Magazine 1 2021

Page 1

S

P

O

R

T

m

a

g

a

z

i

n

e

# 1 - EDITIE 2021 - JAARGANG 43

COVID-19 EN ONZE WERKING

PETANQUEREIS MALLORCA - SEPTEMBER

P. 04

P. 10

PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN


Inhoud Voorwoord

03.

Covid-19 en onze werking

04.

Clubadministratie - info

06.

VK JEUGD 2021

07.

Sportkamp 2021

08.

Petanquereis Mallorca

10.

Panathlon

12.

In Memoriam

13.

Advertenties

16.

De titel van dit magazine “Petanque Sportmagazine” is eigendom van de Petanque Federatie Vlaanderen vzw (PFV). De PFV is de landelijke vereniging aangesloten bij:

De PFV groepeert alle aangesloten clubs in de Vlaamse provincies en Vlaams-Brabant, Brussel-Hoofdstad. Zij heeft tot doel de petanque te bevorderen, zowel recreatief als competitief.

• SportAccord; • de CEP (Confédérations Européen de Petanque); • de BPF (Belgische Petanque Federatie) samen met de FBFP; • de FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et jeu Provençal); • Sport Vlaanderen; • het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité); • VIV (Vlaamse organisatie voor Internationale Volkssporten vzw).

De PFV behoudt zich het recht teksten in te korten. Elke tekst verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Overname van teksten, geheel of gedeeltelijk, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Afbeeldingen, logo’s, … zijn eigendom van de PFV en mogen NIET gescand worden.

Zij is de enige officiële vertegenwoordigster in alle nationale en internationale aangelegenheden voor het Nederlandstalige landsgedeelte.

Redactie: V.U. Reinold Borré Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Redactieraad: R. Borré, T. Pennoit

Bondslokaal: Huis van de Sport Zuiderlaan 13 - 9000 Gent Tel. 09 243 11 40 ON: 0418 483 437 RPR Gent @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw www.pfv.be We zijn voor u beschikboor op: Voorzitter: Reinold Borré - enkel op afspraak Secretariaat: alle dagen van 8u30 tot 12u30 van 13u00 tot 16u30


Voorwoord

voorzitter

Beste petanquevrienden, U leest ons voor de eerste keer digitaal, maar zeker niet voor de laatste keer. Ook in onze nieuwe digitale nieuwsbrief kon u reeds lezen dat de PFV haar steentje wil bijdragen tot een beter klimaat en een gezondere toekomst. Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk is daar een aspect van en trachten we te realiseren door meer en meer in te zetten op digitalisering. Het online magazine hoort daar vanaf nu ook bij. Niettegenstaande de coronacijfers momenteel niet in een gunstige richting evolueren zijn er toch toekomstperspectieven voor ons allen. De virologen zijn ervan overtuigd dat indien er optimaal kan gevaccineerd worden er binnenkort terug een normaal leven op komst is voor ons. Doch willen wij even stilstaan bij de beproeving die vele mensen hebben beleefd en willen wij onze oprechte deelneming betuigen aan de vele leden die een familielid, vriend of vriendin hebben verloren. Wij wensen hen allen veel sterkte toe om dit verlies in deze bijzonder moeilijke tijd te kunnen verwerken, vaak zonder het gewenste afscheid van hun dierbare te hebben kunnen nemen. De laatste momenten van samenzijn verlopen niet zoals gewenst, maar ondanks het definitieve afscheid, blijven de herinneringen voor altijd. Het verwerken van een moeilijk verlies kost tijd, soms veel tijd. Dan is het fijn om te weten dat er mensen aan je denken; ook na weken, maanden of zelfs jaren. Hoe graag wij als federatie onze leden opnieuw petanque willen zien spelen op competitief of recreatief niveau, we worden jammer genoeg nog steeds teruggefloten door het coronavirus. Vanuit

