Ten Mandere nr. 32 - 1972 nr. 1

Page 1


INHOUD 1.

Inhoud

1

2.

Hoe word ik lid?

2

3.

Geschiedenis van de Izegemse Brandweer - Bestuur van 't Pompierkorps -t- 1900

4.

Hl.: ÂŤPompierkorpsÂť van rond de eeuwwisseling

5,

Ill.: Brandweerkorps in 1926 - Brandwe~rkorps in 1965

6.

R. Bekaert A. Demeurisse

7/8

Ill.: Bevelhelbbers van na 1900 Ill.: Arsenaal en oud brandweermateriaal (1841)

17/18

7.

De Kerkstraat (1826-27)

J.

8.

Plan van de Kerkstraat (1826-27)

A.B.

9.

IU.: Straten van vroeger en nu: De Kerkstraat

10.

3

Bourgeois

26 27 28

Uit de oude doos: De onderwijzers van 't St.-Jozefscollege in 1899

A.B.

29

11.

In memoriam. Mgr. H. Catry

A. Vandromme

30

12.

Ill.: Mgr. H . Ca try

'U.

Actueeltjes

31

R. Leroy

35

14.

Actueeltjes in beeld (nr. 24)

37

15.

Panorama 1 - Burgemeester Vandenbogaerdelaan

40

16.

Snippers nr. 5

17.

Mededeling

Nr. 32-XIle)AARGANG - Nr.1

A. Vandromme

41

JUNI 1972

1


HOE WORD IK LID ? GEWOON LID: ISO fr. STEUNEND LID : 200 fr. ERELID: 300 fr. D Ofwel op Prk. 95.76 van de Bank van Roeselare met vermelding "voor Ten Mandere + jaargang". D Ofwel op Prk. 4032.87, persoonlijke rekening vàn de heer A. Deprez , Marktstraat 32 , met vem1elding "voor Ten Mandere + jaargang". D Ofwel gaat U persoonlijk betalen bij de heer A. Deprez, Bank van Roeselare, Marktstraat 32, Izegem. D Ofwel betaalt U aan een van de leden van het bestuur. ARCHIEF: D D D

Is ondergebracht in het stadhuis, Korenmarkt. Is open voor iedereen. De toegang wordt verleend na aanvraag op het secretariaat, stadhuis, op Ie verdieping, bureau 12 , bij de heer André Demeurisse.

BIBLIOTHEEK: D D D

D

Is ondergebracht in het stedelijk stadhuis, Korenmarkt. Is gratis toegankelijk voor alle leden van Ten Manclere , op vertoon van hun lidmaatschapskaart van het lopende jaar. De boeken kunnen gratis in bruikleen ontvangen worden. De aanvraag dient gericht tot de heer André Dcmeurisse, stadhuis, I e verdieping, burea u

12. ALLE OUDE GESCHRIFTEN, BOEKEN , FOTO'S. KAARTEN c.a. BETREFFENDE IZEGEM worden steeds met dank aanvaard bij alle leden van het bestuur. BESTUUR: Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Archivaris Redactie Bestuurslid Bestuurslid Jaargang I Jaargang Il Jaargang III Jaargang IV Jaargang V Jaargang VI Jaargang VII Jaargang VIII Jaargang IX Jaargang X Jaargang XI Jaargang XII Losse nummers 2

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ' 1970 1971 1972

Heyestraat 21 Marktstraat 29 Booll1foreeststraat 51 Marktstraat 32 Baro!1iL'laan 45 Bbllwhuisstraat 54 Sin t··Crispijnstraa t 37 B; Vandenbogaerdelaan

RAFAEL VERHOLLE JOZEF BOURGEOIS ROBERT LEROY ALBERIC DEPREZ ANDRE DEMEURISSE ANTOON VANDROMivlE ROGER BEKAERT LUC BILLlOUW uitgeput 150 fr. 150 fr. ISO fr. 150 fr. uitgeput 150 fr. 150 fr. 150 fr.

150 fr. 150 fr . 150 fr. 60 fr.

051/312.42 051/304 .73 051/310.56 051/310 .25 051/322.04 Tel. : 051 / 331.35 Tel.: 051/334.99 Tel. : Tel. : Tel. : Tcl.: Tl?!. :

91 Tel.: 051/312.23

'0 Deze oude j:.targangen kunnen besteld wor-

den bij alle leden van het bestuur.

o

Wanneer U 't nodige bedrag stort op Prk. 95.76 van de Bank van Roeselare (+ vermelding van de gewenste jaargang(en), worden ze U met de post toegezonden.


GtSCHJ[D~NlS I 1'......VAN

. . . ._ _ _ _ _ _""· ... _ _ ~~AIlII~

In een eerste deel

lJE

I'"

fZ~GfMSt a~ÄNDWfER

W

verschenen in ons nummer van juni 1971 ,

ven wi,j e en paar zeer me r kwaardige dokumenten,

ga -

Wi j willen bij

het ve r schijnen van de tweede bijdrage allen b e dank en di e ons hielpen aan inlichtingen . ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 1 6 , 6.18J1 In die zitting van d e raad d er st edelijké regering te I ze g em wordt besl.oten .

"ov e rwe ge n de dat de in de stad a anwezi ge brand-

s pu it in zeer slechte st aa t

is en daarbij veel te kleinII : dat

men een nieuwe b r a ndspuit zal aanscha ffen op dezelfde groott e en wijze als te Kortrijk". De st ad Kortrijk had namelijk een brandspuit laten maken voor d e som van 700 gu l d en o ten maken bij sieur

Ize gem be sloot dan ook de brandspui t P ieter Van Beylen,

slotmake r

geld no dig voor de betaling werd gen o men op he t toe ges t aan in de begr oting

18J2 ~

te la-

te Iz egem, kredie t

Het

daarv oor

aang e zi en er in de begr oting van

het lopende jaar ge en g eld meer bes c hikb aa r

was.

Wij vinden dan ook in de re ken ingen van stad 18J2 volgende bet alin ge n ~.

P et rus Van Beylen! slotmaker, kleine brandspuit

60 nederl ands e g ulden,

Ed ouard Dieriek; meester-leerzemaker s oude brandspuit

herstel

18.90 gu lden - naai en darm

Jacobus Laridon, timmerman J.JO gul den - maken a fsluiting b ran dblu s gereeds c hap op de lijnnemerk t . j

Jo s ephus Lammertyn

j

timm erman ,

51. 8 J ' gulden - make n afsluiting~

Bet a l ing aan Pieter Van Beylen, sl otmaker 68 5.72 guld en voor mak. e n en l eve ren va.n een nieuwe brandspu i t met aanhorigh eden ~ ' Joannes Cou cke ,

h.72 guld en, lev eren en maken van 2 spaden

J


vo or de vrijwillige brandbluschcompagnie enz. Wij vinden nog volgende cij f ers; !,~,

37 g , - Lanteeren - pijcke 1 797 g. - Harveele met toebehoorten

15 ~86

g.

1), 60

~;

23 7 62 g

iJ

0

-

5 0 panders 20 ellen lijnwaed om gebruikt te worden voor mutzen in de panders - 50 panders

Wij mogen dan ook veronderstellen dat het nieuw opgerichte korps met allerhande nieuw materieel werd uitgerust. In een schrijven aan de Heer Gouverneur in datum van 25 . 1 . 18 1+"1 laat de stad weten , dat er sedert 183 5 ge en brand spuiten wer d en aangeschaft.

De 2 br a ndspuiten zijn in g oe de staat en bestendig

goed onderhouden. I n f ebruari ,

18 4 1 ontva ngt de stad Izege m een schrijven van de

heer Go uverneur waarin brandweerkorps.

inlichti~gen

~et

g evraagd worden over

Deze inlichtingen zij n noodzakelijk aangezien

de minister van binnenlandse zaken gemeld heeft dat hij geen enkele inlichting heeft over h et Ize g ems g ei-v a p end brand,,,ee r ko rps. De stad antwoordt op 11 maart 1841 aan de Heer

Gouverneur~

-

Er

bestaat reeds een brandwee r korps sedert 2 sept.

-

Er zijn dertig man in het ko r ps , allen goede burge rs en eerlij ke stielmannen ,

1832

onder het b evel van de h e er schepen

Stauthamer en twee andere officieren (1° Lt Ameye François, 2° Lt Van Mellaerts Petrus) De dienst is vrijwi l l i g en onbezoldigd. deel van uitmaak t

Iede r een die er

schaft z ich op eigen kosten een uniform

aan. De vrijwill i g e p ompie rs nemen deel aan a lle publ iek e geme entelij ke en godsdienstige feesten. -

De officieren zijn gewapend met een degen ; dé anderen gebruiken de g e weren van de oude Schutte r ij di e in ee n

ma ga~

z ijn v an de st a d berusten. - Tucht en orde hebben steeds bes t aan onder de leden van het

4

korps. De stad voe g t

bij dit antwoord

ook nog tw'e e ex. van het re g lement .


In een b rief van het g emeentebestuur van Roeselareg blijkt dat al daa r

een korps wordt opgerich t

ment van I ze gem .

in 1841.

Zij vragen he t

Izegem zendt een reglement en theorie .

regleIVij

vonden echter geen spoor van d i t re glemen t.

6 . 1 2.

·'8!.~1:

E en brief' van het stadsbestuur aan

Stauthamer~

"mar-

chand de tailes" waarin ontvangstmelding van zijn o nt sl ag als gemeenteraadsli d i ng evolge zijn bri ef v an 30.11 • 18lj·1 • Op 7.12 .1 841:

ontvangstmelding van zijn brief van 6.12. 184 1 . hou-

de nde ontslag als commandant van he t

ko rps vrijwi l l i ge pompiers;

In 1842 vinden wij een dokument handelend over: P OMPIERS DER STAD I SEGHEfvI 11

"

beleid van een brandspuit me t

" THEORIE VOOR DE

Plaa tsin g der manschapp en voor het schets .

(zie bijvoegsel)

Op 10.8.1 84 2 beraadslaagt de gem eenteraad om de Heer Stauthamer te vervangen door de e erste luitenant Van Hella.e rt s-Ameye $ deze laatste door tweede luitenant David en zijn plaats doo r Vanden boga erde Ern ile.

