Perheyritysten liitto toimintasuunnitelma 2020

Page 1

TOIMINTASUUNNITELMA

20 20


SISÄLLYS


JOHDANTO

5

PERHEYRITYSTEN LIITON STRATEGIAN KOLME KIVIJALKAA: Verkotu – Opi – Vaikuta

7

VERKOTU

8

1. Jäsenkokemuksen parantaminen

10

2. Fokusoitu sisältö

12

3. Aluelliinen kattavuus

13

4. Markkinointiviestintä

14

OPI

14

1. Valmennustarjonnan selkeyttäminen

15

2. Osaamisverkoston kehittäminen

16

3. Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen

16

4. Yrittäjyyskasvatus

17

VAIKUTA 18 1. Sääntelyä ja toimintaympäristöä kehitetään kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen - Vaikuttamisen ja viestinnän toimenpiteitä

19

2. Perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta

20

RESURSSIT

21

LIITE :

BUDJETTI 2020 TILINPÄÄTÖS 2018


Omistajalla on väliä.

4

Suomi


1. JOHDANTO

Uudistimme vuoden 2018 aikana strategiaamme. Perheyritysten liiton missio on ”Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta” ja visioksi vahvistimme ”Luomme hyvän omistamisen käytännöt, joiden avulla perheyritykset uudistuvat Suomen eduksi”. Missio ja visio kuvastavat Perheyritysten liiton tehtävää suomalaisen omistajuuden edistämisessä. Visio kaipaa kuitenkin tässä vaiheessa jo päivittämistä, koska vuoden 2019 aikana on luotu omistajaperheen hyvät käytännöt, jotka jatkossa tulevat näkymään vahvasti liiton toiminnassa. Perheyritysten liiton slogan ”Omistajalla on väliä” kokoaa strategiamme hyvin; yhtäältä se haastaa perheyritysten omistajat arvioimaan omaa osaamistaan yrityksen omistajina ja toisaalta se kertoo, että Suomi tarvitsee aktiivisia ja osaavia omistajia, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen sekä kehittävät yrityksiään pitkäjänteisesti.

5


PERHEYRITYSTEN LIITON STRATEGIA 2018–2020

VERKOTU

6

OPI

VAIKUTA


Perheyritysten liiton strategian kolme kivijalkaa: Verkotu – Opi – Vaikuta VERKOTU – Kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden verkostoitumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Meillä on jäsenten kohtaamiselle avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Luomme yhdessä kumppaniemme ja jäsenten kanssa kiinnostavaa sisältöä, joka tukee eri tilanteissa olevia jäseniämme. Kuulumme kansainväliseen perheyritysten järjestöön, Family Business Networkiin (FBN), joka edistää omistajien koulutusta ja vuorovaikutusta globaalisti yli maarajojen. Kaikki perheyritysten omistajat ovat tervetulleita mukaan FBN:n toimintaan.

OPI – Jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä Osaava omistaja tuo perheyrityksille kilpailuetua. Omistajaosaaminen näkyy yritysten päätöksenteossa, työllistämisessä ja yli sukupolvien tähtäävässä toiminnassa.

joiden ympärille olemme rakentaneet omistajaosaamisen kehittämisen teemat. Tiedon ja tuen avulla omistajat ja perheyritysten edustajat osaavat toimia entistä menestyksekkäämmin myös globaalissa ympäristössä. Osaava omistaja kehittää perheyritystä ja on tätä kautta mukana myös hyvinvoivan Suomen rakentamisessa. Osaamisverkostomme Suomessa ja kansainvälisesti auttaa meitä tarjoamaan uusinta tietoa perheyrityksistä.

VAIKUTA – Lisäämme tietoa ja ymmärrystä perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä

Suomalaisen työn ja pääoman pärjääminen globaalissa maailmassa on haaste, jota haluamme olla ratkaisemassa. Tavoitteenamme on parantaa omistamisen, yrittämisen ja työllistämisen edellytyksiä Suomessa. Liitossa muodostetaan perheyrittäjien näkemys perheyrittämisen ja omistamisen haasteista ja niiden ratkaisuista. Näin pystymme tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun kasvollisen omistajuuden näkökulman ja merkityksen.

Kuulumme eurooppalaiseen perheyritysten edunvalvontajärjestöön, European Family Businessiin (EFB). Se edistää perheyrityksille tärkeitä asioita EU:ssa.

