COMO HACER UN TRABAJO DE INVESTIGACION

Page 1


1ยบ TER CLARO O TEMA SOBRE O QUE IMOS INVESTIGAR Si xa temos claro o tema podemos concretar aqueles aspectos que mรกis non interesan. Si non o temos, debemos escollelo en funciรณn da informaciรณn que poidamos encontrar sobre o mesmo.

De igual forma debemos ter presente de onde podemos partir na nosa investigaciรณn.


2º COMEZAR A RECOLLIDA DE INFORMACIÓN Seleccionar información interesante de diferentes recursos (fontes de información). LIBROS

ENCICLOPEDIAS

IMAXES

REVISTAS

INTERNET

ENTREVISTAS

Toma notas, pero sobre todo: “NON COPIES E REDACTA TI COAS TÚAS PALABRAS”.


3º ELABORAR UN ÍNDICE (GUIÓN) DOS PUNTOS QUE IMOS TRATAR Seleccionar aquela información máis importante, e organizala por contidos. Organizar os capítulos ou apartados nos que estruturaremos a información e que configurarán o traballo.

Un bo guión e fundamental para realizar calquera traballo.


5º SELECCIONAR O FORMATO Papel o dixital (ordenador), dependendo como o imos presentar. PRESENTACIÓN POR ESCRITO

PRESENTACIÓN ORAL REVISTA

Ademais do contido e importante a presentación visual, polo que podemos empregar imaxes, recursos multimedia, vídeo, música e materiais relacionados.

COLGAR NA REDE (BLOG, PAX.. WEB


6º COMEZAR A REDACTAR Unha vez elixido o formato, comezaremos a redacción, preferiblemente a man, seguindo o guión. Empregar un vocabulario sinxelo, de fácil comprensión, pero sen obviar a terminoloxía específica.

Coidar a redacción, con explicacións claras . Repasar a ortografía e comprobar a redacción para evitar erros innecesarios.

Trasladar ao formato definitivo e coidar a presentación (marxes, imaxes, número de paxinas, …).


7º INCLUIR A BIBLIOGRAFÍA Especificando as fontes, tanto libros (bibliografía) como buscas na rede (webgrafía). Tamén debemos referenciar as palabras textuais que empregamos no corpo do traballo.


8º CUMPRIR OS PRAZOS DE ENTREGA O noso esforzo será en balde senón cumprimos os prazos de entrega. Debemos organizarnos e ter claro que é unha tarefa que debe seguir unhas pautas que requiren traballo e esforzo, pero que o resultado merecerá a pena se as cumprimos.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.