__MAIN_TEXT__

Page 1


www.pd.co.th


CONTENTS M A Y - J U N E

Section1 5 6 14 28 30 32 34 36 38 52 56

V O L U M E 9

I S S U E 49

Section2

Editor’s Note (TH-EN) 4 Happy New Product Staff 6 Happy Society Happy Home (TH-EN) 8 Happy Design I Happy Celebrity I (TH-EN) เรียบหรูคู่บ้าน Live Happily 10 Happy Design II อยู่อย่างมีความสุข น้อยแต่มาก Happy Interview 12 Happy Guest พงศธร พรขุนทด คมสัน คงมณี สร้างบ้านสร้างชีวิต “ซื่อสัตย์ จริงใจ” กุญแจสู่ความส�ำเร็จ Happy Working 16 Happy Travel (TH-EN) ถิรพร สุวรรณสุต “พัทยาน้อย” ทะเลน�้ำจืดแห่งอีสานใต้ ลูกไม้ใต้ต้นคนสร้างบ้าน 18 Happy Corner (TH-EN) Happy Architecture มา นา เด้อ “บ้านชาน” วิถีชาวนากับ Cafe กลางทุ่ง Happy Engineering 22 Happy Place (TH-EN) การดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า HQ Happy Idea Working area for new generation Home decoration for runners 26 Happy Eating (TH-EN) Happy Celebrity II (TH-EN) ดื่มด�ำ่ ธรรมชาติ กับอาหารมื้ออร่อย Open Space for Life @“Say Hay Cafe Cuisine” เปิดพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 30 Happy Relax (TH-EN) Happy Society SIAM PLUG IN THE GALLERY HOSTEL Happy Index อุ่นใจเหมือนได้นอนอยู่บ้าน


EDITOR’S TALK สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ น ช่วงอากาศร้อนมากกก...ก�ำลังผ่านไป ก้าว เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว (แม้ว่าตอนฝนไม่ตกอากาศจะร้อนเหมือน เดิมก็ตาม) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจท�ำให้ร่างกายเรา เจ็บป่วยและไม่สบายกันได้งา่ ย ๆ ในช่วงฤดูฝนก็ขอให้ระวังเจ้าเชือ้ โรคและไวรัส ทีจ่ ะแพร่ระบาดและเข้าสูร่ า่ งกายได้งา่ ย โดยจะมาใน รูปแบบโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก ฯลฯ ก็ขอให้ระวัง ป้องกันและรักษา สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อน ดื่มน�้ำมาก ๆ ออก ก�ำลังกาย เพื่อให้ห่างไกลโรคกันด้วยนะคะ

Hello, our beloved readers. Now the very very very hot Summer begins to pass and Rainy season starts to come, anyway the whether still very hot as the same when it is not raining. A change of whether can cause us cold or illness. Especially in the Rainy season that is friendly environment for viruses and bacteria as they will easier invade our bodies and bring us so many diseases such as respiratory infection, Dengue hemorrhagic fever, leptospirosis, hand-foot- and-mouth disease, etc. Wish everybody take care your health, get enough sleep, drink a lot of water and do exercises to avoid all diseases.

ฉบับนี้ ใครอยากได้แรงบันดาลใจในการปลูกสร้างบ้านเราไม่หวง ห้าม พร้อมเปิดเผยความรู้สึกของครอบครัว “เคนหาญ” ที่จะ มาบอกถึงเหตุผลส�ำคัญในการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านหลังงาม และครอบครัว “พาชิยานุกูล” ที่ปลูกสร้างบ้านเพื่อเป็นรางวัล ของชีวิตและให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัว และยังคง อัดแน่นไปด้วยสาระเกี่ยวกับการสร้างบ้าน และเนื้อหาไลฟ์สไตล์ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ร้านอาหาร มาแนะน�ำท่านผูอ้ า่ น ท่านใดจะตาม รอยไป กิน เทีย่ ว ตามแบบฉบับบ้านสุขใจก็ไม่วา่ กัน ถ้าพร้อมแล้ว เปิดอ่านหน้าต่อไปได้เลยจ้า

In this issue, the inspiration of making a beautiful house is unforbidden. We revealed emotions of “Khenhaan family” as they described why they decided to build their house and of “Phachiyanukhul family” who build their house to reward their lives and to be a family happiness area. Still contains other housing contents and also lifestyle contents like tourist attraction and eating attraction that is all allowed to trail. So you ready? Then flip to the next! STAFF

Advisor : สิทธิพร สุวรรณสุต, มาลี สุวรรณสุต, พิศาล ธรรมวิเศษ, สมศักดิ์ สุขวารี, นิรัญ โพธิ์ศรี, ดร.จารุต วิภูปฐพร Editor in Chief : นัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์ Assistant Editor : ชะเวง เชื้อวงษ์ Columnist : หรินทร์ ปานแจ่ม, ชยพล สุพงษ์, กฤษณะ ปกจั่น Editorial Staff : ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง, ชัยยันต์ บุญส่ง Thai to English Translator : ดร.จารุต วิภูปฐพร, กองบรรณาธิการ Photographer : กองบรรณาธิการ Graphic Designer : ชัยยันต์ บุญส่ง, ณภรรศชรักน์ ฉิมพิบูลย์

Marketing & Sales : ถิรพร สุวรรณสุต, ทัศนียา อัศวพันธ์, มาลีรัตน์ แพ่งพนม, จิราพร ข�ำสุด, จิราพา ข�ำสุด, ศิริภร ศรีโรจน์รุ่ง Proofread/Co-Production : จิราพา ข�ำสุด Colour Separation / Printing Works : ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด รุ่งเรืองการพิมพ์ Owner : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0 2996 0940-6 แฟกซ์ 0 2996 0948-9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน W-113

บ้านสไตล์ Thai Modern ด้วยหลังคาปัน้ หยา และมีกลิน่ อายสไตล์ Bali อยู่ด้วยท�ำให้แบบบ้านนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้น ซึ่งแบบบ้านนี้เหมาะส�ำหรับ ครอบครัวขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีการออกแบบให้มีความ เรียบง่าย พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เพื่อให้ท่านได้พบกับความสะดวก สบายและความคุ้มค่า ด้วยนิยาม “ความสงบและเรียบง่าย”

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

46 11.50 16 140

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model W-113 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 46 11.50 16 140

sq.wah m. m. sq.m.

A Thai Modern Style house with hipped roof which implied Bali style makes the house more attractive. This design is good for a small and medium size family. The simple and large living area is worth and comfortable.

Includes 3 bedrooms 2 bathrooms

HAPPY HAPPYHOME HOME

BAANSUKJAI MAY/JUNE 7


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน W-117

บ้านสไตล์ contemporary มีความคลาสสิกเข้ากับทุกยุคทุกสมัย ด้วยการออกแบบที่ลงตัว ให้โทนสีท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์และบ่งบอกถึง ความร่มเย็นในการอยู่อาศัย ให้เส้นสายที่สวยงาม ลงตัว ดูสงบ เรียบง่าย พื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวาง ความต้องการพื้นฐานมีครบ ครัน เหมาะสมอย่างยิ่งส�ำหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และ ชัน้ บนมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับพักผ่อนทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับสมาชิกในครอบครัวได้พบปะ พูดคุยท�ำกิจกรรมร่วมกัน

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ขนาด หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

53 15 14 151

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model W-117 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 53 15 14 151

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms 2 bathrooms 2 parking

A Contemporary Style house looks timelessness. With a perfect design, a tone color that expresses peaceful of living in. The lines are perfect and beautiful. The large living area can response to the basic needs of the small or medium size family. There are also the area for family members to join activities upstairs.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI MAY/JUNE 9


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน W-123

บ้านสไตล์ ไทยผสมผสานความเป็น Contemporary เหมาะส�ำหรับทีด่ นิ ที่มีพื้นที่จ�ำกัด หน้ากว้างแคบและลึก การออกแบบช่องเปิดที่กว้าง สามารถรับลมและระบายอากาศได้ดี การออกแบบเน้นความเป็นอยูแ่ บบ ไทย และตอบสนอง life style สมัยใหม่ที่ต้องการความเรียบง่าย ซึง่ การผสมผสานกันระหว่างรูปแบบของการตกแต่งและความร่วมสมัย หลังคาทรงจั่ว องค์ประกอบของตัวบ้านประดับตกแต่งด้วยไม้ฝา ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

55 11 20 167

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 1 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model W-123 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 55 11 20 167

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 parking

A Thai mixed with Contemporary Style house is good for limited land size. Wide openings of the building let the air go through easily. The design emphasizes on simple Thai style living but response to modernity. The gable roof and wooden wall decoration express Thai style.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI MAY/JUNE 11


แนวคิดในการออกแบบ

แบบบ้าน W-134

บ้านสไตล์ Thai Oriental ออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น เหมาะ ส�ำหรับคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดดเด่นด้วย หลังคาทรงมะนิลา ลูกผสมระหว่างทรงจั่วและทรงปั้นหยา เหมาะกับ สภาพอากาศเขตร้อนชื้นแบบประเทศไทย ท�ำให้ลดความร้อนเข้าสู่ตัว บ้านได้เป็นอย่างดี พื้นที่ใช้สอยโดดเด่นด้วยระเบียงที่ชั้น 2 รอบตัวบ้าน เหมาะกับคนที่ชอบสัมผัสกับบรรยากาศรอบบ้านที่แสนอบอุ่น

เหมาะส�ำหรับขนาดที่ดิน หน้ากว้างประมาณ ลึกประมาณ พื้นที่ใช้สอย

83 18 19 260

ตารางวา เมตร เมตร ตารางเมตร

ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


FIRST FLOOR PLAN

SECOND FLOOR PLAN

Model W-134 Suitable for land size of Width Depth Living area

Concept design 83 18 19 260

sq.wah m. m. sq.m.

Includes 4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 parking

A Thai Oriental Style house is designed for those new generations who love Thai style of living. The gable mixed with hipped roof style makes the house prominent and good for the climate in Thailand because it can protect the heat from outside. The balcony around the house lets the dwellers feel the warm atmosphere outside closely.

HAPPY HOME

BAANSUKJAI MAY/JUNE 13


LIVE HAPPILY อยู่อย่างมีความสุข Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ House Owner : พ.ต.ท.วิชิต - คุณชมัยพร เคนหาญ Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : WA-135

การจะมีบ้านสักหลังจ�ำต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของ ทุนทรัพย์หรืองบประมาณ ช่างที่มีฝีมือ รวมถึงแบบบ้านที่สามารถตอบ โจทย์ความต้องการของผูเ้ ป็นเจ้าของได้ ซึง่ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ หลายคนเกิดความกังวลใจ เช่นเดียวกับ พ.ต.ท.วิชิตและคุณชมัยพร เคนหาญ ที่วันนี้อยากจะมีบ้านสักหลังเพื่อเป็นของขวัญส�ำหรับลูก แต่ก็ ประสบกับปัญหาเหมือนดังที่กล่าวในข้างต้น และด้วยความบังเอิญบวก กับความโชคดีที่มีบริษั ทรับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯมาเปิดให้บริการที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ท�ำให้ปญ ั หาเหล่านัน้ ถูกขจัดออกไป จนสุดท้ายก็สามารถ สร้างบ้านได้ตามที่ต้องการ โดย พ.ต.ท.วิชติ และคุณชมัยพร เคนหาญ ได้กล่าวว่า “แต่เดิมนัน้ อยูบ่ า้ น หลังเก่าลักษณะครึ่งไม้ครึ่งปูนซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่ พอเรามีลูกก็อยาก ได้พื้นที่ส่วนตัว จึงมาปรึกษากันว่าน่าจะมีบ้านสักหลัง ที่ไม่เล็กและก็ไม่ ใหญ่จนเกินไป ตอนนั้นก็เริ่มมองหาช่าง มองหาแบบบ้าน และก็ดูราคา ควบคู่กันไปด้วย แต่ก็ยังไม่เจอช่างที่ถูกใจหรือช่างที่มีฝีมือ และช่วงนั้น พีดีเฮ้าส์ได้เข้ามาเปิดให้บริการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงแวะเข้าไปพูดคุย พอได้เห็นแบบบ้านก็รู้สึกชอบ ยิ่งพอได้พูดคุยถึงรายละเอียดต่าง ๆ ก็ ท�ำให้เรารู้สึกถึงความมั่นใจจนสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทาง พีดีเฮ้าส์” ส�ำหรับแบบบ้านที่ครอบครัวเคนหาญตัดสินใจเลือกนั้นเป็นบ้านสไตล์ Contemporary ที่มีดี ไซน์ร่วมสมัยและมีพื้นที่ ใช้สอยสอดรับกับความ ต้องการ โดยฟังก์ชนั่ การใช้สอยจะแบ่งออกเป็น 4 ห้องนอน 2 ห้องน�ำ้ ซึง่ พืน้ ทีท่ งั้ หมดมีการออกแบบไว้อย่างน่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็นในส่วนของพืน้ ที่ ชั้นล่างที่มีการจัดสรรปันส่วนไว้อย่างลงตัวและมีการเชื่อมต่อกันทั้งหมด อาทิ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว และส่วนรับประทานอาหาร ส่วน พื้นที่ชั้นบนนั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวจึงออกแบบให้เป็นห้องนอนทั้งหมด ซึ่งความน่าสนใจของบ้านหลังนี้นอกจากการแบ่งฟังก์ชั่นที่ดูลงตัวแล้ว

Having a home requires many factors like budget, good craftsman and design that meets the needs of homeowners. All of these may concern many people and so do Police Lieutenant Colonel Wichit and Khun Chamaiporn Kenhan. They want a home as a gift for their children but face such problems. Accidentally and fortunately, a Bangkok-based homebuilder opens a branch in Roi Et, as a result those problems have been solved and they have got a home as they want. Pol. Lt. Col. Wichit and Khun Chamaiporn say, “we earlier lived in a half-concrete half-wood house, owned by my parents. When we have children, we need a private space. We thought we should have a house which is not too big and not too small. At that time, we looked for a craftsman, a housing design and price but did not find a right or good craftsman. During that time, PD House opened a branch in Roi Et. We visited there to have a talk and when we saw housing designs, we liked it. After the talk, we felt more confident, then decided to choose PD House.” The design that the Kenhan family chose is contemporary style with functions that meet their needs. It has 4 bedrooms and 2 bathrooms. All spaces are distinctively designed. On lower floor, space allocation is open plan with each zone like bedroom, living room, kitchen and dining room connecting each other. Areas on upper floor are all designed for bedrooms for a privacy. The attractiveness of this house is not only a functional layout but also a decoration. Though it is not luxurious, it is convenient and truly matches the resident’s lifestyle. It is also

HAPPY CELEBRITY I

BAANSUKJAI MAY/JUNE 15


การตกแต่งก็ดูน่าสนใจเพราะถึงแม้จะไม่หรูหราแต่กลับมีความสะดวก สบายและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ที่ส�ำคัญยังเป็น บ้านที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เพราะวัสดุก่อสร้างที่ใช้มีคุณภาพ และการตกแต่ง เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้น้อยชิ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่ง โล่ง ลมสามารถพัดผ่านได้ ท�ำให้สามารถลดการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ และช่วยประหยัดค่าไฟไปในตัวได้อีกด้วย

an energy-saving house as quality of construction materials are good and a limited number of furniture is used to have an open space, allowing the wind to flow through and reducing air-condition system and electricity bill.