de Belgische Petanque Federatie hebben we daarom helaas de harde beslissing moeten nemen om alle zomerkampioenschappen, zowel provinciaal, federaal als nationaal, niet te laten plaatsvinden met mogelijks een uitzondering voor onze jeugdkampioenschappen. We hebben verschillende scenario’s in overweging genomen en kiezen er ook vanuit de PFV voor om bij de hervatting van onze activiteiten voorrang te geven aan onze clubs. Ook zij hebben het namelijk absoluut niet gemakkelijk. Van zodra het mogelijk is en binnen de maatregelen willen we onze clubs de kans geven om activiteiten in te plannen. Dit in eerste instantie om opnieuw binding te hebben met hun leden en hen terug onze sport te kunnen aanbieden en in tweede instantie om de mogelijkheid te geven terug financiële inkomsten te creëren voor hun verdere opstart of bestaan. We zijn er ons namelijk van bewust dat alle inkomsten, groot en klein, meer dan welkom zijn. Daarom zullen de provincies in de mogelijkheid gesteld worden om samen met de clubs een planning op te maken zodat iedereen activiteiten kan organiseren, steeds rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. Hierbij dan ook een warme oproep naar onze leden om zo veel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten die binnen uw club, provincie, federatie zullen worden georganiseerd. Het zal voor de vele bestuursleden en vrijwilligers hartverwarmend zijn om hun inzet en hun werkzaamheden gewaardeerd zien te worden. Wij hopen hiermee, samen met onze clubs, onze leden perspectief te bieden. Zodat we met een positieve mentale en fysieke boost elkaar kunnen terugzien en opnieuw aan het petanquen kunnen gaan. Net zoals de lentezon ons toelacht, hebben we goede moed op een sportieve toekomst met z’n allen. Hou het gezond en veilig en geniet met volle teugen van alles wat u doet.

Reinold Borré Voorzitter PFV

3


W

Wie had in maart vorig jaar gedacht dat we meer dan een jaar na de eerste lockdown nog steeds zo hard zouden getroffen worden door het coronavirus en de opgelegde maatregelen. Jammer genoeg blijft het nog even de harde realiteit. Maar we moeten met z’n allen nog even doorzetten, betere tijden zijn in zicht.

cluborganisaties en provinciale organisaties. Zodoende krijgen al onze clubs de mogelijkheid om opnieuw onze sport aan te bieden, uiteraard steeds rekening houdende met de geldende maatregelen.

We willen hierbij dan ook onze clubs De huidige situatie heeft uiteraard nog steeds aanmoedigen om activiteiten in te planimpact op de sportieve en administratieve nen en te organiseren van zodra het werking van onze federatie en clubs. Aangemogelijk is. Naar onze leden toe willen zien het nieuwe sportseizoen en de bijhorende belangrijke ledenadministratie heel snel we een warme oproep doen om zo veel naderen, heeft het bestuur van de PFV enkele mogelijk deel te nemen aan deze activiknopen moeten doorhakken en belangrijke teiten om optimaal jouw club en onze beslissingen genomen. Hierna vind je een sport te ondersteunen. overzicht van deze beslissingen terug. SPORTIEVE PLANNING In samenspraak met de Waalse collega’s werd op nationaal niveau beslist om alle kampioenschappen van 2021 op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau te annuleren; een uitzondering wordt gemaakt voor de jeugdkampioenschappen. Ook vanuit het PFV-bestuur werden verschillende scenario’s besproken en wordt gekozen om voorrang te geven aan onze clubs.

Geen kampioenschappen, wat wel dan? Niet alleen onze federatie, maar ook al onze clubs worden zwaar getroffen door de maandenlange stopzetting van de sportbeoefening. We willen onze clubs daarom de kans geven zo snel en zo goed mogelijk opnieuw binding te hebben met hun leden én inkomsten te creëren die zo broodnodig zijn. Daarom worden de komende maanden, tot en met augustus, vrijgelaten voor uitsluitend

4

Wat na augustus? Vanaf september worden er door de federatie enkele competities ingepland, hoofdzakelijk jeugdcompetities. Een kort overzicht: • doublettentornooi (min/cad/jun) 11 september • het Vlaams kampioenschap jeugd 18 september - Oostendse PC • het Belgisch kampioenschap jeugd 25 september - Vlaams-Brabant Er wordt ook onderzocht om op provinciaal niveau een alternatief kampioenschap in te plannen in september. Uiteraard hangen alle organisaties steeds af van eventuele coronamaatregelen. De ‘Dag van de besturen’ wordt een jaartje opgeschoven en zal in 2022 doorgaan in Vlaams-Brabant.


