Page 1

นักศึกษาแพทย์ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์

see the directions

EXCHANGE STUDENT Let’s

ได้เพ

ได้เรียน

ื่อน

รู้สิ่งให

ม่

ได้ผจญภัยต่างแดน

นเอง

าต ั น ฒ

ได้พ

intergo

ได้ฝÖกภาษา ได้เท

ี่ยว

หนังสือที่ต้องอ่านก่อนคิดไปเรียนต่างประเทศ อย่าด่วนตัดสินใจ แบบไปตายเอาดาบหน้า


Want to be นักเรียนแลกเปลี่ยน พฤษภาคม 2555 ISBN 978-616-90160-5-2 จำนวนหน้า 272 หน้า ราคา 199 บาท เขียนโดย : ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์ บรรณาธิการ : ภีรพล คชาเจริญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ : สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข รูปเล่ม/ภาพประกอบ : ByNature Printing Service

สนพ. บายยัวร์เซลฟ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายเนเจอร์ พับลิชชิ่ง 119/272 หมู่ 8 ซ.รัตนาธิเบศร์ 18 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02 525 5033, 39 แฟกซ์ 02 580 4654 www.bynatureonline.com จัดจำหน่าย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2739-8222, 0-2739-8000 Fax. 0-2739-8356-9 http://www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาและภาพประกอบในเล่ม ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสำนักพิมพ์ บายยัวร์เซลฟ์ พับลิชชิ่ง


เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน... ก่อนเป็นเรียนนอก เป๊ะ! คิดว่าในใจของหลายๆ คน แอบฝันเล็กๆ ว่า อยากไปเรียนเมืองนอก กะเค้าบ้าง บางคนก็พยายามจนได้ไป บางคนก็พยายามแล้วแต่ไม่ได้ไป บางคนมีโอกาสได้ไป แล้วแต่ไม่กล้า บางคนลืมไปแล้วว่าอยากจะไป ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นเหมือน สนามฝึกประสบการณ์ในการเรียน เมืองนอก เราไม่ต้องกังวลเรื่องที่พัก อาหาร เพราะมีผู้ใหญ่ให้เราไปอาศัย อยู่ด้วย ซึ่งเค้าจะดูแลเราเหมือนสมาชิกในครอบครัว เราก็แค่ต้องปรับตัว ให้ ไ ด้ ฝึ ก ภาษาให้ ไ ด้ แ ละเรี ย นให้ ไ ด้ นอกจากนี้ เ ราก็ จ ะได้ ใ ช้ ชี วิ ต อย่ า ง นักเรียนนอกที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่ตามระยะเวลาโครงการประมาณ 1 ปี และ ที่สำคัญ เราไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเองด้วย เผลอๆ ถ้าเราเรียนดีโรงเรียนที่เรา ไปเข้ า เอื้ อ อำนวย เราก็ อ าจจะสมั ค รเรี ย นต่ อ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ลย แต่อย่าลืมปรึกษาพ่อแม่ก่อน เพราะครั้งนี้ต้องจ่ายค่าเรียนเอง ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนมีเปิดสอบมากมายหลายโครงการ ถ้าอยากไป เรียนเมืองนอกจริงๆ ก็ควรเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่เราหวังจะไปเรียนที่นั่น เรื่องของแนวข้อสอบของแต่ละทุน คุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นข้อกำหนดของผู้ให้ทุน เช่น ความสามารถพิเศษ น้องแป้ง ได้ถา่ ยทอดประสบการณ์นกั เรียน(ทุนมัธยม)นอก ไว้หมดแล้วว่า ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้าง เรื่องดีดีเรื่องแย่ๆ ที่ต้องเจอ เวลาไปจริงๆ จะได้รับมือได้ถูก ถ้าอยากไปเรียนเมืองนอกก็ควรเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะทุนฟรีมนี อ้ ย ก็ต้องแย่งชิงกันหน่อย สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข คนที่ลืมไปแล้วว่าอยากไปเรียนเมืองนอก


คำนำ หลั ง จากหนึ่ ง ปี ที่ ห่ า งหายจากประเทศไทยไปใช้ ชี วิ ต ในฐานะ นักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน แป้งก็ใช้ชีวิตเด็กไทยมาเรื่อยๆ และ บ่อยครั้งก็จะได้ยินเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ไปบ่นว่า เสียดายที่ไม่ได้ไปอย่างนั้น อย่างนี้ แล้วก็มีหลายครั้งทีเดียวที่ต้องมานั่งเล่าให้เพื่อนๆ น้องๆ ฟังว่า ที่ไปมาเนี่ยได้ไปเจอะเจออะไรมาบ้าง น้องบางคนก็มาถามเรื่องแนว ข้อสอบและการสัมภาษณ์อะไรพวกนั้น ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอม มอหกของแป้ง แป้งเลยว่างมากถึงมากที่สุด หนังสือเล่มนี้เลยถูกเขียน ขึ้นมาค่ะ แป้งคงจะไม่กล้าสถาปนาตัวเองเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด หรอกนะคะ เพราะว่ามีเพื่อนๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนอีกมากมายทีเดียวที่ สามารถทำได้ดีกว่าแป้งเยอะ แล้วแป้งก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีนักเรียน แลกเปลี่ยนคนไหนในประวัติศาสตร์ที่ได้ประสบการณ์เหมือนกันเป๊ะๆ ขนาดว่าไปเมืองเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันเลย และหนึ่งปีที่ได้ไปนั้น คำว่าเสียดายเวลาไม่เคยแว๊บมาในความคิดของแป้งเลยซักครั้ง มัน เหมือนกับเป็นความฝันในช่วงเวลาทีเ่ ราห่างหายไปจากประเทศบ้านเกิด เพราะว่าที่ที่เราได้ไปนั้นมันห่างไกลจากความเป็นจริงของชีวิตนักเรียน ไทยค่อนข้างเยอะ หนึ่งปีนั้นเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ เสียงหัวเราะ มิ ต รภาพ น้ ำ ตา ความกลั ว ความกล้ า ความท้ า ทาย การเปิ ด ใจ และความมุ่งมั่น การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งโอกาสในชีวิต ที่แป้งดีใจที่มันได้เกิดขึ้น ซึ่งหากจะให้ประเมินค่าเป็นตัวเงินก็คงจะ ไม่มีเงินจำนวนใดที่มากมายพอจะทดแทนประสบการณ์เหล่านั้นได้ สำหรับน้องๆ คนใดที่กำลังอ่านหรือกำลังจะอ่านหนังสือเล่มนี้ แป้งขอ บอกว่าแป้งตื่นเต้นแทนน้องๆ มากๆ ค่ะ สำหรับอะไรก็ตามที่กำลังจะ


เกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ มันจะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของความทรงจำทีป่ ระทับใจ และติดตัวน้องๆ ไปอีกนาน และหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วน ช่วยน้องๆ ในการปรับตัว ช่วยแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่มากก็น้อย หากน้องคนไหนต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ แป้ ง ก็ ข อเป็ น กำลั ง ใจให้ แ ละขอให้ น้ อ งๆ อดทน เพราะสิ่ ง ที่ ไ ด้ ห ลั ง จากการอดทนนั้น อาจจะกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็ได้ แป้งขอให้น้องๆ สนุกกับหนึ่งปีที่รออยู่ให้เต็มที่เลยค่ะ เก็บเกี่ยวประสบ การณ์มาให้ได้มากที่สุด “GO AND LIVE YOUR LIFE THE WAY YOU’VE NEVER DONE BEFORE” ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์ paeng_pnjk@hotmail.com


Contents


8

Want to go overseas?

43

Let’s go inter

72

Let’s Pack Bags

86

Paeng Live in USA!

114

Talk about Study

142

How about activities?

164

Off School story!!!

184

Trips to DC and Seattle

200

Bye Bye America

206

Welcome to Thailand

216

Diary of Exchange Student

260

ศูนย์ประสานงานของโครงการนักเรียน แลกเปลี่ยนต่างๆ ทั่วประเทศ


Want to go overseas ? พอแป้งตัดสินใจบอกเพื่อนว่าจะไปสอบทุน AFS เพื่อนๆ ที่เป็น อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างก็เชียร์กันเต็มที่ ไม่มีใครเลยที่บอกว่า อย่าไปเลยเมืองนอก...ซิบอกหัย ้


9

ไปเรียนนอกกันไหม?

