__MAIN_TEXT__

Page 1

ΤΕΥΧΟΣ 102 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΜΟΣ 4412/2016:

Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Οι ΜΜΕ στην κλίνη του Προκρούστη

Βοήθηµα ν 4412/16 για τα καθήκοντα του επιβλέποντα µηχανικού

Η πρόταση της ΠΕΣΕΔΕ για την αιτιολόγηση των χαµηλών προσφορών ΧΑΝΙΑ 2016 19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων ΠΕΣΕΔΕ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016


4

Εργοληπτικόν βήµα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 Κωδικός εντύπου 011271 ∆ιµηνιαία Έκδοση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θεµιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3838759 e-mail: secretary@pesede.gr www.pesede.gr

Editorial Θέµα: Πρόταση της ΠΕΣΕ∆Ε για την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την «εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής» Βοήθηµα για Ν4412/2016 ∆ιατάξεις για απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ∆ιατάξεις για τις συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Τα καθήκοντα του επιβλέποντα Μηχανικού κατά την εκτέλεση ∆ηµόσιας Σύµβασης έργου και µελέτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016 Θέµα: 19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσµων ΠΕΣΕ∆Ε

6 Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε

8 10-18 10 12 16 20-30 32

Θέµα: ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί & Χειρισµός Μηχανηµάτων Έργων

34

Στοιχεία Συνδέσµων

36

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ Γιώργος Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τάσος Γακίδης Νοµικός Σύµβουλος ΠΕΣΕ∆Ε SynTaxis, λογιστική εταιρία ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Πελαγία N. Κατσούλη ΕΚ∆ΟΤΗΣ GOBLUEHELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ e-mail: info@gobluehellas.org www.gobluehellas.org

www.pesede.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Κυριακή Ζαµπάρα zabara@gobluehellas.org

Νέα, δραστηριότητες, νοµικά και φορολογικά θέµατα άµεσα και έγκυρα, από το χώρο εργασίας, ότι ώρα επιθυµείτε.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Μάχη ∆εϊµέζη mdeimezi@gobluehellas.org


6

Εργοληπτικόν βήµα

Προσαρµογή στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή οι ΜΜΕ στο κρεββάτι του Προκρούστη; Γράφει ο Γιώργος Γάγαλης (Πρόεδρος της ΠΕΣΕ∆Ε) Η παραγωγή Τεχνικού Έργου, ∆ηµόσιου αλλά και Ιδιωτικού, µετά από έξι χρόνια ύφεσης, εισέρχεται σε νέα χειρότερη φάση, πλήρους αποδιοργάνωσης. Κι αυτό οφείλεται τόσο στην ψήφιση του νέου νόµου 4412/16 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όσο και στον επερχόµενο νόµο για τα Μητρώα και συστήµατα ελέγχου ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Έργων. Η ολοκλήρωση µόνο του πρώτου νοµοθετήµατος προϋποθέτει την έκδοση 45 συµπληρωµατικών αλλά απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), 3 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (Π∆) και τουλάχιστον 2 εγκυκλίων για την εφαρµογή του Νόµου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του δεύτερου νοµοθετήµατος απαιτεί κατ’ ελάχιστον 18 µήνες: Οκτώ µήνες για την έκδοση του Π∆ µε τις λεπτοµέρειες εγγραφής και κατάταξης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, 4 µήνες για την υλοποίηση του σχετικού ηλεκτρονικού συστήµατος, πλέον τον χρόνο εγγραφής και κατάταξης των ενδιαφεροµένων, ο οποίος εκτιµάται ότι δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 6 µηνών. Και ας µην ξεχνάµε την αδυναµία - ανικανότητα του ΤΕΕ να αναλάβει την τήρηση των Μητρώων Φυσικών Προσώπων. Η ΕΑΑ∆ΗΣΥ από την άλλη, εν αναµονή της οριστικοποίησης των βασικών παραµέτρων για τις δηµοπρατήσεις, εκδίδει µόνο µη δεσµευτικά «υποδείγµατα» τευχών δηµοπράτησης και ο δρόµος στην αυθαιρεσία είναι ανοικτός. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι οι κατασκευές µπαίνουν σε βαθιά κατάψυξη, για τα επόµενα, τουλάχιστον 2 χρόνια. Η αδυναµία ωρίµανσης, µελέτης, δηµοπράτησης και υλοποίησης νέων έργων, ∆ηµόσιων αλλά και Ιδιωτικών, απαραίτητων για την περίφηµη «ανάπτυξη», είναι πασιφανής και το χειρότερο, θα διαρκέσει επί πολύ µακρόν. Η ευθύνη, ίσως και εγκληµατική αµέλεια ή ακόµη και πρόθεση της Πολιτείας είναι δεδοµένη και οι Κυβερνόντες θα κριθούν από τους Πολίτες. Ευθύνη όµως- και µάλιστα τεράστια- φέρει και το κεντρικό ΤΕΕ, το οποίο είναι “ωσεί παρόν” απέναντι στις δυσµενείς για τον κλάδο εξελίξεις. Εν αντιθέσει µε τα τοπικά «Περιφερειακά» τµήµατα ΤΕΕ, που δίνουν στην Επαρχία καθηµερινά τον δικό τους άνισο αγώνα, µακριά από τα κέντρα της Εξουσίας. Κι όλα αυτά στο όνοµα της εναρµόνισης µε τις κοινοτικές οδηγίες. Τι προβλέπουν όµως αυτές οι περίφηµες Οδηγίες? ∆ιαβάζουµε από το προοίµιο των Οδηγιών: «… διευκόλυνση ιδίως της συµµετοχής µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δηµόσιες προµήθειες, καθώς και για να µπορέσουν οι αγοραστές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δηµόσιες προµήθειες για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές έννοιες και όροι, προκειµένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου και να ενσωµατωθούν ορισµένες πτυχές από τη σχετική πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης …». ∆ηλαδή, όλο αυτό το πάγωµα των κατασκευών, γίνεται «για το καλό µας», για την διευκόλυνση των ΜΜΕ, για την επίτευξη κοινωνικών στόχων και για την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου. Και αφού περάσουµε κανά δυο χρόνια πλήρους απραξίας και απαξίωσης της κατασκευής, και αφού έχει διαλυθεί το σύνολο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, θα προσκαλέσουµε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων, να καταταγούν µε βάση την εµπειρία που θα έχουν «αποκτήσει» στα χρόνια αυτά της πλήρους απραξίας. Και ποια έργα τρέχουν στο ενδιάµεσο µε «χίλια»? Μα φυσικά τα έργα παραχώρησης και του Μετρό και οι επενδύσεις του «Ελληνικού», της FRAPORT και του ΤΑΡ και κανένα άλλο. ∆ηλαδή, για άλλη µια φορά κοιτάµε να κοροϊδέψουµε τους «κουτόφραγκους», να συνθλίψουµε τους µικροµεσαίους και να ανοίξουµε δρόµο σε παλαιούς και νέους «µεγάλους» µε βοσκοτόπια. Κάποτε µας έφταιγαν οι «Σαµαροβενιζέλοι», τώρα µας φταίνε οι «Συριζοανελ». Μήπως τελικά µας φταίει το κεφάλι µας, αφού θεωρούµε ότι επαγγελµατίες Πολιτικοί - Συνδικαλιστές, που δεν έχουν εργασθεί ποτέ τους και ζουν από την Πολιτική και τον Συνδικαλισµό θα µας σώσουν;;

ΑΙΧΜΗΡΑ

Μέλη του ∆.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Γάγαλης Γιώργος, (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Θεσ/νίκης & ΚΜ.) Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μυλωνάς Αριστοτέλης, (τ. Πρόεδρος του ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Μαρία Τσιοµπάνου, (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε ∆. Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευάγγελος Γαλάνης (τ. Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πατρών) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Στέργιος Γαλάνης (ΣΕ∆Ε Πατρών) ΤΑΜΙΑΣ Εµµανουήλ Σινωπίδης (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πιερίας) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αψώκαρδου Βασιλική (Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Λέσβου) Βάρκας Ιωάννης (ΣΠΕ∆Ε ∆υτικής Μακεδονίας) Γρυλλάκης Αναστάσιος (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Ηρακλείου) ∆ερµεντζόγλου Ιωάννης (ΣΠΕ∆Ε Καβάλας) Ζωντανός Ηλίας (ΣΠΕ∆Ε Μεσσηνίας) Καλογρίδης Εµµανουήλ (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Χανίων) Καλτσάς Νικόλαος (ΣΠΕ∆Ε Φθιώτιδας) Καντζούκης Ιωάννης (ΣΕ∆Ε Ηλείας) Κατσιδονιωτάκης Κων/νος (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Λασιθίου) Κατσικάρη Γεωργία (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Θράκης) Κοτορένης Χρήστος (Πρόεδρος ΣΠΕ∆Ε Καστοριάς) Κυρίτσης Βάϊος (Γεν. Γραµµατέας ΣΕ∆Ε Λάρισας)

