Page 1

•ž † ŸÙٟ•Ÿ ܑÝܑ™•¡‘ÖŸØ ‰–•‘‘—wŸ‘‹‘¡™Ÿ‘Œwz‘›|


ทศวรรษ

การบริหารปกครองวัดยานนาวา

พระพรหมวชิรญาณ ที่ระลึกในพิธีทําบุญอุทิศอดีตเจาอาวาส และบุพการีวัดยานนาวา พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๕ งานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๗๕ ป

พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา และพิธีทําบุญครบรอบ ๓ ป การเผยแผโดยสื่อวิทยุและโทรทัศน สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


2


มุทิตาพจน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ เขมงฺกรเถระ) เปนพระมหาเถระ ผูเ พียบพรอมดวยศีลาจารวัตร มีสมณปฏิบตั งิ ดงาม เครงครัดในระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและใหเหตุผลเปนองคประกอบในการสั่งการ มีความเปนธรรม และ ใชหลักแหงความยุติธรรมในการบริหารศาสนกิจ มีเมตตาธรรมประจําอัธยาศัย พรอมทีจ่ ะใหความเห็นใจและเปนกําลังใจแกผปู ฏิบตั งิ าน เมือ่ มอบหมายศาสนกิจ สวนใดใหปฏิบัติ ก็จะเมตตาอธิบายชี้แจงพรอมทั้งใหแนวทางในการทํางาน เพื่อใหผูปฏิบัติดําเนินงานไดอยางถูกตอง เปดโอกาสใหผูสนองงานไดนําเสนอ งานโดยไมขัดของ เลือกสรรเอาแนวทางที่ดีที่สุดเปนหลักปฏิบัติ พรอมทั้ง แนะนําสั่งสอนใหศิษยานุศิษยไดนํามโนปณิธานไปขยายผลใหเกิดประโยชน สูงสุดตอคณะสงฆและการพระศาสนา ซึ่งปรากฏผลเปนที่นาชื่นชมโดยทั่วไป แมแตงานศาสนกิจดานตางๆ ทีค่ ณะสงฆมอบความไววางใจใหรบั ผิดชอบ พระพรหมวชิรญาณไดตั้งใจสนองงานดวยดีตลอดมา ทั้งดานการปกครอง ดานการศึกษา ดานการเผยแผ ดานการสาธารณูปการ ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการสาธารณสงเคราะห เปนคุณประโยชนตอการพระศาสนาและสังคม ประเทศชาติโดยสวนรวม

3


เนื่องในมงคลโอกาสวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งเปนวาระ การทําบุญ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ป และการบําเพ็ญกุศลอุทิศแกอดีตเจาอาวาส และบุพการีวัดยานนาวา พรอมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบโลประกาศ เกี ย รติ คุ ณ แก ส ถานศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษา สนามหลวง และพิธีบําเพ็ญกุศลครบรอบ ๓ ป การพัฒนาการเผยแผธรรม สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) ดังนั้น คณะสงฆวัดยานนาวา และคณะศิษยานุศิษย พรอมทั้งสาธุชน ทั้งหลายที่มีความเคารพนับถือใน พระพรหมวชิรญาณ ตางมีสมานฉันท พรอมใจกันจัดพิธบี าํ เพ็ญกุศลในวาระอันเปนมงคลดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ แสดงออก ถึงความกตัญูกตเวทิตาธรรม ความเปนสิริมงคลแกศิษยานุศิษย เพื่อเปน การเสริมบารมีธรรมใหไพศาลยิ่งขึ้นไป ในมงคลโอกาสอายุ วั ฒ นมงคล คณะสงฆ วั ด ยานนาวา และคณะ ศิษยานุศิษยขอตั้งกัลยาณจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ไดโปรดอภิบาล รักษาพระพรหมวชิรญาณ คณะสงฆวัดยานนาวา, คณะศิษยานุศิษย และ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก ท า นมี สุ ข ภาพพลานามั ย สมบู ร ณ มี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ ง อยูรมเย็นเปนสุขภายใตรมบารมีธรรมแหงสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดกาลเปนนิตยเทอญ.

(พระราชพรหมาภรณ) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะดําเนินงานฝายบรรพชิต

4


สารบัญ มุทิตาพจน ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนิน ณ วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ ๑๐ ป แหงการปฏิบัติศาสนกิจรับพระบัญชาแตงตั้งดํารงตําแหนง เจาอาวาส วัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ ปพุทธศักราช ๒๕๔๕ ปพุทธศักราช ๒๕๔๖ ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ ปพุทธศักราช ๒๕๔๘ ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ ปพุทธศักราช ๒๕๕๓ ปพุทธศักราช ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณกับศาสนกิจ ๒๕๔๕-๒๕๕๕ ศาสนกิจดานการปกครอง ศาสนกิจดานการศึกษา ศาสนกิจดานการเผยแผ ศาสนกิจดานสาธารณูปการ ศาสนกิจดานสาธารณสงเคราะห ศาสนกิจดานตางประเทศ ศาสนกิจดานศาสนสัมพันธ ศาสนกิจเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล ประวัติวัดยานนาวา ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

๓ ๗ ๑๗ ๑๘ ๒๘ ๓๘ ๕๔ ๖๒ ๗๒ ๙๐ ๑๑๒ ๑๒๔ ๑๓๘ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๗๒ ๑๗๔ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๘๐ ๑๘๒ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๙๙

5


ชื่อหนังสือ : ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ ที่ปรึกษา : พระพรหมวชิรญาณ พระราชพรหมาภรณ พระสิริธีรคุณ พระสุธีธรรมนาถ พระครูศรีสุตโกศล พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พระครูอาทรประสิทธิโสภณ พระครูสุนทรประสิทธิธรรม พระครูพิบูลกิจจานุยุต พระครูโกศลวิบูลกิจ บรรณาธิการ : พระศรีวชิราภรณ (เกรียงไกร กิตฺติเมธี ป.ธ. ๙, ปร.ด.) ผูชวยบรรณาธิการ : พระมหาสมบัติ ญาณวโร ป.ธ. ๕, รบ. พระมหาวีรพล วีราโณ ป.ธ.๓, พธ.บ., สส.ม. กองบรรณาธิการ : พระมหานงค สุมงฺคโล ป.ธ. ๙ พระมหาจําลอง กตธมฺโม ป.ธ. ๙ พระมหาไพรสณฑ วราสโย ป.ธ. ๙ พระมหาจําเนียร จิรปฺโ ป.ธ. ๙ พระมหาวีรธรรม ธมฺมวีโร พระครูวินัยธรวีรภัทร ปริมุตฺโต พระครูสังฆภารพิสิฐ พระมหาประจิม อภิปฺโ พระมหาเอก เมธิกาโณ พระมหาชาครินทร กิตฺติเมธี พระมหาธีรภัทร ถิราโณ พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ พระกฤษณะ กิตฺติาโณ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา นางสุภัทตรา ศรีเลขา นายณฐ ทะสังขา นายจักรธรรม ไผเฟอย นายเสารหา พุทธบาล พิสูจนอักษร : นายพีรพัฒน พันศิริ นายณฐ ทะสังขา ศิลปกรรมรูปเลม : บริษัท เอเซีย แปซิฟค ออฟเซ็ท จํากัด โทร. ๐๒-๒๔๘-๖๘๘๐-๘ แฟกซ. ๐๒-๒๔๗-๔๗๑๙ เลขมาตรฐานสากล : ISBN 978-974-365-270-7 พิมพครั้งแรก : พฤษภาคม ๒๕๕๕ สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ จัดพิมพโดย : วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒-๖๗๒-๓๒๑๖ แฟกซ. ๐๒-๖๗๒-๓๒๐๖ พิมพที่ : บริษัท เอเซีย แปซิฟค ออฟเซ็ท จํากัด ๕๔/๓ ม.๑๐ ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ พิมพจํานวน : ๓,๐๐๐ เลม 6


ประมวลภาพการเสด็จพระราชดําเนิน ณ วัดยานนาวา ๒๕๔๕-๒๕๕๕

7


8


9


10


11


12


13


พระองคที

14


15


จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุ กมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสาน กลฺยาณํ, สาตฺถํ สพฺยฺชนํ เกวลปริปณ ุ ณ ฺ ํ ปริสทุ ธฺ ํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺญาตาโร, อหมฺป ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลาเสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ. เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชนและความสุข แกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษย ขอจงอยาไดไปรวม ทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามใน ทามกลาง งามในทีส่ ดุ จงประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถ ทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์บริบูรณ สัตวทั้งหลายจําพวกที่มี ธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยู เพราะไมไดฟงธรรมยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรมจักมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมเราก็จักไปยัง ตําบลอุรเุ วลาเสนานิคม เพือ่ แสดงธรรม (วิ.มหา.๔/๓๒/๔๐)

16


๑๐ ป แหงการปฏิบัติศาสนกิจ รับพระบัญชาแตงตั้งดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดยานนาวา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕


พ.ศ. ๒๕๔๕

รับพระบัญชาแตงตัง้ ดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง

พระพรหมวชิรญาณ รับพระบัญชาแตงตัง้ เจาอาวาส วัดยานนาวา พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔

18

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน พระราชานุเคราะหในการที่ พระพรหมวชิรญาณ ยายมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

19


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระบัญชา ใหสมเด็จพระมหาธีราจารย เจาคณะใหญหนกลาง ปฏิบัติหนาที่แทนในการมอบพระบัญชา แตงตั้งเจาอาวาสวัดยานนาวา แด พระพรหมวชิรญาณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ 20

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ขาราชการพอคาประชาชน และคณะศิษยานุศิษย จัดพิธีตอนรับพระพรหมวชิรญาณ ในคราวไดรับพระบัญชาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาอาวาส วัดยานนาวา พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

21


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน พระราชานุ เ คราะห งานทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ อดี ต เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา สมโภชหิ รั ญ บั ฏ ฉลอง พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา และงานฉลองอายุ วั ฒ นมงคล ครบ ๖๕ ป พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา วันศุกรที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 22

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

23


เริ่มโครงการพัฒนาปรับปรุงวัดยานนาวา พระอารามหลวง

ภายหลังจากไดรบั พระบัญชาแตงตัง้ เปนเจาอาวาสวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณ ไดมี ปณิธานอยางแรงกลาทีจ่ ะสงเสริมและพัฒนาวัดยานนาวาในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะในดานการเผยแผ ธรรม มีความประสงคที่จะใหการเผยแผธรรมมีความกาวหนาและทันสมัยตอสถานการณโลก ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากศาสนกิจดานคันถธุระและวิปสสนาธุระที่เปน ศาสนกิจหลักในพระพุทธศาสนาแลว ยังไดจัดใหมีโครงการแสดงธรรมเทศนา การปาฐกถา ธรรม การสนทนาธรรม การอุปนิสินกถา การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ตลอดถึงการจัดพิมพ สื่อหนังสือธรรมะ การจัดบรรยายธรรมะทางวิทยุและโทรทัศน โดยไดมีนโยบายดําเนินโครงการ พัฒนาปรับปรุงวัดยานนาวาในดานตางๆ ดังนี้ ปรับปรุงอาคารมหาเจษฎาบดินทร ปรับปรุงหอพระไตรปฎก ปรับปรุงเรือสําเภาเจดีย ปรับภูมิทัศนพระอาราม ปรับปรุงภูมิทัศนเขตสังฆาวาส ปรับปรุงหองเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา 24

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

25


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๕

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 26

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

27


พ.ศ. ๒๕๔๖

ปที่ ๒ แหงการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ เจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พระพรหมวชิรญาณไดพฒ ั นาพระอาราม ใหมีความพรอมในการเผยแผพระพุทธ ศาสนารองรับศรัทธาพุทธศาสนิกชน ในการศึกษาและปฏิบัติธรรม

28

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ วัดยานนาวา

สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พร อ มด ว ย หม อ มศรี รั ศ มิ์ มหิ ด ล ณ อยุธยา ทรงเยี่ยมราษฎรในเขตสัมพันธวงศ บางรั ก ป อ มปราบศั ต รู พ  า ย และสาทร ในการนี้ ท รงบรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ ใ น พ ร ะ เ ก ศ พ ร ะ พุ ท ธ ป ฏิ ม า ป ร ะ จํ า พระชนมวารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา เจ า อยู  หั ว และยกฉั ต รถวาย พร อ มทั้ ง ทรงเป ด ป า ยอาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร และหอพระไตรป ฎ กเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๒๐๐ ป วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๖

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

29


30

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดยานนาวา รวมกับ สํานักงานเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร และองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเพื่ออบรมศึกษาปฏิบัติธรรม ถวายเปน พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เจริญพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา ณ วัดยานนาวา ระหวางวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๔๖

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

31


พิธบี าํ เพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั

เนื่ อ งในวั น เสด็ จ สวรรคตพระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว วัดยานนาวา รวมกับ มูลนิธิ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจาอยูหัว หอการคาไทย-จีน และเขตสาทร จัดพิธี บําเพ็ญถวายพระราชกุศล ในวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมีพระสงฆสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ การปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรั ฐ มนตรี ทั้ ง นี้ น ายบุ ญ ทรง ศรี เ ฟ  อ งฟุ  ง ประธานหอการค า ไทย-จี น มอบเงิ น ๑ ล า นบาท ให กั บ พลเอกจรั ล กุ ล ละวณิ ช ย ประธานมู ล นิ ธิ เฉลิมพระเกียรติ ร.๓ เพื่อเปนกองทุนในการกอสราง พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา เจาอยูห วั ณ วัดยานนาวา 32

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธเี ททองหลอ-พิธพี ทุ ธาภิเษกพระพุทธรูป ในพระนามยอ ญสส.

ในวาระพุทธสัมพันธไมตรีไทย-ศรีลังกา ครบ ๒๕๐ ป จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสัมเมตติสิริสยาม วังสะ ในพระนามยอ ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานที่ประเทศ ศรีลังกา ในนามคณะสงฆและรัฐบาลไทย พิธีจัดขึ้น ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ เมษายน และวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

33


ศูนยพระสงฆนักเผยแผธรรม เพื่อพัฒนาสังคม

ศู น ย พ ระสงฆ นั ก เผยแผ ธ รรมเพื่ อ พั ฒ นา สังคม กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ดวย เจตนารมณอันแนวแนของพระสงฆ ในการทํางาน เพื่อสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาและการสงเสริม ดานศีลธรรมและจริยธรรม ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คณะทํางาน ไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของศูนยฯ โดยมีมติกราบอาราธนาพระพรหมวชิรญาณ เปน ผู  อํ า นวยการศู น ย ฯ ทั้ ง นี้ พ ระพรหมวชิ ร ญาณ เมตตารับและไดรวมบริหารจัดการ ใหคําปรึกษา และใหความอุปถัมภกิจกรรมของศูนยฯ สืบเนื่อง มาจนถึงปจจุบัน

34

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๖

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปนองคประธานถวายผาพระกฐิน พระราชทาน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยคํากราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้ไดเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค โดยประทับเรือยนตพระที่นั่งจากทาราชวรดิษฐถึงทาเรือวัดยานนาวา

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

35


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นมัสการรอยพระพุทธบาทจําลองบนเรือสําเภา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย หมอมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา เสด็จพระราชดําเนินประทับบนเรือสําเภา วัดยานนาวา ทรงปดทองรอยพระพุทธบาท นมัสการพระพุทธปฏิมาประจําเรือสําเภา และถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๓ ซึ่งประดิษฐานประจําเรือสําเภา ในคราวเสด็จพระราชดําเนินเปน องคประธานถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๖ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

36

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


อบรมพระธรรมทูต

พระพรหมวชิ ร ญาณรั บ เป น วิ ท ยากร อบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศของคณะ สงฆ โดยมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช วิทยาลัยและสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และรวมอุปถัมภโครงการนี้ ตอเนื่องมาจนถึง ปจจุบัน

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

37


พ.ศ. ๒๕๔๗

เ พื่ อ ใ ห  ก า ร ป ฏิ บั ติ ศ า ส น กิ จ ข อ ง วัดยานนาวาเปนไปดวยความเรียบรอย มีความสัปปายะ ทั้งทางดานการศึกษา การเผยแผ และการปฏิ บั ติ ธ รรม พระพรหมวชิ ร ญาณ ได ดํ า เนิ น การ บูรณปฏิสังขรณพระอาราม ถวายเปน พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

38

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


มูลนิธิพระรัตนตรัย

มูลนิธิพระรัตนตรัย ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๗ ทะเบียนเลขที่ กท ๑๓๓๘ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปกปอง เทิดทูน และเผยแผเกียรติคณ ุ ของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย สงเสริมความเขาใจอันดีและความรูร กั สามัคคีระหวางชนในชาติ เพือ่ เผยแผธรรม ในพระพุทธศาสนาใหแผกวางไพศาลไปทั่วประเทศไทยตลอดจนตางประเทศ ในการจัดตั้งมูลนิธิ พระรัตนตรัยครั้งแรก มีคณะกรรมการ ๔ ทาน ประกอบดวย พระพรหมวชิรญาณ เปนประธาน กรรมการมูลนิธิฯ พล.อ.นฤดล เดชประดิยุทธ เปนรองประธานกรรมการ นายนิสสัย เวชชาชีวะ เปนกรรมการ และวาที่รอยตรีสุรภากร ศรีวุฒิวงศ เปนกรรมการ เลขาธิการ และเหรัญญิก

