Page 1

06/02/14'

”Arbejder'vi'op'eller'ned'ad'bakke?”' –'Om'ungdomskriminalitetens' udvikling' Flemming'Balvig' Københavns'Universitet'

….'ned'ad'bakke!'

1967%

1'


06/02/14'

Mødre'Il'sønner'i'alderen'9K14' år,'Slagelse'Kommune'K'1967' Personlig'interviewing'(150'sp.,'med'kort;'gns.'2'Imer)' Screenede'og'trænede'interviewere' Randomiseret'udvalg'fra'folkeregister;'svarprocent:'66' Udleverede'skemaer'Il'fædre'+'sønner' (selvudfyldning)'

Pct.'der'ville'lade'som'om'de'ikke'opdager'det;' ikke'gøre'noget' •  •  • 

1 2 3

'64%'Fylder'væg'i'sit'værelse'med'pigtrådsidoler' '47%'Tager'kage'i'spisekammeret' '37%'Hvis'han'slås'med'andre'drenge'(0%'ville'slå'ham)'

•  •  •  •  •  • 

.. .. .. .. .. ..

'26%''Hvis'man'ser'ham'sidde'og'læse'i'pornografisk'bog' '20%''Hvis'han'fortæller'sjofle'historier' '16%''Hvis'han'spiller'pigtrådsmusik'på'grammofon'for'fuldt'drøn' '15%''Hvis'han'går'med'rød'sløjfe'i'håret' '15%''Hvis'han'siger'han'var'hos'kammerat,'men'var'med'pige'i'bio' '''7%''Hvis'han'har'kammerater'på'besøg,'der'roder'og'ikke'rydder'op'

•  •  • 

18 19 20

''1%''Hvis'De'opdager'han'ryger'marihuana'(9%'ville'slå'ham)' ''1%''Hvis'han'hugger'noget'i'en'forretning'(6%'ville'slå'ham)' ''0%''Hvis'han'hver'aeen'hænger'på'gaden'

2'


06/02/14'

Sp.'108.'Kan'det'af'og'Il'være'nødvendigt'at'sIkke'en'lussing?'

•  57'%'(6%'ved'ikke)'

Sp.'113.'Virker'det'godt'med'en'endefuld'engang'imellem?'

•  49'%'(17%'ved'ikke)'

FAR:'Sp.'20.'Hvor'hyppigt'har'De'slået'(lussinger,'klø)'børnene' inden'for'det'sidste'år?'

•  •  •  • 

Tit ' ' ' ' ' '' '''0%' Af'og'Il' ' ' ' ''''''''25%' En'enkelt'gang 'eller'to' '75%' Aldrig ' ' ' ''' ''''''''25%'

I'ALT '

'

'

'

'''''''''''''100%'

3'


06/02/14'

FAR:'Sp.'15.'Slog'Deres'forældre'Dem'nogensinde,'når'De'havde' gjort'noget'forkert?'

•  •  •  • 

Oee' ' ' ' Af'og'Il' ' ' En'enkelt'gang ' Aldrig ' ' '

I'ALT '

'

'

'

' ' ' '''

'11%' '46%' '36%' '''7%'

''''''100%'

FAR:'Sp.'34.'Har'De'nogensinde'været'udsat'for,'at'man'har'begået' noget'ulovligt'mod'dem'eller'måske'forsøgt'det?' …'c.'Er'De'blevet'overfaldet'og'slået?'

•  17%'

Det%var%et%lille%indblik%i%situa4onen%i%1967%–%med% hensyn%4l%vold%overfor%og%blandt%børn%og%unge%

4'


06/02/14'

Hvordan%er%det%gået%siden%–%og%med%hensyn%4l% ungdomskriminaliteten%generelt?%

1964K2014:'Nogensinde'buIkstyveri?' 100

PROCENT Hele landet: 14-15år

Gladsaxe: 14-15år

Hele landet: Mænd gns. 19-20 år

90 80

54

60

55

70

35

33 35

34

40

46

50

19 19 23

28

30 20

0

10 0 1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

ÅR FOR UNDERSØGELSE

Indbrud'nogensinde' 10

PROCENT Hele land et: Mænd gns. 19-20 år

9

7

6,3

8

6

3,8

5 4 3 2 1 0 1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

ÅR FOR UNDERSØGELSE

5'


06/02/14'

Gladsaxe:'Slået/tævet'seneste'år' 30

PROCENT 26

Gladsaxe : 14-15år

25 20

12

15 10 5 0 1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

ÅR FOR UNDERSØGELSE

Ikke%kun%børneA%og%ungdomskriminaliteten%!%

6'


06/02/14'

Ogs책%den%registrerede%kriminalitet%!%

Ogs책%den%mest%alvorlige%!%

7'


