Ten Mandere nr. 35 - 1973 p. 1

Page 1


INHOUD r.

Inhoudstafel

2.

De Zonda'gschool (vervolg en slot)

3.

Ill . De leermeesteressen van de zondagschooI in 1910

4.

111. Eeuwfeest 1912 - siertuin op de binnenkoer van de kongregatie

5.

Ill. Lied: De zondagschooI van Izegem

6.

Hf. Feestlied ter gelegenheid van het eeuwfeest

10

7.

Na.amlijst van de meesters

12

8.

lil. Leermeesters in 1912

15

9~

Ill. Leermeesteressen in 1912 en vroeger

16

1 A. Vandromme

3 6

A. Veranneman

8 9

ro. n.

Namen van de leermeesteressen (sedert 1833)

19

Een boek over Izegem

24

12'~

Groten van bij ons: Prof. dr. L. Van Biewliet

13.

Ill. Prof. dr. L. Van Biervliet

f4.

De K,loosterstraat

J.

15.

Ill. Plan van de Kloosterstraat in 1825-26

A.B.

16.

Ill. Zichten van de Kloosterstraat

17.

Act:ueeltjes nr 27

18.

Ill. Actueeltjes in beeld

19.

lIl. Panorama 4: Zicht op het westen

20.

Snippers nr 8

A. Vandromme

21.

Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.?

E. Warlop

P. Dedercq (t')

26

Boul1geois

34

R. Leroy

35 37/38 40

NR. 35 • Xllle JAARGANG· NR. 1

41

43

II. Eme1gem Katalogus van de bibliotheek «Ten Mandere»

32 33

I. Izegem 22~

25

51

A. Demeurisse

53

MAART 1973

1


ZONDAG.5C I-tOOL VERVOL4- EN SLOT

UITBREIDING: In april 1891 werd E.R. Eduard Lagace bestuurder van de zqndagschool in vervanging van E .R . L. Slosse die pastoor in Kooigem benoemd was. Met dezelfde ijver wist hij de school voort t~ doen bloeien . Hij breidde het onderwijs uit en bracht het aantal op 5 Franse en 5 Nederlandse klassen. De Franse klassen waren in de benedenzalen, die door schuifdeuren afgescheiden \varen. Ret zwart paneel van deze schuifdeuren diende als bord. De Nederlandse klassen waren o p de eerste verdieping en konden bereikt worden langs een dubbele ijzeren trap die aan de zuidelijke muur aanleunde. De school begon iedere zondag om half twee en eindigde om drie uur en een kwart. Rond de eeuW1visseling waren er zo wat 400 leerlingen en een twintigtal mee sters. Naar aloude gewoon te werd dan de zondagnoen de klok geluid om een uur. Dat was รกรกn uur voor de vespers . Van zodra de klok geluid had stelde men zich op weg naar de zondagschooI. Ze vergaarden op de vog e lmarkt (26) die in ft St, Pietersstraatje ge houden werd ~ van aan de Krekelstraat tot aan de "bloKSkel1.s" (27) Vele jongens belandden op de banken van de Nederlandse klas aan schrijftafels waarop grote inktpotten stonden. De tafelbladen lagen te wikkelen op schragen. Twee nette burgersjongens gaven de lessen. De ene gaf rekenen schrijflessen en de andere ivas surveillant maar ook vaak afwezig. Soms zaten er ongure elementen in de "Vlaamsehe" klas. Zo was er eens een zekere "Slieper"f een jongen van zo wat 18 jaar , Samen met zijn vriend waren ze geergerd omdat meester Jozef een nieuw uurwerk droeg aan een gouden ketting. E erst riepen ze een paar onbetamelijke woorden en daarna gooiden ze een schrijftafel omver. De inktpotten rolden over de vloer en de ganse klas stond op stelten ~ De meester stond wat onthutst te kijken naar dat zonderlinge gedoe. Eerst verzocht hij de rustverstoorders alles op de juiste plaats terug te zetten, maar zij begonnen te schelden. Meester Albert Rosseel van de aanpalende klas kw'am bij al dat la\vaai eens kijken en maakte korte metten met deze rustverstoorders. Tot groot jolijt van de leerlingen werden ~ deze twee lawaaimakers aan de deur gezet. ~


E.R. Lagace heeft ook eens last gehad met een jongen . Die kerel, een van aan de Mol, had een paar mussen gekocht op de vogelmarkt, alvorens zich naar de zondagschool te begeven. Rij hield de diertjes in zijn zak. Gedurende het geloofsonderricht stoorde hij dan ook geregeld, daar de vogeltjes een vervelend getjilp lieten horen. Rij werd de deur g ewezen. De onbeleefde bleef echter op zijn plaats zitten. Toen de heer Lagace hem bij de arm nam om hem naar buiten te leiden struikelde hij en viel. Nu begon er een echte strijd tussen directeur en leerling die eindigde met de definitieve doorsturing van de rebel. Om de tucht in de school te herstellen, en het onderwijs te bevorderen heeft E.R. Lagace, in 1897 het lerarenkorps aangevuld met vijf g ediplomeerde onderwijzers uit het S~. Jozefscollege. Aldus in r~gel zijnde met de voorwaarden van de staat, heeft hij de zondagschool nog hetzelfde jaar doen aannemen. Zodoende 'vist hij het aanzien van de school merkelijk te verhogen, de steeds groeiende lasten en kosten beter te dragen en het gezag nog be~ ter te handhaven. In de school zelf kon er ook no g toelating bekomen worden om over te gaan naar de klas van de heer Vandekerckhove. In 1896 waren ze met 15 en de meester kende ze nog allen van enkele jaren voordien, toen ze in zijn kdäs zaten. Enkele leerlingen van de groep hadden een tijdje de middelbare klas g evolgd (28) die toen nog maar drie klassen telde. Die jongens waren dan een heel eind vooruit in de Franse taal bij deze die alleen de lag ere jongensschool gevolgd hadden. Meester Vandekerckhove hield daar rekening mee en herhaalde de lessen van zijn Franse cursus, die ze een naar vroeger bij hem hadden gevolgd. Zo ze met de hulp,,,erk1voorden sukkelden en nog meer van die taalmoeilijkheden, .dan was hij altijd erbij om met duidelijke voorbeelden een klaar en duidelijk inzicht te brengen. De zondagschool werd verschillende jaren bezocht en de lessen van meester Vand ekerckhove hebben veel deug d gedaan. Uit een groep van 15 lesvol g ers zijn er drie die zich opgewerkt hebben tot fabrikant, waarv a n één \verkt met meer dan 200 man. Vier andere leerlingen zijn bureelb ediende geworden, twee hebben een zelfstandig beroep uit g eo e fend en de anderen hebben een voorname post bekleed in de nijverheid . NAAR DE VOLMAKI NG:

4

In 1901 werd Lagace benoemd van Zuidschote en opgevolgd door E.R. Juliaan Fové ~ Op dinsdag 22 april 1902 vierde men in de zondagschooI het diamanten jubelfeest van meester Louis Delobelle die aldan 63 jaar dienst telde. Ret spreekt duidelijke taal dat Louis Delobelle wel heel fris moet g eweest zijn en vol levenskracht om op zijn hoge ouderdom die zware taak no g aan te kunnen. Terecht lezen we in de Gazette van Ise g hem van 27 april 1902: "Dijssendag vierden wij een feest gelijk er weinig steden in Belgii ooit te vieren kregen ••• "


Dit verslag luidt als volgt: "Ten negen kwam <;le ' weerde jubilaris in de kerke, waar hij afgewacht werd door al de tegenwoordige meesters en een groot getal meesters der zóndagschole. De plechtige misse van dankzegging ,,,erd gezong en door È erw. Heer J. Delobelle, pastoor van Sussen in Limburg/neef van d'en jubilaris, bijgestaan door E erw . Pater F'r. Delobelle, Eerw~ Heer Am . Dieriek, door de oude bestierders der zondagschole en andere vrienden van den jubilaris. Na God gedankt te hebbe:t;l, trok~en\"ij, meesters en genodigden, naar de zaal van de Congregatie, die voor de om.standigheid, door het kundig toedoen van de jonge meesters, in eene bevallige versierde feestzaal herschapen was." Na een paar toespraken werd er aan de jubilaris een geschenk aangeboden. Een lui~ig woord van de heer pastoor sloot deze fee~t­ zitting. Om 12.30 u werd er dan in de feèstzaal een maaltijd gehouden. De heildronk van E.H. Pastoor, zang en spel, gelegenheidsliederen en gedichten kwamen geregeld aan bot. Iedereen was ver,,,onderd toen ze merkten dat deze gezellige uren zo snel vervlogen waren . . Na tien jaar de zond~gschool in haar bloeiende toestand gehouden te hebben werd E.H. Fové pastoor , benoemd van Stacegem in december 1911. Hij werd vervangen door E,H. Joris Debaecker, onderpastoor te Izegem. Op 1 juli 191 2 telde de zondagschool576 leerlingen verdeeld in tien klassen onder het bestuur van twintig meesters. Gedurende de honderd jaar van haar bestaan werd de zondagschooi, onder het ho g er gezag van negen pastoors (29) bestuurd door acht onderpastoors (30) en sedert 1833 door 192 meesters (31). Negenzeventig prijsdelingen werden er gegeven die zo we een bedrag indenken 2500 fr per prijsuitdeling dan samen een bedrag vertegenwoordigd van 200 .000 fr. Al die meesters hebben daar mooi en degelijk werk gelev~ rd ,want spi,jts al hun onvolkomenheden en ge breken zijn die zonctagscholen toch een grote weldaad geweest voor ons volk. Veel jonge mensen die met hun eerste communie en zelfs vroeger, waren moeten thuisblijven van school, hebben daar dan de kennis opgedaan die het hun mogelijk heeft gemaakt, later als volwaardige ambachtsman, of als patroon een plaats te veroveren in de maatschappij. Vergeten wij echter niet, dat ze toen leefden in een werkelijk "Arm Vla anderen " en dat veel van onze mensen hun beetje ontwikkeling volledig te danken hebben aan die soms smal end vernoemde zondagschooi, die zeker haar ge breken had, maar ongetwijfeld ook haar goede kanten en g rote verdiensten.

5


DE ZONDAGSCHOOL - 1910

staande van I.n.r. Suzanne Rosseel - Marie Oelbeke - Laura Janssens -- Clara Verhamme - Marie Vande Walle - Judith Oevos - Julia Vande WalleJuffr. Paurisse - Sylvie Vandeputte - Juffr. Janssens. zittend van I.n .r. Honorine Bayaert - Juffr. Oehaeghe - Jeanne VandewalleHelene Verhamme - Anna Rosseel - Flore Vielders.


1.

De voorbereiding : Bij de aanvang van het jaar -19 1 2 werd er onder de mees ters druk ov er het komend e eeuwfeest gep raat. lIe el vaak werd de vraag herhaald wanneer en hoe dit honderdjarig Le staan zou gevi (~rd -worden, Na enkele v ergaderingen \ver' er een Il fee stberek'! ( = inrichtend kommiteit) gekozen me t E. M. De Ba ecker en vijf meesters van de zondagscJ- 001: J ul e s Sintob.in . Hubert Vanlandegh em, Cyriel Staes, Camiel Vandekerckhove en Em iel Gi t s ,. Ook werd en er ui tnod iL' i ::':,','L;;' V0T' stuurd en een hond erdtal pe rsonen schreven in voor 't feest dat op 9 september 1 912 gepland \verd.

2.

Het feest zelf : De zondagscho oi !1.ad geluk met haa r feestviering. Het 1..re der dat reeds ueken lan g regenachtig en slecht was geweest , v eran d e rde i n zonnig An helder op de morgen van de feestvier ing. Om z es uur was er een communiemis en om 10 uur was de ple chti g e hoo gmis met aansprgak door de heer Frutsaert . onderpastoor op O.L Vrouw te nru~Re . Om 11 uur had de plechtige feestvergadering plaa ts in ' t lokaal van de " Knecht0TlZ ondagscho o}1l Gans de koer van de kongregatie was versierd en omget overd in een tu in. ~r stond een zeeepoort en de zaal was helemaal op gesmukt . Ook een drietal chronogramm en versierden de gro te muren van de feestzaal. Het inleidend woord werd uitC0sproken door de heer Juies S intobi n; voorzitter van ' t feestk ommiteit daarna kwam de hee r Emiel Dierick aan h~t woord die i1 eon uitvo erig histori sch v e rsla~ te geh0re bracht. Na een dankwoord van de hee r voorzitter was het dan de beurt aan i~ . P. Repotus (.JnJius Devos) (JJ) die in z ij n vurige taal een voordracht gai' over het nut van de 7.onclagschool. Om'\ J uur schoven vi~ronnegentig personen aan de f eesttafel aan. Het huis D ' hoo~lc-Bei3s~1 die n de op. Er heerste een aange name stemming en menig lied werd er gez ongen ~ ook het lied van de zonda gschool dat in 1876 door de heer Ad. Veranneman we rd ged icht ~ kwam aan de beurt. Ook ver_ chillende sprekers kregen bij dit feest maal he t wo ord: E H. J Ge Baecker, bestuurder en na hem E,H . Van Coill i e , pastoor . Ook de heer Eug. Carpentie r. burgemeester moest een woordje te n beste geven en E.M. I •. Slosse sprak in na am van o ud- bestuurders van de zondag school. Vo or ze uiteenginGeh werd door alle aanwezigen het "Feestli ed" u it volle borst gez ongen op de wijze van de Vlaam se leeuw. (zie verder)

J . Het avondfeest: Te gen de avond was

' t g o ed . eer .ear verbrod en verSChi l l ende?


1812-1912

EEUWFEEST IN DE ZONDAGSCHOOL

Voor 't eeuwfeest van de zondagschooi werd de binnenkoer van de kon!g'regatie in een siertuin herschapen, waar het wapenschild van de stad Izegem de griote blikvanger was. Hi'er bemerken we van links naar rechts : L Victor MISSlAEN, tuinier, Groenstraat 2. Robert NEIRYNCK, behanger, Gentsestraat 3. Meester STAELENS, onderwijzer, Gentsestraat 4. Emiel GITS,. Textielbediende, Kasteeldreef (broer van Richard) .5. E.H. Joris DE BACKERE, Proost 6.. Hubert VANLANDEGHEM, bediende, Gentsestraat Op deze foto bemerken we zeer duidelijk de dubbele ijzeren trap die in de Kongregatie lange tijd de enige verbinding was met de verdieping.


De Zondagschooi · van Iseghem. r. Om 't bror.de:rfeest een weinig op te sieren. Zing ik _ lied omdat gij 't zoo begeert ; EeD insteDïac als deze die wij vieren. · b zeker toch ook ,!,el een liedjen weerd. De zondardtool is 't doel van mijn gezangen. Al heb ik olechts hiertoe een flauwe stem ; Sa niendai al, ringt mk, 't is mijn verlangen,

Leve de Zoadagschool van Iseghem I · 2.

