Ten Mandere nr. 30 - 1971 nr. 2

Page 1


INHOUD

~

Inhoudstafel

I

2

De vogelmarkt

A. Vandromme

3

3

De St.-Pieterstraat (1826-27)

A.B.

7

4 5

Straten van vroeger en nu : De St.-Pieterstraat De Sportkring

6

De Sportkring (1929 en 1934)

7

Vraag en antwoord

:3

Uit de oude doos: De onderwijzers van het St.':'Jozefscollege in 189 ..

)

Een schilderij blijft zoek

')

Het verdwenen schilderij

8 A. Vandromme

10 14

A. Vandromme

20 21

A. Vandromme

22 24

Iste Muziekfestival te Izegem in 1824

A. Mistiaen

26

. ~

Plan Kasteelwijk (1972)

A.B.

28

.3

Nieuwe straatnamen

A. Demeurisse

29

:4

FRANS BROUW

30

5

Nadere kennismaking met Frans Brouw

A. Vandromme

31

6

Actueeltjes nr. 23

A. Vandromme

34

7

Actueeltjes in beeld

g

Volksvertegenwoordiger AndrĂŠ Bourgeois

)

Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem

R. VerhelIe

41

In Memoriam Z.E.H.M. Vanwijnsberghe

A. Vandromme

42

Gasverlichting te Izegem?

G. Bourgeois

44

¡0 ~

Nr. 30 - XIe JAARGANG -

35/38

Nr. 2

40

FEBRUARI 1972

.


HEEMKUNDIGE KRING "Ten Mandere " I ZEG E M

febrUal"l 1<J72

Geacht Lid, Mevrouw, Mejuffrouw, Mijnheer,

Wij hadden stellig gehoopt als 2°aflevering van Ten Mandere 1971 het "Noti tieboecksken van J. B. Vande walle" te kunnen brengen. Door allerlei moeilijkheden, buiten onze eigen wil om, kreeg de publicatie een zeer gevoelige vertraging, zodat we ons verplicht zien nog v66r het beloofde boekje een nr 2 voor 1971 te laten verschijnen. We ho pen dat dit nieuw nummer met zijn rijke verscheidenheid U best zal bevallen. Gezien de huidige stand van zaken, durven we verwachten dat het notitieboecksken - zijnde nr 3 van 1971 - U nog vÜ6r Pasen zal kunnen toegestuurd worden. Met onze verontschuldiging om het lange zwijgen, groeten wij U

Hoogachtend, Het Bestuur van "Ten Mandere"


De Sint-Pieters straat is van eeuwen her een zeer bekende kerl<weg geweest en iedereen kent die nauwe straat zuidwaarts gelegen van de hoge Sint-Tillotoren .. d ~rtig

E en goede

jaar v6รณr de eerste wereldoorlog werd er in deze

straat wekelijks VOQEL1ARKT gehouden. we

d~

hoge pastorijmuur,

Langs de oostkant hadden

d ie op de hoek nog een deel hoger kwam

door ' t muurnis v a n St . Tillo aat omgeven was met klimop. de westkant hadden we de witte geve l

Op

v an de bakkerij Billiet (1)

waa r verzwa a rde en versierde vensterramen ' t eentonig wit verbraken . me t

Naar ' t zuiden toe vonden we dan de herberg "In Amerika "

e rna a st h et huis LemierF , gekend voor

hui~houdelijke

artike-

len, wijnen en lik e uren . ln de rechthoe~ g evat tussen de openbare p o mp ( 2 ) ten zuiden van de pastorijmuur,

rechtover de Krekelstraat,

en de arduinen

pa a ltjes (3) die ten noorden alle toegang t ot de S t. P ietersstraat afsloten,

recht over de bakkerij Bil lie t,

ging de weke -

lijkse vo ge lmarkt door. Het ,vas er r ustig op die plaats ,

en g ezien er geen verkeer door

kon , was het v oor jong en oud gemakkelijk om er zi c h te bewegen . " Er

stonden daar telkens wel 200 jongens,

jaar.

tus s en 12 en 18

De jongs te droegen nog hun ee:t;'ste-communiek ostuumke

en hadden nog het voorkernen v a n een scholi e r.

Maar onder

de oudere waren er al eni ge , die dat voorkomen hadden afg elegd.

Hun klakke stond scheef o p

ore was het haar stijf gekamd.

Die coiffure

gem~akt wa~

~~n

ore.

Langs de andere

en waaierv o rmig naar boven

in die tijd het kenme rk van veel

fabriekjongens d ie al du rfden roken , vloeken en vechten .


Mielke,

een braa f

jongentje ~

mocht van zijn moeder nooit

zijn e erste-communiekleren aandoe n om naar de z ondagschool Het mocht ze

Ze waren daarvoor veel te mooi .

te komen.

maar aantre kk en om naar de hoogmis te gaan.

I'laar met al

die spa a rzaamheid begonnen die kleren hem te ontgro e : 0n. en zie ,

op een zekere zondag, verschijnt Mie l k e op de vo' t Was ge lij k een

ge lmarkt in zijn eerste-communiekleren. burgem e esterk e.

Schoentjes in lakled e r

een fra k sken met

slippen ~

1

een bolhoed en •. •

Zulk een fra ksk e voor een eerste

communiekant was al lang geen mode meer en het jongentje had veel beziens .

Seffens was er da a r

een kwajongen , die

'n keer een van die slipk ens durfde opheffen en een andere rakker begon er a a n te tre kken tot vermaak van de vele omstaanders. partij.

Maar dat plagen eindigde welhaast met een v echt-

Gelukkig voor ft ventje,

dat Peer de Garde daar

juist te naargange kwam en d e vechters uiteen dreef. Na die korte schermuts e linge g ing alle aandac h t de vo g els die daar te koop ge steld wa ren, kramen die daar iedere zondagnoen stonden. je v a n de zondag sc h o le kle p te,

terug n a ar

of na a r

de snoep-

En als het k lok-

trok heel d ie bende knechten

binnen. " ( I~~) De vo gelverkoper s

stonden opg e steld in U-vorm: Langs de pa sto-

rijmuur vanaf de pomp tot aan de paaltjes,

dan langs de paaltj e s

over" d e volle stra a tbreedte om dan terug te lopen l a n g s d e bakkerij ,

de herberg en ft huis Lemiere . (S)

I edere zond ag

v ~n

l Ju tot 1J. JOu ,

juist voor de z ondags chool be-

g on, kon de Ize ge mse jeugd hun schaarse sp aar- of teercenten ver.,. do e n om deze te g en een "l evend vo ge ltje" te r u ilen. Er

waren mussen

j

e k sters,

trientjes ( 6 ) en vinken te koop.

De mussen golden een "kluute" (O. OSfr.); ren duurde r, t've~

di kken .

st e n he t

4

tri ent jes en vink en wa -

die kostten "nen dikken " (0.10 f r) , drie kluten of De eksters waren nog ho ge r

gep rijsd da a r

deze laat-

spreken aangeleerd worden.

Alleen gedu rend e de win termaand en werd er geen vo g elmark t Deze vo g elma r k t

d eed soms wel heel wat st o f

gehoud en.

o [ waaien in de zondag-


school waar de gestrenge heer onderpastoor Lagace (7) af SP toe eens kwam zien of de lessen naar behoren verliepenr lifanneer getjilp werd waargenomen,

g ebeurde het

we~

meer

d~t

jong e ornitoloo g in spe zijn zakken mo c h t ke ren en dat d e

de

g ev~eu­

gelde diertjes van eige n aa r verwisselden. Bij hevig protest of onwilligheid werd de vogellie fh ebber wel eens voor goed aan de deur geze t. De vogelmarkt moet in werking zijn gebleven tot aan de eerste wereldoorlog.

Nadien werden daaromtrent geen pogingen meer gedaan

om dit volks g ebruik terug in zwang te brengen. Vandaag de dag zijn er te Izegem wel heel wat clubs van vinkenzang maar de "VÇ>g e lmarkt" is hier ter stede,

thans voltooid verleden tijd,

(1) De laatste afetammeling en h uisbewon er was E.H. Gustaaf Bi lliet Izegem 19 .09.1 85 1, priester ge wijd te Brugge op 7.06.1 884 , Qenoemd tot onderpast9or te Hoesselt (Lim.) op 19 .12.1 88h . Pastoor te Rupkelen 189 4 . Kwam op rust naar Iz egem in 19 2) en stierf er op 19~6.J4 o

(2) Deze pomp verdween bij het v e rplaatsen v an de pa stprijmuur i~ Voor Iz e g em over waterleiding beschikte war e n heel wat hui~ ze~ die geen drinkbaar water hadden . Zo waren 4eel wat bewopers in de Kre k elstraat die aan deze pomp hun drinkbaar water moestèn putten.

19 68 .

( J ) Deze paaltjes ware n een ov e rblij f sel van de wegversperring die vroe g er toe gang tqt he t k erkhof (rond d e o ude kerk) bele tte.

(4) Alf~ DEJAN - De Mandelbode- 6 .1 0 .1 961 (5) cfr. E ; DIERI CK : E euwfeest van de Z ondags~hool der kne chten tot Iseghem .

Druk; J. De Bupschere - Bonte,

Izegem 19 12

(6) trientje = sijsj e (7) E .H. Eduard Lagace: 0 Brugge 1 6 .0 6~1849 , gewijd te Bru gge de 2J.12 . 1876 . Na diensten vervuld te hebben in de colleges van Moeskroen en Me nen onderpastoor benoemd te Izegem op 2 . 04.1891. Verblijft hier 10 jaar Later pastoor in Zuidschote, Wes tkapelle en Ledegem. + Ledegem 12.07.1 93 5.


_....

..

C)T.. ...

\,......

~_ ~~

...

