Page 1


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 90 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2014 Κωδικός εντύπου 011271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

∆ιαδροµές

8-16

Θέµα

18-20

70ο Συνέδριο ΠΕΣΕ∆Ε

22-27

Άρθρο

28-29

Αφιερώµατα

30-33

Νοµολογία

34-41

Βήµα Συνδέσµων

42-43

Επιχειρήσεις

44-45

Ηµερολόγιο

46

www.pesede.gr ...απλοποιήστε τη ζωή σας! Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας, ότι ώρα επιθυµείτε.

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γεώργιος Γάγαλης πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ. Γακίδης Χ. Κυριακίδης ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Θεοδόσης Παπανδρέου ΕΚ∆ΟΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@protasis.org www.protasis.org ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κωνσταντίνος Σιδέρης ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Μάχη ∆εϊµέζη deimezi@protasis.org


6

Εργοληπτικόν βήµα

«Ανεξάρτητη» Αρχή και πράσσειν άλογα ∆ύο πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ότι το νοµοσχέδιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις είναι κατά µία έννοια αφηµένο στην τύχη του και σε ακατάλληλα χέρια. Το 70ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε απέδειξε πως ενστάσεις υπάρχουν από κάθε εµπλεκόµενο φορέα ακόµα και από τον ίδιο τον εγκέφαλο, την Ανεξάρτητη Αρχή. Μας επισηµάνθηκε πως ένα νοµοσχέδιο που αφορά και τα δηµόσια έργα έχει στηθεί επί της ουσίας για τις ανάγκες των προµηθειών και υπηρεσιών. ∆ύο διαφορετικά θέµατα τα κάνουν ένα χωρίς να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των δηµοσίων έργων. ∆εσµεύονται, λένε, πως θα ρυθµίσουν όσα πρέπει µε τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που θα ακολουθήσουν. Η αρµόδια Ανεξάρτητη Αρχή µάλιστα προσκάλεσε τους φορείς που επηρεάζονται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Ακόµα και αυτό όµως εκ των υστέρων και την ώρα που το νοµοσχέδιο βρίσκεται ήδη στον αρµόδιο Υπουργό και στην τελική ευθεία. Προτεραιότητα για εκείνη είναι η συγκρότηση των οµάδων εργασίας που θα διαχειριστούν την έκδοση των Π.∆. ∆εν είναι όµως σε θέση να µας απαντήσει πως ακριβώς θα ρυθµιστούν ζητήµατα που ξεκάθαρα ορίζονται στο νοµοσχέδιο όπως οι κλειστοί διαγωνισµοί. Με δικαιολογία την... µνηµονιακή υποχρέωση, επιχειρείται η αλλαγή των όρων του παιχνιδιού στο τοµέα των δηµοσίων έργων. Σε συνδυασµό µε άλλα ζητήµατα όπως ο Ν. 4250/2014 αλλά και η οικονοµική δυσπραγία, το αποτέλεσµα δεν µπορεί να είναι άλλο από τον αφανισµό των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ακόµα και ο ΥΠΕΚΑ κ. Μανιάτης στον χαιρετισµό του στο 70ο συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε, έστω και έµµεσα, παραδέχθηκε πως ο νόµος έχει προβλήµατα. Και όµως ένα σχεδόν αναρµόδιο υπουργείο (Ανάπτυξης) µέσω µια «Ανεξάρτητης» (να ‘χαµε να λέγαµε) Αρχής επιµένουν προς την λάθος κατεύθυνση. Εκτός και αν είναι ξεκάθαρη επιλογή να προστεθούν στην λίστα των ανέργων χιλιάδες βιώσιµοι και προπάντων χρήσιµοι µέχρι χθες επαγγελµατίες οι οποίοι εκτός από την κρίση καλούνται να αντιµετωπίσουν επιπλέον µια στρεβλή νοµοθεσία. Παραβλέπουν πως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο απειλεί ακόµα και τα ίδια τα δηµόσια έργα. ∆ιαµορφώνει ένα πλαίσιο του τύπου «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Και αυτό γιατί αγνοούν (ή θέλουν να αγνοούν) τις ανάγκες της αγοράς. Όσο λοιπόν σε κυβερνητικό επίπεδο παραβλέπουν όλα αυτά, όσο επιµένουν σε λάθος επιλογές τότε µόνο δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν: • είτε αδιαφορούν παντελώς για τις υποδοµές και τα δηµόσια έργα κάθε κλίµακας • είτε επιχειρούν να διασώσουν την υπερχρεωµένη κατασκευαστική ελίτ µε τα πήλινα πόδια, ώστε µαζί µε τους ηµετέρους να µοιράζονται την πίτα. Ούτε όµως το ένα ούτε το άλλο µπορεί να αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση. Προλαβαίνουν ακόµα να αποσύρουν το νοµοσχέδιο όπως ακριβώς συνέβη µε εκείνο για τον αιγιαλό. Να το ξαναδούµε από την αρχή όλοι µαζί, να διορθώσουµε τα στρεβλά και να ψηφιστεί µε µεγάλα οφέλη και για το ίδιο το κράτος και τους Πολίτες. Κάθε άλλη δικαιολογία µόνο ως δικαιολογία βέβαιης αποτυχίας µπορεί να ιδωθεί.

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γάγαλης Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γαλάνης Ευάγγελος (Πάτρα) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Καλτσάς Νικόλαος (Φθιώτιδα) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ιάκος Νικόλαος (Ηλεία) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ορφανίδης ∆ηµήτριος (Καβάλα) ΤΑΜΙΑΣ Σινωπίδης Εµµανουήλ (Πιερία) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αψώκαρδου Βασιλική (Λέσβος) Γαλάνης Στέργιος (Σέρρες) Γεωργουλόπουλος Γεώργιος (Μεσσηνία) Γκέλας Χρήστος (Αθήνα) Καραγιώργης Νικόλαος (Χαλκιδική) Κατσούλας Κωνσταντίνος (Αθήνα) Καφρίτσας Γεώργιος (Αθήνα) Κοτορένης Χρήστος (Καστοριά) Μεσοχωρίτης Ορέστης (Θεσσαλονίκη) Μητσόπουλος Βασίλειος (Λάρισα)

Μπελιµπασάκης Στέφανος (Ηράκλειο) Μπουζιάκας ηµήτριος (Αθήνα) Μπούσγος Ηλίας (Αθήνα) Μυλωνάς Αριστοτέλης (Καρδίτσα) Παπαβασιλείου Αναστασία (Άρτα) Ρούλιος Αντώνιος (Ρέθυµνο) Τζήκας Γεώργιος (Θεσσαλονίκη) Τσιακίρης Απόστολος (Έβρος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γάγαλης Γεώργιος Γαλάνης Ευάγγελος Καλτσάς Νικόλαος ∆ιάκος Νικόλαος Γεωργουλόπουλος Γεώργιος Μεσοχωρίτης Ορέστης Ρούλιος Αντώνιος ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Ξηρός Βασίλειος (Μεσολόγγι) Πολιτίδης Θεόδωρος (∆υτ. Μακεδονίας) Τσάντας Παναγιώτης (Καβάλα) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κλάδος Αλέξανδρος (Ηράκλειο) Ανθυµίδης ∆ηµήτριος (∆ράµα) ∆ερµετζόγλου Ιωάννης (Καβάλα)


8

Εργοληπτικόν βήµα

ΠΟΡΙΣΜΑ & ΨΗΦΙΣΜΑ 70ου Συνεδρίου ΠΕΣΕ∆Ε Εµείς οι µικροί και µεσαίοι εργολήπτες ∆.Ε. που συγκεντρωθήκαµε στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του 70 Συνεδρίου ΠΕΣΕ∆Ε µε θέµα: «∆ΗΜΟΣΙΑ ΡΕΡΓΑ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ» είµαστε πάντα σε ετοιµότητα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων µας. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ: • Ότι η οικονοµική κρίση, 4 χρόνια µετά το 1ο µνηµόνιο, σωβεί και οδηγεί στη συρρίκνωση του κλάδου, σε συνδυασµό µε την συρρίκνωση της εθνικής οικονοµίας. • ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ θέτοντας προτάσεις µε αναπτυξιακό στόχο και ρεαλισµό. • ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε). • ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟ.ΜΕ.∆Ι ενός συγχρονου Ευρωπαικού νοµικού πλαισίου που παρέχει στην κοινωνία φθηνό και ποιοτικό ∆ηµόσιο Εργο. • ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ διασφάλιση λειτουργίας του τµήµατος εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε που στηρίζει σήµερα αποφασιστικά την παραγωγή δηµοσίων έργων στην Ελλάδα • ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Συγκεκριµένα: 1. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. 2. ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. 3. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΘΗΝΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ 4. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΕΠ , ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

4. ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ. Ειδικότερα ζητάµε την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ: • ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ • ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ • ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ • ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΜΕ ΟΡΟΥΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. • ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΥΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Το Προεδρείο του 70ου Συνεδρίου ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ , ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


10

Εργοληπτικόν βήµα

Σε κρίση το ΤΣΜΕ∆Ε, ερωτήµατα για την Attica Bank Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός τοποθετήθηκε στο 70 Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε ο Γ. Γαµβρίλης, Πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε και της Τράπεζας Αττικής.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

«Κάθε φορά που έρχοµαι να µιλήσω νιώθω αυτό που λέει ο λαός κάθε πέρυσι και καλύτερα. Είτε αφορούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, είτε τα ασφαλιστικά, είτε οποιαδήποτε άλλη δράση µπορεί να έχουµε και να ζούµε µέσα σ’ αυτό το οποίο διαµορφώνεται τα τελευταία χρόνια» σηµείωσε δείχνοντας τον προβληµατισµό του ενώ εξέφρασε την άποψη ότι τα αποθεµατικά του ΤΣΜΕ∆Ε έχουν µπει στο κυβερνητικό στόχαστρο για την διάσωση του ΟΑΕΕ». Με τον τρόπο αυτό ο κ. Γαµβρίλης επιβεβαίωσε τα όσα νωρίτερα είχε αναφέρει ο κ. Χρ. Κοτορένης στην εισήγηση του. Το µέλος του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. αναφερόµενος στο ασφαλιστικό εξήγησε πως το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ήταν ένα από τα λεγόµενα ‘ευγενή ταµεία’ µε αναλογία ασφαλισµένων συνταξιούχων 1/7 περίπου και ασφαλίζει την ιδιότητα του µηχανικού και του Εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων και όχι την εργασία. «Τα τελευταία χρόνια λόγω της κατακόρυφης πτώσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας και της επακόλουθης τεράστιας αύξησης της ανεργίας, 50.000 µηχανικοί σύµφωνα µε το Τ.Ε.Ε., αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Επίσης κυρίως νέοι, αλλά και παλιότεροι µηχανικοί, διαγράφονται από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. µένοντας ανασφάλιστοι και χάνοντας την άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ενώ έχει µειωθεί και ο αριθµός των νεοεισερχόµενων ασφαλισµένων, καθώς µεγάλος αριθµός νέων πτυχιούχων αποφεύγουν την εγγραφή στο Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., προκειµένου να αποφύγουν τις δυσβάσταχτες εισφορές. Έτσι η αναλογία συνταξιούχων ασφαλισµένων έπεσε σε ελάχιστο διάστηµα στο 1/5». Όπως εξήγησε «το κούρεµα των αποθεµατικών κατ΄ εντολή των δανειστών µας , η ασυνέπεια του κράτους, όσο αφορά το κοµµάτι που του αναλογεί από την τριµερή χρηµατοδότηση του Ταµείου, τα προηγούµενα χρόνια και οι τουλάχιστον άστοχες επενδύσεις σε τραπεζικές µετοχές και ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, δηµιούργησαν µια νέα εκρηκτική κατάσταση για το άλλοτε ευγενές Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. Έτσι σήµερα τα αποθεµατικά τείνουν να µηδενισθούν, και για να αντιµετωπισθεί ή έλλειψη ρευ-

στού, προωθείται η αποστολή στοιχείων των οφειλετών µηχανικών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το γνωστό ΚΕΑΟ, προκειµένου να προχωρήσουν κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για οφειλές άνω των 5000 ευρώ, και επαναφέρεται στο προσκήνιο η αύξηση των ασφαλιστικών που προέβλεπε το µεσοπρόθεσµο Βενιζέλου, αύξηση η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεµότητα και πιθανόν να πληρωθεί αναδροµικά». Ο κ. Κοτορένης αναφέρθηκε και στο γεγονός πως το νέο µεσοπρόθεσµο εκτός από την κατάργηση πόρων υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., προβλέπει αλλαγές στο οργανωτικό σχήµα της κοινωνικής ασφάλισης, µε σαρωτικές ενοποιήσεις Ταµείων και στόχο την δηµιουργία τριών οργανισµών, το Ι.Κ.Α. για όσους απασχολούνται µε σχέση µισθωτής εργασίας σε στενό, ευρύτερο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, τον Ο.Α.Ε.Ε. για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τον Ο.Γ.Α. για τους αγρότες, µε ταυτόχρονη ενοποίηση πάνω από 60 κλάδων ασφάλισης. «∆εν ξέρουµε τι πρόκειται να µας προκύψει, από την διαδικασία αυτή, για τη διεύθυνση εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.. Αν δηλαδή θα εξακολουθήσει να υπάρχει µε την σηµερινή του δοµή, αν θα καταργηθεί, ή αν θα ενσωµατωθεί στην ATTICA BANK. Η απορρόφηση από την ATTICA BANK, πέραν των άλλων θεµάτων που δηµιουργεί για τους σηµερινούς πιστούχους του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. και των προνοµίων τους, ενέχει έναν ακόµη κίνδυνο: Όπως γνωρίζετε, “η τράπεζα των µηχανικών”, δεν µπήκε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας διότι το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε ένα σεβαστό ποσό εκατοµµυρίων ευρώ. Εποµένως, ή η τράπεζα είναι το πιο υγιές κοµµάτι του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ο µεγαλύτερος επενδυτής που ξόδεψε εκατοµµύρια ευρώ από την ασφαλιστική περιουσία των µηχανικών, ή συµβαίνει κάτι άλλο» τόνισε συµπληρώνοντας πως «πολλοί λένε ότι εάν η τράπεζα έµπαινε στο Τ.Χ.Σ. θα έβγαιναν στην επιφάνεια θέµατα χρηµατοδότησης πρώην µεγάλων κοµµάτων και άλλες αντίστοιχες “αµαρτωλές” ιστορίες και σε κάθε περίπτωση είναι θέµα χρόνου η ένταξη της στο Τ.Χ.Σ.». Σύµφωνα µε τον κ. Κοτορένη «το σηµείο όµως που θα πρέπει να εστιάσουµε το επόµενο διάστηµα, και που κατά πάσα πιθανότητα οι εργολήπτες δηµοσίων έργων θα είναι µόνοι τους, είναι ο αγώνας για την αντιµετώπιση της πιθανής κατάργησης της διεύθυνσης εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή η ένταξη της στην ATTICA BANK, κάτι που σηµαίνει ολοκληρωτική παράδοση του κλάδου και κυρίως των µικρών και µεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τράπεζες».


12

Εργοληπτικόν βήµα

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Και πάλι «Εξοικονόµηση Κατ' Οίκον» Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψαν απόφαση για χρηµατοδότηση του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014 µε στόχο να καλυφθούν όλες οι υφιστάµενες ανάγκες και να καταστεί δυνατή µέσα στις επόµενες µέρες η πληρωµή από τις συνεργαζόµενες Τράπεζες των αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο πρόγραµµα, για εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης που έχουν ολοκληρωθεί. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, διαχειριστή του Ταµείου «Εξοικονόµηση Κατ' Οίκον» βρίσκονται σε συνεχή επαφή για την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της περαιτέρω οµαλής χρηµατοδότησης του Προγράµµατος, ώστε στο µέλλον να µην προκύπτουν καθυστερήσεις στις πληρωµές. Μέχρι σήµερα έχουν υπαχθεί στο Πρόγραµµα πάνω από 47.000 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 490 εκ. ευρώ, έχουν υπογραφεί περίπου 42.000 συµβάσεις δανείων και έχουν ολοκληρωθεί περίπου 30.000 έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού 310 εκ. ευρώ. Τα δύο Υπουργεία µεριµνούν για την οµαλή µετάβαση στη νέα προγραµµατική περίοδο και τη συνέχιση της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράµµατος. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη υπάρξει κατ’ αρχήν συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται σύντοµα να οριστικοποιηθεί, για προχρηµατοδότηση της ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών από τον κρατικό προϋπολογισµό και στη συνέχεια είσπραξη των ενισχύσεων από τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έργα που έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2013 παραµένουν ανεξόφλητα δηµιουργώντας πρόβληµα βιωσιµότητας στους εµπλεκόµενους ενώ χιλιάδες αιτήσεις παραµένουν σε εκκρεµότητα.