Λύρος Κωνσταντίνος (ΣΕ∆Ε Μεσολογγίου – Ναυπάκτου) Μήτρου Ηρώ (Γενική Γραµµατέας ΣΠΕ∆Ε Θεσσαλονίκης & Κεντρ. Μακεδονίας) Παπαβασιλείου Αναστασία (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Άρτας) Παπαευαγγέλου ∆ηµήτρης (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Καρδίτσας) Ρουπακιάς Γεώργιος (ΣΕ∆Ε Λάρισας) Τσάντας Παναγιώτης (ΣΕ∆Ε Καβάλας) Τσιακίρης Απόστολος (Πρόεδρος ΣΕ∆Ε Έβρου) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γιώργος Γάγαλης Μυλωνάς Αριστοτέλης Μαρία Τσιοµπάνου Ευάγγελος Γαλάνης Στέργιος Γαλάνης Γιώργος Ρουπακιάς Απόστολος Τσιακίρης ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Γελαδάρης Ιωάννης (Πιερία) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Ρούλιος Αντώνιος (Ρέθυµνο) Ορφανίδης ∆ηµήτριος (Καβάλα) Πολιτίδης Θεοδώρος (Πτολεµαΐδα) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κουβουκλιώτης Φώτης (Θεσσαλονίκης & Κ.Μ) Κουτράκης ∆ηµήτρης (Ρέθυµνο) Μαντάς Πέτρος (Πάτρα)


8

Εργοληπτικόν βήµα

Στο τραπέζι του ∆ιαλόγου η Πρόταση της ΠΕΣΕ∆Ε για

την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την «εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής». Είναι περιττό να υπενθυµίσουµε, ότι η προηγούµενη εµπειρία από την εφαρµογή της «αιτιολόγησης ΧΠ», είναι για όλους τους εµπλεκόµενους µε την παραγωγή ∆ηµόσιων Έργων τραυµατική και είχε οδηγήσει σε σωρεία σκανδαλωδών συµβάσεων και σε καθεστώς γενικευµένης διαπλοκής. Προκειµένου να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος (κατά)χρήσης της «αιτιολόγησης ΧΠ» η ΠΕΣΕ∆Ε προχώρησε στην κατάθεση εναλλακτικής λύσης, η οποία έχει ήδη γίνει αποδεκτή και έχει τεθεί προς συζήτηση µεταξύ των αρµόδιων φορέων του Υπουργείου και της ∆ιοίκησης της ΠΕΣΕ∆Ε.

ΘΕΜΑ

Η πρόταση της ΠΕΣΕ∆Ε προσανατολίζεται στην υποβολή από µέρους του συµµετέχοντος, ήδη από την φάση της προσφοράς, εκείνων των στοιχείων που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να αξιολογήσει µε αντικειµενικότητα την αξιοπιστία της προσφοράς. Η προσφορά θα πρέπει να είναι δεσµευτική ως προς την ποιότητα των προσφερόµενων υλικών και µηχανηµάτων και θα πρέπει να προκύπτει µετά από έλεγχο της συµβατικής µελέτης από τον Προσφέροντα και δέσµευσή του ως προς τις ποσότητες. ∆υστυχώς, οι προτάσεις που έχουν παρουσιασθεί από άλλους φορείς, προσανατολίζονται απλώς στην χρήση αλγορίθµου (µαθηµατικού τύπου), όχι όµως για τον προσδιορισµό του αναδόχου, αλλά για τον προσδιορισµό µίας έκπτωσης. Έκπτωσης πάνω στην οποία οι προσφέ-


Εργοληπτικόν βήµα ροντες θα πρέπει να καλούνται για «αιτιολόγηση», ενώ οι προσφέροντες χαµηλότερη από το όριο έκπτωση, θα αναλαµβάνουν (σύµφωνα µε τις προτάσεις αυτές) το έργο χωρίς «αιτιολόγηση». Πιστεύουµε, ότι η τυχόν χρήση τέτοιων αλγορίθµων (µαθηµατικών τύπων) µε «αντικειµενικά» ή όχι κριτήρια, δεν θα έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, ενώ θα οδηγήσει εκ νέου σε γενικευµένη διαπλοκή µεταξύ υπηρεσιών και αναδόχων, ενώ είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτηθεί και νέος κύκλος βάσιµων νοµικών αµφισβητήσεων των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την πρόταση της ΠΕΣΕ∆Ε: Α) ο Προσφέρων πρέπει να έχει την δυνατότητα ελέγχου της συµβατικής Μελέτης και προτάσεων – υποδείξεων διόρθωσης σφαλµάτων και τυχόν αναγκαίων συµπληρώσεων, κατά το άρθρο 68 του ν4412/16, Α1) η συµβατική Μελέτη, όπως οριστικοποιείται, συµπεριλαµβάνει πίνακα «κύριων» υλικών και µηχανηµάτων, προς συµπλήρωση από τον Προσφέροντα, Β) µετά την οριστικοποίηση της συµβατικής µελέτης, οι προσφορές µπορούν να είναι δεσµευτικές, τόσο κατά την ποιότητα (προσφερόµενα υλικά και µηχανήµατα), όσο και κατά τις ποσότητες των τµηµάτων των οποίων η προµέτρηση είναι δυνατή (κατ’ αποκοπήν τίµηµα). Λοιπά τµήµατα του έργου των οποίων η ακριβής προµέτρηση δεν είναι δυνατή, η προσφορά γίνεται αναλυτικά κατά οµάδες οµοειδών εργασιών, Β1) σχετικά µε την προσφερόµενη ποιότητα, συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα τεύχος Τεχνικής Προσφοράς που περιλαµβάνει τα κύρια προσφερόµενα υλικά και µηχανήµατα κατά το άρθρο 94 του ν4412/16, Β2) σχετικά µε τις προσφερόµενες ποσότητες των κατ’ αποκοπήν τιµηµάτων, συνυποβάλλεται τεύχος ανάλυσης του κατ’ αποκοπήν τιµήµατος κατά το άρθρο 95, παρ 2γ του ν4412/16, Γ) στην περίπτωση που προσφορά «φαίνεται» ασυνήθιστα χαµηλή, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, ανατρέχει στα Β1 και Β2 συνυποβληθέντα στοιχεία, προκειµένου να ελέγξει την εφαρµοσιµότητα της προσφοράς Σύµφωνα µε τα παραπάνω, απαιτείται γενικευµένη εφαρµογή συνδυασµού των παρακάτω άρθρων του ν4412/16 ως εξής, 1. ∆ιαβούλευση επί της συµβατικής µελέτης (ορθότητα, πληρότητα, προµετρήσεις κλπ) - Άρθρο 68 2. Οικονοµική προσφορά µε σύστηµα ή µε συνδυασµό συστηµάτων ως εξής: 2.1. Με επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών, για αφανείς εργασίες που δεν µπορούν να προµετρηθούν µε σαφήνεια, - Άρθρο 95, 2α 2.2. Με κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τµήµατα του έργου, για τις εργασίες που µπορούν να προµετρηθούν µε σαφήνεια - Άρθρο 95, 2γ (απαιτείται τροποποίηση ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί το άρθρο γενικώς και όχι µόνο για τα έργα της παρ. 1 του άρθρου 50) 3. Συνυποβολή µε την οικονοµική προσφορά και τεύχους Τεχνικής Προσφοράς που θα περιλαµβάνει κατάλογο και πιστοποιητικά των κύριων προσφερόµενων προς ενσωµάτωση στο έργο υλικών, σύµφωνα µε πίνακα που περιλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού. - Άρθρο 94 (απαιτείται τροποποίηση ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί το άρθρο γενικώς και όχι µόνο για τα έργα του άρθρου 50).

9


10

Εργοληπτικόν βήµα

Ν4412/2016 ∆ιατάξεις για απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης Του Τ. Γακίδη, Νοµικού Συµβούλου ΠΕΣΕ∆Ε

ΒΟΗΘΗΜΑ

Σ

ύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 26 («Επιλογή των διαδικασιών») του Ν. 4412/2016, «Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό». Μεταξύ των «ειδικών περιπτώσεων και περιστάσεων που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32» περιλαµβάνεται, στην παράγραφο 2 («Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: ....), η περίπτωση γ΄, κατά την οποία οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση «στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 118 («Απευθείας ανάθεση») ορίζονται τα εξής: «1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 2. ...... 3. ....... 4. ....... 5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δηµοσιεύει, µία φορά κατ ́ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων/µελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται

τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόµενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύµβαση υπογράφεται µε τον ανάδοχο που αναδεικνύεται µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύµβασης (ποσό σύµβασης, ανάδοχος κ.λ.π.), η οποία αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συµµετέχει στις επόµενες κληρώσεις του έτους. Με βάση την παρούσα διάταξη µπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, µία ή περισσότερες συµβάσεις, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος, για ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. 6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων, µέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήµατος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές (ΚΗΜ∆ΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα».