Ledenadministratie & LEDENADMINISTRATIE De transferperiode is ondertussen reeds begonnen, wat betekent dat de clubs binnenkort kunnen starten met de hernieuwing van de leden. De administratieve beslissingen die door het PFV-bestuur werden genomen hebben invloed op de (leden)administratie binnen jouw club, een woordje uitleg: We wensen wel te benadrukken dat onderstaande maatregelen een éénmalige uitzondering betreffen.

Clublidmaatschap Vanuit de PFV zullen we een bijkomende financiële inspanning doen om onze clubs te ondersteunen. Zo zal het jaarlijkse clublidmaatschap voor competitieve clubs of recreatieve clubs met stemrecht worden gereduceerd van 100 eruro naar 10 euro. Het spreekt voor zich dat de kortingen voor een scheidsrechter of initiator/trainer binnen jouw club dit jaar niet zullen worden toegepast.

Transferperiode Door de aanhoudende bijzondere situatie hebben we via de juridische dienst van Sport Vlaanderen uiteindelijk toestemming gekregen om een verlenging toe te passen van de transferperiode. Deze periode wordt met anderhalve maand verlengd en loopt dit jaar dus van 16 maart tot en met 31 mei. De transfermodaliteiten wijzigen verder niet en kunnen geraadpleegd worden op onze website.

Geldigheid licentie 2020/2021 De geldigheid van de huidige licenties wordt uitzonderlijk verlengd tot en met 31 mei. Dit betekent ook dat je met de huidige licentie tot en met 31 mei verzekerd blijft via de PFV.

Corona sportieve werking

Hernieuwing leden Vanaf 15 april mogen de clubverantwoordelijken starten met het hernieuwen van de leden via het online ledenprogramma iClub. De toeslag van 5 euro voor de hernieuwing van een lid vanaf 1 mei wordt opgeschoven naar 1 september. Opgelet, zoals hierboven vermeld is de huidige licentie geldig tot en met 31 mei. Dit betekent dat leden die niet worden hernieuwd voor deze datum, vanaf 1 juni niet meer verzekerd zijn via de PFV. In dergelijke gevallen is de club verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen van hun leden.

Inlezen eID + foto Omdat contact met de leden nog steeds bijzonder beperkt wordt én de clublokalen nog steeds niet mogen geopend worden, wordt de verplichting van het inlezen van de eID en het inladen van een foto van de leden verder opgeschort. Met andere woorden, voor het seizoen 2021/2022 zullen licenties zonder foto opnieuw worden toegestaan. Het blijft echter de bedoeling om dit voor alle leden in orde te brengen van zodra de gelegenheid zich voordoet. Het volledige PFV-bestuur en alle medewerkers hopen dat we de eindsprint naar een betere toekomst hebben ingezet en we samen met jou deze moeilijke tijden binnekort achter ons kunnen laten. Geniet van onze sport, maar geniet met een goede dosis gezond verstand. Sport veilig, sport gezond!

