Page 1

Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr

Agor Drysau - Gwella Bywydau

Fel un o breswylwyr Clwyd Alyn a Tŷ Glas mae eich adborth yn cyfrif. Mae eich barn yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cynllunio a chyflawni ein gwasanaethau a gwneud gwelliannau. Yn ystod yr haf, cwblhaodd cwmni ymchwil marchnad annibynnol arolwg ffôn ac ar-lein o 839 o’n preswylwyr tai Anghenion Cyffredinol a Chynlluniau Cysgodol. I’r preswylwyr hynny na chafodd y cyfle i lenwi arolwg gallwch rannu eich Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion â ni trwy anfon e-bost at complaints@clwydalyn.co.uk. Os hoffech chi’r cyfle i gael cyfathrebiadau yn y dyfodol trwy neges e-bost neu’r ffôn gallwch ddiweddaru eich manylion cyswllt trwy ddefnyddio’r Porth Preswylwyr neu trwy anfon e-bost at ein Canolfan Gyswllt yn contactcentre@clwydalyn.co.uk. Mae Clwyd Alyn a Chymdeithas Tai Tŷ Glas yn croesawu awgrymiadau i wella ein gwasanaethau a chynnig gwell gwerth am arian i chi ein preswylwyr. Ceisir awgrymiadau yn arbennig sy’n flaengar a buddiol i ni trwy leihau gwastraff ac aneffeithiolrwydd, a chynyddu’r cysylltiad a’r boddhad â gwasanaethau cwsmeriaid. Gall preswylwyr gyflwyno syniad sy’n cynnig gwerth am arian ar unrhyw amser trwy anfon e-bost at vfmsuggestions@pennaf.co.uk. Diolch i bawb a gymerodd ran. Byddwn yn edrych yn fanwl ar yr holl ganlyniadau a’u cymharu â’r arolwg diwethaf fel ein bod yn gwybod ble mae angen i ni wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi. Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys y canlyniadau allweddol ar gyfer Anghenion Cyffredinol a Thai Cysgodol.

Bodlonrwydd ar wasanaethau Anghenion Cyffredinol a Chysgodol BODLONRWYDD AR WASANAETHAU ALLWEDDOL Gwasanaeth Cynnal a Chadw a Thrwsio – Cysgodol Gwasanaeth Cynnal a Chadw a Thrwsio – Anghenion Cyffredinol Gwerth am arian o’r Tâl Gwasanaeth – Cysgodol Gwerth am arian o’r Tâl Gwasanaeth – Anghenion Cyffredinol Gwerth am arian o’r rhent – Cysgodol Gwerth am arian o’r rhent – Anghenion Cyffredinol Cymdogaeth fel lle i fyw – Cysgodol

92.00% 87.00% 79.00% 74.00% 70.00%

88.00%

81.00% 71.00% 91.00% 88.00% 85.00% 83.00% 99.00% 95.00%

Cymdogaeth fel lle i fyw – Anghenion Cyffredinol Ansawdd eich cartref – Cysgodol Ansawdd eich cartref – Anghenion Cyffredinol

88.00% 82.00% 93.00% 94.00% 80.00% 83.00% 2012

2016

Mae’r bodlonrwydd ar ein gwasanaethau allweddol wedi lleihau mewn pedwar o’r pum maes wrth eu cymharu â’r arolwg bodlonrwydd diwethaf a gynhaliwyd yn 2012. Gwelodd yr arolwg bod mwy o fodlonrwydd o ran sawl agwedd yr ydym yn eu trafod yn fanylach isod. Byddwn yn defnyddio eich adborth a’ch sylwadau i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi.


Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr

Agor Drysau - Gwella Bywydau

Meysydd Allweddol

Gofal Cwsmeriaid - Anghenion Cyffredinol a Chysgodol

GWASANAETHAU LANDLORD A DDARPARWYD YN GYFFREDINOL

2012 2012 2012 2016 2012 2016 2016 2016

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol

97.00% 87.00% 97.00% 87.00% 97.00% 90.00%97.00% 87.00% 84.00% 87.00% 90.00% 84.00%90.00% 84.00%90.00% 84.00% Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

ANSAWDD Y CARTREF

2012 2012 2012 2016 2012 2016 2016 2016

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol

TRWSIO A CHYNNAL A CHADW

2012 2012 2012 2016 2012 2016 2016 2016

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol

GWERTH 2012 AM ARIAN - RHENT

2012 2012 2016 2012 2016 2016 2016

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol

02

97.00% 87.00% 97.00% 87.00% 97.00% 97.00% 87.00%94.00% 83.00% 87.00%94.00% 83.00% 94.00% 94.00% 83.00% 83.00% Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

92.00% 79.00% 92.00% 79.00% 92.00% 79.00% 87.00%92.00% 74.00% 79.00% 87.00% 74.00% 87.00% 87.00% 74.00% 74.00% Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

91.00% 85.00% 91.00% 85.00% 91.00% 88.00% 91.00% 85.00% 83.00% 85.00% 88.00% 88.00% 83.00% 88.00% 83.00% 83.00% Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

Mae’r dangosydd hwn yn ystyried y gwasanaethau a ddarperir gan Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn eu cyfanrwydd. Gostyngodd y bodlonrwydd ymhlith preswylwyr Anghenion Cyffredinol o 3% ers 2012. Mae’r bodlonrwydd yn ein cynlluniau cysgodol hefyd wedi gostwng o 7%. Byddwn yn edrych ar y sylwadau unigol i weld pam bod bodlonrwydd wedi gostwng a gweithredu camau i wella. Mae’n ofynnol i ni gyrraedd Safonau Ansawdd Tai Cymru a chynnal a chadw ein cartrefi. Gostyngodd y bodlonrwydd ymhlith tenantiaid Anghenion Cyffredinol o 4.00% a Thai Cysgodol o 3% ers 2012. Mae’r sylwadau a wnaed gan ein preswylwyr yn awgrymu bod cyflwr yr eiddo yn faes y mae angen i ni ganolbwyntio arno. Byddwn yn gweithio gyda’n preswylwyr i wella’r meysydd sy’n peri pryder. Gwaith trwsio a chynnal a chadw yw un o’r agweddau pwysicaf i’n preswylwyr. Gostyngodd y bodlonrwydd ymhlith tenantiaid Anghenion Cyffredinol o 5% ers 2012. Mae’r bodlonrwydd yn ein cynlluniau cysgodol hefyd wedi gostwng o 5%. Wrth edrych ar yr elfennau unigol mae agweddau penodol o’r gwaith trwsio gwirioneddol a wnaed wedi gwella ond nid yw’r bodlonrwydd cyffredinol yn adlewyrchu hyn. Yn fwy nag erioed o’r blaen mae’n rhaid i ni ystyried Gwerth am Arian. Mae hyn yn golygu rheoli ein hadnoddau yn ddarbodus, yn effeithlon ac effeithiol i ddarparu gwasanaethau a chartrefi o ansawdd, a chynllunio a chyflawni gwelliannau o flwyddyn i flwyddyn o ran gwerth am arian. Mae’r bodlonrwydd wedi gostwng o ran preswylwyr anghenion cyffredinol a chysgodol ers 2012.