_------~-'_._------

Nummering begint aan de Kn ok naar d e k erk toe en dan opnieuw naar de Kn ok me t de brouwerij Rosseel. =====~=~=====~=====~================================== =========

Kadaster Nr

EIGENAAR

=Huis Nr

~============~============================ === ========= =========

4 0 3 - Ron se Emanuel 404

~

1-1-05 -

$

bl oern '-pe l de r

= 1 Ronse Emanuel echt. Cape lleman Cath. blo em pe l

Ju f r. Debrul te Kortrij k

= 2 Ronse Jan E cht . Diericks Theresia S c h o enmaker

Duma t

= 3 Noncle Jan E c ht. Cruyt Therese~ garenkoper

F erdinant, bor s telmake r

406 - Beernaert Pet r u s, e igenaar

=

4 Noppe Joannes E c ht. Berl am ont Gode li eve , k leer .... make r en gezuster s Beyman Marie en God. s pi nsters

407 -

Vandaele J~n J

bakke r

408 - :j3e rl a mont P e trus , vlees h ouwer idem

=5

Verbeke J o seph E cht . Goe maere Theresia, bakker

= 6 Berl a mont Pet rus E cht . Va nmarcke Ho s. , vleesh . =

7 Lamme r tijn Joseph E c h t. Deja e gher e Isabel le,

45 2 - Morel Jan, winkel ier

=

i-l-5J

= 9 Berlamon t Lou i s E cht . Hillemijns Ther ., winkelie r

Debus~chere

Eug .,

eig enaar

454 - KindereQ Andries , wink eliers

b

8 Norel Jan Echt. Dej aeghe re Ro salie , winkel ier

= 10 Debrauwere Damianus E c h t. Rous seau Ros ., wink elier

=

11 An drie s, Coleta , The resia, Vi ct. en Am e lia,wink.

46 6 - Bury Petrus te Pecq

=

12 Wallaeys Joannes E c h t. Desn o uck Ghis ., houtdraaie r

467 - Van Haverbeke Emanu el

= 13

455 -

(Ă?

timmer .

idem

Vantlae v e1."' bel~e

Ern .

E cht .

Sche l pe A . Mar ie, wink elier en Cl. Benoit, organ .


DE ST. PIETERSTRAAT (1826 - 27) OUD

KERKHO F

1826 -27

, '

, !. I I

I I

I

,.

I

:

:

I

,

,

,

I

~

I

I

I

I I

, ,

II

•

.. o I

:

)

1I

',

,

I

I

:

_._-{-

~_

....


STRATEN VAN VROEQER EN NU . ST. PIETE

ISE~HEM.

TRAAT

Sint. Pfc1etslrsII1.

De St.-Pieterstraat voor 1914.

St.-Tillobeeld op de hoek van St.-Pieterstraat en Kerkplaats (februari 1959).

De St.·Pieterstraat in 1940.

In 1968 werd de hoge muur rond de dekenij gesloopt en twee meter verder werd een kleinere opgetrokken. Op de foto zien we de twee muren.


468 - Dierickx Louis, schoenmake;r

=

.4¡69 - De jonghe Jan , herbergier

=

1 1+ Dierick;x Louis Ec:p.t, Noppe I d onie, schoemnaker 15 Dejonghe J a n E cht . l'Jaes ~Toanna, herbergier ( :)e Oude St ~ Pieter)

- Berlamont L0uis , winkelier bi s

= 16

Berlam ont Louis E c ht .De laere Caroline , 1tlink ,~lier

471 - Willemijns Petrus , brouwe r

= 17

Willemijns Pe trus E c h t. Vanhaverbeke Anna, br ouwer

/.~ 7 2

-

;Brouwerij.

:i,dem

\

)

,

,

_ _ _ _ • __ . ' _ _ '1 4 4 .

,,.,--,, <1. '

9


I)~ In

5PORTl< RIN G

1923 we rd e r

d o or Achiel Desmedt en Gust aaf Decock voor ' t

eerst gespr o ke n o ver d e mo g e l ijkheden t o t sportcl~b

het oprichten van e en

d i e z ou z orge n v oor e en vaste plaat s eli j ke wiel r e n-

nerskoers.

Daar de eers te wereldoorlog n o g fris in ft g e h eug en

lag ,

aan di e k o ers een n a tionaal tintj e ge g even worden .

z ou e r

De g ro n d slagen we r d en dan ook vast g ele g d e n de sportclub kon op g er i c h t

' vo rde n di e

j a arlijks op de Nat i onale f e e stdag een belang -

rij k e ko ers zou g even . Er

werd u i t g ez i e n naa r

een b r eder kontact en in de pe rsoon Van

Jos. Th e u n i s vo nden ze een ware bewond eraar voor hun ge rij p t Alle s werd no g eens bete r

pl a n.

vastere vo rm g edreven .

o p zijn pootjes g ezet en in ee n

Ook Cyriel Geldho f ,

e en felle b ewonde -

r aa r v a n d e wi e le r sport , werd voor de zaak a a n g esprok en .

i'i et d e-

ze vier sp ort b e wo n d eraars k o nden ze veilig v a n wal stek en. Hoewel h e t no g nie t

de f ini tief tot de st i chting van een club Wa S

over g e g aan, we r d t och o p 2 1 j uli van d itze lfd e ko e rs voor o n a fhan k e lijke n ge twist. onze n a ti onale f e estdag iets mee r 1 9 2 4 . Er

s me d t

een e er s te

Da ardoor werd d e vi e ring v a n

dan een g ew on e dag .

wa s r ee ds in de wintermaanden een eerste v e r g adering be-

l egd g e wor d e n i n de r we g .

jaa r

" Het Bur ge rwel z ijn" bij Charl e s Blomme,

in de Ne-

De manne n van het e erste uur waren: Decock Gust a af,

Ac hie l,

Lefevere J ozef,

De -

Geldhof Cyriel, He meryck Valee r,

Theun:i,s J"ozef en Sante n s Mic he l . De 2 1-julikoers werd beslist e n g ra ag z o ud en z e e e ns ton e n dat I ze g e m o p sport g ebied ook wel i e ts org ani ze ren k on.

10

cock en Mi c h el Santens sc h rikten n ie t

af

Gustaaf De-

om met de fi e ts affi c he s

ro n d t e dr a g en en dat tot in R oeselare 9 Ko rtrijk en zelfs to t

in


Nenen ,

Op d e n a tionale d ag werd dé k oers voor onafha nkelijken

betwist met aankomst op de Krui spl a ats,

in de onmiddelijke om-

van "ft Bur g erswelzijn " } de stamcafe v a n de inr ich ters.

g ev~ng

De eerste overwin ning werd in de wacht ffe sleept d oor Ho o rebek e. De

sportvri e~d e n

waren zeer fie r

ov e r he t

eers te succes .

Vol

moed konden ze een vol ge nde wedstrijd voorbereiden. 1925. Di t

jaar "\-"erd he t

g ebeurde o p

stichting sjaar v an

17 januari en he t

Dit

" Sportkring " ~

na lan ge bedi sseling. dat h et

wa s ~

voorstel van de heer Aqhiel Desmedt aanva a rd

werd om de Qieqw

g~ ­

stichte sportclub de naam v an " S.POnTKRING " te g even. Deze stichting had plaa ts in

" .l'~xcel sio r"

op de Grote Markt.

Het

do el dat g esteld werd; was het aankweken en steunen v a n elementen die zich in de wielers port waa r d ig

toonden ~

Het eerste bestuur za g er uit als volgt: Ere-Voorzitter Ar s è ne 11ybo, Voorzitt e r zitter: Leon

~ rduyn .

Jozef~

Bl omrne 1

ondervoor-

De schrijv e r was Cyriel Ge ldhof,

A . Ghysbrecht als scha t b ewaarder f unge erd e en Jos,

t erwij l

Th~ unis

a ls

raad, g ev~r .

Als kommiss ar iss e n traden op: Gu staa f Dec o c k , Ge r a rd Sabbe, diel Vuylsteke en st~chtin g

Met de gem.

A chie~

0-

De s rn edt-

v a n de club

~ ree g

SPORTKRING va s t e v oe t

in 1 ze-

De g rote " NIJV<'H-HEIDSPHIJS " zou nu jaarlijks betwist worden.

1 926 en 1 9 27 waren voor de jonge club mooie j a ren van intens en v as tberaden werk daar ze h un b este k rac h ten verzamelden om aan de vele stads g enoten te tonen wat ze ei g e n lijk beo ogd en. 1 9 28, Jozef Blomme kon doorarn b t s bez igh eden d e taak v a n voorzitter niet

m~er

waarn em e n en h e t

lokaal werd ov e rgebracht na a r

J'Hotel RQyal" in de S tationst::raat. Beern a ert kreeg de Sportkring 'lTorden:

"t h~

~ ~n

In d e persoon van ltug è ne voorz it ter waarvan kon g eze g d

righ t ma n on t h e ri gh t

place".

In de persQon van meester Loontjes vo nd Spor tkrin g een ech te vi ge steunpilaar.

Al s nieuw lid s t ond hij er borg v oo r

s~ e-

dat de

g eldelijke f ond sen hoog g e no eg stonden om de " Nijverhe idsprijs" te l a ten

betwist~n .

Meester Lo ontj e s wil d e dat de 2 1 juli a ls


nationa l e dag do or gans de stad zou gevierd worde n.

Hij z ette

zi c h in met al de werkkracht van een echtesportvriend en ' t l u k te.

Door z i jn ijver werd SPORTKRING in Izegem zodanig ingebur-

ge rd da t

' 929 .

hij g ekend we rd in alle nijve r heidsmiddens .

Nu s te ekt Sportkring van wal met twee koersen , nl . Bru s-

sel- I z eg e m v oor liefhebbers ingericht op ' t einde van de juni maand en natuurlijk de g rote nijverhei dsprijs. z i en wo rde n naar nieuwe inkomsten.

Er werd beslist gee n ink om-

g el d t e vragen v oo r

de nijverheidsprijs.

r i c h t e n,

h~t

da t

weldra

Er moet uitge -

Ze zouden een ba l

in -

balfeest bij uitstek zou betiteld wo rd e n.

De bekomen o pbrengst werd besteed voor de liefhebbe r skoe r s v a n Br u s s el- Izegem .

Ook werd de bevoorrading voor de Ronde v a n

Vlaanderen dODr Sp o r t kring georganiseerd . He t

word t

een bijzonder jaar want de club zendt ook zijn eerst e

Iz e g emna a r,

J u ul Naert, naa r

de H.onde van Frankrijk.