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

39


40

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการ เผยแผพระพุทธศาสนา

มูลนิธพิ ระรัตนตรัยไดดาํ เนินการ กอตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม ราชินีนาถ โดย สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเจริญ พระราชศรั ท ธา เสด็ จ ฯ พร อ มด ว ย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มาเปนประธานเปดสถานี โทรทัศนเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

41


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ป

คณะศิษยานุศษิ ยทายกทายิกาวัดยานนาวาไดจดั งานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทศิ แดบุรพาจารยอดีตเจาอาวาสวัดยานนาวา ในการนี้จัดงานบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๗ ป พระพรหมวชิรญาณ มอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรผูสอบผานประโยคบาลีสนามหลวง นักธรรมสนามหลวง และนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติดี และมอบโลแก สถาบันการศึกษาทีส่ นับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗

42

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

43


โครงการพระไตรปฎก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ

เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาพระไตรป ฎ ก เปนไปอยางกวางขวางแพรหลาย พระพรหม วชิรญาณไดดําเนินโครงการพระไตรปฎก สําหรับผูเริ่มศึกษา ซึ่งเปนฉบับที่งายในการ คนควา ศึกษาพระไตรปฎก สําหรับประชาชน ทั่วไป

44

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สถาบันสงเสริมและเผยแพร การศาสนาแหงประเทศไทย

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดประกาศตั้งสถาบันสงเสริมและเผยแพร การศาสนาแหงประเทศไทย วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยความ เห็นชอบของมหาเถรสมาคมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมการ เผยแผพระพุทธศาสนา ปลูกฝงใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาได อ ย า งถู ก ต อ ง โดยมี พ ระพรหม วชิรญาณ เปนผูอํานวยการสถาบันฯ และ อธิบดีกรมการศาสนา เปนกรรมการ และ เลขาธิ ก ารสถาบั น ส ง เสริ ม และเผยแพร การศาสนาแหงประเทศไทย วัดยานนาวา

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

45


46

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๗

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ พระราชทานผาพระกฐินพระราชทาน ให สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร องคอุปถัมภมูลนิธิ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั อัญเชิญมาถวายแกพระภิกษุสงฆผอู ยูจ าํ พรรษากาล ณ วัดยานนาวา ประจําป ๒๕๔๗ ตามคํากราบบังคมทูล ของมูลนิธิฯ ในวันเสารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

47


โครงการศูนยศิลปาชีพ บานยางนอย จ.อุบลราชธานี

พระพรหมวชิรญาณ สนองงานศาสนกิจ สาธารณสงเคราะห ใ นนามมหาเถรสมาคม พัฒนาโครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพ สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ณ บานยางนอย ต.กอเอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตอเนื่องมา จนถึงปจจุบัน

48

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

49


โครงการกอสราง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พระพรหมวชิ ร ญาณ สนองงานศาสนกิ จ สาธารณ สงเคราะห ใ นนามมหาเถร สมาคม รวมกับคณะสงฆและ พุ ท ธศาสนิ ก ชน ๑๙ จั ง หวั ด ภาคอีสาน ในโครงการกอสราง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหา วชิราลงกรณ ณ บานปลาดุก ต.ไรนอ ย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได พั ฒ นาต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปจจุบัน

50

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

51


ตรวจเยี่ยมใหกําลังใจผูประสบ ภัยพิบัติ ในจังหวัดภาคใต

พระพรหมวชิ ร ญาณและคณะ ผู  แ ทนมหาเถรสมาคมลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภาคใตเพื่อตรวจเยี่ยมวัด คณะสงฆ และ พุ ท ธศาสนิ ก ชน ๓ จั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต รวมทั้งเดินทางไปใหกําลังใจแก ผูประสบภัยสึนามิ ๖ จังหวัด

52

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, พ.ม.) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา นามเดิม สุนันท นามสกุล ทาวเพ็ชร เกิดวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ บานหนองเม็ก ตําบลหนองชางใหญ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี นามบิดา นายนอย ทาวเพ็ชร นามมารดา นางถอน ทาวเพ็ชร บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดบานหนองเม็ก ตําบลหนองชางใหญ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูจันทสิริโรปมคุณ เจาคณะตําบลหนองชาง ใหญ เปนพระอุปชฌาย อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ พระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย (ธีร ปุณฺณโก) เจาอาวาส (ภายหลังไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เปนพระอุปชฌาย พระราชปญญามุนี (อิน ติสฺสโร) เปนพระกรรมวาจาจารย พระราชธรรมเมธี (บุญมา ทีปธมฺโม) ภายหลังไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนที่ พระพุทธิวงศมุนี เปน พระอนุสาวนาจารย ไดรบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ปนพระราชาคณะชัน้ สามัญ ที่ พระสุธธี รรมนาถ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

53


พ.ศ. ๒๕๔๘

สงเสริมการปฏิบัติธรรม โดยสนองมติ มหาเถรสมาคม ตั้งสํานักปฏิบัติธรรม กรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ และพัฒนา พระอารามโดยสร า งกุ ฏิ ส งฆ เ ฉลิ ม พระเกียรติ เพื่อรองรับการศึกษาและ การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร

54

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สํานักปฏิบัติธรรม ประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา

วัดยานนาวา พระอารามหลวง ไดรับการประกาศจากมหาเถรสมาคมใหเปน “สํานัก ปฏิบัติธรรม ประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และได ประกอบพิธีเปดปายสํานักปฏิบัติธรรมและเปดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันเสารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เปนประธาน ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

55


กุฏิสงฆเฉลิมพระเกียรติฯ

เพือ่ ใหทพ่ี าํ นักสงฆ สําหรับรองรับตอการ ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม เปนทีส่ ปั ปายะแกพระภิกษุ สามเณร พระพรหมวชิรญาณจึงไดดําเนินการ โครงการสรางกุฏิสงฆ ๕ ชั้น (กุฏิพ ระพรหม วชิรญาณ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา) โดย รื้ อ กุ ฏิ ก.๑๔ ก.๕ และ ก.๑๕ ที่ ท รุ ด โทรม และกอสรางขึ้นในพื้นที่เดิม (ระยะเวลากอสราง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙) ในงบประมาณ ๓๐ ลานบาท โดยมี ส มเด็ จ พระมหาธี ร าจารย เป น ประธาน วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

56

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จวัดยานนาวา

ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี เสด็ จ บํ า เพ็ ญ พระกุ ศ ล เปนการสวนพระองค เนื่องในงานถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ ใน โอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๘ ป ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ กุฏิ ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

57


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ป

คณะสงฆ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า และคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ไ ด จั ด งานถวายมุ ทิ ต าสั ก การะ พระพรหมวชิรญาณ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๘ ป ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในการนี้ไดมอบ ทุ น การศึ ก ษาแก พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ ส อบผ า นนั ก ธรรม-บาลี สนามหลวง ธรรมศึกษา ผูตั้งใจเรียนและประพฤติดี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษาไดมีโอกาสกาวหนาทางดานการศึกษาทั้งทางโลก และ ทางธรรม

58

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วัดยานนาวา รวมกับ องคกรภาครัฐและเอกชน พสกนิกรทุกหมูเหลา จัดโครงการ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยจัดโครงการ ตอเนื่องเปนประจําทุกป ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

59


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๘

กองทัพบก ไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายพระภิกษุสงฆผูจําพรรษากาล ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

60

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ พระครูศรีสุธรรมนาท (ป.ธ.๗, ศษ.บ) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา นามเดิม ประวิทย นามสกุล ดีจอม เกิดวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ บานเลขที่ ๗๙ ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ นามบิดา นายทอง ดีจอม นามมารดา นางพู ดีจอม บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ วัดสระเกศ ตําบลหลมเกา อําเภอ หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี พระครูประธานศาสนกิจ เปนพระอุปชฌาย อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดดาวคะนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชธรรมจริยาจารย วัดยานนาวา เปนพระอุปชฌาย พระครูนนทสารคุณ วัดดาวคะนอง เปนพระกรรมวาจาจารย พระปลัดชื่น วัดบางปะแกว เปน พระอนุสาวนาจารย ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรผูชวยเจาอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนาม ที่ พระครูศรีสุธรรมนาท และในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ได รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ เ ป น พระราชาคณะชั้ น สามั ญ ในราชทินนาม ที่ พระปริยัติธีรคุณ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

61


พ.ศ. ๒๕๔๙

จัดประชุมสัมมนาเจาสํานักปฏิบตั ธิ รรม ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ บริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมให เป น สั ป ปายะ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล พร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การ จั ด สร า งวั ด นวมิ น ทรราชู ทิ ศ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัว ในวโรกาสฉลองครอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป

62

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาสํานักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ

วัดยานนาวารวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกันจัดการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบตั กิ ารเจาสํานักปฏิบตั ธิ รรมทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย เจาคณะใหญ หนเหนือ เมตตาประทานโอวาท และพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) เจาคณะภาค ๑ (ตําแหนง ขณะนั้น) แสดงปาฐกถาวิชาการ ระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๔๙

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

63


งานวันประวัติศาสตร “วันรวมใจซื้อที่ดินสรางวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมฉลอง มหามงคลครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช”

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวาเปนประธานจัดงาน วันประวัติศาสตร “วันรวมใจซื้อที่ดินสรางวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมฉลองมหามงคลครอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ ดิ น ที่ จั ด ซื้ อ ตั้ ง อยู  ที่ ถ นนทรู เ วย เลขที่ ๓๘๒ South St. East, Raynham, Massachusetts USA ๐๒๗๖๗ เนื้อที่ ๕๕ เอเคอร (๑๓๗ ไร) ราคา ๑ ลาน ๕ แสนดอลลาร สหรัฐ (จํานวน ๖๐ ลานบาทไทย) โดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเปนโครงการของคณะสงฆ รวมเฉลิมพระเกียรติฯ และรัฐบาลรับเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลฉลอง สิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

64

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

65


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๙ ป

คณะสงฆ อุ บ าสกอุ บ าสิ ก า และคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ไ ด จั ด งานถวายมุ ทิ ต าสั ก การะ พระพรหมวชิรญาณ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๙ ป ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในการนี้ไดมอบ ทุ น การศึ ก ษาแก พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ ส อบผ า นนั ก ธรรม-บาลี สนามหลวง ธรรมศึ ก ษา ผู  ตั้ ง ใจเรี ย นและประพฤติ ดี ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษาไดมีโอกาสกาวหนาทางดานการศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม 66

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


จัดพิมพหนังสือราชธรรมจริยวัตร

วัดยานนาวา พระอารามหลวง โดยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ ราชธรรมจริ ย วั ต ร พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในโอกาสนี้ไ ด จั ด ถวายแด พ ระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว และสมเด็ จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

67


โครงการกอสราง พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๓

พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จ ทรงพ พระบ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น แทนพระองค ท รง เททอ อ อ และวางศิ ล าฤกษ พ ระบรม เททองหล ราช ราชาน ราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา เจาอยู อยหัว ณ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เขตส ตสส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตยที่ เขตสาทร ๑ ตตุลาคม ๒๕๔๙

68

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา ทศ


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๔๙

กระทรวงการคลัง โดย ฯ พณฯ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงการคลั ง ได อั ญ เชิ ญ ผ า พระกฐิ น พระราชทาน ถวายพระภิ ก ษุ ส งฆ ผู  จํ า พรรษากาล ณ วัดยานนาวา วันอาทิตยที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

69


จัดประชุมสัมมนา เรื่องการบริหารจัดการทางคณะสงฆ

พระพรหมวชิ ร ญาณ สนองงานคณะสงฆ โ ดยมติ ม หาเถรสมาคมได จั ด โครงการ การบริ ห ารจั ด การทางคณะสงฆ ทั้ ง ในด า นการปกครอง การศึ ก ษา การเผยแผ และการสาธารณูปการ โดยความรวมมือขององคกรภาครัฐ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา แหงชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงองคกรภาคเอกชนตางๆ ทั้งนี้ไดให การสนับสนุนทั้งในสวนของอาคาร สถานที่ บุคลากร ตลอดจนรวมเปนวิทยากรในโครงการ ทั้งหลายนับสืบมาเปนประจํา จนถึงปจจุบัน 70

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ ไดสงเสริมพระเถรานุเถระภายใน วัดยานนาวาใหไดรับฐานานุศักดิ์อันสมควรแกฐานานุรูป ดังนี้ พระปริยตั ธิ รี คุณ ผูช ว ยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ไดรบั บัญชาแตงตัง้ เปน เจาคณะเขตยานนาวา-สาทร พระสุธธี รรมนาถ ผูช ว ยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ไดรบั บัญชาแตงตัง้ เปน เจาคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ พระสุเวช พลาโณ ไดรับแตงตั้งฐานานุศักดิ์ เปน พระสมุหสุเวช ฐานานุกรมใน พระปริยัติธีรคุณ พระครูวิบูลสรกิจ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา ไดรับแตงตั้งเปนพระครูสัญญาบัตร ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ที่ พระครูพิบูลกิจจานุยุต

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

71


พ.ศ. ๒๕๕๐

พัฒนาพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และสงเสริมพัฒนาการ เผยแผพระพุทธศาสนาผานทางสถานี วิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิม พระเกียรติฯ

72

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๓ ประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝาย บรรพชิต และนายบุญทรง ศรีเฟองฟุง ประธานกรรมการหอการคาไทย-จีน ประธานฝายคฤหัสถ นําพุทธบริษัท เขารวมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ขึ้นประดิษฐานบนแทนที่ประทับหนาพระสําเภาเจดีย ณ มณฑลพิธีหนาพระสําเภา เจดีย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

73


พิธีมังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๓

สมเด็จพระมหาธีราจารย กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนกลาง เจาอาวาส วัดชนะสงคราม เปนประธานในพิธมี งั คลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา เจ า อยู  หั ว และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก การสร า งพระบรมราชานุ ส าวรี ย  โดยมี พระพรหมวชิ ร ญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานคณะอํานวยการจัดงานฝายบรรพชิต ณ บริเวณมณฑลพิธีหนาสําเภาเจดีย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

74

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

75


พิธีเปดพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๓

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพระบรมราชา นุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และทรงวางศิลาฤกษ ศาลา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

76

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

77


สภานิติบัญญัติแหงชาติจัดโครงการบรรพชาสามเณร ๘๔,๐๐๐ รูป

เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๐ โดยความรวมมือระหวางวัดยานนาวา สภานิติบัญญัติแหงชาติ มหาเถรสมาคม กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่น คงของมนุ ษ ย และสํา นัก งานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จัดโครงการบรรพชา สามเณรและศี ล จาริ ณี ถ วายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว พร อ มกั น ทั่วประเทศ สําหรับวัดยานนาวามีกุลบุตรเขาบรรพชาเปนสามเณรทั้งสิ้น ๑๓๙ รูป ระหวาง วั น ที่ ๑๔-๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ โดยมี น ายมี ชั ย ฤชุ พั น ธ ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เปนประธาน

78

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

79


ตั้งศูนยสุขภาพประจําวัด

ด ว ยตระหนั ก ในความ สํ า คั ญ ของการรั ก ษาสุ ข ภาพของ พระภิกษุสามเณร เพือ่ ใหการเผยแผ พระพุ ท ธศาสนามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ วัดยานนาวา รวมกับ โรงพยาบาล สงฆ ตั้ ง ศู น ย สุ ข ภาพขึ้ น ภายใน วัดยานนาวา

80

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๐

กรุ ง เทพมหานคร โดย นายอภิรกั ษ โกษะโยธิน ผูว า ราชการ กรุ ง เทพมหานคร ได อั ญ เชิ ญ ผ า พระกฐิ น พระราชทาน ถวาย พระภิ กษุ สงฆผูจําพรรษากาล ณ วั ด ยานนาวา ในวั น ศุ ก ร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

81


ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา (ศศ.ด.) จากมหาวิทยาลัยสยาม

ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น แ ละนโยบายด า นการพั ฒ นาการศึ ก ษาของสํ า นั ก เรี ย นวั ด ยานนาวา มี ค วามก า วหน า มี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรเข า เรี ย นและสอบได เ ป น จํ า นวนมาก จนเป น ที่ ประจักษแกประชาชนทั่วไปในวงกวาง มหาวิทยาลัยสยาม โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จึ ง เห็ น ชอบมอบปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา (ศศ.ด.) แด พระพรหมวชิรญาณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

