Page 1


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 2


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 3

∫∞π∏ ∆™π∆™∂§∏ ¡π∫√™ ¶∞§∞π√§√°√™

™˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

∫∂πª∂¡∞ ∫∞π ∂¶πª∂§∂π∞

§π§∞ ¶∞§∞π√§√°√À µ∞°°∂§∏™ ¶∂§∂∫∏™


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 9

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Balthazar Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ȉÈfiÌÔÚÊÔ ·fi ¿Ô„Ë ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. √È Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Ó·È ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘: Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ‹ ·fi Ê›ÏÔ˘˜, Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ·Ú·ÏÏ¿¯ÙËÎ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ “ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”, Ù˘ ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿Ï·Í·Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ 1973, ÙÔ Balthazar. ∞˘Ù¤˜ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ıˆڋıËÎ·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È· Ó· Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘‹Ú¯·Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ› ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ‹ Î·È ÛÙ· ˘ÏÈο. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ ¿ÏÈ, ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ¿ÏÏ·˙ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÁÔ‡ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ Á‡ÛÂȘ Ô˘ ÙfiÙ ʿÓÙ·˙·Ó Â͈ÙÈΤ˜. ∂›Û˘ ··Ú·›ÙËÙ· ˘ÏÈο Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ¿ÏÏ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÓÙ› ÁÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ ÚÈÎfiÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ¤Ó· Ì›ÁÌ· Ù˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿˜ Î·È ·ÓıfiÙ˘ÚÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ô‰ËÁÔ‡Û ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ χÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë Â› ÙfiÔ˘ ·Ú·Û΢‹ Ù˘ ÍÈÓ‹˜ Îڤ̷˜ (smetana). To 2003 Î·È ÂÓÒ ·ÎfiÌ· ˙Ô‡ÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ›¯·Ì ÙËÓ È‰¤· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ Balthazar, ÌÈ·˜ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÎÔ‡Ù˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ·fi ¤Ó· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi: ·ÏÈ¿ ÙÂÙÚ¿‰È·, ‚È‚Ï›·, ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ οÚÙ˜ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ӷ ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ·fi ͤӷ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘ ’60 Î·È ’70, ʈÙÔÁڷʛ˜, ·ÚÓËÙÈο, ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜. √ ¡›ÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È Â›¯·Ó ηı·ÚÔÁÚ·Ê› Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ·ÁÁÏÈο ÁÈ· Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÏ¿Ù˜ ‹ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ

∆‡Ô. ∂Ì›˜ ‰È·Ï¤Í·ÌÂ Î·È ¿ÏϘ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·›Ë. TËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÔÎÈÌ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. ŸÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó Â›¯·Ó ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. ÕÏϘ ¿ÏÈ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Á¢ÛÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË Î¿ÔÈˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ/Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, Ô˘ ‰ÔΛ̷˙·Ó fiÛ· Í·Ó·Ì·ÁÂÈÚ‡·ÌÂ. ∫¿ı ٤ÙÔÈÔ Á‡̷ ‹Ù·Ó ÁÈÔÚÙ‹ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ Î·È ·fiÏ·˘Û˘. ∆Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘˜. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÁÈ· ÛÈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ŒÙÛÈ Ù· ˘ÏÈο ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î¿ı ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË Ì¿ÁÂÈÚ·. °È· Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿, ÊÙÈ¿Í·ÌÂ Î·È ¤Ó· ÛÂÏȉԉ›ÎÙË Ì ÙȘ ÔÛÔÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙˆÓ ÈÔ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ٷ ÚˆÙfiÙ˘· ΛÌÂÓ·, ÌÈ·˜ Î·È Ì·˜ Ê¿ÓËΠӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ÁψÛÛÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ø˜ ÍÂÓfiÁψÛÛÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ∫·›Ë Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì ÂÌÌÔÓ‹ οÔȘ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ .¯. food processor, à volonté Î.¿., ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÊÚ¿Û·ÌÂ, fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ê‹Û·ÌÂ Î·È Î¿ÔȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó .¯. ÛÊÔ˘ÓÈ¿˙ˆ, ÏÂÌÔÓ›˙ˆ, ÌÔ˘Ì¿ÚÈ ÎÏ. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÓÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÏȤ˜. ŒÙÛÈ, οÔÈ· ·fi Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ¿ÏÏ· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· ‹ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∆¤ÏÔ˜, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ª·ÓfiÏË ™·‚‚›‰Ë Ô˘ Ì ¢ڇÙËÙ· „˘¯‹˜ Î·È ÁÓÒÛ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Balthazar. §›Ï· ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ – µ·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÂϤ΢


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 10


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 11

√ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÓԛͷÌ ÙÔ Balthazar ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi °À¡∞π∫∞ °π∞ ∆∏¡ ∞ªºπ§∂°√ª∂¡∏ ·˘Ù‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ˙ËÙ‹Û·Ì ÙËÓ ÁÓÒÌË Ù˘ ∫·›Ë˜ ∆ÛÈÙÛ¤ÏË, Û˘ÁÁڷʤˆ˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÂÛÙˆÚ¿Ó “Balthazar”, fiÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ¡›ÎÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È ÔÈΛÏË ÎÔ˘˙›Ó·. ∏ ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· Î·È ÓÔ˘‚¤Ï˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ŒÚÁ· Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, π·ˆÓ›·, µÚ·˙ÈÏ›·, πÛ·Ó›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô, Ì ٛÙÏÔ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÔψÓfi, ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·fi ÙËÓ §›Ó· ∫¿Û‰·ÁÏË Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 1979. “∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘”, ϤÂÈ Ë ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË, “Â›Ó·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ÂÓÒ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Î·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿”. ¶¤ÛÙ ̷˜ fï˜, ΢ڛ· ∆ÛÈÙÛ¤ÏË, Ë È‰¤· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ¤Ó· ÚÂÛÙˆÚ¿Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ̿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÂÓÔ‡ ‰Â›¯ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ Û·˜ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó; £· ‹ıÂÏ· ηْ ·Ú¯‹Ó Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ¯Ú˘ÛÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¯¿È. °È·Ù› Ë Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ηٷӷÁηÛÙÈ΋, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Û ̤ӷ ÚÔÛˆÈο ·ÛΛ ÌÈ· ÁÔËÙ›· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÌÈ· ·ÌÂÛfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ, Ì ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Á‡Û˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÌÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ¤Ó· Ê·ÁËÙfi, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤¯ˆ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì fi,ÙÈ ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, Û ‰fiÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ı˘Ì¿Ì·È È·. ŒÂÈÙ· Ë Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜, ÔÈ Ì›ÍÂȘ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÁÌ·. ∫¿ÔÙ ÙÚÒÁ·Ì Ì ÌÈ· Ê›ÏË ÌÔ˘ ÛÙÔ Balthazar. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÛÔ‡· ·fi ÎÚ¤·˜, ÌÂÙ¿ ÎÚ¤·˜ Ì οÔÈ· ηÊÂÙÈ¿ Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÔfiÙÂ Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: ‹Ù·Ó ¤Ó· ηʤ Á‡̷! ∆· ¯ÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Á‡ÛË Ô˘ ÈηÓÔÔÈ›ٷÈ. ∂›Ó·È fiϘ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ,

·fi ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÙËÓ fiÛÊÚËÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ÎÔ‹. ∆Ô ÛÈÁÔ‚Ú¿ÛÈÌÔ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ∂›Ó·È ¤Ó· ·ÈÛıËÛÈ·Îfi Ú¿ÁÌ· Ë Ì·ÁÂÈÚÈ΋! ∫·È ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÊÔÚ¿; ∞ ‚¤‚·È·! ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ Î·Îfi Ê·ÁËÙfi ‹ Ì ÙËÓ Î·Î‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ∆Ô Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. §fiÁÔ˘ ¯¿ÚË ÔÈ ˙ÂÛÙ¤˜ ÛÔ‡˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÔ, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ ÚÂÛÙˆÚ¿Ó, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ; ™ÙÔ Û›ÙÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ Ôχ Û˘¯Ó¿, Ì Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, Ì fi,ÙÈ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Â›Ì·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ‹ ‰ÂÓ ÌÔ˘ οÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Î¤ÊÈ Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ˆ, ÙfiÙ ̷ÁÂÈÚ‡ÂÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋, Ô˘ ‚¤‚·È· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˜ ÎfiÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¡·È, ÎÈ ·˜ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ¯¿ÏÈ·, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ. ŒÂÈÙ·, Ù· È¿Ù· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ϤÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ȉ¤· ÌÔ˘ ÛÙÂÚ› ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡. ∞˜ Ù· χÓÔ˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ·. £· ›¯·Ù ӷ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ¢ÎÔÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ; ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ù· ÌϤÓÙÂÚ Î·È Ù· Ì›ÍÂÚ, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ, ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÈʇϷÍË. ªÂ Ù· Ì›ÍÂÚ, ¤¯ÂȘ ¤ÙÔÈÌË ˙‡ÌË Û ÙÚ›· ÏÂÙ¿ Î·È Ì ÌÈ· ¤ÙÔÈÌË ˙‡ÌË ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù· ¿ÓÙ·, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ›Ù˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ Î·Î¤˜ ̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ¤ÌÓ¢ÛË ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋. °È’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ı· ÚfiÙÂÈÓ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ϥ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, ¤ÙÔÈ̘. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 12

ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜. °È·Ù› Ù· ˘ÏÈο ÛÔ˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÈ Ó· οÓÂȘ. ⁄ÛÙÂÚ·, ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Ì·ÁÂÈÚ¤„ˆ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ, ÛÙ¤ÏÓˆ Ù· ·È‰È¿ Ó· Ê¿Ó ¤Ó· ¤ÙÔÈÌÔ Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ‹ ÊÙÈ¿¯Óˆ ÌÈ· ·Ï‹ Û·Ï¿Ù·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∫·È ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË, ı· Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û· Ó· ÌÔ˘ ›Ù ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û·˜ ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Balthazar. ∆Ô Balthazar, ÙÔ ·ÓԛͷÌ ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Â› ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ◊Ù·Ó ÁÈ· Ì·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ›¯·Ì ÙËÓ È‰¤· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔÈ΋. ¢ËÏ·‰‹, Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘Ù‹ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Balthazar. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË fï˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ȉ¤·˜ ‹Ù·Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙË, ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÌËı¢fiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔÈο ›‰Ë, fiˆ˜ ÏÔ˘Î¿ÓÈη ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÙÛÔÊ¿È, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚Úԇ̠ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÙÛÈ Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙȘ ¤ÙÔÈ̘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì ÔÏϤ˜ ‚¤‚·È· ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û·Î¿ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ Î·È ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙·. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ·