14.10.1 842: antwoo r d op missive van 8 .10.1 842 aan heer Gouve rneur:

- Ve r zekering dat de brandspuit bestendig in een staat gehouden wordt en met succes op ieder ogenbl i k kan gebruikt worden. -

DETAILS: De compagnie b estaat uit JO

manschappe n~

onder

bevel van een commandant en ander e officieren. De 1° zondag van elke maand t e 6 uur 's zomers en te 8 uur

's winters oefening met de bra n dspuiten en mano euv ers

volgens een v astgestelde theorie. Sedert 11

jaar dat het k orps b estaat hebben deze oefen i ngen met

de me est e regelmati gh eid plaats. In 18L~lj. was de plaats van command ant Van Hellaer ts -

Ame y e va-

cant ( g e meenteraad 9.11.1844) Intussen vinden wij een schrijven van de officie ren Davi d , Vandenbogaerde en R o bijn dd. vra gen:

14.7.1844, waarbij zij verklaren en

- Wij be st aan sinds 14 jaar zonder enige ondersteuning van stad s wege Om de pompiers tot "eenen nieuwen lever o p te wekken anders zal het korps verdvli jnen" vragen zij

j

5


100 fr. voor h~t vieren v&n een feest d ag elk jaar. 100 fr. voor het betalen van knechten en trommelaars, onderhoud van trommels ~ kledingstukken enz. - 50 fr . voor de pompiers die oefenen met het brandalaem ; buiten d e ma andelijkse vergaderingen. - vergo eding van d e sc hade to egebracht aan aanpalende g ebouw'en, ind ien dit nodig is voor de bra nd te bestrijden; verzoek om de gemeentebestuurders zich ter pl a atse te begeven om samen te beraadslag en met de officieren. - indien een o f meer pompiers g ekwetst zijn en werkonbekwaam~ verz o ek om ondersteuning < -

De vernieuwing b~stuur

~an

het re g lement werd voorgelegd aan het stads.

en goedg ekeurd door het college van b u rgemeester en

penen op 6.1.1845.

sche~

Wij me nen dat het de moeite loont om het in-

tegraal te laten verschijnen.

UITGAVEN VAN "Ten MANDERE" Aan te vragen op het stadhuis, Korenmarkt, bij de heer Andre Demeurisse.

(zaal 12)

-Plan van Izegem (1640) van Ant. Sanderus 50 fr. -Oude Jaargangen van "Ten I>Iandere. " Jg. 2 ,... 3 ... Q 1i. 8 telkens 150 fr, 10 - 1 1 .5 - 7 ./

-

-

-

~

\)

"='

••

-1Vie de jaargang 11 neemt heeft het dagboek Van de ,<TalIe als nr.

3 van deze jaargang.

-"Notitieboekschen van J.-B. Van de walie" af',.. zonderlijk is te bestellen bij het Westvlaams verbond voor Heemk u n dige Kringen. bij

6

d~

Bank van Roeselare,

P.H. 95.76

te Roeselare •••

lQO fr.

,I


DE IZEGEMSE BRANDWEER

± 1900 : VICTOR VANLEDE - VICTOR VANBESlEN - ADOLF KIPS AMATUS NONKEL - JAN BAPT. KIPS - SYLVAIN EECKHOUT

De Izegèmse brandweer rond de eeuwwisseling.


DE IZEGEMSE BRANDWEER

De Izegemse Brandweer in 1926.

De Izegemse Brandweer in 1965.


2d e REGLEHENT VAN DE VRYWILLIGE POMPIERS DER STAD ISEGHEM IN DATUM VAN 6,1.18 1+5.

EERSTE HOOF'DSTUK ~ ART.

1.

- De compagnie zal bestaan uit leden, wien s eerl y k g edrag algemeen bekend is~ onder naam van Vrywillige Pomp ie rs

ART.

2.

- De leden die begeeren deel te maken van de Compagni e zullen aanveerdt worden by form van Ballotagie of stemming t de welke na voorlezing van het Reglement zulle n ing eschrev en wo r den op den boek daartoe bestemd.

AR.T ,

J , -D e c o mpagn i e zal bestierd ,,,orden door een Comm and ant, tw e e Luitenant e n, een Sergeant Major of adjud a nt en verde r e noodige Sergeanten en Korporaals .

AHT.

4 . -D e Commandant en verdere overheden der Compagnie z u l len, b ij stemming aangesteld worden, door de bestaande ov e r hei d aangesteld zijnde; geene zullen mogen de e l n emen in de stemming, dan de leden der Compagnie. De s t e mmin g behoo r lijk gedaan zijnde, zal dezelve door de Hee re n der Regering goedgekeurd en bekrachtigd worden.

ART . 5.

ART.

-De Commandant zal belast zijn met het oppertoezicht de r Compagn i e, de eerste Luitenant met het toezicht der b r andbluschgereedschappen en alle oefeningen me t dez elve. de tweede Luitenant zal het toezicht hebb e n o ve r de wapenoefeningen en belast zijn met de reken i ng der Com pagnie. De Adjudant zal de onderrigtingen gev en ov e r de exertien met de wapens en de verdere Sergean ten en Ko rporaals elk volgens hunnen graad of plaat s .

6. - De p ompiers zullen zich moeten gedragen en geho o rzam en aan hunne overheden want zonder order en gehoorzaamheid gee ne Compagnie kan bestaan. j

AHT .

7 I' - De Pom lJĂ?ers die zich zouden ombetamelijk gedragen,

ART.

8.

ART .

9. - De regering onzer stad geeft tot bestaan der Compag n ie

z ull e n bi j stemming uit den boek der Compagnie word e n ge~ c hrab t d e we l ke ook als andere niet zal mogen ge s chie d en zonder order van den Commandant.

- I n a lle afwezigheid van den Commandant, zal zlJne pl a a ts v e r vangen worden door den eersten Luitenant. e n belooning der werken ten lsten eene s o mme van h ond e rd vi jf en zeventig franks voor ~et vieren van eene n feestd a g in elk jaar. 2den eene gelijke somme van h ond erd vij f e n ze ven t ig franks tot het betalen der knechten e n t rommelaars , het onderhoud der kleeding van v oorzeide kne cht en en trommelaars en andere onvoorziene gevallen, he t andere zal gebruik.t worden volgens he t goedd u n ken v a n den Commandant. jde Eene somme van vijftig franks

9


voor de Pompiers die zich zullen oefenen met het b randallaam buiten de maandelijksche oefeningen en ver g aderin ge n ; welke somme zal mogen verdeeld worden volgens het goeddunken van den Luitenant der werken, ART .

10.- De g eld en voortsk omende van de Stad, gelijk ook alle andere zullen ges tort worden in handen van den Luitenant Tr~sorier. Deze zal re k ening hduden van alle de ontvangsten en uitgaven een maal 's jaars ? in het bijzijn der leden van de Compagnie en voor den Commandant telkenmale hij daartoe aangezocht wordt.

ART.

11 .... De re g ering geeft aan de Pompier s voor hunne vergaderplaats en oefening en. zoo voor den exertien met het brandallaam al s met de wapens en tot bergplaats van a l~ Ie bluschmiddelen de oude Lijn\vaadmarkt ~ gelijk van ouds is gepleegd. T WEEDE HOOFDSTUK. OEFENING DER vlERKEN .

ART.

12.- De oefeningen zullen plaats hebben eIken eersten Zondag v an iedere maand met het br a ndallaam of met de wapens ' vol gend het order van den Commandant. Voor de zes 20mermaanden 's morgends ten z es ure en voor de zes winterma anden 's avo nds ten zes ure.

ART.

lJ.~ De

ART .

11..j.. - De Pompiers z ijn ook v e rplicht de gewo on e lijke p roces-

vergadering zal aangekondigd worden door het slaan van den tromme l, waarna het appel zal g eh ouden worden op de ge stelde uur . Deze d ie zullen afwezig zijn, ofwel ma a r aankomen n a h e t appel zullen in eene boete vervallen van 20 centiemen. siĂŤn bij te wonen, welke v e rgade ringen z ullen aangek ondigd en het appel gehouden worden zoals hiervooren is g ezeid. De afwezige zullen vervallen in eene bo et van vijfti g centi.emen .

ART.

l5 . -De pompiers zullen gehouden zijn in alle bij eenkomst en te versc h ijnen, in zulkdanige kleeding als den Commandant het zal geradig vinden, den overtreder zal in eene boete v e rvallen van 20 Centiemen.

ART.

16.- De Pompi e rs zullen vrijwilli g opgeroe p en worden t u ssch en de maandelijksch e bijeenkomst en voor de oefeningen me t het brandallaam, de aanwezige zullen eene vergel d ing bekomen zooals voor z èid is b ij het Artikel 9 van het reglem ent 0

ART.

10

17.-0m aan de Compagni e te meerder luister bij te brengen zullen de oefeninge n met het brandall a am en de wapens voor zooveel het mogelij k is, op den militairen voet verrigt worden.


ART .

180

ART .

19

ART.

20 .

_0

ART. 21.

ART .

22.

-De Pompiers die eenig beletsel hebben om de voorzeide vergaderingen bij te wonen, zullen zich moeten aanbieden bij den Commandant of den eersten Luitenant en hun beletsel te kennen geven om te kunnen ontslagen zijn van de voorgemelde boeten. -

In alle openbare feesten I de Stad aangaande ~ zullen de Pompiers ; door de Heeren der ll egeering verzocht zijnde, door het order van den Commandant gehouden zi jn des elve bij te wonen . In geval van afwe z igheid zullen zij vervallen in eene boete van 50 Centiemen.

- De Pompiers die zouden weigeren hunne boete te betalen en driemaal vervallende. zullen zij aanzien worden als de Compagnie verlatende~ en buiten dezelve worden gesteld op de wijze zoals voorzeid bij het Artikel 7 van he t R e glement. -Het is aan allen pompier stiptelijk verboden van buiten de dagen en uren der vergaderingen gebruik te maken van hunne wapens of kleeding hetzij dez e aan hun eigen toebehooren of niet, zulk misbruik zal gestraft worden met eene geldboete te bepalen door den Commandant In geval van weigering worden zij pliehtig gehouden aan art. 7 van het reglement. -De Commandant met den heer Burgemeester of eenen der Schepenen. zal jaarlijks van twee tot drij maal, een opzicht nemen over de brandspuiten, lederen, en alle andere voorwerpen van de Stad afhangende. DERDE HOOFDSTUK VOORZORGEN TEN TIJDE VAN BRAND.

