Ten Mandere nr. 6 - 1961-62 nr. 3

Page 1


.. .",.. . '

;./

..

"

Bij f:on

schenking on een bozook.

R.Verholl e

Nota's over hetzelfde landt bouck 1653 Lijst van de boerd erij en

naa r S losse 4

10 v erba nd met de nota's uit 1a ndtbouck A. VGnd romnle Ka a rt VBn de bo ord erij en op Iz egem 15 Kaa rt van 't Prinsegoed aa n do LIESTER t e Emclgom 16 Verkoop van 't Prinsego od in 1828 (2de d oo l) 17 -Iz egem - Emelg em Kachtem R. Verhollo

K8.n rt va n " 't HEEZEGEIvIGOED 11 tG Ka cht em Verdw en en straa tnamen t e Iz egem

Vnndromme

Actu0eltjes

A.V.

Actuee1tj cs

",

29 37 39

~h~ ee ld

E.H.'Fclix Da ll e Na d.cre Kennismaking met E .H. F.Da ll e Kringl ev (m Led enlijst 1961

J. Gcldhof 43

R. Lcroy

).15

46

,

Il o JAARG:\NG

.

.'

OKTOBER

,, .'

,, '

.,


Spreek toch eens uw Y.riencieJl . aa.n Tussen" "pir{tGn ' :gias; " . Hun' lidgeld voor l1TEN l'1ANDERE lI Komt ons gewis van pas;

, '.

i,

\

1rJIE LID 'rfILWORDEN V.~N

,

11

T en HANDERE

11 • • • • • • •

- Kan persoonlijk betalen aan de ho e r Alboric DEPREZ Bank van ROGS Glnre , l>1arkts:traat ) IZEGEH - P. R .4032.87 - Kan overschrijven op de :P.R. 95.76 V im mrJt de vermelding : li voor TEN MANDERE ERELEDEN: STE~mNDE LEDEN:

l,'lERKENDE LEDeN:

naar keuze

of

do bank van Roeselarë 11

100 F 50 F mini mum

50 F

ZLJT G' OVER 'T TIJDSCHRIFT ECHT KONTF.NT ZEUR DAN OOK NIET OF :e:r;r CENT.


eexu óch,erlMQ (~ eeJl -...?

......

Met een paar bestuursleden v an onze Kring togen wij enkele weken ;gel'e den op bezoek bij Z oEoR . Blornme f die laa tst als pastoor ' te Aartrijke fung eerde en er thans als rustend priester verblijft. Z.E.H . Blornme was en blijft door meerdere banden met Izegem en omgeving verbonden. Äls jong priester begon hij vbbr de eerste wereldoorlog zijn ],.oopbaan te Izegem en vleI als bewaker-leraar aan het toenmalige Sint-Jozefsgesticht. In augustus tI4 trok hij op als oorlogsvrijwillige r en bracht vier jaren door aan het IJzeI'front 1 eerst als brankardier 1 later als almoezenier. ])e tijdspanne ' die hij v~6r de oorlog te Izegem had doorgebracht 1 hadden hem reeds nauw met onze stad en haar bevolking verbonden.Bekommerd als hij was ~m het moreel welzijn vàn 'de Izegemse soldaten, sticht:te hij samen met Jozef Strobbe een frbhtblaadje voor zijn strijd, makkers. ' Het tweespan Blornme - Strobbe was er hoofdopsteller, drukker en uitgever vanen, spijts de vele materiële moeilijkheden 1 slaagden zij er in gedurende de l aatste ,twee jaren van de oorlog om de ,niaand een n~er , na a r hun kameraden te sturen en hun aldus telkens een pint ve:r,se ,moed t e bezo:rgen~ Na 'de oorlog tradZ . E.H. Blomme wel niet meer terug in diemt '- aan het cOllege , doch als onderpastoor te Ingel.jnunster bleef hij , toch in onze streek. ,B ovendien kwam zï jn familie zich te Ize gem vesti gen en zo bmeven de oude banden met onze stad onverbroken. ])e r eden v an ons bezoek aan de rus t ende 'pastoor van en te A.artrijke was een plicht van da.nkbaarheid, die wij t egenover hem ; te vervullen hadden. Het archief van onze Kring werd immers np merkwat?-rdi ge wijze ' door ,7" .:e;.H o Blornme verrijkt. ])e nauwe contac,ten, d i~ hij gedurende de4 oorlogsjaren met a lle Izegemse sol<laten onderhi e ld f ,hadden hem in staat gesteld een prachtige foto9011 e c~ie aan te le ggen-, die wij zouden kunnen noemen IJ , Ize gem "' aanhetfront " 0 Ind erdaad, Z.E~H . BIbmme bezat niet minder ,dan zo maar eventjes een 375-tal portretten van Iz egemse soldaten. W-îj ze ggen wel "bezat", in de Verleden tijd, - want deze merkwaar,d ige ,v E:;rzarneling heeft hij thans aan '''Ten MandereU overgemaakt. ])eze uitzonderlijke schenking was stellig een dankbez"ek van onzentwege overwaard en wij zijn ge lukkig l angs deze weg Z .E . H. B10rnme nogmaals en openlijk hulde te hLlllnen bre~gen voor dit pra chtig gebaar. , Hierdoor zijn wij meteen een hele stap vooruit op de weg naar onze eerstkomende tentoonst e lling . Twee jaar geleden wijdden \:'lij onze -e erste expositie aan 'I" Izege,m,,in het "CerJ,eden". Het tema was zeer algemeen ge kozen Eln dtt 0ITl ,twee redenen:' enerzij ds vds ten wij 'n iet vooraf ',"fwij ov er voldoende materia:llzouden kunnen bes chikken" om daa rmede eert erns,±ige t entoonstelling te' openen, anderzijds moest deze manifestati~ oris aanduidingen geven oVer wat te Izegem nog<be~chikbaar :was. Een volgende maal ,willen vlij onze' tentoonstèlling mee ,r beperkt h9u,den. en. ze daarom wijdden aan een ,welnmliJrtd ' (Inderwerp: nIzegem tij dens de ee rstewer eld'Oorl og". " ~ ])e collect i e van E.H.Blonime za l hiorop r ee,ds een eerste attractie Ij u i -tmaken. Zijn voo rbee l d , mD'g e tevens een aanspo ring zijn vo.or a lle 'kringledenom 'bij hûn ' sta'dsgenoten a lle no g bestaande d0cumenten uit die tijd te laten bovenhalen. Lldus zal deze t entoonstell ing bij een eerder beperkt temè tooh waardevol zijn en, hopen we , ook vo l komen s l agen . R.Verholleo


'"' .cKcûTev,o , I,

I

,... .

Rond de markt l ag er eene onbehuisd~ e rve~ genaamd DEN KETELE. DE KEYSER~ herberg op de groote markt f noord het gangsken .van de h a lle TIe noordzijmuren van de halle zijn no g ten c1e,e lete zien, inde grondvesten van het huisDel).ys-Desimpel~ De kasteeldreve heet " een s traetken ghenaernt DE CEUN HAEGHE". V6 6r den huidigen ' HER~ was de POUGHEMARCKT = kiekerunarkt M. Pélièhy's gangske" was de CUENGHECOUTERE. De BEUTERMARKT was er o nevens haar de kerke' waart ~ dan de GARENMARKT f dan d.e VLAS MARKT V~tJr ' deze s tond "Het SCHACK" pa lende aan de DRIE CUENYNGHEN.Het schaek moet omtrent het huis zijn van jirl.S ophie De Ryckere ~ J\.driaen en later antone ABEEL wo,onden 't halven de marktstr. Kant " van Oosten~ DEN HERT ~ ' hoek- van markt- en Gentstr bewoond in 1653 door den, ~ igenaar Pieter Coubout f en later ' door Piet'er Pesant, We~ Antheuniè Vander Brugghen woonde in haar huis gentstr y nu ' Henri Van Mellaerts.(Dubaere-Dequeqker). Uit de VALKE zijn er dr ie huizen rond 1700 gemaakt. Het middelste DE BOSSE bewoond door Aernout van Houtte y HET HALF. MAENTJE 'nu Em. Gasquet y DEN BAES herberge op den O'osthoek van , Mo Pélichy' s gangsken paelende · Oo den voetwegp die over ,den ceunhaeghcoutere , lopt . Het WEEWEN HUYSEKEN(weduwen), op den steendam~ omtrent : Flo(J ' 0 rent Heldenbergh hofstedë met, brauwereie f Gentstraete f gebruikt bij Adriaan Werbrouck. Omtrnt ten halven de stro ZQ Het moet Pé de Vos' sens gewees t zijn. D'en' hoeky ' of Verhelle.' s smisse ,ho;ek, van Gentstr. en Paepestr, waseenè onbehuysde erve in I643. i BRUGGE stond op den hoekvap het Kerkestraatje, waar nu de Leeuw is. (Ks. van Wynsberghe) dan Joos ' va,n Houtte. ' ', ". ;"' , DEN'" INGHELE op het kerkhof, nu de spellewerkschRle Tussen BRUGGE en INGHELE was er maar één huis, ', ' Daarover" palende aan 'de heke, twee behuisde erven gebruikt door den CAPELAEN(nu weide van de congregatie) , Kost ,e r Hila rius NORGIfET woonde waar S. SEVERTNUS nu is y in het Kerkestraetje. Andries Hoorne op den hoekfNu de wed. van Landeghem, W-hoek van Gentstr 9 en Kerkestr. Joos Gèldhof~' fso Joos woonde in de huidige onderpastorij van Mo Billiau;later Maximi,liaen Gloet y M. Van der beke woonde ' in 1643 op "een moete met een huys vanpleysa tie" (Baronie van St .Amand ~ of M.Dé clercq' s huidevetter,ij) De huidige kloosterstr • heette het kerckweghélken y Hoekhuis waar hippo ' Clement woont~ gebouwd en ' bewoonddobr Hila rius , Marchelier(hoek van Knok en K l o o s t e r s t r . ) ° De huidige Rousse+aerstro heette immer voart den~HENTWECH J., ten min,s te tot voor 't c.looster van de grauwe sust'ers, DE ' CANT INLf ' :' NE lag tussen Nieuw- en Wijngaardstr. MELKI'1ARKTeri HONDSTM' ' TE ztjn beschreven. " Isaac Sl;üsse woonde in dé ,wijngaar-dstro Westkant , Z. , de vlijngaerdcoutere, vervangen later door Niclaeis Tanghe en 0

0

,

"

Q

0

;0 r.

'

!,, -


LIGGER ANNO 1653

~:,

Die WYNGAERDCOUTERE behoorde t oe aan den gr ave van Iseghem en p.W 9 het str ae tken voor den WILDEMAN . O.de \\Ti jngaerdstraete 7 ~. de HEIRSTR. dus de Roeselaarstro die haar naam van Gentstr . verliest 9 te rekenen van aan de Wijngaardstr. voort. DEN NASTELSTOCK9 nu de bakke rij van de Ks . Ferd. Brabant op de W-hcek van de Wijngaardstr. en Gentstraat of li ever Rousse l aerstr. N- W-hoek de r Hondstr.(huis van vansteenkiste-seynaeve) paele '11. den Knook voor den Hildeman en N. het wulvenstraetken~ nu de KASTANJEDREVE of STATIESTRATE. De overlevering verhaalt dat Bisschop Boucka ert's ouders op den merlkma rkt woonden 9 Het moet waar zijn want het goe d zijnen bloedverwanten houdt er r eke , Immers t e be ginnen aan Craenenburg, dat toen ni e t bestond , i s het , lo , aan heer Frans Du Bois 2 ° Tanneken Bouckae rt 9 l ate r Joos vJerbröuck 3° Een behliisde erve op den melkmarkt NQ-kant e i gendom van M. fr.Du Bois . gebruikt door Jan Maes'." palende ~'L aan t t goed van Tanrieken Bóuckaert, N. D'hö~rs van Joos Bouc1çaert + O. Lauw6reins Werbrouck. Die ;doeninge moe t het hëdendaagseCANON z ijn. Er is lp de melkmarktmaar ·een behuisqe erve .er 'nevens deze van Jake van Hou,t t e • " '

.

_.~~

('

"

DEN SWARTEN LEEUW op den Koore:n..mar'kt ~ e i gen aan Jan Maes 9 'gèbr: " door Guill . Van Ke irsbilck nu : d'hoirs Andries BerlamontQ , No ' van.' den ZWéJ,rten Leem,r l agen er twe~ behuisde . hofst'edekens het eerste b ij , den ,l eeuü op den Koorenma rk t ' ~ eig. L.Werbrouck 9 ( ge trouwd ,met hi p sohop1 s zuster) en het ,' tweede aan d ' hoirs van Joos Bouckaert . , ' , " , ~oord van' de KOORENMARKT ' l angst ,hetstraetken lo opende van :dé ' k oÖre:r1marktnaer. het Wulvenstraetken ,( dus het ' voormalige : STRONTSTRÄETJ EN , dat verdweenmethe',t inrichten Van de stati e ) was er e,e n behuisd,8; erv e aan d' hoirs van Joos· Boucka'ert en d 'hoirs ,van St ëven Du Bois; TIe HONDSTRA,,ATE lhoudt haren ,name , tot aan ,den ,k oorenmarkt . De KETELSTBATE is :bekend. J ac. Vanderstra.ete woonde in m. pa rmentler[3 huis, hoek van markt en Brugstr. Late r 3 huiz en 9 Dat ',~ .. :van N~ aan ,Emm . Van Ackere, ' omtrent .waar de grot e ingangspoort e '" ""vá:d de gendarmerie nu is. Daar YJ"evens het PEERTIEKEN he den het ,; WIT ~E~ paelende o~ de, BRUGHSTRJ?-ETE,t gebruikt rdoor J ooren De ' Schryvere. De erve l lep zonder hUlzen tot aan het Wulvenstraetken. Joannes Ronse woonde r ond 1700 in de brugstr. W-kant .

.. .. ,.., ~~

'.'

~,~ .

..

I

,"

5


LIGGER ANNO 1653 Lucas Gryson woonde al dien kant in h e t laatste huis Den meersch , ten N • .behoorde den grave van Iseghem f en liep tot aan de STEENEN BRtJGGHE . . ' , " . " ,. De Ingelmunsterka lseij de is de STRATE NAAR G,HENT , ende LOCK'BEKE ligt in 't ' ges chee de . tus sen iseghem en Ingelm. 'Dat moet de beke a cn 't STROOMKEN zijn. Er lag: eene' BLEEKERIE aan den oostkant der brugstra • aan den , grave. Z . van deze b l eekerij ,n a a r h et hUidige kasteel waart, het HOF . VAN DE BOSSE cf GULDEBROEDERS van St.Barbara. ·Lat~r kwamen ~ein de Gentstrate. . ' H.van ,ft yoorg. Hof eene pa rtïjè wa:ter, 'g enaamd den yrAEL met een . erye S~ daar aangenaRmd DE CAEYE (Blok van l?eke'ns poorte) p.ü. de ' Brugstr. S. 's Graven w;-"llèn , ' nevens de Caeye lag een partycke;n~and met een schure er op . Si daar aan ' en;" u~ tkomende op de Brugs tr ,. l ág ohet doelhof van de guldebroeders Van st. Jooris p.O. 's graven n:,ofstede of Baert'shof - ZijVerhui§denlo.t'er naar de K..'1.steeldreve naa r den Nèerveust· t e~' weten Baert ' s hof beschreven ' '~~Çl ls , vOlgt~ ' ~; heh. hofstede 9 met 2' moteri N. da a r .a à:n. pqi;J de brug,." str~ en de . schutt$rij · van St . Jooris, N. de schutt e rij van St • . Barbaru, en de mande re, O. d ' erve v a n M. van Huerne, S. de schutterij van St . Sebast i aan. en de Ceunhaeghe Gebruikt bij Andries Verbrugghe. S. Sebastiaen had~ daargeene h erberg. Den EMELGHEM COUT ERE wa s de e rve v an \ro. de Pélichy' s klooster en N+O had men de pl$!nt e rie van den hèèr . v a n Huerne . ftOudmanhuis wa s een kleen hofstedeken aan Daniël Fermo.ut. Een S-uuk l a nt in 't Huidige BOOMFOREEST beschreven 01dus: een . stuck L. streekende S "~N • . p.O. ,sijn . selfs dreve. (van mijnheere : van Huerne) S . voorg. L.H. ,de beke 9 N. oock sijn selfs dreve •• ,1 g ebruyckt bij d en selven (M. v a n Huerne) M; Camil e Ameye'ns schrijven ove r 't dempen v a n den k as teelweg , v a lt hier in 't wa ter.," te wete:q. van den OPENBAREN WEG die uit het Qoomforeest .. na ar L e~del e de li ep • . " Een' beho ·h():fsij .. ghenaemt het BLAEU ~Smet de wallen ront omnie, ende een singhel ofte planterie W. daeraen, gr: ' 13 o. en , ' ; I3 . r oec1eri'·. g e br : .b iJm. van Huerne, eigenaer ." ' N~ . ligt :s ijn selfs andere hofstede , : bewoond door Pier de Smalle " nu moet zij in de kast eelgronden b e sloten liggen. Hier Gok word.e n veelstukkenlo.nd, meersch en bos,ch p'eschreven, strekk ende n a er de Mandere,alto ebehqorende .a an m. van Huerne, Blijkbaa r b es tond het boomforeest niet. ,. David van der Mersch woonde ! '. op het hof v a n Rebry' s . of . ' t ', neerhof v an het lluidige kastee lo Meersèh geheeten het MANTIER FLODT (of SLODT ) p.N. de Mandere. Den COILLIEMERSCH liggende oplseghem a l Ingelmunsterwaart, of . liever rond Eme l gem brugge . GRYSPEERDT ,'s hofstedeken~ dan bewoond J a cque Hoet, l a t'er e igendöm .. v,a n Gu~ll . Gryspeert" fs.Jan. , . Hof LECLUYSE-Oosterlynckwa s bewoond door Joos Va nde Kerck-hove, en behoorde Joe. Va nder ,Leure •. Dparbij komen verschillende stukken l ant met een mote ~ . Het hofstedeken vetnI?OURGEOIS-Rogi è J':'s Be stond . nog niet. I

.1.

I

G

'>

.