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹Ù·Ó ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓË, ÁÈ·Ù› Ô ŒÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È Î·¯‡ÔÙÔ˜ ÂÏ¿Ù˘, ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ʷÁËÙ¿ Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹. ¡ÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ê·ÁËÙÒÓ Û Ӥ˜ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·ÓԛͷÌ ÙÔ Balthazar, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Î·Ï‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È Ë ·Ú·Û΢‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηϋ˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ¶·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· Ì·˜ Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ‚·ÚÈfiÌ·ÛÙÂ. ∏ Ì·ÁÂÈÚÈ΋, ÏÔÈfiÓ, ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÓ. °È·Ù› ‚¤‚·È· fiÏÔÈ ÙÚÒÌÂ Î·È fiÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠·Ó Ê¿Á·Ì ηϿ ‹ ·Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì·˜ “οıÈÛ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È”. ª· ÙȘ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ‚·ıȤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, Ì·˜ ÙȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·˚Τ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜. ∆· ¯ÔÈÚÔÛÊ¿ÁÈ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ, ÛÙËÓ ∆‹ÓÔ, ÛÙËÓ ª‡ÎÔÓÔ, Â›Ó·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹. ∆fiÙÂ, Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ¯Ô›ÚÔ˘, ÙÔÓ ÛÊ¿˙Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› οÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È ÙȘ ÏÔ‡˙˜, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ˙·ÌfiÓ ·fi Ù· ‰‡Ô ÊÈϤٷ ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ¯Ô›ÚÔ˘, „Ë̤ÓÔ Ì Ì·¯·ÚÈο Î·È ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· (·˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙËÓ lonza Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚÛÈ΋). ∏ “·ÌÔÈ‚‹” ÁÈ· ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÁϤÓÙÈ Ì ÙÔ ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¯Ô›ÚÔ˘, Ì ÌfiÏÈÎÔ ÎÚ·Û›, ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÛΈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ̤۷ Û ÌÈ· ·Á·ÓÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁÈÔÚÙ‹ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ. ÿ‰È˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ì ‚Ú·ÛÙ‹ Á›‰·, ÎÚ·Û›, ÓÙÔ˘ÊÂÎȤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì fiÚÁ·Ó·. ∞ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Á‡̷ٷ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ‚fiÚÂÈ· ∂Ï‚ÂÙ›·, Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 13

·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ì›· ·¯ÓÈÛÙ‹ ηÙÛ·ÚfiÏ·. ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ›ÙÛ˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ¶¿Óˆ Û ¤Ó· ·ψ̤ÓÔ ˙˘Ì¿ÚÈ, Ë ÊÙˆ¯È¿ Ì¿Ó· ¤‚·˙ fi,ÙÈ ¤‚ÚÈÛΠÛÙÔ Û›ÙÈ. ¡ÙÔÌ¿Ù˜, Û·Ú‰¤Ï˜, Ù˘ÚÈ¿, ÈÂÚȤ˜, ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÛıÂÙ ˙·ÌfiÓ ‹ Ì¤ÈÎÔÓ ‹ ÏÔ˘Î¿ÓÈη. ∆Ë ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ “·ÓÔȯً” ›Ù· ¤‚·˙·Ó ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ¤ÙÚˆÁ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙË ÛÈÌÈÁ‰·Ï¤ÓÈ· ÔϤÓÙ·. °ÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È Ù· ÂÏ‚ÂÙÈο ÊÔÓÙ‡ (fondue) Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ï¢Îfi ÎÚ·Û› Î·È ÙÔ Ù˘Ú›, ‚Ú·Ṳ̂ӷ Û ÌÈ· ¯‡ÙÚ·, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó, Ì ÂȉÈο Ì·ÎÚÈ¿ ÈÚÔ‡ÓÈ·, ‚Ô˘Ù¿Ó ̤۷ ÛÙÔÓ ·¯ÓÈÛÙfi ¯˘Ïfi ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔ˘ÎȤ˜ „ˆÌ›. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ì ÎÚ¤·˜, fiÔ˘ ÛÙË ¯‡ÙÚ· ÙËÁ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ï¿‰È Î·È fiÏÔÈ Ì ٷ ›‰È· Ì·ÎÚÈ¿ ÈÚÔ‡ÓÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·˜, Ù· ‚Ô˘Ù¿Ó ÛÙÔ Ï¿‰È ÁÈ· ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Û ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ·fi Û¿ÏÙÛ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿. ª·ÁÂÈÚÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ‡Ô˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·’ fiÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ı·ÏˆÚ‹. ∞˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î·Ï‹˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ‰›ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ƒÔÏ¿Ó ª·ÚÙ Û ÌÈ· ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi: ™Â ¤Ó· ·ÏÈfi ÊÈÏÌ, Ë ˘ËÚ¤ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÊË̤ÚÈÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ηٿÛÎÔÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ˜ Û °¿ÏÏÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ: “∞, ÂÛ‡ Â›Û·È §ÔÚ¿Ó! £· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ ÌÔ˘”. ∫È ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó Ô ÛÈÔ‡ÓÔ˜ ·ÔηχÙÂÙ·È: “∫È ÂÁÒ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ· ·fi ÙÔ ÌÈÊÙ¤ÎÈ ÌÔ˘!” ŒÛ¯·ÙË Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∆Ô Ó· ÙÚÒÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈÊÙ¤ÎÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ƒÔÏ¿Ó ª·ÚÙ, “·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ê˘ÛÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·”. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ìfi‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,

Ô˘ “Ï‹ÙÙÂÈ” ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È Ë ·Ú·Û΢‹ Â͈ÙÈÎÒÓ Î·È ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ÓÔ˘‚¤Ï ΢È˙›Ó” (nouvelle cuisine), Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ̷ÁÂÈÚÂ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· ÎÏ. ÕÚ·ÁÂ Â›Ó·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ‹ Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·;

∞ı‹Ó·, 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1983. ∞ÔÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi ∆‡Ô, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ Balthazar, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓȉԘ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ª·ÚÁÎÂÚ›Ù °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú.


0. EISAGWGIKA

18

10-11-10

13:08

Page 18


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 14

∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ Ù˘ §›Ï·˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ¡›ÎÔ, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1972.


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 15

§π§∞ ¶∞§∞π√§√°√À

ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜

°π∞ ª∂¡∞, Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Balthazar ÍÂΛÓËÛ ¤Ó· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ 1970. ◊ÌÔ˘Ó ÂÙ¿ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Â›Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ, Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ë ∫·›Ë, Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘, ηıÈṲ̂ÓÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÙÚ·¤˙È, ÛÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ Û›ÙÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌÔ¯¿ÚÔ˘˜. ∂Ì›˜, Ù· ·È‰È¿, ›¯·Ì Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ô Ì·Ì¿˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô – ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙfiÙ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Î·È ÛȤÛÙ·. ∆Ô Ê·ÁËÙfi ›¯Â ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙ› Î·È ÂΛ Ô˘ ÙÚÒÁ·ÌÂ, ϤÂÈ Ô Ì·Ì¿˜: “∂ÚˆÙ‡ÙËη ¤Ó· Û›ÙÈ”. £˘Ì¿Ì·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÛËÎÒÛ·Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ·fi Ù· È¿Ù· Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿Í·Ì Ì ÂÚȤÚÁÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂÚÓÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÔ›ÓÈη ÌÚÔÛÙ¿. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Â›¯Â ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ. ◊Ù·Ó, ϤÂÈ, Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÂÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈ¿, fiÌÔÚÊÔ, ÂÚ‹Ê·ÓÔ Î·È ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔ. “™Î¤ÊÙËη fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ ·Ó··Ï·ÈÒÛˆ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ¤Ó· ηÏfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ”, › ¤ÂÈÙ·. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‹‰Ë ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∏ ‰‹ÏˆÛË Ì·˜ ¿ÊËÛ ¿ÊˆÓÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ÙfiÙÂ

ı· ›¯Â ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∂ÁÒ, fiÓÙ·˜ Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È Ë ¯·˚‰Â̤ÓË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ı· η٤ÏËÁ Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ “·Ï¿ÙÈ”, Ì ÔÏ˘ÂÏ·›Ô˘˜, ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÂÙ¿ ÂÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›. ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¿ÏÏ·Í ‰Ú·Ì·ÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∆Ûfi¯· Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Balthazar. ◊Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, Ô˘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ÂËÚ¤·Û ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∆Ô fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· fï˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 1970, Ì ÙË ¯Ô‡ÓÙ· ÛÙÔ ÊfiÚÙ Ù˘, Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ “‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘” ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙË. ∏ fiÏË ¯ÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ̷ӛ· ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·, ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó. ∆· ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ È Î·È ÊÈ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿ÎÔ̄˜ Î·È ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∆Ûfi¯· Â˘Ù˘¯Ò˜ ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ÃÙ›ÛÙËΠÙÔ 1904 ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ ÕÁÁÂÏÔ ¶˘ÚÚ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙÈ·¯Ó ʷӤϘ, Ì¿ÏÏÈÓ˜ Î·È ‚·Ì‚·ÎÂÚ¤˜. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ë ¤·˘ÏȘ, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ΋ˆÓ –Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÂÍÔ¯‹ ¿ÏψÛÙ– fiÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò·, ̤¯ÚÈ Î·È ÂÏ¿ÊÈ·. ∞fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ô ¶˘ÚÚ‹˜ ›¯Â ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ¿Ùو̷: ›¯Â ¿ıÔ˜ Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿. °È· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ô˘ÏÔ‡Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΋Ô˘. ∫¿Ô˘ ̤۷ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930, ¯ÚÂÔÎfiËÛ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÙÔÓ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ΋Ô Î·Ù·Û¯¤ıËΠ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Û·Ó ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏÂÈÊı› Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙ¤Á·ÛÂ

™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ §›Ï·, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1972.


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 16

ÚfiÛÊ˘Á˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÛÙÂÁÔ˘˜, fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· Ì ʇÏÏ· ÎfiÓÙÚ·-ϷΤ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ∞fi ÙÔ 1960 Î·È ÌÂÙ¿, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÊı› ÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì ÌfiÓÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ Á¿Ù˜ Î·È ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿. ™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ 1964, ‰Ô‡Ï¢ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢ÔÍÈ¿‰Ë Û·Ó ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘Ó¯Ҙ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ ÁÔ‹Ù¢ ·Ó¤Î·ıÂÓ, ÌÈ·˜ Î·È ‹Ù·Ó ·fi ÁÂÓÓËÛÈÌÈÔ‡ ÙÔ˘ “ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”. ∆Ô 1970 Ë ¯Ô‡ÓÙ· ηٿۯÂÈ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, Ù˘ ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¢ÂηԯÙÒ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂΛӢ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ ƒfi‰Ë ƒÔ‡ÊÔ, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ÙÔÓ ∆Û›Úη Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·›ÚÓÂÈ Î·È ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ϤÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎÈÓËÙÔÔÈ›ٷÈ. ∆fiÙ ʷ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ ·Á¿˜: Ù· ·ÏÈ¿ Ú¿Ì·Ù· Î·È ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋.

∆Ô fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ Í·Ó·ÊÙÈ¿¯ÙËΠ̠ÎfiÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ‹ıËΠ̠·ÏfiÙËÙ· Î·È ÚˆÙÔÙ˘›·. √ ¯ÒÚÔ˜ ·¤Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜, Ì ٷ‚¿ÓÈ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì Á‡„ÈÓ˜ ÌÔÚÓÙÔ‡Ú˜, ÌÚÔ‡ÓÙ˙ÈÓÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÏ˘ÂÏ·›Ô˘˜, ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ›Ó·Î˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. √ ÙfiÓÔ˜ fï˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹˜. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡ÛÂ, ÙË Û˘Ó‰‡·Û·Ó Ì ٷ ÂÎÙÂÓ‹ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÛÌ·Ù· Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Â›‰Ô˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ ÔÓfiÌ·Û·Ó Balthazar (ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ‚Ï. Û. 56-57). Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì·Á·˙›, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·: Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ∆Ô Ì·Á›ÚÂÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Á‡Û˘, Ù˘ Ì˘ÚÔ˘‰È¿˜, Ù˘ ˘Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. √È ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ë Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Balthazar, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ¿ÏÏ·˙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È, Ô‡Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Î‡ÎÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ. §ÔÁÔÙ¤¯Ó˜, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÌfiÓÈÌÔÈ ‹ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÛÙÔ Balthazar ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¢ÚÂıÔ‡Ó, Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ∆Ô ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙ¤Á·Û ÙÔ Balthazar, ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘ Î·È ∆Ûfi¯·, ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÏfiÎËÔ˘˜. “¢ÂηԯÙÒ ∫›ÌÂÓ·”, ∫¤‰ÚÔ˜ 1970. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÂȉÈÔÚıÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÏÈfi ÔÙËÚ¿ÎÈ.


