Page 1

STIFTELSEN BERGET

Föreståndare Peder Bergqvist i samtal med en av Vännerna om Bergets framtid.

”Berget - I stillheten blir du stark” Behov av medarbetarbostäder Presentation för Vännerna samt bank- och finansieringsinstitut ”Våra Vänner” ur Bergets vision: ”Tro väcker tro, kärlek väcker generös genkärlek – det blir en positiv spiral, en vänskapens dynamik, som gör det omöjliga möjligt! Utan den dynamiken skulle Berget inte finnas! Våra Vänner har genom åren ställt sig till förfogande på många olika sätt: genom att ge sitt arbete i kök och städning, skänka eller samla in pengar, bygga, konstruera, gallra i skogen, leda retreater, kurser – i en hängivenhet och uthållighet som bara äkta vänskap kan ge! Utan våra vänner skulle Berget inte kunnat klara reparationer eller nödvändiga nyinvesteringar. Våra vänners hängivenhet är livsnödvändig för Berget. Det som Berget står för – och som med åren blivit allt klarare – är kanske inte alltid opportunt men väcker klar genklang. Vägen måste fortsätta i samma anda. Förtröstan och kärlek lyser upp både hjärta och förstånd. Pessimismen får aldrig tillåtas förmörka sikten!” (För den som vill läsa hela visionen gå in på www.berget.se.)


Stiftelsen Berget Inledning till presentationen Undertecknad revisor i Stiftelsen Berget har först tagit fram denna presentation för banker och finansieringsinstitut som underlag för beslut om finansiering av nya medarbetarbostäder. Sedan har underlaget även blivit en bra information till Bergets vänförening och intressenter i olika samfund och kyrkor om vad som gäller för Bergets fortsatta verksamhet. I det sammanhanget har varit viktigt att visa på att samma inriktning och värdegrund gäller som tidigare. Utifrån min granskning av dokument har jag uppfattat att följande gäller för styrelsen för Stiftelsen Berget: 1. Stiftelsen ser som sin viktigaste uppgift att fortsätta med den inriktning och omfattning av Bergets verksamhet som nu gäller för S:t Davidsgården och Meditationsgården. Detta ställer krav på investering i nya medarbetarbostäder på fastigheten Rättviks Prostgård 2:28, vilka skall finansieras med lån på 2,6 Mkr. 2. Stiftelsen firar i år den 16-18 november S:t Davidsgårdens 50 årsjubileum med möten och seminarier. 3. Stiftelsens vidmakthåller genom olika åtgärder den fysiska kapaciteten i det byggnadsbestånd som gäller för hittillsvarande verksamhet. Detta ställer krav på fortsatta underhållsinsatser om ca 0,3 Mkr per år. 4. Stiftelsens kristna värdegrund anger inriktningen: Jesus Kristus är i centrum för gemenskapen på Berget. Om gemenskapen uttrycker att Kristus är närvarande och präglad av kärlekens ande, är den evangeliserande bara genom att finnas. Då kan människor föras in i kärlekens relation till Gud. Endast som lärjungar som älskar varandra och som regelbundet söker förankring, försoning och inspiration i stillheten och lovsången kan de förmedla till människor det som går utöver vad som behövs för den jordiska välfärden. 5. Stiftelsen fortsätter att informera om Bergets verksamhet i programbok två gånger per år som skickas till intressenter i olika kyrkor och samfund. Stiftelsen informerar också allmänheten på Bergets hemsida, www.berget.se. Här kan man för närvarande få kontakt med medarbetare om olika uppgifter, exempelvis som volontär, Syster Veronicas blogg, Bergets vision, Kulturum – våra andliga rötter, tidskriften Unum, som utkommer med 4 nummer per år, antikvarisk rapport från 2011 om S:t Davidsgården av Anna Reutersvärd, Stiftelsen Bergets årsredovisning för 2011, m.m. 6. Stiftelsens Vänner är viktiga för Bergets fortsatta verksamhet genom förböner och stöd i form av penninggåvor och frivilliginsatser. 7. Styrelsen har fullt förtroende för Peder Bergquist, som föreståndare för Bergets verksamhet. Han fortsätter på ett ödmjukt och kraftfullt sätt den uppgift, som Per Mases tidigare hade. Peder har ett utomordentligt stöd av Kommuniteten Den Heliga Treenigheten, volontärer och alla vänner.