~, ij

di en ti j d e reeds dagbladen l az en ze g den dat hij een zee r k l imme r

wa s.

Naa r

' t schijnt zou hij doo r

die te flinke

onkans overmand to t

op g ave zi jn g edwong e n . I n he t ze l fd e wo n derjaar richt Sportkring e en eigen clubkampioenschap i n.

Di t

droom Odie l

kampioenschap werd pe r

ploeg betwist in de ve lo-

Defaye te Rumbeke , achter de ca.fe "De wara.nd e ".

Na me n h i e r aan dee l: Ao h iel Dup o n t,

Odiel en Eugène Vuylste k e ,

.l\. chiel Desmedt,

Cyriel Geldho:f ,

.Jeroom Verhaeghe,

Valère Heremy c k ,

L eon Co lpa er t , Gerard Sabbe , Na rcel en Eu gè ne Bee r naer t, S tro bb e, ge o i s, tyn ,

Jozef Grymonprez ,

Camie l

D ' Hondt,

He rv~

Geo r ges

en Haoul De ldycke , Julien Bour-

Leon Loont jens, Gera rd Strobbe , Jozef Pa t-

Ars ène l;Tybo , Octaaf Billiau,

Jozef' Defonr ,

Jozef Theunis

en JU l i en Demaeght Het we r d een zeer boeiende wedstrijd me t

veel plezier .

Het ee r-

ste kamp io ens c hap werd gewonnen door de ploeg Achiel Desmet Gus t ~af

D e c o~k .

Nadien werd d e overwinnende . ploeg doo r

een mu -

ziek van stad bij de velo d room afgehaald . 193 1 .

12

{J,'eva t.

In de ,,,inter van 1 9:30 had Jos. Thcuni s een Groots plan op Hij wi l de iets organizeren dat enig zou zijn .

d at SP CJRTKHING twee k oersen inr i chtte voor de nie t -

Il i j wild e

r e n ner s van


versc hillende ambachten . meedingen.

Heel fietsend BelgiĂŞ zou dan kunnen Een eerste Gent-Izegem en

En d e koersen kwamen er.

de tweede Brussel-Izegem.

Het werd een ware triomf.

verschenen niet minder dan tweeduizend renners. moesten om te mogen starten,

Al de mededinger s

lid zijn van de B.W.B.

de aankomst was Izegem werkelijk te klei n.

Aan de start De dag van

Velen zullen zich nog

de eindeloze aankomsten herinneren o p de Vandenbogaerdelaan Die dag liepen er renners over de eindstreep tussen 1 8 en 60 jaar en dat tussen 1 7 u in de nRmiddag tot 22 u in de avond.

Sommig e

waren totaal uit g eput v a n de lange niet ge wone tocht en vielen van hun fiets en bleven in de straatgoot ligg en . ners bij uit Limburg en Luik, leroi.

Er waren ren-

and ere kwamen van Doo rnik en Char-

Na tuurlij k waren er heel wat van de beide Vlaanders.

Voor de Izegemse sportmannen was deze 21

juli-koers werke lijk

een onverg etelij ke gebeurtenis. 1932. Sportkring verliest zijn ere-voorzitter

Ars~n e

Wybo.

In

hem verliest het een v an zijn meest vurige aanhange rs en voorvechters van de nat ionale feestviering.

Toch moet de werking

doorgaan en ' t bestuur slaat de handen aan ' t werk en toch g aan dit jaar de twee gepland e koe rse n door.

De hee r

Carlos Wyb o

neemt nu h et ere-voor zitte rschap waar. 1 934 .

I eder vereni ging die zichzelf r e s p ecteerd ( en dat bijzon-

der in Vla a n d eren) b ezit een vlag .

Ook Sportkring wilde een vlag.

Rond de aankoo p van die vl ag ontstonden er heel wat moei lij kh eden en pe:ri1$:elen.

Maa r

al dez e miseries ten spijt, kwam de vl a g er toch .

Hij zag er vrij eenvoudig uit.

Ongeveer 1.50 m in ' t vierkant ,

kori iedereen bovenaan op een groen veld,

de naam SPORTKRING lezen.

Onderaan stond de naam ISEGHEM. Langs de kant van de stok stond het stichtingsjaar aangeduid .

Verder treffen we nog een stads-

wapen aan, waa rv a n het kruis wit gehouden was en ook de geb ruikelijke bladerkroon v e rtoonde s poren van behandeling.

st er~e

Verder was een bor i zontale en een vertikale band?

die in een om g ekeerde L waren aangebracht, van deze vlag.

stiefmoederlijke

Ac h tera f

de enig e versiering

kunnen T,'lij ons nu de vraag stellen: }l oest ar eigenlij k zoveel gepraat .----0worden om zo 'n eenvoudige vl ag ?

1

~

. ,v..


SPORTKRINQ

De winnaar van de "Nijverheidsprijs" op 21.7.1928 - Achiel Viaene midden het bestuur van de Sportkring en tal van kijklustigen.

1931 - Het bestuur van de Sportkring met de vlag.


1-"'3 t

e

:rij

"\'f

zittend: 1 • Gustaaf Decock 2. Joseph Theunis

J. Eugène Beernaert 4 . Carlos \Vybo 5 c Cyriel Geldhoi'

6 . Achiel Dup ont 2de r :i .j

zittend: 1. Mevr . Jules Dekimpe Juffr. Antoinette Strobbe J~ Hichel Loncke 4. THeofie! Decock 5 ~ Mevr. He ctor Dekeyser - Boone

2.

Jde rij

-

staande: 1. Hector Dekeersschieter Achiel Desmet J. Odi el Vuylsteke 4 . Mevr, Achiel Daarnet - Vandeperre 5. Me vr~ Blanche Strobbe - Couckhuy t 6 . Mevr . Phil om ~ne Dupont - VanmellaeFts 7. Palmer Billi et 8 Remi Desm et 9 . Hector Dekeyse r (met vlag) 2~

0

4d e rij

-

staande: 1 . Me vr. Theresia Vansteenkiste - Mistiaan Mevr . Eugène Beernaert J . Georges Vandekerckhove, provinciale af g evaa rdi gd e van de B . W. B. (v an Kortrijk) 4. Cha rles Decock (naast de vlag) 2 ,

5de rij

~

staand e: 1. Jerome Verhaeghe 2 ~ l'o'larie Denys

J. L~ •

? ?

5. Honor6 · Creupelandt 6. ? 7. I vonne Couckhuyt.

IJ

5


Wat we echter niet konden konsulteren was het kasboek van de sportkring op 't og e nblik van de vlaggeaankoop. "tvoord zegt:

" Lege beurzen,

schien ook ee n beetje waa r? Dekimpe, In

dolle zinnen!

Ir

Een oud spreek -

Was dat hier mis-

Door de tussenkomst v an Me vrouwen

Eug. Beernaert en Dupont kwam alles in orde.

1935 , '36, '3 7 en '38 ging de jaarlijkse Brussel-Izegem zijn

g ewone gang , met de

ge:~one

sportieve sfeer die

d~>':l.rr ond

g escha-

pen werd.

1939 . Niette ge nstaande de drukkende mobilisa ti e ging de nijverh eids pr ijs toch door en reed Roger Knockaert a ls eerst e over de eindstreep.

Nu zou er een lange periode van st ilzwi j gendheid

volg e n die gedu rende de d o nkere periode van de oorlogsjaren , traag voorbij zou kruipen . lam.

De werking van de kring l ag volledig

Er waren zoveel zaken die heel wat d rin gend er waren dan de

organisatie v an een wielerwedstrijd en ook de bezetter duldde dit eenvoudig niet.

1945. Het was weer het eerste jaar dat de Izegemnaren de g rote n:i,.jverheidsprijs van de stad Ize f,' em g root e nt housiasme zRge n door gaan. zag zwart van ' t volk. oud en gestab ilise erd t;Ljd.

"Brussel-Izegem " met over-

Gans de Vandenbogaerdelaan

Deze wielerwedstrijd scheen weer zijn karakter te vertonen van v oor de o orlog s-

' t \1as, niettegenstaande die zwarte tijd,

een koers van

standing geblev e n. Ere-voorzitter Carlos Wyb o had de leden opgetrommeld om alles te reor g aniz e ren.

De voorzitter,

v an de p artij.

In

1 91~J

Eug~ne

Beernaert, was echter niet

was hij onder druk van de bezetter

sl a chtoffer gevallen in een concentratiekamp.

a ls

Zo stond C. Wyb o

voor een dubbe le taak: deze van voorzitter en ere-voorzitter samen.

Di t jaar werd het een Brussel - Izegem voor beroepsrenners.

Het was een zeer g owaagd e ond erneming want er die nde af g edrage n

te worden door de I zegemse nijverhei d .

had een a angekwee kte heke l

De Spo rt kring

aan inkomgeld en ze zouden de zaalc op

een andere manier moeten o plossen.

18

35.000 fr

De Izegemse nijveraars e n he t

stads be st u ur zorgd en voor de nodige fondsen en ' t werd een echt succes.


De vreugde werd nog vergroot toen Albert Sercu stadsgenoot over de eindstreep bolde.

al~

eerste en

In de loop v a n

hetz~lfde

jaar werd het lokaal overgebracht naar de Zegeplaats en hadden de samenkomsten plaats in "ft Drinkhuys ll. 1 946 .

Sportkring kreeg een nieuwe ere-voorzitte r

in de persoon

van Jfrans Roose . 19 47 . De ijverige raadgever Jos. Theunis werd door de g anse Belgische wielerbond plechtig gevierd om zijn 2 5-jarig voorzittepschap van West -vl aanderen. In

jaar vierde de SPORTKRING dan ook zijn vijfentwin-

hetzelfd~

tigste bestaan. een

he~l

van

d~

De heer Achiel Desmedt ,

bijzondere manier g ehuldigd.

stic h ting slid, werd op

Een maa nd na de viering

heyr Theunis bracht zijn ov e rlijden dan ook

~en

diepe

rouw in de sportrangen en een zwaa r v erlies in de kring . ~portkring

bleef

zijn vitaliteit behouden niettegenstaande en-

kele z eer verd ienstelijke leden waren heengegaan. gende jaren

war~n

d~ar

een sprekend bewijs van.