Tarjoamme jäsenille valmennuksia, asiantuntijatilaisuuksia ja yrityskohtaista konsultointia. Perheyrityksessä kohtaavat omistajuus, liiketoiminta ja perhe,

7


STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

VERKOTU – Perheyritysten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka

8


Tarjoamme jäsenillemme vuosittain runsaasti mahdollisuuksia kartuttaa tietotaitoaan, tavata muita perheyrittäjiä, jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Jäsenkuntamme on tunnettu aktiivisuudestaan ja tilaisuutemme keräävät säännöllisesti yhteen erilaisten perheyritysten eri-ikäisiä ja eri rooleissa toimivia edustajia, joita yhdistää pitkäjänteisen omistamisen filosofia. Valtaosa tapahtumistamme soveltuu koko jäsenkunnalle. Olemme myös tunnistaneet erilaisia jäsenryhmiä, joille pyrimme tarjoamaan heidän yksilölliset tarpeensa huomioivaa verkostotoimintaa. Luomme ja kehitämme toimintamuotoja yhdessä jäsentemme kanssa. Perheyritysten liiton strategiaan vahvistetut, Verkotu-toiminnan keskeiset tavoitteet ovat jäsenkokemuksen parantaminen, fokusoitu sisältö ja toiminnan alueellinen kattavuus. Vuonna 2020 toimintamme keskeisin painopiste on jäsenkokemuksen parantaminen. Vuoden 2020 merkittävin tapahtuma on eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme EFB:n konferenssi 28.-29.5. Helsingissä. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus verkostoitua eurooppalaisten perheyrittäjien kanssa. Tämä on Perheyritysten liitolle merkittävä luottamuksenosoitus, sillä tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Kansainvälisyys teemana näkyy vahvasti myös nextien Talviakatemiassa, jonne kutsutaan kansainvälisiä osallistujia FBN:n ja liiton omista verkostoista. Lisäksi toteutamme ekskursiomatkan Berliiniin huhtikuussa.

Poimintoja vuoden 2020 tapahtumakalenterista • Kevätkokous ja kansainvälinen EFB Summit Helsingissä 28.–29.5.2020 • Syyskokous ja -seminaari marraskuussa 2020 • Koko perheen Perhepäivä elo-syyskuussa 2020 • Kansainvälinen Winter Academy Rukalla 30.1.–2.2.2020

9


1. Jäsenkokemuksen parantaminen Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavaa sisältöä ja verkostoitumismahdollisuuksia eri tilanteissa oleville jäsenille, kohdentamaan tapahtumatarjontaamme jäsentemme yksilöllisten tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan, sekä parantamaan jäsentemme keskinäisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia myös tilaisuuksiemme välillä.

1.1. Luodaan eri tilanteissa oleville jäsenille kiinnostavaa sisältöä

Next – kohti omistajuutta ja omaa tavoiteroolia perheyrityksessä Next-toiminnan tavoitteena on vahvistaa jatkajien osaamista, luoda verkostoja ja tukea Nextien kehittymistä vastuullisiksi ja osaaviksi omistajiksi. Toiminta on tarkoitettu kaikille täysiikäisille nexteille, jotka ovat mukana yrityksen toiminnassa, opiskelevat tai vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia ajatusten ja kokemusten vaihtoon, oppimiseen ja verkostoitumiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

1.1.1. Jatkajatoiminta Perheyritysten jatkuvuuden ja uudistamisen edellytyksenä ovat kyvykkäät jatkajat. Yksi keskeinen päämäärä toiminnassamme onkin perheyritysten jatkajapolven innostaminen ja valmentaminen. Perheyritysten liiton jatkajatoiminnassa uuden sukupolven omistajia tuetaan siinä roolissa, jonka nämä omassa perheyrityksessään päättävät ottaa. Tarjoamme perheyritysten jatkajapolvelle monenlaista toimintaa – niin vielä omaa rooliaan pohtiville kuin johtotehtävissä toimiville. Perheyritysten liiton toimintamuodot jatkajapolvelle jakautuvat kahteen pääluokkaan: Next- ja Next Level -toimintaan. Kokonaisuutena toiminta tarjoaa jatkajille ainutlaatuisen ja tärkeän foorumin, jossa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan teemoja voi käsitellä luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Toimenpiteet: • Next- ja Next Level -yhteisöjen Jatkajapäivätilaisuus syksyllä 2020.