11

Εργοληπτικόν βήµα Εξυπακούεται ότι µια αναθέτουσα αρχή µπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (δηλαδή στη «διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό» της παρ. 6 του άρθρου 26) σύµβασης εκτιµώµενης αξίας χωρίς ΦΠΑ κατώτερης του ποσού των 20.000,00 ευρώ επικαλούµενη τη διάταξη της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 («κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόµενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή»), οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 118 (ηλεκτρονική κλήρωση κ.λ.π.). Υπενθυµίζω, τέλος, α) την υποχρέωση σύνταξης γραπτής έκθεσης κατ’ άρθρο 341 του Ν. 4412/2016 («1. Για κάθε σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και κάθε εισαγωγή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές του Βιβλίου Ι συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο και την αξία της σύµβασης, της συµφωνίαςπλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών• ....... στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, τις οριζόµενες στο άρθρο 32 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή ...» και β) την Εγκύκλιο 2/2008 του ΥΠΕΧΩ∆Ε: «Με την ευκαιρία της κοινοποίησης της «Ερµηνευτικής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις» (2006/C 179/02), εκδόθηκε το έγγραφο 55715/Α.Πλ.9537/17-12-2007 της Ε.Υ. Αρχής Πληρωµής που αφορά την ενδεδειγµένη δηµοσιότητα σε διαγωνιστικές διαδικασίες συγχρηµατοδοτούµενων έργων µε όριο προϋπολογισµού κάτω από το όριο εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας, για τις οποίες δεν προβλέπεται δηµοσιότητα της διαδικασίας από τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (όπως λ.χ. στις απευθείας αναθέσεις ή στους πρόχειρους διαγωνισµούς). Κατά το έγγραφο πρέπει να εξασφαλίζεται µια ελάχιστη δηµοσιότητα, µε την ανάρτηση σχετικής αναγγελίας λ.χ. στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, ή σε διαδικτυακές πύλες (portal) που φιλοξενούν τέτοιες ανακοινώσεις».


12

Εργοληπτικόν βήµα

Ν4412/2016 ∆ιατάξεις για τις συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Του Τ. Γακίδη, Νοµικού Συµβούλου ΠΕΣΕ∆Ε

Ο

ι δηµόσιες συµβάσεις (έργων, προµηθειών και υπηρεσιών) προϋπολογισµού έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανατίθενται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που διέπουν τις «δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων» (δηλαδή τις συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία είναι κατώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά), µε τις εξής διαφοροποιήσεις:

1

Για τη σύναψη των συµβάσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. (βλ. άρθρο 36 παρ. 1.). Για τον λόγο αυτό οι υπόψη συµβάσεις δεν επιβαρύνονται µε την κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 36 παρ. 5 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου).

ΒΟΗΘΗΜΑ

2

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (βλ. άρθρο 125). Εάν, δε, πρόκειται για έργα που η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων µπορεί ο προϋπολογισµός να µην περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο (βλ. άρθρο 53 παρ. 7 ι΄).

3

Κατά των αποφάσεων έγκρισης των σταδίων α) στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, όταν δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, β) στην ανοικτή διαδικασία ή την κλειστή διαδικασία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, όταν οι εν λόγω διαδι-

κασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο και γ) στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών χωρεί ένσταση σύµφωνα µε το άρθρο 127 και όχι προδικαστική προσφυγή (βλ. άρθρα 98 παρ. 1, 99 παρ. 1 και 100 παρ. 4).

4

Επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117, για τη διενέργεια του οποίου η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66, και µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά (προφανώς στον συνοπτικό διαγωνισµό θα λάβουν µέρος οι τρεις οικονοµικοί φορείς που τυχόν προσκλήθηκαν ιδιαιτέρως αλλά και όσοι έλαβαν γνώση του διαγωνισµού από τη δηµοσιευµένη προκήρυξη) [τα ίδια ισχύουν και για τις συµβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ο∆ΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ), κατ’ άρθρο 327].

5

Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 µπορούν να προσφεύγουν, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 119, στη σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε επιλογή µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαµβάνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής τους ή και µε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της επιλογής τους εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ [τα ίδια


13

Εργοληπτικόν βήµα ισχύουν και για τις συµβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ο∆ΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ), κατ’ άρθρο 329].

6

∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 258 («Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες») και 259 («Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗ∆ΗΣ») [αφορούν στις συµβάσεις του Βιβλίου ΙΙ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ο∆ΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)].

7

∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (άρθρα 345 έως 374) (βλ. 345 παρ. 1).

Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)

ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύµβαση να είναι εγγεγραµµένο σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.


Η εταιρία ιδρύθηκε το 1965 από τον Θανάση Σιάγκρη σε ένα µικρό χώρο στο Αιγάλεω, ως χυτήριο µετάλλων µε εξειδίκευση στην παραγωγή χυτοσίδηρων εξαρτηµάτων, καλυµµάτων και σχαρών, σε µια εποχή που οι οργανωµένες εταιρίες παραγωγής και εµπορίας πρώτων υλών και προϊόντων χυτοσιδήρου ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα. 1965 Οι πρώτες εγκαταστάσεις του χυτηρίου µετάλλων στο Αιγάλεω

Με την αφοσίωση, το όραµα, το µεράκι και την εµπειρία του ιδρυτή της σύντοµα καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά και κατάφερε το όνοµα της να είναι µέχρι και σήµερα συνυφασµένο µε την υψηλή ποιότητα υλικών. Έως το 1991 λειτουργούσε µε την επωνυµία Αθαν. Σιάγκρης & Σια Ο.Ε. σαν εργοστάσιο παραγωγής και εµπορική εταιρία, ενώ το τµήµα παραγωγής έκλεισε οριστικά το 1999. Το 1991 δηµιουργείται η IAS Ε.Π.Ε. από την Κατερίνα και το Γιάννη Σιάγκρη, µε στόχο την ανάπτυξη της εµπορικής δραστηριότητας της εταιρίας µε κύριο αντικείµενο την προώθηση χυτοσίδηρων καλυµµάτων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής, προµηθεύοντας σηµαντικά ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα υποδοµών (οδοποιίας και ανάπλασης), οικοδοµικά, υδραυλικά κλπ. 1970 Θανάσης Σιάγκρης, ιδρυτής της εταιρίας Αθαν. Σιάγκρης & Σια ΟΕ

Η δεκαετία 1990-2000 σηµατοδοτείται από την εξέλιξη των πρώτων υλών και τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχεδιασµού ποιότητας και προδιαγραφών σε προϊόντα και κατασκευαστικά υλικά. Έτσι για τα καλύµµατα φρεατίων ξεκινά η µετάβαση του υλικού παραγωγής από τον φαιό σε ελατό χυτοσίδηρο, υλικό πιο ανθεκτικό στην θραύση και µε σηµαντικά µικρότερο βάρος που ευνοεί την ευκολότερη µεταφορά, εγκατάσταση, χειρισµό και συντήρηση των προϊόντων. Η IAS ΕΠΕ, ως πρωτοπόρος στον χώρο, υιοθέτησε αµέσως τα νέα υλικά και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 σχεδιάζει και αναπτύσσει προϊόντα πιστοποιηµένα βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, αναθέτοντας την παραγωγή τους σε πιστοποιηµένους οίκους του εξωτερικού, καθώς και η ίδια, έχει από το 2003 πιστοποιηθεί από την SGS για το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που εφαρµόζει κατά ISO 9001, ενώ το 2010 εντάχθηκε από την ICAP στην κοινότητα Strongest Companies in Greece. Στα 50 χρόνια λειτουργίας της, έχει προµηθεύσει τα προϊόντα της σε πολλά σηµαντικά ∆ηµόσια και Ιδιωτικά έργα, όπως δίκτυα αποχέτευσης, εθνικοί αυτοκινητόδροµοι, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, πολιτιστικά κέντρα, ξενοδοχεία και παραδοσιακοί ξενώνες, εµπορικά κέντρα, βιοµηχανίες τροφίµων κ.α. Με βασικό σκοπό την διατήρηση των σταθερών σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους συνεργάτες της και µόνιµη επιδίωξη τη συνεχή εξέλιξη, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή των νέων τάσεων κατασκευής στα ελληνικά δεδοµένα, η IAS ΕΠΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα, ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα και προτείνει τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες κατασκευές.


16

Εργοληπτικόν βήµα

Ν4412/2016 Τα καθήκοντα του επιβλέποντα Μηχανικού κατά την εκτέλεση ∆ηµόσιας Σύµβασης έργου και µελέτης Του Τ. Γακίδη, Νοµικού Συµβούλου ΠΕΣΕ∆Ε

Ι. ΓΕΝΙΚΑ (άρθρα 136 και 183)

ΒΟΗΘΗΜΑ

Σ

την περίπτωση εκτέλεσης σύµβασης µελέτης ή έργου, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του Προϊστάµενου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος τους ορίζει είτε για το έργο είτε για τµήµατά του ή είδη εργασιών, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν και παρακολουθεί το έργο τους. Ως επιβλέποντες και βοηθοί τους ορίζονται τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν την

κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει η Υπηρεσία, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. ∆εν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον ίδιο τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Όταν ορίζεται οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση ορισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων, η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Στην περίπτωση εκπόνησης µελέτης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του πανεπιστη-


17

Εργοληπτικόν βήµα µιακού τοµέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό. Αν ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης µελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης έργου ή µελέτης δεν αίρει ούτε µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του αναδόχου.