De eerstvolDe nijverhe i4s-

prijs werd jaa rlijks betwist en lokte heel wat sportlui naar de Vandenbog~erdenlaa n

19 50 .

te

Izege~.

De koers ging door onder de benaming " BRUSSEL-IZEGEM II

een bijzondere uitgave, want de we d strijd moest betwist

w~~~

versnellingsapparaat.

flet

โ ข

wor~

Nu was het weer een stads g enoot

den

zond~r

di~

a ls eerste over de eindmeet g leed nl. Roge r

Decock .

Kort daarop hernam Sl'OHTKRING zijn ei g en clubkampioen s phap.

Al

de leden namen daaraan deel en de betwisting g ing door in

ho ...

d~

vingen van ft kasteel BOSMOLENS . Deze keer kreeg Achiel Desme t een waardige opvol g er in de pe rsoon van J.-P. Vand en Bo gaerde . 1~ 51 . wer~

De

~1

juli-koers kreeg weyr een speciaal karakter .

Hij

verbonden met een beroepsrennerskoers Izegem-Strijpen . Dez e

laatste

g~ng

door op 22 juli.

Het werd dus een tweedaag se met

een algemeen klassement van de twee koersen. Voor deze wedstrijden zou er een bijzonder programma ge druk t wo rden,

e~n

bQekje met uurre ge ling, reclames en een kort historisch

0verziรงht van Sp ortkring.

Op ieder boekje zou een nummer voorko.

17


men dat dan rec ht zou ge ven op een gratis deelname aan de tombola 'lTaÇirvan de trekk ing zou doorgaan in ' t lokaal " Drinkhuys" op de Koornmarkt,

~~ n

uur na de aankoms t.

Op de l aat ste vergadering voo r de boekjes besproken.

de koers werd de verdeling van

Doch door onwil, misvers t and of zenuw-

achti ghei d bleven de boekjes liggen.

Op de dag van de koer s

werden er ruim honderd boekjes verkocht tegen 5 fr .

De r es t

bleef in pakk en in ' t lokaal liggen. Terwijl het publiek op de Koo rnmarkt, voor ' t Drinkhuys, kwam om de aankomst te kunnen z i en , ging e r

aan -

een gr ote koers do or

vOQr nieuweli ngen B . W.B . waarvan de insc hrij ving gebeurde bij Albert Se rcu op d e Grote Markt . hui s.

Van d e tombola kwam niets in

I n d e bestuurraad van SPORTKRING kwam het tot een onver-

$chil en zo mo est de werkkracht e r sit~it

v a n vroe ge r

was e r ni e t

bestuur daar nieuwe kra c h t

mee r.

uit als volg t:

Ere-v o or zitte r:

F r an s Ro ose

Voorzi tter

Carlos lvyb o Achiel Desm edt en He ctor Dekeyze r

Secretaris-schat bewaa rder: KQmmi ssarissen: Rem i Leden

Misschien z ou een nieuw

en nieuw leven aan g even.

Het bestuur v an 195 1 zag e r

On derv o or zitte rs:

De . inten-

fel voor b oe ten.

Jule s Pattyn

Desmedt en Arthur Samoy

F r ans Pareit ,

Palme r

Billiet,

den Bo gae rde,

Fabien Kemp,

J .- P. Van -

Celest Impe ,

Jozef Pe rneel. " l-3RUSSEL - I ZEGl!::H " was een begrip ge,¡,ro rden.

Deze ":edstrijd werd

door alle wiel e rs uppo rt e rs a ls i ets bijzonders en iets g roots g enoemd.

Z e aanzagen deze koe r s als een echte klassieke r

g rote renn e rs van toen schreven me t ma res van deze wedstrijd.

en de

vreugde hun naam op he t

pa l~

J aren na een zwermde de Vanden Bo gaer -

delaan van kijklustige supporters op de 21ste juli om de aan komst mee t e maken v a n deze Izeg'emse sportgebeurtenis v a n f ormaat .

15

Dez e beken de koers werd nog enk ele malen be twist en da t

tot i n he t N~

jaar van de Expo.

1958 werd er van gee n Brussel -Ize gem mee r

gesp roken.


De zp gekende beroepsrennerskoers, die reeds naam en faam had verworven, werd door onb ekende redenen van de lijst van de klas sieker s ge vee gd , om zo, volledig tot het verleden en de verd'venen plaatse li j ke fol k lore te behoren.

EREL I~ST

BRUSSEL-IZ EGEM.

1924 1925 1926 19 27 192 8 1929 1930 1931 1932 1933 19 34 193 5 19 36 1937 1938 1939

Van Hoorelbeke Rik Ke irschieter Dervaes Arm. Vanbruwa ene Kar el De Meyer Libor Vandeve lde Odiel Van Hevel Me e"LHvi s Achiel Viaene Ger. Lambrechts Geo Matthijs Jan Meert F'l and er He reman s Louis Hardiquest Oplinus Sylveer :Haes D'Hooghe Dré Devolder Nest Plan ol~aert Hespeel J'.Ja rcel Meernhout Demeulenaere Kamiel Van Isegh em Heirnaert Jul ien Lingie r A. Pylsyier Knoekaert Roge r Declercq A. Ma lbrancke Andr~ Alb ., Ram on Roger Knockaert Stadsbaeder onderbroken door oorlogsomstandi gheden . 19 45 Albert Ser e u Maelbrancke Andr~ 1946 Albert Sercu Ollivier 1947 Albert Sereu La nduyt 1948 Piet ers Claeys 1949 P ieters Raf. Jonckheere 195 0 Ro ger Decock Ha elbrancke Andr~ 195 1 De Feyte r Jos Mommerency Arture 1952 Pie t ers Andr~ Ryckaert Marcel 1953 Valeer Ollivier Roger Decock 1954 Ro ger Deoook Roger De cock 1955 Rik Denys Firmin Bral 1956 Remi Lowie Leon Van Da ele 19 57 Rik Denys Leon Van Daele 1958 Leon Va n Daele Roger De Corte

Vansembroeck Remi Maes Julien Vervae cke Dyzers De spiegeleer Sammels F r a ns Coppens Ach. Lenaerts Frans Van Puyvelde Van Hee H . Van Herze le Noens N . I-l indels 1Vindèls Desrne t }Iaurice Desmet Maurice Oreel Thoma E,mmanue 1 Deschaecht Mauri oe A . Verscheuren N. Ca llens L. l\fatthys Scho tte Briek Van Da ele Gustaaf Sal embier Desiré Ke leleer André Pie t ers R en ~ Hertens Bral Maurice Meulernan

Wij danken heel bijzonder de he er Smeesters, archivaris bij " He t Volk voor de ons verstrekte '-lanvullin{çen . 11

19


~ --'- _ """' '''' ~''''~ T.''!l ·-::'_f!'' ' ~~

Vk~AAG

!''''!1.,...''''~-_~

___________'-:

_ .. ..

.... ."........ . _ _ _ _ _ _ _ __

~f4e~~

Kon tak trubr iek tussen l ezers en de k ring. Nie t

alleen d e k ring k a n vra g en stellen,

ook de lezers kunnen dat.

Al le v rage n en antwo orden wor d en g r aag verwach t van

op de redactie

" Ten Mandere " - Antoon Vandromme t Bl a uv"huisst raat 54, 870 0

Iz e gemo DE HEJJA CTI 1 ~

~

VHA:\C.;T :

Documentat i e over d e H . Hart ke rk: opbouw van de ke rk, bi0 g rafisc he gegevens ov e r g eestelij khe id en ke rkb e d ien aa rs (+ f oto's)

2. Fpto's over Burge mee s ter Vandenbogaer d el aan .

J. 4.

Documentatie over de Izegems e eeuwelingen . Een kort r e l aa s over de Zanz i baar s lende kos tume n).

( + foto 's van d e verschil -

5 . h'ie kan ons een a r tikel b ez orgen ov e r

"Cleta 's schole"?

6 . Foto van burgemeester Joseph Vanden bogaerde - Maes (1 830 -' 32) 7. Dooumentatie Qver ' t be z oek v a n P rins Albert aan Izeg em in 1901 8. Not a 's ov e r

" Br igangszo nda g " in 1898

9 . Not a 's ov e r de " Zondag school" van jonge ns en me isj e s 10 .N ota's ov er " De

1andel ko or".

lfii:T lIL\.' VAN lLEG.r.:,\l , VAN H l!:T J .AAR 1 óLW GEl'lA.A.KT D OOH A vrONIUS SAN J;lmUS. KAN

BEKOMEN WORDEN OP HET ST ADHUIS BUREEL 12 ,

20

DE

BJ J

1JIi: H lt; }-;J( DEH EUHl SSE

,·\ NDï1E T.J~Gïi:N

VAN 50 FR .

~HIJS _

... _--~ ...... . y." ••• _

.. .. .- _._~'"

~_ ......

_ ._~-~~----.

j'


UIT DE OUDE DOOS HET PERSONEEL VAN HET ST.-JOZEFSCOLLEGE IN 1892.

Zittend van l.n.r. 1. Camiel HALLAERT 2. August VERMEIRE 3. Z.E.H. Pieter BAES 4. August VAN MOORTEL 5. Camiel VANDEKERCKHOVE

Beernem Beernem Elverdinge Bekegem Emelgem

hoogste klas lste -klas kostloze Bestuurder 4de klas betalende 1ste klas betalende

Staande van l.n.r. 1. Alberic CALLENS 2. Jozef WARNIER 3. AbnéVANRYCKEGHEM 4. Edmond STAELENS 5. Charles DE CLERCK 6. Jules GRILLET 7. Gustave CHARLE

Desselgem Brugge Ingelmunster Moere Klemskerke Moorslede

8.