Om van loet doel der Zondagschooi te .preken,

Noem ik ftOreerst het kosteloos onderwijs ; Voor mOOÏle of kosten heeft men nooit geweken. Want au bar bloei hecht iedereen veel prijs. De arme jelrgd kan hier veel kennis werven, Die later lDth zoo nuttig komt voor hem ; Gij jongelDoc di" de wekeschool moet derven. Komt . . - de Zondagschool van Iseghem. 3.

Maar al• ....,. nu· dit schoon gebouw ging stichten Heeft mea ook DOg een eedier doel gehad; Men ~ hier trouwens vele goeds verrichten, En z.oe.tt:ll Ot zedelijk welzijn van de stad. Men zou de jeugd zijn burgersplichten toonen, W~lkdamc eind voor 't welk hij zich bestem ; Dees poging ook heeft men ffi.ds zien bekroonen. Tot eer der Zondagschool · van I.eghem.

4. Maar 't grootste doel dat d'aandacht meest moet wekken I. zeker wel des Jonglings kostbre ziel: De school zal hem aan veel gevaar onttrekken, Waarin op straat hij toch voorzeker viel. De wereld biedt hem hier zoo veel vermaken, Doch wees gerust, de school die waakt op hem; Dat geen venijn zijn schuldloos hert zou raken Zoo zorgt d. Zondagschooi van .ISOlI'hem. j.

EeD ander. zaak nog mag ik niet vergeten. Het is het onderwijs van Kristu. leer; Wie nu zijn Catechismus had .ergeten, Leert hem hier weder immer meer en meer. Daarover wordt nog uitlegging gege..... De Direkteur doet zulks met klare .tem; Opdat w'hier goed als kristen mogen I.ven, Zoo leert d. Zondagschool Tan lseghem, 6.

'k Breng ook een woord van dank in mijn gezangen Aan . a! wie aan does schole leent de hand; Of ook van wien zij eens heeft huIp ontvangen, lk zeg aan a!; weest hertelijk gedankt. '1t Gedenk hun steeds ook nog in mijn gebeden. 'Jo: Kniel nêer voor God. en vrage dan aan Hem: " 0 Heer. breng z'al toch eens in 't zalig Eden. » «Met g'heel de Zondagschooi van lseghem.» 7· 't Is ook mijn plicht een woord van dank te wijden, Aan O'DZen ijvervollen Direkteur;

Hij moog zich eens in 't Hemelrijk verhlijden. En loon ontvangen voor zijn wij. bestuur. En u ook meesters moet ik hier gedenken. Ja voor uw heil stier ik mijn hèe tot Hem ; Die later u de gloriekroon zal schenken, Al. prij. der· Zondagschooi van Iseghem.

8.

Sa vrienden nog een woord om uit te scheiden . Trddt immer ..oort op 't ingeslagen pad ·; oin d'eer der Zondagschool nog uit te breiden. EI> zij nog vele goed doe in onz' stad. Men za! van haar geen kwaadgeklap ~k lijden. Maar zelfs luidop verheffen onze stem: Tot .pijt van al die haren bloei benijden. Leve de Zondagschooi van Iseghem: [URh ..... Jz Ja"""ri . 1876•

•••

door meester Ad. Veranneman.


FEESTLIED no 't Jubelfeest der ' Koechten·Zondagschool. ~ en helle woedden in 't G:hristen Vlaanderland. Op school- en kloostergoeden lei vreemd gespuis de hand. Maar waar ons Vaadren vielen. venmnnen en verwurgd, rees voor de kinderzielen oas school op als een burgt!

De

Refrein Geen strijd van honderd jaren van lle1 en geus ontstool ' de cfn".àteu· kinderscharen aan onze' Zondagschool !

De school van onze Vaadren cU::III:le onverbroken voort; eB wee hem die dorst naad ren bc:aind op zielenmoord I Ons vrije vlaamsche kindren, der Vaadren eed 'getrouw, zij lieten niet verhindren het christen schoolgebouw. Een vrome man als leider, beschut in 't priesterkleed, miek ieder kind een strijder die voor het goede streed, En 't stond aan zijne zijde een manschap eensgezind, dat al zijn krachten wijdde aan 't onderwijs van 't kind! De ziel van 't kind was veilig bij on2;e legermacht, die steeds voor al wat heilig en goed was, hield de wacht. De moeder vond behagen in haar voorbeeldig kroost, dat in· haar oude dagen haar steun wierd en haar troost. Wij willen hen herdenkeI! die, op dezelfde baan en met dezelfde wenken, ons zijn voorafgegaan. Zij rustten niet in 't leven maar rusten nu in 't graf. Meer vreugde is hen gegeven dan God ons heden gaf. Ons Vaadren mogen vieren door hemelsch licht ornglansd. Met zegelauwerieren Wordt nu hun werk omkransd! En 't nakroost in zijn zangen verheft het edel woord . . 't 'Werk door hen aange\"angen duurt eeuw- en ervig voort!


stortvlagen probeerden om rtfeest in de 'w ar t e sturen. 't Duurde echter niet lang. Gans de speelplaats was met honderden lampions en elektrische lampen versierd. Transparants maakten ook een goede indruk en 't bloempark , dat voor de gelegenheid op de koer was aangebracht gaf de nodige kleur aan ' t geheelo Het muziek van de Kongregatie en het Mandelkoor zorgden om beurten om de muzikale sfeer en de stemming bij ' t publiek hoog te houden. Iedereen die naar ' t avondfeest gekomen was, genoot van de feeststemming. Om 9.30 uur speelden ze de "Vlaamse Leeuw" en daarmee eindigde het eeuwfeest van de zondagschool. DE TELOORGANG: De E.R. Joris Debaecker spande zich in om de zondagschool op het peil te houden zoals ze reeds een volle eeuw had gebloeid, doch zijn gezondheid speelde hem kwade parten en op 19 decemb er 1913 werd hij in zijn priesterwerk geholpen door de E.R. Etienne Moulaert (34)~ coadjuter, die zijn werk overnam met de bewonderenswaardige ijver die eigen is aan een jonge priester, en dat tot in juli 1914. Dan kon E.R. J. Debaecker zijn werk opnieuw aanvatten. Maar de W.O.I. stond voor de deur en met de oorlogs gebeurtenissen kwam er een definitief punt te staan achter het vele werk van de plaatselijke zondagschool. Bij de wet van 19 . 05.1914, die het beginsel van de leerplicht tot 14 jaar invoerde 9 werd een felle stoot gegeven, in de goede richting, aan het verplicht dagonderwijs en dat ten nadele van de bestaande zondagscholen. Ook de oorlogsomstandigheden speelden een rol daarin. Na de oorlog was de schoolplicht een voldongen feit, de sfeer en de mentaliteit was bij het volk zeer sterk gewijzigd en van de zon~ dagschool kwam er niets meer in huis.

11


NAHEN DER MEESTERSg 1833-1 847 Bernardus CRONBEZE~ANEYE, kerkmee s te r en kunstschilder + Izegem 11 dec. 1851. 1 8 3 3-1846 Petrus BOSSUT=VANDERGHINSTE, Boekdrukker , + te Froyennes 22 juli 1870. 1833 - 1839 Bruno CALLENSt Geheimschrijver der Zonda g school + te Izegem 5 juni 1889. 1833 -1845 Francis MAES-VAN CANPENHOUDT ~ Schepen der stad Izegem + Izegem 15 januari 1875 . 183 3- 18 l ,-0 Ludovicus DEVOS, Broeder van Liefde , + in Frankrijk. 18 33- 18 47 Bruno VANDAELE e + te Werviko 18 33 - 1 8 3 9 Augus~e DEBUSSCHERE-DEBLIECK. oud Politie-commissaris t e Izege m, + Izegem 28 novemb er 1888. 1833- 1857 Rochus DEBAECKERE, + te Izegem 3 1 me i 18 74. 18 33-1 8 35 P etrus THIBAU- SETTE, + te Izegem 5 maart 1861. 1833-1 8 3 5 Francis SABBE-BI_~BUYCK, + te Geeraerd s b ergen. 18 33-1 84 3 Auguste SABBE, + te Winkel St Eloo i. 1833 - 1895 Fr ancis VERBANCK. Prefekt der Congr egat ie, in dienst ge t reden op 20 oktober 1833, jubilari s op 6 nov. 1883, + te Izegem 16 november 1895. 1833- 18 7 8 Clemens SABBE, + te Izegem 31 januari 188 2. 1833-1 8 35 Severin STRAGIER-SM!YN, + t e Izegem 9 februari 1907. 1833-1862 Petrus PAURISSE-GOEHAERE, + te Izege m 18 september1890. 1833 - 1 8 36 Jac obus COTTENIE, + te Heule . 1833- 18 37 Angelus ROBYN, + te Izegem 31 augustus 188 1. 18 33 - 1835 Francis ROBYN, + als Pastoor te Kromb e ke 6 j uli 1880. 1833 - 1862 Petru s D'HOOGHE, Jubilaris op 14 september 1858, prefekt der Congregatie, + te Izegem 19 nov. 18 6 2. 1833- 1862 Francis DEPREITERE, Jubilaris op 14 se p t embe r 1858, + te Izegem 16 mei 1864. 1 8 33 - 1845 Pet r us NOPPE, + 1833-1 8 45 Francis NOPPE, + 18 33 - 186 0 Bruno TANGHE, + Izegem 31 mei 1860. 1833-18 9 9 J oannes TANGHE, Ereprefekt der Congregat ie e n kerkmeester, Jubilaris op 14 septembe r 185 8 en op 6 nov. 1833, + te Izegem op 21 sep. 1899. 183h -18 75 Petrus VAN NIEU1{EN'"rIUYSE + Izegem 2 0 maa rt 18 95. 18 34 - 1836 Augustus LEENKNECHT-YSERBYT, + 18 3 4- 183 5 Petrus ROSSEEL-DEBRABANDERE, Voorzi tt er der Kerkfabriek van St Hilonius + te Izegem 22 februari 18 83 . 1834-1836 Joannes DEVOS, Beeldhouwer + te Gent . 1834-1837 Petrus VANDE CAPELLE-DJi~ KEYSER, + te Houblonni ère bij l"i sieux. 1834- 1839 Lu dovicus TERRIERE-LECOHTE r Schieli.jk ove r l eden te Izegem 5 juni 1878. 1835-1 839 Carolus DENYS~DIERICKt + te Avelgem 18 maa rt 18 83. 1836- 186 3 Francis VANDEPUTTE-VER\lEULEN, + te Izeg em 2 januari 1863. 18 3 6 - 1842 P e trus VANDEN BROUCK.!-'>VANDE KERCKHOVE~ + te Iz egem 2 oktober 1891. 1836 -18 38 Ivo TRAS f + als Pastoor te Bekegemo "" 1838- 1862 Francis NAES, + te EmelgernQ j

10


1838-1840 Ludovicus DEVLAEMYNCK 9 + te Parijs. 1839-1910 Ludovicus DELOBELLE, Jubilari s in 1889 vierde zijn Diamanten Jubelfeest in april 1901 + Izegem j ul i 1910. 1839-1841 Eduard PARET - AMAYE, + Izegem 16 maart 1886. 1839-1842 Franciscus BAEL9 + te Brussel. 1840-1852 Franciscus WERBROUCK~ + te Izegem 20 mei 1873. 1840-1842 Franciscus NOPPE 9 + 1841-1845 Francis PAURISSE-DEWITTE, + Izegem 4 juli 1879. 1843-1844 Bruno THILLEUR, Bestuurde der H . Geestschool t e Ko r t rijk + te Izegem 24 maart 1844. 1843-1845 Henri DEl\EIRSSCHIETEH-DESHET 9 + te Izegem 19 maar t 18 77. 1843-1855 Petrus VANDEWALLE-DELB ERE, + te Izegem 2 de cemb er 1909. 1841.t--1848 Francis DIEJ-GCK- VANlvTBERGHE, + te Izegem 6 septemb er 1856. 1844-1850 Carolus TANGHE, Kerkmeester, + te Izegem 5 januari 18 72. 1845-1846 Ludovicus DE TOLLENAERE, + Izegem 22 februar i 18 /.j..6. 1845-1848 Hippolyte CL~IENT, dit Fiefvez-Theys, orgelist van St. Hiloniuskerk + te Izegem 20 juni 190). 1845-1850 Richard DEVOS, + te Brussel 13 mei 1887. 1845-1909 Eduard THIBAU~ Voorzitter van de Kerkfabriek, g eheimschrijver der Zondagschool sedert 1858; Jubilaris 6 n o vember 1883 + Izegem 8 juli 1909. 1846-1874 Carolus D'HOOGHE-VERWEIDER, + Izegem 24 november 1874. 1846-1848 Carolus BEEUlfSAERT, + te OostniE!uwkerke 1846-1856 Ivo VA. DEN BULCKE-VERSCHEURE, + te Izegem 1J februari 1880. 1846-1872 Auguste VANDE lvALLE, + 8 juli 1899. 1846-1849 Leander VERCRUYSSE-ROSSEEL, Gemeenteraadsheer, + juni 190). 1845-18l~7 Francis TANGHE-CRAYNEST, + te Kortrijk 1846-1855 Bruno DE JONGlIE, overst.e der Broeders Vandael e + te Kortrijk. 1847-1864 Petrus LABEEUW, + te Izegem 6 februari 1864. 1847-1855 Petrus MAES-VAN OUTRYVE, + te J~melgem 14 novembe r 18'79 . 1847-1858 Auguste DELOBEAU 9 Geheimschrijver der Zondagschool. gewezen stadsontvanger + 2 oktober 1883. 1851-1869 Francis VERANNENAN il + te Izegem 1 maart 1869. 1851-1868 Auguste HOBYN. + 23 februari 1906 te Izegem. 1851-1875 Isidore MULLIE-VANNESTE 9 + 24 me~ 1912 te Izegem . 1851-1869 JoanllE!S DESMET, + tè Izegem 5 mei 1875. 1852-1881 François DERXEDT-VERvIAEnDE, + te Izegem 17 juni 19 03 . 18.56-1874 Auguste BULCKE-VANNESTE, + te Pittem. 1856-1885 Emile BILLIET. 1859 - 1861 Francis THIBAU-RCNSE, h_de . te Ko rtrijk. 1861-"1883 Eduard DEVOS, Kerkmeester~ + t Izegem 23 oktober 1888 . 1861-1866 Augustus VERSTRAETE. 1861-1882 Ivo VERSTRAETE. 1861-1886 Leopoldus SINTOBIN. 1862-1868 Adolphe~ VANDEPUTTE-VANNESTE, naar ;1 St Andri e s b i j Brugge. 1863-1871 Joannes REBRY? Oud Pauselijke Zouaaf + 1 4 maar t 19 07. 186 3-1 871 Constantin REBaY-SPINC~IAILLE, Oud Pauselijke Zouaaf + te Izegem 7 september 1906.