ΙΙ. Ειδικότερα καθήκοντα και αρµοδιότητες του επιβλέποντα Α. Κατά την επίβλεψη έργου 1. Ελέγχει την τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 18). 2. Συµπληρώνει την τριµελή επιτροπή παραλαβής των αφανών εργασιών όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η συγκρότησή της από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους (άρθρο 136). 3. Συµµετέχει στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους (άρθρο 151). 4. Καταχωρεί στο Ηµερολόγιο του έργου τις παρατηρήσεις και τις προφορικές εντολές του προς τον ανάδοχο και ενηµερώνει σχετικά, αµελλητί και εγγράφως, τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας «για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση» (άρθρα 138 και 146). 5. Ελέγχει την καθηµερινή τήρηση του Ηµερολογίου από τον ανάδοχο και το υπογράφει όταν παρίσταται στο εργοτάξιο. Ελέγχει την πληρότητα (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 146) και την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό και φροντίζει να περιέλθει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το ένα αποκοπτόµενο φύλλο εντός 7 ηµερών, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Αναφέρει, τέλος, στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εγγράφως, την παράλειψη τήρησης του Ηµερολογίου προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 146 για την επιβολή της ειδικής ποινικής ρήτρας. 6. Λαµβάνει επί τόπου του έργου και από κοινού µε τον εκπρόσωπο του αναδόχου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών και συνυπογράφει, λαµβάνοντας ένα αντίγραφο, τα επιµετρητικά φύλλα στα οποία καταχωρούνται (άρθρο 151). 7. Ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του αναδόχου

(ιδίως όταν τηρεί τις προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 151: τουλάχιστον 1 εργάσιµη ηµέρα για τη ζύγιση και τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες για τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου) προκειµένου να προβούν από κοινού (και µε την Επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών) στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα, το οποίο και υπογράφει. 8. Επιτρέπει να περιλαµβάνονται στον λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, εφόσον έχει λάβει γι’ αυτές επιµετρητικά στοιχεία, κατ’ εξαίρεση και για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου (άρθρο 151). 9. Συµµετέχει, εφόσον οριστεί, σε συνεργείο της υπηρεσίας για τον έλεγχο του λογαριασµού. Σε κάθε περίπτωση ελέγχει και υπογράφει τον λογαριασµό (εντός προθεσµίας που παρέχει στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας τον απαραίτητο χρόνο να ελέγξει και να εγκρίνει τον λογαριασµό εντός της εκ του νόµου µηνιαίας προθεσµίας), βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από τον νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος (άρθρο 152). 10. Συµµετέχει στην κατά το άρθρο 156 επιτροπή εξακρίβωσης του κόστους. 11. Παραλαµβάνει και ελέγχει την ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό. Αν θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα ενηµερώνει τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 159). 12. Παρακολουθεί τις εργασίες για την άρση των ελαττωµάτων ή τις εργασίες που ορίζονται στη σχετική διαταγή του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την αποτροπή των κινδύνων και καταχωρεί στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής (άρθρο 159). 13. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, αναφέρει στον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, εντός 10 ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περα-


18

Εργοληπτικόν βήµα τωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση (άρθρο 168). 14. Συντάσσει, από κοινού µε τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας συντήρησης (εφόσον αυτή έχει καθοριστεί), τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας στην οποία τυχόν παραδίδεται το έργο για χρήση και τον ανάδοχο, το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής (άρθρο 169). 15. Παρίσταται κατά τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής και υπογράφει τα σχετικά Πρωτόκολλα (άρθρα 170 και 172). 16. Επιβλέπει την εκτέλεση εργασιών που εκτελούνται µε αυτεπιστασία (άρθρο 177).

της σύµβασης και η εισήγηση στα αιτήµατα του αναδόχου για την αλλαγή συµβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζηµίωσης είτε λόγω υπερηµερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία. γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, στον οποίο εµπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραµµα, οι παρατάσεις προθεσµιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασµοί, η αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάµεσου σταδίου της µελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύµβασης. 3. Συµµετέχει στην επιτροπή διαπίστωσης υπερηµερίας του εργοδότη της παρ. 2 του άρθρου 190. 4. ∆ιατυπώνει γνώµη επί της αιτήσεως του αναδόχου για λύση της σύµβασης, η οποία καταχωρείται στη σχετική εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (άρθρο 192).

ΙΙΙ. Πειθαρχικά αδικήµατα Α. Κατά την εκτέλεση έργου

ΒΟΗΘΗΜΑ

Β. Κατά την επίβλεψη µελέτης 1. Ελέγχει την τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 18). 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 183, καθήκοντα και αρµοδιότητες του επιβλέποντα είναι ιδίως: α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύµβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η µέριµνα για τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύµβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασµών [ο επιβλέπων προσυπογράφει την επιµέτρηση, ελέγχει και προσυπογράφει τους λογαριασµούς βεβαιώνοντας τη σύνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση (άρθρο 187 παρ. 6)] η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων [και η εισήγηση επί των σχεδίων ΠΚΤΜΝΕ και Σ.Π. που συντάσσει ο ανάδοχος (άρθρο 186 παρ. 6)], η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών

Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας αποτελεί πειθαρχική παράβαση. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: η υπαίτια καθυστέρηση να ενηµερώσει αµελλητί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τροποποιητικές προφορικές εντολές µε εγγραφή τους στο ηµερολόγιο του έργου, η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 141) και η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασµού (άρθρο 152). Πειθαρχικές ποινές επιφέρει και η µη ανταπόκριση του επιβλέποντα στην πρόσκληση του αναδόχου για την από κοινού καταµέτρηση ή ζύγιση, ιδίως όταν αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου (άρθρο 151).

Β. Κατά την εκπόνηση µελέτης Πειθαρχικά αδικήµατα αποτελούν η παράλειψη ενηµέρωσης, καθώς και η υπαίτια εκ µέρους του, πέραν του εύλογου χρόνου καθυστέρηση στην ενηµέρωση, του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης ή την πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (άρθρο 183).


20

Εργοληπτικόν βήµα

Παρουσίαση Συνδυασµού «ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» Γιώργος Γάγαλης Πρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε Επικεφαλής Συνδυασµού «ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» Υποψήφιος για την Κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι, Στις επερχόµενες Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεµβρίου, ο συνδυασµός µας “ΤΕΕ υπό κατασκευή Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ” διεκδικεί για την κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ» και τον δικό Σας σταυρό, φιλοδοξώντας να καταφέρει να εκπροσωπήσει επάξια, όλες και όλους τους Συναδέλφους, που εµπλέκονται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων, Κατασκευαστές - Μελετητές - Επιβλέποντες Μηχανικούς και Εργαζόµενους. Η παραγωγή Τεχνικού Έργου, τόσο ∆ηµόσιου αλλά και Ιδιωτικού, µετά την εξαετή συνεχόµενη ύφεση, εισέρχεται σε νέα, χειρότερη φάση, πλήρους αποδιοργάνωσης, µετά την ψήφιση του νέου νόµου 4412/16 και µε τον επερχόµενο νόµο για τα Μητρώα και συστήµατα ελέγχου ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Έργων, των οποίων η υλοποίηση θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, όπως προβλέπεται στα παραπάνω νοµοθετήµατα. Η αδυναµία ωρίµανσης, µελέτης, δηµοπράτησης και υλοποίησης νέων έργων, ∆ηµόσιων αλλά και Ιδιωτικών, απαραίτητων για την περίφηµη «ανάπτυξη», είναι πασιφανής και το χειρότερο, θα διαρκέσει επί µακρόν Η ευθύνη –ίσως και εγκληµατική αµέλεια- της Πολιτείας είναι δεδοµένη και οι Κυβερνόντες θα κριθούν από τους Πολίτες. Όµως ταυτόχρονα είναι τεράστια και η ευθύνη του κεντρικού ΤΕΕ, το οποίο σε όλες αυτές τις δυσµενείς εξελίξεις είναι “ωσεί παρόν”, εν αντιθέσει µε τα τοπικά «Περιφερειακά» τµήµατα ΤΕΕ, που δίνουν καθηµερινά τον δικό τους άνισο αγώνα, µακριά από τα κέντρα της εξουσίας. • ∆εν θέλουµε το Επιµελητήριό µας να είναι αµήχανος θεατής των εξελίξεων (ΤΣΜΕ∆Ε, Τράπεζα Αττικής, νοµοθεσία κλπ) • ∆εν θέλουµε το Επιµελητήριό µας να είναι κακέκτυπο της κεντρικής Πολιτικής σκηνής, εκκολαπτήριο «υπουργοποιήσιµων» στελεχών και προϊόν φαύλων πολιτικο-συνδικαλιστικών ισορροπιών. • Θέλουµε Τεχνικό Επιµελητήριο σεβαστό, παραγωγικό και διεκδικητικό για τους Μηχανικούς και την Πατρίδα. • Θέλουµε να πάρει η Κατασκευή την θέση που πρέπει, στην πορεία της Ελλάδας προς την ανάταση, µέσα σε συνθήκες ευνοµούµενης και σύγχρονης Πολιτείας, µε ισονοµία, αξιοκρατία και ισοπολιτεία. Ζητούµε την στήριξή και την ψήφο Σας στις Εκλογές ΤΕΕ στις 20 Νοεµβρίου για την κεντρική «Αντιπροσωπεία ΤΕΕ», ζητούµε να στηρίξετε τον συνδυασµό των Μηχανικών της Κατασκευής:


21

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Μ/Μ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. M/M

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π. Μ/Μ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. M/M

ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ. Μ/Μ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π/Μ MSC

ΚΡΕΣΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. Η/Μ

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. Π/Μ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. Α/Μ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Π/Μ

ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. Π/Μ

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π. Π/Μ

ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Α. Η/Μ

ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Η/Μ

ΓΑΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. Μ/Μ

ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ Γ. Μ/Μ

∆ΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. Μ/Μ

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΦΡΟΣΥΝΗ Ε. Π/Μ

ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. Π/Μ ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. Μ/Μ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α. Π/Μ

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. Π/Μ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. Π/Μ

∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ Ι. Π/Μ

ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Π/Μ

ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Σ. Μ/Μ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α. Π/Μ

ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. Α/Μ

ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. Π/Μ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. Π/Μ

ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ (ΗΡΩ) Ν. Π/Μ

ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ. Μ/Μ

ΜΠΙΓ∆ΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ. Π/Μ ΟΦΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Χ. Μ/Μ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Π/Μ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Γ. Η/Μ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Χ. Π/Μ ΠΟΛΥΜΕΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Η/Μ ΣΙΝΩΠΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. Π/Μ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. Μ/Μ ΤΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆. ΑΤ/Μ ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. Π/Μ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. A/M

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. Η/Μ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Η. Π/Μ ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΑΤ/Μ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. Π/Μ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π/Μ ΨΗΦΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Γ. Π/Μ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Θ. Π/Μ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. Π.Μ.


