Petanque Sportmagazine 1 - 2023

Page 1

10 PETANQUE
# 1 - EDITIE 2023 - JAARGANG 45 START 2 COACH-OPLEIDING SPORTKAMP P. 06 P.
FEDERATIE VLAANDEREN SPORTmagazine

Inhoud

Beach Petanque 2023

Kalenders zomer 2023

In memoriam

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

• SportAccord;

• de CEP (Confédérations Européen de Petanque);

• de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP;

• de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal);

• Sport Vlaanderen;

• het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité);

• VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Redactie: V.U. Alain Garnier

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Redactieraad: A. Garnier, T. Pennoit

Bondslokaal:

Huis van de Sport

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent

Tel. 09 243 11 40

ON: 0418 483 437

RPR Gent

@PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

www.pfv.be

We zijn voor u beschikboor op:

Voorzitter: Alain Garnier - enkel op afspraak

Secretariaat: alle dagen

van 8u30 tot 12u30

van 13u30 tot 16u30

vanuit de cockpit
2 Coach - opleiding
vergadering 2023
2023
03. Woordje
Start
06. 08. Algemene
Sportkamp
10. 12.
sportclub
Maand van de
Beker Borré 2023 13. 16.
Antwerpen
VKJ & BKJ 2023 damestraining PFV
18.
20.
Reünie petanquereis La Palma
22. 26. 36.

de CoCkpIt

Ieder van ons kan ervan genieten: balletje gooien en dan nakaarten met de ploegmakkers. Tijdens de competities net iets fanatieker dan tijdens de wekelijkse clubbijeenkomsten. Dat is wat we zien voor de schermen, achter de schermen is het niet altijd zo eenvoudig samen te vatten. Vanaf dit magazine proberen we je kort te informeren over het reilen en zeilen binnen de bestuurskamers van onze federatie.

Op de algemene statutaire ledenvergadering kwamen de aanwezigen te weten dat er een aantal belangrijke bestuurders hun mandaat niet meer wensten te verlengen. Zowel Reinold, Lucien, Stefan als Marc verlieten met opgeheven hoofd het strijdtoneel. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om deze mensen nogmaals te bedanken voor hun jarenlange inzet. Meer dan 50 jaar bestuurservaring gaat met deze mensen verloren.

Toch waren er weerom heel wat mensen die toch de moed gevonden hebben om zich zowel op provinciaal als Vlaams niveau te engageren. Ja hoor, je leest het goed “de moed” want dat het makkelijk zou worden heeft niemand deze mensen op voorhand verteld. Binnen de provincie West-Vlaanderen konden we een nieuwe dynamiek waarnemen. Er werden werkgroepen opgericht en een 20-tal personen is de provinciale werking zo genegen dat ze hun schouders onder een gans nieuw project willen zetten. Fijn om te zien dat vele handen het werk lichter maken.

Ook op Vlaams niveau bewoog er de afgelopen periode heel wat. 6 bestuurders bleven op post namelijk Alain, Rudi, Gino, Gunther, Jean Paul en Peter. Dit wou zeggen dat er nog 4 bestuursmandaten te verdelen waren. Uit de provincie Vlaams-Brabant werden Guido en Dirk verkozen tot het bestuursorgaan. Voor de provincie West-Vlaanderen moesten we wachten tot na de algemene vergadering om hun vertegenwoordigers te kennen. Uiteindelijk werden Erik en Griet toegevoegd als waarnemers. Het is een

beetje zoals na een verwoestende brand op de heide. Na het blussen is er weer plaats voor jonge (in leeftijd soms iets minder jonge) plantjes te laten kiemen.

De afgelopen periode hebben de nieuwe bestuurders/waarnemers niet stil gezeten. In alle collegialiteit werden de verschillende taken verdeeld. Op de volgende bladzijde kan je de taakverdeling bekijken. Samenwerken en open met elkaar communiceren staat dan ook centraal in dit nieuwe team. Beslissingen worden, na het bekijken van pro’s en contra’s, samen genomen.

Vanaf het volgende nummer proberen we jullie mee te laten kijken in de beslissingen die vanuit de cockpit genomen zijn. Samen met de spelers, clubs, provincies en bestuurders willen we van onze sport een echte TOP-sport maken.

3

BESTUURSORGA

Samen komen is een begin, samen blijven is een vooruitgang, samenwerken is succes!

Alain Garnier

Voorzitter

Sport Vlaanderen, VIV, Vlaamse Sport Federatie, VTS, BPF, petanque promotie en delegatie leider internationaal

person

Rudi BPF, digita en lasten sporttribu en c kam

4
Adm d S d d
G
we
Peter pe
VZ
Vand digitalis
kam

AAN

r Crauwels

ministratief

directeur

nningmeester, neelszaken, VIV en ZW wetgeving

Vansnick

Sportief

directeur

alisering, reglementen

boeken, VIV, Vlaams

unaal, VZW wetgeving

oördinatie tafel

mpioenschappen

unther den Eynde

Adjunct

directeur

sportief

sering, recreanten

erking en tafel

pioenschappen

Gino Segers

Bestuurder

Scheidsrechters en tafel

kampioenschappen

Jean Paul Hombroeckx

Bestuurder

Recreanten, reglementen en lastenboeken, VIV, scheidsrechters en tafel kampioenschappen

Guido Schoevaerts

Bestuurder

Recreanten, Veteranen en tafel kampioenschappen

Dirk De Valck

Bestuurder

Jeugd, dames en tafel kampioenschappen

Griet Tessier

Waarnemer

Algemene werking

Erik Vercruysse

Waarnemer

Algemene werking

5

Start 2 CoaCh

een nieuwe erkende

VtS-opleiding in de petanqueSport

De PFV wordt regelmatig gevraagd om petanque activiteiten te ondersteunen met omkadering.

Hiervoor moeten we helaas afrekenen met een acuut tekort aan deskundige handen om petanque onderricht te geven. Daarenboven komt van verschillende hoeken de vraag naar een degelijke opleiding.

Een masterplan werd opgemaakt met als doel op termijn aan deze tekortkoming te remediëren. De meesten onder jullie kennen wel de initiatoropleiding. Het niveau daaronder noemt S2C of Start to Coach. Gezien het dringend karakter van de huidige situatie heeft de PFV in samenspraak met de Vlaamse Trainersschool volgend schema uitgewerkt.

najaar 2023: S2C-cursus

najaar 2024: initiatoropleiding

Laat ons focussen op dit najaar…

6

Wat houdt S2C in?

Start 2 Coach is de basismodule van de Vlaamse Trainersschool. In 15 uur leren deelnemers de belangrijkste pedagogisch-didactische basisprincipes (o.a. hoe geef ik veilig training, hoe geef ik motiverend training, hoe hou ik rekening met het ontwikkelingstempo en de achtergrond van mijn sporters en hoe vervul ik mijn voorbeeldrol).