06/02/14'

Figur 5.2. Forsætlige drab der ved anmeldelse eller på anden måde er kommet til politiets kundskab i Danmark, 1960-2011. 80 70

60 50

2012: 43 2013: 42

40 30 20 10 0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Selv om den første voldsofferundersøgelse blev foretaget allerede i 1971, foreligger der først direkte sammenlignelige tal fra og med offerundersøgelsen fra 1987, jf. figur 5.3. Figur 5.3. Procent af befolkningen der har været udsat for vold inden for det seneste år forud for interviewtidspunktet, 1960-2011. 100

80

60

40

20 3

3

2 2

2

3 3 2 3

2 2 2 2 1 1 2

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

43

1990

1995

2000

2005

2010

2013:'9.226'

8'


06/02/14'

2013:'339'

Ikke%kun%kriminaliteten%!%

Antal'traďŹ kdrĂŚbte'pr.'100.000'indbyggere' i'Danmark,'1960K2010' 40

30

20

2012:'3'(167)' 2013:'3'(ca.'185)'

10

0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

9'


06/02/14'

Antal'selvmord'pr.'100.000'indbyggere'i' Danmark,'1960K2009' 40

30

20

2011:'607' 2012:'680'

10

0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

10'


06/02/14'

2011:'48' 2012:'42'

2012:'9,1'

Alkoholforbruget'i'Danmark'

2010: 11,3 l

11'


06/02/14'

Procent'storrygere'blandt'mĂŚnd'og' kvinder'

12'


06/02/14'

Alts책:%Ikke%kun%kriminaliteten%!%

Ikke%kun%i%Danmark%!%

13'


06/02/14'

14'


06/02/14'

Trends%in%total%crime%experienced%by%na4onal%or%city% popula4ons%per%year%during%1988%A2004%(ICVS%1989A2005)% %

source:'Van'Dijk,'2008'

A

44

Alts책:%Ikke%kun%i%Danmark%!%

15'


06/02/14'

Det%lange%4dsperspek4v:%S4gningen%er%bare%en% boble!%

THE'VIKINGS' 800'–'1150' Yes,'their'hair'was'blond' But'they'wore'no'horns'on'their'helmets' They'had'a'bath'every'Saturday'(”Lørdag”)' Yes,'they'were'raiders,'pirates'and'plunderers' But'so'was'everybody'else'those'days'–'just'think'of' the'French'King'Charlemagne' •  They'were'also'traders'–'with'a'large'part'of'the' world' •  They'built'a'society'based'on'reciprocity'–'”A'word'is' a'word!”' •  •  •  •  •  • 

16'


06/02/14'

17'


06/02/14'

Antal'drab'pr.'100.000'indbyggere' •  JægerK'og'samlersamfundet:' '100K' •  Landbrugssamfundet: ' ' ' '10K99' •  Industrisamfundet: ' ' ' ' '1K9' •  Servicesamfundet: ' ' ' ' '0,1K0,9''?'

Sweden: Assault Convictions, 1841-2007

Hanns von Hofer, 2009

Violence & Alcohol (S), 1851-2005

Hanns von Hofer, 2009

18'


06/02/14'

Assault & Alcohol, 1861-2005

Hanns von Hofer, 2009

Overgreb'på'personer' •  Alkohol' •  Normer'og'holdninger'

OFFICIELLE%MARKERINGER%AF%HOLDNINGEN TIL%VOLD%I%DANMARK%I%DET%20.%ÅRHUNDREDE

1900 Indførelse%af%pryglelov%(1905) Ophævelse%af%prygleloven%(1911) Ophævelse%af%reUen%4l%korporlig%afstraffelse%af%tyende%(1921) Ophævelse%af%reUen%4l%korporlig%afstraffelse%af%ægtefæller%(1921) Ophævelse%af%dødsstraffen%i%borgerlig%straffelov%(1930) Ophævelse%af%adgangen%4l%korporlig%afstraffelse af%indsaUe%i%fængsler%(1930) Ophævelse%af%mestres%ret%4l%at%anvende%korporlig%afstraffelse over%for%deres%lærlinge%(1937)

1950

Midler4dig%genindførelse%af%dødsstraffen%med%4lbagevirkende kraY%(1945)

Ophævelse%af%læreres%ret%4l%korporlig%afstraffelse%af%elever%(1967)

Ophævelse%af%dødsstraffen%i%den%militære%straffelov%(1979)

2000

Ophævelse%af%forældres%revselsesret%over%for%deres%børn%(1997)

19'


06/02/14'

Social status og personlighedsm. normalitet

Accept af voldelige i omgangskreds

Anmeldelse af vold og ønsker om mere/ hårdere straf

Voldens hyppighed

AfstandstaAfstandstagen genmod mod vold vold

Adgang til arbejde o.l. for voldelige

Voldens opmærksomhedsog nyhedsværdi

Civilisering 'i'form'af'øget'fordømmelse'og'moralsk' afstandstagen'fra'fysiske'overgreb'betyder…'

!  !  !  !  !  !  !  !  !  ! 