13 ,


1863-186 7 1864- 18 7 8 1864- 1887 186 4 -1870 18 6 5 -187 1 1867 - 1883 186 7 -18 8 6 1867 -18 8 0 18 67 - 187 1 18 6 8-1878 1 8 69 -1882 18 6 9-1883 18 70-1873 18 70- 1873 1 8 70 - 188 5 18 70 - 1875 1 8 71 - 18 7 8 18 71 - 188 1 1871 - 1874 18 7 1-1886 1871 - 1879 18 73 - 1891 18 73- 1878 187 3-1 889 18 73 -1881 18 75 - 189 1 187 7 -1 895 1 87 7-1 889 1877-1 882 1878-18 9 0 1878 - 188 2 1878- 188 1 1878-1 8 8 1 1880-1 8 87 188 0-1 88 3 1 8 81-1 89 1 1881-1 884 1881 - 1886 18 8 2- 188 6 1882 - 18 91 18 8 3- 1887 188 3 - 1886 1884-1 887 1 8 84 ~ 1 898

14

18 8 5-1 8 9 8 1885-1 899 1886-1 895 1886-188 9 188 6 - 1 899 18 8 7 -1888

Emillius VANDEPUTTE, + te Iz e g em 11 n ovember 1867. Joannes DOOMS boekdruk ker. Fran cis VANDECAPELLE- RAES . Pet r us LIETAERT- BOUCQUET , t e Noorslede. Aloys VANDERHEEREN-GOUWY, te Rollegem-Kapelle Gustave VAN WTEERGHE, te Br us sel. Hipolytus VAN HAVERBEKE- DE KYVERE. Joseph D ERAEDT ~ ROSSEEU1v, Stadsontvanger Honora tius DESMET 9 + I z egem 14 f ebruari 1871. Alouise VERHAHME- HIi\1PE p Deur wa a rder . Gustave ROSSEEL- VANCANNEYT, Schepen te Izegem - schatb ewaarder der k erkfabriek St Hil oniu s. Emile VAND EPUTTE ~ FLORIN, te Kortri jk. Er ne s t VAN DE \\fALLE- VANDE CASTEELE 9 + Ernest VANDE iclALLE-VANDE CASTEELE, + Adolphe VERANNEMAN-VANNESTE Edmundus VAN COSSELIS, te Emelgem Henri VANDE KERCKHOVE-SOETAERT, t e Lede g em Frederic LIETAERT-DE \\fULF p te Emel gem Gu stavus BILLIET, Pastoor t e Ru nek elen bij St Truiden. J ulius RO SS EEL- HOLVOET , brouw-e r te Iz e g em . Auguste LANNOO-DE BACKBHE, Emil e DIERICK , Kerkmeester v an S t Hi loniu s . Ed uard TERRIERE p + te Kortrijk. Hector VANDEPUTTE , + Izegem 6 juli 189 1. Alphonse DESMET , + Izegem 10 f e bruari 188 1. Louis BRUGGE, + juli 1908 Henri BRUGGE ~ Arthur iclEREROUCK, S t a d ssekretaris te Izegem. August e BRABANT-DELCOURT, + I ze gem 15 juli 1908. Ed uard LARIDON , + 19 mei 1896. J uliu s VANDE KERCKHOVE-LALEMAN, Voorz i tter der Kerkfa briek van het H.Hart o J ulius DE CLERCQ- DEVOS , + in Ame r ika . Isi do re VANDENBULCKE Edm ondus TANGHE, Jacobus DE JONGHE 9 naar Mechel e n Franciscus DECO NINCK, + Izeg e m 1 ap r il 1907. Amandus DI~ LDYCKE , Camill e VAN ACKERE, Henri VAN ACKERE, Hermes DALLE , Gemeentebediend e te Izegem. J os e phus MULI ER , J osephus VERCRUYSSE, heden te Bru s sel . Florent SI NTOBIN , Fre deric DECLERCQ , Kerkmee s te r van het H. Hart. Henri DECLERCQp Albert ROSSEEL, Josephus HULLIE, + Ev ere. Henri VANHAVERBEKE, Jules VANHAVERBEKE- VANDEPUTTE, Sch a tbe,"aarder der Kerk f a b riek van het H . Hart . Jul è.s TANGHE , P oston t v anger te Rumbeke. j


1812

HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE ZONDAGSCHOOL

1912

LEERMEESTERS IN 1912

'Jan

I.

na~lr r,

3.: rij.:> . Call1iel CLleys . :- . Cyr i<:1 SI:l<:S . ){ icharJ Gil, . /ean H.:brv . :- . El11icl GiIS.

2c rij Call1ic:1 V'l nhal'erbckc: . :- . ~ . ? . Edll10nd SLIl'k'n' 1,ll' r:j (, illënd I .:-. lules C;riJicr . EdllarJ Th:bc,lu . LH

(1";l'P~l SlIpply

Fo,'é ·

VilnJàc: ;ckhon: . COl1sl'lnl

Rebry. I km>1

Lool1ljl",


1812

HONDERDJARIG BESTAAN VAN DE ZONDAGSCHOOL

LEERMEESTERESSEN VAN 1912 EN VAN

VROEGER

1912


1887-1898 1887-1898 1887-1893 1887-·1900 1887-1902 1888 -1903 1889-1904 1889-1898 1889-1903 1890-1894 1890-1895 189-1-1895 189618961896-1907 1898-1899 1892-1902 1895-1901 1902 1897-1900 18961893-1902 1895-1907 1896-1898 1890-1903 1898 - 19 0 5

Arthur ALLElvAERT, Joseph DOCHY-DOUCHY, naar Menen. Octave VAN HOLLEGHEM , naar Brugge. Eugène RONSE-LAGA, Amand VANDENBEHGHE-ROELENS, Eugène V1<::RBEKE- VANDEPUTTE, naar Kuurne. Constantinus REBRY, Joseph BOUREZ-VANDEGHINSTE, Camil.1e CLA):!:YS, Arthur RONSE, Philomin VERBEKE-DEJONGHE, Amantus DUPONT-BOURGEOIS , Edrn ond STAELENS-LAMDRECHT, Onderwijzer St Jozefscollege. ' Camille VANDE KERCKHOVE-TANGHE id. id. Julius GRILLET-GHEKIERE, Camil1e BOURGEOIS, id. Ach111e ROELENS, Henri CLAEYS-VERSTRAETE, Evariste DEVHIEZE-DAHAN, Onderwijzer aan het St._ Jozefscollege Hector LOONTJES-CLEMENT. Hoofdonder\vi jzer Gemeenteschool. Joseph SUPPLY-OLIVIER, Onderwi jzer aan het St.-Jozefscollege. Bruno VANDEITDEHGHE, Carnille VANHAVERBEKE-THUHMAN, Alexander VANDAELE, Maurice VERSTRAETE-VANSTEENHUYSE, naar Gent. Eugène VERSTRAETE-VAN LAm·IE, Joseph VANTOMME-VENS, gewezen geheimschrij ver van de Zondagschool Joseph DE RAED1'p Louis VANDAELE-DE CEUNINCK, te Roeselare Cyril1e STAES, burgemeester van Izegem van 1921- 19 4 n . Valère VERBEKE-PARET, J"ean REBHY - CLAI!;YS, Ge orges SINTOBIN p naar Gent. Hector V I\.N DOMi'I ELE , onderwijzer van het St.- Jozefscollege . Amandus VI<jRî-1AUT~ naar Koekelberg. Remi lJOSTOEN, Joseph VERBEKE-DBKE mSNAECI\J'~R, H . ct or VAN LANDEGHEÎ"I p Victor DELOBELLE, naar Tessenderloo (Limburg ). Hichaë1 DEDRABANDERE, onderwijzer te Beselare. Julius DE MEULENAERE, Joseph OLIVIER-DIBRICK, + in Amerika. Adhemar VANDE MOORTELE-ROELENS , Camille COUCKE-BOSTOEN , Alphonsius CLEMI~NT, Hubertus VAN LANDEGHEM, gemeent e bediende . Ludovicus VANGHELUWE, Alphons:Lu:::> DI~ HEULENAERE, Q

1895-190 1 1895-1898 18971895-1908 1896-1911 1897-1900 19021897-1899 1900-1911 1897-1907 1900-1901 1897 - 1899 1899-1905 1902-19 10 1904-1907 1897-1900 1894-1904 1902-1906 19031906-1911 19 10-

17


19091908-1911 1905-1910 1910190 4 1905-1908 1907-1907 1906-1908 19121909190519051909190919101909 19091911-

18

Michaël LARIDON 9 Valère DELBEKE, naar Gent Cami.lle VAN HOLLEBEKE, naar Ardooie Josephus GRYSPEERDT, Emile GITS, Rector TERMOTE 9 + Izegem 21 augustus 1908 Ludovicus ROSSEEL, Albertus OLIVIER, gewez en geh eimschrijver van de Zondagschool, naar Amerika. Remi GREKIERE, Victor MISSIAEN, Omer SAGAEHT, Julius ~ANDEPUTTE, later schepen van Izegem. Richard GITS, Julius SINTOBIN, burgemeester van Ize gem van 1958-1964. Octave SINTOBIN, Richard GRILLET, Geheimschrijver van de Lijfrentkas. Octave VANDE\vALLE, Sylvèr e VANDEWALLE, Geheimschrijver van de Zondagschool. 0


NAMEN DER :MEESTERESSEN VAN DE ZONDAGSCHOOL BEKEND SEDERT

1 8 JJ~

~--~--~~-~~~~~-~~~~~-~~-~~-~~----~----~--~--------- --- ---- - --

N.B~

1° De namen van de Juffrouwen in KAPITALEN zijn dez e die 25 jaar meesteres geweest zijn en voor wi e er bi j g elegenheid jubelfeest gevierd werd. 2° Bij de namen der dienstdoende Meesteressen is ge en tweede jaartal aangegeven. Toestand in 191 2.

Al\1EYE f'.IELANI E Roelens Theresia JJ STRAGIER ROSALlE JJH.oelens Rosalie JJBa e rt Hosalie JJl.vindals Lucie 33-· Vandaela Rosalie JJHoelans Marie-Joseph JJBuyse Nathalie JJVandommele Theresi a 3JVer scheure Nathalie 3JVanneste Eugenie 33r-lulier Virginie JJ-c Bu yse Rosalie JJBou lieau Amelie 33Logé Nathalie 3JDekeirsschieter Th. JJDejonckheere Th. JJDevos Nathalie JJLarrneseau Tho 3JStrobbe Caroline 3JVandermeersch Lucie JJVancampenhoudt Rosalie33De Clercq Rosalie JJAmeye Octavie 33Debackere Seraphina J3Driessens Hosalie JJDevos Felicita 3JVermeersch Theresia 3JRobyn Theresia 33Mes~eyne Henriette 33Sabbe Ursula 33Vandoorne Theresia J3Morel Henrictte JJEmmery Clemence 33De Keyser Theresia 33Dewitte Coleta 33Sette nLeresia JJDekeirsschieter Marie JJVERSTRAETE TIlERESlA JJVANDOMNELE ROSALlE 3J~ VANSTEENKISTE ROSALlE JJHINNEKINT VIRCINIE JJ~' DERAEDT ROSALIB J3-

46 84

39 J9 J8 J8 38

J7 49

J7 36 40 J6 J4 34

40

35 J5 34 J4 J5 J5

47

46 h6

LJ.lj.

4 l l· 4~;

42 42

42 42

42

40 lJ.2

J9 J9

1+7

62 62 6J 6J 66

Cruydt Hosalie 1 833- 1851 Vansteenkiste Th. 33- 42 34 48' Andrie s Th. Casimire Urs u la 34 41 3'{ 42 Meesiaen I·larie Tanghe Rose 3443 Supply Th. 3 4- J 7 Deleu Amelie 34 J9 Depreitere Ro salie J5 49 Driessens Th. J5 44 Depreitere Co le ta J6 - 48 Coolen darie J6 - 44 Brabant Th. 37- 52 Tanghe Nathalie J7 - 43 Thilieu Ros a li e 37... 40 VERl'-'1ANDERE SOPHIB J8- 7 5 Sabbe Sophie 38 44 Sarre Th. J8 45 Nuttens Chri s ti na 38 47 Vandenbulcke Lud,,.,,.ina 385J Deblauwe Nathali e J8 5J Delobeau Th. J855 Ooghe Hortenc e 38 1+3 SABBE J'-1ELANIE J9 - 70 Henier Rosalie 39 5J Messeyne Virginie 39- 47 \vybo Adelaide J9 - 4 3 Debackere Lou ise J9 - 14-6 Domitilde !lari e J9 - L'·2 Deman Hari e 39 - 42 Desmet Nathalie J9- lJ.l Beke Virginie 39 LJ.l DESHET EUGENIE 40- 77 40 - 42 Sarre Julie 4 1- 14-4 Descheemaeker J ulie Ooghe Tharcilla hl 57 Beels Nathalie 41 60 VERBANCK AMELIE 42 71 Bossuyt Stephanie 42- 55 Loncke Christin e 42 55 Cappelle Th. 42 46 LJ. 2 lJ.6 Dochy Barbara Sabbe Ursula Dejonghe Ida

t5: ~~ 19


îO

1843~1853 Delobeau L. 43~ 45 Messiaen Julie 43- 52 Versche ure Martha 43- 44 Supply Narie 43~ 45 Thanghe Louise Vanderheeren Rosalie 44- 68 l~4_ 57 Ghyse .i en Rosalie 44- 94 VERBANCK VIRGINIE 4l~_ 45 Descheemaeke r THIBAU SIDONIE 45= 75 45~ 50 Tanghe Virgini e 451)0 \VOLFCARIUS EUDOXIE VANROBAEYS LOUISE 45- 78 Mess iaen Euphemie 46- 54 46- 52 Beke Nelanie 46- 51 Yzerbyt Julie 46~ 48 Van Wtberghe R. 46~ 48 De Rynck Mathilde Impe Rosalie 46- 53 Vandeputte Julie 47- 55 47~ 53 Devos Juliette 48- 50 Vansteenkiste Lucie Hulier Mathilde 49- 53 50~ 52 De Keyser Marie Van litberghe Sylvie 50- 53 Thibau Pharailde 50- 57 51- 64 Delobeau Lucie Debackere Nathalie 51- 54 Tanghe Lucie 51- 54 Thibau Marie 51- 53 Dejonghe Sophie 51- 53 52= 60 Devos Marie Rosseel Louise 52- 59 52~ 59 Robyn Pharaïlde Devos Amelie 52- 56 Vandommele Rosalie 52- 62 Vanderheeren Louise 52- 58 Vanderheeren Theresia 52- 63 Robyn Rosalie 52- 53 53~ 62 Tanghe Euphrasie Rebry Theresia 53- 55 Rebry CO.i eta 53- 59 Dejonghe Louise 54- 65 Rosseel Pauline 55- 59 Deleu Louise 56- 60 Loncke Sophie 56- 61 Sabbe Julie 56= 64 Devos Mathilde 56- 57 REBRY ROSALIE 56-1911 Verstraete Theresia 56-1862 Paurisse Julie 56- 75 Stragier Romanie 57- 64 Vandeputte Leonie 58- 65