Deze opleiding van 15 uur wordt verder aangevuld met 3 uur petanque-specifieke opleiding.

De deelname prijs zal rond de 60 euro liggen per deelnemer.

Doelstelling

Met een Start 2 Coach-opleiding bent u in staat om onder de leiding van een initiator of trainer B petanque onderricht te geven. Idealiter zou op termijn elke club een S2C in huis moeten hebben om eenieder, van jeugd tot recreant, dames, 50+ en noem maar op, deskundig te begeleiden en te ondersteunen met advies.

Eens met een diploma op zak komt u in aanmerking om de PFV verder te helpen met de verdere uitbouw van een professionele organisatie.

Planning

Om de kans te bieden aan geïnteresseerden om deel te nemen werd geopteerd om twee zaterdagen te voorzien tijdens de wintercompetitie waarop geen competitie zal gespeeld worden. Op die twee zaterdagen zullen de 15 uur opleiding gegeven worden, later aangevuld met het petanquespecifiek gedeelte. De volledige opleiding telt dus 18 uur.

Hebt u interesse om petanquespelers te helpen en te begeleiden in hun petanquehobby dan is dit een buitenkans om in het project te stappen.

We zoeken minimaal 24 deelnemers en kunnen gaan tot 48, wel in twee groepen te verdelen. In functie van de inschrijvingen zullen we dan op twee aparte locaties simultaan deze opleidingen organiseren.

De twee geblokkeerde zaterdagen voor de cursus waarop geen wintercompetitie zal gespeeld worden zijn 28/10/2023 & 25/11/2023.

Interesse?

Indien u interesse hebt, laat het ons weten door het formulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Het formulier kan je hieronder downloaden en digitaal invullen.

Om voor eenieder de optimale locaties te bepalen, zouden we het prijs stellen om uw antwoord te ontvangen tegen uiterlijk 20 april 2023.

7

Algemene vergadering 2023

3 jaar na onze laatste “fysieke” editie konden we eindelijk alle clubs nog eens verwelkomen op een nieuwe fysieke algemene vergadering van onze federatie. Het is misschien even schrikken, maar het was wel degelijk van 15 februari 2020 geleden dat onze algemene vergadering in de Waerboom te Groot-Bijgaarden had plaatsgevonden. De 2 daaropvolgende edities vonden, omwille van de coronapandemie, digitaal plaats. Niet dat deze vergaderingen hun voordelen niet hadden, maar het was toch nog eens fijn onze clubverantwoordelijken te verwelkomen en oud gedienden en nieuwe krachten de hand te schudden.

Het werd niet alleen een bijzondere vergadering omwille van het fysieke aspect ervan; ook het jaartal - lees einde van een ambtstermijn - zorgde voor een grote impact. Na de verkiezingen van 2019 was het voor onze club afgevaardigden namelijk opnieuw zover; het kiezen van een (nieuw) bestuursorgaan dat voor minstens de komende 4 jaar de federatie de toekomst zou inleiden.

Het einde van de huidige termijn zorgde voor een behoorlijke verschuiving... Niemand minder dan Reinold Borré, meer dan 25 jaar actief bestuurder en voorzitter van onze federatie, zette een punt achter zijn bestuurderscarrière en zou zich niet meer herkiesbaar stellen. Hij werd gevolgd door administratief directeur, Lucien Vanhoutte, ook goed voor een bijzonder lange periode aan het roer van de federatie. En tenslotte zetten ook Marc Nolmans en Stefan Colle hun rol als PFV-bestuurder niet verder, beiden ook goed voor vele jaren aan kennis en ervaring. De fakkel werd hiermee doorgegeven aan een “nieuwe lichting” bestuurders. Aan hen om de positie-

8

ve weg die de federatie heeft afgelegd verder te plaveien en in de juiste richting te bewandelen.

Dit alles gebeurde op zaterdagvoormiddag, 18 februari, in één van de zalen van eventlocatie de “Waerboom”. Vooraf werd de dag uiteraard gestart met het onthaal. Een unieke kans voor alle aanwezigen om bij te praten met in de ene hand een warme koffie en in de andere een lekkere versnapering.

Nadien volgde een vlotte vergadering met halverwege de belangrijke verkiezingen. Onderweg werden ook de nodige mensen gehuldigd, met onder andere een passende hulde aan Stafke

Devoldere die zich jarenlang inzette voor de petanquesport en in het bijzonder voor de jeugd.

De “nieuwe” bestuurders - t.t.z. verschillenden onder hen maakten reeds deel uit van het bestuursorgaan PFV, maar hebben nu nieuwe functies opgenomen - leidden het tweede de deel van de vergadering vakkundig.

De afscheidnemende bestuursleden, die we hiervoor reeds vermeldden, werden in de bloemetjes gezet. Reinold Borré werd vanzelfsprekend ook geëerd en werd gehuldigd tot erevoorzitter. Een welverdiende hommage voor zijn onverzettelijke ijver en toewijding voor de petanquesport en onze federatie.

Na de nodige inhoudelijke verplichtingen die een algemene vergadering met zich meebrengt, sloot de nieuwe voorzitter, Alain Garnier, de vergadering af met een dankwoord aan alle aanwezigen. Diegenen die zich hiervoor hadden ingeschreven, konden hierna de voeten onder de tafel schuiven voor een

heerlijke maaltijd. Een verdiende afsluiter voor een bijzondere algemene vergadering die het einde én het begin van een tijdperk inluidde.

We leerden uit deze editie dat het fijn is om elkaar in het echt te kunnen spreken, face-to-face, en dat het nieuwe bestuur eensgezind en met een flinke dosis energie onze federatie de toekomst in zal leiden.

9
Foto’s met dank aan Willy Vancolen
Sportkamp 2023
6 dagen petanque, sport en plezier 20 tot en met 25 augustus 2023
2023 SPORTKAMP PETANQUE

WAAR : SPORTA-centrum te Tongerlo

adres: Geneinde 2, 2260 Westerlo

PRIJS:

Leden PFV: 240 euro

Niet-leden PFV: 260 euro

Gezinnen:

vanaf het 2de kind - 10 euro korting

vanaf het 3de kind - 25 euro korting

In de prijs inbegrepen: 5 overnachtingen, 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en alle activiteiten.

INSCHRIJVEN:

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden.

Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

Sportkamp 2023

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

Ik ben:

Naam:

Voornaam:

Geboren op:

Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte

Ik woon te:

Straat + nr:

Postcode:

Gemeente:

Contactgegevens:

GSM:

GSM ouder(s):

E-mail:

Ik zou graag slapen op de kamer bij:

MEER INFO:

PFV vzw

Tim Pennoit

Tel: 09/243.11.41

Website: www.pfv.be

tim-pennoit@pfv.be

@PFVvzw

Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Kledijmaat T-shirt:

Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags 100,00 euro op het rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2023 voorschot”.