Innehållsförteckning Inledning och innehållsförteckning 1. Verksamheternas behov av fler bostäder 2. Styrelse, ledning och revisorer 3. Byggnadernas förvaltning 4. S:t Davidsgården – början till stiftelsen 5. Den kristna värdegrunden 6. Den kristna djupmeditationen 7. Föreståndaren om inriktning, verksamhet, kallelse och framtid 8. Fakta om byggnaderna på fastigheten 9. Resultaträkningar 10. Balansräkningar 11. Bilder från Berget

2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 10 11 12

Falun i juli månad 2012

Björn Edström Auktoriserad revisor

På Berget finns detta konstverk. Athanasios, 400-talet, yttrade: ”Herde, väg och dörr - allt för oss”

2


Stiftelsen Berget 1. Verksamheternas behov av fler bostäder

2. Styrelse, ledning och revisorer

Verksamheterna i Stiftelsen Berget ökar i omfattning. Alltfler efterfrågar Bergets gemenskap för läkedom till kropp och själ. Stiftelsens uppdrag är att bedriva retreat- och meditationsgårdsverksamhet samt att verka för andlig förnyelse och fördjupning. Detta uppdrag förverkligas genom att stiftelsen erbjuder grupper och enskilda en tyst miljö för meditation, gudstjänst, själavård och vila samt genom utbildning av retreatledare. I uppdraget medverkar präster, pastorer, diakoner, psykoterapeuter, läkare, sjukgymnaster, lärare men också medarbetare som svarar för det dagliga arbetet, såsom kökspersonal, städpersonal, vaktmästare, trädgårds- och skogsarbetare men också administrativ personal. För genomförandet finns både anställda och frivilligarbetare – Bergets Vänner. Verksamheten finansieras av intäkter från kurs- och retreatverksamhet samt gåvor. Historiskt sett har all kyrklig verksamhet finansierats av gåvor och när det gäller Bergets verksamhet är detta ett faktum. Utan penninggåvor och frivilliginsatser från enskilda personer, skulle kurs- och retreatverksamheten samt Berget som en plats för själavård och vila inte fungera. Till S:t Davidsgården är alla välkomna oavsett man kan betala vistelsen eller ej. Förutsättningarna för Bergets finansiering är lika med alla frikyrkorna i Sverige. Idag bor 16 medarbetare på anläggningen, varav 8 i gästrummen på retreatgården. Medarbetarna bor trångt, därför är det viktigt med två nya medarbetarhus med vardera två lägenheter. Uppförande av dessa bostäder kostar 2,6 Mkr. Bergets Vänner har för de planerade nya medarbetarhusen till och med den 30 april 2012 inbetalt 1,1 Mkr, vilka medel reserverats i balansräkningen. I kassa och bankmedel finns per sistnämnda datum närmare 1 Mkr. Stiftelsen har idag inga inteckningslån. Räntefria lån från Bergets Vänner uppgår till 0,3 Mkr. För ytterligare information om resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Styrelsen består av 12 personer med erfarenhet som präst, diakon, sjuksköterska, lärare, jurist, arkitekt, nutritionist och humanist. Styrelsens ordförande, Jan-Eric Jonsgården, var tidigare chefsjurist på Alecta. Bergets föreståndare, Peder Bergquist har erfarenhet som kyrkoherde och i den befattningen tillägnat sig kompetens inom ledning och styrning av verksamhet. Bergets administration består av tre medarbetare, som sköter all ekonomisk redovisning samt personaladministration under ledning av Bergets föreståndare. Stiftelsen granskas av två revisorer, varav en auktoriserad och en med erfarenhet som företagsledare. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Dalarna.