LIGGER ANNO 1653 Tussen Lecluysens en. de Lockb ,e ke had het kapi tel van OLVr. te Kortrijk veel lant' en meersch~ , De Mispelstro ,loopt voor Tt goet ,ter Poorten. DRLOCK is een stuk land 9 nu meer~chp~O.de lockbeke. N. de Gentstr. dus hoek bij ft stroomkeo BUSSCHAERT 's hof behoorde aan ,Tobias TIe Block eriV[as bewoond door Pieter de Laere. Straete ' van den Vlietplasch is .dese die ' 1 00pt langs MA.SSELIN ' snaar de'n "PUID die ik in 1643 nog niet vermeld vihde~ , ' .Elf Co Lan tsaldaar ergens liggende heet de ST .PiE3ters Couteree:q. behoorde de :kerke :van EmelgemHljf va:.l Frederik LIETAERT 9 of het Goet van ter Poorten. a l is het 800 in desen ligger ' niet genóemd. behoorde toe, aan JoB. van der Brugghè en was bewoond door Willem De Mue't. " F .]je smet moet gewoond 'hebben op Luuis Bostoens Hof. l·tHof van de Ks Stragier behoorde Karel Messiaen' eh was ge" bruikt door Frans Vincke. ." ,' '' , ' , , ,( Oude mensen heeten den Vlietplasch nog den VLYKMAN) S daar van ligt Janne SMErS SrrICK. Land DEN SAEREN ELS rond, Van ~La:ride.• ghem' sentwaar. De VLIETPLASCH is een zompelinge ' Z-\4van den huidigen ·PUID , Er lag een knaksken vooreh. TIE STRA,ETE VAN DEN; VLI ET PLASCH NAER DE LINDE 9 is de ''Straete van de PUJDemelgemwaart. De linde moet gestaan hebben bij de kinders WERBROUCK hof. Het CNOBBAERTSTRAETKEN is wel het straetj en tussen de hofsteden v an MASSELIN en EUG . ,SCHOUTETEN.' De gebrokene 'l:ihofstede ' van Fr. VAN TIEN BULCKE . op Zevecote behao.rde aan Jan Maes, bewoonder, en later aan Guill. Volckaert 9 fs. Maryn9d'oudeo Masse ',. i " 'lin',s hof was bewoond door Jan Brabant . Eug" Sohouteten 's ' hof was maar een huizeken. No van Sevec,ote lag ergens de ,CLEYNE SCHAEPACKERE gr: 400 lants en behoorde J or. ' Anth. v an Hue'r ne, TIe HEIRSTRAETE van Iseghem naer Gent. Ben stuk van 700 l ants heette de SOHAEPACKER ',en een ander stuk ,van 1800 l ants was de grooteSCHAEPACKER (de stukken tussen MA , CAMPAGNE en WERBROUCK'so :De gr . schaepackerwas eigendom van Guil}ó Volckaert. ])e drieho.ë k waar ove reen drietäl .jaren 'de b'bomen werden ui tgerot en waar ove~ een IOtal jaren de GAAIPERSE stond ,behoorde aan jar. Anth. van Huerne, Op den westhoek stand er eertijds een herberge genoemd het MEULENHUYS dus ' v66r I643>]"e kelderinge ' heeft men OVer 3 , j aar bloot ge l eid . Het HOOOHOUTSTRA.ETKEN ergens ' al den , huidigen schaa pdam : " " Hof van J)E BRUYNE eertij ds , eigenaar CaTlo ' Mestdagh~:'. De Ceuremersch met wat busch gehee l van westen den schaepdam. TIe S.uACHBILCK la;g o.~ de Lockbeke. S.+W de str.van Is eghem naar Hulste. Het HOUCHOmSTRAETKEN lag dichte bij l aa tste ' strate, Zo erover 9 a l Inge lmunsterwaert..Het · 2de stukL. over ; dest.r. naar . <,:"Hu;Lste ~ .• ', Z-waaert ~ heet ;PESOEHER TAERUWEp. W.. hethouchoutstr • .. 00'. daarover ligt het SCHERFSTJCK . : Eene MEULENWEGloopt hier ergens over 't lan t. ,. Het MISPELSTRAETKEN e indigt aan de Hulstestr. 'by Lietaert " s 9 7 en daer begint de l{OUCKHOUTSTRAETE dieS .-waarts · ne e rel oopt a l Fr"~f STRAGIERS 0

G

0


-------------------------------------------------------

LIGGER ANNO 1653

---- - - - - - . ._._--------------..•-

._ -

Het HOUCKHOUTCAPELLEKEN stond en staa t nog op den 8 -0 h0 ek v an ,het l aatste stuk l and~ langs het houckhout~tr. Een beh a erveken genoemd het ECHTGHEN lag by Tytgat's melen, N. ervan r echt" over he t huis van Catt eeuws, Oostw. De stand van Fr. stragi ers huis was een l een gehouden van WALIJEMOTE. Het MEULEVJALLEKEN een stuk l ant a chter 't h ius van de wed. christiaens - de Lob elle, Oost ' het " schoolken v an Ida vande kerckhove. De QUAEYMEER8CH l ag langs de Lendeledestr. Halfwege Brabants en DeHulster's. Den 8AEREN ·EL8T BUSCH l a g 00 van de str. van den Vlietplasch naer den BauwelaerenBuscho tussQhen het kapelleken der catteb()omstro. en de kortekeer. . Waar het Katteboomka pelleken staat, stond er in 16 43 e~n "houcxken" populieren bo emen, ghenaemt de catteboemeno" Het Ka tteboomstr. li e p maar van die bomen tot aan Lambrecht's. Hofst ede LAMBRECHT b ehoorde P. De Bouvere, en was bewoond door Jan De Bus sçhere,d v 0ude. De plekke van . de kinders De Jonghe , nu kortwoonsten , waar over 100 jaar mijn grootvader, PoVandaele geboren is, was de .wed. Po Missiaens eigendom , en bewoond door Geeraerd Van steenkiste . Hof RYKER VANDER HEERENrb ewoond door Jake Cottegnieu Hof KINDERS VAN MAnCKE gebr. bij Michi el naert. De strae te van'Mestdagh 's meul ene naar den heiweg, of heirstraete naa r Kortri jk. ' " " ]en Flaeckae rt is de derde partie land l angst de Le~de lé-Ise­ ghemstraete, als ge van Me ~tdagh's meulenstrate naa r Ise ghem komt, k .' s '1'ln"s. , ' , ' .', De mèlen van 't ' KOTJE was b ewo,ond door den e igenaa r Gillis Mestdagh en ;La t er doo r Kare l Mestdagh ,o ok ei g,e Jiaar. De ' PrOc essiestra te ligt zuid v an dien molen, op Lend el ede, de ee ~~te rechts a ls ge naar Lendelé gaat . . ' . , , Vande castee l e 'ns hof b ewoond door den e i genaar Gui ll. Vanden Bulcke. GHEYSENS hof b ewoond door den e ig enaar Gillis Messiaen . - " Op h et , l aatste stuk l and van Iseghem, Zuid van Gheysen' s, zijnde den Zuic1-Westhoek 'v an de strat e n aar den Bauwelare" wa s een l een v an 500 J ands "dae r de GALGHE VAR, ' ,T HAELEWINSCHE placht te staene" • , _. De MA8TENEECKEplacht t e sta enop den , knock, Oost van h et Mast e:Q.eeckstrae t'j e, Zuid v an . de straeté die naa r d.e n molen loopt. Die straat , komt van de hrmdekensmol enstraa t, v oor Frars De Jonckhe er e 'ns, en e indigt a an Vanden Dri ess che'ns. (Schepen Rosseel ,hee ft zi jne nieuwe herb erge omtrent (lP die plaa ts e staande, geheeten Den MnStene ike, anno 1891) • . Twee -stukken l ands, in dnt ' geweste , a l den oostkant v an de Kurtrijkstra te, e r gens bij' Vanden Driessche V nS , heeten het GROOT EN HET CLEYN VRANCKRYCK. ]) e hofstede -van Frans De Jonckh'e ere . behoorde toe a an (de wed. van JO. Philips Descan. He er e van Prnvilghe (ProvilIe: ' een prochie bij Kamerijk). DEN GRO OT ENCOUCUYT is het stuk land da t ligt t enden de Katteboomstrate, Z-W hoek,recht over het ',. p. ',: ' ,Kruis, opgericht , door de wed. · Cla,erbout-Vande Casteele, LOUIS U BUY8E 'ns hOL bewoond, door Li even vcm Ae lst. .


LIGGER ANNO 1653 ,

Hof FREIiERIK VAN ACKERE behoorde to e aan Mevrouwe van Maelstaple en was .bewoonddoor ·J :oos])e èlercko Hof JAN ])EBRftBANDERE, g ebruikt door .de wed J:b.n Pauwels\, eigendom. " Er lag " een knoksken grond voor den huidigen PUI]), en N-vl daa rva n, ovèr de Lendeledestrate stond een hofstedeken, gezeid VLIETb1ANS .-:hofstede. Nu: kl E? ine huizen bewoond door de Wed. S eynaeve. en Z-Wvan ' die huizen, diepe innewaarts , ligt een stuk l a nd van 800, geheeten ])EN CELDERE een a nder stuk westw~nrts eraan pa lende, gr60t 500 la heet ook ])EN CELDERE. Achter de Wed.' Verstraetel...vJerbrouck' s ergens, pal ende af"n de Groenstrate, lag den ElSBUSOH. ~Mevró ])esC211v/ordt gemeenlijk in verd ere aanwij zingen . g.e heet-en de . \'led. Provilghè o ' Hof TIE ROO])E POORTE bewo ond 'd oor den eigenaar Rogier Terrier, wiens afstammelingen later.Terriereheetten,nu hof van Leonard Maes- Maes over de Kestelootbrugghe. Herberg TIE VIJFWEGE op den Zuidhoek der Groenstrate en Kortrijkweg·, .., nu Linseeleo Oost v an die herberge lag Joye'ns hofstedeken en daarover HONDEKENS MEULEN. . . Beiden waren in eigendom en in gebruike.' v a n 1 0 Rogier Te rrier. 2 0 Guillielinus Terriere. Op het zuid":'end'e van het stuk lands dat ligt in den hoek, tusschen Hondekensmolenstr~ te en de Kortrijkstra· te, "inde straete' pla cht :tè , staene HETGHERECHTE VAN TIE HEERLo van ST. PIET,ERS . 'Eene partij' là:rid l angs de Kortrijkstrate ergens al ' Brugghe'nsgelegën) op den O-t..oekder S'trate geheeten TIE QUECKE. Op het verste stuk l and van Iseghem, p.O de Kortrijkstr. tegeIl: den .grond van Lendelede , . (Wa ffel a rt ' s hof en l and ) "daer het gherechte VAN HYSHOVE pla cht ·te staene " ook geheeten IAEVAERTS GALGHE. In dat geweste, 1.';. van de Kortrijkstr. lag een stuk TIE C.LEENEN VAANCKRYCX.. 't GOET · VAN TIELPORTE eigenaar ' en bewoonder: Jan ' Andries, fso Jans. l a ter Rogier Andries. Z ove r die hofstede al T anghe~ns . w~art, ligt een stuk land "])E . MEERSOH" Hof van MOSSCHERAMBACHT bewoond door Joos de Praetere. Ik peize dat zijne dochter Catharina ove rl. in 1689 trouwde met Ca rel Terriere,Op de Reo. poorte.• La te.r wierd 'Mosserambach t ·' gèbruikt door Rogier Van S everen fs ·ö J ·o'os • . ," ., , . . In. da t geweste ligt er een processieweg , het mo e t het w_egelken zijn da t l" opt naar Lendeledewaart tussen de huizen v a n Aug.•. Van den . Bul,c-ke en de ,..wed .' Vincke- ])e Brouwereo', . Den BEYAERT mo e t ergens . op Lende lede' gelegen zijn, over de kinders Anthone GELDHöP. IRAETE BAESENS hof een stuk l a;nd dat ligt Z.v. Iseghem tegen Lendelede, 't enden de Beiaardstratè, rechts dus ' over de wed Ve rharrmle ins, en Vynckier' s.' TIaaromtrent ook het KERSELAERSTICK. Hof Kinders Bruno Vynckier bewoond door den eigenaarGuill.])e Monie , e.n later doo;!:' zijne:n . zoon Guillielmus, ook 0

'

0

eigenaai'~,

.,;:-V'~;,.",

'.

.'

. " rt

.

: Acht:e r" de Wed. Verhamme'ns ligt er ergens een stuk genoemd TIEN BOUCKAERT to ebehoorende a :-:-, n La uwereins Werbrouck. N daar:vanoeen s,tuk lan,ds: CAR:ES · PLA,SGH"

9. ' \,

..

, ' .. . . , ':.

.

t)

. ' ,_.

( VfJVt1oi,l)

)

,


<Jeafót~ 'ME.-n :~: ' ~U N

BfWON b<s I~I 1980-~O

IN 1914

111111"'1(1,1"11"""1"" 111 1"'1"'1 " '111'1 1 '1111111II'I l ll ll lllftt'I'I""'ll l l lt' I " "III_\'II.",.I,, "1 "1 1 1" 11 1 1 11"'1 1111"1111 1""' 111" ""1111 1 1":

1

HMierbi j ,danken V1Mäe vooral .dhr Victo:r: issiaenen dhr "uri ts Vynckier ' die voor ons :'Cl.eze lijsten opstelden en ' ,,aanvulden. ' ,

,t = , ::"

" . + I / . t t l l l . " t l , . q " " " ' t l l l l l l l l l l l l ' I " I " I I.IIIII"" " r f t ' t lll l" !.II " 'IIlf, II II " I I J " " " " I I I I I I I I I I ' ' I ' l t l i I, I I' I " " I " " ' I I I 'II'I" I I ' I ' I ' I I tl lllll" \

ALBERTLAAN 1 "

Q

.. ; , 0.• ' .,; ..

...

;

? ,

('

i

, Kipq t

,:

S "

ql a ,e ys '

?

WWé A. Depickere

~

Kind. Claeys

Jozef Claeys

BEYAARDSTRAAT

3 4

"Alois Vynckier Kind. Verhamme Kind. Vynckier

5

Alois Vynckier Hector Vynckier Mul ier Georges Stragier LoUise Vynckier Jul es Dendauw

BLEKERIJSTRAAT 6

?

Coudé:riys ,

Franç.T~nghe

Florent: Tanghe Flor .. Ghekiere

M,D escheemaecker

BOSSEBEKESTRAAT

7

,

BOTERSTRAAT

8

;: Franèois Dewulf

, C1EFENSTRAAT 9, ' ö

Emiel Samyn "I '·

'B.Vanhaeverbeke

Wwe Deschry-vere Em.D e$êhrYV-ere, , Jozef :Luyckx~ Deschr:t.Vere '

'EHELG El'1S TRA AT

"10 '

Constant Rebry. : ' , Henri Naert i\.ugust Rebry Kind. Reb~y '

11

'GETESTRAAT

12 1 ,3

''',''

?, •

15 B;EY BRUG STRA AT (1'6' ",' '~. )' , ,i

17

?

Famo Clä.erbout ' ,',

' HARTSTRAAT

;

" ri ~A ndré Naert ' ik . Va:nà:eweghe

0 0J

'.

Famq Demonie

, I ,

.

14

;: H.

.~

. Fam. Demonie

,"

'

'

~' WvJe

Van-gansbeke

' Marc el Mülier-

, Cot:tignies Henri Clae:rbout Kind. ' <Jlaerb out EmielMulier

",

Varideputte Petrus Dewulf FrancoGodderis

F.Descheemaeker HeDescheemaeker Wwe Geldhof Wwe Geldhof


HOFSTEDEN BINNEN IZEGEM .

~

..

'

IS 19 HOLLEBEEKSTR. 20 ' 2I "\

22

Kind. VerI~èl1e Ch.L,Sagaert

Ch .. L.Sagaert

Kind .. Porteman ? Jozef Bogaert

Edmond Porteman Edm .. Porteman Louis Depuydt Paul Verstraete Constant Desmet R. Vanwijns1m'ghe

D'Heere , MoDesünpele

Kind~VerheIIe

HONDEKEN~MOLENSTR.

' 23

24 25

"

26 HOND HOUT STRAAT

':: 27'"

"i, : ' , ...

'

? ? M.Vanackere Frederic Vanackere- Henri Octaaf Dewulf Vanackere Vanackere Fam.Debrabandere Ant.Debrabandere Wwe A.Debm1:andere ? ? ; ,:j:temi Lambrecht

Frederic

Lieta~rt

Camiel Coucke

Germain Coucke \ :'

HULST ESTRAAT

2S ')

?

\

André Lecluyse

?

INGELMUNSTERSTEENWffi ' " , Henri Werhrouck " Wwe Werbrouck 30 ChärIes Gryspeerdt Wwe Gryspeerdt

29

Kind.Depickere Cyriel Maes(verdwEnEn aJs hJ.fSt;a1e )

':: 3I ".:I.'

Kind. Lecluyse

Kind. Lecluyse

Victor Velghe

?

Richard Gi ts

Jozef Gits

KASTÊELSTRAAT 32

KATTEsOOMSTR.A.&T , ." ,; "~ 33 " " .: Bruno Vandêrheere 34 Const .. Vandenbulcke 35

?

't'

' I '

..

Arthu.r Desmet Jules Lambrecht ?

,· , . i ;

Jerome Willems Remi Claerbout Vanwynsberghe J.

. KLIJTSTRAA~ , 36

",

,

" 37

38 , ' '39

',:.:

,':

40

41

42

Gdiel TuytensPerneel ' ? C.VandecasteeIe Rector DegrGote Oscar DegrQote August Velghe Odiel V.d.velde Kind. Geldhof Jules Gryspeerdt Jules Verstraete Odiel I'esmet C '\y.rnkier-lrlillerns Jozef Termote

?

?

!" : , !

?

Antoóri :begroote Loncke Alois Geldhof Louis Verstraete Co Vynckier-:-WjlJans

0

"'4X~0~EA,AI' RD ",. ST~AT ..J '" ' · · ' LbU:lsRebry , KOKELARESTRAAT

Jean Rebry-CIaeys Jozef Rebry

'

44

?

WweVangheluwe . '

Alf .. Vandermeulen

René Rooghe' : Ch . L.Debra1:anlere Cyriel VandecapeIIe

Wwe C .. Vanassche: Cyriel Depickere Albert Vandecapelle

,

.\

:

'.,

"

"

~

KORTRIJKSTRAAT , .45 46

47

Francois Màes " Joye Eduard WaIIaeysDemeulenaere

:~":'

11


.,.

f.~

HOFSTEDEN BI NNEN IZEGEd

.. '~,

..;.......;....,..

