__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

dsfs samler ca. 165 professionelle forfattere og oversættere fra to sider af samme sund, skribenter inden for alle genrer, fag- og skønlitterær prosa såvel som poesi og dramatik, original såvel som oversat. Selskabets primære formål er at fremme kendskabet til og interessen for det andet lands litteratur, generelt for den gode litteratur, både historisk og aktuelt. Det er lige vigtigt at give offentligheden indblik i de to litteraturer og at sikre de skrivende folk lejlighed til at mødes og inspirere hinanden, bl.a. ved at afholde forfattertræf og oplæsningsarrangementer på skift i Sverige og i Danmark. dsfs blev dannet i 1995 på initiativ af Malmøforfatteren Bengt Liljenberg.


Om medlemskab For at finde optagelse i dsfs skal man være forfatter eller oversætter på dansk eller svensk, og man skal opfylde kriterierne for at blive medlem af Sveriges Författarförbund, respektive Dansk Forfatterforening eller Danske Skønlitterære Forfattere. Andre professionelle skribenter kan dog optages, dersom de med deres udgivelser dels ville kunne blive medlem af en forfatterforening, dels yder en aktiv og værdifuld indsats for litteraturen.

Tvåspråkiga antologier Att sprida kännedom om litteratur innnebär att man ger läsarna möjlighet att läsa litteratur. Därför tillsatte Sällskapet redan från första början en redaktion med uppdrag att sammanställa en samling texter där svenskar skrev om Danmark, danskar om Sverige. Antologin som fick titeln Två sidor av samma sund utgavs av ’En bok for Alla’ 1996 och har sålts i drygt 9000 ex. Inför färdigställandet av Öresundsbron uppmanades Sällskapets medlemmar att skriva något helt nytt om vad som fanns På andra sidan bron/ På den anden side af broen (1999). Resultatet blev ett praktverk med en förnäm samling dikter, prosastycken och essäer. Två kunniga barnboksförfattere har sammanställt ett urval klassiska och moderna ramsor, verser och dikter för barn till antologin Man kan bli glad av ord (2001). Denna antologi, som blivit en stor framgång, har liksom den förra förlagts av det malmöbaserade förlag Kolibri. Senaste utgivning är: Timmar i Köpenhamn och Malmö/Timer i København og Malmø Sällskapets medlemmar ombads att skildra en av dygnets timmar i Köpenhamn eller Malmö.


Arrangementer Bøgerne skriver vi for at de skal blive læst, for at andre kan tage stilling til de tanker de rummer; derfor lægger Selskabet vægt på at vise hvad dets medlemmer publicerer ved bogudstillinger i vår og høst, i Malmø og København; her viser vi hvad der er udkommet siden sidst, og 8 -10 forfattere læser op og beretter. Vi arrangerer oplæsningseftermiddage på passende steder i Malmö og København, fire aktuelle skribenter, to fra hvert sprogområde, er på scenen; som regel medvirker også musikere. I dsfs regi har vi haft arrangementer om Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Gustaf Munch-Petersen, August Strindberg, Gunnar Ekelöf, Karen Blixen og med Chrisina Hesselholdt, Kirsten Hammann og mange flere. Derudover samarbejder dsfs med kulturelle og folkeoplysende organisationer i begge lande om digtoplæsning, debatter og foredrag. Ikke mindst samvirker vi med de nationale og regionale forfatterforeninger i de to lande. - är Sällskapets litterära blad som har

publicerats sedan hösten 2000. I boknotiser förmedlas medlemmarnas aktuella författarprestationer och genom intervjuer ges fördjupning i de enskilda författarskapen. Många av de publicerade artiklarna fokuserar på språkets roll för litteraturen: tvåspråkighet, språkförståelse, översättning etc.

Et arrangement følges ofte op på internet med billeder og omtale, se hjemmesiden dansk-svensk.com

Danskt-Svenskt Bibliotek är en nyskapad och i vissa hänseenden redan unik boksamling som inhysts i Malmö, där dsfs har kansli. Bibliotekets ryggrad utgörs av medlemmarnas produktion, som för att skapa en helhet kompletteras av klassiker och verk med litteraturvetenskapligt och -historiskt intresse.


För medlemskap vänligen kontakta: Helge Krarup hk@johannesskolen.dk Thomas Grundberg thomas@dansk-svensk.com

Med stöd från Malmö Kulturnämnd

Benny Andersen, æresmedlem af dsfs læser ‘Svantes Viser’ ved selskabets 15 års fødseldag 2010.

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författersälskap Ordförande / Formand Helge Krarup hk@johannesskolen.dk Viceordförande / Næstformand: Monica Braw brawmonica@gmail.com

Kansli: Rådmansgatan 23 C S-211 46 Malmö - få hundrede meter fra Station Triangeln uppgång syd +46-(0)40 12 10 75 dsfs@dansk-svensk.com www: dansk-svensk.com

Profile for Per-Olof Johansson

Dansk-Svensk Forfatterselskab  

Om Dansk-Svensk Forfatterselskab

Dansk-Svensk Forfatterselskab  

Om Dansk-Svensk Forfatterselskab

Profile for perolofdk
Advertisement