!!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald.

!!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend.

Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit.

Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 augustus, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

11

SPORTCLUB VAN DE MAAND

In september promoten we, in samenwerking met Sport Vlaanderen, onze petanqueclubs in “de maand van de sportclub”. Ga samen met uw clubbestuur aan de slag om een leuke actie te bedenken. Vanaf 17 april kan je je aanmelden bij Sport Vlaanderen. Je krijgt van hen heel wat ondersteunende materialen toegestuurd zoals een gepersonaliseerd spandoek, een beeld voor op jullie social media, affiches en allerhande digitaal promotiemateriaal. Daarnaast maak je als club kans op 20 waardebonnen van 200 euro voor sportmateriaal en 5 opleidingscheques voor de cursus van initiator.

Deelnemen kan op 2 manieren. Ofwel organiseer je een petanque-event ofwel bedenk je een promotionele actie. Hieronder kan je alvast een aanzet vinden:

- Een opendeurdag of clubdag waar geïnteresseerden kunnen kennismaken met onze sport en het clubgebeuren;

- vriendjesdag: waarbij elk lid een vriendje mag meebrengen om van een training te proeven;

- oma- en opa-dag: waarbij oma’s en opa’s hun kleinkinderen meebrengen voor een tornooitje;

- initiaties in scholen;

- extra aandacht besteden aan je sociale media (Facebook, website,...);

- sfeerbeelden van de clubwerking tonen;

- een oproep door een bekende Vlaming of topatleet (die een band heeft met de club);

- …

Ga alvast aan de slag en motiveer je clubbestuur om deel te nemen. In de loop van de maand april krijgen alle clubs verdere informatie via ons secretariaat.

12
#sportersbelevenmeer
V.U. Sport Vlaanderen, Philippe Paquay, Arenbergstraat 5,1000 Brussel

BEKER BORRÉ 2023

Op maandag 30 januari 2023 werden wij op de hoogte gebracht dat het interprovinciaal jeugdtornooi “Beker Borré 2023” niet kon doorgaan op de nieuwe of oude terreinen van PC SPEM. Dit was buiten de wil van deze club om die alles in het werk heeft gesteld om het tornooi toch te laten doorgaan. Tijdens de algemene vergadering van Vlaams-Brabant & BH werd een oproep gelanceerd naar andere clubs om de organisatie over te nemen. Dit zonder resultaat.

Een reddingsboei werd aangereikt door onze collega’s van Antwerpen die PC Niel hadden bereid gevonden om de organisatie op hun terreinen te laten doorgaan. Hier willen wij onze uitdrukkelijke dank nog eens uitdrukken aan het bestuur van PC Niel alsook aan Alain die mee gezocht heeft naar een bereidwillige club.

Na de vijfde ronde was het dan ook tijd om alle spelers te bedanken voor hun inzet tijdens deze vermoeiende dag en de wisselbeker uit te reiken. De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door de provincie Antwerpen.

Proficiat aan alle spelers van Antwerpen en hun begeleiders en tot volgend jaar voor de editie 2024.

Zondag 19 februari 2023 omstreeks 08u00 begon de drukte een beetje te stijgen in de lokalen van PC Niel want de verschillende provinciale selecties begonnen stilletjes aan binnen te komen. De vele jeugdspelers waren blij elkaar nog eens terug te zien en wilden allemaal hun steentje bijdragen voor hun respectievelijke provincies. Alle formaliteiten werden binnen de vooropgestelde tijd afgehandeld en de jeugdspelers waren zich al aan het opwarmen voor de aanvang van de wedstrijden.

Nadat de regels nog eens werden omgeroepen, werd klokslag 10u00 door dienstdoende scheidsrechter, Luc Van Regenmortel, het interprovinciaal jeugdtornooi “Beker Borré 2023” op gang gefloten.

Er werden in de voormiddag 2 rondes gespeeld en in de namiddag werden dan de laatste 3 rondes gespeeld.

Het talrijk aanwezige publiek van ouders en supporters waren getuige van verschillende mooie en spannende wedstrijden. Iedere ronde was er wel een verrassing en zo werd het een zeer leuke en spannende dag voor alle spelers.

13
onze Facebookpagina
Meer foto’s vind je op
DDV

P.C.HemelHof

12 binnenbanen

15 buitenbanen

Tel: 03 / 651 50 59

Mail: p.c.hemelhof@skynet.be

Web: pchemelhof.be

Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat

Openingsuren:

Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

12:30 tot 18:00 mêlée

12:30 tot 18:00 competitie

12:30 tot 18:00 vrij spel

19:00 tot 23:00 vrij spel

12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

12:30 tot 18:00 competitie/mêlée

Club open

Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u

Donderdagmiddag 13:30 u

9 binnenpleinen en 54 buitenpleinen

Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren

pcreynaert.be

14 Info - pubS

Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel

02/461.30.30

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur

Behalve op vrijdag

10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

PC ZELZATE : club open op donderdag en zaterdag vanaf 14u00

7 binnen- en 42 buitenterreinen

Adres : Burgemeester Camille Leynlaan 2 9060 Zelzate

Vanaf september 2023: Broeder Leopoldlaan, 9060 Zelzate (nieuw sportcomplex – naam nog niet gekend)

10 binnen- en 10 buitenterreinen

E-mail : pczelzate@gmail.com

Website : www.pczelzate.be

Tel. Nr. : 09/345 62 84

15 Info - pubS

VLAAMS S KAMPIOENSCHAP

JEUGD Petanque

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet

INLEG: €10 per speler (middagmaal inbegrepen)

START: 9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN: min - 2017 t/m 2012 cad - 2011 t/m 2009 jun - 2008 t/m 2006 bel - 2005 t/m 2001

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

INSCHRIJVEN VKJ 2023

SPELER 1:………………………………… Licentienummer:………………

Categorie: min cad jun bel

SPELER 2:………………………………… Licentienummer:………………

Categorie: min cad jun bel

SPELER 3:………………………………… Licentienummer:………………

Categorie: cad jun bel

COACH*: Licentienummer:………………

* Niet verplicht

Inschrijven voor 12 april 2023 via tim-pennoit@pfv.be.

Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2023 + namen spelers”

16 22 april 2023 - OOSTENDSE PC
V.U.: R. BorréPetanque Federatie Vlaanderen vzwZuiderlaan 13, 9000 Gent0418 483 437secretariaat@pfv.beRPR Gent

dameStraInIng

pfV antwerpen

Verschillende jaren heb ik meegespeeld met het damescircuit. Het was altijd leuk, maar stilletjes aan haakten meer en meer dames af. Spijtig, want het was een leuk concept. In december kregen we van de PFV Antwerpen een mail dat er in januari, februari en maart les zou gegeven worden, speciaal voor de dames. Dat vonden een paar spelers van onze club wel tof. Er werd een lijstje opgesteld en er waren toch wel een paar gegadigden. Dan, 20 januari met een auto vol kakelende enthousiaste dames, richting Niel. Op weg naar daar wisten we niet wat we konden verwachten van deze lessen, want een aantal van ons speelden al verschillende jaren petanque en we dachten dat we toch wel goed bezig waren. In Niel aangekomen waren we aangenaam verrast dat er toch een twintigtal dames aanwezig waren van verschillende clubs zoals PC De Rode Loop, PC Kontich, PC Aartselaar, PC Technico, PC Meerosa en PC Hemelhof. Het was die avond heel slecht weer (sneeuw en ijzel) anders was er misschien toch nog meer volk komen opdagen. Er hadden hierdoor zelfs een paar dames afgebeld; wel jammer.

