Page 1

Adroddiad Blynyddol Annual Report

20182019 ClwydAlyn.co.uk


Cynnwys Contents

4 Neges gan Brif Weithredwraig y Grŵp A message from the Group Chief Executive 5 Neges o’r Gadair A message from the Chair 6 Ein Bwrdd ac Tîm Gweithredol Our Board and Executive Team 8 Cynlluniau a datblygiadau newydd New Schemes and Developments 11 Gwerth Cymdeithasol Social Value 16 Cyfrifon Blynyddol Annual Accounts 21 Ymgysylltu â Phreswylwyr Resident Engagement 22 Datblygu Sgiliau a Gwybodaeth Developing Skills and Knowledge 23 Prydleswyr Leaseholders 24 Ymgysylltu â’n Cymunedau Engaging with Our Communities 26 Gwobrau Awards

2

ClwydAlyn.co.ukNeges gan Brif Weithredwraig y Grŵp A message from the Group Chief Executive Cychwynnais ar fy ngwaith yn Ebrill 2018 ac mae wedi bod yn flwyddyn gyffrous sydd wedi rhoi mwynhad mawr. Rwyf wedi bod wrth fy modd yn dod i adnabod pawb a mynd allan i ymweld â’n gwasanaethau, cyfarfod preswylwyr a dysgu mwy am ein staff rhyfeddol a’r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud i gyd. Rwyf hefyd wedi mwynhau gweithio gyda’r Bwrdd dros y 12 mis diwethaf, ac, yn ystod yr amser hwnnw, rydym wedi gosod rhai nodau uchelgeisiol; a fydd yn gosod llwybr newydd a ffres i ClwydAlyn; ac yr ydym oll wedi ymrwymo i’w gyflawni. Mae ClwydAlyn am i bawb yng Ngogledd Cymru gael mynediad at dai o safon ragorol, ac rydym am weithio gyda phartneriaid i ymdrin ag achosion ac effeithiau tlodi; gan ei fod yn parhau i gael effaith niweidiol sylweddol ar fywydau pobl ar draws ein rhanbarth. Byddwn yn buddsoddi mwy o’n gwarged blynyddol mewn gwaith a fydd yn cynnig gwerth cymdeithasol ac amgylcheddol. Rydym hefyd yn gweithio yn galetach nag erioed o’r blaen i ddylanwadu ar bolisi a ffyrdd o feddwl cenedlaethol a rhanbarthol am gyflawni Cymru Iachach a Gwell i bawb. Rydym yn gweithredu i daclo tlodi bwyd, tanwydd ac incwm. Rydym yn cydnabod bod iechyd meddyliol ac emosiynol hefyd yn hanfodol i helpu i gyfoethogi ein cymunedau, ac rydym yn gweithio ar y cyd i sicrhau ein bod yn cynnig mwy o wasanaethau a gwasanaethau gwell i atal iechyd meddyliol gwael rhag cael effaith niweidiol ar denantiaethau, teuluoedd a chymunedau. Bydd mwy o’n tenantiaid yn cael eu hannog a’u cefnogi i wirfoddoli, ac i ddatblygu sgiliau newydd a chael gwaith.

Clare Budden Prif Weithredwr y Grŵp

4

ClwydAlyn.co.uk

I took up my role in April 2018 and it has been an exciting and thoroughly enjoyable year. I’ve loved getting to know everyone and getting out and about to visit our services, meeting our residents and learning more about our amazing staff and the incredible work they all do. I’ve also really enjoyed working with the Board during the past 12 months and, during that time, we’ve set some ambitious goals, which will set a new and refreshed course for ClwyAlyn and which we are all committed to achieving. ClwydAlyn wants everyone in North Wales to have access to excellent quality housing, and we want to work with partners to address the causes and impacts of poverty; as this continues to have a significant detrimental impact on the lives of people across our region. We will be investing more of our annual surplus in work which will deliver social and environmental value. We are also working harder than ever before to influence national and regional policy and thinking on delivering a Healthier and Better Wales for everyone. We are taking action to tackle food, fuel and income poverty. We recognise that good mental and emotional health is also crucial in helping to enrich our communities, and we are working collaboratively to ensure we offer more and better services to prevent poor mental health having a detrimental impact on tenancies, families and communities. More of our tenants will be encouraged and supported to volunteer, and to develop new skills and gain work.

Clare Budden Group Chief Executive


Neges o’r Gadair A message from the Chair

Bu 2018-19 yn flwyddyn bwysig i ClwydAlyn wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 40 – o ddechreuadau bychain gydag eiddo yn y Rhyl i fwy na 6,000 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru.

2018-19 has been a momentous year for ClwydAlyn as we celebrated our 40th anniversary. – from humble beginnings with a property in Rhyl to more than 6,000 homes across North Wales.

Rydym yn parhau i fod yn fusnes cryf yn ariannol sy’n tyfu, ag enw da cadarn. Mae ymdrech i adeiladu ar yr hanes balch hwn; ac i foderneiddio, symleiddio a sefydlu lle cyflymach, mwy cyffrous i’n staff weithio ynddo.

We continue to be a financially strong, growing business, with a solid reputation. There is a drive to build on this proud history; and to modernise, simplify and establish a faster paced, more exciting place for our staff to work in. We have continued to deliver quality housing and key services efficiently and effectively.

Arweiniodd cyfuno tair cymdeithas dai yn un, gan greu strwythur llawer symlach a lansiad cynllun busnes newydd at flwyddyn bwysig a chadarnhaol o newid i ClwydAlyn. Mae hyn, ynghyd â chenhadaeth a gwerthoedd newydd; a brand newydd oll yn cyfrannu at fusnes sydd wedi ei adnewyddu a’i ail nerthu, gyda llywodraethu cryfach ac eglurder o ran diben. Mae prosiectau arloesol ar draws Gogledd Cymru yn parhau ar gyflymdra, ond nid adeiladu cartrefi yn unig yw ein nod. Rydym yn angerddol am bobl, helpu i ymdrin â thlodi a gweithio yn greadigol i ddod ag anghyfartaledd y gellir ei osgoi i ben yng Ngogledd Cymru. Rydym yn parhau i gyflawni rhaglen ddatblygu uchelgeisiol ac mae gennym fwriad i wneud mwy i wella’r modd y darperir gwasanaethau, newid modelau gwasanaeth hen ffasiwn a moderneiddio ein ffordd o weithio. Mae’n amser gwych i fod yn rhan o’r Grŵp.