Oedelgem

4de klas kostloze 5de klas kostloze 6de klas kostloze 2de klas kostloze 3de klas kostloze 2de klas betalende landbouwmeester ingenieur landbouwklas 3de klas betalende

Jules CLAEYS

Volgens G.F. TANGHE: Leven van St. Tillo - 1891 - p. 174 telde de school op 1 mei 1893: 246 betalende leerlingen 449 arme kinders 695 leerlingen


-- ;--

N' 5 C H 11_ DF- ,:;: \J

.L.__t:: I

1 , :j3ARONSKAPEL In de zuidelijke kruisbeuk v a n de St. Tillokerk , vinden we een kap el die vr o e g er voorbehouden werd aan de edele f amilie GilLès de pélichy en daarom in de volksmond de naam v a n gekre gen (1 ) Deze kape l

,-

"Baronskapel"

cl

is van de zuid eli jke kruisbeuk afgescheiden d o or kunst-

volle af sluitingen v a n de hand v a n de Ize g emnaar Mulier.

Binnen-

in de k apel tre ffe n we een grote verzameling obieten a a n v a n d e families v a n Hue rne s de pélichy en Gillès de Pé l i chy. Boven het neo- g otisch altaar han g t k roning" (2) ., ta a r

een schilderij II De Doornen-

Verder hebben we no g l ink s en rec h ts van h et al-

een schi ld erij in en neo - gotische lijst,

links stelt d e H . Joann es Berchmans voor en he t O .L.Vrouw met he t kind Je z us,

He t

schilderij

sch ilderij r e chts

( schilderij dat begi n okt ober 1970

door In onb ekende uit de S t . Tillok erk ge stolen werd)

( 3)

I n deze kape l vi nd en we ook nog d e rijv e v a n St. Tillo ( 4 ) die een veel te r p i me plaats in deze kapel inneemt. Onder de v akantiemaand e n wordt deze kap el g e b rui k t

om daa r

le-

r a ars met verlof d e H . Mis te lat en lezen, In de west muur is oo k no g een kl e i ne mu ursteen te v inden di e ons aan d e bouwers van deze ke rk doet terugdenken me t

d e vol gende in-

ge beitelde tekst:

ECC LE SI AM READIFI CAT ( Wij d oen de kerk herb ouwen) D ez~ ko rte La tijnse tek st is t ev ens e e n

j aarsc h rift (1 853 )


2. HET VERDWENEN SCHILDERIJ Het schilder ij "OLVrouw me t

0

het kind Jezus",

dat we rechts van

het altaar in de Baronskapel aantroff'en werd op bovenvermeld e datum o n tvree md en vraa gt dus ,,,rel een woordje nade re uitleg. Het schilderij zelf van + 70 cm x 85 cm stelt een zittende Madonna voor in 3/4 stand met een hoofddeksel op. links gericht en kijkt de toeschouwer aan .

He t

Ze draagt een rood

kleed en een blauwe mantel hangt van schouders af. ke r

hand draa g t

In haar lin-

ze e en brandend hart met stralenkrans dat met

een dolk doorstoken is . trokk en .

hoofd is

Rond haar hoo fd is een lijnaureool ge-

Met haar rechterhand ondersteund ze het Jezuskind

d~t

in 3/4 stand naar rechts gericht is, maa r het hoofdje links wendt,

zonder de toeschouwer aan te kij ken .

Het s taat met zijn

blote voeten op een groen kussen en draagt een licht wit kleed je dat wat losjes hang t moeder aan.

en leunt met zijn linker schouder tegen zijn

De rechterarm is horizontaal gehouden de door de

rechterhand van de moeder ondersteund. he t

In zijn linkerhand draagt

Kind een lich tend, vlammend har tje met doornenkro on waarin

een k ruis je geplant staat.

Van achter zijn krullebol komt een

licht stralenaureool de donkergroene achtergrond even doorbreken.

3. HAT KAN ER NOG GED AAN "\WHDEN? De maker van dat XVllle eeuws schilderij is niet bekend.

I n het

dagblad werd de waarde ook fel overdreven.

Het was een verzorgd

werk met de academische afwe r king zoals he t

toen wel moest volgens

de regels van de bestaande kunsto

De brutale rover heeft he t

deerlij k ge sch onden en niet langs de kant van het kader ' t

doek

doek

uitgesneden, maar wel lan gs het hout van ' t raam waarop het schi lder ij gespannen is,

zodat er een ruim deel doek van ' t schilderij

is bleven stek en. Wellicht kan d it schilderwerk nooit behoorlijk gerestaureerd word en om verder verkocht te worden 9 alleen een restauratie ter plaa tse met de resterende stukk en van ' t ori :gineel kan nog een behoor,.. ~ijke

kans make n .

De politie heeft het nodige gedaan, maar gezien de lichte gegeven s

ĂŽ3


EEN SCHILDERIJ BLIJFT ZOEK Het ontvreemde schilderij "Madonna met kind" zoals het er uitzag voor de beschadiging en de roof.

1 ""6L-(JITIN(i

2 H. ~. ,,~1f(GHHA"'!J 3 HAPO"'NA Hn K,II" 4 R.~L/tn(SCHIl.I.1W .

Situatieplan.

De houten afsluiting aan de "Baronskapel".


en de lange p eriode tussen roof

~n

vaststelling,

is de kans op

terugvinden en opsporen v a n de dader dan ook zeer gering. Laten we echter he t

beste hopen.

Noten: (1) JOS GELDHOF: Kerk van St. Hilonius - Izege~ blz. 34 en 36b (2) Copie v a n h et werk van Janssens uit de S t. M ic~ielskerk van Roeselare (3)

"Het wekelijks nieuws" van 7.10.1970

(4) Ten Mandere: Jaargang IX, nr 24 p. 17


B~RNÁRDU5

CROMBE:.2/

lNRICl-tT[;R VAN \-\~\ E.ER~STË MUI\EKF~5TIVAL VAN Wf.5T-VLAANDEREN TE I1.E<:?EM IN '18<i..4. In het jaa r

1 820 hebben eni ge muzikanten,

ren van de harmon ie, ge

liefhebbers~

een orkest op geri cht.

die overgebleven waEni ge van deze jon-

namen in 1824 het besluit een harm onie tot st and

te brengen, wa a rbij ze veel bijval ontmoetten.

Men wierf jon-

g elingen aan en in korte tijd telde men J4 leden. Een voorlopig re glement werd samengesteld en elk me delid verplichtte zich 2 stuiv ers (14 ct) per wee k te betalen.

Dagelijks

gaf men les aan de lie fhebbers en eenmaal was er wekelijkse repetitie.

Men koos 4 van de defti gst e herbergen van de stad uit

om daar dan die r epetities uit te voeren. Als steun aan de maatschappij, doorging,

één f rank .

petities bij.

gaf de baas, waar de repetitie

De He er Bernardus Crombez woonde alle re-

Hij vormde een nieuw reglement .

de verkiezing v an de heer Vanden Bogaerde~ ziekmeester) al sook twe e raadsleden.

Daaruit volgde

de He er Crombez (mu-

De heer Crombez vond dat

de inle gge l den onvoldoende waren om de kosten te dekke n. opende hij een ins c hrijvingslijst voor ereleden. F r.

Da a rom

Dit bra cht 6 0

op (10 ereleden aan 6 Fr . per jaar.)

De ke r mis n ade rde en men bereidde zich voor op een concert dat zou plaatsvinden o p kermisdinsdag grepen gedurende dri e boog (nu stadhuis).

7 oktober 1 824 . De ze concerten

j a ar na een plaats inde zaal van de handDit zijn misschien wel de eerste k oncerten

die er te Izegem gegeven werden. De Heer Crombez stelde a an zijn beste vriend,

26

Jozef I n gel s, mu-

ziekme e ster ui t

Pi ttem, voor een muziekfeest te geven op z'n ge-

meente Pi ttem,

Di t

1824 . we zig .

feest gr eep plaats in " De Pos t er ie" op 8 juni

Het muziek van Ardooie en Lichtervelde waren hierbij aan-


Zo kwam de Heer Crombez op het idee voor het inrichten van muziekfeesten.

Hij stelde voor een muziekfeest te geven te Izegem

met de maatschappijen van Ardooie, H~j

Lichtervelde en Oostrozebeke.

besloot aan dit feest de naam te geven van FESTIVAL.

Het festival werd door pl a kbrieven in al de omliggende st e den en gemeenten aangek ond igd . 'l en stelde op de gr ote markt een "estrade" op en de tenten der deeln emende herbergie rs verfr a aiden het park.

's Avonds werd dit

f8est aangekondigd door het bulderen van een kanon .

's Anderen-

daa g s na de midda g zwermd en de straten van vre emd elinge n. Om 3 uur kwam el k e muzi ekmaa tsc happij al sp elende op de Koornmarkt.

Om 3.30 uur g ing de stoet lang s de Nieuw straa t, RoesS-

laar~estraat,

en !'1ark tstraat al spelend de "pa s redoublĂŠ".

Het muziek van Izegem g ing voorop en op de Ko ornma r k t besteeg iedere ma a tsc h appij om beur t

in het p ark,

de " estrade " o m d rie stukken

te spelen. Onbesch rij fe l i j k was de meni gt e mensen te Izegem. gen waren vol g e p ro p t kocht.

Alle herber-

met mensen en a l le b akke rijen waren uitver-

Binnen de stad was er geen pl a ats meer om de rijtuigen

te zetten.

I-le n

bemerk te "een menigte d ames me t

aangename toi-

letten" "Uit de steden Kort rijk , Roeselare en Tielt. De I zegemnaar Bernardu s Crombez , ligt zeker aan de oorsprong van h et eerste muziekfe stival in West-Vl aanderen.

Nadien hebben d eze

ten alle k a nte heel wat bijval g eoogst.

"vgl. tekst van dhr Dierick, overgenomen door J.Geldhof MandeJ,bode dd. 29.8.1953 nr 35 pag. 11."


PLAN KASTEELWIJK (1972)

~

.,.

%

"t;:'LJ>~ ..

~

. ,...

i:

~

4'l

BARONIELAAN


Tijde~s

de zitting van de gemeenteraad dd.

voorstel van onze Heemkundige Kring ten,

j

1).12.1971 werden,

op

aan enkele ontworpen stra-

g elegen op de Kasteelwijk-Zuid, namen toe g ekend.