แป้งเชื่อว่ามีนักเรียนม.ปลายหลายๆ คนที่ฝันอยากจะไปเรียนที่ เมืองนอกใช่มั๊ยล่ะคะ บางคนตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่เด็กๆ แล้วว่า พอเรา อายุถึงเราจะต้องสอบไปให้ได้เลย แป้งก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะ แล้ว บ่อยครั้ง ก็จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปเรียนที่เมืองนอกแล้วบังเอิญ โรงเรียนที่นั่นเค้าให้ diploma (เรียกง่ายๆ ก็ใบจบ ม.6 บ้านเรานี่ล่ะค่ะ) ทำให้สามารถสมัครเรียนต่อมหา’ลัยทีน่ นั่ ได้เลย กลายเป็นว่าเป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนอยู่ดีๆ ก็ได้เรียนต่อมหา’ลัยที่เมืองนอกไปซะงั้น เพื่อนๆ ของแป้งที่ได้ไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน มา 1 ปี กลับมาก็จะมาเล่ามาเชียร์ให้เราไปบ้าง ทำให้เราจุดประกาย อยากรู้มากว่า ไอ้ที่เพื่อนๆ ทั้งหลายมันเชียร์เนี่ย มันจะดีจริงเร้ออออ แป้งเลยตัดสินใจลงสนามสอบเลยค่ะ กว่าจะผ่านข้อสอบข้อเขียนมาได้กร็ อ่ แร่เสียความมัน่ ใจไปเกือบหมด แล้ว ย๊างง มาเจอการสอบสัมภาษณ์สุดหฤโหดกับท่านอาจารย์ที่ป้อน คำถามซีเรียสๆ ใช้สมอง ใช้ไหวพริบ อยูต่ ลอดเวลาทีเ่ ราถูกคุมขังอยูใ่ นห้อง เพือ่ ทดสอบว่า เรามีวฒ ุ ภิ าวะทางอารมณ์ และมีความเหมาะสมเพียงพอ ทีจ่ ะเอาตัวรอดในต่างถิน่ ได้ แล้วก็ตอ้ งเตรียมตัวเพือ่ แสดงความสามารถ พิเศษแบบไทยๆ เพือ่ พิสจู น์วา่ เราเนีย่ ก็สามารถเอาอะไรจากประเทศเรา ไปโชว์ให้ฝรั่งดูได้เหมือนกันนะคะ เรียกว่ากว่าจะผ่านขั้นตอนการคัดเลือกมาได้ก็เล่นเอาเครียดพอ สมควรเลยค่ะ ในวันประกาศผลก็ลุ้นมากๆ จนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แล้ว ว่าสรุปแล้วเราจะได้เป็นมั๊ยเนี่ย นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ฝันถึง T^T พอประกาศผลออกมา โอ้ยยยย โล่งค่ะ คนที่ไม่ได้ก็ต้องรอคอยต่อไปว่า จะเหลือโควต้าประเทศอะไรให้เราพอจะเลือกได้บ้างอีกน้า


12

อยากช่วยให้ฝรัง่ เข้าใจและรับรูถ้ งึ วัฒนธรรมไทยมากขึน้ แป้งเคยมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งมาจากอเมริกาคนนึงค่ะ แล้วก็จะมีบางที ที่เค้ามีปัญหา ว่าทำไมคนไทยต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ด้วย เค้ารับไม่ได้ ถ้าเราได้ไปแลกเปลี่ยน อย่างน้อยก็ต้องมีคนกลุ่มนึงที่รับรู้และเข้าใจ ประเทศไทยและวั ฒ นธรรมไทยมากขึ้ น เพราะโรงเรี ย นในอเมริ ก า ที่แป้งไปมา ส่วนน้อยมากที่จะรู้จักว่าประเทศไทยเป็นคนละประเทศกับ ไต้หวันหรือว่าประเทศไทยตั้งอยู่ตรงไหน

โครงการนักเรียนแลกเปลีย ่ น

ปัจจุบันได้มีองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายในต่างประเทศ ได้เปิดให้ทุน การศึกษาต่อต่างประเทศในระดับต่างๆ มากมาย โดยมีทั้งแบบ full คือไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กับแบบจ่ายสมทบ ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของแต่ละผู้ให้ทุน นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนในลักษณะของการ เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับโฮสแฟมิลี่ หรือที่เรียกกันว่า Au Pair ในทุกเงือ่ นไขน้องๆ จะต้องมีการสอบคัดเลือกเข้าไป ถ้าเป็นทุนแบบ ฟรีกแ็ ข่งขันกันสูงหน่อยเพราะมีจำนวนทุนน้อย ต้องคอยติดตามข่าวการ เปิดสอบชิงทุนกันให้ดี แต่ถ้าแบบจ่ายสมทบ ก็จะมีโอกาสมากหน่อย ถ้าเราผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติพร้อม ประเทศที่เราต้องการจะ ไปมีโฮสรองรับ ก็ไม่ยากที่จะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แป้งได้รับ จะเป็นโครงการนักเรียน แลกเปลี่ยนในระดับ High School (ม.4-ม.6) ระยะเวลา 1 ปี โดยปกติ แล้วเนีย่ การทีจ่ ะส่งนักเรียนซักคนไปใช้ชวี ติ ในต่างประเทศอย่างนี้ ถ้าไป เองค่าใช้จา่ ยจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี แต่วา่ ถ้าเราเข้า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เราจะได้รับการอนุเคราะห์จากทาง Host family ด้านทีพ่ กั และอาหาร แล้วก็ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งชำระค่าใช้จา่ ย ใดๆ ในการเข้าเรียนค่ะ


24

ค่าใช้จ่ายในโครงการ : YFU High School Year Program Exchange 2012-2013 ภาษาที� ใช้ ในโครงการ

ประเทศ

Americas

วัน/เดือน/ปี เกิด ระหว่ าง

ระยะเวลาเข้ าร่ วมโครงการ จํานวนที� รับ ค่ าเข้ าร่ วมโครงการ (คน) เริ� ม สิ �นสุด

USA Canada Argen� tina Brazil Chile Mexico

สหรัฐอเมริกา แคนาดา อาร์ เจนตินา บราซิล ชิลี เม็กซิโก

อังกฤษ อังกฤษ สเปน โปรตุเกส สเปน สเปน

� ก.พ. ���� - �� ก.ค. ���� � ก.พ. ���� - �� ก.ค. ���� � มี.ค. ���� - � ก.พ. ���� � พ.ค. ���� - �� ก.ค. ���� �� มี.ค. ���� - �� ม.ค. ���� � ก.พ. ���� –�� ก.ค. ����

ส.ค. �� ส.ค. �� ก.พ. �� ก.พ. �� ก.พ. �� ส.ค. ��

มิ.ย. �� ก.ค. �� ธ.ค. �� ม.ค. �� ม.ค. �� มิ.ย. ��

120 1 2

US$11,550 US$11,550 US$9,300

1 4 2

US$9,300 US$9,300 US$9,300

Aus� tralia

ออสเตรเลีย ญี�ปุ่น จีน เกาหลีใต้

อังกฤษ ญี�ปุ่น จีนแมนดาริ น เกาหลี

� มิ.ย. ���� - � ม.ค. ���� � เม.ย. ���� - � เม.ย. ���� �� ส.ค. ���� – �� ก.ค.���� � ส.ค. ���� - �� ม.ค. ����

ก.พ. �� มี.ค. �� ส.ค. �� ก.พ. ��

ธ.ค. �� ม.ค. �� มิ.ย. �� ม.ค. ��

1

US$11,550

ฝรั�งเศส เยอรมนี เนเธอร์ แลนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ ออสเตรีย เบลเยีย� ม เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ นอร์ เวย์ สวีเดน บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย

ฝรั�งเศส เยอรมัน ดัชต์ เยอรมัน เยอรมัน ดัชต์ (เบลเยีย� ม) เดนนิช ฟิ นนิช นอร์วีเจียน สวีดิช บัลแกเรี ยน เช็ก เอสโตเนียน ฮังกาเรี ยน ลัตเวียน ลิทวั เนียน