Stephen Porter Gadair

The consolidation of three housing associations into one, creating a much simpler structure and the launch of a new business plan, has resulted in a significant and positive year of change for ClwydAlyn. This, complete with a refreshed mission and new brand in April 2019 is all contributing to a simpler corporate model, strengthened governance and efficiencies in operating costs. Ground-breaking projects across North Wales continue at a pace, but we are not just about building homes. We are passionate about people, helping to address poverty and working creatively to end avoidable inequality across North Wales. We continue to deliver an ambitious development programme and have plans to do more to improve service delivery, change outdated service models and to modernise ways of working. It is a terrific time to be part of the Group.

Stephen Porter Chair

5


Llywydd Anrhydeddus y Grŵp Honorary Group President

Mrs Eurwen H Edwards, OBE, BEM

Llywydd Anrhydeddus y Grŵp Honorary Group President

Ein Bwrdd Our Board Stephen Porter

Paul Robinson

Clare Budden

Paul Seymour

Cadeirydd/Aelod o’r Bwrdd Chair/Board Member

Is-gadeirydd/ Aelod o’r Bwrdd Vice-Chair/ Board Member

Tîm Gweithredol Executive Team Prif Weithredwr y Grŵp ac Aelod o’r Bwrdd Group Chief Executive and Board Member

6

ClwydAlyn.co.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Preswylwyr Executive Director Resident Services


Clare Budden

Frazer Jones

Mike Hornsby

Eileen Stevens

Sara Mogel OBE

Sandy Mewies

David Lewis

Elaine Gilbert

Trevor Henderson

Prif Weithredwr y Grŵp ac Aelod o’r Bwrdd Group Chief Executive and Board Member

Aelod o’r Bwrdd (Preswyliwr) Board Member (Resident)

Cyfarwyddwr Gweithredol Asedau Executive Director of Assets

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol,Cyfathrebu a Marchnata Executive Director of HR Communications & Marketing

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Owen Watkins

Dr Sarah Horrocks

Paul McGrady

Craig Sparrow

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Aelod o’r Bwrdd Board Member

Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp Executive Director of Business Change Programmes

Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Executive Director of Resources

Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Executive Director of Development

7


8

Cwblhawyd cyfanswm o 277 o gartrefi newydd gennym yn ystod y flwyddyn a chaffael digon o dir ar gyfer 224 o gartrefi newydd eraill.

We completed a total of 277 new homes during the year and acquired enough land for a further 224 new homes.

Mae rhai o’r effeithiau a deilliannau cadarnhaol i’n preswylwyr a chymunedau yn cynnwys cynnydd yn y cyflenwad o dai fforddiadwy, creu cymdogaethau, manteision economaidd yn lleol o ran adeiladu, llafur, deunyddiau a gwaith, darparu llety arbenigol, partneriaethau positif gyda sefydliadau allanol, cyflawni uchelgais tai Llywodraeth Cymru, cynorthwyo awdurdodau lleol wrth ddarparu tai a gwasanaethau cysylltiedig a sicrhau bod y gwariant grant ar ei uchaf ar draws ein rhanbarth.

Some of the positive impacts and outcomes for our residents and communities include the increase in affordable housing supply, creation of new neighbourhoods, economic benefits locally in terms of construction, labour, materials and employment, provision of specialist accommodation, positive partnerships with external organisations, delivering the Welsh Government housing ambition, assisting local authorities in the delivery of housing and related services and maximising grant expenditure across our region.

Defnyddiodd ClwydAlyn £15.9m o gyllid Llywodraeth Cymru yn ystod 2018/19. Yn ychwanegol at y cyllid grant prif-ffrwd, daeth nifer o ffynonellau ariannol i’r golwg yn ystod y flwyddyn a bu ein ceisiadau yn llwyddiannus. Roedd y ceisiadau hyn yn cynnwys Prosiect Tai Arloesol, Cyllid Rhaglen Buddsoddiad Adfywio Wedi’i Dargedu, rhagor o gyllid Rhentu i Brynu a chyllid Tir ar gyfer Tai.

ClwydAlyn accessed £15.9m of Welsh Government funding during 2018/19. In addition to the mainstream grant funding, several funding streams emerged during the year and our bids were successful. These bids included an Innovative Housing Project, Targeted Regeneration Investment Programme Funding, further Rent to Own funding and Land for Housing funding.

Mae ClwydAlyn wedi defnyddio grantiau Rhentu i Brynu sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r galw am y cartrefi hyn yn gryf iawn. Rhoddodd Llywodraeth Cymru gronfa dair blynedd o £3.5m i ClwydAlyn ar gyfer tua 60 o gartrefi eraill dan y model hwn. Dull ClwydAlyn yw targedu cartrefi o safon uchel ar ddatblygiadau tai preifat bywiog lle mae’r farchnad ar gyfer prynu cartrefi yn gryf.

ClwydAlyn has accessed significant Rent to Own grants over the past year and the demand for these homes is buoyant. The Welsh Government has provided a three-year fund of £3.5m to ClwydAlyn for circa 60 further homes under this model. ClwydAlyn’s approach is to target good quality homes on vibrant new private housing developments where markets for home ownership are strong.

ClwydAlyn.co.uk

Hafan Cefni

New housing development is a core activity for ClwydAlyn and 2018/19 was no exception with significant progress made.

Hafan Cefni

Mae datblygu tai newydd yn weithgaredd creiddiol i ClwydAlyn ac nid oedd 2018/19 yn eithriad a gwelwyd cynnydd sylweddol.

LLys Raddington

Cynlluniau a Datblygiadau Newydd New Schemes and Developments


Dyma grynodeb o rai o’r cynlluniau yr ydym wedi eu hychwanegu at ein portffolio tai dros y flwyddyn ddiwethaf: • Wrecsam – Ffordd Rivulet – 50 fflatiau. Wedi eu trosglwyddo ym Mawrth 2019 • Sir Ddinbych – Marine Lake, Westbourne Avenue – 4 tŷ trefol a 12 fflat. Cwblhau bob yn gam • Sir y Fflint – Queens Court, Bwcle – 2 x cartref 3 ystafell wely. Cwblhawyd yn Chwefror 2019 dan y cynllun Rhentu i Brynu • Sir y Fflint – Mayfield Park, Saltney – 2 x cartref 3 ystafell wely. Cwblhawyd dan y cynllun Rhentu i Brynu • Sir Ddinbych – Parc Aberkinsey, Y Rhyl – 1 x cartref 2 ystafell wely ac 1 x 3 ystafell wely. Cwblhawyd ym Mehefin 2018 dan y cynllun Rhentu i Brynu • Ynys Môn – Parc Garregllwyd, Caergybi – 7 x cartref 2 ystafell wely. Cwblhawyd yn Ionawr 2019 • Conwy – Hyb Llesiant Yr Hen Ysgol a fflatiau (hen Dŷ’r Prifathro, Llanrwst): Cymysgedd y cynllun – Hyb Llesiant a 3 x fflat Gofal Ychwanegol 2 ystafell wely, 1 x fflat 1 ystafell wely

