NM Bandhund 2023

Page 1

N M B A N D H U N D 2 0 2 3 1 0 . - 1 3 . A U G U S T holdal.no

T R O M S

På vegne av NM komiteen, Troms

Elghundklubb og Norske Elghundklubbers

Forbund – ønsker vi velkommen til Troms og NM Bandhund 2023.

Vi har den gleden av å ønske dere velkommen til naturskjønne Troms.

Etter mange måneder med planlegging av arrangementet føler vi oss klar til å ta imot dere Det stiller 30 deltakere og dommere Vi har 35 terreng proppfull av elg som bare står og venter på å bli funnet, sett og støkket. Vi har noe svært dyktige kjentmenn som kjenner sine terreng godt og som gjør en grundig jobb i forkant og opp mot NM med å kartlegge adferd etter elg i alle prøveterreng En stor takk til dere!

Vi vil benytte anledning til å takke våre sponsorer og ildsjeler som gjør det mulig å arrangere NM bandhund i Troms.

Se opplevelser i Salangen og Troms

Vi har som mål at alle involverte parter skal dra hjem med en positiv opplevelse i sekken.

Lykke til!

Solvar Nordheim leder

V E L K O M M E N T I L
Oversiktskart

Rigmor Rassmussen - Leder NM komite /Booking

bespisning

Lena Tollefsen Nestleder NM komite/Booking –bespisning/Bar

Lars Dolmseth Terrengansvarlig

Tommy Nilsen Terrengansvarlig

Per Kaae Holdal Data

Rolf Johansen Sponsorgruppe

Anders Iversen Parkering /Renovasjon/ Renhold

Harald Holte Kjøkken

Trine Camilla Knudsen Kaffe/ Kiosk

Prøveleder: Helge Jakobsen

Res Prøveleder: Solvar Nordheim

NKK`s representant: Anun Vaa

Magnar Nordsveen

Selemaker

tlf. 917 93 065

A R R A N G E M E N T S K O M I T E :
Registrering deltakere NM Troms 2023
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3
D E L T A K E R E N M B A N D H U N D 2 0 2 3

Våre sponsorer

Oversiktskart
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.