Page 1


Innhold Forord Om elevvurdering Vurdering – læring eller kontroll? 6 Målene skal være kjente for elevene 7 Formålet med vurdering 8 Hva skal vurderes? 9 Kompetansenivå i fag 9 Orden og oppførsel 10 Dialog om annen utvikling 11 Halvårsvurdering i fag 12 Rett til samtale hvert halvår 13 Dokumentasjon og klage 14 Hva skal dokumenteres? 14 Hva kan det klages på? 14 Hvem kan klage? 14 Saksgangen ved klage 15 Klagefrister 15 Klagen må væres skriftlig 15 Rett til begrunnelse 15 Måter å dokumentere underveisvurderingen på 16 Egenvurdering 17 Hvordan vurdere? Mappevurdering 20 Vurderingslogg 24 Målark 30 Elevsamtaler 35 Læringssamtaler i grupper 44

eml10 ELEVVURDERING materie2011.indd 3

Egenvurdering og hverandrevurdering Læringspar og vennevurdering 51 «Walt & Wilf» 57 «Two stars and a wish» 64 «Larven» 67 Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse 72 Lekser og vurdering 76 Digitale medier som arena for vurdering 81 Tilbakemeldinger og framovermeldinger Framovermeldinger 88 Karaktersetting 90 Vurdering av elevtekster 93 Skriftlige prøver 98 Flervalgsprøver 101 Målspill 105 Vurdering av multimediepresentasjoner 109 Muntlige prøver 112 Spørsmålsstilling i klassen 116 Sluttvurdering og presentasjonsmappe 121 Litteratur 126 Om bidragsyterne 127

05.04.11 16.00


Forord Elevvurderingens hovedformål er å bidra til elevens læring og utvikling gjennom å øke tilbakemeldingskvaliteten i skolens arbeid med elevvurdering. Elevvurdering. Metodebok for lærere i grunnskolen er skrevet for å styrke lærere og lærerstudenters vurderingskompetanse og for å bidra til å fremme god vurderingspraksis. Både skoleforskere, lærerutdannere og lærere i grunnopplæringen er bidragsytere. Boka har varierte innfallsvinkler på hvordan vi i skolen kan arbeide systematisk og målrettet med elevvurdering. Boka er inndelt i fire hoveddeler: Del 1 løfter fram hva som menes med elevvurdering og hvilke føringer dette gir ut fra opplæringsloven. I denne delen gir vi innspill på underveisvurdering, sluttvurdering, hva som skal vurderes, dokumentasjonskrav og elevenes medvirkning i egen vurdering. Del 2 viser til ulike vurderingsmetoder som vil kunne være redskap for å fremme elevers læring. Mappevurdering, vurderingslogg, målark og forskjellige former for elevsamtaler er metoder som blir framhevet. Del 3 gir innspill på hvordan vi kan legge til rette for at elever kan medvirke i sin egen læringsprosess gjennom forskjellige former for egenvurdering.

e

lin Del 4 tar for seg blant annet karaktersetting og ulike o n former for prøver. Gjennom Elevvurdering. Metodebok for lærere i grunnskolen ønsker vi å bringe nye idéer til og refleksjoner om elevvurdering inn i læreres undervisningspraksis og i skolenes arbeid med elevvurdering. På denne måten håper vi at boka vil være et redskap som kan bidra til elevenes måloppnåelse og læringsutbytte og on fremme tilpasset opplæring, motivasjon og lærelyst. li n e På nettstedet www.lex.no/vurdering ligger det flere forslag til skjemaer som kan brukes i vurderingsarbeidet. Skjemaene som kan lastes ned, er merket med dette symbolet:

www.

Boka er revidert i tråd med de siste retningslinjene om elevvurdering. Lykke til! Eli Kari Høihilder

eml10 ELEVVURDERING materie2011.indd 4

05.04.11 16.00


Egenvurdering og hverandrevurdering Læringspar og vennevurdering «Walt & Wilf» «Two stars and a wish» «Larven» Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Lekser og vurdering Digitale medier som arena for vurdering

eml10 ELEVVURDERING materie2011.indd 50

05.04.11 16.00


Læringspar og vennevurdering Eli Kari Høihilder

«

Pedagogikken må orientere seg mot morgen- dagen i barnets utvikling og vende seg bort fra gårsdagen. Først da vil den kunne vekke til live de utviklingsprosesser som ligger i den nærmeste utviklingssone.

Lev Vygotsky

«Learning partners» eller «læringspartnere», også kalt «learning pairs» eller «læringspar», er en mye brukt læringsmetode som i Norge kalles vennevurdering, kameratvurdering eller hverandrevurdering. Her vil vi se på vennevurdering gjennom begrepet læringsvenner, som indikerer at læring er hovedformålet. I forskrift til opplæringsloven § 3-12 står det:

« Eigenvurderinga til eleven er ein del av undervegsvurderinga. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling.»

Det at elevene kobles i læringspar for å reflektere sammen, har bakgrunn i Vygotskys læringsteori. Læring skjer gjennom bruk av språket og deltakelse i sosial praksis, og Vygotsky betegner «den proksimale utviklingssonen» som feltet mellom det eleven kan greie på egenhånd og det som kan oppnås med hjelp fra andre (Säljö 2001). Den pedagogiske utfordringen ligger i å utnytte utviklingssonen ved å stimulere barnet til å arbeide aktivt sammen med andre. Kommunikasjonsorientert pedagogikk har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Elevene skal samarbeide, de skal trenes opp i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, og de skal bli bevisstgjorte og reflekterte. Forskrift til opplæringsloven om individuell vurdering innebærer at elevene må ha tydelige mål, at vurdering skjer med utgangspunkt i på forhånd fastsatte kriterier og at konstruktive tilbakemeldinger, gjerne også kalt framovermeldinger, fremmer elevenes læring. Her vil læringspar være et viktig verktøy, fordi metoden medfører at elevene blir vant til å diskutere og reflektere over oppgaver og spørsmål sammen med en eller flere medelever.

Egenvurdering og hverandrevurdering

eml10 ELEVVURDERING materie2011.indd 51

51 05.04.11 16.00


Elevvurdering  

Konkrete innspill til arbeidet med systematisk og helhetlig vurdering på 1.–10. trinn