Mae’n gysur bod canran uchel iawn o’r preswylwyr yn teimlo bod gennym staff cyfeillgar a hawdd mynd atynt ar draws yr holl feysydd tai. Mae parodrwydd y staff i helpu a rhwyddineb cysylltu hefyd wedi cynyddu ers yr arolwg diwethaf oherwydd ymrwymiad y Grŵp i ofal cwsmeriaid. Ond mae’r canlyniad terfynol a chyflymder yr ymateb wedi gostwng, byddwn yn gweithio gyda’n grwpiau preswylwyr i ddeall y rhesymau am hyn. 2.33% Anghytuno A YDYCH YN CYTUNO NEU’N ANGHYTUNO BOD GAN CLWYD ALYN A TŶ GLAS STAFF CYFEILLGAR A HAWDD MYND ATYNT 3.66%

Cytuno Anghytuno Anghytuno

97.67% 96.34%

2.33%2.33% 3.66%3.66%

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Cytuno Cytuno

97.67% 97.67% 96.34% 96.34%

Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

Preswylwyr Cynlluniau Cysgodol Anghenion Cyffredinol Preswylwyr Cynlluniau CysgodolPreswylwyr Preswylwyr Anghenion Cyffredinol

79.00% 77.92%

Canlyniad terfynol Ymdrin Canlyniad ag ymholiadau terfynol yn gyflym acCanlyniad effeithiol terfynol

90.00% 79.00% 79.00% 87.65% 77.92% 77.92% 90.00% 90.00% 90.00% 94.61% 87.65% 87.65%

Parodrwydd Staff iag Helpu Ymdrin ag ymholiadau Ymdrin ymholiadau yn gyflym ac effeithiol yn gyflym ac effeithiol

76.00% 90.00% 90.00% 82.75% 94.61% 94.61%

Rhwyddineb Cysylltu Parodrwydd Staff i Helpu Parodrwydd Staff i Helpu Rhwyddineb Cysylltu 2012 Rhwyddineb Cysylltu

2016

76.00% 76.00% 82.75% 82.75%

Mae ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol,2012 cwynion, 2016symud 2012 2016 neu gyfnewid cartref ac ymholiadau yn cael blaenoriaeth amlwg gan ein preswylwyr. Ar draws yr holl feysydd hyn, mae cynnydd yn y bodlonrwydd. Y meysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt yw symud, cwynion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i ddeall pam nad yw’r rhain yn uwch ac i’w46.00% gwella. Symud a Chyfnewid Cartref

79.55%

Ymddygiad Symud a Symud a Gwrthgymdeithasol Chyfnewid Cartref Chyfnewid Cartref

64.00% 46.00% 46.00%

77.22% 79.55% 79.55%

67.00% 64.00% 64.00% 79.92% 77.22% 77.22%

Ymddygiad Ymddygiad Cwynion Gwrthgymdeithasol Gwrthgymdeithasol Ymholiadau Cwynion Cwynion yn Gyffredinol

67.00% 67.00%89.00% 92.53% 79.92% 79.92%

Ymholiadau Ymholiadau 2012 yn Gyffredinol yn Gyffredinol

2016

89.00% 89.00% 92.53% 92.53%

2012 2012 2016 2016

03


Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr

Agor Drysau - Gwella Bywydau

Cynhwysiant Digidol - Anghenion Cyffredinol a Chysgodol Mae mynediad a sgiliau digidol yn dod yn hanfodol i gynnal iechyd ariannol a lles preswylwyr. Mae’r byd digidol yn newid a Chymdeithasau Tai Clwyd Alyn a Tŷ Glas gydag o. Mae mynediad i’r rhyngrwyd a’r sgiliau hynny yn rhoi mwy o ddewis i breswylwyr iddynt allu defnyddio gwasanaethau sy’n costio llai, gallant wella eu cyflogadwyedd, a chysylltu pobl unig â’u ffrindiau a’u perthnasau. Ein nod o’r arolwg oedd cael gwybod sawl un o’n preswylwyr sydd â mynediad i’r rhyngrwyd ac ar gyfer beth y maent yn ei defnyddio, bydd hyn wedyn yn ein galluogi i helpu preswylwyr nad ydynt ar-lein i oresgyn y rhwystrau. Mae gan 58% o’r preswylwyr a ymatebodd fynediad at y rhyngrwyd ar ryw ffurf, gydag ychydig dros hanner y preswylwyr yn cael mynediad i’r rhyngrwyd trwy gyfrifiadur / gliniadur (56%) a (50%) yn cael mynediad trwy ffôn symudol. Y gweithgaredd mwyaf poblogaidd y mae preswylwyr yn ei wneud ar-lein, yw anfon a derbyn negeseuon e-bost (67%), gyda rhwydweithio cymdeithasol yn dilyn yn glos (63%) a 41.96% 58.04% Na Oes phrynu nwyddau a gwasanaethau ar (62%). 41.96% 58.04% Na Oes PRESWYLWYR SYDD Â MYNEDIAD I’R RHYNGRWYD?