“ตอนแรกไม่ไว้ใจเลยเพราะว่าเป็นบ้านระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป ซึ่งใน พื้นที่ยังไม่เคยมี ใครท�ำมาก่อน จนเราต้องให้ญาติที่เป็นวิศวกรมาดูแล แต่พอเราเห็นการท�ำงานและได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ก็ท�ำให้เรา รู้สึกอุ่นใจ พอเห็นผลงานก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น จนสุดท้ายก็ได้บ้านตามที่ เราต้องการจริง ๆ” คุณชมัยพร กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “ตัดสินใจไม่ผิด จริง ๆ ที่เลือกพีดีเฮ้าส์เพราะนอกจากจะได้บ้านที่มีคุณภาพแล้ว วัสดุที่ ได้ก็มีคุณภาพ ใครเห็นใครก็ชอบ ยิ่งในเรื่องของการบริการทั้งก่อนและ หลังการขาย บอกได้เลยว่าประทับใจมาก”

“At first, we did not trust at all as its is a house with prefabrication system which no ones in the location have used. We asked one of our relatives who is engineer to supervise. But when we saw its job and were well informed from staff, we felt happy. When we saw the house, we were more confident. Then we got the house we really wanted.” Khun Chamaiporn adds that, “our decision is right to choose PD House as we got a quality home and quality materials. Anyone seeing it loves it. Both before and after sale services is superb. We are very appreciated.”

เมื่อคุณต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้งบประมาณก้อนโตเพื่อสร้างบ้านสัก หลังหนึง่ สิง่ ส�ำคัญคือต้องเลือกอย่างละเอียด ต้องศึกษาอย่างถีถ่ ว้ น ต้อง ดูผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมและต้องมีการเปรียบเทียบ ถามว่าท�ำไมต้องขนาด นั้น ค�ำตอบก็คือคุณมีโอกาสตัดสินใจเพียงครั้งเดียว ถ้าเลือกผิดชีวิตคุณ ก็เปลี่ยน แต่ถ้าเลือกถูก ความสุขก็จะอยู่รอบตัวคุณเหมือนกับวันนี้ ที่ครอบครัว “เคนหาญ” ได้ตัดสินใจเลือกและเลือกได้อย่างถูกต้อง ที่สุดครับ

When you are the one who decides to spend a huge budget for a house, the most important is a thorough selection and a detailed study. Past record should be reviewed and compared. Why did they do so? The answer is that you have only one decision to make. Wrong choice can change your life. If you choose a right one, happiness will surround you like the Kenhan family today has.


บ้านสไตล์ Contemporary มีขนาดกระทัดรัดแต่มีฟังก์ชั่นครบทุกการใช้งาน

ระเบียงด้านหน้าเชื่อมต่อกับห้องนอนชั้นบน

บานประตูหน้าต่างเลือกเป็นกระจกทรงสูง ดูโมเดิร์นและสามารถมองเห็นสวนด้านนอกได้

BAANSUKJAI MAY/JUNE 17


ตัวบ้านถูกออกแบบให้ดูมีมิติทั้งส่วนลึก ส่วนยื่น นอกจากจะสวยงามแล้วยังดูมีดีไซน์อีกด้วย

กรอบหน้าต่างไวนิลมีความสวยงาม ทนทาน ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงและการไหลย้อนของน�้ำ

ระแนงบริเวณชายคาช่วยลดทอนแสง ท�ำให้บ้านไม่ร้อนจนเกินไป


บัวรอบช่องแสงป้องกันน�้ำไหลย้อน และยังช่วยท�ำให้บ้านดูมีดีไซน์เพิ่มขึ้น

ฝ้าชายคาไวนิลช่วยท�ำให้บ้านดูมีเสน่ห์ และมีความสวยงามมากขึ้น

ช่องแสงโดยรอบช่วยให้ภายในบ้านสว่าง ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

BAANSUKJAI MAY/JUNE 19


ช่องระบายอากาศของห้องน�้ำที่อยู่ด้านหลังบ้าน ช่วยลดการอับชื้นภายในห้อง


มุมรับแขกกว้างขวาง จัดโซฟารองรับส�ำหรับการพบปะสังสรรค์

มุมรับประทานอาหารเชื่อมต่อกับห้องครัว เพื่อความสะดวกและเป็นสัดส่วน

BAANSUKJAI MAY/JUNE 21


พ.ต.ท.วิชิตและคุณชมัยพร เคนหาญ กับบรรยากาศอบอุ่นในวันหยุด


โถงทางเดินชั้นบนที่กว้าง และเชื่อมต่อพื้นที่กับทุกห้อง

โถงชั้นล่างเปิดพื้นที่โล่ง และเชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

ชานพักบันไดเปิดช่องแสงขนาดใหญ่ ช่วยท�ำให้บริเวณบันไดมีแสงสว่าง

BAANSUKJAI MAY/JUNE 23


ห้องนอนโปร่งโล่งสบาย เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน

ห้องนอนมีระเบียงด้านนอก สามารถออกมารับลมหรือเปิดรับลมได้


ห้องนอนใหญ่เน้นความโปร่งโล่ง โดยจัดวางเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นท�ำให้ดูไม่อึดอัดจนเกินไป

ห้องนอนเล็กดูเรียบง่าย และมีการแบ่งฟังก์ชั่นให้มีมุมท�ำงานเล็ก ๆ ไว้ภายใน

BAANSUKJAI MAY/JUNE 25


กิจกรรมยามว่างกับสวนเล็ก ๆ ด้านหน้า ที่เป็นเหมือนพื้นที่ส�ำหรับการพักผ่อน

สถานที่ : พ.ต.ท.วิชิตและคุณชมัยพร เคนหาญ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด


พงศธร พรขุนทด สร้างบ้านสร้างชีวิต Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

ในอดีตหากใครคิดจะปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่งมักประสบกับความยุ่ง ยากอยู่เสมอ ทั้งเรื่องของการเงิน การมองหาช่าง การขออนุญาต ต่าง ๆ หรือแม้แต่รูปแบบบ้านตามที่ต้องการ ซึ่งปัญหากวนใจเหล่านั้น ล้วนสร้างความกังวลให้กบั คนอยากสร้างบ้านอย่างมาก แต่ปจั จุบนั การ ปลูกสร้างบ้านกลับกลายเป็นเรือ่ งง่ายเมือ่ มีบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ เข้ามาให้บริการ เพียงแค่เราใส่ใจและใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างถีถ่ ว้ น ปัญหากวนใจก็จะหมดไปและยังได้บา้ นทีส่ วยตรงใจอีกด้วย โดยคุณพงศธร พรขุนทด ผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ นครรราชสีมา ได้ เปิดเผยว่า การปลูกสร้างบ้านในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อมีบริษัทรับสร้างบ้านเปิดให้บริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคมักนิยมใช้บริการกับผู้รับเหมาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ มักประสบกับปัญหาการทิง้ งานและคุณภาพที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน แต่ หลังจากที่ผู้บริโภคเข้าใจและเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองหันมาใช้บริการ บริษั ทรับสร้างบ้านมืออาชีพมากขึ้น ท�ำให้ตลาดรับสร้างบ้านในพื้นที่ ต่างจังหวัดเติบโตเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา เองก็พบว่าเมือ่ ปีทผี่ า่ นมามีปริมาณความต้องการปลูกสร้างบ้านเพิม่ มาก ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และคาดว่าจะต่อเนื่องมาถึงในปีนี้ด้วย ซึ่งใน ส่วนของศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ นครราชสีมา ก็มีผู้บริโภคให้ความ สนใจใช้บริการปลูกสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง “พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด มีความ ละเอียดมากขึ้น มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานในการสร้างบ้านพักอาศัย แต่ก็มีผู้บริโภคบางส่วนที่ อาจจะมองข้ามเรือ่ งของวัสดุทเี่ ป็นมาตรฐาน ซึง่ ทางพีดเี ฮ้าส์ก็ให้ขอ้ มูล ในส่วนนีเ้ พิม่ เพือ่ ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ท�ำให้ศนู ย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ นครราชสีมา ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี และมีผตู้ ดั สินใจปลูกสร้างบ้านกับเราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้า คนไทย ที่อยู่ต่างประเทศ และชาวต่างชาติ ส่วนราคาที่นิยมปลูกสร้างก็จะอยู่ ในกลุ่ม 4-6 ล้านบาท” คุณพงศธร กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า “เหตุที่ ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับทางพีดเี ฮ้าส์นนั้ เป็นเพราะเรือ่ งของ ความแตกต่าง ด้วยความใส่ใจและให้บริการแบบครบวงจร เรียกว่า “จบในที่เดียว” ก็คงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ค�ำปรึกษา พูดคุยถึง รายละเอียดแบบบ้าน ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการ บริการขอ อนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ขอมิเตอร์น�้ำ-มิเตอร์ไฟ ฯลฯ ตลอด จนการให้บริการลูกค้าพาไปเลือกกระเบือ้ งปูพนื้ สุขภัณฑ์ ฯลฯ ทีส่ ำ� คัญ

F-127

เรื่องของคุณภาพที่ไม่อาจมองข้ามได้ ด้วยความที่พีดีเฮ้าส์มีศูนย์รับสร้างบ้าน ให้บริการทั่วประเทศ การก่อสร้างจึงต้องได้มาตรฐานมี วิศวกรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ นอกจากนีพ้ นักงานทุกคนต้องผ่านการ อบรมขั้นตอนการท�ำงานต่าง ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บ้านทุก หลังมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันนั่นเอง” การสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ สิ่งส�ำคัญคือความใส่ใจในรายละเอียด เพราะการที่ใครสักคนยอมตัดสินใจใช้เงินสักก้อนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หัวใจหลักไม่ได้วัดกันที่เรื่องของมูลค่า แต่วัดค่ากันที่เรื่องคุณภาพและ บริการ เมื่อใดก็ตามที่บ้านของพวกเขาเหล่านั้นถูกบรรจงสร้างอย่างมี คุณภาพ ค�ำถามที่ว่าท�ำไมต้องเลือกบริษัทนั้นบริษัทนี้ เราคงไม่จ�ำเป็น ต้องตอบ เพราะค�ำตอบได้อยู่ภายในบ้านหลังนั้นแล้วครับ ขอขอบคุณ : บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เปิดท�ำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. ข้อมูลเพิ่มเติมโทร.044-001827 , 098-2802737 www.pd.co.th

HAPPY INTERVIEW BAANSUKJAI MAY/JUNE 29


ถิรพร สุวรรณสุต

ลูกไม้ใต้ต้นคนสร้างบ้าน Story : กิ่งไผ่ Photographer : กองบรรณาธิการ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกไม้ใต้ต้นของคนในแวดวงธุรกิจสร้างบ้านอย่าง แท้จริง ส�ำหรับคุณถิรพร สุวรรณสุต ทีว่ นั นีส้ ามารถก้าวขึน้ คุมบังเหียนดูแล ด้านการตลาดในต�ำแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ด้วยวิธีคิด มุมมอง และความตั้งใจ บวกกับประสบการณ์ และค�ำแนะน�ำ จากผูเ้ ป็นพ่อและแม่ที่ได้ถา่ ยทอดออกมา ท�ำให้คำ� ว่า “ความ ส�ำเร็จ” กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม คุณถิรพร สุวรรณสุต ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้เล่าให้ฟังว่า แม้ตนเองจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจ แต่ ก็ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือพนักงานคนอื่น ตรงกันข้ามกลับมีแรงกดดันเพราะ ตัวเราถูกคาดหวังมากกว่าคนอื่น ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงมือท�ำ เราต้อง ตัง้ ใจและพยายามมากกว่าเดิมให้เป็นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในขับ เคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและมีความยั่งยืน ถึงแม้หน้าทีห่ ลักทีร่ บั ผิดชอบจะเป็นในเรือ่ งของการตลาด ทีอ่ าจดูไม่มอี ะไร สลับซับซ้อน แต่กลับมีรายละเอียดอยู่พอสมควร ซึ่งคุณถิรพรได้เล่าให้ฟัง ว่า ปัจจุบันงานที่เราต้องดูแลอยู่นั้นจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคืองาน สื่อสารองค์กร ดูแลสื่อออนไลน์อย่างเช่นเว็บไซต์และโซเซียลมีเดีย สื่อ ออฟไลน์หลัก ๆ ก็เป็นในเรือ่ งของการผลิตนิตยสารบ้านสุขใจ ซึง่ เป็น Free Copy ส�ำหรับแจกสมาชิกและผู้สนใจทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด ทั้งรายปี ราย ไตรมาส กิจกรรมการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อ ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสม รวมถึงการท�ำการตลาดท้องถิ่นเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการขายให้กับสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด อย่างในปีนี้ แผนการตลาดของบริษัทหลัก ๆ จะเน้นให้ลูกค้ามาใช้บริการกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สร้างความมัน่ ใจให้ลกู ค้าตัดสินใจเร็วขึน้ รวมถึงการเพิม่ สัดส่วนลูกค้าทีเ่ ป็นชาวต่างชาติมากขึน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีอตั ราการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และการสร้างการรับรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ต่าง จังหวัด ซึ่งน่าจะเป็นงานที่มีความท้าทายมากพอสมควร หากมองในภาพรวมจะเห็นว่างานด้านการตลาดไม่ใช่งานเล็ก ๆ ตรงกัน ข้ามกลับมีความรับผิดชอบที่สูงและต้องมีผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น ดังนั้นทีมงาน จึงมีความส�ำคัญ ซึ่งคุณถิรพรได้บอกว่า การท�ำงานเป็นทีมและการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ แสดงความสามารถออกมา แม้บางครั้งอาจจะเป็นไอเดียเล็ก ๆ แต่ก็อาจ

เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ ดังนั้นทุกความคิดเห็นมีความส�ำคัญ นอกจาก นี้การหาความรู้ใหม่ใส่ตัวอยู่เสมอ หรือการค้นหาสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกับ องค์กรก็จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อีกทางหนึ่ง ด้วย อย่างล่าสุดนโยบายใหม่ขององค์กร OKR (Objective & Key Result) หรือการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนให้มีความสอดคล้องกันทั้งองค์กรเพื่อ ขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมาย โดยไม่ใช่การบังคับ แต่ให้ทุกคนเป็นผู้ก�ำหนด เป้าหมายเอง ซึ่งแม้บางทีอาจจะดูเกินเอื้อมแต่ก็เป็นความท้าทาย เพื่อให้ ทุกคนได้ลงมือท�ำ ยิ่งเมื่อส�ำเร็จก็จะเป็นความภูมิใจ นอกจากนี้ทุกคนยัง สามารถปรับจูนและร่วมกันแก้ไขเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายได้ใน ครั้งต่อไป ถึงตรงนี้หลายคนอาจมองว่าประสบความส�ำเร็จกับหน้าที่การงานแล้ว แต่ ส�ำหรับคุณถิรพรกลับมองว่าเป็นความท้าทายและท�ำให้เรากระหายความ ส�ำเร็จ เพราะตราบใดที่เรายังสนุกกับงาน ไฟที่อยู่ในตัวก็จะยังคงลุกโชน อยู่ อย่างล่าสุดก็ ได้รับบทบาทใหม่เพิ่มเติมในการเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบ้าน” ซึ่งเป็นความร่วม มือระหว่าง สมาคมไทยรับสร้างบ้านกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยก ระดับวงการรับสร้างบ้านให้มคี ณุ ภาพ ซึง่ แน่นอนว่าการเป็นลูกไม้ทหี่ ล่นอยู่ ใต้ต้น และมี DNA แห่งความส�ำเร็จอยู่ภายในร่างกายแบบนี้ ก็น่าจะเป็น อีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ในแวดวงรับสร้างบ้านที่เราต้องจับตามอง ขอขอบคุณ : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด 471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2996-0940 www.pd.co.th HAPPY WORKING

BAANSUKJAI MAY/JUNE 31


W-113

“บ้านชาน” Story : หรินทร์ ปานแจ่ม

หนีความวุ่นวายในเมืองกลับเข้าบ้าน ปลดปล่อยความรู้สึก หย่อน กายผ่อนใจไปกับธรรมชาติรอบตัว วลีเหล่านี้บ่งบอกถึงความรู้สึก ของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างดี บ้าน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ ไม่ใหญ่ 140 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 46 ตารางวา หลังนี้ ประกอบด้วย ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน�้ำ 2 ห้อง มีหน้ากว้าง 11 เมตรกว่า ๆ บ้านรูปทรงเรียบง่ายแต่เต็มเปีย่ มไปด้วยเสน่หค์ รบทุก ประโยชน์ใช้สอย สัดส่วนบ้านถูกแบ่งฟังก์ชั่นไว้ได้อย่างน่าสนใจ TERRACE ขนาดใหญ่เปิดกว้างของทางเข้าบ้านช่วยเชื่อมต่อความ รู้สึกดึงเอาธรรมชาติภายนอกต่อเนื่องลื่นไหลเข้ามาสู่ภายใน และ เชื่อมต่อส่วนห้องรับแขกและทานอาหารเอาไว้ร่วมกันได้อย่าง กลมกลืน


FIRST FLOOR PLAN

ผู้ออกแบบได้สอดแทรกแนวคิดบ้านอย่างไทยสมัยก่อนที่อยู่ร่วม กันกับสภาพแวดล้อมรอบข้างมาประยุกต์ “ชาน” บ้านขนาดใหญ่ แบบนี้จึงแทบจะไม่ค่อยได้เห็นในบ้านรูปแบบสมัยใหม่ แขกผู้มา เยี่ยมเยือนหรือแม้แต่เจ้าของบ้านหลังนี้ จะรู้สึกเหมือนได้กลับไป นอนบ้านไม้ตามต่างจังหวัดของคุณปู่ คุณย่าในสมัยอดีต ด้วยพืน้ ที่ ภายในถูกออกแบบจัดวางในลักษณะ open plan มีพื้นที่กึ่ง ภายนอกไว้ให้ใช้งานร่วมกัน จึงท�ำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกได้ถึงความ ร่วมสมัย วัสดุหลักของบ้านนอกจากทัง้ ในส่วนของโครงสร้าง ผนัง พื้นทั่วไปแล้ว ผู้ออกแบบต้องการคงแนวความคิดของความเป็น บ้านไทยทิ้งชายคาใส่ค�้ำยันไม้ช่วยเพิ่มเสน่ห์ได้เป็นอย่างดี เมื่อเข้ามาในบ้าน ทุกห้องสัมผัสได้ถึงความโปร่ง และโล่งสบาย โถงบันไดขึ้นชั้นสองผู้ออกแบบตั้งใจวางไว้ส่วนกลางบ้านเพื่อให้ พื้นที่กระชับ ไม่ฟุ่มเฟือย ด้วยเป็นบ้านหลังเล็กจึงจัดให้มีห้องน�้ำ เพียงชั้นละ 1 ห้อง ซึ่งลงตัวและมากพอส�ำหรับผู้พักอาศัย การ แบ่งพื้นที่ ใช้สอยค่อนข้างชัดเจน มีห้องนอนเล็ก ๆ ชั้นล่างไว้ ส�ำหรับแขกผู้มาเยือนหรือญาติผู้ใหญ่ ครัวไทยแบบปิดเพื่อกัน เสียงและกลิ่น ลานซักล้าง และห้องเก็บของ

SECOND FLOOR PLAN

ชั้นบนเป็นพื้นที่พักผ่อนค่อนข้างส่วนตัว ห้องนอนใหญ่ถูกจัดไว้ส่วน หน้าสุดของบ้าน มีพื้นที่นั่งท�ำงานเล็ก ๆ หลบอยู่ในมุมส่วนตัว ต่อ เนือ่ งกันกับห้องนอนเล็กอีกห้อง การจัดวางห้องนอน ต�ำแหน่งทิศทาง ของเฟอร์นเิ จอร์ชวนให้ผพู้ กั อาศัยผ่อนคลาย ด้วยการจัดวางต�ำแหน่ง ที่ถูกออกแบบไว้อย่างดี ท�ำให้ทุกห้องมีหน้าต่างล้อมรอบเปิดสัมผัส รับกับธรรมชาติได้ บ้านอย่างไทยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมหลังนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวจากรูป ลักษณ์ภายนอก เรียบง่ายไม่หวือหวา ผ่อนคลายเมื่อแรกเห็นหรือได้ มาเยือน การออกแบบที่ใส่ใจจะอยู่ร่วมและสัมผัสธรรมชาติ ไม่ทิ้ง บรรยากาศภายนอกแม้จะเป็นเพียงพื้นที่สวนหย่อมเล็ก ๆ ก็สามารถ เปิดพื้นที่โล่ง โปร่ง สบายได้ บ้านหลังนี้จึงเหมาะส�ำหรับคนอยู่อาศัย ทุกวัยหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลบรรยากาศความเงียบสงบของ บ้านแบบไทยในอดีต

HAPPY ARCHITECTURE

BAANSUKJAI MAY/JUNE 33


การดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า Story : ชยพล สุพงษ์

ช่วงฤดูร้อนของไทย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงช่วงเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศร้อน และอบอ้าว เราจึงต้อง ดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่จะมาช่วยลดความร้อนให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ(แอร์) พัดลม และตู้เย็น ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงเราตรวจเช็ค ล้าง ท�ำความสะอาด ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ สามารถท�ำความสะอาดได้ เราก็จะสามารถใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าทีต่ อ้ งจ่าย ได้อีกด้วย s

เครื่องปรับอากาศ (แอร์)


s

s

ตู้เย็น

การท�ำความสะอาดแอร์

s

เครื่องปรับอากาศ (แอร์) 1.ควรท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ(ฟิลเตอร์) ทุกอาทิตย์ โดย การเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมา แล้วดึงแผ่นกรองอากาศออกมาล้าง ท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ เปล่า นอกจากจะท�ำให้อากาศเย็นแล้วยังช่วย ให้ประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย 2.ตรวจสอบว่าล้างแอร์ครัง้ ล่าสุดเมือ่ ไหร่ หากเกิน 6 เดือน ควรติดต่อ ให้ช่างผู้ช�ำนาญมาท�ำการล้างท�ำความสะอาด 3.ตั้งอุณหภูมิระหว่าง 25-28 องศา ซึ่งเป็นช่วงความเย็นที่ช่วย ประหยัดไฟมากที่สุด หากต้องการให้ห้องเย็นเร็วขึ้นอาจเปิดพัดลม ช่วย พัดลม 1.เปิดหน้ากากครอบใบพัด และใบพัด น�ำมาล้างฝุ่นท�ำความสะอาด ด้วยน�้ำ น�ำไปผึ่งลมให้แห้งสนิท 2.เช็ดท�ำความสะอาดฝุ่น เศษสิ่งสกปรก ฝาครอบและมอเตอร์ พัดลม เมื่อสะอาดแล้วน�ำมาประกอบติดตั้งให้คงเดิม เราก็จะได้ พัดลมเย็น ๆ และไม่มีฝุ่น

s

การท�ำความสะอาดพัดลม

พัดลม

ตู้เย็น 1.ควรตรวจสอบดูว่าอะไรที่แช่ไว้ในตู้เย็นนานจนหมดอายุแล้ว ควรน�ำ ออกไปทิ้ง คัดแยกของที่จะแช่ในปริมาณที่พอดี ไม่ควรแช่ของมากหรือ น้อยเกินไปเพราะจะส่งผลต่อการรักษาอุณหภูมขิ องตูเ้ ย็นทีท่ ำ� ให้เปลือ้ ง ไฟมากกว่าปกติ 2.ช่องแช่แข็ง ถ้ามีน�้ำแข็งเกาะอยู่มาก ควรกดปุ่มละลายน�้ำแข็งแล้วน�ำ เอาน�้ำที่ได้จากน�้ำแข็งละลายออกไปทิ้ง การเปิดความเย็นในตู้เย็น ควร เปิดที่ระดับกลาง ๆ ไม่ควรเปิดเย็นสูงสุด เพราะจะท�ำให้สิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า การท�ำความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จะช่วยให้เราได้อยู่ในบ้าน ได้อย่างมีความสุข ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถท�ำได้งา่ ย ๆ แต่สงิ่ เหล่านีเ้ ป็นการ รับมือที่ปลายเหตุ หากเราคิดว่าก�ำลังจะสร้างบ้านใหม่ ก็ควรศึกษาการ สร้างบ้านที่ลดความร้อนภายในบ้านและเป็นบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่ง เป็นการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะช่วยให้เราได้บ้านที่เย็นและประหยัด พลังงานด้วยครับ HAPPY ENGINEERING

BAANSUKJAI MAY/JUNE 35


A ที่รองแก้วน�้ำจาก BIB

B กรอบรูปโชว์เหรียญ

HOME DECORATION FOR RUNNERS Story : กฤษณะ ปกจั่น

ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบัน กีฬาประเภทวิ่ง เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก บางคนก็วิ่ง เพื่อสุขภาพหรือบางคนก็วิ่งเพื่อบริจาครายได้จากค่าสมัคร สังเกตได้จากงานวิ่งที่เกิดขึ้นทุก อาทิตย์ทั่วประเทศ ซึ่งมีประเภทหรือระยะของการวิ่งดังนี้ 1. ฟันรัน ( Fun run) ระยะทาง 3.5 – 5 กิโลเมตร 2. มินิมาราธอน (Mini marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3. ฮาล์ฟ มาราธอน (Half marathon) ระยะทาง 21 กิโลเมตร 4. ฟูล มาราธอน หรือ มาราธอน (full marathon/Marathon) ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร 5. อัลตร้า มาราธอน (Ultra marathon) ระยะทางมากกว่า 42.195 กิโลเมตร 6. ไตรกีฬา (Triathlons) ประกอบไปด้วย ว่ายน�้ำ ปั่นจักรยาน ตามด้วยวิ่งมาราธอน ส่วนใหญ่ ระยะว่ายน�้ำอยู่ที่ 1500 เมตร ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร

C เหรียญที่ระลึก


E วอลเปเปอร์

D กระเป๋ารีไซเคิล 7. วิง่ ข้ามทุง่ (Cross-Country) วิง่ ทางวิบาก พืน้ ราบและเนินเขา ลุยน�ำ้ ลุยโคลน ผ่านทุ่งหญ้าป่าเขา วิ่งระยะทาง 4-12 กิโลเมตร 8. วิ่งเทรล (Trail Racing) เป็นการผสมผสานระหว่างการวิ่งและการ เดินเขา เป็นการวิ่งมาราธอนแนวลุย ๆ เช่นกัน ระยะทางมีตั้งแต่ 15 กิโลเมตร, 25 กิโลเมตร, 50 กิโลเมตร และมากที่สุดคือ 100 กิโลเมตร

C

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น คนท�ำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ต่างก็หันมาดูแล สุขภาพด้วยการวิ่งมากขึ้น ถือว่าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวที่ดีเลยที เดียว แล้วสิ่งที่ผู้อ่านที่รักการวิ่งคงจะประสบปัญหาเดียวกับผู้เขียนไม่ ต่างกัน หลังจากจบการวิ่งก็คือ ของที่ระลึกหลังจบงานไม่ว่าจะเป็น BIB (ป้ายชื่อ หรือ เลขประจ�ำตัวนักกีฬา) และ เหรียญที่ระลึก ไม่มีที่เก็บ ไม่รู้จะเก็บหรือตั้งโชว์ยังไง ฉบับนี้ผู้เขียนจะให้ดูไอเดียในการเก็บของ เหล่านี้แล้วยังสามารถน�ำมาตกแต่งบ้านได้เช่นกัน A : ที่รองแก้วน�้ำจาก BIB B : กรอบรูปโชว์เหรียญ ไว้สำ� หรับตกแต่งผนังบ้านแล้วยังเป็นของทีแ่ สดง ถึงความพยายาม กว่าจะได้แต่ละเหรียญอีกด้วย C : เหรียญที่ระลึก The Art of Wall ลองมาเปลี่ยนจากผนังธรรมดา ภายในบ้านให้เป็นแกลเลอรีศิลปะกันเถอะครับ D : กระเป๋ารีไซเคิล จาก BIB งานวิ่งต่าง ๆ นอกจากจะเอาไว้โชว์หรือ แปะที่บ้านแล้วยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใส่ของใช้งานได้อีกด้วย E : วอลเปเปอร์ การน�ำ BIB หรือเลขประจ�ำตัวนักวิ่ง มาติดผนัง F : เหรียญตกแต่งห้อง ส�ำหรับคนพื้นที่จ�ำกัด ที่อาศัยอยู่คอนโดหรือ จะน�ำมาวางโชว์ที่โต๊ะท�ำงานก็เก๋ไปอีกแบบนะครับ

F เหรียญตกแต่งห้อง

ส�ำหรับไอเดียในการจัดการกับเหรียญและ BIB (ป้ายชื่อ หรือ เลขประจ�ำตัวนักกีฬา) ที่สามารถน�ำมาประยุกค์ตกแต่ง ที่บ้านหรือโต๊ะท�ำงานให้เก๋ไก๋ดูดีมีสไตล์ ถ้าผู้อ่านจะ น�ำไปเป็นไอเดียในการตกแต่งก็ไม่วา่ กันนะครับ ขอให้ผอู้ า่ นทุกคนมีความสุขกับการวิง่ และตกแต่งบ้านกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ www.blog.thai.run, www.pinterest.com, www.aaesports.com HAPPY IDEA

BAANSUKJAI MAY/JUNE 37


OPEN SPACE FOR LIFE เปิดพื้นที่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ House Owner : คุณจรัญ-คุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล Builder : ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี Design : บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด Model : ME-149