We werden voorgesteld aan onze begeleiders van die dag, Alain Garnier en Marc Op De Beeck. Eerst werd de stand van de benen en voeten en het gooien met de juiste houding van de hand aangeleerd; de allereerste beginselen zijn zo belangrijk. De eerste oefeningen waren we echt beschaamd. We moesten onze bal op een bepaalde plaats laten vallen met een boogje. Voor sommigen een hele ommekeer. Maar we bleven rustig en stilletjes aan ging het beter en beter. Op een gegeven moment plaatste Marc een steen op het veld en daar mochten we niet tegen gooien. Als we de steen wel raakten, moesten we een liedje zingen. Al goed dat we dat niet met luide stem deden, maar op verschillende plaatsen werd er toch wat gegiecheld. In het begin gooiden we soms te hard of te zacht, maar na een tijdje kwam de cochonet toch in zicht. Het ging beter en beter, zo zie je maar, al doende leert men. Toen moesten

18

we van Marc een doublet vormen en tegen een ander doublet spelen. Dat was heel leuk; we werden strijdvaardig en gingen ervoor.

Een tijdje later hebben we ook leren “tireren”. Er werd een plank voor de bal gelegd waar in het begin heel veel werd op gegooid. Na een tijdje oefenen werd het geluid van de plank minder en minder en werd de bal toch ook af en toe geraakt.

Nadien werd het nog moeilijker; we moesten op de cochonet schieten. Marc deed het één keer voor; we stonden versteld. Fantastisch hoe hij dat deed. Eén keer proberen en het was al raak en dat met al die dames rond hem. Wat een druk moet er op hem hebben gestaan. Nadien was het onze beurt. Sommige ballen zoefden rakelings langs de cochonet, maar er was één dame die er in slaagde om de cochonet weg te schieten. Applaus alom.

De tijd vloog voorbij. Na de training werd nog wat bijgepraat over wat we geleerd hadden. Nu proberen om dit in de praktijk om te zetten. Dit zal moeilijk zijn, want als je een wedstrijd speelt dan denk je daar niet altijd aan.

Bedankt aan de PFV dat wij deze kans hebben gekregen en we kijken uit naar de volgende trainingen. Diegenen die niet aanwezig waren, hadden ongelijk.

19
Sonia Jacques

Reünie Petanquereis La Palma

Na de laatste petanquereis van de PFV in La Palma staken Marc Peeters en Luc Geeraerts de koppen bij elkaar om een reünie-mêlée te organiseren. Op zaterdag 18 maart ll was het dan zo ver: na enige organisatorische stress, daagden 50 deelnemers (waarvan 44 spelers) uit alle hoeken van Vlaanderen op ten huize WPC21.

Er werden 3 rondes in doubletten gespeeld op verschillende ondergronden. Tijdens de middag werden de gasten met een 3-gangen menu verwend.

Op het terrein wonnen Eddy Conruyt bij de mannen en Sonia Jacques bij de vrouwen. Maar… eigenlijk waren alle deelnemers winnaars.

WPC21 schonk bij aanvang een cochonet in de clubkleuren. De organisatoren bekroonden de talrijke opkomst, het blije weerzien en de spelvreugde met een fles wijn.

Zo keerde iedereen voldaan huiswaarts.

“Deorganisatievandemeléewasvoor onseenspannendeaangelegenheid… Zoalsmetalles“voordeeerstekeer” blevendevragenkomen:isallesin orde,komtiedereen,etc…

Wekunnenjullievertellen:we genietennogsteedsnavandeze leukedag!Wewarenechtblij methetresultaatvanonzeinspanningen.Bovenalleswasookjullie positievefeedbackhartverwarmend. Bedankt,aanjullieallemaal…voorjullie deelname,het(spel)plezieréndecomplimenten!

Demeldingdathetnaarmeersmaakt,is nietindovemansorengevallen,wehoudenhetzekeringedachten.”

20
21 Pos NRNombreApellido+- W V +- W V +- W V Winst+/9EddyColruyt133 1 0 131 1 0 133 1 0 332 1 36GiuseppeDiPietro132 1 0 131 1 0 137 1 0 329 2 30GommaarDeGroof137 1 0 133 1 0 135 1 0 324 35SoniaJacques133 1 0 1310 1 0 132 1 0 324 31MartineVanHerck138 1 0 138 1 0 1311 1 0 312 5 39IrèneHermans1311 1 0 137 1 0 1310 1 0 311 6 7ChantalSomers1312 1 0 1312 1 0 135 1 0 310 7 37BiekeDescendre1312 1 0 139 1 0 1310 1 0 38 8 5EdouardDeBecker133 1 0 1213 0 1 134 1 0 218 26LidyaDeRuysscher133 1 0 131 1 0 913 0 1 218 20PaulMuyllaert1213 0 1 134 1 0 133 1 0 218 33LucJanssens1311 1 0 131 1 0 1113 0 1 212 12 6MarietteNijsten1213 0 1 139 1 0 135 1 0 211 13 24AlainBuisson133 1 0 113 0 1 132 1 0 29 16HedwigeMariaVanHoof133 1 0 1312 1 0 1113 0 1 29 1HugoVerlinden813 0 1 133 1 0 1311 1 0 27 16 15KarinDePauw138 1 0 134 1 0 513 0 1 26 17 32MarilenaPelizzon813 0 1 137 1 0 139 1 0 25 18 3MarcelVermeeren513 0 1 133 1 0 1311 1 0 24 27TheodoorArnauts132 1 0 313 0 1 1310 1 0 24 21NancyCastille513 0 1 1310 1 0 135 1 0 23 21 22Marie-PauleDahlem1312 1 0 1312 1 0 1113 0 1 20 22 43NellyVernaillen1113 0 1 133 1 0 313 0 1 1-2 23 17MagdaMol138 1 0 1213 0 1 513 0 1 1-4 24 18HugoDierckx135 1 0 813 0 1 513 0 1 1-5 25 41AnnickFreson1312 1 0 913 0 1 1013 0 1 1-6 26 8ErikaHermans135 1 0 713 0 1 413 0 1 1-7 4Marie-RoseDelvaux138 1 0 413 0 1 1013 0 1 1-7 29GerardWalterPadot313 0 1 138 1 0 1013 0 1 1-8 29 38JeanVanHoyweghen813 0 1 313 0 1 137 1 0 1-9 30 14EricBanckaert1213 0 1 1312 1 0 213 0 1 1-11 25EricMignon213 0 1 413 0 1 134 1 0 1-11 12TheoJanssens213 0 1 913 0 1 139 1 0 1-11 34AndréSmets313 0 1 813 0 1 1311 1 0 1-13 34 10SergioRiccobon137 1 0 113 0 1 513 0 1 1-14 35 28GerdaJuliaMaris713 0 1 713 0 1 1013 0 1 0-15 36 2EleonoraVanDyck313 0 1 1013 0 1 913 0 1 0-17 19FransWillemsen813 0 1 1013 0 1 413 0 1 0-17 44WillyVancolen1213 0 1 313 0 1 713 0 1 0-17 40ChristianeDumarteau1113 0 1 313 0 1 313 0 1 0-22 23LucVanGeijstelen313 0 1 1213 0 1 213 0 1 0-22 42JosianeDeBoeck313 0 1 113 0 1 1113 0 1 0-24 42 11HildeVanhumbeeck313 0 1 113 0 1 713 0 1 0-28 43 13LucasDries713 0 1 1213 0 1 XX0 0 XXX Turno1Turno2Turno3Total 31 37 40 18.3.2023 Resultados&Clasificación 3 9 14 19 27
PetanqueMêléeWijnegemPetanqueClub
Alle info op: www.pfv.be PFV.vzw