�� ส.ค. ���� – � ส.ค. ���� � เม.ย. ���� - � ส.ค. ���� � ส .ค. ���� - � ส.ค. ���� � มี.ค. ���� - � ก.ย. ���� � มี.ค. ���� - �� ก.ค. ���� � ม.ค. ���� - �� ก.ค. ���� � มี.ค. ���� - �� ก.ค. ���� �� มิ.ย. ���� - � ส.ค. ���� � ม.ค. ���� - �� ธ.ค. ���� � ม.ค. ���� - �� ธ.ค. ���� �� มิ.ย. ���� -� ส.ค. ���� � มี.ค. ���� - � ก.ย. ���� �� ส.ค. ���� - �� ก.ค. ���� � ก.ย. ���� - �� ก.ค. ���� � เม.ย. ���� - �� ก.ค. ���� � ม.ค. ���� – �� ก.ค.����

ส.ค. �� ก.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. �� ส.ค. ��

ก.ค. �� ก.ค. �� ก.ค. �� ก.ค. �� ก.ค. �� ก.ค. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� ก.ค. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� มิ.ย. �� ก.ค. ��

Asia & Pacific Japan China South Korea

Europe

France Germany Netherlands Switzerland Austria Belgium Denmark Finland Norway Sweden Bulgaria

Czech Republic

Estonia Hungary Latvia

Lithuania

5 US$10,650 2 US$9,300 2 US$9,300 (รับเฉพาะผูห้ ญิง) 4 49 4 4 2 5 6 3 2 4 1 1 2 3 3 1

US$10,250 US$10,250 US$10,250 US$10,250 US$9,650 US$9,650 US$9,650 US$9,650 US$9,650 US$9,650 US$9,300 US$9,300 US$9,300 US$9,300 US$9,300 US$9,300

อัตราค่าเข้ าร่ วมโครงการรวม

 ค่าตัว� เครื� องบินไป-กลับชั�นทัศนาจรระหว่างประเทศและในประเทศที�เข้าร่ วมโครงการ รวมทั�งภาษีสนามบินทุกแห่ง  การให้คาํ ปรึ กษาดูแลระหว่างอยูท่ ี�ต่างประเทศ และประสานงานการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์  ค่าประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ  ค่าวีซ่า  การเข้าเรี ยนที�โรงเรี ยนไฮสกูล ของรัฐบาลในประเทศที�เข้าร่ วมโครงการ  การปฐมนิเทศที�ชุมชนที�นกั เรี ยนอยู่  การปฐมนิเทศและค่ายต่าง ๆ ในประเทศไทย รวม � ค่าย  การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ  ภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7% (หากรัฐบาลมีการเปลี�ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ�ม ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นผูร้ ับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ�มส่วนที�เพิ�มขึ�น)

อัตราค่าเข้ าร่ วมโครงการไม่ รวม

 ค่าทําหนังสื อเดินทาง ต้องไปดําเนินการเอง  ค่าแปลเอกสารเพื�อการขอวีซ่า  ค่าตรวจสุ ขภาพและวัคซีนทั�งในประเทศ และต่างประเทศ  นํ�าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกําหนดของสายการบิน  ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพัก-โรงเรี ยน  ค่าเครื� องแบบนักเรี ยนที�โรงเรี ยน (ถ้ามี)  ค่าเข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรี ยน เช่น ทัศนศึกษา, กีฬา  ค่าอาหารกลางวันที�โรงเรี ยน กรณี ไม่ทาน Packed lunch และประเทศจีนต้อง  ค่าเรี ยนพิเศษภาษาอังกฤษและ/หรื อภาษาที�ใช้ในประเทศนั�นๆ ซื� ออาหารกลางวันเอง  ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวประจําเดือน ประมาณเดือนละ ���-��� เหรี ยญสหรัฐ  ค่าท่องเที�ยวส่ วนตัว  ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ย ์  ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ นอกเหนือจากที�ระบุไว้ขา้ งต้น หมายเหตุ บริ ษทั เลิร์นนิ� ง อินเตอร์ เนชัน� เนล จํากัด สงวนสิ ทธิ� ในการปรับอัตราเงินค่าเข้าร่ วมโครงการตามความเหมาะสม หากมีปัจจัยภายนอกมาทําให้ค่าใช้จ่ายในการ ดําเนินโครงการสู งขึ�น

เพื่อนแป้งที่เป็นเด็กแลกเปลี่ยน YFU แอบกระซิบบอกมาว่า YFU ไม่มีการแสดงความสามารถพิเศษนะคะ แล้วก็ถ้าผ่าน ข้อเขียนแล้วก็ถือว่าผ่านเลย การสอบสัมภาษณ์เป็นแค่การ วัดระดับความรูว้ า่ เราจะได้ไปอยูโ่ รงเรียนระดับไหนเท่านัน้ ค่ะ


Let’s go inter การที่เราจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จ เรียนจบ หลักสูตรและไม่ถก ู ส่งกลับกลางคันได้นน ้ั ทาง AFS เองก็ได้กำหนด คุณสมบัติของนักเรียนที่จะมารับทุนไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ นักเรียนสามารถดำเนินชีวต ิ อยูต ่ า่ งประเทศได้อย่างราบรืน ่ นัน ่ เอง


43

ขอฝากเพลงของ AFS มาไว้ให้ซ้อมร้องเล่นๆ ค่ะ Walk together, Talk together Travel across the sea, Walk across the land Summer or winter, We go from place to place With hearts of joy and spirit of AFS. Walk together, Talk together Oh ye people of the earth Then and only then, Shall we have peace Culture we’re bringing, Messages of peace From country to country To make good understanding And we’ll sing the song of AFS One year is not that long But enough to know you People of the world are friendly every place As we say the word of AFS AFS is love, AFS is brotherhood We’re given for just one year To make the messages clear.


Let’s Pack Bags การแพ็คกระเป๋ามันเป็นสาระสำคัญถึงขนาดทีว่ า่ AFS ต้องกำหนด ขนาดและจำนวนกระเป๋าทีส ่ ามารถนำไปได้เลยทีเดียว ลองมาดูกน ั ว่า จากประสบการณ์ทถ ่ี า่ ยทอดจากรุน ่ สูร่ น ุ่ ในกระเป๋าทีเ่ ราจะลากไปนัน ้ มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง


paeng’s suggestions 73

พูดถึงเรือ่ งจัดกระเป๋าก็ ได้เวลาปวดหัวอีกรอบ ไม่รจู้ ะเอาอะไรไปยังไง โน่นนีน่ น่ั เริม่ จากของฝาก ก่อนก็แล้วกัน เพือ่ นแป้งหลายคนบอกมาว่าจตุจกั รเป็นแหล่งรวมของฝากทีถ่ กู แล้ว ก็ดคี ะ่ ใครว่างๆ ก็ไปเดินๆ ดูนะคะ ซือ้ ยกโหลมาเลยค่ะ จะได้ให้ได้หลายๆ คนแล้วก็ถูกลงด้วย ตัวอย่างของฝากที่แป้งเอาไปนะคะ • ผ้าพันคอลายไทยๆ อ่ะค่ะ สามผืนร้อย อิอิ สวยด้วยนะคะ • กระเป๋าหิ้วผู้หญิงปักเลื่อมทองลายช้าง อันนี้ แป้งเอาไปให้เป็น arrival gift ของ โฮสมัมค่ะ เชื่อมั๊ยคะ ว่าเอาไปให้คนไหนๆ ก็ร้อง oh my god! กันหมดเลย เขาบอกว่ามันสวยมากกกกกก เวลาเดินถือไปไหนก็จะ มีแต่คนทักว่าไปหาซื้อมาจากไหน อยากได้ ขอเว็บสั่งซื้อหน่อย • กระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายไทย กระเป๋าใส่ดินสอลายไทย • พวงกุญแจผ้าชาวเขา • กระเป๋าผ้าลายช้าง • แสตมป์ไทยใส่กรอบเล็กๆ • เหรียญบาทไทยประดับดีๆ เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆ ให้เพือ่ นใน โรงเรียนค่ะ • เนคไทด์ ลายไทยๆ ก็เอาไปด้วยค่ะ ของอืน่ ๆ ก็เช่น ภาพแกะสลัก ผ้าปูโต๊ะ ทีร่ องจานเวลาทานข้าวอ่ะค่ะ สมุดภาพ สติ๊กเกอร์ลายไทย ปลอกหมอนผ้าไทยๆ รูปภาพลายไทย ของ พื้นเมืองตามถิ่นที่เราอยู่อ่ะค่ะ แป้งอยู่ภาคอีสานก็จะมีพวกผ้าหมี่ขิต อะไรอย่างนี้ด้วย