Here’s a round-up of some of the schemes we’ve added to our portfolio over the past year: • Wrexham – Rivulet Road – 50 apartments. Handed over March 2019 • Denbighshire – Marine Lake, Westbourne Avenue – 4 townhouses and 12 flats. Phased completion • Flintshire – Queens Court, Buckley – 2 x 3 bedroom homes. Completed in February 2019 under the Rent to Own initiative • Flintshire – Mayfield Park, Saltney – 2 x 3 bed homes. Completed under the Rent to Own initiative • Denbighshire – Parc Aberkinsey, Rhyl – 1 x 2 bed home and 1 x 3 bed home. Completed in June 2018 under the Rent to Own initiative

Maes y Dderwen

• Anglesey – Garregllwyd Parc, Holyhead – 7 x 2 bed homes. Completed in January 2019 • Conwy – Yr Hen Ysgol Wellbeing Hub and apartments (former School Masters House, Llanrwst): Scheme mix – Wellbeing hub and gym and 3 x 2 bed, 1 x 1 bed Extra Care apartments

9


Cynlluniau a datblygiadau newydd... New Schemes and Developments... Cwblhawyd tri chynllun Gofal Ychwanegol newydd – Llys Raddington yn y Fflint, Hafan Cefni ar Ynys Môn, a Maes y Dderwen yn Wrecsam, buddsoddiad o £30m, yn ystod 2018/19. Mae’r datblygiadau yma yn cynnig 196 o fflatiau i bobl hŷn gydag amrywiaeth o anghenion gofal a chefnogaeth. Mae gan y cynlluniau hyn grwpiau preswylwyr gweithgar iawn yn barod ac mae’r gweithgareddau ym mhob un ohonynt yn creu cyfeillgarwch ac yn atal unigrwydd a bod yn ynysig.

Three new Extra Care housing schemes – Llys Raddington in Flint, Hafan Cefni in Anglesey and Maes y Dderwen in Wrexham, an investment of £30m, were completed during 2018/19. These developments provide 196 apartments for older people with a range of care and support needs. These schemes already have very active residents’ groups and the activities in each of them creates friendships and prevents loneliness and isolation.

Enillodd Tîm Datblygu ClwydAlyn gydnabyddiaeth genedlaethol am eu datblygiad ar Stryd Gronant a Stryd yr Abaty, Y Rhyl, pan wnaethant ennill y wobr ‘Prosiect Adfywio’r Flwyddyn’ a dod yn agosaf i’r brig yn y ‘Datblygiad Tai Preswyl Gorau a’r Datblygiad Tai Fforddiadwy Gorau.’ Yn ychwanegol, mae ein partneriaid yn y tri Chynllun Gofal Ychwanegol newydd, Engie ym Maes y Dderwen, Wrecsam; Anwyl Construction ar gyfer Llys Raddington, Y Fflint a RICS Architects ar gyfer Hafan Cefni, Ynys Môn wedi ennill gwobrau Adeiladu Awdurdodau Lleol.

10

ClwydAlyn’s Development Team gained a national recognition for their development at Gronant Street and Abbey Street, Rhyl, when they were overall winners of the ‘Regeneration Project of the Year’ and runners up in ‘Best Residential Development and Best Affordable Housing Developments.’ In addition, our partners in the three new Extra Care Schemes; Engie for Maes Y Dderwen, Wrexham; Anwyl Construction for Llys Raddington, Flint and RICS Architects for Hafan Cefni, Anglesey won Local Authority Building awards.

Mae Cynlluniau Gwella Cartrefi yn y broses o gael eu hanfon allan i’r holl breswylwyr ffel rhan o’n dull newydd o gyfathrebu. Bydd y Cynlluniau Gwella Cartrefi yn rhoi gwybodaeth i breswylwyr am y gwaith gwella a gynllunnir, cydymffurfio â Safonau Ansawdd Tai Cymru a gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Roedd hyn yn dilyn adborth a roddwyd gan breswylwyr yn yr arolwg STAR gan fod y meysydd yma yn cael effaith uniongyrchol ar fodlonrwydd a phrofiad y cwsmer o fyw yn eu cartrefi.

Home Improvement Plans are in the process of being sent out to all residents as part of the new communications approach. The ‘HIPs’ will provide residents with information on their planned improvement works, compliance to Welsh Housing Quality standards and information on the energy efficiency in their home. This followed feedback given by residents in the STAR survey as these areas directly impact satisfaction and the customers’ experience of living in our homes.

Mae’r strategaeth Reoli Asedau bresennol yn parhau ar y llwybr i gyflawni ei hamcanion, a rhoddwyd y Tîm Asedau ar y rhestr fer am wobr Cyfranogiad TPAS Cymru am ‘Denantiaid Yn Ganolog i Bopeth’ o ran ymgysylltu gyda phreswylwyr ar y Cynllun Gwresogi Trydan, Cynlluniau Gwella Cartrefi a’r taflenni gwybodaeth a ddatblygwyd i breswylwyr. Derbyniodd y Tîm Asedau wobr efydd am eu blaengaredd.

The current Asset Management Strategy remains on target to achieve its objectives, while the Assets Team was shortlisted for the TPAS Cymru Participation award for ‘Tenants at the Heart of Everything’ for engagement with residents on the Electric Heating Initiative, Home Improvement Plans and the fact sheets developed for residents. The Asset Team received a bronze award for their initiative.

ClwydAlyn.co.uk


Gwerth Cymdeithasol Social Value Mae llawer wedi bod yn mynd ymlaen eleni ac mae wedi bod yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol. Arweiniodd cyfuno tair cymdeithas dai yn un, gan greu strwythur llywodraethu llawer symlach a lansiad cynllun busnes newydd at flwyddyn bwysig a chadarnhaol o newid i ClwydAlyn. We have had a lot going on with a busy and productive year. The consolidation of three housing associations into one, creating a much simpler governance structure and the launch of a new business plan, has resulted in a significant and positive year of change for ClwydAlyn.

11


Gwerth Cymdeithasol Parhad... Social Value Continued...

Rydym wedi cynnal ein hymrwymiad i wella darparu gwasanaeth a chynyddu cynhyrchiant, gan ychwanegu gwerth cymdeithasol at ein cymunedau a chynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid. Dyma rai o’n llwyddiannau... We have maintained our commitment to improving service delivery, increasing productivity, adding social value into our communities and increasing customer satisfaction. These are just some of our achievements...