Inschrijvingsformulier

Open beachpetanque tornooi voor iedereen die houdt van petanque en ontspanning

Inschrijven: vóór 20 mei: €15 per triplet (inclusief goodie bag + drankbonnetje per speler )

op voorhand betalen op rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “beachpetanque Gent + naam ploegkapitein”

ter plaatse: €18 per triplet

Aanmelden: van 16u30 tot 17u00

Start 1e wedstrijd: 17u30 (3 ronden)

Team-info

Ploegnaam: …………………………………………………………….

Licentienummer Voornaam Naam (indien lid van de PFV)

Speler 1 (ploegkapitein):

Speler 2:

Speler 3:

contactgegevens ploegkapitein e-mail

Tel/GSM

Inschrijvingsformulier vóór 20 mei 2023 terug bezorgen aan het secretariaat van de PFV via e-mail (tim-pennoit@pfv.be) of per post naar PFV, Huis van de Sport – Zuiderlaan 13 te 9000 Gent

Voorinschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het formulier én de betaling.

23
beaChpetanque - antwerpen

Pana Pana Pana Pana Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport thlon ethiek in de jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waar Positieve waarden nas den nas den nas den nas den nastr tr tr tr treven even even even

We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina Discrimina Discrimina Discrimina Discriminatie bannen tie bannen tie bannen tie bannen tie

We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder Kinder Kinder Kinder Kinderen bescher en bescher en bescher men men men men

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

S S S S Steun verw teun verw teun verw teun verw teun verw elkomen elkomen elkomen elkomen

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S

Rechten van het Kind in de S van het Sport port port port port

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

• Sport te beoefenen

• Zich te vermaken en te spelen

• In een gezonde omgeving te leven

• Waardig behandeld te worden

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen

• Te rusten

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

25

03 t/m 07 april - paasstage PFV-selectie

22 april - Vlaams kampioenschap jeugd

18 mei - Belgisch kampioenschap jeugd

20 t/m 25 augustus - PFV sportkamp

16 september - PFV-jeugdtornooi

2023

& m i xe d

kampIoenSChappen 2023

Ka m pi oe ns cha ppe n 2023

T ornooi e n & a cti vi te i te n 2023

I nte rna ti ona l e k a m pi oe ns cha ppe n 2023

W K he re n

E K ve te ra ne n

E K he re n

E K be l ofte n

E urocup C l ubs

W K da m e s & j e ugd

de P.I.B. vet. is kwalificerend voor de V.I.B. vet. de P.I.B. is kwalificerend voor de V.I.B. de V.I.B. vet. is kwalificerend voor de B.I.B. vet. de V.I.B. is kwalificerend voor de B.I.B. het V.K.D. / V.K.T. zijn kwalificerend voor

Onder voorbehoud van coronamaatregelen en van het verloop van de wintercompetitie

27 P K D zo. 16-04-2023 In alle provincies P K G D zo. 23-04-2023 In alle provincies P K T zo. 30-04-2023 In alle provincies P I B za./zo. 06/07-05-2023 In alle provincies P I B ve te ra ne n wo. 10-05-2023 In alle provincies V K Je ugd za. 22-04-2023 West-Vlaanderen Oostendse PC V K D za. 13-05-2023 Limburg PC Genk V K T zo. 21-05-2023 Oost-Vlaanderen PC Reynaert V.I .B. ve te ra ne n wo. 24-05-2023 Antwerpen PC Herentals V K G D zo. 25-06-2023 VBBH PC Dilbeek V I B zo. 03-09-2023 West-Vlaanderen PC Den Akker B K Je ugd do. 18-05-2023 West-Vlaanderen PC De Gulden Kamer B K D ma. 29-05-2023 Luik Les Boutons d'Or B K T zo. 04-06-2023 Antwerpen PC Markdal B I B ve te ra ne n wo. 28-06-2023 WBBH RPUC B I B zo. 10-09-2023 Henegouwen Tournai PC Be k e r Borré zo. 19-02-2023 VBBH/ANTW PC Niel A um a l e ma. 01-05-2023 Frankrijk Aumale Bl a ngy Frankrijk Blangy 4 Fe de ra ti e tornooi za. 24-06-2023 PFV PC Boekt I nte rna ti ona a l P e ta nque Ma s te rs Lummen PC Genenbos D a g v d Be s ture n za. 02-09-2023 PFV OVL n.t.b. Je ugdtornooi P FV - doubl e tte n za. 16-09-2023 PFV n.t.b. Je ugdtornooi D e Gul de n Ka m e r za. 11-11-2023 Brugge PC De Gulden Kamer I nte rprov Ontm oe ti ng D a m e s wo. 01-11-2023 PFV OVL n.t.b. W K s i ngl e s , doubl e s
Benin (o.v.) Cotonou (o.v.)
Benin (o.v.) Cotonou
(o.v.)
Frankrijk Albertville
Frankrijk Albertville
Frankrijk Monaco
Frankrijk Saint-Yrieix
Thailand Bangkok
het B.K.D. / B.K.T.
10 t/m 13-09-2023 (o.v.) 23 t/m 26-11-2023 17 t/m 19-09-2023 09 t/m 12-11-2023 09 t/m 11-06-2023 30-06 t/m 02-07-2023 12 t/m 15-10-2023 21 t/m 24-09-2023 14 t/m 17-09-2023 (o.v.)