Øget'Ilbøjelighed'Il'at'opleve'fysiske'aggressioner'som'vold' Øget'Ilbøjelighed'Il'at'anmelde'vold' Færre'fysiske'aggressioner' Øget'samfundsmæssigt'fokus'på'vold'(herunder'mediemæssigt'og' poliIsk)' Øget'poliImæssig'indgriben/ registrering 'af'vold' Øget'brug'af'(strengere)'straffe'over'for'vold' Øget'fordømmelse'af'de,'der'begår'vold' Forstærket'opfarelse'af'voldens'omfang,'alvorlighedsgrad'og'udvikling' Øget'fordømmelse/udelukkelse'af'de,'der'udøver'vold' Øget'forekomst'af'personlighedsmæssige'og'sociale'afvigelser'blandt'de,' der'udøver'vold'

Overgreb'på'personer' •  Alkohol' •  Normer'og'holdninger'

20'


06/02/14'

Sweden: Theft Trends, 1841-2005

Ad. 1+2

Kilde: Hanns von Hofer, 2009

Overgreb'på'Ing' •  NarkoIka' •  Muligheder,'fristelser'

Understanding%the%crime%epidemics%in%the%West;%% criminal%opportunity%and%responsive%securi4za4on% source:'Van'Dijk,'2008'

A

februar 6, 2014

63

21'


06/02/14'

Det%lange%4dsperspek4v:%S4gningen%er%bare%en% boble%!%

ER%der%et%fald%i%ungdomskriminaliteten%–%ogsü%i% de%senere%ür?%

22'


06/02/14'

De lovlydige

Flertallet

De erfarne

Gengangerne

1989 1999 2005 2010 0% De lovlydige Flertallet De erfarne Gengangerne

20% 1989 25,1 66,2 6 2,7

40% 1999 35,9 57,5 4 2,6

60% 2005 39,4 52,2 6,3 2

80%

100% 2010 48,3 45,7 4,6 1,4

23'


06/02/14'

24'


06/02/14'

ER%der%et%fald%i%ungdomskriminaliteten%–%også%i% de%senere%år?%JA%

FORKLARINGER%PÅ%UDVIKLING% %–%faldet%i%særdeleshed?%

•  Mindskning'af'andre'former'for'risikoadfærd:' –  Mindre'alkohol' –  Mindre'narko(relateret'kriminalitet)' –  Mindre'udsathed'

•  Ændrede'normer/holdninger:''

'

–  Overfor'andre'(”civilisering”)' –  Overfor'sig'selv'(selvkontrol;'fremIdsdisciplinering)' –  Klarere'normer'(mindre'sociale'misforståelser)'

•  Mindskede'muligheder/fristelser:'

–  Større'kontrol'over'Ingene' –  Større'kontrol'over'unge'(”insItuIonalisering”);'”fra'gaden'Il'cyberspace”' –  Rigere'unge'

•  ……..?'

–  ……?' –  ……?' –  ……?'

25'


06/02/14'

FORKLARINGER%PÅ%UDVIKLING!%

FORKLARINGER%PÅ%NIVEAU?%

FOREBYGGELSE%AF%UNGDOMSKIMINALITET:%Baseret% på%holdninger,%forsøg%og%viden%om%årsager%4l% kriminalitetens%udvikling%og%niveau%

26'


06/02/14'

Kriminalitetsforebyggelse'med'mindre' skadeligt'indhold' •  Generel/primær'forebyggelse' •  Dokumenteret'virkningsfulde' (evidensbaserede)' •  Tiltag'der'først'og'fremmest'har'udsigt'Il'at' øge'trivsel'og'inklusion'–'og'dernæst' risikoadfærd'generelt' •  Indgangsdøren:'Fra'børnehave'–'Il'skole'–'Il' arbejde'

SOCIAL PEJLING KLARE NORMER

MINDSKET RISIKOADFÆRD

SELVKONTROL

INKLUSION I SAMFUNDET

SOCIAL KAPITAL

ØGET TRIVSEL

KONTRAKTER

TEAMBUILDING

KONFLIKTMÆGLING

HJÆLPERELATIONER

27'

Flemming balvig  
Flemming balvig  

”Arbejder vi op eller ned ad bakke?” – Om ungdomskriminalitetens udvikling Flemming Balvig Københavns Universitet 

Advertisement