Συνταγµατικό το 6% για οφειλές του ∆ηµοσίου Το συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφαση 2114/2014 έκρινε συνταγµατική την διάταξη περί διαφοροποιήσεως του επιτοκίου (6%) για οφειλές του ∆ηµοσίου. Όπως σηµειώνεται στο σκεπτικό: Επειδή, σύµφωνα µε τα ήδη κριθέντα µε την υπ’

αριθ.25/2012 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, η θέσπιση, µε την επίµαχη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, επιτοκίου 6% για τις οφειλές του ∆ηµοσίου και η, ως εκ τούτου, διαφοροποίηση αυτού σε σχέση µε το υψηλότερο επιτόκιο που εφαρµόζεται στις οφειλές των ιδιωτών, αποβλέπουν στον περιορισµό των οφειλών του ∆ηµοσίου από τόκους και στην αποτροπή αυξήσεως του κρατικού χρέους, δικαιολογούνται δε ενόψει των συνθηκών που ίσχυσαν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της διατάξεως αυτής και εξακολουθούν να ισχύουν, όπως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ήδη από το 2004 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είχε διαπιστώσει την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος, που συνιστούσε απειλή για τη δηµοσιονοµική ισορροπία της χώρας, και είχε ειδοποιήσει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανησυχητικής αυτής κατάστασης µε τις αποφάσεις 2004/917/ΕΚ, 2005/334/ΕΚ και 2005/441/ΕΚ αυτού. Συνεπώς, µε την επίµαχη ως άνω ρύθµιση, µε την οποία δεν προκαλείται παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας, σύµφωνα µε τα κριθέντα από το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο, δεν παραβιάζεται ούτε το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Τούτο δε, διότι, όπως προαναφέρθηκε, η ρύθµιση αυτή αποβλέπει, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, στην εξυπηρέτηση σκοπού επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, που συνίσταται στην προστασία της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και της περιουσίας του Κράτους, η ζηµία δε που υφίστανται οι ιδιώτες από την καταβολή των οφειλών του ∆ηµοσίου µε επιτόκιο 6%, αντί του γενικώς ισχύοντος µεγαλύτερου επιτοκίου, δεν είναι τέτοιας εκτάσεως, ώστε να θίγει τον πυρήνα της αξιώσεως. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου δεν αποτελεί δικονοµική, αλλά ουσιαστική διάταξη. Ως εκ τούτου, από τη διαφοροποίηση του οριζόµενου µε αυτήν επιτοκίου, σε σχέση µε το εκάστοτε γενικώς ισχύον επιτόκιο για τις οφειλές των ιδιωτών, δεν τίθεται ζήτηµα παραβίασης των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, 6 παρ. 1 της Ε.Σ.∆.Α., και 2 παρ. 3 περ. α΄, β΄ και 14 παρ. 1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία κατοχυρώνουν το δικαίωµα δικαστικής προστασίας και δίκαιης δίκης, δεδοµένου ότι µε την ανωτέρω διάταξη το ∆ηµόσιο δεν εξοπλίζεται, έναντι των ιδιωτών, µε προνόµια δικονοµικού περιεχοµένου (πρβλ. Α.Ε.∆. 25/2012, Σ.τ.Ε.1663/2009 Ολοµ., Ε.∆.∆.Α. ......... κατά Ελλάδος 22.5.2008 σκέψεις 34 έως 36).


14

Εργοληπτικόν βήµα

Ανάδοχοι έργων ∆ήµων των οποίων η διακήρυξη δηµοσιεύτηκε πριν τις 11. 4. 2012 πληρώθηκαν ΓΕ + ΟΕ υπολογιζόµενο µε 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασµό, να απαιτήσουν τη διαφορά

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Του Τάσου Γακίδη* Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3669/2008 ορίστηκε ότι «7. Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή µνεία στα σχετικά τεύχη µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), για έργα που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές µε ανάλογες απαλλαγές και σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τις άλλες περιπτώσεις». Με την πηγή χρηµατοδότησης του έργου συνδέονται και οι κρατήσεις που επιβαρύνουν το εργολαβικό αντάλλαγµα, οι οποίες είναι µειωµένες όταν το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, στην ίδια περίπτωση, δηλαδή, που προβλέπεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους (ΓΕ + ΟΕ) 18% (οι κρατήσεις ανέρχονται σε 5,3% στην περίπτωση αυτή, ενώ στις άλλες σε 9,5%). Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11. 4. 2012) είχε προβλεφθεί ότι «Στα έργα των δήµων, όταν γίνεται ρητή µνεία στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης». Η διάταξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα, στην περίπτωση δηµοτικών έργων που χρηµατοδοτούνταν από ίδιους πόρους, αφενός τη µείωση του ποσοστού ΓΕ + ΟΕ από 28% σε 18% αφετέρου τη διατήρηση

των αυξηµένων κρατήσεων. Η απουσία, µάλιστα, µεταβατικής διάταξης είχε ως συνέπεια την εφαρµογή της µείωσης του ποσοστού ΓΕ + ΟΕ από 28% σε 18% και στις συµβάσεις έργων που δηµοπρατήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4071/2012. Ήδη, µε τις διατάξεις του άρθρου 47 το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14. 4. 2014 - Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών) η ως άνω παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 τροποποιήθηκε ως εξής: «5. Στα έργα των ∆ήµων και των Περιφερειών, όταν γίνεται ρητή µνεία στα συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης. Για έργα των οποίων η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. Για τις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.» Εποµένως, σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 τόσο το ποσοστό ΓΕ + ΟΕ του αναδόχου, όσο και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες τον βαρύνουν, είναι εκείνα που ορίστηκαν στη διακήρυξη της δηµοπρασίας, εφόσον αυτή δηµοσιεύτηκε πριν τις 11. 4. 2012 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Νόµου στο ΦΕΚ και έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 47 αυτού). Τυχόν, δε, κρατήσεις υπέρ τρίτων, που δεν προβλέφθηκαν στη ∆ιακήρυξη βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν. Συνεπώς, όσοι ανάδοχοι έργων ∆ήµων των οποίων η διακήρυξη δηµοσιεύτηκε πριν τις 11. 4. 2012 πληρώθηκαν ΓΕ + ΟΕ υπολογιζόµενο µε 18% ενώ στη διακήρυξη οριζόταν ποσοστό 28% δικαιούνται, υποβάλλοντας σχετικό Λογαριασµό, να απαιτήσουν τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά τα έργα των Περιφερειών, στα οποία, επίσης, µειώνεται το ποσοστό ΓΕ + ΟΕ σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης, έχω τη γνώµη ότι οι ως άνω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή στα έργα τους τα οποία προκηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4257/2014, δηλαδή µετά τις 14. 4. 2014 (έτσι και η Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4257/2014:


15

Εργοληπτικόν βήµα «Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4071/2012 (Α' 85) σε όλα τα έργα τα οποία εκτελούν οι δήµοι, ανεξάρτητα της πηγής χρηµατοδότησης, δηλαδή µε πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (ίδιους πόρους) ή από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος ανέρχεται σε 18%. Για τα εκτελούµενα από τις περιφέρειες έργα, εξακολουθούν να ισχύουν διαφορετικά ποσοστά για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος ανά κατηγορία έργων, δηλαδή για τα χρηµατοδοτούµενα από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (ίδιους πόρους) σε 28% και για χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σε 18%. Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία µεταφοράς των έργων των περιφερειών, όταν αυτό είναι εφικτό, στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ, µε την προτεινόµενη ρύθµιση σε όλα τα έργα τα οποία εκτελούν οι περιφέρειες, ανεξάρτητα της πηγής χρηµατοδότησης, δηλαδή µε πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισµό (ίδιους πόρους) ή από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος θα ανέρχεται

σε 18%, διατηρουµένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης. Επίσης, για τα έργα των περιφερειών τα οποία έχουν προκηρυχθεί ή έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την έναρζη ισχύος του παρόντος εισάγεται ρύθµιση για την εζόφλησή τους σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της διακήρυξης τους».

* Ο Τ. Γακίδης είναι ∆ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΠΕΣΕ∆Ε


16

Εργοληπτικόν βήµα

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Οµόφωνα επίτιµος πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε ο Γρ. Γρηγορόπουλος

Και επίσηµα, Επίτιµος πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε ο τέως Πρόεδρος Γρηγόρης Γρηγορόπουλος. Η σχετική οµόφωνη απόφαση λήφθηκε στο 70ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώθηκε τον Μάιο µετά από σχετική πρόταση του Γ. Γάγαλη. Ο Γρηγόρης Γρηγορόπουλος ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕΣΕ∆Ε από το 1990 µέχρι και το ’11, δηλαδή για 21 συναπτά έτη, διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος, το 2006 εξελέγη στο Συνέδριο της Καστοριάς και ακολούθως πάλι το 2008 στο Εκλογικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε διευκρίνισε πως «εγώ προσωπικά σπεύδω να το πω είχα πάντα διαφορές και έτσι είναι η δηµοκρατία και έτσι πρέπει να είναι, είχαµε διαφορές, διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές συγκρουστήκαµε, πολλοί από σας θα έχετε ζήσει και µέσα στα Συνέδρια, παραταύτα µας ένωσε ο κοινός αγώνας για την ΠΕΣΕ∆Ε και τους Συνδέσµους». Στον σύντοµο χαιρετισµό του προς το Συνέδριο ο κ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος θυµήθηκε πως πρώτο συνέδριο που συµµετείχε ήταν το 40ο. «Λοιπόν δυο λόγια µόνο θα σας πω διότι το Συνέδριο είναι 70ο. Το πρώτο Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε στο οποίο συµµετείχα ήταν το 40ο. Λοιπόν µετά από 30 Συνέδρια στην ΠΕΣΕ∆Ε, µετά από 21 χρόνια θητεία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τις τιµητικές διακρίσεις τις οποίες πήρα από σας, δεν περισσεύει τίποτα. ∆ηλαδή αν µέσα σ’ αυτά τα 30 χρόνια και σ’ αυτά τα 21

χρόνια δεν έδωσα αυτά που µπορούσα να δώσω ή δεν εκτιµήθηκε αρνητικά ή θετικά αυτό που µπόρεσα να δώσω, σήµερα ό,τι και να πεις είναι απλά ένα επιµύθιο. Εγώ θα πω όµως κάτι πολύ απλό, το θυµάται και ο Ρούλιος εδώ, θέλω να δω αν είναι εδώ ο Κώστας ο Μπριλάκης. Λέγαµε λοιπόν να κάνουµε την 1η Συνδιάσκεψη της Κρήτης, µόλις είχα εκλεγεί Πρόεδρος, το Ηράκλειο ήθελε στο Ηράκλειο, τα Χανιά θέλανε στα Χανιά, λέω µε συγχωρείτε πάρα πολύ, η νέα πολιτική της ΠΕΣΕ∆Ε είναι να τονωθούν οι µικροί Σύλλογοι. Η Συνδιάσκεψη της Κρήτης θα γίνει στο Ρέθυµνο.

Προς µεγάλη χαρά των Ρεθυµνιωτών πήγαµε στο Ρέθυµνο και κάναµε την 1η Συνδιάσκεψη στο Ρέθυµνο. Τότε λοιπόν ο Κώστας ο Μπριλάκης στο τέλος µου είχε πει το εξής αφού µε συνεχάρη, λέει εδώ στην Κρήτη λέµε το εξής: καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Τώρα λοιπόν µετά από οκτώ χρόνια έχω να πω στον φίλο µου τον Κώστα τον Μπριλάκη, αν και δεν είµαι Κρητικός, ότι σ’ αυτό τον κόσµο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις προίκα σου στερνή αυτό που έχεις χαρίσει».


18

Εργοληπτικόν βήµα

Πιθανές οικονοµικές εξελίξεις εποµένου 12µηνου στην Ελλάδα Του Κωνσταντίνου Σταµατόγιαννη*,

ΘΕΜΑ

Εφαρµογή µνηµονίου κατά το επόµενο εξάµηνο µε πρόσθεση και όποιων νέων µέτρων περικοπών δαπανών και αύξησης φορολόγησης, µε συνεχώς νέες λεκτικές εφευρέσεις. Μετά από µακιγιάρισµα των στοιχείων επίτευξη εκταµίευσης επόµενων δόσεων. Επιτάχυνση αποπληθωρισµού αν δεν επιβληθούν νέοι έµµεσοι φόροι. Συνέχιση ανόδου ανεργίας µε αλλοιώσεις πρόσκαιρων προσλήψεων κοινωνικής εργασίας. Ο δανεισµός είναι προσδιορισµένος και µη επεκτάσιµος. Συνεπώς αποµένει σαν µοναδική ανεξάρτητη πηγή εσόδων η εγχώρια περιουσιακή βάση, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας αποτελούν τα ακίνητα. Θα συνεχισθεί η εκροή καταθέσεων κυρίως για λόγους πληρωµής φόρων και κατανάλωσης. Ανάλογα µε την πορεία των οικονοµικών στοιχείων διακρίνονται οι κατωτέρω πιθανές εκβάσεις σε καθαρά Ελληνική βάση (θεώρηση σταθερού διεθνούς µακροοικονοµικού περιβάλλοντος): 1. ∆ιαπίστωση σχετικής επιτυχίας προγράµµατος. Προσαρµογή πορείας ελλείµµατος, µε καθυστέρηση δαπανών και ανεκτές κοινωνικές αντιδρά- σεις. Επιµήκυνση περιόδου αποπληρωµής δανείων σε 50ετία µε ευνοϊκούς όρους. Οικονοµικοί χειρισµοί: ∆ιατήρηση στην Ελλάδα ικανού µέρους της περιουσίας. Αγορά µετοχών στο βάθος της κρίσης (ύφεσης) µετά την επικείµενη βαθιά διόρθωση. Πιθανά οφέλη από αγορά Ελληνικών Οµολόγων. Θα συνεχισθεί απρόσκοπτα η χορήγηση ρευστότητας από ΕΚΤ. Πιθανές ευκαιρίες σε ακίνητα λόγω εκποιήσεων όταν επιτραπούν. 2. Οικονοµικός αποσυντονισµός και έξοδος από Ευρώ – Αναδιάρθρωση χρέους Μετά από διαπίστωση αδυναµίας χειρισµού διπλού ελλείµµατος (∆ηµοσιονοµικό + Ισοζύγιο) µετά από αληθινή και µη ανακοινούµενη καταγραφή, και διαπίστωση σοβαρής απόκλισης όλων των οικονοµι-

κών στόχων και µετά από πρόταση ∆ΝΤ / ΕΕ ευθέως ή συγκεκαλλυµένα µε σκοπό την παρουσίαση σαν επιλογή δήθεν εθνικά υπερήφανης πολιτικής, αποφασίζεται η έξοδος από Ευρωζώνη κατά το 201415, πιθανόν µετά και την διενέργεια εκλογών. Θετικά: Μειώσεις κόστους παραγωγής µέσω συνεχούς υποτίµησης νέου νοµίσµατος και εµφάνισης πληθωρισµού αλλά και αύξησης αµοιβών µε σαφώς µικρότερα ποσοστά φυσικά, αλλά εκµετάλλευση του µακροοικονοµικού τρικ της money illusion. Μεσοπρόθεσµη αποκατάσταση ανταγωνιστι- κότητας (35έτη), η οποία θα επιτρέψει τον περιορισµό ή και µηδενισµό του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών σε πολύ χαµηλότερο φυσικά επίπεδο διαβίωσης. Επιµήκυνση πολιτικής ανηθικότητας µε αποφυγή διαρθρωτικών αλλαγών (θετικό µόνον για τα κόµµατα εξουσίας). ∆ιατήρηση του βιοτικού επιπέδου του φτωχότερου 40% του πληθυσµού µε ραγδαία όµως επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου της µεσαίας τάξης και άνοιγµα της ψαλίδας προς το ανώτερο οικονοµικά 2% της χώρας. Αρνητικά: Υποτίµηση, υποχώρηση κατά πολλές θέσεις του ΑΕΠ της χώρας στην παγκόσµια κατάταξη µε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις σε βιοτικό επίπεδο και γεωπολιτική ισχύ. Το ΑΕΠ είναι πιθανόν να ισορροπήσει σε επίπεδα περίπου 50% του τρέχοντος. Άνοδος πληθωρισµού και επιτοκίων. Αύξηση κόστους συναλλαγών (οι συναλλαγές θα αφορούν πλέον συνάλλαγµα). Αύξηση Country risk στις αποτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών οίκων και για αρκετά χρόνια ανασφάλεια ισοτιµίας. Το χρέος σε Ευρώ µετατρέπεται σε συναλλαγµατικό χρέος και αυξάνει λόγω υποτίµησης µε παράλληλη όµως έγκριση για Haircut και διακριτική στήριξη νοµίσµατος, έναντι του ότι παύουµε να αποτελούµε πρόβληµα του Ευρώ. Το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος προχωρά σε ελεγχόµενη χρεοκοπία. Οικονοµικοί χειρισµοί: Μηδενική διατήρηση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Το σύνολο της µετακινήσιµης περιουσίας σε ασφαλείς χώρες σεβασµού της περιουσίας ή/και χρυσό Να επισηµανθεί και πάλι ότι είναι παντελώς αδύνατη η αποδοχή αυθαίρετης χρεοκοπίας στα πλαίσια του Ευρώ µε παράλληλη αποδοχή στήριξης εκ’ µέρους των άλλων συµµετεχουσών χωρών και κατ’ εξοχήν αυτών που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα ∆ηµοσίου Χρέους και θα συνεχίσουν να τα εξυπηρετούν κανονικά. Η παρατήρηση της διαχρονικής εξέλιξης των εκτελεσθέντων προϋπολογισµών 2009 - 2013 αλλά και η γνώση της συρρίκνωσης της περιουσιακής βάσης κατά τα προηγούµενα έτη κάνει τις προβλέψεις εκτέλεσης του ΠΥ 2014 τουλάχιστον υπεραισιόδοξες και προκαταλαµβάνει για την εφαρµογή νέων µέτρων µετά τις Ευρωεκλογές από την σηµερινή ή επόµενη κυβέρνηση.