kalender zomer 2023

28
DAG DAT UM UUR LOCAT IE T ORNOOI FORMULE za. 01 apr 10u00 PC Reynaert open jeugdtornooi miniem & cadet - doublet 13u00 PC Genenbos doublet H/HG 14u00 PC Haeseveld triplet 2 heren + 1 dame 4 ronden zo. 02 apr 10u00 PC Reynaert open jeugdtornooi junior & belofte - doublet 13u00 PC Genenbos doublet dame - heer 14u00 KP Mistral lentetornooi All Cat. doublet 4 ronden wo. 05 apr 13u00 PC Genenbos doublet 50+ H/HG 14u00 PC Reynaert triplet 50+ 4 ronden vr. 07 apr 19u00 PC Chapoo schifting eigen leden - doublet poules 19u30 PC Verbroedering schifting eigen leden - doublet poules za. 08 apr 10u00 PC Reynaert doublet H/HG - A & B categorie poules 14u00 PC Haeseveld doublet dames 4 ronden zo. 09 apr 10u00 PC Chapoo finaledag doublet H/HG poules 14u00 PC Patijntje doublet dames 4 ronden ma. 10 apr 14u00 PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht 4 ronden 14u00 KP Mistral paastornooi doublet All Cat. 4 ronden wo. 12 apr 13u00 PC Genk triplet 50+ H/HG 14u00 KP Mistral paastornooi doublet 50+ 4 ronden za. 15 apr 10u00 PC Reynaert doublet dames - A & B categorie poules 13u00 PC Tongeren triplet H/HG 14u00 PC Haeseveld jeugdtornooi doublet 4 ronden zo. 16 apr 9u30 PC Niel PKD Antwerpen 9u30 PC Dilbeek PKD Vlaams-Brabant 9u30 Oostendse PC PKD West-Vlaanderen 10u00 PC Haeseveld PKD Oost-Vlaanderen 10u00 PC Olympia PKD Limburg 13u00 PC Sparrendal triplet H/HG wo. 19 apr 13u00 PC Sparrendal triplet 50+ H/HG 14u00 KP Mistral triplet 50+ H/HG 4 ronden za. 22 apr 9u00 Oostendse PC Vlaams kamioenschap jeugd 13u00 PC Interlommel doublet H/HG 14u00 KP Mistral dames doublet 4 ronden 14u00 PC Haeseveld doublet heren 4 ronden zo. 23 apr 9u30 PC Herentals PKGD - PKGD vet. Antwerpen 9u30 PC De Blockskes PKGD - PKGD vet. Vlaams-Brabant 9u30 PC De Zeemeermin PKGD - PKGD vet. West-Vlaanderen 10u00 PC Gent PKGD - PKGD vet. Oost-Vlaanderen 10u00 PC Genenbos PKGD - PKGD vet. Limburg wo. 26 apr 13u00 PC Horizon doublet 50+ H/HG 14u00 PC Haeseveld doublet 50+ 1 dame en 1 heer 4 ronden zo. 30 apr 9u30 PC Niel PKT Antwerpen 9u30 PC Vilvoorde PKT Vlaams-Brabant 9u30 Nieuwpoortse PC PKT West-Vlaanderen 10u00 PC Zelzate PKT Oost-Vlaanderen 10u00 PC Oetervallei PKT Limburg 10u00 PC Verbroedering finaledag doublet H/HG poules ap r il

kalender zomer 2023

29
ma. 01 mei 14u00 PC Chapoo tornooi dames doublet 4 ronden 14u00 PC Verbroedering Borginsole - enkel voor leden 4 ronden wo. 03 mei 13u30 PC Oetervallei trofee 50+ doublet, 1e speeldag 3 ronden do. 04 mei 14u00 PC De Zeemeermin PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 06 mei 9u30 PC Markdal PIB Antwerpen 9u30 PC De Gulden Kamer PIB West-Vlaanderen zo. 07 mei 9u00 PC Hasselt PIB Limburg 9u30 PC Kerkom PIB Vlaams-Brabant 10u00 PC Reynaert PIB Oost-Vlaanderen wo. 10 mei 10u00 PC Donkmeer PIB veteranen Oost-Vlaanderen 10u00 Wijnegem PC021 PIB veteranen Antwerpen 10u00 PC De Berk PIB veteranen Limburg do. 11 mei 9u30 PC Den Akker PIB veteranen West-Vlaanderen 10u00 PC Kerkom PIB veteranen Vlaams-Brabant za. 13 mei 9u00 PC Genk Vlaams kamioenschap doublet zo. 14 mei 14u00 PC Verbroedering damestornooi doublet 4 ronden wo. 17 mei 13u30 PC Boekt trofee 50+ doublet, 2e speeldag 3 ronden do. 18 mei 9u00 PC De Gulden Kamer Belgisch kampioenschap jeugd za. 20 mei 13u30 PC Hasselt zomertornooi H/HG doublet 4 ronden 14u00 PC Verbroedering zomertornooi H/HG triplet 4 ronden zo. 21 mei 9u00 PC Reynaert Vlaams kampioenschap triplet wo. 24 mei 10u00 PC Herentals Vlaamse Interclubbeker veteranen do. 25 mei 14u00 PC De Gulden Kamer PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden vr. 26 mei 17u30 Gent / PFV Beachpetanue doublet - Gent 3 ronden za. 27 mei 13u30 PC Kelchteren zomertornooi H/HG doublet 4 ronden 14u00 PC Donkmeer tornooi H/HG 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Haeseveld open jeugdtornooi PFV OVL 4 ronden zo. 28 mei 13u00 PC Haeseveld zomertornooi H/HG triplet 5 ronden 13u30 PC Kelchteren zomertornooi D/H doublet 4 ronden ma. 29 mei 9u00 Les Boutons d'Or Belgisch kampioenschap doublet 10u00 PC De Lindepet zomertornooi H/HG triplet 5 ronden wo. 31 mei 13u30 PC Sparrendal trofee 50+ doublet, 3e speeldag 3 ronden 14u00 PC Donkmeer PFV OVL - zomercircuit 50+ m e i