ART.

23. -Zoohaast er brand ontstaat zal denzelven aangekondigd worden door het slaan van den trommel en het blazen van de hoorns , Ieder hoornblazer zal zi<ine plaats en straat aangetoond worden l alwaar hij den brand aankondigen za~l om alzoo in weinig tijds den brand aan eenieder kenbaar te maken.

ART.

24.

- Zoohaast het teeken van brand gegeven is zal de Commandant, lste en 2de Luitenant, en de benoemde wapendragers, voor zien van geweer zich zoohaast mo g elijk naar de plaat s begeven, alwa ar de brand ontstaan is, daar aangekomen zijnde zal de eerste zorg zijn van den Commandant van alle middelen in te spannen voor het houden van het goed order~ Voor de 1ste Luitenant te onderzoeken alwaa r den brand zijnen oorsprong genomen heeft om met zekerheid te kunnen werken. Voor den tweede Luitenant ~ voor het bezetten der posten~ tot het redden en bewaken der goederen wat zulks bezonderlijk aan den Pompier toevertrouwd is.

Bur-11

Op dezelve aankondigingen van brand, zullen (1e Heeren gemeester en Schepenen , de kommissaris v a n palieie en de verdere beamten der stad , hun zeer spoedig naar den brand


ten einde alle middelen in te spannen tot het openen der huizen, voor het bijbrengen van water , en een goed order te houden onder de medehelpers, tot het blusschen van den brand.

begeven~

Met dezelve aankondigingen, zal de Adjudant, Sergeanten, Corporaals en Pompiers zich ten spoedigsten begeven naar de bergplaats der Brandbluschgereeds chappen, alwaar zij de pompen, lederen en alle andere noodigheden zullen ter plaats van den brand brengen. De Adjudant zal bezonderlijk toezien dat er niets te kort blijve van alle de noodigheden. De hoornblazers na dat zij den brand zullen aangekondigd hebben, zullen zich begeven alwaar de brand ontstaan is, om aldaar in hoedanigheid van Pompier gebruikt te worden -Zoohaast zij aan de voorzeide plaats aangekomen zlJn, zullen zij zoo spoedig mogelijk en volgens het order van hunne overheid de noodige werkingen verrigten voor zooveel het mogelijk is, en volgens theorie over dewelke hun ten dien einde onderrigting zal gegeven wordenc

ART. 26 .

ART.

27.

-Geene andere dan de Pompiers zullen het gebruik hebben; noch mogen beleiden eenig werktuig welke ten dieriste van de Pompiers geschikt is ten ware de noodzakelijkheid het vereischte o -De Pompiers zullen ten tijde van brand op het hoofd dragen eene policiemuts en een witt e kiel over het lighaam om alzoo te kunnen onderscheyden worden van de andere Burgers.

ART. 28,

~In dien

ART. 29.

- Gedurende eenen brand zal den Commandant met de Heeren der Regering zich samenvoegen op eene bijgelegen plaats om alzoo gezamentlijk te kunnen raadplegen over all e noodigheden.

het gebeurde dat er gedurende eenen brand aan een aangelegen gebouweenige schade toe gebracht wie rde, hetzij om te beter den brand te kunnen blusschen ofwel eene doorsnrl e te maken tot het tegenhouden van den brand, zal de Stad verantwoordelijk zijn voor dezelve schade, hetwelk niet zal mogen geschieden zonder order van den Commandant en toestemming van den heer Burge meester of een der schepenen.

-Indien het gebeurde , gedurende eenen brand dat er eenen of meer Pompiers zich kwetsten en daardoor onbekwaam zijn van hunne gewoonlijke werkzaamheden te verrigten, zullen zij van stadswege eene ondersteuning bekomen voorzoover de noodzakelijkheid het vereischt. ART.

1~

J1.

-Den brand gebluscht zijnde zal er onderzoek gedaan word en 1 op alle de voorgaande werkingen en, indien eenen pompier gevonden wordt die merkweerdige diensten bewezen heeft, zal hij volgens aangelegenheid eene belooning ver s chaft worden.

1


ART~

32. -De Pompiers die niet zullen tege nwoordig zlJn bij den brand of wel te laat komen} en geene genoe g zame redenen bijbrengen waarom zulks geschied is zullen aangezien worden als kwaadwillegaers en ge straft worden op de wijze gelijk is voorzeid bij den artikel 7 van het tegenwoordig reglement.

ART. JJ. -Alle deze voo rens ta and e artikelen van het reglement zullen moeten stiptelijk gev ol gd wordent zoohaast zij met de goedkeuring en het onder teek enen derzelve zullen worden bekleed. Met het onderteekenen deze r wordt het Reglement v a n tweeden September achtien honderd twee en dertig vernietigd. Gezien en g oedgeke urd het voorens taand e Reglement door het Kollegie van burgemeester en schepenen der Stad Iseghem, dezen 6 Januarie 1845 Geteekend Ter ordonnantie Fr. J '.' LEF EBVRE De Sekretaris ( Burgemeester) H. jvmSTDAG, ArvIEYE-DE GHEUS Ed .. DI Ji:::RI CK (schepen) (Luitenant) I. 1fAUTIEH. Louis VANCAM PENHOUDT. (schepen ) (onderluitenant) Louis ROBYN (Commandant) P. D'ARTOIS (ond er lui tenant) en volgende leden.

In het jaar 1846 richten de officieren E. Dierick, Robijn, tois zich tot het stadsbestuur en wijzen erop dat de 70 fr. gestaan voor een

"Din~"

D'Artoe-

slechts gegeven wordt in vervanging van

de prijzen en een "drinkgelaege I! die sedert 1830 door het s'tedelijk bestuur werden verleend aan h et korps.

Uit he t

schrij ven

blijkt dat men zeer ontevreden is en zelf drei gt in onactieven dienst te blijven, toegepast wordt ?

indien he t

reglement van 1845 niet volledig

Ze vragen onderm eer om terug betaling van

4 ha-

renmutsen voor de sapeurs omdat deze meer luister aan het korps geven.

(Afgek ocht van de gendarms omdat het ministerie van oor-

log alle haren mutsen afkeurde). Op dit schrijven van 1.2 . 18 46 komt als antw o ord dat er 100 fr. wordt toegestaan maar, dat de vergoeding voor d e a a nkoop van de mutsen zonder voorafgaande toelating, verdaagd wordt.

1J


Uit het vo o rgaande en u it andere b riefwisseling kr ijgt men de indruk dat de stad en he t voeren ,

pompierskorps een soort koud e oorlog

Op 25.5.1 846 wordt door de bran dwee r

een strooibriefje

uitgegeven ( z ie bijlage 1) waar in de aandacht van de bevolking wordt ge trokken op de vele pre s taties van het I zegemse bra ndweerkorps en "\"aarin gezegd wordt : DE JAAR\,1EDDE VAN DE STAD IS ONTOEREIKEND , Wij kunnen niet verder bestaan, g en te zwak geb ouwd zi jn: ttz.

omdat de g rondstellin-

er zijn geldmiddelen en me dewer-

king nodig van a lle weldenkende b ur ge rs.

Daarom wordt een in-

schrijvingslijst rond g ezonden waarvan de intekenaars zullen noe~) O NPTERS "

men : "V ERERENDE LEDEN

mits betaling v an Jf'r pe r

of "RESEHVE POMPIER S" mits betaling van 2fr pe r

jaar

jaar,

o

De voordelen voor de nieuwsoorti ge leden: -Onvergeld alJ_e vergad er i ng e n bijwonen; waar de fanfa ren tot vermaak van de toehoor d ers, verschillende muzi e k stukken zuJ_Ien uitvoeren e -In brandgeval zullen de vererende leden het toezicht hebben over de goede orde; de reservepompiers zullen dienst doen al s actieve pom p iers , Hier volgt het volledi g dokument (zie bijlage 1) Ingevolge de wet van 8 .5.1848 o p de burgerwacht moesten de CompaniĂŞn v a n onb e zoldi gd e sapeur-pompiers ontbonden worden . mochten opnieuw opg e ric ht worden n a het volbrengen van de voorgeschreven formaliteiten (Best . Mem .

1848 ~

2° deel blz .

15).

Immers de bezoldi gd e pompiers die een dagelijkse dienst doen ; worden tijdelijk van de dienst d er bur gerwa cht ontsla ge n o De g emeenteraad van 5 8 . 1848 r i cht dan ook e e n verz oek tot de Ko0

ning om de vrijwilli ge Compagnie pompie rs te mo g en behoud en; MIT S DE HERINRICHTI NG OP DEN VOET DER WETTEN EN INSTHUCTIEN DER BURGERWACHT,

zoals zul ks vo o rlo p ig heeft p l aa ts gehad.

Vooraleer de beraadsslaging aan d e Koni ng te onderwerpen,

wenst

de minister van bi nnen l andse zaken voors tel len ov er de uniform en ook een advies van de kommandant van de burgerwacht, weten of deze reor ganisatie de i nfanterie-Compag nie ni e t

14

om te te veel

zou verzwakken ., De g emeente a ntwoordt dat het advies van de kommandant gun stig


is en dat de uniform op enkele kleine uitzonderingen na, weinig verschilt met deze die men reeds jarenlang gebruikt .

De herin-

richting wordt toegestaan bij koninklijk besluit van JO.4.1849. Dit besluit geef t

ook een beschrijving van de klederdracht, be-

wapening en uitrusting .

Alles,

ook de kentekens komen overeen

met hetgene de burgerwacht draagt. Op 4,11,1 8 50 vraagt Louis Robijn een nieuw vaandel op kosten van de stad te mogen aankopen l

prijs circa 100 Ă 150 fr.

De gemeen-

te antwoordt gunst i g op die vraag, maar zegt dat ,v-egens gebr ek a~n

speciale kredieten men geduld moet

oefenen ~

Op 16.8.1851 vraagt L. Robijn zijn ontslag al s kommandant, maar zo schrijft hij: mij

"Gelijk onder het corps niet(s) bestaet dat

t egen gaet b en ik van gedagt niet het corps te verlaten .

ik

~ou mij alleen belasten met het toezicht en h~t bestier der brand-

bluschgereedschappen,

onder de naem van luitenant der werkingen

gelijk ik in 18J6 gekozen geweest ben

j

ten ware gijlieden het an-

ders geradig vondt, begeert gij dat ik diene als simpel pompier, ' t is mij onverschillig in welke plaets of graed ik diene , waervoor ik ten allen tijde bereid ben.