ฝันให้ไกลและไปให้ถึง แม้อาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เชื่อว่าคงไม่เกินความ พยายามของเราไปได้ เฉกเช่นเดียวกับครอบครัว “พาชิยานุกูล” ที่ฝัน อยากมีบ้านเดี่ยวสักหลังเพื่อเป็นรางวัลของชีวิต และเป็น พื้น ที่แห่ง ความสุขส�ำหรับครอบครัว เพราะที่ผ่านมาชีวิตต้องคลุกคลีและอาศัยอยู่ ในตึกแถวมาตลอด ท�ำให้ตอ้ งมองหาบ้านหลังใหม่ทมี่ พี นื้ ทีก่ ว้างขวางเพือ่ ให้ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว และมีสวนสวยไว้ส�ำหรับพักผ่อน คุณจรัญและคุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล ครอบครัวตัวอย่างที่มีฝัน แต่เป็น ฝันเพือ่ ครอบครัว ฝันเพือ่ ให้ทกุ คนมีความสุข กับการมีบา้ นเดีย่ วหลังใหม่ ที่ ให้พื้นที่ชีวิตมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวต้องอาศัยอยู่ ใน ตึกแถวมาตลอด จวบจนในวันนี้ลูกเริ่มเติบใหญ่และจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ ส่วนตัวมากขึน้ ซึง่ สุดท้ายคุณจรัญและคุณพนารัตน์จงึ ตัดสินใจทีจ่ ะสร้าง บ้านหลังใหม่ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่แห่งความสุขส�ำหรับครอบครัว โดยคุณจรัญได้เล่าให้ฟังว่า “หลังจากเราตัดสินใจจะสร้างบ้าน สิ่งแรก เลยคือการมองหาที่ดิน ซึ่งเราอยากได้ที่ดินอยู่ ใกล้บ้านหลังเดิมและ สุดท้ายก็ได้ทดี่ นิ แปลงนีม้ า จากนัน้ ก็เริม่ มองหาช่าง ลองค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต หามาหลายที่ แต่ก็มาสะดุดที่พีดีเฮ้าส์ เพราะเรา มองว่าเป็นบริษั ทรับสร้างบ้านจากกรุงเทพฯ มีสาขาให้บริการอยู่ทั่ว ประเทศรวมถึงที่จังหวัดอุบลฯนี้ด้วย จึงลองเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ พอเห็นข้อมูลของบริษัท ทัง้ ประวัติ ทัง้ แบบบ้านและผลงานทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ เรารู้สึกชอบและมีความมั่นใจ จึงตัดสินใจเลือกใช้บริการ”

“If you can dream it, you can do it”. It may be so hard and you may be so tired, but its possibility may be depending on how hard you try. “Phachiyanukhul family” dreamed of having a house that reward their lives and deliver family happiness. They had been lived in a row house for lifetime, so they wanted a new house that every member can have private area and have an area like garden for relaxation. Mr. Charan and Mrs. Phanarat Phachiyanukhul are dreamers, but both have one dream that is to make their family a happy family. They had seen their child grew up everyday in limited space of a row house, therefore they decided to take their child to a better place. “After we decided to build a house, first thing we looked for is a land lot. We wanted a location that near our old house so we got this. Next thing is looked for a builder. We had been searching in the internet when we found PD House. We read about many company but at that time we thought PD House is a company in Bangkok and has countrywide branches also in Ubon Ratchathani, it made us interested. We got into the details such as company profile, designs, previous works etc. and these information made us trusted. Therefore we had them built our house.” Said Mr. Charan.

HAPPY CELEBRITY II

BAANSUKJAI MAY/JUNE 39


ส�ำหรับแบบบ้านทีค่ ณ ุ จรัญและครอบครัวตัดสินใจเลือกนัน้ เป็นบ้านแบบ ME-149 ภายนอกดูหรูหราในสไตล์ Contemporary ผสมผสานความ คลาสสิก โดดเด่นในเรือ่ งรูปลักษณ์ทมี่ ดี ีไซน์สะดุดตา ดูนา่ ค้นหา นอกจาก นี้ยังมีการตกแต่งด้วยบัวปั้นรอบบ้าน ที่ส�ำคัญฟังก์ชั่นการใช้งานภายใน บ้านยังครบทุกความต้องการอีกด้วย โดยจัดสรรแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ห้องนอน 8 ห้องน�้ำ เรียกได้ว่ามีครบแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียว

Mr. Charan and family chose ME-149 model. Its exterior looks pretty luxurious for a contemporary design that blended with classical elements like molded cornices around the house, so these make model one of an eye-catching PD House model. The usage area is consisting of six bedrooms and 8 bathrooms that designed to serve all requirements.

ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้สอยภายในบ้านนั้นก็มีความน่าสนใจ ไม่แพ้งานดี ไซน์ ของตัวบ้าน โดยชั้นล่างนั้นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้องนอน 2 ห้อง แม่บ้าน 2 ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องพักผ่อน และห้องโฮมเธียร์เตอร์ ส่วนชั้นบนนั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 ห้องนอน ห้อง พระและห้องสมุด ซึง่ แต่ละห้อง แต่ละส่วนก็จะมีการตกแต่งแตกต่างกัน โดยทั้งหมดสอดรับกับบรรยากาศภายในบ้าน ในรูปแบบของความร่วม สมัย อาจจะไม่ดหู รูหรามากนักแต่กม็ คี วามทันสมัยและเน้นการใช้งานได้ จริง โดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งบิลต์อนิ ทีเ่ ลือกใช้คอ่ นข้างมาก เพือ่ ต้องการให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้น ที่ส�ำคัญยังท�ำให้บ้านดูโปร่งโล่งและ สามารถท�ำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

Not interior to the exterior design, the interior space design is also interesting. Downstair is consisting of two bedrooms, two maid’s rooms, two kitchens, a reception room, a dining room, a living room and an entertainment room. And the upstair is divided to be four bedrooms, a prayer room and a library. Each room or part of this house was differently decorated but still harmonized with atmosphere of the house and the contemporary. Maybe not very luxurious but modern and functional, there is a lot of built-in furniture that designed to increase storage area, make the house airy and easy to clean up.

คุณจรัญ ได้เล่าเพิม่ เติมว่า “เบือ้ งต้นเลยคือเราต้องการบ้านทีม่ หี ลายห้อง แล้วพอมาเจอแบบบ้าน ME-149 ก็รสู้ กึ ชอบเพราะว่าตรงกับความต้องการ ของครอบครัวเรา แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อย แต่ก็เพื่อให้ มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งทางพีดีเฮ้าส์เองก็ตั้งใจท�ำให้เราอย่างเต็มที่ เมื่อ ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ ก็รสู้ กึ ชอบบ้านหลังนีม้ าก ตรงกับความต้องการ ของเราจริง ๆ ในตอนนั้นก็ยังแอบกังวลใจอยู่นะ ทั้งในเรื่องของระบบน�้ำ และระบบไฟฟ้า แต่พอเราเข้ามาอยู่จริงเจอฝนตกหนัก ๆ ก็ไม่เป็นอย่าง ทีเ่ รากังวลเลย ประทับใจมากกับพีดเี ฮ้าส์ ทัง้ เรือ่ งคุณภาพและเรือ่ งของ การบริการ” ด้วยความคิดที่ว่าความสุขมักเริ่มต้นจากภายในบ้าน ดังนั้นเราต้องท�ำให้ บ้านน่าอยู่ น่ามอง เลือกบ้านในแบบที่ใช่ ตกแต่งในสไตล์ทเี่ ราชอบ เพราะ สุดท้ายสิง่ ทีเ่ ราเลือกก็จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้เป็น อย่างดี และน�ำมาซึ่งความสุขชนิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดกันเลยทีเดียวครับ

“At the beginning, we need a house with many rooms. When we saw the ME-149 model, we liked it because it meet our requirement. Even if there was a request from us to adjust the house plan, but it was just for the sake of additional usage area. By the way PD House gave us what we wanted, so we love it so much when the result is this great and meet what we really need. There was some concerns about electric system and water supply system, but we have found no problems even if when the storm came. PD House impressed us a lot by their quality and service.” Mr. Charan added. Starting from the idea “happiness begin at home”, we need to make our house good to see and to live in. Choose the design we like and decorate it what we want, to make our house serve our requirements at the end and bring us the endless happiness.


บ้านแบบ ME-149 ฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน สอดรับกับทุกความต้องการ

มุกหลังคาซ้อนช่วยท�ำให้บ้านดูมีดีไซน์ และมีช่องระบายอากาศ ท�ำให้ภายในบ้านไม่ร้อน

ฝ้าชายคาไวนิลดูสวยงามและมีความคงทน

ตัวบ้านถูกตกแต่งด้วยบัวปูนปั้น ท�ำให้บ้านดูมีความหรูหราและมีมิติเพิ่มมากขึ้น

BAANSUKJAI MAY/JUNE 41


พื้นที่ด้านหลังบ้านจัดสวนมีมุมนั่งเล่น ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่มากขึ้น

สวนสีเขียวกลายเป็นจุดส�ำคัญ ท�ำให้บ้านดูสวยงาม ร่มรื่น


มุมเคาน์เตอร์ส�ำหรับนั่งจิบกาแฟ และจัดเตรียมอาหาร

เพดานด้านบนถูกออกแบบให้เป็นช่องแสง 12 นักษัตร ดูสวยงามและไม่เหมือนใคร

โถงกลางบ้านมีการเชื่อมพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และเปิดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง BAANSUKJAI MAY/JUNE 43


ส่วนรับประทานอาหาร จัดเตรียมพื้นที่ไว้กว้างขวาง สามารถจัดงานปาร์ตี้สังสรรค์ ในครอบครัว


ห้องโฮมเธียร์เตอร์ กลายเป็นอีกมุมพักผ่อนภายในบ้าน

ห้องครัวออกแบบให้มีช่องหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ และลดปัญหาเรื่องกลิ่น ห้องครัวออกแบบให้มีบิลต์อิน เพื่อจัดเก็บของและความเป็นระเบียบ

BAANSUKJAI MAY/JUNE 45


โถงทางเดินชั้นบนออกแบบให้มีบิลต์อิน ส�ำหรับเก็บของ ท�ำให้บ้านดูกว้างและดูสะอาด

ห้องนอนลูกตกแต่งตามใจผู้อยู่ ให้มีสีสัน สดใส และดูน่ารัก


ห้องนอนเน้นเปิดพื้นที่ให้ดูโปร่ง เพิ่มดีไซน์ด้วยฝ้าหลุมท�ำให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

ห้องนอนใหญ่มี closet เพื่อความสะดวกสบาย

ห้องน�้ำแยกส่วนเปียก-แห้ง และเปิดช่องแสงเพื่อลดการอับชื้น

BAANSUKJAI MAY/JUNE 47


พื้นที่สวนรอบบ้านถูกออกแบบให้มีทางเดิน เพื่อป้องกันการเดินเหยียบหญ้าหรือต้นไม้เล็ก ๆ

ศาลานั่งเล่นกลางสวน เป็นอีกหนึ่งมุมพักผ่อนในทุก ๆ วัน

ก็อกน�้ำทองเหลือง ส�ำหรับล้างมืออยู่บริเวณสวนรอบบ้าน

ก็อกน�้ำเพื่ออ�ำนวยความสะดวก ในการใช้รดน�้ำต้นไม้บริเวณสวน


คุณจรัญและคุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล กับวันสบาย ๆ ในสวนหลังบ้าน


เฉลียงหลังบ้านสามารถออกมานั่งเล่น หรือชื่นชมธรรมชาติได้ตลอดเวลา


สถานที่ : บ้านคุณจรัญและคุณพนารัตน์ พาชิยานุกูล อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี


เซ็นสัญญาโครงการ PR-5718 นพ.วีระพงษ์ หวังธีระนนท์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PR-5718 แบบบ้านมาตรฐาน EA-153 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 6.5 ล้าน บาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด หรือศูนย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ปราณบุรี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ KK-5272 คุณรัชนีย์ ซิมพ์สัน ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ KK-5272 แบบบ้านมาตรฐาน F-171 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.5 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณนิรัญ โพธิ์ศรี กรรมการบริหาร (ขวา) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ขอนแก่น และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PS-888 คุณศิริลักษณ์ วงษา ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PS-888 แบบบ้านมาตรฐาน W-114 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 2.6 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ สมศักดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษั ท ปทุมดี ไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ปทุมธานี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ UB-5426 พญ.สุภชั ฌา ค�ำแผ่น ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ UB-5426 แบบบ้านมาตรฐาน WA-138 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.7 ล้านบาท โดย ใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.แสนสุข อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ อุบลราชธานี และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา


เซ็นสัญญาโครงการ HA-5641 คุณอุทัย กล่อมสม ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ HA-5641 แบบบ้านมาตรฐาน WA-155 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 7.2 ล้านบาท โดย ใช้วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณพลพจน์ โลหะผล (ขวา) ตัวแทนจาก บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ หาดใหญ่ ร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RE-5722 คุณปภัสรา สุภัษร ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RE-5722 แบบบ้านมาตรฐาน F-138 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 5.5 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานทีก่ อ่ สร้าง ณ ต.นาเพียง อ.กุสมุ าลย์ จ.สกลนคร ทัง้ นีก้ ารเซ็นสัญญา ดังกล่าวมีคุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด ร่วมลงนามใน สัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PC-5637 คุณนพพล สาขาชาติ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PC-5637 แบบบ้านมาตรฐาน F-181 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 3.5 ล้านบาท โดยใช้ ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดัง กล่าวมีคุณวุฒิพันธุ์ สุรสวัสดิ์ ผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ระยอง และ ทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ PS-887 คุณอรินทม์ จารีตนิเวศน์ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ PS887 แบบบ้านมาตรฐาน WA-183 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.9 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุกอ่ สร้างรุน่ Standard Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ทั้งนี้การ เซ็นสัญญาดังกล่าวมีคณ ุ สมศักดิ์ สุขวารี กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษั ท ปทุมดี ไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ปทุมธานี ร่วมลงนามในสัญญา HAPPY SOCIETY

BAANSUKJAI MAY/JUNE 53


เซ็นสัญญาโครงการ CP-6103 คุณอาทิตยา การะเกตุ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ CP6103 แบบบ้านมาตรฐาน F-165 ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 11.5 ล้านบาท โดยใช้ระบบโครงสร้างส�ำเร็จรูป วัสดุก่อสร้างรุ่น Smart Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณวัชรศักดิ์ ชลิทธิกุล ผู้จัดการ (ที่ 2 จาก ซ้าย) บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ ชุมพร และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

เซ็นสัญญาโครงการ RE-5721 คุณจิราภรณ์ พิดแซดนี่ ลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านโครงการ RE5721 แบบบ้านพิเศษ 2 ชั้น ราคาก่อสร้างบ้านสุทธิ 4.9 ล้านบาท โดยใช้ วัสดุก่อสร้างรุ่น Exclusive Series 1/2561 สถานที่ก่อสร้าง ณ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้การเซ็นสัญญาดังกล่าวมีคุณพรพรรณ ตรีถาวรพิศาล ผู้จัดการ (ขวา) บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด หรือ ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ร้อยเอ็ด และทีมงานร่วมลงนามในสัญญา