10

Toimenpiteet: • Kansainvälinen Winter Academy -tilaisuus Rukalla 30.1.–2.2.2020 • Ajankohtaiset Next Round Table -keskustelutilaisuudet 1–2 kertaa vuonna 2020 • Yritysvierailut ja verkostoitumistilaisuudet 2–3 kertaa vuonna 2020 • Yritys lukujen takana -valmennus 1–2 kertaa vuonna 2020 • Kannustamme Nextejä verkottumaan tilaisuuksien välillä mm. sosiaalisen median kanavissamme ja Clanedissa


Next Level – vastuunkantajien verkosto Next Level -toiminta on tarkoitettu operatiivisista tai strategista vastuuta kantaville jäsenille, joiden agendalla on aktiivinen omistajuus ja yrityksen kehittäminen. PL järjestää tapahtumia ja pienryhmätoimintaa, joiden teemat käsittelevät muun muassa omaa johtajuutta ja yrityksen johtamista, kasvua ja uudistumista sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kohderyhmän viitteellinen ikäryhmä on 35–55-vuotiaat. Ikää tärkeämpi yhteinen nimittäjä on kuitenkin vastuuasema operatiivisessa toiminnassa, hallituksessa tai perheen luottamuselimissä.

Toimenpiteet:

1.1.2. Toiminta kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille Käynnistimme syksyllä 2019 kokeneille omistajille ja omistajayrittäjille räätälöidyn pienryhmätoiminnan. Pienryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat mm. sukupolvenvaihdoksen valmistelu, kokemukset nuoremman polven tukemisesta ja sparrauksesta, omistajien yhtenäisyyden tukeminen ja omistamisen hyvät käytännöt.

Toimenpiteet: • Viiden pilottiryhmän toiminta jatkuu säännöllisenä vuonna 2020. • Pienryhmätoiminnasta kerätään palautetta, kehitetään toimintaa ja käynnistetään uusia ryhmiä jäsenten kiinnostuksen mukaisesti.

• Leirinuotio Levillä 12.–15.3.2020 • Järjestetään 2–3 teemoitettua pienryhmäkeskustelua eri liiketoiminnan teemoista • Next Level Trends -tapahtuma marraskuussa • Syyskuussa järjestetään Next Level -rapujuhlat • Syksyllä järjestetään oppimista ja verkostoitumista yhdistävä Next Level Trends -tapahtuma. • Kasvatetaan Next Level -verkostoa

11


1.2. Kohdennetaan tapahtumia jäsenten tarpeiden ja kiinnostusten mukaisesti

Toimenpiteet:

Tapahtumien kohdentamiseksi Perheyritysten liitto pyrkii tunnistamaan aikaisempaa tarkemmin eri jäseniä yhdistävät kiinnostuksen kohteet ja tarpeet. Tässä työssä keskeinen keino on jäsenrekisterissä olevan datan täydentäminen ja laadullinen parantaminen. Liiton tavoitteena on toimintansa suunnittelussa hyödyntää jäsenten profilointia. Profilointi perustuu esimerkiksi henkilön rooliin omassa perheyrityksessä, ikään ja kiinnostuksen kohteisiin.

olevan

Kansainvälisestä verkostoitumisesta kiinnostuneille on tarjolla verkostoitumismahdollisuuksia maailmanjärjestömme FBN:n ja perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön EFB:n kautta. Kaikki jäsenemme voivat osallistua FBN:n ja EFB:n tapahtumiin. • EFB:n päätapahtuma järjestetään Helsingissä 28.–29.5.2020. • FBN NxG International Summit 2020 järjestetään 14.–17.5. Pravetissa, Bulgariassa. • FBN Global Summit järjestetään syksyllä 2020. Paikka ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.

12

1.3. Parannetaan jäsenten keskinäisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia liiton tapahtumien ja valmennusten välissä Toimenpiteet:

Toimenpiteet: • Jatkamme jäsenrekisterissämme henkilödatan rikastuttamista.

• Välitämme tietoa FBN:n ja EFB:n toiminnasta, sekä kannustamme jäseniämme osallistumaan heidän järjestämiinsä tilaisuuksiin. • Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä osaamista ja kokemuksia toiminnassamme.