Cronfa’r Llywydd President’s Fund

Tlodi Bwyd Food Poverty

Mae Cronfa’r Llywydd yn gronfa o 30k a sefydlwyd i breswylwyr sydd ag angen i gael help, cynnal eu tenantiaethau ac atal digartrefedd. Bu hwn yn gynllun hynod lwyddiannus, gan roi help mewn achosion o galedi eithriadol. Mewn un enghraifft, talwyd i breswyliwr drwsio ei gar er mwyn iddo fedru mynd i’w waith. Derbyniodd dynes oedd yn feichiog iawn ac wedi symud o uned i’r digartref arian pan oedd yn cael trafferth i dalu ei rhent, a derbyniodd preswyliwr arall, oedd yn gwella ar ôl salwch difrifol oedd yn golygu na allai weithio, help i brynu carpedi ar gyfer ei fflat.

Fis Rhagfyr diwethaf fe wnaethom roi parseli bwyd i rai o’n teuluoedd mwyaf difreintiedig ar draws y chwe sir. Y nod oedd rhoi cinio Nadolig llawn i 60 o deuluoedd. Aeth y staff â’r bwyd i’r teuluoedd a bu mor llwyddiannus fel ein bod wedi cael cyllid i ymestyn y cynllun i fis Ionawr. Rhoddwyd mwy na 1400 o brydau iach dros gyfnod o bythefnos. Dywedodd un o’r preswylwyr: “Hoffwn ddiolch i chi a’ch staff am eich caredigrwydd yn rhoi’r hamper fwyd. Mae’n golygu llawer i mi gan y byddaf ar fy mhen fy hun y Nadolig hwn. Diolch yn fawr iawn i chi.”

The President’s Fund is a fund of 30k that has been established for residents in need, to access help, sustain their tenancies and prevent homelessness. This has been an extremely successful initiative, providing help in cases of extreme hardship. In one instance, we paid for a resident to have his car fixed so that he could attend work. A heavily pregnant woman who had moved from a homeless unit received funds when she was struggling to pay her rent, while another resident, recovering from a serious illness which left him unable to work, received help to buy carpets for his flat.

Last December we provided Christmas food parcels to some of our most disadvantaged families across all six counties. The aim was to provide a full Christmas dinner to 60 families. The food was delivered to families by staff and proved so successful that we sourced funding to extend it into January. More than 1400 healthy meals were given out over a two-week period. One resident said: “I wish to thank you and your staff for the kind gesture of the food hamper. Your gesture means a lot to me as I’ll be alone this Christmas. Thank you so much.”

Diwrnod Lluoedd Arfog Cenedlaethol Armed Forces Day Yn 2018 roeddem yn noddwyr balch o’r Diwrnod Lluoedd Arfog Cenedlaethol digwyddiad arbennig iawn yn Llandudno. In 2018 we were proud sponsors of National Armed Forces Day a very special event in Llandudno.

12

ClwydAlyn.co.uk


Dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gweithio Influencing the way we work Ymunodd nifer fechan allweddol o breswylwyr sy’n gwirfoddoli â staff ar baneli recriwtio ar gyfer swyddi staff rheng flaen, gan chwarae rhan lawn yn y cyfweliadau a’r trafodaethau dilynol, gan sicrhau bod barn y cwsmeriaid yn cael ei chlywed wrth recriwtio staff newydd i ymdrin â chwsmeriaid yn ClwydAlyn. A small number of key resident volunteers have joined staff on recruitment panels for frontline staff vacancies, playing a full part in the interviews and subsequent discussions, ensuring the views of customers are heard when recruiting new, customer facing staff to ClwydAlyn.

Gwobrau Cymuned+ Community+ Awards

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Anti-Social Behaviour (ASB)

Lansiodd ClwydAlyn ei Wobrau CymunedPlws ym Mehefin 2018, fel rhan o ddathliadau pen-blwydd ClwydAlyn yn 40. Eu nod yw gwneud gwahaniaeth positif i gymunedau lleol lle’r ydym yn gweithredu. Gwahoddwyd y preswylwyr i enwebu prosiectau a fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’w cymunedau ac roedd chwe chategori y gallent ymgeisio ynddynt. Derbyniodd 11 prosiect ran o’r 12k i gwblhau eu prosiectau.

Mae ClwydAlyn yn ymroddedig i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy daclo’r achosion sylfaenol. Cofnodwyd 125 yn llai o ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y flwyddyn. Mae’r bodlonrwydd ar y ffordd yr ydym yn ymdrin â’r ymddygiad wedi cynyddu yn gyson o flwyddyn i flwyddyn ac mae ar 77% ar hyn o bryd. Wrth ymateb i ‘Chi’n Dweud, Ni’n Gwneud’, roedd y preswylwyr am weld amser ymateb cyflymach i ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn ystod y 12 mis diwethaf, dim ond un achos sydd heb gadw at amserlen y broses newydd hon.

Clwyd Alyn launched its Communty+ Awards in June 2018, as part of ClwydAlyn’s 40th birthday celebrations. They aim to make a positive difference within local communities where we operate. Residents were invited to nominate projects that would make a difference to their communities and there were six categories that they could apply for. A total of 11 projects received a share of 12k to complete their projects.

ClwydAlyn is committed to preventing ASB by tackling the root causes. There were 125 fewer incidents of ASB recorded during the year. Satisfaction with the way we deal with ASB has steadily increased year on year and is currently 77%. In response to ‘You Said We Did’, residents wanted a quicker response time to ASB incidents. During the last 12 months, only one ASB case has not met the timescales of this new process.

Gwella ansawdd bywyd Improving quality of life Sefydlwyd grwpiau preswylwyr newydd yn Llys Alyn, Llandrillo yn Rhos a Llys Raddington, Y Fflint. Llwyddodd Llys Alyn i ddefnyddio ei sefyllfa gyda chyfansoddiad i gefnogi cais llwyddiannus am arian cymunedol i wneud gwelliannau amgylcheddol yr oedd mawr eu hangen i’r cynllun. Yn Llys Raddington, mae’r Gymdeithas Preswylwyr newydd yn awr yn gweithio’n galed i gynnig amrywiaeth o weithgareddau cymunedol i breswylwyr.

New resident groups set up at Llys Alyn, Rhos on Sea and Llys Raddington, Flint. Llys Alyn was able to use its constituted position to support a successful community awards application to carry out much needed environmental improvements at the scheme, At Llys Raddington, the new Residents’ Association is now working hard to provide a range of community activities for residents.

13


Gwerth Cymdeithasol Parhad... Social Value Continued...

ODEL Gweithiodd ein tîm ODEL buddugol, mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint, gyda 140 o gleientiaid yn ystod 2018/19. Roedd hyn yn cynnwys cynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi yn cynnwys cyngor, creu cynlluniau cefnogi a helpu i gael grantiau, yn ogystal â helpu pobl i fynd yn ôl i’r gwaith. Fe wnaeth y tîm hefyd annog preswylwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon hwyliog i hyrwyddo ffordd o fyw heini ac iach, yn ogystal â gwirfoddoli. Our award-winning ODEL team, in partnership with Flintshire County Council, worked with 140 clients during 2018/19. This involved providing a range of support services including advice, devising support plans and help with accessing grants, as well as supporting people back into work. The team also encouraged residents to get involved in fun, sporting activities to promote active and healthy lifestyles, as well as volunteering.