อบรมเทคนิคการก่อสร้าง รุ่น 38 คุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานสายงานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน ออกแบบและวิศวกรรม บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด น�ำ ทีมผูเ้ ข้าอบรมหลักสูตรแฟรนไชส์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ รุน่ 38 ศึกษาและ ดูงานก่อสร้างบ้านตามมาตรฐานของพีดีเฮ้าส์ ณ สถานที่ก่อสร้างจริง โครงการ PS-869 เช่น ประตู-หน้าต่างวินด์เซอร์, ชุดบันไดไม้เอ็นจิเนียร์ มุกกุ, สุขภัณฑ์ American Standard, พืน้ ไม้ลามิเนต Inovar และโครงการ RI-5345 เช่น โครงสร้างส�ำเร็จรูป, โครงหลังคา การมุงกระเบือ้ งหลังคา, การก่ออิฐ ฉาบปูน, มาตรฐานการเดินระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ทั้งนี้ พนักงานทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั กิ อ่ นเริม่ ปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ สามารถตรวจสอบคุณภาพงานสร้างบ้านให้เป็นไปตาม มาตรฐานของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้สโลแกน “มาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ”

OKR คุณมาลี สุวรรณสุต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ พร้อมเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดซือ้ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน เดินทางลงพืน้ ที่ไปศึกษา ดูงานก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ งาน โครงสร้าง โครงหลังคา ก่อ-ฉาบผนัง และรายการวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจะมี ความเกี่ยวเนื่องกับงานทางบัญชี ทั้งนี้เป็นไปตามหลัก OKR (Objective & Key Result) คือการตั้งเป้าหมายของแต่ละคน โดยเป้าหมายของทุก ๆ คนสอดคล้องกันทั้งองค์กร เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของบริษั ทฯ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานให้บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้


นายพิศาล ธรรมวิเศษ

กก.ผจก. บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด

น.ส.ถิรพร สุวรรณสุต

กรรมการบริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

พี ดีเฮ้าส์ โอ่ยอดขาย 2 เดือนแรกแตะ 200 ล. รุกหนักชิงเค้กรับสร้างบ้านก่อนปรับราคา นายพิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด ภายใต้แบรนด์พีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ยอดจองปลูกสร้างบ้านของ บริษัทฯ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ. 62) ยังเติบโตได้ดีต่อ เนือ่ งจากช่วงปลายปี 2561 ทีผ่ า่ นมา โดยเติบโตทัง้ ในแง่จำ� นวนผูบ้ ริโภค ที่เข้ามาติดต่อสอบถาม และจ�ำนวนลูกค้าที่ตัดสินใจจองสร้างบ้านกับ บริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ สะท้อนให้เห็นถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการบริษั ทรับสร้างบ้านมืออาชีพ มากขึ้น ท�ำให้ยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 นี้มี แนวโน้มที่สดใส โดยในช่วง 2 เดือนแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดโปรโมชั่น “ฉลองตรุษ จีน หมูทองมอบโชค” ปรากฏว่ากระแสตอบรับจากผูบ้ ริโภค

ดีเกินคาด โดยมีผู้บริโภคตัดสินใจปลูกสร้างบ้านรวมมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท ด้าน น.ส.ถิรพร สุวรรณสุต กรรมการบริหารสายงานการตลาด บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ในฐานะผูบ้ ริหารสิทธิแ์ ฟรนไชส์ศนู ย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ กล่าวเสริมว่า แม้สถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้จะดูสดใส แต่บริษัทฯ ก็ยงั คงไม่หยุดนิง่ เพราะมองว่าเป็นช่วงจังหวะทีต่ ลาดก�ำลังฟืน้ ตัว และ ผูบ้ ริโภคมีความต้องการปลูกสร้างบ้านเพิม่ มากขึน้ ล่าสุดได้เข้าร่วมงาน “บ้านและ วัสดุออนไลน์ 2562” หรือ Home & Building Material Online Fair 2019 (HBO Fair) พร้อมจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษสุด เพื่อเป็นของขวัญส�ำหรับผู้บริโภค ก่อนที่ จะปรับราคาใหม่ในช่วงไตรมาส 2 นี้

THBA ปลื้ม “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2562” กระแสแรง ยอดเข้าชมงานโตก้าวกระโดด เล็งสานต่อความส�ำเร็จ ก.ค. นี้ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association : THBA) เปิดเผยถึงความส�ำเร็จของการจัดงาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2562” หรือ Home & Building Material Online Fair 2019 (HBO Fair) ภายใต้แนวคิด : Smart Life ใช้ชีวิตแบบสมาร์ท” ระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผ่านทาง www.thaionlinefair.com โดย ตลอดระยะเวลา 9 วันของการจัดงาน มีผเู้ ข้าร่วมชมงานเกือบ 300,000 View ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และเป็นตัวเลขที่เกิน เป้าหมายจากทีส่ มาคมฯคาดการณ์ไว้ นอกจากนีจ้ ากการรวบรวมข้อมูล ในเบื้องต้นพบว่ามีชาวต่างชาติ อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ให้ความสนใจเข้าร่วมชม งานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นความส�ำเร็จอีกขั้นหนึ่งของวงการรับ สร้างบ้านที่จัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ (Online Fair) จน ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก

สมาคมฯ ยังได้เตรียมสานต่อความส�ำเร็จเดินหน้าจัดงาน “บ้านและวัสดุ ออนไลน์ 62” ครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยผู้สนใจร่วม ออกบูธออนไลน์สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thaionlinefair.com และ @Line : @thaionlinefair

ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รับสร้างบ้านมืออาชีพ ผู้ผลิต-จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ฯลฯ ต่างพอใจกับผลตอบรับครั้งนี้และช่วยสร้างการรับรู้และจดจ�ำให้เกิด ขึ้นในวงกว้าง ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ HAPPY SOCIETY

BAANSUKJAI MAY/JUNE 55


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา กาญจนาภิเษก

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 82/3 ถ.วงแหวน แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

0-2447-9026-30 09-4450-8558

@pdhouse, -

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นวมินทร์ - รามอินทรา

บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 12/2-3 ม.10 ถ.นวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กทม. 10230

0-2988-9216-7 08-6066-6993

@pdhouse, 0860666993

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ปทุมธานี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จ�ำกัด 473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2996-0940 09-4450-8558

@pdhouse, -

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา รัตนาธิเบศร์

บริษัท โฮมคอนเซ็ปต์ จ�ำกัด 38/5-6 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

0-2922-0079-80 08-6326-4277

@pdhouse, 0863264277

ภาคกลาง

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สระบุรี

บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 85/1-2-3 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0-3621-3160-3 08-5489-4252

@pdhouse, 0854894252

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 391/6 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

0-3874-5652-3 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ระยอง

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จ�ำกัด 366 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

0-3862-4249-50 08-6844-9888

@pdhouse, 0868449888

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครปฐม

บริษัท นครปฐม รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 589,591 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

0-3427-1745-7 06-2609-1665

@pdhouse, pdhousenp

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 19/366 ม.2 ถ.เขาน้อย ต.ปราณบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

0-3262-3585-6 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ภาคเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงใหม่

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (เชียงใหม่) จ�ำกัด 164/6-7 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

0-5341-2459 08-5489-4275

@pdhouse, 0854894275

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา เชียงราย

บริษัท เชียงราย โฮมบิวเดอร์ จ�ำกัด 106/29 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

0-5371-1551 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์ สาขา พิษณุโลก

บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 107/7-8 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

@pdhouse, 0838703334

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครสวรรค์

บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 301/20-21 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

0-5525-9944 0-5525-9833-4 08-4758-9933 0-5622-8388 09-0197-7896

@pdhouse, pdhousens


ทำ�เนียบศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครราชสีมา

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป 2019 (นครราชสีมา) จ�ำกัด โครงการเวนิส สแควร์ 179/52 ซ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0-4400-1827 09-8280-2737

@pdhouse, 0861007372

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ขอนแก่น) จ�ำกัด 177/41-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

0-4346-8494 08-1965-1964

@pdhouse, 0819651964

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ร้อยเอ็ด

บริษัท ร้อยเอ็ด สร้างบ้าน จ�ำกัด 44/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6392 09-8280-2744

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา บุรีรัมย์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน (บุรีรัมย์) จ�ำกัด 350/12-13 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

0-4460-1007 08-2626-4163

@pdhouse, 0826264163

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา สุรินทร์

บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 119/4-5 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

0-4451-2909 08-5480-0251

@pdhouse, 0863489510

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา อุบลราชธานี

บริษัท อุบล รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 738 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0-4531-4747 08-5489-4299

@pdhouse, 0879555995

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา มุกดาหาร

บริษัท มุกดาหาร รับสร้างบ้าน จ�ำกัด 99/18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

0-4266-1154 08-3655-9599

@pdhouse, @pdmuk

ภาคใต้

ที่อยู่

โทรศัพท์

ID LINE

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ชุมพร

บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ (ชุมพร) จ�ำกัด 64 ม.11 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

0-7761-3671-2 08-5488-5316

@pdhouse, 0854885316

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา ภูเก็ต

บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ภูเก็ต) จ�ำกัด 12/40 ม.1 ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

0-7638-3225 08-1918-0378

@pdhouse, 0806907412

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท นครศรี โฮมบิลเดอร์ จ�ำกัด 99/49 หมูบ่ า้ นเดอะวินเทจ ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

0-7543-1198 08-3977-8199

@pdhouse, 0839778199

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา หาดใหญ่

บริษัท หาดใหญ่ สร้างบ้าน จ�ำกัด 22/3-4 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0-7420-9842 09-0197-6422

@pdhouse, 0901976422

HAPPY INDEX

BAANSUKJAI MAY/JUNE 57


BAANSUKJAI MAY/JUNE 59


SIAM PLUG IN THE GALLERY HOSTEL อุ่นใจเหมือนได้นอนอยู่บ้าน Story : ธรรมธร Photographer : ลาดตระเวน

จากตึก 4 ชั้นในย่านเจริญนคร ได้ถูกรีโนเวทให้กลายเป็น ที่พักใน แบบฉบับ Thai-Industrial Loft ที่ยังคงโครงสร้างเดิมทั้งหมดเอาไว้ บริเวณชั้นล่าง ถูกตกแต่งผสมผสานสไตล์ Industrial Loft และ Thai Contemporary เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่า สุดคลาสสิก เน้นงานไม้ และงานอิฐเปลือย ที่ให้ลุคดิบ ๆ เท่ ๆ ถูกจัด เรียงวางไว้คอยต้อนรับอาคันตุกะที่แวะเวียนเข้ามาเพื่อการพักผ่อน

From a four-floor building in Charoennakorn to a Thai-Industrial Loft hospitality, this place was renovated by using its same structure. First floor decoration is a well-blended style of Industrial Loft and Thai Contemporary, installing classical retro furniture, showing realism and chic of wood and naked brick wall, all is here to greet visitors who come for a relaxation.

Siam Plug In โฮสเทลที่มีความต่างด้วยดีไซน์และรูปแบบห้องพัก โดย เฉพาะในส่วน Private ที่พร้อมบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็น ส่วนตัว ส�ำหรับห้องพักทีน่ จี่ ะมีทงั้ หมด 6 ห้อง แบ่งเป็นห้องรวมชาย-หญิง ห้องพักแบบหญิงล้วน และห้องพักแบบชายล้วน ในแต่ละชั้นจะมีห้องน�้ำ รวมไว้บริการอย่างเพียงพอ จุดเด่นของที่นี่ ที่ช่วยเรียกแขกทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งมีทั้งขาจร-ขาประจ�ำเข้ามาพักเรียกได้ว่าเต็มเกือบ ทุกห้อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล คือความเงียบสงบ เหมาะส�ำหรับการ พักผ่อน ห้องน�ำ้ สะอาด ห้องพักเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวได้เป็น อย่างดี ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น คือการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของ ผู้ให้บริการสถานที่พักอย่างแท้จริง

Siam Plug In is a hostel with unique design and form of rooms especially Private Area that is designed for tourists who need a privacy. There are six rooms of unisex rooms, women rooms and men rooms with adequate bath rooms in each floor. Attractions of the hostel for both regular and irregular of Thai or international customers that make this hostel fully booked most of the time especially in holidays period are peacefulness, friendliness for resting, clean bathrooms, tidy bedrooms, 24-hour security that make visitors feel safe, last but not least is customer service mindset that is the heart of hospitality business.

ด้านการเดินทางต้องบอกว่ามาง่ายไปง่ายเพราะว่าอยู่ใกล้กับ BTS สถานี กรุงธนบุรี จึงท�ำให้มีความสะดวกสบายเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ทางรถ หรือทางเรือ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ถึงแม้ว่าจะเปิดมาเพียงแค่ 2 ปี แต่ ด้วยสถานที่และท�ำเลที่ตั้ง จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวที่เคยแวะมาพักแล้วกลับ เข้ามาพักอีก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ Siam Plug In จะเป็นตัวเลือก ชั้นเยี่ยมส�ำหรับนักเดินทางที่มาพักในย่านนี้

Transportation to the hotel is easy by using nearby Krung Thonburi BTS station also by car and river boat that make customers can connect to popular tourist attractions in Bangkok. Even if it is only two years old, its design and location make this hostel one of the top choices for hospitality in this area by making loyalty to customers who ever come once.

นอกจากดีไซน์ที่โดดเด่น การเดินทางที่สะดวกสบายแล้ว ยังเพียบพร้อม ไปด้วยการบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ดีพร้อมที่สุด ด้วยการ บริการที่หลากหลาย เช่น Wi-Fi ทุกห้อง (ฟรี) บริการท�ำความสะอาด รายวัน เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริการแท็กซี่ ปลอดภัยด้วยตู้ ล็อกเกอร์ส่วนตัว ตู้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ราวตากผ้า รวมถึงรองเท้าแตะใส่ ในห้องพักไว้คอยให้บริการ

More than unique design and convenient transportation, this place also provide great services and accommodations such as, free Wi-Fi for every rooms, daily cleaning service, coin washing machines, private lockers, wardrobes, clothes lines, towels and house slippers and taxi calling.

หากคุ ณ ก� ำ ลั ง มองหาที่ พั ก ที่ มี ค วามสะดวกสบายและเพี ย บพร้ อ ม บรรยากาศเงียบ สงบ เหมาะกับการพักผ่อน ย่านเจริญนคร กรุงเทพฯ “SIAM PLUG IN The Gallery Hostel” ให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้นอน อยู่ที่บ้าน

If you are looking for a comfortable hostel with fullaccommodation, peacefulness and friendly for relaxation in Charoennakorn, Bangkok, the homey “SIAM PLUG IN The Gallery Hostel” is your answer.