• Tehdään PL:n digitaalista oppimisympäristö Clanedia tunnetuksi ja otetaan sitä käyttöön esimerkiksi pienryhmätoiminnassa. • Aktivoidaan olemassa olevia verkkoyhteisöjä ja perustetaan tarvittaessa uusia. Facebookissa liitolla on syksyllä 2019 kaksi ryhmää: NxG (nexteille) ja PL Next Level (vastuuroolissa toimivat jatkajat).

2. Fokusoitu sisältö Hallituksen vuonna 2018 tekemän linjauksen mukaisesti liiton Osaava omistaja -pääteemaa pidetään esillä vahvasti esillä kaikissa liiton päätapahtumissa.


3. Alueellinen kattavuus Järjestämme alueellista toimintaa yhteistyössä aktiivisten jäsentemme ja yhteistyöyritystemme kanssa tilaisuuksia, joilla liiton toimintaa ja tavoitteita tehdään tunnetuksi sekä luodaan foorumi jäsenten keskusteluille omistajuuden teemoista eri puolilla Suomea. Alueellisen toiminnan tavoitteena on myös tavoittaa potentiaalisia uusia jäseniä.

Toimenpiteet: • Järjestämme 3–6 perheyritystapaamista eri puolilla Suomea. • Järjestämme lisäksi lukuisia kohdennettuja tilaisuuksia (esimerkiksi Talviakatemia, Leirinuotio, Next Level Trends) pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

4. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän tavoitteena on Perheyritysten liiton yleisen näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen sekä jäsenhankinnan tukeminen. Tämä tarkoittaa myös PL:n valmennustarjonnan tunnettuuden lisäämistä ja niiden markkinointia. Markkinoinnille ja viestinnälle luodaan oma vuosikello, jossa eritelty markkinointiviestinnän tehtävät ja tavoitteet. Säännöllisellä tekemisellä tavoitellaan tasaista näkyvyyttä pitkin vuotta. Markkinointiviestintää kehitetään tarvittaessa myös ulkopuolisen kumppanin kanssa.

13


OPI PL on jäsenten ensisijainen omistajaosaamisen kumppani

14


Strategiansa mukaisesti PL pyrkii lisäämään perheyritysten omistajien omistajaosaamista. Liiton toiminnan kärkeen nostetaan osaamisen kehittäminen, joka perustuu laadukkaaseen ja syvälliseen tietoon perheyritysten luonteesta sekä omistamisen haasteista. OPI-tilaisuuksissa otetaan vuonna 2020 käyttöön yhteisöllinen oppimisalusta Claned, joka tukee valmennusten lähipäiviä sekä mahdollistaa osaamisen kartuttamisen myös pelkästään verkossa. Clanediin voidaan luoda lisäksi yksittäiselle jäsenyritykselle oppimisalusta esimerkiksi tukemaan omistajastrategian tekemistä.

1. Valmennustarjonnan selkeyttäminen Tavoitteena on vahvistaa perheyritysten omistajaosaamista järjestämällä sekä kaikille avoimia että yksittäiselle perheyritykselle räätälöityjä valmennuksia.

Toimenpiteet • Omistamisen taito –valmennuksessa perehdytään omistajastrategiaan ja omistajien eri rooleihin ja tavoitteisiin. • Perheyritys-HHJ -valmennus järjestetään yhdessä Hallituspartnerit ry:n ja Tampereen kauppakamarin kanssa. Valmennuksen tavoitteena on auttaa hallituksen nykyisiä ja tulevia jäseniä tehostamaan hallitustyöskentelyään sekä kehittämään hallituksesta yritystoiminnan strategisen voimavaran. • Strateginen johtaminen II –valmennus vahvistaa hallituksen jäsenten ja operatiivisessa vastuussa olevien osaamista strategisten muutosten, innovaatioiden ja yrityskauppo-

jen toteuttamisessa. • Syyskokouksessa jaetaan Osaava omistaja -diplomit osallistujille, jotka ovat käyneet ylläolevat valmennukset sekä Strateginen johtaminen I. • Lisäksi PL järjestää aamu- ja iltapäivätilaisuuksia omistajaosaamiseen liittyvistä teemoista. • Sukupolvenvaihdos on perheyritykselle suuri mahdollisuus uudistua. Teemaa tarkastellaan eri näkökulmista aamu- ja iltapäivätilaisuuksissa. • Mentorointi ja alumnitoiminta mahdollistavat hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämisen eri-ikäisten välillä. • Jatkamme myös Naiset perheyrityksessä -teeman käsittelyä järjestämällä naisille suunnatun tilaisuuden. • Perheomisteisille sijoitusyhtiöille järjestetään myös muutama tilaisuus ajankohtaisista teemoista. • PL:n yksi tehtävä on tuoda esille erilaisten perheyritysten erityispiirteitä ja haasteita. Yksi tällainen on perhe listayhtiön omistajana. Listattujen perheyritysten toimintaa koordinoi työryhmä. • PL myös räätälöi pyydettäessä yksittäiselle perheyritykselle seuraavan sukupolven valmennusohjelmia ja järjestää valmennusta liittyen mm. omistajien tahtotilaan ja tavoitteisiin sekä omistajaosaamisen kasvattamiseen.