82

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระพรหมวชิรญาณถวายการตอนรับพระมหาเถระ คณะสงฆ ประเทศศรีลังกา พระพรหมวชิรญาณ ถวายการตอนรับสมเด็จพระสังฆราชและพระมหาเถระจากประเทศ ศรีลังกา ที่เมตตาแลกเปลี่ยนกิจการพระศาสนา ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

83


พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เปน สถานีวิทยุโทรทัศน โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ

มูลนิธิพระรัตนตรัย ดําเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปดสถานี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๑ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ เปนผูนําคณะศรัทธาสาธุชน ผูมีจิตเปนมหากุศล อันมีกองทัพบก และผูบริหารสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ เปนตน มาถวายความอุปถัมภปรับปรุงการดําเนินงานของสถานี ทั้งทางดานเทคนิคการออกอากาศ สิ่ ง อุ ป กรณ แ ละการปรั บ โครงสร า งบุ ค ลากร ทํ า ให ส ถานี มี ค วามพร อ มในการออกอากาศ ผานดาวเทียมตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไดรับความอุปถัมภคาสัญญาณดาวเทียมจาก นายประชัย เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด หลังจากการปรับปรุงพัฒนา สถานี คณะกรรมการไดขอพระราชทานพัฒนาสถานีเปน สถานีวทิ ยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 84

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

85


86

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

87


เมตตาฐานานุศักดิ์

ด วยความเมตตานุ เ คราะห ของพระพรหมวชิ ร ญาณ พระครู อ นุ ศ าสน สุธ รรมนั น ท (น.ธ.เอก, ป.ธ.๕) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ ชั้นสามัญ นามเดิม พรหมา นามสกุล แกวคุณ เกิดวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ บานดอนดั่ง ตําบลดอนดั่ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน นามบิดา นายชาลี แกวคุณ นามมารดา นางวัน แกวคุณ บรรพชา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดเกาะแกว ตําบลตะกั่ว อําเภอ หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน โดยมี พระครูพิมลสารโสภิต เปนพระอุปชฌาย อุปสมบท เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พระอุโบสถวัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมวโรดม (ปุน ปุณฺณสิริ) ตอมาไดรับสถาปนาเปน สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช เป น พระอุ ป  ช ฌาย พระครู ป ลั ด เบี ย น วัดยานนาวา เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูสมุหบุญ วัดยานนาวา เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสิริธีรคุณ

88

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ ได สงเสริมพระเถรานุเถระภายในวัดยานนาวาใหไดรับฐานานุศักดิ์ อันสมควรแกฐานานุรูป ดังนี้ พระครู ใ บฎี ก าประสิ ท ธิ์ ชุ ติ นฺ ธ โร ผู  ช  ว ยเจ า อาวาส วัดยานนาวา พระอารามหลวง ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ แตงตั้งเปนพระครูสัญญาบัตร ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโทที่ พระครูสุนทรประสิทธิธรรม พระปลัดไชยยศ กนฺตสิริ ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปน ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พระครูสมุหอุดม ปุฺฺกาโม ไดรับพระบัญชาแตงตั้ง เปนผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวง

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

89


พ.ศ. ๒๕๕๑

ส ง เสริ ม การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา และการศึกษา โดยไดจัดตั้งโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรมพรหมวชิรญาณ และจัด พิธสี มโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป โดยจัดกิจกรรมอบรม พระวิปสสนาจารย และจัดโครงการ ถวายพระราชกุศล พรอมทัง้ จัดพิธแี สดง พระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสั น ดร ชาดก

90

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สดับพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จสดับพระธรรมเทศนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ขาราชบริพาร พสกนิกร อุบาสกอุบาสิกาวัดยานนาวา และ ประชาชนเฝารับเสด็จ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

91


โครงการอบรม พระวิปสสนาจารย รุนที่ ๑

สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ป ร ะ จํ า กรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา รวมกับ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหง ชาติ จัดโครงการอบรมพระวิปส สนาจารย รุนที่ ๑ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา ณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ระหวางวันที่ ๙ มีนาคม-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑

92

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

93


โครงการอุปสมบทถวายเพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล

วัดยานนาวาจัดโครงการอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด สมเด็จพระเจา พีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๑๕-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

94

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระธาตุเขี้ยวแกว ประเทศศรีลังกา

พระมหาสังฆนายก ประมุขสงฆแ ห งสยาม นิกาย ฝายอัสคีรี อัญเชิ ญพระบรมสารีริกธาตุจาก วัดพระธาตุเขี้ยวแกว ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

95


96

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร

วัดยานนาวาจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุเขี้ยวแกว โดย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพือ่ ประดิษฐาน ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร โดยมีพุทธศาสนิกชน ขาราชการ พอคา ประชาชน รวมพิธีอันเปนมหามงคลนี้อยางคับคั่ง

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

97


อัอญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๘ ประเทศ ปประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา

ในวาระแหงการฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา คร ครบ ๒๔๐ ป พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา ไดอัญเชิญ พระบรมสารี ริกธาตุครบองคพระสรีระจาก ๘ ประเทศ ประดิษฐาน พ ณ วั ด ยานนาวา และเชิ ญ ชวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนร ว มนมั ส การ โโด โดยทั่วกัน ระหวางวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ด ว ยพุ ท ธานุ ภ าพ ธั ม มานุ ภ าพ สั ง ฆานุ ภ าพ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจาก ททิศานุทิศ ไดมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุจํานวนมาก ทางวัดจึงได ขขย ขยายเวลาการนมั ส การพระบรมสารี ริ ก ธาตุ และได จั ด ให มี ก าร บบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ตลอดทั้งปเพื่อฉลองสมโภชพระอารามหลวง ววัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป

98

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ

ดวยวิสัยทัศนและแรงบันดาลใจอันแรงกลาที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนางานดานการศึกษา ของพระพุทธศาสนาให มี ความเจริ ญ รุ  งเรื อ ง พระพรหมวชิ รญาณจึ ง ได ริ เริ่ ม ก อ ตั้ ง โรงเรี ย น พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญขึน้ เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยใชชอ่ื วา “โรงเรียนพระปริยตั ิ ธรรมพรหมวชิรญาณ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมใหเยาวชนมีความรูทักษะทั้งทางโลก และทางธรรม รูจักผิดชอบชั่วดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ และพระศาสนา สรางเสริมเยาวชนใหสามารถพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติตอไป

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

99


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๑ ป

คณะสงฆวัดยานนาวา และศิษยานุศิษยจัดงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ป พระพรหม วชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา วันศุกรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑

100

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ในการนี้ ส มเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ า คณะใหญ หนเหนื อ เจ า อาวาสวั ด ปากนํ้ า มอบทุ น การศึ ก ษาและโล เ กี ย รติ คุ ณ ฯ สมเด็ จ พระมหา ธี ร าจารย วั ด ชนะสงคราม และ สมเด็ จ พระมหาวี ร วงศ วั ด สั ม พั น ธวงศาราม รั บ ถวาย สักการะและฉันภัตตาหารเพล ในงานสมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป และ พิธีทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๑ ป พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษา เจาคณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา วันเสารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

101


สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงเปนองคประธานประกอบพิธีเปดงานสมโภชพระอารามหลวง วันอาทิตยที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 102

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

103


สถานีวิทยุโทรทัศน โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ วัดยานนาวา (World Buddhist Television of Thailand: WBTV)

ภายหลั ง การขอพระราชทานพั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ พื่ อ การเผยแผ พ ระพุ ท ธ ศาสนา เปน สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในปมหามงคล สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป โดยการกราบบังคมทูลของคณะกรรมการ มูลนิธิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกร รั ศ มี โชติ ทอดพระเนตรกิ จ การของสถานี นั บ เป นมิ่ ง มงคลแก ส ถานี แ ละคณะกรรมการยิ่ ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ การบริหารกิจการของสถานีดําเนินการโดยคณะกรรมการอํานวยการ โดยมีพระพรหม วชิรญาณ เปนประธานกรรมการอํานวยการ พัฒนาสถานีกาวหนาสืบมาจนถึงปจจุบัน 104

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธีมหาพุทธาภิเษก สมเด็จพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพรอมดวยพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทรงเปน องคประธานประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก สมเด็จพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ เพื่อ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบแดผูรวมอุปถัมภโครงการของมูลนิธิ ณ พระอุโบสถวัดยานนาวา ทั้งนี้เสด็จ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ เพื่อกราบนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

105


แสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป

เนื่องในงานสมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จสดับพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ วันอังคารและวันพุธที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

106

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๑

มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม ไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวาย พระภิกษุสงฆผูจําพรรษากาล ณ วัดยานนาวา ประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๑

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

107


พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

วัดยานนาวา พระอารามหลวง รวมกับเขตสาทร จัดพิธถี วายดอกไมจนั ทน (ภาคประชาชน) เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันเสารที่ ๑๕ พฤจิกายน ๒๕๕๑

108

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


โครงการวัดประหยัดพลังงาน

วั ดยานนาวา ร วมกั บ สํ า นั ก งานพระพุท ธศาสนาแห ง ชาติ และกระทรวงพลัง งาน รวมดําเนินโครงการวัดประหยัดพลังงาน ดวยตระหนักถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใชพลังงานของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัด ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

109


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ ไดสง เสริม พระเถรานุเถระภายในวัดยานนาวาใหไดรับฐานานุศักดิ์อันสมควร แกฐานานุรูป ดังนี้ พระปลัดไชยยศ กนฺตสิริ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ได รั บ พระราชทานแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ เ ป น พระครูสัญญาบัตร ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก วิ. ในราชทินนามที่ พระครูอาทรประสิทธิโสภณ วิ. พระสําอางค ตนฺติปาโล ไดรับแตงตั้งฐานานุศักดิ์ เปน พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ พระมหาเกรียงไกร กิตตฺ เิ มธี ป.ธ. ๙ ไดรบั พระบัญชาแตงตั้ง เปนผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พระปลัดวีรภัทร ปริมุตฺโต พระวินยาธิการ ประจําเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนผูชวยเจาอาวาส วัดยานนาวา พระอารามหลวง

110

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


โครงการสงทายปเกาวิถี ไทย ตอนรับป ใหมวิถีพุทธ “สวดมนตขามป”

วั ด ยานนาวา ร ว มกั บ ก ร ม ก าร ศาสน า ก ร ะ ท ร ว ง วัฒนธรรม และองคกรภาคสังคม จั ด กิ จ กรรม “โครงการส ง ท า ย ป เ ก า วิ ถี ไ ทย ต อ นรั บ ป ใ หม วิ ถี พุ ท ธ” ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจ จากพุ ท ธศาสนิ ก ชนเข า ร ว ม กิ จ กรรมเป น จํ า นวนมาก และ จัดสืบเนื่องมาเปนประจํา โดยมี พุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรม เพิ่มขึ้นทุกป

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

111


พ.ศ. ๒๕๕๒

สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป โดยการจัดกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาและสงเสริมการปฏิบตั ิ ธรรม พรอมทั้งสงเสริมการศึกษาของ พระภิกษุสามเณรภายในวัดยานนาวา

112

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


รับรางวัลมหิดลวรานุสรณ

พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เจ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ประทานวโรกาสให พระพรหมวชิ ร ญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา เขาเฝารับโลรางวัลมหิดล วรานุ ส รณ ประจํ า ป ๒๕๕๒ ในวั น จั น ทร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ พระตํ า หนั ก วั ง สวนกุ ห ลาบ ถนนราชสีมา กรุงเทพมหานคร

มหิดลวรานุสรณ รางวัลเกียรติยศของผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

ในมหามงคลสมั ย ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชานุเคราะห ขอพระราชทาน โลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ” เพื่อมอบใหบุคคลผูมีผลงานดีเดนในดานสังคมสงเคราะหและ การพัฒนาสังคม มีความประพฤติเรียบรอย อยูในศีลธรรมอันดี สมควรยึดถือเปนตัวอยางและ แบบฉบับ ในโอกาสวันมหิดลเปนประจําทุกป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา เพื่อเปนการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และเทิดทูนพระเกียรติคณ ุ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเปนการยกยองผูที่ไดประกอบกรณียกิจที่เปนประโยชน แกสังคม ประชาชน ประเทศชาติ ใหเปนที่ปรากฏแพรหลายแกบุคคลทั่วไป

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

113


เสด็จฯ สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป บําเพ็ญพระกุศลงานอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ พระพรหมวชิรญาณ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จฯ เนื่องในงานสมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป และทรงบําเพ็ญพระกุศล เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ พระพรหมวชิรญาณ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลังจากเสร็จพิธีบําเพ็ญพระกุศล ทรงมีพระเมตตาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสถานี วิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ นําความปลาบปลืม้ เปนลนพนแกคณะกรรมการ อํานวยการ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่

114

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ ๗๒ ป

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ไฟพระฤกษ แ ละผ า ไตร ถวายพระพรหมวชิ ร ญาณ และพระสงฆ ส มณศั ก ดิ์ เ นื่ อ งในงาน สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวาครบ ๒๔๐ ป และทําบุญอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ ๗๒ ป พระพรหมวชิรญาณ วันที่ ๒๓-๒๔ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

115


สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป

งานทํ า บุ ญ อุ ทิ ศ อดี ต เจ า อาวาสและบุ พ การี วั ด ยานนาวา พิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษาพระภิ ก ษุ ส ามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๒ และงาน ทําบุญอายุวัฒนมงคล ๖ รอบ ๗๒ ป พระพรหมวชิรญาณ เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา ณ อาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ และ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒

116

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๒ ป

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนํ้าสรงและผาไตร สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผาไตรและภัตตาหารเพลพระสงฆ เนือ่ งในงาน สมโภชพระอารามหลวงวัดยานนาวา ครบ ๒๔๐ ป งานทําบุญอุทิศอดีตเจาอาวาสและบุพการี วัดยานนาวา พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจําป ๒๕๕๒ ในการนี้ ไดจัดสรางพระไตรปฎกสําหรับผูเริ่มศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๗๖ ชุด ถวายพระอารามหลวงทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑ พระอาราม รวม ๗๖ พระอาราม ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

117


พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

เนือ่ งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ๑๒ สิงหาคม วัดยานนาวา รวมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช จัดพิธีอุปสมบทหมูและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศลเปนประจําทุกป ซึ่งมีกุลบุตรผูมีความศรัทธา ทั้งที่เปน ประชาชนทั่วไปและขาราชการ ทหาร ตํารวจเขารวมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ตอเนื่องมาทุกป

118

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๒

ธนาคารอาคารสงเคราะห ไดอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายพระภิกษุสงฆ ผูจําพรรษากาล ณ วัดยานนาวา ประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๒

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

119


แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

วัดยานนาวา พระอารามหลวง จัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก ถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันเสารและวันอาทิตยที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในโอกาสนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จสดับพระธรรมเทศนา ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

120

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภฯ จัดปาฐกถา

มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา (World Buddhist Television of Thailand : WBTV) จัดแสดงปาฐกถา เรือ่ ง “ความมัน่ คงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไ ทย” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีองคปาฐก ๓ ทาน คือ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม ศาสตราจารย กิตติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี และศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ทั้งนี้ พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภฯ กลาวคําอนุโมทนา ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

121


เมตตาฐานานุศักดิ์

ด ว ยความเมตตานุ เ คราะห ข องพระพรหมวชิ ร ญาณ ได ส ง เสริ ม พระเถรานุ เถระภายในวัดยานนาวาใหได รับ ฐานานุศักดิ์ อันสมควรแกฐานานุรูป ดังนี้ พระครูสมุหอ ดุ ม ปุ ฺ กาโม ไดรบั พระราชทานตัง้ สมณศักดิ์ เป น พระครู สั ญ ญาบั ต ร ผู  ช  ว ยเจ า อาวาสพระอารามหลวงชั้ น โท ในราชทินนามที่ พระครูโกศลวิบูลกิจ พระมหาวีรธรรม ธมฺมวีโร ป.ธ. ๖ ไดรับพระบัญชาแตงตั้ง เปนผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พระครู ใ บฎี ก าสํ า อางค ตนฺ ติ ป าโล ได รั บ แต ง ตั้ ง เป น พระครูสังฆภารพิสิฐ ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ พระอภิสิทธิ์ อภิาโณ ไดรับแตงตั้งเปน พระครูสมุห พระประคอง อุตฺตสาโร ไดรับแตงตั้งเปน พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมในพระพรหมวชิรญาณ 122

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สํานักปฏิบัติธรรมดีเดน

สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา ไดรับคัดเลือกจาก คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ รวมกับ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประกาศใหเปน สํานักปฏิบตั ธิ รรมประจําจังหวัดดีเดน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา ปพทุ ธศักราช ๒๕๕๒ ซึง่ ไดรบั มอบเกียรติบตั ร และพัดรองทีร่ ะลึกจากเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธาน คณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

123


พ.ศ. ๒๕๕๓

จัดพิธี “ธรรมสมโภช” ฉลองรางวัล เกียรติคณ ุ สํานักเรียนวัดยานนาวาดีเดน และสํานักปฏิบัติธรรมดีเดน ประจํา จังหวัด ๘๒ สํานัก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

124

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


อัญเชิญองคพระโพธิสัตวกวนอิมประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา

วัดยานนาวาไดอัญเชิญองคพระโพธิสัตวกวนอิม ทําจากหินหยกขาวทั้งองค สูง ๕ เมตร นํ้าหนักรวม ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม ประกอบดวย ๓ ปาง เปนองคเดียว องคแรกของโลก จาก ประเทศจี น มาประดิ ษ ฐานที่ วั ด ยานนาวาให ป ระชาชนสั ก การบู ช า เพื่ อ ความเป นสิ ริ ม งคล โดยทางวัดไดกําหนดจัดงานสมโภชพระโพธิสัตวกวนอิมและเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ปจจุบันเปดใหประชาชนทั่วไปเขาสักการบูชา เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

125


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดยานนาวา รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม “หลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อชีวิตและการทํางานที่เปนสุข” รุนที่ ๕ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวันมาฆบูชา ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ-๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 126

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่ อ งในวั น คล า ยวั น พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ๒ เมษายน ของทุกป วัดยานนาวา รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้พุทธศาสนิกชน ผูปกครองไดนําเยาวชน จากโรงเรี ย นต า งๆ เข า ร ว มโครงการอย า ง ตอเนื่องทุกป บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้วัดยานนาวายังได จัดโครงการบวชศีลจาริณีเพื่อใหเยาวชนหญิง มีโอกาสเขาวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมดวย

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

127


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดยานนาวา จัดโครงการปฏิบตั ธิ รรม “หลักสูตร พั ฒ นาจิ ต ให เ กิ ด ป ญ ญาและสั น ติ สุ ข ” เพื่ อ ถวาย เปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่ อ งในวั น ฉั ต รมงคลและเพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคล เพื่ อ ความสั น ติ สุ ข แก ป ระเทศชาติ แ ละประชาชน ระหวางวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

128

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ

วัดยานนาวา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ และเพื่อความสวัสดี แกประเทศชาติและประชาชน ในเวลา ๑๗.๐๐ น. และ เวลา ๑๙.๓๐ น. เปนประจําทุกวัน และทุกวันธรรมสวนะ มีพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ ในเวลา ๑๙.๐๐ น.