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 17

ȉ¤Â˜ Î·È ·fi„ÂȘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ¿ÓÂÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë ‹Ù·Ó ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·Ïfi¯ÂÚ· Î·È ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÙËÓ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÎÚÈÙÈ΋, ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘, ‰Ô‡Ï¢·Ó ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Í˘Ó· ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô Î·È ¿„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤, ‹Ù·Ó οı ÙÈ ·Ú¿ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜: ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ¿ÓÂÚÁÔÈ, ͤÓÔÈ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ·ÁˆÓ›· Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ Balthazar. ªÂ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ‚ÔËıfi Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙÚÈ· Û ÔÏÏ¿ Â›‰·, ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊ‹, ÙË ƒÔ‡Ï· ÃÚËÛÙ›‰Ë, Ô ¡›ÎÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∫·›Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο οı ‚Ú¿‰˘, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜ “Ù· ·È‰È¿”, ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜. √È ÔÏÏÔ› Î·È Î·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁˆÓ ¤·ÈÍ·Ó Â›Û˘ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Balthazar. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó, ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÙÚ¿‚ËÍÂ Î·È Û ¯ÚfiÓÔ Î·È Û ÎfiÛÙÔ˜, Ôχ ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘. ŒÂÈÙ·, ÔÏÏÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔÌ‹ı¢·Ó ÙËÓ ∫·›Ë ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ¤ÊÂÚÓ·Ó Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο ‹ ‰˘Û‡ÚÂÙ˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∆¤ÏÔ˜, Ë Û˘Ó¯‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Î·È Ë ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ Balthazar ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙfiÙÂ, Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÙÔ˘ Balthazar Ô˘ Ù˘ÒıËΠ̠ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÏÈÛ¤ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ï·‰› ¯·ÚÙfiÓÈ, 1973.

We play about with our food; we enjoy cooking, and we cook for those who enjoy eating. We'd rather not have to sell plain, unimaginative things like steaks, even though we have very good ones. Eating should be an adventure, and at BALTHAZAR you can choose, for instance, from a Faroese recipe right through Flemish carbonnade to a Bengali curry, and a Jamaican tart to top it all. And we get bored so easily that we change our menu whenever we feel like it – which is quite often. The other things we offer are discreet and thoughtful service in the comfortable drawing-rooms of a restored 1904 mansion. While you have a drink in the bar before dinner, you can browse around among our unique collections of old marine paintings – the largest collection in Greece – period bottles and glasses. Incidentally, for cool summer meals we have the largest garden in the centre of Athens; less than a stone's throw from the U.S. Ambassador's residence.


0. EISAGWGIKA

10-11-10

13:08

Page 19

∂ÁÒ ÌÂÁ¿ÏˆÛ· ̤۷ ÛÙÔ Balthazar. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯ÙÈ̷ۛÙÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ̤ӷ, Û˘ÓÙÂϤÛıËΠÂÓÒ Â›¯· ‹‰Ë ʇÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜. ŸÛÔ ‹Á·ÈÓ· Û¯ÔÏ›Ô, Á‡ÚÓ·Á· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Ì·Á·˙›, ¤ÙÚˆÁ· ÛÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤ Ì·˙› Ì ÙË ı›· ÌÔ˘ ÙË ƒÔ‡Ï· Î·È ÌÂÙ¿ ¤Î·Ó· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘, ÂΛ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ì·˚ÓÙ·ÓÔÛ·Ï¿Ù· Î·È ÙËÓ Îڤ̷ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÚÙ· ∆˙·Ì¿Èη. ŸÙ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌÔ˘Ó Î¿Ô˘, ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ›ÙÂ Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ›Ù ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ¤‚·˙· Î·È ÂÁÒ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·. ∆· ηÏÔη›ÚÈ· ‰Ô‡Ï¢· Ù· ‚Ú¿‰È· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ó‡ÛÙ·˙· Î·È ‹Á·ÈÓ· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, Û ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ηӷ¤ Î·È ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó. √ Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˜ Î·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi “ÎÚËÛʇÁÂÙÔ” ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÙȘ ‰˘Ô ÎÔÏÏËÙ¤˜ ÌÔ˘. ∂Λ, ÛÙÔ „ËÏÔÙ¿‚·ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ¤‚ÏÂ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙÔ ª·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ŒÏÂÓ·˜, ›¯·Ì ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Ì·˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, „ËÏ¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ Â‡ÎˆÓ Ô˘ ¤ÁÏÂÈÊ·Ó ÙÔ Û›ÙÈ. ∆· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ‚Ú¿‰È· Í·ÏÒÓ·Ì ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·ÏÎfiÓÈ Ì ٷ ÎÔψӿÎÈ· Î·È ¯·ÛÎÔÁÂÏ¿Á·Ì ÂÓÒ Ô ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ˜ ‹¯Ô˜ ·fi Ù· ÔÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· È¿Ù· ÌÂډ‡ÔÓÙ·Ó Ì ٷ ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Î·È ·˘Ù‹ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘. ∆Ô Balthazar ÙÔ ·Á·Ô‡Û· Ì ¿ıÔ˜. ∞Á·Ô‡Û· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, Ì ¤Ì·ı οÙÈ. ∞Á·Ô‡Û· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ›¯Â ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ Î·È „‡ÙÈÎÔ˜, ÁÈ·Ù› ·¤Ó ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ̤۷ ·fi Ù· ›‰È· ÙÔ˘ Ù· ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡ÛÂ. ∞Á·Ô‡Û· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÎÏËÚ‹,

·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· Â›Ì·È Û›ÙÈ ÌÔ˘. °È· ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ∆Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Balthazar ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1973 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1983, fiÙ·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ ˘ÂÓÔÈΛ·Û ÛÙÔÓ ·ÏÈfi Î·È ¤ÌÈÛÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË ∫ÔÎÎfiÛË, Ô ÔÔ›Ô˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ µ·Û›ÏË ¶··ÚÔ‡Ó·, ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ ·ÏÈfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Û Bar-Restaurant. ∏ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 ›¯Â ÌÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. ªÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È·, ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÈÔ Â‡ÎÔÏ· È¿Ù· Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿Ú· ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ÒıËÛË Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. √ ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÛÎÏËÚ‹˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·È. ∏ ∫·›Ë ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ “ÎÏÂÌ̤ÓÔ” ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¿ÂÈ Î·È Ì¤ÓÂÈ, ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ È·, ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ª‡ÎÔÓÔ, ÛÂÚÁÈ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ °È·Ïfi Î·È ¯·˙‡ÔÓÙ·˜ Ù· η˝ÎÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·’ ÙË ¢‹ÏÔ. ∂ÁÒ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ¤Ê˘Á·, ÛÔ‡‰·Û·, Á‡ÚÈÛ·, ¤„·Í· Î·È ·ÎfiÌ· „¿¯Óˆ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Balthazar ÌÔ˘: ¤Ó·˜ ηıÚ¤ÊÙ˘, ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÚÔ‡ÌÈ, ¤Ó· ·ÏÈfi ÔÙ‹ÚÈ, ÌÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË Û˘ÓÙ·Á‹, ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∫·È ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜, Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë Î·È Ë ƒÔ‡Ï·, ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ È· ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ÙÔ Balthazar Û·Ó ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Û·Ó Âȯ›ÚËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Û Ӥ· ¯¤ÚÈ·, ÁÈ· Ó¤Ô ÎÔÈÓfi. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„ˆ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·: ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ·ÏÈfi Û›ÙÈ, ÁÂÌ¿ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

§›Ï· ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ª‡ÎÔÓÔ˜ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2009

∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì ԉËÁ›Â˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜. ∆Ô Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ô Î·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˜ Mike Keeley.


0. EISAGWGIKA

12-11-10

13:47

Page 39

µ∞°°∂§∏™ ¶∂§∂∫∏™

Balthazar, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∆√¡ ™∂¶∆∂ªµƒπ√ ∆√À 1996 Ë Ê›ÏË §›Ï· ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ Ì ›¯Â ηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Balthazar ›¯Â Ô˘ÏËı› ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ›¯Â ۯ‰fiÓ ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘. ªÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÓÂ. ∆Ô Balthazar ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¢˘Ó·Ùfi˜ ηʤ˜ ÙÔ Úˆ› ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ̤۷ Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, ·ÎÈÓËÛ›·˜, ÌÔ˘‰È¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∆¤ÏÔ˜, ‹Ù·Ó Ë Ï¤ÍË Ô˘ ÛÈÁÔÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛ ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ë §›Ï·. £· ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÛΤÊÙËη, ı· ÈÛÔ‰ˆı› ·fi ÙÔÓ ·‰˘ÛÒËÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ª‹Î·Ì ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ‹Á·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Á›Á·ÓÙ·. ∞Ì›ÏËÙÔÈ ÂÚ¿Û·Ì ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ÛȉÂÚ¤ÓÈ·˜ ·˘ÏfiÔÚÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Í‡ÏÈÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÚÙ·, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯oÏ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. •·Ó¿‚ÏÂ· ¿‰ÂȘ ÙȘ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙ· ˘¤Úı˘Ú·, ÙÔ˘˜ ηÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÔÏ˘ÂÏ·›Ô˘˜ Ô˘ ÚˆÙÔ›‰· Û·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ̤۷ ÛÙË ‚·‚Ô‡Ú· Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÌÔ˘. ∆ÒÚ·, ÌÈ· ÛȈ‹ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜, ÌÈ· ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, ›¯Â ÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞Ì‹¯·Ó· ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ı·˘Ì¿˙ˆ. ∫·Ù‚‹Î·Ì ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ¢Âο‰Â˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Û·Ë. ¶·Ú·Î¿ÏÂÛ· ÙË §›Ï· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÍÂÚ, ÙË Ì·ÓÙÂ̤ÓÈ· ηÙÛ·ÚfiÏ·, ÙËÓ ÎÔ˘Ù¿Ï· ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙË Û¯¿Ú· ÁÈ· ÙȘ ¯‹Ó˜… ∏ §›Ï· Ì ÙÚ¿‚ËÍ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∞Ó‚‹Î·Ì ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ. ªÈ· ·›ıÔ˘Û· ۯ‰fiÓ ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÛÙÔÈ‚·Á̤ӷ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Ù·„È¿ Ì ÊÈÏÌ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê›ÏˆÓ Â›¯·Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ ÂΛ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ¶ÈÔ ‰›Ï·, ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÊÚ¿ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. ∆Ë Û¿Û·ÌÂ Î·È Ì‹Î·Ì ̤۷ ·ÙÒÓÙ·˜ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∏ ™˘Ó¤¯ÂÈ·” Ô˘ ›¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜, ÎÚ˘Ì̤ӷ ·fi ÙfiÙ ÂΛ. ª¿˙„· ÌÂÚÈο Ù‡¯Ë. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ, ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÁÂÌ¿ÙË Ì ηڤÎϘ. ∫Ï›۷Ì ÙËÓ fiÚÙ· Î·È Î·Ù‚‹Î·ÌÂ. ŒÛ·Û· ÌÈ· ‚ÈÙÚ›Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÁÂ Î·È ¤‚·Ï· ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ηÌÈ¿ ÂÈÎÔÛ·ÚÈ¿ ·ÏÈ¿ ∏ ™˘Ó¤¯ÂÈ·: ªËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÎÚÈÙÈ΋˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡-ıˆÚËÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1973, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ∞ϤͷӉÚÔ ∫ÔÙ˙È¿ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÚˆÓ›ÙË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙÈ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ› ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ∫¿Ùˆ, Û¯¤‰ÈÔ-Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÎÚÈı¿ÎË ¿Óˆ Û ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ Balthazar, Á‡Úˆ ·fi “ÁÎÚ·Ê›ÙÈ” Ì ÛÚ¤È ·fi ÙË Ó·ڋ ÙfiÙÂ, §›Ï· ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘.