3. Byggnadernas förvaltning Byggnaderna på fastigheten Rättviks Prostgård 2:28 har fått normalt underhåll. Retreatgården håller tillfredsställande standard för respektive nybyggnadsår. Meditationsgården har god standard. Det finns ett program för energisparåtgärder. De två restaurangköken håller högsta standard. Underhållskostnaderna för de senaste fyra kalenderåren uppgår till 2 Mkr. Skogen förvaltas väl. Den har i olika omgångar avverkats och nya plantor, som nu växer, har ersatt avverkad skog. Viss avverkning kommer att ske i anslutning till Skogskapellet. Det finns folk i Bergets Vänner (vänfö-, reningen) som sköter skogen på ett utmärkt sätt. Vänföreningen sköter också anläggningens gröna ytor. Det finns tre parkeringsplatser - nära landsvägen. Den andra finns i anslutning till S:t Davidsgården. Den tredje ligger längre upp på berget i anslutning till Meditationsgården. Samtliga parkeringsplatser har eluttag. S:t Davidsgården har funnits i 50 år. Meditationsgården är ca 10 år yngre. Verksamheten fortsätter att växa och man räknar med att fortsätta minst 50 år till. Om verksamheten skulle behöva läggas ned kan hela anläggningen omvandlas till hotell- och konferensverksamhet. Rättvik är ju en attraktiv turist- och kulturort.

Vännerna ser till att det finns ved till de öppna spisarna i retreatgården och meditationsgården.

3


Stiftelsen Berget 4. S:t Davidsgården - början till stiftelsen

Besökaren möts först av tavlan med orientering om var byggnaderna finns.

S:t Davidsgården fyller i år 50 år och bildar tillsammans med intilliggande Meditationsgården, S:t Dominicus kapell samt ett antal medarbetarbostäder kurs- och retreatgården Berget, som ligger på Kaplaberget strax nordväst om Rättvik, utmed riksväg 70. Kaplaberget är en del av Kaplaskogen och hör till det område som kallas Templet eller byn Templet, en liten ansamling byggnader nordväst om Berget. S:t Davidsgården, Meditationsgården och övriga byggnader ligger i ett avskilt parkområde omgivet av en stor välvårdad skog som ägs av Stiftelsen Berget. I parkområdet finns bilvägar, parkeringsplatser, gångvägar, meditationsstigar, konstverk och trädgårdar.

”Med tanke på retreatens syfte, att erbjuda avskildhet, får det nuvarande läget uppe i skogen på Kaplaberget betraktas som mer passande än de först utsedda platserna i anslutning till stiftsgården. Även ur arkitektonisk aspekt kommer byggnaden mer till sin rätt uppe i Kaplaskogens skogsterräng. Den omgivande markens variationer samverkar med fasadernas skiftande karaktär och ger byggnaden olika uttryck i respektive väderstreck. Dagen efter S:t Davidsgårdens invigning i november 1962 står att läsa i Svenska Dagbladet: ´På urberget i Kaplaskogen står Nordens första retreatgård klar och invigd……där den ligger på bergets yttersta kant.´. Berget som företeelse återkommer således i både platsens geografiska namn och dess topografi. Det knyter även an till den återkommande bibliska förekomsten om berget som fenomen och dess mångfasetterade symbolik. Namnet Berget som stiftelsen idag kallas i dagligt tal, utgör således en skärningspunkt där flera linjer strålar samman och förenas. Citatet ovan låter antyda denna förening.”

”På urberget i Kaplaskogen står Nordens första retreatgård klar och invigd……där den ligger på bergets yttersta kant.” (Ur Svenska Dagbladet den 19 november 1962)

Park med gångvägar omgiven av skog.

För den som är intresserad av fördjupad kunskap om S:t Davidsgården finns en rapport upprättad 2011 av byggnadsantikvarien Anna Reutersvärd (www.berget.se. Under Nyheter och blogganknytning hittas dokumentet). Ur hennes rapport framgår att retreatgården planerades att först ligga i anslutning till Rättviks stiftsgård. Av olika anledningar ändrades dessa planer.