15


2. Osaamisverkoston kehittäminen Tavoitteena on laajentaa tutkijayhteistyötä perheyritysten kannalta tärkeisiin teemoihin Suomessa ja kansainvälisesti sekä syventää yhteistyötä osaamiskumppaneiden kanssa. Osaamisverkostoon kuuluvat myös PL:n yhteistyökumppanit - DevCo, Elo ja Fennia, Eversheds, OP, PwC ja Momentous -sekä eri asiantuntija-alojen järjestöjä. Heidän kanssaan järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joissa perheyritykset, tutkijat ja asiantuntijat kohtaavat. Lisäksi PL on mukana omistajanvaihdosfoorumissa, jonka tehtävänä on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen sekä Hallituspaikka 2020 -tapahtumassa, jossa kohtaavat riippumattomia osaajia hallitukseensa etsivät yritykset ja maamme hallitusosaajat.

Yhteistyökumppanimme

16

Toimenpiteet Yhteistyökumppanien asiantuntijat: • Perheyritysillat - Järjestetään jokaisen parillisen kuukauden toinen tiistai, pl. elokuu • Aamupäiväseminaari 2 x vuodessa ajankohtaisista teemoista • Yhteistyökumppaneiden asiantuntijat ovat myös puhumassa liiton muissa Opi- ja Verkotu -tilaisuuksissa. • Artikkeleita Perheyritys-lehdessä sekä liiton nettisivuilla • Järjestetään perheyritystutkijatapaaminen elokuussa. • PL osallistuu kansainväliseen IFERA-tutkijakonferenssiin. • PL kutsuu kansainvälisiä tutkijoita vierailulle Suomeen. Heitä hyödynnetään mm. valmennuksissa ja muissa tilaisuuksissa. Heitä pyydetään myös kirjoittamaan blogeja. • Osaamisverkosto tehdään näkyväksi PL:n verkkosivuilla.


3. Tutkimustiedon ja kokemuksen jakaminen PL edistää perheyritystutkimusta toimimalla linkkinä akateemisen maailman ja perheyritysten välillä. Tärkeänä haasteena on edistää tutkimuksella tuotetun uuden tieteellisen tiedon soveltamista perheyritysten tarpeisiin sekä perheyritysymmärryksen syventämistä. PL toimii sillanrakentajana tutkijoiden, konsulttien ja perheyritysten omistajien välillä. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri alojen tutkijoiden kanssa ja kesken.

Toimenpiteet PL:n jäsenet pääsevät jakamaan kokemuksiaan pienryhmissä, jotka muodostetaan roolin mukaan. Vuonna 2020 toiminnassa ovat perheyritysten ja family officen ulkopuolinen toimitusjohtaja -ryhmät. PL jatkaa Suomalaisen perheyrittäjyyden historia -kirjahanketta. Kirjan kirjoittajia ovat Turun yliopiston professori Kirsi Vainio-Korhonen työryhmineen. Kirjahankkeella on ohjausryhmä. Vuonna 2020 PL palkitsee parhaan pro gradu -työn tutkimustiedon soveltamisesta perheyrityksissä Matti Koiranen -palkinnolla. Pro gradu -palkinnon arvo on 500 €. Palkinnot jaetaan PL:n syyskokouksessa. PL:n verkkosivuilla julkaistaan tutkimustietoihin pohjautuvia blogeja, tutkimusjulkaisuja ja lopputöitä. Tutkimustietoa jaetaan myös sosiaalisessa mediassa ja Perheyritys-lehdessä.

4.Yrittäjyyskasvatus PL:n tehtävänä on tuoda perheyritysnäkökulma yrittäjyyskasvatukseen ja edistää perheyritysten kouluyritys -yhteistyötä eri koulutusasteilla.