0. EISAGWGIKA

12-11-10

13:47

Page 40

ÔÙËÚ¿ÎÈ·. ¶‹Á· ÛÙÔ Ì·Ú Î·È ¤ÎÏ„· ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÚ·ÙÔ˘˜, ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘›ÛÎÈ (Ë Ï·ÁÓ›· Ù˘ ÎÏÔ‹˜). ∫ÔÈÙ·¯Ù‹Î·Ì Ì ÙË §›Ï· Î·È ÁÏÈÛÙÚ‹Û·Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ó·˜ ÛÈÁ·Ófi˜, ۯ‰fiÓ ˘fiΈÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Î·Ó Ó· ·Ú·‰Â¯ıÒ ˆ˜ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Á·. ÃÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÈÛˆÁ˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ı˘Ì‹ıËη ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¿ÎÔ˘Á· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ S. T. Coleridge:

ƒ›¯ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ÙÈ¿, ›‰· Í·Ó¿ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÎÚÈı¿ÎË, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÈÛÔÁ›Ԣ, Ô˘ ¤ÁÚ·ÊÂ: “§›Ï·, fiÙ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂȘ;”. ∫Ú·ÙÔ‡Û· ˘fi Ì¿Ï˘ Ù· Ù‡¯Ë Ù˘ “™˘Ó¤¯ÂÈ·˜” Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Á¤ÌÈ˙· Ì ·ÏÎÔfiÏ ‰˘Ô ÛÊËÓ¿ÎÈ·. ∆· ›Ó·Ì ÁÈ· οÌÔÛË ÒÚ· ̤۷ ÛÙÔ ÊÈ·Ù¿ÎÈ ÌÔ˘, ·Ú·Á̤ÓÔÈ ÛÙË ÁˆÓ›· ∆Ûfi¯· Î·È µÔ˘ÚÓ¿˙Ô˘.

In Xanadu did Kubla Khan A stately pleasure-dome decree: Where Alph, the sacred river, ran Through caverns measureless to man Down to a sunless sea. So twice five miles of fertile ground With walls and towers were girdled round: And there were gardens bright with sinuous rills, Where blossomed many an incense-bearing tree; And here were forests ancient as the hills, Enfolding sunny spots of greenery.

¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë §›Ï· Î·È ÂÁÒ ·ÓÙÚÂ˘Ù‹Î·ÌÂ. °È· ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Î·È Ì·Á›Ú„·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂ· Ó· Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÓ. √ÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ÊÔ‚‹ıËη οˆ˜ ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı·‡Ì·Û· ÙËÓ „˘¯‹ Ô˘ ¤‚·˙·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘˜. ∂›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ Ì·˙› Ì ÙË §›Ï· ·ÓÙÚ¢fiÌÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È Ì ÙË Á‡ÛË! §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¡›ÎÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜, ‹Úı ӷ ˙‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì·˜, ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ™˘¯Ó¿ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘, ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ԉȿ ÙÔ˘ Î·È ¤Ì·ÈÓ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿ Î·È ÙÈÌ‹ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ. °È· ̤ӷ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ̇ıÔ˜. ¢È·›ÛÙˆÛ· ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ¤ÙÚˆÁ ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÚ›‰· Ê·ÁËÙÔ‡ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ì·Á›ÚÂ˘Â Ô ›‰ÈÔ˜. ŸÙ·Ó √ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜, ¿Ó·Ú¯Ô˜ ΋Ô˜ ÙÔ˘ Balthazar, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ fi·ÛË ÛÙËÓ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓË ∞ı‹Ó·. ªÈÎÚ¿ ÔÙËÚ¿ÎÈ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÏÈÒÓ Á˘·ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Û ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ.


0. EISAGWGIKA

12-11-10

13:47

Page 41

ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ÁÈ·Ù› Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi, Ì ˆÌfi Î·È ‰ËÎÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂȘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È;”. ¢ÂÓ ¤È·Û· ηÙÛ·ÚfiÏ· ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ‹Ú ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ¤‚·Ï ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÙÔ˘. µ‹Ì·-‚‹Ì· ÌÔ˘ Ê·Ó¤ÚˆÓ fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ Ì¿ıˆ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ ÁÂÏ·ÛÙfi˜, ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ Û‚·ÛÙÒ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ·fi ÂΛӘ Ô˘ Ì ·Ê¤ÏÂÈ· ›ÛÙ¢· ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ù¤ÏÂȈÓÂ, ÌÈ·˜ Î·È Ë Û¯¤ÛË Ì·˜, ̤ۈ Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜, ̤ψÓ ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ·Á¿˘ Î·È Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ΢ÏÔ‡Û ¢¯¿ÚÈÛÙ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. µ¤‚·È·, ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÌÔ˘ Ù· Ì¿ıÂÈ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ, ·fi ÌÈ· ·Á¿Ë Î·È ÌÈ· Û˘Ó¤ÂÈ· ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙË Á‡ÛË Î·È ÙË ÌÓ‹ÌË ˙ˆÓÙ·Ó‹, Ì·Á›Ú¢·, ¤„·¯Ó· ÁÈ· ˘ÏÈο, Û˘˙ËÙÔ‡Û·, ÚˆÙÔ‡Û· ÙË §›Ï·, ÂÈÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ¿Óˆ ·fi ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È ÊˆÙȤ˜. ŒÓ· ‚Ô˘Ófi ·fi Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ì·ÁÂÈÚ‡ÙËÎ·Ó Í·Ó¿, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ, ‰ÈÔÚıÒıËηÓ, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §›Ï·˜, Ô˘ ›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÙË Á‡ÛË Î·È ÙÔÓ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ Balthazar. ªÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ê·ÁËÙÔ‡ ͉ÈÏÒıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∫·È ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹, ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ·Ó‹Û˘¯ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ›¯Â οÙÈ Ó· Ì·˜ ‰È‰¿ÍÂÈ. ⁄ÛÙÂÚ·, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Ù· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏ·(;) ÛÙÔ ¯·ÚÙ›. ªÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ۯ‰fiÓ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋. ∆È Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ, ÙÈ Ó· ÚˆÙÔÔ‡ÌÂ. ŸÏ· ‹Á·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿. ∫Ô˘Ú·ÛًηÌÂ, ·¯‡Ó·ÌÂ, ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓıËÎ·Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤Ì·ı·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÒÚ·, ÛΤÊÙÔÌ·È ˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Balthazar, ÂΛÓÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘, Â›Ó·È Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ˆ˜ “Ë Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜”. µ·ÁÁ¤Ï˘ ¶ÂϤ΢ ª‡ÎÔÓÔ˜ ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2009 ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ µ·ÁÁ¤ÏË ¶ÂϤÎË Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ·Á‹˜ οÚÚ˘!


0. EISAGWGIKA

12-11-10

13:47

Page 42

¡π∫√™ ¶∞§∞π√§√°√™

À¿ÎÈÓıÔ˜

ÃÂÈÌÒÓ·˜ 1983: Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÙÔ˘ Balthazar. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Û ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Î·È ÌÈ· οÚÙ· ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ §›Ï·, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.


6. KYRIA PIATA

10-11-10

11:12

Page 181

∫Àƒπ∞ ¶π∞∆∞


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 228

∆∞ À§π∫∞

(4 ÌÂÚ›‰Â˜)

4 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÊÈϤÙÔ ·fi ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¿¯Ô˘˜ 3 ÂÎ. ‹ 12 ÂÛηÏfi ·fi ÌÔÛ¯¿ÚÈ 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ·Ï‡ÚÈ 1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÂÛÙÚ·ÁÎfiÓ Û ÛÎfiÓË

250 ml (1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ 16 ¿ÛÚ· Û·Ú¿ÁÁÈ· ÎÔÓÛ¤Ú‚·˜ (Ï˘Ì¤Ó· Ì ¿ÊıÔÓÔ ÓÂÚfi) ‹ ÊÚ¤Ûη ηı·ÚÈṲ̂ӷ Î·È Î·ÏÔ‚Ú·Ṳ̂ӷ

·Ï¿ÙÈ

∂™∫∞§√¶ Ì Û·Ú¿ÁÁÈ· Î·È Îڤ̷

¿ÛÚÔ È¤ÚÈ 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ê˘Ù›ÓË 250 ml (1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ Ì ϛÁÔ ÎÔÓÈ¿Î

∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· Û·Ú¿ÁÁÈ· Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· ‹ Ì ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‚Ú·Ṳ̂Ó˘ Î·È ÛÔÙ·ÚÈṲ̂Ó˘ ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙·˜. ∆Ô Ê·ÁËÙfi ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÛÂÚ‚ÈÚÈÛÙ›. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÊÈϤÙÔ (¿¯Ô˘˜ 3 ÂÎ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ÂÚ›Ô˘). ∫¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ Îfi‚Ô˘Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙÚ›· ÏÂÙfiÙÂÚ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÊÈϤٷ. ∞˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ÊÈϤٷ, ·ÊÔ‡ Ù· ηχ„Ô˘Ì Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, Ù· ¯Ù˘¿Ì ̷Ϸο, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï·Ù‡ÙÂÚ·. ¢ÂÓ Ù· ÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· Û¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ›Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ı· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó. ¢È·ÙËÚԇ̠ÛÙÔ „˘Á›Ô, ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ˘ÁÚ‹ ÂÙÛ¤Ù·. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ‰Ò‰Âη ÏÂÙ¤˜ ÂÛηÏfi ·fi ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈÔ ÊÈϤÙÔ ÛÙÔÓ ¯·Û¿Ë Ì·˜. ∫ÔÛÎÈÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ·Ï‡ÚÈ ¿Óˆ Û Ϸ‰fiÎÔÏÏ· Ì·˙› Ì ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ È¤ÚÈ. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÂÛÙÚ·ÁÎfiÓ. ∂Λ ·Ï¢ÚÒÓÔ˘Ì οı ÂÛηÏfi Î·È ÙÈÓ¿˙Ô˘Ì ηϿ ÒÛÙ ӷ ʇÁÂÈ ÙÔ ÂÚÈÙÙfi ·Ï‡ÚÈ. ™Â ·ÓÙÈÎÔÏÏËÙÈÎfi ÙËÁ¿ÓÈ ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È ÙËÁ·Ó›˙Ô˘Ì ÙÚÂȘ ÂÛηÏfi οı ÊÔÚ¿ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ŸÙ·Ó ÚÔ‰›ÛÔ˘Ó, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ 1/4 ·fi ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÔ 1/4 ·fi ÙËÓ Îڤ̷ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ∞ӷηÙ‡ԢÌ ٷ ˘ÁÚ¿ ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ͇ÏÈÓË Û¿ÙÔ˘Ï·. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚ· Û·Ú¿ÁÁÈ·. ∞Ó Â›Ó·È ÊÚ¤Ûη ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ Ù· ‚Ú¿ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ›Ó˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ οو ̤ÚÔ˘˜, Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ηı·Ú›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜. ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ·, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ù· Û·Ú¿ÁÁÈ· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó Î·Ï¿. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÁÚ¿, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ϛÁË Îڤ̷ ·ÎfiÌ·. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë Û¿ÏÙÛ· ı· ‹ÍÂÈ. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Û ˙ÂÛÙfi È¿ÙÔ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· οı ÌÂÚ›‰·. ™˘Óԉ‡ԢÌ Ì ·Ù¿Ù˜ ÓÔ˘·˙¤Ù, ‰ËÏ·‰‹ Ì·Ï¿ÎÈ· ·fi ·Ù¿Ù·, ÙËÁ·ÓÈṲ̂ӷ Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô (‚Ï. Û˘ÓÙ·Á‹).