Resfest Cynhaliwyd Resfest, y dathliad blynyddol i breswylwyr Byw â Chefnogaeth ym mis Awst a daeth 90 o’n preswylwyr yno. Roedd y thema ‘Mash Up’ yn dathlu deg mlynedd o’r ŵyl gan roi cyfle i’r rhai sydd wedi profi digartrefedd i ddangos eu talentau, cymysgu â phreswylwyr eraill a mynd i nifer o weithdai ar themâu penodol. Resfest, the annual celebration event for Supported Living residents was held in August and was attended by 90 of our residents. The theme ‘Mash Up’ was a celebration of the ten years of the festival and gave people who have previously experienced homelessness the opportunity to showcase their talents, mix with other residents and attend a number of themed workshops.

14

ClwydAlyn.co.uk

Gweithlu Amrywiol Diverse Workforce Rydym yn cynyddu’r nifer o leoliadau gwirfoddoli er mwyn galluogi’r rhai nad ydynt yn y farchnad waith i gael profiad gwaith a chefnogaeth addas. Mae’r prosiectau sydd gennym ar y gweill yn cynnwys:

We are increasing the number of volunteer placements to enable those away from the jobs market to gain work experience with appropriate support. Projects we have underway include:

• Prosiect Chwilio: Rydym yn brif bartner sy’n gyflogwr yn gweithio gyda Choleg Cambria, Cyngor Sir y Fflint a Hft, sefydliad cefnogi anabledd dysgu, yn cefnogi naw myfyriwr ag anableddau dysgu/ Awtistiaeth i gael 12 mis o brofiad gwaith gyda busnesau yn Sir y Fflint.

• Project Search: We are the lead employer partner working with Coleg Cambria, Flintshire Council and Hft a learning disability support organisation, supporting nine students with learning disabilities/Autism to gain 12-months work experience with businesses in Flintshire.

• Mewn partneriaeth â Crest Cooperative, rydym yn treialu prosiect i gefnogi dau breswyliwr i gael 12 mis o brofiad gwaith cyflogedig yn ein gwasanaethau. Rydym hefyd yn cefnogi ail raglen We Mind the Gap yn Sir y Fflint sy’n cefnogi merched ifanc i gael gwaith. Rydym yn edrych sut y gallwn ymestyn y rhaglenni hyn ymhellach y flwyddyn nesaf.

• In partnership with Crest Cooperative, we are piloting a project to support two residents to gain 12-month paid work experience in our services. We are also supporting a second We Mind the Gap programme in Flintshire which supports young women into employment. We are looking at how we can extend these programmes further next year.


Adolygiad Byw â Chefnogaeth Supported Living Review Comisiynwyd adolygiad annibynnol llawn o’r gwasanaethau Byw â Chefnogaeth i sicrhau ein bod yn gallu cynorthwyo awdurdodau lleol i gyflawni eu strategaeth i ddod â digartrefedd pobl ifanc i ben erbyn 2027. A full-scale independent review of the Supported Living services has been commissioned to ensure we can assist local authorities to deliver their strategy to end youth homelessness by 2027.

Effeithlonrwydd Ynni Energy Efficiency Rydym wedi ymrwymo i ‘drechu tlodi gyda’n gilydd’ ac yn cydnabod pwysigrwydd brwydro yn erbyn tlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni’r cartrefi yr ydym yn eu darparu.

We are committed to ‘together to beat poverty’ and recognise the importance of the combating of fuel poverty and improving the energy efficiency of the homes we provide.

Ar hyn o bryd rydym yn buddsoddi tua £2 filiwn y flwyddyn yn gweithredu camau arbed ynni yn ein cartrefi i gael Statws Ffit o Ran Ynni. Rydym yn mesur ein gwaith trwy’r gostyngiad parhaus yng nghostau ynni ein preswylwyr a’r gostyngiad yn effaith y cartref ar garbon.

We are currently investing around £2 million per annum in the undertaking of energy measures for our homes to achieve Energy Fit Status. We measure our works on the ongoing reduction in energy costs achieved for our residents and the reduction of carbon impact of the home.

Mae ein gwaith ar Gartrefi Ffit o Ran Ynni yn cynnwys amrywiaeth o brosiectau sy’n cael effaith gadarnhaol ar ynni, gan gynnwys gwaith sy’n cael ei gyflawni yn fewnol a gweithio’n glos gyda thrydydd partïon / partneriaid busnes i gyflawni’r deilliant gorau. Rydym yn cyflawni gwaith ffisegol fel gwelliannau ond hefyd yn cydnabod ac yn darparu addysg ynni fel offeryn pwysig wrth leihau carbon a chyflawni’r nod o guro tlodi tanwydd.

Our Energy Fit Homes works include an array of projects that positively impact the energy, including works delivered in house and working closely with third parties / business partners to achieve the best outcome. We deliver both physical works such as improvements but also recognise and deliver energy education as an important tool of our carbon reduction and aims to beat fuel poverty.

Mae buddsoddiad o £150,000 wedi gwella 40 o gartrefi gyda thrydan newydd, gwresogi effeithiol iawn, tra mae pecyn buddsoddi £862,000 wedi gwella 368 o gartrefi gyda naill ai ffenestri neu ddrysau effeithlon o ran ynni, gan leihau’r gwres a gollir o hyd at 15%. Derbyniodd cyfanswm o 182 o gartrefi fwyler nwy gradd A, effeithlon, diolch i fuddsoddiad o £330,000.

A £150,000 investment has improved 40 homes with new electric, high efficiency heating, while a £862,000 investment package has improved 368 homes with either new energy efficiency windows or doors, reducing heat loss by up to 15%. A total of 182 homes have received a new A rated, efficient gas boiler, thanks to £330,000 investment.