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

129


งาน “ธรรมสมโภช”

เนื่องในพิธีฉลองธรรมศึกษา สํานักเรียนวัดยานนาวาดีเดน ประจําป ๒๕๕๐-๒๕๕๑๒๕๕๒ ฉลองรางวัลเกียรติคุณ สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา สํานักปฏิบัติธรรมดีเดนประจําจังหวัด ๘๒ สํานัก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๒ พรรษา ประจําป ๒๕๕๒ ประกาศเชิดชูเกียรติสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทั่วประเทศ ๑,๑๕๙ สํ า นั ก ฉลองการเผยแผ ธ รรมพั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โ ลกพระพุ ท ธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) ครบ ๑ ป คณะสงฆวัดยานนาวาจัดงาน “ธรรมสมโภช” ขึน้ ในวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานเปดงาน ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ 130

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

131


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ พระมหาเกรียงไกร กิตฺติเมธี (ป.ธ.๙, พุทธศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร) ผูชวยเจาอาวาส วัดยานนาวา นามเดิม เกรียงไกร นามสกุล แกวไชยะ เกิดวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ บานเลขที่ ๒๓๑ หมูที่ ๑ ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นามบิดา นายพิภพ แกวไชยะ นามมารดา นางถาวร แกวไชยะ บรรพชา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ วัดศรีบุญเรือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี พระราชวีรมุนี เปนพระอุปชฌาย อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ในพระบรมราชานุเคราะห) โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ เปนพระอุปชฌาย พระราชปญญามุนี วัดมหาพฤฒาราม เปนพระกรรมวาจาจารย พระราชรัตนโสภณ วัดนางนอง เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับ พระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวชิราภรณ 132

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กอตั้งสถาบันพรหมวชิรญาณ

เพื่อใหการเผยแผพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาของสังคมในปจจุบัน ดวยการนําหลักพุทธธรรมไปใชในทุกมิติของสังคม พระพรหมวชิรญาณไดดําริจัดตั้งสถาบัน พรหมวชิรญาณขึ้น โดยการนําของพระพรหมวชิรญาณ ซึ่งจะทําใหองคกรคณะสงฆมีความ คลองตัวในการเผยแผธรรม ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคของประเทศ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

133


พิธีนวัคคหายุสมธัมม

วัดยานนาวา จัดพิธีนวัคคหายุสมธัมมเพื่อความปลอดภัยและเปนสิริมหามงคลแก ประเทศชาติ พระศาสนา สถาบันพระมหากษัตริยและประชาชน ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓

134

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ในชวงที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย วัดยานนาวา โดยพระพรหมวชิรญาณ ไดจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับผลกระทบ เชน การรับบริจาคขาวสาร อาหารแหง เครื่องอุปโภคบริโภค นําไปแจกจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

135


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๓

ธนาคารออมสิน ไดอญ ั เชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายแดพระภิกษุสงฆผจู าํ พรรษากาล ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

136

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เมตตาฐานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณไดสง เสริม พระเถรานุเถระภายในวัดยานนาวาใหไดรับฐานานุศักดิ์อันสมควรแก ฐานานุรูป ดังนี้ พระปริยตั ธิ รี คุณ ผูช ว ยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนที่ปรึกษาเจาคณะเขตยานนาวา-สาทร พระสุธีธรรมนาถ ไดรับพระบัญชาแตงตั้งเปนพระอุปชฌาย (ประเภทวิ ส ามั ญ ) และได รั บ พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง เป น เจ า คณะ เขตยานนาวา-สาทร พระครูศรีสุตโกศล (จํานงค) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ได รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ เ ป น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ พระมหานงค สุ ม งฺ ค โล ป.ธ.๙ ไดรั บพระบัญชาแตงตั้ ง เปนผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พระมหาจําลอง กตธมฺโม ป.ธ. ๙ ไดรับพระบัญชาแตงตั้ง เปนผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

137


พ.ศ. ๒๕๕๔

ส ง เสริ ม การเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนา จั ด อบรมศิ ล ปะการเผยแผ ธ รรม จั ด หนวยงานแพทยพระราชทานเคลื่อนที่ และจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

138

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

มหาเถรสมาคมมีมติให พระพรหมวชิรญาณ เป น ประธานจั ด งานวั น สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ตามวาระตางๆ เปนประจํา โดยในป ๒๕๕๔ ไดรับ มติใหเปนประธานจัดงานวันมาฆบูชา ณ มณฑลพิธี ทองสนามหลวง ทั้งนี้ทางวัดยานนาวาไดจัดกิจกรรม เพื่ อ ถวายเป น พุ ท ธบู ช า เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ ทาง พระพุทธศาสนา ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

139


พระพรหมวชิรญาณ เปนประธานประชุมโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ

ศู น ย ส  ง เสริ ม การสอนภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทย คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ มหาวิทยาลัย ไดประชุมรวมกับพระพรหมวชิรญาณ ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม ไทยในตางประเทศ ณ วัดไทยในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อรวมปรึกษาหารือในเรื่อง ตางๆ อาทิ การดําเนินการ ปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น และแนวทางแกไข วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา ซึง่ โครงการนีพ้ ฒ ั นาตอเนือ่ งมาตัง้ แตพระพรหมวชิรญาณ ปฏิบตั ศิ าสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริก า สืบตอมาจนถึงปจจุบัน

140

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เปดโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ (แผนกสามัญศึกษา)

เพื่อใหการศึกษาของพระภิกษุสามเณร สํานักเรียนวัดยานนาวามีประสิทธิภาพ และ ขยายโอกาสทางการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ในการไดรับการศึกษาในวิชาสามัญ อันจะเปน พื้นฐานในการเรียนพระปริยัติธรรมในระดับสูง และเปนพื้นฐานในการเผยแผพระพุทธศาสนา พระพรหมวชิรญาณจึงกอตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ (แผนกสามัญศึกษา) ขึ้น เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษา ตอนปลาย โดยมีพิธีเปดปายโรงเรียนอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

141


พิธีบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๔ ป

คณะสงฆวัดยานนาวา จัดพิธีทําบุญอุทิศอดีตเจาอาวาสและบุพการีวัดยานนาวาและ พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๔ งานทําบุญ อายุวัฒนมงคล ๗๔ ป พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา และพิธีทําบุญครบรอบ ๒ ปการเผยแผ โดยสื่อวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

142

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิ ธี ถ ว า ย ป ริ ญ ญ า ค รุ ศ า ส ต ร  ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิต ติ ม ศักดิ์ (บริหารการศึ กษา) โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม แ ล ะ พิ ธี ถ ว า ย ร า ง วั ล พุ ท ธ คุ ณู ป ก า ร โ ด ย คณะกรรมาธิ ก ารการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทน ราษฎร และพิธีเปดปายสถาบัน พรหมวชิรญาณ คลีนิคการแพทย แ ผ น ไ ท ย - จี น โ ด ย มู ล นิ ธิ โร ง พ ย า บ า ล ๕ ๐ พ ร ร ษ า มหาวชิ ร าลงกรณ วั น จั น ทร ที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

143


โครงการสรางวัดนวมินทรราชูทิศ

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการ โครงการสรางวัดนวมินทรราชูทศิ ไดจดั งานบําเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรตินวมินทรมหาราชา เนือ่ งใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และงานศักดิ์สิทธิ์ขุดเจาะ เตรี ย มหน าดิน สร า งอุ โ บสถและศู น ย วิ ป  ส สนากรรมฐานนวมิ น ทรราชู ทิ ศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ เมืองเรยนแฮม เคมบริดจ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 144

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธีมหามงคลนวัคคหายุสมธัมม

วัดยานนาวา จัดงานพิธีมหามงคลนวัคคหายุสมธัมมถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มูลนิธิพระรัตนตรัย วัดยานนาวา ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รัฐสภา วุฒิสภา องคกรพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก และมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช จัดงานพิธีมหามงคลนวัคคหายุสมธัมม (สืบพระชะตา) ถวายเปน พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๕ ป โดยได ก ราบอาราธนาพระสงฆ ส มณศั ก ดิ์ แ ละพระสงฆ ม หาเถระ จํ า นวน ๖๕ รู ป เจริญพระพุทธมนต ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

145


อบรมศิลปะการเผยแผธรรม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม สภานายกสภาพระธรรมกถึกแหงคณะสงฆไทย ร ว มกั บ สภาพระธรรมกถึ ก แห ง คณะสงฆ ไ ทย จั ด อบรมศิ ล ปะการเป น พระธรรมกถึ ก รุ  น เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

146

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


โครงการอบรมการศึกษาแผนกธรรม-บาลี กอนสอบสนามหลวง

สืบเนื่องจากวัดยานนาวาไดจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนก บาลีสําหรับพระภิกษุสามเณรมาเปนเวลาชานาน เพื่อใหภิกษุสามเณรผูเปนกําลังสําคัญของ พระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินยั และภาษาบาลีทเ่ี ปนภาษาหลักในการจารึกและศึกษา พระไตรปฎก ทั้งยังเปนภาษาที่พระพุทธเจาใชเผยแผประกาศพระพุทธศาสนาไดสะดวก และ ทั่วถึง อันจะเปนพื้นฐานนําไปสูสัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผพระพุทธศาสนาใหกวางไกลออกไป พระพรหมวชิรญาณ หลังจากทีไ่ ดรบั พระบัญชาใหมาดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดยานนาวา ไดสบื สานตามเจตนารมณของอดีตเจาอาวาสทีผ่ า นมา ดวยการจัดใหมกี ารเรียนการสอนพระปริยตั ิ ธรรม ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมและที่สําคัญพระพรหมวชิรญาณไดจัดใหมีโครงการอบรม นักธรรมและบาลีกอนสอบเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนกอน ทําการสอบ เปนการทบทวนความรูเดิมที่เคยไดศึกษามาแลว เพื่อใหเขาใจหลักเกณฑของ แตละวิชาจนสามารถสอบผานไดแตละชั้น และเพื่อเปนการสืบตอศาสนทายาทใหดํารงอยูคู พระพุทธศาสนาสืบไป ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

147


พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จวัดยานนาวา

พระเจ า วรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า โสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เสด็จทรงเททองหลอพระปฏิมา ปางนาคปรก ขนาดหนาตักกวาง ๓๒ นิ้ว และสดับ พระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันอาทิตยที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

148

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๔

กระทรวงคมนาคม ไดอญ ั เชิญผาพระกฐินพระราชทาน ถวายพระภิกษุสงฆผจู าํ พรรษากาล ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

149


เมตตาฐานานุศักดิ์

ดวยความเมตตานุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ พระปริยตั ธิ รี คุณ (ประวิทย สีหนาโท, ป.ธ.๗, ศษ.บ.) ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง นามเดิม ประวิทย นามสกุล ดีจอม เกิดวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒ ณ บานเลขที่ ๗๙ หมูที่ ๔ ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ นามบิดา นายทอง ดีจอม นามมารดา นางพู ดีจอม บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙ วัดสระเกศ ตําบลหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีพระครูประธานศาสนกิจ เปนอุปชฌาย อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๓ วัดดาวคะนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พระราชธรรมจริยาจารย วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปน พระอุปชฌาย พระครูนนทสารคุณ วัดดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพระกรรม วาจาจารย พระปลัดชื่น วัดบางประแกว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพระอนุสาวนาจารย ได รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ เ ป น พระราชคณะชั้ น ราช ในพระราชทิ น นามที่ พระราชพรหมาภรณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 150

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธีนวัคคหายุสมธัมม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานไฟพระฤกษ และ พระราชทานผาไตรถวายพระสงฆสมณศักดิ์ พิธีนวัคคหายุสมธัมม ถวายเปนพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันพุธที่ ๗ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

151


วัดยานนาวา พระอารามหลวง จัดพิธี ไถชีวิตโค-กระบือ

วัดยานนาวา พระอารามหลวง กําหนด จั ด พิ ธี ไ ถ ชี วิ ต โค-กระบื อ เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

152

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทัง้ นีเ้ มือ่ สิน้ สุดโครงการในป พุทธศักราช ๒๕๕๔ ผูมีจิตศรัทธา ได ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ประโยชน ข อง โครงการนี้ที่เอื้อตอสัมมาชีพของ เกษตรกรผู  ที่ ไ ด รั บ โค-กระบื อ จากโครงการยังมีอยูเ ปนจํานวนมาก คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ จึ ง ข อ เ ม ต ต า จ า ก พ ร ะ พ ร ห ม วชิรญาณ ผูเปนประธานโครงการ เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการต อ ในป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕ จํ า นวนโคกระบือที่มอบใหแกเกษตรกรผาน โครงการฯ ตลอดป พุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึงปจจุบนั จํานวน ๓๘๒ ตัว

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

153


เมตตาฐานานุศักดิ์

ด ว ยความเมตตานุ เ คราะห ข องพระพรหมวชิ ร ญาณ ได ส  ง เสริ ม พระเถรานุ เ ถระภายใน วัดยานนาวาใหไดรับฐานานุศักดิ์อันสมควรแกฐานานุรูป ดังนี้ พระครูวบิ ลู กิจจานุยตุ รับพระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ปนพระครูสญ ั ญาบัตร ผูช ว ยเจาอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม พระปลัดวีรภัทร ปริมุตฺโต ไดรับแตงตั้งเปนพระครูวินัยธรวีรภัทร ปริมุตฺโต ฐานานุกรมใน พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี พระวิสาล ปุฺสมฺปนฺโน รับแตงตั้งพระครูคูสวด ที่ พระครูวิบูลสรกิจ ฐานานุกรมใน พระพรหมวชิรญาณ พระประไพ นนฺทจิตโต รับแตงตั้งเปนพระครูสังฆรักษประไพ นนฺทจิตโต ฐานานุกรมใน พระราชพรหมาภรณ พระสมุหสุเวช พลาโณ รับแตงตั้งเปนพระครูใบฎีกาสุเวช พลาโณ ฐานานุกรมใน พระราชพรหมาภรณ รับพระบัญชาแตงตั้งผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง จํานวน ๕ รูป พระมหาจําเนียร จิรปฺโ ป.ธ.๙, รบ., พธม. พระมหาประจิม อภิปฺโ ป.ธ.๗, พธ.บ. พระมหาวิรัติ โสภณสีโล ป.ธ.๔, พธ.บ., Ph.D. พระมหาวีรพล วีราโณ ป.ธ.๓, พธ.บ., สส.ม. พระครูสังฆภารพิสิฐ (สําอางค ตนฺติปาโล) พธ.บ. 154