19

Εργοληπτικόν βήµα Συµπεράσµατα – Προοπτικές Υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες για την ύπαρξη πραγµατικού σχεδίου εξόδου από την παρούσα κρίση. Στον αντίποδα µπορεί να υποτεθεί ότι όλοι οι χειρισµοί αποτελούν προσπάθεια χρονικής εξοµάλυνσης του απαιτούµενου deleveraging, που εµφανίζεται πάντοτε σε περιπτώσεις αντίστοιχων κρίσεων χρέους στις οικονοµίες. Θα υπάρξει για µεγάλο διάστηµα (έτη) συνέχιση deleveraging (ΗΠΑ 1929/10έτη – Ιαπωνία 1990/15έτη) που οδηγεί σε µείωση κατανάλωσης/ ΑΕΠ, όπως και µείωση κατανάλωσης σε απόλυτα µεγέθη λόγω των νέων υψηλότερων επιπέδων ανεργίας, όσο θα λήγουν οι κοινωνικές παροχές. Πολύ πιθανή η ύπαρξη εµπορικών απειλών / προστατευτισµού εντός των εποµένων ετών στην διαδικασία διερεύνησης δηµιουργίας / επιβολής νέου παγκόσµιου νοµίσµατος ή συστήµατος ισοτιµιών και απελευθέρωσης του γουάν. Η υποχρέωση µείωσης ελλειµµάτων θα προκύψει πιθανόν εκβιαστικά από την συµπεριφορά των αγορών κρατικών οµολόγων. Το πιθανό χρονικό σηµείο έναρξης αποτύπωσης του 2ου κύµατος της οικονοµικής πτώσης δεν µπορεί να προσδιορισθεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν µπορεί να υπερβεί του 12 µήνες από σήµερα. Στην καλύτερη περίπτωση το ΑΕΠ θα παρουσιάζει εναλλαγές µεταξύ ανάπτυξης και ύφεσης για τα επόµενα 5-10 έτη αναλόγως των παρεµβάσεων. Οι συνεχείς διαβεβαιώσεις των επισήµων φορέων ότι τα χειρότερα πέρασαν και έπεται ανάκαµψη αποτελούν προφανώς προπαγανδιστική συµπεριφορά για αποτροπή πανικού - δηµιουργία κλίµατος (Πανοµοιότυπη συµπεριφορά µε περιγραφές Galbraith για την περίοδο 1929-1932). Κατά την διάρκεια Οικονοµικής κρίσης χρέους η αγοραστική αξία διασφαλισµένων µετρητών και ισοδυνάµων αυξάνει, καθώς και η επενδυτική τους αξία στα τελευταία στάδια της κρίσης, όπου οι κατέχοντες µετρητά είναι σε θέση να αποκτήσουν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες ακινήτων ή µετοχών (στοιχεία ενεργητικού) λόγω της εµφανιζόµενης απαξιωτικής υπερβολής, κατ΄ αντιστοιχία της φούσκας σε περιόδους αισιοδοξίας. Η διατύπωση προβλέψεων διεθνών οργανισµών για οικονοµική επιβράδυνση για τις ανεπτυγµένες χώρες, αποτελούν συνήθως την ήπια διατύπωση ισχυρής επερχόµενης ύφεσης, όπως προκύπτει από ανάλογες διατυπώσεις του παρελθόντος (soft landing – εξορθολογισµός – επανίδρυση - tappering). Οι πιθανότητες αρκετών κρατικών χρεοκοπιώναναδιαρθρώσεων χρεών είναι εξαιρετικά αυξηµένες για τα έτη 2014-2015 και ήταν σχεδόν προδιαγραµµένες από την εποχή της φούσκας ιδιωτικών

χρεών στις ανεπτυγµένες οικονοµίες και των επιλογών χειρισµού των επισφαλειών που προκύπτουν. Οι προϋπολογισµοί των κρατών βασίσθηκαν στα τελευταία χρόνια προ του 2008 σε φούσκα εσόδων που προέκυπταν από την µεγέθυνση των ΑΕΠ εξαιτίας της πιστωτικής επέκτασης (non sustainable sources). Η πιστωτική επιβράδυνση (deleveraging), σε συνδυασµό µε τις αναγκαίες διασώσεις οδηγούν µε βεβαιότητα στο 2ο και ισχυρότερο σκέλος της κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Επιδίωξη υπερχρεωµένων χωρών είναι η επίτευξη σχετικά υψηλού πληθωρισµού σε περιβάλλον µέτριας ανάπτυξης ώστε να διευκολυνθεί η αποµείωση των χρεών σαν % των ΑΕΠ, στόχος εξαιρετικά δύσκολος σε αντιπληθωριστικό περιβάλλον. Πιθανόν να επιδιωχθεί ενεργειακή κρίση ή πολεµικές εµπλοκές για τεχνητή δηµιουργία πληθωρισµού.

Υποχρέωση αποπληρωµής Μη αποπληρωµή από κρατική οντότητα απαιτεί την συναίνεση των λοιπών συναλλασσοµένων κρατών ή την απώλεια οποιασδήποτε εισαγόµενης επενδυτικής δραστηριότητας και ακύρωση της συµµετοχής στο παγκόσµιο εµπόριο ή και πόλεµο. Αποδοχή από το κράτος µη αποπληρωµής από τους υπολοίπους συµµετέχοντες συνεπάγεται κατάρρευση της κοινωνικής δοµής, ακύρωση της επενδυτικής αποταµίευσης και της έννοιας προστασίας της περιουσίας επί πολλά έτη, καθώς και εµφάνιση φαινοµένων τοκογλυφίας και αναρχικών συµπεριφορών. Παντελής άρνηση αποπληρωµής από επιχειρήσεις χωρίς συνεπακόλουθη χρεοκοπία ή κρατικοποίηση δεν έχει εµφανισθεί ως µέθοδος µέχρι σήµερα. Συνεπώς η εµφάνιση υπερχρέωσης οδηγεί µε τα µέχρι σήµερα δεδοµένα σε υφεσιακή κρίση και επιµονή των πιστωτών στην τήρηση υποχρέωσης αποπληρωµής. Η επιδείνωση της κρίσης λόγω αδυναµίας εξυπηρέτησης χρεών µπορεί θεωρητικά να προσλάβει τρεις µορφές: Υπερπληθωρισµός, στασιµοπληθωρισµός, αντιπληθωρισµός. * Ο Κωνσταντίνος Σταµατόγιαννης είναι ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – ∆ιπλ. Οικονοµολόγος Μηχανικός TU Muchen Πιστοποιηµένος Οικονοµικός Αναλυτής – Σύµβουλος ∆ιοίκησης ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΠΕΥ, Οικονοµοτεχνικός Σύµβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε** Απόσπασµα από την τοποθέτησή του στο 70ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε.


20

Εργοληπτικόν βήµα

Μελετώντας τη σηµασία του Ευρωπαϊκού Κανονισµού «CE» στα θερµοµονωτικά υλικά της Στέλλας Χαδιαράκου *

* Η Στέλλα Χαδιαράκου είναι ∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E.

ΘΕΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/06/EOK. 2. Ευρωπαϊκός Κανονισµός 305/2011. 3. Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 2002/91/Ε.Ε.. 4. ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2008 «Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο – Προδιαγραφή». 5. ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2008 «Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων – βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένη πολυστερόλη – Προδιαγραφή». 6. ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 « Thermal Insulating Products – Evaluation of Conformity»

Η συµπεριφορά του κτηριακού περιβλήµατος αποτελεί την αιχµή του δόρατος για την µείωση των ενεργειακών αναγκών των κατασκευών, συνεπώς την µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας για θέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης. Το περίβληµα λοιπόν θα πρέπει να είναι ενεργειακά σκόπιµο στη διάρκεια του χρόνου διατηρώντας της ιδιότητες του αµετάβλητες και προσφέροντας τη µέγιστη θερµική προστασία στους ενοίκους. Κρίσιµο σηµείο κάθε κατασκευής είναι τα δοµικά υλικά, όπως είναι τα θερµοµονωτικά όπου η σταθερότητα και η πιστοποίηση των ιδιοτήτων τους είναι επιβεβληµένοι. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) θέσπισε το Ευρωπαϊκό Σήµα Συµµόρφωσης “CE”. Αρχικά µε την οδηγία 89/106 και κατόπιν µε τον κανονισµό 305/2011 η Ε.Ε. θέλει να προστατεύσει την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας και αµφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της ένωσης, είτε εκτός αυτής. Το CE είναι υποχρεωτικό για όλα τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται από τις 01/04/2004 σε όλες τις κατασκευές σε χώρες της ένωσης. Κάθε βιοµηχανία παραγωγής δοµικών προϊόντων πρέπει να πιστοποιήσει τα προϊόντα της σύµφωνα µε τα νέα εναρµονισµένα πρότυπα της Ε.Ε. σε κοινοποιηµένα εργαστήρια της Ευρώπης (http://ec.europa.eu/ enterprise/newapproach/nando/). Με γνώµονα την οδηγία 89/06/ΕΟΚ, η τεχνική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εξέδωσε προδιαγραφές για κάθε δοµικό προϊόν π.χ. ΕΝ (European Norm) 13162 για τον πετροβάµβακα, ΕΝ 13164 για την εξηλασµένη πολυστερόλη. Κάθε προδιαγραφή περιλαµβάνει όλους τους αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο προϊόν. Η διαδικασία σήµανσης ενός προϊόντος µε CE αρχίζει µε τον καθορισµό από την κατασκευάστρια εταιρεία ενός πίνακα µε όλα τους τύπους του προϊόντος που θα πιστοποιήσει και τις χρήσεις του κάθε τύπου. Κατόπιν, επιλέγεται ένα πιστοποιηµένο και κοινοποιηµένο εργαστήριο σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διεξαγάγει τους αρχικούς εργαστηριακούς ελέγχους (Initial Type Τests) βάση των οποίων θα προκύψει και η ταυτότητα κάθε τύπου του προϊόντος (π.χ. MW - EN 13162 - T4 - MU1 - AP1 – AW1). Με την ολοκλήρωση των αρχικών δοκιµών τα αντίγραφα των αποτελεσµάτων κατατίθενται σε ορ-

γανισµό πιστοποίησης, ώστε να προχωρήσει στην επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος. Η οδηγία απαιτεί εκτός από µια σειρά υποχρεωτικών ελέγχων και µια περιοδική σειρά ελέγχων στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος. Ο οργανισµός πιστοποίησης διενεργεί επί τόπου έλεγχο στην παραγωγή για να επιθεωρήσει τον τρόπο διενέργειας των περιοδικών ελέγχων και τη συνολική παραγωγική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται «∆ήλωση Συµµόρφωσης» από τον παραγωγό και «Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης» από το οργανισµό πιστοποίησης για τα θερµοµονωτικά προϊόντα που θεωρούνται άκαυστα (κατηγορία φωτιάς Α1 και Α2). Η δήλωση συµµόρφωσης του υλικού πρέπει να αναφέρει το φάσµα των υλικών που έχουν πιστοποιηθεί, την ταυτότητα κάθε προϊόντος (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) καθώς και τα ονόµατα των εργαστηρίων µε τους αριθµούς κοινοποίησης τους. Η σήµανση CE εµφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε δέµατος του προϊόντος. Εκτός από το σήµα του CE στην ετικέτα αναγράφονται ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ), η αντίσταση θερµοπερατότητας (R), η κατηγορία ακαυστότητας καθώς και η ταυτότητα του προϊόντος. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε πως για τα άκαυστα υλικά (Α1,Α2) πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα και ο αριθµός πιστοποίησης που φαίνεται στο Πιστοποιητικό ποιότητας. Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή και είναι δυνατή η άµεση σύγκριση της ετικέτας µε τη δήλωση –πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Να υπογραµµίσουµε επίσης, πως το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τη δήλωση συµµόρφωσης αποτελεί δηµόσιο έγγραφο και θα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε κάθε ζήτηση. Η διαδικασία όµως δεν ολοκληρώνεται µε τη έκδοση του πιστοποιητικού, αλλά η παραγωγός εταιρεία οφείλει σύµφωνα µε το πρότυπο να διατηρεί βιβλίο ελέγχων, ώστε να καταγράφει τους ελέγχους που διενεργούνται περιοδικά στο εργαστήριο της. Όταν διαπιστωθεί από τον οργανισµό ότι δεν υπάρχουν µη συµµορφώσεις εκδίδεται ο αριθµός πιστοποίησης που τοποθετείται στο κάτω µέρος του σήµατος, όπως φαίνεται και στο σχήµα. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ανά 6 µήνες) ο οργανισµός πιστοποίησης διενεργεί έλεγχο στην παραγωγική µονάδα και συλλέγει δείγµατα για να ελεγχθούν ως προς τις ιδιότητες τους. Σε περίπτωση που θα βρεθεί µη συµµόρφωση, τότε η πιστοποίηση ανακαλείται. Συνοψίζοντας, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε πως το Ευρωπαϊκό σήµα ποιότητας καθιερώθηκε µε γνώµονα τη σωστή και επαρκή τεχνική τεκµηρίωση των θερµοµονωτικών υλικών καθώς και την προστασία του τελικού καταναλωτή.


22

Εργοληπτικόν βήµα

Οµοφωνία κατά του νέου θεσµικού πλαισίου από φορείς και πολιτικούς

70ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Π

ροβληµατισµένοι για τους στόχους του νέου θεσµικού πλαισίου ∆ηµόσιων Συµβάσεων που προωθείται µε νοµοσχέδιο, εµφανίστηκαν στο 70ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. εκπρόσωποι της πολιτείας. Στην εισήγησή του το µέλος της εκτελεστικής επιτροπής Ορέστης Μεσοχωρίτης αναφέρθηκε στην «σηµερινή αποκαρδιωτική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο µας και δεν έχει κανένα νόηµα η ανακύκλωση των «κακών» προβλέψεων για το µέλλον όπως δεν έχει κανένα νόηµα και η άρθρωση κραυγών απελπισίας προκειµένου να υπογραµµίσουµε τα ήδη γνωστά και αυτονόητα». Όπως σηµείωσε «η “σκληρή” σηµερινή πραγµα-

τικότητα δεν εκπορεύεται µόνο από την δυσχερέστατη ταµειακή και οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, αλλά και από τις παραλείψεις όλων µας, και κυρίως της πολιτείας η ο οποία βρέθηκε, ως συνήθως, ανέτοιµη να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που επέβαλε το διεθνές σκηνικό. Αυτές οι διεθνείς « συνθήκες» ήρθαν για να δοκιµάσουν την αντοχή µας ως λαού, την προσαρµοστικότητα µπροστά σε νέα δεδοµένα αλλά και την εφευρετικότητά µας και προπάντων την κοινωνική µας συνοχή και αλληλεγγύη. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε εθνικό σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων, αλλά αντ’ αυτού, η πολιτεία έσπευδε να ικανοποιήσει άναρχα και χωρίς ειρµό τις δίκαιες ως ένα σηµείο, απαιτήσεις των δανειστών µας, οι οποίοι επιθυµούσαν όπως αποδείχθηκε, να συνδράµουν ένα ευρωπαϊκού – δυτικού χαρακτήρα, κράτος, το οποίο έχει υγιείς δοµές και µηχανισµούς παρόµοιους µε την υπόλοιπη Ε.Ε. , οι δε πολίτες του, ζουν και παράγουν σε ένα καθεστώς κατά το δυνατό ισόνοµο και παρέχον τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους». Σύµφωνα µε τον κ. Μεσοχωρίτη «αφού µελετήσουµε το λεπτοµερές κείµενο του νοµικού σχεδιασµού είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθούµε τα εξής: - ∆εν λαµβάνεται τίποτα από τα σηµερινά ισχύοντα, ως δεδοµένο - Το σχέδιο νόµου αποτελεί, για τους περισσότερους από εµάς που απείχαµε από έργα εφαρµογής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, συγγραφή από µηδενικής βάσεως - Καταργεί σε πολλές περιπτώσεις διαδικασίες διαφανείς (ανοικτοί διαγωνισµοί, εγγραφή σε µητρώα , εισαγωγή ειδικών όρων κλπ) - Αφαιρεί δυνατότητα έννοµης προστασίας απέναντι σε αυθαιρεσίες (καταργείται η ένσταση ενώπιον επιτροπών κ.λ.π.) - Αναθέτει το σύνολο του εθνικού τεχνικού προγράµµατος στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία παραµένει ανεξέλεγκτη για όλη τη 5ετή θητεία της.»