Brabant Rosali e 1858-1862 Spriet Pharailde 58- 61 Robyn Sylvie 59- 68 Vanderheeren Pelagie 59- 66 Paurisse Theresi a 59- 63 Sabbe Marie 59- 61 Derieuw Sophie 59- 76 Sabbe Virginie 60- 70 Thibau Leonie 60- 69 Deraedt Leonie 60- 64 Billiet Marie 60- 84 Demeulenaere Rom. 62- 70 Dejonghe Theresia 62- 65 SABBE LOUISE 62- 89 Vandeputte Mari e 62- 77 VANDEWIELE THER. 62- 97 DESHET MARIE 62- 90 CLEMENT CELESTINE 62-1901 Descheemaeker Rosalie63-1869 Vanneste Philomène 63- 68 BILLIET ADELE 63- 88 Lahousse Harie 63- 84 Desmet Emma 65- 78 Verhaeghe Louise 66- 70 GHEKIERE CATHERINE 67- 92 DIERICK Er.U·JA 67-1906 Vandeputt e Phil. 68-1877 Clement Mathilde 68- 70 Lahousse Elis a 68- 74 Rebry Christine 68- 88 Cousine Rosalie 69- 82 Brabant Sylvie 69- 90 Berghman Louise 69- 79 SABBE JUDITH 69Descheenmaker Oct. 69- 90 Terriere Eugenie 69- 77 Lahousse Hermence 69- 74 Vandeker~khove Syl. 70- 84 Dieriek Marie 70- 86 Rosseel Eulalie 71- 81 Delcourt Adèl e 71- 77 Clement Helena 73- 76 Lahousse Mari e 73- 85 Rousseau Leonie 73- 77 Verhaeghe Louise 73- 76 Devos Emma 73- 83 Van Outryve Florine 74- 81 Werbrouck Helena 74- 81 Hol.voet Emma 75- 79 Tanghe Sylvie 75- 79 Nonckel Florenc e 76- 86 Neyrinck Esp~r ance 76- 81 76 76 Dew lf Louise


00sterlinck Sylvie 18 76~1900 Dejonckheere Stephanie 76~1882 Dew·ulf Leonie 76~ 82 Bonte I"'iarie 76~ 77 Vandepu~te Florine 7'7- 82 Vynckier Mathilde 7 7- 80 Tanghe Leonie 7'7~ 86 Vercruysse Emma 78 - 88 78~ 88 Vandewalle Honorine Vandeputte Adroni e 78= 98 Brugge Julie 78~ 94 Tanghe Nathilde 79- 82 Callens Irma 79-1900 Vanackere Emma 79-1888 Nuttens Leonie 79- 85 Lambrecht Romanie 80- 88 Declercq Helene 81- 96 Rosseel Celestine 81- 88 Brugge Julie 81- 94 Vandeputte Sy lvi e 81-1902 Dejonckheere }lorine 81-189 1.j. Vandewal le Jos ephine 82- 86 Verbeke Irma 82- 88 DEVOS SUZANNE 82= Sabbe Harie 8 3~ 96 D'Hooghe !liarie 8 3= 87 Vanhaverbeke Emma 8 3- 88 DEVOS JUDITH 83 Buyse Hathilde 83=1 907 Vandenberghe Eulali e 84-1897 Tanghe Honorine 84- 92 LEFEVERE SYLVIE 84~ Claeys Marie 84- 88 Olivier Virginie 85-1902 Mulier Elisa 85~1888 Dalle Estelia 8.5= 95 Bostoen Sylvie 85-1907 Debruyne Louise 86=1895 Roelens Sylvie 86- 92 Verstraete Julie 86- 99 D'Hooghe Helena 87- 96 Claeys Julie 87~1905 Lietaert Romanie 87-·189J Sabbe Anna 87~ 9J Paurisse Irma 88~ Dieriek Elisa 88Declercq Marie 88 - 98 Holvoet Harie 88~ 98 Lievens Marie 89- 99 Cla eys Sidonie 89~,1911 Kerclchof Harie 89=1892 Verhamme Narie 92-

Vanhaverbeke !-farie 18 92Mortier Julia 92- 97 Vandenb erghe Cl otilde 92~ 97 "\1aff elaert Ste phanie 92- 97 Lefevere Emma 93... 98 Del1.ys Elodie 93- 97 Dochy Narie 93- 97 Verbeke Adronie 93- 97 Mortier Ernma 9J- 1904 Brugge Rosalie 94- OJ e bry Augusta 94- OJ Dalie Harie 95- 00 Bostoèn L eonie 95- 02 Hinn ekint Leonie 96- 00 Beeu\vsaert Emma 96- 00 Claeys Leonie 96- 11 Iuylle Irma 96- 00 Supply Helena 96- 18 99 Clement Jose phine 96~ 97 Bostaen Elisa 96- 1900 Vand~walle Julia 97Lef'evere Leonie 97- 00 Verhamme Helena 98- 11 De1.beke Lima 98- 03 Mulier Carol.ine 98- 10 l\1essiaen Marie 98- 1'! Rebry Elisa 98De Raedt Rache l 99- 05 Nelrynck Marie 99Vande\"al le ,iari e 99Desmedt Marie 99Pierar Sidonie 99- 02 Val1.tomme Helell.a 99·~ 07 Dejonckheere Mathilde 99~ 02 Mulier Sylvi e 19 00- 1910 Rebry Maria 00- 07 EO~">1.et Augusta 01oh Moennan Bertha 0211 Hoerman. Clara 0 21 ·1 Verbe e Gabriäl le 03Terrno te Harie 03~ Maddens Albertine 03Dccoutere Marie OJ- 06 Hoerman ·Julic:" OJ~. 08 Messiaen Elisa 0)Va.nIandeghern Hadele ine 0511 Devisschere Mar ie 05Devyldere Ii'l ora 0711 Delbeke Marie 0711 Bourgeois Marie 07Eerw. Zuster Anna Maria0 710 Eerw, Zuster M.-Math. 07 Eerw. Zus"Ger d o -J-ulien.10Eerw. Zuster M.-Walb. 12-


(26) A. VANDROl''lHE: De Vogelmarkt - Ten Handere XIe jaar, n 0 2 (30) (27) BLOKSKENS~ waren ronde arduinen paaltjes die de' St. -Pietersstraat afsloten en zodoende de toegang tot het oude kerkhof onmogelijk maakten. (28) Middelbare school was geopend in 1894 . (29) Martinus Buseyne 1810-1813 Petrus Desimpel 1813-1813 Guilliemus De smet 1813~1829 Joannes Verkest 1829~1834 Joannes De Bruyne 1834 ~186 3 Carolus Aernoudt 1863-1867 Franciscus Lonneville 1867- 1891 Josephus De Hulster 1891-1900 Constantin Van Coillie1900-1918 (30)-1833 -1841 FREDERICUS V N COILLIE~ geboren te Beveren bij Roeselare 6 februari 1804; gewezen Pastoor-Deken van St.Gillis te Brugge~ Erekanonik van de hoofdkerk en lid van de Bisschoppelijke raad: + StoGillis 4 nov.l8840 -1841-1848 LUDOVICUS NOLL~7 , SoT.B., geboren te Geluwe op 8 november 1809 gewezen rustende pastoor van 1,olestouter: + -1848-1854 ISIDORIUS AMPE~ geboren te Tielt op 2 augustus 1812, gewezen pastoor van Moorslede: + 25.1.1892 -1854-1872 IVO VOL CKAERT, ge boren t e Beveren bij Roeselare op 11 november 18 25 , gewezen pastoor van Moen: + 7.7 01902 -1872- "1891 LEOPOLDUS SLOSSE, geboren te Hark e op 2 november 1842 , + pastoor te Rumbeke op 3'.3.1920. -1891-1901 EDUARD LAGACE p geboren te Brugge op 16 juni 1849 + pastoor te Ledegem 12 .7.19 35 . -1901-1911 JULIAAN FOVE, geboren te Gistel 23 februari 1863, + pastoor te Kortrijk 2903.1941. -1911 = 1924 JORIS DE BAECKER 9 geboren te Poperinge 10 juni 1875 + pastoor te Reninge op 24.7.1949 -1913-1914 ETIENNE MOULAERT g ° Oo stvlet eren op ,6.901880~ coadjutor van E.Ho Debaecker van 19.12.1913 tot juli 1914, + als pastoor van Assebroek (O.L.Vr.) op 11.4 .19 53. (31) Zie verder: Lijst van de lesgeveres en lesgeefsters. (32) In 1865 dichtte Em iel Neirynck zijn lied "De jongen van Boos Iseghemtlo Het kende e en ongehoord succes. Het lied "De Zondagschool van Is eghem" werd dan ook op dezelfde wijze gezongen. (33) Jo GELDHOF; Vliegt de Blauwvoet - Uitg _ : Franciskaanse standaard~ Maagdenstr. 15 Brugge - 1956. (3 4 ) EoH. Et. Moelaert was zeven weken brancardi er geweest in ' t leger en moest daarna naar huis komen. Hij vertoefde te Emelgem bij zijn broeder-onderpastoor E.H. Michel Moulaert en dat ook gedurende gans de duur van W.O.I. Daar was hij vooral werkzaam als voorzitter van het Hulp- en Voedingskommiteit en als voorzitter van de werken van de H . Kindsheid.


BIBLIOGR;Ui'IE: 1 . E. DIEHICK; Eeuwfeest van de Zonda g school d e r Knechten tot l s egh e m, Druk. J . De Bu s s cher e - Bonte , I se g hem. 2 . X, llonderdjarig j ub el fe e st der Zondags c hoo l der Dochters te Is er'rcm , 1812- 19 1 2? Dru k: ~{ ed. A . Van Moortel - De Keyser, Is ehLI~ m •

3. G • ..F'. TANGHE: Paro c hieboek van Ise :"hem Druk : k e d . De Schr yver - Van llae c ke, S t eens traa t, Brug ge, 1862 -63. !.t. . G . li'. TANGIIl<;: Leven van St. Tillo ~ ee rst e a po st el en pastoor a lsook patroon van Iseghem. Druk : Geb roe de rs St ro b b e , Isegh e m; 189 1 .

5. Alf. DE JAN: De Maadelbode: 6.

"10 .

'6 1 -

1 J .1 0 .

'61 -

20 .10. '61.

6. J"OZ::LF GELDHOF: Bruno Ac x "Ho e i k sch o enmake r werd." Mandelbode v ana f 9.2.1952 e.v.

7. X ; Godsdienst-en schoo l oorlo g te

I n de

Ise ~he m .

Druk : J . De Busschere - Bonte; Ise~h em (28 blz)

E R RAT A

*

In nr 34 'verden op pag . 48 de onderschrift en van de "gemeentes chool'! en van it "St . Jozef s college" onderl i ng verwisseld.

*

In d i t nummer, pag . 6- voorlaatste regel; hae ghe 1.. p V ,_ Juffr Qehaeghe e

0

lee s : Juffr. Be-

q~

/"'U


EEN BOEK OVER IZEGEM

Heel wat stadSlgenoten en vreemden tekenden reeds in op het boek

IZEGEM V ROEGER EN NU De bestuursleden van de heemkundige kring «Ten Mandere» werken vlijtig door om van het boek een allerbeste editie te maken. Tekende U ;reeds in? Zo niet, stort onmiddellijk 450 fr. op P .R. nr. 9576 van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen met de vermelding: rekening 712-0700260-03 HeemkundÏ)ge Kring - Izegem ofwel 712-0700579-31 Drukkerij José Hochepied - Izegem. Vergeet het niet!

Doe het nu !

Na het verschijnen van het boek zal de prijs tot 600 fr. stijgen.


GROT6:N

BIJ ONS ~

VAN

PROF. DOKTJ;R LOUIS VAN BlERVLll;T

In de loop van dit jaar zal het 170 jaar geleden zijn dat Professor Dokter Louis Antoine van Biervliet het levenslicht zag te Izegem tijdens de Franse republikeinse overheersing, de 20 aug ustus 1802 v

Zijn vader Petrus Franciscus van Biervliet was afkomstig

van Ardooie,

zoon van Pieter en Catharina Pincel.

Als brouwer-

tavernier vesti g de' Petrus v a n Biervliet zich' in het stadhuis,

toen

nog in de 1'1 arktstraat numm er 47 g ele g en en oefende t e vens het beroep van kleermaker uit.

Hij was g ehuwd met Marie Joanna Vande-

walle (1) die hem tamelijk vroeg ontviel. vliet telde vijf kinderen:

~~n

zoon Louis e n vier dochters: Ro-

salie, Henriette, Virg inie en Má lanie. in die kinderen

opgroe~den

De familie van Bier-

Het huiselijk midden waar-

was doordrongen van diep christelijk ge-

loof en een fijn voorna me g eest .

Het zeer de g elijk lag er onder-

wijs dat zij g enoten van huisuit zou later een merk slaan op de latere pedago g ische loopbaan die zij al l e v e rd e r

in het leven zijn

ingeslagen In 18 16 be g on de jonge L ouis v an Biervliet zij n oude-humaniorastudiën aan het klein seminari e te Roe s el a r e .

Het was h e t

gesticht van vrij middelbaar onde rwijs i n Bel gi ë dat n a h e t cordaat met

Na p ol ~ on

geopend werd.

Con-

door Mgr. Fallot de Beau mont op 27 mei 1 8 06

Honderd jaar lat e r

gemse priester-dichter Amaa t

zou b i j de e e uwv iering onze Ize-

Dierick in z ijn " E euwlied van het

klein Seminarie te Roeselare", qu~ère,zin g en

eerste

cantate g etoon z e t

door R. Ghes-

:

Dan zong de stil l e Mande lviie t In België's z onni g vrijgebie d

î5


GROTEN VAN BIJ "ONS

\

PROF. Dr. LOUIS VAN BIERVLIET Professor aan de universiteit van Leuven. o te Izegem, 20 augustus 1802 t te Leuven, 2 juni 1868.


Een onverstoorbaar vredeslied Dat, na g edeund in ' t g rijs verschiet, E en eeuwi g d ag en openliet, E en eeuwi g e d ag en ••• !

(2)

Het klein seminari e stond destijds in Vlaanderen in zeer hoog aanzien.

De hogere burge rij v a n Brugge en Gent

vert~ouwde

hun

kinderen aan de ijveri g e pri e sters-leraars: de paters van het Geloof (in feite a fg esch afte Jezuïeten) geholpen door seculiere gee s telijken.

De jonge Louis van Biervliet vond aldaar het puik

van de toenmaals studerende jeug d en een ploeg zeer bevoegde leerkrachten.