1. Verbinding Baronielaan-Kortrijkstraat: T:ER :ELSTSTH.AAT, naar het "Goed Ter EIst" - sluit aan bij de Ten Broele - Rode P oort -

en Schoonveldestraten e

2. Verbinding Baronielaan - Lendeleedsestraat: PRINSDOMLAAN , herinnering dat Izegem eenmaal een prinsdom was.

tep

(1 678 -1 8 28)

J. Verbindingsstra a t g elegen tussen de Prinsdomlaan en de best a ande Henri Dunantstraat -: AREND:ERGSTRAAT naar prin s Louis van Arenberg, he ren,

afstammeling v a n h et ge s la cht Vilain van Gent

g raven en prins en van Izegem ro n d 1500-1800 .

4. Verbindingsstraat g elegen tussen de P rinsdomlaan en de b estaande Benri Dunantstraat - verlengde deel v a n de

Neerho~ ­

straat: wordt eveneens g enaamd N:E:ERHOFSTRAAT.

5.

V~rbindingsstr aat

gelegen tussen de Prinsdomlaa n en de

de Henri Dunantstraa t

- verleng de deel v a n de

~niel

straat: wordt even eens :ENIEL N:EIRYN CKSTHAAT g enaamd .

bestaan~

Neiryn ck


NADERE KENNISMAKING MET FRANS BROUW

FRANS BROUW "Ereburger van de stad Izegem"-" volwaardig pianist van werelformaat.


NADt;R~ K{;NN\SMA.KING M~T

BROUW

FRANS

In Veurne geb oren op 3 1.1.1 929 als derd e z~n,

~n

hu~ze

no bele Hose ", voelde

" D ~e

aangetrokk en naar het ~~jn

eerste

p~anoklav ~er.

p~anolessen

van een Gentse jury het g rote

en op

k~nd

h~<i

r eeds als kleuter

In maart

van de

' 34 kreeg

ouderdom

zesjar~ge

d~pl o ma

een g r oot ge -

~n

h~j

ontv~n g

reeds

htj

graad me t

voorbere~dende

on de r sche~d~ng .

Op het fe e st van O .L. Vrouw l j,ng van het eer s te

L~chtmis

stud~ejaar

1936 gaf hij als leer-

v an

zijn eerste "rec i t a l" in zijn

sรงhool te Veurne. 1< rans bleef in d e

huiskr~ng

t e Veurne de familiale sfee r

o nde r-

gaan en werd als knaap nog nie t naar een afgelegen conservator~um

In

g estuurd om

1945 kwam de

z~ch

a ldus

fam~li e

z~jn

v~ erde

Daar Ize gem dan nog

geen

de

te vervolmaken .

muz~ek

Brouw naar Izegem,

te ur "\verd van de Kre di etb ank Frans Br o uw

~n

de

~n

Lat~jnse

~n

waa r

't

v ad er di rec-

Hier voltooj,de

~fa r ktst r aa t.

ii uz~ekacademie

St.-Joz~fscollege .

bezat ging Frans de les -

sen vol gen in d e muziekacademie v an Roe se lare. ge trai nd en door zelfstudie en

z~jn

oe fen ~n g

Hie r

gehard to t

werd hij

een waardig

pianist. Zo belandde hij bij de leerlin genschaar van Mar c el Maes en in

1947 behaalde hij met

~rote

onde rsc heid i ng een eerste prij s op

135 l e erlingen , de eerste pr ijs van NOTENLEER .

In

1948 kre e g

hi j dan zij n eerste prijs voo r HARMONIE en de ee rst e prij s vo or PIANO. In

1949 bekwam hij een eer ste prij s voor

~ a ter,

na de dood v an Marde l

KAMER~ I UZIEK

Maes en onder

le~ ding

So l lhe id d e ge waardeerd PHIJS VAN lJITMUNTEN DHEID.

en twe e

van

juffr.

jaa~

01


vol g de nu een reis naar Zwitse rland me t

Hie~op

zeI,

Bern en Zürich.

In me i

v an

optre d ens in

B a~

't jaar 1952 kon hi j de kro on

op ' t werk zetten e n behaalde hi j d e vierde prijs - Prijs van d e stad Brussel -

in de internat i onale pianowedstrijd van Koningin

E li$abeth .. In I ze g em we rd d e laureaat op ' t .het

sta dhuis on t van g en en werd h em

eerste " EHEBUnGEH SCHAP van de STAD IZ EGE1\1" overhandigd.

Na zijn prestatie van 1952 werden hem verschil lend e contracten aang eboden en dat tot v e r V . S.~

buiten de grenzen.

Canada a Zu id-Afrika en de U . S.S. R .

·gehore in d e

Zo bezocht hij de

Hi j brach t

Cna,mps Elysées, Het Concertgebouw,

Schope Kunsten , d e

W ~ gmore

Ha l l ,

't

en de Masseyhall .

recita l s ten )aleis v a n Een van de

hoogtepunten v a n zijn loopb a an was zijn optreden in de CargenieHall van New York . De "New- Yqrk Times" ,..rijdde er e en belangrijk a rti ke l

aan en r ang schikte h et rec i tal a ls de tlo penbari ng van een g root artis t tl •

De tl He:nald Tribunetl sc h reef : rakel van luciditeit, zame kuns t

tlHet Scher?; o v an Chopin was een mi-

een Brahms - suite was een triomf in d e zeld-

om aan een pianokl a nk een

versc he idenh~id

van toon-

draa g wijdte te g even tot di e van een orgel of v a n een symf onisch orkest .

11

In 1964 werd hij uit g enodigd a ls jurylid bij de Koni ng in Elisabethwedstrijg. .

Hetzelfde jaa r

werd hij ook a a ngesteld als pro-

fessor ~n de Laval - universiteit te Que be c-City (C a nad a ). In 1967 was F rans BROUW de enige Belgisc h e pianist die d oor de re gering uitgekozen we rd om te spelen o p het wer el d fes tival van de internationa le tentoonstelling in Nontreal. In 1 968 werd hij opni euw als juryli d v e r koze n voor de

internatio~

n a le p ianowe d strijd Koningi n Elisabe th . Frans Brouw ontplooit ook zijn beste k rac h ten o p pedago g isch ge bied .

In 1962 werd hij benoemd als pr ofessor aan het konink lijk

Muziek conservatorium te Gent en ieder e zomer ,", erd hij naar Cana d a genoepen om cursussen te geven in v e r t ol king in het muzikaal cen-

trum J . M. C p vap Muunt Orford (Canada) Wel d ra zal F r a ns Brouw zi jn t ien d e c once rtr e is mak en in V . S .

en


b e e ind ~ gde

hij z i jn toernee in de

U . S.S~Ro ,

waar hij reeds in

196 0 e e n s c hi tt erend debuut maakte . Bij dez e gele g e nheidbezo c ht hij ook enkele andere grote steden van Wes t- Euro pa,

o. a . Londen en Brussel .

Ook wi l de hij Izegem nie t

verg eten bij z ijn Europabe z oek en z o

tra4 d e z o v e r ma arde pian ist ook o p in het stedelijk

m uz i e~audi ­

tor i um o p 4 d ecember 11. v oor een nokvolle zaal bewonderaars . UIT

D~

WERELDPER S :

DE LINI E ( 4 . 6. 1952 ):" .. . Een in g eboren genie •• . vorming e n opvoe ding , e e n sterk e perso onlijkheid staan e r bo r g voor dat zijn opgang en deze doorbraak hem naar d e hoogs te toppen zal voe r en ." NE1{ YORK HERALp - TR IBUNE :

NEtl.v

"A maj o r

pianist ... " arriv e d "

YO RK TIMES : " F r ans Br ol 1, ' sprogr amme was the work of a mature a rtis t in full c ommand of the mechanics of the k eyboard and t he p oetry of asolid p ro g ramme of re wa r ding musi c."

'J;'HE J! ONTREAL GAZETTE : MORG ENPOSTEN ... OSLO :

" Nasterly style •.• " " ... b r illiant performance ."

WASHINGTON E VENING fOS T :

T ORO~TO

DAILY MAIL :

"

LA PRESSE - rvJ ONTR1GAL :

" ••• Fr. Brouw exhibited apianistic t a l ent o f c onside r able p olish a nd po"ve r . "

won de rfully pro fi cient . In passage work e very finger can produce abèolutely e qua l touch and vo l ume ." " BROm" HAS A P ERFE CT STYLE , excellent sonority , impaccable techni q ue , inte ll i g ent interpretation , a nd understandin~ o f the s t r u c tural c omp osition ."

33


Ă„CT UI;~LTJE.5 De a r tikels gemerkt met een ~ verwijzen n aar "Actueel t j es in beeld . "

530 . Heeds vij f jaar heei't het koninklijk handboogg'i ld van St. Sebastiaan haar Grote Prijs der Izegemse nijverheden ing ericht. Dit jaa r werd alles in een nieuw kleedje ges to ken en werd de gr ote prij s me t ploegen van 5 man. De inzet van deze gr ote kompetitie was dit jaar de prachttroi'ee " De Gouden Schoe" , 2l.j¡ p loegen hebben zich voor deze wedstrijd laten inschr ijv en en het is uiteindelijk de maatschappij v a n Evergem Lindekenshoi' d ie d e troi'ee voor haar re k ening nam. De tweede peletonprijs werd veroverd door de maatschappij v a n Mene~ St. Joris. Zaterdag 5 juni l . I . had de prijsuitreiking plaats. De overwinnaars moch ten uit de handen van Dhr . Burgemeester r-yi'i'els & dhr. Schepen Tytgat hun prijzen in ontvangs t nemen. Daarna had een grote publieke schieting p l aats op t\1i ee wippen. 53 1. 31.5 - Pinksteren - De Konink lij ke Harm onie van de Kongre gatie trok naar Turnhout om deel te nemen aan de Euro p ese Ma rsenwed st rijd . Onder de twaalf deelnemers behaalde ons Kongre gatiemuzi ek de 4de plaats met 91 . 1% (lste 95% - 2de 91.4% - 3d e 91 . 2%) Bij deze ge le ge n heid kreeg de heer Eri c Lafaut e en speciale prijs toegekend voor de bes t optre d ende tamboer-major . 532 .