23

Εργοληπτικόν βήµα Φορείς Στον χαιρετισµό του ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Αθουσάκης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν µε το νοµοσχέδιο αυτό να επαναφέρουν την αξιολόγηση; Είναι σύστηµα αυτό για την Ελλάδα; Έχουµε τις επιτροπάδες. Θα κάνουµε αφεντικά τις επιτροπάδες. Αντιλαµβάνεστε. Αδιαφάνεια και αδιαφάνεια. Είναι δυνατόν να δίνει τη δυνατότητα στην κάθε δηµοπρατούσα αρχή να καθορίζει τους όρους του ποιες επιχειρήσεις θα γίνονται δεκτές και ποίου προϋπολογισµού; ∆ηλαδή πράγµατα τα οποία για την Ελλάδα δεν µπορούν να εφαρµοστούν». Επιφυλακτικός από την πλευρά του εµφανίστηκε ο εκπρόσωπος της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε κ. ∆ακτυλίδης. Στον χαιρετισµό του τόνισε χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν είµαι τόσο κακός µε την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, είµαι επιφυλακτικός. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πήρανε µία εντολή - οδηγία να προσαρµόσουν στην ελληνική πραγµατικότητα κάποια πράγµατα που στην Ευρώπη ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό κάνανε. Πετυχηµένα, αποτυχηµένα, θα το δείξει η ιστορία και θα το δείξουνε και τα συµπληρωµατικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα που θα βγουν, όµως σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δικηγόροι. ∆εν είναι µηχανικοί, δεν είναι εργολήπτες, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί εδώ η αιτιολόγηση».

Γ.Γ.∆.Ε. Αν και ακολουθώντας τους τύπους, η προϊσταµένη της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων Θάλεια Ξηροµερίτου δεν έκρυψε τον προβληµατισµό της υπηρεσίας της για το νοµοσχέδιο. Όπως αποκάλυψε το υπουργείο της δεν συµµετείχε στο τελικό αποτέλεσµα όπως δηλαδή το νοµοσχέδιο παρουσιάστηκε ενώ οι παρατηρήσεις που έκανε «ήτανBπάρα πολύ γενικές».«Πρέπει να υπάρχουνεξεκάθαροι κανόνες» τόνισε αναφερόµενοι στις ασάφειες του ν/σ. Ενστάσεις εξέφρασε και για το γεγονός πως οι ενστάσεις προβλέπεται να εξετάζονται στο τέλος, κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας που θα δηµιουργηθεί αλλά και για τα µητρώα. «Γιατί πραγµατικά µε αυτά που προβλέπονται δεν δίνεται σαφή εικόνα ότι θα υπάρξει, προβλέπονται δε βέβαια οι επίσηµοι κατάλογοι, αυτούς που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το κάθε κράτος µέλος µπορεί να έχει επίσηµους καταλόγους ίσον µητρώα, αλλά εδώ δεν

προβλέπονται οι κανόνες, τουλάχιστον γενικοί, αυτοί που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία ότι θα υπάρχουν τάξεις, θα υπάρχουν κατηγορίες, όρια κτλ.» εξήγησε. Αναφερόµενη στα κατώτατα όρια ξεκαθάρισε πως «όσοι έχουµε µητρώα, όσες χώρες έχουµε µητρώα, δεν υπάρχει καµία χώρα που να έχει τα κατώτατα όρια». Η κα Ξηροµερίτου εκτίµησε πως ζητήµατα που ορίζονται στο ν/σ όπως η πρόβλεψη ότι η δηµοπρατούσα αρχή ή φορέας επιλέγει ελεύθερα ανοιχτή ή κλειστή διαδικασία δύσκολα θα µπορέσουν να ανατραπούν εκ των υστέρων µέσω των προεδρικών διαταγµάτων.

Ανεξάρτητη αρχή Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Μελετών κα Μίνα Καλογρίδου εκπροσώπησε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Όπως εξήγησε, η βασική πολιτική κατεύθυνση για το σχέδιο νόµου ήταν πως έπρεπε να είναι οµπρέλα και να µην αφορά ειδικά τα δηµόσια έργα ή µόνο τις προµήθειες ή µόνο τις υπηρεσίες αλλά να καλύπτει το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων. Υποστήριξε πως οι τεχνικές λεπτοµέρειες έχουν αφεθεί να γίνουνε µέρος του νοµοθετικού ελληνικού πλαισίου, µέσω της δευτερογενούς νοµοθεσίας δηλαδή των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων και αυτό διότι ο κάθε τοµέας στα δηµόσια έργα, οι προµήθειες και οι υπηρεσίες έχουνε τη δικιά τους αυτονοµία και το δικό τους πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν. Στο σχόλιο του προέδρου της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γάγαλη πως «αυτό που δεν παλεύεται όµως µε τίποτα είναι η αδιαφάνεια» υποστήριξε πως ο κλειστός διαγωνισµός είναι θα είναι η δεύτερη φάση. «Σε πρώτο στάδιο ελέγχουµε τα ποιοτικά κριτήρια και µετά ελέγχουµε το κοµµάτι της οικονοµικής προσφοράς και της τεχνικής αν υπάρχει σαν κριτήριο η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, στην κλειστή διαδικασία γίνεται σε δύο στάδια. ∆ηλαδή το πρώτο στάδιο είναι πράγµατι να επιλέξουµε τους φορείς οι οποίοι έχουν τα εχέγγυα και µπορούνε να προχωρήσουν, να µας δώσουν οικονοµική και τεχνική προσφορά στην περίπτωση που είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αυτό η Οδηγία το αφήνει ελεύθερο στις αναθέ-


24

Εργοληπτικόν βήµα τουσες αρχές να το επιλέξουνε. ∆εν βρίσκει ότι είναι µια ειδική διαδικασία που θέλει αιτιολόγηση». Αναφέρθηκε και στο κοµµάτι της πρόσκλησης για διαπραγµάτευση εξηγώντας πως «αυτό φυσικά είναι µια εξαιρετική διαδικασία και ειδικά ο 4013 προβλέπει ότι θα πρέπει να πάρουνε, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, τη σύµφωνη γνώµη της αρχής και δεν ξέρω αν έχει συµβεί σε κάποιες από τις εταιρείες σας να θέλουν να τις κάνουνε αυτό που λέµε συνήθως απευθείας ανάθεση για κάποιο λόγο και η Ανεξάρτητη Αρχή να δίνει αρνητική γνώµη, γιατί σε µεγαλύτερο βαθµό δίνει αρνητική γνώµη γι’ αυτές τις περιπτώσεις».

70ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί Η Προϊσταµένη στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών, στη Γενική ∆ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου κα Φωτοπούλου αναφέρθηκε από την πλευρά της στο θέµα των ηλεκτρονικών διαγωνισµών σηµειώνοντας πως σύµφωνα µε νόµο για τα δηµόσια έργα, από την 1η/1ου του ’15 θα πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες µε ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως υποστήριξε «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί δουλεύουν. ∆ουλεύουν από το καλοκαίρι του ’12». Εξήγησε όµως πως «είναι επιλογή της αναθέτουσας αρχής αν θα τον κάνει τον πλειστηριασµό ή δεν θα τον κάνει, τον ηλεκτρονικό». «Αυτό θα µπει στη διακήρυξη, θα αναγράφεται στην αρχή της διακήρυξης, στην πρώτη σελίδα ότι είναι ηλεκτρονικός διαγωνισµός δηµόσιου έργου µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, για να είναι ορατό σε όλους και µέσα στους όρους θα µπει ένα παράρτηµα» πρόσθεσε. Σε παρέµβασή του ο κ. Γάγαλης ζήτησε να ληφθεί υπόψη ότι το δηµόσιο έργο δεν είναι φωτοτυπικό. «Η έκπτωση όσον αφορά το κοµµάτι των υλικών έχει ένα όριο. ∆εν µπορεί να πάει παρακάτω. Τόσο πωλείται, τέλος. Πού κάνει λοιπόν έκπτωση ο εργολάβος; Κάνει έκπτωση στα εργατικά, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Οδηγία σε ντάπινγκ τιµές, δηλαδή πόσο είναι το κατώτατο µεροκάµατο; 30; Εσύ λογαριάζεις ότι θα δουλέψεις µε 20, ότι θα κλέψεις τα µισά ένσηµα και φυσικά µετά πάµε και σε άλλα πράγµατα, σε υποτίµηση της ποιότητας κτλ., τα οποία εµµέσως πλην σαφώς επειδή άκουσα να λέτε πετύχαµε καλά αποτελέσµατα µε τους πλειστηριασµούς ευκταίο βέβαια, προσοχή όµως γιατί πολλές φορές το φθηνό είναι ακριβό» σηµείωσε εξηγών-

τας πως υπάρχει ο κίνδυνος «να έχουµε ένα νέο κύκλο έργων που θα µείνουν ηµιτελή, θα κηρυχθούν οι ανάδοχοι έκπτωτοι και θα ψάχνει ο ελληνικός λαός πώς θα συνεχίσει τα έργα».

ΕΕΤΕΜ Την αδυναµία της παρούσας κυβέρνησης να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των εργοληπτών δηµοσίων έργων και του ρόλου που µπορούν να παίξουν σε µία αναπτυξιακή διαδικασία αλλά και την προσφορά που µπορούν να επιφέρουν στην αναζωογόνηση της πραγµατικής οικονοµίας επεσήµανε ο πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ κ. ∆ηµόπουλος τονίζοντας πως τις αντιµετωπίζει σαν κοινές επιχειρήσεις τις εργοληπτικές, τις επιχειρήσεις δηµοσίων έργων. «Το πολλά υποσχόµενο νοµοσχέδιο που συζητείται για τις δηµόσιες συµβάσεις και τα δηµόσια έργα φαίνεται ότι παρουσιάζει αρκετές αδυναµίες τουλάχιστον από την πρώτη µατιά που µπορούµε εµείς να το δούµε σαν Ένωση. Έχουµε την αίσθηση ότι κυριαρχεί η αντίληψη των οικονοµικών κριτηρίων στην αξιολόγηση και όχι η φύση της επιχείρησης. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα που συνδέεται µε το ΜΕΚ και µε το ΜΕΕΠ. Κατά την άποψή µας οδηγούµαστε στην κατάργησή του κατά τρόπο ακαριαίο» τόνισε προσθέτοντας πως «υπάρχει ζήτηµα κατά την άποψή µας και στη διαφάνεια και στην ποιότητα των έργων και στον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων».

Πολιτικές παρεµβάσεις Λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων γραπτό χαιρετισµό απέστειλε στο συνέδριο ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μανιάτης. Σε αυτόν σηµείωσε: «Ο κλάδος σας, οι εργολήπτες δηµοσίων έργων, βοήθησε πραγµατικά στην ανάπτυξη της χώρας τα προηγούµενα χρόνια. Αυτονόητες σήµερα υποδοµές δεν θα υπήρχαν χωρίς την πολύτιµη συµβολή σας. Αντιλαµβάνοµαι πως οι δύσκολες µέρες που περνάει η χώρα έχει πλήξει ιδιαιτέρως τον τοµέα σας. Γνωρίζω ότι έχει συρρικνωθεί σε µεγάλο βαθµό ενώ έχουν ζηµιωθεί και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες προσφέρατε θέσεις εργασίας. Αντιλαµβάνοµαι πως το επόµενο διάστηµα θα είναι εξίσου δύσκολο. Η χώρα µας όµως άλλαξε σελίδα και αυτό αποδεικνύεται από την οικονοµία της. Όλες οι θυ-


25

Εργοληπτικόν βήµα σίες που έγιναν, έφεραν το πολυπόθητο αποτέλεσµα και σύντοµα θα περάσουµε σε νέα φάση ανάπτυξης στην οποία θα πρέπει να είστε εκεί για να ολοκληρώσουµε ότι αναγκαστικά έµεινε µισό αλλά κυρίως να αλλάξουµε την εικόνα της Ελλάδας όπου απαιτείται. Όσον αφορά το βασικό θέµα του συνεδρίου σας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το Νέο Θεσµικό Πλαίσιο ∆ηµόσιων Συµβάσεων σε καµία περίπτωση δεν είναι οπισθοδρόµηση. Σε κάθε νέα προσπάθεια πάντα µπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι ένα νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αλλά κυρίως να εξασφαλίσει την διαφανή σχέση διοίκησης – αναδόχων. Με χαρά θα περιµένω τα συµπεράσµατα σας τα οποία θα µελετήσω προσεκτικά». Στο 70ο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΣΕ∆Ε παρέστη και τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κα Φωτίου. Παρουσιάζοντας της προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο νοµοσχέδιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις. Όπως τόνισε «διαβλέπουµε και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µνηµονιακές δεσµεύσεις, αδιαφανείς διαδικασίες, κοµµατικές επιλογές των δήθεν ανεξάρτητων αρχών, ενίσχυση των µεγάλων εργοληπτικών εταιρειών εις βάρος των µικρών και µεσαίων, έωλα κριτήρια επιλογής, διότι τι είδους διαφανής διαδικασία είναι αυτή που καταργεί την αυθηµερόν άνοιγµα της προσφοράς; Τι είδους κριτήρια αποκλεισµού είναι αυτά που δεν ορίζουν τι σηµαίνουν τα περίεργα, ασυνήθιστα, χαµηλή προσφορά; Ποιες είναι οι εύλογες ενδείξεις; Ποια είναι τα ιδιωτικά συµφέροντα; ∆εν είναι προφανές σε τι αποσκοπεί η κατάργηση των κατώτατων ορίων στα µητρώα των εργοληπτικών πτυχίων; Στην πριµοδότηση των µεγάλων εργοληπτών. Εµείς όµως σας εξήγησα δεν είµαστε σ’ αυτή την λογική. Είµαστε αντίθετα στην ενίσχυση αυτού που µια ζωή αποτέλεσε τον κλάδο της οικονοµίας, δηλαδή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πώς να το κάνουµε; Τι είδους διαφάνεια είναι αυτή όταν οι διαγωνισµοί µπορούν να είναι κλειστοί ή ανοιχτοί αλά καρτ; Εµείς υποστηρίζουµε τους ανοιχτούς διαγωνισµούς, το έχετε καταλάβει. Τέλος τι είδους ανεξάρτητη αρχή είναι αυτή όταν δεν εκπροσωπούνται τα εκλεγµένα όργανα των κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων που αφορούν το έργο. Έχουµε ζήσει στη Βουλή την εξής πλάκα µε αυτές

τις ανεξάρτητες αρχές και έχουµε βαρεθεί. Η συγκυβέρνηση µας φέρνει τους υποψήφιους, τους ψηφίζει µόνη της, αυτό είναι η ανεξάρτητη αρχή ότι φτιάχνεται απ’ τη Βουλή».

Εκ µέρους του ΚΚΕ τοποθετήθηκε ο κ. Λιώνης ο οποίος αναφέρθηκε «στην επίθεση της κυβέρνησης στους αυτοαπασχολούµενους, µε το ασφαλιστικό και την απελευθέρωση του επαγγέλµατος» και «στη µεγάλη επίθεση στις µικρές επιχειρήσεις, µε τις τεράστιες οφειλές του δηµοσίου».