Na

41.96%

Oes

58.04%

SUT Y BYDDWCH YN CYSYLLTU Â’R RHYNGRWYD

Mynediad i’r rhyngrwyd trwy ffyrdd gwahanol Mynediad i’r rhyngrwyd 3.70% trwy ffyrdd gwahanol Cyfrifiadur/gliniadur i gael mynediad i’r rhyngrwyd Cyfrifiadur/gliniadur i gael mynediad i’r rhyngrwyd Llechen/iPad i gael Mynediad i’r rhyngrwyd 3.70% mynediad i’r rhyngrwyd Llechen/iPad i gael trwy ffyrdd gwahanol mynediad i’r rhyngrwyd Ffôni gael symudol i gael Cyfrifiadur/gliniadur mynediad i’r rhyngrwyd Ffôn symudol i gael mynediad i’r rhyngrwyd mynediad i’r rhyngrwyd Llechen/iPad i gael mynediad i’r rhyngrwyd

3.70%

Trwsio a Chynnal a Chadw - Anghenion Cyffredinol a Chysgodol Yn nodweddiadol trwsio a chynnal a chadw yw’r ffactor pwysicaf o ran bodlonrwydd oherwydd mai dyma’r brif flaenoriaeth i’n preswylwyr. Mae’r bodlonrwydd cyffredinol am waith trwsio wedi cynyddu ym mhob maes ac mae’n galonogol, yn ei bedwaredd flwyddyn, bod PenAlyn wedi cael effaith sylweddol ar y ffordd yr ydych yn teimlo am y gwasanaeth. Y ffocws ar gyfer tîm PenAlyn yw gwella’r modd y darperir gwasanaeth, cynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid a lleihau costau. Bydd y tîm yn canolbwyntio i ddechrau ar y meysydd lle’r oedd bodlonrwydd yn llai na 90% a pham bod y bodlonrwydd cyffredinol yn rhoi darlun gwahanol i’r un isod. TRWSIO A CHYNNAL A CHADW

Ansawdd y gwasanaeth trwsio y gwnaethoch chi ei dderbyn y tro hwn Y contractwyr yn gwneud y gwaith yr oeddech chi’n ei ddisgwyl Quality of the repairs service trwsio you haveyn received Y gwaith cael on ei this occasion wneud ‘yn iawn tro cyntaf’ Contractors doing the job you expect Cadw baw a llanastr Repair being done 'right first time' cyn lleied â phosibl

34.09%

84.00%

94.28%

84.00%

89.58%

78.00%

Keeping dirtyand mess to a minimum Ansawdd cyffredinol gwaith

98.22%

91.00%

Overall quality of work

94.21%

86.00%

Attitude of workers

98.41%

93.00%

Cyflymder gorffen y gwaith Speed of completion

89.38%

85.00%

taken before work started Yr amserTime a gymerwyd cyn i’r gwaith ddechrau Able to make an appointment

87.63%

78.00%

87.95%

81.00%

88.74%

84.00%

Agwedd y gweithwyr

34.09% 56.47%50.10% 50.10%

Medru gwneudTold apwyntiad when workers would call Cael gwybod pryd y byddai’r gweithwyr yn galw