HAPPY RELAX BAANSUKJAI MAY/JUNE 61


ส่วนด้านหน้าที่พักถูกออกแบบให้เป็นกระจกใส สามารถมองเห็นบรรยากาศภายใน

เคาน์เตอร์ส�ำหรับต้อนรับแขก และคอยให้บริการเครื่องดื่ม ชั้นล่างถูกตกแต่งสไตล์ Industrial Loft ด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าสุดคลาสสิก

บันไดสไตล์ลอฟท์ ดูสอดรับกับบรรยากาศภายในที่พัก


ห้องท่าราชวงศ์ ให้ความเป็นส่วนตัว เน้นการใช้แสงไฟช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้อง

ห้องท่าเตียน เน้นการใช้สีขาวดูสบายตา

โถงทางเดินดูกว้าง และเน้นการใช้แสงไฟช่วยท�ำให้ดูมีมิติมากขึ้น

มุมนั่งเล่นบริเวณชั้นบนสุด สามารถมองเห็นบรรยากาศของเมืองกรุงแบบส่วนตัว เตียงที่พักมีขนาดใหญ่พร้อมไฟส่องสว่าง ส่วนตัว พร้อมที่แขวนผ้าและล็อกเกอร์ ส่วนตัว

ห้องพักแบบรวม ออกแบบบันได โดยใช้ท่อเหล็กดูเท่ ๆ และมีความแข็งแรง

สถานที่ : SIAM PLUG IN THE GALLERY HOSTEL ซ.สาทรแมนชั่นMAY/JUNE 1 ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน BAANSUKJAI 63 กรุงเทพมหานคร


ดื่มด�ำ่ ธรรมชาติ กับอาหารมื้ออร่อย

@”SAY HAY CAFE CUISINE” Story : เจ้าขุน Photographer : อัสดง

ถ้าพูดถึงร้านอาหารบอกได้เลยว่ามี ให้เลือกอิ่มอร่อยกันมากมายหลาย ร้าน แต่ถ้าจะหาร้านที่รสชาติอาหารอร่อยถูกปาก บรรยากาศดี เห็นที คงจะต้องขับรถวนหากันยาว ๆ แน่ “นิตยสารบ้านสุขใจ” เล่มนี้ยกมือ อาสาพานักชิม ออกไปนั่งริมรอบขอบเมืองกันที่ ร้านอาหาร Say Hay สามพราน นครปฐม ย่านถนนพุทธมณฑลสาย 7 แม้ว่าจะเป็นร้าน เปิดใหม่ที่เพิ่งจะครบขวบปี ได้ไม่นาน แต่ส�ำหรับเรื่องของรสชาติแล้ว การันตีว่า “อร่อยชัวร์” “Say Hay” นอกจากท�ำธุกิจเกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว พื้นที่โดยรอบ ยังสร้างเป็นโรงเรือนแบบปิด ปลูก “เมลอน” ที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลผลิตที่ได้จากฟาร์มนอกจากน�ำมาขายแล้ว อีกส่วนหนึ่งยังถูกน�ำมา ประกอบเป็นของหวาน และเครื่องดื่มไว้ค่อยบริการลูกค้าอีกด้วย “Say Hay” ตัวร้านใช้โครงสร้างเหล็กพืน้ เล่นสเต็ป เพิม่ ช่องแสง ด้วยการ ติดกระจกโดยรอบ ท�ำให้ร้านดูสว่าง ภายในโปร่งโล่งสบาย ดีไซน์เรียบ ง่าย และที่ส�ำคัญยังช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี แบ่งเป็น 4 โซน โดยโซนแรกเป็นเคาน์เตอร์-เครื่องดื่ม เอาใจคุณลูกค้าที่ต้องการดับร้อน ด้วยเครือ่ งดืม่ เย็น ๆ โซนทีส่ อง จะเป็นโต๊ะเก้าอีร้ บั ประอาหาร ถูกจัดวาง อย่างกลมกลืนและลงตัว โซนทีส่ าม เป็นแคชเชียร์ โดยภายในร้านจะเปิด แอร์ไว้เย็นช�่ำคอยบริการลูกค้า โซนที่ 4 ด้านนอกให้ความรู้สึกเหมือน พักผ่อนย่อนอารมณ์ในสวนสาธารณะ เอาใจผู้ชื่นชอบความร่มรื่น ทามกลางธรรมชาติที่รายล้อม ในส่วนเรื่องของการบริการนั้น ต้องบอก ว่า ร้านนี้เอาใจใส่และดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซิกเนเจอร์ เรียกน�้ำย่อย ที่ขึ้นโต๊ะมาเป็นจานแรก “พล่าแซลมอน” เนื้อ แซลมอนสดคลุกเคล้ามากับน�้ำย�ำรสชาติแซ่บถูกลิ้น ได้กลิ่นความหอม ของน�้ำมะนาวสด ๆ ตามมาด้วยต้มย�ำทะเลรสจัดจ้าน ที่คัดสรรวัตถุดิบ แบบสดใหม่ กุ้งซอสมะขาม คัดกุ้งตัวโตราดด้วยน�้ำซอสมะขาม รสชาติ หวานอมเปรี้ยวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาด นอกจากนี้ยังมีย�ำแซลมอน, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, ซี่โครงหมูบาร์บีคิว, ย�ำใบชะคราม, ปลากระพงซอส สับปะรด ฯลฯ เรียกได้ว่าอร่อยทุกเมนูกันเลยทีเดียว

When talking about restaurant everyone knows that there are a lot but it will take a long time to find a best one. “Baan Sukjai Magazine” recommends “Say Hay”, a restaurant at Sampran, Nakhon Pathom around Phuttamonthon 7. Though it just opened less than a year, the taste of the food there is really delicious. Apart from the food, “Say Hay” grows Melon around the restaurant and tended by an expert so they can use the products from the farm to make sweet and beverage to serve the customers in the restaurant. The building of “Say Hay” is a steel frame with multi-level floor. The glass around the shop makes the building well lighted, airy with simple design and energy saving. The shop is divided into four zones, three of these beverage counter, dining area, and cashier counter are air conditioned and the fourth zone outside the building is for those who love nature. It looks like you are in the park. The service is also excellent. The signature appetizer of the restaurant to be recommended are, firstly “Salmon spicy salad” fresh Salmon mixed with spicy salad sauce and lemon odor can also be felt. Seafood spicy soup or “Tom Yum Talay”, prawn with tamarind sauce and many others are really delicious, For those who love nature and good taste food “Say Hay CafeCuisine” Nakhon Pathom, Phuttamonthon 7 is the restaurant we would like to recommend.

ส�ำหรับใครทีช่ อบดืม่ ด�ำ่ กับธรรมชาติและอิม่ กับอาหารมือ้ อร่อย “Say Hay Cafe Cuisine” สามพราน นครปฐม พุทธมณฑลสาย 7 จึงเป็นอีกหนึ่ง ร้านที่อยากแนะน�ำครับ HAPPY EATING

BAANSUKJAI MAY/JUNE 65


บรรยากาศภายในร้านที่ดูโปร่งโล่งสบาย ๆ

ป้ายบอกทางอยู่ด้านหน้าร้าน ออกแบบดูสวยงาม โรงเรือนเมลอนปลูก และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ทางเข้าร้านล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติปลูกไม้เลื้อยและไม้ยืนต้น


ชื่อร้านก่อนเข้าภายในร้าน

บิงซูสตรอว์เบอรีทั้งน่ากินทั้งอร่อย

ย�ำแซลมอนรสชาติอร่อยละมุนลิ้น

กุ้งซอสมะขาม

ซี่โครงหมูราดซอสบาร์บีคิวนุ่มละมุนลิ้น มุมสบาย ๆ ริมสระน�้ำ ช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหาร

โต๊ะอาหารด้านนอก จัดวางอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ

สถานที่ : Say Hay Cafe Cuisine ถ.พุทธมณฑลสาย 7 อ.สามพราน จ.นครปฐม BAANSUKJAI MAY/JUNE 67


HQ

WORKING AREA FOR NEW GENERATION Story : กิ่งไผ่ Photographer : ลาดตระเวน

ด้วยจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นของคนท�ำงานยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์หรือ แม้แต่เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี การมองหาพื้นที่เล็ก ๆ ที่สามารถเดินทาง ได้อย่างสะดวกและใช้งบประมาณที่ไม่สงู จนเกินไปจึงกลายเป็นทางเลือก ทีส่ ำ� คัญ จะเห็นว่าทุกวันนี้ พืน้ ทีท่ หี่ ลาย ๆ คนเรียกว่า Co-working Space มีการเปิดตัวกันอย่างมากมายเพือ่ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ คนที่ ต้องการพื้นที่ส�ำหรับการท�ำงานหรือการเริ่มต้นธุรกิจ

Since Digital nomad, freelancer, even new entrepreneur are increasing in numbers, working area that is not too large but can easily access by transportation and do not cost too high is more needed. Nowadays, the place that called “co-working spaces” are spreaded all around out there to serve the need of the new age workers.

HQ คืออีกหนึ่งแบรนด์ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำ� นักงานภายใต้เครือ IWG ผู้น�ำธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ส�ำนักงานระดับโลกที่ล่าสุดได้เปิดตัวใน ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ณ อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน ซึง่ เป็นท�ำเลทีม่ คี วามสะดวกสบายใกล้กบั สถานี รถไฟฟ้าสนามเป้าและห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไท เพียงไม่กี่นาที

HQ is one of the rental working space provider, the brand is belong to IWG family that is the worldwide rental office provider leader, now debuted itself in Thailand for the first time in Asia-Pacific countries at SPG Tower, Phaholyothin Road. Easy to access, it is located near Sanam Pao station, BTS skytrain and a few minutes walk from Phayathai Airport Rail Link station.

HQ ออฟฟิศส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทสี่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่าง ลงตัวที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มคนท�ำงาน ฟรีแลนซ์ และธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยการวางคอนเซ็ปต์เพื่อให้เป็นออฟฟิศส�ำหรับคนรุ่นใหม่และสามารถ สร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี บรรยากาศภายในที่ ดูเงียบสงบเหมาะส�ำหรับการครีเอทงาน โดยพืน้ ทีท่ งั้ หมดได้ถกู จัดสรรให้ มีความลงตัวและสอดรับกันในทุก ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของออฟฟิศ Co-working Space หรือแม้แต่ส่วนกลาง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมในส่วน ของห้องประชุมและห้องครัวเพื่อที่ทุกคนได้มีพื้นที่ส่วนตัว หรือจะใช้เป็น มุมนั่งดื่มชา-กาแฟส�ำหรับการผ่อนคลายในบางช่วงเวลาก็ได้ ส่วนการ ตกแต่งนั้นจะเห็นว่ามีการเลือกใช้โทนสีฟ้าเป็นแกนหลัก ผสมผสานกับ การใช้แสงไฟและลายเส้นเข้ามาเพื่อให้ดูมีดี ไซน์ในสไตล์โมเดิร์น ที่น่า สนใจอีกอย่างคือการตกแต่งด้วยภาพวาดทีส่ อื่ ถึงการท�ำงานร่วมกัน การ ใช้พนื้ ทีร่ ว่ มกัน ซึง่ แต่ละภาพนัน้ ก็จะมีรปู ร่างหน้าตาทีแ่ ตกต่างกันออกไป และติดอยูต่ ามมุมต่าง ๆ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างแรงบันดาลใจให้ กับคนท�ำงาน

HQ is designed to fit the young workers requirements perfectly, especially freelancers and start-up entrepreneurs, by using the concept of “being an inspirational working area for the new generation”. With peaceful atmosphere to encourage working creativity, all of these areas such as the office, the co-working space and the common area are designed to be balanced connectable and supplemented by meeting room and kitchen with dining area that everyone can take a sit and drink some coffee or tea for relaxation. Using blue as core colour, the decoration is consisting of modern linings and lightings with various interesting paintings that express stories about working and being together of people to inspire clients all around the area.

และทั้งหมดนี้คือ HQ พื้นที่ท�ำงานแห่งใหม่ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยความทันสมัย และรู้ใจคุณที่สุด โดยไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทาง เพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า ไม่ต้องคิดมากเรื่องอัตราค่าเช่าเพราะถูกจนคาด ไม่ถึง ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมเพราะที่นี่ไม่จอแจ และที่ส�ำคัญ ท�ำงานคนเดียวก็มีออฟฟิศเป็นของตนเองได้ รู้แบบนี้แล้วก็ต้องลองกัน หน่อย ไม่แน่ทนี่ อี่ าจจะเป็นจุดเริม่ ต้นของธุรกิจพันล้านในอนาคตของคุณ ก็เป็นได้นะครับ

So all of these are HQ, the new workplace that answer the new generation with modernity and understanding. No worry about transportation as it is near the BTS skytrain, no worry about expense as the rental cost is unbelievably cheap, no worry about environment as the place is so peaceful and the important thing is you can have an office even if you are just a one-man-company. You want to try? Maybe this place is the starting point for your future unicorn.