5


Info

voor de clubs

Administratie Een club leiden brengt heel wat administratie met zich mee. Verschillende regeltjes en wetten, al dan niet opgelegd door de overheid, zorgen ervoor dat de bestuurders van een club enkele verantwoordelijkheden op zich nemen. We zijn ons hiervan als federatie meer dan bewust. We trachten dan ook onze clubs zo goed mogelijk bij te staan bij deze rompslomp. Op de website van onze clusterfederatie ‘VIV’ (www.viv-sport.be > VZW-materie) kunnen jullie reeds heel wat ondersteunende documenten terugvinden, maar ook hier willen we jullie een kort overzicht geven van administratieve informatie voor een club. DE ALGEMENE VERGADERING - ANNO 2021 Een ‘nieuwe’ coronawet maakt het mogelijk om de algemene vergadering digitaal of schriftelijk te organiseren. Mits een eenparig akkoord onder alle leden van de algemene vergadering, kan een besluit van de AV schriftelijk besloten worden. Verder kan het bestuursorgaan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vzw ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat belangrijk is, is dat de algemene vergadering over boekjaar 2020 nog steeds moet gehouden worden vóór 30 juni 2021, begin dus tijdig aan de organisatie van de algemene vergadering. Kijk snel op de website van de VIV voor meer praktische info hieromtrent. JAARREKENING 2021 OVER BOEKJAAR 2020 – NIEUWE MODELLEN Met betrekking tot ieder boekjaar dient door elke vzw een jaarrekening te worden neergelegd. Het KB tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voert nieuwe modellen van jaarrekeningen in. Welk nieuw model uw vzw moet gebruiken hangt af van de grootte van uw vzw en de boekhoudkundige verwerking (enkel of dubbel). Het overgrote deel van de vzw’s moet dit jaar voor het eerst een jaarrekening opmaken volgens de nieuwe modellen. Lees meer over dit onderwerp via de website van de VIV.

6

UBO-REGISTER Sinds enige tijd geldt de verplichting om de uiteindelijke begunstigden van uw vzw op te nemen in het UBO-register. Sinds 11 oktober zijn alle vzw’s verplicht om via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie nauwkeurig en actueel is. Vzw’s die voor 11 oktober zijn geregistreerd, hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. Vergeet daarnaast niet dat elke wijziging van informatie binnen de maand moet worden meegedeeld via het platform. Ook indien er geen wijzigingen zijn, moet uw vzw jaarlijks bevestigen dat de informatie in het UBO-register nog steeds toereikend is. De volgende jaarlijkse bevestiging moet gebeuren vóór 30 april 2021. Meer info over het UBO-register en de manier van aanpakken kan u terugvinden via de website van de VIV. FORFAITAIRE KOSTENVERGOEDINGEN VOOR VRIJWILLIGERS – MAXIMA 2021 Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2021 vastgelegd op: • 35,41 euro per dag • 1 416,16 euro per jaar Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ. Uiteraard bestaan er ook enkele uitzonderingen. Deze kan je terugvinden op de website van de VIV. VERENIGINGSWERK Toen op 23 april het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk vernietigde, sloeg dit bij de sportsector in als een bom. Het stelsel werd voor meer dan 70% gebruikt door de sportclubs. Op 24 december 2020 kwam er dan toch een nieuwe wet betreffende het verenigingswerk. De wet zorgt ervoor dat het principe van verenigingswerk behouden blijft, maar het is toch een serieuze stap achteruit ten opzichte van de oude wet. Ontdek wat er veranderde op de website van de VIV.


18 september 2021 - Oostendse PC

VLAAMS KAMPIOENSCHAP

Petanque

JEUGD

VOOR WIE: MIN in doublet CAD/JUN/BEL in triplet INLEG:

€5 per speler (middagmaal inbegrepen)

START:

9 uur (aanmelden tot 8u45)

CATEGORIEËN:

min - 2015 t/m 2010 cad - 2009 t/m 2007 jun - 2006 t/m 2004 bel - 2003 t/m 1999

MEER INFO: www.pfv.be - tim-pennoit@pfv.be

SPELER 1:…………………………………

VKJ 2021 Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

SPELER 2:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

SPELER 3:…………………………………

Licentienummer:……………… Categorie: min cad jun bel

Inschrijven voor 1 september 2021 via tim-pennoit@pfv.be. Inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer BE97 4469 7072 8149 met vermelding van “VKJ 2021 + namen spelers”

V.U.: R. Borré - Petanque Federatie Vlaanderen vzw - Zuiderlaan 13, 9000 Gent - 0418 483 437 - secretariaat@pfv.be - RPR Gent

INSCHRIJVEN

7


Sportkamp 2021

SPORTKAMP PETANQUE

2021

6 dagen petanque, sport en plezier 15 tot en met 20 augustus 2021


Sportkamp 2021 WAAR :

SPORTA-centrum te Tongerlo adres: Geneinde 2, 2260 Westerlo

INSCHRIJVINGSFORMULIER Ja, ik wil graag deelnemen aan het sportkamp!