kalender zomer 2023

30
do. 01 jun 14u00 PC Koksijde PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 03 jun 13u30 PC Sparrendal zomertornooi H/HG doublet 4 ronden 14u00 PC Verbroedering damestornooi PFV OVL -50 / 50+ doublet 3 ronden zo. 04 jun 09u00 PC Markdal Belgisch kampioenschap triplet 13u00 PC Boom zomertornooi H/HG triplet 4 ronden di. 06 jun 13u30 PK De Evers PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 07 jun 14u00 PC Gent PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 08 jun 14u00 Oostendse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden vr. 09 jun 11u00 PC Markdal aardbeientornooi doublet 4 ronden 20u00 PC Haeseveld nachttornooi H/HG doublet za. 10 jun 11u00 PC Markdal aardbeientornooi doublet 4 ronden 13u30 PC Oetervallei zomertornooi H/HG, 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Donkmeer damestornooi doublet 4 ronden zo. 11 jun 13u30 PC Oetervallei zomertornooi D/H doublet 4 ronden 14u00 KP Mistral H/HG 50+ doublet 4 ronden di. 13 jun 13u30 PC Markdal PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 14 jun 14u00 PC Haeseveld PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 15 jun 14u00 PC De Zeemeermin PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 17 jun 13u30 PC Kelchteren PFV Limburg - herenontmoeting 4 ronden zo. 18 jun 11u00 PC De Rode Loop zomertornooi H/G triplet 4 ronden 13u30 PC Genk PFV Limburg - damesontmoeting 4 ronden 14u00 PC Chapoo tornooi 1 dame + 1 heer 4 ronden di. 20 jun 13u30 PC Meerosa PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 21 jun 13u30 PC Zig Zag trofee 50+ doublet, 4e speeldag 3 ronden 14u00 PC Verbroedering PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 22 jun 14u00 PC Gullegem PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 24 jun PC Boekt 4-federatie tornooi / neventornooi 11u00 PC Duffel promotietornooi 4 ronden 14u00 PC Donkmeer tornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 25 jun 9u00 PC Dilbeek Vlaams kampioenschap gemengde doubletten di. 27 jun 13u30 Wijnegem PC021 PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 28 jun 10u00 RPUC Belgische Interclubbeker veteranen do. 29 jun 14u00 Nieuwpoortse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden vr. 30 jun 11u00 PC Genenbos Petanque Masters Lummen - 50+ ju n i

kalender zomer 2023

31
za. 01 jul 9u00 PC Genenbos Petanque Masters Lummen - doublet 14u00 PC Haeseveld Memorial De Vetter - open tornooi doublet 4 ronden PC Kortrijk zomertornooi zo. 02 jul 9u00 PC Genenbos Petanque Masters Lummen - triplet 14u00 KP Mistral kwartet 50+ (2 dames + 2 heren) di. 04 jul 13u30 PC Niel PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 05 jul 13u30 PC Hasselt trofee 50+ doublet, 5e speeldag 3 ronden 14u00 KP Mistral PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 06 jul 14u00 PC De Vuurtoren PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 08 jul 13u30 PC Horizon zomertornooi H/HG 50+ doublet 4 ronden zo. 09 jul 14u00 PC Haeseveld Dag van de dames PFV OVL 3 ronden wo. 12 jul 10u00 PC Pelter sextet H/HG 50+, 1e speeldag 6 ronden do. 13 jul 14u00 PC Koksijde PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 15 jul 10u00 PC Reynaert sextet - 2 dames verplicht 6 ronden 13u30 PC Genenbos zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 16 jul 13u30 PC Genenbos zomertornooi D/H doublet 4 ronden 14u00 PC Gent 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Gent damestornooi doublet 4 ronden di. 18 jul 13u30 PC De Lindepet PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 19 jul 13u30 PC Genenbos trofee 50+ doublet, 6e speeldag 3 ronden 14u00 PC Stekene PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 20 jul 14u00 PC Verbroedering zomertornooi 50+ triplet 4 ronden 14u00 Oostendse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden vr. 21 jul 11u00 PC Boekt kwintet H/HG 5 ronden 14u00 KP Mistral tornooi "Gentse Feesten" H/HG doublet 4 ronden 14u00 KP Mistral tornooi "Gentse Feesten" dames doublet 4 ronden za. 22 jul 14u00 PC Reynaert Open tornooi H/HG doublet 4 ronden 14u00 PC Reynaert Open tornooi dames doublet 4 ronden Oostendse PC Grote prijs Oostende zo. 23 jul 14u00 PC Chapoo sextet - 1 dame verplicht 6 ronden wo. 26 jul 13u30 PC Hemelhof PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden 14u00 PC Zelzate PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 27 jul 14u00 PC Den Akker PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 29 jul 11u00 PC Lier zomertornooi H/HG triplet 4 ronden 13u30 PC Tongeren zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 30 jul 13u30 PC Tongeren zomertornooi D/H doublet 4 ronden ju li

kalender zomer 2023

32
di. 01 aug 13u30 PC De Rode Loop PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 02 aug 10u00 PC Genk PKD 50+ Limburg 14u00 PC Apollo PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 03 aug 14u00 Nieuwpoortse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 05 aug 8u00 PC Oetervallei 12uren Oetervallei H/HG doublet 8 ronden 13u00 Kalmthout / PFV Antw. beachpetanque doublet 4 ronden 13u00 PC Lint kleurentornooi triplet 4 ronden 14u00 PC Stekene jeugdtornooi mini-maxi PFV OVL 3 ronden zo. 06 aug Nieuwpoortse PC Noordzeegouw tornooi di. 08 aug 13u30 PC Lint PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 09 aug 10u00 PC Horizon sextet H/HG 50+, 2e speeldag 6 ronden 14u00 KPC Schorpioen PFV OVL - zomercircuit 50+ za. 12 aug 10u00 PK De Evers sextet - 1 dame verplicht 13u30 PC Maaseik zomertornooi H/HG doublet 4 ronden PC De Gulden Kamer sextet - 1 dame verplicht zo. 13 aug 10u30 PC Maaseik promotietornooi D/H doublet 5 ronden 14u00 KP Mistral tornooi doublet H + D 4 ronden di. 15 aug 13u30 PC Pelter zomertornooi H/HG 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Gent triplet 50+ 1 dame verplicht 4 ronden wo. 16 aug 13u30 PC Maaseik trofee 50+ doublet, 7e speeldag 3 ronden 14u00 PC Verbroedering PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 17 aug 14u00 Nieuwpoortse PC PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 19 aug 10u00 PC Herentals zomertornooi H/HG doublet 5 ronden zo. 20 aug 13u30 PC Pelter zomertornooi D/H 50+ 4 ronden 14u00 PC Haeseveld Open jeugdtornooi doublet 4 ronden ma. 21 aug 13u30 Interlommel Petanque promotietornooi H/HG doublet 5 ronden di. 22 aug 13u30 PC Bernardus PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 23 aug 14u00 PC Reynaert PFV OVL - zomercircuit 50+ do. 24 aug 14u00 PC De Gulden Kamer PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden za. 26 aug 13u30 PC Boekt zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 27 aug 13u30 PC Boekt zomertornooi D/H doublet 4 ronden 14u00 PC Chapoo zomertornooi H/HG triplet poules di. 29 aug 13u30 PC Kontich PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 30 aug 13u30 PC Fenix trofee 50+ doublet, 8e speeldag 3 ronden 14u00 PC Haeseveld PFV OVL - zomercircuit 50+ 3 ronden do. 31 aug 14u00 PC Den Akker PFV WVL - zomercircuit 50+ 3 ronden a u g u st u s