HAPPY PLACE BAANSUKJAI MAY/JUNE 69


HQ ออฟฟิศน้องใหม่ในเมืองไทยที่วางคอนเซ็ปต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในทุกการท�ำงาน

การออกแบบภายในเน้นคุมโทนสีฟ้า เพื่อให้มีบรรยากาศสบาย ๆ

โถงทางเดินที่กว้างและเชื่อมต่อพื้นที่ ท�ำงานในทุก ๆ ส่วน

พื้นที่ในส่วนของ Co-working space กว้างขวางไม่แออัดและสามารถท�ำงานร่วมกันได้


ห้องท�ำงานส�ำหรับ 3-4 ท่าน สามารถมองเห็นวิวเมืองและรถไฟฟ้าได้

มุมความรู้ที่รวบรวมข้อมูลรายการวัสดุต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มุมท�ำงานเล็ก ๆ ภายในห้องที่ดูเงียบสงบ เหมาะส�ำหรับการครีเอทงาน

ส่วนของออฟฟิศเช่าออกแบบพื้นที่ให้ สามารถมองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้

บรรยากาศในส่วน Co-working space เปิดพื้นที่เพื่อการ พูดคุยและด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

มุมนั่งพักผ่อน หรือมุมรับแขกออกแบบให้ดูเป็นส่วนตัว

สถานที่ : HQ ชั้น10 อาคาร SPE ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.hq.com

BAANSUKJAI MAY/JUNE 71


มา นา เด้อ

วิถีชาวนากับ CAFE กลางทุ่ง Story : ลาดตระเวน Photographer : สิงหา

เสน่หข์ องร้านกาแฟในยุคปัจจุบนั คือความแปลกใหม่ทสี่ ามารถดึงดูดผูค้ น ให้เข้ามาลิม้ ลอง ของใครเด่น ของใครแปลก รับรองดังแน่แถมยังชักชวน ให้ผู้คนสนใจเดินเข้าร้านกันอย่างเนื่องแน่นชนิดที่ท�ำกันไม่ทันเลยทีเดียว เหมือนดั่งเช่นร้านกาแฟจากเมืองอุบลฯ ที่วันนี้กลายเป็นจุดเช็คอินแห่ง ใหม่ที่โดนใจวัยรุ่นชนิดที่ต้องห้ามพลาดถ้าหากได้มาอุบลราชธานี มา นา เด้อ เป็นร้านกาแฟกลางทุ่งนาที่เป็นภาษาง่าย ๆ สื่อได้ตรง ๆ ก็คือมาเที่ยวท้องนากันนะ แต่ถ้าจะแวะมาเที่ยวท้องทุ่งนาทั้งทีมันต้องมี แรงดึงดูดกันหน่อย ว่าแล้วร้านกาแฟแห่งนี้จึงผสมผสานความโมเดิร์น ของตัวร้านกับความเป็นวิถีบ้าน ๆ ของท้องนาเข้าด้วยกัน ซึ่งนั่นได้สร้าง เสน่หแ์ ละสีสนั ให้เกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นช่วงต้นกล้าเขียวขจี ต้นข้าวออกรวง สีเหลืองทอง หรือแม้แต่ช่วงของการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ทุกช่วงเวลาของที่ นี่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ชวนให้หลงไหลอยู่เช่นเดิม ถ้าพูดถึงร้านกาแฟแห่งนี้จุดส�ำคัญของที่นี่ก็คือสะพานไม้ที่ทอดยาวไกล สุดลูกหูลกู ตา ซึง่ กลายเป็นจุดถ่ายภาพทีส่ วยงามและดูแปลกตา ไม่วา่ จะ ร้อนแค่ไหนเดินกางร่มออกไปได้บรรยากาศวิถีเกษตร สัมผัสรากเหง้า ของชีวติ เกษตรกรแบบใกล้ชดิ ชนิดทีห่ าได้ยากยิง่ ในสังคมเมืองยุคปัจจุบนั แต่เดี๋ยวก่อนอย่าคิดว่าที่นี่มีดีแค่บรรยากาศของท้องทุ่งนะครับ ตัวร้าน ก็นา่ สนใจไม่แพ้กนั เพราะด้วยดีไซน์ในสไตล์โมเดิรน์ ทีเ่ ลือกใช้ผนังกระจก ทั้ง 3 ด้าน ยิ่งท�ำให้ตัวร้านดูโดดเด่น ที่ส�ำคัญยังช่วยท�ำให้ลูกค้าสามารถ มองเห็นบรรยากาศของท้องทุ่งได้แบบใกล้ชิดอีกด้วย ส่วนบรรยากาศ ภายในร้านก็น่าสนใจไปอีกแบบ อาจจะดูง่าย ๆ สบาย ๆ แต่ก็มีการ ออกแบบไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกนั่งอย่าง ตามใจชอบ แหม...แค่บรรยากาศก็กินขาดแล้ว ยิ่งถ้าได้ลองมองเมนูรายการเครื่อง ดื่มยิ่งจะร้องว้าว เพราะเครื่องดื่มของที่นี่ก็จัดว่าสดชื่นไม่แพ้ใครเหมือน กัน แถมราคายังเบา ๆ ไม่แพงอย่างที่คิดอีกด้วย ที่ขาดไม่ได้อีกอย่าง คือขนมหวาน ส�ำหรับให้รับประทานเคียงข้างเครื่องดื่มเย็น ๆ และกาแฟ ร้อน ๆ อีกด้วย บอกได้คำ� เดียวเลยว่า “สุดยอด” มาแล้วไม่มคี ำ� ว่าผิดหวัง จะวันนี้หรือวันไหนเสน่ห์ของ มานาเด้อก็จะยังคงอยู่ในใจเสมอ รู้อย่างนี้ แล้วต้องแวะมาลอง

The fascination of a coffee shop nowadays is the exotic which can attract the customers encircle crowdedly. A coffee shop in Ubon Ratchathani resembles this and it is the check-in point that every teenager doesn’t want to miss. Ma Na De is the coffee shop in the rice paddy. It’s name simply means come to the rice paddy. The attraction feature of the shop is the mixture of the modernity of the shop and the folk way of the field. Whatever season you come the green of young rice, golden ripe or the hay after harvested is still charming and attractive. The outstanding feature of the coffee shop is a long wooden bridge where the view is good for taking photos. With an umbrella over your head, you can walk to closely feel the folk way of life as far as you like. This is impossible for current urban life. However, the outstanding feature is not only the atmosphere of the field but also the shop itself. With three side of glass wall, the customers can behold the field outside and the simplicity but modernity inside at the same time. The design of the shop is neat and perfect. This is not enough. If you come and taste beverage here, you will know that it is second to none. The price is not as high as you imagine. One exceptional menu is the sweet which can go along well with hot or cold drink. It is excellent. You will never be disappointed whenever you come today or any days-. Ma Na De is still memorized in your memory.

HAPPY CORNER

BAANSUKJAI MAY/JUNE 73


มา นา เด้อ ร้านกาแฟกลางทุ่งนา โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์โมเดิร์น

ป้อมสุดทางเดินมีชิงช้าไว้ ส�ำหรับให้ลูกค้าได้นั่งพักและถ่ายภาพ

ตัวร้านเน้นวัสดุกระจกเพื่อให้สามารถมองเห็น บรรยากาศด้านนอกได้โดยรอบ เสน่ห์ของท้องทุ่งกับหุ่นไล่กาตัวน้อย

กาแฟร้อน ๆ หอมละมุนอีกหนึ่งเมนูที่คอกาแฟห้ามพลาด เครื่องดื่มเย็น ๆ ทั้งน�้ำผลไม้และกาแฟ ช่วยแก้กระหายได้เป็นอย่างดี

สะพานไม้ทอดยาว กลายเป็นจุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

สถานที่ : มานาเด้อ ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


BAANSUKJAI MAY/JUNE 75


พัทยาน้อย ทะเลน�้ำจืดช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี มีแพนั่งเล่นหรือนั่งรับประทานอาหารได้อีกด้วย

บานาน่าโบ๊ท (Banana Boat) ขาดไม่ได้ในทะเลน้อยแห่งนี้

สะพานไม้เชื่อมพื้นที่จากชายฝั่งไปสู่แพนั่งเล่น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

ความสนุกสนานของเด็ก ๆ และครอบครัวในบรรยากาศริมหาด

บริเวณริมหาดมีที่จอดรถไว้บริการ เพิ่มความสะดวกสบาย

ห่วงยางมีคอยบริการ นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย และความสนุกสนาน

สถานที่ : เขื่อนสิรินธร ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


“พั ทยาน้อย”

ทะเลน�ำ้ จืดแห่งอีสานใต้ Story : ลาดตระเวน Photographer : โจ ปากน�้ำ

ย่างเข้าหน้าร้อนแบบนี้ นอนอยู่บ้านคงรู้สึกเบื่อ แต่ถ้าจะออกนอกบ้านไป คนเดียวก็กลัวคนที่บ้าน (เมีย) บ่น ถ้าอย่างนั้นก็ขนกันไปทั้งครอบครัวเลย ดีกว่า หาทีเ่ ทีย่ วแก้รอ้ นสักวันสองวัน ว่าแต่อากาศร้อนแบบนีค้ งต้องไปทะเล กันแล้ว แต่ทะเลน�้ำเค็มไม่เอานะครับ เพราะเราจะไปทะเลน�้ำจืด แถมยัง เป็นทะเลแห่งแดนอีสานใต้ที่มีฉายาว่า “พัทยาน้อย” แห่งเขื่อนสิรินธร ขึ้นชื่อว่าพัทยาหลายคนคงคิดว่าเป็นทะเลทางภาคตะวันออกอย่างแน่นอน แต่จริง ๆ แล้ว พั ทยาน้อยนั้นก็เป็นเหมือนทะเลพั ทยาของจังหวัดชลบุรี เพียงแต่ว่าเป็นน�้ำจืด ที่อยู่บริเวณเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น เขื่อนที่สวยงามน่าท่องเที่ยวและมีความสงบร่มรื่น โดยบริเวณดังกล่าว มีลักษณะเป็น ทางลาดเหมือนชายหาดทั่วไป ที่ส�ำคัญน�้ำยังใสสามารถ ลงเล่นได้ นอกจากนี้ยังมีแพริมน�้ำทอดยาวรายเรียงไว้คอยให้บริการกับ นักท่องเทีย่ วได้นงั่ พักผ่อน ทีส่ ำ� คัญความสนุกหรือบรรยากาศแทบจะไม่ตา่ ง จากพัทยาเลย ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่มีครบทั้งส้มต�ำ ไก่ย่าง กุ้ง หอย ปู ปลา หรือจะเป็นร้านอาหารตามสั่ง ร้านกาแฟก็มีให้เลือก เรียกได้ว่ามี ครบทุกความต้องการ รับรองว่ามาแล้วอิ่มท้องอย่างแน่นอน ส่วนใคร ที่ ชื่ น ชอบการเล่ น กิ จ กรรมทางน�้ ำ ต้ อ งบอกห้ า มพลาด เพราะที่ นี่ มี บานาน่าโบ๊ท (Banana Boat) เจ็ตสกี และห่วงยางที่ลุ้นกันมันสุดเหวี่ยง เหมือนอยู่ทะเลพัทยากันเลยทีเดียว ส่วนเด็ก ๆ ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะ สามารถเล่น น�้ำอยู่ริมชายฝั่งได้ โดยผู้ปกครองก็สามารถมองเห็นและ นั่งรับประทานอาหารไปด้วยพร้อมกัน เรียกว่าเป็นกิจกรรมสังสรรค์ ของครอบครัวก็ได้ แน่นอนว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผู้คนแวะเวียนมาท่องเที่ยวมากมาย ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะมาเป็นครอบครัว ท�ำให้เราได้เห็นภาพของพ่อแม่ลกู ลงเล่น น�้ำกลายเป็นมุมน่ารัก ๆ ที่น่าอิจฉา ส�ำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาชม ความสวยงามและลงเล่นน�ำ้ แบบครอบครัว ก็ลองแวะเวียนมากันได้เลย การ เดินทางก็ไม่ยาก โดยใช้เส้นทางจากวารินช�ำราบประมาณ 62 กิโลเมตร ส่วนเรือ่ งทีจ่ อดรถก็ไม่ตอ้ งกังวลเพราะทีน่ มี่ กี ารวางแผนเรือ่ งการจอดรถไว้ เป็นอย่างดี รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

During summer, many may get bored at home. But going out alone may make someone (wife) unhappy. So, let’s go out with the family for a couple of days. In the hot season, going to the beach is a good choice. But now we are taking you to freshwater sea. This attraction is the sea of the south part of Isan, called “Pattaya Noi” or Little Pattayat at Sirindhorn Dam. Called Pattaya, it had been thought to be one of the beaches in the eastern region. However, Pattaya Noi is actually like Pattaya in Chonburi but it is freshwater. It is situated at Sirindhorn Dam in Ubon Ratchathani, One of Thailand’s most beautiful dams with a peaceful environment. Pattaya Noi has a gradual slope with a stretch of golden sand along the shore like general beach. The water is so clear that you can swim. There are also lines of waterfront rafts stretching along to serve tourists. Significantly, environment and fun is no different from Pattaya. Food stalls aplenty, including Som Tam or papaya salad, roasted chicken, shrimp, mussels, crab and fish. Cooked to order restaurant or coffee shop is also available. Anyone loving water sports should not miss. There are banana boat, jet ski and to wable tube available to get adrenaline pumping like Pattaya Beach. Kids can play on the beach where parents can observe them during dining. All are family activities. On weekends, there are many tourists most of whom visit as a family. Parents and kids are seen playing on the beach together. Anyone interested to enjoy the beauty of the beach and play with family should make a visit. Getting to Pattaya Not is easy with a route of about 62 kilometers from Warin Chamrap. Many parking lots are available.

HAPPY TRAVEL

BAANSUKJAI MAY/JUNE 77


คมสัน คงมณี

“ซื่อสัตย์ จริงใจ” กุญแจสู่ความส�ำเร็จ Story : ลาดตระเวน Photographer : อัสดง

ถ้าพูดถึงแหล่งค้าส่งที่ใหญ่ทสี่ ดุ และรวบรวมสินค้าเกษตรไว้อย่างมากมาย หลายคนต้องนึกถึง “ตลาดไท” เพราะว่าที่นี่คือตลาดกลางค้าส่งสินค้า เกษตรครบวงจรและเป็นแหล่งค้าส่งผลไม้ที่ ใหญ่ที่สุด เรียกได้ว่าเป็น แหล่งพบปะพ่อค้า แม่ค้ากันเลยทีเดียว ด้วยที่นี่มีสินค้าให้เลือกซื้อ อย่างมากมายและสามารถน�ำไปจ�ำหน่ายต่อสร้างก�ำไรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ต้องบอกว่ามีครบแทบทุกชนิดและถ้าใครเคย มาซือ้ หาทีย่ า่ นตลาดไทอยูเ่ ป็นประจ�ำจะต้องคุน้ กับชือ่ “ชอบผลไม้” เพราะ คือร้านคุณภาพที่คุณต้องร้องขอ (ซื้อ) ผลไม้กันเลยทีเดียว เมื่อพูดถึง “ชอบผลไม้” ต้องนึกถึง “คมสัน คงมณี” ชายผู้เป็นเจ้าของ แบรนด์ชอบผลไม้ที่ ได้รับการยอมรับว่าคือเป็นของจริงในวงการค้าส่ง ผลไม้ ไม่มีการหมกเม็ดเน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์ถึงได้ยืนหยัด มากว่า 30 ปี ซึ่งคุณคมสันได้เล่าถึงที่มาที่ไปถึงความส�ำเร็จในวันนี้ว่า “ก่อนที่ผมจะประสบความส�ำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ชีวิตผมเริ่มมาจากศูนย์ ผ่านความยากล�ำบากมาพอสมควร เพราะด้วยฐานะทางบ้านที่ล�ำบาก ต้องหางานท�ำจนคุณป้าได้มาชักชวนให้ขับรถ ก็ท�ำอยู่พักนึงจนป้ามอง ว่าที่บ้านก็มีผลไม้จึงให้น�ำมาขายด้วย เพื่อจะได้มีรายได้เพิ่ม แต่ภายหลัง ที่ผมแต่งงานมีครอบครัวก็ขอแยกออกมาท�ำเอง ซึ่งในช่วงแรกชาวสวน เริม่ น�ำผลไม้มาฝากให้เราไปขายและก็มเี พิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ ตรงนีเ้ ป็น จุดทีม่ คี วามส�ำคัญเพราะว่าเราต้องซือ่ สัตย์ ไม่กดราคาชาวสวนแต่ให้เป็น ไปตามกลไกของตลาด ชาวสวนก็อยู่ได้เราเองก็อยู่ได้ ซึ่งตัวเราเองท�ำ แบบนี้มาตลอด ไม่เช่นนั้นเราคงไม่อยู่มากว่า 30 ปี” แน่นอนว่าจากความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ คงไม่ใช่เพราะคุณคมสันเพียงคนเดียว แต่ “ครอบครัว” ก็มีส่วนส�ำคัญและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความส�ำเร็จ ในครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ ทุกคนก็มหี น้าทีท่ ตี่ อ้ งช่วยกันรับผิดชอบทัง้ สิน้ คุณคมสัน ก็มีหน้าที่รับผลไม้และขาย ส่วนภรรยา (คุณส�ำเนียง คงมณี) ดูแลทาง บ้าน ดูแลเรื่องการเงิน เรื่องของบัญชีรายรับ รายจ่าย ส�ำหรับลูกชายใน อนาคตต้องรับไม้ตอ่ จากผูเ้ ป็นพ่อก็เริม่ เข้ามาเก็บเกีย่ วประสบการณ์โดย มาช่วยในเรื่องของการขายผลไม้ ซึ่งเหมือนเป็นต�ำราชีวิตที่ช่วยการบ่ม เพาะเมล็ดกล้าให้เติบใหญ่และแข็งแรงในอนาคต “ครอบครัวมีสว่ นส�ำคัญในการท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้นผมจึงให้ความส�ำคัญกับครอบครัว เลิกงานกลับบ้าน ไม่มีการออก นอกลู่นอกทาง เพราะผมมองว่ามันเป็นการให้เกียรติกับครอบครัว เหมือนกับทีเ่ ราให้เกียรติลกู ค้าทีต่ อ้ งซือ่ ตรงและจริงใจ ซึง่ สุดท้ายแล้วผม