26

Εργοληπτικόν βήµα

Ισχυρό «ναι» για την τροποποίηση του καταστατικού της ΠΕΣΕ∆Ε

70ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Με µεγάλες πλειοψηφίες άνω του 80% εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του άρθρου 7 του καταστατικού της ΠΕΣΕ∆Ε µε την υιοθέτηση της απλής αναλογικής κατανοµής στις εκλογικές περιφέρειες κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Πιο συγκεκριµένα, πλέον: α) καταργούνται οι αριστίδην έδρες, β) υιοθετείται η αναλογική κατανοµή των εδρών στις εκλογικές Περιφέρειες, σύµφωνα µε τα ταµειακά ενήµερα µέλη του τελευταίου έτους. Όσον αφορά την σταυροδοσία η τροποποίηση προβλέπει: στις µονοεδρικές µέχρι ένας σταυρός, στις διεδρικές έως και τις τετραεδρικές µέχρι 2 σταυροί και στις πενταεδρικές και πάνω µέχρι 3 σταυροί. Ο συνολικός αριθµός των σταυρών προτίµησης, δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τους 5. Λόγω του περιορισµού του διαθέσιµου συνεδριακού χρόνου, αλλά και λόγω κόπωσης του σώµατος, η πραγµάτευση περαιτέρω αλλαγών, παραπέµφθηκε σε επόµενο συνέδριο.


27

Εργοληπτικόν βήµα

Παράταση για την κατάθεση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» Με τροπολογία του στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας.» το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθορίζει την υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» το αργότερο τρεις µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 1. Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι η δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται το αργότερο τρεις µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, έτσι ώστε να µη συµπίπτει µε την υποβολή αυτής, αντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται µε τη δήλωση πόθεν έσχες.

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ Άρθρο πέµπτο 1. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστηµα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια µετά την απώλεια ή τη λήξη της και κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.» Άρθρο έκτο Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 παράγραφος 2 αυτής.


28

Εργοληπτικόν βήµα

Τέλος χρόνου για το ΤΣΜΕ∆Ε Του Αθανάσιου Φιλιππίδη*

ΘΕΜΑ

∆έκα χρόνια ζωής έχει το ασφαλιστικό ταµείο των µηχανικών (ΤΣΜΕ∆Ε), µετά τις αθρόες διαγραφές που ζητούν οι ασφαλισµένοι, προκειµένου να γλιτώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές µέχρι 12.000 ευρώ που ζητεί µε καθυστέρηση δύο ετών η κυβέρνηση µέσω του ΕΤΑΑ. Το θέµα είναι ότι η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας µε καθυστέρηση δύο ετών διατάξεις του Ν. 3986/2011 και ενώ το επάγγελµα βρίσκεται εν πλήρει συρρικνώσει εξ αιτίας της κρίσης, ζητά από τους ασφαλισµένους µηχανικούς να πληρώσουν αυξηµένες κατά 28% τις εισφορές και µε αλλαγή της ασφαλιστικής κλάσης, όπως προβλέπει ο ενεργοποιούµενος νόµος. Φαίνεται ότι πρόκειται για µαζική έξοδο των ασφαλισµένων που έχουν συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και έχουν θεµελιώσει δικαίωµα. Το γεγονός αυτό µειώνει την «ζωή» του Ταµείου από 26 έτη σε λιγότερο από 10, όπως προκύπτει και από την ειδική αναλογιστική µελέτη βιωσιµότητας που συνέταξε ο επίκουρος καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Αλέξανδρος Ζυµπίδης. Το θέµα προκύπτει λόγω της ανυπαρξίας έργων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και έτσι δεν κατόρθωσαν ακόµη να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του β' εξαµήνου του 2013, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία. Η µελέτη έδειξε ότι η αναλογία των εργαζοµένων προς τους συνταξιούχους, που ήταν τελευταία 5:1, µε την κρίση φθάνει στο χαµηλό επίπεδο 2:1, δηλαδή 2 εργαζόµενοι σε ένα συνταξιούχο. Το θέµα είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να πάρουµε απόφαση να προτείνουµε προς το ΕΤΑΑ και την κυβέρνηση όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην πτωχεύσει το ασφαλιστικό ταµείο µας. Ηδη εµείς

στη ∆.Ε. του ΤΣΜΕ∆Ε έχουµε πάρει όλες τις σχετικές αποφάσεις για να παραταθεί η προθεσµία µέχρι 31.8.2014. Από εκεί και πέρα θα περιµένουµε την απόφαση του ΣτΕ, επί αιτήσεως του ΤΕΕ κατά της υπουργικής απόφασης, η οποία πιθανολογείται να κάνει δεκτή την απόφαση. Είναι γεγονός ότι το σηµερινό ασφαλιστικό σύστηµα είναι αναδιανεµητικό και βασίζεται στο ότι οι σηµερινές γενιές χρηµατοδοτούν το Ταµείο µε τις εισφορές τους για να λαµβάνουν σύνταξη οι συνταξιούχοι µας. Εξ άλλου το θέµα είναι σοβαρό, διότι µε το PSI µάς λήστεψαν περίπου 2 δισ. ευρώ από την περιουσία µας και έτσι το πρόβληµα καθίσταται ακόµη πιο δύσκολο. Θα πρέπει από τώρα να ζητήσουµε από την πολιτεία ότι αν σε περίπτωση πτωχεύσει το Ταµείο θα πρέπει το κράτος να µας χορηγεί τις συντάξεις που παίρνουµε σήµερα βάσει του Ν. 3518/2006, διότι το κράτος είναι υπεύθυνο για όλα τα προβλήµατα που δηµιούργησε στο Ταµείο µας. Η ∆ιεύθυνση Λογιστικού του ΤΣΜΕ∆Ε ανά µήνα εκδίδει τα έσοδα του Ταµείου. ώστε να βγουν τα απαραίτητα συµπεράσµατά µας. Θα πρέπει να πεισθεί το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ ότι το Ταµείο µας βουλιάζει και είναι υποχρεωµένο να προτείνει προς την κυβέρνηση όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µη βουλιάξει το άλλοτε δυναµικότερο Ταµείο της χώρας, µε περιουσία που άγγιζε τα 4 δισ. ευρώ και µετά τη ληστεία των µισών από την κυβέρνηση µε το PSI σήµερα έφθασε να έχει 2 δισ. ευρώ. Προκύπτουν σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση που µας λήστεψε τα 2 δισ. ευρώ και περιµένουµε είτε από τη ∆.Ε. του ΤΕΕ είτε από τη ∆.Ε. του ΤΣΜΕ∆Ε είτε από το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ υποβάλλουν τις σχετικές µηνύσεις, διότι το έγκληµα που διεπράχθη είναι πασιφανές. Η πολιτεία πρέπει να υποχρεωθεί µε αγωγές να υποχρεωθεί να µας επιστρέψει τα 2 δισ. ευρώ που µας λήστεψε τουλάχιστον. ∆εν µπορούµε ακόµα να καταλάβουµε για ποιο λόγο η κυβέρνηση διέγραψε την οφειλή του και δεν πλήρωσε τα οµόλογα που είχαµε αγοράσει, όταν τα είχαµε εκδώσει. Θα πρέπει ακόµα να πάµε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι εµείς πληρώναµε τις εισφορές µας για µια ικανοποιητική σύνταξη, όπως προέβλεπε ο νόµος 3518/2006. Το βασικό ερώτηµά µας δεν έχει


29

Εργοληπτικόν βήµα απαντηθεί. 'Η µάλλον µας είπαν για να σωθεί η χώρα, όµως γιατί δεν πάνε φυλακή όσοι έφεραν τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση; Γιατί να πληρώσω εγώ τη δήθεν χρεοκοπία της χώρας, όπως ισχυρίζονται; ∆υστυχώς το ΤΕΕ δεν έχει δώσει στη δηµοσιότητα τη σχετική αναλογιστική µελέτη που συνέταξε ο καθηγητής Αλέξανδρος Ζυµπίδης, και γι' αυτό νοµίζουµε ότι η ∆.Ε. του ΤΕΕ έχει τεράστιες ευθύνες για το θέµα αυτό. Τα αλλοπρόσαλλα µνηµόνια και όλοι οι ψηφισθέντες νόµοι από το 2010 µέχρι σήµερα ήσαν καταστροφικοί και θα έπρεπε εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών να είχαν προσβληθεί µε αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ. Οι νοµικοί µας είπαν ότι η ∆.Ε. του ΤΕΕ και το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ νοµιµοποιούνται για να συντάξουν τα δικόγραφα. Εποµένως όλοι οι φορείς είναι απολύτως υπεύθυνοι εάν έπειτα από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ΤΣΜΕ∆Ε, οπότε τότε η µόνη λύση θα είναι να αναγκαστεί η πολιτεία να επιχορηγεί και το Ταµείο µας. Εµείς έχουµε αναλύσει όλες τις παραµέτρους και την πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε µέχρι το 2010, οπότε και άρχισε η κατρακύλα και οι αποµειώσεις των συντάξεών µας. Απόδειξη αυτού είναι ότι µε τα αποτελέσµατα στις τελευταίες ευρωεκλογές απεδείχθη η εναντίωση των πολιτών στα µέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις από την 1η.8.2010 µέχρι σήµερα. Πάντως ένα είναι γεγονός. Οτι σήµερα, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη, το ΤΣΜΕ∆Ε έχει ζωή για 10 χρόνια. Εποµένως κατά τη θεωρία των αναλογιστικών µελετών δύο πράγµατα πρέπει να συµβούν. 'Η να αυξηθούν οι εισφορές των εν ενεργεία µηχανικών ή να µειωθούν οι συντάξεις, ώστε το ισοζύγιο να είναι ισοσκελισµένο. Μην ξεχνάµε άλλωστε ότι όλες οι προηγούµενες αναλογιστικές µελέτες (τέσσερες σε αριθµό), που έκανε ο καθηγητής Νικόλαος Φράγκος, είχαν δείξει όλες ότι έπρεπε να είχαν αυξηθεί οι εισφορές από τότε, αλλά αντέδρασε από τότε η ∆.Ε. του ΤΕΕ. Ηλθε η ώρα να απολογηθούν όλοι. Μεγάλη ευθύνη φέρνουν και οι υπουργοί Εργασίας της αναφερθείσας χρονικής περιόδου, αλλά ως φαίνεται δεν φοβούνται διότι πρόλαβαν και έχουν εκδώσει το νόµο «περί µη ευθύνης υπουργών».

∆ώστε δουλειά στους µηχανικούς

Για να αποτραπούν όλα τα ανωτέρω προτείνουµε: Να διεκδικήσουµε την απώλεια των αποθεµατικών λόγω κουρέµατος των οµολόγων µε αγωγή κατά του ελληνικού ∆ηµοσίου εδώ και τώρα, όπως έχουν κάνει και άλλα Ταµεία. Να ζητήσουµε να τροποποιηθεί η διάταξη του Ν. 3986/2011 και να µη πληρώνουν αυξηµένες εισφορές οι εν ενεργεία µηχανικοί, διότι αυτό είναι επιζήµιο για το ΤΣΜΕ∆Ε (ωφέλιµο είναι για ΙΚΑ. ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κ.λπ.), όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση του νόµου. Να απαιτήσουµε ενίσχυση και ανάπτυξη της οικονοµίας

της χώρας µας µε ιδιαίτερο βάρος στα έργα υποδοµών, ώστε να απασχοληθούν οι άνεργοι µηχανικοί. Να αναθερµανθεί άµεσα η οικοδοµή και να τροποποιηθούν όλοι οι νόµοι µε τους οποίους αναγκάζει η πολιτεία να κλείνουν τα γραφεία τους τουλάχιστον το 40% των εν ενεργεία µηχανικών. Να αναθέσουµε σε οµάδες εργασιών να βρουν λύσεις επί όλων των θεµάτων που έχουν άµεση σχέση µε την περαιτέρω ζωή του ασφαλιστικού µας ταµείου. Να γίνουν ηµερίδες από το ΤΣΜΕ∆Ε και το ΤΕΕ το συντοµότερο δυνατόν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και να κληθούν όλοι οι αρµόδιοι φορείς και κυρίως όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου που είναι µηχανικοί, όπως και όλα τα άλλα µέλη του ΕΤΑΑ, γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι επλήγησαν οµοίως, και να κληθούν και όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Θα πρέπει να κλονίσουµε την κυβέρνηση ότι µε τους τελευταίους νόµους το Ταµείο µας θα πτωχεύσει σε 10 χρόνια εάν δεν λάβει τα απαραίτητα µέτρα που επηρεάζουν τη βιωσιµότητά του και να την καταστήσουµε υπεύθυνη εάν καταρρεύσει και πτωχεύσουµε εξ αιτίας της. Θα τους στείλουµε τότε όλους φυλακή. * Μέλος της ∆.Ε. του ΤΣΜΕ∆Ε, αντιπροέδρος ΕΣΤΑΜΕ∆Ε ** Αναδηµοσίευση από την Ελευθεροτυπία


30

Εργοληπτικόν βήµα

Κλιµατισµός

Προετοιµαστείτε σωστά για τις ζέστες του Ιουλίου

ΘΕΜΑ

∆ιανύοντας τις πρώτες µέρες του Ιουλίου και µε την ζέστη του καλοκαιριού να έπεται, ο σωστός κλιµατισµός του σπιτιού αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Οποιαδήποτε λάθη θα πρέπει άµεσα να διορθωθούν ενώ καλό θα ήταν να µάθουµε και ορισµένα µικρά µυστικά για να µην κοστίσει η ψύξη ... φωτιά. Έτσι πριν φτάσετε στο να ελέγξετε το κλιµατιστικό σας ή να αγοράσετε ένα θα πρέπει να εξετάσετε τις ανάγκες του χώρου σας παρεµβαίνοντας όπου χρειάζεται. Πολύ σηµαντικοί παράγοντες είναι: • Ο φυσικός αερισµός και φωτισµός • Η θερµική µόνωση του κτηρίου • Η φύτευση των ταρατσών, αλλά και των κατακόρυφων επιφανειών (αναρριχητικά φυτά) • Η βαφή των εξωτερικών επιφανειών, ιδιαίτερα εκείνων µε νότιο προσανατολισµό, µε ανοικτά χρώµατα • Η ηλιοπροστασία (σκίαση) των ανοιγµάτων του κτηρίου

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσετε στον φυσικό αερισµό ανεξαρτήτως κλιµατισµού. Καλό θα ήταν να προτιµάτε τις νυχτερινές ώρες ενώ κατά την διάρκεια της ηµέρας το σπίτι θα πρέπει να παραµένει κλειστό. Εκτός του κλιµατιστικού, προµηθευτείτε και µε ανεµιστήρα. Είτε ο δεύτερος θα σας καλύψει κάποιες ώρες είτε συνδυαστικά θα έχετε καλύτερο αποτέλεσµα. Προτιµότεροι είναι οι ανεµιστήρες οροφής που χρησιµοποιούνται και τον χειµώνα. Επιλογή κλιµατιστικού Επιλέξτε το κλιµατιστικό που καλύπτει επακριβώς τις ανάγκες του χώρου σας. Όλα τα κλιµατιστικά δεν κάνουν για όλους τους χώρους. Για να κάνουµε σωστή επιλογή του κλιµατιστικού το οποίο θα αγοράσουµε πρέπει να γνωρίζουµε επακριβώς τις ανάγκες του χώρου που πρέπει να καλύψουµε. Ένας απλός και χρήσιµος κανόνας (για κλιµατιστικά διαιρούµενου τύπου) είναι ο εξής: Επιφάνεια ∆ωµατίου x100+3000=Btu/h του κλιµατιστικού


31

Εργοληπτικόν βήµα Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η ενεργειακή κατηγορία. Επιλέξτε κλιµατιστικό κατηγορίας Α/A, µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο εποχιακό βαθµό ενεργειακής απόδοσης (SEER) και εποχιακό βαθµό θερµικής απόδοσης (SCOP) Αν και η εγκατάσταση δεν θα πρέπει να γίνει από εσάς καλό είναι να γνωρίζετε πως η εξωτερική µονάδα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο ο οποίος να αερίζεται επαρκώς και να είναι προστατευµένος από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία Η απόσταση µεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη ενώ ο θερµοστάτης δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε λαµπτήρες φωτισµού ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Χρήση Η θερµοκρασία του θερµοστάτη να είναι µεταξύ 24 & 26°C Η θερµοκρασία δεν πρέπει να ρυθµίζεται ποτέ κάτω από τους 22°C. Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται όταν δε βρίσκεται κανείς στο χώρο, και λίγα λεπτά πριν τον ύπνο. Μη βάζετε το θερµοστάτη σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από την επιθυµητή όταν ανάβετε τη συσκευή. Το δωµάτιο δε ψύχεται γρηγορότερα, απλά σπαταλάτε ενέργεια. Τα φίλτρα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά οπότε καλό θα ήταν αναλόγως της χρήσης να καθαρίζονται µία µε δύο φορές το µήνα. Συντήρηση Είτε επιλέξετε ένα νέο κλιµατιστικό είτε έχετε ήδη ένα, η συντήρηση τους είναι ότι πιο σηµαντικό ακόµα και για την τσέπη σας. Ένα σύστηµα κλιµατισµού στο οποίο γίνεται σωστή συντήρηση µπορεί να λειτουργεί σε καλή κατάσταση για πάνω από 15 χρόνια. Καθαρίστε τα φίλτρα του κλιµατιστικού πριν το καλοκαίρι όπου υπάρχει περισσότερη σκόνη και περισσότεροι αλλεργικοί παράγοντες. Τα φίλτρα του κλιµατιστικού πρέπει να αλλάζονται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα βρώµικα φίλτρα εµποδίζουν την σωστή ροή και κυκλοφορία του αέρα, µειώνουν την αποτελεσµατικότητα και στη χειρότερη περίπτωση µπορεί να δηµιουργηθεί πάγος σε τµήµατα του µηχανήµατος. Καθαρίστε το εξωτερικό µηχάνηµα του κλιµατιστικού ψεκάζοντάς το µε νερό (µε το λάστιχο της αυλής ή του κήπου). Φροντίστε να µην υπάρχουν εµπόδια, φυτά, έπιπλα κήπου ή οτιδήποτε άλλο σε απόσταση µικρότερη από 35cm από το εξωτερικό µηχάνηµα που πιθανά να παρεµποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα στο εξωτερικό µηχάνηµα. Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες και τα πτερύγια του εσωτερικού µηχανήµατος.