Zo zien wij o.m. onder de 200 leden van het

Na~

tionaal Cong res, dat bijeenkwam op 18 november 18)0, een hele reeks van oud-leraars en oud -leerlingen van het klein seminarie: o.m. Wallaert, Andries, Verbeke,

De Foere, De Haerne; Felix de

Muêlenaere '\... erd in 18) 1 hoofd v a n het Kabinet des Koning s v a n Leopold I

en nadien eerste gouverneur van West-Vlaand e ren.

Nog andere jong e Izegemnaren stude e rden destijds aan het klein seminarie: P ierre Nuyttens, August Maes, G. Tang he,

Arc. van Ha-

verb eke, F . van der Me erseh . Als laureaat eindi g de Loui s van Biervliet schitterend torik a i n

z~

r h e-

1822 en begon zijn universitaire studiën in de genees-

kunde aan de ho ge school van Gent. Be g aafd met een uitzond erlijk v er stand e n

b e~iel d

met een noeste

studie g eest viel h ij wel d ra i n het oog van zijn hoo g leraren, d i e een g rote waarde r ing voor h e m k oesterd en. In

1826 trof hem een sma rtelijk verli e s: zijn v ader stierf

g em,

de 16 j a n uari.

te Ize-

De g etuigen die zijn overlijdens ak te onder-

t e k e nden waren: Petrus Vand enwalle, dovicus Demaziere, brou1... erskn e cht,

stadsroeper, oud 27 j.

oud 71

j. en Lu-

Op zijn jeug dige

sch ouders woog nu de zorg voor zijn vier jonge re zusters waa rvan de jong ste elf jaar wa s.

Di t overlijden bracht de familie in een

netelige toestand en om het bestaan het hoQtl te bieden,

stichtten

de juff rouwen van Biervliet te Izegem een kostschool voor meisjes,

jonge

die s p i j t i g g enoe g ge en succes kende ( 3 )

Het portret hiernaast is een lithografie van Florimond Van Loo (oGent~ 12.12. 1823 - a l daar + 13. 1. 1901) - cjr. Vlaamse Stam 1971 blz. 327~ voetnoot 3.

27


II •..-.! STEEDS . MAAR . 'H0uER --------- ~-- ------ -- - - - ~ --

De hoogstudent Louis van Biervliet promoveerde te Gent de 18 jul i 1827 summa cum laude tot doctor in de geneeskunde. zigheid van het geneeskundig

prof~ssoraal

corps,

onder

In aanwevoorzit~

terschap van zijn leraar Prof. Kesteloot, verdedigde hij in het La tijn op schitterende wijze zijn thesis: Dissertatio inauguralis physiologice practice de proprietatibus vitalibus. Gedurende enkele maanden vestigde Dr. van Biervliet zich als geneesheer te Izegem,

zijn geboortestad, doch week weldra uit naar

Kortrijk om er een ruimer werkterrein te vinden.

Op 26 mei 1829

verbond hij zijn leven door het huwelijk met dit van Juffr. Jeanne Kesteloot, dochter van zijn oud professor en gewezen rector der Gentse Universiteit: Dr. Kesteloot. In 1832 brak de choléra uit in het land en ook de stad Kortrijk werd vervaarlijk door de gesel getroffen.

Benoemd tot voorzit-

ter van de geneeskundige commissie, ontplooide de jonge geneesheer een grenzeloze toewijding om dag en nacht ten huize en in het stedelijk hospitaal de choléra-lijders bij te staan.

Vele

slachtoffers redde hij van een gewisse dood en toen de ziekte geweken was, mocht hij dan ook van'vege het stadsbestuur en de bevolking van Kortrijk een welverdiende en openbare huldeblijk in ontvangst nemen .• Pas was het Koninkrijk Belgiä gesticht of de nieuwe grondwet

~er­

leende vrijheid van godsdienst, drukpers, onderwijs en vereniging. De Belgische bisschoppen heropenden de 1 december 1835 te Leuven de katholieke Universiteit, aldaar gesticht in 1432.

De taak van

de eerste rector Mgr. de Ram was uit te zien naar geschikte we;

tenschappelijk ond erlegde leerkrachten om dit hoger onderwijs aan gang te brengen.

Zijn keus viel onder meer op deze diep katho-

liek overtuigde en zeer onderlegde jonge medicus, Biervliet.

Dr . L. van

In de maand november 1835 werd hij tot hoogleraar

benoemd in de physiologie (leer van de normale levensverschijnselen bij de mens) en in de pathologie (leer van het wezen van de ziekten en hun g evolgen). torium voor physiologie.

In 18 46 stichtte hij het labora-

Prof. van Bi e rvliet was niet een on-


genaakbare wetenschapsmens, heel en al verslonden in wetenschappelijk onderzoek.

Hij was meer de zeer praktische aangelegde

docent, die beijverd om de wetens chappelijke bagage van zijn toehoorders, klaar en methodisch zijn lessen gaf met het talent van een geboren leraar.

Om zijn studenten behulpzaam te zijn, pu-

bliceerde hij zijn cursus sen. Vanlinthout :

In 1853 verscheen te Leuven bij

"Premiers 6l6ments de physiologie humaine et com-

par6e" en in 1854:

" El6ments de pathologie g6n6 rale."

In al zijn lessen bevestigde en bewees de hoogleraar hoe de ziel en _haar gedragingen invloed hebben op een groot aantal ziekten. En het is waar hier te onderlijnen , dat honderd jaar nadien Dr. Carrel zn zi jn beroemd boek:

"L' Homme cet

inconnu" en met hem

het congres der psychiaters te Parijs in 1950, deze zienswijze terug haar wetenschappelijke waarde heeft geschonk en, nadat de positivisten gedurende bijna een eeuw deze geestelijke beinvloeding ten goede of ten kwade

tegenover het lichaam minach-

tend hadden verworpen. Prof. van Biervliet was rusteloos.

Door zijn vele wetenschap-

pelijke bijdragen werkte hij mede aan de geneeskundige tijdschriften van het land.

Hij vond zelfs de tijd om als confe-

rencier re ge lmati g voordrachten over gezondheidsleer te houden voor de leerlingen aan het pensionaat te Tielt, die hij publiceerde in 1853 onder de titel:

spreekbeurten

"Causeries sur la

santé". Steeds bekommerd met de verspr eiding van de hy g iène onder de brede lagen van de s ame nleving, verscheen tien jaar later een ander vul garisatiewerk:

"Les pr6cept es de l'6cole de Salerne,

à l'usage du roi d'Angleterre, traduits et commentés".

De 25

october 1862 vereerde de Koninklijke Academie voor geneeskunde hem met het ere-l idmaatschap. Na 33 jaar lang aan de Leuvense hogeschool ge doceerd te hebben, werd Professor van Biervliet door een keelziekte aang etast en stierf te Leuven, de 2 juni 1868 i n zijn huis in de Tiense straat alwaar het jaar daarop zijn zusters een externaat voor meisjes begonn e n .


Va n we ge de hogeschool van Leuven werd een plechtige nadie nst voor de zielerust van de overleden hoogleraar opgedragen in de c olleg i ale kerk van Sint Pieter op 3 juli 1868 . Mg r . Laforet, de toenmalige rector,

Daar na hi el

in d e aula v an d e Un ive rsi-

teit e e n li j krede waarin hij met veel tal e n t het levens b eeld en de ho g e verdiensten schetste van de g en eeshee r , de h oogleraar en de familievader

die Prof. van Bie r vliet met zove el

plich t besef, bevoegdheid en katho lieke geloofszin ste eds wa s g e wees t Ui t

(4 )

het huwelijk van Prof. van Biervliet werden zev e n kinde ren

ge boren, waaronder zes zonen.

Bijna al zijn zonen hebben doo r

hun weten s chappelijk e standing en de hoge positie die zij in h et maatschappelijk leven hebben vervuld, grote eer gedaan aan h un vader.

De oudste zoon August-Louis,

te Kortrijk geboren,

de 13 december 18 30 en overleden te Brussel, de 25 october 1869, hee ft a l s specialist-geneesheer degelijke werken over g eneeskunde g e publiceerd.

Hij was hoofdopsteller van "Les Annales de

la so ciátá mádico-chirurgicale" en werd in 1863 briefwis s e l e nd lid van de koninklijke academie voor geneeskunde (5) De t we ede zoon, 18~ 5

Paul.

eveneens te Kort r ijk geboren, de 6 maar t

en te Montzen overleden d e JO augustus 1885, was doc t or in

d e r e cht en, advocaat aan het h o f van

app~l

te Gent en schrijver

o .m. van "Etudes sur l'esclavage aux Etats Unis" -

"Prin c ip es du T

Code Civil sur les libáralitás qui peuvent être faites par tract de mariage" -

(6)

con-

en "La váritá sur Grágoire XVI et son t e mps".

De vierde zoon Joseph was gedurende meer dan vijf t ig j a a r

h o o gleraar in de rechten aan de Leuvense Universiteit.

In 18 85

stich tt e hij het Vlaamse Rechtsgenootschap en was er de ee r st e voorzitt er v an .

Hij was een Vlaamsbewust rechtsgeleerde, di e in

de wek e lijkse vergaderingen de hoogstudenten op het hart druk te hoe no dig het was voor advocaten, procureurs,

substituten i n

Vlaa nd eren de Vl aamse taal bij de rechtbank te doen ingan g v inden. De zesde zoon Jules werd ere=voorzitter aan het Hof van Beroe p te Ge nto V66 r mij ligt het doodsantje van de geboren Izegemnaar: P rof.


Louis v a n Bi ervl iet.

Op de voorzijde staa t

de b uste van Prof.

van Bi e r v l iet , getekend door de fijne p e n van de Gentenaar Florimond Van Loo: een aristocratische figuur met snedige magere kop en weel.derige haarbos. hals

Verstand i g pinkelen de ogen.

i s een das b reed geknoopt Ă la Lamartine.

Om de

Ov e r de schou-

ders valt d e p ro fessorale toga. Op de ke e r z i jde lee s t men de wo o rden u it h et Bo ek d es Wijsheid: "Schoon is d e wijsheid, nimme r verwelkt zij.

1{i e h aa r beminnen,

krijgen h a ar gemakkelijk te zien en wie haa r vinden.

(VI,

12 ) .

Hij blijft

z oeke n,

zullen haar

onsterfe l ijk in de h erinnering,

daar h i j g eacht we rd d oo r God en de mensen.

(IV , I ).

BI BL I OGRAF IE . (1)

Zie "Not itie b oek schen v. J . B. Vd. w. - Ten Mandere nr J

(2) Eeuwf ee s t v a n

' t klein seminarie van Rousselare, bl z. 82 -8 8 .

(3) Cfr . Me l ani e van Biervlie t ( l~)

( XI , J)

in dit nummer.

Annuai r e d e l'Unive r sitĂŠ catholique d e Louvain 1868 , p. 351.

(5) Biogra p h i e National e, T. 26, p . 201 - 202. (6) Idem, T. 2 6, p. 202-203.

(7) Mani f est a t i o n en l ' honn eur de Joseph van Biervlie t, 12 juin 19 2 1 - Lo u v ain, b l z. 21.

jl


De nummer ing b egint links van de Kloosterstraat o Kad.,Nr

Eigenaar

Bewone r

Huisnr

442

DOORME Joseph 9 koopman

1

DOORME Joseph echtg oLafaut Sophia p gar enko oper

443

BERLAMONT

2

GRYSPEERT August a wed oCle= ment naaister

444

i d em

3

DUFOUR Joseph e chtg . De s mal Joanna p schoenmake r

445

id e m

4

VERHEULEN Leona r d e c h t goDemey Mariep wink e li e r

446

i dem

5

DUPONT Joannes echtgo Deldae Ie Rosalie 9 barbier

447 448 448 449 450

ROUSSEAU J a n Baptiste 9 herbergier

6

DEKEERSCHIETER Al b ert e c b t go Dbulster Anna p schoenmak er

i dem

7

ROUSSEAU Joannes ech t g oBrulez Isabelle p herbergier

\{ eduwe de LIGNE

8

VAN ·EDEN Jan echtgo Dumat Theresia p borstelmak e r

45I

i dem

9

1{ed oBOURGEOIS Jan e n k i nderen 9 sp nner, BOURGEOIS Joseph ~ schoenmaker 9 J oannes, schoenmaker, 1-1arie Joanna, spins er.

62I

DEVO S Iv o g le e rlooierij

622

DEVOS Ivo p leerlooier

623 624 625

DEVO S Iv0 9 leerlooierij i d em 9 hooiveld i d em 9 blekerij

654 65 5

L ouis ~

brouwer

10

DENEYERE Laurent ius e c htg o Lan ciet Therese p wever

MAES Gaspar d

11.

DES:t-1ET . .Toannes en z u s t er Harie Joanna 9 stadsbod e

VERHULST V ' ncent 9 winke= lier

12

Wedo VANDE\-lALLE Gaspard en kindoAngela en Serafina , sp~nne::r" s

656

DEBRABANDERE Francois p l a ndbouwer

13

VANDE STEENE Antoine e cht go Vanhouteghem Sophiegkl eermo

65 7

DEWULF JacquesgEmelgem

14

HAEZE JOá.nnes echtgoVerhaeghe Maria p garenkooper


1826-27

'. '7 1j... <t <t

[::l··· /

.,"

7

,?", lt;; w cr

J...--.-~ , Ij,!

1

cr

6

®~

I BLEKERIJ

8

I 11

0 ....J

~

"'5 0


STRATEN VAN VROEGER EN NU: DE KLOOSTERSTRAAT

De Kloosterstraat zoals we ze vinden op het plan van Fr. De Bal.

1%5 - Luchtzicht van de Kloosterstraat.

1955 - De oostkant van een rustige centrumstraat.

1972 . Zicht naar 't zuiden toe.


ÄQTUfELTJE5 NR. De nummers met een

*

9.7

verwijzen naar a ctueeltjes ln beeld.

634 Op 24.9.72 ging te Iz egem de 16de ziekendag door. Op een nieuwe leest geschoeid, werd het een succes. Meer dan 160 zieken woonden een prachtige eucharistieviering bij, gevolgd door een receptie, stemmige ontspanning en tombola . 635 Zoals we in ons vorig nummer reeds vermeldden, vierden op 1.10.72 in het Instituut de Pélichy twee zusters hun diamanten en gouden klooster jubileum. Zuster Marie-Alphonse was van 1941 tot 1960 algemene overste van de Zusters van Maria van de "Avé". Bij de fusie met de Zusters van Pittem, liet zij het beleid over aan Zuster Armanda , Zuster Ernestine was laatst plaatselijk overste in de wijkschool H. Familie (Bosmolens). Voordien had zij reeds les gegeven te St-Kruis, Schore, \.Joesten en Lombardsijde . 636 Stadhuis en stadsdiensten hielden een open deur-dag op 5.10.72. Een grote màssa geïnteresseerden bezochten de vernieuwingen en veranderingen in het stadhuis . Voor velen betekende dit een aangename verrassing en openbaringl 637 Pater Loncke (Kloosterling, H. Sacrament Sleyaghe, Hooglede) exposeerde van 1.10 tot 9.10.72 in het stadhuis. Voor al zijn ahJarellen vielen in de smaak.