Toimenpiteet • Tehdään ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen verkkoympäristöön soveltuva perheyrittäjyys-osio. • SubjectAidin kautta kaikkien luokka-asteiden perheyrittäjyydestä kiinnostuneet opettajat voivat tilata Perheyritys-lehteä. • PL osallistuu myös Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijapäiville. • Edellä mainituilla toimintatavoilla vaikutetaan myös yleiseen keskusteluun pyrkienlisäämään perheyritysten tunnettuutta ja myönteistä imagoa vastuullisina omistajina.

17


VAIKUTA – Perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistamisen kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään

18


Perheyritysten liiton vaikuttamistyön strateginen tavoite on se, että perheyrittäjyyden ja kasvollisen omistajuuden kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Tavoitteenamme on olla yhteiskunnallinen toimija, joka tunnetaan parhaana perheyritysten ja omistamisen asiantuntijana. Nostamme esiin perheyritysten merkitystä koko Suomen menestykselle ja hyvinvoinnin rakentamiselle faktojen ja tarinoiden kautta.

Vaikuttamisen strategiaa toteutetaan kahden alatavoitteen kautta: • Sääntelyä ja toimintaympäristöä kehitetään kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen. • Perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta.

Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että: • Yrityksiä ja yrityksen omistajia koskevan sääntelyn yhteisvaikutus tuodaan esille • Toimintaympäristöä uudistetaan ja kehitetään niin, että se mahdollistaa yritysten omistajille yritystoiminnan jatkuvuuden

Verotukseen vaikuttamisen yksityiskohtaisten tavoitteiden lähtökohtana ovat:

1. Sääntelyä ja toimintaympäristöä kehitetään kannustavaksi omistaa yrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomeen - Vaikuttamisen ja viestinnän toimenpiteitä Vuosi 2019 oli perheyritysten vaikuttamisen ja edunvalvonnan osalta poikkeuksellinen eduskunta- ja EUvaalien sekä hallitusohjelmaneuvotteluiden takia. Vuosi 2020 tulee sen vuoksi keskittymään erityisesti pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen hallitusohjelman etenemisen seuraamiseen sekä tiettyjen perheyrityksiin liittyvien intressien edistämiseen siinä. Hallitusohjelmasta voi nostaa esiin erityisesti siellä olevan kotimaisen omistajuuden ohjelman, jonka saaminen käyntiin olisi ensiarvoisen tärkeää. Perheyritysten liitto jatkaa säännöllisiä poliitikko- ja vaikuttajatapaamisia, joissa kerrotaan perheyritysten yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä. Myös säännöllisiä mediatapaamisia jatketaan. PL pyrkii rakentamaan hyvää yhteistyötä monipuolisesti erilaisten sidosryhmien kanssa yhteiskunnan eri puolilta. Tärkeitä elinkeinoelämän yhteistyötahoja ovat jatkossakin muun muassa Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Tarkoituksena on järjestää oma isompi PL:n sidosryhmätilaisuus Kalevalan päivänä 28.2.2020, joka tulevina vuosina vakiintuisi omaksi tunnistetuksi tapahtumakseen.

• Verotuksen pitää kannustaa suomalaista luonnollista henkilöä omistamaan yritystä, joka investoi ja työllistää • Verotuksen tukea yritysten jatkuvuutta ja uudistumista

19


Liitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskustelutilaisuuteen SuomiAreenaan Porissa myös vuonna 2020, joko omalla tapahtumallaan tai sidosryhmätapaamisilla. Kansallisen edunvalvonnan lisäksi Perheyritysten liitto tekee edunvalvontatyötä myös EU-tasolla perheyritysten eurooppalaisen edunvalvontajärjestön European Family Businessesin (EFB) kautta. PL on edustettuna myös järjestön hallituksessa. PL:n jäseniä kannustetaan osallistumaan EFB:n tapahtumiin, joista merkittävin tulee olemaan EFB Summit toukokuussa Helsingissä. Perheyritys-lehti ilmestyy vuonna 2020 tuttuun tapaan neljästi. Lehden uudistamista ja kehittämistä jatketaan sekä sen sisältöä hyödynnetään digitaalisesti (nettisivut ja sosiaalinen media) entistä enemmän. Sosiaalinen media eri kanavissa on tiivis ja aktiivinen osa PL:n viestintää, samoin kuin säännöllinen viestintä jäsenille mm. jäsenkirjeiden muodossa. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus saada entistä paremmin perheyritysten merkitystä ja tarinoita esiin sekä omassa viestinnässä että ansaitussa mediassa, ja tätä työtä tehdään koko vaalikautta ajatellen. Liiton jäsenille järjestetään uusi mediakoulutus, joka valmentaa toimimaan yhdessä median kanssa ja antaa työkaluja omaan viestintään. Liitto kannustaa jäseniään ottamaan käyttöön yhteisen ”Suomalainen perheyritys” -tunnuksen, joka vahvistaa perheyritysten brändiä.

