Page 1

SYFTET MED S:T DAVIDS BÖNEGEMENSKAP Syftet med S:t Davids bönegemenskap är att främja medlem-

marnas andliga mognad och fördjupning av sin kristna kallelse. I den anda som råder på Berget får vi stöd i att leva ett liv i Kristi fotspår samt att vara ett synligt och levande bidrag till framväxten av den världsvida ekumeniken. Medlemmar i Bergets Vänförening kan genom S:t Davids bönegemenskap befästa sin samhörighet med Berget och leva med i dess anda och böneliv i sina dagliga liv. Medlemskap i bönegemenskapen innebär ett personligt åtagande att: - dagligen be bönegemenskapens bön: Herre! Tack för att jag är i din kärlek och tillhör ditt eviga kärleksförbund. Jag ber för alla i S:t Davids bönegemenskap ... För livet på Berget och vännerna där ... För mina närmaste ... Och dem jag har i mina tankar ... Förnya min vilja att bygga upp vänskapen kring dig och att se dig i varje människa jag möter. Hjälp mig att använda mittt liv och de nådegåvor du gett mig i din tjänst och vara din medarbetare i varje situation. Herre, fyll mitt hjärta med din kärlek. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.


- På lördagar ber vi tillsammans Bergets completorium (20.45) och tänder ett välsignat ljus som ett synligt tecken på vår gemenskap med Berget och varandra. - I möjligaste mån åtar sig Bönegemenskapens medlemmar att fira Mässa varje vecka, - samt att försöka komma till Berget minst en gång per år.

Regelbundet får medlemmar i bönegemenskapen ett bönebrev med hälsning från Peder, husfolket och Sr Veronicas böneskola. Då vi fått in din skriftliga bekräftelse att du vill vara medlem kommer du att tas upp i Bönegemenskapen genom att din bekräftelse ligger på altaret under mässan. Ljusen som välsignades av Peder på Kyndelsmässodagen skickas ut till medlemmarna alternativt hämtas på Berget. (fortsättning på nästa sida) Medlemsavgiften inklusive ljus och diverse utskick är 150:-/år och sätts in på Bergets bankgiro: 574-3323

Om du vill veta mer så kontakta Ingrid Eriksson: - ingrid@berget.se - 0248-797170 - Tempelvägen 10, 795 91 RÄTTVIK


BERGETS SPIRITUALITET (se mer utförligt i “Bergets vision”) Vänskapen och den rofyllda förankringen i den gemensamma

tron är förutsättningen för allt som blir till i Bergets miljö, säväl retreater som olika kurser i meditation, andlig vägledning, etik m.m. Visionen om alla kristnas synliga enhet “för att världen ska tro” ( Joh 17:21-23) har funnits med från början i Bergets historia och liv. Den har börjat ta konkret gestalt och väckt hopp hos många. Kapellet på S:t Davidsgården, med Svenska kyrkans ordning för mässfirandet, står i samklang med gudstjänstlivet i det katolska kapellet S:t Dominicus. Tillsammans skapar de en djup frid på Berget. Den innersta kärnan i gemenskapen är kommuniteten “Den heliga Treenigheten”. Omkring den finns medarbetare som ser sitt djupare engagemang som en kallelse och som lever i det gemensamma livets rytm med mässa, tideböner, i bön och arbete, i personlig integritet och gemenskap. Den bärande övertygelsen är att om gemenskapen uttrycker

Kristi närvaro, genom att vara präglad av vänskap och kärlekens Ande, är den evangeliserande bara genom att finnas. Då förs människor in i tillitens relation till Gud, finner upprättelse, hopp, mening och förnyelse.


Endast som lärjungar som älskar varandra och dem vi möter, och som regelbundet söker försoning och inspiration i stillheten och lovsången, kan vi förmedla det som går utöver vad som behövs för den jordiska välfärden. Vi, som känner oss ha vårt andliga hem på Berget, vill stärka gemenskapen och hemmahörigheten i Kristi kyrka. “Om inte Herren bygger huset, är byggarnas möda förgäves” (Ps 127:1). Därför är förbönen någonting av det allra viktigaste och bönegemenskapen svarar på Guds kallelse att leva i samklang med denna Guds vilja och bön. Vi har en vänskap att vara hemma i.

www.berget.se

Information om S:t Davids Bönegemenskap  

Läs mer om den bönegemenskap som är uppbyggd runt Berget och dess böneliv.

Information om S:t Davids Bönegemenskap  

Läs mer om den bönegemenskap som är uppbyggd runt Berget och dess böneliv.

Advertisement