*'

638 De kapel van het Instituut de Pélichy werd ger estaureerd en prijkt nu weer in haar volle glorie als "gouden kapelle". In 1845 kreeg ze haar huidige be:... .'-kled ing . In 1845 plaatste men de kruisweg, die nu ook weer in zijn pracht te zien is. In 1857 kwam er het orgel (Mercklin-Schutzer) dat nu jammer genoeg buiten gebruik lS. Spijtig dat zo weinig Izegemnaars deze prachtkapel kennen •. 639 Zondag 8.10.72 had voor de 13de maal de prijsuitdeling plaats van de jaarlijkse bebloemingsprijskamp . Ruim 120 deelnemers hadden ingeschreven. Het stad smagistraat stelde hun medewerking op prijs en elke deelnemer werd bedacht met een pr ijs ! 640 Eind oktober 1972 waren de werken voor een nleuwe straat reeds flink opge~ schoten. De bedding voor de ve r b i ndingsstraat Bellevuestraat - Krekelmotestraat (verlengde van de Heilig Hartstraat) is reeds klaar. Aansluitend hierbij kan vermeld dat Izegem nu 206 straten telt. De nieuwste zijn : Arenbergstraat, Prinsdomlaan, Te r EIst s traat, Esdoorns traat , Kastanjestraat, Dennenstraat en Kerselaar straat . 641 Zaterdag, 4.11.72 we.rd het Izegems Schoeiselmuseum heropend. Gelijkvloers, netj es aangekondigd en in ruime lokalen, kan conservator Roger Bekaert voor - ~5 taan de bezoekers degelijk ontvangen en rondleiden, Eindelijk een volwaar-

*"

cJ


dig museum in onze stad ! Terzelfdertijd had ook een colloquim plaats over de toestand van de Izegemse schoenindustrie. Burgemeester Nyffels, Z.E .H. Parmentier van het VTI en de Hr Van Parijs, directeur van Febic, namen de verschillende aspecten van de malaise onder de loupe en stelden concrete relanceplannen voor. 642 Op zaterdag 11.1 1. 72 werden de vernieuwde B.A.C . -lokalen in de Kruisstraat feestelijk ingehuldigd. Werner Vens, voorzitter A.C.W.-Izegem zette de H.H. Jozef Tytgat en Noël Feys in de bloemetjes, de eerste om zijn 2S-jarig schepenschap, de ande re om zijn vele werk verzet in de lokale A.C.W.-werking, beide om hun inzet nu en i n hetverleden voor B.A.C. De Hr Detremmerie, nationaal voorzitter, sprak over het sraarwezen en de rol daarin van het B. A. C. 643 De Izegemse Middenstand jubileerde op 12.11 .1 972 . Deze feestelijke dag begon met een plechtige H. Mis en werd voortgezet aan tafel, in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Middenstandszaken Antoon Steverlynck.

*

644 19.11.72 was voor de Koninklijke Harmonie Leo XIII een jubeldag en besloot haar jubeljaar. Voorz itter J. Renier en de Hr Vanhauwaert werden door Burgemeester Nyffels vereremerkt met de Zilveren Kroonorde, terwijl dirigent Leopold Maertens de Gouden Kroonorde ontving. Heel wat pioniers en leden werden eveneens vereremerkt. 645 Deze zelfde dag brachten de "Overwinders in Eendrachtigheid" een prima voorstelling op de planken met "Kaktusbloem" in regie van Jan Vercruysse. 646 Voor Izegem betekende 17 . 11 .72 een wel belangrijke datum: de Rijksweg 308 werd immers over zijn volle lengte opengesteld. Dit betekent dat Izegem-centrum heel wat verkeer sontl asting zal kennen op gebied van vrachtwagens en ander zwaar vervoer . 647 De Firma Debusschere vierde op 25 . 11.72 haar eeuwfeest. Begonnen onder Jan ~ Dooms, kende deze firma al het wel en wee van onze stad. De firma gaf vele jaren lang een zeer gegeerd weekblad uit : De Gazette van Iseghem , De Iseghemnaar en laatst De Mandelbode, die op 7.4.61 voor 't laatst verscheen ... Sedertdien specialiseerde de firma zich meer en meer en mogen we wel gètuigen van een gezonde bloeiende eeuweling ! 648 Zondag 26.11.72 was voor onze stad een dag om lang te heugen. Op de St-Ra~ . faëlsparochie werd Z.E.H, Michel Doom. als tweede pastoor plechtig aangesteld. Na zijn aanstelling volgde een receptie in het VTI. Vele prominenten betoonden de nieuwe herder hun sympathie. - Dezelfde dag werd 's avonds gekenmerkt door een vreselijk drama . Het gezin Jos. Bouckaert - De Jans met drie kinderen, verdronk in de vaart , nadat hun auto daarin was terecht gekomen. 649 Eveneens deze zondag vierde de Koninklijke Harmonie der Congrega~ie haar St. Ceciliafeest. Na een rondgang door stad; schaarde iedereen zich rond de tafel. Voor een sprankelend vuu r van welsprekenheid zorgden de Pre~i­ dent, notaris Sagon, E.H. Leuridan, Z.E.H . Deken Cauwe, de oud-directeur E.n . D. Outtier en de nieuwe directeur E.H. E. Vergote, de dirigent Fr. Soete en de ondervoorzitter Apoth. Tillo Geld of . Na de vereremerking van

J6

'., '


ACTUEELT]ES

De opgefriste kapel van «Ave Maria».

Heropening van 't Schoeise,lmuseum.

Jaarfeest van de Middenstand.

27

De verlenging van de H. Hartstraat.

In de afd.eling «H istorisch schoeisel.

Groepsfoto bij 't honderdjarig bestaan v·an de firma De Busschere-Bonte

Z.E.H . Michel DOOM • Passendale 19.3.1920 Priester gewijd : 16.4.1944 sedert aug. 1954 onderpastoor op St. Michiels Roeselare. Ingehuldigd als 2e pastoor op St. Rafaël-Izegem op 26.11.1972 . Installatie van Z.E.H. Michel Doom, 2e pastoor van St.-Rafaël.

Nr.


Grote herstellingswerken aan de toren van de dekanale kerk van St.-Tillo.

Beeld van de toren in een ijzeren stellage die ons in de laatste weken als zeer vertrouwd voorkomt.


he el wat trouwe muzikanten wecd de President zelf in de s chij nwerpers geplaats t , vereremerkt en met een even mOOl als symbolisch ge schenk bedacht! 650 We bl ij ven bij de TItuziek, ~07ant op 2.12.72 vierden de Stad sfanfaren en Brand-

we er hun jaa rfeest. De Hr Creytens, afgevaardigde van de Mi n iseer van Binnen l andse Zaken ,...as aanwezig en Ze' t- ,~ 'i .: ._ . ...~ ~"lbt_' ,. !';3 · 65 1 Zater dag 16 . :2.72 was een fee s eddg

'lOOi onze Izegemse minder-valieden en gehand icapt en . Zij kwamen aan hun trekken in de feestz alen van de Gilde en Spor t ief , wa ar r espectievelijk de christelijke en so ci a l istis ch e aan- ' gesl o t enen e e ns extra bedacht werden.

652 Iets vóó r Kerstdag 1972 verwIerf Hans Mannes, cello-laureaa t Pro Civitate,

he t Hoger Diploma met Staatsn:edaille . Dit gebeurde te Ge nt , waar Hans ver der studeerde o. l. v. Pr of . Messens, en dit met een z,,7aar r epertorium.

*

653 Onze mee r dan 100 jaar oude dekenale kerk St. - Tillo is aan grondige herstel -

lingen toe . Daarom w8rd de toren in een metalen keurslijf gestoken. Voor de Izegemse b evolking za1 dat ontsierend geraamte nog we l e en jaartje te bekijken va llen .. .

654 Om t e eind i gen nog een overzicht van de bevo l king van onze stad op het einde van het jaar 1972 : 189 Huwelijken 23 . 145 Totaal inwoner s 11 Echtscheiding en 1 i .331 Mannen 589 Im,d jkingen 11.814 Vrouwen 641 Uitwijkingen 347 Geboorte n

255

Sterf gevallen

OUl> E J AARGoA t-JGEN WACHT

NIET

UlTCt-EPOT .

TS

NU ~OG

Z..IJ N

L. AN~

!

VE:R "' R1J~roA AIl. . M Orë:~e t-.Á z.nl-J 'Z..E M 1SSCHiEN

-- 5ES-r EL. 'Z.E N U!

1~O FR.

PER J AÁR4AN~.

jg


1966

PANORAMA 4 .. WESTKANT

Dit zicht geeft ons een beeld van de ROESELAARSESTRAAT vanaf het postgebouw. De toren van de H. HARTKERK en het fijne spilletje van de KAPUCI]NERKERK wijzen de richting van de Roeselaarsestraat aan. Vooraan links bemerken we de vernieuwde klassen van de school van de H. ENGELBEWAARDER en wat verder rijzen reeds de muren op van de vernieuwde kraaminrichting ST.-ANNA.


SNIPPERS NR.8 84. Tussen Tielt en Ingelmunster, voor honderd jaar, geschiedde de correspondentie nog per rijtuig. Men kon van Ingelmunster vertrekken ieder morgen te 9030 en 's avonds te 8.15 uur. Te Tielt in de richting naar Ingelmunster vertrok het rijtuig ·s morgens te 6030 uur en 's avonds te 5030 uur. Op donderdag was er een bijkomende dienst te 12.15 uur te Tielt naar Ingelmunster en te 2 uur 's namiddags van Ingelmunster naar Tielt. 85. Het nummer van 26 ~fei 1853 van "De Standaerd van Vlaenderen " gaf volgend nieuwsbericht: "Maendag 22 Mey wilde de bode van Iseghem vier stukken ka -toen op eenen wagen insmokkelen. Tusschen Heule en Kortryk "komende, werd hij ontwaerd door de douaniers die hem wil"den aenhouden, maer hij bood tegenstand; ene samenvrotting "had plaets en de douaniers moesten van hunne wapens gebruik "maken. De smokkelaer werd in het aengezigt gekwetst en aen"gehouden. De vier stukken katoen zyn in beslag genomen. Op maandag 18 juni 1853 kwamen al de geneesheren van het gewest Roeselare bijeen in de Café de Commerce te Roeselare en stichtten er het "Geneeskundig Komiteit" ter verdediging van de beroepsbelangen der plattelands - geneesheren. Zij stelden dhr August Haessebroucq , geneesheer te Izegem, tot voorzitter aan. En hoe stond het~ honderd jaar geleden, met de duivensport? De toestand te Izegem in die tijd is ons onbekend. Haar te Brugge was er reeds een duivenmaatschappij "De Hoop", gevestigd in de herberg: "Het Wit Kruis". In juli 1853 richtte de duivenmaatschappij een vl.ucht in op Bordeaux. Aan die prijskamp namen 37 duiven deel. Zij moesten een langdurende reis maken naar de stad Bordeaux en zi.j werden gelost op zondagmorgen 17 juli te 5 uur. Ziehi er de uitslag : lOprijs: de burggraaf Visard, maandag te 6 u.42 m, 's morgens; 2°prijs: MoPickery te 8 u.3 m.; 3°prijs: Alph.Bogaert te 11 u.42 m.; 4°prijs: A.De Gr oote te 11 u . 55m.

A1


88 . Daar in vorige eeuwen de middelen van vervoer gebrekkig waren en het diensvolgens veel te meoilijk was om hardstenen in grote hoeveelheid uit de steengroeven va.n het t..Jalenland aan te brengen naar onze streken, moest men uitzi.en naar een ander middel om de wegen s tevig te maken, vooral op moerassige plaatsen. Hen koos daartoe hout dat destijds in Vlaanderen door de uitgestrektheid van de bossen, betrekkelijk goedkoop was . Hen legde een vloer van boomstammen op de weg . Dit systeem werd in moderne tijden nog aangewend, onder meer tijdens de .doorbraak van de geal ieerde legers in 19J8. O~er het doorwoelde terrein van de loopgrachten legden de genie-troepen banen met houten bevloering waarover kanonnen en auto's door de frontstreek konden oprukken. Alwie kort na de wapenstilstand de verwoeste gewesten bezocht, heeft het met eigen ogen gezien . Overblijfsels van houten ",;egbevloering werden op sommige plaatsen onder d e huidige straatplavelsels te Roeselare ontdekt in 1869. Ten andere de oude stadsrekeningen op het Roeselaars archief vermelden af en toe uitgaven voor houten bevloering van straatgedeelten. Ook te Ingel munster werden eikenstammen naast elkaar blootgelegd op plaatsen waar de oude heirbaan Kortrijk - Brugge liep, vooraleer de baan werd rechtge trokken. Te Izegem tijdens graafwerken op het kruispunt Couckelarestraat en de Krekelmotestraat even vĂłor 19L..O vond men eikenbalken nĂ ast mekaar , gezonken tor op 2 meter d1epte in de zompige ondergrond. 89. MOORD - De Maandag morgen rond 1 uren 's nachts 22 Augusti is aan den _l'overesseknok, Gemeente Lendelede eene vel schrikkelijke moord gebeurd. In eene tweewoonst staande dicht bij de Toveresseboom, en gemeen te Lendelede woonde eene huis de weduwe Vansieleghem 71 jaar met haren zoon Frederic oud 28 jaren en den kleinzoon en neef Jules. Beide knechten waren schoenmakers. Fredexic had op het punt gestaan te trouwen maar zijn toekomende was verleden ~.,eek met een ander getrouwd. Hij was daarvoo r zeer bedroefd en gaf sedert eenige dagen te kens van krankzinnighe i d, zoodanig dat de moeder en den neef van schrik den Zondag en Maandagavond niet dorsten slapen gaan, Den maandag nacht rond I uren , hoor den d e gebuurs (Waan Declercq) moord schreeuwen door den jongen Jules. Niet durvende ingaan wekten zij andere gebuurs en gaan al tezamen het huis binnen , De zoon Frederic stond daar gans bebloed en gewapend met e en kapmes . De romp van de moeder lag langs de tafel en de romp van Jules i n den hoek . De hoofden stonden op de tafel elk in eene telloor en de tongen, uitgehaald, lagen in eenen spoelkom (koffletas), Plassen bloed stroomden uit de onthoofde lichamen. De toegesnelde gebeurs overwe ldigden den moordenaar, bonden hem aan handen en voeten en verwittigden de politie van Iseghem en Lendelede . Het parket was denzelfden dag nog ter plaatse, vonden het kapmes b.ebloed naast de slachtoffers liggen op den grond en op de stoelen op den grond verbrijzeld. De afgekapte hoofden droegen verschillende spo,en van geweld. De moordenaar is naar Kortri jk gevoerd geworden en van daar naar het zothuis St. Anne, Tevooren was d e moordenaar van zee~r goed gedrag maar las veel boeken en sprak weinig.