kalender zomer 2023

33
za. 02 sep PFV OVL DAG VAN DE BESTUREN 14u00 PC Reynaert Open Edelimmo tornooi - H/HG doublet 4 ronden zo. 03 sep 09u00 PC Den Akker Vlaamse Interclubbeker 14u00 PC Gent Open tornooi burgemeester Gent - triplet 3 ronden di. 05 sep 13u30 PC Lier PA - circuit 50+ H/HG & D doublet 3 ronden wo. 06 sep 13u30 PC Olympia trofee 50+ doublet, 9e speeldag 3 ronden 14u00 KPC Alosta PFV OVL - zomercircuit 50+ finaledag za. 09 sep 13u00 PC Haeseveld Open tornooi - memorial Van Rumst - triplet 4 ronden za. 09 sep 13u30 PC Olympia zomertornooi H/HG doublet 4 ronden zo. 10 sep 9u00 Tournai PC Belgische Interclubbeker 13u30 PC Olympia zomertornooi D/H doublet 4 ronden wo. 13 sep 10u00 Interlommel Petanque sextet H/HG 50+, 3e speeldag 6 ronden do. 14 sep 10u00 PC Verbroedering sextet 50+ (4 heren + 2 dames) 6 ronden za. 16 sep 10u00 PFV Open jeugdtornooi doublet 13u30 Interlommel Petanque zomertornooi H/HG doublet 4 ronden Oostendse PC memorial Patrick Dhondt zo. 17 sep 10u00 KP Mistral kwartet (2 dames + 2 heren) 5 ronden wo. 20 sep 13u30 PC De Berk trofee 50+ doublet, 10e speeldag 3 ronden 14u00 PC Haeseveld damestornooi 50+ doublet 4 ronden 14u00 PC Haeseveld herentornooi 50+ doublet 4 ronden za. 23 sep 14u00 PC Haeseveld dames- en herencup H/HG doublet zo. 24 sep 13u30 PC De Berk zomertornooi H/HG doublet 4 ronden se p t e m b e r
34 Info - pubS namiddag 9 binnenterreinen en 19 buitenterreinen Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be

Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Diep bedroefd melden we u het overlijden van mevrouw

Monique Kelderman

Monique was medestichter van PC Meetjesland uit Evergem en kende als laatste club, KPC Schorpioen.

Monique werd geboren te Brugge op 10 mei 1946 en is overleden te Eeklo op 14 augustus 2022.

Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij dit verlies.

Diep bedroefd melden we u het overlijden van mevrouw Paulette Vandamme, weduwe van de heer Georges Hennebert.

Paulette werd geboren te Oostende op 13 augustus 1934 en is overleden in het WZC Vogelzang te Herentals op 26 december 2022.

Wij wensen haar familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij dit verlies.

Diep bedroefd melden we u het overlijden van de heer Emiel D’hooge

Emiel werd geboren op 3 november 1963 en is overleden op 7 januari 2023.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Met diepe droefenis melden we u het overlijden van de heer Theo Paesen, echtgenoot van mevrouw Philomène Kwanten.

Theo werd geboren te Eksel op 2 februari 1946 en is overleden te Pelt op 12 januari 2023. We wensen zijn echtgenote, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Met grote droefheid melden we u het overlijden van mevrouw Agnes Vossaert, echtgenote van de heer Romain Nimmegeers. Agnes werd geboren te Oostakker op 14 juni 1942 en is thuis overleden te Lochristi op 13 januari 2023. We wensen haar echtgenoot, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe bij dit verlies.

Diep bedroefd melden het bestuur van PFV West-Vlaanderen en het bestuur en de leden van PC Houtland, Wijnendale u het overlijden van de heer Jacques Bogaerts, echtgenoot van mevrouw Roos Sinnaeve.

Jacques werd geboren te Gent op 2 februari 1952 en is omringd met liefdevolle zorgen van zijn gezin, rustig thuis te Aartrijke van ons heengegaan op 24 januari 2023. We wensen zijn echtgenote, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

36
In memorIam

Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van PC Herentals u het overlijden van de heer Alfons Goormans, weduwnaar van mevrouw Maria Peeters.

Alfons werd geboren te Viersel op 9 oktober 1930 en is zachtjes ingeslapen in het H. Hartziekenhuis te Lier op 28 januari 2023. Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij dit verlies.

Met grote droefenis melden we u het overlijden van de heer Jo Langenaken, weduwnaar van mevrouw Elza Buntinx.

Jo werd geboren te Hasselt op 15 mei 1933 en is aldaar overlijden op 4 februari 2023.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Diep bedroefd melden wij u het overlijden van de heer Toon Lemmens, echtgenoot van mevrouw Jacqueline Vanroey en jarenlang een betrouwbare kracht binnen het bestuur van de Petanque Federatie Vlaanderen.

Toon werd geboren te As op 11 februari 1944 en is overleden te Genk op 8 februari 2023. We wensen zijn echtgenote, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Diep bedroefd melden het bestuur en de leden van PC Bocholt u het overlijden van de heer Jean Jaeken, echtgenoot van mevrouw Francine Bolle.

Jean werd geboren te Bocholt op 27 augustus 1940 en is overleden te Pelt op 24 februari 2023.

We wensen zijn echtgenote, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe.

Met diepe droefenis melden we u het overlijden van een icoon uit onze petanquesport, de heer Jac Machielsen, weduwnaar van mevrouw Jo Fens.

Jac werd geboren te Ginneken en Bavel (NL) op 10 juli 1935 en is overleden te Zitbommel (NL) op 28 februari 2023.

Jac Machielsen was gedurende 5 jaar trainer en mental coach van onze jeugd bij de PFV. Door zijn familiale aanpak ten opzichte van onze jeugd en het verhogen van hun vertrouwen en kennis in onze sport hebben wij zeer mooie resultaten behaald. Door zijn internationale relaties heeft de PFV ook verschillende uitwisselingen tot stand gebracht.

Na een slepende ziekte is hij in vrede heengegaan, hij is 87 jaar geworden.

Geniet van je laatste reis, Jac.

Zijn laatste kijk op het leven pende hij zo neer: Ik heb een mooie koers gereden, gedemarreerd en weer ingehaald, gevallen, weer opgestaan en nu de finish gehaald.

Mijn eindsprint, die kon beter maar ik kijk er met tevredenheid op terug.

Vier met mij het leven! - Jac -

Diep bedroefd melden we u het overlijden van mevrouw Denise Van Overbeke, echtgenoot van de heer Christiaan Thielemans.

Denise was secretaris van PC Vilvoorde en jarenlang de drijvende kracht in deze club.

Ze werd geboren te Ukkel op 1 april 1946 en is na een kortstondige ziekte overleden te Vilvoorde op 22 maart 2023.

We wensen haar echtgenoot, familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe bij dit verlies.

37
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.