22

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. Είµαι ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΑΠΘ και κατέρχοµαι στις εκλογές για την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ επειδή πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πάψει το ΤΕΕ να είναι άβουλος θεατής των δραµατικών εξελίξεων και να αναλάβει να εκπληρώσει τον θεσµικό του ρόλο εκπροσωπώντας ουσιαστικά όλους τους συναδέλφους. Η πορεία του χώρου της κατασκευής είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πορεία της χώρας γι΄ αυτό και πρέπει να λάβει τη θέση που της αξίζει. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ιδρυτής και Γενικός ∆ιευθυντής της NSG Τεχνικές Κατασκευές από το 1997. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των κατασκευών δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης ΜΕΕΠ. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα, είναι παντρεµένος και έχει δύο παιδιά. Μιλάει Αγγλικά. ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Είµαι ο ∆ηµοσθένης Καπάζογλου, ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας και Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, του ΤΕΙ Πειραιά, Ενεργειακού Τοµέα. Είµαι Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων κατηγορίας Η-Μ, 1ης τάξης και Ενεργειακός Επιθεωρητής, Γ’ τάξης. ∆ιατηρώ Τεχνικό Γραφείο µε δραστηριότητα την κατασκευή και µελέτη δηµόσιων και ιδιωτικών ηλεκτροµηχανολογικών έργων, από το 1999. Η υποψηφιότητα µου, είναι πράξη συµβολής, στην ανακατασκευή και µεταµόρφωση του απαξιωµένου, «διατηρητέου», Τεχνικού Επιµελητηρίου, σε ισχυρό, θεσµικό πυλώνα ανασυγκρότησης της κοινωνίας καθώς και, δήλωση διαθεσιµότητας, στην µάχη για την αποκατάσταση του ρόλου του µηχανικού ως φορέα πολιτισµού. Είµαστε κατασκευαστές µηχανικοί, εκ φύσεως προοδευτικοί, γνωρίζουµε πως να δηµιουργούµε αποτελεσµατικές οµάδες, πώς να δηµιουργούµε λειτουργικά συστήµατα, πως να τηρούµε τους χρονικούς και οικονοµικούς περιορισµούς. Επειδή προοδευτικό, είναι να οραµατίζεσαι και να πράττεις µε βάση αυτό που θέλεις να ζήσεις αύριο, Σκέψου και Ψήφισε, «ΤΕΕ υπό κατασκευή – Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ» ΚΡΕΣΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. Τα τελευταία χρόνια η παρουσία του Τ.Ε.Ε. για εµάς τους Μηχανικούς, γίνεται αισθητή µόνο µέσω της επιστολής που στέλνει σχετικά µε την ετήσια συνδροµή – οφειλή και την ενηµέρωση για οφειλές προηγουµένων ετών. Κατά τα λοιπά, το έργο του ολοκληρώνεται µε την οργάνωση σεµιναρίων και απλής ενηµέρωσης. Όλοι γνωρίζουµε ότι πρόσφατα χορηγήθηκε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου για οµολογιακό δάνειο της Τράπεζας Αττικής ύψους #380.000.000# ευρώ (Φ.Ε.Κ. 3416Β/2016). Εκείνο που δεν γνωρίζουµε όµως είναι ποιος είναι ο ρόλος, η θέση και η αντίδραση του Τ.Ε.Ε. Επειδή εµείς αγωνιζόµαστε για ένα Τ.Ε.Ε. το οποίο θα ανταποκρίνεται στον πραγµατικό του ρόλο απέναντι στους Μηχανικούς και την Πατρίδα. Επειδή το Τ.Ε.Ε. δεν πρέπει να είναι ίδιο µε το τελµατωµένο πολιτικό σύστηµα. Επειδή το Τ.Ε.Ε. πρέπει να είναι συµβουλευτικό και διεκδικητικό, στηρίζουµε και δυναµώνουµε µε την ψήφο µας την παράταξη: Τ.Ε.Ε. υπό κατασκευή Μηχανικοί της Κατασκευής για το Τ.Ε.Ε.


23

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑ Κ ΕΝΤΡ ΙΚΗΣ ΜΑΚ Ε∆ΟΝΙΑΣ

ΒΑΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΒΑΛΟ∆ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. Πολιτικός Μηχανικός ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ Α. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος

ΓΑΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. Μηχανολόγος Μηχανικός

∆ΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός «Είµαι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Περιβαλλοντολόγος Μ∆Ε ΑΠΘ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ τάξης Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων Κατέρχοµαι υποψήφιος µε στόχο να ενισχύσω ενεργά την προσπάθεια του κλάδου των κατασκευαστών, ώστε να δοθούν λύσεις µε ουσιαστικές παρεµβάσεις, πρόγραµµα και προτάσεις για τα επαγγελµατικά προβλήµατα που µαστίζουν τον κλάδο, προσδοκώντας σε ένα ανανεωµένο ΤΕΕ, που θα πρωτοστατήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.» ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ MSc (ConPM) Yποψήφιος στο Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε την Παράταξη ΤΕΕ Υπο Κατασκευή. Με τους Μηχανικούς της Κατασκευής για το ΤΕΕ, µακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, µε µόνο γνώµονα την ουσία και την πράξη.


24

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ Κ ΕΝΤΡ ΙΚΗΣ Μ ΑΚΕ∆ ΟΝΙΑΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Α.Μ. ΤΕΕ 75254 Επαγγελµατική απασχόληση: 1999 - 2002 στην ΕΡΓΟΣΕ και από το 2002 στην κατασκευή, ως εργολάβος δηµοσίων έργων. Μέλος του ∆.Σ. του ΣΠΕ∆ΕΘ από το 2013.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός ΜΕΤΑΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. Πολιτικός Μηχανικός Ονοµάζοµαι Μεταλλινός Αθανασίος. Είµαι 26 χρονια ελεύθερος επαγγελµατίας Πολιτικός Μηχανικός. Πιστευω πως οι Έλληνες Μηχανικοί όπως λύνουµε καθηµερινά προβλήµατα στη δουλειά µας, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε και τα προβλήµατα του κλάδου µας και κατά επέκταση της χώρας µας. ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ (ΗΡΩ) Ν. Πολιτικός Μηχανικός "Οι µηχανικοί αισθάνονται απογοητευµένοι και “ταπεινωµένοι” βλέποντας το Τεχνικό Επιµελητήριο να “καταργείται.Οι νέοι δε, έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο ΤΕΕ γιατί και το ΤΕΕ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. ∆εν είναι πλέον χρήσιµο και χρηστικό στους µηχανικούς, στην κοινωνία αλλά και στην πολιτεία. Για να αποκτήσουµε ένα Επιµελητήριο µε ρόλο ισχυρό και διεκδικητικό είναι καιρός να απαλλαγούµε από παλιές νοοτροπίες και συµπεριφορές.Επιβάλλεται να ψηφίσουµε µε κριτήριο θέσεις και προγράµµατα και να τιµήσουµε συναδέλφους “άφθαρτους” µε προτάσεις και καινοτόµες ιδέες, µηχανικούς που καθηµερινά στην επαγγελµατική τους ζωή “δηµιουργούν”, “µάχονται” µε ενθουσιασµό και γνώσεις. Όλοι µαζί, σε συνεργασία, πρέπει και µπορούµε να µετεξελίξουµε το ΤΕΕ σε αυτό που οραµατιζόµαστε και επιθυµούν οι µηχανικοί". ΜΠΙΓ∆ΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ. Είµαι Πολιτικός Μηχανικός και κατεβαίνω ως υποψήφιος για την "ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΤΕΕ" από το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µε τον συνδυασµό: ΤΕΕ υπό κατασκευή - Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ µε εκπρόσωπο τον κο Γεώργιο Γάγαλη. Έχω γεννηθεί το 1968 στην Θεσσαλονίκη και εργάζοµαι ως ελεύθερος επαγγελµατίας πολιτικός µηχανικός - κατασκευαστής από το 1993 εως σήµερα.

ΟΦΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός Είµαι Πολιτικός Μηχανικός και κατέρχοµαι στις εκλογές για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» µε τον Συνδυασµό «ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ»


25

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕ Ρ ΕΙΑ Κ ΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕ∆ ΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Γ. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Είµαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ µε 20 χρόνια επαγγελµατική µελετητική και εργοταξιακή εµπειρία στο αντικείµενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. ∆ιαθέτω ΜΒΑ, πιστοποιηµένος Project Manager (PMP), πιστοποιηµένος Εκτιµητής Μηχανολογικού Εξοπλισµού (Μητρώα Υπ. Οικονοµικών) και Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων. ∆ιαθέτω κατασκευαστική εµπειρία οργανωτική και διαπραγµατευτική ικανότητα και κατέρχοµαι στις εκλογές για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» µε την πίστη ότι όλοι εµείς οι άνθρωποι της κατασκευής πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα αρραγές µέτωπο απέναντι στα προβλήµατα που µαστίζουν τον κλάδο. Το πάθος µου για την αλήθεια και η συνέπεια λόγων και έργων που µε χαρακτηρίζει είναι στοιχεία ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός ΤΕΕ που θα ανταποκρίνεται στον ουσιαστικό ρόλο που θα έπρεπε να έχει για την ανάταση της χώρας.

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Χ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΟΛΥΜΕΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος ΣΙΝΩΠΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ∆.Σ. ΠΕΣΕ∆Ε (Ταµίας), Πρόεδρος του ΣΠΕ∆Ε Πιερίας. Συνάδελφοι, είµαι ο Εµµανουήλ Συνωπίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων µε πολύχρονη εµπειρία στο χώρο της κατασκευής, της µελέτης και της επίβλεψης έργων. Έχοντας είκοσι και πλέον χρόνια στον συνδικαλιστικό χώρο γνωρίζω ότι απέναντι στα σοβαρά προβλήµατα του κλάδου χρειάζεται ενιαίο και αρραγές µέτωπο. Χρειάζεται ένα ΤΕΕ ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής, το οποίο θα εκπροσωπεί επάξια όλους τους Μηχανικούς ΣΤΕΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. Αρχιτέκτονας Μηχανικός


26

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. Μηχανικός Μηχανολόγος Είµαι ο Αλέξανδρος Γαλάνης. ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Μηχανολόγος και δραστηριοποιούµε στην Πάτρα. Η υποψηφιότητά µου στις εκλογές του ΤΕΕ είναι απάντηση στην πρόκληση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο κλάδος της κατασκευής. Πιστεύω ότι είναι ώρα να επιλέξουµε πέρα από ιδεοληψίες, υποχρεώσεις και προσωπικές σκοπιµότητες για να δηµιουργήσουµε ένα ΤΕΕ που θα παράγει θέσεις και έργο µε µοναδικό στόχο την «κατασκευή» της Ελλάδας που µας αξίζει. Εµείς, το νέο αίµα στην κατασκευή προχωράµε µπροστά, αφήνουµε πίσω τα µεγάλα λόγια και σηκώνουµε τα µανίκια για να φτάσουµε στα «µεγάλα» έργα. ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών (1990). Γεννηθείς στη Πάτρα το 1966. Έγγαµος µε τρία παιδιά. Πρόσεδρος Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοληπτών ∆Ε Πατρών. Το ΤΕΕ δυναµικά να αναδείξει ότι η ανάπτυξη περνά µέσα από την κατασκευή / αναβάθµιση των υποδοµών της χώρας. Πρέπει να προβάλλει την ανάγκη για άµεση χαρτογράφηση των δηµόσιων κτιρίων και στην αντισεισµική θωράκιση και ενεργειακή αναβάθµιση αυτών. Να βρεθεί δουλεία για όλους και να σταµατήσει η φυγή των νέων στο εξωτερικό.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός MSC

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. Πολιτικός Μηχανικός Ονοµάζοµαι Γιώργος Καψής. Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1980 και σπούδασα στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Φέτος ολοκληρώνω τις µεταπτυχιακές σπουδές µου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο στο πρόγραµµα σπουδών µε τίτλο Σεισµική Μηχανική και Αντισεισµικές κατασκευές MSc. Είµαι παντρεµένος και έχω µια κόρη. ∆ραστηριοποιούµαι στον χώρο µελέτης και κατασκευής ιδιωτικών έργων αλλά και δηµοσίων από το 2012 ως εργολήπτης ΜΕΕΠ.Η κατασκευή είναι ο κλάδος που χτυπήθηκε όσο κανένας άλλος µέσα στη κρίση. Στις επερχόµενες εκλογές του ΤΕΕ, ξεπερνούµε στερεότυπα και διεκδικούµε τη ψήφο όλων των συναδέλφων µας, έτσι ώστε να προτάξουµε θέσεις και προτάσεις που αφορούν στο σύνολο του κατασκευαστικού κλάδου. Βασική µας επιδιώξη είναι, η κατασκευή να πάρει τη θέση που της αξίζει στη πορεία της Ελλάδας για την ανάταση της οικονοµίας. ΚΑΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Πολιτικός Μηχανικός


27

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Π. Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Γεννήθηκα 26/6/1977 στην Αλεξ/πολη όπου και κατοικώ µαζί µε την οικογένειά µου. Τελείωσα το (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA) όπου και αποφοίτησα από το τµήµα Ηλεκτρονικών το 2005. Το 2007 έδωσα εξετάσεις αναγνώρισης του πτυχίου µου και από τότε δραστηριοποιούµε στον κατασκευαστικό τοµέα είτε ιδιωτικών είτε δηµοσίων έργων. Παράλληλα έχω συνδικαλιστική δράση αφού πέρσι εκλέγξκα για δεύτερη θητεία στο ∆.Σ.της Σ.Ε.∆.Ε Έβρου και υπήρξα µέλος του ∆.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσµου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων του τµήµατος Έβρου. Η συµµετοχή µου σε αυτές τις εκλογές γίνεται για την διασφάλιση µιας καλύτερης εκπροσώπησης στα κέντρα αποφάσεων και για την επαναφορά του κύρους του κλάδου µας στα επίπεδα που µας αξίζει. ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΑ Γ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εργολήπτρια ∆ηµοσίων Έργων. Έδρα: Ίων. ∆ραγούµη 2 Αλεξανδρούπολη

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΦΡΟΣΥΝΗ Ε. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. Πολιτικός Μηχανικός ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ Ι. Πολιτικός Μηχανικός ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Σ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. Πολιτικός Μηχανικός


28

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Μ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Είµαι η Μαρία Τσιοµπάνου, Μηχανολόγος Μηχανικός και Επειδή αρνούµαι να συµβιβαστώ µε την σηµερινή εικόνα του ΤΕΕ Επειδή αρνούµαι να συµβιβαστώ µε την σηµερινή εικόνα της Πατρίδας µου Και κυρίως επειδή έχω µάθει να «κατασκευάζω» και όχι να «διαλύω» στηρίζω και ζητώ να στηρίξετε τον συνδυασµό «ΤΕΕ υπό Κατασκευή- Μηχανικοί της Κατασκευής για το ΤΕΕ».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Η. Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΑΤ/Μ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. Πολιτικός Μηχανικός ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ∆.Σ.ΠΕΣΕ∆Ε. Πιστεύω πως η εποχή που το ΤΕΕ έπαιζε έναν διακοσµητικό ρόλο για το βιογραφικό ορισµένων καρεκλοκενταύρων του ∆ηµοσίου έχει παρέλθει. Με τις νέες εξελίξεις µέσα από µια εποχή που όλα αλλάζουν το ΤΕΕ θα καταστεί φορέας πιστοποίησης των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Είναι η Εποχή που το ΤΕΕ πρέπει να είναι ο φορέας που θα οδηγήσει στην ανάκαµψη της χώρας µέσα από τα ΕΡΓΑ και όχι µε ανούσιες παρεµβάσεις, που καταντούν γραφικές, για θέµατα ήσσονος σηµασίας. Πλέον η φωνή του Εργολήπτη που είναι κατεξοχήν ΤΕΧΝΙΚΟΣ, είναι καιρός να ακουστεί στο ΤΕΧΝΙΚΟ Επιµελητήριο. ΨΗΦΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Γ. Πολιτικός Μηχανικός


29

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Θ. Πολιτικός Μηχανικός Είµαι ο Ηλίας Αναστασόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός και δραστηριοποιούµε στον χώρο της κατασκευής από το 2010. Επειδή πιστεύω ότι λύσεις στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα και ο κλάδος µας µπορεί να προκύψουν µόνο µέσα από έργα και όχι µέσα από λόγια, υποστηρίζω τον Συνδυασµό "ΤΕΕ υπό κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής" µε µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία ενός Τεχνικού Επιµελητηρίου που θα ανταποκρίνεται στον πραγµατικό του ρόλο. Ενός Επιµελητηρίου χωρίς στερεότυπα, προσωπικές επιδιώξεις και ιδεοληψίες, το οποίο θα εκπροσωπεί στο σύνολό του τον Τεχνικό κόσµο και θα αποτελεί µοχλό ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΦΕ ΡΕΙ Α ∆ΥΤΙΚ ΗΣ Κ ΡΗΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. Πολιτικός Μηχανικός


30

Εργοληπτικόν βήµα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ για την Κεντρική «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» Αλεξοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2016