20

2. Perheyritykset tunnetaan vastuullisesta yritystoiminnasta ja omistamisesta Perheyritykset ovat erilaisia ja omistajat toimivat perheyrityksessä erilaisissa rooleissa, mutta voidaan kuitenkin hahmotella kaikkia perheyrityksiä koskevia yleisiä omistamisen periaatteita ja käytäntöjä. Hyvä omistaja vaalii ja uudistaa perheyritystä sukupolvelta toiselle huolehtien eri sidosryhmien tarpeista.

Toimenpiteet • Perustetaan jäsenistä työryhmä pohtimaan perheyritysten hyvää omistajuutta. Työryhmä kuulee teeman asiantuntijoita. • Tuodaan esille perheyrityksen hyvän omistamisen käytäntöjä PL:n eri tilaisuuksissa, valmennuksissa ja viestinnässä. • Jäsenyritysten omistajat ja muut sidosryhmät kirjoittavat blogeja, miten he näkevät perheyrityksen hyvän omistajuuden. • Kirjoitetaan uusi versio Omistajuus ja hallitustyö -työkirjasta, johon yhdistetään DIFin hyvän hallitustyön kulmakivet. • Järjestetään vastuullisuusteemasta tietoiskuja yhdessä eri organisaatioiden kanssa • Vastuullisuus ja osaava omistajuus otetaan yhdeksi kriteeriksi valittaessa Peter Fazer -palkinnonsaajaa • Perheyritys-lehdessä on Vastuullinen perheyritys/omistaja -kirjoitussarja


• PL tekee Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja kannustaa jäsenyrityksiä tekemään samoin • PL viestii FBN Internationalin Polaris-hankkeesta ja Polaris Impact Assessment – arviointityökalusta • Tehdään julkaisu pohjautuen vuonna 2019 luotuihin omistajaperheen 10 hyvään käytäntöön.

Resurssit Perheyritysten liiton toimitusjohtaja valmistelee ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja toimistoa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Helsingissä. Toimistossa työskentelee vakituisessa työsuhteessa seitsemän henkilöä: jäsenpalvelupäällikkö, johtava asiantuntija, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, toimistovastaava, verkostokoordinaattori, veroasiantuntija sekä digistrategi (vanhempainvapaalla). Tämän lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa on kaksi työntekijää: markkinointi- ja viestintäsuunnittelija sekä valmennuskoordinaattori. Hallituksen alaisena toimii työryhmiä. Toimiston tehtävien hoitamisen tueksi voidaan perustaa yhteistyöryhmiä, jotka tuodaan hallitukselle tiedoksi.

1. Jäsenet Perheyritysten liitossa on lokakuun hallituksen kokouksen jälkeen 459 jäsenyritystä. Yritysten keskimääräinen ikä on 43 vuotta, mutta mukaan mahtuu 64 yli 100-vuotiasta ja 215 yli 50-vuotiasta perheyritystä. Vuoden 2019 lokakuun hallituksen kokoukseen mennessä on liittynyt ja eronnut 19 jäsenyritystä, joten jäsenmäärä ei ole kasvanut. Merkittävimmät syyt eroamiseen ovat jäsenkriteerien puuttuminen sekä omistajien aikapula osallistua toimintaan. Jäsenten ja sidosryhmien tavoittamisessa liiton pääkanavina ovat verkkosivut, uutiskirjeet, viikoittainen tiedote tapahtumista ja valmennuksista, Perheyrityslehti, sosiaalisen median kanavat sekä erilaiset teemajulkaisut.

2. Hallitus Syyskokous valitsee liiton puheenjohtajan ja jäsenet hallitukseen. Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kahdeksan kertaa.