µ·ÏÈÙÛ¿ÎÈ ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ ÔÓÙÔ˘Ï¤. ∞Ϥ͢ ∞ÎÚÈı¿Î˘, 1974.


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 229

∆∞ À§π∫∞

(6 ÌÂÚ›‰Â˜)

12 ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜ ÙÚ˘ÊÂÚfi ÌÔÛ¯¿ÚÈ (ÎfiÓÙÚ· ÊÈϤÙÔ, ÙÚ·Ó˜ ‹ ÎÈÏfiÙÔ), ̤ÁÂıÔ˜ ·Ï¿Ì˘

1/2 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ı˘Ì¿ÚÈ ÙÚÈÌ̤ÓÔ 1/2 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ ÙÚÈÌ̤ÓÔ ·Ï¿ÙÈ

12 ÏÂÙ¤˜ ʤÙ˜ Ì¤ÈÎÔÓ È¤ÚÈ 5 ηÚfiÙ· ̤ÙÚÈ·, ÙÚÈÌ̤ӷ 1 ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô ÏÂȈ̤ÓÔ

™∫∞§√¶π¡π∞ °∂ªπ™∆∞ Paupiettes

125 ÁÚ. ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ê˘Ù›ÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÔÙ¿ÚÈÛÌ·

1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜ „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ 65 ÁÚ. (1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· „ÈÏÔÎÔ·ÓÈṲ̂ӷ 3 ÎÚÂÌ̇‰È· „ÈÏÔÎÔÌ̤ӷ 375 ml (1 1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) Ï¢Îfi ÍËÚfi ÎÚ·Û›

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘ Balthazar, Ì ¤ÓÙÔÓË Á‡ÛË ·fi ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο ‚fiÙ·Ó·. ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ó· Â›Ó·È ÙÚ˘ÊÂÚfi Î·È Ôχ ÏÂÙfi, ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÛηÏÔ›ÓÈ· Ì·˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ¯ÔÓÙÚÔÎÔÌ̤ӷ Î·È ÛÎÏËÚ¿. ¶·›ÚÓÔ˘Ì οı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ì Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î·È ÙÔ ¯Ù˘¿Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Ó· ÌË Û¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ›Ó˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ı· ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ. ∆· ·ÏÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÎÂ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÌÈ· „ÈÏ‹ ʤٷ Ì¤ÈÎÔÓ, Ï›ÁÔ ÙÚÈÌ̤ÓÔ Î·ÚfiÙÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô Î·È Ì·˚ÓÙ·Ófi. ƒ›¯ÓÔ˘Ì ·Ï¿ÙÈ Î·È È¤ÚÈ. ∆˘Ï›ÁÔ˘Ì Û ÚÔÏfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· Ô‰ÔÓÙÔÁÏ˘Ê›‰· ‹ ‰¤ÓÔ˘Ì Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ Ì Û¿ÁÎÔ. ™Â ¢ڇ¯ˆÚÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÛÔÙ¿ÚÔ˘Ì ٷ ÛηÏÔ›ÓÈ· Û η˘Ùfi ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÒÛÔ˘ Ó· ÚÔ‰›ÛÔ˘Ó Î·Ï¿. ∆· ‚Á¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠۠¤Ó· Ù·„¿ÎÈ. ™ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÛÔÙ¿ÚÔ˘Ì ٷ ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È Ù· ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¯ÚÒÌ·. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ, ÙÔ ı˘Ì¿ÚÈ Î·È È¤ÚÈ. ∞ӷηÙ‡ԢÌ ηϿ Î·È ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì ٷ ÛηÏÔ›ÓÈ· Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·. ™ÈÁÔ„‹ÓÔ˘Ì Û ÚÔıÂÚÌ·Ṳ̂ÓÔ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÛÙÔ˘˜ 160Æ C, ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘, ÒÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Ì Ô˘Ú¤ ·Ù¿Ù·˜ ‹ Ì ·Ù¿Ù˜ ÛÙÔÓ ·ÙÌfi.


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 230

∆∞ À§π∫∞

(6-8 ÌÂÚ›‰Â˜)

2 - 2 1/2 ÎÈÏ¿ ÓÔ˘¿ Ù˘ Û¿Ï·˜ ·fi ÌÔÛ¯¿ÚÈ

Ï›ÁÔ Û¤ÏÈÓÔ ‰Â̤ÓÔ Û ̷ÙÛ¿ÎÈ

125 ÁÚ. (1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ·Ï‡ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ï‡ڈ̷

¯˘Ìfi˜ ·fi 1 ÏÂÌfiÓÈ

1/2 Ï›ÙÚÔ (2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·) ˙ˆÌfi˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜

1/2 Ï›ÙÚÔ (2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·) Ï¢Îfi ÎÚ·Û› 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Ê˘Ù›ÓË 60 ml (1/4 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎÚ·Û› Û¤ÚÚ˘ 6 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô

ª√™Ã∞ƒπ ªÚ·È˙¤ Ì ʷÛÎfiÌËÏÔ

125 ml (1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎÚ·Û› Ì·˘ÚÔ‰¿ÊÓË 4 ηÚfiÙ· ̤ÙÚÈ·, ηı·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ÎÔÌ̤ӷ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·

80 ml (1/3 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎÔÓÈ¿Î

2 ÎÚÂÌ̇‰È· ̤ÙÚÈ·, ηı·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ÎÔÌ̤ӷ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·

2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Worchestershire sauce

1 ÎÏ·‰› Ê·ÛÎfiÌËÏÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ‹ 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÍÂÚfi

·Ï¿ÙÈ È¤ÚÈ

∆Ô „ËÙfi ·˘Ùfi Ù˘ ηÙÛ·ÚfiÏ·˜, Û˘ÓÙ·Á‹ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∫·›Ë, ··ÈÙ› ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ Î·È Î·Ïfi Ï¢Îfi ÎÚ·Û› ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·. ◊Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi È¿ÙÔ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Balthazar. ∫·ı·Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ ·fi ¤ÙÛ˜, ÙÔ ϤÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ‰¤ÓÔ˘Ì ÛÊȯٿ Ì Û¿ÁÎÔ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ, Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜. ∆Ô ·Ï·Ù›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÈÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·Ï¢ÚÒÓÔ˘Ì ηϿ. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ‚·ÚÈ¿ ηÙÛ·ÚfiÏ· ˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ηϿ ÙË ÌÈÛ‹ ÔÛfiÙËÙ· Ê˘Ù›Ó˘ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ Î·È ÙÛÈÁ·Ú›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÙÚ˘‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÊÔ‡ ¿ÚÂÈ Î·Ê¤ ¯ÚÒÌ·, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È Î·È Ù· ηÚfiÙ· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÈÛÌ· ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È. µÁ¿˙Ô˘Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Ï·¯·ÓÈο, ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ï›Ô˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ê˘Ù›ÓË Î·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô. ∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ηϿ Î·È Í·Ó·Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο. ∞Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ٷ ÎÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ·fi ÙÔ Ì›ÁÌ· ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÁËÙfi. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ ·fi ÙÔÓ ˙ˆÌfi ÎÚ¤·ÙÔ˜, ÙÔ Ê·ÛÎfiÌËÏÔ, ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ Î·È ÙÔÓ ¯˘Ìfi ·fi ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ. µÚ¿˙Ô˘Ì ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘ Û Ôχ ÛÈÁ·Ó‹ ʈÙÈ¿, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ οı ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ˙ˆÌfi Î·È Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÚ·Û›. ¢È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ Á˘Ú›˙Ô˘Ì οı ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÙÚ˘‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÊÔ‡ Ì·ÁÂÈÚ¢Ù› ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ ‚Á¿˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ì·˙› Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο Î·È ÛÔ˘ÚÒÓÔ˘Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ Î·È ÙÔ Ê·ÛÎfiÌËÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÓ¿Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· Ì·˙› Ì ٷ Ï·¯·ÓÈο ·fi ÙÔ food processor, Ó· ÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Î·ÚfiÙÔ Î·È ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ȷ٤Ϸ Îfi‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ –Ô˘ ÂÓÙˆÌÂٷ͇ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ï›ÁÔ– Û ʤÙ˜ Î·È ÙÔ ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·. ™˘Óԉ‡ԢÌ Ì Ô˘Ú¤ ·Ù¿Ù·˜.