*"

12.6 - Grote hulde werd gebrach t aan de heer R o be rt Bolvoet , It de Vader van het Hustoord. d ie n a 5 ;;2 jaar actieve d ienst in de C . O.O . nu afscheid nam v a n een taak die voor hem ge durende meer dan een ha l ve eeuw z o dierbaar w-as. Bij d eze gelegenheid werd een borstbeeld van de gevierde onthuld in het rustoord , 1 3 . 6 Bij de handboogschutters van St. Seba stiaan , werd he t raadslid : de heer Emiel Samyn , voor een t1~eede maal koning .

534. 27.6 - Het Belgisch kampioenschap voor vinkenslag ging doo r t e Izegem met 10 2 1 vog els . 535 .

34

27 . 6 - De Ize g emse ruiters namen te Kortrijk deel aan een eerste ruitertornooi . In ind ividuele dressuur behaalden 3 r uiters d e titel en de schaal. I n de hoo g ste k lasse werd dij 2de prijs weggekaap t do or Jozef Desimpel t kommandant van


ACTUEELTJES IN BEELD

De Heer R. Holvoet onthult zijn eigen borstbeeld in 't rustoord.

18/9. - "Ypriana" de winnende groep van het Iie muziekfestival.

Z.E.H. Deken Kindt zegent de nieuwe gebouwen van de Kongregatie.

De nieuwe gebouwen van de Kongregatie.

Opening van de nieuwe lokalen van de openbare boekerij .

10/7. - Huldiging van burgemeester G. Nyffels.

18/9. - Openluchtmis op de Korenmarkt.

In memoriam Pastoor M. Vanwynsberghe.

De nieuwe herder G.V. Vergote.


de 536 .

* 537 .

I~ege~~ e

ruitersvereniginG'

10.7 - Inhuldiging van Burgeme es ter. - Na de kerkdienst van 10 u was er om 11 u recept ie op ' t stadhuis. Om 12.30 was er feestbanket en om 15.JO begon de feeststoet . Zeer vele groeperingen van stad namen aan deze stoet deel. Om 20 u was er b a l in de feest zaal "Sportief". 11.7 werp.

21.7 -

Statiekermis met de offi ciäle schoentjes-

5J8 , 8 . 8 - Op het terrein van Andre Na ert, op de Ka steelwijk ging een ruitertornooi door met dressuuroefeningen en springwedstrijden . Er was tevens een tentoonstelling var oude rijtuigen, koetsen, paard ensleden , zadels en tuig. 539. 14-15 . 8 - In de meisjesschool (Eme lgem) ging een K,1'[ .B .e~p o door onder het motto van de vrijetijdsbesteding . 5 40 .

29.8 - Onder z e er weinig be l a ngstelling g ing dit jaar op de Korenmarkt de dag van de Izegemse muziekmaatschappijen do o r . Het koele weer was wel de g rote spel breke r. Na veel maanden v a n werk en wachten we rden de nieuwe loka l en van de openbare bibliotheek in de Papest raat ple c h tig geopend. Bij deze ge l egnh eid waren hier de heren Mo rtelmans, directeur bij het Min. van Nederlandse Kultuur en Val~re Arickx van de B . R.T.-Kortrijk in onze bibliotheek te gast. 5 ... 12.9 ... Het de kermis stelde de jonge Izegemse teken a ar en graficus El'lIEL HOOHNE zijn werken ten toon in de i'eest ... zaal van het stadhuis. Er waren een flink stel lino's, et sen en houtgravuren voor handen. Er was heel wat belangstelling en de verkoop werd een succes. De openingsrede werd g ehouden door de hee r Willy Juwet Ook nam E. Hoo rne deel aan de 2 d et ri. änale di e doorging in de zalen van het belfort te Bru g ge . Ook werd hem dit jaar de pr ijs voor Grafiek toegekend door de Provincie West-Vla a nderen. Ten Mande re wenst deze jong e kunstenaar dan ook verder alle heil . 18 . 9 -

11e herfstmuziknl - Wandel k oncert,door de Izegems e UM 1 3 U. Om 17 u openluchtmis op de li.orenmar1<.t, opgeluisterd door het gemeng d H . Hartkoor en · "tne Jacksons ". muziekm ~ ~tsch np pijen

544.

35

19. 9 - Om 11 u : Wandel- en aperitiefkoncerten. Om 15 u Stapmarsenwedstrijd op de Korenmark t . Hier namen tien ko r p sen aan deel. De uitslag luidde als volgt: 1. Kon. Fanfare Sint-Lambertus Eindhout 2 . Kon . Harmonie " Ypriana " I eper 3. Kon, Fanfa re "Conc ordia " Tisselt 4 . Harmonie St. P ol sur me r 5. Kon. Stad s h armonie Roeselare 6 . Kon Harmonie "De Eendracht" Womm elGem.


7 ,. Fanfare 11 St. Gertrudi sliSt. Geertruid 8 . Kon. Fanfare St. Jan Marke 9 . Harmonie Vri e ndenkring "Le Brug e oise" Om 19 . )0 u Muzikaal avond feest op de Grote Markt me t o. m . he t Trompettenk orps van Alkmaar, Het majorettenk orps "Crescendon van Brasschan.t en de Drumban w~~ illen is I(unnen " uit Oostende. 5 45 . Onze Izegemse kunstscilderes MIA DEPREZ behaalde de tweede p rijs in een zilveren medaille op de "feme Grand Prix d ' Et é te l ï ce. 11 Vo or deze internationale wedstrijd werden 243 werken ing estuurd. Tijdens de Tieltse Europafeesten stelde ze met 25 andere vrouwen ,verk en ten toon. In de maan d r-tu g ustus werden haar werken tentoonges teld in he t kad er v a n de tentoonstelli ng "EBES en Kunst 1971" t e In oktober nam ze deel aan een gezamenlijke ten Heis t. toon stelling in de Antwerpse Hypotheekkas te Brussel . Ook behaalde ze een eerste prijs op een tentoonstelling in Ne ",, - York. 546.

1 8 -1 9 en 25 - 26.9 - Tentoonstelling van allerhande kunst werken v an eigen bodem ingericht door de centrale voor S oci alistisch cultuurb eleid (afd. Izegem)

547 .

2J. 10 - 2. 11 - Schilder Gustaaf Schallier uit Diksmuide stelde zijn werken ten toon aan ' t Izegemse publiek in d e feestzaal v an ' t stadhuis.Zijn oeuvr e omvatte vooral l ands c happen, zeezichten en bloemstuk ken ,

548 .

19- 20 en 21 . 9 - De 4de boekenbeurs ging doo r in het TIJLce n trum met de nodige sfeer en bel a ngstelling

549

J O. 10 - I n ' t audi torium llTerd lil-I et gezin Va n l)aemel" v a n Cyriel Buysse opgevoerd onder regie van de heer Noäl Win d els . Deze toneelvoorstelling ging door bij het 65-jarig jub elfee st van ' t A.C.V.-gewest Izegem. De lustige Vrienden , Mandelgalm en ' t Vlinderk e van d en Ton ele we rkten hier samen en brachten een prestatie van de bovenste plank en d n t voor nokvolle zalen want deze ver toning werd herhaald op J1. 10; 1. -11; 1 ~3. 1 -I; en 1 L~ . 11.

s

550. 8 . 11 - Pater Jan Crick uit Brussel sprak voor Df - Eme lgem in ' t oud gemeent e huis over " Waarheen met de vrijheidsdrr-tng over ouder wordende kinderen." 5 51. 26.11 - Hr em mevr. De Smedt hielden voor Df - I zegem een voordra c ht met dia's over " De roep der woestijn ." Op 20 .1 2 werd dezelfde voordracht geho uden voor de Df Eme l gem 552 .

27 en 28 .11 - In ' t Instituut de P~lichy ging een studie ,,,,eek end door de stichting L, De Raet ov e r "De schoo l v an morgen. " Op d ezelfde da g en s p eelden de Overwinders in eendrachtigh eid in zaal 8 van ' t stadhu is het bli jspel " \via kri j g t een baby?"

37


553.

"Het Koninklijk Schuttersgild Willem Ten" vierde in 1971 zijn 75-jarig bestaan. Op 27 november 1971 werd de Heer Rommel tot keizer van het Gild uitgeroepen, nadat hij drie opeenvolgende jaren de koningstitel verwierf. Zijn jongere broer, de Heer Marcel Rommel, schoot zich daarna tot Koning 1971. De gildebroeders juichten om de flinke prestatie van het broederpaar. Om de oude tradities in ere te houden grijpt de jaarlijkse koningschieting plaats op doel, ook blazĂśen genaamd.

554.

29.11 - Voor Df-Emelgem sprak M. Coppieters over "Federalisme: een techniek, een levenshouding." ,.

555.

Ter vervanging van de E.H. Gryson, op de H. Familieparochie werd de E.H. Willy Lucidarme aangesteld. Voordien was hij leraar aan 't college te Kortrijk, afd. Harelbeke.

556.

Harelbeke 1906 - t Leuven 1971) 2de pastoor op de 21.9 - Z.E.H. Michel Vanwynsberghe parochie van de H. Familie, stierf in de universiteitskliniek te Leuven na een kortstondige ziekte. Hij werd te Izegem in zijn eigen kerk begraven. Daarna gebeurde de bijzetting in de familiekelder te Harelbeke.

557.

Daar de oude brandweerloods (hoek Ommegangstraat - Krekelstraat) te klein geworden was, werd een nieuwe loods in gereedheid gebracht in de oude fabrieksgebouwen van de firma Gheysen in de Wijngaardstraat (met doorgang in de Kruisstraat). Burgemeester Nyffels was blij de sleutels van de nieuwe gebouwen aan commandant Daenens te mogen overhandigen.

558.