S:t Davidsgårdens entré till kapellet i mitten. Brasrummet till höger

4


Stiftelsen Berget

Interiör från S:t Davidsgårdens kapell

5. P. Mases: Den kristna värdegrunden 1) Bergets värdegrund är att sätta Jesus Kristus i centrum. Genom att söka vilan i Gud, att lyssna i tillit och trohet till Kristus både för retreat- och meditationsverksamheten, utvecklas en gemenskap där vänskapen är förutsättningen. Om kärleken och solidariteten avtar, avtar också den Helige Andes kraft. ”Anden skapar åt sig en gemenskap” (Kyrillos från Alexandria, 375-444). Om gemenskapen uttrycker att Kristus är närvarande och den alltså är präglad av kärlekens ande, är den evangeliserande bara genom att finnas. Då kan människor föras in i kärlekens relation till Gud. Endast som lärjungar som älskar varandra och som regelbundet söker förankring, försoning och inspiration i stillheten och lovsången kan de förmedla till människor det som går utöver vad som behövs för den jordiska välfärden. Den som lever så har senapskornets kraft (Matt 13:3132). Vi kan vara säkra på att det är så, också idag. Hela samhällen, ja, hela världens utveckling kan förändras. Men den lilla gruppen skall leva i kärlekens solidaritet med hela den världsvida kyrkan – och få sin orientering och kraft därifrån – om det undret skall ske. Som ett levande centrum i en anda av vänskap och förtroende skall föra oss och allt fler in i kärleken till Kristus och varandra. Skönheten, närvaron och vänskapen skall ge kvalitet åt tystnaden så att den blir helande och den gudomliga konstnären får fria händer. ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). Så kan Kyrkan förnyas inifrån så att hon kan ge det som vi människor är skapade att söka och finna.

Broder Wilfrid efterlyste redan från början en meditationsteologi, som kunde föra in meditationen i den kristna mystikens sunda djupa strömfåra. När vi tagit vara på zenmetodens kroppsliga form och lärt oss av de psykiska processer som sätter igång, samtidigt som vi tillägnat oss den kristna mystikens teologi, kan vi visa på en väg som fysiskt, psykiskt och andligt är sund och ansvarig. Professor William Johnston S.J. (jesuiterna) säger om den meditationsmodell som vuxit fram på Berget att vi ”med gott samvete kan exportera den till hela landet och till hela världen”. Insikten att det är kroppshållningen som disponerar för andningen har gjort att vi övergivit alla andningsövningar. Samma inställning av tillit finns i förhållande till tankeverksamheten. När vi låter tankarna komma och gå, öppnar vi för kreativa processer och vi kommer till ro. Ju djupare vi når när vi mediterar, desto mer avgörande blir den inriktning vi väljer för vårt liv. Den kristna djupmeditationen utgår från att vi lever inför Guds kärlek och att vi har ansvar för vårt liv. Vår livsuppgift är att ta emot, förbli i och svara på Guds kärlek. Vägen är att låta sig befrias från det som hindrar utvecklingen till att vara helt levande, i samklang med oss själva och tillvarons mening. 1) Per Mases var Stiftelsen Bergets föreståndare i många år. Han avled den 24 december 2010, 76 år gammal.

6. P. Mases: Den kristna djupmeditationen

Retreaten har visat sig – i de allra flesta fall –kunna ge det, som sökande människor törstar efter. Men den fungerar inte för alla. Därför har vi sökt efter metoder att nå de känslor som blockeras av kroppsliga spänningar. Med vägledning av professor Hans Hof och karmelitpriorn, fil dr, Wilfrid Stinissen har vi funnit lösningen i za-zenmetoden. Meditationsmetoden förde fram till en djup avspänning och samtidigt behölls vakenheten. Genom olika övningar lärde vi oss den viktiga skillnaden mellan avspänning och avslappning.