PRIJS:

Leden PFV: 235 euro Niet-leden PFV: 255 euro Gezinnen: vanaf het 2de kind - 10 euro korting vanaf het 3de kind - 25 euro korting

Ik ben: Naam: Voornaam: Geboren op: Categorie: O miniem / O cadet / O junior / O belofte

In de prijs inbegrepene: 5 overnachtingen, Ik woon te: 3 maaltijden per dag, dagelijks 4-uurtje en Straat + nr: alle activiteiten. Postcode: Gemeente:

INSCHRIJVEN:

Via het inschrijvingsformulier dat u hiernaast kan terugvinden. Meer info vindt u terug onderaan het inschrijvingsstrookje.

MEER INFO:

PFV vzw Tim Pennoit Tel: 09/243.11.41 Website: www.pfv.be

tim-pennoit@pfv.be @PFVvzw Petanque Federatie Vlaanderen vzw

Contactgegevens: GSM: GSM ouder(s): E-mail: Ik zou graag slapen op de kamer bij: Kledijmaat T-shirt: Handtekening ouder(s):

Ik stort eerstdaags 100,00 euro op het rekeningnummer van de PFV IBAN: BE97 4469 7072 8149 / BIC: KREDBEBB met vermelding van naam en “Sportkamp 2021 voorschot”. !!!! Bij annulering wordt het voorschot NIET terugbetaald. !!!! Bij annulering minder dan een week voor aanvang van het sportkamp wordt de totale verblijfskost aangerekend. Vraag een formulier aan bij uw mutualiteit voor gedeeltelijke terugbetaling. Meer info bij uw mutualiteit. Het inschrijvingsformulier dient, voor 1 juli, ingevuld terug bezorgd te worden aan het secretariaat van de PFV.

9


PETANQUEN OP MALLORCA! IN HET NAJAAR VAN 2021 TREKKEN WE MET PFV OPNIEUW NAAR MALLORCA! Iedereen was het erover eens: Beach Club Font de Sa Cala HHHH is de ideale locatie op Mallorca om onze favoriete sport te beoefenen! Alle ingrediënten voor een geslaagde petanquevakantie zijn hier aanwezig! Een reis die je als petanqueliefhebber niet mag missen!

Beach Club Font de Sa Cala HHHH Verblijf van 18/9 - 27/9/2021

€ 899 per persoon / dubbel supplement voor single: € 189 pp.

Inbegrepen: vluchten heen en terug (vanuit Brussel ism TUI fly), 20 kg bagage + 10 kg handbagage per persoon, transfer luchthaven – hotel - luchthaven, luchthaventaksen en btw, 9 nachten verblijf obv. all inclusive. Niet inbegrepen: reis- en bijstandsverzekering (facultatief: +35 euro pp.), Platinum annuleringsverzekering (facultatief: +5%) of Allrisk (facultatief: +8% op de reissom), verblijfstaks (ter plaatse te betalen), niet vermelde diensten + persoonlijke uitgaven ter plaatse.

Inschrijvingen tot 18/7/2021 & bijkomende informatie: Tim Pennoit, Sporttechnisch Coördinator PFV Huis van de Sport | Zuiderlaan 13, 9000 Gent Tel: 09 243 11 41 | tim-pennoit@pfv.be

Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt!

V.U.: TUI Belgium Retail nv, Luchthaven - Brussel Nationaal 40 P Box 2, 1930 Zaventem.