I!

(N.B. Deze ontslagbrief werd door Robijn ingetrokken.)

8 ". 2.1852 Brief van Kommandant Robijn en luitenant Nonkel-Desrnet: Ze vragen aan het bestuur om aankoop van nieuwe ceinturons en gibernes, vermits ze door de grote ouderdom in slechten staat zijn (komen nog voort van de schutterij). vraag wordt opnieuw gesteld.

Er komt geen antwoord en de

Eerst op 25.11.1852 krijgen zij het

antwoord p waarbij de vraag voor het ogenblijk niet ingewilligd kan 'vorden c Kommandant Robijn verzoekt om een verhoging van toelage,

aange-

zien het korps 22 jaar bestaat en men een fanfaremuziek moet onderhouden ~

Het gemeentebestuur geeft geen gunstig antwoord.

Verschillende

brieven brengen opnieuw de verhoging ter sprake ,

tot de bestuur-

raad (L , Robijn;

C. Vermeulen, Nonkel-Desmet, J. Baert, E. Dieri Cklti

F. Van l'v ynsberghe) op 17.4 , 1855 de vraag nogmaals in herinnering

U


brengt

j

maar nu met dreiging ontslag te nemen.

tebestuur dd.

Als het gemeen-

28.4.1855 geen verhoging wil toestaan en er zelfs

niet wil over beraadsl agen omdat "de vraag niet gedaan werd met de eerbewijzen vers chuldigd aan de plaatselijke overheid",

schrijft

de bestuurraad een brief waarbij wordt medegedeeld dat het korps der vrijw. pompiers vanaf 1.5 . 1855 zijn dienst zal eindigen. Dit ontslag verwekt deining in de stad, met als gevo lg een schrijven dd.

27.6.1855 van L. Robi jn aan het gemeentebes tuur.

bc h rijft:

Hij

!lOp aanhoudend verzoek van aanzienlijke ingezetenen en

overwegende het groot verlies voor een neringdoende gemeente,

be-

roofd te zijn van een korps pompiers, willen wij. na twee maanden buiten dienst te zijn J gen,

eer de scheiding ten uitvoer te bren-

aan de stad onze dienst opofferen,

op voorwaarde

zal genieten van een verhoging van 200 fr",

dat het

meermaals gevraagd.

11

Deze brief werd gestuurd namens de bestuurrca::l van het gewe zen korps vrijw. pompiers dat in buitengewone zitting vergaderde. Reeds op 30.6.1855 beraadslaging van de gemeenteraad;

"200 fr.

wordt toegestaan gezien het ditmaal in beleefde termen is opgesteld en verders omdat het bestaan van een pompierskorps in een neringdoende stad van het allergrootste belang is." In geheel de geschiedenis van het vroegere brandweerkorps zien wij steeds dat er nood is aan geld.

Wij vinden op 6.11.1859 op-

nieuw een brief van de besturende commissie (Gilles de pĂŠlichy, Maes-Van Campen4oudt,

de Meulenaere, L. Robijn?

Nonkel - Desmet )

met de vraag om een toelage van 3000 fr. voor het vernieuwen van .de uniformen van pompiers en spelende leden (52 man). Op 14.1.1860 antw oo rdt het gemeentebestuur;

HAlle leden zijn over-

tuigd dat het Corps pompiers aan de stad veel dienst en lui ster bijbrengt en zouden volgeern een meerdere somme gestemd hebben 9 hadden de geldmiddelen der stad zulks toegelaten." (Er werd 800 fr . gestemd) •

Op 4.3.1860 echter ontving het stadsbestuur een ver-

zoekschrift, uitgaande van 26 leden-pompiers om de dienst zonder muziek te mogen uitoefenen, wegens de grote kosten dat het mu-

16

ziek aan het Corps toebrengt. twee hoornblazers gaat het ook .

Alleen met twee trommelaars en


DE BEVELHEBBERS VANAF 1903

JAN KIPS bevelhebber op 19.07.1903

JULES VANBESIEN bevelhebber op 29 .12.1913

AIME NONKEL bevelhebber op 14.03 .1909

FRANZ BRAL bevelhebber op 10.11.1933

SYLVAIN EECKHOUT bevelhebber op 19.10.1909

HENRI DAENENS bevelhebber op 14.10.1957


BERGPLAATSEN EN ARSENAAL

Arsenaal dat in 1930 feestelijk in ¡ gebruik werd genomen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

grote brandspuit brandspuit zonder wielen pomp op 3 wielen haakbijl een brandweerlans brandweeremmer lederen darm

=

Materiaal uit 1841.


Op 9.7 ? 1860 geeft de gemeenteraad haar beslu i t

ter kennis hou-

dende scheiding tussen pompiers en fanfaremuziek.

Alle instru-

menten thans in g ebruik en later aan te kopen blijven eigendom van de

e ve nals alle medaliän .

stad ~

een regl e ment op g em a a k t

Er moet voor de fanfare ook

worde n.

Vanaf 1862 komt meer steun vanwege de stad. voor het vernieuwen van chakots,

Zo zien wij toelagen

epauletten en politiemutsen.

In

1864 aankoop van 60 nieuwe waterketels en nieuwe lederen darmen o In 1875 aankoop door bemiddeling ' van Felix Raikem ) kommandant te Kortrijk,

van 36 geweren te g en 9 fr. Type:

carabines de la gen-

darmerie . Van 1875 bestaat het effectief kader uit 51 manschappen . In 1882 moeten er verand eringen uit g evoerd worden aan de stadsschoolgebouwen en is men v e rplicht de brandblus ge reedschappen te bergen in een voorlopig gemaak te barak I heer Duyvejonck Emile.,

staande op de grond vap

De stad zal verplicht zijn een a n dere

bergplaats te pachten of te bouwen . Het bestuur van de brandweer stuurt dan ook op datum van 4.7.1882 een schrijven ,

ondertekend: Rob ijn kom.

s

Nonkel O/Luitenant ) aan de g emeenteraad: plaats,

IIVr ag en om nieuwe berg-

aangezien de provisoire bergplaats maar dient om dieven

en kwaaddoeners te helpen, ren vijzen, len.

P. Mistiaen luitenant, E .

d a rms in leer werden doorsneden, kope-

trekriemen en andere nodigheden W3 r d en aldaar gesto-

Bij de aankomst van een nieuwe brandspuit is het hoogst nood-

zakelijk dat aan on s materiaal een b e hoorlijke en standvastige schuilplaats ge g even "'lord e." In '1896 richten de bestuursleden een b rief' a a n het g e meentebestuur waarin ze aanklagen dat men niet zorg t

voor het zo broodnodige ar-

senaal en waarin ze alle v e ran t woordelijkh ei d a fwijzen ~ door: De bevelhebber , Nonkel, tor,

de 2 0

luit. A.

Demuynck Gustaf)

L. Robijn

E.

Nonkel~

de 2° ka p . J. Kips,

N o nkel-Dejon gh e~ de

Blond eel,

(Getekend

de luit.

C.

g etuigen: Va nbesien Vic-

C. Vercamert,

E eck hout.)

De Heer

had ontsla g als Kommandant i ng edi en d o p 28.12.189J.

Reeds op 25.5.1 88 3 vonden wi j e en beraadslaging van de gemeenteraad voor het bouwen v a n een pompiersarsenaal en tekenschool:

19


"0verwegende dat het pompierarsenaal die zich bevind in de gaan,derij op de speelkoer der

gemeenteschool onbruikbaar is,

daar

de toegang onmo g elijk is ge worden door de verandering toegebracht aan de geb o uwen bestemd voor het onderwijs; overwegende dat het gebouwk e dienende voor teekenschool is afgebroken geworden door het openen van twee nieuwe straten ,

( a lign - pl. ggk. K.B.

6.9.1879-

& Baron de Pelichystr,)

nu St , Tillostr :

Vraagt aan de bestendige Dep.: 1.

Om het perceel A . 647 .

Vandamme 1

groot112

m2 ~

toebehorende aan Maes-

te mogen aankopen tegen de som van 1123 fr.

m2) uit de hand

(10 fr de

0

2. Om op te richten een gebouw dienende voor pompiersarsenaal en teekensçhool." (Het perceel was gelegen in het nieuw kwartier) Uiteindelijk kwam een beraadslag ing dd.

20 . 3.1897:

"Overwegende • . • .•• dat zij verplicht is daartoe een gebouw in huur tehouden ;

overwegende dat de stad thans daarvoor in g ebruik h eeft

een onlangs nieuw gemaakt gebouw? waarvan de onkost belopen heeft 2960 fr staande op het perceel A , 634 w.,

opp. 50 oa.

toèbehoren-

de aan Heer De Mftelenaere Henri, burgemeester , welk gebouw opzettelijk voor bedoelden dienst gemaakt is en alleszins aan alle vereisten voldoet;

overwegende dat de eigenaar bereid is aan de stad

af te staan en te verkopen, 2960 fr,

de grond onver g eld en het gebouw voor

onder voorbehoud van een eeuwige erfdienstbaarheid ten

voordele van drie andere zijner woonhuizen, Goedkeuring door de Eest. Dep .

een doorgang van 0,88m,"

7 . 5.1897

Akte verleden op 4.6 . 1897 Di t

gebouw ,-"erd later opnieuw openbaar verkocht aan Heer Palmer

Billiet (31.5.1957) Wegens de weinige plaats wa arover men beschikt werd in 1928 beslist een perceel g rond aan te kopen g elegen op de hoek van de Ommegangptraat en Krekelstraat,

10


Bijlage 1: tekst van het strooibriefje • W!c; ~_a:z~

F

DE OVERHEDEN VAN HET KORPS POHPIERS AEN DE I NWOONDERS DER STAD ISEGHE:H. Sedert het bestaen van het fransch keyzerryck heeft het geestelijk en stedelijk bestuer,

gezamenlijk met de burgers dezer stad,

veel milddadigheyd betoont tot alle instellingen strekkende tot nut,

onderstand en verkwikking der inwoonders in ' t algemeen.