._-------"-' -','~

48

KindoBrugge Fa m. Mortier KREKELMOT'ES TRAAT 50 Jan Moerman 5I 01.: . ? : , '. ' . . JmEKELSTRAAT 52 " ~ • .

Her~f': f?r.~.&é j,

.' '.

, I

Scheldeman

C 0nst: ~J) <31J' diigh~ . "or

\., .

, " Röber-t Sagaert E.Descheemaeker

I "

Const.Lefevere

? ?

53

Prosp. Verc'a emert Henri Vercaemert

Kind·I'·Jjpuggel:· ','

" .. ,'.' { '

4.9 ".

?

54 " LEENSTRAA~f

.,55

~.

,

''-

:. . r

'?

,.

,.

. ,.' ,

'

.',

.

. ..

! ~

3'tragier

Victor Wybo

A'löis "Valndè:t-heeren .:J;al1 !1oerman

(verdwen en) -r':" . , l'lWeGeorges ])epickere-Lepercq Omer Sagae-:rt .

<.'~

i

Jules Gryspe erdt RaphoStragier Kind. Wybc Kind. Moerman

11,,;,"; ,"\.

Wrri,E'QEM$r.I;RAAT 59 ",' ('I . '

•• "

;:"'-" JUl~~

": ' 57 "

MANnELSTRAAT

J

?

LENnELE])ESTRAAT , 56 Far:n~'~ S t~a;g ièt LINTIESTR.f!UiT '58: ,"

., _ "..,.

~:

.

Cyriel Ghekiere (verdwenen als hOfstede)

?

1,

,

MASTENEIKESTRAAT Fam.])ejonckheere Rich ])ejonckhee:re , Rich .])ejonckheere 6'1 Fam. Buyse ". Löüis Buyse René Buyse , . .'. MENENSTEENWEG Wwe C.Spruytte Libor Vanackere 62 ? Leonard ·Vanghe Paul ])egro ot e , 63 Kind. Boone luwe Wwe Noyez Cyriel N?yez Const 0]) e j onghe 64 ' ? '65 Ali do r Masselin Wwe Masselin , Ifeprez CyrwDejonckheere C66 Aug.Reynaert Jul es ])esmet? ? 6'7. ' , Allewaert 60 ,

"

'

,

,

, MENENSTRAAT 68 69

"

, I 't ....

' .. , Jozef Cö'u cke

? ?

PoConsto])èjöhckheere

Alois Dewulf Louis Bostoen Gezu.stoBusschaert

Hector Vynckier Kind Bostoen

.

!

~

'

..

..

'

0

Gez~Busschaert

André Coucke (tot 1946) Pieter Constant ])ejonckheere Valère Tandt Camiel Bostoen Cyr.Busschaert


HOFSTEDEN BINNEN IZEGEM MOLSTRAAT 73

Jean Lietaert(+) (verdwenen 1953) (verdwenen) Victu:r Claeys Albert Boga ert CoDescheerriaeker Joseph ·,Dochy Cyriel Wybo-Wybo Henri VianePorteman

Kind.Lietaert

Kind.Lietaert

74

?

76 77 78

Constant Dorpe Kinders .Wyffels Petrus Vynckier Fam • . Dochy

Jules Verfaillie Constant Dorpe KWd Wyffe1s. . Wwe Vynckier . Cyriel Dochy

79

?

? ?

?

GebroedoVroman (Baskes)

(verdwenen)

?

?

René Spillebeen

75

80

?

0

.NED ERW EG 81

OEKENESTRAAT 8.2

OUJ)E-IEPERSTRAAT Re:rni Naert 83 Naert Wwe Vsteenkiste84 Louis Vanstëenkiste " . 'T anghë ? Emiel Mulier85 Callewaert Kind. Brugge 86 Kind. Brugge Petrus Deschee87 Fam.Descheeme.cker macker OUSTINESTRAAT 88 Petrus Maes Petrus Maes AoVanderhaeghe Alidor . Vdhaeghe 89 . , ROESELARESTRAAT ' Désiré DevisMaes en /Lemah:j.euMaes schere SCHARDOUWSTRAAT 91 Fam . V'~d o kerçkhove .' AledsV . dokerek\,": :: i ", . ho,'v:.e : . ' .. .' I

J\.ndré Coucke Jean Vansteenkiste Emiel MulierGallewaert Desmet André Descheemacker Kind. Verslype Roger BostynVandenbuléke

i,

'90

i"

92

.'f

,.

, ,, ?-

~.. .. .

." .' .'.

•' .

.

Jules Vandeputte Bruno Vandekerckhove ?

M.Vanhollebeke Gaston Rebry T.Verdoolhaeghe J.Vandenbulcke Kind. Geldhof Jean Desmet Jean Desmet

93 LeonardT.ermote : i:.Rèmi' B.o St nen 94 Nartj e V. d .ke:rokhcW-e ,\ Pètrvs ' Re bry 95? Jules Velghe 96 Emiel V. d . bulcke EoVandenbulcke 97? ? 98 Petrus Berghman Cyriel Vanneste 99 Petrus Nuyttens Kind. Nuyttens SLABBAERDSTRAAT Alois Dalle Wwe Dalle \ roo Fam . Dalle Alfons Demeul~A.Demeulenaere 101 ? Henri Claeys Camiel Claeys 102 Kind. Verstraete

13


HOJi'STEDENBINNEN I ZEGEM X

Wwe Stragier

Vict("!r S tragier

Ca miel S tragier

'Joseph Vanassche

Remi Velghe

Pieter Velghe Bar1?ara Geldhof

Alf.])emuynck Prospo])emuynck

Vandérhaeghe

Karel Sèhietgat

STUIVENBERGSTRAAT I03

ChoL.Brabant

VAART-NOORDKAAI 104 105

Fam. Velghe Familie Ge ldh~f

VAART-ZUI:bKAAI 106

?

VIJFWEGENSTRAAT 107 108

Jozef Vanhaeverbeke ?,

Kind.VanhaevertekB Henri Stragier Al()is Gryspeerdt Jules Gryspeerdt

VLIETMANSTRAAT lOg Fam. Masselin WAT ERS TRA AT

Ivo Masselin

Camiel Masselin

110

Alois Scheldeman

Jul e s Lava ert

F.Vandecasteele RichoGhekiere

Pecceu René ]) e brabande re

Felix Neyrinck

WINKELHOEKSTRAAT 111 112

Frans Va ndecasteele . . Constant Ghekiere

,.,,' . '" "_4" ,

., .

14

•• I

."

t"'"

t"

" " ,;,:" "

' " ":'::,',','.','.',','::",',':,'::;',,':::;:::::::

"

"

,.

"".':;,'::

~

:::::

i:

~::::; ~

~~;:::::;:::"

••• "

:,:-:.:.: .',: ,.':.;"" ,." .


i..

:z CD

z

"'r

~

Q

~

~

c

C/)

0

:z en

..

m

~

:c

~

~~

:D

~

C) ~

N

Cl

-< E-

U)

GIM.. , . Ot: L..Af"IOW f G

..... Tf. A\.OO P

TA~""ACwl. VE AocEt A-


BEMEENTE EMELSEM:

.~ \

o o \

.\.

\•

UJ

t-

\•

UJ

z:

u

..J

... LESENDE _

.. -

eoEMEENTEIS~EN~

~TEEnWEG

------

GRINT -

OF

LANOWE6 ~

VAN

eo~OOT

TARMACWE.6

z 153

WATERLOOP

160

159

""EIILE8EKE

8~

VAN GOEl)

OP

TEN ;]1\T,(E

DE

W,;J~

'82.8.

11

'DE '-'E.STER."

'T 'PRINSE-

TE EME\..GEM


.-

J_

",'r"

.

;

;

De eerste 81 kopen maakten een hofstede uit "ooogenaemt DEVRIJE BROUWERIJE ••• gebruycktCter uytzonderinghe van den vier~e:ri koop) doorSieur Bruno Vandenbussche en consoorten ten avenànté van zes honderd :e eh envlJftig gulden 9 drie en veertig cent by ' jaere boven de contri butien" "Den vierden koop is g e. bruyckt door S ieUt" Pe-trus Vantomme . Van: deze hOÎstedew~r en de hofplaats en het grootste deel der bijhorende landerijen ' en meersen gele g en in. de onregelma ti, ge vierhoek !!lngesloten tW3 sen de 'Brugstraat 9 de Mandel ~ de Pa st.orlJbeeken de Kastee'lstr~a t. De eigenlijke hofpia ats (koop 1) lagdaarom~,rent , waar nu hét goederenmagazijn van de NoM.BoS " gelegen iS,"1 Het huidige straatje tussen de drukkerij , S.trobb e ·en de ,huizen langs ,de Brugstraät ( Ba ert' s hof) was ' de weg die deze, hofplaats leidde. .. ' 0

0

0

.".

.............. .....;..... ....... .......

8'7

.... '.

;.;

....,....,. ..........;;;;',...",.. :.J

'.

I

,

";

\,

\, \ ..

\

\" \

\

.. \,

......

<;\.~•...•••.

.,

...............

..,.

..........

............. ..•••.

../

... .

\.

\"~ \ \ "". 1

...

-' .~s

Y ". '\

0/<'

' .

,'. '\

...............\

....

--,.:)\

,t

"g. ' ','

. \\

.........

'

\,

\ . \""

\\ .

""

\

\ ""

. . ..".>\:. • •••• • •

\.

"

\\

....... .....

LJ.

, \ (;0\ t;'1 / ,,,\:., ,,, , :,,\~,........ , (

,

\,

.

,

,',":

"

.

·· ~. \\..,'. ,; .,. ~:. . . . ~:~.::<". .....

\

, >\:~",: 8 '" \: i


---------,_ ._._ ----,--~~ -

VEHKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN Deze , hofsteÇlewas het vroegere landgoed van :de heren vf3.n lzég~:rh'"' en ?àno.erus, l}-ö,emt ~9-ar 'l ~~ :1644 'Jîbg' , Uh~t ' 6uçl~Çasteel" Een 'kasteel in de liiiîdige "zin. 'van het woord zal h~et wellicht nOQit . ge:-v.eest zijn, ,':Je:l een k:j.eine Wp.té:rb~rqh\1 ~.~oz, • .een, vérsterJst:e . hofstede op' een>. kl e ine ~odemve~h~venh~Hlo'jj i,rniótf-l , omringd van grachten t :e m~ddën deMändelme~rseno Op de kaarten bij het Landboek v'àn 1746 komt zij nog voor a ls helemaal vmringd met grachten. Of in vroegere eeuwen de heren van Izegem hier min of meer blijvend hun woomplaats gehad hebben, kan niet met zekerheid geze 9d wordeno Wij zijn genei,g<t t?t.de, yolW:I?-dt; for~;t9-e~ing: sommlge heren van Izegem :!zull'e.:J. ' hler., V-:an tlJ P. i :tiö t t1:';'J.d V;E!;rbleven hebben en dit tot in 1531, tijdstip waarop de heerlijkheid van Izegem overgegaan is naar het geslacht Vilain van Gent. Wij veronderstellen' dus dat ,d,e , heI.'en van Izegem hier nooit bestendig v e rbleven hepll'èra. , en hier hun bij zopderste WQonplaa ts niet hadden.Wi·j zien immers d8.t reeds in 1228 Boudewijn, . heer van ':Izegem, een akte ondertekent,- waarbij hij een vi erde deel v.an zijn ti ende te RozebekeChet betreft hier Oostrozebeke) afs~aat aan de abdij van Eename, akte waarva n het slot luidt: IIActUIp.apud Burst ih domopredictj, Balduin~·" of "ge daan te , Burst 'in de woning -Van vQornoemde Boude" , , ,\t;\i,jn". Volledigheidshalve moet hieraan toegevoegd worden , , 'da't d,iez.elfde ,akte' door de vrouw van Boudewijn, l\gnes , goed. , ' g ekeUrd 'w ordt te Iz!?gem zelf. Ande'rzijds oesta'a t er -van Bou';" dewijp eveneens :een akte, gedateerd uit 1220, die te ' Izegem ondertekend is, zodat wij mogen besluiten da t · 'deze heer van lzegem beurt el,ings te Izegem ' en te Burst en mogelijks ook "nog op arldere·,:·pláil.t s.e n zijn v erblijf ha.do ' Indïen /hier ooit ·h~~en"·'b'estendl'g·' v~rb' léve~.· heqb.e:r.1.'/ dap.. zliÏ:";" len dit' naar alle waarschijnlijkheid alle'en de oudst bëken"'de zijn, ' nl. Folkardus en Alwoldus van Izegem, di'e .~ee ds be"') kend staan in 1080, alsmede hun onmiddellijke lfazaten, die 1.' aan Izegem hun naam ontl ee nd hebben'i> ", " 4

Anderzijds mog en wij toch v e ronderstellen, da~ook o nabDven­ geno!3mde Boudewijn de heren v an Izegem hier v a n tijd.tot ti~q ' verbleven hebben en die hofstede als een: soort buitenJt~!'blijf beschouwden, waÇir ze de zomermaanden doorbrachten, '; .·.,"terwijl ze voor de winter t e rugkeerden na$,r hUl' steen of 'stenen huis in een of andere stado Dit zal mogelijks wel het "' geval geweest zijn tot en met d~ van Stav.ele' Sp · In 1555 bevestigt Margareta van Stavele , vrouwe yan Jseghem. en echtgenote van Adria,a n Vilain, de afstand v,an een deel der ·familiebezi ttingen a an haar n eef Filip,s :van Stavele Het · betreft hier de heerlijkheden Hàveskerk'e , .' Estaires, Zuuthame+ en Zuutberquin, thans in Noord-Fra,nkrijk '.gelegen. De oor- . kpnden betreffende deze afstand 'z ijn meest'aP' onde rtekend 0

. . . ..... '. .

.. .)

~

it"

'::: ~.~, ..:.:' -r ,...~ :. I ,

,-"

, . I,'," " ,')

. .!" .


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN iiihaa;r kaste'el ,te Estaires; d och éèn ervan, deze van 21 juii ~555 t is é:)1id~rtekend v6br de schepenen van Kortrijk ",en l amaisonseigneuriale d'Isenghien". ' . Hier~i t merien wi:j te mogen besluiten f dat de :\leren van Ize .... gem minstens tot halfweg de ' Ibe eeuw hun l andgoed in onze stad zullen onderhouden hebben om er nu en dan te komen ver .... blijven. Van de Vilain' s; zal 'zich wellicht niemand hier ge v~~~igd hebben, aa~gézieri zir~ oorspronkelijk hun vaste verpllJfpiaats hadden te G.ent en op hun kasteel teIJ'jmme en ,later ,te Parijs 'en te Arlay Izegem was slechts .een van de vele heerlijkhed.en die zij bezaten, maar het moet in hun ogen toch een der voornaamste geb leven zijn,aangezien Maximiliaan Vilain in 1582 graaf van Izegem werd .. Hij k on evengoed graaf van Kalken1 R,~ssf9ge:rh , 9int-Jansteen, Hem, Lcmme ('f een andere heerlijkheid geword'én zijn, aangezien deze hem alle to ebehoorden • . Van hein zijn bovendien een paar stukken bekend gebl even , die te Iz egem"' ondertekend werden, wat bewijst dat hij zijn landgoed alhier niet 1\.elemaal vergeten was '. Wij veronderstellen, da t . zijn nakomelingen hi~r nooit meer verbleven hebben maar lseghem steeds als een van hun bijzonderste bezittingen zullen be,schouwd hebben", ' aangezien zij prinsen van Iz egem werden toen zij reeds 'tot de Franse ade l behoorden. ' . ' .: ' . ln 1828 i s di't :üud kasteel geworden " een hofplaetse ~ bekleed metwoonhuys, sQhp.ere; .p eerd-koey-:- schaep- en zwijnsstallen, waegenhuys ' ovenbuer en vo.prd e r e edeficiën, groot omtrent vieren vijftig roeden, . aev ene~ 'zeventig elle.n ",. ". Ui t , d~ vocirwaard8'n? . diebiJTa.'e verkoping van de "hofplaotse" gesteld werd.en~ valt weleetl én ander ept:e makeh betreffende de toen heersende gebruiken en toestanden~ Zo lezen wij: u ':b~n ' aerdappelkelder op het hof is 'tb eb ehoo'rertde aen de pagters .'als denzelven dcio-r hunne voorzate'n " 't hUnnen koste g~IIiaekt ' geweest ,hebbende;z'u llende ' den! kooper :gehouden zijn te' eynd i gen niet ", s · pagters l uopend'en pagi ', . den gézeyden kel'der te aenvee r den,: eri' ,overtenemen in halfliggéride, half staende weerde' "t en zeggen: va:n expèrtën vi:ih 'wed'erszyden te ' "kiezen ~ " ' . '·,,,' Wat bétreft de stroy,ehdaeken op de geb'ouwén staende op de voorsbhreven hufplaetse, welke depagters àls opvolgers van 'hunne . voorzaeten by prysie in leening zij'nhoudende, zal den l5:ooper treden in deplaets van denverkoope'r, a::n.'· ten afscheeden>'van dito pa'gte~s van deze v ersl egtingte ontvangen of hun de verbetering te betaelen als~irB.erbevind." . Ir, D~, bekost~ging;en van de pannen liggend "p "t ' dak van I t1G , ko.eys tal, ,ml tsgaders de uytgaeven voor daghueren van dezel':' .\ "' ver t e leggen 'en te bezetten en der moortel ,daertoe gebruyckt, Q

,' .

', , '

.J

~

I .

• • • •1 ~ ,.

• • ~~.

;'~', '.,' ,.~., ,t

,

... ;

.

,

.

.