. I retreatgårdens inre trädträdgård växer paradisträdet. Springbrunnen porlar

5


Stiftelsen Berget 7. Föreståndaren om inriktning, verksamhet, kallelse och framtid Inriktning: Stiftelsens ändamål är att bedriva kyrklig retreatverksamhet och verka för andlig förnyelse och fördjupning. Ändamålet ska förverkligas genom att stiftelsen erbjuder grupper och enskilda en tyst miljö för meditation, gudstjänst, själavård och vila samt genom utbildning av retreatledare. S:t Davidsgården invigdes den 18 november år 1962, d.v.s. för snart 50 år sedan. Tio år senare invigdes Meditationsgården. Stiftelsen bildades 1974 och är en självständig verksamhet i Svenska kyrkan och öppen för alla. Bergets kallelse är att samla alla som älskar Jesus. Vi samarbetar med alla kristna och verkar för Kyrkans synliga enhet, vänskap och gemenskap. Verksamhet: Dagarna på Berget kännetecknas av dagsrytmen hos medarbetarna med mässa och tideböner. Denna rytm bär upp retreaterna på S:t Davidsgården, men är också viktiga för många kursdeltagare på Meditationsgården. Det andliga kommer först, sedan äter vi. Det är mässa och sedan frukost, middagsbön och sedan middag o.s.v. Vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet och vi förtröstar sedan på att han ger oss allt det vi behöver. Det praktiska arbetet är lika nödvändigt och pågår hela tiden, utfört av många medhjälpare. Bön och arbete, ora et labora, är vårt liv. Medarbetare, gäster, retreat- och kursledare kommer från olika samfund. I S:t Davidsgården firas mässa varje dag enligt Svenska kyrkans ordning. I det katolska kapellet, S:t Dominicus, firas mässa när katolsk präst finns på Berget, minst två gånger i månaden. S:t Davidsgårdens retreatverksamhet kännetecknas av dagar i tystnad, stillhet, vila, andlig fördjupning och gudstjänster. Det är två retreater i veckan i stort sett året runt. Det finns utbildning av retreatledare och ledare av pilgrimsvandringar. Verksamheten på Meditationsgården öppnar upp för hela människan. Här får kroppen vara med. Vi erbjuder kurser i meditation och kroppskännedom. Till gården kommer människor med väldigt olika erfarenheter av kyrkan och kristen tro. Många kommer här för första gången i kontakt med kristen tro och får en varsam vägledning in i trons mysterium. Vi fortsätter med utbildning av meditationsledare och kurser i måleri, litteratur och konsten att skriva. S:t Sigfrids boklåda drivs som fristående förening och erbjuder ”norra Europas bästa utbud av andlig litteratur”, som en kund uttryckte sig. Boklådan betyder mycket för Bergets verksamhet. Kulturum är en permanent utställning om våra andliga rötter. Syftet är detsamma som för Boklådan: att ge svar och fördjupning i frågor om kristen tro och kultur. Stipendier delas ut till deltagare i retreater och kurser. Vänföreningen Berget och övriga Vänner stöder verksamheten på Berget med förböner, gåvor och arbete. Vi äger alla gåvor i våra systrar och bröder.

Kallelse och framtid: Vi börjar varje dag med att överlämna allt i Guds händer: ”Herre, vi överlämnar hela denna dag i dina goda händer. Fyll den med din närvaro. Gör oss lyhörda för Din Andes ledning, så att vi i allting gör din vilja och tjänar dig.” Varje dag är en kallelse att ta emot det himmelska liv Gud ger oss, att låta Gud verka i och genom oss. Det är detta liv som våra gäster, volontärer och vänner möter. Som föreståndare för Berget vill jag värna om öppenhet och tydlighet. Meditationsgården och S:t Davidsgården bärs av en öppenhet för alla människor och samtidigt ett tydligt evangeliskt budskap. Det är endast i Kristus som vi kan vara både öppna och tydliga. Ett liv i Jesu efterföljd är ett liv bort från konsumtionssamhällets bojor till att växa som personer i gemenskap. Vi går i riktning mot ett liv som bär fram hela mänskligheten och skapelsen i bön inför Guds tron. Vi har en kallelse att ”leva kyrka” och visa att det finns en sådan hälsosam andlig miljö här, som kan möta ett stort behov hos dagens kristna, oavsett om man är präst, lekmannaengagerad i en församling eller kristen utan ett andligt hem. Bönegemenskapen träffas två gånger per år, likaså Bergets prästkonvent. Syftet är att fördjupa gemenskapen mellan Bergets kommunitet och alla Vänner runt om i Sverige och världen. Kommuniteten Den Heliga Treenigheten har vuxit till tretton medlemmar, vilket är mycket glädjande och hoppfullt för framtiden. De har vigt sina liv till att varje dag, i alla de små bestyren, bära Bergets kallelse, ta emot gästerna, volontärerna och i sin bön och sitt arbete upplyfta sig själva till Gud. Vännerna bidrar på ett hängivet sätt med sina gåvor, alltifrån det otroliga arbete, som utförs under arbetsdagarna, till ekonomiska gåvor och de generösa insatser, som görs av vänner under våra retreater och kurser. Det är som det står i vår vision: ”Tro väcker tro, kärlek väcker generös genkärlek – det blir en positiv spiral, en vänskapens dynamik, som gör det omöjliga möjligt!...”. Vi måste fortsätta att värna om Bergets miljö, en miljö av tystnad, stillhet, bön, meditation, kontemplation. Bergets styrka ligger i att kunna kombinera stillheten inför Guds ansikte med en tydligt generös gemenskap. Vi blir stilla, vi tystnar, för att tillsammans låta Gud få tala. Vi söker Gud, inte för att vi ska få underbara upplevelser, utan endast för Guds kärleks skull.