Paeng Live in USA! ทีท ่ แ่ี ป้งจะไปอยูเ่ ป็นเมืองเล็กๆ ทีช่ อ่ื Dallas (ดาลลัส) อยูใ่ นรัฐ Oregon โอเรกอนขึ้ น ชื่ อ ว่ า เป็ น รั ฐ ที่ มี ป่ า ไม้ เ ยอะแล้ ว ก็ ฝ นตกชุ ก ที่ สุ ด เลย ใครเคยดูเรื่อง Twilight คงพอนึกภาพป่าออกนะคะ หนังเรื่องนี้ ภาคแรกถ่ายทำในโอเรกอนค่ะ ดาลลัสมีประชากรไม่มากค่ะ ประมาณ 15,000 คน โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆ ชือ่ Dallas High School มีนก ั เรียนแค่ประมาณพันกว่าคน


paeng live in usa 88

Arrival Orientation ชีวติ นักเรียนแลกเปลีย่ น เริม่ แล้วทีน่ ่ี จุดประสงค์หลักๆ ของ Orientation ก็เพือ่ ให้พกั ผ่อนจากการ jetlag แล้วก็รอโฮสมารับค่ะ ตอนนี้เราจะเห็นหน้าตาของนักเรียนแลก เปลี่ยนที่อยู่ในแอเรียเดียวกันกับเรา ได้พูดคุยทำความรู้จักกันไว้บ้าง กิจกรรมก็มีกีฬาให้เล่น มีหนังให้ดู มีขนมเยอะแยะวางไว้ให้เรากิน แต่ กิ น อะไรไม่ ค่ อ ยลงเลยล่ ะ ค่ ะ มั น ไม่ หิ ว บอกไม่ ถู ก มี staff AFS มาคอยดูแลเรา ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจาก เดินเล่น ชมวิวในมหาลัยไปพลางๆ แล้วก็พูดคุย สอบถามเรื่องต่างๆ จาก staff AFS ค่ะ ในค่ายนี้เราจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Liaison ของเราว่าเป็นใคร และได้รับแจกการ์ดใบเล็กๆ ที่มีชื่อของเราอยู่ เก็บไว้ดีๆ นะคะ การ์ดอันนี้คือ บัตรประกันสุขภาพของเรา วงเงินที่เขียนในบัตร ของแป้งนั้นสูงถึง $1,005,000 เลย เยอะมากกกก เวลาเป็นอะไรมาก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ยกเว้นเรื่องฟันกับตานะคะ เราจะได้ใช้บัตรนี้เวลา เราเจ็บป่วยที่นี่

Arrival Orientation @ University of Oregon


Talk about Study Highlight ของการใช้ชวี ต ิ เป็นนักเรียนแลกเปลีย ่ นก็คอื การได้เข้าร่วม ในโรงเรียนมัธยมกับเพือ่ นๆ ชาวอเมริกน ั ทีม ่ อี ายุรน ุ่ ราวคราวเดียวกัน นีแ่ หละค่ะ ความทรงจำทีม ่ ค ี า่ ความประทับใจทีไ่ ม่อาจลืม เหตุการณ์ ทัง้ หลายทีเ่ ราไม่เคยได้พบ จะรวมอยูใ่ นทีแ่ ห่งนี้


paeng@high school 115

ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงเรือ่ งอืน่ ๆ แป้งขออธิบายเรือ่ ง โรงเรียนในอเมริกาซักเล็กน้อยก่อนค่ะ โรงเรียนจะแบ่งเป็นสามระดับคือ Kindergarten Grade 1 – Grade 5 อายุ 6 – 10 ขวบ Elementary School Grade 6 – Grade 8 อายุ 11 – 13 ปี High School Grade 9 – Grade 12 อายุ 14 – 17 ปี Grade 9 เรียกว่า Freshman Grade 10 เรียกว่า Sophomore Grade 11 เรียกว่า Junior Grade 12 เรียกว่า Senior

@ School


142

How about activities? ที่โรงเรียนจะมีคลับ (Club) หรือกลุ่มกิจกรรมในลักษณะของชมรม ให้นก ั เรียนได้เข้าร่วมกันตามความสนใจส่วนตัว มีให้เลือกเยอะมากๆ ค่ะ


paeng in club 143

International Club คลับบังคับของนักเรียนแลกเปลีย่ น คลับนี้จะเป็นที่รวมตัวของบรรดานักเรียนที่สนใจเรื่องวัฒนธรรม ต่ า งประเทศทั้ ง หลาย เราในฐานะที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นควร เข้ า ร่ ว มคลั บ นี้ ค่ ะ international club โรงเรี ย นแป้ ง นั ด meeting ทุกวันพุธตอนทานข้าวเทีย่ ง นักเรียนแลกเปลีย่ นทุกคนก็จะเข้ามาร่วมด้วย ปีทแี่ ป้งไปมีนกั เรียนแลกเปลีย่ นในโรงเรียนทัง้ หมด 6 คน จากประเทศไทย ไต้หวัน เยอรมัน ฟินแลนด์ นอร์เวย์และออสเตรีย จะมีการทำเสื้อ club และนัดทานอาหารนอกสถานที่ เพือ่ เป็นการทำความรูจ้ กั คุน้ เคยระหว่าง คนในคลับมากขึ้น โดยจะมีครูคนนึงที่ดูแลคลับอยู่ นักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ละคนก็จะผลัดกันขึ้นมาบรรยายวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประเทศตัวเอง เวียนกันไปในแต่ละอาทิตย์ ใครมี slide หรือของอะไรที่เตรียมมาก็เอามาให้เพื่อนดู วันที่มีการบรรยายโรงเรียน จะประกาศออกทาง speaker ของโรงเรียนว่าวันนี้จะมีใครบรรยาย ประเทศอะไร เวลาในการบรรยายก็ประมาณ 15-20 นาที เมือ่ เราบรรยาย จบ ก็จะมีเพื่อนๆ รุมกันถามคำถามที่เค้าสงสัย แป้งก็โดนพวก เลี้ยงช้าง เป็นสัตว์เลี้ยงกันจริงๆ เหรอ พระมหากษัตริย์นี่มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ต้องใส่เครื่องแบบมั๊ย ทำไมต้องมีกฎห้ามย้อมผมหรือห้ามไว้ผมยาว ในโรงเรียนด้วยล่ะ คนไทยกินหมาเป็นอาหารจริงๆ ใช่มั๊ย มีสัตว์แปลกๆ อย่ า งอื่ น ที่ กิ น อี ก มั๊ ย อะไรพวกนี้ ล่ ะ ค่ ะ (ได้ ยิ น เรื่ อ งแบบนี้ ม านาน จนป่านนี้ก็ยังเหมือนเดิม)


paeng in action 161

กีฬาทีแ่ ป้งเลือกใน Spring Sports • Tennis แป้ ง ก็ ไ ด้ ล งชื่ อ เข้ า ไปเล่ น ในที ม อี ก แล้ ว ค่ ะ ทัง้ ๆ ทีแ่ ป้งยังเล่นไม่เป็นเลย ก็ตอ้ งไปอยู่ JV ตามระเบียบค่ะ การฝึกก็จริงจังเหมือนเดิม ฝึกแรกๆ ก็ยังไม่ได้จับไม้หรอกค่ะ โค้ชเค้าให้ เราฝึกปฏิกิริยาต่อลูกเทนนิสก่อน คือ ให้เด็กๆ เข้าแถวในระยะที่ห่างจาก โค้ชพอสมควร โค้ชจะปล่อยลูกเทนนิสลงและเราต้องวิ่งมารับให้ได้ก่อน ลูกเทนนิสจะตกถึงพื้น ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็อย่าให้ลูกเทนนิสเด้งเป็นครั้งที่ สองค่ะ เวลาแข่งเทนนิสจะเป็นกีฬาที่เงียบมากๆ เลยนะคะ คนดูจะส่งเสียง เชียร์ไม่ได้ ไม่เหมือน soccer เพราะเค้าบอกว่า เทนนิส คนเล่นต้องใช้ สมาธิเยอะมาก เป็นมารยาทของผู้ชมที่ดีที่จะไม่ส่งเสียงดังเป็นการ รบกวนผู้เล่นค่ะ