WAT kAN Ik: V1NDhN \N l-lET R.Ă„.K?

I.

OV~R

O~R

lZfGEM .. EMELGEM

'ZfGE.M: I.

K E R K

A. Algemeenheden 1. Algemene verordeningen , na 1620-1799 (1)

1 bundel

2. Aflaten 1671-1753

1 bundeltje

3. Dagboek van de pastoor, 1694-1699

1 register

4. Briefwisseling van pastoor De Laere,jaar IV-1806(2) 1 bundeltje

Bo Bevolking 5. Huwe1ijken(dispensaties enz.)?1672-1789 60 Onwe ttige geboorten g 1701=1778.

.1 bundel 1 bundel

Co Personeel

7. Verkiezingen van ontvangers en "bereckers" van kerk en dis, 1707=1713. 8. Stukken betreffende de koster, 1756=1785.

2 stukken 1 bundeltje

D. Goederen 90 Testamenten en stichtingen ten gunste van kerk en dis? 1511~1785 (3)0 10 0 Renten en i.nkomsten,

15 90~ 17890

1 bundel 1 bundel

Ilo Verpachtingen van gronden? weiden en bossen van de kerk, het St.Hi1oniusa1taar en de dis, 1620 en VVo 1 register 12. Verpachtingen en vercijnzingen p 1691=1786.

1 bundeltje

130 Tienden? 16 38 =17 950

1 bundel

140 Processen, 1673=1784.

1 bundel

Eo Comptabiliteit

15. Ontvangs ten van renten? 1703-17070

1 katern

16-27. Ontvangs tboeken van de kerkgoederen D 1665-1793 12 katernen

l

IJ Waarin opgenomen Cumulus Ecclesiasticus nr 1789 2 Bevat ooa. een lijst van de in te leveren parochieregisters 3 W"aarin opgenomen Blauw nummer 29580

4~

'\I


240 1778 -1 779 20. 1770=1771 160 1665=1666 25. 1780-1781 210 1772=1.773 170 1732-1739 26. 178 4-1785 22. 1774~1775 18 0 1758-1759 27. 1792~179J 230 1776=1777 19 . 1766-1767 28-29 0 Ontvangstboeken van de inkomsten van de pastorij9 1.770 en VVo =1786 en VVo 2 katernen 30 Ontvangstboel v an de rechten op de graven in de 1 katern kerk 9 1693 =1706 49 katernen 31 -76. Kerkreken ingen 9 l599=17850 540 1655=1656 310 1599~1600 55. 1657=1658( 2 ex.) 320 1600 =1604 560 1659=1660 330 1605~1606 570 1673-1674 340 1608 58. 1675=1676 350 1609 590 1679-1680 36. 1610=1 61 1 1681=1682 60. 37. 1612 1683=1684 61. 38. 1615 =161 6 62 1693~1694 63. 1 695=1698 39. 1617=1618 64 1713 (?)(onvo11edig) 40 1619=1620 65. 1 730=1731 410 1621-1622 660 1748 (?)(onvo11edig) 1625 (?)(onvo11edig) 42. 1634 (?)(onvo11edig) 67. 1752=1753 43. 68. 1754=1757 44 . 1635 - 1636 690 1758=1759 45. 1637 =1638 70 1768=1769 46. 1639-1640 71. 1772=1773 47. 1641=1642 72. 1774-.1 775 48. 1643~ .1644 73. 1776-1777 (2 ex.) 490 1645~1646 74. 1778=1779 50. 1647=1648 75 . 1780=1781 (2 ex.) 51. 16L~9=1650 76. 1784-1785 52. 1651=1652 53. 1653=1654 0

0

0

0

0

77-86. Bewi jss chri f ten p 1604=1787. 82 0 77. 1604 ~ 1637 830 78 1638 =L639 84. 790 1640=1645 85 0 80. 1.646=1660 860 81 0 1663=1677 0

87~890

1680-1690 1691=1700 1701¡=1712 171 4=17 2 0 1721=1.787

Ontvangstboeken van de inkomsten van het Sint=Hi= l oniusa1 t aar p 1655-1678. 3 katernen 87. 1655 =1656 88. 16 76 890 1677¡=1 678

"44

10 bundels


90-112. Rekeningen van het Sint=Hi1oniusa1taar, 24 katernen 1.536 -1736. 1 08. 1673-1674 990 1635-1636 90. 1536-1537 109. 1675-1676(2 ex.) 100. 1637-1 638 91. 1540-1541 110. 1679-1680 ' 92. 1546~1547 lOl. 1657-1658 111. 1687-1688(1) 102. 1659~1660 93. 1547-1548 112. 1736 (1) 94. 1609=1610 103. 1663-1664 104. 1665-1666 95. 1615-1616 105. 1667~1 668 96. 1621-1622 106. 1669-1670 97" 1631 - 1632 98. 1634-1635 107. 1671-1672 113. Bewijsstukken bij de rekeningen van het Sint-Hi1oniusaltaar, 1655~1752 1 bundel 1140 Rekening van de achterstallige inkomsten van de kerk, het Sint -Hi~oniusa1taar en de dis, 1608-1614. 1 katern ¡ F. Broede rschappen a) H.Sakrament 115. Algemene verordeningen, 17 38 -178 6

1 bundeltje

116. Goederen, inkomsten en lasten, 1786

1 katern

117. Gildeboek van de broeders chap(rege1,leden), 1739 -1 8390

1 register

b) !~!?!~~ 118. Gildeboek van de broederschap(rege1,leden,zittingen), 1742=18110

II.

1 register

DIS

A. Algemeenheden 119. Algemene verordeningen, 1761-1786

2 stukken

Bo Personeel (1) 120. Verkiezing ontvanger en "bereckers" van de dis, 1715.

1 stuk

Co Goederen(2)

121. Tite ls van renten en goederen, 1407-1781.

1 bundel

122. Eigendommen, inkomsten en renten van de dis, 1727 (onvolledig)

1 katern

123. Penningrenten van de dis, z .d.( ca 1730)(onvo11.) 1 katern 124. Verpa chting en vercijnzing van disgoederen, 1652-1739

1 bundel

125. Jaargetijden ten laste van de dis, 1655

1 register

(1) zie ook nr 7 (2) zie ook nrs 9 en 11

45


D. Comptabiliteit 126. Uitgaven, 1680-1689 1270 ,Ontvangsten p 1687-1689. 12 8 ~140. Ontvangstboeken van de inkomsten van de dis, 1632-1737. 128. 1632 133. 1699-1700 1 38 . 1290 1668 134. 1701-1702 1 39. 130 . 1672 1350 1713(?Xonvo11.) 131. 1694 136. 1716-1717 1320 1697-1698 137. 1718(7) 1 40-192. Disrekeningen~ 1547(?)-17 6 7 166. 1.40 1547 ( ? ) ( :fragm. ) 153. 1656 167 . 141. 1600(?) (:fragm. ) 154. 1657 1 68 . 142. 1601 (? ) (:fragm. ) 155. 1658 169. 156. 1659 143 . 1618-1619 170. 144. 1635-1636 157. 1663 171. 158. 1666 145. 1644-1645 1460 1647-1648 159. 1668 (:fragm . ) 172. 160. 1670 17 3 . 1 4 7. 1649-1650 174. 161. 1671 1651 1 48 " 162. 1672(2 ex. ) 175. 149. 1652 176 . 1630 1676 150 . 1653 164. 1677 177 . 151. 1654 178. 165. 1678 152. 1655 ,

-

.

0

.:;

~

179. 1 80 . 181. 1 82. 1 83 .

1 bundel

0

1705(:fragmenten)184. 1705-1706(:fragmJ1 8 5. 186. 1707-1708 1709=1710(:fragm J 18 7 0 188. 1713

189. 1714(2 ex. ) 1 90 . 1715 191. 1716-1718 192. 1725-1727 1728-1729{2ex)

193 -196. Purgatieve rekeningen 9 1690-1761.

2 katernen 13 katernen 1 719 - 1720 1730- 1737

58 katernen 1 68J 1 686 168 7 1 688 1 690( 2 ex.) 1691 1693( 2 ex .) 1694 ' , 1695 1696 1699-1 700(:fragm.) 1 69 7 1 703 -1 704 1 73 0-1 737 1 738-1739 1 740( ? ) (fragm.) 176 6-1 767 3 ka ternen en 1 ,s tuk

1950 1703-1704 193. 1690 1960 1760-1761 194. 1703 197. Afrekeningen tussen de dis en particu1ieren,1 71 0 -1 7 2 9 1 b undel 198 - 25 4. Bewijsstukken, 1617-1740.

, , ,,~; , j

"46

198 . 199" 200 . , 201., , 2 02 . 20 3. 204. 205" 206 . 2 07.

1617-1625 1638 1639 1640 1641'- 1642 1643 1644 1645 1646 1647

2I9. 220. 221. 222" 2230 224. 225. 226. 227. 228.

1671-1672 1673 1674 1675 1676-1677 1678 1679 1680=1682 1683 1684

5 7 bundels en li assen 240. , 1700-1 703 24I. 1704-1705 2420 1706-1 71 0 243. 1712 '244. 1713:"1.,71.4 245. 1715-1716 246 . 1717 247. 1 71 8 248. 171 9 249. 172 0


208 0 2090 210 0 211 . 212. 2130 214. 215. 2I6. 2I70 2I8 o

1648 1651 1652 1653 1655 1656 1659 - 1661 1662 1663 1664 ~1 668

1669-1670

1685 1686 1687 1.688 1689-1690 1691 1692 1693 1694-1695 1696 - 1698 1699

2290 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

255. Schuldenaars van de dis,

250. 25I. 252. 253. 254.

1655~1724

256. Onderhoud van disgenoten, 1710

1721 1722-1725 1726-1729 1730-1740 1745-1778

1 registertje+ 1 katern 2 stukken

Eo Processen. 257. ProceS 5 t ·..J.k.ken~ 1486 - 1762 (1)

1 bunde],..

III. KLOOSTER DER GRAUWE ZUSTERS A. Algemeenheden 257. Algemene verordeningen, 1517-1759 (2)

1 bundel

258. Fragmenten van een kroniek van het klooster voor ~e periode 1600-midden 18de eeuw, opgemaakt door Moeder-Overste Victoire Désirée Franco 1 bundel 259. Fundatiemissen~ Zode

(18de eeuw)

260. Privilegies en vrijstellingen, 1486~1776(3~

1 stuk 1 bundel

Bo Goederen 261. Eigendoms - en rentetitels,

1614-1793

2 bundels

262. Register van geamortizeerde on ro e r ende goederen, 1682 en VVo 1 register 263. Amortizering onroerende goederen, 1516-1756

1 bundel

264. Schattingen en opme t ingen , 1616-1770

1 bundel

265. Landboek(met 4 figuratieve kaarten), 1716

1 katern

266. Verpachtingen, 1603=jaar IX

1 bundel

267. Lijst van de heerlijke rechten, obitus en andere lasten die door het klooster gedragen worden, 1734 1 register Waarin opgenomen Varia Wode Haerne, nr liL. In deze bunde l s t eek t o .a. ook een soort ganzespel, getiteld 'Jeu du Nouveau Testament'(ongedateerd) Waarin ook opgenomen he t Hso,I, nr 20757 van de Koninklijke Bibli~ t eek90vergemaak t via het RA Gent op 11.9.1970 (Privilegies van de De r de Orde van de HoFranciscus, 1526-1601 (afs c hrift van 171 5) , 1 register, papier).

47


Co Comptabiliteit 0 Ontvangstboek van de opbrengst der onroerende goederen, 1 register renten en andere inkomsteng 1768 en VVo 1 bundeltje 2690 Schulden van het klooster p 1 749 -1 79 2 0 1 bundeltje 270 0 "Almoes van de koning"~ 1672~1726 1 katern 27Io Rekening, 1746=17540 268

2720 Kwijtschriften voor betalingen door het kloos ''; ¡ ter, 1711-1754 273. Diverse losse stukken i o vom o comptabi1iteit, 1644-1722

..

--

0

9 rolletjes 1 bundel

-Do Pro cessen o 274. Processtukken,

1654~1763

Eo Stichting te

1 bundel

Ro~selareo

275. Stukken bet reffende de stichting van een dochterklooster te Roeselare, 1677-1678 1 bundeltje

.;~,

48 . ,

.

.'

'"

:.,

.

'.


1

1721-1724

2 3 4 5 6

1749-1751 1752-1754 1755-1758 1759-1763 1764-1769

7 8 9 10 11 12

1770-1773 1774-1777 1778-1780

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1809 18IO 1811 1812(1-100) 1812(101-248) 1813(1=156) 1813(157- 2 55) 1814 1815(1=140) 1815(141 =247)

1781 ~1 783

1784-1788 1789-1794

1816(1~100)

1816(101=177) .. 181 7 \1=100 ) 1817 ' 101 ~1 ?1) 1818 1-100) 1818 101-191) 1819 1820(1~100)

1820(101 ~1 89)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1821 51 1822 52 1823 53 1824(1-100) 54 1824(101-189)55 182 5 1=100) 56 1825 101-185)57 1826 1~150) 58 1.826(151 - 1 7 4 )59 1827(1~1.10) 60 1827(111=126)61 1828 62 1829 63 183011=100) 64 1830 101~191)65 1831 1=100) 66 1831 10.1-174)67 1832 1:'100) 68 1832 (1 01=171) 69

1

1833 1834(1-110) 1834(111- 222) 1835(1-100) 1835(1 01-199) 18)6 1837(1~100)

1837 (1 01-160) . 1837(161- 2 33) 183 8 !1-80) 1838 81~184) , . 1839 .1.-100) 1839(101- 297) 1840(1~100)

1840(101-224) 1849 Repertoria,1809-1~20

49

Repertoria, 1821-1841 Alfabetische tafel 1809-1841


70 71 72 73 74

1842-1844 1845-1850 1851-1854 1855-1857 Repertoria, 1842-1856

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

1797-1803 (VI-XII) XIII -1 807 1808-1809 1810-1811 1812-1813 1814-1815 1816-1818 1819-1822 1823-1825 1826-1827 1828 1829 1830-1831 1832-1833 1834. Repertorium zie nr 92

90 91 92

1834-1835 1836-1837 Repertoria van Jozef en Pieter Ghellinck. V-1837 en protesten, 1808-1836 Notaris Guillaume De Bal te Izegem ----------------------------~---~-

93 94 95 96 97 98 99

XIV-1807 1808-1810 1811-1813 1814-1816 1817-1818 1819-1821 Repertorium, XIII-1821

100 101

1821-1824 Repertorium 1821-1824 Notaris Libbrecht Augustinus te Ingelmunster

======--------------------------------------

102 103 104

. XIII-1808 1809-1812 Repertoria, XIII-1812


1[ OV~R ~MhLGEM. Ia PASTOREEL ARCHIEF 1-5~

Han dbo eken van de pastoors? 1625=1797 10 162 5=1648 9 pas~oor Obrecht p reg oA 2~ 1 6 42=1648 9 pastoor Obrecht g regc E 30 170 0=1727p pastoor Ysebrants o 40 1728=17619 pastoor De Wolfo 50 1761-17971 pastoor Staessen

5 registers

IIo KERKARCHIEF 6

Staat van de goederen toebehorend aan pastoor ,kerk en d is, 1769 1 bundel

0

70 S t ukken betreffende de aanstelling van een onder pas to o r~ 17790 1 bundel 8. Doss i e r over het recht tot ainstellen van een kerkbaljuw ? 17860

1 bundel

9-10 Ke r k rekeningeng . J.746=1781. 90 1746=1748 (fragment) 10 0 1777=1781

2 katernen

11 0 0ntvangstboek van de kerkgoederen p 1794-1795

1 register

120 Rentetitels ten voordele van de kerk? 1747=1.7 86

5 stukken

130 Obli g atie ten voordele van de kerk g 1769

1 stuk

14. Proc e s=verbaa1 van 1771

1 stuk

erpachting van kerklanden,

IIIo ARCHIEF VAN DE DIS 150 Di srekening p 1795=1797

1 katern

16 0 Ontvangstboek van de dismeester 9 1761=1763

1 katern

17.