6


Stiftelsen Berget 8. Fakta om byggnaderna på fastigheten Disposition, areal och byggnadsår

Benämning S:t Davidsgården

Retreatgård med 29 rum à 9 kvm, kapell, matsal, restaurangkök och förrådsutrymmen och samvarorum. I rummen finns tvättställ. I korridor toalett och dusch. Gästrum med badrum och wc anpassat för handikappade ca 15 kvm samt S:t Thomasrummet ca 15 kvm. Plantyp: Ett- respektive tvåplan med delvis källare. Konstruktion: Lättbetong Bergvärme kombinerad med oljepanna. Värmesystemet bör justeras. Areal 976 kvm; S:t Davidsgården sedd från sydväst.

Nybyggnadsår 1962, tillbyggnad 1991

Meditationsgården - Första byggnaden Meditationsgård med 9 gästrum à 10 kvm; I rummen finns tvättställ. I korridoren duschrum och toalett. I byggnaden, som är försedd med förbindelsegång till meditationshallen, finns matsal och modernt restaurangkök. Plantyp: Ett hus i två plan (souterräng) Konstruktion: sten, trä och panel. Luftburen elvärme. Areal 580 kvm; Restaurangdel till vänster med förbindelsegång till meditationshall.

Nybyggnadsår 1971

Meditationsgårdens gästrumsdel.

7


Stiftelsen Berget Benämning

Disposition, areal och byggnadsår

Kansliet och meditationshall Kontorsrum samt meditationshall med samlingssal i källarvåningen. Byggnaden sammanlänkad med takförsedda gångvägar till Meditationsgårdens matsal, restaurang och gästrumsdel. Plantyp: Ett hus i två plan (souterräng) Konstruktion: sten, trä och panel. Direktverkande eluppvärmning. Areal 236 kvm; Nybyggnadsår 1971

Byggnaden med meditationshallen (överst) och kansliet

Meditationsgårdens tillbyggnad Konstnärshuset med Kulturum, stipendiatbostad ca 16 kvm, och bokhandel samt Meditationsgårdens tillbyggnad med 10 gästrum à 10 kvm och 3 à 15 kvm; Brasrum för större samlingar. Alla rum har dusch/ badkar och toalett. Plantyp: Två hus i två plan (souterräng) Konstruktion: sten, trä och panel. Direktverkande eluppvärmning. Areal 456 kvm; Konstnärshuset samt tillbyggnad längst till höger

Nybyggnadsår 1991

Malungsstugan Nedre botten ett mindre kapell och på övre planet bostad för en person med skrivstuga. Kök, toalett och dusch. Plantyp: 1½ plan utan källare Konstruktion: trä och timmer. Direktverkande eluppvärmning. Areal 80 kvm; Äldre hus uppfört 1969 På vägen till Meditationsgården ligger till vänster S:t Dominicus kapell