10


Inschrijvingsformulier Petanquen in Mallorca 18/09/2021 - 27/09/2021

Deelnemer 1 Naam:* Voornaam:* Straat + nr: Postcode + Gemeente: Telefoon/GSM: E-mail: Geboortedatum: Indien lid van de PFV: licentienummer: Deelnemer 2 Naam:* Voornaam:* Straat + nr: Postcode + Gemeente: Telefoon/GSM: E-mail: Geboortedatum: Indien lid van de PFV: licentienummer: * naam invullen zoals vermeld op uw identiteitskaart! Bestemming:

Beach Club Font de Sa Cala ****

Periode:

18/09/2021 - 27/09/2021 (10 dagen / 9 nachten)

Kamertype:

1-persoonskamer 2-persoonskamer

Wenst u een reisbijstandsverzekering (+ 35 euro p.p.)?:

Ja

Nee

Wenst u de Platinum annuleringsverzekering (+ 5% op de reissom)?:

Ja

Nee

Wenst u Fly deluxe op de vluchten (+ 110 euro p.p.)?:

Ja

Nee

Wenst u de Allrisk annuleringsverzekering (+ 8% op de reissom)?:

Ja

Nee

Hoe wenst u uw bestelbon te ontvangen?:

per post

per mail

Deze reis wordt uitgevoerd door

11


Pana thlon verklaring over ethiek in de jeugdsport Panathlon Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. We verklaren dat

Steun verw elkomen verwelkomen We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar

Positieve waar den nas tr even waarden nastr treven We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met

we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• •

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten. We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

Discrimina tie bannen Discriminatie We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

Kinder en bescher men Kinderen beschermen

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• •

• •

12

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen. We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

• •

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport. We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

Rechten van het Kind in de SSport port Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht • Sport te beoefenen • Zich te vermaken en te spelen • In een gezonde omgeving te leven • Waardig behandeld te worden • Getraind en begeleid te worden door competente mensen • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie • In veilige omstandigheden aan sport te doen • Te rusten • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek? Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.


In Memoriam Het Bestuursorgaan en alle leden van de Petanque Federatie Vlaanderen bieden de bedroefde families hun oprechte deelneming aan. Wij wensen de families veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur en de leden van PC Verbroedering melden u met droefheid het overlijden van de heer Christian Van Biervliet, echtgenoot van mevrouw Suzanne Smolderen. Christian werd geboren te Ieper op 1 maart 1950 en heeft ons vroegtijdig verlaten te Gent op 17 augustus 2020. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC Verbroedering melden u met grote droefenis het overlijden van mevrouw Teresa Garces, weduwe van de heer Pierre Van Droogenbroeck, partner van Lucien Gillis. Teresa werd geboren te Narvacan op 17 juni 1951 en is overleden te Ternat op 28 oktober 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur en de leden van PC Chapoo melden u met droefheid het overlijden van de heer Richard Van Goethem. Richard werd geboren te Bambrugge op 23 januari 1955 en is overleden in het ASZ te Aalst op 30 oktober 2020. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. PC Omega meldt u met grote droefheid het overlijden van hun dierbaar lid, de heer Rudi Janssens. Rudi werd geboren te Brugge op 16 oktober 1946 en is thuis, omringd door zijn

gezin, overleden op 8 november 2020. Hij was verschillende jaren actief als recreant. Hij was een geliefde speler, had nooit commentaar en niets was hem te veel. In deze corona-tijd is het zwaar iemand te moeten verliezen zonder aanwezigheid van uw kameraden. Wij leven mee met zijn echtgenote en wensen haar en de familie heel veel sterkte toe om deze zware klap te kunnen verwerken. Spijts zijn heengaan zal Rudi blijven leven in onze herinnering. Dat hij ruste in vrede. Het bestuur en de leden van PC Actief Beveren melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Jenny Bries, echtgenote van de heer Urbain Passemier. Jenny werd geboren te Beveren op 15 november 1931 en is overleden te Sint-Niklaas op 6 december 2020. We wensen haar echtgenoot, familie en vrienden heel veel sterkte toe. Wijnegem Petanque meldt u met grote droefenis het overlijden van mevrouw Josephine Wils, echtgenote van de heer Pierre D’Hulst. “Josée” werd geboren te Antwerpen op 24 mei 1940 en is overleden te Deurne op 2 januari 2020. Zij was iedere maandag trouw aanwezig op haar club om petanque te spelen en zal hard gemist worden. We wensen haar echtgenoot, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij dit verlies.