Υποψήφια µε την ∆ΚΜ για την «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» από την περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας Η δύσκολη πορεία που έχει πάρει η χώρα και η ακόµα χειρότερη κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε οι Μηχανικοί από την πρώτη ηµέρα αυτής της οικονοµικής κρίσης, δεν επιτρέπουν λάθη στην επιλογή των προσώπων που θέλουν και µπορούν να συµµετέχουν στην αντιστροφή του κλίµατος και στη σωτηρία για ό,τι έχει αποµείνει. Κρίσιµες εκλογές και κρίσιµες αποφάσεις µε µόνο στόχο την ανάδειξη προσώπων που θα βοηθήσουν ανιδιοτελώς τον κλάδο. Η ∆ΚΜ, ο Γιώργος Στασινός και εµείς οι συνεργάτες του µπορούµε και θέλουµε να συνεχίσουµε το δύσκολο έργο που έχει ξεκινήσει, γιατί το ΤΕΕ δεν είναι µόνο ο επαγγελµατικός µας φορέας αλλά και η ασπίδα µας για το σήµερα και το αύριο.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ Υποψήφιος για την «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ» από το Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος Είµαι Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννήθηκα το 1960 στην Πάτρα όπου και κατοικώ µόνιµα. Είµαι Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εγκατεστηµένων Επιχειρήσεων Βιοµηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), Πρόεδρος του Συνδέσµου Εγκατεστηµένων ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ), Αντιπρόεδρος ∆Σ Συνδέσµου Εργοληπτών Αχαΐας (ΣΠΕ∆ΕΠ), Εκλεγµένο Μέλος του Πανελλήνιου Πειθαρχικού Συµβουλίου / ΠΕΣΕ∆Ε, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ∆Ε και επιµελητής ΜΕ & ΟΕ του ΤΕΕ/Τ∆Ε από το 2000. Όσον αφορά την επαγγελµατική µου δραστηριότητα είµαι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος σε εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στα δοµικά υλικά, στην εκτέλεση δηµοσίων έργων και στην αξιοποίηση ακινήτων. Η κάθοδος µου σκοπό έχει να ενισχύσει τη φωνή στο ΤΕΕ αυτών που εµπλέκονται πραγµατικά σε αυτό που λέµε «αληθινή οικονοµία» χρησιµοποιώντας την εµπειρία που έχω συσσωρεύσει από την επαγγελµατική και κοινωνική µου δράση από το 1985.


32

Εργοληπτικόν βήµα

19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων ΠΕΣΕ∆Ε Χανιά 2016 Ο Νόµος υπ’ αριθµ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8. 8. 2016) µε τίτλο «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ο οποίος δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 8 Αυγούστου 2016, θα αποτελέσει το βασικό αντικείµενο συζήτησης της 19ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης των Προεδρείων της ΠΕΣΕ∆Ε που πραγµατοποιείται στις 9-10 ∆εκεµβρίου στα Χανιά.

ΘΕΜΑ

Τ

ην Συνδιάσκεψη, που λάβει χώρα στην αίθουσα του Παραρτήµατος ΤΕΕ Χανίων, σε µια κρίσιµη περίοδο για τον κατασκευαστικό τοµέα στη χώρα µας, θα παρακολουθήσουν υπουργοί αλλά και εκπρόσωποι κοµµάτων, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί του νόµου που αφορά τα ∆ηµόσια Έργα Όπως είναι γνωστό ο συγκεκριµένος Νόµος φιλοδοξεί να προσαρµόσει το Εθνικό και έχει την ακόλουθη διάρθρωση: • ΒΙΒΛΙΟ Ι: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ) • ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ο∆ΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) • ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ: ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΒΙΒΛΙΟ IV: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ • ΒΙΒΛΙΟ V: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ • ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ: Α΄ µε 14 Παραρτήµατα, Β΄ µε 20 Παραρτήµατα, • Γ΄ µε 1 Παράρτηµα και ∆΄ µε 2 Παραρτήµατα

Η έναρξη εφαρµογής του ν4412/16 είναι άµεση, από την δηµοσίευση στο ΦΕΚ, δηλαδή από 8/8/2016 µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: • ∆ιαδικασίες σύναψης συµβάσεων που έχουν ξεκινήσει πριν τις 8. 8. 2016 (πλην της υποχρέωσης καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜ∆ΗΣ) • Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν τις 8. 8. 2016 (πλην της υποχρέωσης καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜ∆ΗΣ) • Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (έννοµη προστασία) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 • Η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για συµβάσεις άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αρχίζει την 18η Απριλίου 2017 (άρθρο 36) Οι εκκρεµότητες που παραµένουν κατ’ εξαίρεση είναι οι εξής: • Παραµένουν σε ισχύ τα άρθρα 80 έως 110 (ΜΕΡΟΣ III – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ) του Ν. 3669/2008 µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83 • Παραµένει η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες έως 31. 12. 2017 και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο έως 31. 12. 2020 • Εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως έως την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε την οποία θα ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜ∆ΗΣ • Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συµβάσεων έργων και µελετών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ήδη ισχύοντα. Ήδη έχουν εκδοθεί προσωρινά και µη δεσµευτικού χαρακτήρα πρότυπα τεύχη έργων και µελετών Με την έναρξη ισχύος του ν4412/16 έχουν απαλει-


33

Εργοληπτικόν βήµα φθεί σειρά διατάξεων, ενδεικτικά: • Οι προϋποθέσεις κατά την κατάθεση των προσφορών (αυτοπρόσωπη παρουσία, εξουσιοδοτηµένο µέλος ∆Σ κλπ) • Οι ενστάσεις σε διαγωνισµούς έργων άνω των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) • Τα νοµοθετήµατα που προέβλεπαν ειδικές διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση διαφόρων φορέων (όπως ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, Εγνατία Οδός ΑΕ κ.λπ.) • Ο έλεγχος του ανεκτέλεστου υπολοίπου Όµως, προκειµένου να ολοκληρωθεί η νοµοθετική πρωτοβουλία για την πλήρη προσαρµογή του Εθνικού ∆ικαίου στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Νοµικό Πλαίσιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις να γίνει πλήρες και λειτουργικό, υπολείπονται σειρά νοµοθετηµάτων και ενεργειών, ως εξής: • Το νοµοθέτηµα για τα Μητρώα (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ κλπ). Ήδη ευρίσκεται σε διαβούλευση το σχετικό σχέδιο Νόµου: «∆ιαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδοµών, δοµές στρατηγικού σχεδιασµού δηµόσιων υποδοµών και λοιπές διατάξεις» • Εντός οκτώ (8) µηνών από την δηµοσίευση του παραπάνω νόµου, το Π∆ που θα καθορίσει τις λεπτοµέρειες εγγραφής και κατάταξης των Φυσικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων στα Μητρώα. • Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ισχύ του παραπάνω Π∆, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τα Μητρώα.

• Η υλοποίηση και εφαρµογή του Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού • Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) • Η έκδοση των συµπληρωµατικών αλλά απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ), Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (Π∆) και εγκυκλίων για την εφαρµογή του Νόµου 4412/2016 ως εξής: 45 ΥΑ ή ΚΥΑ, 3 Π∆ και τουλάχιστον 2 Εγκύκλιοι. • Η έκδοση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ) των δεσµευτικών Προτύπων Τευχών ∆ιακηρύξεων κατά την έννοια του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016. Ήδη έχουν εκδοθεί προσωρινά και µη δεσµευτικού χαρακτήρα πρότυπα τεύχη έργων και µελετών. Από όσα αναφέρονται παραπάνω, είναι προφανές ότι οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (αλλά και οι Μελετητικές και οι Αναθέτουσες Αρχές) αναγκάζονται σε µια µακρά περίοδο συνεχών και επώδυνων νοµοθετικών αλλαγών, που όπως διαφαίνεται θα φθάσει και τα δύο έτη από την ψήφιση του ν4412/2016. Η ΠΕΣΕ∆Ε στην διαρκή της προσπάθεια για ενηµέρωση των Μηχανικών της Κατασκευής και διευκόλυνσης των Εργοληπτικών (και όχι µόνον) Επιχειρήσεων στην παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών, εκδίδει Οδηγό, µε επί µέρους βοηθήµατα επί των διατάξεων του ν4412/16, τα οποία επιµελείται ο Νοµικός Σύµβουλος της Οµοσπονδίας κος Τάσος Γακίδης.


34

Εργοληπτικόν βήµα

Ο ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός και ο χειρισµός Μηχανηµάτων Έργου Επιµέλεια: Κ. Α. Κρέσπης Ηλ. – Μηχ. Ε.Μ.Π.

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.∆. 113/2012 – Φ.Ε.Κ. 198Α/2012) ορισµένες ειδικότητες ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών δύνανται να λάβουν άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου Β΄ οµάδας (για Μ.Ε.µε συνολική ισχύ από 10 Kw µέχρι 120 Kw) ή Α΄ οµάδας (για Μ.Ε. µε συνλική ισχύ πάνω 120 Kw). Οι ειδικότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934 2. Μηχανικοί ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 3. Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων 4. Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης 5. Μηχανολόγοι και Αεροναυπηγοί Μηχανικοί 6. Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων 7. Χηµικοί Μηχανικοί

Α

ΘΕΜΑ

παραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόµενοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί να έχουν κάνει αναγγελία και να έχουν προϋπηρεσία ως βοηθοί χειριστές είκοσι (20) ηµεροµισθίων στην ειδικότητα των µηχανηµάτων για τα οποία ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια.