∆εν χρειάζεται να καλύπτετε τα εξωτερικά µηχανήµατα για προστασία εφόσον αυτά είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα για να λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους. Χωρίς τακτική συντήρηση, τα κλιµατιστικά µηχανήµατα χάνουν 5% της αποτελεσµατικότητάς τους κάθε χρόνο λειτουργίας. Για παράδειγµα ένα κλιµατιστικό 12.000 BTU αγορασµένο πριν µερικά χρόνια, µπορεί να λειτουργεί σήµερα σαν κλιµατιστικό 9.000BTU, αν έχει κακοσυντηρηθεί. Μελέτες έχουν δείξει ότι καλοσυντηρηµένα συστήµατα κλιµατισµού διατηρούν το 95% της απόδοσής τους. Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος της ετήσιας συντήρησης υπερκαλύπτεται από τους µειωµένους µηνιαίους λογαριασµούς και από το µειωµένο κόστος επιδιορθώσεων. Ένα καλοσυντηρηµένο κλιµατιστικό έχει καλύτερη απόδοση όσον αφορά την αφύγρανση του σπιτιού σας. Κάνετε γενική συντήρηση των µηχανηµάτων µία ή δύο φορές τον χρόνο (αρχή καλοκαιριού και αρχή χειµώνα). Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο. Η ετήσια συντήρηση των µηχανηµάτων µπορεί να µειώσει το κόστος κλιµατισµού κατά 5%. Η ετήσια συντήρηση των µηχανηµάτων είναι πολύ σηµαντική για την υγεία σας, αφού εµποδίζει την συγκέντρωση βακτηριδίων, µικροοργανισµών και αλλεργικών παραγόντων.

Συµπερασµατικά η τακτική και σωστή συντήρηση των κλιµατιστικών συστηµάτων σας ευνοεί πολλαπλά. Τα µηχανήµατα επανακτούν την χαµένη τους αποδοτικότητα, είναι λιγότερο πιθανό να πάθουν κάποια σηµαντική βλάβη, αποκτούν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αυξάνουν την άνεσή σας και λειτουργούν µε οικονοµικότερο τρόπο Εναλλακτικά συστήµατα Τα air condition δεν είναι ο µοναδικός τρόπος ψύξης ενός σπιτιού. Αναζητήστε εναλλακτικές τεχνολογίες (πχ γεωθερµία) που προσφέρουν ολοκληρωµένη λύση ψύξης – θέρµανσης. Το κόστος µπορεί αρχικά να φαντάζει υψηλό, η απόσβεση όµως είναι άµεση.


32

Εργοληπτικόν βήµα

Θερµοµόνωση: Τεχνικές και οφέλη για παλαιές και νέες κατοικίες

Πολύ πριν αναζητήσετε τα κατάλληλα συστήµατα ψύξης – θέρµανσης της κατοικίας, καλό θα ήταν να ασχοληθείτε µε την θερµοµόνωσή του. ∆εν αποκλείεται άλλωστε τα προβλήµατά σας να ξεπεραστούν µόλις το σπίτι σας συµπεριφερθεί σωστά. Η περίοδος είναι κατάλληλη για να προετοιµαστείτε και να ολοκληρώσετε τις εργασίες µέχρι το φθινόπωρο.

ΘΕΜΑ

Τα θετικά της θερµοµόνωσης είναι κυρίως τρία: • Μειώνει τις ενεργειακές απώλειες του κτηρίου, όπως συνηθίζεται να λέγεται. ∆ηλαδή εξοικονοµεί ενέργεια. Έτσι το καλοκαίρι κρατά δροσερό το κτήριο ενώ το χειµώνα το διατηρεί ζεστό. • Ένα καλά θερµοµονωµένο κτήριο σηµαίνει ότι έχει και µεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο αφού ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες γήρανσής του είναι η καταπόνησή του από τις καιρικές συνθήκες. Ένα καλά µονωµένο κτήριο λοιπόν θα ζήσει και πολλά χρόνια. • Συµβάλει στην εξασφάλιση ενός υγιεινού και ιδανικού περιβάλλοντος για όσους κατοικούν µέσα σ’ αυτό. Ποια όµως σηµεία πρέπει να θερµοµονώνουµε; Η ταράτσα ή δώµα του κτηρίου µας είναι ένα σηµείο. Συµβάλει από 30-40% στις θερµικές απώλειες ενός κτηρίου. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου επίσης. Συµβάλουν µε το ίδιο σχεδόν ποσοστό µε την ταράτσα του. Τέλος η πυλωτή του κτηρίου. Αν και θερµοµόνωση µπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο καλύτερος και ενδεδειγµένος ασφαλώς τρόπος είναι να τοποθετείται έξω από το κέλυφος του κτηρίου. Αυτό σηµαίνει πρέπει να τοποθετείται πάνω από την πλάκα σκυροδέµατος της οροφής, έξω από τον εξωτερικό τοίχο τις κολώνες και τα δοκάρια, και κάτω από το την πλάκα του δαπέδου της πυλωτής. Στην Ελλάδα το 70% των κτηρίων δεν έχουν θερµοµονωθεί ενώ το υπόλοιπο 30% είναι πληµµελώς θερµοµονωµένα. Αυτό αναγκάζει τη χώρα µας να αγοράζει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο πολύ παραπάνω από αυτό που θα χρειαζόταν αν τα κτήρια ήταν πολύ καλά µονωµένα. Αναγκάζει όµως και τη ∆ΕΗ να κρατά ψηλά τα τιµολόγια για ιδιώτες και βιοµηχανίες.

Υλικά: Τα πλέον συνηθισµένα υλικά που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι τα εξής: 1) Εξηλασµένη πολυστερίνη - Προέρχεται από µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας (υδρογονάνθρακες) - Γκρίζα ενέργεια (ενεργοβόρος η παραγωγή της) 450 KWh/µ3, έως 850 KWh/µ3 - Μόλυνση: ∆ιαφυγή τοξικών πτητικών αερίων στο περιβάλλον, όπως CFC (χλωροφθοράνθρακες) και πεντανίου (καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και ενισχύουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. - Μη ανακυκλώσιµα - Επιπτώσεις στην υγεία: ∆ιαφυγή στυρενίου στην ατµόσφαιρα (ουσία νευροτοξική, που ενοχοποιείται για καρκινογενέσεις). Σε περίπτωση φωτιάς, παραγωγή τοξικών βρωµιούχων αερίων, εξ αιτίας των ουσιών που περιέχει για την καθυστέρηση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανάπτυξη ισχυρών ηλεκτροστατικών πεδίων. Καµία δυνατότητα διαπνοής του κτηρίου. 2) Πολυουρεθάνη - Προέρχεται από µη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. - Γκρίζα ενέργεια: 1.000 KWh/µ3 έως και 1.200 KWh/µ3 - Οι HCFC που αντικατέστησαν τα CFC ενοχοποιούνται επίσης για την καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος - Μη ανακυκλώσιµη - Επιπτώσεις στην υγεία: Οι ισοκυανάτες που προέρχονται από µια σύνθετη διαδικασία παραγωγής µε βάση το χλώριο, απελευθερώνουν στο περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό του κτηρίου) αµίνες, ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους ανθρώπους. Σε περίπτωση δε πυρκαγιάς παράγεται κυάνιο, ουσία φοβερά τοξική. - Καµία δυνατότητα διαπνοής του κτηρίου. 3) Υαλοβάµβακας / πετροβάµβακας - Μη ανανεώσιµα (εκτός της ύαλου) που προέρχονται όµως από υλικά σε αφθονία στη φύση (άµµος, βασάλτης κλπ). - Γκρίζα ενέργεια: 150 KWh/µ3 έως 250 KWh/µ3. - Κύρια µόλυνση: Μόνο στις µονάδες παραγωγής (λόγω του διοξειδίου του άνθρακα CO2 ) και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους. 4) Περλίτης - Μη ανανεώσιµη πηγή, µε µεγάλη όµως διαθεσιµότητα στη φύση. - Γκρίζα ενέργεια: 230 KWh/µ3 - Μερική ανακύκλωσή του. - Επιπτώσεις στην υγεία: Ο περλίτης (ηφαιστειακής προέλευσης), δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες,


Εργοληπτικόν βήµα κατά τη χρησιµοποίησή του. - Προσοχή όµως στη χρησιµοποίησή του σε σύνθετες κατασκευές µε σιλικόνες και πολυουρεθάνη !! - Επίσης σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν απελευθερώνει τοξικά αέρια. - Γενικά προτείνεται σαν ένα καλό θερµοµονωτικό υλικό. 5) Το Ερακλίτ (Heraklith) - Αποδεκτό υλικό - Ανανεώσιµο όσον αυτό το ξυλόµαλλο, λιγότερο για το µαγνησίτη. - Γκρίζα ενέργεια: Απαιτεί λιγότερη (αλλά παρόλα αυτά αρκετή) ενέργεια για την παραγωγή του, µικρότερη πάντως, των άλλων υλικών. - Σηµαντικό η Ελλάδα είναι χώρα παραγωγός µαγνησίου - Εύκολα ανακυκλώσιµο. - Επιπτώσεις στην υγεία: Όλα τα υλικά στα οποία ανήκει και το Ερακλίτ δεν παρουσιάζουν προβλήµατα για την υγεία των κατοίκων ενός κτηρίου. Καίγονται δύσκολα σε περίπτωση πυρκαγιάς και δεν απελευθερώνουν τοξικές ουσίες. Παρουσιάζουν µικρή, όµως αγωγιµότητα στα ηλεκτρικά πεδία, εξαιτίας του τσιµέντου (γι αυτό και επιµένω στις σωστές γειώσεις του οπλισµού του σκυροδέµατος). 5) Ο διογκωµένος φελλός - Ανανεώσιµη πηγή. - Γκρίζα ενέργεια: Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή του 80 έως 90 KWh/µ3 - Ανακυκλώσιµο, κατά 100%. - Επιπτώσεις στην υγεία:Απόλυτα φιλικό και υγιεινό. Προσοχή όµως γιατί κάποιοι κατασκευαστές χρησιµοποιούν κατά την τοποθέτησή του, συνθετικές κόλλες, που περιέχουν φορµαλδεΰδη !! Γι αυτό να ζητάτε πάντα πιστοποιητικά σύµφωνα µε τον σχετικό κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - ∆υστυχώς αρκετά πιο ακριβό, από άλλα υλικά. Αναζητώντας το καλύτερο υλικό, δυστυχώς αυτό δεν µπορεί να βρεθεί έτσι απλά. Εξαρτάται από την περίπτωση και είναι αυτό που µπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που οι ιδιότητές του µπορούν να καλύψουν. Τεχνικές: Οι τοίχοι µπορούν να µονωθούν µε τέσσερις κυρίως τεχνικές: Α) Από το εσωτερικό µέρος τους. Στην περίπτωση αυτή το µονωτικό υλικό τοποθετείται από την πλευρά του εσωτερικού χώρου και προστατεύεται από κάποιο στερεό δοµικό υλικό που λειτουργεί όπως και το επίχρισµα. Ο τρόπος αυτός θερµοµόνωσης έχει τα εξής αποτελέσµατα: - Έχει περιορισµένο χρόνο κατασκευής - Αποτελεί φθηνότερη λύση σε σχέση µε την εξωτερική θερµοµόνωση - ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη προστασία των µονωτικών από τις εξωτερικές επιδράσεις.

33 - Έχει απλή κατασκευή - Θερµαίνεται πολύ γρήγορα ο χώρος - Η κατασκευή µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Η θερµοµόνωση των τοίχων από την εσωτερική πλευρά έχει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: - Περιορίζεται ο εσωτερικός χώρος - Ο χώρος ψύχεται πολύ σύντοµα. Μένει ανεκµετάλλευτη η θερµοχωρητικότητα του εξωτερικού τοίχου. - ∆ε λύνεται το πρόβληµα των θερµογεφυρών. - Τα δοµικά στοιχεία κινδυνεύουν από συστολές και διαστολές από τις θερµοκρασιακές µεταβολές. - Κίνδυνος ρηγµατώσεων και εισροής βρόχινου νερού. Β) Από το εξωτερικό µέρος τους. Στην περίπτωση αυτή το µονωτικό τοποθετείται στο εξωτερικό µέρος του τοίχου. Με την κατασκευή αυτή εµφανίζονται τα εξής πλεονεκτήµατα: - Ο χώρος διατηρεί τη θερµότητα και µετά τη διακοπή της θέρµανσης από τη θερµοχωρητικότητα των τοίχων. - Στους νότιους ειδικά χώρους των κτηρίων διατηρείται η θερµότητα από το ηλιακό θερµικό κέρδος γιατί αποθηκεύεται στους βαρείς εσωτερικούς τοίχους. - ∆εν εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή της εσωτερικής θερµοµόνωσης. - ∆ε µειώνεται ωφέλιµος κατοικήσιµος χώρος. - Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων προστατεύονται από τις συστολές και διαστολές. - Εξασφαλίζεται κάλυψη των θερµογεφυρών ιδιαίτερα στις πλάκες σκυροδέµατος, στα δοκάρια και στις κολώνες. Τα µειονεκτήµατα αυτής της τεχνικής είναι: - Η κατασκευή της εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι ακριβότερη σε σχέση µε τη θερµοµόνωση της εσωτερικής πλευράς του τοίχου. - ∆εν είναι πολύ εύκολη η εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης στην περίπτωση που οι τοίχοι έχουν πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές. - Υπάρχει αδυναµία εφαρµογής της εξωτερικής θερµοµόνωσης σε κτήρια µε έντονο εξωτερικό µορφολογικό ενδιαφέρον όψεων. - Απαιτούνται σκαλωσιές για τις εργασίες κατασκευής σε πολυώροφα κτήρια. - Χρειάζεται ειδική προστασία των υλικών διαφόρων στρώσεων για προστασία από τις εξωτερικές καιρικές επιδράσεις.


