 2020. Hij was medestichter van PC Vilvoorde en zou zeker nooit een speeldag overgeslagen hebben. Hij was steeds een actief lid met een winnaarsmentaliteit. We wensen zijn echtgenote, de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

30


In memoriam

MAAK JE KLAAR VOOR HET VOLGENDE #SEIZOEN

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen staan voor de deur, het moment om na te denken over een nieuwe outfit of club-accessoires.

Van een klassieke katoenen polo en sweater tot een sportpolo of jas, helemaal op maat volgens een uniek ontwerp, onze trouwe kledingpartner JARTAZI kan hiervoor zorgen. Niet alleen ontwikkelden we samen alle scheidsrechtershirts, polo’s en trainingsjassen voor de Belgische ploeg, ook een aantal clubs vonden intussen al de weg naar de unieke mogelijkheden van JARTAZI.

Dankzij onze samenwerking kunnen alle clubs genieten van voordelige tarieven en kunnen de leden van onze clubs die met JARTAZI in zee gaan, hun bestellingen online plaatsen op een dedicated clubstore op QLUB.com. Ontdek alle mogelijkheden bij onze kledingpartner JARTAZI & QLUB.com en verschijn volgend seizoen in een unieke outfit.

Contacteer JARTAZI via info@jartazi.com of 054 310 510

31


Info - Pub P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:30 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

32


Info - Pub

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

33


Info - Pub

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

34

ERKEND DOOR


Legt de volgende Lotto-miljonair binnenkort een petanquebaan aan in zijn tuin?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.