Page 1


Innhold Forord Hjem–skole-samarbeidet 4 Lærerens forventninger 5 Foreldrenes forventninger 6 Forberedelser til foreldremøtet 7 Lurt å tenke på i forbindelse med foreldremøtet 8 Samarbeid på trinnet 8 Samarbeid med ledelsen eller annet personale ved skolen 9 Bruk av foreldrekontakter 10 Hvilken rolle skal foreldrekontaktene ha på møtet? 11 Valg av foreldrekontakter 13 Snakk med elevene dine i forkant av møtet 13 Innkalling 13 Hva må en innkalling inneholde? 14 Dato og klokkeslett 15 Møtested 16 Innmelding av saker i forkant 16 Agenda 16 Svarslipp 17 Servering 17 Hvor skal møtet holdes? 18 Bruk av utstyr 19 Velkommen! 20 Holde tiden 21 Hvor skal foreldrene sitte? 21 Å lede møter 22 Åpne sterkt og blidt 23 Energi til stemmen 24 Hva var det nå jeg skulle si ... 24 Ulike «stemmer» 24 Notere stikkord 25 Språket 25 Kommunikasjon med foreldre 26 Hvordan invitere foreldre til dialog? 26 Ta opp emner som engasjerer foreldrene! 27 Hvordan diskutere? 28 «Brysomme» foreldre 28 Gå ikke i forsvar 29

Møtetyper 30 Ta elevene med på møtet! 31 Foreldremøte med tema og diskusjon i grupper 32 Forslag til innhold/tema på foreldremøter på barnetrinnet 32 Det aller første foreldremøtet på 1. trinn 34 Valg av foreldrekontakt på 1. trinn 35 Foreldremøte med aldersblanding 35 Foreldremøte på ungdomstrinnet 36 Eksempler på tidspunkt og innhold for gjennomføring av foreldremøter på ungdomstrinnet 37 Forslag til tema på foreldremøter på 8.–10. trinn 38 Samarbeidet mellom skolen og minoritetsspråklige foreldre 39 Hvordan tilrettelegge for minoritetsspråklige foreldre? 39 Gode erfaringer med mødregrupper 42 Hva med foreldrene som sjelden eller aldri kommer på foreldremøtet? 42 Hvordan øke oppmøtet? 43 Foreldremøte med «møteplikt» 44 Når møtet er slutt 44 Det viktige referatet 44 Den uformelle praten 45 Tilbakemeldinger fra foreldrene 46 Utviklingsarbeid ved skolen 46 Ta en diskusjon om foreldremøter i teamet eller med hele personalet! 47 Veiledning fra ledelsen om foreldremøter 48 Sammenfatning av viktige punkter 49 Ressurser som kan benyttes til planlegging og gjennomføring av foreldremøter 50 Litteratur 54 Vedlegg Felles rutiner for konferansetimer og foreldremøter 55 Om forfatteren 56

2

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 2

02-03-09 14:28:48


Godt foreldremøte! Det holdes mange gode foreldremøter – men mange har stort forbedringspotensiale! Mange nyutdannede lærere får en ahaopplevelse når de starter i skolen og skal holde sitt første foreldremøte. Det er ikke mye i studiet som handler om akkurat det. I samarbeidet mellom hjem og skole, er foreldremøtene en viktig møteplass. Læreren må derfor være bevisst sin rolle i møtet med foreldre, vite noe om møteledelse og hva som skal til for å få til et vellykket foreldremøte. I arbeidet med boken har vi vært i kontakt med skoleledelse, lærere og foreldre. Vi har spurt dem om hvordan de opplever foreldremøter og samlet erfaringer og tips. Flere av svarene er gjengitt i boken. Noen gir konkrete råd, andre avspeiler hvordan møtene oppleves. Mange lærere røper at de ikke har noen spesielle tanker rundt forberedelse og gjennomføring av foreldremøter. En rektor uttalte: «Jeg har gjennomgått spørsmålene om gjennomføring av foreldremøter med alle teamlederne på hvert trinn. Jeg er nytilsatt rektor og hadde en veldig nyttig økt rundt dette temaet. Her var det mange gode problemstillinger som vi kan jobbe videre med i kollegiet.» Slike svar gleder meg. Det finnes ingen oppskrift på vellykkede foreldremøter, men godt forberedte møter øker sjansene for at møtet oppleves positivt b ­ åde for læreren og for foreldrene. Lykke til! Kristin Green Nicolaysen Pedlex Norsk Skoleinformasjon

3

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 3

02-03-09 14:28:48


• hvordan skolen er organisert • foreldrenes mulighet for medvirkning • rutiner for samarbeid mellom hjem og skole Føreland mener den praktiske organiseringen kan være slik: • Klasser på felles trinn har møte samtidig. Første del av møtet er en fellessamling der rektor styrer innholdet. • Flere klasser har foreldremøte samme kveld, men forskyver tidspunktet for oppstart av møtet, slik at rektor kan møte foreldregruppene i de ulike klassene før det ordinære klasseforeldremøtet starter.