13


Het bestuur en de leden van Pelter PC melden u met droefheid het overlijden van de heer Henri Vandenboer, echtgenoot van mevrouw Mie-Jef Nijs. Henri werd geboren te Lommel op 24 september 1934 en is zachtjes ingeslapen in ziekenhuis Noorderhart te Pelt op 4 januari 2021, voorzien van de Sacramenten der Zieken. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van KP Mistral melden u met grote droefenis het overlijden van de heer Theodoor De Loor, echtgenoot van mevrouw Simonna Smaele (+ 1986), levenspartner van mevrouw Anna Hamerlinck (+ 2017). Theo werd geboren te Sint-Amandsberg op 23 mei 1921 en is van ons heengegaan in het WZC Kouterhof te Destelbergen op 16 januari 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit afscheid.

De leden en het bestuur van de Poperingse Petanquekoppen melden u met grote droefheid in het hart het overlijden van hun voorzitter de heer Jacques Duthoit, weduwnaar van mevrouw Godelieve Notebaert (+ 1964) en echtgenoot van mevrouw Caroline Blondeel. Jacques werd geboren te Tielt op 12 januari 1937 en is plots overleden thuis te Poperinge op 15 januari 2021. Hij was 24 jaar voorzitter van zijn club en vormde de ruggengraat van het clubbestuur. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

PC Patijntje meldt u met droefheid het overlijden van de heer Polydore Heggerickx, echtgenoot van mevrouw Annie Demon. Polydore werd geboren te Gent op 28 november 1934 en is overleden in wzc Weverbos te Gentbrugge op 20 januari 2021. Hij was oud-voorzitter van PC Coninxdonck. We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Het bestuur en de leden van PC Genenbos melden u met droefheid het overlijden van de heer Ludo Renders, echtgenoot van mevrouw Lucia Cobos. Ludo werd geboren te Lummen op 27 januari 1963 en is overleden te Leuven op 15 januari 2021, gesterkt door het gebed van de gelovige gemeenschap. We betuigen Lucia, de familie en vrienden onze gevoelens van ontroerde deelneming in het verlies dat hen treft.

14

Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u met droefheid het overlijden van de heer Servais Pieters, weduwnaar van mevrouw Marie-Louise Goesaert (+ 1989), weduwnaar van mevrouw Laurette Vermoortele (+ 2019). Servais werd geboren te Rollegem op 9 januari 1937 en is overleden te Oostende op 30 januari 2021. We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC De Kastanje melden u met droefheid het overlijden van de heer Pietras Wladimir, echtgenoot van mevrouw Maria Bertin. Pietras werd geboren te Eisden op 6 juni 1940 en is er overleden op 31 januari 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.


Het bestuur en de leden van PC De Ziener melden u diep bedroefd het overlijden van hun bestuurslid en medestichter van de club, de heer Walter Vereertbrugghen, echtgenoot van mevrouw Rita Julia Vanderperre. Walter werd geboren te Sintje-Mettes (Sint-Martens-Lennik) op 7 oktober 1960 en is liefdevol omringd overleden op 4 februari 2021. Hij zal herinnerd worden als een enthousiaste medewerker en vriend. We zullen hem hard missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Het bestuur en de leden van PC Chapoo melden u met grote droefheid het overlijden van mevrouw Palmyre Otte, weduwe van de heer Etien Van Hoorde. Palmyre werd geboren te Woubrechtegem op 19 december 1940 en is thuis te Zottegem overleden op 14 februari 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u met droefheid het overlijden van de heer Giuseppe Botta, weduwnaar van mevrouw Françoise Van Den Plas. Giuseppe werd geboren te Napoli (Italië) op 25 januari 1927 en is overleden te Veurne op 18 februari 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe. Het bestuur en de leden van PC De Zeemeermin melden u met droefheid het overlijden van de heer Lino Riva, weduwnaar van mevrouw Erna Burggraeve. Lino werd geboren te Charleroi op 1 januari 1950 en is overleden te Oostende op 8 maart 2021. We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe.