8


Stiftelsen Berget Benämning

Disposition, areal och byggnadsår

Treklangen Mindre hus som används som bostad för tre personer. Rum, kök, toalett och dusch. Plantyp: Ett plan utan källare Konstruktion: trä och panel. Eluppvärming (vattenburen). Areal 67 kvm; Nybyggnadsår 1971 Lovsången Rymlig bostad för två personer med rum, kök, toalett och dusch. Stort utrymme för tillfälliga gäster. Plantyp: Ett plan utan källare Konstruktion: trä och panel. Direktverkande eluppvärmning. Förslag att byta till värmepump. Areal 125 kvm; Nybyggnadsår 1979 Tre Änglar Bostad för tre personer med rum, kök, toalett och dusch. Plantyp: Ett plan utan källare Konstruktion: trä och panel. Bergvärmepump. Areal 144 kvm; Nybyggnadsår 1989

Skogskapellet nordväst om S:t Davidsgården

Oisolerad timrad byggnad

(Kapellet ej avbildat här – se i Bergets vision,www.berget.se)

Areal 9 kvm; Nybyggnadsår 2009

Sammanfattning av fastigheten och anskaffningsvärdet på Rättviks prostgård 2:28 Med S:t Davidsgården, Meditationsgården, S:t Dominicus kapell och medarbetarbostäderna bildas kurs- och retreatgården Berget, som ligger på Kaplaberget strax nordväst om Rättvik, utmed riksväg 70. Kaplaberget är en del av Kaplaskogen och hör till det område som kallas Templet eller byn Templet. Marken omfattar 242 527 kvadratmeter, varav ca 30 000 kvadratmeter hålls öppet som parkanläggning med vägar, parkeringsplatser och trädgårdar i anslutning till byggnaderna. Landarealen är till större delen skog. Anskaffningsvärdet för mark, markanläggningar, byggnader och inventarier uppgår till 12 430 100 kr. Byggnaderna Treklangen och Malungsstugan har skänkts som gåva. En stor del av byggnaderna har finansierats med gåvomedel. 9


Stiftelsen Berget 9. Resultaträkningar

2012-01-01– 04-30

2011

2010

2009

2008

11 541 573 690 511 656 69 027 862 513 83 290 2 111 717

37 632 1 613 464 1 595 255 187 024 948 958 114 155 4 496 488

80 396 1 821 272 1 637 065 226 343 1 136 998 97 800 4 999 874

95 465 1 952 421 1 723 428 443 779 1 221 646 141 547 5 578 287

113 229 2 212 925 1 872 250 407 863 2 156 454 123 583 6 886 304

27 687 24 198 479 252 170 083 142 691 224 345 145 400 12 696 65 408 1 291 760

212 069 65 018 1 592 147 563 546 378 100 848 065 327 063 71 006 256 224 4 313 238

289 672 61 691 2 057 091 798 043 544 011 1 022 095 548 651 146 040 256 224 5 723 518

339 035 58 066 1 847 893 856 843 380 601 1 036 196 734 641 125 592 279 485 5 658 353

381 095 85 227 1 948 180 816 335 675 619 1 082 842 583 908 117 526 292 803 5 983 535

Verksamhetsresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiellt resultat

819 957

183 250

-723 644

- 80 066

902 769

47 -2 034 -1 987

2 281 -50 2 231

1 872 - 3 037 -1 165

23 714 - 10 617 13 097

7 360 - 53 011 - 45 651

Resultat före dispositioner

817 970

185 481

- 724 809

- 66 969

857 118

Avsättning till gåvomedel

- 39 466

-193 646

- 782 229

-71 875

- 92 493

Period- respektive Årens resultat

778 504

-8 165

- 1 507 038

- 138 844

764 625

Verksamhetens intäkter Försäljning till kursdeltagare Meditationsgårdens avgifter S:t Davidsgårdens avgifter Övriga intäkter Gåvor, kollekter Vänföreningen Berget Verksamhetens kostnader Meditationsgården, kurskostnader S:t Davidsgården, kurskostnader Personalkostnader Fastighetens driftkostnader Fastighetens underhåll Hushållskostnader Administrativa kostnader Övriga kostnader Avskrivning på anläggningar