Men heeft zien inrigten 1° een gesticht van Zusters van Liefde, 2° een pensionaat voor jonge Juffrouwen, wenhuis,

JO

een oude mans en vrou-

4° een hospitaal, 5° een weeanhuys voor meyskens, 6° een

stedelijke knechtjensschool, voor teeken en bouwkunde,

een Zondagschool,

een academie

9° een maetschappij van toonkunde,100

een korps vrijwillige pompiers,

die gezamentlijk,

als een

fam~lie

mogen beschouwd worden en die zonder ophouden de burgers met hare vruchten besproeyt. Sedert het ontstaen telt men zeven brand g evallen en darenboven een bijzonder ongeval aan het oude mans-huys,

die alle door de iverige

werking der pompiers den besten uytslag bekomen heeft en die zonder hun misschien de schrikkelijkste verwoestingen en ongelukke n hadden veroorzaekt.

In alle deze gevallen heeft er geenen burgers

iets ontnomen geweest. Wat aengaet den luister die zij aen de stad in alle feesten heeft helpen

bijdragen mag de compagnie wel zekerlijk op den eersten

rang geplaets worden. Dus hoe beklagenswaardig zoude het niet zijn, tige instelling moest zien te niet komen!

dat men zoo een nut-

En ongelukkiglijk,

zijn

haer grondstellingen te zwak gebouwen om bij voortduer in haar tegenwoordigen staet te kunnen bestaen; want alhoewel er ond er het Corps goede orde heerscht, kan hare gebouw met een klein ongeval instorten en mogelijk voor altijd in eenen puynhoop blijven rusten. Om dit te voorkomen hebben wij middels trachten te vinden om hare grondstelling te versterken,

die,

indien zij ten uytvoer kunnen ge-

bracht worden, het blijven bestaen der compagnie zouden verzekeren. Hierom zijn er geldmiddelen en medewerkingen van den kant der weldenkende burgers nodig.

1

Q

L


De jaarwedde die het korps van de stad geniet is ontoereykende om de onkosten die het vereyscht te kunnen dekken en de plaetselijke lasten en schulden laten mogelijks niet toe het ruymer ter hulp te komen,

en te meer omdat er een groot getal der landslie-

den zijn die abonnement betalen. die zoo veel dienst van het Corps niet konnen g enieten

Ws~ in woonders

binnen de stad o

Om daarin te

voorzien hebben wij b e sloten van het tegenwoordige te laten afdrukk en om alsdan aen de b u r g ers te worden uitgedeeld,

opdat elk

volgens zijne denkwijze onze inzigten zoude kunnen beoordelen verhoopende de z elve alsdan met eenen goeden uytslag te kunnen bekroond worden. VOORWAERDE Art.

1: tien dagen na deze aflevering zal er eene inschrijvings-

lijst rond gezonden worden, waervan de inteekenaeren zullen uitmaken

veree rende leden Pompiers en reserve pompiers.

De eer-

ste kolom zal bevatten de vereerende leden en de tweede de reserve pompiers. Art.

2: de inschrijvers zullen inteekenen de vereerende leden dry

francs;

en de reserve pompiers twĂŠe francs voor elk jaer dat gel-

den zullen verbruykt worden tot onderstand en luyster der compagnie, Art.

en bij lnvartael bij elk lid zullen afgehaeld ,,\Torden,

3: Men zal twee vereerende leden benamen welke met de over-

heden der compagnie in bi jz ondere gevallen zullen beraedslagen over de belange n van het corps,

en in wiens tegenwoordigheyd

jaerlijks

rekening zal geslot en worden. Art.

4:

Het zal aen de vereerende leden en de re s erve pompiers

toegelaten worden onvergeld alle verga derin g en bij te woonen, waer de fanfaren,

tot het vermaek der aenhoorder s,

stukken zullen uytvoeren.

verscheyde musyk-

Er z al hun eeni g e dagen daer vooren daer

van kennis gegeven worden . Art. 5: Gedurende den zomertijd zullen er door de compagnie dry buiten-stad wandelingen plaets hebben,

te weten: de eersten Zon-

dag van de H.

den Abee l e; d e tweede

Sacramentsprocessie nae r

juilly naer de boschmolens ? de derde den eersten zondag van Augustus naer het

K otje~

telkens om vier ueren naer midda g in tenue,


onder het slaen

d~t romm e ls

en spelen der fanfaren,

en ter plaets

gekomen zijnde onderscheydene musykstukken zullen uitgevoerd worden.

(Bijgevolg e het slegt weder zal de wandeling tot den volgen-

den Zondag vers choven worden . ) .Art

0

6: Tndien de directie der Harmonie gerad ig vindt van weder-

zijds hulp te bieden, hetzij in welke gevallen;

zoo zal de direc-

tie v an het korps haer bereidwillig toonen haren dienst toe te wijzen, voor de vriendschap van beide kanten niet te hinderen,

die

tot vermaek der '\.verk ende en eereleden van be y de kan strekken. Art .

7: In brandgeval zullen de vereerende leden het toezicht heb-

ben op de goede orde,

opdat de pompiers met gemak hun werkingen

zouden kunnen doen en het blijft stiptelijk aen een ieder der leden verboden binnen de palen der gestelde machten te gaen; uytgezonderd het stedelijk be stuer en de heeren leden van den raed der compagnie.

De reserve pompiers zullen volgens order,

den diemst

doen als actieve pompiers. Gedaen in buitengewoone vergadering . Te Iseghem den 25 lVIey 1846 De overheden der Compagnie: De commandant L. Robijn De onderlieu t enant P. D'Ar tois De lieutenant treorier: E. Dierick Bijlage 2:

twee liederen gemaakt door E. Dierick, voor de na ' ", •

'[

,

pompiers. I _, LIEDEKEN TOEGEPAST AAN HET KOn.pS DER IZEGEMSE POJ'.1PIEHS Ingericht ten jare 18JO (stemme Hen avant march ons") 1.

Pompiers laet ons met vreugden zingen v Tot lof van onze vereeniging. Samengesteld al zonder dwingen , die een bestuer met vreugd ontving. Gekozen naer ons behagen, On2a1 wen sch is hun te onderschragen, Als wanneer de compagnie Geroepen wordt ver en by. ' t bevat y ons stad In brand of plunderie; Zullen wij ons leven wagen. Bereidt zijn alle dagen

LJ


2.

De comp agn ie die is vrijwil lig inge richt tot nut der stad. Och wie zou niet zijn gewillig die de veiligheyd bevat. Zij komt goede vruc h ten baren to t voedsel der Yse g hemna ren Komt te ek ent burge rs met vlyt in ons cor ps al zonder stryd Eendracht maekt macht Wij zingen ft all e n tij d Lang leeft ons officieren i n vreugd met ons pompieren.

J . Ah wat vr eugd komt ons omringen als men beschouwd de compagnie. Mij dunkt ik hoor Appo lo zingen: Lang lee ft de b r ave burgerie, Stichter p v a n eindlooze p ralen t louwerk ran s en zullen hem be stralen Als ge ' t doelwit van hun we rk Ten uitvoer breng t even sterk. Uw na am en :f aam Die zal in ft heldenperk bloeien en eeuwig glanz en rondom in roozen k ran sen.

4 . Broeders laet on s vruchten rapen uit de les App olo geef t , Wat heeft e enen me nsch met slapen niet al s ru s t, maar hij niet leeft. die het vat, komt wil herleven. Komt wilt in ons rangs begeven, Grijpt de wa pens met een moed l eert er exerceren go ed. Houd stand, als ' t brand Geleiders werkt met moe d De spuit zal ' t vuur verple tten En verder brand b eletten c

5. Broeders laet ons voor het s luiten eendrachti g zijn t e n alle n tijd. Midas met zijn helse spuiten Zal wegvluchte n vol droefheid. En malk a n ders fouten verdr a ge n , ' t Is hetgeen d'eendragt komt vragen Laet ons t ro uwl i j k zijn te ga er Als wij wezen bij malkaar Gehoorzaamd , 't betaamd o nz' offi c ier s voorwaar zullen ons wel bestieren zingt al: lang leeft pompier en

L4

Isegem 184 4 ,E. Die ri ek Uit d e Mand elb o d e 1956 J.G.


Il. EEN WIPPEHKEN (stemme van de b elgen) 1.

al verheugd pompieren Op de dage n van uw feest ; zingt en klinkt alom ter meest Al met een blijden geest , En drinken, Weer de glazen vol schinken Moogt gij doen op maat en stond . En dansen in h e t rond Wee~t

j

2 , Ah wat blijde dagen Komt ons geven dfoppermagt. Brengt die over in eendraoht Gij zult zijn Groot geaoht. Kameraden Wilt niet vele praten Dat strekke n kan tot sagrin 9 Maar wel van broeder min .

t

J. In de vergaderingen 's Winters in den avond stond , Voeg t U aen de tafel rond en zingt zoo veel gij k ont, Pompieren Hebben altijd plaisieren Zoolang wij wezen bij malkaar, Geen druk wordt men gewaar.

4. Gaan wij 'Ăźt de stad gaan wandien In het z e et zomergetij. De muziek de compagnie spee l t als een melodie De borgers Heeren en zielzorgers scheppen al veel vr eugd daarin Die ons verrukt van bin.

5. Gaen wij exerseren Elk slaat d'handen aan 't werk Me t eenen moed al even sterk Neen geen eenen bemerkt La fh e rtig Ma~r altijd even pertig doe n wij d'oefening sermant op het woord van command

6 . Voor het laatst pompieren g'h oorzaamt aen de overheid Kwijt uw plichten al op ti j d Men zal maken bereid Louwrierel i Voor ' t corps te versieren En elk zal roepen met vlyt L ang leeft de societeyt

E. Dieriek ( g edrukt bij P.J. Bosaut) u{ t Mandelbode 7.7.1956.


(1&26 -21)

....

Beg~n t

vana f

aan de Gentstraat tot en met de Dek enij naar de Gentstraat en terug.

De nummering

Cortev~l le

::

liJf

ZE

Kad.nr.

,

Huisnummer

E~genaar

Crombez Bernardus;

Be'IToner

== 1

sch~lder

- Crombez Bernardus, winkelier, schilder Echt. Ameye Coleta

432

Van houtte Catherina= 2 winkelierster

- Van houtte Catherina, Franci s en Theresia~ winkeliers

433

Dumat Ferd~nand, bor-==3 stelmaker

- Dumat Bendictus en Amelia, borstelmaker

431

434-434 bis - Nijs Joan, Be-= 4 veren (0 ud.)