34.09%

BETH FYDDWCH CHI’N EI WNEUD AR Y RHYNGRWYD

Ffôn symudol i gael mynediad i’r rhyngrwyd

04

Rhwydweithio cymdeithasol Bancio ar-lein Anfon a derbyn negeseuon e-bost

63.45% 48.25%

2016

2016

50.10%

Arall 7.19% Arall 7.19% Cyfathrebu ag eraill 37.17% Cyfathrebu ag eraill 37.17% Mewngofnodi ar wefan Clwyd Alyn 18.28% Mewngofnodi ar wefan Clwyd Alyn Prynu nwyddau a gwasanaethau 18.28% 62.63% Arall Prynu nwyddau a gwasanaethau 7.19% 62.63% Mewngofnodi ar eich cyfrif ‘Porth Preswylwyr’ Clwyd Alyn 14.17% Cyfathrebu ag eraill ewngofnodi ar eich cyfrif ‘Porth Preswylwyr’ Clwyd Alyn 37.17% 14.17% Rhwydweithio cymdeithasol 63.45% Mewngofnodi ar wefan Clwyd Alyn Rhwydweithio cymdeithasol 18.28% 63.45% Bancio ar-lein 48.25% Prynu nwyddau a gwasanaethau Bancio ar-lein 48.25%62.63% Anfon a derbyn negeseuon e-bost 67.35% ewngofnodi ar eich cyfrif ‘Porth Preswylwyr’ Clwyd Alyn Anfon a derbyn negeseuon e-bost 14.17% 67.35%

94.28% 84.00% 93.44%

56.47% 56.47%

93.44% 84.00%

78.00%

89.58% 98.22% 91.00%

94.21% 86.00% 98.41% 93.00% 89.38% 85.00% 87.63% 78.00% 87.95% 81.00% 88.74% 84.00%

2012

2012

Mae rhoi gwasanaeth i offer nwy yn ofyn cyfreithiol i wirio bod ein holl offer trydanol yn gweithio ac yn ddiogel i’w defnyddio. Gostyngodd y bodlonrwydd 16% ers 2012. Contractwr allanol sy’n cyflawni’r gwasanaeth i offer nwy. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n contractwr i wella’r gwasanaeth y mae’n ei ddarparu i chi. 2012

90.00%

PA MOR FODLON YDYCH CHI AR Y TREFNIADAU GWASANAETH NWY - ANGHENION CYFFREDINOL

2016

74.00%

90.00%

2012 2016

74.00%

05


Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr

7.32%

Agor Drysau - Gwella Bywydau 5.19% 5.19%

7.32%

Anfodlon Anfodlon 9.03% 9.03%

Anfodlon Anfodlon 13.81% 13.81% 92.68% 92.68% 90.97% 90.97%

Bodlon Bodlon

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

Atebolrwydd

ENW DA YN YR ARDAL

Mae ein preswylwyr yn ganolog i bopeth a wnawn yn Clwyd Alyn a Tŷ Glas ac rydym am sicrhau eu bod yn ganolog i’n polisïau, strategaethau a gwaith o ddydd i ddydd. Nod Atebolrwydd yw sicrhau bod gennym ymrwymiad i roi cyfrif am ein gweithgareddau, yn derbyn cyfrifoldeb amdanynt ac yn datgelu’r canlyniadau mewn modd tryloyw. Mae Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn sicrhau ein bod yn Atebol i lu o wahanol sefydliadau a phreswylwyr. Rydym wedi buddsoddi’n drwm dros y pedair blynedd diwethaf i sicrhau bod preswylwyr yn ganolog i bopeth a wnawn mewn gwirionedd. Mae’r perfformiad isod yn adlewyrchu’r gwaith hwn ac eithrio ‘Gwrando a Gweithredu’ mae’r perfformiad yn dangos lefel uchel o fodlonrwydd yn arbennig yn ein cynlluniau cysgodol. Byddwn yn parhau i weithio gyda’n preswylwyr i sicrhau bod y lefelau hyn yn cynyddu.