ª·ÎÈÚ¤ÓȘ ηÙÛ·ÚfiϘ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á‹ ∆ÛÈÙÛ¤ÏË, ·Ô‡ Ù˘ ∫·›Ë, Ì ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÙÔ ÌÔÓfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ¢È·ÛÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜, Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤ÎÙÔÙ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∆· Ì·ÎÈÚ¤ÓÈ· ÛÎÂ‡Ë Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÌÈ·˜ Î·È ‰È·¯¤Ô˘Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 231

∆∞ À§π∫∞

ª√™Ã∞ƒπ ªÏ·ÓΤÙ

(8 ÌÂÚ›‰Â˜)

2 ÎÈÏ¿ ÓÔ˘¿ ÌÔÛ¯¿ÚÈ ·fi Û¿Ï·, ÛÙ‹ıÔ˜ Î·È ·fi ÎfiÙÛÈ, ÎÔÌ̤ӷ Û ÌÂÚ›‰Â˜

1/2 ÎÈÏfi ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÛÙÈÊ¿‰Ô˘

Ï›Á· ¯ÔÓÙÚ¿ ÎfiηϷ ·fi ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ

250 ÁÚ. ·ÛÚÔÌ·Ó›Ù·Ú·

1 ÎÚÂÌ̇‰È ÌÂÁ¿ÏÔ

¯˘Ìfi˜ ·fi 1/2 ÏÂÌfiÓÈ

3 Á·Ú‡Ê·ÏÏ·

·Ï¿ÙÈ

3 ηÚfiÙ· ÌÂÁ¿Ï·

¿ÛÚÔ È¤ÚÈ

Ï›ÁÔ Û¤ÏÈÓÔ

Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ

Ï›ÁÔ˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜

7-8 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ·Ú·È‹ ÌÂÛ·Ì¤Ï (‚Ï. Û˘ÓÙ·Á‹)

1 ‰·ÊÓfiÊ˘ÏÏÔ

1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ

1/2 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ Ú›Á·ÓË

∫Ï·ÛÈ΋ Á·ÏÏÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· Îڇ˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Ó‡¯Ù˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô È¿ÙÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‚Ú·ÛÙfi ÌÔÛ¯¿ÚÈ, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ۿÏÙÛ· ÌÂ۷̤Ï, ÙÔÓ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜. ™Â ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ‚Ú¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· ÎfiηϷ Û ϛÁÔ ÓÂÚfi, ›Û·-›Û· Ó· ÛÎÂ·ÛÙÔ‡Ó. ∞ÊÔ‡ ‚Ú¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ, Ù· Í·ÊÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÍÂϤÓÔ˘Ì ηϿ ÎÚ¤·˜ Î·È ÎfiηϷ. ∆· ‚¿˙Ô˘Ì Û ηı·Ú‹ ηÙÛ·ÚfiÏ·, ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi. µÚ¿˙Ô˘Ì ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÚÂÌ̇‰È ηÚʈ̤ÓÔ Ì ٷ Á·Ú‡Ê·ÏÏ·, Ù· ηÚfiÙ·, ÙÔ Û¤ÏÈÓÔ, ÙÔÓ Ì·˚ÓÙ·Ófi, ÙÔ ‰·ÊÓfiÊ˘ÏÏÔ, ÙË Ú›Á·ÓË, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ. ŸÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¤·˜ Â›Ó·È È· ÙÚ˘ÊÂÚfi, ÙÔ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ÎfiηϷ Î·È ÛÔ˘ÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘. ∞fi Ù· Ï·¯·ÓÈο ÎÚ·Ù¿Ì ÌfiÓÔ Ù· ηÚfiÙ·, Ù· ÔÔ›· Îfi‚Ô˘Ì Û ʤÙ˜. ¢È·ÙËÚԇ̠ÙÔ ÎÚ¤·˜ ˙ÂÛÙfi Û ηÙÛ·ÚfiÏ·, Ì·˙› Ì ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘. ∫·ı·Ú›˙Ô˘Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ÛÈÁÔ‚Ú¿˙Ô˘Ì Ì ϛÁÔ ·fi ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘ ÌÔÛ¯·ÚÈÔ‡. ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ϛÁÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. ŸÙ·Ó ÌÈÛÔÁ›ÓÔ˘Ó, ηı·Ú›˙Ô˘Ì ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È Ù· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÔÏfiÎÏËÚ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌÔ ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÎfiÌ·. ŒÂÈÙ· ÛÔ˘ÚÒÓÔ˘ÌÂ. ∫Ú·Ù¿Ì ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, Ù· ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ηÚfiÙ· Û ÌÔÏ, Ì·˙› Ì ϛÁÔ ·fi ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ˙ÂÛÙ¿ÓÔ˘ÌÂ. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú·È‹ ÌÂÛ·Ì¤Ï (‚Ï. Û˘ÓÙ·Á‹), ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË ÌÈÛ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, Ì ÙÔ ˙Ô˘Ì› Ô˘ ‚Ú¿Û·Ì ٷ ÎÚÂÌ̇‰È· Î·È Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È fiÛÔ ˙ˆÌfi ·fi ÙÔ ÌÔÛ¯¿ÚÈ ÛËÎÒÛÂÈ ·ÎfiÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙËÓ ÌÂÛ·Ì¤Ï ÙÔ ¿ÛÚÔ È¤ÚÈ Î·È ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘ÌÂ, Í·Ó·˙ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ì ÌÔÛ¯¿ÚÈ Î·È Ï·¯·ÓÈο. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ì Û ˙ÂÛÙ¿ È¿Ù· ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÎÚ¤·˜, Ì·˙› Ì ÎÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ·, ηÚfiÙ· Î·È Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, fiÏ· ÛÔ˘ÚˆÌ¤Ó·. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì Ì ·Ù¿Ù˜ ·ÙÌÔ‡. ¶ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì οı ÌÂÚ›‰· Ì ۿÏÙÛ· ÌÂ۷̤Ï.

Blanquette de Veau, served with pommes vapeur or rice.


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 236

∆∞ À§π∫∞

(4 ÌÂÚ›‰Â˜)

4 ÊÈϤٷ ·fi ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¿¯Ô˘˜ 2 ÂÎ. 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ì·Ï·Î·ÎˆÌ¤ÓÔ 2 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· ÎfiÎÎÔÈ Ú¿ÛÈÓÔ È¤ÚÈ ÂÏ·ÊÚ¿ Û·Ṳ̂ÓÔÈ 1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ ÙÚÈÌ̤ÓÔ

ºπ§∂∆√ Ì Ú¿ÛÈÓÔ È¤ÚÈ

1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰· Ì ÎfiÎÎÔ˘˜ (à l’ancienne) 1/2 ÛÎÂÏ›‰· ÛÎfiÚ‰Ô „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ Í‡ÛÌ· Î·È ¯˘Ìfi˜ ·fi 1/2 ÏÂÌfiÓÈ 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Worchestershire sauce ·Ï¿ÙÈ

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, Ù· È¤ÚÈ·, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙË ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô, ÙÔ ÏÂÌfiÓÈ (͇ÛÌ· Î·È ¯˘Ìfi) Î·È ÙËÓ Worchestershire sauce, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÛÙ·. µ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ÛÙÔ „˘Á›Ô, Ó· ·ÁÒÛÂÈ Î·Ï¿. ŒÂÈÙ· ÙÔ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Û ٤ÛÛÂÚ· ›Û· ̤ÚË. æ‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÈϤٷ ÛÙË Û¯¿Ú·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ „‹ÛÈÌÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘. ™ÂÚ‚›ÚÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Â¿Óˆ Û οı ·¯ÓÈÛÙfi ÊÈϤÙÔ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË Û¿ÏÙÛ·-‚Ô‡Ù˘ÚÔ Ó· ÏÂÈÒÓÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿.


6. KYRIA PIATA

23-11-10

12:07

Page 237

∆∞ À§π∫∞

(4 ÌÂÚ›‰Â˜)

4 ÊÈϤٷ ·fi ÌÔÛ¯¿ÚÈ ¿¯Ô˘˜ 2 ÂÎ. 125 ml (1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› 60 ml (1/4 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) ÎÔÓÈ¿Î 4 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· ‚Ô‡Ù˘ÚÔ 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ Worchestershire sauce 1/2 ÎÈÏfi Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· (·ÛÚÔÌ·Ó›Ù·Ú·)

ºπ§∂∆√ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ·

2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÛoÙ¿ÚÈÛÌ· ·Ï¿ÙÈ È¤ÚÈ

æ‹ÓÔ˘Ì ٷ ÊÈϤٷ ÛÙË Û¯¿Ú·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ôχ „‹ÛÈÌÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘. ∂ÓÙˆÌÂٷ͇ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·, ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·˜ Û Û·Ԙ ÌÂÓ-Ì·Ú› ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î, ÙËÓ Worchestershire sauce, ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ È¤ÚÈ. XˆÚÈÛÙ¿, ÛÔÙ¿ÚÔ˘Ì ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Û ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ù˘ ÛÔ‡·˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ˘ÁÚ¿. ¶ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì ٷ ÊÈϤٷ Ì ÙË Û¿ÏÙÛ·. °·ÚÓ›ÚÔ˘Ì Ì ٷ Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· Î·È ÛÂÚ‚›ÚÔ˘ÌÂ.

∏ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ™Ê›ÁÁ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Balthazar.

√ ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ∫·›Ë ∆ÛÈÙÛ¤ÏË Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÂÓÒ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋.


10. EYRETHRIA

15-11-10

10:58

Page 319

ª∂∆ƒ∞ ∫∞π ™∆∞£ª∞ º§π∆∑∞¡π∞

°ƒ∞ªª∞ƒπ∞

∞§∂Àƒπ

1/3 1/2 2/3 3/4 1

ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

45 60 90 100 125

ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ.

∑∞Ã∞ƒ∏

1/3 1/2 2/3 3/4 1

ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

60 100 135 150 200

ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ.

µ√À∆Àƒ√

1/3 1/2 2/3 3/4 1

ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

75 125 150 180 250

ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ. ÁÚ.

∆Àƒπ ·ÚÌÂ˙¿Ó· ÙÚÈÌ̤ÓË Ì·Ï·Îfi ÊÚ¤ÛÎÔ Ù˘Ú›

1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

80 ÁÚ. 160 ÁÚ.

1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

220 ÁÚ. 165 ÁÚ.

1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

180 ÁÚ. 90 ÁÚ. 135 ÁÚ.

ƒÀ∑π ˆÌfi ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ

∞ªÀ°¢∞§∞ ÔÏfiÎÏËÚ· ÊÂÙԇϘ ÙÚ›ÌÌ·

º§π∆∑∞¡π∞

ˡİ

1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4

ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·

ml

60 80 125 160 175 250 375 500 600 750 1

ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml lt


10. EYRETHRIA

15-11-10

10:58

Page 320

∞§º∞µ∏∆π∫√ ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ ™À¡∆∞°ø¡ ∞ÁÚÈÔÁÔ‡ÚÔ˘ÓÔ ÛÙÈÊ¿‰Ô 204 ∞˚Ú·Ó› ÂÚÛÈ΋ ÛÔ‡· Ì ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ 97 ∞ÏÈÛ›‚· 285 ∞Ì˘Á‰·ÏfiÛÔ˘· Ì ÛÎfiÚ‰Ô 96 ∞ÚÓ¿ÎÈ ÁÂÌÈÛÙfi 184 ∞ÚÓ¿ÎÈ Ì ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ ·˘ÁÔϤÌÔÓÔ 185 ∞ÚÓ¿ÎÈ ÊÚÈηۤ 183 ∞ÚÓ› Ì ‰˘fiÛÌÔ ¶ÔÚÙÔ˘ÁΤ˙ 186 ∞ÛÙ·Îfi˜ Ì Û·ÁΤÙÈ 140 ∞ʤÏÈ· ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ 241 ∞¯È‚¿‰· ÁηÚÓ› ÔÚfiÚ 139 ∞¯Ï¿‰È· ∫·ÚÓÙÈÓ¿Ï 295 µ·Ú¤ÓÈÎÈ ÌÂ Ù˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿ 108 µÈÛÈÛÔ˘¿˙ ÛÔ‡· Ì ·Ù¿Ù˜ Î·È Ú¿Û· 89 µÚ·ÛÙ‹ Û·Ï¿Ù· 247 °·ÏÔԇϷ ÁÂÌÈÛÙ‹ 208 °·Ú›‰Â˜ Ì ۿÏÙÛ· ∆·ÚÙ¿Ú 141 °·ÚȉfiÛÔ˘· 90 °¤ÌÈÛË Ì Á·Ú›‰Â˜ 81 °¤ÌÈÛË Ì ˙·ÌfiÓ 81 °¤ÌÈÛË Ì ˙·ÌfiÓ Î·È ·Ó·Ó¿ 209 °¤ÌÈÛË Ì ÎÈÌ¿ Î·È Î¿ÛÙ·Ó· 208 °¤ÌÈÛË Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· 80 °¤ÌÈÛË Ì ̋Ϸ Î·È Û¤ÏÂÚÈ 209 °¤ÌÈÛË Ì Û·Ó¿ÎÈ 81 °Î·Û¿ÙÛÔ ∞ÓÙ·ÏÔ‡ı 95 °Ï˘Îfi Ì ‚ÂÚ›ÎÔη 280 °Ï˘Îfi ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ™·ÈÓÙ ∞Ó˙ 301 ¢·Ó¤˙ÈÎÔ ·ÁÁÔ‡ÚÈ 52 ∂ÏȤ˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ 82 ∂ÛηÏfi Ì Û·Ú¿ÁÁÈ· Î·È Îڤ̷ 228 £·Ï·ÛÛÈÓ‹ Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ· 142 πÓ‰È΋ ÛÔ‡· Ì ηڇ‰· 157 πÓ‰È΋ Ê¿‚· 154 πÓ‰ÔÓËÛȷο ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Sate Dasins 227 πÓÙÈ¤Ó ÎÚ‡· ÛÔ‡· Ì ʷΤ˜ 98 ∫·ÔÓ¿Ù· ™ÈÙÛÈÏÈ¿Ó· 67 ∫·ÚÔÙfiÛÔ˘· 92 ∫¿ÚÚ˘ Á·Ú›‰Â˜ Jheenga shorwedaar 158 ∫¿ÚÚ˘ Ì ·ÚÓ¿ÎÈ Shahi Korma 163 ∫¿ÚÚ˘ Ì ·ÚÓ› Rogan Josh 162