1 stuk

18

0

c ntebrief ten voordele van de dis, 1770 S c h enkingen en legaten ten gunste van de dis, 1 701=1878 (waarin opgenomen Varia Wode Haerne, 9 p artim) 0

5 stukken '

รถ1


IVo PAROCHIEREGISTERS ~-~---~-~ ~ ~ ~~- - ~ -~~-~

12 r e gi sters 1 9 -30. Parochie registers p 1646-.18].2 1646-1664 ( afschr:iften) 190 D, H~ 0, 1665=1686 20 0 D, H, Os 1687=1699 210 D, 1687 =1698 H s Op D 1700=1:743 220 1699=1743 H~ Op 230 D, Hp Op 1744=1766 H, buiten de parochie~ 1761=1766 240 D, H 9 0, 1767=1784 1785~1812 25. D, H, 0, 260 Dj H p 0, 1755=1766 0

270 28. 2 90 30.

D, H p 0, D, H, 0 D H

1767-1784 1793 1797=1802 1797-1809

TE VlNl)EN OP DE. 'htc. VE.Rl>IEPltJGt VAN DE KOR.TRI~ t<Së STA -oSB\HET

R.A.K.

15

6LIOTHEEt<. IN DB. q.GEZEJ.:LES1l=lAA-r

BIJ t>E

O ... .?:-E.-

LIEVe-VR.OUWEKER.K

..

.DE TOEGA~G

IS

0'®

KO&TEL-OOS.-*


KATALOGU5 VAN ONZ.E: ~t;:E M KUN DIGG BIBL.IOTHE.EK .5 AM ENVATTI NG VAtJ ALLE V~OEGE~ VERSCHENEtJ U .JSTEN 6:N AANGE \lUL"J) MET DE LAATSTE WERKEN .

VAN ALGEMENE AARD

I ~

ARICKX

Valère

IJ

lP " .-

.

'BIERENS DE HAAN & AoA oKOK BOONENBURG KG CAFMEYER Magda COLPAEx~'I J

0

COUSSEMEN'l' Pho CUMPS LG (Dr =) DANSAERT G. DE BRABANDERE Frans(Dr~ )

"

Gesch iedenis v an Egem Geschie d enis van E,rtvelde Het Volksond e rwi j s te Pittem 1 800-1872 He e msch ut De 1iindmoJ.ens Van Aswoensdag tot Lich tmis - dee l 3 ( lvestvlaams e Vo lkskunde) Avelgem vo o r 1 500 De Poorterij van Menen Gecomme n tarieerde sagenv erzameling Elisabeth d e Gand -Merode- IsenghienCom~esse de Lauraguais (1737- 1794) S t u die v a n de persoonsnamen i n de Kasseirij Ko r t r i jk 1350~1 400 Kortrijks e pe r so ons namen oms t r eeks

1 400

DEBRABANDERE Po

Geschie d e n is v an d e beeldhouwkunst te Kortrijk Geschied e n is v a n de s c hilderkunst te '" Kortrijk (140o~1 900 ) DE BRUYNE Mi chie l De bestuurlijke i nrichting v a n de Stad Roeselare tot aan de franse omwenteling De Roeselaarse Poorterie " Honderd jaar Kon oS t adsharmon i e van Roeselare 1 867-1 967 ti Leopold I en Roe s e lare (1 830=1865) DE BRUYNE Moen REYNAERT Eo Branden en Brandweer t e Ro e se l a r e (15°eeuw tot he d en ) DECLERCQ Pieter Ni e l..H'-'pO orT = Bad DEKEYZER Maurits H e ist~ van vi s sersdorp tot b ads t ad DEPRAETERE Hil.aire Brokken uit h et 1ie s tvlaams v o l k s leven DESART Re De liindmolens van Belgie 11 - Le::: Houlins à eau d e Belgiqu e DE SMET Go en VERS TR~ETE D o Ds proosdjj van Pa pinglo te Maldegem~ Kleit DE 'SMET Jos o Brugge onder d e o orlo g 1914-18 DEVLIEGHER & S CHE PENS Front 14/18 DE VOS Ac h i el Gesl";hiedenis van Ertve lde 0


DEVYNCK AoMo GEVAERT F. GILLES DE PELICHY Bon Ch. HAELEWYN Ra il

ti

JACQUEMIJNS JANSE H. & DEVLIEGHER Lo KoB . MoJ o f.1AES J oHo MESSIAEN Eo

" 11

MESSIAEN Go MORIN François MULDERS 'I1orie PENNrrNCK Jo

Sagen weerszij den de schreve (uitgoHeemkr .Bachten de Kupe 1967) Vijfkwart Eeuw Male (1846-1971) Hi st o ire des Gilles et Gilles de Pé1ichy Torhout onder het Frans Bestuur Torhout onder het Nederlands Bestuur Torhout onder de oorlog 1914-18 Oostenrijkse wegen in West-Vlaanderen Histo i re de la crise économique des F1andres Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen De Waregemse Gids Het Markiezaat van Bese1are Oekene tijdens de oorlog 1914-1918 Ui t het verleden v an Oekene- Gemeentelijk Oekene Geschi edenis van het onderwijs te Oekene Oekene tijdens de twee de wereldoorlog 1. 940-1945 Ca t alogus der Belgische Munten(1832-1966) Honderd jaar dorpskroniek van Tieghem (uitg. 1 9 4 5) Kropiek JoPeLe Dou1x(Brugse kroniek over 865 ~ 1797)

54

Het schildersamba c h t te Brugge 11 De Barge It Het bier te Brugge IJ Het Sto J anshospit aa1 te Brugge ROOSE Re 1i. Het probleem der Heemkunde RYSERHOVE Alfons Beernem IV Knesse1are SANDERUS Verheerlijkt Vlaandre 1 1°,2 0 en 3°dee1 heruitgave SCHITTEKAT Po Onder de duinen van Koksijde SCHOU':DEET Ao Catal ogus van kaart en en p1annen(bewaard op stadsarchief te Brugge) uitg.l972 SCHOUTEET en STRUBBE Honder d jaar geschiedschrijving in WestV1aanderen(1839-1939)+ aanv.(194o-1963) SLOSSE L o Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918 STALPAERT Ho Westvlaams Sagenboek - Westv1aamse Volkskunde - deel .1 11 " = deel 2 TREFOIS C1emens De bouw der Boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden VAN DER LINDEN Renaat Het Bolspel in V1aanderen,vroeger en nu VAN HEMELRYCK Mo De Vlaamse Krijgsbouwkunde VAN OVERSTRAETE J.(o.lovo~)In1e i ding tot de heemkunde VAN WALLEGHEM Ac De oorlog te Dickebusch en omstreken 1 9 1 4 =1918- uitgegeven door J.Gè1dof1 °d e e1 u


VERHOUSTRAETE Ao=RYSERHOVE AoLeenroerig overzicht van Aalter en Knesse lare (uitgol 965) VERSTRAETE Do~RYSERHOVE Ao Het Prinsengoed te Knesselare en de heerlijkheid van het Knesselaarse te Oedelem(uitgo195l) VIAENE Antoon West-Vlaanderen 11 Leprozen en Leprozerijen in het Oude Gr aafs chap Vlaanderen WARLOP Eo De Vlaamse Adel vo or 13 00 (uitgol968) lOdeel ti 2°deel It 3°deel WEYNS Jozef Bakhuis en Broodbakken in Vlaanderen WILLEMSEN Go Contr:iht:ion à l'histo:ire de l':industrie linière en F1andre WYFFELS Ao Inventaris van het Oud Archief(Tielt) XoXo

Westvlaams archief(bijblad van Biekorf) 1939-1940 De plaatsel:ijke gesch:iedschrijv:ingwenken voor de vorsers Album ArchoJ osoDe Smet(uitg oWestvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde) Antwerpen in de XIXoeeuw(uitgoGenootschap voor Antwerpse Geschiedenis) Leopold I en zijn tijd(uitgo Alg.Rijksarc hoover de Natotentoonstelling) Het Kortrijkse onder de Regering van Leopold I(kata1 oog tento onstelling)

IIo BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET IZEGEMSE o DE BAL Françà±s DEGEZELLE Lo DEPREZ Ao DIERICK Emiel 11

ti

GADEYNE Guy . GELDHOF Jozef

" GELDOF Wo GHESQUIERE Albert

Landt - Bouck 1746 (getypt afschrift) Ges chiedenis de r Vrij e Vaks c hool te Izegem(uitgol9 4 9) A oC oV o - 5 jaar syndicale strijd (activiteitsverslag 1957=1961) Iseghem over honderd jaar( uitgo1927) EemlTfeest van de Zondagsschoo l der kne chten tot Iseghem (18l2~19l2) Ges chiedenis van de Congregatie der Jongelingen (1847-1897) Bevolking en mortalit ei t te Izegem (1794-1815) 3 delen - v erhandeling 50 jaar Christelijke Arbeidersbeweging Izegem (ui go1956) Bij het honderjarig bestaan van de Sto Hiloniuskerk Izegem (1855-1955) Monogra.fie van de Stad Izegem( verhand~ De toestand van Izegem-Emelgem als eerste s choencentrum

5


MOENAERT Az er TANGHE CoFo Ii

VAN DE 1V'ALLÉ

Geschiedenia van Iseghem (ui tg 1 852), Geschied~nis van Iseghem (uitg o1 863) De Pater Capucijnen vijftig jaar te Izegem (1900=1950) seghem Vlij igh ende Boos = HistoEcon o overzich ... van de Izegemse nijverheden (uitgo1956) Gedenkboek -Koorzangvereniging De Kerels Eme]gem (1881=195p) Eeuwfeest van de KonoHarmonie der Jon~ gelingencongregatie Izegem (1 853 -19 53)

XoXo X.X. X"X.

IIIo

St;raatkape11ekes van OoLoVrouw t e Izegem (ui'tgo 1945) , Leven van StoTil1o p eerste apostel en pastoor en patroon van Isegh em(uitgo1 8 91) Parochieboek of Beschrijving van Cachtem (uitgo1863) Dagboek- fotokopij origineel handschrift 0

OFFICIELE VERSLAGEN EN UITGAVEN

' BANK VAN ROESELARE EN liEST- Jaarverslagen 1967=1968 VLAANDEREN MINISTERIE NIJVERHEID EN Rapport sur les unions professionnelles ARBEID pendant les années 1898-1901 ti li Commission natode la petite bourgeoisieSéances dienquête orale III- Comité régional de la Flandre Occidentale 1903 vv Statistique des grèv~s en Be1g:i que 1901-1905 ' idem 1906=19 0 11 69Na~oCongres der kleine burgerij te StoNiklaas op 22 en 23 8.1909 11 iI 8°Nat oCongrss der kl eine burgerij te Doornik op 8 9 9 en 10 6 1911, PROVoBESToWEST- VLAANDEREN Verslag= oestand en bestuur in Wes t- Vlo zi t:ti,jd 1936 Vi Verslagen=dien st voor Culturele aangelegerheden 1960-1961-1962-1963-1964-1966 0

0

,

56

i1

VV

Vi

IV

' iV

Vi

11

iI

Ii

Ii

iI

11

PROVo DIENST VOOR CULTUUR

1967-1968=J969~1970 Centrale ca a ogus van

0

tijdschr. en nieu'Wsb:l." den in Wes ,- Vlaanderen Kunstpatrdmonium in Ivest=Vl.aanderen= deel, l=Beelden van het gunstbezit ) de 'sl 2=De hui zen te Brugge ) deel 3=DE" hU.l..zen e Brugge }Dev1i egher deel 4~De ZWLnstreek ) Luc deel 5~Darnme ) lies. flandric,a(catalogus Provobi b lioth. en1",;lJl+uurarchief te Brugge 1.97 2 )


1930-1955, na een 25jarig bestaan Het: Haldelscentrum Izegem 1968 Huisvestingsverslag 1967 S~ad~archief Menen (2 delen) WoE o S~ (\<IESTVLoECONoSTUDIEBo) Het groeipoolconcep~ en de regionaa1econcm~5che politiek-t oepassing op de westvlaamse economie(Dr OloVanneste) Rapport. nr 40 De scho erutijverheid in \{~S t ~ Vlaanderen Kabinet_kaart van de Oost enrijkse NeGEHEENTEKREDIET VoBELGIE derlanden(?erraris=kaart ) nrs 17-18 (PRO CIVITATE) Gedenkboek 1865-1965 van de Alg o Spaar= en Lijfrentekas Ber..eluxS1;atistiek jaarboek 1949 x"x"

TIEGIE VAN TELEGHAAF & TELEFe SOCoINSTIT .VOOR DE MIDDENST a STADSBESTUUR IZEGEM STADSBESTUlJR MENEN

IV c PERIODIEKEN=_JAARBOEKEN Bachten de Kupe Biekorf Bijdragen 'oor de geschiedenis der Nederlanden Bos~ en Beverveld De Leiegouw De Roede van Tiel Gemeentekrediet van Belgîe Gesch oen oudheidkeKring Roeseia·ce Graafs chap Jette Heem "Kring "De o05t-oudburg a Heemkring Ter Cuere Bredene Het Brugs Ommeland Iepers K\11'artie r Kon oBibliotheek van Belgie (Tijdingen) Kon oGeschied-en Oudheidkundige !\.X'ing Kortrijk Kon oSoev cHoofdkamer van RhetOl.. . J..ca uDe Fonteine w Ons erfdeel Ons Heem Romana contact Rond de Polder torens Société d'émuJ..ation (Genootsc:h ~ voor Geschcvan Vla anderen) Sted o Oudheidkundige Commissie 1.Jervik Vlaamse Stam Vlaand eren Westvlaamse Gidsenkring