------_._---------- ._------.,.... -----_._-_._----_._ ---VERKOPI NG PRINSELIJKE GOED EREN -----':, '

"

~

) . ' ..

als mede de daghueren van 't sleen der l a tten zyn gedaen ge weest door depagters ~ den kooper is gehouden van h\.ID daar voor vergoedeniste doen teneyndigen v an hunnen pagt in de :staet gelyk dies zich alsdan zal bevinden 9 volgens prysie ;dan of t e d'o en door mannen hun' d ies v e rst aende wederzydig . tekiezen lt 0

Aengaende de vo ordaken v an de koey- peêrd- enschaepstallen,die 'gede:lct ,zyn met acht of negen reken pannen 9 dezelve . zyn ' toebe:Q.o.orende aan de 'i)agters als door hun gemaekt en geleyd geweest b.ebbeyrdeg denkoope::r .Z'Jal daer ove r konnen handelen en ' OVe:reenko)1le:n met de pag ters ' indi en hij het gen ad i g , . ', '11 ' . ... . . , . , ' vlnd . .. ." ..' . ,. Buiten de hofplaa ts 9 die koop :çuitmaakte, omvat te de Vrij e Brouwerije verder no g de kop en : 20 een ~oveni e rshof met z aeyland en t wee cynge lkens bosch t en noord- en oostkante. 3. eene partij e zaeyland, .genaemd het Lo g tingstuk 40 ' eene pa rtij ;e zaeyland, genaemd de Kwecke 5. eene weyde . genaemd de Pe e rdeweydeo ' 6. eene weydeook genaemd de Peerdeweyde . 7. eene partije zaeyland genaemd het Langestw{ o 8 0 idem, ge n~ emd het Binnenstuk. '·.9. idem, . gen aemd h et Meefsches tuk. :1;00 .eene 'partije meerscho .' 11., eene partij e z aeyl and ' genae:irl.d d.e, Ti enhonderd • .: . .. Uit d e . n a uwkeuri ge beschrijving van deze partijen en de aanduiding v an h~li gg ing in de v e rkoopakte en door vergelijking met de k äart .ui thet Landboek v a n 1746 konden wij een betrekkelijk juist si tnatieplan v a n de ze pa rti~j en opmaken, zodat wij ook de v e rno e mde toponymenkonder situeren. Met de Vi-ije Brouwerijegingen àok samen de kopen 1~ tot en met ~4, zijnde " eene pertijezaeyland ·genaemd den BOSSEKOUTER., . paelende noord de Kast ee lstrae-te ; "oo st het BaesstraetjeÎl. ~ zuyd d t Arme Schole(en' andere êigenaars ReVo) en west de eigendommen in de Marktstraete". Tn d e richting noordzuid werd de Bossekouter daar omtrent middendoor ge sneden door de . "-dreve naer , d' Arme SchQle". )', i; " i'

, 0

.

'

. ;

"

0

0

"

:~

..

,

0",

r'

,

"

.

])eze ' dr?ve is nu officièi:;l de ~ossekouter geworden, een mind.er , g"el~ige ,:r:-aam voor :e~n we~, a m;gezien ee~. kouter steeds , \.. eenpartlJ z a alland aanduldt en no olt een weg Maar wezen ::., .'b we ni e. :t.te1;:i e skeur~g en verh ~ ~g enwij e:: ons li ev er over, ~"J da t a ldllS dle toponl em bewaard gebleven lSo TIe n aam v a n Bossekouter korrit voort v an het . ho·f '·v a n de' Bosse of v an de Bosseni ers, nu h e t ])a mberd y da t npçle , zuidkant,va~ ,.deze kouter paalde~ . 0

.,

o

LO

He t Bae sstrae tj en, da t de oostergrens van deze kouter ui t-,! maakte f n~ officieel Keunhagekouter en in de volksmond


·:.1·.··· .

VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN "Strobbens 'gangske " r" ontleende zoijh naam aan , de he:r'bergof · " hbfstéde è"Dert Paèrs!' ,: 'die volgens dé register ,van de XXe penning< in 'd e Gentstraat gelegen was en waarschijnlijk de \.iesthö'èk-' van d:it, straat je, met, de Gentstraat uitm..'1akte. De kOP8Y). ,A5 -tot en met 5'4 vormden de Hahaboogkouter , die ,eveneens ,tot :dè , Vrij e . Brouwer;i..j"~ behoorde ~p , -geleger. was Gussen'!h.etBaesstraetj e.n , ,d.eKastee,lstraete ende Beke. Hij omvatte grot.e ndee ls de ' g~0:riden . VÇl.p héthuidige rustoQrd vqor ouden van dagen en ontleende zijn nai31Il ',EL.a n het hof van St. Sebastiaan, gevestigd -in de Neerveurst in de Kasteelstraat, thans het huis Gi ts Bossekouter en Handboogkbuter"werdenin 1746riag vermeld als een :ènkele partjj t genaamd ' de KeunhtJ.egekouter.-: Le Kéunhage was tnen de ' huidige- Kasteelst'r aa t 0

"

0

,

.

Nc:g s,t eeds beh;rendtot de Vrije Brouwerije, vinden wij" , làngsd"e w8:;l,t kant van de "Brugsche straete" de percelen 56 't ot én met 60', die ' "den Grooten Galgemeerseh" uitmaakten, ' waar vroeger de galg der heerlijkheid van Izegem stond ,])ie galg staat nog afgebeeld op de kaart van 1746. Aan die Galgemeerschpaalde op .de . zuidkant het Galgestuk(kopen . 61 & 6-2). ,, 'Ke pen, 63 . tot en met -81 'waren te Emelge:rn..gelegen " doch maakten eveneens deel uit van :de Vrije Brouwerije. K()pe:n.64 tot en met 79 vormden samen " eene partye zaeyland, genamendden _Emelgh~m-kC'ut8r, pq.el.ende _Qost ,de, dreye, nÇ)ord d~ strae,t e 'van lrigelmunster mier Rousselaere"~ ' Zuid 'daaraan ;l ag nqg een partij zaailand "gênae:rnd het Avmidbr')odj e " ~ (Koop 80) ..: . .; ' . ' . . . .', .... .-, . Te Emelgem 13.gen ' üok kcop ' 63 "den. Emèlghem-m8erscp., l?a~le:fîde zuyd den Mander" en koop Ol "ook genamend den :Ernslghemmeersch paelènde zuyd den Mander en west Mi' C,e;'r,t;ü"'de Montblano" • 0

0

'.

.

0

00

"

.'

.'

.

0

'Aängezien het Landboek van Erilelgem anno 1746 :enkeleti jd geleden door het Gemeentebestuurvari E111elgem evë:rgemaakt werd aan het Rijksarchief te Brugge, kenden deze partijen-, n.iet nad er ges itueerd · w,o rden. '" ::-'o:;Inhaar gehee l was '- de hofstede de Vrij e Brouwerije Ut f;sÇimen groot , omtrent zeveh '-entwintig bunderen, elf' Tcéden, zeven en zeventig ellen" (ruim 38 ha • .) • Eigenaardig "genoeg maakte de ', weide : tussen Wal en Mander (kopen . 87 en. 88 ),die eveneens eigendc-m der · Pi'i':l$èn was, geen 'deel ui t ,van deze h0fstede. . " i Op eÏe ' q.èrde dag : 0-e'rd de verkóping' v-tiri de hofpla~ t~ ! met de ' ,:daaJ;'aan palende gronden (kopen I tot 10) opgeschorsto Koop 11, de Tierihcriderd, ging naar Sie~ : Guillie lmus 8-i t :s ? :q.erbergier te Iz egem , mi ts 'desom van 1500 gulden, Geheel de Bossekouter werd bij accumulatie gekocht voor deL som van 2750 gulden door Sieur Eugenius ])e Lobeau,- meesterQ

.;.".

q1


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN kuiper te Izegem. Achtern.f bleeJr dat hij voor e i gen rekening slechts drie kleine peroe eltjes ge ~ooht had l an gs de Kastee lstr~at (kopen 25,26 en 27). De kopen 12 tot 15 waren be~ stemd voor Augustinus Van Campenhoudt, zilversmid,en Catharina Van Wtberghe, weduwe v an d'he e r Petrus J)evos, fabrik a nte van hoeden. Joseph , Vandenbogaerde-Maes, koopman, werd eigenaar V'àn <le"percelen 16 tot 19 , terwijl Joha nnes- Franciscus Coolen, ,' medecinae doctor, de. percelen 36 tot en met 39 kocht. PetrUs Va n Meilaerts, '~ ev en eens fabrikant van hoe.' den, verwierf de pe rcelen 40 tot 44. Al dez"ê kopers waren . gevestigd t e Izegem . De r est v a n de BosBekoute~, nl. de kopen 2'0 tot 35 p g ing maar Mr Jan de Pe lichy, ' grqnd e i gen aar t e Brugge Van haar kánt v e rwierf Maria~Josepha , Azou, weduwe van Jós eph ,-- Wydooghe , bijzondere te Izegem, bij : àCCUIIlulatie gehee l de Handboogkout e r voor de som van 2563 ' guldens. 95 c ent. Koop 56, 57 en 58, de Grote Gàlgem,eers, wer,d en ingehouden. Koop 6I, de 9,ost erhelft Van h e t Galges tuk, ging n aar Maria' Josepha Azou voor de' som v a n 855 gulden. Dewesterhelft van h e t G~lgestuk,koop 62" g ing naar J .B" Tanghe y t egen 1170 gulden. 0

0

,

J

t e Eme l gem vonden de volgende kop e rs~ Gebro e ders, Ludovicus, An ge lus en Augustus Arigillis" fabrikanten in ka to en en te Iz egem; kbop 63, de Eme)-gem-meers, voor 1600 gulden,. - Pie t er:)e ' Ge8 st, koopman te Ro~selare; de Emelgem.,..kouter r kopen 64 t'bt 79-~ voor 2400 gulden" Joris : Van Ackere, schoenmaker t,~' Izegem; het AvoYJ.dOroodje, koop 80, voor 200 gulden. ' " " - F e rd1lldnd Clement, vredere cht er te Izegem: de'Emelgemmeers, koop 81.

De

LL

perc e l~n ,-,

Acht maanden ,.later. werden de ingehouden p e rc e l en nogma alS te koop gesteld.. De in$t e l had plaats op 24 februa ri en de verkoping op 17 maart 18290 ' Opnieu1.r! ging de hofplaats v an de Vrij e Brouwe rij e met aanpa lendeperc.e l en ni e t ove r. De Grote Galgemee rs (kopen 56 tot 60) en de daa raanpalende kl,eine percee ltjes nr ,. I22 tot I29 g ingen naa r F e lix Vandewa lle, fabrika nt te Izegem, v oor de sOn). van 2740 gulq.en. Laatst geno emdlJ kleine peré'ee ltj es waren acht e r bestemd voor Franço is Bareel, "lid van de Algemeene Rekenkamer te Brusse,l" .Op d,e z..e lfde v e rkoping kocht Baron ' Jan de Pe lichy-VELn Huerne, grona,.:e igenaa r ,te Brugge, 3 ro eden 45 :e llen, -"w e z endè de dreve leidende van d' a rme schole naer de Kasteelstraete, de,e lmaekendé v a n den zoo genaemden BOsse""! kout er", dit voor de som v a n 30 gulden.


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN Uit d.eze twe ede mislukte openbare verkoping werd waarsch~. jn­ lijk het besluit getrokken ~ dat het beter was deze percelen afzonderlijk en uit de hand te v e rkopen~ TIit gebeurde inderdaadtijdens de volgende maanden en zo vonden wij de volgendeverkopingen terug: - op 17 juni 1829, ' aan Josephus Van 'H uerne- deS:chiervelde ~ ,.d e toenmalige eigenaa r van het 1çasteel Blauwhuist ' a ) hetLangestuk~ koop nr. 7. , " , " b) het B;innenstuk, koopnro 8o ~.,' c) het Meerschestukykoop nr. 9" a lles samen voor 'de som van 4090 gulden In ;de verkoopakte ' wordt gespe cifi eerd, dat d~G _helf t van de g r a cht ten noord'Em v a n deze drie percelen met deze mee.gaat. Ook de volgende bepaling treffenl1ij aan :" TIen uytweg der verkochte ,l a nden 'zal genomen wórden a l ' den noordwe.st-hoek v a n d.e pa rtij e ,'het· Mee rschestuk, lo opend e van den gezeyden hoek westwa a:rt~ ' tot , op d ' hofplaet-sè,van de gewezen hofstede de Vrije Brouw erije .en daÇl.r zuidewaarts kee,rende 8rl, lo opendetot op ,de. ' Ka st ee l- en Brugsc'he straeten"o 0

_..

I8?9, aan)l:rn~ldus ]) avid, olieslager t e Izegem : ' n) het Logtin-gstuk , ,koop 3 . ',:' ,", b) deï. Kwecke ' (of , Kweeke-), ,koop 4, samen Ygor .JOOO gulden.

- 'op-', 22 juni "."

', 1.

,

Hij 'h eeft eveneens ~itw~glangè de hofplaattJvan de Vrije Brouwerije maa r mo e t zelf uitweg verlenen voor de twee peel:1der"eiden , en , de drie ·-pe rcelen hierboven.,? , die eigendom geworden zijn van de heer Van Hue rne - de Scrp.ierveldeo - op :de z!E; lfde dag, aan Karel Van Ruymbeke, "oxi tvanger der directe belastingen en van d'in en uytgaende rechten en ä ccyns:en, wonende tot IseghQm": een pa rtij me e rs, koop I~, voOr , 1310 gqld en . - op 23 sept embér , 18_2 9, aan Ka;re l Benedict V ander Meersch, :,koópman in wijnen t e Izegem: ,' 'DJ · G'e n'hofplaetsevoor?ien vanwoonhuys, scbuere, stallin,,~ g,E(n , wagenhuys en v;aord ere gebouwen met een ,boomgaerd, hovenié rsbof ~ ' ~~eylanèl, twe e , cyngelkens I'1poschen twee weydèn :(" ,gë.staerl' ·€n ge l egen tot Is eghein t "oost .a 'e n de ,...... stad,'d ee l ge.maekt hebb ende v an_de voor dezen hofstede de Vrije Brou\,!e'rije o ' '" . Het:.: betref;t hiet .,,de ' kopen T en 2, en naar alle waarschijn"· li:jkhei:l::çl8.,,'twe.e . -weiden, ko:r"en 87 en 88, tl1S sen de Wal ,en de Ma ndeÏ'. \ ' b) een weyde igertaemcÎ' de peerdeweyde 9 koop 5 a c) een weyde !oqk genaemd de ~~erdeweyde, koop b. ctlles samen vjoor 5150 gju,lden o Hij moet ui t'\;J1eg verlen ert voor de vro ege r verkochte perceleno i i. "

LO


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN Hiermede was de Vrije ;ç3rouwerije verkaveldo Z,.e Z'ou met de tijd omz eggens helemaal vèrdw ijnen~ aangezien later vaart eh spoorweg doorheen diezelfde gronden gètro~~n werden9 .; - Viat · de - andere kleine kópen te !zegembetreft ~ka~ nog vermeld worden da t de peröelen89 tot I02, in de, hoek tussen Wulvenstra at tm Brugstraat , r ee ds bij de eers ~te verkoping overgingen naa I' Ga·spard Charles Maes, grondeïg·e naar te Ize: gem f en François Loui~ Bareel 9 lid van de Algemene Rekenka~ ; mer t e Brussel voor de som van .1360 gulden. Dezelfde :Maes kocht alleen koop 103 voor 1040 guldeno De achttien. kleine p erceeltjes~ ' kopen 104 ·tot I2 I f op de n;oordkant van ' de Wulveri::ltraät~ werden in 1828 eveneens ingeh9uden, . doqh werden inde loop van de jaren 1829 tot en met 1833 uit de.handverkocht aan verschillende kopers, 00 Il!.eaS'1n' Sieur Judoous Van D66rne, m.e.e ster..;;schöenmaker, Sieur J Osephus Dèvos, S i eur Gáspard Maes f Ludovi'cusDesmet, win':kelier.; Joha nnes-]'rancis·c us Devos, · meester-borstelmaker 9 J oa nnes . Baptist Va ngae le, meester,~hakker én \"e Philip-Balthaz f-1r Denys d . In dekC?opaktè'9- vlbr;Clt d,èWhlye*~traat dan e_c~-te:r verme ld als Vêlstraete of ' Kastahj edreve .

v

L,

'

.

f:

'''' ' i

.

,

L4

I

~.

I'

.\

,

>;

0

'. ,1


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN Vlo HET HOF VAN JAN-BAPTIST TANGHEo --- - ------~~------~~----------

Koop I30~ "eene bewalde hofplaetse 9 voorzien van een woon's chuur 1 koeystal 1 overbeur 1 en andere edificien 1 met boomga ard en logt ing mitsgaeders eenen uytweg of drevekentot in de Nederweg" heette in 1653 "Het Zaegsken", dit volgens Pastoor . Slosse in zijn aantekeningen uit het landboek v~n 16530 Ze was in 1828 gebruikt door J.B.Tanghe en was gelegen in de oosthoek v an de Nederweg en h e t toenmalige Manderstraetje, thans de Kachtemstra ato Te oordelen naar de ka arten uit het l andboek van 1746 l ag de hofplaats op een vijftigtal meter van de Nederweg 1 die l angs het voornoemde dreveken kon bereikt worden4 :De spoorweg en de huidige .'i. lbertlaan moeten er rakelings l angs vo orb ijgegaan zijn • . Oost van het dreveken~ palend aan de Nederweg en aan de hofplaats~ l ag "een~ partije zaeyland genaemd het Poortestuksken"1 kopen 134 tot 137. Tot de hofstede behoorden nok de kopen 131 en 132 a lsmede de percelen 138, 139 en 140, die zich van noord tot zuid uitstrekten tussen de Nederweg en de Roeselarestraat en die beschreven worden als "paelende noord den MEULENTIAM (koop 142) en zuyd de straeta naer Rousselaere" alsmede koop 141, "een par·tycken zaeyland, genaemd het DlfiVEJONCK, paelende oost den Meul endam . " Eigenaardig genoeg behoorde niet tot deze hofstede " de Ros of peerdemolen met zyne to ebehoorten ? staende op · den cour 1 iienwelken is deeluytmaekende van de pagt van den Iseghem-mol e~ (zi e verder koop 142) ge bruykt door Thomas :De Brabandere en die op den ge zegden cour zal mogen blijven staen tot op het eynde van de pagt". . . Zoals wij vr~eger r eeds verme lden ond er de a l gemene verkoopsvoorwaarden werden evenmin verkocht de vissen in de wal van de hofstede, die "ge reservee rd bleven voor den v erkooper"q J.B,Tanghe kocht zijn hofplaats samen met de kopen 131, 13 2 1 134 tot 137 f 138 tot 140 voor de som van 6530 gulden. Hij .schafte zich ook de west erhelft aan van het Galgestu.}c voor 1170 gulden. Koop 141, het :Duyvejonck, dat voorheen ook tot de hofstede behoorde, ging naar de molenaar Thomas :De Brabandere 1 voor wie het zeker me er waarde had dan voor de e i genaar v an .'t Zaegsken. huys~

L5


64. . . . . · '\!ClI a;

VII.