∫¿ÚÚ˘ Ì ·ÚÓ› Yakhini Korma 161 ∫¿ÚÚ˘ Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Ï·¯·ÓÈο 164 ∫¿ÚÚ˘ Ì Ϸ¯·ÓÈο 160 ∫¿ÚÚ˘ Ì ¯ÔÈÚÈÓfi Î·È Û·Ó¿ÎÈ 165 ∫·Ú˘‰fiÈÙ· Ù˘ ºÚ·ÁΛÛη˜ 286 ∫·ÙÛÈοÎÈ ÛÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ·Ù¿Ù˜ 182 ∫¤ÈÎ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Josephine Baker 298 ∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›ÙÈÎË ›Ù· 213 ∫ÂÊÙ‰¿ÎÈ· ·fi ÙËÓ ∫¿ÛÔ 77 ∫ÂÊÙ‰¿ÎÈ· Ì ÎfiÎÎÈÓË Û¿ÏÙÛ· 199 ∫ÈÔÊÙ¿ ÁÂÌÈÛÙÔ› ÎÂÊÙ¤‰Â˜ 166 ∫fiÎÎÈÓÔ Ï¿¯·ÓÔ ÁÈ· ÎÚ¤·˜ 216 ∫fiÎÎÈÓÔ Ï¿¯·ÓÔ ÁÈ· ¿È· 207 ∫ÔÏÈÔ› à la Stelio 130 ∫ÔÓÛÔ̤ ™ÂϤÛÙ 93 ∫ÔÚÌfi˜ ™·‚Ô˝·˜ 62 ∫ÔÚÛÈηÓÈ΋ ̷ηÚÔÓ¿‰· 109 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Do-piazza 168 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ MÔ˘Û·Ï¿Ì 169 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Tandoori 170 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Vindaloo 171 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÂÛÙÚ·ÁÎfiÓ 191 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÛÈÚfiÈ ÛÊÂÓ‰¿ÌÔ˘ 172 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Ì ÛÔ˘Û¿ÌÈ 189 ∫ÔÙÔÔ˘ÏÔÛ·Ï¿Ù· 70 ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ ª¿ÚÎÔ ¶fiÏÔ 190 ∫Ô˘ÓÔ˘›‰È ÔÚÈÂÓÙ¿Ï 173 ∫Ô˘Ú·ÌȤ‰Â˜ ™Ô˘ÏÈÓÈÒÙÈÎÔÈ 284 ∫Ú·ÛÔÌÂ˙¤˜ ·fi ÙȘ º·Úfi˜ 65 ∫ڤ̷ ηڷÌÂϤ 305 ∫ڤ̷ ¶ÂÚÔ˘‚È¤Ó 292 ∫ÚÂÌÌ˘‰¿ÎÈ· ÂÙÔ˘Ê¤ 91 ∫ÚÂÌÌ˘‰fiÈÙ· ª˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎË 85 ∫ÚÂÌÌ˘‰fiÛÔ˘· ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ 91 ∫Ú¤˜ Ì ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ 192 ∫Ú‡Ô ˙ÂϤ ·fi ÊÚ¤ÛÎȘ ÓÙÔÌ¿Ù˜ 57 ∫Ú‡Ô ÚÔÛÌ›Ê Ì ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· 223 ∫Ú‡Ô „¿ÚÈ ∂˘·Óı›·˜ 128 §·Áfi˜ µÚ·˚ÏÈ¿Ó· 201 §·Áfi˜ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓ›ÙÈÎÔ˜ 200 §·Û› 178 §·¯·ÓÔÓÙÔÏÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™¿ÏÔ˘· 196 §·¯·ÓÔÛ·Ï¿Ù· µ¿ÏÓÙÔÚÊ 248 §›Ù·Ô˘ÂÚ ÔÚÂÎÙÈÎfi ÌÂ Ù˘Ú› 63 ª·ÁÂÈÚ›ÙÛ· Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· 100 ª·ÁÈÔÓ¤˙· 261

ª·ÁÈÔÓ¤˙· Ì ÛÂÏÈÓfiÚÈ˙· 261 ª·˚ÓÙ·ÓÔÛ·Ï¿Ù· 68 ª·ÓÈÙ¿ÚÈ· Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ 54 ª·ÓÈÙ·ÚfiÛÔ˘· ÙˆÓ µ¿ÛÎˆÓ 101 ª·ÚÔ˘ÏfiÛÔ˘· 102 ª·ÛÛ·ÏÈÒÙÈη ÁÂÌÈÛÙ¿ „ˆÌ¿ÎÈ· 48 ªÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Celestine 60 ªÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù· ∞Ṳ́ÓÈÎË 59 ªÂÏÈÙ˙·ÓÔÛ·Ï¿Ù· ª˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎË 58 ªÂÏÔ̷οÚÔÓ· Ù˘ £Ô‰ÒÚ·˜ 285 ªÂÏfiÈÙ· ª˘ÎÔÓÈ¿ÙÈÎË 315 ª‹Ï· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ηڇ‰È· 297 ªÈÎÚ¿ ÎÔÙfiÔ˘Ï· ·fi ÙË ™·ÓÁÎ¿Ë 188 ªÈÙÈÙ¤È ÚÔ˘Ì¿ÓÈη ÎÂÊÙ‰¿ÎÈ· 76 ªÔÛ¯¿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi Ì ÂÏȤ˜ 233 ªÔÛ¯¿ÚÈ ÁÂÌÈÛÙfi ÌÂ Ê˘ÛÙ›ÎÈ· ∞ÈÁ›Ó˘ 224 ªÔÛ¯¿ÚÈ Ì ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ÎÔ˘ÎÔ˘Ó¿ÚÈ· 234 ªÔÛ¯¿ÚÈ Ì Ú¿Û· 232 ªÔÛ¯¿ÚÈ ªÏ·ÓΤ٠231 ªÔÛ¯¿ÚÈ ªÚ·È˙¤ Ì ʷÛÎfiÌËÏÔ 230 ªÔÛ¯¿ÚÈ „ËÙfi ∞‚ÂÓÔ˘¿˙ 222 ªÔÛ¯¿ÚÈ „ËÙfi Ì Ô˘Ù›Áη ·fi ÙÔ °ÈfiÚÎÛ·˚Ú 239 ªÔ˘˜ ·ÁÁÔ‡ÚÈ 84 ªÔ˘˜ ·fi ηÓÈÛÙfi ÛÔÏÔÌfi 69 ªÔ˘˜ Î·Ú·Ì¤Ï 303 ªÔ˘˜ ÔÚÙÔοÏÈ 306 ªÔ˘˜ Û·Ó¿ÎÈ Ì „¿ÚÈ 137 ªÔ˘˜ ÊÚ¿Ô˘Ï· 307 ªÔ˘Û·Î¿˜ Balthazar 195 ª·Î-·-ª·ÏÙ 49 ª·ÎÏ·‚¿˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÈÎÔ˜ 287 ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ 304 ª·Ó¿Ó˜ ÙËÁ·ÓËÙ¤˜ 179 ª·ÚÌÔ˘Ó¿ÎÈ· ™·‚fiÚ 131 ªÈÊÙ¤ÎÈ ¶ÚÔ‚·ÓÛ¿Ï 193 ªÏÈÓ› Ì ¯·‚È¿ÚÈ 78 ªÔÚ˜ µÂÛÛ·Ú·‚›·˜ 240 ªÔÚ˜ ÎÚ‡· ÛÔ‡· ·fi ·ÓÙ˙¿ÚÈ· 103 ¡·¿Ó πÓ‰Èο ÙËÁ·ÓËÙ¿ „ˆÌ¿ÎÈ· 152 ¡·‚·Ú¤Ó ·fi ·ÚÓ› 187 ¡ÈfiÎÈ à la Romaine Ì ÓÙÔÌ¿Ù˜ ÁÏ·Û¤ 111 ¡ÈfiÎÈ ·fi ·Ù¿Ù· al pesto 110 ¡Ô‡ÈÁ Ú¿ÛÈÓ˜ ∆˙›· ∆ÂÚ¤˙· 112 ¡ÙÔÌ¿Ù˜ ∞ÚÏÂÛÈ¤Ó 56 ¡ÙÔÌ·ÙÔÛ·Ï¿Ù· ¶·Ï¤ÚÌÔ 255 ¡ÙÔÌ·ÙfiÛÔ˘· ‚ÂÏÔ˘Ù¤ 94