มองว่าทุกวันนี้ผมประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี และอีกสักพักคงจะ วางมือและให้ลูกชายสานต่อธุรกิจ” คุณคมสันกล่าว แม้ปัจจุบันตลาดผลไม้อาจจะมีการชะลอตัวลงบ้าง แต่ก็ ไม่ได้ส่งผล กระทบมากนัก โดยเฉพาะกับ “ชอบผลไม้” ที่บอกว่ายังคงขายได้และ ขายได้ดีเลยทีเดียว เพราะทุกวันนี้ก็มียอดขายเฉียด 10 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ แต่ก็เป็นไปได้ ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น คุณคมสันบอกว่า “เทคนิคง่าย ๆ ที่ท�ำให้เราขายง่าย ขายคล่อง ต้อง ซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่ย้อมแมว คุยกันตามตรงบอกกันตามจริง แค่นี้ลูกค้า ก็ติดแล้ว โดยเฉพาะจากทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและ ปริมณฑล ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าดัง้ เดิมของผมทัง้ นัน้ และก็ยงั คงมา ซื้อกับผมอยู่เหมือนเดิม” “จริงใจ ซื่อตรง” คงจะเป็นบทน�ำที่ท�ำให้คุณประสบความส�ำเร็จได้ เพราะค�ำสองค�ำนี้ถูกน�ำไปใช้จริงและท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้ จริง เหมือนดั่งที่ “ชอบผลไม้” เป็นอยู่ทุกวันนี้ ถ้าคุณไม่เชื่อลองน�ำไป ใช้ดู แล้วคุณจะรู้ว่านี่คือ...ของจริง ขอขอบคุณ : คมสัน คงมณี (ชอบผลไม้) ตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี ผู้ปลูกสร้างบ้านกับศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ HAPPY GUEST

BAANSUKJAI MAY/JUNE 79


คุณคมสัน คงมณี กับโต๊ะท�ำงานส่วนตัวที่ตลาดไท ในขณะขายผลไม้และตรวจสอบรายการสินค้า

ภรรยาและลูกชายคือผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จ และเป็นอีกหนึ่งแรงใจส�ำคัญของคุณคมสัน คงมณี

“ชอบผลไม้” ร้านค้าส่งผ ลไม้ที่การันตีในเรื่องของคุณภาพสินค้า


BAANSUKJAI MAY/JUNE 81


น้อยแต่มาก

Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

บางครั้งการเลือกวางสิ่งของบางอย่างเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเพียงเพื่อ แต่งเติมความสวยงาม แต่กลับไร้ซงึ่ การใช้งาน อาจกลายเป็นส่วนทีเ่ ข้า มาเบียดบังพืน้ ทีก่ ารใช้งานให้ลดลงก็เป็นได้ โดยเฉพาะในส่วนของห้อง นอน ที่คนส่วนใหญ่มักเลือกแต่งเติมเพื่อสร้างบรรยากาศให้ห้องดูมี ดีไซน์และเพิม่ สีสนั แต่นนั่ ก็ทำ� ให้พนื้ ทีถ่ กู จ�ำกัดลง หากแต่ถา้ เราจัดสรร พืน้ ที่ให้เป็นสัดส่วนและออกแบบให้ดเู รียบง่ายแต่มดี ีไซน์ ห้องนอนของ เราก็ดนู า่ สนใจ อย่างเช่นห้องนอนห้องนีท้ อี่ อกแบบให้มบี านหน้าต่างทัง้ 2 ด้านเพื่อเปิดรับลมและแสงลดการใช้พลังงานไปในตัว นอกจากนี้ยัง เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เพื่อให้ห้องดูโปร่งโล่ง แต่ก็สามารถใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะมุมท�ำงานส่วนตัวเล็ก ๆ ที่แยกส่วนออกมา เพื่อลดปัญหากวนใจคนข้าง ๆ เห็นแบบนี้แล้วก็ดูน่าสนใจและสามารถ น�ำไปใช้ได้จริงนะครับ

HAPPY DESIGN II

BAANSUKJAI MAY/JUNE 83


เรียบหรูคู่บ้าน Story : เอกเขนก Photographer : เปลญวณ

ห้องครัวในปัจจุบนั ถูกปรับเปลีย่ นให้มคี วามทันสมัย และมีดีไซน์มากกว่า การเป็นเพียงแค่พนื้ ทีส่ ำ� หรับท�ำกับข้าวเท่านัน้ จะเห็นว่าหลายบ้านมีการ จัดฟังก์ชั่นให้สอดรับกับยุคสมัยเพิ่มมากขึ้น หรืออาจมีการแยกครัวใน ครัวนอก เพื่อความสะดวกสบายและลดปัญหาในเรื่องของกลิ่น อย่าง เช่นห้องครัวห้องนี้จะเห็นว่าเป็นห้องครัวที่เปิดโล่ง มีการคุมโทนสีสว่าง เพื่อให้ดูสบายตา โดยฟังก์ชั่นการใช้งานก็เหมือนครัวทั่วไป แต่จะเน้น งานอุ่นมากกว่าการปรุงอาหารเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น นอกจากนี้ยังมี บิลต์อินเพื่อให้การจัดเก็บถ้วยชามดูเป็นระเบียบมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็น ครัวที่เหมาะส�ำหรับคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย ที่ส�ำคัญ ยังดูมีเสน่ห์และมีดีไซน์อีกด้วย

HAPPY DESIGN I

BAANSUKJAI BAANSUKJAI JULY/AUGUST MAY/JUNE 8585


HAPPY SOCIETY Story : กองบรรณาธิการ

้ ง เอสซีจี เซรามิกส์ ส่งมอบกระเบือ ร่วมโครงการ โรงเรียนแสนสวยของหนู บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระเบื้อง คอตโต้ โสสุโก้ และคัมพานา ส่งมอบกระเบื้องราคาพิเศษที่เข้าร่วม “โครงการโรงเรียนแสน สวยของหนู” ให้กบั โรงเรียนบ้านงิว้ (สพป.นม ๕) ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์ ในการเลือกซื้อ กระเบื้องราคาพิเศษ ใช้ส�ำหรับพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีนายยุทธชัย เสริมพงษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและ คุณปนัดดา หวังแววกลาง เจ้าหน้าที่ประสานงาน ของทางโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ธอส.ประกาศความส�ำเร็จ พั ฒนาระบบ GHB SYSTEM นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายฉั ต รชั ย ศิ ริ ไ ล กรรมการผู ้ จั ด การ ผู ้ บ ริ ห าร และผู ้ แ ทนกลุ ่ ม SSS Consortium ร่วมกิจกรรม “Together We Change : We are Ready to CHANGE” เพื่อประกาศความส�ำเร็จในการพัฒนาระบบ GHB System ก�ำหนด On Production ระบบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 รวมถึงประกาศทิศทางและ นโยบายการด�ำเนินงานหลังจาก On Production ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ รับทราบไปพร้อม ๆ กันทัง้ องค์กร ทัง้ นีก้ จิ กรรมดังกล่าวจัดขึน้ ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�ำนักงานใหญ่

เฮเฟเล่ คืนก�ำไรผู้โชคดี ลุ้นแพ็ คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี นายโฟลเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จับรางวัลคืนก�ำไรให้กับผู้โชคดี จากกิจกรรม “บินลัดฟ้า เชียร์บาเยิร์น มิวนิก กับเฮเฟเล่” รอบสุดท้าย แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 9 วัน 7 คืน รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนะ พูนสง่า, นายโยธิ น ประเสิ ร ฐกุ ล , นางสาวจี ร วรรณ อ� ำไพวรรณ, นายปณิ ธิ เตชะรุง่ ถวิล, นายธนกร ผลพานิชรัศมี, Mr. Julian Heichele ร่วมเป็นตัวแทน จับรางวัล

สยามไฟเบอร์กลาสร่วมเปิดตัว “บางกอก 1899” ต้นแบบของการพั ฒนาสังคมเพื่ อความยั่งยืน นายสลิล กันตนฤมิตรกุล ผูจ้ ดั การส่วนการตลาด บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG CementBuilding Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกัน ความร้อนเอสซีจี แผ่นโปร่งแสงเอสซีจี และวัสดุอะคูสติกเอสซีจี เข้าร่วมแสดง ความยินดีกับนางสาวซูซานนา ตันเต็มทรัพย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ ครีเอทีฟ ไมเกรชัน่ (อีส) ในโอกาสเปิดตัวโครงการ Bangkok 1899 โครงการ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคมและวัฒนธรรมแห่งใหม่ ที่บ้าน เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหลังได้รับการบูรณาการให้เป็นต้นแบบของการ พัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน


BAANSUKJAI MAY/JUNE 87


HAPPY NEW PRODUCT Story : กองบรรณาธิการ

เอสซีจี เปิดตัวหลังคาคอนกรีตใหม่ NEUSTILE DIAMOND CUT ดีไซน์สวยอย่างมีมิติ เอสซีจี เปิดตัว หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น “NEUSTILE DIAMOND CUT” ที่ ออกแบบเส้นขอบหลังคาให้มมี ติ เิ หลีย่ มมุม เพือ่ ให้ดคู ม สะท้อนเอกลักษณ์ทเี่ น้น ความสวย เรียบ แต่โดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาดีไซน์ บ้านสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม “X-Shield Technology” ที่ท�ำให้สีสวย ทนทานกว่าหลังคาคอนกรีตทั่วไป 3 เท่า และนวัตกรรมการสะท้อนรังสีความ ร้อนด้วยโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษบนชั้นเคลือบ “HeatBLOCK Pigment” ที่ สามารถสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่าสูตรเดิมสูงสุด 3.5 เท่า ช่วยให้บ้านเย็นสบาย และประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน

ตู้แขวน “BALANCE BOX” (บาลานซ์ บ็อกซ์) สร้างความบาลานซ์ให้ครัว สู่ชีวิตที่ง่ายกว่า “Balance Box” ประสบการณ์ท�ำครัวยุคใหม่ จากแนวคิดอันชาญฉลาด สู่การรังสรรค์นวัตกรรมชุดตู้แขวนอันโดดเด่น ด้วยฟังก์ชันปรับระดับสูง ต�ำ่ ช่วยเคลือ่ นต�ำแหน่งตูข้ นึ้ ลงได้สะดวก ไม่ตอ้ งเอือ้ มหรือปีนให้ลำ� บาก แก้ไขปัญหาครัวทีส่ ะสมมานาน เสริมความสะดวกสบายให้แก่ทกุ คนในครอบครัว ออกแบบเน้นความเรียบง่าย ให้เข้าได้กับ ทุกครัว รวมถึงพืน้ ทีท่ กุ ไลฟ์สไตล์ ทัง้ ตูโ้ ชว์ ตูห้ นังสือ รองรับน�้ำหนักได้ถึง 80-100 กิโลกรัม ผลิตจาก เทคโนโลยีเฉพาะตัวของ เฮเฟเล่ มีอายุการใช้งาน นาน ไม่ฝืด หน้ากว้าง เปิ ด ง่ า ย ดี ไ ซน์ ร ะบบ เปิด-ปิดด้วยการ ค� ำ นวณจากน�้ ำ หนั ก ที่ ถ่วงภายในตู้ สร้างความ บาลานซ์ให้ทุกห้องครัว ได้แล้ววันนี้

เปิดมิติตกแต่งพื้ นผิวภายนอกอาคาร กับ “เอ็กโค คอลเล็คชั่น” กระเบื้องพอร์ซเลน คอตโต้ เลือกน�ำเอาแรงบันดาลใจจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งหินแบบต่าง ๆ หรือเปลือกไม้ มารวม ไว้ใน คอลเล็คชั่นใหม่ล่าสุด EXCO Collection ที่พัฒนากระเบื้องพอร์ซเลนมาเพื่อใช้ส�ำหรับ พื้นที่ภายนอกโดยเฉพาะ ตั้งแต่ BODY เนื้อของกระเบื้อง X - Porcelain Tiles แข็ง แกร่ง ทน รับน�ำ้ หนักได้ดกี ว่ากระเบือ้ งทัว่ ๆ ไป ทนความร้อน ดูดซับความชืน้ ได้ตำ�่ ผสมผสานกับลวดลาย ที่สวยงาม สวยทน ด้วย Natural Structure พร้อมสีเคลือบที่หนาเหมาะกับ รับแรงขัด รับแรง กระแทก และ ผิวสัมผัส ที่ให้สัมผัส คม ชัดเจน หนักแน่น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทนทาน ต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมีหลากหลายซีรี่ย์ให้เลือกตามความชอบ NORMCORE ชุดโต๊ะท�ำงานอเนกประสงค์ ตอบรับทุกทุกรูปแบบการท�ำงาน Normcore ชุดโต๊ะท�ำงานอเนกประสงค์ รองรับทุกรูปแบบการท�ำงาน ไม่ว่าจะ เป็นการประชุม การน�ำเสนองาน การท�ำงานส่วนตัว การท�ำงานแบบ sit-tostand ไปจนถึงการนั่งท�ำงานบนโซฟา ซึ่งเป็นวิธีการท�ำงานแบบกึ่งทางการ เพราะทุกพืน้ ทีส่ ามารถตอบโจทย์การท�ำงานได้อย่างแท้จริง โดยวัสดุทมี่ คี ณุ ภาพ ขาโต๊ะผลิตด้วยเหล็กท�ำสี Epoxy Powder coating ป้องกันการเกิดสนิม ยืด อายุการใช้งานให้นานขึ้น พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่ www.modernform. co.th


BAANSUKJAI MAY/JUNE 89


BAANSUKJAI MAY/JUNE 91


Profile for PD House

ปีที่ 9 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 49 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  

Profile for pd_house