15


Info - Pubs P.C.HemelHof bestaat 35 jaar

Tel: 03 / 651 50 59 Mail: p.c.hemelhof@skynet.be Web: pchemelhof.be Adres: Hemeldreef 5, 2930 Brasschaat Di: Wo: Do: Do: Za: Zo:

Openingsuren: 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie 12:00 tot 18:00 vrij spel 19:00 tot 23:00 vrij spel 12:00 tot 18:00 mêlée 12:00 tot 18:00 competitie

Club open Dinsdag- en vrijdagavond 19:30 u Donderdagmiddag 13:30 u 10 binnenpleinen en 34 buitenpleinen Oude Bruglaan 49, 9160 Lokeren pcreynaert.be

Hier had uw advertentie kunnen staan... Meer info via tim-pennoit@pfv.be 16


Info - Pubs

Petanque club Chapoo Steenweg op Brussel, 113 1780 Wemmel 02/461.30.30

Adres clublokaal: Rot – 9520 Letterhoutem Tel: 0484 92 69 90 E-mail: petanqueclubchapoo@hotmail.com

10 verwarmde binnenbanen - 12 Buiten terreinen

Iedereen van harte welkom:  Woensdag van 19u00 tot 23u45 Meli-melo  2de vrijdag van de maand vanaf 19u00 variabele petanque activiteiten  4de vrijdag van de maand vanaf 19u00 Doublet Formee

Open : alle dagen van 13 tot 19 uur Behalve op vrijdag 10 binnenbanen – 18 buitenpleinen

Website : www.petanque-wemmel.be

Gedurende de wintercompetitie bij thuiswedstrijden open op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13u00. Kom gerust eens kijken. Petanque is meer dan zo maar een balletje gooien. Petanqueclub Chapoo, afgekort : PC Chapoo vzw Zetel: Brugstraat 3 – 9570 Deftinge Ondernemingsnummer: 0897.843.480 RPR Oudenaarde

17


Info - Pubs

PC MOL

Spoorwegstraat 27/1 2400 Mol Iedereen is van harte welkom op vrijdagavond vanaf 19u30 om een balletje te gooien, een babbel of een glaasje te drinken in onze warme en gezellige club.

Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

18

ERKEND DOOR


PETANQUE, EEN SPORT MET BALLEN

PETANQUEBALLEN Obut - Boulenciel - La Boule Bleue - MS Pétanque Mogelijkheid tot het graveren van uw naam. Bij de recreatieballen kan dit ook met logo.

PETANQUETASSEN Personalisatie met tekst of logo mogelijk. Ook in grote aantallen, vb.: Clublogo in combinatie met naam van de speler.

WIJ ZIJN OFFICIËLE VERDELER VAN ELDERA TEAMWEAR.

COCHONNETS Graveren of opdrukken van logo mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

ACCESSOIRES Cirkels, magnetische ballenrapers, meters, ...

Hulp nodig bij het kiezen, wij helpen graag! Contacteer ons voor de mogelijkheden Petanque Center Jochen De Mulder Pol de Montstraat 16 Langskomen kan, 1741 Wambeek op afspraak 0478 566 381 BE 0836.681.022 Alle producten op www.petanquecenter.be

19


Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten VZW

3 SPORTEN

ONDER 1 DAK PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN

WWW.VIV-SPORT.BE 09/243 11 42 14

ERKEND DOOR