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


หนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทราบถึงปญหาและทรงหวงใย ในสุขภาพของพระภิกษุสามเณรและประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานโครงการ กอสรางโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อยูในโครงการ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และทรงรับโครงการ “การสรางเสริมสุขภาพองครวมสําหรับหนวยแพทยพระราชทานเคลือ่ นที่ พระภิกษุ สามเณร” ของมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณไวในพระราชูปถัมภ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

155


ในการนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา ประธาน มูลนิธิฯ มีมติรวมกับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภฯ สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติ สมาคมแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ออกหนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่ เพื่อ ใหการดูแลและสรางเสริมสุขภาพพระภิกษุสามเณร นับตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๕๔

156

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พิธอี ปุ สมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วัดยานนาวา รวมกับ องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน พสกนิกรทุกหมูเหลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตลอดป โดยจัดใหมีการ ปฏิบัติธรรมดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

157


โครงการสมโภชพระเจดียทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว วัดยานนาวา รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสมโภช พระเจดียเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้วัดยานนาวาไดรวมโครงการโดยการปฏิบัติธรรมฉลองเจดีย เรือสําเภา ซึ่งประดิษฐานเจดียคู

158

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระไมแกนจัน

วัดยานนาวา เดิมชื่อวัดคอกควาย เปนวัดเกาแก แต ค รั้ ง สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ราชธานี เป น วั ด ราษฎร ในชนบทซึ่งเปนราวปา ที่วิเวกติดเขตชายแดนกับจังหวัด ธนบุรซี ง่ึ เปนปาไมเบญจพันธุ ดวยความเปนวัดชายปาชนบท มีไมนานาพันธุเปนจํานวนมากหนึ่งในนั้นคือ “ไมจัน” ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จะดวยครบอายุหรือดวยเหตุใด ตนจันเริ่มเหี่ยวเฉาและแหงลง ทางวัดไดปรับดินและให เจาหนาทีด่ แู ลรดนํา้ ใหตลอดแตกไ็ มฟน ในทีส่ ดุ ก็หยุดแตกชอ ผลิ ใ บยื น ตายพราย ทางวั ด ยานนาวาจึ ง ถอนต น จั น เดิ ม เพื่อจะปลูกใหมทดแทนตนเดิม ดวยประวัติศาสตรที่ตนจัน เปนตนไมคูกับวัดมายาวนาน เมื่อถอนแลวก็ไมตองการ ที่จะสูญเสียไป พระพรหมวชิรญาณจึงไดดําริใหนําไปแกะ เปนองคพระเพือ่ ประดิษฐานไวทว่ี ดั และเพือ่ นําทูลเกลาถวาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในปมหามงคล ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

159


ปฏิบัติศาสนกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

นับตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๗ ที่เกิด เหตุการณความไมสงบขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต ทํ า ให เ กิ ด ความสู ญ เสี ย แก ชี วิ ต และ ทรัพยสินของเจาหนาที่และประชาชนตลอดถึง พระภิกษุสามเณรที่อยูในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต เพื่อเปนขวัญและใหกําลังใจ แกเจาหนาผูปฏิบัติงานและผูประสบเหตุการณ ดั ง กล า ว พระพรหมวชิ ร ญาณได เ ดิ น ทางไป ตรวจเยี่ยม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 160

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


สวดมนตขามป

พระพรหมวชิรญาณ เปนประธานพิธีฝายสงฆในการเจริญพระพุทธมนตขามป ๒๕๕๔ โดยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ป แหงการตรัสรู ของพระพุทธเจา ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และพื้นฟูสรางความพรอม ทางจิตใจของประชาชนหลังพนวิกฤตมหาอุทกภัยอันเลวราย ณ มลฑลพิธีทองสนามหลวง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ วัดยานนาวา โดยพระพรหมวชิรญาณ รวมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานในการเจริญพระพุทธมนตขามป สงทายปเกา ๒๕๕๔ ตอนรับปใหม ๒๕๕๕ เพื่อ ฉลองพุ ท ธชยั น ตี ๒,๖๐๐ ป แห ง การตรั ส รู  ข องพระพุ ท ธเจ า ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และ เพื่อเกิดสันติสุขแกสังคมไทย ณ วัดยานนาวา ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

161


162

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


บูรณะพัฒนาพระอาราม

นับตัง้ แตไดรบั พระบัญชาแตงตัง้ เปนเจาอาวาสวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณไดบริหาร จัดการพัฒนาวัดยานนาวาในทุกๆ ดานตลอดมา จนวัดยานนาวา พระอารามหลวงมีความพรอม ในการสนองงานคณะสงฆ ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

163


พระพรหมวชิรญาณ กับศาสนกิจ ๒๕๕๔-๒๕๕๕

พ ร ะ พ ร ห ม ว ชิ ร ญ า ณ ( ป ส ฤ ท ธ  เขมงฺ ก รเถร) กรรมการมหาเถร สมาคม ที่ ป รึ ก ษาเจ า คณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณสนองงานมหาเถร สมาคม ซึ่งเปนองคกรปกครองสูงสุด ของคณะสงฆไทย ในดานการปกครอง การศึกษา การเผยแผ และการสาธารณู ปการ ครอบคลุ ม กิ จ การของคณะ สงฆไทย ทั้งในสวนของศาสนทายาท ศาสนธรรม ศาสนพิธี และศาสนวัตถุ

164

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ศาสนกิจดานการปกครอง พระพรหมวชิ ร ญาณปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของ คณะสงฆไทย ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณร ทั้งในสวน วัดยานนาวาในฐานะเจาอาวาสวัดยานนาวา พระภิกษุ สามเณรในส ว นภู มิ ภ าค ในฐานะที่ ป รึ ก ษาเจ า คณะ ภาค ๑๐ และดู แ ลพระภิ ก ษุ ส ามเณรในสั ง ฆมณฑล ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ในฐานะกรรมการมหาเถร สมาคม พุทธบริษัททั้ง ๔ คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ไดรบั เมตตาบารมีธรรมจากพระพรหมวชิรญาณ อยางเสมอมา จํานวนพระภิกษุสามเณร นับตั้งแตพระพรหมวชิรญาณเปนเจาอาวาสวัดยานนาวามีสถิติ

ดังนี้ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔

พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ พระภิกษุ

๘๐ รูป ๗๔ รูป ๕๒ รูป ๗๐ รูป ๗๔ รูป ๗๐ รูป ๗๓ รูป ๘๕ รูป ๙๔ รูป ๙๙ รูป

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

สามเณร ๓๙ รูป สามเณร ๕๔ รูป สามเณร ๖๗ รูป สามเณร ๖๖ รูป สามเณร ๕๔ รูป สามเณร ๓๗ รูป สามเณร ๕๗ รูป สามเณร ๙๘ รูป สามเณร ๑๓๒ รูป สามเณร ๙๙ รูป

รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม

๑๑๙ ๑๒๘ ๑๑๙ ๑๓๖ ๑๒๘ ๑๐๗ ๑๓๐ ๑๘๓ ๒๒๖ ๑๙๘

รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป รูป

165


โครงการอุปสมบท ปมหามงคล

พระพรหมวชิ ร ญาณ เป น พระ อุปช ฌายอปุ สมบทหมู ๑๐๙ รูป ในโครงการ อุปสมบท ทหาร ตํารวจ พลเรือน ฉลอง ๒๖ ศตวรรษ แหงพระพุทธศาสนาและ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ป  ม หามงคล พระบาท สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหาราช ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๖๐ พรรษา ณ พุทธคยา ใตตนพระศรี มหาโพธิ์ ระหวางวันที่ ๓-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 166

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


รางวัลผูทําคุณประโยชน ตอพระพุทธศาสนา

พระพรหมวชิรญาณไดสงเสริมสนับสนุน พระเถระที่สนองงานการเผยแผพระพุทธศาสนา ของวัดยานนาวา ใหไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๓ รูป คือ ๑. พระครูโกศลวิบูลกิจ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา รับพระราชทานฯ สาขาศูนยศึกษา พุทธศาสนาวันอาทิตย ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒. พระมหานงค สุมงฺคโล ป.ธ. ๙ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา รับพระราชทานฯ สาขาสงเสริมการปฏิบัติธรรม ปพุทธศักราช ๒๕๕๒ ๓. พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา รับพระราชทานฯ สาขาการเผยแผพระพุทธศาสนา ภายในประเทศ

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

167


ปพุทธศักราช ๒๕๕๓ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕ สมโภชพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรู ของพระพุทธเจา โดยมติมหาเถรสมาคมให พระพรหม วชิ ร ญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป น ประธาน คณะกรรมการจั ด งานฝ า ยบรรพชิ ต พลเอกจรั ล กุลละวนิชย เปนประธานคณะกรรมการฝายฆราวาส จั ด งานสั ป ดาห ส  ง เสริ ม พุ ท ธศาสนา ซึ่ ง จั ด โดยสภา องค ก รพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ กรุ ง เทพมหานคร สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรม การศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย และองคกรชาวพุทธภาค ประชาสังคม นําสาธุชนฟงธรรมเทศนา บรรยายธรรม อภิปรายธรรม เจริญจิต ภาวนา และเวียนเทียนเพื่อถวายเปน พุทธบูชา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง ระหวางวันที่ ๓-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 168

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕ สมโภชพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา โดยมติมหาเถรสมาคมให พระพรหมวชิรญาณ กรรมการ มหาเถรสมาคม เป น ประธานคณะกรรมการจั ด งานฝ า ยบรรพชิ ต จั ด งานสั ป ดาห ส  ง เสริ ม พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยสภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรุงเทพมหานคร สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองคกรชาวพุทธภาคประชาสังคม นําสาธุชนฟงธรรมเทศนา บรรยายธรรม อภิป รายธรรม เจริ ญ จิต ภาวนา และเวี ยนเทียนเพื่อถวายเปนพุ ทธบู ช า ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

169


ปฎิบัติศาสนกิจ ณ แดนพุทธภูมิ

พระพรหมวชิรญาณ เปนประธานในพิธีพุทธาภิเษกแผนทอง มวลสาร โลหะธาตุ เหรียญ พระพุทธเจานอย ณ สถานที่ประสูติ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อสมทบทุนในการสรางถนน บริเวณรอบลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ในระหวางวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 170

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระพรหมวชิรญาณ นําคณะพระเถรานุเถระ เจ า คณะพระสั ง ฆาธิ ก ารนมั ส การสั ง เวชนี ย สถาน ๔ ตําบล ณ ประเทศอินเดีย ระหวาง วันที่ ๑๓-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยความอุปถัมภของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

171


ศาสนกิจดานการศึกษา พระพรหมวชิ ร ญาณปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ด า นการ ศึก ษา โดยจัด ใหมี ก ารเรี ย นการสอนพระปริยัติธ รรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ทั้งนี้ไดสงเสริมการศึกษาสงเคราะห โดยจัดใหมีการเรียน การสอนพระพุ ท ธศาสนาวั น อาทิ ต ย และสนั บ สนุ น การทํากิจกรรมของศูนยพระสงฆ นักเผยแผธรรม เพื่อ พัฒนาสังคม การศึกษาแผนกธรรม แผนกบาลีของสํานักเรียน วัดยานนาวามีพัฒนาการกาวหนาเปนลําดับ โดยเฉพาะ การศึกษา ธรรมศึกษาของสํานักเรียนวัดยานนาวานั้น มีผลสอบไดเปนที่ ๑ ของสํานักเรียนสวนกลาง ในสวนของการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ มีส  ว นสํา คั ญ ยิ่ง ในการสร า งศาสนทายาทเพื่อสืบ ทอด พระพุ ท ธศาสนา และเป น พื้ น ฐานในการเผยแผ พระพุทธศาสนาตอไป

172

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระพรหมวชิ ร ญาณ นอกจากสนั บ สนุ น การศึ ก ษาคณะสงฆ ทั้ ง ระบบแล ว ยั ง มี เมตตานุ เ คราะห ส นั บ สนุ น ให พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ จ บการศึ ก ษาทางคณะสงฆ ใ นระดั บ สู ง ได อ ยู  ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นสํ า นั ก วั ด ยานนาวาและสํ า นั ก ในต า งประเทศ โดยในป จ จุ บั น มีพระภิกษุเปรียญธรรม ๙ ประโยค สนองงานคณะสงฆในสํานักวัดยานนาวาและสํานักวัด ตางประเทศในอนุเคราะหของพระพรหมวชิรญาณ ดังนี้ ๑. พระศรีวชิราภรณ (เกรียงไกร กิตฺติเมธี ป.ธ. ๙, ดร.) ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ ๒. พระมหานิติพล ปยสีโล ป.ธ. ๙ อาจารยสอนพระปริยัติธรรม ๓. พระมหานงค สุมงฺคโล ป.ธ. ๙ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง อาจารยใหญฝายวิปสสนา ๔. พระมหาจําลอง กตธมฺโม ป.ธ. ๙ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง อาจารยใหญสํานักเรียนวัดยานนาวา ๕. พระมหาจําเนียร จิรปฺโ ป.ธ. ๙ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ผูชวยอาจารยใหญสํานักเรียนวัดยานนาวา รองผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ ๖. พระมหาชินวัชร ชินาโณ ป.ธ. ๙ พระธรรมทูตสายตางประเทศ ปฏิบัติศาสนกิจวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐั อเมริกกา ิา ๗. พระมหาไพรสณฑ วราสโย ป.ธ. ๙ อาจารยสอนพระปริยัติธรรม

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

173


ศาสนกิจดานการเผยแผ พระพรหมวชิ ร ญาณปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ด า นการ เผยแผ ใ นด า นต า งๆ โดยพั ฒ นาสํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม ประจํ า กรุ ง เทพมหานคร แห ง ที่ ๑ วั ด ยานนาวา จนไดรับรางวัลสํานักปฏิบัติธรรมดีเดน โดยในปจจุบัน มี ผู  ป ฏิ บั ติ ธ รรม ประชาชน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และ นักเรียนเขารับการอบรมวิปสสนากรรมฐานและเขารับ การอบรมในหลักสูตรตางๆ ตลอดทั้งป

174

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


นอกจากการเผยแผ โ ดยปกติ พระพรหมวชิรญาณไดพัฒนาการเผยแผ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก สื่อวิทยุโทรทัศน สื่ออินเทอรเน็ต โดยได พั ฒ นาสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โ ลกพระพุ ท ธ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (WBTV) ภายใตมลู นิธพิ ระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุ ม าร เพื่ อ เผยแผ ข  า ว สาระ และ ธรรมะสูสาธารณชน ดวยระบบโทรทัศน ผานดาวเทียมตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผานระบบ เครือขายเทคโนโลยีสมัยใหม เผยแผไ ป ทั่วโลก

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

175


ทั้งนี้ พระพรหมวชิรญาณไดพัฒนาเครือขายการเผยแผธรรมะเชิงรุก โดยพระภิกษุ สามเณรรุ น ใหม ใ นนาม “สถาบั น ส ง เสริ ม และเผยแพร ก ารศาสนาแห ง ประเทศไทย กรมการศาสนา วั ด ยานนาวา” เพื่ อ ออกเผยแผ ธ รรมะใน องค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาทั่วประเทศ

176

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ศาสนกิจดานสาธารณูปการ พระพรหมวชิ ร ญาณปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ด า น สาธารณู ป การ ด ว ยการพั ฒ นาโครงสร า งระบบ สาธารณู ป โภค ทั้ ง ในส ว นอาคาร สถานที่ เพื่ อ รองรั บ ศาสนกิ จ ทั้ ง ด า นการศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ธ รรม และการเผยแผ ธ รรมให มี ค วามเหมาะสม สวยงาม มี ค วามสั ป ปายะ เอื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของ คณะสงฆ และการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ธ รรมของประชาชน ทั่วไป

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

177


ศาสนกิจดานสาธารณสงเคราะห พระพรหมวชิ ร ญาณปฏิ บั ติ ศาสนกิ จ ด า นสาธารณสงเคราะห ด ว ยการให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล พุ ท ธศาสนิ ก ชน และประชาชนทั่ ว ไป เช น ในภาวะประสบอุ ท กภั ย หรื อ ภั ย พิ บั ติ ต  า งๆ โดยผ า นมู ล นิ ธิ ใ นนาม ข อ ง พ ร ะ พ ร ห ม ว ชิ ร ญ า ณ ห รื อ ประสานงานกั บ เครื อ ข า ยอื่ น ๆ ทาง สั ง คม และดํ า เนิ น โครงการต า งๆ อันเปนประโยชนแกมหาชน

178

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

179


ศาสนกิจดานตางประเทศ ตลอดเวลากว า ๕ ทศวรรษแห ง การ ครองสมณเพศ พระพรหมวชิ ร ญาณได อุ ทิ ศ ตน เพื่ อ งานพระพุ ท ธศาสนาอย า งหนั ก ตลอดมา โดยเฉพาะงานพระศาสนาในต า งประเทศ พระพรหมวชิ ร ญาณได ชื่ อ ว า เป น พระธรรมทู ต ที่ นํ า พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ไ ป เ ผ ย แ ผ  แ ล ะ ตั้ ง มั่ น ในดิ น แดนต า งๆ ของโลก ทํ า ให ง านพระพุ ท ธ