15


Cyfrifon Blynyddol Annual Accounts 2018-2019

Llog Derbyniadwy / Interest Receivable £327,058 Rhenti / Rents £25,058,405

Cyfanswm / Total £43,413,003

Incwm Arall / Other Income £3,916,866

Incwm Gwasanaeth / Service Income £14,110,674

Arall / Other £5,037,774

Llog Taladwy / Interest Payable £7,157,094

Cynnal a Chadw / Maintenance £7,118,779

Cyfanswm / Total £40,433,940

Taliadau Gwasanaeth / Service Charges £15,408,369

16

ClwydAlyn.co.uk

Rheoli / Management £5,711,924

Crynodeb o’r Incwm Summary of income

£

Rhenti / Rents

£25,058,405

Incwm Gwasanaeth / Service Income

£14,110,674

Llog Derbyniadwy / Interest Receivable

£327,058

Incwm Arall / Other Income

£3,916,866

Cyfanswm / Total

£43,413,003

Crynodeb o’r Gwariant Summary of Expenditure

£

Llog Taladwy / Interest Payable

£7,157,094

Rheoli / Management

£5,711,924

Taliadau Gwasanaeth / Service Charges £15,408,369 Cynnal a Chadw / Maintenance

£7,118,779

Arall / Other

£5,037,774

Costau Torri Benthyciad* / Loan Breakage Costs*

£0

Cyfanswm / Total

£40,433,940


Mantolen - Asedau Balance Sheet - Assets 31/03/2019

£

Mantolen - Asedau Balance Sheet - Assets 31/03/2018

£

Stoc Tai / Housing Stock

£387,325,360

Stoc Tai / Housing Stock

£368,144,220

Asedau Sefydlog Eraill / Other Fixed Assets

£4,271,698

Asedau Sefydlog Eraill / Other Fixed Assets

£3,284,379

Buddsoddiadau Asedau Sefydlog / Fixed Asset Investments

£3,218,389

Buddsoddiadau Asedau Sefydlog / Fixed Asset Investments

£3,230,989

Stoc / Stock

£190,417

Stoc / Stock

£166,666

Dyledwyr / Debtors

£5,990,892

Dyledwyr / Debtors

£4,666,750

Arian Parod a Buddsoddiadau / Cash and Investments

£31,979,610

Arian Parod a Buddsoddiadau / Cash and Investments

£33,925,436

Rhwymedigaethau Presennol / Current Liabilities

-£12,934,907

Rhwymedigaethau Presennol / Current Liabilities

-12,264,308

Cyfanswm / Total

£420,041,459

Cyfanswm / Total

£401,154,132

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig Restricted Reserves £2

Cronfeydd Wrth Gefn Cyredinol General Reserves £587,213

Cronfeydd Wrth Gefn Cyredinol General Reserves £3,293,729

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig Restricted Reserves £34,324

Cyfanswm / Total £420,041,459

Cyfanswm / Total £401,154,132

Benthyciadau a Grantiau Loans and Grants £419,454,244

Benthyciadau a Grantiau Loans and Grants £397,826,079

Mantolen - Ariannwyd gan Balance Sheet - Financed by 31/03/2019

£

Mantolen - Ariannwyd gan Balance Sheet - Financed by 31/03/2019

£

Benthyciadau a Grantiau / Loans and Grants

£419,454,244

Benthyciadau a Grantiau / Loans and Grants

£397,826,079

Cronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol / Genral Reserves

£587,213

Cronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol / Genral Reserves

£3,293,729

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig / Restricted Reserves

£2

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig / Restricted Reserves

£34,324

Cyfanswm / Total

£420,041,459

Cyfanswm / Total

£401,154,132

17


ged 90% Ta r et 90% Targ

90%

90% Yn Fodlon ar y gwasanaethau cyffredinol a roddir gan ClwydAlyn 90% Satisfaction with overall service provided by ClwydAlyn

88%

o breswylwyr yn fodlon bod eu rhent yn cynnig gwerth am arian. of residents are satisfied that their rent provides value for money.

77%

o’n preswylwyr yn teimlo ein bod yn gwrando ar eu barn ac yn gweithredu arni. of our residents feel that we listen to their views and act on them. 18

ClwydAlyn.co.uk

82%

o’n preswylwyr yn hapus ar ansawdd gwaith trwsio a chynnal a chadw. of our residents are happy with quality of repairs and maintenance.

95% o’r staff yn falch o weithio i ClwydAlyn 95% of staff are proud to work for ClwydAlyn

87%

o breswylwyr yn fodlon ar ansawdd cyffredinol eu cartref. of residents are satisfied with the overall quality of their home.


88%

o breswylwyr yn fodlon ar eu cymdogaeth fel lle i fyw. of residents are satisfied with their neighbourhood as a place to live.

77%

o breswylwyr yn hapus ar sut y mae ClwydAlyn yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. of residents are happy with how ClwydAlyn deals with anti-social behaviour.

85%

o breswylwyr yn dweud bod ClwydAlyn yn cynnig y gwasanaeth disgwyliedig gan landlord. of residents say that ClwydAlyn is providing the service expected from a landlord.

84%

yn dweud eu bod yn ymddiried yn ClwydAlyn. of residents would say they trust ClwydAlyn.

72%

o breswylwyr yn dweud bod tâl gwasanaeth tâl gwasanaeth ClwydAlyn yn cynnig gwerth am arian. of residents say that ClwydAlyn’s service charge provides value for money.

Rydym yn parhau i adeiladu ar ein sgôr 76% ymgysylltiad staff We continue to build on our 76% staff engagement score

85%

o breswylwyr yn dweud bod ClwydAlyn yn trin ei breswylwyr yn deg. of residents say that ClwydAlyn treats its residents fairly.

81%

o breswylwyr yn fodlon gyda’r ffordd y mae ClwydAlyn yn cyfathrebu gyda nhw. of residents are satisfied with how ClwydAlyn communicates with them.

19


20

ClwydAlyn.co.uk


Ymgysylltu â Phreswylwyr Resident Engagement Mae gan breswylwyr lais cryf yn ClwydAlyn. Rydym yn deall pwysigrwydd cynnwys preswylwyr ac ymgysylltu â nhw ar bob lefel o’r busnes i sicrhau ein bod yn cyflawni’r gwasanaethau gorau posibl sy’n rhoi pwyslais ar yr unigolyn ac sy’n diwallu anghenion ein preswylwyr a’n cymunedau.

Residents have a strong voice at ClwydAlyn. We understand the importance of involving and engaging residents at every level of the business to ensure that we are delivering the best possible customer focused services that meet the needs of all our residents and communities.

Mae preswylwyr sy’n gwirfoddoli yn rhoi amser ac ymrwymiad anhygoel i weithio mewn partneriaeth â ni i adolygu, craffu a’n helpu i wella ein gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r preswylwyr wedi rhoi cyfanswm o 25111 o oriau yn wirfoddol. Mae eu cefnogaeth a’u hymroddiad yn parhau i gael effaith gwirioneddol ar y ffordd y mae ClwydAlyn yn cyflawni gwasanaethau.