- Nollet Marie wedwe Serruys en Buyse Amelie, naaisters

421

Van "\ITijnsberghe, brouwer

= 5

- Dumat Ferdinand Echt Vandenbroucke Marie, borstelmaker

422

De Keerschiete r Fran-==6 รงois

- Dekeerschieter Franรงois en Kinderen Petrus, Theresia en Francis, winkelier

Florent == 7

- Dekeirschieter Florentin Echt Robbe Eugenie, -\vinkelier

424

Dumat Ferdinant , bor-=8 stelmaker

- Depreitere Felix Echt Buyse Rosalie, winkelier borstelmaker en Dumat Fo, bo rst elmaker

425

Vervenne Jean Baptiste9

- Wiiouck Isabella wedwe Patt ijn en Vervenne Isabel la, herbergie r en Vervenne Theresia, spinner (den Engel) en Vervenne J.-B.

423

id

&

426 427

id

= 10 - Vervenne Joannes Echt. Dierickx Theresia, winkelier

428

Devos Franรงo~s, merman

414

Disch en Kerk

=

l~ 13

Gemeente Iseghem

= 13 - Vanderstraeten Theodor, onderpastoor Sonneville F'rancis, id Desmet Guillaume, pastoor

~6 412

id

tim-= 11 -

Devos Franรงois Echt Vandae le Eugenie, timmerman

12 - Vanheecke Raymondus, toor

onderpas-


STRATEN VROEGE R EN NU: DE KERKSTRAAT ·

1826 - 27

I>


STRATEN VAN VROEGER EN NU: KERKSTRAAT EN KERKPLEIN

1968. - Luchtfoto van het Kerkplein.

1961. - De Tiende-schuur voor de afbraak.

1968 (febr.). - De Doortrekking Kerkplein-Papestraat.

1968. - Zicht van Paoestraat naar Lourdesqrot.

1920. - Lourdesgrot.

1961 . - De hoge muur rond de Pastorij.

1968. - Luchtfoto met Congregatiekapel en St.-Tillokerk.

1968. - Zicht naar het westen.


UIT DE OUDE DOOS HET PERSONEEL VAN HET ST.-]OZEFSCOLLEGE IN 1899

Herkomst

Staande van l. n.r. 1. HA;-;NICART Cyriel

2. SUPPLY Joseph 3. VANDOMMELE Hector 4. LOONTJES Hector

5. Z.E.H. OPSOMER Alberic 6. DEVRIEZE Evarist

Aantal leerlingen Kosteloze Betalende

Geluwie

46

Izegem

33

Moorsele

55

3

Aarsele

58

11

59

2

Dentergem Leke

7. E.H. FOULON Aèhiel

Leraar Middelbare School

8. FRANCOlS .. .. (?)

Leraar Middelbare School

9. E.H. VANDERHEYDE Achiel

Poperinge

Leraar Middelbare School

Zittend van l.n.r. 1. DECLERCK Charles

Klemskerke

4. E.H. VAN OVERSCHELDE Alben 5. VANDEKERCKHOVE Camie1 6. STAELENS Edmond

7. VERKEMPINCK Henri (op de grond)

35

Leraar Middelbare School

2. E.H. ALLARD 3. VAN MOORTEL August

64

Bekegem Menen

6

3

Directeur

Emelgem

42

4

Moere

45

2

Aartrijke

76

3


IN MEMORIAM

MGR. HE.CTOR CATR'r GEBOORTE EN JEUGD; Op 27.10.1889 werd er i n l t g ezin Carolus Catry - Ludovica Mestdagh (1)

e en zoon geboren d ie onder de naam RECTOR in de parochie-

kerk gekerstend werd.

Hij g ro eide groo t

dere jongens van zijn leeftij d naar

en liep samen met de an-

de gemeenteschool. ¡ Op 17.10.

1907 trad hij re eds binnen bij de Minderbroeders-Kapucijnen te Ed ingen.

Op 17 september 1908 deed hij zijn eenvoudige en op 17

september 1911 zi jn plech tige geloft en.

Na o n tvan g en hoger on-

derwijs in wijsbegeerte en g ods ge leerdheid k on hij 't uitbreken van W.0.1 . ,

juist voor

op 6.6.19 1 4 tot priester gewijd worden.

BRANCARDIJ<':R - AALJI1 0EZENI ER; Als jong soldaat moest hij zijn Vaderland dienen en kon hij als jonge g eest elijke zich totaal inzetten voor z ijn vrienden-strijdmakkers en dat vooral tijdens de eer ste oorlogsweken . v a st~open

Na het

aan de Ij zer kon hij verder als aalmoezenier zijn

id~aal

ten volle uitwerken . MIS SIONARIS IN INDIA; Op 28.11.1919 v ertr o k hij reeds naar de Panjab- mi ssies in I ndia . Daar gaf hij blijk van z eer noeste arbeid.

Door zijn gr ondi g e ken-

nis van ve rschillende landstalen vo oral zijn meesterlijke ke nnis v an d e Urdut a al kon h ij heel wat zielen v an d e paria's bereiken, en heeft hij blijk kunnen geven van een helder e kijk op d e toestanden en van een b ui tengewone ijver.

Na een achttal j ar en de

Panjab-missie met zijn best e krachten gediend te hebben we rd hij

JO

tot het hoog-priesterlijk ambt verkozen en als vijfde bisschop van Lah ore aangesteld ( 2) 0


IN MEMORIAM MGR. H. CATRY

MGR. HECTOR CATRY . 5e Bisschop van Lahore Titelvoerend bisschop van Semta.

Wapenschild van Mgr. Catry

Mgr. Catry op H. Bloeddag in Brugge.


Deze nieuwe functie heeft hij ongeveer 20 jaar uitgeoefend en blee f hij zijn gekozen leuze trouw:

"Afgezant van Kristus Koning."

BI SSCHOP VAN LAHORE; Bij zijn benoeming in 1928 (3) hing er een drukkend spanning over de mi s sie.

Hij probeerde van de aanvang

tig doorzicht en jeugdige moed zijn bes tuur doch tevens voorzichtige richting . te

aan~

door planma-

i n e e n krachtdadig

leiden~

Mgr. Buyse sprak in een holmilie bij een nadienst voor de zielerust van Mgr Catry in Lahore, volgende woorden: ren geri cht op deze jonge prelaa t

"Al ler ogen wa-

- hij was bij zijn benoeming

nauwelij ks 38 jaar oud - want men kende en bewond erde zijn heldere kijk en juist inzicht op de situatie welke er in die dagen in h e t

land en de Kerk heerste,

om te komen tot een eigen natie,

welk streven geleid heeft tot de geboorte vari Paki stan." Er was ten allen kant een dr i ngende vraag om ni euwe helpers te krijgen.

De aanvraag ging zelfs de mogelijkhed en te boven.

De Gandhi -beweging liet weinig goed verhopen en de zonnigste verwachtingen waren in de scholen en de hospitalen alleen en louter van humanitaire aard.

De geldnood bleef aanhouden.

overal kerken en kapellen bijgebouwd worden; loofsleraars bijbenoemd worden.

Er moesten

ond erwijzers en ge-

Hospitalen en liefdadigheidsin-

stellingen moesten even dringend worden opgèricht. De nood was dan ook bijzonder groot in Rahmpur. op allerlei gebied zag

Mg~

aan de kolonie te verzaken.

Na mislukkingen

Catry het dan als een enige oplossing Die slag was bijzonder hard, maar

noodzakelijk. In 10 jaar kwamen zowat 20 kapellen bij en 8 nieuwe missiepo sten werden geopend.

De nood aan priesters en aan financiän bleef

groot en zwaar doorwegen. Vanaf

1931 organiseerde

h~j

diedagen voor catechisten,

de "Refresher -

course",

zijnde stu-

een soort herhalings- en verdiepings-

opleiding die rijke vruchten bracht en nog steeds doorgaa t . -',

Het bestendig protestants gevaar deed zijn ijver voor ' t oprich~9 ten van schoolkapellen voor volwassenen en scholen voor kind e -

JL. ren

gro e ien.


De oprichting vnn de scholen was ook een degelijk e stap in de Na 1936 werden er ook in verschill ende p osten vas-

ontvoogding.

te avondleergangen of zondagscholen ingericht ter bevordering van het godsdi e nst onderri cht. In 1947 we rd

Mg~

Buyse opgevolgd

Catry door een Izegemnaar, Mgr Mar c e l

(4).

Roger

Zo keerde de inmiddels vergrijsende missie-

bis schop na een flink gevulde missieperiode naar het moederland terug . BISSCHOP EMERITUS; el't .zelf.;

In Belgiäfbuiten de grenzen mochten n u honderden uit zijn handen het v ormsel en het priesterschap ontvangen.

Vele jaren naeen

was hij de graag gezien leider van de druk bevolkte Lourdesbedevaarten. speciaa l vader6

Voor de zieken van de K.W.B.-reizen had hij altijd een woord en bleef hij in hun midden een goede en minzame hield

Op H. Bloeddag was zijn plaat s in Brugge en hij/eraan op

"Brugges grootste dag" in deze processie mee op te stappen om zodoende nog meer eer en luister aan de processie en het H. Bloed te geven • .ZIJN HEENGAAN; Daags voor het feest

van St. Jozef,

op 18.3.'972, nadat hij de

misgewaden geschikt had voor het feest

van de g rote belijder, is

hij zachtjes in het kapucijnenklooster te Izegem in de Heer ontslapen .

Op vrijdag 24 maart, na een ple c htige uitvaartmis,

in aan-

wezigheid van zeven bisschoppen (5) van een grote vol ksmassa en heel wat vertegenwoordigers van de plaatselijk e oudstrijdersgroeperingen, werd zijn stoffelijk overschot in het kloos tergraf op het ste delijk kerkhof bijgezet. NADIENST IN LAHORE; In de laatste week

va~

maart werd in de bisschopstad Lahore,

in

zijn vroegere kathedraal een nadienst vo or zijn zielelafenis gehouden,

in tegenwoordighei d van een aanzienlijk e groep jonge

en

toe gewijde priester-missionnarissen waarvan velen uit de handen ván Mg~ Catry ze lf het Heilig priesterschap uit zijn handen moch-~~ ten ontvangen..