D~

c.

DRI[ ': ',

; .... . ',

' :~ ",

.....

,' , '

Op het grondgebied van Izegem stonden twee molens~ die eigendom van de prinsen en banmolens waren~ waar hun ond erhorigen hun graan moesten lat en malen en er een deel moesten van a fstaan in natura 'ien l a ter in geld, t en profijte van de heer. ' Koop 142 was "een koorn-:windmolen~ genaemd den ISEGHEM-MOLEN, . met deszelfs . molendam~ .o ~ .gestaen en gel egen tot Iseghem, digte west aen de stad, paelende west koop 141 en noord den Nederweg, in pachte gebruykt benevens eenen Ros- of pe erdemolen staende op d'hofplaetse gebruykt door Sr. Joannes;..Baptiste Tanghe". , Deze winq.Jllolen wE;rcl s amen met de' Duyve jonck voor 2000 gulden gekocht · door zijn pa cht er Sr ThomaS De Braba;ndere, die er waar'" sch~jnlijk geen s lechtÖ zaak aan deed, aange zien hij voordien ja~rlijks een pacht V 1;l:p. 231 gulden' moest betalen. Later werd de molen :n.aar zijn eigenaar IIBrabant' s molen!' geheten. Hierover han.... delde ElH.Pieter Declercquitvoerigin de voorgaande nummers van . · '. 9nze periodiek. De tweede banmolen wa s "eenen koornwindmolen, genaemd den .B9SC~MOLEN met. den molendam, . woonhuys, Ros- of peerdemolen, andere ,eÇlificien, enzo daermee gaende •••• gestaen en gel egen tot Isegp6Pl" zuyd verre van de kerke, paelende zuyd de strae te van IsegheninaerMeenen, west een zekeren binnenwegooo". He t geheel werd gekocht door deuitba tende pa chter Sro Franciscus Ghyselen, die het voordien huurde " t en prijze van twee honderd een en dertig guldens tvlee en v ee rtig cents by jaere". De Çl e):'debanmolen van de prinsen v an Izegem stond te Emelgem, dat doorheen de . ee-t:t,wen met Izegem één h eerlijkhe id, . later . één graafschap en prinsdom uitmaakte. Inkoop 144 wordt hij beschreven als ~ " ' : eenetJ. kooren-windmoleh, genaemd den Eme lgh~m-molen~ met molen" dam: en eenpercee'lken zaeyland oost en noord daera en, noord west --van de kerke, dièhte oost bij d'herbergEö; gen0emd de VI:TFWEGEN, paelende zuyd den weg van Ingelmunster naer ROUBselaere~ west den weg na tt Blomgat". Hij stond dus in de !lpordoosthoekvanhet kruispunt Earonstraa t-Reeperstraat. Met de mol en gingen samen koop 145 "een woonhuys en dependentiën pa elende west de straete na Iseghem en noord de gonne naer Rousselaere ll en koop 146 "een perce el zaeyland pael ende oost den weg na ft Blomgat en zuyd den gezeyden weg na Rousselaere". De drie kopen werden samen voor 2400 gulden de e igendom van Isabella Baert, "ms.e rderjarige dogter, landbouwster tot 1seghem". De ni euwe eigenares was de halve zuster van Bruno Vandenbussche,pachter der Vrije Brouwerije. 0

0

LG

•.

' :


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN ''''.

:

VUl 'i k.

~

t=:MELGEM

'.

..

AAN "1)~ LlE5TER'~

yoor; Emelgem vermelden wij reeds de Emelgem-molen, de Emelgemkouter, de twee Emelgem-meersen en het partijtje zaailand het " Avondbroodje. , , De prinsen van Izegem bezaten er echter nog eendertiental percelen bos- en , zaa iland, ge legen noord en zuid "de stra ete v an Cruypenda erde naêr Meulebeke en oosten west "de " s traete na er Ardoye". Aànvankelijk meenden wij deze percelen te mo g en~itueren rond he t kruispunt v an deze wegen op de huidige wijk Kruipendaar',' ae. Doch al deze bezittingen worden vernoemd als liggende op het " grondgebied van Emelgem, terwijl bedoeld kruispunt van Kruipend~ " aa:r;-de gele gen is op het grondgeb ied van Ardooie ~ De grens van Emélgem passeert immers op e en kleine honderd met er ten zuiden ya n "het kruispunt. ' , Anderzijds kan men bij , de pe rcelen gel egen ten westen van de baan Ize gem-Ardooie ook moeilijk spreken van "paelende n oord(of zuyd) de straete van Cruypendaarde naer Meul ebeke". In dit geval zou h e t immers moeten luiden "van ç,ruypendaa rde na er Cachtem". Deze percelen mo eten dus meer oo s twaarts gesitueer d worde n, 'l:oevallig zagen wij op de tentoonstelling "Rumbeke door de eeuwen heen" de kaart van Vlaanderen door Ferraris, dagt ek en end uit het jaar 1777. Hierop bemerkten wij da t in die tijd de baan van I z egem naar A,rdooie niet over het huidige kruispunt Kruipendaarde li e p, doch dat int egendeel de grote verbindingsweg tus s en Emelgem en A rdooü~ , de , w~g was van de Vijfw~gen naEir de :Giester, di e , v an da ar r echtd.oor noOrdwaarts liep oyer ) de ' VIeze :' naar Ar dooiel,iLn ,." feite dus de huidige Vlezestraat. Welnu op de wijk De Liester ligt de grens van Emelgem met Ardooie . reeds een 130 meter ten noorden van de weg Kruipenda ardeMeulebeke, zodat het mogelijk wa s de bedoelde 13 perc elen alle Op het grondgebied van Emelgem te situeren. Achteraf bleek da t dit zeker de juiste ' ligging was, aangezi en wij op ,~ hetka da straal plan van Popp uit h e t jaar 1848 nog mee rdere eigenaars vermeld vinden, die twintig j~ar te voor deze percelen v an de prinsen van Izegem afgekocht hadden.. " " Rond dit kruispunt ' op "De Liester"vinden wij nu ' de volgende kopen: ' '. " 'J(oop 82 :ieéne :'~ partij za ailand\gélla amd','Den ' Groot enMost". , KoópI47:ee~e · pËirtijè bosch genaamd a " Ha ppe. Koop 148:eene ' partije bi"sch genaemd déLaene. ' Koop 149:eene partije bosch genaemd den Kleynen Most ..' Koop I52:eene pa rtije bosch gena emd de Zeewaeters of Princebosch.

l7 "


.

.

,.,-;--~ , - -'~''''''---''. ""'~ ~-----,')."...-.-.,.,--~~.,.,---.."..,-~-~, _ ...-.,---~,'---'-~-r---~"""'-"-~ --'- '- ---

VERKO;PING FRI NSELIJKE GOE15EREN _ltS;

. 1 .;::;;5 _ .•

el!

,.

. $

__

M

__

'

_~

,~ S _.

__

Koop 153;eene part~je bosoh genaemd den bosch bij Joseph Devogele" Koop 154:eene ::part±j~ bosch g.enaemd ~Q \.ö~p.er:t;lö)-letIis Weyde!• . Koop 155: id. genaemd ' de NederweYde. ' ; .... , . ' .... . " Koop 156: eene partije bosch(zonder bijzondere naam). Koop I57:id. genaemd Den Dryhoek. Koop I58:id. g enaemd t~ Hofstedeken. . Koop 159:eene partije posch genaemd den ,'vyverboscho rroop I60:e ene partije zaeyland. . ,:a l t dat e r van de ~~rtien t e, koop gestelde pe rzlJn, dle met bos bedekt ZlJU, . . 1. . , ' . ." " . . Van al deze percelen werd er geen enkele 6verge!:üagen op de eerste 9penb q re verkoping in I828~ . Een drietal maanden' !later t na'" melijk op 9 september 1828 kocht S±eur Ldui~ Biebuyck p notaris te Ardooie 9 de Zeewaete rs of Pr:Lricebosch ' (koop . 152) 9 De Nederweyde (koop 155), den Ilryhoek(koop '-I 57) en ft Hofstedeken(koop 158). Bij de tweede openbare verkoping op I7 maart 1829 g ing koop I60 t een partij zaailand. ove r a an Philippus De Witte, winkelier te Izegem~ Op 16 juni 1829 kocht de voorno emde ,. notaris Biebuyck n og de Laenebosc~(ko_ op 148) en de volgende dag werd Le o Vlieghe, steenbakker te Meulebeke, eigenaar v a n Compernollens we ide(koop 154) en de Vijve rboéch(koop 159). . '

. '.,

Q~ , ~eIIl~:r:ken

celen " e~f

,',. ,

I":

..

,

L _ ...

9Q.-:. LU

Het Mee E;leghem-goe:d te Kacht em' zal een belangrijk ' acht erl~en van het hof te Izegem geweest zijn, aang~zien het vro ~ge +. zijn e igen galg mo e t bezeten hebben', . hetgeen wij mogen besluiten , uit de . ria am "HET GALGESTUK" , die gedrageriwQrdt door een pa rtij zaailand, gelegen aan de ingang van de weg q,ie l e idt van dè- baan Roeselare-Kachtem n aar de hofplaats.(Koop 174). ' '.c.: .. Vla k tegenöve r die -y.'r'eg ~ aan de noordkant van genoem9-e baan, moet vroe ge r ook nog een banmol en van de heer v a n Izegem -gestaan ' lilebben, want in het repertorium van ' notaris Coucke, vroeger be'.: rustend bij notaris Dànck te ' Izegem, lazen wij . de titel van een akte, waarin ' er spraak was v a n de ,iTèr'p açhting :van de Meeseghemmolen.. " " · ' " . ., .'


,.

,. I·,., ~.

• ~ESELARE

.,...... '\•

>.

•~.

.'

.' ~

'.'

. ,. "1

- - . ..

i

-. I

RUMBEKE

' .... ,

;-;'·1 • •

• ·_.,•

J

l .,

I

~.\ •

,_. KAC"\ TEM

• ~.~

•••• - . . .

, ..... ,

I

,

\

0 t:!1

i

IZEGEM

~ .

·, I· tn z ., , ·..... , ._._.",•\._._l~ td '

~._.-

~.,

•I

,. _.-..

•,..

SITU~TI~PL!N VAM .':JS66N1)E 1(6AQT OVE.Q eT aEKEN)e al

M~I;Z~GI;MGO't>"

liNNEN 1)e paO(,"'IE VL\N

K6C'-'TEM

TEM 16.11& 1828.

·0'


VERKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN

Van die Meeseghe,m -molen wordt in 1828 niet meer gesproken ; ook in de atla s der buurtwegen van 1844, dus zestie.n jaar later, wordt hij niet meer vermeld, zodat wij mogen besluiten dat hij op het ogenblik van de verkoping reeds verdwenen was . Er is echter wel sprake van de molendam van de Meeseghemmolen, die ten westen van koop 181 en ten zuiden van koop 207 gelegen. was , Het Meeseghern-goed omvatte alle landerijen gelegen in de onregelmatige veelhoek gevormd door de baan Roeselare-Ka~htem., de Rodes-beek die haar naam ontleent aan de HEERLIJKHEID VAN RODES te Kachtem (nu het hof van Burgemeester Vereist), de Mandel en de grens met Roeselare. Daarenboven lagen er nog een groot aantal percelen ten noorden van genoemde baan . In de verkoopakte beslaat het Meeseghem-goed de kopen 162 tot 189 , doch koop 162 omvatte zelf nog 9 onderverdelingen, zodat w i j v:an 36 percelen mogen spreken . Het was een uitge:strekt qomein en alle percelen samen waren "groot omtrent zeven en vijftig bunderen , zeventien roeden. twee en zeventig ellen" wat ruim 80 ha uitmaal<t. Derge.lijke landbouwuit batingen zijn thans in onze streek grote uitzonderingen geworden . Koop 162 omvatte de hofplaats met de onmiddellijk aanpalende landerijen en was onderverdeeld in A . Ene hofplaetse voorzien van woonhuys , schuere " peĂŞrdkoey- schaep- en varkensstallen , waegenhuys, overbuer , en voordere edificien met mote en wallen. B . Eene weyde genaemd de Kleyne Peerdeweyde . C. Eene weyde genaemd de Grote Peerdeweyde. D. Eene partye zaeyland genaemd het Weestuksken. E. Eene partye zaeyland genaemd het Krombunder . F . Eene partye bosch genaemd den Elsbosch . G. Eene partye zaeyland genaemd het Hallestuk. H. Eene partye zaeyland met meersch genaemd het Zuydhalfbunder. I. Eene partye zaeyland genaemd het Hellestuk .


~::;. 3Cl-ITI;M


\

•\

\

\

• . .'

~

'*•\

• \

\

184 •

\•

\

ttt

,

•~

2.t4 1t~

tY.5

173 • ~

.'*

~ • \

17° •

,168 ~.

1>E

lts

t.t.7 1..~8

219

~

'.

0

c:

CA til (Tt

ra

t:=4

lT1

~

,

. , 166

163

"J •

164 16S


- - - ----_..-

------~--

VBRKOPING PRINSELIJKE GOEDEREN

Rond de ze kern lagen t en zuide:q van de weg . Ro ~se l are - Kachtem . ,de "volgendd kopen: 163 Eene pa rtij e meersch met cyngelkens bosch ten westkanteo 164 Eene pa rtije zaeyl o.nd met cingelkens bosch west daeraen 1 genaemd de Vuyl eweyde 165 Eene pa rtij8 bosch 9 genäemd ~t Bosken over. den Mander. 166 Eenepartije zaeyla n d genaemd den Blokbosch~ . 167 Eene partijken bosch genaemd het StreepboskenQ 168 Eene pa rtije zaeyland en bosch genaemd den D,ryhoek . 169 Eene pa rtij e zaeyland genaemd de Spleethaeg8n~ ' 17\) Ee'h e partije zaeyland met bosch genaemd de' Korte Tienhonderd. . 171 Een e partij e zaeyland me t bosch genaemd den MI.Jsselenbank. 172 Een e pa rtije bosch genäemd den Snaeke - boschoRecht t egenover dez e' partij; ' aan · de noordkant v an weg Roesela re·. ... K a chtem staat nu nog de herberg "De Snakebo sch". 173 .Eene· pa rtije zaeyland genaemd den Westkoutero 174. Eène pa rtije zae yland met mee rsch gena emd h e t Galgestuk. 175 Eene pa rtije za eylnnd genaemd 't Poortestuksken . 176, Een e pa rtije zaeyland genaemd 't Noordhalfbundero 177 Eene pa rtije zaeyland met bosch genaemd de Dertien Gemm-eno 178 Een e pa rtij e bosch met zaeyland eertijds genaemd den Grooten Bosch o Bij de v erkoping van dit perceel in 1833 vinde:q wij h e t a angeduid a ls " een e partije zaeyl and gena emd het Drevestuk 9 eertijds genaemd den Grooten Bosch". ~ eno ó rden de weg naar Ro es el are l agen de percelen: 179 Eene po.rtij e zae yland met streep bosch ten oostkant e 9 ge n a emd den Schaepdrijf ( elders: den Schaepdrift). 180 Eene ' pa rtije me ersch me t bosch t en zuydkante 9 genaemd den Meuleru'neersch. 181 Eene pa rtije zaeyland genaemd den Meulenkoutero Deze paalde l angs ' de westkant a an "den Meulendam van den Mèeseghemmol en"9 di e e cht e r ni et tot het domein behborde. 182 Eene pa rtije bosoh gemienid den Schae pd,rijfbosch. " 183 Eene pa rtije zaey:land genaemd de Kleyne en .Groöte Haverbeke . ' 184 Eene ' partije zaeyland met wa t .b o,sch 1, genaerp.dden Meybosch en Vlaemynckkout er. 185 Eene pa rtije z aeyl nnd gepaemd h et Boonstuksken(elders: het Boomstuksken)e 186 Eene partij e zae yland genaemd het Meulenkouterken. Verde'r afgelegen v an de hofplaats 9 doch ev ene ens behorend tot het Meeseghem~goed ~ondenwij , n 6~~ . 187 Eene pa rtijeme.ersch genaemd den RÖmeersch me t bosseIken. 188 Eene pa rtij e bosch genaemd 't B'oSken ' Dver de Beke. 189 Eene partije zaeY7)and genaemdtt Westmanderlynck 9

... . . :

-. '

"

.