Resident volunteers dedicate a huge amount of time and commitment to working in partnership with us to review, scrutinise and help us improve our services. In the last year, residents have dedicated a total of 25111 in volunteer hours. Their support and dedication continues to make a real impact in the way that ClwydAlyn delivers services.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: • Gweithiodd y preswylwyr a’r staff gyda’i gilydd i roi pwyslais beirniadol i’n Hunanasesiad i Lywodraeth Cymru am y flwyddyn, gan sicrhau ei fod yn adlewyrchu barn preswylwyr a’n galluogi i sicrhau’r rheoleiddiwr bod barn preswylwyr wedi cael gwrandawiad ac ystyriaeth. • Rhoddwyd llais cryf i’n preswylwyr wrth ddatblygu ein cynllun busnes, gyda’n grŵp Cynllunio Busnes i Breswylwyr blynyddol yn trafod y blaenoriaethau y maent am eu gweld yn cael eu cynnwys yn y flwyddyn sydd i ddod ac yn cytuno arnynt. • Chwaraeodd y preswylwyr rôl allweddol yn ein proses recriwtio staff rheng flaen, gan chwarae rhan lawn mewn cyfweliadau ac adolygu ac asesu ymgeiswyr, gan sicrhau bod barn preswylwyr yn cael ei chlywed wrth recriwtio staff sy’n wynebu cwsmeriaid dros y sefydliad. • Cyfarfu preswylwyr sy’n gwirfoddoli â’n tîm Gwasanaethau Preswylwyr i drafod ein polisi decant a dylanwadu ar gamau newydd i gefnogi preswylwyr sy’n mynd trwy brofiad a all fod yn un llawn straen pan fydd angen iddynt symud dros dro i waith gael ei wneud ar eu cartref. Roedd hyn yn cynnwys trefniadau newydd ar gyfer taliadau lwfans. • Ymunodd y preswylwyr a’r staff gyda’i gilydd ar gyfer y Gynhadledd Fach Ymgysylltu â Phreswylwyr, cyfle i breswylwyr drafod y materion sy’n bwysig iddyn nhw ac i staff wrando a gweithredu i ymdrin â’r rhain. Roedd y meysydd a amlygwyd yn cynnwys gwella porth y preswylwyr a datblygu ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol. • Grymuso preswylwyr i arwain ar ddatblygu polisi anifeiliaid anwes newydd, sy’n rhoi mwy o hyblygrwydd i staff o ran pa anifeiliaid anwes sy’n cael eu caniatáu, o ystyried amrywiaeth o amgylchiadau. • Gweithio gyda phanel cyfathrebu ein tenantiaid i gytuno ar Safonau Gwasanaeth newydd i’r Ganolfan Gyswllt i sicrhau eu bod yn adlewyrchu barn y cwsmeriaid. • Mae preswylwyr yn parhau i gymryd rhan yn yr holl gyfathrebu â chwsmeriaid i sicrhau bod popeth yr ydym yn ei gynhyrchu yn glir, hygyrch ac yn amlygu’r wybodaeth y mae ar breswylwyr ei hangen.

Over the last year: • Residents and staff worked together to apply a critical focus to our Self-Assessment to the Welsh Government for the year, making sure this fully reflected the views of residents and enabling us to assure the regulator that the views of residents have been listened to and taken on board. • Residents have had a strong voice in the development of our business plan, with our annual Business Planning for Residents group discussing and agreeing the priorities that they want to see included in the year ahead. • Residents have played a key role in our recruitment process for frontline staff, playing a full part in interviews and reviewing and assessing candidates, ensuring residents views are heard when recruiting customer facing staff to the organisation. • Resident volunteers met with our Resident Services team to discuss our decant policy and influenced new measures to support residents in what can be a stressful experience if they need to move temporarily while work is being done on their home. This included new arrangements for allowance payments. • Residents and staff joined together for the Residents Engagement Mini Conference, an opportunity for residents to debate the issues that are important to them and for staff to listen and take action to address these. Areas highlighted included improving the residents’ portal and developing our use of social media. • Empowered residents to take the lead in the development of a new pets policy, which provides staff with greater flexibility about when a pet can be allowed, taking into account a range of circumstances. • Worked with our tenants’ communications panel to agree new Contact Centre Service Standards to ensure that these reflect the views of customers. • Residents continue to be closely involved in all our customer communications to ensure that everything we produce is clear, accessible and highlights the information that residents need.

21


Datblygu Sgiliau a Gwybodaeth Developing Skills and Knowledge Mae rhoi sgiliau a chyfleoedd dysgu i gefnogi preswylwyr yn eu rôl wirfoddol wedi bod yn bwyslais pwysig i ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Providing skills and learning opportunities to support residents in their volunteer role has been an important focus for us over the last year.

Gan weithio’n glos gyda TPAS Cymru, rydym wedi:

Working closely with TPAS Cymru, we have:

• Darparu sesiwn hyfforddi i breswylwyr ar ein Panel Cwynion i sicrhau y gall fod yn effeithiol yn ei gwaith wrth adolygu a chraffu ar ein proses gwynion. Mae amrywiaeth o gamau yn cael eu gweithredu gan gynnwys datblygu pecyn cwynion/ canmoliaeth diwygiedig.

• Delivered a training session for residents on our Complaints Mini Panel to ensure that it can be effective in its work of reviewing and scrutinising our complaints process. A range of actions are being taken forward including the development of a revised complaints/compliments pack.

• Trefnwyd seminar Cyfranogiad heb Gyfarfodydd i edrych ar syniadau newydd am ffyrdd i gynnwys pobl y tu allan i gyfarfodydd ffurfiol. Mae’r adborth o’r sesiwn hon yn cael ei ymgorffori yn yr ymgynghoriad Strategaeth Cynnwys Preswylwyr newydd.

• Hosted a Participation without Meetings’ seminar to look at new ideas to involve people outside of formal meetings. Feedback from this session is being incorporated into the new Resident Engagement Strategy consultation.

• Rhoi cyfleoedd i breswylwyr sy’n gwirfoddoli i fynychu digwyddiadau rhwydwaith TPAS i drafod pynciau llosg yn y sector tai yng Nghymru. • Hyfforddwyd nifer o breswylwyr sy’n gwirfoddoli mewn ymwybyddiaeth o ddiogelu oedolion bregus/diogelu a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

22

ClwydAlyn.co.uk

• Provided opportunities for resident volunteers to attend TPAS network events to discuss hot topics in the housing sector in Wales. • Trained a number of resident volunteers in SOVA/ safeguarding and equality and diversity awareness.


Mae ein Fforwm Prydleswyr yn parhau i gyfarfod yn gyson, gan weithio gyda thîm ClwydAlyn mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys: • Archwilio cwynion prydleswyr dros y pum mlynedd diwethaf i’n helpu i wella ein prosesau • Adolygu a chymeradwyo’r polisi a’r gweithdrefnau casglu ôl-ddyledion diwygiedig • Adolygu a chymeradwyo ein Strategaeth Rhan Berchenogaeth a chynllun blynyddol y tîm. • Cynnal arolygon i ymchwilio i ddealltwriaeth Rhan Berchenogion Rhenti Teg o’r broses o gynyddu rhent.