34

Εργοληπτικόν βήµα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) Άρθρο 27 Έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Η δηµοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµα της από την προϊσταµένη αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας ακυρώνεται πριν από την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της προϊσταµένης αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, εφόσον συντρέχει έστω και µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού εµφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειµένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και δεν µπορούν να αποκατασταθούν αλλιώς παρά µε την ακύρωση του αποτελέσµατος. β) Η οικονοµική προσφορά του τελικού µειοδότη κρίνεται µη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου. Στην περίπτωση αυτή, για την ακύρωση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή, ή το τεχνικό συµβούλιο της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού ή ενώσεις ή νοµικά πρόσωπα των οργανισµών αυτών. γ) Ο συναγωνισµός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόµενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγµατικό συναγωνισµό. Σε περίπτωση ακύρωσης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας ή ανάκλησης της σχετικής απόφασης λόγω συνεννόησης των διαγωνιζοµένων, οι συνεννοηθέντες αποκλείονται από την καθ` οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή στην εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και κινείται εναντίον τους υποχρεωτικά, µε πρωτοβουλία της προϊσταµένης αρχής, η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις πειθαρχική διαδικασία. 3. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, αν διαπιστώσει ότι εµφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία της δηµοπρασίας ή να αναµορφώσει το αποτέλεσµα της ή να διατάξει την επανάληψη της από το σηµείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη.

Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων * (ενηµερωµένος µέχρι και µε τον Ν. 4233/2014)

Επιµέλεια Τ. Γακίδη, Νοµικού Συµβούλου ΠΕΣΕ∆Ε

3ο µέρος 4. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου, ή προκειµένου να δηµοπρατήσει πάλι το έργο µε τροποποίηση των αρχικών όρων ή να το κατασκευάσει µε οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί επίσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αν η σύµβαση δεν έχει συναφθεί ή έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης ή δεκαοκτώ (18) µηνών, στις περιπτώσεις διαγωνισµού µε προεπιλογή ή µε εφαρµογή του συστήµατος προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη - κατασκευή. Το αµέσως προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση εφαρµογής του συστήµατος προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων από τον εργοδότη µε το σύστηµα της αντιπαροχής, καθώς και του συστήµατος προσφοράς που περιλαµβάνει τη µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση έργου, µε διάφορα ανταλλάγµατα. Άρθρο 28 Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιο-


35

Εργοληπτικόν βήµα ρισµένου αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δηµόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται µόνο: α) Όταν πρόκειται για σύµβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύµβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη µε απόφαση του Πρωθυπουργού. β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125 (Το άρθρο 28 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4053/ 2012) γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήµους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π∆ 171/1987 (Α΄ 84) και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012 (Η περ. γ ΄προστέθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 13 του Ν. 4071/2012). Άρθρο 29 Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός Προφορική ∆ηµοπρασία 1. Αν πρόκειται για έργο που ο προϋπολογισµός του είναι µεγαλύτερος από το όριο που επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση και µέχρι του ποσού που καθορίζεται κάθε φορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), µπορεί να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός ή προφορική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. 2. Ο πρόχειρος διαγωνισµός διενεργείται µε συνοπτική διαδικασία από τριµελή επιτροπή. 3. Η προφορική δηµοπρασία διενεργείται µε προφορικές προσφορές ποσοστού έκπτωσης ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής της. Η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόµενου και την έκπτωση που δηλώνει. Καθένας απ` αυτούς που συµµετέχει στη δηµοπρασία µπορεί, µετά την εκφώνηση και καταγραφή από άλλο συµµετέχοντα, ευνοϊκότερης προσφοράς για τον κύριο του έργου, να προσφέρει ξανά µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Το πρακτικό, µόλις τελειώσει ο διαγωνισµός, κλείνει και προσυπογράφεται από τον τελευταίο µειοδότη. Στις προφορικές δηµοπρασίες κάθε διαγωνιζόµενος προσφέρει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλες τις τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%).

4. Οι προφορικές δηµοπρασίες της προηγούµενης παραγράφου διενεργούνται µε βάση κείµενο των όρων και τιµών που εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 5. Ανακοίνωση για τη δηµοπρασία δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δηµοπρασία και τοιχοκολλάται πριν από την ίδια προθεσµία στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία. Αν δεν εκδίδεται στα όρια του Νοµού τέτοια εφηµερίδα αρκεί η πιο πάνω τοιχοκόλληση. Παράλληλα µπορεί πάντοτε κατά την κρίση της υπηρεσίας να ακολουθηθεί και οποιοσδήποτε άλλος πρόσφορος τρόπος γνωστοποίησης της δηµοπρασίας. 6. Η προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει επί ένα (1) µήνα από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Μέσα σε αυτό το µήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 7. Η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 8. Κατά τα λοιπά για την εγγύηση συµµετοχής, την επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας και την κατάρτιση της σύµβασης εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα.

ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρο 30 Σύναψη σύµβασης 1. Η σύµβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή αποτελεί συνέχεια δηµοπρασίας, συνάπτεται µε την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθεντα ως ανάδοχο, της εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής. Οι συµβατικοί όροι περιέχονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, στα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, στις οικείες εγκεκριµένες µελέτες, καθώς και στα τεύχη και σχέδια, στα οποία γίνεται παραποµπή ή αναφορά. Το, αποδεικτικού χαρακτήρα, έγγραφο συµφωνητικό που πρέπει να υπογράφεται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ύστερα από την σύναψη της σύµβασης, απαγορεύεται να µεταβάλει τους συµβατικούς όρους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύµβαση συνάπτεται µε την υπογραφή του σχετικού εγγράφου.


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

36

Εργοληπτικόν βήµα 2. α) Πριν από την εκ µέρους του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης έργου, προϋπολογισµού δαπάνης, χωρίς συνυπολογισµό του αναλογούντος φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), µεγαλύτερου του ποσού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας αυτής από κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν δεν διενεργηθεί έλεγχος, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται από την προϊσταµένη αρχή φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείµενη νοµοθεσία τον αποκλεισµό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δεν συνάπτεται. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση προς το Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου. β) Ο προβλεπόµενος από την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου έλεγχος νοµιµότητας επί των συγχρηµατοδοτούµενων συµβά- σεων εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψη τους από κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρµόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µετά την κατάθεση και των συµπληρωµατικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατάθεση αυτών. Εάν παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσµίες χωρίς το σχέδιο σύµβασης να έχει απορριφθεί µε αιτιολογηµένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου τούτο θεωρείται εγκεκριµένο. γ) Οι προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), και αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, δεν εµπίπτουν στον προβλεπόµενο από την περίπτωση α έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισµού των έργων τα οποία αφορά η προγραµµατική σύµβαση είναι κατώτερο των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Για τις συµβάσεις ανάθεσης έργων που συνάπτονται στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την περίπτωση Β΄. 3. Μετά τον κατά ανωτέρω έλεγχο νοµιµότητας της

διαδικασίας ανάθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος. 4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 2 και 3 εφαρµόζονται υποχρεωτικά και στην περίπτωση διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού επιχειρήσεων, όταν η ανάθεση γίνεται επί τη βάσει της οικονοµικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 5. Για την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού καλείται ο ανάδοχος σε ορισµένο τόπο και σε ορισµένη προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Η έγγραφη πρόσκληση γίνεται συγχρόνως µε την κοινοποίηση προς τον ανάδοχο της αντίστοιχης εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής. Μέσα στην τασσόµενη προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούµενα από τη σύµβαση έγγραφα. 6. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ή δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα από την προηγούµενη παράγραφο στοιχεία και η σύµβαση έχει κατά τα παραπάνω ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ` αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή. 7. Η σύµβαση, εκ µέρους του κυρίου του έργου, υπογράφεται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφαση της προϊσταµένης αρχής, από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναγράφει πάντοτε τον κύριο του έργου. 8. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνση του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατα της.


37

Εργοληπτικόν βήµα 9. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 10. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισµό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 11. Στις συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν, όπως κάθε φορά ισχύει (Η παράγραφος 11 προστέθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4155/2013). Άρθρο 31 Ασυµβίβαστες ιδιότητες 1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση που βασικός µέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νοµικό πρόσωπο, η ασυµβίβαστη ιδιότητα καταλαµβάνει και τα µέλη του οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νοµικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 2. Η ασυµβίβαστη ιδιότητα της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει επίσης και τα παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή του διευ-

θυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο µέσω χρηµατοδότησης ή συµφωνίας, εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαµβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργων συµµετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας του παρόντος άρθρου ερευνάται αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4. 4. Η διαπίστωση της ασυµβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή και ελέγχεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του παρόντος, εφόσον, λόγω της συνδροµής της κατά τα ως άνω ασυµβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί µε οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ ∆εδικασµένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού, εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια του εδαφίου Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος (άρθρο 45 παρ. 1 εδάφ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004). Ενεργητική διαφθορά στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του, ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά παράβαση των νόµιµων καθηκόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε. µε την οποία συνδέεται ο υποψήφιος, εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδροµής των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του παρόντος και του επόµενου άρθρου και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητα του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άµεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς.


38

Εργοληπτικόν βήµα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

5. Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, µε ισχύ ∆εδικασµένου, που να διαπιστώνει το αδίκηµα της ενεργητικής διαφθοράς, εάν µεν συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της σύµβασης κατασκευής έργου έχει ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα µέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως άνω, για τη διάπραξη του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί, τα µέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν την εκτέλεση της σύµβασης, είτε µεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα µέλη, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η αναθέτουσα αρχή. Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αποκλεισµού ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου, καθώς και οι αποφάσεις της αρχής που, κατά το άρθρο 33 του παρόντος, είναι αρµόδια για τη ∆ιαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου. 6. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 31 έως 34 του παρόντος λαµβάνονται υπόψη οι ορισµοί του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το άρθρο 2 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 Α΄). Άρθρο 32 Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων 1. Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων µε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς µετόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβίβαστου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του παρόντος. Απαγορεύεται επίσης η σύ-

ναψη δηµοσίων συµβάσεων κατασκευής έργων µε επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασικοί µέτοχοι ή τα µέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης ή εταίροι ή βασικοί µέτοχοι ή µέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδροµή του ασυµβίβαστου κατά τα οριζόµενα επίσης στο άρθρο 31 του παρόντος. 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 καταλαµβάνει και: α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονοµικά, µέσω χρηµατοδότησης, εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ή καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαµβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής. 3. Από την απαγόρευση του παρόντος εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις, των οποίων το αντικείµενο έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται µε επιχειρήσεις των οποίων βασικός µέτοχος είναι πολιτικό κόµµα που χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις επιχειρήσεις αυτές συµµετέχει άλλος βασικός µέτοχος που κατέχει τις Ασυµβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 31 του παρόντος. 4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), που προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες µε βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται, επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/ 2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδα-


39

Εργοληπτικόν βήµα φίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίρος του εταίρου επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005. γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων µε τα στοιχεία α΄ και Β΄ της παραγράφου αυτής, η επιχείρηση που πρόκειται να συµµετάσχει ή συµµετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή η επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης υποχρεούνται να καλέσει την εξωχώρια εταιρεία να εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά περίπτωση αριθµό µετοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των εταίρων ή βασικός µέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη γνώση της παράβασης εκ µέρους της επιχείρησης. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, οι µετοχές της εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση ή, εάν πρόκειται για µετοχές εισηγµένες σε ηµεδαπό χρηµατιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία µετόχων ή τις βάσεις δεδοµένων του Συστήµατος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε` της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, του προϊόντος της εκποίησης αποδιδό-

µενου στον κύριο των ακυρούµενων µετοχών. Άρθρο 33 ∆ιαδικασία ελέγχου 1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατασκευής έργων ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. Ο έλεγχος της είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσης της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν. 3310/2005 όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005 αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις Προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές. 2. Πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου µε οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλλαγµα µεγαλύτερο του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού µη συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και του αντικειµένου της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων των προηγούµενων άρθρων. Σε περίπτωση έκδοσης, πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ ∆εδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφαση της περί αποκλεισµού του υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ. προκειµένου να ελεγχθεί, το αργότερο πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, ο αποκλεισµός του. 3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει υποβάλλουν τα προβλεπόµενα από την υπ` αριθµ. 20977/23.8.2007 (ΦΕΚ 1673 Β΄) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας έγγραφα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουρ-


40

Εργοληπτικόν βήµα γού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται, συµπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούµενα ως άνω έγγραφα, τα οποία πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 4. Μετά τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατασκευής έργου, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπίπτουν στις Ασυµβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της. Σε περίπτωση έκδοσης, µετά από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ ∆εδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να προσκοµίσει την απόφαση της περί εκπτώσεως του αναδόχου στο Ε.Σ.Ρ., προκειµένου να ελεγχθεί η έκπτωση του.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο 34 Συνέπειες ελέγχου 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από απόφαση του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να επισυναφθούν στο σώµα της δηµόσιας σύµβασης, στο κείµενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε µεγαλύτερο αριθµό πρωτοτύπων ανάλογα µε τον αριθµό των συµβαλλοµένων. Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30)

ηµερών µπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθεσµία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ηµέρες, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., η οποία κοινοποιείται και στην αναθέτουσα αρχή. 2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από τη σχετική απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, σχετική απορριπτική πράξη, που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη. Η απορριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού από το Ε.Σ.Ρ., µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, η αναθέτουσα αρχή, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5, 6 και 7, προβαίνει στην κατάρτιση της δηµόσιας σύµβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό. 4. Εάν µετά τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης εκτέλεσης έργου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της διαπιστωθεί από την Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., η συνδροµή σχετικά µε τον ανάδοχο µιας από τις προαναφερθείσες Ασυµβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 7 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει µετά το ν. 3414/2005, κυρώσεις. 5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδροµή ή µη των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος, µε την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσµεύει τα όργανα που ελέγχουν τη νοµιµότητα της κατάρτισης των δηµοσίων συµβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, µε εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει. 6. Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο


Εργοληπτικόν βήµα της διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, ασκεί ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2522/1997 ( ΦΕΚ178 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και ανεξάρτητα από την προηγούµενη άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου του παραπάνω νόµου. 7. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης χωρίς προηγουµένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόµενης προθεσµίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι άκυρη, και επισύρει για τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανωτέρω σύναψη, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. 8. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακυρώσει το διαγωνισµό ή αναθέσει την εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της αναθέτουσας αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγµατος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύµβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσης της στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγµατος βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆ΟΥ, κατόπιν σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής, µε την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρµόδιας ∆ΟΥ αποτελεί νόµιµο τίτλο για την είσπραξη του ως δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Εάν αναθέτουσα αρχή είναι νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, εφόσον γι` αυτά τα νοµικά πρόσωπα δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ΚΕ∆Ε.

* O Αναστάσιος Γακίδης είναι Νοµικός Σύµβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623 Τηλ. 2310277178, Fax: 2310235700, e-mail: gakidisl@otenet.gr


42

Εργοληπτικόν βήµα

Λάρισα, Λέσβος και Ηράκλειο για τον Ν. 4250/2014

από µια δηµοπρασίες! Επίσης η µη τήρηση των κατωτέρων ορίων θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσµα!

Στην ανάγκη έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ αναφέρεται ο ΣΕ∆Ε Λάρισα µε επιστολή του ∆Σ προς την ΠΕΣΕ∆Ε.

2

Σχετικά µε τη νοµική συµβουλή του κου Γακίδη, προφανώς αν εφαρµοστεί ο νέος νόµος θα γίνονται ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικοί και άρα θα πραγµατοποιούνται και οι γνωστού τύπου δηµοπρασίες.

Σε αυτή αναφέρει: «Αναφερόµενοι στις διατάξεις του Ν. 4250.2014 (άρθρο 1) περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόµισης πρωτοτύπων εγγράφων προς τις ∆ηµόσιες Αρχές, από τις οποίες «έµµεσα» συνάγεται η µη απαίτηση προσκόµισης πρωτότυπης βεβαίωσης ΜΕΕΠ στις δηµοπρασίες και λαµβάνοντας υπόψη σχετική αλληλογραφία σας, σας γνωρίζουµε ότι το ∆Σ του Συνδέσµου µας θεωρεί απαραίτητη την δραστηριοποίηση της ΠΕΣΕ∆Ε για την µη κατάργηση της υποχρεωτικής προσκόµισης του πρωτότυπου ΜΕΕΠ, διότι κατά κύριο λόγο πλήττει τις µικρές και µεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις – µέλη της ΠΕΣΕ∆Ε- οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να εκπροσωπούνται ταυτόχρονα σε πολλές δηµοπρασίες έργων, όπως έχουν την δυνατότητα άλλες µορφές εταιρειών. Επίσης µας βρίσκει αντίθετους η άποψη του Νοµικού Συµβούλου της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γακίδη για την µη δραστηριοποίηση της Ένωσης όσον αφορά το θέµα αυτό».