Υπηρεσία χορήγησης της άδειας είναι η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση και ακολούθως υποβάλλεται σε πρακτική εξέταση. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απ’τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • δύο πρόσφατες φωτογραφίες, • φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραµονής • σχετικό παράβολο • τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας • επικυρωµένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών • πιστοποιητικό υγείας από δηµόσιο νοσοκοµείο για την αρτιµέλεια, την όραση και την ακοή • άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β΄. Η άδεια δεν απαιτείται για τους ενδιαφερόµενους για άδεια χειρισµού µηχανήµατων ειδικών εργασιών ανύψωσης.


Smart Probes και ηλεκτρικές µετρήσεις της testo Η testo παρουσίασε φέτος δύο νέες σειρές πρωτοποριακών οργάνων µετρήσεις. Η σειρά testoSmart Probes περιλαµβάνει 8 όργανα µέτρησης και 3 Setκαι προσφέρει µια οικονοµική και επαγγελµατική λύση µέτρησης και τεκµηρίωσης των µετρήσεων σας. Με την δωρεάν εφαρµογή για iOS και Android της testo, ελέγχετε πολλαπλά Smart Probes ταυτόχρονα και µπορείτε έτσι να βγάλετε το καλύτερο δυνατό συµπέρασµα για την µέτρηση σας. Με το testo Smart Probe Refrigeration Set για παράδειγµα, έχετε έναν συνδυασµό των Smart Probe που σας δίνει όλες τις δυνατότητες µιας ηλεκτρονικής κάσας µανοµέτρου – αλλά χωρίς καλώδια και σωλήνες. Επίσης παρουσίασε και όργανα µέτρησης σε µια για την testo καινούρια κατηγορία: Μετρήσεις ηλεκτρικών παραµέτρων. Τα νέα όργανα µέτρησης ξεχωρίζουν για τον έξυπνο και διαισθητικό τρόπο λειτουργίας τους, και καλύπτουν τις ανάγκες µέτρησης των ηλεκτρολόγων, αλλά και των συντηρητών καυστήρων, τεχνικών συστηµάτων ψύξης και µηχανολόγων. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας η επισκεφθείτε την ανανεωµένη ιστοσελίδα µας w w w . v o u l t h e r m . g r


Επιχειρεί...ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δημιουργικό Έντυπα Κάρτες Κατάλογοι Folder Ειδικές Εκδόσεις Εκτυπώσεις Επιχειρηματικά δώρα Ημερίδες - Συνέδρια Rool up - Backlit - Aφίσες Stand Τσάντες Καπέλα εργασίας Φόρμες εργασίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους διαφημιζόμενους του Περιοδικού ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αποτελεσματικές προτάσεις για να επιλέξετε

GO.BLUEHELLASΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΕκδόσειςΔιαφημίσειςΥπηρεσίες Κονίτσης 1 (Ν. Λιοδήμου) 151 27 Μελίσσια 210 80 47 364 f.: 210 80 47 365 info@gobluehellas.org www.gobluehellas.org


38

Εργοληπτικόν βήµα 1. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 3. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4. AΡΤΑΣ 5. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 7. ∆ΡΑΜΑΣ 8. ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 10. ΕΒΡΟΥ 11. ΕΥΒΟΙΑΣ 12. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14. ΗΛΕΙΑΣ 15. ΗΜΑΘΙΑΣ 16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 18. ΘΡΑΚΗΣ 19.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20.ΚΑΒΑΛΑΣ 21.ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 22.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 24.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ συνδέσµων

26.ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 27.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28.ΛΑΡΙΣΑΣ 29.ΛΑΣΙΘΙΟΥ 30.ΛΕΣΒΟΥ 31.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 32.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 33.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34.ΞΑΝΘΗΣ 35.ΠΑΤΡΩΝ 36.ΠΕΛΛΑΣ 37. ΠΙΕΡΙΑΣ 38.ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 49.ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 40.ΡΕΘΥΜΝΗΣ 41.ΣΕΡΡΩΝ 42.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43.ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 44.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 45.ΦΩΚΙ∆ΑΣ 46.ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 47.ΧΑΝΙΩΝ 48.ΧΙΟΥ

T 26410 27456 F: 2641027420 info@sedeag.gr T 27510-69120 & F:24515 T & F: 2710-239133 T: 26810-21027, F: 26605 eliasanast@yahoo.gr T: 22610-22382, F: 27685 T: 24620-87644, F: 87643 T: 25210-21780, F: 25506 ergolip@gmail.com T & F: 24610-39568 synd-ergdm@ath.forthnet.gr T: 22410-26363, F: 36117 galkonstantina@yahoo.gr T: 25510-25141, F: 32298 sedeevrou@gmail.com T: 22210-21578, F: 60374 T: 22370-22440, F: 80294 T: 26950-48163, F: 41463 T: 26210-24992, F:24993 info@enerdomi.gr T: 23310-21060 F: 21950 T: 2810-222460 F: 281101 spedeh@otenet.gr T: 2310-277231, 277656 F;230914 info@spedeth.gr T: 25310-26942, F:29165 sedethrakis@gmail.com T: 26510-21482, F: 23678 T: 2510-222827 & F synergk@otenet.gr T & F: 24410-76947 tee_karditsa@tee.gr T: 24670-29858 & F info@spedekas.gr T: 26610-40986, F: 25180 T: 26710-28747 & F: T: 27410-26491, F: 73577 sedekorin@gmail.com T: 22810-83615, F: 86562 T: 27310-23606, F: 29776 dpapadako@tee.gr T: 2410-535566 & F:535158 sedelar@tee.gr T: 28410-82855 & F lioud@agn.forthnet.gr T: 22510-25159, F: 20136 bapsokard@gmail.com T: 24280-76803 & F T: 26310-55400, F: 26310-55404 sede.mesologiounafpaktou@gmail.com T: 27210-28145 & F:86973 T: 25410-62789 & F stavros@zouridis.com

Πάνου Σούλου 11

301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Β. Γεωργίου 8 Πλ. Αγ. ∆ηµητρίου 15 Γώγου Μπάκολα & Καραολή

212 00 ΑΡΓΟΣ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 471 00 ΑΡΤΑ

∆ηµ. Ανδρεαδάκη 46 Εργατικής Πρωτοµαγιάς 1 Επίκουρου 2

321 00 ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ 661 00 ∆ΡΑΜΑ

Μπουσίου & Εστίας 3

501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Εθν. Μακαρίου 45

851 00 ΡΟ∆ΟΣ

∆ικαστηρίων 36 & Kανάρη

681 00 ΑΛΕΞ/ΛΗ

Αντωνίου ∆ούνα 1 Καραϊσκάκη 4 Φιλιτά 30 Μανωλοπούλου 53

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 361 00ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ

T: 2610-276813, F:620080 esyllo@tee.gr T: 23810-26681, F: 26681 npella@tee.gr T: 23510-23833,F: 23813 spedepierias@gmail.com T: 26820-22767, F:26927 T: 210-3821731, F:3823402 spedep@tee.gr T: 28310-52355 & fax sedenret@otenet.gr T: 23210-66661, T & F: 22172 sedeserron@gmail.com T 24310 70855 & F: 24310-79330 T: 22310-24656 & F sedelamia@gmail.com T: 23850-45261, F: 23850-44060 evage@tee.gr T: 22650-22162, F: 22644 T: 23710-24456, F: 23800-21162 vlahosgiorgos@gmail.com T& fax: 28210-46546 sedechan@yahoo.gr T: 22710-41724, F: 41411 - 20003

Ιεραρχών 1 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Ρούσσου Χούρδου 4 (3ος όροφος) 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριστοτέλους 14

546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγχιάλου 1-3-5

691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ν. Ζέρβα 4-6 Κασσάνδρου 1

453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Καζαµπάκα 4

431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Αθ. ∆ιάκου 7

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ταγµ.Καψάλη 22 Λ. Βεργωτή 14 Κροκιδά 73

491 00 ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Ακτή Πέτρου Ράλλη & Άνδρου 1 Ευαγγελιστρίας 45

841 00 ΣΥΡΟΣ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Καλλιθέας 7 & Τζαβέλλα

412 22 ΛΑΡΙΣΑ

Λασιθίου 35

721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ολυµπίου Γυµν. 1

811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κοραή 65 Ναυπάκτου 4

382 21 ΒΟΛΟΣ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

K. Γεωργούλη 12 Βενιζέλου 84

241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ

Κανακάρη 101

262 21 ΠΑΤΡΑ

Φιλίππου 26

582 00 Ε∆ΕΣΣΑ

Αγ. Λαύρας 26

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο χλµ. Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ Εµµ. Μπενάκη 18 106 78 ΑΘΗΝΑ Κουντουριώτου 140

741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ

Υψηλάντη 1

621 23 ΣΕΡΡΕΣ

Καπαδοστρίου 28 Σωκράτους 8

421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ 351 00 ΛΑΜΙΑ

33ου Συντάγµατος Πεζικού 12

531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ

Ι. Γιδογιάννου 18, Άµφισσα Κων/πόλεως 5

331 00 ΦΩΚΙ∆A 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Νεάρχου 23 (Κτίριο ΤΕΕ Τ∆Κ)

731 34 ΧΑΝΙΑ

∆ηµογεροντίας 18

821 00 ΧΙΟΣ


Profile for PESEDE

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 102 09-10/2016  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 102

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 102 09-10/2016  

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 102

Advertisement