JJ


In deze nadienst werd door zijn opvolger, Mgr. Buys e " e en Nederl andse homilie gehouden die de grote betekenis en de volle waarde van

Mg~

Catry schetste als missi epater en als bi sschop van

een arm dio cee s . ZIJN BETEKENIS; Als aalmoezenier was hij de graag geziene pater in volle levenskracht en vol ideaal.

Al s missionaris was hij een wel gewaar -

deerde werk er die dank zijn talenkennis heel 'vat moeilijkheden heeft kunnen oplossen.

Als b i sschop was hij d e durver en de

vernieuwer in een arme en harde streek.

Al s titelv oerend bis-

sc h op van Semta was hij st eed s bereid in het moederl a nd zijn hoog-priesterl ijk ambt uit te oefenen waar dringend hulp di ende geb oden.

Voor de reizenden was hij een aangenaam met g ezel, voor

de zieken e en brenger van troost, voor alle Izegemnaren een g raag geziene f i guur en vooral en bovenal een meevoe l end mens.

Met zijn heengaan heeft de Kerk een waardevol biss chop en Izegem een graag gezien en gewaardeerde medeburger verloren. NOTEN: Carolus Catryp 0 Ledegem 2 februari 1855 Ludov ica Mestdagh 9 0 Oekene 28 september 1851 Bisschoppen van Lahoreg 1 . Hgr. Symphorianus Mouard (0 22 0 11 . 18 28) - 1 888 - 1890 2. Mg~ Emmanuel Van den Bosch (0 18.6.1854) - 1890 - 189 2 J. Mg ~ Godfried Pelckmans (0 16.1.1854) - 1893 - 1904 4 . Mg~ Fabianus Eest e rmans (0 24 .4.185 8) - 1905 - 1 9 28 5. Mg ~ Hector Catry (0 27.10.1889) - 1928 - 1 94 7 6. Mgr. Harcel Roger Buyse (° CJ.l.S.1~r2) - 1947 - 19G 7 (J) Bisschop gewijd op 2 8.3.1928 te Lahore ( 4 ) Op 12.6.1947 benoemd en op 28.10.1947 gèwijd in zijn eigen kathedraal. (5 ) Bisschoppen op de uitvaart~ - Mg ~ De Smedt, bisschop van Brugge - Mg~ De Keyzer, hul p bisschop van Brugge - JI.1gr. Van Peteghem, bisschop van Gent - Mg~ De Kes el, hulpbisschop van Ge nt - Mg ~ Delaere ~ D.F. M. Cap. missiebr oeder op rust - Mg ~ Verfaillie, P riesters van het H.Hart - Mgr. Van Stee n .


BI BLIOGRAFIE; De pa ters Capucijnen vijftig jaar te Izegem . Druk. Strob be, Ize gem - 1950 - P. Dr THOMAS - IN HET LAND DER VIJF RIVII!:HEN P .Dr~ EMMERICH Vijft ig jaar missie-arbeid in Panjab (Enge lsch Ind iê) - Missie -prokuur der Paters Kapucijnen p Ant "we rp en, 19 38 . lHJ DANKEN; M. Janssen y dd. archivaris van de PP . Kapu c ijnen Kortewinkelstraat 1 Antwerpen (1)

~

_______________________ DICHTJE UIT HET VEHLEDEN ____________________--------__--__ Joanne s TANGHE. vroeger boer op de hofst ed e genaa md Tang s ken s hof (nu Oliefabriek Vande Moortele in de AlbertlaanL rent e n ie rde op de Kruis plaats nu het huis Seynaeve-Han son. Zi jn zoon b eheerde de hofstede doch Joannes verkocht nog me l k a a n huis herkomstig v a n het hof. In de 1\Toonkamer hing aan de wand onder een kade r me t de s p reuk " GOD ZI ET HIJ - HIER VLOEKT MEN NIET", een ander k ade r met on derst a and ingelijst gedicht~ DIl<:; HIER KOMEN IN MIJN ZAALEN Jo.lOGEN NIEHANDS KlfAAD VERHALEN ACHTEHKLAPPERS, VALS GESPUIS MOETEN BLIJVEN UIT MIJN HUIS IEDEREEN HEEFT ZIJN GEBHEKEN \>lILT GEEN KWAAD VAN ANDEREN SPHEKEN MAAR GEDENK UW EIGEN KWAAD EN LAAT ELKEEN IN ZIJNEN STAAT.

~


De nummers met een

564 .

*

NR..

9..~.

verwijzen naar actueeltjes in beeld.

25 ~ 12 " 71 zaterdag . zond B . R . T. 2 (radio Kortrijk) de kompositie "Aquila Rex" (Koning Arend) van de Izegemse komponist Azer Hoenaert uit; dit in uitvoering door de Koninklijke mu~ ziekkapel van de Belgische Zee rn ach t~

565. Op 1.1.72 is het 100 jaar geleden dat het kanaal RoeselareOoigem officieel werd opengesteld . In 1938 werd de vaart verbreed en wa t uitged i ept ", Thans worden 'verken uitgevoerd waardoor schepen tot 1350 ton onze stad kunnen aandoen o

566.

14 Q l ~ 72 de straten van onze stad worden voorzien van nieuwe 9 witte naamborden. De namen staan in het zwart en het stadswapen prijkt in de hoek , Ongevee r 1000 dergelijke straatnaamborden worden aangebracht .

15. 1 ~ 72 zeer onvenvacht st e rft d e Hr: Jozef Vieren. Hij was gedurende 36 jaar onderwijzer aan de jongensschool te Emelgem o Na zijn op r u ststelling zette hij zich verder in voor de gepensionn e erden van de St-Pietersparochie. 568. 21-22 0 1.72 Te Diegem bij Brussel ging een bijzortder interessani::colloquium door over de schoennijverheid . Onze Izegemse mandatarissen verdedigen er onze stedelijke nijverheid. 569 ~

28.1 De Muziekkapel van de Zeemach t o.l.v. Kommandant-Kapelmeester Guy Duyck bracht in het Muziekauditorium een concert van uitzonderlijk g ehalte ten gehore.

570. 28 , 1.

*

DoF. Izegem hoorde Pro f . Luc Boone over: De pers, formatie of industrie?

in-

571. 4.2. Het Ter Beursplein is een pareltje geworden.

Rondom de kerk is alles g ereed voor de g roen- en bloemenbeplanting met daarbij ruime parkeerstroken .

572, 7.2 . In alle huizen van Izegem werd de nieuwe periodiek "Izegem I! uitgereikt ,_ Ze bevat tal van nuttige g egevens e n de aankondiging van allerlei activiteiten en manifestaties. Verder krijgen diverse problemen hun beurt. Een winstpunt voor de stad.

573 , 11

36

.2 ,_, D. F < Izegem kende s u cces met een nieui'l.e voordracht: De toekomst van de kommunikatie. H ~ Huib. Dejonghe van de Standaard-uit gaven was de spreker.


ACTUEELTJES

3.1.72 . De vereremerkten op de nieuwjaarreceptie .

13 / 2 . «Ma ndelgalm » voerde met succes «Romance rond artikel

Nr. 24

4 febr . - Het «Ter Beursplein» kreeg een moderne parking en een mooi aanschijn.

17/ 2 - De Koninklijke Harmc,nie Leo XIII werd in 't goud gezet.

17» op,

maart . De bakkersbond 60 jaar!

7 / 4 . Pl.>rh ri rre oDcninp van de nieuwe ll:ebouwen van de <<Stede·

einde maart . «Moeder Gistelbeke» viert in een studenticose sfeer zjjn derde lustrum.


'*

574.

14.2. In de feestzaal van het Oud Gemeentehui s te Emelgem sprak Rr J.J. Koelman, adviseur FQA.O. over: Voedselprobleem,

575.

1 J 2 0 "Nand elgalm!f van Emelgemvoerde onder regie van Hr. Hoger Devos met succes het blijspel "Roman ce rond Artikel 1 7" op.

576.

17 " 2. Vand a ag werd D~ Depestele G. begraven. Hij overleed op 12.2. Ruim 40 jaar stond hij onze bevolking bij. Wie waardeerde niet zijn inzet bij dag e n nach t? Vooral zijn toewijding tijdens de beschieting in 1940 werd door iedereen op prijs gesteld en blijft in het geheugen.

0

17.2. De Koninklijke Harmonie Leo XIII viert haar 50-jarig bestaan. Een jubileumconcert werd uitgevoerd in het Auditorium door de jub i lerende maatschapp ij samen met de Kon. Harmonie "Kunst na Arbeid" uit Kortrijk en h et " Gildemuzi ek" uit Roeselare , 578 "

19 . 2. De meisjes van het Lyceu m de P~lichy voerden met brio het tonee lstuk HEen draad in het donker" van HeIla Haassen, op.

579.

21.2 Een nieuwe postzegel "Via Secura" is te b ekomen. Het ontwerp i s van onze stads g enote Mia Deprez. Zij n~m als basis haar s childerij: IIWaarheen ?"

580

24.2. Jan Ceuleers sprak voor het D.F. Izeg em in de zaal Strobbe over:v De kijke r en de luisteraar hebb en recht op informatie .u

0

581.

27.2 De studenten van het St-Joz e fsc ollege voerden met succes "Jeugdproce s ll op, een toneelstuk van Man . Van Lo g gen ?

582.

5 . J. De Koninklijke Harmonie van de Congregat ie o.l.v. hr. Fr. Soete gaf haar winterconcert ten bes te . Een talrijk en uitgelezen publiek waardeerde dit stijlvol optreden van de Harmonie en haar Tamboerkorps. 11-12.3 De B.G,J.G. van Iz egem richtte weer een "vleekeinde v a n het Gezin ll in. De H ~ Van Laethem v an de Studiedienst sprak over " Het nieuw gezinsbe.leidl! , De zondag had in het Damberd een feestelijke namiddag plaats met vieruurtje? tombola en jeugdt oneel~

584.

12. J .. Scola Ca n torum "Cantemus Domino" o.l . v. Robert Depickere; luisterd e de Eucharistieviering op om 10u. in de kerk van H.Famili e. Aan het orgel speelde de TIr H. Roelstraete, directeur van de Stedelijke Muziekacademie. Deze meers temmige gregoriaanse plechtigheid "ierd uitg ezonden door B. R. T " I.