180

ศาสนาในต า งประเทศมี ค วามมั่ น คง โดยมี พ ระธรรมทู ต รุ น ใหม ไ ด ส านงาน ต อ แต ทั้ ง นี้ พ ระพรหมวชิ ร ญาณ ก็ ยั ง คงเป น แม ทั พ แห ง กองทั พ ธรรม ในงานเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาใน ต า งประเทศอย า งเสมอมาจวบจน ปจจุบัน

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

181


ศาสนกิจดานศาสนสัมพันธ พระพรหมวชิรญาณผูซึ่งเปนพระมหาเถระ แห ง คณะสงฆ ไ ทยได อุทิ ศ ตนเพื่ อ งานพระศาสนา ในนามแหงคณะสงฆทั้งมวล ไดบําเพ็ญหิตานุหิต ประโยชน แ ก พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั้ ง ในประเทศและ ต า งประเทศ เป น เสมื อ นหนึ่ ง เสาหลั ก ที่ ธํ า รงไว ซึ่งงานพระพุทธศาสนา เพื่ออนุชนสืบตอไป

182

ทั้ ง นี้ ไ ด  มี ผู  นํ า พุ ท ธ ศ า ส น า ผู  บ ริ ห ารประเทศที่ นั บ ถื อ พระพุ ท ธ ศาสนา รวมไปถึ ง ผู  นั บ ถื อ ศาสนาอื่ น ได เ ข า พบ เข า นมั ส การ เพื่ อ การ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ง านพระศาสนา เสมอมา

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา

183


ศาสนกิจเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล

พระพรหมวชิ ร ญาณในนามคณะสงฆ ไ ทยสนองงานพระพุ ท ธศาสนา และสนอง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระมหากษั ต ริ ย  ไ ทย ตลอดจนพระบรมวงศานุ ว งศ ทุ ก พระองค อยางเสมอมา ทั้งนี้ในแตละปไดรวมกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน พอคา ประชาชน พสกนิกรไทย และพสกนิกรทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลเปนประจําป ดังนี้ โครงการอุปสมบทและปฏิบตั ธิ รรม โครงการอุปสมบทและปฏิบตั ธิ รรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๕ ธันวาคม เปนประจําทุกป เจริญพระชนมายุ ๒๘ กรกฎาคม เปนประจําทุกป โครงการอุปสมบทและปฏิบตั ธิ รรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม เปนประจําทุกป เจริญพระชนมายุ ๒ เมษายน เปนประจําทุกป

184

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ประวัติวัดยานนาวา


ประวัติวัดยานนาวา วั ด ยานนาวา เป น พระอารามหลวงชั้ น ตรี ชนิ ด สามั ญ ตั้ ง อยู  เ ลขที่ ๔๐ ถนนเจริ ญ กรุ ง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไดรับการขึ้นทะเบียนประกาศเปนโบราณสถาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ อาณาเขตของวัด ประกอบดวย ทิศเหนือ ติดกับที่ดินพระคลังขางที่ ทิศใต ติดกับอูเรือบางกอกด็อก ทิศตะวันออก ติดกับถนนเจริญกรุง ทิศตะวันตก ติดกับแมนํ้าเจาพระยา มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๐๐ และที่ ๓๐๐๗ รวมเปน เนื้อที่ ๒๒ ไร ๒๔ ตารางวา (๘,๘๒๔ ตารางวา) แตเมื่อหักเนื้อที่ สิ่งกอสราง ซึ่งจัดเปนเขตจัดประโยชนออกไปแลวคงเหลืออาณาเขต ที่ ดิ น เพื่ อ ใช ส อยเป น เขตพระพุ ท ธาวาสและสั ง ฆาวาสอยู  ๑๑ ไร ๑ งาน ๘๑ เศษ ๘ สวน ๑๐ ตารางวา 186

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ประวัติแหงนามมงคล “วัดยานนาวา” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางหมูกุฏิสงฆ และใหปฏิสังขรณ พระอารามสวนที่ทรุดโทรม กับทรงมีพระราชดําริวาพระอุโบสถเดิม มีขนาดเล็ก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบูรณปฏิสังขรณและ ขยายพระอุโบสถใหมีขนาดใหญขึ้น ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๘๗ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั ทรงมีพระราชประสงคจะสรางพระสถูปเจดียไวที่วัดคอกกระบือ เพือ่ เปนธรรมบูชา โดยทรงมีพระราชดําริวา จะสรางเปนพระสถูปหรือ พระปรางคก็มีอยูที่อื่นมากแลว ทรงพระปรารภวา แตกอนมาเรือที่ใช ไปมาคาขายกับตางประเทศใชเรือสําเภาเปนพื้น ในเวลานั้นเกิดตอ เรือกําปนใบอยางฝรั่งใชกันมากขึ้นทุกที พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา เจาอยูหัว ทรงพยากรณวาเรือสําเภาคงจะสูญไป อาศัยเหตุนี้เมื่อทรง พระดําริหาแบบอยางพระเจดียที่จะสรางที่วัดคอกกระบือ ทรงระลึก ขึ้นถึงธรรมทั้งหลายซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตวอุปมาเหมือนสําเภา ยานนาวา ในมหาเวสสันดรชาดกกัณฑกุมาร จึงโปรดเกลาฯ ใหสราง พระเจดีย มีฐานเปนสําเภาเทาขนาดเรือสําเภาจริงขึ้นไวที่วัดคอก กระบือ มีพระราชดํารัสวา คนภายหนาอยากจะเห็นวาเรือสําเภา เปนอยางไรจะไดมาดู ดังนี้ เมื่อสรางสําเภาพระเจดียแลว พรอมกับ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม วัดคอกกระบือวา “วัดญานนาวาราม” ตามสัญลักษณพระสําเภาเจดียที่ทรงสราง ถวายไว ซึ่งแปลวา “ญาณอันเปนพาหนะดุจดั่งสําเภาขามโอฆะ สงสาร” มี ค วามหมายสื บ เนื่ อ งมาจากมหาชาติ คํ า หลวงเรื่ อ ง พระเวสสันดรชาดก ตอนพระเวสสันดรทรงตรัสเรียกกัณหาและชาลี ใหอุทิศตนรวมกับพระบิดาสรางมหากุศลอันเปนเสมือนสําเภาใหญ พามนุษยชาติขามโอฆะสงสารไปสูพระนิพพาน กับทั้งทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหสรางรูปหลอสําริดพระเวสสันดร กัณหาและชาลีไว บนพระสําเภาเจดียนี้ดวย สํ า หรั บ ชื่ อ “วั ด ญานนาวาราม” ต อ มาได เ ปลี่ ย นเป น “วัดยานนาวา” แตคงความหมายเดิมคือ “ยานพาหนะดุจสําเภา ในการนําพาเวไนยสัตวใหขามพนโอฆะสงสาร” และผูคนก็ยังคง เรียกกันวา “วัดยานนาวา” มาจนถึงปจจุบันนี้ ประวัติวัดยานนาวา

187


ตํานานความศักดิส์ ทิ ธิแ์ หงการสรางพระสําเภาเจดีย บริ เวณด า นทิ ศ ใต ข องกรุ ง เทพมหานคร มี วั ด โบราณอยู  หลายวัดที่สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยาบาง ตนกรุงรัตนโกสินทรบาง อาทิเชน วัดชองนนทรี วัดราชสิงขร วัดลาดบัวขาว วัดไผเงิน วัดดอน วัดสวนพลู วัดวรจรรยาวาส (วัดบางขวางลาง) วัดสุทธิวราราม หรือ วัดลาว วัดแกวแจมฟา แตทั้งหมดนั้นลวนแลวแตเปนวัดราษฎร ทั้งสิ้น คงมีแตเพียงวัดยานนาวาหรือวัดคอกกระบือแตเพียงวัดเดียว เทานั้นที่ไดรับการสถาปนาใหเปนพระอารามหลวง ดังปรากฏใน แผนที่ ที่ ตั้ ง วั ด ครั้ ง กรุ ง เก า นั้ น เนื่ อ งด ว ยชุ ม ชนบริ เวณที่ ตั้ ง ของ วัดยานนาวาเปนแหลงที่จอดพักเรือสินคาที่ เดินทางคาขายไปมา ระหวางประเทศ และเปนที่ตั้งของชุมชนพวกชาวตางชาติที่ไดมา ติดตอการคากับกรมเจาทาของประเทศไทย สันนิษฐานวาวัดยานนาวา แตเดิมนัน้ คงเปนวัดมหานิกายฝายอรัญวาสี ทางดานวิปส สนาคันถธุระ และได รั บ การยกย อ งขึ้ น เป น พระอารามหลวงในช ว งกรุ ง ธนบุ รี มีเจาอาวาสดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ แห ง ราชวงศ จั ก รี นั้ น ได ชื่ อ ว า เป น ยุ ค ทองของศิ ล ปกรรมและ สถาปตยกรรมของวัดวาอารามตางๆ ซึ่งทางวัดยานนาวาก็ไดรับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระองคดวยเชนกัน โดยไดทรงพระกรุณา โปรดเกล า ฯ ให ก รมหมื่ น ไกรสรวิ ชิ ต (พระโอรสพระองค โ ตของ พระองคเจาสุทัศน พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลก กับเจาจอมมารดากลิ่น วาการกํากับกรมสังฆการี กรม ธรรมการ กรมอาลักษณ และคลังเสื้อหมวก เปนตนสกุล “สุทัศน ณ อยุ ธ ยา”) เป น แม ก องปฏิ สั ง ขรณ พ ระอุ โ บสถวั ด ยานนาวาที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดเคยปฏิสังขรณไวแลว พร อ มทั้ ง ทรงให ส ร า งพระเจดี ย  มี ฐ านเป น สํ า เภาอยู  ด  า นหน า พระอุโบสถ และทรงโปรดฯ ใหสรางกุฏิสงฆใหมถวายใหแกพระสงฆ จํานวน ๒ หลัง และปดทองหนาบัน บานประตู หนาตาง ซุมประตู หนาตางพระอุโบสถในคราวเดียวกัน รวมทั้งไดทรงโปรดฯ ใหสราง รูปหลอพระเวสสันดรกัณหาชาลีขึ้น และโปรดฯ ใหมีงานพระราชพิธี แหรูปพระเวสสันดรกัณหาชาลีไปไวทายเจดียเรือสําเภา พรอมกับ ทรงโปรดฯ ใหมีงานฉลองวัดยานนาวาเปนเวลา ๗ วัน 188

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


การพัฒนาและความรุงเรืองของวัดยานนาวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ ศาสนวัตถุวัดยานนาวาทรุดโทรมลงตามอายุขัย ดวยภัยสงคราม จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ พ ระอุ โ บสถ ขึ้นใหมทั้งหลัง คงไวของเดิมแตฐานราก พรอมบูรณะพระสําเภา เจดียพรอมเสนาสนะสงฆซึ่งแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๖๙ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมศิลปากรไดขอขึ้นทะเบียนถาวร วัตถุในพระอารามนี้ ๔ อยาง คือ ๑. พระสําเภาเจดีย ๒. พระอุโบสถ ๓. ที่ประทับนั่งคุมการกอสรางพระสําเภาเจดียของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ๔. เกงจีนโบราณดานขางพระอุโบสถ ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รั ช กาลป จ จุ บั น รั ฐ บาลได ทํ า การก อ สร า งอาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร และหอ พระไตรปฎก ๓ ชั้น พรอมปรับปรุงภูมิทัศนวัดยานนาวาถวายเปน พระราชกุ ศ ลเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระชนมายุครบ ๒๐๐ ป เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐

ประวัติวัดยานนาวา

189


พระอุโบสถศักดิ์สิทธิ์ พระอุโบสถวัดยานนาวามีอายุยาวนานกวา ๒๐๐ ป ที่มี ความงดงามทางสถาป ต ยกรรม จนได รั บ การยอมรั บ ให เ ป น งาน ศิลปกรรมชั้นเยี่ยมในสมัยรัตนโกสินทร ทั้งหนาบันฝมือชางหลวง ในสมั ย รั ช กาลที่ ๑ ที่ ทํ า เป น ลายเทพนมประดั บ ด ว ยลวดลาย สัตวหิมพานต ที่ซุมประตูพระอุโบสถทําเปนตัวนาคประดับกระจก ส ว นบานประตู แ ละหนาตางเปนฝ มือชางสมั ย รัชกาลที่ ๓ เขี ยน ลายรดนํ้าปดทองที่งดงามมาก โดยที่บานประตูดานนอกเขียนเปน รู ป เสี้ ย วกางเหยี ย บสิ ง ห ด า นในทํ า เป น รู ป กระทงใหญ ต ามแบบ พระราชพิ ธี ใ นรั ช กาลที่ ๓ ส ว นบานหน า ต า งด า นนอกเป น เรื่ อ ง ทศชาติ พ ร อ มคํ า อธิ บ าย บานหน า ต า งด า นในเขี ย นเป น รู ป โถยา ที่ใชเลี้ยงพระในงานพระราชพิธีสารท สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ กลาวเอาไววา “สิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั ทรงสราง ไวในวัดยานนาวาซึง่ ควรชมและรักษาไวใหมน่ั คงยังมีอยูห ลายอยาง คือ ที่ในพระอุโบสถหลังบานประตูเขียนรูปกระทงใหญตามแบบ พระราชพิ ธี ล อยพระประที ป หลั ง บานหน า ต า งเขี ย นรู ป โถ ตามแบบอยางการเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารท”

1190 90

ททศวรรษการบริ ศวรรษการบริหาารปกครองวั รปกครองวดั ยยานนาวา านนาวา


พระประธานในพระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถมี ๔ องค เปนพระปูนปน ทัง้ ๔ องค ซึ่งมีขนาดตางกัน ดังนี้ องคที่ ๑ องคใหญปางนั่งสมาธิ สวนกวางวัดหนาตักได ๓ ศอก ๘ นิ้ว สูง ๑ วา ๑๐ นิ้ว องคที่ ๒ ปางมารวิชัย (องคขวา) วัดหนาตักได ๑ ศอก ๙ นิ้ว สูง ๑ ศอก ๑๕ นิ้ว องคที่ ๓ ปางมารวิชัย (องคซาย) วัดหนาตักได ๑ ศอก ๑๑ นิ้ว สูง ๑ ศอก ๑๖ นิ้ว องคที่ ๔ ปางนั่งสมาธิ สวนกวางวัดหนาตักได ๒ ศอก ๑๐ นิ้ว สูง ๓ ศอก ๑๐ นิ้ว พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให วั ด ยานนาวาจั ด สร า งพระบรมราชานุ ส าวรี ย  พ ระบาทสมเด็ จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพื่อใหประชาชนไดถวายราชสักการะและ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปนผูแทนพระองคเสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร และ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ทรงเปนประธาน ประกอบพิ ธี เ ททองหล อ พระบรมรู ป และทรงวางศิ ล าฤกษ พระบรมราชานุสาวรีย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ ทรงประกอบพิธี เปดพระบรมราชานุสาวรีย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นั บ เป น พระบรมราชานุ ส าวรี ย  รั ช กาลที่ ๓ ที่ มี ค วามงดงามด า น ปฏิมากรรม และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ประวัติวัดยานนาวา

191


“พระสําเภาเจดีย” ปูชนียสถานลํ้าคาวัดยานนาวา พระสํ า เภาเจดี ย  ส ร า งขึ้ น ด ว ยพระราชศรั ท ธาในพระบวร พุ ท ธศาสนาของพระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู  หั ว รั ช กาลที่ ๓ และไดรับการบูรณะมาอยางตอเนื่อง จนกลายเปนสัญลักษณ ประจําวัดยานนาวาในปจจุบัน ประกอบดวยพระเจดีย ๒ องค คือ องคใหญฐานลางกวาง ๓ วา ๑ ศอกเศษ สูงจากพื้นถึงยอด ๘ วา องคเล็กฐานลางกวาง ๗ ศอกเศษ สูงจากพื้นบนถึงยอด ๖ วาถวน พระเจดียทั้ง ๒ พระองค ประดิษฐานอยูบนฐานรูปเรือสําเภาโบราณ สวนยาวของสําเภาตลอดลํา วัดตั้งแตหงอนขางบนจนถึง ทายบาหลีได ๒๑ วา ๒ ศอก สวนยาวตลอดลํา วัดจากพื้นดินได ๑๘ วา ๑ ศอกเศษ สวนกวางตอนกลางลํา ๔ วา ๓ ศอก สวนสูง ตอนกลางลํา ๒ วา ๓ ศอก บนพระสําเภาเจดียป ระดิษฐานพระพุทธรูป ปางหามสมุทรเปนพระประธาน ที่มีคุณคาแกการเที่ยวชม ไหวพระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําพระสําเภาเจดียเปนยิ่งนัก