10. EYRETHRIA

15-11-10

10:58

Page 321

√ÌÂϤٷ Ì ·ÓıfiÙ˘ÚÔ Î·È Ì·˚ÓÙ·Ófi 120 √ÌÂϤٷ Ì Á·ÏÏÈ΋ ÙÚԇʷ 123 √ÌÂϤٷ Ì ԢÁÁ·Ú¤˙ÈÎÔ ÏÔ˘Î¿ÓÈÎÔ 122 √ÌÂϤٷ Ì Û·Ú¿ÁÁÈ· 121 √ÚÙ‡ÎÈ· ÛÙË Û¯¿Ú· Ì Ú¿ÛÈÓÔ Ú‡˙È 202 ¶¿È· Ì ‚‡ÛÛÈÓ· 206 ¶¿ÛÙ· οÚÚ˘ 149 ¶¿ÛÙ· ºÚfiÏ· 281 ¶·ÛÙ›ÙÛÈÔ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ 113 ¶·Ù¿Ù˜ ¡Ô˘·˙¤Ù 225 ¶·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù· Parmentier 245 ¶·Ù¤ Basque 74 ¶·Ù¤ ·fi ηÓÈÛÙ‹ ¤ÛÙÚÔÊ· 75 ¶·Ù¤ ·fi ¯ÔÈÚÈÓfi Û˘ÎÒÙÈ 73 ¶¤ÓÓ˜ Ì ÎÔÏÔ΢ı¿ÎÈ· Î·È Ù˘ÚÔ‚ÔÏÈ¿ 118 ¶ÂÂÚÔÓ¿Ù· 66 ¶ÂÚÛÈ΋ ÎÔÏÔ΢ıfiÈÙ· 51 ¶¤ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ 267 ¶¤ÛÙÚÔÊ· ªfiÚÓÔ˘ ¶·ÈÁÈfiÙ 132 ¶¤ÛÙÚÔʘ ∞Ì·ÓÙ›Ó 133 ¶›ÎϘ ÏÂÌfiÓÈ Neebu sirka achar 177 ¶ÈÏ¿ÊÈ Ì Á·Ú›‰Â˜ Jheenga pullao 159 ¶ÈÏ¿ÊÈ Ì ̇‰È· Î·È Á·Ú›‰Â˜ 143 ¶ÈÚÔÛΛ ¡·Ù¿ÛÛ· 79 ¶ÈÙ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ ∫·ÛÌ›Ú 153 ¶ÔϤÓÙ· Ì ÏÔ‡˙· ª˘ÎfiÓÔ˘ 212 ¶ÔÚÙÔοÏÈ Î·Ú·ÌÂÏÈ˙¤ Ù˘ ™Â̛ڷ˜ 277 ¶ÔÚÙÔ˘ÁΤ˙ÈÎÔ ¯ÔÈÚÈÓfi Ì ·ÌÈÓÔ 217 ¶Ú¿ÛÈÓË Ì·ÁÈÔÓ¤˙· 261 ¶Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù· Ì ÎÚÂÛfiÓ 250 ¶Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù· ªÈÌfi˙· 244 ¶Ú¿ÛÈÓÔ ·Ù¤ ·fi ¯ÔÚÙ·ÚÈο 72 ¶Ú¿ÛÈÓÔ Ú‡˙È 203 ƒÔ‰¿ÎÈÓ· °ÎÚ·ÓÌ¤Ú 289 ƒÔ‰¿ÎÈÓ· ÌÂı˘Ṳ̂ӷ 288 ƒÔ˙ ÁÎÚ¤ÈÊÚÔ˘Ù ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ 283 ƒ‡˙È ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 174 ƒ‡˙È ¶ÂÚÛÈÎfi 175 ƒ˘˙ÔÛ·Ï¿Ù· Ì η‚Ô‡ÚÈ Î·È ÂÏȤ˜ 246 ƒ˘˙ÔÛ·Ï¿Ù· Ì ÓÙÔÌ¿Ù· Î·È Î¿·ÚË 246 ƒ˘˙ÔÛ·Ï¿Ù· ªÔÛ·˝Î 246 ƒÒÛÈÎË Ú¿ÛÈÓË Û·Ï¿Ù· 257 ™·Ï¿Ù· ™·Ï¿Ù· ™·Ï¿Ù· ™·Ï¿Ù· ™·Ï¿Ù· ™¿ÏÙÛ· ™¿ÏÙÛ· ™¿ÏÙÛ· ™¿ÏÙÛ· ™¿ÏÙÛ·

Caravaggio 251 §¿¯·ÓÔ-∫·ÚfiÙÔ 256 ¡ÈÛÔ˘¿˙ 254 ¡ÔÚ˜ 249 ¶ÚfiÛÂÚÔ 252 ∞ÓÙÛÔ‡ÁÈ·˜ 264 µÂÚ›ÎÔÎÔ 276 µ¤ÚÓÙ 265 µÈÓÂÁÎÚ¤Ù 260 µ‡ÛÛÈÓÔ 276

™¿ÏÙÛ· ÁÈ· ¶Ô˘Ù›Áη ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 275 ™¿ÏÙÛ· ∫¿ÌÂÚÏ·ÓÙ 269 ™¿ÏÙÛ· ∫Ú·ÛÈÔ‡ 276 ™¿ÏÙÛ· ª·ÁÎÈ¿Ú 263 ™¿ÏÙÛ· ª‹ÏÔ˘ ÁÈ· ¯ÔÈÚÈÓfi 274 ™¿ÏÙÛ· ªÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜ ÁÈ· ¯ÔÈÚÈÓfi 262 ™¿ÏÙÛ· ªÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜ ÁÈ· „·ÚÈο 262 ™¿ÏÙÛ· ª·ÚÓ¤˙ 272 ™¿ÏÙÛ· ªÂÛ·Ì¤Ï 270 ™¿ÏÙÛ· ¡ÙÔÌ¿Ù·˜ 266 ™¿ÏÙÛ· √ÏÏ·ÓÙ¤˙ 273 ™¿ÏÙÛ· ƒÔ‡ÌÈ 276 ™¿ÏÙÛ· ∆·ÚÙ¿Ú 263 ™¿ÏÙÛ· ÃÚ¤ÓÔ˘ 268 ™¿ÏÙÛ˜ ÁÈ· ·ÁˆÙ¿ 276 ™¿ÏÙÛ˜ Ì ο·ÚË 263 ™¿ÏÙÛ˜ ªÔ˘ÛÙ¿Ú‰·˜ 262 ™·ÌÔ‡Û˜ πÓ‰Èο ÁÂÌÈÛÙ¿ ÈÙ¿ÎÈ· 150 ™·ÚÏfiÙ Belle Hélène 312 ™·ÙÔÌÚÈ¿Ó Ì ۿÏÙÛ· ª·ÚÓ¤˙ 238 ™ÂÏÈÓfiÚÈ˙· · Ï· ÁÎÚÂÎ 83 ™ÂÏÈÓfiÛÔ˘· 99 ™ÈÚfiÈ Ì·ÛÙ›¯· 277 ™ÈÚfiÈ ÔÚÙÔοÏÈ 277 ™ÈÚfiÈ· ÁÈ· ·ÁˆÙ¿ 277 ™Î·ÏÔ›ÓÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Paupiettes 229 ™ÌÂÙ¿Ó· ÍÈÓ‹ Îڤ̷ 271 ™Ó›ÙÛÂÏ Ì ۿÏÙÛ· ª·ÁÎÈ¿Ú 226 ™ÔÏÔÌfi˜ Ì ۿÏÙÛ· √ÏÏ·ÓÙ¤˙ 134 ™Ô‡· Ì ʷÛfiÏÈ· Î·È ÎÔÊÙfi ̷ηÚÔÓ¿ÎÈ 88 ™Ô‡· Mulligatawny 156 ™Ô˘Ù˙Ô˘Î¿ÎÈ· Ì Ú¿ÛÈÓ˜ ÂÏȤ˜ 198 ™·ÁΤÙÈ µÂÚÔÓ¤˙ 114 ™·ÁΤÙÈ ∫·ÚÌÔÓ¿Ú· 119 ™·ÁΤÙÈ ªÔÏÔÓȤ˙ 115 ™·ÁΤÙÈ ¶Ô˘Ù·Ó¤Ûη 117 ™·Ú¿ÁÁÈ· Ì ۿÏÙÛ· √ÏÏ·ÓÙ¤˙ 253 ™ÈÙÈο ÙÛÈ˜ ·fi ·Ù¿Ù· 134 ™ÙÚÔ‡ÓÙÂÏ Ì ÎÈÌ¿ 194 ™‡Î· Ì ¶ÔÚÙfi 294 ∆·Ú·ÌÔÛ·Ï¿Ù· 64 ∆¿ÚÙ· ÏÂÌfiÓÈ 308 ∆¿ÚÙ· Ì ٷڷ̿ 55 ∆¿ÚÙ· Ì‹ÏÔ˘ Tarte Tatin 309 ∆¿ÚÙ· ∆˙·Ì¿Èη 316 ∆·ÚÙÂϤÙ˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ›‰Ë Á¤ÌÈÛ˘ 80 ∆ÂÌ¿Ï ÌÂ Û˘ÎˆÙ¿ÎÈ· Î·È ˙˘Ì·ÚÈο 116 ∆ÂÚ›Ó ·fi Á·ÏÔԇϷ 71 ∆Ô‡ÚÙ· ª¿ÚÁηÚÂÙ Ì ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ· 310 ∆ÚÔ˘Ê›ÙÛ˜ Ù˘ Kate 290 ∆Û¿ÙÓÂ˚ 176 ∆Û‹˙ÎÂ˚Î ª·ÈÚÈÏÔ‡ 314 º·ÛÈ·ÓÔ› Ì ̋Ϸ Î·È Calvados 205

º·ÛÔ˘ÏÔÛ·Ï¿Ù· ÈοÓÙÈÎË 53 ºÈϤٷ ÁÏÒÛÛ·˜ ºÏˆÚ·ÓÙ›Ó 136 ºÈϤÙÔ Ì ̷ÓÈÙ¿ÚÈ· 237 ºÈϤÙÔ Ì Ú¿ÛÈÓÔ È¤ÚÈ 236 Ëӷ Ì ÔÚÙÔοÏÈ Î·È Ù˙ÈÓ 210 ÃÔÈÚÈÓ‹ ÌÚÈ˙fiÏ· Orlando 214 ÃÔÈÚÈÓfi ÎÚ‡Ô Ì ۿÏÙÛ· ∫¿ÌÂÚÏ·ÓÙ 216 ÃÔÈÚÈÓfi Ì ΢‰ÒÓÈ· 218 ÃÔÈÚÈÓfi Ì ̷‡ÚË Ì‡Ú· Î·È ‰·Ì¿ÛÎËÓ· 219 ÃÔÈÚÈÓfi Ì ۤÏÈÓÔ 221 ÃÔÈÚÈÓfi Ì ÛÔ˘ÎÚÔ‡Ù (ÍÈÓfi Ï¿¯·ÓÔ) 220 ÃÔÚÙfiÛÔ˘· ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜ “ÈÛÙÔ‡” 105 ÃÔÚÙfiÛÔ˘· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË 104 ÃÔ‡ÌÔ˘˜ 50 ÃÔ˘ÓÎÈ¿Ú ÌÂ˚ÓÙ› 235 ÃÙ·fi‰È ÎÚ·Û¿ÙÔ 46 ÃÙ·fi‰È ÙËÁ·ÓËÙfi 47 ÃÙ¤ÓÈ· ÁÎÚ·ÙÈÓ¤ 138 æ¿ÚÈ Veronique 126 æ·ÚÔÎÚÔΤÙ˜ Ì ÎfiÏÈ·Ó‰ÚÔ 129 æËÙfi „¿ÚÈ ÛÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ 127

Akni 163 Anchovy Butter 264 Apple Crumble Balthazar 296 Bisque 90 Coquilles Saint-Jacques 138 Dall 154 Firinda Kabak 51 ^ πle Flottante 302 Jubilee Jelly 282 Madeleines de Commercy 299 Masala 148 Orfeo Negro 300 Pan Bagna 48 Pasta Fagioli 88 Quiche Ì η‚Ô‡ÚÈ 135 Royal Dundee Cake 291 Sachertorte 293 Virginia Ham 215


Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ BALTHAZAR, 1973-1983  
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ BALTHAZAR, 1973-1983  

A cookbook containing the history and recipies from the famous restaurant in Athens, Greece between the years 1973-1983

Advertisement