PA MOR DDA YR YDYCH YN TEIMLO Y MAE CLWYD ALYN A TŶ GLAS O RAN… RHOI GWYBODAETH I CHI

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

STAFF CYFEILLGAR A HAWDD MYND ATYNT

4.76% Anfodlon Anfodlon4.76% 10.18% 10.18%

2.33% 2.33% Anfodlon Anfodlon 3.66% 3.66% 95.24% 95.24% 89.82% 89.82%

Bodlon Bodlon

Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol

97.67% 97.67% 96.34% 96.34%

Bodlon Bodlon

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

Gofynnwyd i’n preswylwyr “Petaem yn gallu gwella un peth, beth hoffech chi i hynny fod? Roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhai o’r sylwadau gyda chi fydd yn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi ac a fydd yn sail ar gyfer ein cynlluniau gwella.

GADAEL I CHI DDWEUD EICH BARN

5.85%

5.85%

Gwael Gwael5.85% 5.85% 10.27% Gwael Gwael 10.27% 10.27% 10.27% 5.85% 5.85% Gwael Gwael 10.27% 10.27% Da Da Da Da Da Da

8.21%

8.21%

Anfodlon Anfodlon8.21% 8.21% 10.22% Anfodlon Anfodlon 10.22% 10.22% 10.22% 8.21% 8.21% Anfodlon 10.22% 10.22% 94.15% 94.15% Anfodlon 94.15% 89.73% 94.15% Bodlon Bodlon 89.73% Bodlon Bodlon 89.73% 89.73% 94.15% 94.15% Bodlon Bodlon 89.73% 89.73%

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol

91.79% 91.79% 91.79% 89.78% 91.79% 89.78% 89.78% 89.78% 91.79% 91.79% 89.78% 89.78% Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

GWRANDO A GWEITHREDU AR FARN 15.43% 15.43%

5.21%

Weithiau yn anodd cael gafael arnynt

Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

GWASANAETH EFFEITHIOL AC EFFEITHLON Y GWASANAETH YR WYF YN EI DDISGWYL 7.32% 7.32% 5.19% 5.19% 7.32% 5.19% Anfodlon Anfodlon7.32% Anfodlon Anfodlon5.19% 9.03% 9.03% 13.81% Anfodlon Anfodlon Anfodlon 9.03% 9.03% Anfodlon 13.81% 13.81% 13.81% 5.19% 5.19% 7.32% 7.32% Anfodlon Anfodlon 9.03% 9.03% Anfodlon 13.81% 13.81% 92.68% 92.68% Anfodlon 94.81% 94.81% 94.81% 92.68% 90.97% 92.68% Bodlon Bodlon 94.81% Bodlon Bodlon 90.97% 86.19% 86.19% Bodlon Bodlon Bodlon Bodlon 86.19% 86.19% 90.97% 90.97% 94.81% 94.81% 92.68% 92.68% Bodlon Bodlon Bodlon Bodlon 86.19% 86.19% 90.97% 90.97% Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol

Cadw cysylltiad â’r tenantiaid, dod i’r eiddo a gwylio eu bod yn iawn

5.21%

94.79% 94.79% 94.79% 92.24% 94.79% 92.24% 92.24% 92.24% 94.79% 94.79% 92.24% 92.24% Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol Tai Cysgodol Tai Anghenion Cyffredinol

4.76% 4.76% Anfodlon Anfodlon 4.76% 10.18% 4.76% 10.18% Anfodlon Anfodlon 10.18% 10.18% 4.76% 4.76% Anfodlon Anfodlon

Rwyf ar fy mhensiwn - dwi wedi clywed bod rhywun yn gallu dod i addurno ond mae’n anodd cael gafael yn rhywun