3

BHMA συνδέσµων

Παρέµβαση ζητά και ο ΣΠΕ∆Ε Λέσβου επισηµαίνοντας τον κίνδυνο αφανισµού των µικρών και µεσαίων ατοµικών επιχειρήσεων. Στην από 3 Ιουνίου επιστολή του ∆Σ προς την ΠΕΣΕ∆Ε, αναλυτικά σηµειώνεται: «Αναφορικά µε τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (άρθρο 1) περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόµισης πρωτοτύπων εγγράφων γενικότερα σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίας αλλά ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο µας, τη µη προσκόµιση του πρωτοτύπου πτυχίου ΜΕΕΠ σε διαγωνισµούς, µελετώντας προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα που µας αποστείλατε, το ∆.Σ. του ΣΠΕ∆Ε ΛΕΣΒΟΥ :

1

Θεωρεί εξαιρετικά σηµαντική και επείγουσα την δραστηριοποίηση της ΠΕΣΕ∆Ε αλλά και των λοιπών εργοληπτικών οργανώσεων, έτσι ώστε ο κάθε εργολήπτης να µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµούς προσκοµίζοντας το πρωτότυπο του πτυχίου του ΜΕΕΠ. Το επείγον του θέµατος έγκειται στο γεγονός ότι αν τελικά εφαρµοστεί καθολικά η µη επίδειξη του πρωτοτύπου πτυχίου, θα πρέπει να εξαφανιστούν από τον εργοληπτικό χάρτη οι µικρές και µεσαίες ατοµικές κυρίως εταιρίες οι οποίες δεν έχουν φυσικά δυνατότητες συµµετοχής σε πάνω

Τέλος, επανερχόµαστε σε παλαιότερη πρόταση µας που αφορά την οργάνωση παντεχνικής διαµαρτυρίας σχετικά µε το νέο νοµοσχέδιο αλλά και όποια άλλα προβλήµατα προκύπτουν όπως το σχετικό µε τις πρωτότυπες βεβαιώσεις. Είµαστε τώρα περισσότερο από ποτέ βέβαιοι πως πρέπει να κινηθούµε ενωµένοι, όσο αυτό είναι δυνατόν για να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις των καιρών.» Στην ανάγκη έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν.4250/2014 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ αναφέρεται και ο ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου. «Το ∆.Σ. του συνδέσµου µας, στην συνεδρίαση του στις 4.6.2014, αφού έλαβε γνώση του παραπάνω θέµατος, του από 15.05.2014 σχεδίου της κοινής επιστολής των Ε.Ο. και της αντίθετης, µε το πνεύµα της κοινής επιστολής, άποψης του νοµικού Συµβούλου της ΠΕΣΕ∆Ε κ Γακίδη, συζήτησε το θέµα και η οµόφωνη άποψη του είναι: - Η πιθανή µη εξαίρεση της βεβαίωσης εγγραφής ΜΕΕΠ από τις διατάξεις του Ν. 4250/14, που καταργεί γενικώς την υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων δηµοσίων εγγράφων, αποτελεί ευθεία και στοχευµένη βολή κατά της βιωσιµότητας των µικρών και µεσαίων εργοληπτών και ιδιαίτερα των ατοµικών επιχειρήσεων. - Η ΠΕΣΕ∆Ε οφείλει να προβεί, µε κάθε θεµιτό και πρόσφορο µέσο, σε όλες εκείνες τις ενέργειες και δράσεις που θα εξασφαλίσουν την έκδοση της ΚΥΑ για εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν.2450/14 της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ. - Το σχέδιο της κοινής επιστολής των Ε.Ο. είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά θα µπορούσε να έθετε το πρόβληµα µε µεγαλύτερη έµφαση και οξύτερο τρόπο. Και φυσικά σε καµιά περίπτωση δεν αρκεί µόνο µια κοινή επιστολή. - Η άποψη του νοµικού Συµβούλου της ΠΕΣΕ∆Ε, µε την οποία σαφώς διαφωνούµε, σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει και υποστείλει τις συνδικαλιστικές ενέργειες και δράσεις της ΠΕΣΕ∆Ε για το συγκεκριµένο ζήτηµα».


43

Εργοληπτικόν βήµα

Τα προβλήµατα του κλάδου, τέθηκαν επί τάπητος σε εκδήλωση του Σ.Π.Ε.∆.Ε. Ν. Καστοριάς Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε η ενηµερωτική εκδήλωση του Σ.Π.Ε.∆.Ε. Ν. Καστοριάς την Τετάρτη 11 Ιουνίου. Οι εισηγήσεις αφορούσαν όλα τα κρίσιµα ζητήµατα του χώρου ενώ ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις µε τους παρευρισκοµένους όπου οι Χρήστος Κοτορένης, Ηρώ Μήτρου, Ορέστης Μεσοχωρίτης και Αναστάσιος Γακίδης προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν όλα τα σκοτεινά σηµεία. Ο Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Ν. Καστοριάς & Μέλος ∆.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. Χρήστος Κοτορένης αναφέρθηκε στις

εξελίξεις γύρω από το ΤΣΜΕ∆Ε, επισηµαίνοντας πως βρισκόµαστε ήδη στην ώρα µηδέν. Στα συνταξιοδοτικά θέµατα και προβλήµατα αναφέρθηκε από την πλευρά της η Ηρώ Μήτρου, ενώ ο Ορέστης Μεσοχωρίτης αναφέρθηκε στο νέο θεσµικό πλαίσιο ∆ηµόσιων Συµβάσεων που βρίσκεται στην τελική ευθεία ψήφισης στην Βουλή απειλώντας τον κλάδο. Στις αλλαγές στη Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων αναφέρθηκε ο νοµικός σύµβουλος της ΠΕΣΕ∆Ε Αναστάσιος Γακίδης. Τέλος ο δικηγόρος Γεώργιος ∆ανιήλ ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες για τις «Ποινικές και Πειθαρχικές ευθύνες ∆.Υ. στην εκτέλεση ∆.Ε.» Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε κ. Γάγαλης.


44

Εργοληπτικόν βήµα

the LED Company Λαµπτήρες LED τελευταίας τεχνολογίας Οι λαµπτήρες LED τελευταίας τεχνολογίας της The LED Company* µπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη σε εσωτερικό & εξωτερικό φωτισµό, για κάθε οικιακό ή επαγγελµατικό χώρο. Μέσα από ένα ευρύ φάσµα προϊόντων, που περιλαµβάνει από απλούς λαµπτήρες LED έως και εξειδικευµένα συστήµατα φωτισµού, επιτυγχάνεται εντυπωσιακή εξοικονόµηση ρεύµατος, µέγιστη απόδοση & ποιότητα φωτός και µεγάλη διάρκεια ζωής. Με εξειδικευµένους συνεργάτες και επιλεγµένους προµηθευτές από ολόκληρο τον κόσµο, η The LED Company διαθέτει όλη την απαραίτητη γκάµα και τεχνογνωσία για την πλήρη κάλυψη κάθε απαίτησης σε φωτισµό LED, από την αρχική µελέτη έως και την τελική εγκατάσταση. Η τεχνολογία LED προσφέρει λύσεις εξαιρετικής πιστότητας & χάρη στα πολλαπλά της πλεονεκτήµατα πλέον αντικαθιστά τον συµβατικό ενεργοβόρο φωτισµό, αποτελώντας την πιο προηγµένη τεχνολογία φωτός. Η The LED Company προσφέρει χονδρική πώληση LED, ενώ αναλαµβάνει την υποστήριξη για την ένταξη επιχειρήσεων & τη διαχείριση έργου στα προγράµµατα ΕΣΠΑ για επιδότηση φωτισµού LED. *Η The LED Company ανήκει στον όµιλο Cocoon Ενεργειακή Α.Ε. Πληροφορίες: The LED Company Ερµού 8, Αθήνα, Τηλ: 211 7109382, Fax: 211 7109384, Website: www.theledcompany.gr E-mail: info@theledcompany.gr, F: facebook.com/TheLedCompany.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ νέα

Η Cocoon Eco Energy επίσηµος συνεργάτης της Wesper στην Ελλάδα Η Cocoon Eco Energy ανακοίνωσε επίσηµα τη συνεργασία της στον τοµέα του κλιµατισµού µε τον γαλλικό οίκο Wesper της Airwell Group. Η Airwell Group αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό κατασκευαστή µηχανηµάτων κλιµατισµού και µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες κλιµατισµού στον κόσµο. Με 3 µονάδες παραγωγής σε Γαλλία & Ιταλία και παρουσία σε εκατοντάδες χώρες ανά τον κόσµο, η Wesper διαθέτει κορυφαία µηχανήµατα κλιµατισµού που διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent και µπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη για κάθε απαίτηση έργου. Πιο συγκεκριµένα, η γκάµα µηχανηµάτων της Wesper περιλαµβάνει: • Αντλίες θερµότητας αέρα-νερού • Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, VRV, ηµικεντρικά & κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού • Chillers, βιοµηχανικά αερόθερµα, αερόψυκτα & υδρόψυκτα συγκροτήµατα, rooftops, remote condensers • Ειδικές εφαρµογές κλιµατισµού (close control units, ductable units). Η Cocoon Eco Energy αποτελεί µία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας & των Συστηµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας και σηµειώνει δυναµική παρουσία στον τοµέα του κλιµατισµού. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τόσο µε τη γαλλική Wesper όσο και µε τη γερµανική Apolloteck, παρέχει µηχανήµατα κλιµατισµού κορυφαίας ποιότητας που καλύπτουν όλο το φάσµα αναγκών της αγοράς (έργα τεχνικών εταιρειών, µελετητικών γραφείων κ.α., καθώς και το εµπορικό δίκτυο και τους επαγγελµατίες του κλιµατισµού). Πληροφορίες: Cocoon Eco Energy Ερµού 8, Αθήνα, Τηλ: 211 7109037, Website: www.cocoon.gr, E-mail: info@cocoon.gr


45

Εργοληπτικόν βήµα

Daikin: Έµπνευση σε κάθε χώρο Ανακαλύψτε έναν νέο κόσµο εσωτερικής διακόσµησης. Η επόµενη γενιά οικιακών κλιµατιστικών είναι εδώ και προσφέρει έξυπνη τεχνολογία σε ένα κοµψό σχήµα µε καµπύλες. Το Daikin Emura είναι το αποτέλεσµα πολυετούς εµπειρίας στην καινοτοµία προϊόντων, µέσω της οποίας δηµιουργήθηκε το πρώτο κλιµατιστικό που σχεδιάστηκε για την ικανοποίηση µιας µοναδικής Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής αισθητικής. Προσφέροντας µια εξελιγµένη λύση για τους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους, η νέα σειρά Daikin Emura συνδυάζει τέλεια το σχήµα και τη λειτουργικότητα για τη δηµιουργία µιας εικόνας σύγχρονου κλιµατισµού. ∆ιαθέσιµη σε ασηµί/ανθρακί ή σε κατάλευκο µατ, το Daikin Emura έχει σχεδιαστεί για τη δηµιουργία ενός εξαιρετικά λεπτού προφίλ, το οποίο αποτελεί µια δήλωση µοντέρνου σχεδιασµού σε οποιοδήποτε τοίχο. Η διακριτικής εµφάνισης εξωτερική µονάδα είναι εξοπλισµένη µε ένα εξαιρετικά έξυπνο σύστηµα ελέγχου, το οποίο µπορεί να χειρίζεται ο χρήστης αποµακρυσµένα µέσω Wifi, ακόµα και όταν βρίσκεται εκτός της οικίας του. Ένας αισθητήρας intelligent eye και η τρισδιάστατη παροχή αέρα 3D εξοικονοµούν ενέργεια όταν ο χώρος είναι άδειος και κατευθύνουν την παροχή αέρα µακριά από τα άτοµα στο χώρο, προς αποφυγή κρύων ρευµάτων, µειώνοντας εξαιρετικά την κατανάλωση ρεύµατος σε σύγκριση µε τις συνήθεις µονάδες κλιµατιστικών και αυξάνοντας την άνεση. Με αθόρυβη λειτουργία έως 19dB(A) και ενεργειακές επιδόσεις έως Α+++, η απόδοση και η πολυτέλεια µπορούν τώρα να συνδυαστούν. Για ένα περισσότερο υγιεινό οικιακό περιβάλλον, το φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισµού αέρα του Daikin Emura παγιδεύει τα µικροσκοπικά αιωρούµενα σωµατίδια σκόνης, απορροφά τους οργανικούς ρύπους, όπως τα βακτήρια και τους ιούς και διασπά αποτελεσµατικά τις οσµές. Πληροφορίες: www.daikin.gr

Συµµετοχή της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στην FIREX INTERNATIONAL 2014 Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η 1η αµιγώς ελληνική βιοµηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας, συµµετείχε στην έκθεση FIREX INTERNATIONAL 2014, που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2014. Η FIREX INTERNATIONAL έχει χαρακτηριστεί ως µία από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις σχετικές µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα πυρανίχνευσης και τα τελευταία χρόνια εντείνεται πολύ το ενδιαφέρον του παγκόσµιου κοινού για αυτήν. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., έκανε αισθητή την παρουσία της στην FIREX INTERNATIONAL 2014, µία ακόµη έκθεση διεθνούς κύρους µε απόλυτη επιτυχία. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες ιδέες και λύσεις στους τοµείς των Αναλογικών ∆ιευθυνσιοδοτηµένων Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Πυρανίχνευσης τα οποία διαθέτους πιστοποιητικά από κορυφαίους οίκους πιστοποίησης όπως LPCB, VDS κ.α. καθώς και Νέα Κεντρικά ∆ιευθυνσιοδοτούµενα Συστήµατα Φωτισµού ασφαλείας. Στο περίπτερο της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. παρουσιάστηκε η σειρά των νέων προϊόντων της που διαθέτει για την πυρασφάλεια, για τον φωτισµό ασφαλείας, για συστήµατα ανίχνευσης αερίων καθώς και για προϊόντα των υπολοίπων κατηγοριών. Η συνολική παρουσία των εκθεµάτων υπήρξε αντιπροσωπευτική των καινοτόµων προϊόντων της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και καινοτοµία σε ανταγωνιστικές τιµές και δίνουν λύσεις στην αυξανόµενη ζήτηση της αγοράς. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. από το 1979, έτος ιδρύσεώς της, έως και σήµερα συνεχίζει να ηγείται στην ελληνική αγορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής και να εξαπλώνετε δυναµικά στο εξωτερικό, εξάγωντας Ελληνική Τεχνολογία Αιχµής σε 72 χώρες παγκοσµίως. Νωρίτερα, η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. Συµµετείχε στα Ποσειδώνια 2014 µέσω του κοινού περιπτέρου µε τον ΗΦΑΙΣΤΟ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HEMEXPO), µε κοινό σκοπό την προώθηση ελληνικών προϊόντων στα ελληνόκτητα πλοία, αφού οι Ελλάδα αποτελεί την µεγαλύτερη παγκόσµια ναυτιλιακή δύναµη µε περισσότερα από 4.000 πλοία, αποτελώντας το 16% του παγκόσµιου στόλου. H OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η µεγαλύτερη αµιγώς ελληνική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλείας, παράγει πιστοποιηµένα προϊόντα, κυρίως φωτιστικά, για εσωτερικούς χώρους και για µηχανοστάσια πλοίων.


46

Εργοληπτικόν βήµα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

1

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

2

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

3

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

4

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

5

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

6

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

7

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

8

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

9

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

10

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

11

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

12

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

13

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

14

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

15

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

16

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

17

18

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

19

20

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

21

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

22

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

23

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

24

29

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

30

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31

Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Ιουλίου. Υποβολή αντιτύπου ημερολογίου διαφημίσεων από τα μέσα ενημέρωσης περιόδου: Μαΐου - Ιουνίου. Δήλωση της Ε.Χ.Α.Ε.και απόδοση φόρoυ επί πωλήσεων μετ oχών προηγούμενου μήνα. Δήλωση φόρoυ συναλλαγών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

25

26

Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) προηγούμενου μήνα. Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Φ4) προηγούμενου μήνα. Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα.

Υποβολή έκτακτης Ενημέρωση ημερολογίων, γενικών και αναλυτικών καθολικών για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.). Ενημέρωση του συγκεντρωτικού ημερολογίου, του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πρακτόρων αυτών προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου. Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων για τους επιτηδευματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

27

28

Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013) περιόδου Ιουνίου

Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ και το ελληνικό δημόσιο. Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής πάυσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου.


Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 90 04-05/2014  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 90

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 90 04-05/2014  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 90

Advertisement