"

"

0

3l


--_._ -------_ VBHKOPING . PIUNBELIJ I\E GOEDEllEN

Samenvattend wordt gezegd.: "J)e goederen hi ervooren a angewezen zijn .t'·saemen uytmaekende eene hofs,tede genaemd het . lt~E3EGHEM­ Go.ED"~ groot omtrent zev en en vijftig bunde ren~ zev.yptien roed en~ twee en z ev entig e ll en~ en zijn gestaen en ge i egen t er gemeente Ca cht eni, t er uytzonderinge v an de nummers I6 8 en I7o., die .gelegen zijn op het t erri töire van Rousselae r e . J)ezelve worden in pagte gebruyckt door Si eur Joannes-B a p~ist e Gheki e re ten prijze van Een duyzend 'a cht en twintig guldens. zeven en vijftig c ens by j aÇ3 r e ". Boven d ~ koopprijs vi el ., er nog te be t a len: , 6 00 Armgeld 40'.0'0' - Lijfkoop 25.0.0' -I Instelpennink - Boomprijs:negonhonderd drie en ~ zestîg guldens:; t a chen- ' ' tig r; ents ,! 963.80' ________J1._ 0

T'sáemen:Eénduyzendvièren dertig gul- IO'34 080' ---------d èn~,t a ch e ntig c ents. He't ' Meeseghem-goed is ~ evenals de ,vrije Brouwerije t e Izegem , moeil·ijk van de hand gegaan . Bij de eerste op enba re v e rk oping in ,,\·-:-;;,1828 werd h e t ingehouden. Bij de tweede v erkoping op I7 maa rt 1829 werd het ingest eld door Eugenius J)e Lobeau, meester- kuiper t e Iz'e gem, voor ' de som van 24.500' gulden. J)e') Lob eau was echte r op ... dit moment gevolmachtigde van de prins van Iz egem en spe el de waar:; '8chijnlijk de r ol van "laai er" , zoda t het goed opni euw ingehouden werd. Anderha lf j aar lat er, nl. op 7 s eptemb er I 83O' werd h ~ t opni euw t e koop gesteld, ditmaal v erdeeld in 8 grote kop e n~ doch weer om werden geen voldo ende koopsommen geboden. Karts daarop begon men met de verkoping uit de hand v an de percelen gelegen op de noordkant van de baan naar Roes el a r e , a ls,mede van verd er afgelegen perc el en. O'p 4 oktob (3 r 1830. kocht J a c o, bus V e rhaeghe~ pnstoor t e Wijtscha t e , samen met zijn drie zust ers, h et Westmanderlynck (koop 189.) voor de , som van 163 9 gul den. Pieter Muylle:, r ent enier t e Rumbeke, kocht op , dezelfde 9.ag he t Bosken ov ~ r den K'1nder (koop 165) voor 67 gulden. Vi er ,dagen l a t er verwi erf J an-Baptist J)9Hooghe, mee ster-bórst elmakerte Iz ege m~ de Gr.oot e en Kl eyne Hav erb eke, h et Boonstukskenen ,het Meulenkouterken (kopen 183 , I 85 en I86), s amen yoor de sorr< v.an 20'75 gulden • . Op I8 ' maart 1831 wordt een nieuw: huurcontraè t voor h et Me es eghem-goed a fge sloten~ ni et me er me tJ.B~ iGhé}ci.ere maar me t Joannes Van Rolleghem, landbouwer te Ardooie~' dit voor 6 of ' 9 · j aar~ ingaande op I ok tob er (B6.messe) van hetz elfde j aar. ,O'p dit moment bedraagt de 0ppervlakt e maar 34 bunder, 77 ro eden en 28 ellen meer en wordt de pacht o.ok t erugg ebr a cht tot 820. gulden per j aar, zo0' da t ·"wijmogeriver onderst el). en ' da t all eswo.t buit en de weg naar L/ .' Roeselare lag ' niet me e!, mee -Ve rpa cht werd omddt men de bedo eling ;" ha d h et zo ' spo edig ' mogelijk t é verkopen •

3

..... '

..,-_.


VERKOPING PRI NSELIJKE GOEDEREN De ni euwe Dacht er zou echt e r ook een ni euw e e i gen aar krijgen, wa nt op 29 maa rt 183 1 werd h ot ' Meeseghem- goed ten zuiden v a n de b a an en met uitzonde ring v a n den Grooten Bosch (koop 178 ) v e rkoeht ., nru1 ,'.!Madame Thérèse·. ,;j\mélie Bachelet 9 épouse de Mr a ' Fidèle AmanQ. ' Joseph Cordonnier" ,négocia nt demeurant à LilIe" • In de verko opakt e wordt v erme ld, da t de betaling geschiedt door ,Mr ,. , Cordonni er f di e het ge ld voorschi e t aan zijn vrom", onder waarborg v an de 4rf enis, die h a ar ee rstdaag~ - mo e t uitb e t áald wörden. Hij betanlde 19 . 845 nederlandse guldens en het is wel opmerkenswaard da t neg en maanden n a de omw ente ling van 1830 hier nog steeds de nederlands e munt a ls b e t a lingsmidde l gebruikt wordt. De a nder e perc e l en uit he,t Meeseghem- g oed vonden wij v e rkoc h t op volgende d a t ~ : 20.12.31 ~De Rh6meersch en het Bosken ove r de Beke (kopen " ,187 en 188) a8.n Graaf Cha rles Va nder Me \J re en van Cruyshautem, s a men voor 1196 gulden. 2.4.1833 - Het Drevestuk ( eerti'jds den Grooc en Bosch)(ku op 178 ), den Schae pdrijf (koop 179), de Meuleme e rsch (ko op 180 ), den Schaepdrijfbosch (koop 182), de Meul enkoute r (koop l8T) en den Meybos ch en Vlae mynckkout e r " (koop .184) aan Fra nciscus Bruyneel, l andman t e Rumb e~e '~ -voor 14 ~ 814 fr a nk. Hiermede wa s de v erkav e ling' begonnen v a n een groot domein, v e rkaveling die, a ls ik mij niet vergis, nog v erder doorgegaan is in de loop , y a n de ,vo:ltge,n. de eeUH . ' ,

; , ',

\

.,~'

, I.,

. ;'

"

. "

'

Buiten het- 'Me ~' s,e,g:qem-gned w'e~den t e Kach't em nog een d ertigt a l percelen 'Ge ko~p g est e l ;d . ] e'~ti e:npi e rvandroëgeneen e i gen n aam en 'faP dezekondèn wi j e r ti en si,tuèren. He t 'z ijn: .

, i, '

.

,

1 93

194 195 196. . . . 200 205

.:'

,,

'

",

" t

. ':

, "

",'

Den' 'bosch ' voor, 't Pnstjen. ,'t Ons tmande rlynckt en , noordkante. , tt Oostmandè rlynckt'e nZruydka nte. Den bosch bij A,ntoine Verhaeghe . Den Zevenhonde rdbosch. ~ De Sla gbane en Lindestukb:m.(bos)

;

, ••

A~.

(j

U

'


207 - TIen Zuid-Tichelaere. 208 ~ TIen Noord-Tichelaere. 209 TIen Bie.sbosch. Voor de volgende percelen beschikte:n WlJ niet over de vol•. doende gegevens om deze op de kaart' van Kachtem hun plaats te kunnen geven: .' 190 - Een pa rtijeken bosch genaemd den TIRYHOEK, 2 r. 62 e., . . pae l ende ·. oost en :noord den weg van 1ngelmunster mier Roussela ere. . . 191 · ~ . Een hapte ps rtije za eyland' genaemd den KASTANJEBOOM . paelendezuyd den ~eg naèr Rousselaere, 54 r. ' 67 e . 192 - Eene p~rtije bosch genaemd den TWAELFHONnERBOSCH, I b ~ . 7 r. 33 e . ' . Wij hebben . echter de indruk dat be:i.delaat~~e gelegen waren op 'de noordkant van .de baan naar Roeselare, tussen d.e kepen 179 en 187. • •• H ... •

,

('

.

.

;

,.\.

X\. · OP

~[T

GfRdNl)Gr~~IED

VAM ,. ROE5J.;L~Rb. ·

Op het grondgebied v an Roeselare lagen allere erst drie percelen, die pa alden a an het Meeseghem- goed 9 namelijk de kopen 22 1: een partij bosch "TIe Kwade Bracke" , 222: een partij zaailand "Het Wirrestuk" of tfWervestuk", en 223 : "TIen bosch van zuiden het Wirrestuk". Op de Pilders , op de westkant'vari: :hetstraatjed~t leldt " naar de Mande l (in de nabij h eid dus van de' huidige Schaa pbrug) lagen de kopen: 224 - Een partij b0s ~ " t Half Bos selken ". 225 - TIen bosch genaemt 't Pil derhoveken. 226 . :Den bos ch van westen 't Pilderhuys 22·7 Eene partij e zaeyland( 44 r 9- e .) bebouwen niet een huys van 3 woonsteden, . g~naemd 't . Pilderhuys 9 toebehoorende" aen ' Sr. AntoniusTIemedts. . . . 228 - TIen bosch voor ' ' t .Pilderhuys . '. ._, . .. 229 - Ee . l partijeken bos~'h langst den Mande! _' Al deze kopen gingen (")p" v:ers chillende data en meestal aon verschillende kopers 'van de hand . 0

0

' .'


,~ ,

~

....'

'

VERKOPING PRI NS ELIJKE GOEDEREN ,

r-

e-

In de loop van de jaren 182 9 tot 1835 vinden WlJ een veertigtal ver~opingen van cijnsgronden, die meest alle beb.ouwd wa ren ~~t ~èn of meerdere woonsteden. Het merendeel dezer cijns gronden waren gelegen op de oo stzijde va n de Kruisstraat, en de westzijde van de Wijngaardstraat en ma akten bijgevolg deel uit van de vroegere WIJNGAERDKOUTER, eigendom der pr insen van Izegem, gelegen tussen beide geno emde straten . De prijzen gingen,van 96 gul den tot 186 gulden en van 32 F tot 859 F Ond er de Iz egemse kopers kunnen v ermeld worden: J.Be Renier, koopman in garen. Joh.Franco Beausart, wever. Hubr.Guill. Vand eputt e , pa rtikuli er. Pe trus Van Mellaerts, f abrikant in ho eden. Pe trus Wolfca rius, heelmeester. Arnoldus David, olieslagere Franc.Antonius Berlamont, vleeschouwer. J.B. Van Lede , meester-borstelmaker. Michie l Thyva ert, mee ster-mandenmaker. Thomas Nonkel, v eldwachter. August Van Campenhoudt, meester-zilve rsmid. Petrus Messeyne, koopman in gar en . Petrus Vandenborre, koopman in garen .' Petrus Terri ere, ko opman in garen. Jacobus Deco ene, koopman in garen . De beroepen van de ze kopers h erinneren ons aan de lijnwa adindustr i e en de fabrikatie van ho e den, die to en twee belangrijke Izegemse nijverhe idstakken wa ren. Het kleine stukje grond, gel egen t egenover de herberg den Abeele op de noordkant v an de baan naar Roesela re en waa rop 2 woonsteden stonden, werd v erkocht aan Anne Mari e Geerlandt , ~'Jwe Franèiscus Vereecke " Sr . Joannes-Franciscus Vereecke, molder tot Lendelede) ...", C; haeren zoon, JJ Sr. Josephus-Franc. Maes , molder, en Maria-Theresia Vereecke, wonende tot Iseghem, haeren schoonzoon en dogter. g


----;--._-- - - -_... .

V1~J3.KOPI NG PHI NSELIJ KE GOEDEHEN

Het b etre ft hi er waar s chijnlijk de mol enaarsfamili e , di e l a t 'er 'op ditzelfde pe ro e el de Abe l e -muIen bouwde , want vo ordi en i~ er n er gens sprak e', va n - een ' mol en op .de z e wijk. ]aa r enboven zijn d e stenen molens meesta l v an l a t er e datum . Ook. de v r oeger e \.ia r amie v an de ' prinsen van Izegem, gel egen t e Emel ge:rp.in de vierhoe,k tuss en. de kerk en de bä an na ar IngelJ :munst e r~ a cht er de huiz en op de oos,t kant v an de dorpplaa ts , zal ;, op een b e paald ogenblik v $rkav eld g'twees t zijn in · cijns g ron de n~ want' we .vinden e E?n . dr 4e t a l v e:r:kopingent erug v an c~jns gron dep , ,( di E! a ldaar gel egen wa r en. ' ,,' . '. . 7 De gronden tus s en de twe e ma rkt e n~ waarop vro eger de lijnwaadha ll e stond, zull en wa ar s chij~lijk ook in cijnspa cht gegev en gewe est zijn, want we st ellen v a st da t de . We duwe Philip Denij s . een erve koopt "west di gte aeu de. groot e .markt" en een tw eede ervè " op de oostzijde ' v an de K:o,ornrnp.rkt ~ pa elende ' zuydd yn gank . tusschen de twee ma r k t en". Over dez e v erkopingen will en wij niet . ' v e rd erv.itw e iden, aangezi en zij : van geen , b el an g z ijn me t h e t oog .op de ges chi edenis van onz e sta d o" . Hi erme de wa Ten , de' prinse g oede r en t e Iz egem en omge ving ge likwid eerd en we rd ook definiti ef h et f eoda al tijdperk en h e t oud r egi em a f ge slot en • .Di t za l onz e v ooroud ers wa arschijnlijk ge en l eed. g e daan hebben, want wij h ebben de indruk da t a l de ze h er en, gr aven en prins en v an Iz egem, en voora l da n de l a atst e ~ - zich w-einig om onz e sta d bekommerd h ebben. ' .' ZIJ ,HEBBEN ER WEL DE GELDELIJ KE ~PROFIJTEN UIT GETROKKEN , MAAR OM HET WELZIJ N, DE BLOÈ I EN DE VOORU,ITGANG VAN Dm; STAD HEBBEN ZIJ ZICH WAARSCHIJNLIJ K WEI NI G BEKOMMERD DE EERS TE S POREN VAN TUSSENKOMS TENTEN VOORDELE VAN HUN ONDERHORI GEN MOETEN WIJ NOG ALTIJD ONTDEKKElI 0

0 ,

,

'.

.

.

.

.

Het enige ~a t v an h en ove rb l ijft is da t wij me t een z ek er e fi e rheid .mogen v e rmelden, da t . Iz egem ooit een prinsdom gewee st is, en 'wij mogen ,SprekEm v an de .

HPROCHIE ENDE PRINSDOMME VAN I S EG HEM"

:roG .',

0


VrQDW~NlN

STPÀATNA/v1[N . TE ,

,

, .

(- I

,:

"

.

:

,

i

' ~,'

"

IZ~GfM

,';

,

"

"

SCHOOLKOUTERKE. 1. Straatje dat loopt l angs het instituut de . Péliçhy of school van Ave Maria. 2. 'Het kout e rke l angs de school krijgt dan ook gemakkelijk deze naam ln ' de volksmond. , , . , , , 3. BOSSEKOUTER( 0 ) - MIJNHE~E])E PELICHY'S GANGSKE.

'\I ,

..

,

:"

~

; ..

l! \ . •

f"

;

.

(

~'

,

'.

.

:

STRONTSTRAETJE. 1 en 2~Verlatên deel van Wulvenstraat, vanaf de Veldstraat tot aan çle Brugstraat. ' ' 3. , 184 1 W\]LVESTRAET of STRONTSTRAETJE (336m) komt" r;:, lleen ' bij HèUschling ' v' oor ~ " '" ,, " , STROOMKENS V0ETWEG . 1 - 2 en3 . I841 Van Schaepdam naar de herberg "S\,t roomken" (Ingelmunster) 346 , IDo ' TERRYNWBG. 1 - 2 en ',. ' 1841 Wegél van d'e hoek der Vijfwegenstraat nat-:-. r Lende l ede (18 7 m).' \ :\ ' , , VEt:DSTRAETE. 1. Verbindingst.raat van ,Koornmarkt 'n a ar Wulvenstraat. Is v e rdwenen b i j " t vergroten van dë Koornmarkto , Kwam uit, aan het huid,i ge "Café de,la gare ". (48 m) 2 • .Liep in de ': richting 'j van "ft PQepe Ve.l.deke."Cmoestuintj.,e in )tlbertlaan , , in de omg"evi:q.g van d$ electrici tei tscentra le). , 184 I VELSTRAETE -,3 .-"1640(SanderusJ komt n a aml.Jos voor 1848 verdwenen bij' 't oprichten van 't tee rste stati r,n . 0

• -

,

~ \i

,. . ~1

,

,-.

':

0

;~ r , .

::'

,

j: : , .

'

.;

!

'

.

yER~MNENSKOUT:E1Ro

1 - 2 en 3. 1841 Wegel van St" Arno ldUBkapelleken n aar de Mentenhoek, ." (202 m) ~ : , , .". t:,., ,', .", ' ,1 . . " VERLIETENSVOETWEG • 1 en 2. Een .:veJ;'bindingsw~gel v an de Menenstraat naar de S l abbae rdstraat.' Daar de 1w $gel liep over de eigendom van Jan LIETAERT en consoortenfs, hetbest t e aanvaarden dat de volksmond LIETAERTSVOETWEG in VERLIETENSVOErWEG veranderd.e. Kwam ongevfÖ3er "op de hoogte van de huidigQ SchoolstI.'Fia t. ' ,

0,",

, , , ;!/!.

"

37


VERDWENEN ---_._-------------,--------------, ".. "',

.".__

; . : 1,

ir- ./\~7\

~

.' .\ :

VUYLENBRASWEG'~ \ t"':~\ 2

;':.~

7\

r

\

i,

èD! 3. :,I84,T \I{eg i

"

\

~

/.

ván4 ~/6ude

Sn::RAATNAMEN :,.

, •• •

--

; ,

:hepb~r§VUYLEN­

BRAS in de Schardouwstraat naar de OUde Yperstraat"-langs de hoeve van de wed. Nuyttens (nu bewoond door ahr. Jean Desmet). NoB. Vuylenbras was ook een poel in de Schardou1tlstraat aan de oo~tkant , op ongevee~ 150 m. ten zuiden van de " KLARE GRACHT' ', ,, , ' . , " "; J,

.

.

~

', '

...

.

~

,,-

- ,'

~

'.

',.

.

~

' .

,

WALLEMQTESTRAAT. 1 -2 "en 3" 1841 Van de hoeve Krekelmote naar Oude Yperstraat lang!?: "de . hoeve , van Guil1aume -' Vers traete (nu .~ " dhriol ,Odiel Desmet)(T068m)... , ' " , In d,e gemeenteraadszitting van 12.1201912 § 5 werd tot het 'dempen van deze weg bêslip,t ,~ _Flamen ' met' de MOLVOETWEG ( 0 ). WA LWDRAAT'. 1. ' Op de , k~art 'Vi~ ; :q46 eind,igt ,'d.ezuiderarm van de Mandel in een grcte.vi-j-yer~' ;Bij art. 289 lezen we:"Den Pr;inc,E: ván Isegpemeene partie 'waterie genaemt den WAL met een e,r'ie suyt daeraerighèr+aemt de Càye' •• • • groot 0.2.84". 2. 1)e straat li è p ten westen '~varf devJAL' en kree g in de volksmond dan" ook d'e nqaffi van d,e .Wa1straat. ' 3, BRUGS TRA AT ( 0J:~ ," " ,'" ," ' WINKELHOEKVOETWEG.l - 2 en 3,. 1841 Van de Katteboomstraat naar ' " DE :WTNEiELHOEK"~ ' (360,dIlQ) - " " .. ZE\DSNKO~' EVOETW:E)G. 1 ' ..;. 2 en 3.', 1$4 I Verbindingswe g el Lendele de, straat- Vlietmanstraat op de ' wijk Zevekote ~ . l a ngs de woningen van Mevr. wed9 Maelbrancke. (126m.) ZUYDKREKELVOETWEG, 1. ,- ? en ,,3~ 1841 Wegel van hoeve "KREKELMOTE" naar de wijk 'de -Mol.' (4I4 m,,) , . ' ZUYDWAERSHONDEKENSMOLENSTRAET. 1 en 2. 184,1 Van .Hondekensmolen (in de Kortrijkstraat ) het "zuide,l1 in naar de "HOEVE ANDRIES" , (nu bewoond door dh.r. Henri : Stragier in de VijfwegenstraatQ (594 m.)· 3. 184Î . ZUYDWAERSHONDEKENSMÖLENSTRAET I96I VIJFWEGEN~!rrRAA~. , " :_, .!.