EICH TRIN YN DEG

Anfodlon Anfodlon 15.43% Anfodlon Anfodlon5.21% 15.43% 5.21% 21.18% 7.76% Anfodlon Anfodlon Anfodlon 21.18% Anfodlon7.76% 21.18% 21.18% 7.76% 7.76% 15.43% 15.43% 5.21% 5.21% Anfodlon Anfodlon 21.18% 21.18% 84.57% 84.57% Anfodlon Anfodlon7.76% 7.76% Bodlon Bodlon Bodlon Bodlon 84.57% 84.57% 78.82% 78.82% Bodlon Bodlon Bodlon Bodlon 78.82% 78.82% 84.57% 84.57% Bodlon Bodlon Bodlon Bodlon 78.82% 78.82%

06

94.81% 94.81% 86.19% 86.19%

Bodlon Bodlon

Rwyf yn hapus ar bopeth Gwrando ar boblthe

Ymateb i ymholiadau ac aelodau o’r staff yn ffonio yn ôl

Byddwn yn hoffi system well o drin cwynion, a disgwyliad bod tu allan eiddo yn cael ei gadw i safon penodol i osgoi achosi problemau i gymdogion

Gwella’r amserlen gwaith trwsio

Dwi ddim yn gwybod mewn gwirionedd mae’n berffaith!

Tai Cysgodol Tai Cysgodol Tai Anghenion Tai Anghenion Cyffredinol Cyffredinol

2.33% Anfodlon Anfodlon 2.33% 3.66% Anfodlon Anfodlon 3.66% 2.33% Anfodlon Anfodlon

2.33% 2.33% 3.66% 3.66% 2.33%

07


Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr

Agor Drysau - Gwella Bywydau

Chi’n deud – ni’n gwneud Dim ond rhan o’r gwaith y mae Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn ei wneud i’ch cynnwys chi yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau yw cynnal yr arolwg hwn. Yn ogystal â chyhoeddi canlyniadau’r arolwg mae’r Cymdeithasau yn bwriadu defnyddio’r casgliadau trwy weithio gyda phreswylwyr i wneud rhagor o welliannau i’r gwasanaethau a roddir. Mae’r cyfrifoldeb am reoli Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn gorwedd gyda’r Bwrdd Rheoli sydd â chyfoeth o sgiliau a phrofiad a gafwyd dros flynyddoedd lawer, ac maent yn cynnig eu gwasanaethau a’u harbenigedd yn wirfoddol.

Y TÎM RHEOLI

Mr Graham Worthington Prif Weithredwr y Grŵp

Mr Trevor Henderson Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp

Cyhoeddi Canfyddiadau

Cynllun Gweithredu Cynnwys preswylwyr i siapio gwelliannau

Hoffwch ni: facebook.com/PennafHGroup

Mr Paul Seymour Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Preswylwyr

Mr David Lewis Cyfarwyddwr Corfforaethol Rheoli Asedau

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg neu sut i gymryd rhan cysylltwch â Gareth Hughes Roberts ein Swyddog Ymlyniad Cymunedol ar 01745 536843 neu gareth.hughes-roberts@clwydalyn.co.uk Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, help gyda’r Porth Preswylwyr neu i roi gwybod i ni beth yw eich cyfeiriad e-bost anfonwch at contactcentre@clwydalyn.co.uk Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn eto i ddiolch i chi am eich mewnbwn, heb eich help a’ch sylwadau ni fyddem yn gallu gwella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi. Byddwn yn cyhoeddi’r gwelliannau mewn cylchlythyrau yn y dyfodol ac ar ein gwefan.

Dilynwch ni: @PennafHGroup

Mae Clwyd Alyn a Tŷ Glas yn Gymdeithasau Cofrestredig elusennol.

www.pennafgroup.co.uk

Mae Eich Barn o Bwys Arolwg o’r Tenantiaid a’r Preswylwyr  

Fel un o breswylwyr Clwyd Alyn a Tŷ Glas mae eich adborth yn cyfrif. Mae eich barn yn dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cynllunio a chyflawni...

Advertisement