«Som rektor er jeg alltid med på foreldremøter. Jeg er der for å legge frem felles visjoner på vegne av skolen, samt at det ofte er en ekstra trygghet for lærerne i forhold til utfordrende foresatte.»

Rektor

«Rektor var for eksempel på alle foreldremøter og snakket om Kunnskapsløftet da det var aktuelt. I år var enten rektor eller inspektør på alle foreldremøter på høsten og snakket om tilpasset opplæring. Hvorfor? Fordi alle foreldrene skal få samme informasjon.» Lærer

Bruk av foreldrekontakter «Det er stor forskjell på hvor involvert man blir som foreldrekontakt. Når ledelsen først får det på agendaen, blir man absolutt tatt med i planleggingen – ellers ikke, er mitt intrykk. Det er sikkert også personavhengig, både fra lærerens og foreldrenes side. Har man mye på hjertet og ønsker å bidra, tror jeg det er rom for det.» Mor til elev på 9. trinn Det synes som om det er stor variasjon i hvilken grad lærerne benytter seg av foreldrekontaktene i planleggingen av foreldremøtene. Ifølge en undersøkelse (FUG 2003) er mange lærere ikke så flinke til å inkludere foreldre, og kun 50 % samarbeider med foreldrekontakter før foreldremøter. Der et slikt samarbeid finner sted, er det først og fremst i forhold til det praktiske og ikke så mye med tanke på innholdet. Mange lærere mener at foreldremøter er deres ansvar, at det tar for lang tid å samarbeide eller at de ikke føler at foreldrekontaktene er interesserte. Noen har aldri tenkt på å samarbeide.

10

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 10

02-03-09 14:28:50


Her er noen av svarene vi fikk fra lærerne på spørsmålet om skolene involverte foreldrekontaktene i forkant av foreldremøtet: • Stort sett berre for fastsetjing av tidspunkt og om det er noko foreldra ønskjer å ta opp, eventuelt om servering. • Forberedelsene gjøres alltid sammen med foreldrekontaktene! • Vanligvis ikke. • Det skal gjøres, men jeg er ikke helt sikker på at det skjer hver gang (rektor). Det beste er at læreren og foreldrekontaktene har et forberedende møte i forkant av innkallingen til foreldremøtet, der de drøfter saksliste og fordeler ansvar og oppgaver. (Om valg av foreldrekontakter, se side 13.) Dere kan komme sammen til et fysisk møte eller planlegge på telefon. Enkelte skoler kaller inn alle foreldrekontaktene til et møte hver høst. Der planlegges aktiviteter gjennom året sammen med kontaktlærerne. På dette møtet kan også foreldremøter planlegges. De fleste kontaktlærere vil gjerne ha inn saker og innspill fra de foresatte, men det varierer naturlig nok hvor mye foreldrene engasjerer seg. Uansett er foreldrekontaktene gode å spørre til råds om hvilke tema de selv og de andre foreldrene er opptatt av. De vet hvilket informasjonsbehov foreldrene har. Er det noe du opplever som vanskelig i elevgruppen, er det en god ting å diskutere det med foreldrekontaktene og legge en strategi for møtet. Mange skoler ser ut til å velge løsningen med ett lærerstyrt og ett foreldrestyrt møte i løpet av skoleåret. Høstmøtet blir gjerne sett på som «lærerens» arena med fremlegging av årsplaner, faglig innhold etc. Det foreldrestyrte møtet dreier seg ofte om et temamøte. Også ved lærerstyrte møter bør foreldrekontaktene bli bedt om å komme med innspill. Når sakslisten er klar, sendes denne til foreldrekontaktene. Dersom de godkjenner denne, sendes den ut til resten av foreldregruppen. «Jeg ser verdien i at foreldrekontaktene kommer på banen for å definere målet for møtet. Lærerne kan alltids komme ut med informasjon til hjemmene via post, så møtene bør inneholde mer enn info. Foreldrene må utnytte muligheten til å dele erfaringer med andre foreldre.» Lærer