.t'... ' . "

".

' ol

r):~\ , . ~_.loOii

BDOS \ltCi€~ } :..:" .J. '~~'":ts"~"'~:,~~:. . ,,;\(']1.,--" '~~f .~~~

v

.. \.-

'~ "

\I/W\ ~~~ ; : >\ ' ~~"'li'~I/" , \" "~ '--,:-~;~"' >'} _o f :; ~: ~;'i lj),' " \\\Ij'-...

~~;~. il I ,~,::" , \ ... \.....I'\ ;.f);:';:~ ,~~\~~\'{ "

~

IV, ,

t-Itl l/

, !.'

',\ \ , rrf

,


ttlw

Op 26 a pril behaalde de Heer J a cques VAN1)OORNE met Zl;)n knapenkoor een Tweede plaats met groo tste onderscheiding . o.P de ' C.OoV.-trefdagen te Komen~ :. -- ,-~~--

Van onze I zegemse dichteres Jozefa van Houtland (Lydi a Schoonba ert) v ersche en onlangs ha ar 3de di chtbundel met name "CARD IOGRAM ". Kan bekomen worden door het storten van 65 fr. op haar PuR. 4 682 .30~ Nederweg, 77, Izegem Op4 mei werd onze stadgenoot F.TIalle door stadsbestuur en cultuurraad openba ar gehuldigd om zijn letterkundi ge pres ~~tieso Deze feestviering ging door inde zaal van het Gildehuis. Bij deze gelegenheid ~Ilerd HHet Ha lf Gezicht" v an E.H.Dalle opgevoerd~ een werk dat door de provincie geprimeerd werd. Bij de huldiging v an EoRoTIalle te Kortrijk op 23 mei. werd hetzelfde werd opgevo erd. De Heer Herman Roelstraete werd op 12 mei gehuldigd ter gel egenhe id van de uitvoering v an z ijn bekroond werk~ "Lichtbericht voor Mensen" .Er \"o r dt beweerd dat deze uitvoering mag beSchouwd worden a ls een der belรกngrijkste muzikale gebeurteniss'en in ons l and sedert viereldoorlog Ilo . Op 28 februa ri overl ee d hi er in het ziekenhuis E.PaTillo (Jeroom Werbrouck)1 die sedert 40 j a ren de bestuurder en de beziel er geweest uaS van de Brugse Schipperschoolaan de Komvest. Me t E.P .. Tillo verlรณor Ize gem weer een van zijn initiati efrijke Izegemna ren.

TIe Heer Eric Remaut 1 leerling va n het Sint . Jozefscol1ege alhier werd de laure aat van de "Jacque Kets"-prijs vo or Biologie dank zij zijn studie over de levendba rende en speciaal over de "Lebistes Regulatus". - Ha rtelijk gefeliciteerd,' . TIe Oudle erlingenbond van de Vrije Vakschool vi er de zijn zesde lu.strum op ft einde v an het schooljaar 1961-62, en' dat in t egenwoordighe id van Minister TIe Clerck. Ter ge l egenhe id v an het IOOste verj aren van onze stadsgenoot Francois Kesteloot werden op 4-5 en 6 augustus luisterrijke volksfeesten gehouden op de twee markten en zorgden de ver- (', schillende muziekkorps en v an stad voor de muzikale opluistering', ~ ,' , op de v e rschill ende stadswijken.

v9


UITSIAG:;;i;l'f VAN ONZE I NSTITUT EN VOOR

.

rmT,

S ,CHOOL.TAAt1_t96 ~: " ':" : 62

;;;~;;;;;;:~~~~== = ====C== == ~ === :~ .~~~: = ~'~ . :-c~ ~~\=c-~; ~TOT l- ~r~''-' 'f'T'~ ~:' --------------

8s,te L ee rj aar~ HEILIG :HARTSCHOOL: ... -----· ----.- ·~-f'r-....;. :-....;.

i I

Ize g~m

C a..nniere Dirk ..

-,

c

.~ ~~ .

Lafau-c Maro & . ._..S.tragier Eddy

6de Leerjaar:

Izegem '." Izeg em

ST :JO.ZEFSCOLLEGE ~ --~--~~--~-~~~--

' Lagere' Af dèling: ' " ...:' ' Geen laureaat ". , .- La t -Gri ekse "Btuna ni ora': ' :< Remaut · Erio & ". I~ egem ' ii ,\, Vandèrheere:h A,dri en '. ,St' 'E10Dis Winkel Wetensoho Human iora~ .....B:re.emeers oh Ge org es St Eloo is h' :inkel Eoonomisoheg Dubo is Odiel Oek ene . . '" ;~I<J~Î\SM:t.D~·ELBP.RE SGBqd t: ' , 0

::~

~~-----~-~~--7---~-~-- .

Meîs'j és :'.. BnértMärinä , ··I Ja'ge'reAfde l:hng Jongens ,: Yéro eke .• S:tëfaan .· Pret e o11nisohe Afdeling : '.'.: '. ,Van,doriirne.le. Rika 3·de Midd'e lbaar i . Sabbe ' Ro l a nd VRIJE TECHNISCHE SCHOOL:

:-: ]jagé-r'èr~A fdé lïrig

:. 0

Sohoenstikken: Meohanioá: Maohimial Scihoenm.: •Créateur-Patron 0: Ma a t s oho en en : INSTITUUT DE PELICHY:

0

·-· SUim6ilt Liliane Brüyneel :Erio & Houthoofd J ac~ue s Leoluyse' :d al ter Baes Johny De oo ster Jao~ues

--------------------

Lagerë Afdéling6 OB: . Desmet G.r eta Lägere .Afdeling 6 oA: Verharnme Ann 4 ,) Latijns-Griekse Hum. : ,De Kl erok M. Öhantal " . .;.Snit '&,'Confec.t i e; . ·V erc I'Uysse J_Rlcrès e Middelb. Hande lsohool : Bruyn eel Ingrid ldetensch. Afd. B: Verbeke Ii'ranoine STEDELIJKE NIJV ERHEIDSSCHOOL:

---------------------------,

J.

:,l

.Izeg em . "'Tzegem ' Emelgem Izegem · Emelgem Iz egem Kaohtem St Eloois Lend:elede Izegem , I zegem Izegem " ,) Izegem

·~

Emelgem . · Izegem . Ize g em

'

. , ' Bedrijfs't ëlC o &":i3bU\Jkunde: Siertekenen )& Sbhilde r en : Franse Taal: '. . Engelse Taalg Dui tse ,r;!:aqll: , ".S tè:p.p:"::oè.otylo: ' Boekhouden:

Ize gem ,; Defour He dwig .' . . Iz;egern Naert Osvat<i . ", Iz egem Dèvaere FrEtlloirie Izegem Van Lauwe Berenioe Kerokhove Eleonor.e :Devaere • Frano ine . .' . ' ~ z~g em " , ., . I zegem. ' ',' D e ~m~ t ~ :Me.da r d ' "

.

, -- .

. ;.

"

''l

T

"


Clichés: H et W ekelijks Nieuws

De oudleerlingenbond van de VrIje Vakschool bij zijn zesde lustrum. Midden de talrijke vereremerkten, Minister DE CLERCK, dhr. Burgemeester en Z. E. H. X. Rau, directeur van de Vrije Vakschool. Op 28.2.62 stierf E. P. TILLO

1

(jeróme Werbrouck) in zijn geboortestad. Hij was de stichter van de Schippersschool in Brugge.

2

2

3

Onze stadsgenoot FRANÇOIS KESTELOOT 100 jaar.

1. Familie van de 100-jarige samen met het Stads- en Feestbestuur op bezoek bij Fr. Kesteloot .. 2. De gevierde bij zijn 100 ste verjaren. Enkele laureaten van het voorbije schooljaar: 1. H. Hartschool : Lafaut Marc en Stragier Eddy. 2. College: Breemeersch Georges, Renuut Eric, Vallderheeren Adrien en Dubois Odiel. 3. Nijverheidsschool: Hedwig Defour (afwezig en vervangen door zijn vader) en Medard Desmet.

Ook «Ten Mandere» wenst de heer François Kesteloot nog vele jaren.


nadere kennismaking met ... E. H. FELIX DALLE LAUREAAT VAN DE REYNAERT - PRIJSKAMP 1961

De laureaat E. H. FELIX DALLE midden jury en bekroonden van de Reynaertprijsuitreiking 1961.

HET WERK VAN E. H. FELIX DALLE Een heel gewoon geval Jeugdboek Jonge Hendrik, kapitein Jeugdboek Luister naar die stem Jeugdboek Hart in de orkaan Sociale rlll/Iall 1958 Bieten

Bekroond ill ReYIla!>rtreeks 1960 Het half gezicht

Provit/ciale prijs W. VI. (beste fOt/cel)

Klabatse Provillciale prijs W. Vl. (beste jeugdboek) 1961 Aage Nielsen

Bekroond in Reynaertrecks Een der hoogtepwlten uit het toneelwerk «Het half gezicht », dat op 4 mei 1962 door het REIZEND VOLKSTEATER werd opgevoerd ter gelegenheid van het huldebetoon aan de gevierde stadsgenoot.


"

"', I ; , "

"

"

.

;.

• i

, J(~ "~~~ ' "''

~ J~Jn~~ij~ ~m~~ U moet hem k ennen door een6ntmoeting, een ge s~) rék9 de veelzijd i ge priester d ie niets 'gemaakts , niets plechtigs over z ich h eeft. In ' de e e rder kleine en terige re gestalte huist een rusteloze geest. De oogjes achter de b~ilglaz~nkijken scherp en wa a rnemend 9 zemiwÇl.çhtig trillen de k aak1;l eende ren 1 wellicht .:.Ç()okt hij een s i garet 0

"

"

,

"

'

\-Jij hebb$n hem r e eds zo gekend toen h 'i j nog student was in het Sint-Joz efscollege .De n aam Ilalle staat er sedert mensengeheU6nis in de re g isters van de bevolking . zè stammen uit de hofstede in de bocht v a n de Slabbaerdstraat. Vader Michel kwam in ,de burelen v an h e t stadhuis t e recht. :~ lvJie met militie te , doen ' heeft, moet ..:Langs hèm voOrbij . Vroe ger g ing hij a ls gr iff ier mee met Notaris Le Corbisier voor de verkopinge n en j a r enlang was hij de s t~pte sekretar~s v an de Izegemse B'luwmaat s chapp ij. , " Felix studeerde aRll het Sint-Jozefscolleg e in de jaren v66r .' de tweede wereldoorlog . Twe e ' zaken wlst men van hem: hij deed de ma thesislessen v a n Pietj-eVercruysse eer aan . Rij had i ets a ls een ma thesisknobbel en niemand kan in die j a ren vermoeden dat hij no g eens inde letterkunde zou sOhi tteren. ,In die studeIltenj a ren wierp hij zich ten volle in de K. S oA e Ten dienste v a n · ·de K. S ,.A. Z f:lU h ij zich a an het" \-lèrk 'la ten ,zetten om iartikele n ;t e schrijven voor "D'e Knape·u • Na zijn priesterwijding wa s h ij ' een tijdla rigleraar ' aan~~êtSint-LeocOlle ge 9 maar we l dra g ing hij over 'naa r de Torhoutse N6rmaalschool'. ' In dit mili eu kwamen 'z ijn 'Schrijversta lenten tot volle bloei. La ngs Z.E~H9 Verstraete , op heden de,ken ,v an Torhout , dan 'leraar op het S in t~Remb~.rtscoll ege 9 kwam hij in de reda ktie van "De Knape ": .,tere'ö ht • , Wie aan tijdschriften "he ef t ge sta an 'weet welke krachtto eren daar moeten uit gehaald' wor- . den om het blad tijdig kla a r en interessant ' g ev:uld ,te krij g Ein. Be l oofde artikels kunnen ni e t tijdig binnen en het enige da-t de reda ktie-te doen staat is "ze lf de Fen te g rijpen. E . R. Dalle be g on, verhalen te schrijvén voor " ,'De Knape" v an de ,KöS oA . Zijn . a rtistieke a anleg kwarri , er tot volle ontplooiing. Hij hadverbeeld ing 9 ' kon vertellen 9 , kcin een verhaa l ine ensteken. Hij h ad daar b~j het kern.a chtige wootd, ·en de forse trekken v a n een tekena ar. Want C?ök dat V!as EoH ~ Da+'levanin ' zijn jeugd . Ik herinner me b . v. n og' da t hij zelf 'het prentje v a n z ijn eremis tekende, Te Torhout ' ook kwam hij in contact mè -t Oostpri8sterhulp o Als bouwprbost 'was hij meer da n eens in Duitsland waar hij de ' ell ende van de naoorlogse tijd zag. Deze e rva ringen zouden de stof bi ede n v a n het boek: "Hart in de Orkaan", die de onde rtitel droeg: " een ••

,

'

.

r

'

.

43


--- - ~ ---- ----

.. -

- - -.--- - .-,. -... -.--- .- ···-·---·---·'··r····- ------- -···---_····-·-- -- .---., .. ,.--.--.--~ _.,., . -.-- -- ..---_.-._-_-... :. ..--~...._. _ _..... _ _~ _ __

r0man vno r de j eugq en \lJi e v a n h y, ar h e/ud til. Dit boek we rd in 1952 ~ij Lannn~ te Ti e lt uitgegeven met illUBtraties v a n Ernest Verkest. De kritiek heette dit werk~"een passiebloem, ' ontloken op het ca ritasve ld · v an.\ Oostpriesterhulp ;Ln Vla and eren". ,Het boek was sterk sugges ~i e f~ bijna filmisch ge construee rd me t felle contrasten tussen dè- ver$chrikking en het lij den. en ook de sub li eme helpende li efde • . Het wé;rk' ;was echte r \-J a t onriJ PO ' De gegevens ':][lren niet to t bezinning ger ijpt~ Het j a a r voordien had hij bij L. Va nme ll e t e Gent in de Klaverreeks een roman voor de rijpere jeugd uitgegeven nl. "Luiste r naar d i e stem". Een b0ek dat ons doe t denken aan\'J eiser' s "Het licht der bergen"~ . dat we l vlotter in mekaar steekt en directer is van g r ee p? maar Dalle's werk. graaft d ie per en vraagt me er z e lfbe z:i nnirig . Nog in 1952 v e r s che en in de "J3amboereeks" bi·j Vanmelle t e . Gent het j eugdv e r:p.aal "Jonge Hendrik, Kapit e in", een meeslepend boek dat misschien wel wat a l te s chema ti s ch opgebouwd is en t e vlug \.;er d geschr even , ma a r . dat op heden nog de jeugd die p bezielt.- In 1954 verscheen; opnieuw b ij.':Varune ll e , nu in de . Ka trina r e 'è,. ks, d'e,me ls j ès romah .. "Een heel gewoon gev a l". "-. ', .', . . :beze werken die, <)~zeggens a ll e ui t .apostoli s che bekomme rnis werden ges6hreven , z ijn een a pa rt . deel uit Da lle 's lit erai ~ oeuvre. : Tussen 1954 en de verschijning -van zij,n ee rs te grG t e roman "Bi eten lf , li ggen nu vier jaar waar:i;n ' de s chrijver stilis ti schvoor a l naar d~ d i épt e heef t gegr aven In de sooiale rOlnan die in 1958 in de Re inaert-reeks v erscheen , enw~a rin g ehand e ld wórd t ('\ver een famili~ :'yan Hes tvlaamse bi e t enk~ppe rs f h ee;ft Dall e h e t ~ewi js g~leve rd e en ~chr ijv e r te 'zijnmet ~Gn bepro efd lev~nsïnzicht, bekwaam om dit t e vertolken in eeri ,be:\"logen verh~t;. l. In 1958 verscheen bij Beyaert t e Brugge n og een jeugdverhaal onde r de ti tel; "Dan1$: j e . Lieve " p waarin de v a l en ' de verrij z'enis van een hóogstudent wo rdt ges chetst He t boek' "Bi etenlJ. · ·h ad ' d~ Reinaert-prijs gewonnen in 1958 . In +95,9 veroverde ,"Fe lix Dalle in de Westvla~seprijskamp v oor het j eu gdb oek nu o-ok de . ee rste pla,a ts met "Kl;é);batse" 1 een j eugdboek dat dit jaar werd ui tgegev e~ met ~ ekeninge n v~n . z tjn vri~nd Notebaert. Een gaaf :pnätisch gehe e l . wa a r ,d-8 n adruk 'nu ni et meer ,lig t . op h e t boeiende van uit erlijke belevenisl:?en maar op. de r ijkdom ,v an de fantasié, die v a n de a lleda ags e wereld eon wonderl and maakt. _ ' ]8 kroono:p het werk JtWam ;verleden j aarw~ee r Dallevoor 'd e t ...leede maal me t een groots opge z e t werk in d e Reinaert-reeks ,. werd ' bekro~nd met "Aa,g je NielsE?n" da t ' in ,de Re inae rt-ui tgaven in 196'1 '·v e rsche 'èn. .... , ' . . "

'

0

0

44

." Ëen ve ~:izijdiga";'teur: want· hij s chrijft , ook tnnee 1 1 ~ij schr,i jft oole ged icht en, . Eenw onderlij,k v aardi g man d i e practisch nooit: e en "woord schrapt en die een buit en gewon e werkkracht heeft. VJaar a ls :mens een sympathi eke verschijning, ' d i e grappen 'kan v.ert e ll en én di e in, de mid de.n s ,v an de K",rtr ijks e ,Middensta nd 1 waarv an. hij Op heden ":naas t ,z :Cjn l e r aarscha p t e Harelbeke- proost iS; ' de sympathie h eeft van a llen. Ten Man der e is fier op deze . I zégemnaar en h'et 'hoopt , dat het in de n aaste to ek oms t nieuwe successen z éllmogen w'ermeldeno: J. G.