สาวๆ กระโปรงสั้น


paeng in action 162

อยากเพือ่ นเยอะก็ตอ้ งเล่นกีฬานะคะ กี ฬ าของโรงเรี ย นอื่ น อาจจะมี ม ากกว่ า นี้ น ะคะ เช่ น Lacrosse, ice hockey, water polo, ice skate ไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหน แป้งก็แนะนำให้น้องๆ ลงไว้ค่ะ ยิ่งช่วง Fall เนี่ย น่าจะเลือกลงซักหนึ่งอย่าง เพราะว่ามันจะเป็นตัวเปิดทางให้เราได้เพื่อน ใหม่เยอะมากๆ ค่ะ กิจกรรมในโรงเรียนก็มีให้เลือกหลากหลายมากมาย นะคะ พยายามเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเยอะๆ แล้วชีวิตในโรงเรียนจะ ไม่มีวันน่าเบื่อแน่นอนค่ะ

แป้งเฮฮากับเพื่อนๆ


Off School story!!! ถึงแม้วา่ เราจะได้เจอเพือ่ นๆ ทุกวันในโรงเรียน แต่กเ็ หมือนกับยังคุยกัน ได้ไม่เยอะ ยังเล่นกันไม่พอ เรามาดูกันว่าในวันว่างวัยรุ่นอเมริกัน (ก็เหมือนกับวัยรุน ่ ไทยนีล่ ะ่ ค่ะ) นอกจากออกไปเทีย ่ ว ไปดูหนัง ช็อปปิง้ ฟังเพลง กันแล้ว เค้าทำอะไรกันอีกบ้าง


paeng’s free time 165

กิจกรรมทีเ่ พือ่ นๆ ชอบนัดบ่อยๆ ก็คอื ไป spend the night หรือ การนอนค้างคืนทีบ่ า้ นเพือ่ นนีเ่ องค่ะ การไปนอนค้างคืนที่บ้านเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆ เลยนะคะ เวลาไปที่นู่นพ่อแม่เค้าก็จะบอกให้เรา make yourself at home นะ คือทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้าน ซึ่งตรงข้ามกับวัฒนธรรมไทยที่ว่าเราต้องรู้ จักเกรงใจเขาใช่ป่ะ ตอนแรกๆ ที่เพื่อนชวนไปค้างคืนที่บ้าน แป้งไปถึงก็เป็นเกร็งๆ ค่ะ จะทำอะไรก็เกรงใจเพือ่ น เกรงใจพ่อแม่เค้าไปหมดเลย แต่วา่ เค้าก็เข้าใจค่ะ พยายามชวนคุย ทำกิจกรรมต่างๆ ตอนกลางคืนก็เช่าหนังมาดูแล้วก็นอน คุยกัน นอนไม่กี่ชั่วโมง ตื่นมาก็นั่งกินพิซซ่า คุยกันอีกจนถึงเช้าเลย นี่เป็น โอกาสที่เราจะได้รู้จักนิสัยใจคอเพื่อนๆ มากขึ้นค่ะ แล้วเค้าก็จะถามเรา ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน เล่าให้ฟังหน่อยสิ เป็นยังไงเหรอ แป้ง hang out กับเพื่อนอย่างนี้ค่อนข้างจะบ่อยมากนะคะ แต่ว่าโฮสแป้งมีกฎอยู่ คือห้ามไปค้างคืนบ้านเพื่อนในวันที่โรงเรียนเปิด ถ้าจะไปต้องเป็นเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น


paeng’s free time 175

Paeng goes crazy with scavenger hunt วันนั้นกลุ่มแป้งก็ต้องขับรถไปทั่วเมืองเพื่อล่าคะแนน เมื่อหมดเวลา การแข่งขันเรากลับมาที่บ้าน พ่อแม่เค้าก็จัดงานวันเกิดไว้ให้ ปิดไฟมืด หมดบ้าน แล้วก็เขียนป้ายเรืองแสงว่าสุขสันต์วันเกิด ถ้วยชาม แก้ว ที่ใช้ทานอาหารก็เรืองแสง พื้นก็เรืองแสงหมดเลย เป็นงานวันเกิดที่จัด ได้สวยที่สุดที่แป้งเคยเห็นเลยค่ะ ตัวอย่างโจทย์ที่ต้องไปทำตามเกมส์ค่ะ • ให้ไปถ่ายรูปภาพป้ายหลุมศพที่เก่าที่สุดในสุสานมา 25 คะแนน • ถ่ายรูปที่สมาชิกคนนึงในทีมจูบกับปลา 50 คะแนน • ถ่ายรูปภาพเด็กร้องไห้ 10 คะแนน • ถ่ายรูปภาพสัตว์ที่ใส่เสื้อผ้า 25 คะแนน • ถ่ายรูปที่มีสมาชิกในทีมสองคนเอาเฟรนช์ฟรายยัดจมูกสองข้าง 20 คะแนน • ถ่ายรูปสมาชิกในทีมหนึง่ คนทีม่ กี างเกงในครอบหัวอยู่ 30 คะแนน • หาหูกระต่ายกลับมาและรู้วิธีการผูก 100 คะแนน • เอาลูกโป่งสีน้ำเงินกลับมา 20 คะแนน • เอาไฟต้นคริสมาสต์กลับมา 10 คะแนน • เอาถุงชากลับมา 10 คะแนน • เอาอาหารหมากลับมา 20 คะแนน • เอาก้อนหินที่มีรูตรงกลางกลับมา 75 คะแนน


paeng’s free time 181

Paeng in Thanksgiving (4th Thursday of November) เป็นวันเลี้ยงฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้า สมาชิกในครอบครัวจะมา รวมตัวกันและทานอาหารร่วมกัน อาหารขึ้นชื่อของวันนี้ก็คือ Turkey หรือว่าไก่งวงนั่นเองค่ะ งานนี้ของกินเยอะมากจริงๆ ค่ะ เรียกว่ากินกัน จนพุงกาง โดยเฉพาะเจ้าไก่งวงนี่ แป้งกินเนื้อมันไปซะชามใหญ่ๆ เลย อร่อยมากค่ะ เสร็จจากของคาวก็ยังมีของหวานให้เลือกตักมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเค้กต่างๆ พายสตรอเบอรี่ พายแครนเบอรี่ พายแบล็กเบอรี่ ฯลฯ โอยยย วันนั้นอยากจะกินให้ท้องแตกไปเลยค่ะ มีแต่ของอร่อยๆ ทั้งนั้น

Winter Time


Trips to DC and Seattle มาอยู่เมืองนอกทั้งที ก็ต้องอยากเที่ยวให้ท่ัวๆ ใช่ไหมคะ เมืองที่ เราอยูก ่ เ็ ทีย ่ วจนทัว่ แล้ว ขอไปต่างเมืองบ้างจะเป็นไร ถ้าอยากไปเทีย ่ ว ก็ ต้ อ งเตรี ย มตั ว กั น ก่ อ นนะคะ ในฐานะนั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นต้ อ ง ทำเรือ่ งขออนุญาต AFS ให้เรียบร้อยก่อนค่ะ