585.

18.3. Voor de derde maal deed stad Izegem mee aan de Boomplantingsactie. Door h e t Stadsmag istraat en genodigden werd de eer ste bomen ge plant van wat eens een "Arboretum" zal worden ; rond om de visvijver in de nabijheid van het Rustoord!;" T.V. - rep orters namen deze plechtigheid op.


,".:."

.

586.

19 ,, 3. De Koninklijke Stadsfanfaren 0.1. v c Hr \villy Demey, laureaat Pro Civitate 1968; gaven hun winterconcert in het Stedelijk Auditorium. Het Brusselse Saxofoonkwartet verleende zijn medewerking en zorgde voor een uitstekende prestatie ,

"" 587.

19.3. De Bakkersbond UHelpt elkander" vierde zijn 60-jarig bestaan en 'Werd na een R.Mis ontvangen ten Stadhuize. De nationale voo r zitter Hr Stragier was er en een 25-tal verdienstelijke leden 'werden vereremerkt •

*

588.

24.). Lang s de Me e nse steenweg zijn de werken in gang geschoten voor het Instituut voor Kronische zieken. Het wordt een werk van 55 miljoen uit te voeren door aannemer Verstraete uit Rumbeke.

589.

24.3. De oorspronkelijke Emelgemse Studentenclub "Moeder Gistelbeke lf vierde zijn derde lustrum. Op het feestprogramma stonden: op 24 maart een din,e r met commili tones en ex-commilitones; op 26 maart een receptie op het Stadhuis en tot slot een lustrumbal op 1.4.72 in zaal "Mandeldaele".

*590.

*

591.

7*4. De vernieuwde gebouwen van de Stedelijke Leergangen in de Wijngaardstraat werden officieel geopend. Directeur P. Derieuw belichtte het belang van dit instituur terwijl Bestendig Afgevaardigde Honballyu en Burgemeester Nyffels de promotoren en het korps loofden en dankten om het vele gepresteerde. 8-9.4. "Het Vlinderke van den Tonele" bracht "De hele stad is er vol v~n" op de planken. De opvoering was een waar succes. Met dit blijspel verwierf deze toneelgroep het Verschaevejuw-eel geschonken door het A.W'oT.


1966

PANORAMA 1 . Burgemeester Vande~bogaerdelaan

c


SNIPPl:RTJ'&.S N~.5 ~1.

Tot in 186 J waren in de -stadsk orn van Izegem de

gekasseid ma a r

zonder trottoirs.

In dit jaa r

stra~en

wel

werdèn voetpaden

aangelegd in de voornaamste straten en op de Grote Markt.

52. De wij k genoemd " Het Nieu-w Kwartier" werd in 18 81 onder het burgemeesterschap van Notaris Henri De Mefilenaere ontworpen.

Men

begon de Nieuwstraat door te trekken tot aan de Krekelstraat op 10 m e i.

Ze werd in 18 82 gekasseid en het stadsbestuur in open-

bare zitting van 1 0 ma a rt 188 J gaf de namen aan de straten van het Nieuw Kw-artier: Kerkp l e in,

St

0

Amandstraat,

St. Hilonius-

straat en de pélichy straat.

5J.

In 1871 was er loting voor de Izegemse militanten op vrijdag

27 januari.

Er moesten te Izegem 17 soldaten geleverd worden.

Het was het eerste jaar dat voor een plaatsvervanger de som van 1600 fr werd betaald.

540 In 1878 liep op zaterdag 30 maart, wanneer de markt volop bezig

was~

J8 minuten,

een man

J5

maal rond de Grote Markt in de tijd van

naa~ aanleiding voor

40

pinten bier.

55 . Het is op de eerst e zondag v an o k t ober in het jaar 18 83 dat naar aanleiding van een wereldbrief van Paus Leo XIII over een Rozenkrans, voor de eerste maal de processie van de Rozenkrans door de straten van Ize g em

trok ~

560 Op 3 September 18 59 was Monseigneur Macarios Hadade, van de Kapel van Antiochië en Damas,

bisschop

coadjuctor van zijn Eminen-

tie de Patriark van Antioch ië, Alexandrië en Jerusalem voor de Verenigde Grie k en,

op doortocht te Izegem..

Hi j

las :\1 is in de

41

Gri.eks e Hi t us voor de Zusters van Haria in de kapel van "Ave Maria".


57. ' t Is wel meer dan zestig jaar geleden.

Toen wo onde Bruno

P ekkeI en zijn huisvrou,'l Thérèse in de hGrberg tIRozenda le f l .

Hen

viGrde h em als vinkenier en mogelijks ook omdat h ij al vijftig jaar ge tr ouwd was.

Het huis was met groen en bl oemen v e rs ie rd

en men zong dat het helmde: lI lt I s reeds vijftig jaar dat steeds de vi nken zingen I~n I;I)UY10 is 11.0g daa.:r- om nna.r den prijs t e di.n gen, En om Treze en haar ma. Tl met veel jolijt te vi e r en Gaan wij vandage a l ons geld vertierelieren • .. "

• 58 . Te g en d e buitenmuur van de Noorderbeuk v a n ST. Hiloniuskerk in he t

ho ekje aan de voet van de eerste steunbee r k on men vroe-

ge r no g een oud versleten vierkantige arduinsteen z ien, die rustte op ee n af'g'ebrokkeJ.. d klei.n verhoog in metsel' 'lerk .

Twe e meters

h oger was er tot vóór d e beschieting van de t oren in Juni 1940 een ov erblijfsel van een zinken afdakje, genoe g niet hersteld. wachte r gew~ t

Men heeft het j ammer

Het was de oude pui '...raa r

ee r t ij d s de veld-

die men tot vóór de Franse Revoluti e o ffic ier of ser-

1

v an d e prochie noemde

t

l a

z ondags na de kerkd ien s ten aller-

lei bekendmakingen voorlas aan het volk: aanstaande openb are verk oping en,

feestelijkheden,

bestuurlijke berichten e n v e ror d enin-

g en v a n de gemeentelijke overheid.

Men heette deze s teen:

DE

KEHKET ICHEL en in menig oud geschrift is er spraak van " u yt l es'en te r kcrcktichele ten uytcommen van den volcke u yt de n d ienst van de hoo g h mi sse " .

Deze afgekondigde ord onnant i än werd e n ook soms

genoemd : kerkgeboden,

omdat zij aan de uitgan g van de k e rk ,"verden

bekend g emaakt .

59 . Men wee t dat in het jaa r len d e wijze zich openbaard e.

l d i ~5

de aardappelplaag op e en ontstel -

De velden werden ge t e ist e r d doo r

een

toenmaal s n og onbeken,d e z iekte, namelijk de "phytoph t o ra i n f e s tan s!l en d ie plaag bleef jarenlang heersen tot grote schade vo o r

onze

landboui'vers en tot overmaat van ellende voor onze b evo lk i ng . al

werd mo edig gezocht naar middelen om de ziekte t e kee r

Ziehi e r

wa t

men daarover in -i S '5i ~

van Tiel t !! kon

"AQ de

lezen~1I

te g aan.

in een nummer van de " Ga zettè

Het middel schijnt thans z e ke r

rampzalige pattateplaag te bestrijden.

~ k oop en eenvoudig.

Over-

ge v onden om

Het midd el i s g oed-

~ en moet ma ar in de balken o f re i e n waa rin


de a ardappel geleid wordt wat as van ho u illekol en strooien . ing e ze t ene van lseghem M . F-D oK • • • g ebruikte dit mi dde l jaar e n z i jne aarda pnple"

war en van de ziek te vri j .

j a ar ge b ruikte hi j h etzelfde midd e l

Een

over drie Het volgend

en bekwam een even g oeden uit-

sla g

Nu dit j aa r heeft h ij een vergeli j kende proefnemin g willen

d oen .

Een de e l

k olen bestrooid,

z i jner aardappe l en heef t een a nder dee l

hij met a s van h ouill e -

heeft hij niet be str o oid.

strooi de aardappelen zij n g ez ond geblev en . ziek g eword e n .

Ee n and e r

De be-

De onb e s trooide zijn

inwoner v a n l s eghem h e e f t

d i t jaar zijn

a arda pp el en met dez e lfde as be st ro oid en zij n aa rdappelen zijn van de z i e k t e vrij gebleven . E en de rde i ngezetene van gemelde p l aa t s had zi j n aa rdappelen g eplan t

z ond er g ebruik v a n as maar

st r uikbonen geplant gestrooid .

l an ~ s

de kante n der bedd en waren

rond dewelke hij wa t

as v an hou illek ol e n had

De uit sl ag i s geweest a l s vo lgt:

de in h et midden de r

De a ard a pp elen staan-

bedd en z ijn zi e k ge word e n ; de ze staand e i n

de n a bijhe id d er s tru i kb o nen zi jn g e zond ge bl e v e n . onze Ize g e mnar en een e e m -v g eleden ken bleven zitt e n maa r

bli jk d a t

hun spree k wo o rd e lijk e

hen sind s alle tijd e n eigen i S

j

Al d u s g aven

zi j nie t

bij de p a k-

vi n d in gs rij kh e id~

die

ook i n deze narre omstandigheden

g etrow;,T b I e ven.,

43


WIJ ZOJ;K'bN ...

Onze kr i n g wenst in de eerstkomende tijd zijn activiteit

in zekere mate toe te spitsen op het vastleggen in beeld van de geschiedenis van I z egem. Daarom zo e ken wij naar alle fotomateriaal dat hog bestaat, o.m.

zichtkaarten en f oto's van straten en wijken, portretten

van personen en vere n i g ingen, den,

zichten op feesten en plechtighe-

enz. Aan de bezitters van derg elijke documentatie wordt

gevraagd deze aan de kring af te staan, tijd

~!:_!?~~~~!~~~~ te

!~!

~~:::~

van ze voor enkele

g even ten einde "Ten :Handere" toe te laten

er een kopij van te maken o

Alles wordt daarna aan de eigenaars

terugbezorgd. \vij doen een warme oproep opdat alle bezitters van dergelijk materieel aan dit initiatief zouden medewerken en bieden hun hiervoor onze op r echte dank. Wat U ter beschik king hebt, kan b ezorgd worden aan de op pag.2 vermelde bestuursleden.

44-