21.11 - De vacante plaats van pastoor op de H. Familie werd ingenomen door de Z.E.H. G.V. Vergote, pastoor van Zedelgem St. Eligius. Beveren -R 16.12.1909) Hij werd aldaar aangesteld in mei 1968. Hartelijk welkom ! Op 21 november, werd hij bij zeer slecht weder, op zijn nieuwe parochie plechtig geinstalleerd.

r

5¡12/9 De jonge graficus Emiel Hoorne in gesprek met de stedelijke hostesses in nieuwe uniform.

e

Burgemeester Nyffels overhandigt de sleutels van de nieuwe brandweerloods aan commandant Daenens.


558. 27 . 11 - De vernieuwde gebouwen van de kongregatie werden

"*

p lechtig ingewijd en d e e erste (ditmaal de laatste) steen werd ing ehuldigd in de gevel van de repetitiezaal .

560. Begin decembe r verscheen het boek "BRONNENVERZAMELING TOT DE GE SCHIEDENIS VAN DE SINT-PI~TERS KE HK T E IZEGE?,I! " van Raf Herman. Wi~ dit l i jvi g werk (352 blz) n o g in bezit wil ontvangen, kan het bekomen door storting van 200 fr op P . R . 277 v an de Generale Bankmaatschappij, met vermelding : voor reken ing 588.239 ofwel rechtstreeks bij Raf Herman, S tijn Streuvelstraat 28, Izegem.

561, 4. 12 - In he t

sted eli jk muziekauditorium gaf de befaamde pianist en ex- Izegemnaa r Frans Brouw een g eslaagd recital .

5 6 2. I n de laatste dagen van december werd medepast oor Daniël Outtier (0 St . Jan-t-Biezen 12.02 . 192 1) gewezen bestuurder van de kon g re ga tie benoemd tot pasto or van Beveren bij R o~­ selare e Sedert a ug . ' 59 was hij hier werkzaam ter v e r vang ing v an E . H. L euridan. Onder zijn bestuur kwamen de ver nieuwde ge bouwen van de kon g regatie tot stand. 56 3-

Sedert de fusie met Emelgem is de Izegemse bevolking als vol g t ontwikkeld. Deze over~ichtelijke lijst sluit ten volle aan met de demografische ge g evens die in 19 6 5 in Te n Mandere verschenen zijn (jg V - nr 3 - Blz 97- 100)

Z

tiJ

\-

V)

~

o ~

z 19 1 186 19 2 19 5

7

55 0

624

8

577

'7

6JJ

8

6 52

53 7 568 5 18

187 11 J

!

! 6 19

571

1 i .

! I

I

I

1 6 5 1 1 0 ~! 98~~


WELKOM , HEER VOLKSVERTEGENWOORDIGER

De Heer André Bourgeois. - Volksvertegenwoordiger Nieuwe hoop en mogelijkheid tot economische heropleving van ons vlijtig Izegem.


~bN NI[UW~ VOLK5V~Rl[G[NWOOQD'GtR 1~ \I~GtM Iz e gem telt een tweede volksv e rte g nwoordiger in de persoon van Hee r André BOURGEOIS , bij de laatste wetgevende verkiezingen verkoz~n tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Roe.selare-Tielt. Gebo ren te Izeg e m op 7 maart 1 928 , vol g de hij he t lager onderwijs en de Latijns-G riek se humaniora aan het St . Jozefscollege van zijn ge boort eut ad o m daarna zijn studies voort te zetten aap de Rijksuniversiteit te Gen t, waar hij in 19 53 promoveerde tot doc,tor in de rechten Na zijn le ge rdienst te Lombardsijde,-hij is reserve-officier bij de luchtdoelartillerie,- trad hij toe tot de C .V. P . Jong e ren te Kortrij k , we rd in 1 955 stichter en voorzitter van de afdeling Roeselare en bleef tot 19 62 nationaal o nde rvoorzitter van deze groepering. Als lid en l ater als secretaris van het fees tcomit é der Mark tstraat werd h ij algauw opgeme r k t om z i jn activiteit en orga nisatiet alent , zodat hij uit ge nodigd werd om bestuurslid te worden bij de plaatselijke afdeling van h et N.C.M.V., waarvan hij in 1958 voorz; it ter werd. Inmiddels was hij ook lid g eworden van het arrondissemen teel hoofdbest u ur van d e C.V. P . en is thans nog steeds eerste onde rvoorzitter ervan. Van van vertijd ~n deze ~er

1 965 tot 197 1 was hij lid van de provincieraad en beheer de W. I . E . R . als a fgev aardi gde van de p rovincie. Tcrzo lwas hij ook burgemeester gewo rden van Izeg em en bestuur d e hoedanigheid · onze stad van begin1965 tot einde 1970 .

Thans verkozen tot volksverte genwo ordiger, werd h ij d oor de van de C .V. P . voorgedra g en als lid van de Comm issie voor Ec o nomische Zake n en ook voor deze van Justitie. p~ rtijra ad

Izegem hoopt dat zin aanwezi ghei d in het parlement moge bijd ra ge n tot de economische heropl eving van onze stad en tot haar verdere bloei. Wij we nsen hem een succesrijke loopbaan.

41


VANWY NB~R G \-'{; Op de eerste

herfstrla~frond

8 u overleed pastoor Michael Van

i\Tynsberghe j_n de universiteitskliniek te Leuven.

Een paar we-

k en v o ordien was hij bedleg e ri.g geï'Lorde n . Ze hadden hem daarna n aar de kliniek te Izegem overgebracht, maar ook hier was hulp te moeilijk geworden.

Zo werd er besloten een ultieme poging

t e wagen in de kliniek te Leuven .

Het was pas een paar dagen na

zi j n aankomst in de universiteitsstad dat de Heer zijn ziel naar he t

v aderhuis terugriep en dat met ingang v an de herfst,

als wilde

d e Vader zijn ziel als rijpe vrucht van al zijn aardse dagen we gen. Hij werd te Harelbeke gebo ren op 18 . 04.1906. Na col legetijd en seminarie werd hij te Bru gg e priester gewijd o p JO mei 19 J1. aan he t

Hij zou tot 1942 het ambt vervullen van leraar

St . - Jan Berghmanscollege te Ave.lgem.

Op 27 n ovember 194 2 werd hij onderpastoor te Gullegem en op 27 jul i

1956 werd hij benoemd als tweede herder op d e sinds 1941

gestichte parochie van de H. Familie (Bosmolens)

te Izegem .

(1)

To en hij in dé oude noodkerk van de Bosmolens de H. Nis opdroeg, zal het wel zijn vurigste hoop geweest zijn een nieuw en een mo oier tehuis voor de Heer te kunnen geven . Er wa s reeds roering rond een nieuwe kerk, Hy nsberghe werd er nog meer geroerd . pen g e daan,

g rond werd aangekocht,

maar met pastoor Van

Er werden bijzondere stap -

plann en werden gemaakt en in

19 .. werd de nieuwe kerk op de Bosmolens ingewijd. De heer Vanwynsberghe kon fier zijn én op zijn werk én op z ijn kerk. Op zaterdag 25 se p tember om 11 uur werd de kerkebouwer in zijn e ige n parochiekerk begraven en nadien bijgezet in de familiekel-

I


der te Harelbeke.

Parochianen, stadsgenoten, vriendenen bekenden brachten een

laat~te hulde aan hem die met stoere wilskracht er naar gestreefd had om de jarenlange stoute droom in daad en stenen om te zetten. Op de gedachtenis van de overledenen was het dan ook zeer typisch dĂĄt de tekst met de volgende zin aanving: "Dank U Heer, omdat ik voor U in mijn leven een k~rk mocht bouwen." De stoere geest van wijlen pastoor Vanwynsberghe, zal met zijn

kerk op de Bosmolens,in Izegem blijven voortleven.

(1) T.M.

Jaargang

V,

. e.v •

.......

43


GÄ5\/b.R L \C\-\T \ NG ~~-'<llor-""",,".~b if " - )e, '7ep '·'· ' ij '

Pr~çies

' .'. '

honderd j aa r

\2'CG~M i

" y b't "

g eleden,

.. _

o •

...

o~

8.6~1871,

werd er in de

gemeen~

teraa4 een punt besproken dat handelde over de ga sverlichting in de ~tad op de openQare plaatsen ~

(1)

Aansluitend op dit punt van de geme enteraa d lezen we in de len van de zitting van

1 6 . 9~ 1 8 71

ann~­

betreffende deze ga sleiding he t

vol g Elnde: "De concessie toe g estaan aan de firma Martin P eltier en

Co ~

Belgisçhe Naatschappij der VerElnigde Gazen te Cure gh em wordt g oedgeke urd me t Da t

eenpari ghe id van stemmen.

er van gebruikmaking van deze concessie en de g oedkeuring

door de gemeente ra a d geen

s p ra ~ k

is kan men uitmaken uit het

f eit dé).t de &emeenteraad er niet meer op terugk omt

en inte-

g endeel op de g emeElnt e raadszit ting van 20.12 18 73 wordt aan 0

de leden vol @ende mede g edeeld: Het schepençolle g e heeft drie lantaren abat-jours in wit zer of l;üil'

do en plaatsen door de heer Robijn 7

jours komen de verlichting ten goede.

He t

ij~

Deze a bat-

plaatsen kost 3 fr

50 en dien t vernieuwd volgens de make r Robijn om de vi er , vijf ja~r maar dan tegen lfr 75 het stuk, men v e rdere proef zal ge daan worden en de g emeenteraad verzoekt het g enmachtig

~e~e

~erkEln

aan de raad voor te

te laten uitvoeren z onder ze tel kens

le ggen~ "

Er kwam te Iz e g em nooit g een ga sverlichting ; wel een p roef daan op zekere plaatsen me t v a ng

g ema ~k t

ei-

s~hepencollege

g e~

carbure maar weldra werd een aan-

mElt het le gg en van de El e ctriciteit.

I ze g e m l1Ta s

na Brussel en samen met . Oost ende de eerste stad met el eè trische

44

verlichting in Bel gi ë

(1) nr 3578 Nota 's ui de briefwisseling van de stad Ize g e m (1 8 52~1 8 76)