paeng’s on the way 185

บางคนอาจจะโชคดีได้โฮสนีล่ ะ่ ค่ะพาไปเทีย่ ว บางที โฮสพาไปเทีย่ วถึงสเปนหรือแคนาดาเลยก็มี คนที่ โชคดีอย่างนัน้ มีไม่กค่ี นหรอกค่ะ อยู่ที่นี่จะมีทริปของบริษัท Belo ที่เค้าประสานงานกับทาง AFS เป็น ทัวร์ทใี่ ห้นกั เรียนซือ้ ไปเทีย่ ว ทริปก็จะมีหลากหลายทีแ่ ละหลากหลายช่วง เวลาให้เลือกลง ไม่ว่าจะเป็นช่วง spring break ของโรงเรียน ไปฮาวาย ไปนิวยอร์กและวอชิงตันดีซี ไปฮอลลีวูด ดิสนีย์แลนด์ แกรนด์แคนยอน ราคาก็จะแตกต่างกันไป แต่วา่ รวมๆ แล้วทริปหนึง่ จะตกราวๆ $1000 ค่ะ ช่วงเวลาก็ประมาณอาทิตย์นึง น้องๆ คนไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูใน เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.belousa.com การที่เราจะไปเที่ยวกับเค้าได้ เราต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทาง AFS ก่อน แบบฟอร์มอะไรทั้งหลายก็หาอ่านในเว็บได้ค่ะ ตอนแรกแป้งก็ จะไปทริปกับบริษัทนี้ล่ะค่ะ แต่ว่าบังเอิญช่วง Spring Break ของแป้ง มันดันไม่ตรงกับของโรงเรียนอื่น ถ้าจะไปแป้งจะขาดเรียน Liasion เลย ไม่ให้ไป เป็นกฎของ AFS แหม...ขาดเรียนนิดหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เลยนี่นา วันสองวันเอง สุดท้ายก็ไม่ได้ไปอยู่ดี ทั้งที่วางแผนอะไรไว้เรียบ ร้อยแล้ว


Bye Bye America การใช้ ชี วิ ต ในฐานะนั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นของแป้ ง ก็ ไ ด้ เ ดิ น ทางมา ใกล้ถึงจุดจบแล้ว หลังจากที่โรงเรียนปิด ได้ไปเดินทางท่องเที่ยว มาพอสมควรแล้ว ก็เหลือเวลาอีกแค่อาทิตย์กว่าๆ ก่อนที่แป้งจะ เดินทางกลับ ช่วงเวลานีแ้ ป้งก็ได้พยายามอยูก่ บ ั เพือ่ นๆ และโฮสให้มากๆ ไปค้างคืนบ้านเพือ่ น ทำกิจกรรมกับโฮส และเริม ่ การแพ็คกระเป๋า...


paeng so sad 201

มาถึงตอนแพ็คกระเป๋ารูเ้ หตุผลเลยค่ะว่าทำไม AFS ถึงอนุญาตให้เอามาแค่ ใบเดียว ไม่ รู้ ข องมั น เพิ่ ม มาจากไหนเยอะแยะ แพ็ ค ยั ง ไงก็ แ พ็ ค ไม่ ห มด ขากลับเค้าอนุญาตให้เราเอากระเป๋าเดินทางกลับได้สองใบ แต่กย็ งั ไม่พอ อยู่ดี จะทิ้งก็เสียดาย เลยต้องแพ็คของใส่กล่องส่งกลับเมืองไทยก่อน ค่าส่งนั้นก็แพงใช่เล่นค่ะ ซึ่งน้องๆ สามารถไป search ดูในเน็ตได้นะคะ ว่าราคาต่อปอนด์และขนาดของทีส่ ง่ เป็นเท่าไหร่ จัดกระเป๋าจริงๆ ใช้เวลา ไม่มากหรอกค่ะ แต่มันติดอยู่ที่ว่ายังไม่อยากกลับเลยนี่สิ สรุปว่าแป้ง เลยยังไม่ยอมจัดของ จนหนึ่งวันก่อนเดินทางออกจากบ้านโฮสนั่นล่ะค่ะ Goodbye Party หลังวันที่แป้งเดินทางกลับมาจากไปเที่ยวก็มี Goodbye party ที่ park ของเมืองค่ะ เพื่อนๆ ก็มาเข้าร่วมทำขนมเค้ก เอาอาหาร ต่างๆ มาให้ นั่งคุยกัน แป้งตั้งใจจะทำให้มันสนุกนะคะ แต่ว่าวันนั้น สนุกไม่ออกจริงๆ มันรูส้ กึ ใจหายบอกไม่ถกู เพือ่ นในกลุม่ เค้าก็เอา goodbye present มาให้ มีทงั้ ธงอเมริกา คุกกี้ รูป ขนมต่างๆ ทีแ่ ป้งชอบ เค้าก็เอามา ใส่ในกล่องไว้ พร้อมทั้งการ์ดอำลาทั้งหลาย บางคนก็ถักผ้าพันคอมาให้ เมื่อปาร์ตี้จบเพื่อนๆ ก็ลากลับบ้านกันทีละคน มันเป็นความรู้สึกที่เศร้า มากๆ จริงค่ะ ที่ต้องมองเพื่อนๆ เดินจากไปโดยที่เรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้ เจอเค้าอีกนานหรือนีอ่ าจจะเป็นครัง้ สุดท้ายทีเ่ ราได้เจอเค้าแล้วเพราะใน อนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าแป้งจะได้มีโอกาสกลับมาเจอเค้าอีกรึเปล่า


WelCome to Thailand ความรู้สึกในวันแรกที่แป้งกลับมาที่เมืองไทยนั้น บอกได้คำเดียวว่า ร้อนสุดๆ ร้อนมากๆๆๆ ร้อนไม่ไหวแล้ว ขนาดเวลา อาบน้ำยังรูส ้ ก ึ ได้เลย ว่าทำไมน้ำมันไม่ยอมระเหยไปจากตัวซะทีละ่ อึดอัดมากๆ


paeng at home 207

กลับมาสับสนด้านภาษากันอีกครัง้ หนึง่ กลับมาใหม่ๆ เวลาไปเดินห้างได้ยนิ คนคุยกันเป็นภาษาไทย ก็รู้สึกแปลกๆ ไม่ได้ยินอย่างนี้มาหนึ่งปี พอเข้าร้านอาหาร เห็นอาหารไทยวางเต็มโต๊ะ แป้งกินอาหารไทยทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะ อันที่เราเคยไม่ชอบก็กินเข้าไปด้วย รู้สึกว่ามันอร่อยมากๆ แล้วเวลาพูดภาษาไทย ไม่ใช่ว่าแหม ไปเมืองนอกมาแค่ปีเดียว ทำเป็นกระแดะพูดภาษาไทยไม่ได้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ คือมันนึกคำ ไม่ออกจริงๆ แบบว่าพูดๆ ไปเราก็จะเฮ้ย คำนี้มันพูดว่าอะไรอ่ะ เราจะ ติดคำภาษาอังกฤษ จากทีก่ อ่ นไปต้องแปลจากไทยเป็นอังกฤษ ตอนกลับ มาต้องพยายามแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทย เฮ้อออ ชีวิต เดือนแรกๆ ทีก่ ลับมาก็จะหลงๆ ค่ะ ใช้คำอังกฤษปนไทย ก็มันนึกคำ ไม่ออกนี่นา แล้วเราไปอยู่ที่นั่นปรับตัวใช้ภาษาอังกฤษมาก็หลายเดือน คนรอบข้ า งโปรดเข้ า ใจค่ ะ เมื่ อ คื น เรายั ง นอนอยู่ ใ นอเมริ ก าอยู่ เ ลย คืนนี้มานอนที่ไทยได้ไง บางทีสะดุ้งตื่นขึ้นมายังงงๆ งัวเงียเป็นภาษา อังกฤษอยู่เลย จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน บางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่าหนึ่งปีที่ไป ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นมันเป็นเหมือนความฝันเลย โหวงๆ งงๆ อธิบายไม่ถูกค่ะ


Diary of Exchange Student มาฟังความรู้สึกของแป้งและเพื่อนๆ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ทีเ่ คยไปเป็นนักเรียนแลกเปลีย ่ นกันค่ะ ว่าแต่ละคนต้องเจอกับปัญหา อะไรบ้าง และรับมือกับมันได้อย่างไร ที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องดีดี เรือ่ งประทับใจทีแ่ ต่ละคนได้ไปเจอมาค่ะ