Sedert het verschijnen van nummer 2 ZlJn weer enkele maanden Maanden van stilte en schijnbare rust~ maar "Ten Mande re" leeft en groeit! \veet U~ beste lezer 9 dat ons ledental nog immer stijgt en dat er : zelfs abonnees zijn die reeds betaalden voor 'tJ:stomende j aar '(iJe groeien in het Izegemse en "in den lande", zie : maar ~ eens naar ~nze ledeplijst~waarheen onze periudiek z eal .verstuurd wordt. \I/at voor s ommige onzer leden ook interessant kan : zljn.: we le ggen een boek~rij ' aan ten dienstQ van allen. '~'lie hierover- wa t . meer begere te weten, wende zich t ot de a rchi varis de heer~--:DémeurissQ A ndré f stadhuis te Izegem . We l~ve~-: - buiten debEmtuu;rsverga deringen haciden we op 2 mei 196 2 een grä~ggehoorde verteller in ons midden, weleerwaarde Heer Jozef Geldh e:ft:. Voor een zeer aandachtig publiek (plus minus 50 man - de rest zat . aan de T.V . vo etba l te volgen) had hij het over de Vluamse reuzefiguur die Eo Pater RenaatDevos gewees t is. " Vrijheid en ,waarheid " ' kan de kenspreuk geweest zijn van deze " eerste ma rtéla ar van de Vlaamse Studentenbeweging 1', en met een stricte zin voor historische correctheid heeft de wel eerwaarde spreker (ms dat rijk;e leven geschetst, dat leven ' met zijn -onvèrmij delijke kle,ine "kantjes" maar evenzeer met zijn vele, grote' gaven. E.H. Geldhof plaatste alles in zijn :ffiilieu en tijd, z6 dat a lles begrijpelijk en aanvaardbaar werd. We volgden Renaat 'l,evos a l ~ver zijn 9ölleg'ejaren~ , met die faweuze we gzend ing ~ zi ·j n a ctiviteiten in de journalistiek te Brugge · en t e An. twe rp en(o.a~ in verband met de "onge luksw.e t" van 1878) en zijn pl,)tse intr ede bij de Capucijnen. Ho e dan di'e rust eloze na tuur, die Pate r :Devo's was, een socia le voorvechter werd en ui tsté~[end predikant • Na a floop van deze pra chtige causerie wa : ~en de . aanwe zigen eens om te getuigen dat het weer i ets gewee st was van de bovenste plank. Verder leven v.an onze Kring~ op 2 en 3 :,. juni 1962: ging een gouwdag van het Westvlaams Verbend van Kri,n gén voor Hee:rnkUnde , door op ":De Blankaart" te Woumeno Ook daar warene'en paar van . "nze bestuursleden aanwezig. Uitstekende refera ten~ vruchtbare dis~ cussies en toetsing van standpunten leidden tot vruchtdragende . besluiten. En zo is nok dit derde nummer in Uw bezit gekömen, waard e le,zer.; Mogen we dan nu al vragen "standvastig'" te blijven en, wanneer h e t ogenblik zal daar zijn, gaa rne Uw lidmaa tschap t e vernieuwen" Aan alle l e den intussen "goed heil" eno.o.e •• tot n G 1 van onze 3° j aargang! . R. Leroy. verstre~eno

0

•'

,

,

~

I

45


SAangencmén SchoeI Bosmolehs: S Aangenomen S ehoal " Lendel edes traat S Aangenomen Meisjess chool Bàronielaan . S Aangenomen Meisjess choo l Ro esela r8straat , 372 S Aangeno~en Me i sjes sch601~ ' Gentstraat ,37 E A ll e~àe~t Emie l Roeselarestraat 1 37 vi ," Allewae rt Luc Mark-cst raa t 1 12 S Alliet Al fons Ko~tri j ks traa t1 199 'vI Azou Bernard Zwingelaarstraa t 1 8 S Baert l\ do lf .Kortrijl-r s -t;raat t . 136 VI . Baes JlI{al ter MenE?TI.straat ~ 125 0 S Beele Jozef Adv . ., Vand Gn"boga erde laan~ 32 vI Behaeghe Jozef GcGe.ze Il est~aat9 IO . .vI Beha~ghe Gerard Menenstraat , ,1 3 I . W Bekaert ,Juli en Bruggestraat ~, 1 99 1pgelIIluns ter ld , Bekaert R oge r St. Crispijns\;r aat , 37 S r. Billiou"J Ca rl os :r . Benoitstraat 9 . 5 Emelgem S . B6gaert Mar i e·-J o.sée , K6rtr,i jk s traq,t9, I72 S Bbuèg:l1et J ean . · P.Ben.oitstraat9 25 Emelgem Bourez VaIère Kokela:çestraat E W Bourgeois Andi-é Advp St o. Hiloniusstra.at • $,. ' Bourge ois Gerard Roesela restr aa t 1 129 n \'l . Bour.g~o i s J ozef , Marktst~aat , 29 W Bourgeo is 'Florent .K6 t elstraa t, 5 S .' Bourgeois ' Lé on Marktstraat 1 23 S . BovynE.H~ ])on Bosco Kortrijk S . 'i~ Buyck Georges Iz egemstraat, 8 Inge lmunster S ;i~ . Ca llewae:rt Marc el lJichtel"Ve l destro ~28 ZW<llveze le W Chris tiaens ])aniel Gentstraa· t, 2A Inge lmunster W. .Ghri st i aens Ma rcel Eigenhaardstraa t, 45 S G la rysseMarcel· . ~ Ni euwotraat 1 3 S C laeys Jozef MaI+Bgemstr~a t, . 39; S Clement Eea'" " Menens,traa t, 141 S Colpae rtSta f E'.H. St ,. J'o zefscQllege . Ac a cialüe i n " 27' S C olicke Gera rd , Ingelmunster W Crochon Louis Adv. Ro eselares traat , 31 S' ])aenenff'1M-'luri ts ])am 9 4,3 Emelgem S · ]) arle -Michel ' Ro eselàrestraa t~ 126 . S· ])avid Willy Advo S pinolai'e i Brugge ])ebac·k -er Herman '. : Zwingelaars traa t, 18' S S ])eblamve J07..èt])aill!ylaa:..l'l? 126 Brus s el W ])eblawe Alb ert Princ essestr aat, 142 1', Emel gem S ]) ebl'al.uJe Cec il e Sla gmeersens tra a t, 4 S :Debl auwe René Slagmee rsenst r a at , 54 i'l Debrabandere Laurent Ro eselarestr aa t 1 99 S ]) ebruyne Miche l Spa nj estraat , 14 Rumbeke S ]) ebu ssche r e Au gus t St. H:,l onius utraat, 6 ,:

.. ..

...

,


S S S W S W

DeclerCQ Louis Van denbo gaerde l a an, 2 8 DeclercQ Pi e t VJa ntje Pi e t e rstraat, 13 Dec ock ~ lb e rt Ro e s e l a r e str aa t~ 380 Dec oo pman Al be rt Molstraa t ~ 16 Def orche Mau r its E.H. Pasto or Dege z e ll e Luci en Ni euw s traaty 6 l;J De J a n Alfons Genfstraat 9 66 S De j onckhee r e Cel e st .~ Kortrijks traa t, 195 W Dek ee rschi e t er Dé siré ' Gro eninge straat, 20 S De l aey Georges Ni euwstra at, 10 S De l ae y LélJn N i euw straat, 8 S Delbae r e Jo z e f HoOg stra3. t~ 2 4 .9 ~ ; , :D el qycke Rob e rt ' Al be rtla 8n, 51 E Del tour Pa".11 Ingelmun s t e r s tr '. ,117 S ;De,l voye fl. ndré Adv. To ek omststra a t, I S . Demeul emee st er Kc..--tr 8l Grote Markt, 26 VI Demeuri s se André Te r Wa ll enstraat, I S De Mey 'fl.ndré E o H . \ : Jav orsebàan , 35 S Demuynck Christiaan Boomfnreè's t s tJ;'aat, 2 2 S Demuynck Gus t aaf ' Cie Pe lichy:straat, 49 W Denolf René Ro esel a r es traa t, 17 S Denys Jul e s 'Ila ntj e Pi e t e rstraat, ' 2 0 W De prez i\.lb eric '· , Murktstraat ~ 34 S De prez An d r é S la gme ers en s traat, 35 S De pre z Ge orge ti e ' Ko~e l ar es traat~ 46 S D es cheemae cker August . Rb e s e l a r e straa t~ 70 vi Desme t André : Bootnfor ee ststraàt, 44 S Devolde r Ga spard Em. Neirynckstra at, 23 , W, , Devos, Ro ger Kape ll estra ::.t, 6 .. S Dewaè l e Ma rcel Iz egemstraat , 111 S Dewitt e Eric Mol enho ekstraat, · 63 S Duyck Ge r a rd Be llevue straat, 2 S Duyck Joz e f G·. Ge z e ll e straat, 65 S Duyck Wa lter Krui sn traat, 27 S Duyck An dr é GoGe z ellestraa t, 65 S Duyck Ro ge r Ti eltstraat S Be ckhout André Dr. Ro esela restraat, 42 S Eeckhout Ga bri el St. Crispijnstraa t~ 38 S Eeckhout Guido Gro enstraa t S Feys Ge r a rd : Amey e straat, I . _ F eys Ra f ae l Krekelmot e straa t, 130 S S Fra nchoo G. Apoth: . ., Rij.s e lstraat, 169 SG ~ldhof Jo zef EbH a . StJ Lodewijkscolleg e E G e ldof Od'i e l ' Sla gmee rs enstraat r 43 S Ge ldolf Bertha Va ndenbo gae rd elac::t n,76 S Gev ae rt Luc Krekelstraa t, 15 VI Gheki e re-Bouckae rt JulesMen enstraat, 135 ' Ghijs André Dr. Gentstraat, 9 S E Gille s de Pelichy Ba ron Ra f ae l Blauwhuis S Ga d eyne Guy ' :·;' B.])a rinee lstraat.t 20 ' 13 Herrema n J ef , 'Sta ti es traat, 40 S Huyghe ba ert JacQue line Hondstraat, 10 S Kemp Achi e l Ba roni el a an , 2

Bovek e rke

Rumbek e Eme l gem Kortrijk Oud-H ev e rl ee

Lende l ede . Emel gem Inge lmunst er

Meul ebek e

St : Michi els Brugge'


S Kemp Fabien S Kerckhof Agn es S Kes t eloot ])enis-Michel S Kesteloot Florent ' S. Iagae Joz ef W Lagae Vlilfried SLagrou Aurel S Lannoo Jozef S Iapeire Georges S L~ ridon Joz ef S Lefevre Jozef W Le.TQy Robert S Le zy Mari e tte E Louvlaege Etienne EooR. ' SLowyck EoH. SMalfai t André S Martin Ga spa rd S Meerseman An t • W ~~eyaert René S Missiaen Camiel E oH .. , S Missiaen Tillo S Missiaen Victör E Nonkel Lucien ld Nuytt ens Marcel ' S Oos terlynck Joz"ef VI Os tyn .i\.ndré Outtier ])anielE~H. ' S S ,Pa rret Wilfried ,E qH W furret Rafa el ; W Pauwels Ga st0n SPeelaers J aak · S Penninck S Malfait Francin8 W Pruim Pieter S Reni er Julien S Romel Gerard ·vl Romel Juli en S Romel Georges E Sagon Fernandno±. W Sabbe Carlos E Sabbe Guidonot. ' w, .s ubbe Raf " ltl 8nbbe Paul S Scha cht Yvette W Saelen André ' S Seynaeve Jozef E Sintobin Jules S Sintobin Noel E Sintobin Octaaf S " ,Sintobin Rml ) 0 ',-". ,~ SobryEoH.Kan-TIeken liG ~ S eys Etienne S Spillebeen Hector 0

Roeselarestraat ~ 169 ~ Vàndenb cigaerdelaan,2 I ' Ommegangstraat, 77 Heyestraa t , Menensteenweg, 196 Neerhofstraat " 11 Menensteenweg , 266 Kcirtrijkstraat " I 84 Gro eninges traa;t, 4 O.L.Vrouwstraät, 28 Vredes traa t, 26 B6.omforeeststraat, 51 \ Menens·t raat, 179 V and G nbo ~ae rd e laari , 55 LeegWeg , 16 . S t a ti onp l e in~ 15

\

St Andries , Ingelmunst er

Inge lmunsterstwg.~ 89

Lendelede Gei)t'stràat, 23 College Hondekensmol ens traa t, 53 Groenstraat, 2 Koornmarkt, 12 , , Boomforee ststraat, 41 q .Gezelles traat, 57 St.Crispijnstraat, 20 Kerkst :raat, 9 St.Godelieveparochie Rl;l.<idervoorde St.Crispijnstraat, 38 Ommegangstraa t, 76 Negenho eks traat, 10 St. Andri es Lee'gweg, 99h Ameyéstrao.t, 50 Kncht em Marktple in, 7 Ommegan.gstraa t, 22. Menensteenweg, 51 Scho61straa t, 2 ,Roeselar estraat, 472 ,Gentstra, ' ' ",n t, 2 I Z.uldkaa :i" 2 3 Koo~nmarkt, 23 , V::üld~~bog a erdelaq.u, 26 -, Bruggestraat, 149 Inge lmlli'1. s ter :G.Gezellestraat, 31 ' Emel gem , lCÄcJ:item .Izegems traat, 20 Vandenbo gaerd el o..an, 93 , Vandenbogaerdelaan'r 3$ Roeselarestraat, 8 de Pelichystrao..t, '8 ,. Men~nstêenweg , , ', Kerkstraat, I3 Men~nEiteenweg, 274 Molstraat, 10 ' ,

"


S S S S

S S ~'i

S H S S S S S S

S S S S S S 'vi E W 'vI

S l/J

S

vi S S "vI S S E

S S H S S S S S S 1:J E E

S S E

W S ~l

Strobbe Gabriel Groenstraat, 5 Strobbe Gerard Vandenbogaerdelaan r 65 Strobbe Nicole Wezestraat y 68 Emelgem Tanghe Roger Slagmeersenstraat, 59 Terryn Mi che l St o1l.ntonius straat, 11 Tytgat Jozef Slagmeersenstraat 9 16 Ardooie Vanacker Lucien Beverenstraat 9 35 Vanbeckevoort JacClues ' Menenstraat, I37 Vanbesien Gaspard GoGezellestraat 9 23 Vanbeylen Jan ' Kruis st r aat, 2 Vancompernolle Béo.. Kouterwèg, 14 Emelgem ' Vandecape lle Raoul Heyestraat, 7 Vandenbe r ghe Raf Menenstraat, 92 Vandenberghe Roger Krekel.motestraat, 66 Vandenbroucke CarlosKóornmar".td 9 9 Vandenbroucke Guido ,R oeselarestraat, 41 Vandenbroucke R6ger Oekenestraat 9 8 Ukkel-Br.I8 Vandeputte Johanna Karmelietenstraat, I67 Vandermeersch Jozef Adv oGents traat Vandevoorde Robert ' Statieplaats, 59 Inge lmunster Vandeweghe Marcel OoLoVrouwstraat, 22 Vandommele Alb ert Roeselarestraat, 230 Vandommele Firmin Kloosterstraat, 1 Vandommele Jan Kloosterstraat f 1 Va ndomme le Maurits G.Gezellestraat, 37 Vandoorne Agnes Roesela restraat, 154 Vandoorne JacClues Zwingelaarstraat, 16 Vandorpe Eugeen TIam y 65 Emelgem Vandromme Antoon Blauwhuisstraat, 54 Vandromme Bert Ameyestraat, 30 Vanfleteren Georges Albertlaan, 66 Vanghe luwe TIaniel Slagmeersenstraat, 32 Vangroenweghe il..do lf Kortrijkstraat, 181 Blankenberge Vanhaverbeke' eoE .H 9 Karel ])ezwartelaan, 9 Lichtervelde Vanhaverbeke Jozef Statiestraat, 96 Vanherck Hertri St.Crispijnstraat, 43 Oostende Vankeirsbilck Abdon , ,' Station Leopold Illaan, Inge lmuns ter Vankeirsbiick Et!ienne OostrrJZebekestraat, I Vanlerberghe Willy Roeselarestraat, 305 Vanneste Michiel Slagmeersenst r aat, 69 , Ardooie Vansteenkiste Arthur Statiestraat ' Vansteenkiste Maurits Groenstraat" '16 Vansteenki s te-Vans i e leghem Nederweg, 31 V e rb a~ck Frans Roeselarestraat, ,88 ' Verbeke Jo zef Roeselarestraat, r08 Vercamert Agnes de Pelichystraat, 41 ( Gistel Vercamert Etienne Lindenhofstr.I2 Villa Lindebloem Vercamert Raf de Pelichystraat, 61 Vercruysse Jozef Roeselarestraat, 269 Vereecke Marcel Slagmeersenstraat 9 102 Verfaillie Maurits GoGezellestraat, 51 Verhaest Maurits Horsestraat, I Lendelede ~~ Verholle Rafael Heyestraat, 21 ."


':.

S E S S

S 'IJ ~l

S E

Ve rmander Vermote Wa lter Vers choore Gz. Vier en J)aniel ~1e rbr ouck Frans '/h, .'~ \llerb r ouck Rafa el Werbrouck Raymond \VYffels Rika , 'Vvyl e in S era phin

,

'

Izegemstraat, 41 1z~ g emstra a t9 9 , Kreke lstraat 9 79 , ':Dam , G ro~nstra~ t9

Kachtem Rumbeke Emel gem

19

Emelgem

PoBE}noi tstraat 9 39 Gro't e Markt, 7 ~1arktstraa t 9 55 ~lagm e ers e n s traat

-=-=-=-~~=-~-=-=-

Rijksarchi ef St" J ans b oekerij Openbare Boeke r ij

' Ac8..demi e straa t, Eo:H ~J)efo ort Her re bout Joris

Leehknecht Monique

14~I 8 ,

Brugge Ka chtem St Eloois':'" Winkel

Roesela restraat

. ,

.. , ',

. .

,

( '

,

!\~ \ h~t~ " ,~ . ~\"0-4 :.\ ti ,\

, ' ", '

,"

,'"

\/

,

',', ,

\'V

"~O~

,,'. \ QJL'1y , v ,V f\ IQ)-C~ ., 'OV ' I 'V .. \J \)0 ,.. 'n ) ~\..,

ĂœJl}J '-' ,

~~~ ,i,

30

.

'I"

1:.

0 h o.)("Jt).)V ,

, .

,,

,,