1192 92

ททศวรรษการบริ ศวรรษการบริหารปกครองวั ารปกครองวดั ยยานนาวา านนาวา


อาคารมหาเจษฎาบดินทร และหอพระไตรปฎก ในรัชสมัยรัชกาลปจจุบัน รัฐบาลไดทําการกอสรางอาคาร มหาเจษฎาบดินทร และหอพระไตรปฎก ๓ ชั้น พรอมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศนวัดยานนาวาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระชนมายุครบ ๒๐๐ ป พืน้ ทีใ่ ชสอยภายในอาคารประกอบดวย ชั้น ๑ ห อ งจั ด นิ ท รรศการและที่ ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ หรือ WBTV (World Buddhist Television of Thailand) ชั้น ๒ ที่ ตั้ ง สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจํ า กรุ ง เทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา ไดรับรางวัลสํานักปฏิบัติธรรม ดี เ ด น ประจํ า จั ง หวั ด ป ๒๕๕๒ และเป น สํ า นั ก ปฏิบัติธรรมที่ไดรับความนิยมจากพุทธศาสนิกชน มากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ชั้น ๓ มณฑปจตุ ร มุ ข อาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร บ นพื้ น หิ น อ อ นภายในประดิ ษ ฐาน “พระพุ ท ธปฏิ ม า สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว” เปนพระพุทธรูป ประทั บ ยื น ปางห า มสมุ ท รบนแท น บู ช า ซึ่ ง มี พุ ท ธลั ก ษณะงดงามและศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ด องค ห นึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ บ ริ เวณชั้ น ๓ มี หอประชุ ม ใหญ เ ป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานมณฑปบรรจุ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ จากวั ด พระธาตุ เขี้ ย วแก ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ซึ่งสมเด็จพระมหา สังฆนายก ประมุขสงฆแหงสยามนิกาย ฝายอัสคีรี ประเทศศรี ลั ง กา ได มี กุ ศ ลเจตนาอั ญ เชิ ญ มา ประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา เพื่อใหพุทธศาสนิกชน ไดสักการบูชาถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระบารมี พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว เนื่ อ งในวโรกาส มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประวัติวัดยานนาวา

193


การพัฒนาวัดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู  หั ว วั ด มี พระภิ ก ษุ จํ า พรรษาอยู  ๔๔ รู ป ครั้ น ถึ ง สมั ย รั ช กาลที่ ๕ เมื่ อ พระครูพรหมจริยาจารย (โหมด) เปนเจาอาวาส มีพระสงฆ ๔๐-๕๐ รูปเศษๆ เสนาสนะทรุดโทรมมาก จึงไดมีการปฏิสังขรณใหม ต อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๖ ซึ่ ง มี พ ระครู พ รหมจริ ย าจารย (ยิ้ม) เปนเจาอาวาส ครั้นเมื่อพระครูพรหมจริยาจารย (ยิ้ม) ได ลาสิกขาไป เสนาสนะทรุดโทรมมาก ที่บริเวณอูเรือดานขางติดกับ ป า ช า มี ส ภาพรกรุ ง รั ง เป น ที่ อ ยู  อ าศั ย ของพวกมิ จ ฉาชี พ เมื่ อ พระราชธรรมจริยาจารย (เทียน) มาปกครองวัด จึงไดปฏิสังขรณ เปนลําดับมา มีพระสงฆจําพรรษาราว ๓๐ รูปเศษ ในสมั ย พระเทพวิ ริ ย าภรณ (ไสว) ย า ยจากวั ด เทพากร มาเปนเจาอาวาสเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะตอ มีพระสงฆจําพรรษาราว ๕๐ รูป พระเทพวิริยาภรณ (ไสว) ได เลื่อนเปน พระธรรมราชานุวัตร เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ จนมาถึงยุค ของพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดรับ พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา ได มี ผลงานการกอสรางอาคารศาลามหาเจษฎาบดินทร หอพระไตรปฎก กุฏิสงฆพรหมจริยานุสรณ ปฏิสังขรณกุฏิเจาอาวาส และปรับปรุง ภูมิทัศนรอบบริเวณวัดยานนาวา

194

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ครั้ น ถึ ง ป พ.ศ. ๒๕๔๕ พระพรหมวชิ ร ญาณ (ปสฤทธ เขมงฺกรเถร) กรรมการมหาเถรสมาคม ผูชวยเจาอาวาสวัดจักรวรรดิ ราชาวาส ได รั บ พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เจ า อาวาส วัดยานนาวา ก็ไดบูรณปฏิสังขรณอาคารศาลามหาเจษฎาบดินทร ใหม ทั้ ง หลั ง รวมทั้ ง เจดี ย  รู ป เรื อ สํ า เภา โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม กุ ฏิ เจ า อาวาส กุ ฏิ ๒-๓-๔ และหอพระไตรป ฎ ก และได ส ร า ง พระพุทธปฏิมาหามสมุทร ประดิษฐาน ณ มณฑป ชั้น ๓ อาคาร มหาเจษฎาบดินทร และถวายพระนามวา “พระพุทธปฏิมาสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว” วั ด ยานนาวาได รั บ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ป  พุท ธศัก ราช ๒๕๔๔ เมื่อพระพรหมวชิ ร ญาณ ผูช วยเจา อาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ไดรับพระบัญชาใหมาดํารงตําแหนงเจาอาวาส โดยปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอาคารมหาเจษฎาบดิ น ทร หอพระไตรป ฎ ก และภูมิทัศน กับไดบูรณะพระสําเภาเจดียและเสนาสนะสงฆ กุฏิสงฆ ได บ ริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมศึ ก ษาภาษาบาลี แ ละ ธรรมวินัยขึ้นในวัด ป จ จุ บั น ทํ า การสอนแผนกธรรม ตั้ ง แต นั ก ธรรมชั้ น ตรี ถึ ง นักธรรมชั้นเอกแผนกบาลี ตั้งแตชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นประโยค ป.ธ. ๗ และสนับสนุนพระภิกษุสามเณรใหมีโอกาสไดรับการศึกษา ในระดั บ ต า งๆ ตามหลั ก สู ต รของมั ธ ยมศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา ในโรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค ณะสงฆ อ นุ ญ าต เผยแผ ธ รรมะ แก เ ด็ ก และเยาวชน โดยรั บ สมั ค รเยาวชนเพื่ อ อบรมความรู  ท าง พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย ภาษา และความรูพิเศษในศูนยศึกษา พุทธศาสนาวันอาทิตย ในสวนธรรมเนียมของวัด เชน การทําอุโบสถ สังฆกรรม และมีการแสดงธรรมเทศนาในวันสําคัญทางพระพุทธ ศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เปนตน

ประวัติวัดยานนาวา

195


รายนามเจาอาวาส

(๑) (พระราชาคณะ ไมทราบนาม) ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๑ สมัยพระเจากรุงธนบุรี ไดมีการสถาปนาเจาอาวาสขึ้นเปน สมเด็จ พระราชาคณะ โดยมี ข  อ สั น นิ ษ ฐานบางประการว า น า จะเป น “พระโพธิวงศ” สมัยพระเจาตากสินมหาราชที่สงไปดูแลการบวช พระเมื อ งเหนื อ ที่ เ มื อ งพระพิ ษ ณุ โ ลก และในป เ ดี ย วกั น นี้ เ อง สันนิษฐานวาจะไดทําการยกฐานะ “วัดคอกควาย” เดิม ขึ้นเปน พระอารามหลวงในคราวเดียวกัน (๒) พระโพธิวงศ (มี) ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๒๙ (๓) (ไมทราบนาม) ประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๙ ในสมัยรัชกาล ที่ ๑ จนถึงชวงกลางในรัชกาลที่ ๒ (๔) พระอธิการสอน ประมาณกอนป พ.ศ. ๒๓๖๗ อันเปน ป สุ ด ท า ยในรั ช กาลที่ ๒ เพราะมี ร ายชื่ อ อยู  ใ นรายการพระสงฆ บอกวิปสสนาและเขารับพระราชทานเทียน และคงมีชีวิตอยูจนถึง สมัยรัชกาลที่ ๓ ดวย (๕) เจาอธิการแกว จากเอกสารราชกิจจานุเบกษา ใน รัชกาลที่ ๔ วาเจาอธิการแกว เปนเจาอาวาสตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๖ ในป พ.ศ. ๒๓๙๕ ปที่ ๒ ของรัชกาลที่ ๔ กอนมีการตัดถนนเจริญกรุง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคพระราชทานผาพระกฐิน ใหแกเจาอธิการแกว หลังจากนั้นประมาณป พ.ศ. ๒๔๑๑ รัชกาลที่ ๔ ได ท รงแต ง ตั้ ง สมณศั ก ดิ์ พ ระครู เจ า อาวาสขึ้ น ใหม ใ ห แ ก วั ด หลาย วัด สําหรับวัดยานนาวา (ลําดับที่ ๑๔) ทรงตั้งใหเปน “พระครู พรหมจริยาจารย” เจาอาวาสวัดยานนาวา มีนิตยภัตร ๖ บาท และ ตั้งฐานานุกรมได ๒ รูป เจาอธิการแกวไดรับพระราชทานใหดํารง สมณศักดิ์เปนที่ “พระครูพรหมจริยาจารย (แกว)” เจาอาวาส วัดยานนาวาเปนรูปแรก (๖) พระครูพรหมจริยาจารย (นอย) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๗ -๒๔๑๙ ในป พ.ศ. ๒๔๑๗ รัชกาลที่ ๕ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์จาก เจาอธิการนอยขึ้นเปนทีพ่ ระครูพรหมจริยาจารย ทรงพระราชทาน นิตยภัตรเดือนละ ๖ บาท และตาลปตรพื้นแดงเปนเครื่องยศ พระยา ดํารงราชานุภาพ ครั้งทรงดํารงพระอิสสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ 196

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


พระองคเจาดิษวรกุมาร และทรงเปนผูแทนพระองคทอดผาพระกฐิน พระราชทานฝายหนาที่วัดยานนาวา ไดคุนเคยกับพระครูใบฎีกา (โหมด) ที่เปนฐานานุกรมของพระครูพรหมจริยาจารย (นอย) ตั้งแต นั้นมา พระครูพรหมจริยาจารย (นอย) อายุได ๖๖ ป พรรษา ๔๔ ถึงแกมรณภาพในวันพุธเดือนเจ็ด แรมคํา่ หนึง่ ปชวด อัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ ทรงพระราชทานหีบเชิงชายใหเปนเกียรติยศ (๗) พระครูพรหมจริยาจารย (โหมด) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๙ -๒๔๕๒ ในรั ช กาลที่ ๕ ในสมั ย นี้ วั ด ยานนาวาได มี ก ารพั ฒ นาใน หลายๆ ดาน คือ (๑) เริม่ มีการจัดแนวเขตการใชสอยทีด่ นิ ของวัดเสียใหม โดยแบงเปนเขตจัดประโยชน เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส (๒) กลุมจีนฮกขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขุดคลองวัดยานนาวาใหขยายและลึกเขาไปถึงบริเวณวัดบรมสถล และวัดปรก (พมา) (บริเวณทุงคอกควายเดิม) เพื่อใหประชาชนใชเปน เสนทางสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น (๓) ไดทรงโปรดฯ ใหตง้ั สถานีตาํ รวจ (โรงพักพลตระเวน) ที่หนาวัดเปนโรงพักโรงที่ ๑๙ เรียกโรงพักบานทวาย และโรงพัก กองตระเวนแม นํ้ า เป น โรงพั ก ที่ ๕๑ ขึ้ น ที่ บ ริ เวณที่ ตั้ ง โรงเรี ย น ปริยัติธรรมในปจจุบัน (๔) เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๗ (ร.ศ. ๑๒๒) ไดมีการจัดตั้ง “โรงเรียนประถมวิเศษวัดยานนาวา” ขึน้ มา เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล (๘) พระครูพรหมจริยาจารย (ยิ้ม) ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ เปนผูสรางทาเรือเมลวัดยานนาวา ในป พ.ศ. ๒๔๕๓ และสรางอาคารไมชั้นเดียว เดิม ๓๙ หอง (๙) พระราชธรรมจริยาจารย (เทียน พุทธฺ สโร) พ.ศ. ๒๔๖๕ -๒๕๐๔ รวม ๓๙ ป เมื่อพระครูพรหมจริยาจารย (ยิ้ม) เจาอาวาส รูปที่ ๘ ไดลาสิกขาไป ทําใหวัดยานนาวาวางเจาอาวาส จึงไดไป นิมนต พระอาจารยเทียน จากวัดมหาพฤฒารามมาเปนเจาอาวาส ในป พ.ศ. ๒๔๖๙ พระครูพรหมจริยาจารย (เทียน) ไดรื้ออาคาร ไมเดิม จํานวน ๓๙ หองนั้นเสีย แลวทําการสรางอาคารแบบครึ่งตึก ครึ่งไมขึ้น แลวตอมาเมื่ออาคารชํารุดลงก็ไดรื้อแกไขและกอสราง ใหม ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ประวัติวัดยานนาวา

197


หลังจากที่ไดเลื่อนสมณศักดิ์แลว โดยคราวนี้ทําเปนตึกแถว สองชั้ น ในวั น ที่ ๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๔๗๐ รั ช กาลที่ ๗ ได ท รง พระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จมางานฉลองวัดยานนาวา และในโอกาสนี้ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดนพิ นธหนังสือ เรือ่ ง ตํานานวัดยานนาวา ขึ้นดวย ในสมัยรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาไดเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเปน พระราชาคณะชัน้ สามัญที่ พระพรหมจริยาจารย (เทียน) หลังจากนั้น จึงไดสรางตึกแถว ๒ ชั้น ซอยเจริญกรุง ๕๒ พรอมกับสรางกุฏิ เจาอาวาส ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ตอมาพระพรหมจริยาจารย (เทียน) ไดเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเปน พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชธรรม จริยาจารย (๑๐) พระธรรมราชานุ วั ต ร (ไสว ฐิ ติ ธ มฺ โ ม ป.ธ. ๗) พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๓๐ หลังจากที่พระราชธรรมจริยาจารย (เทียน พุทฺธสโร) ไดมรณภาพลง ตําแหนงเจาอาวาสไดวางเวนไปหลายป จึงไดนมิ นตพระเทพวิรยิ าภรณ (ไสว) จากวัดเทพากรมาเปนเจาอาวาส แลวตอมาไดเลื่อนสมณศักดิ์เปน พระธรรมราชานุวัตร (๑๑) พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ. ๙) พ.ศ. ๒๕๓๑ -๒๕๔๔ เดิ ม สมณศั ก ดิ์ ที่ พระเทพมุ นี แล ว เลื่ อ นเป น พระธรรม ธี ร ราชมหามุ นี และเปน พระพรหมโมลี อดี ต กรรมการมหาเถร สมาคม เจาคณะภาค ๑ (๑๒) พระพรหมวชิ ร ญาณ (ปสฤทธ เขมงฺ ก รเถร) พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึ ง ป จ จุ บั น ได รั บ พระบั ญ ชาแต ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ขณะเปน พระธรรมวชิรญาณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับพระราชทานเลื่อนเปน พระพรหมวชิรญาณ และย า ยมาดํ า รงตํ า แหน ง เจ า อาวาสวั ด ยานนาวา เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕

198

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา


ประวัติพระพรหมวชิรญาณ


ชื่อและสถานะปจจุบัน พระพรหมวชิรญาณ ฉายา เขมงฺกโร นามสกุล สุทธิพันธุ อายุ ๗๔ พรรษา ๕๑ วิทยฐานะ ป.ธ. ๓, น.ธ.เอก, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, คบ.ด. (กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ) จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี (ประเทศไทย), ปบ.ด. (กิตติมศักดิ์) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร (Doctorof Philosophy in Social Science) จากมหาวิทยาลัย New Port University, California, U.S.A., ปริญญาศิลปศาสตร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (บริ ห ารการศึ ก ษา) มหาวิ ท ยาลั ย สยาม กรุ ง เทพมหานคร, ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร, ปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

200

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


สถานะเดิม

๑๔ ชื่อ ประสิทธิ์ นามสกุล สุทธิพันธุ เกิดวัน ๒ฯ๗ คํ่า ปฉลู ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐ บิดา ขุนกอเอ อุกฤษ (ผา) มารดา นางกอเออุกฤษ (ตา) ณ บานยางนอย ตําบล กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชาเปนสามเณร วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ ๒๔๙๑ ที่วัดยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจาคณะ อําเภอเขื่องใน วัดทุงสวาง บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระอุปชฌาย

อุปสมบทเปนพระภิกษุ วั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ พระอุ โ บสถ วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร ปุณณ ฺ โก ป.ธ. ๙) เจาอาวาส วั ด จั ก รวรรดิ ร าชาวาส (ภายหลั ง ได รั บ พระราชทาน สถาปนาเปนที่ สมเด็จพระธีรญาณมุน)ี เปนพระอุปช ฌาย พระวิ นั ย กิ จ โกศล (อิ น ติ สฺ ส สโร ป.ธ. ๖) ผู  ช  ว ย เจาอาวาส (ภายหลังไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป น พระราชาคณะชั้ น ราชที่ พระราชป ญ ญามุ นี ) เปนพระกรรมวาจาจารย พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ. ๖ ผูชวยเจาอาวาส (ภายหลังไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ ชั้ น รองสมเด็ จ ที่ พระพุ ท ธิ ว งศมุ นี อดี ต เจ า อาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส เปนพระอนุสาวนาจารย)

ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

201


วิทยฐานะ

วิทยฐานะสายสามัญ

พ.ศ. ๒๔๙๑ จบชัน้ ประถมปที่ ๔ ทีโ่ รงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) บานยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๐๓ จบชัน้ บาลีอบรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

วิทยฐานะพระปริยัติธรรมในพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบนักธรรมชั้นตรีได สํานักเรียนวัดยางนอย ตําบล กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบนักธรรมชั้นโทได สํานักเรียนวัดยางนอย ตําบล กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบนักธรรมชั้นเอกได สํานักเรียนวัดมณีวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบประโยค ป.ธ. ๓ ได สํานักเรียนวัดจักรวรรดิ ราชาวาส กรุงเทพมหานคร

การศึกษาอบรมภาคปฏิบัติ

การศึกษาอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน พ.ศ. ๒๔๙๑

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖

202

หลั ง จากบรรพชาเป น สามเณรแล ว ได ติ ด ตาม พระอาจารยจาริกไปอบรมและปฏิบัติธุดงควัตร ยัง สํานักกรรมฐานตางๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และสกลนคร เปนเวลา ๓ เดือน เขาอบรมกรรมฐาน ณ วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร เปนเวลา ๓ เดือน จนจบหลักสูตรทีส่ าํ นักกําหนด เปนกรรมการและเลขานุการ โครงการฟนฟูการ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร (ถึงป พ.ศ. ๒๕๑๘) เปนเลขานุการโครงการอบรมวิปสสนากรรมฐาน ณ สํานักวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร และ เขารับการอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักสูตรของ

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


พ.ศ. ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๗

สํานักอยางตอเนือ่ ง (ถึงป พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนเดินทาง ไปปฏิบตั ศิ าสนกิจในสหรัฐอเมริกา) เป น ประธานโครงการอบรมวิ ป  ส สนากรรมฐาน (เพื่อชาวไทยและชาวตางประเทศ) ที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา (ถึงปจจุบนั ) เป น ประธานโครงการปฏิ บั ติ ธ รรมวั ด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร นําคณะสงฆและพระภิกษุสามเณร นวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี และ ๕ ธันวา มหาราช พรอมกับเปดใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พอคา และประชาชนเขารับการอบรม ปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด โดยจัดหลักสูตร ครั้งละ ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน และ ๑ เดือน อยางตอเนือ่ ง (ถึงปจจุบนั ) เปนเจาสํานักปฏิบตั ธิ รรมวัดยานนาวา โดยสํานักงาน พระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ไ ด พิ จ ารณาประกาศให วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปนสํานักปฏิบตั ธิ รรม ประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑

การศึกษาอบรมพิเศษนอกระบบ

นอกจากการศึกษาสายสามัญและปริยัติธรรมในระบบและ การศึกษาอบรมวิปสสนากรรมฐานแลว พระพรหมวชิรญาณ ยังใฝใจ ในการศึกษาคนควาหาความรูนอกระบบ ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม จากครูอาจารย ตํารับตําราหองสมุด สื่อตางๆ จากการสดับตรับฟง ปาฐกถา การบรรยาย การสนทนาธรรม ตลอดถึ ง โดยการเดิ น ทางไปสั ง เกตการณ แ ละทั ศ นศึ ก ษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณอยางตอเนื่อง นั บ แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยเฉพาะการศึ ก ษาอบรมในด า น อักษรศาสตรและการประพันธ (ทั้งรอยแกวและรอยกรอง) เคยมี ผลงานนํ า ตี พิ ม พ ล งในนิ ต ยสารและวารสารทั้ ง ในประเทศและ ตางประเทศในวาระตางๆ เสมอมา กับทั้งไดสงผลงานตางๆ เขา ประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแลวหลายครั้ง ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

203


ผลงานการประพันธของพระพรหมวชิรญาณ นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณ ยังใฝใจศึกษาหาความรู ในดานวิจิตรศิลป สังคม ปรัชญา จิตวิทยา รัฐศาสตร การปกครอง การบริหารจัดการวิทยาศาสตร อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เคยเข า รั บ การอบรมวิ ช าการหนั ง สื อ พิ ม พ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น วิชาเลขานุการ และการบริหารจัดการ เปนตน เพื่อประโยชนแก การเผยแผพระพุทธศาสนาและการกุศลสงเคราะหตอสังคม นอกจากวิชาความรูดังกลาว พระพรหมวชิรญาณ ยังสนใจ ศึกษาคนควาหาความรูในดานดาราศาสตร และโหราศาสตรมาตั้งแต ยังเปนสามเณร มิใชเพื่อสงเสริมความงมงาย หรือคัดคานกฎแหง กรรม หรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆ แตสนใจใฝรู ในฐานะเปนศาสตรสถิติ โดยถือคติวาศาสตรทุกสาขา ถานํามาใชเปน ยอมยังประโยชนใหสําเร็จแกตนและสังคมได เพราะฉะนั้นทานจึงได นําศาสตรตางๆ ที่ศึกษาคนควาไดมาใชเปนสื่อนําคนเขาถึงธรรม และนําธรรมเขาถึ ง คน เพื่อชี้นําและอนุเคราะหประชาชน ใหมี กําลังใจ ใชสติยับยั้งตั้งอยูในความไมประมาท และใชปญญาปองกัน แกไขปญหาและขอบกพรองผิดพลาดตางๆ เพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจ ใหสามารถบําเพ็ญหิตานุหิตประโยชนแกตนและสวนรวมใหยิ่งๆ ขึ้น ตอไป

ปจจุบันดํารงตําแหนง

ตําแหนงหนาที่ทางการคณะสงฆ ในประเทศไทย    

204

พระอุปชฌายประเภทวิสามัญ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๐ เจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เจาสํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา ผู  อํ า นวยการศู น ย พ ระสงฆ นั ก เผยแผ ธ รรมเพื่ อ พั ฒ นา สั ง คมแห ง ประเทศไทย (ศู น ย พ ระสงฆ อ าสาสมั ค รจั ด พระสงฆเขาสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยม อาชีวะ และ มหาวิ ท ยาลั ย ) ตามขอคํ า ขอของสถาบั น ต า งๆ สั ง กั ด

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


 

สํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร สภานายก สภาพระธรรมถึกแหงคณะสงฆไทย ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมและเผยแพรการพระศาสนา แหงประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ตําแหนงหนาที่พิเศษในประเทศไทย 

 

ประธานกรรมการอุปถัมภ “สํานักเรียนและสํานักปฏิบัติ ธรรม” วัดยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานี ประธานกรรมการ “มู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธโลกนาถสุ โขทั ย ” วัดยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี กรรมการรางหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ของคณะสงฆไทย (โดยสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดําเนินการในนามของ คณะสงฆไทย)

ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

205
  

   

206

ประธานที่ ป รึ ก ษาโครงการส ง เสริ มศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานยางนอย ตําบล กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประธานที่ปรึกษากองทุน “เทพประสิทธิ์” เพื่อโครงการ สงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ บานยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบล ราชธานี กรรมการทีป่ รึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนไทยในตางประเทศ กระทรวง ศึกษาธิการ กรรมการอุ ป ถั ม ภ โ ครงการอบรมพระธรรมทู ต สาย ตางประเทศ ที่ ป รึ ก ษามู ล นิ ธิ ก าญจนบารมี ในสมเด็ จ พระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประธานที่ปรึกษาฝายบรรพชิตมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประธานโครงการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานกรรมการโครงการพั ฒ นา การศาสนศึ ก ษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ และการสงเสริมการ ปฏิบัติธรรม วัดยานนาวา เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานมูล นิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูป ถัมภสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ ป รึ ก ษาสมาคมความมั่ น คงแห ง พระพุ ท ธศาสนาใน ประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล ราชธานี ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ถาบั น วิ จั ย พุ ท ธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานกรรมการอํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


ตําแหนงหนาที่ ในตางประเทศ  

   

ประธานกรรมการอํานวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก ประธานกรรมการอํานวยการวัดพุทธธรรม สหรัฐอเมริกา ประธานโครงการสรางวัดนวมินทรราชูทิศ ศูนยวิปสสนา กรรมฐาน และศูนยวฒ ั นธรรมอเมริกนั -ไทย ณ นครบอสตัน สหรั ฐ อเมริ ก า เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ และเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวโรกาส เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในพระสั ง ฆราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหา สังฆปริณายก ประธานกรรมการอํานวยการวัดนวมินทรราชูทิศ นคร บอสตัน สหรัฐอเมริกา ประธานอุปถัมภและที่ปรึกษาในการสรางวัดพุทธลาว แห ง รั ฐ อิ ล ลิ น อยส เพื่ อ พระสงฆ แ ละชาวลาวอพยพ ในรัฐอิลลินอยส ประธานอุปถัมภและที่ปรึกษาในการสรางวัดพุทธเขมร แห ง รั ฐ อิ ล ลิ น อยส เ พื่ อ พระสงฆ แ ละชาวเขมรอพยพ ในรัฐอิลลินอยส กรรมการอุปถัมภที่ปรึกษาวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน กรรมการอุปถัมภและที่ปรึกษาวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ กรรมการอุปถัมภและที่ปรึกษาสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐ อเมริกา รองประธานอํานวยการสรางวัดไทยสิริราชคฤห เมือง ราชคฤหประเทศอินเดีย

ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

207


เกียรติคุณพิเศษที่ ไดรับในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา สาขา เผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ ในวันวิสาขบูชา ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรบั ปริญญาพุทธศาสตรดษุ ฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา สังคมศาสตร (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา การศึกษาศาสตร (คบ.ด.) โดยสถาบันราชภัฏอุบล ราชธานี (อนุมัติปริญญา ประจําปการศึกษา ๒๕๔๒) (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห การจั ด พิ ธี ถ วายปริ ญ ญาบั ต ร เป น กรณี พิ เ ศษ ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๓) 208

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาการศึกษาศาสตร (ปบ.ด.) จากมหาวิทยาลัย รามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรับปริญญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคม ศาสตร (Doctor of Philosophy in Social Science) จากมหาวิทยาลัย New PortUniversity, California, U.S.A.. พ.ศ. ๒๕๕๐ ได รั บ ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาบริหารการศึกษา (ศบ.ด.) จากมหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับพระราชทานรางวัลมหิดลวรานุสรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได รั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (ภาษาไทย) จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได รั บ ปริ ญ ญาครุ ศ าสตร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได รั บ รางวั ล พุ ท ธคุ ณู ป การ โดยคณะกรรมาธิ ก าร ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร

เกียรติคุณพิเศษที่ ไดรับในตางประเทศ

พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดรับโลเกียรติคุณ Distinguished Award สังคม สงเคราะห ช าวอเมริ กั น เชื้อ สายเอเชี ย จาก The Board of Directors of Asian Human Service of Chicago พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับเกียรติบัตรยกยองใหเปนพลเมืองกิตติมศักดิ์ แห ง มหานครชิ ค าโก มี ศั ก ดิ์ แ ละสิ ท ธิ์ ใ นด า นการ เผยแผศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ในมหานครชิ ค าโกและมลรั ฐ อิ ล ลิ น อยส สหรั ฐ อเมริกา จากมหานครชิคาโก (City of Chicago) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

209


พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจาก Richard M. Daley นายกเทศมนตรีมหานครชิคาโก ที่ได บํ า เพ็ ญ คุ ณ ประโยชน ต  อ ชุ ม ชนชาวเอเชี ย และ ชาวอเมริกันในมหานครชิคาโก พรอมกับไดใหเกียรติ นํ า เกี ย รติ บั ต รดั ง กล า ว มามอบที่ วั ด ธั ม มาราม อยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได รั บ เกี ย รติ บั ต รแสดงความยกย อ งเชิ ด ชู จ าก Mr.Paul Simon วุ ฒิ ส มาชิ ก แห ง ประเทศสหรั ฐ อเมริกา ในฐานะ “ผูทําการเผยแผพระพุทธศาสนา และวั ฒ นธรรมไทยในสหรั ฐ อเมริ ก า ด ว ยความ วิริยะอยางยิ่ง” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดรับเกียรติบัตรจาก Richard M. Daley นายก เทศมนตรีมหานครชิคาโก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศยกยองให วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุ ก ป (ซึ่ ง เป นวั น คล า ยวั น เกิ ด ของพระพรหม วชิรญาณ) เปน “วันเผยแผพระพุทธศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีไทยในมหานครชิคาโก สหรัฐ อเมริกา” พ.ศ. ๒๕๔๒ ได รั บ เกี ย รติ บั ต รแสดงความยกย อ งชมเชยจาก George H.Ryan ผู  ว  า การรั ฐ อิ ล ลิ น อยส สหรั ฐ อเมริ ก า ในฐานะ “ผู ทํ าการเผยแผศาสนาและ สงเคราะหชาวไทยและชาวตางประเทศในสหรัฐ อเมริกา ดวยความวิริยะอุตสาหะอยางยิ่ง” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขา สังคมศาสตร จากมหาวิทยาลัยนิวพอรต Doctor of Philosophy in Social Science, New Port University, California, U.S.A..

210

ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวาพระพรหมวชิรญาณ


ประวัติพระพรหมวชิรญาณ

211


ศาสนกิจวัดยานนาวา

๑. เนื่องในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ป แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา และเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ขอเชิญ รวมเจริญพระพุทธมนตและปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา และพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ พรอมทั้งเสริม สิริมงคลแกชีวิตและครอบครัว ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน และ ฟงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ (ทุกวันพระ) ตลอดทั้งป ๒. ขอเชิ ญ ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมตามแนวมหาสติ ป ฏ ฐาน ๔ หลั ก สู ต รพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ ชี วิ ต และ การทํางานที่เปนสุข และปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย ณ สํานักปฏิบัติธรรม ประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ วัดยานนาวา สอบถามรายละเอียดไดท่ี อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชัน้ ๒ โทร. ๐๒ ๒๑๒ ๖๕๖๗ ๓. ขอเชิญรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเพลแกพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สํานักเรียนวัดยานนาวา จํานวน ๑๕๐ รูป สอบถามรายละเอียดไดที่ พระครูอาทรประสิทธิโสภณ ผูชวยเจาอาวาสวัดยานนาวา โทร. ๐๘๔ ๙๓๑ ๓๗๖๔ ๔. ขอเชิญรวมตักบาตร ถวายสังฆทาน ทุกวันอาทิตย ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และรวมกิจกรรมโครงการเขาวัดวันอาทิตยใกลชิดพระศาสนา ๕. ขอเชิญรวมทําบุญไถชีวิตโคกระบือ เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และเพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตและครอบครัว ทุกวันเสารตนเดือนตลอดป ๒๕๕๕ ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักงานวัดยานนาวา โทร. ๐๒ ๖๗๒-๓๒๑๖, พระมหาสมบัติ าณวโร โทร. ๐๘๑ ๑๔๔ ๔๖๖๙ ๖. ขอเชิ ญ ร ว มสนั บ สนุ น การเผยแผ ธ รรมะทางสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น โ ลกพระพุ ท ธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV) เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาทางสื่อวิทยุโทรทัศน ติดตอสอบถาม รายละเอียดไดที่ สถานีวิทยุโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๑ โทร.๐๒ ๒๑๑ ๙๓๑๗, ๐๘๗ ๙๑๒ ๑๙๔๐ ๗. ขอเชิญสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชน รวมโครงการเผยแผธรรมะเชิงรุก เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา ขาราชการ เจาหนาที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ พระมหาวีรพล วีราโณ เลขานุการคณะทํางาน โทร. ๐๘๔ ๔๕๕ ๕๘๕๕ ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ และขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนากุศล ศรัทธาของสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ทานผูมีเกียรติทุกทานที่ไดรวมสงเสริมสนับสนุนในศาสนกิจตางๆ ของวัดยานนาวาดวยดีตลอดมา (พระมหาสมบัติ าณวโร) เลขานุการเจาอาวาสวัดยานนาวา ๐๘๑ ๑๔๔ ๔๖๖๙


ทศวรรษพระพรหมวชิรญาณ  

หนังสือ "ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณ" ที่ระลึกในพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษ...

ทศวรรษพระพรหมวชิรญาณ  

หนังสือ "ทศวรรษการบริหารปกครองวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณ" ที่ระลึกในพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษ...

Advertisement