Kommentar till de senaste fyra kalenderårens resultat Det är inte meningsfullt att kommentera resultatet för första tertialet för år 2012 annat än att gåvomedlen ligger på en hög nivå. Följande kommentar gäller sålunda de senaste fyra årens kalenderårsresultat. Det är positivt att resultatet före dispositioner för år 2011 hamnar på 185 481 kr jämfört med förlusten på 724 809 för år 2010. I likhet med tidigare år har kurs- och retreatverksamheternas omsättningar minskat. I jämförelse med föregående år är minskningen 249 618 kr – från 3 458 337 till 3 208 719 kr. Samtidigt har kostnaderna minskat ännu kraftigare, nämligen med 1 410 280 kr, vilket innebär att resultatet för kurs- och retreatverksamheterna är det bästa på flera år, men det är fortfarande fråga om förluster, vilket innebär att verksamheterna, i likhet med alla tidigare år, är fortsatt beroende av kollekter och gåvor. Kurs- och retreatverksamheternas förlustresultat utgör 1066 887 kr för år 2011, 2 186 000 kr för år 2010, 1887 000 kr för år 2009, 1 786 000 kr för år 2008 och 1 213 000 kr för år 2007. Stiftelseledningens besparingar för år 2011 är alltså betydande – minskade kostnader för personal med 464 944 kr, fastigheter med 400 408 kr, hushåll med 174 030 och administration 221 588 kr. För fastigheterna bör sägas att underhåll och reparationskostnaderna för år 2011 är lägre jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det fortsatta årliga underhållsbehovet är fortfarande betydande. Samtidigt visar 2011 års redovisning att åtgärder för att spara energi börjar ge resultat. Värmekostnaden ligger på minst ett 100 000 kr lägre belopp jämfört med tidigare år.

10


Stiftelsen Berget 10. Balansräkningar

2012-04-30

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark Markanläggning Byggnader Inventarier

768 196 11 181 1 672 754 36 702 2 488 833

768 196 16 688 1 696 910 55 054 2 536 846

768 196 33 372 1 820 589 170 914 2 793 071

768 196 50 056 1 925 847 217 975 2 962 074

768 196 66 740 2 049 527 357 096 3 241 559

44 880 44 480

24 486 80 324 104 810

43 690 81 133 82 635 207 458

20 432 427 20 859

8 156 19 517 27 673

Kortfristiga placeringar Andelar i fonder m.m. Kassa, bank- och postgiro

949 744

445 699

23 026 622 781

74 164 1 251 900

47 780 2 099 205

SUMMA TILLGÅNGAR

3 483 457

3 087 355

3 646 336

4 308 997

5 416 217

2 090 941

2 090 941

2 090 941

2 090 941

2 090 941

- 1 148 449 778 504 -369 945 1 720 996 1 307 612

-1 140 284 -8 165 -1 148 449 942 492 1 268 146

366 754 -1 507 038 -1 140 284 950 657 1 136 320

505 598 - 138 844 366 754 2 457 695 354 091

- 259 027 764 625 505 598 2 596 539 282 215

145 000 145 000

315 000 315 000

350 000 350 000

150 000 370 000 520 000

885 000 390 000 1 275 000

19 749 39 748 250 352 309 849

314 004 29 380 218 333 561 717

602 515 120 911 485 933 1 209 359

319 032 37 278 620 901 977 211

241 812 79 714 940 937 1 262 463

3 483 457

3 087 355

3 646 336

4 308 997

5 416 217

-

-

-

150 000

1 500 000

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Grundkapital Fritt kapital Balanserat resultat Årets resultat

Avsatt kapital i gåvomedel Långfristiga skulder Inteckningslån Lån från Vännerna – räntefria reverser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader S:A KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER

För närmare information om de olika resultat- och balansposterna för de senaste kalenderåren hänvisas till Stiftelsen Bergets årsredovisning för år 2011 (www.berget.se).

11


Stiftelsen Berget 11. Bilder från Berget

Ett vägkors: Moder Teresa: ”För att bära frukt måste våra liv vara fulla av Kristus”.

12

Behov av medarbetarbostäder.  

Behov av medarbetarbostäder. Presentation för Vännerna samt bank- och finansieringsinstitut.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you