217

ดวงสุดา ศิรธิ รี ะวัฒน์ นักเรียนแลกเปลีย่ นจากประเทศไทย พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิต ก็มีหลายๆ อย่างที่ แป้งคิดว่าถ้าได้ทำแล้วมันคุ้มกับการมีชีวิตอยู่ ทุกวันนี้ หนึง่ ในหลายๆ อย่างทีแ่ ป้งนึกออกก็คอื การได้มีโอกาสไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ ประเทศอเมริกาเป็นเวลาหนึง่ ปี แป้งไม่เคยคิด หรื อ ว่ า จิ น ตนาการภาพตั ว เองเป็ น นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นที่ ต้ อ งไปอยู่ ไกลบ้านเกิดขนาดนั้นมาก่อน แต่ว่าแป้งก็ได้ทำสำเร็จแล้วในฐานะ นักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศไทย ครั้งแรกที่แป้งลงจากเครื่องที่แผ่นดินอเมริกานั้น แป้งตื่นเต้นมากๆ ไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่ามีอะไรรอเราอยู่ แป้งไม่ใช่ คนที่หาเพื่อนได้เร็วนัก เวลาอยู่กับคนที่แป้งไม่ค่อยรู้จักก็ออกจะเงียบๆ ด้วยซ้ำ ดังนั้นการหาเพื่อนในอเมริกาช่วงแรกๆ ก็จะยากหน่อยเพราะว่า แป้งไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อสนทนากับเค้า ปัญหาใหญ่ที่สุด ของแป้งในอเมริกาก็คือปัญหากับโฮส พวกเราทะเลาะกันบ่อยมาก จนเหมือนกับว่ายังไงแป้งก็ไม่สามารถเข้ากับครอบครัวนี้ได้ แป้งมีความ ทรงจำทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั หรือแป้งอาจจะพูดได้วา่ มันเป็นช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายที่ สุดในชีวติ เลยตอนนัน้ แน่นอนว่าส่วนหนึง่ มันก็เป็นความผิดของแป้งด้วย แต่ถา้ เอาเรือ่ งแย่ๆ ทัง้ หลายวางไว้ขา้ งๆ แป้งก็ได้พบสิง่ ทีป่ ระเมินค่าไม่ได้ นั่นก็คือเพื่อนๆ ทั้งหลาย แป้งสนุกมากกับพวกเค้าและเราก็ได้แบ่งปัน เสียงหัวเราะกันเยอะมาก พวกเค้ามีหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างที่จะให้กับ แป้งและก็ยอมรับแป้งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม


219

นักเรียนแลกเปลีย่ นจากแคนาดา ผมชื่ อ ปกครอง แย้ ม ยิ น ดี ได้เป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นของโครง การ AFS ปี2008-2009 ที่ประเทศ แคนาดา ผมได้ไปอยู่ในรัฐ ควิเบค ผู้คนที่นั่นพูดภาษาฝรั่งเศสกัน ตอนแรกก็เลือกที่จะไปที่ประเทศอเมริกา เหมือนคนอื่นๆ เพราะตอนนั้นอยากรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งๆ แต่ก็ไม่ได้ ไปเพราะติดที่สำรอง เลยเลือกไปแคนาดา เพราะเห็นว่ามันก็คงคล้ายๆ กับอเมริกาอยู่บ้าง แต่แล้วผมก็ได้ไปฝั่งฝรั่งเศส ซึ่งที่นั่นแตกต่างออกไป ที่ประเทศ แคนาดามีทงั้ หมด 10 รัฐ มี 1 รัฐ คือรัฐ ควิเบคทีใ่ ช้ภาษาฝรัง่ เศสแต่กม็ กี าร ปกครองด้วยตัวเองมีรฐั บาลเป็นของตัวเอง แต่ยงั คงเป็นประเทศแคนาดาอยู่ ไม่แบ่งแยกถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนในรัฐควิเบคนั้น อยากแบ่งแยก แต่ส่วนมากก็ไม่อยากแบ่งแยก เมืองหลวงของประเทศแคนาดา คือ ออตตาวา อยู่ในรัฐ ออนตาริโอ มีภาษาราชการ 2 ภาษาคือ อังกฤษ กับ ฝรั่งเศส ผู้คนที่นั่นแต่ละคนก็ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบสูง วัยรุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่สูง เมือ่ เทียบกับบ้านเรา มีความตรงต่อเวลา เช่นโฮสผมทีต่ รงต่อเวลามากๆ โดยเฉพาะโฮสพ่อ ซึ่งถ้าจะไปไหนก็จะเร่งทุกคนในบ้านให้รีบไปให้ทัน ซึ่งผมก็ติดนิสัยชักช้า อืดอาด ก็จะโดนว่าบ้างในบางที แต่พอนานๆ ไป ผมก็ติดนิสัยตรงต่อเวลา แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ในไทยก็หายหมดแล้ว ไปไหนก็สายเหมือนเดิม


250

Football games and French toast Irene Schrijver, an exchange student from Netherlands

When I got back from my exchange year in the US, I always got the question: “how was it”. Its hard to answer that particular question, the year was amazing but so many things happened that that word only is not the right description. My year in the USA was so much more than just amazing. It’s almost impossible to tell people how my exchange year was because the US is so different than the Netherlands and because they can’t imagine it, they cannot imagine what it was like. My family and friends don’t have a clue of the place I called home for almost a year. How can I explain the cheering and school spirit at football games, how can I explain the amazing hiking trails I did with friends and the camping beneath big trees in the redwoods, the swimming in rivers, driving early in the morning to Dutch bro’s to get a “skim milk latte with an extra shot, please”, driving for like an hour in the woods to play beer pong on some illegal party, going out for breakfast to eat some thick French toast, all those classes like theater, driving for 4 hours (one way) to go to Seattle for one day, the movies, the malls that are open 24/7, my tennis matches, high school prom and above all, all the wonderful friends I made… It’s almost not possible. But not everything from the US is better than the Netherlands, I was simply shocked when I found out that they still use checks, we do all our payments on the internet and there was only 1 train line on the whole west coast. The biggest differences though where not


252

Exchange Student's life in Japan ทุนทั่วโลกมีมากมายทั้งฟรีและไม่ฟรี ถ้ามีโอกาสก็อย่าพลาดรับโอกาส นั้นไว้ เพราะประสบการณ์แบบนี้มันหาซื้อไม่ได้ การได้เปิดหูเปิดตารับรู้สังคม ในต่างแดน มันทำให้การมองโลกของเราเปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เราจะได้พฒ ั นา ตัวเองอย่างก้าวกระโดด และในช่วง 10 เดือนนีเ่ องทีท่ ำให้เรารูว้ า่ เรารักประเทศ ไทยที่จากมามากแค่ไหน ญี่ ปุ๊ น ญี่ ปุ่ น … ถ้าจะพูดถึงประเทศญี่ปุ่น ไม่ ว่ า ใคร รุ่ น ไหน ก็ ต้ อ ง อยากไปเยื อ นกั น ทั้ ง นั้ น เพราะนอกจากประเทศนี้ จะเป็ น มหาอำนาจทาง เศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของ โลกแล้ว ในด้านเทคโนโลยี ก็ ก้ า ว ห น้ า เ กิ น ใ ค ร ใ น ภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวค่ะ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม วัฒนธรรมการใช้ชีวิต-การกินอยู่ ที่น่าสนใจ มีทั้งสังคมเมืองที่ก้าวหน้าแบบสุดกู่กับวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิม เป็นต้น สังคมญีป่ นุ่ มีอทิ ธิพลต่อคนไทยมาแต่ไหนแต่ไร เรารูจ้ กั ญีป่ นุ่ มาตัง้ แต่ สมัยสงครามโลก แล้วเราก็ดูการ์ตูน ละครซีรี่ส์ ดนตรี และภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็ เป็นที่นิยมในบ้านเราจนกลายเป็นกระแส Japanese pop (J-pop) อีกทั้งคน ญี่ปุ่นในเมืองไทยก็ไม่น้อยเลย เพราะเค้ามาลงทุนทำอุตสาหกรรมที่บ้านเรา สรุปได้ว่า ถึงแม้ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้มีดินแดนติดต่อกับบ้านเราในทางภูมิ ศาสตร์ แต่ก็เป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันเลยทีเดียว และทั้งสองประเทศก็ เป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอมา


253

พิชติ โครงการนักเรียนแลกเปลีย่ น… ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เพื่อนฝันว่า อยากจะไปตั้งแต่เด็กๆ เลยค่ะ คงต้อง ยอมรับความจริงว่า เริ่มรู้จักประเทศนี้ เพราะการ์ ตู น ช่ อ ง 9 ทุ ก เช้ า วั น เสาร์ อาทิ ต ย์ นี่ ล่ ะ ตอนที่ อ ยู่ ม.ต้ น ก็ ไ ด้ พ บ ประกาศรับสมัครเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ น ไปประเทศนู้นประเทศนี้จากทางโรงเรียน เสมอๆ และเมือ่ เพือ่ นก้าวขึน้ ชัน้ ม.3 จึงขอ พ่อแม่สมัครโครงการ AFS และในที่สุด ก็สอบผ่านข้อเขียน (ดีใจสุดๆ) แต่ดันมา พลาดสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านซะนี่ (แง้ๆ T_T) รู้สึกเสียดายมาก ต่อมาเมื่อขึ้น ม.4 ก็ยงั ไม่ลดละความพยายาม กลับไปสมัคร สอบเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนีไ้ ปสมัครสอบของโครงการ YES เพราะหลายคนบอกว่าข้อสอบง่ายกว่า แถมไม่ตอ้ งสอบสัมภาษณ์อกี เราก็ไปสิคะ สรุปว่าคะแนนถึงแต่ใจคุณพ่อคุณแม่ไม่ถงึ ซะอย่างนั้น แต่แล้วท่านก็ใจอ่อนในที่สุด (เย้ๆ ^^) ไปแล้ว 1 ก้าวสินะ สำหรับคำว่า... นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น

แนะนำตัว ชื่อ นางสาวสาธนี รักภักดี ชื่อเล่น เพื่อน การศึกษา สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

TIPs การกรอกประวัติส่วนตัว

ขอแนะนำเพื่อนๆ ว่า เวลากรอก ประวั ติ ส่ ว นตั ว ของเรา หรื อ ข้อความที่จะส่งให้โฮสต์แฟมิลี่ ควรกรอกด้วยลายมือทีส่ วยงาม อ่านง่าย ตรงกับความเป็นจริง นะคะ โครงการ YES ที่เพื่อน สมั ค รไปของประเทศญี่ ปุ่ น รั บ 10 คน แต่ตอนหลังถูกคัดออก จนเหลือเพียง 2 คนเท่านั้นเอง และเพื่อนคือ 2 ใน 10 ผู้โชคดี เลยล่ะค่ะ


266

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœÃ‡¦Š„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ£µ¬µÂ¨³ª´•œ›¦¦¤ AYC ž¦³Áš«Åš¥ °¥nµŠÁžÈ œšµŠ„µ¦ („¦»ŠÁš¡²Â¨³ž¦· ¤–”¨) «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ Á°ªµ¥Ž¸ ž¦³Áš«Åš¥ Á…˜ „¦»ŠÁš¡Â¨³ž¦· ¤–”¨ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

æŠÁ¦¸¥œ­ªœ„»®¨µ (­œµ¤‹´—­°) «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ­˜¦¸ª·š¥µ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œÃ¥›· œ¼¦–³ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œÁ˜¦¸¥¤°»—¤«¹„¬µœo °¤Á„¨oµ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ­´œ˜· ¦µ¬‘¦rª·š¥µ¨´¥ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œšª¸›µ£· Á«„ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ­»¦«´„—·Í ¤œ˜¦¸ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ­µ¥ž´µ Ĝ¡¦³¦¤¦µ· œ¼ž™´¤£r «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ«¦¸°¥»›¥µ Ĝ¡¦³°»ž™´¤£r «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œÁ‹oµ¡¦³¥µª· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œÁ‹¤¦µµ¨´¥ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œœª¤· œš¦µ· œ¼š·« Á˜¦¸¥¤°»—¤«¹„¬µœo °¤Á„¨oµ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ«¦¸– » ¥µœœšr «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ­µ¥ž´µ¦´Š­· ˜ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ æŠÁ¦¸¥œ¤´›¥¤ª´—œµ¥Ã¦Š «¼œ¥rž¦³­µœŠµœÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¤´›¥¤ª´——»­·˜µ¦µ¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ¦µª· œ·˜µŠÁ…œ


267

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœÃ‡¦Š„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ£µ¬µÂ¨³ª´•œ›¦¦¤ AYC ž¦³Áš«Åš¥ °¥nµŠÁžÈ œšµŠ„µ¦ (­nªœ£¼¤·£µ‡) «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ Á°ªµ¥Ž¸ ž¦³Áš«Åš¥ Á…˜£µ‡„¨µŠ 1. 2. 3. 4. 5. 6.

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—°»š¥´ ›µœ¸ æŠÁ¦¸¥œ°»š¥´ ª· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ æŠÁ¦¸¥œ‹°¤­»¦µŠ‡r°ž» ™´¤£r «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¨¡»¦¸ æŠÁ¦¸¥œ¡· ¨¼ ª· š¥µ¨´¥ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—°nµŠš°Š æŠÁ¦¸¥œ­˜¦¸°nµŠš°Š «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—­· Š®r¦» ¸ æŠÁ¦¸¥œ­· Š®r¦» ¸ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—­¦³»¦¸ æŠÁ¦¸¥œ­¦³»¦¸ª·š¥µ‡¤

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœ Á°ªµ¥Ž¸ ž¦³Áš«Åš¥ Á…˜£µ‡Á®œº ° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—œ‡¦­ª¦¦‡r æŠÁ¦¸¥œœ‡¦­ª¦¦‡r «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ °ÎµÁ£°˜µ„¢o µ ‹´Š®ª´—œ‡¦­ª¦¦‡r æŠÁ¦¸¥œ˜µ„¢o µª· µž¦³­· š›·Í «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¡· ‹·˜¦Ã¦ŠÁ¦¸¥œ¡· ‹·˜¦¡· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¡· ¬–»Ã¨„ æŠÁ¦¸¥œÁŒ¨· ¤…ª´­˜¦¸ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—­»Ã…š´¥ æŠÁ¦¸¥œ­»Ã…š´¥ª· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—­»Ã…š´¥ æŠÁ¦¸¥œ°»—¤—¦»–¸ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—Á¡¦¼¦–r æŠÁ¦¸¥œÁ¡¦¡· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—˜µ„ æŠÁ¦¸¥œ˜µ„¡· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—œn µœ æŠÁ¦¸¥œ­˜¦¸«¦¸œnµœ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¡¦n æŠÁ¦¸¥œœµ¦¸¦˜´ œr ‹Š´ ®ª´—¡¦n «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¡³Á¥µ æŠÁ¦¸¥œ¡³Á¥µ¡· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¨Îµ¡¼œ æŠÁ¦¸¥œ‹´„¦‡Îµ‡–µš¦ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—Á¸¥Š¦µ¥ æŠÁ¦¸¥œ­µ¤´‡‡¸ª·š¥µ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœÃ¦ŠÁ¦¸¥œ°»˜¦—· ˜™r æŠÁ¦¸¥œ°»˜¦—· ˜™r «¼œ¥rž¦³­µœŠµœž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—Á¸¥ŠÄ®¤n æŠÁ¦¸¥œ¥»¡¦µª· š¥µ¨´¥

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœ Á°ªµ¥Ž¸ ž¦³Áš«Åš¥ Á…˜£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸ ¥ŠÁ®œº ° 1. 2. 3. 4. 5. 6.

«¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—Á¨¥ æŠÁ¦¸¥œÁ¨¥ª· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—­„¨œ‡¦ æŠÁ¦¸¥œ›µ˜»œµ¦µ¥–r ª·š¥µ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—¤®µ­µ¦‡µ¤ æŠÁ¦¸¥œ­µ¦‡µ¤¡· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—…°œÂ„nœ æŠÁ¦¸¥œÂ„nœœ‡¦ª· š¥µ¨´¥ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—œ‡¦¡œ¤ æŠÁ¦¸¥œœ‡¦¡œ¤ª· š¥µ‡¤ «¼œ¥rž¦³­µœŠµœ ž¦³‹Îµ‹´Š®ª´—°»—¦›µœ¸ æŠÁ¦¸¥œ°»—¦¡· š¥µœ»„¨¼


Want to be นักเรียนแลกเปลี่ยน  

หากคิดจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน อยากสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกในระดับ High school หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ไว้อย่างครบถ้...