Page 1

INFORMATION OM  S:T  DAVIDS  BÖNEGEMENSKAP  

1

SYFTET Syftet   med   S:t   Davids   bönegemenskap   är   att   främja   medlemmarnas   andliga   mognad   och   fördjupning  av  sin  kristna  kallelse.  I  den  anda  som  råder  på  Berget  får  vi  stöd  i  att  leva   ett  liv  i  Kristi  fotspår  samt  att  vara  ett  synligt  och  levande  bidrag  till  framväxten  av  den   världsvida  ekumeniken.   Medlemmar   i   Bergets   Vänförening   kan   genom   S:t   Davids   bönegemenskap   befästa   sin   samhörighet  med  Berget  och  leva  med  i  dess  anda  och  böneliv  i  sina  dagliga  liv.   Medlemskap  i  bönegemenskapen  innebär  ett  personligt  åtagande  att:   -­‐  dagligen  be  bönegemenskapens  bön:   Herre!  Tack  för  att  jag  är  i  din  kärlek  och  tillhör  ditt  eviga  kärleksförbund.   Jag  ber  för  alla  i  S:t  Davids  bönegemenskap  ...   För  livet  på  Berget  och  vännerna  där  ...   För  mina  närmaste  ...   Och  dem  jag  har  i  mina  tankar  ...   Förnya   min   vilja   att   bygga   upp   vänskapen   kring   dig   och   att   se   dig   i   varje   människa   jag   möter.   Hjälp   mig   att   använda   mittt   liv   och   de   nådegåvor   du   gett   mig   i   din   tjänst   och   vara   din   medarbetare  i  varje  situation.   Herre,  fyll  mitt  hjärta  med  din  kärlek.   I  Faderns  och  Sonens  och  den  helige  Andes  namn.   -­   På   lördagar   ber   vi   tillsammans   Bergets   completorium   (20.45)   och   tänder   ett   välsignat  ljus  som  ett  synligt  tecken  på  vår  gemenskap  med  Berget  och  varandra.   -­‐  I  möjligaste  mån  åtar  sig  Bönegemenskapens  medlemmar  att  fira  Mässa  varje  vecka,   -­‐  samt  att  försöka  komma  till  Berget  minst  en  gång  per  år.     Regelbundet   får   medlemmar   i   bönegemenskapen   ett   bönebrev   med   hälsning   från   Peder,  husfolket  och  Sr  Veronicas  böneskola.       Då   vi   fått   in   din   skriftliga   bekräftelse   att   du   vill   vara   medlem   kommer   du   att   tas   upp   i   Bönegemenskapen  genom  att  din  bekräftelse  ligger  på  altaret  under  mässan.  Ljusen  som   välsignades   av   Peder   på   Kyndelsmässodagen   skickas   ut   till   medlemmarna   alternativt   hämtas  på  Berget.  (fortsättning  på  nästa  sida)  


INFORMATION OM  S:T  DAVIDS  BÖNEGEMENSKAP  

2

Medlemsavgiften inklusive   ljus   och   diverse   utskick   är   150:-­‐/år   och   sätts   in   på   Bergets   bankgiro:  574-­‐3323     Om  du  vill  veta  mer  så  kontakta  Ingrid  Eriksson   -­‐  ingrid@berget.se   -­‐  0248-­‐797170   -­‐  Tempelvägen  10,  795  91  RÄTTVIK     Bergets  spiritualitet  (se  mer  utförligt  i  ”Bergets  vision”)   Vänskapen  och  den  rofyllda  förankringen  i  den  gemensamma  tron  är  förutsättningen  för   allt   som   blir   till   i   Bergets   miljö,   säväl   retreater   som   olika   kurser   i   meditation,   andlig   vägledning,  etik  o.s.v.   Visionen   om   alla   kristnas   synliga   enhet   ”för   att   världen   ska   tro”   (Joh   17:21-­23)   har   funnits   med  från  början  i  Bergets  historia  och  liv.  Den  har  börjat  ta  konkret  gestalt  och  väckt  hopp   hos  många.  Kapellet  på  S:t  Davidsgården,  med  Svenska  kyrkans  ordning  för  mässfirandet,   står   i   samklang   med   gudstjänstlivet   i   det   katolska   kapellet   S:t   Dominicus.   Tillsammans   skapar  de  en  djup  frid  på  Berget.   Den  innersta  kärnan  i  gemenskapen  är  kommuniteten  ”Den  heliga  Treenigheten”.  Omkring   den   finns   medarbetare   som   ser   sitt   djupare   engagemang   som   en   kallelse   och   som   lever   i   det   gemensamma   livets   rytm   med   mässa,   tideböner,   i   bön   och   arbete,   i   personlig   integritet   och  gemenskap.   Den   bärande   övertygelsen   är   att   om   gemenskapen   uttrycker   Kristi   närvaro,   genom   att   vara   präglad   av   vänskap   och   kärlekens   Ande,   är   den   evangeliserande   bara   genom   att   finnas.   Då   förs   människor   in   i   tillitens   relation   till   Gud,   finner   upprättelse,   hopp,   mening   och  förnyelse.   Endast  som  lärjungar  som  älskar  varandra  och  dem  vi  möter,  och  som  regelbundet  söker   försoning   och   inspiration   i   stillheten   och   lovsången,   kan   vi   förmedla   det   som   går   utöver   vad  som  behövs  för  den  jordiska  välfärden.   Vi,   som   känner   oss   ha   vårt   andliga   hem   på   Berget,   vill   stärka   gemenskapen   och   hemmahörigheten  i  Kristi  kyrka.   ”Om  inte  Herren  bygger  huset,  är  byggarnas  möda  förgäves  (Ps  127:1).  Därför  är  förbönen   någonting  av  det  allra  viktigaste  och  bönegemenskapen  svarar  på  Guds  kallelse  att  leva  i   samklang  med  denna  Guds  vilja  och  bön.  Vi  har  en  vänskap  att  vara  hemma  i.  

Information om bönegemenskapen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you