Prydleswyr Leaseholders

Mae’r ffyrdd eraill y mae tenantiaid sy’n prydlesu wedi cael eu cynnwys yn cynnwys symleiddio gwybodaeth i denantiaid am daliadau gwasanaeth a chynnal archwiliad yn ymwneud â gwasanaethau glanhau cymunedol. Mae ein Llysgenhadon Gwasanaeth Cwsmeriaid hefyd yn parhau i weithio gyda staff i sicrhau bod ein holl wasanaethau yn rhoi cymaint o bwyslais ar y cwsmeriaid â phosibl.

Our Leaseholders Forum continues to meet regularly, working with the ClwydAlyn team in a range of areas including: • Examining leaseholder complaints over the last five years to help us improve our processes. • Reviewing and approving the revised arrears collection policy and procedures. • Reviewing and approving our Shared Ownership Strategy and the team’s annual plan. • Carrying out surveys to investigate Fair Rent and Shared Owners’ understanding of the rent increase process. Other ways leasehold tenants have been involved includes simplifying tenant information around service charges and conducting an audit around our communal cleaning services. Our Customer Service Ambassadors also continue to work with staff to ensure all our services are as customer focussed as possible.

23


Ymgysylltu â’n Cymunedau Engaging with Our Communities Yn ystod 2018/19, fe wnaethom barhau i adeiladu ar ein hymrwymiad i weithgareddau ymgysylltu cymunedol gan drefnu amrywiaeth o weithgareddau ar draws yr ardal yr ydym yn gweithio ynddi. Trefnwyd cyfanswm o 97 o weithgareddau datblygu cymunedol, rhai yn cael eu rhedeg ar y cyd gyda’n hasiantaethau partner. During 2018/19, we continued to build on our commitment to community engagement, organising a range of activities across the areas in which we work. A total of 97 community development activities were organised, some run jointly with our partner agencies.

24

Yn ogystal â hyrwyddo cynhwysiant digidol ac ariannol, mae’r gweithgareddau hyn yn gwella’r amgylcheddau lle mae ein preswylwyr yn byw. Maent yn helpu pobl i deimlo bod ganddynt fwy o ran yn eu cymuned yn ogystal â hyrwyddo cydlyniad cymunedol. Maent hefyd yn llwyddiannus o ran gwella iechyd meddwl a llesiant trwy atal unigrwydd a gwella iechyd corfforol.

As well as promoting digital and financial inclusion, these activities enhance the environments in which our residents live. They help people to feel more involved in their community as well as promoting community cohesion. They are also successful in improving mental health and wellbeing by preventing loneliness and enhancing physical health.

Trwy weithio gyda chymdeithasau preswylwyr lleol a grwpiau cymunedol i sicrhau cyllid grant a chyfraniadau ‘mewn da’, rydym yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ansawdd bywydau ein preswylwyr. Yn ystod 2018/19, sicrhaodd ein swyddog datblygu cymunedol grantiau oedd yn cyfateb i £52,500 yn ogystal â chyfraniadau ‘mewn da’.

Working with local resident associations and community groups to secure external grant funding and, ‘in kind’ contributions, make a positive difference to our residents’ quality of life. During 2018/19, our community development officer secured grants totalling £52,500 as well as ‘in kind’ contributions.

ClwydAlyn.co.uk


Resfest 2019

Casglu Sbwriel Cymunedol, Stad Ffordd Helygain, Y Fflint, Awst 2018 Community Litter Pick, Halkyn Rd Estate, Flint, August 2018

Sesiwn Cynhwysiant Digidol gyda Barclays, Tan y Fron, Llandudno, Tach 2018 Digital Inclusion session with Barclays, Tan Y Fron, Llandudno, Nov 2018

Digwyddiad Cymunedol Amlasiantaethol, Llys Santes Anne, Wrecsam Gorffennaf 2018 Multi Agency Community Event, Llys St Annes, Wrexham July 2018

Digwyddiad Cymunedol Amlasiantaethol, Llys Santes Anne, Wrecsam Gorffennaf 2018 Multi Agency Community Event, Llys St Annes, Wrexham July 2018

Diwrnod Crefft Cymunedol i’r Teulu, Y Gorlan, Y Rhyl, Awst 2018 Community Craft Family Day, Y Gorlan, Rhyl, August 2018

Mae’r bodlonrwydd yn uchel ar 95% i gyd am ein gweithgareddau datblygu cymunedol. Satisfaction is high at 95% overall for our community development activities.

25


Gwobrau Awards Rhoddwyd nifer o’n staff a phreswylwyr ar restrau byrion ac ennill gwobrau dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gydnabod y cyfraniad a wnaethant at eu cymunedau lleol ac yn annog ymdeimlad o falchder ac yn ysbrydoli eraill. Several of our residents and staff have been successful in being short-listed and winning awards over the past year, recognising the contribution made to their local communities and serving to instil a sense of pride and inspire others.

26

ClwydAlyn.co.uk


RSPCA – Gwobr Efydd am waith ClwydAlyn yn hyrwyddo lles anifeiliaid anwes gyda phreswylwyr. RSPCA – Bronze Award for ClwydAlyn’s work to promote pet welfare with residents.

Gwobrau’r Uchel Sirydd – Cydnabuwyd Cynnwys ODEL am y gwaith y maent yn ei wneud yn helpu, cefnogi a chyfeirio pobl at wasanaethau ar draws Sir y Fflint. High Sheriff’s Awards – ODEL Involve were recognised for the work they do helping, supporting and signposting services for people across Flintshire.

Gwobrau Datblygu ‘Inside Housing’ i Gynllun Adfywio Stryd Gronant a Stryd yr Abaty, Y Rhyl. Inside Housing Development Awards for Gronant Street and Abbey Street Rhyl Regeneration Scheme.

Gwobrau Cymunedau Plws – enillodd Llys y Waun y categori Cartrefi Gofal a Nyrsio am ei brosiect pontio’r cenedlaethau. Nod y prosiect yw gweithio gyda’r gymuned leol i greu cysylltiadau rhwng preswylwyr a phlant yr ysgol gynradd leol trwy ddawns. Community Plus Awards – Chirk Court was awarded the Care and Nursing Homes category for its intergenerational project. The aim of the project is to work with the local community to forge links between residents and local primary schoolchildren through dance.

27


Rhadffon/Freephone: 0800 183 5757 E-bost/Email: help@clwydalyn.co.uk

@ClwydAlyn

ClwydAlyn.co.uk

Mae ClwydAlyn yn Gymdeithas Gofrestredig Elusennol ClwydAlyn is a Charitable Registered Society