Hvilken rolle skal foreldrekontaktene ha på møtet? «Jeg har holdt foreldremøtene alene i alle år. En gang har jeg opplevd at foreldrekontaktene tok initiativet og inviterte meg til foreldremøte og ledet deler av møtet. Jeg synes det var en positiv erfaring at de engasjerte seg og tok opp foreldresaker på denne måten.» Lærer på 6. trinn

11

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 11

02-03-09 14:28:50


Kommunikasjon med foreldre «Jeg har opplevd en lærer som hadde store problemer med klassen og var tydelig nervøs da hun sto foran foreldrene. Dette er svært vennligsinnede og positive foreldre, så det var egentlig ingen grunn til å være nervøs. Læreren holdt en lang tale om hvor ille det var i denne klassen, nærmest som en unnskyldning for at hun ikke fikk det til. Vi var en stor gruppe foreldre som var klar over våre «problembarn», men vi var ikke ute etter å ta læreren; vi ville samarbeide for å få til en bedre skoledag for alle. Læreren var redd for å være skyteskive for frustrerte foreldre. Hadde hun åpnet for bedre kommunikasjon, hadde hun ikke behøvd å grue seg til foreldremøtene i det hele tatt.» Mor Foreldre kommer i kraft av å være foreldre. Foreldre har gjerne følelsene «utenpå huden». Forsøk å sette deg inn i hvilke oppfatninger foreldrene har. Det går an å lytte uten å være enig i alle synspunktene. Det å ta inn foreldreperspektivet er en profesjonalitet (Thomas Nordahl). Foreldre må få anledning til å stille spørsmål hvis de skal ha muligheter til å ha en god dialog med læreren. Jo mer kunnskap foreldrene får, desto bedre diskusjoner blir det. Antakeligvis blir det også mer spennende diskusjoner som også kan tilføre læreren noe. Oppmuntre derfor foreldrene til å stille spørsmål! Forsøk å lytte aktivt til hva foreldrene sier. Aktiv lytting gjør at du blir flinkere til å stille gode spørsmål.

Hvordan invitere foreldre til dialog? «I ein del møte opplever nok læraren at foreldra er noko tilbakelent og avventande. Det fører lett til at læraren dominerer møta meir enn vi eigentleg ønskjer, så eit opplegg for å skape betre dialog kunne nok vere ønskjeleg.» Skoleleder «De meste vellykkede møtene jeg har vært på, er de der læreren har brukt litt mindre tid på å snakke til foreldrene og der foreldrene har hatt reelle spørsmål å forholde seg til og diskutere.» Far til barn på 4. og 7. trinn, Oslo Det er ikke sikkert at problemet alltid er at foreldre ikke slipper til. Forhåpentligvis gis det anledning både til å stille spørsmål og diskutere. Men kanskje ikke nok! En del foreldre opplever at læreren bruker så mye tid på å snakke at foreldrene mister litt av interessen for å være aktive. Derfor kan du kanskje gjøre følgende: • Åpne for at foreldre kan stille spørsmål fortløpende i informasjonsdelen av et møte. (På den måten kan du også gjøre deg helt ferdig med en sak før du går videre til neste.) • Bruke mindre tid på å snakke til foreldrene.

26

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 26

02-03-09 14:28:55


• Skrive ned nøkkelinformasjon og dele den ut etter at du er ferdig med å snakke. • Sette av tid og gjøre deg tilgjengelig for henvendelser i etterkant av plenumssesjonen. • Sørge for at fellesdelen av møtet har en maksimumsramme på 60 minutter, fortrinnsvis mindre. En annen ting er at foreldre kan oppleve at de ikke får være med på å påvirke. De får være med å diskutere, men utfallet av diskusjonen oppleves som lærerens. I saker hvor det er mulig, er det flott om dere kommer frem til felles vedtak der foreldrene inkluderes. Lærer og foreldrekontakter må gjøre et godt forarbeid før foreldremøtet. Deres forslag legges frem for foreldrene på møtet. Foreldrene bør ikke diskutere alle detaljer i plenum. Avgjørelser kan gjerne tas av foreldrekontakter og lærer.

Ta opp emner som engasjerer foreldrene! «Altfor mye gjennomgang av blant annet årsplan etc. hvor du sitter og halvsover/kjeder deg og tenker dette kan vi lese selv. Bruk heller tiden på det vi vil høre om, blant annet miljøet i klassen, mobbing, PC-bruk etc. og hva kan vi bidra med.» Mamma

27

fm07 godt foreldremøte rev09.indd 27

02-03-09 14:28:55


Godt foreldremøte  

Heftet gir nye og erfarne lærere ideer til hvordan foreldremøtene kan planlegges og gjennomføres.