3. Perheyritysvaltuuskunta Liitolla on perheyritysvaltuuskunta, jonka jäseniksi hallitus kutsuu vuosittain vähintään 60 ja enintään 100 jäsenyritysten aktiivista edustajaa. Perheyritysvaltuuskunnan tehtävänä on liiton asioiden ja tavoitteiden tunnetuksi tekeminen ja päämäärien edistäminen elinkeinoelämän muissa järjestöissä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valtuuskunta kokoontuu vuodessa kolme kertaa.

21


4. Verkostot Perheyritysten liitto toimii yhteistyössä Satakunnan Perheyritysverkosto ry:n kanssa, joka järjestää tilaisuuksia perheyrittäjille Satakunnan alueella. PL on jäsenenä myös Finnish Business and Society (FIBS) ry:ssä, Suomalaisen Työn Liitossa ja Yrittäjän Päivä -säätiössä.

Perheyritysten liiton jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta – perusmaksusta ja lisämaksusta, joiden yhteissumma on vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksu pidetään vuonna 2019 ennallaan. Uusille jäsenyrityksille jäsenmaksu on liittymisvuonna 1000 euroa. Jäsenmaksut on jaettu konserniliikevaihdon mukaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan (summa sisältää 1000 euron perusmaksun):

5. Jäsenmaksut Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu porrastetaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan jäsenen liikevaihdon perusteella seuraavasti: • jäsenmaksuluokka 1, kun liikevaihtoa • vuodessa 1 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 2, 9 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 3, 19 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 4, 29 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 5, 39 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 6, 49 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 7, 119 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 8, 249 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 9, 499 999 999 euroon saakka • jäsenmaksuluokka 10, yli 500 miljoonaa euroa.

22

Konserniliikevaihto

Jäsenmaksu

M.EUR EUR 0 – 1

1 150

2 – 9

1 200

10 – 19

1 300

20 – 29

2 600

30 – 39

2 800

40 – 49

4 200

50 – 119

4 500

120 – 249

6 000

250 – 499

9 000

500 ≤

15 000


Perheyritysten Liitto ry Salomonkatu 17 B, 4krs 00100 Helsinki Y-tunnus 1439785-4 Budjetti 2020 Varsinainen toiminta Tuotot ja kulut strategioittain 1. VERKOTU Tuotot

Tilinpäätös 2018

270 500,00

223 208,18

-383 300,00 -243 200,00 -3 300,00 -83 092,00

-276 597,44 -236 812,79 -5 104,89 -83 313,79

Kulut Strategiaan kohdistuvat suorat kulut Osuus henkilöstökuluista Osuus poistoista Osuus muista yhteiskuluista

2. OPI

*

Kulut yhteensä

-712 892,00

-601 828,91

**

Verkotu yhteensä

-442 392,00

-378 620,73

232 400,00

259 524,95

-175 200,00 -152 000,00 -3 300,00 -57 970,00

-132 527,79 -165 843,45 -5 104,89 -64 731,49

Tuotot Kulut

Strategiaan kohdistuvat suorat kulut Osuus henkilöstökuluista Osuus poistoista Osuus muista yhteiskuluista

*

Kulut yhteensä

-388 470,00

-368 207,62

**

OPI yhteensä

-156 070,00

-108 682,67

7 000,00

32 666,94

-125 000,00 -364 800,00 -3 300,00 -122 488,00

-348 573,16 -344 386,62 -5 104,89 -117 358,08

3. VAIKUTA Tuotot Kulut

Strategiaan kohdistuvat suorat kulut Osuus henkilöstökuluista Osuus poistoista Osuus muista yhteiskuluista

*

Kulut yhteensä

-615 588,00

-815 422,75

**

VAIKUTA yhteensä

-608 588,00

-782 755,81

-1 207 050,00

-1 270 059,21

1 207 800,00 0,00 1 207 800,00

1 177 100,00 0,00 1 177 100,00

0,00 0,00 1 207 800,00 750,00

-239,40 -239,40 1 176 860,60 -92 959,21

0,00 0,00 0,00 750,00 750,00

0,00 0,00 0,00 -92 959,21 -92 959,21

Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut Muut varainhankinnan tuotot Varainhankinnan tuotot yht. Kulut Muut varainhankinnan kulut Varainhankinnan kulut yht. ** Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot Rahoituskulut ** Tuotto-/kulujäämä Tilikauden yli-/alijäämä

23


PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Salomonkatu 17 B, 4.krs | 00100 Helsinki | +358 50 566 1592 perheyritys.fi | @perheyritys | #perheyritys

24


25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.